Kamen katalog - Obiteljske kuće / Family houses

Page 1

Family houses Obiteljske kuće

1


COMPANY PROFILE O NAMA

Company profile Profil tvrtke

Kamen is a company that has been quarrying, processing and installing architectural-building stone since 1954. Along with the company headquarters in Pazin, there is also a modern equipped factory for the processing of stone blocks into stone claddings, floor tiles, walls and other demanding products according to our customers’ needs.

Tvrtka Kamen d.d. bavi se eksploatacijom, preradom i primjenom arhitektonsko-građevinskog kamena od 1954. godine. Uz sjedište tvrtke, u Pazinu se nalazi i suvremeno opremljena pilana za preradu u kojoj se kameni blokovi prerađuju u fasadne i podne ploče, zidove te druge zahtjevne proizvode sukladno najsloženijim narudžbama kupaca.

The mission of Kamen is to create a pleasant living environment for our customers. Our long-standing tradition and experience, creative employees, modern technology and cooperation with trusted partners around the globe guarantee that we are going to fulfill this mission.

Misija tvrtke Kamen d.d. jest stvaranje ugodnog životnog ambijenta za svoje kupce. Jamstvo ostvarenja te misije dugogodišnja su tradicija i iskustvo, kreativni zaposlenici, opremljenost najsuvremenijom tehnologijom te suradnja s pouzdanim partnerima diljem svijeta.

Apart from being the leader in the domestic market, the company is also export oriented and is permanently present in leading global markets.

Osim što je lider na domaćem tržištu, tvrtka je izvozno orijentirana te stalno prisutna na vodećim svjetskim tržištima.

Based on product quality, the manufacturing process and business operation system, the company was awarded the ISO 9001:2000 certificate in 2005. In order to reduce greenhouse gas emissions during the manufacturing process, the company has introduced an energy efficiency management system in 2017 and was awarded the ISO 50001 certificate.

Na temelju kvalitete proizvoda, proizvodnog procesa te općenito sustava poslovanja 2005. godine Društvo je steklo Certifikat ISO 9001:2000. U cilju smanjenja emisije stakleničkih plinova tijekom proizvodnih procesa 2017. uveden je sustav upravljanja energetskom učinkovitošću, čime se stekao certifikat ISO 50001.

The best known material sourced and offered by Kamen from Istrian peninsula is the Istrian Yellow stone that is quarried in the Kanfanar, Selina and Korenići quarries, as well as in Kirmenjak and Valtura. Kamen also has a presence in the Dalmatia region offering material from both Mironja and Plano quarries.

2

Najpoznatiji materijal u ponudi tvrtke Kamen s područja Istarskog poluotoka je Istarski žuti, kamen koji dolazi iz kamenoloma Kanfanar, Selina i Korenići, zatim Kirmenjak i Valtura. Kamen je prisutan i na dalmatinskom području nudeći materijale iz kamenoloma Mironja i Plano.


3

COMPANY PROFILE O NAMA


COMPANY PROFILE O NAMA

The beauty of the natural Ljepota prirodnog

The use of stone in the construction of houses has a traditional significance; especially in the Mediterranean context. No matter whether the architecture is modern or traditional, the texture and stone color greatly contribute to the appearance and individuality of each building. Specific projects require specific approaches and the constant investigation of possibilities as an aid to creativity. Our aim is to explore, in cooperation with architects and investors, and in this manner to contribute to the spatial design. The most common use of stone in family homes is in paving the interior, installing massive elements, tiling facades, etc. Most often, the exterior design (gardens and pools) parallels the interior design through the installation of the same material, but with different surface finishes. Most of our production is centered on stone from Kanfanar, but materials such as stone from Kirmenjak, Mironja and Plano are also often utilized in the construction of luxurious homes. The advantages of the frequent choice of stone for the interiors and exteriors of family houses are: • its xcellent technical characteristics • uniform, specific color • texture achieved through various surface treatments One of the most important advantages is the high level of quality achieved by an individual approach to each project, with a strict selection of materials in order to achieve high quality spatial features and the full satisfaction of our clients.

4

Korištenje kamena u gradnji kuća ima tradicijski značaj; osobito u mediteranskom kontekstu. Bez obzira na to radi li se o suvremenoj ili tradicionalnoj arhitekturi, teksturalnost i boja kamena umnogome pridonose pojavnosti i individualnosti građevina. Specifični projekti zahtijevaju specifične pristupe i neprekidno istraživanje mogućnosti u svrhu kreativnosti. Cilj nam je, u suradnji s arhitektima i investitorima, istraživati i tako pridonijeti oblikovanju prostora. Najčešća primjena kamena u obiteljskim kućama je u opločavanju interijera te ugradnji masivnih elemenata, pročelja i sl. Dizajn eksterijera (vrtova i bazena) najčešće prati dizajn interijera ugradnjom istog materijala, ali drukčije završne obrade. Veći dio proizvodnje temelji se na kamenu Kanfanar, ali i materijalima poput Kirmenjaka, Mironje i Plana koji se često koriste u gradnji luksuznih domova. Prednosti čestog izbora kamena u interijerima i eksterijerima obiteljskih kuća su: • odlična tehnička svojstva • ujednačena, specifična boja • teksturalnost kroz različite površinske obrade Jedna od najvažnijih prednosti je visoka razina kvalitete koja se postiže individualnim pristupom prema svakom projektu, uz strogu selekciju materijala, radi postizanja visoke kvalitete prostora i zadovoljstva naših klijenata.


5

COMPANY PROFILE O NAMA


References Reference

REFERENCES REFERENCE

location / lokacija Switzerland / Å vicarska

6

material / materijal Kanfanar


material / materijal Kanfanar

REFERENCES REFERENCE

location / lokacija Switzerland / Å vicarska

7


REFERENCES REFERENCE

location / lokacija Austria / Austrija

8

material / materijal Kanfanar


material / materijal Kirmenjak

REFERENCES REFERENCE

location / lokacija Spain / Å panjolska

9


REFERENCES REFERENCE

location / lokacija Switzerland / Å vicarska

10

material / materijal Kanfanar


material / materijal Kanfanar

REFERENCES REFERENCE

location / lokacija Switzerland / Å vicarska

11


REFERENCES REFERENCE

location / lokacija United Kingdom / Ujed. Kralj.

12

material / materijal Kirmenjak


material / materijal Kirmenjak

REFERENCES REFERENCE

location / lokacija United Kingdom / Ujed. Kralj.

13


REFERENCES REFERENCE

location / lokacija United Kingdom / Ujed. Kralj.

14

material / materijal Kanfanar


material / materijal Kanfanar

REFERENCES REFERENCE

location / lokacija United Kingdom / Ujed. Kralj.

15


REFERENCES REFERENCE

location / lokacija Serbia / Srbija

16

material / materijal Kanfanar


material / materijal Kanfanar / Mironja

REFERENCES REFERENCE

location / lokacija Germany / NjemaÄ?ka

17


REFERENCES REFERENCE

location / lokacija Germany / NjemaÄ?ka

18

material / materijal Kanfanar / Mironja


material / materijal Kanfanar

REFERENCES REFERENCE

location / lokacija USA / SAD

19


Kamen d.d. za proizvodnju i obradu kamena Trg slobode 2 52000 Pazin, Hrvatska

+385 (0) 52 624 242 +385 (0) 52 624 441

info@kamen.hr www.kamen.hr


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.