Kamen katalog - Kamene fasadne ploče / Natural stone claddings

Page 1

Natural stone claddings Kamene fasadne ploÄ?e

1


COMPANY PROFILE O NAMA

Company profile Profil tvrtke

Kamen is a company that has been quarrying, processing and installing architectural-building stone since 1954. Along with the company headquarters in Pazin, there is also a modern equipped factory for the processing of stone blocks into stone claddings, floor tiles, walls and other demanding products according to our customers’ needs.

Tvrtka Kamen d.d. bavi se eksploatacijom, preradom i primjenom arhitektonsko-građevinskog kamena od 1954. godine. Uz sjedište tvrtke, u Pazinu se nalazi i suvremeno opremljena pilana za preradu u kojoj se kameni blokovi prerađuju u fasadne i podne ploče, zidove te druge zahtjevne proizvode sukladno najsloženijim narudžbama kupaca.

The mission of Kamen is to create a pleasant living environment for our customers. Our long-standing tradition and experience, creative employees, modern technology and cooperation with trusted partners around the globe guarantee that we are going to fulfill this mission.

Misija tvrtke Kamen d.d. jest stvaranje ugodnog životnog ambijenta za svoje kupce. Jamstvo ostvarenja te misije dugogodišnja su tradicija i iskustvo, kreativni zaposlenici, opremljenost najsuvremenijom tehnologijom te suradnja s pouzdanim partnerima diljem svijeta.

Apart from being the leader in the domestic market, the company is also export oriented and is permanently present in leading global markets.

Osim što je lider na domaćem tržištu, tvrtka je izvozno orijentirana te stalno prisutna na vodećim svjetskim tržištima.

Based on product quality, the manufacturing process and business operation system, the company was awarded the ISO 9001:2000 certificate in 2005. In order to reduce greenhouse gas emissions during the manufacturing process, the company has introduced an energy efficiency management system in 2017 and was awarded the ISO 50001 certificate.

Na temelju kvalitete proizvoda, proizvodnog procesa te općenito sustava poslovanja 2005. godine Društvo je steklo Certifikat ISO 9001:2000. U cilju smanjenja emisije stakleničkih plinova tijekom proizvodnih procesa 2017. uveden je sustav upravljanja energetskom učinkovitošću, čime se stekao certifikat ISO 50001.

The best known material sourced and offered by Kamen from Istrian peninsula is the Istrian Yellow stone that is quarried in the Kanfanar, Selina and Korenići quarries, as well as in Kirmenjak and Valtura. Kamen also has a presence in the Dalmatia region offering material from both Mironja and Plano quarries.

2

Najpoznatiji materijal u ponudi tvrtke Kamen s područja Istarskog poluotoka je Istarski žuti, kamen koji dolazi iz kamenoloma Kanfanar, Selina i Korenići, zatim Kirmenjak i Valtura. Kamen je prisutan i na dalmatinskom području nudeći materijale iz kamenoloma Mironja i Plano.


3

COMPANY PROFILE O NAMA


COMPANY PROFILE O NAMA

Our advantages Naše prednosti

4

The majority of production is based on the Istrian Yellow stone, also known as Kanfanar. Because of its many advantages, this stone adorns most facades that we have had the honor to embellish.

Veći dio proizvodnje bazira se na Istarskom žutom kamenu, poznatom i kao Kanfanar. Zbog niza svojih prednosti, upravo taj kamen krasi većinu pročelja koje smo imali priliku oplemeniti.

The reasons why the stone Kanfanar is often used in facade projects are:

Razlozi čestog izbora kamena Kanfanara kao materijala u fasadnim projektima jesu:

• its excellent technical characteristics • uniform color • the possibility of delivering larger quantities in more demanding sizes • production of many different surface finishes

• odlična tehnička svojstva • ujednačena boja • sposobnost isporuke većih količina u zahtjevnijim dimenzijama • izrada velikog broja površinskih obrada

The most important market for facade projects is Luxembourg. We have been achieving excellent results there for many years, as a result of our constant presence, support to partners and the satisfaction of mutual interests.

Najznačajnije tržište po pitanju fasadnih projekata je Luksemburg. Upravo na tom području već dugi niz godina ostvarujemo odlične rezultate koji su produkt stalne prisutnosti, podrške partnerima i zadovoljavanja međusobnih interesa.

It is a more demanding market in terms of meeting the quality of products and services, but also extremely convenient for doing business because partners, architects and the end customer all know and understand the production process and the stone.

Riječ je o tržištu koje je zahtjevnije po pitanju ispunjenja kvalitete proizvoda i pružanja usluga, ali ujedno i izuzetno ugodno za poslovanje zbog poznavanja i razumijevanja proizvodnog procesa i kamena od strane partnera, arhitekata te krajnjeg kupca.

The company annually provides projects that reach up to 15000 m2.

Realizacija koju ostvarujemo na godišnjoj razini samo u fasadnim projektima doseže i do 15000 m2.

Besides Luxembourg, Kamen also supplies stone cladding to numerous other markets worldwide including Belgium, Russia, Poland, Hungary and Serbia.

Uz Luksemburg, fasadne projekte radimo na velikom broju drugih tržišta kao što su Belgija, Rusija, Poljska, Mađarska i Srbija.

We are proud that our stone has been selected for many important private and public buildings and the successful co-operation with our partners motivates us to steadily grow and develop.

Ponosni smo što je upravo naš kamen odabran u mnogobrojnim značajnim privatnim i javnim objektima, a uspješna suradnja s partnerima motivira nas na konstantan rast i razvoj.


5

COMPANY PROFILE O NAMA


References Reference Weidert

REFERENCES REFERENCE

location / lokacija Luxembourg/ Luksemburg

6

material / materijal Kanfanar


Weidert material / materijal Kanfanar

REFERENCES REFERENCE

location / lokacija Luxembourg / Luksemburg

7


Ban de Gasperich Ilot A

REFERENCES REFERENCE

location / lokacija Luxembourg / Luksemburg

8

material / materijal Kanfanar


Ban de Gasperich Ilot A material / materijal Kanfanar

REFERENCES REFERENCE

location / lokacija Luxembourg / Luksemburg

9


Ban de Gasperich Ilot A

REFERENCES REFERENCE

location / lokacija Luxembourg / Luksemburg

10

material / materijal Kanfanar


Private villa material / materijal Kanfanar

REFERENCES REFERENCE

location / lokacija Luxembourg / Luksemburg

11


Jardin de Luxembourg

REFERENCES REFERENCE

location / lokacija Luxembourg / Luksemburg

12

material / materijal Kanfanar


Jardin de Luxembourg material / materijal Kanfanar

REFERENCES REFERENCE

location / lokacija Luxembourg / Luksemburg

13


Kouter

REFERENCES REFERENCE

location / lokacija Belgium / Belgija

14

material / materijal Kanfanar


Kouter material / materijal Kanfanar

REFERENCES REFERENCE

location / lokacija Belgium / Belgija

15


Annonciaden

REFERENCES REFERENCE

location / lokacija Belgium / Belgija

16

material / materijal Kanfanar


Annonciaden material / materijal Kanfanar

REFERENCES REFERENCE

location / lokacija Belgium / Belgija

17


Loterie Nationale

REFERENCES REFERENCE

location / lokacija Luxembourg / Luksemburg

18

material / materijal Kanfanar


European Convention Center material / materijal Kanfanar

REFERENCES REFERENCE

location / lokacija Luxembourg / Luksemburg

19


Kamen d.d. za proizvodnju i obradu kamena Trg slobode 2 52000 Pazin, Hrvatska

+385 (0) 52 624 242 +385 (0) 52 624 441

info@kamen.hr www.kamen.hr


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.