Kamen katalog - Javni prostori / Public spaces

Page 1

Public spaces Javni prostori

1


COMPANY PROFILE O NAMA

Company profile Profil tvrtke

Kamen is a company that has been quarrying, processing and installing architectural-building stone since 1954. Along with the company headquarters in Pazin, there is also a modern equipped factory for the processing of stone blocks into stone claddings, floor tiles, walls and other demanding products according to our customers’ needs.

Tvrtka Kamen d.d. bavi se eksploatacijom, preradom i primjenom arhitektonsko-građevinskog kamena od 1954. godine. Uz sjedište tvrtke, u Pazinu se nalazi i suvremeno opremljena pilana za preradu u kojoj se kameni blokovi prerađuju u fasadne i podne ploče, zidove te druge zahtjevne proizvode sukladno najsloženijim narudžbama kupaca.

The mission of Kamen is to create a pleasant living environment for our customers. Our long-standing tradition and experience, creative employees, modern technology and cooperation with trusted partners around the globe guarantee that we are going to fulfill this mission.

Misija tvrtke Kamen d.d. jest stvaranje ugodnog životnog ambijenta za svoje kupce. Jamstvo ostvarenja te misije dugogodišnja su tradicija i iskustvo, kreativni zaposlenici, opremljenost najsuvremenijom tehnologijom te suradnja s pouzdanim partnerima diljem svijeta.

Apart from being the leader in the domestic market, the company is also export oriented and is permanently present in leading global markets.

Osim što je lider na domaćem tržištu, tvrtka je izvozno orijentirana te stalno prisutna na vodećim svjetskim tržištima.

Based on product quality, the manufacturing process and business operation system, the company was awarded the ISO 9001:2000 certificate in 2005. In order to reduce greenhouse gas emissions during the manufacturing process, the company has introduced an energy efficiency management system in 2017 and was awarded the ISO 50001 certificate.

Na temelju kvalitete proizvoda, proizvodnog procesa te općenito sustava poslovanja 2005. godine Društvo je steklo Certifikat ISO 9001:2000. U cilju smanjenja emisije stakleničkih plinova tijekom proizvodnih procesa 2017. uveden je sustav upravljanja energetskom učinkovitošću, čime se stekao certifikat ISO 50001.

The best known material sourced and offered by Kamen from Istrian peninsula is the Istrian Yellow stone that is quarried in the Kanfanar, Selina and Korenići quarries, as well as in Kirmenjak and Valtura. Kamen also has a presence in the Dalmatia region offering material from both Mironja and Plano quarries.

2

Najpoznatiji materijal u ponudi tvrtke Kamen s područja Istarskog poluotoka je Istarski žuti, kamen koji dolazi iz kamenoloma Kanfanar, Selina i Korenići, zatim Kirmenjak i Valtura. Kamen je prisutan i na dalmatinskom području nudeći materijale iz kamenoloma Mironja i Plano.


3

COMPANY PROFILE O NAMA


COMPANY PROFILE O NAMA

Public spaces Javni prostori

The importance of public space in the function and identity of a city is indisputable. The use of stone in the paving of streets and squares in the Mediterranean dates back to the time of Roman urbanization, which has shaped the main city matrices that exist today, more than 2000 years later. Just such a type of product, where stones of greater thickness and with an anti-slip surface finish need to be utilized, form a significant part of our sales assortment. It can also be stated that particularly in such projects, the special features of our materials (Kanfanar, Kirmenjak, Mironja, Plano) are emphasized to the greatest extent. The wide range of surface anti-slip finishes, the physical-mechanical properties corresponding to the various conditions of the exterior space, along with stability over the centuries, integrated into the traditional urban fabric in a modern or traditional way, are major advantages when making a choice. The largest markets for such products are France, Italy and Croatia. The most common finishing treatments are sandblasted, bushammered and flamed.

4

Važnost javnog prostora u funkciji i identitetu grada je neosporiva. Primjena kamena u opločavanju ulica i trgova na Mediteranu datira još iz vremena rimske urbanizacije koja je koncipirala osnovne gradske matrice koje egzistiraju i danas, više od 2000 godina poslije. Upravo takva tipologija proizvoda pri kojoj se ugrađuje kamen većih debljina te protukliznih, završnih obrada čini veći dio našeg prodajnog asortimana. Može se reći da upravo u takvim projektima osobitosti naših materijala (Kanfanar, Kirmenjak, Mironja, Plano) u najvećoj mjeri dolaze do izražaja. Širok spektar završnih, protukliznih obrada, fizičko-mehanička svojstva koja pogoduju uvjetima vanjskog prostora i višestoljetna postojanost, integriranja u tradicionalno gradsko tkivo na suvremen ili tradicionalan način bitne su prednosti pri odabiru. Najveća tržišta za takvu tipologiju proizvoda su Francuska, Italija i Hrvatska. Najčešće završne obrade su pjeskareno, štokovano i paljeno.


5

COMPANY PROFILE O NAMA


References Reference Krasnodar

REFERENCES REFERENCE

location / lokacija Russia / Rusija

6

material / materijal Kanfanar


Krasnodar material / materijal Kanfanar

REFERENCES REFERENCE

location / lokacija Russia / Rusija

7


Nancy

REFERENCES REFERENCE

location / lokacija France / Francuska

8

material / materijal Kanfanar


Nancy material / materijal Kanfanar

REFERENCES REFERENCE

location / lokacija France / Francuska

9


Nantes

REFERENCES REFERENCE

location / lokacija France / Francuska

10

material / materijal Kanfanar


Nimes material / materijal Kanfanar

REFERENCES REFERENCE

location / lokacija France / Francuska

11


Via Poerio, Mestre material / materijal Kanfanar

REFERENCES REFERENCE

location / lokacija Italy / Italija

12 De Vecchi / Gerdastudio


Mali LoĹĄinj material / materijal Kirmenjak

REFERENCES REFERENCE

location / lokacija Croatia / Hrvatska

13


Zadar

REFERENCES REFERENCE

location / lokacija Croatia / Hrvatska

14

material / materijal Kanfanar


Zadar material / materijal Kanfanar

REFERENCES REFERENCE

location / lokacija Croatia / Hrvatska

D. Fabijanić

15 D. Fabijanić


Crikvenica material / materijal Kirmenjak

REFERENCES REFERENCE

location / lokacija Croatia / Hrvatska

G.Katić

16 I.Dorotić


Crikvenica material / materijal Kirmenjak

REFERENCES REFERENCE

location / lokacija Croatia / Hrvatska

17 I.Dorotić


Gračišće material / materijal Kirmenjak / Kanfanar

REFERENCES REFERENCE

location / lokacija Croatia / Hrvatska

18 D. Fabijanić


Bale material / materijal Kirmenjak

REFERENCES REFERENCE

location / lokacija Croatia / Hrvatska

19 D. Fabijanić


Kamen d.d. za proizvodnju i obradu kamena Trg slobode 2 52000 Pazin, Hrvatska

+385 (0) 52 624 242 +385 (0) 52 624 441

info@kamen.hr www.kamen.hr


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.