Page 1

‫ن‬ ‫گار‬

‫نشریه فارسی زبان آلبرتا‬ ‫سال اول شماره هفتم‬ ‫جوئن‪2102‬‬ ‫رایگان‬

‫مسعود فروزان (مشاور امالک)‬ ‫)‪Masoud Foroozan ( REALTOR‬‬ ‫مشاور امالک مسکونی با کمک های تجاری‪،‬وام ‪ ،‬معرفی وکیل و بازرس در خدمت شما عزیزان می باشد‬ ‫لطفاً قبل از خرید و فروش امالک تجاری و مسکونی خود با ما تماس بگیرید‬

‫‪403-542-7885‬‬ ‫‪mforoozan@hotmail.com‬‬ ‫‪SOLD‬‬


‫نگار‬

‫شماره ‪ 7‬سال اول جوئن‪2102‬‬

‫در این شماره میخوانید‪...‬‬ ‫سرفصل‬

‫"دیوار"‬

‫صفحه‬

‫سخنی با خوانندگان‬

‫‪3‬‬

‫خبرهای گوناگون‬

‫‪4‬‬

‫دانستنی ها‬

‫‪5‬‬

‫سالمت‬

‫‪6‬‬

‫سرگرمی‬

‫‪7‬‬

‫امور مالی شخصی‬

‫‪8‬‬

‫سایبر تول‬

‫‪8‬‬

‫کار‬

‫‪8‬‬

‫انگلیسی برای خودم‬

‫‪8‬‬

‫از ایران‬

‫‪9‬‬

‫از البالی وبالگها‬

‫‪2‬‬

‫‪00‬‬

‫دیدنیهای جهان‬

‫‪02‬‬

‫فرهنگ‬

‫‪03‬‬

‫آشپزی‬

‫‪04‬‬

‫تکنولوژی‬

‫‪05‬‬

‫فکاهی‬

‫‪06‬‬

‫ورزش‬

‫‪08‬‬

‫عمر آزگاره‬ ‫یه دیواره‪،‬یه دیواره‪...‬که یه‬ ‫ِ‬ ‫اونورش همیشه بن بست‪...‬اینورش هیچی نداره‬ ‫یه طرف همه سیاه و‪...‬یه طرف همه سفیدیم‬ ‫این طرف ریشه نداریم‪...‬اون طرف ریشه بریدیم‬ ‫اگه از دیوار خونه‪...‬چشممون جدا نمی شد‬ ‫چیز ما نمی شد‬ ‫پیر انجیر‪...‬همه‬ ‫ِ‬ ‫یه درخت ِ‬ ‫بس که زندگی نکردیم‪...‬وحشت از مردن نداریم‬ ‫ساعتا جلو کشیدن‪...‬وقت غم خوردن نداریم‬ ‫برای اون یه وجب خاک‪...‬همه دنیامونو دادیم‬ ‫ما برای بوی گندم‪...‬خیلی چیزامونو دادیم‬ ‫هیشکی یادمون نداده‪...‬خنده ی همو ببینیم‬ ‫این فقط در ِد وطن نیست‪...‬ما تو غربتم همینیم‬ ‫اینور و اونورِ دیوار‪...‬درد ما هنوز همونه‬

‫*عکس روی جلد از خانم شیرین شورجه —کلگری‬

‫با تشکر از ارسال عکسهای بسیار زیبای ایشان‬ ‫فروش کپسولهای اکسیژن ‪ 2‬دقیقهای به قیمت ‪ ۰۵۵۵‬تومان‬ ‫در دارو خانههای ایران‬

‫اِی شقایق‪،‬ما جماعت‪...‬دردمون از خودمونه‬ ‫تو همه خاطره هامون‪...‬حقِ دشمن ُمرده باده‬ ‫حتی را ِه دشمنی رو‪...‬هیشکی یادمون نداده‬ ‫یه دیواره‪،‬یه دیواره‪...‬که یه عمرِ آزگاره‬ ‫اونورش همیشه بن بست‪...‬اینورش هیچی نداره‬ ‫از عذاب این قبیله‪...‬هممون از هم ُبریدیم‬ ‫حسِ هم خونی نداریم‪...‬چون قبیلَمونو دیدیم‬ ‫ما که تو زمزمه هامون‪...‬هی به داد هم رسیدیم‬ ‫یکی یادمون بیاره‪...‬کِی به داد هم رسیدیم‬ ‫تو هجوم این همه حرف‪...‬هر جوابی یه سقوطه‬ ‫تو بگو هر چی که می خوای‪...‬من که سنگرم‬ ‫سکوته‬ ‫”ترانه ای از روزبه بمانی ”‬


‫نگار‬

‫شماره ‪ 7‬سال اول جوئن‪2102‬‬

‫سخنی با خوانندگان‬

‫آموزشزبان وادبیات افرسی‬ ‫هچ ستودنی است هک هم گام با تمام مهارت اهی هک هب فرزندا نتانمی آموزید‪،‬شاهدتواانیی و تسلط او رب زبان‬ ‫شیرین ماردی‪ ,‬افرسی باشید‪ .‬فریبا عطایی ‪,‬فوق لیسانس زبان و ادبیات افرسی با‬ ‫شیب از ‪ 71‬سال سابقه ی آموزش رد دااگشنه اه و مدا رس اریان‪.‬‬ ‫تدریس زبان فارسی برای سنین ‪ 6‬سال و باالتر و برای سنین ‪ 21‬سال و باال تر کالس جداگانه در‬ ‫نظر گرفته شده است‬

‫تلفن ‪587-351-6731 :‬‬

‫‪3‬‬


‫نگار‬

‫شماره ‪ 7‬سال اول جوئن‪2102‬‬

‫جهش فروش محصوالت در آلبرتا‬ ‫محابق گزارش‬

‫خبرهای گوناگون‬

‫‪statistics Canada‬میجزان‬

‫فروش محصوالت صنعجتجی در مجاه مجار‬

‫‪4‬‬ ‫‪ 037×22‬متر در هنگ كنگ البته به سبك‬ ‫امروزی بازسازی كردند‪.‬‬ ‫نكته جالب توجه در مورد این كشتی‪،‬‬

‫امسال ‪ 03‬درصد نسبت به سال گذشتجه ساخت تمام ‪ 77‬جفت گونه حیوان و‬ ‫افزایش یافته است‪ .‬باالترین رشد ساالنه جانوری در این كشتی با استفاده از‬

‫فروش خانه در کلگری رکورد زد‬ ‫طبق گزارش انجججمجن مشجاوران امجالک‬ ‫کانادا‪ ،‬تعداد امالک فروش رفجتجه در مجاه‬

‫مججحججصججوالت صججنججعججتججی ‪ 0312‬درصججد در فایبرگالس است‪.‬‬ ‫نیوبرانزویک بوده است‪.‬‬ ‫کشتی نوح بازسازی شد‬

‫البته این كشتی كه در واقع یك جاذبه‬ ‫توریستی به حساب می آید‪ ،‬دارای پنجره‬

‫آوریل امسال ‪ 31‬درصد نسبت بجه سجال سه برادر میلیاردر‪ ،‬كشتی نوح را به ابعاد های شیشه ای‪ ،‬یك رستوران برگ و اتاق‬ ‫گذشته افزایش یافته است‪ .‬در حجالجیجکجه‬

‫خواب های لوكس است‪.‬‬

‫متوسط افزایش در سجحجک کجانجادا ‪0015‬‬ ‫درصد بوده است‪ .‬در حالیکه تعجداد خجانجه‬ ‫های فروش رفته در کلگجری بسجیجار بجاال‬ ‫بوده است ولی متوسط قیمت تنجهجا ‪117‬‬ ‫درصد نسبت به سال گجذشجتجه افجزایجش‬ ‫یافته است‪ .‬این عدد قابل مقایسه با ‪119‬‬ ‫درصد افزایش در قیمت خجانجه در کجانجادا‬ ‫است‪.‬‬

‫مدیریت محتوا ‪ :‬محمد طغرایی‬ ‫تلفن‪403-903-9866 :‬‬

‫مدیر اجرایی ‪ :‬علی طغرایی‬ ‫آدرس الکترونیکی‪negaarmag@gmail.com :‬‬

‫‪www.issuu.com/negaarmag‬‬

‫ مسئولیت محالب مندرج در ”نگار“ از هر نظر با نویسندگان آنهاست و محالب مزبور لزومجا دیجدگجاهجهجای نشجریجه را مجنجعجکجس‬‫نمی کند ‪.‬‬ ‫ بعضی از محالب ”نگار“ برای افراد پایین تر از ‪ 08‬سال مناسب نمی باشد‪.‬‬‫ ”نگار ” در ویرایش و ترخیص مقاله های دریافتی ضمن حفظ دیدگاه نویسندگان آنها ‪،‬آزاد است‪.‬‬‫ تمامی محالب این نشریه جهت آگاهی می باشد و هیچ کدام جایگزین مراجعه به متخصص نیست ‪.‬ناشر سعی کرده محالب را‬‫با صحت باالیی ارائه دهد ولی هرگونه خسارت ناشی از استفاده از محالب این نشریه را از خود سلب می کند‪.‬‬ ‫ “نگار ”در رابحه با آگهی های مندرج هیچ گونه مسئولیتی ندارد‪.‬‬‫ استفاده جزئی یا کلی از محالب این نشریه به هر صورت (شامل الکترونیکی و کتبی) نیاز به مجوز کتبی دارد ‪.‬‬‫”نگار“ به هیچ حزب ‪ ،‬گروه و ارگان خاصی وابستگی ندارد و کامال مستقل می باشد‪.‬‬‫“نگار“ هر ماه در سوپر مارکت و رستوران اطلس ‪ ،‬رستوران شیراز ‪ ،‬رستوران خانه کباب ‪ ،‬فروشگاه مواد غذایی‬‫اسپایس بازار ‪ ،‬فروشگاه مواد غذایی شاهین و سوپر استور های کانتری هیل ‪ ،‬شانسی و سیگنال هیل توزیع‬ ‫می گردد‪.‬‬


‫نگار‬

‫شماره ‪ 7‬سال اول جوئن‪2102‬‬

‫دانستنی ها‬

‫خود را از خاک ایران حاصل کننجد امجا‬

‫ابریشم افزایش گردش کاال نبود بلکه‬

‫نتیجه نبخشید‪.‬‬

‫در واقع ضعیجف کجردن رومجیجان بجود‪.‬‬

‫در حدود ‪ 4‬تا ‪ 6‬هزار سجال پجیجش از‬ ‫میالد‪ ،‬مردم بجاسجتجانجی ای کجه در‬ ‫محدود ٔه صحرای غربی و مصر زندگی‬

‫جاده ابریشم‬ ‫نخستین فردی که نام جاده ابریشجم‬ ‫یجا راه ابجریشجم را در سجال ‪0877‬‬

‫میکردند‪ ،‬از ججنجوب غجربجی آسجیجا‪،‬‬ ‫حیوانجات اهجلجی بجه ایجن مجنجحجقجه‬ ‫میآوردند‪.‬‬

‫میالدی‪ ،‬برای این مسیرها انجتجخجاب‬

‫در زمان ساسانی راه یجزرگ در آمجد‬

‫کرد‪ ،‬جغرافی دان آلمانی فجردیجنجانجد‬

‫برای شاهنجشجاهجی ایجران‪ ،‬تجججارت‬

‫ریختوفجن بجود‪ .‬وی بسجبجب حجمجل‬

‫ابریشم و اخذ حجقجوق گجمجرکجی از‬

‫ابریشم چین از ایجن راه بجه دریجای‬

‫بازرگانان و کاروانیانی بود که از ایجران‬

‫مدیترانه و مناطق مختلف دیگر بجیجن‬

‫می گذشتند‪ .‬چین در آن روزگجار از‬

‫راه این نام را برگزید‪.‬‬

‫ایران وسمه‪ ،‬قالی‪ ،‬سنگهای گرانبهجا‬

‫مهمترین کاالیی که بصورت ترانزیت از‬ ‫ایران میگذشت‪ ،‬ابریشجم بجود‪ ،‬امجا‬ ‫چون ایجرانجیجان مجقجدار بسجیجاری از‬ ‫ابججریشججم خججام چججیججن را کججه وارد‬

‫‪۰‬‬

‫هدف ایران از در دست‬ ‫داشتن راه ابریشم افزایش‬ ‫گردش کاال نبود بلکه در واقع‬ ‫ضعیف کردن رومیان بود‬

‫میکردند‪ ،‬بخود تخصیجص مجیدادنجد‬

‫دولت ایران همواره بهای ابجریشجم را‬ ‫باال می برد تا از این رهگذر از بیزانس‬ ‫طال و پول بیشتری را به چنگ آورد و‬ ‫امپراتوری بیزانس را از لحاظ نظجامجی‬ ‫ضعیف کند‪.‬‬ ‫بدیهی است که بیزانس نجیجز نجمجی‬ ‫توانست به چنین سیاستی از سوی‬ ‫دولت ایران تجن در دهجد از ایجن رو‬ ‫همواره راه خصومت و دشمنی را بجا‬ ‫ایران در پجیجش مجی گجرفجت‪ .‬دربجار‬ ‫بیزانس می دید که در فجاصجلجههجای‬ ‫صلک آمیز میان جنگها‪ ،‬همواره مقجدار‬ ‫معتنابهی طال از بجیجزانجس بجه ایجران‬ ‫سرازیجر مجی شجود‪ .‬از ایجن رو بجه‬ ‫کوشش بر می خواست ولی تجالش‬ ‫رومیان برای رهایی از این وابستگجی‬ ‫اقتصادی همواره بی نتیجه می ماند‪.‬‬ ‫از ویکیپدیا‬

‫قادر بودند محصوالت خویجش را بجهجر‬

‫و پارچه وارد می کرد‪ .‬یکی از صادرات‬

‫قیمتی بخواهند‪ ،‬بممالک مغرب زمین‬

‫مهم چین به ایران ابریشم بود که در‬

‫آخرین برده در آمریکا‪:‬‬

‫بفروشند‪ .‬ترکان بتحریک اتباع سغدی‬

‫دربار بیزانس حکم ارز را داشت و هم‬

‫آخرین برده در آمجریجکجا آقجای چجارلجی‬

‫خود کوششها کردند‪ ،‬تجا از خسجرو‬

‫تراز طال و سنگهای گرانبها بود‪.‬‬

‫اسمیت بود که در ‪ 5‬اکتبر سجال ‪0979‬‬

‫انوشیروان اجاز ٔه عبور دادن ابجریشجم‬

‫هدف ایران از در دسجت داشجتجن راه‬

‫در ‪Barstow‬فججلججوریججدا در سججن ‪037‬‬ ‫سالگی درگذشت‪.‬‬ ‫آقای اسمیت در سال ‪ 0842‬در کشجور‬ ‫لیبریا در آفریقای غربی به دنیا آمد نجام‬ ‫او در ابتدا میشل واتکینز بود که توسط‬ ‫یک کشتی برده کشی در سال ‪0854‬‬ ‫به ایالت نئوارلئان رسجیجد‪ .‬در چجهجارم‬ ‫جوالی ‪ 0854‬در یک حراج برده به یجک‬ ‫مزرعه دار تگزاسی فروخته شد و به او‬ ‫نام جدید داده شد‪ .‬وی کارگجر مجزرعجه‬ ‫بود تا سال ‪ 0863‬که الجغجا بجرده داری‬ ‫توسط پرزیدنت لینکولن به امضا رسید‪.‬‬


‫نگار‬

‫شماره ‪ 7‬سال اول جوئن‪2102‬‬

‫‪6‬‬

‫آلوده کند‪ .‬اگر آن حیوان را نمیشناسیجد‪،‬‬ ‫یا اگر حیوان وحشی یا ولگرد است‪ ،‬بایجد‬

‫سالمت‬

‫فورا به پزشک مراجعه کنید‪.‬‬

‫• جعبه شجن مجحجل دفجع حجیجوانجات را‬ ‫بپوشانید‪.‬‬ ‫• دست کم سجالجی یجک بجار حجیجوانجات‬

‫اگر محمئن هستید که حیوان بجه هجاری‬

‫خجججانجججگجججی را از لجججحجججاظ‬

‫مبتال نیست‪ ،‬اولین کاری که باید بکجنجیجد‪،‬‬

‫انگلی آزمایش کنید‪.‬هر سال به حیوانجات‬

‫این است که محل زخم را کامال بشویید‪.‬‬

‫خانگی بجرای کجنجتجرل انجگجلهجایجی کجه‬

‫گوناگون از جمله عفونت چشم‪ ،‬آلرژی یجا‬

‫ناحیه زخمی را با صابون آنجتجیبجاکجتجریجال‬

‫می توانند بجه انسجان مجنجتجقجل شجونجد‪،‬‬

‫تحریکشدگی رخ دهد‪.‬‬

‫(ضدعفونیکننجده) و آب گجرم مجحجکجم‬

‫آبریزش از چشمها‬ ‫آبریزش چشمها میتواند به علجتهجای‬

‫آبریزش چشمها همچنین ممجکجن اسجت‬ ‫نشانهای از بیمجاری ججدیتجر بجاشجد‪ ،‬از‬ ‫جمله انسداد مجرای اشکی که از تخلیه‬ ‫طبیعی اشک جلوگیری میکند‪.‬‬ ‫اگر عالوه بر آبریزش چشمها هجر یجک از‬

‫محلول ضدعفونیکننده مانند بتجادیجن بجر‬ ‫زخم بمالید و آن را پانسمان کنید‪.‬‬ ‫انگلهای حیوانات خانگی‬

‫مراجعه کنید‪:‬‬

‫اما میتوانند انگلهایی هجم را بجا خجود‬

‫ریزش‪.‬‬

‫منتقل کنند‪.‬‬ ‫با انجام اقداماتی ساده میتوانیجد مجانجع‬ ‫انتقال انگلها و بیجمجاریهجا از حجیجوانجات‬ ‫خانگی به اعضای خانوادهتان شوید‪:‬‬

‫•درد در اطراف چشمها یا سینوسها‪.‬‬ ‫•قرمزی در چشم یا ترشک بیش از حد از‬ ‫آن‪.‬‬

‫•پججس از هججر بججار تججمججاس بججا حججیججوان‬ ‫دستهایتان را کامال بشویید‪.‬‬

‫اگر حیوان گازتان گرفت‬

‫کثیفشان را به دهان ببرند‪ .‬خاک یا مدفوع‬

‫هر زمانی یک حیوان خونگرم – از ججمجلجه‬

‫حیوانات بر روی زمین ممکن است با الرو‬

‫سگ یا گربه – شخصی را گار بگیرد‪ ،‬ایجن‬

‫یا تخم انگلها آلوده شده باشد‪.‬‬

‫خحر وجود دارد که این حیوان به ویجروس‬

‫•فضوالت سگ و گربه را از روزانه از حیاط‬

‫هاری مبتال باشد‪ ،‬و آن شجخجص را نجیجز‬

‫جمع کنید‪ ،‬به خصوص در نواحی کجه هجر‬

‫‪Farsi‬‬

‫سوختگی پوست ناشی از ماندن زیاد زیر‬ ‫نور آفتاب میتواند بسیار ناراحتکننجده و‬ ‫دردناک باشد‪.‬‬ ‫برای تسکیندادن پوست آفتجابسجوخجتجه‬ ‫این توصیهها را به کار ببندید‪:‬‬ ‫دوش یا وان آب سرد بگیرید‪ ،‬یجا بجر روی‬ ‫نواحی سوخته کمپرس سجرد بجگجذاریجد‪.‬‬ ‫ریختن سودا(آب گازدار) درون آی وان نجیجز‬ ‫میتواند به تسکین آفتابسوختگی کمک‬ ‫کند‪.‬‬ ‫پوستتان را با لوسیون مرطوب کنید‪.‬‬

‫•به کودکان اججازه نجدهجیجد دسجتهجای‬

‫معرفی گیاهان دارویی‬

‫تسکیندادن آفتابسوختگی‬

‫روی آن بزنید‪ .‬بعد پماد آنتیبیوتیجک روی‬

‫این عالئم زیر را داشتجیجد‪ ،‬بجه دکجتجرتجان‬

‫• درد در چشم‪ ،‬به خصوص هنگام اشجک‬

‫داروهای پیشگیریکننده بدهید‪.‬‬

‫بشویید‪ .‬پس از تجمجیجزکجردن زخجم‪ ،‬یجک‬

‫حیوانات خانگی نیاز به نوازش شما دارند‪،‬‬

‫•اشک ریزش مداوم بدون علت مشخص‪.‬‬

‫آلجججودگجججی‬

‫ژل "آلوئه ورا" را روی پوست بمالید تا بجه‬ ‫سردشدن پوست و تسکیجن درد کجمجک‬ ‫کند‪.‬‬ ‫بزرگساالن میتوانند از مسکنهایی ماننجد‬ ‫آسپیرین و ایبوپروفن استفاده کنجنجد‪ .‬بجه‬ ‫کودکان هرگز نباید آسپیرین داد‪.‬‬

‫دوی کجودکجان و حجیجوانجات در آن بجازی‬ ‫میکنند‪.‬‬ ‫‪English‬‬ ‫‪Alhagi camelorum‬‬

‫ترنجبین‬ ‫آلوئه ورا(صبر زرد)‬ ‫آنغوزه‬

‫‪Holy Camelthorn (Alhagia maurorum) and Unholy Smallpox‬‬

‫‪1‬‬

‫‪Aloe‬‬

‫‪2‬‬

‫‪Asafoetida, Stinking gum, Devil's dung‬‬

‫‪3‬‬


‫نگار‬

‫شماره ‪ 7‬سال اول جوئن‪2102‬‬

‫‪7‬‬

‫جستجوی کلمات ‪:‬‬ ‫کلمات موجود در جدول سمت راست را در دو جدول سمت چپ بیابیجد و دور آن‬ ‫خط بکشید‪ ،‬کلمات می توانند در هجر چجهجار ججهجت در ججدول وججود داشجتجه‬ ‫باشند‪.‬جدول سمت چپ شامل کلمات انگلیسی و جدول سمت راست معانی آن‬ ‫کلمات به فارسی است‪ .‬این جداول می تواند بصورت مجزا یا دوقلو حل شوند‪.‬‬

‫سرگرمی‬

‫تم این شماره جدول انواع وسایل اتاق می باشد‪.‬‬ ‫ه‬

‫ی‬

‫ا‬

‫پ‬

‫ه‬

‫س‬

‫و‬

‫ف‬

‫ک‬

‫ش‬

‫ا‬

‫‪M‬‬

‫‪X‬‬

‫‪Y‬‬

‫‪I‬‬

‫‪F‬‬

‫‪N‬‬

‫‪Z‬‬

‫‪O‬‬

‫‪G‬‬

‫‪H‬‬

‫‪L‬‬

‫غ‬

‫ل‬

‫ج‬

‫ج‬

‫ه‬

‫ی‬

‫ا‬

‫پ‬

‫ر‬

‫ا‬

‫چ‬

‫‪A‬‬

‫‪X‬‬

‫‪H‬‬

‫‪R‬‬

‫‪R‬‬

‫‪H‬‬

‫‪C‬‬

‫‪I‬‬

‫‪C‬‬

‫‪E‬‬

‫‪P‬‬

‫ن‬

‫و‬

‫ن‬

‫ی‬

‫ل‬

‫ن‬

‫س‬

‫ل‬

‫ز‬

‫خ‬

‫ر‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪P‬‬

‫‪A‬‬

‫‪C‬‬

‫‪E‬‬

‫‪C‬‬

‫‪N‬‬

‫‪N‬‬

‫‪R‬‬

‫‪L‬‬

‫ص‬

‫ت‬

‫و‬

‫ن‬

‫ی‬

‫گ‬

‫ا‬

‫ی‬

‫خ‬

‫ه‬

‫ا‬

‫‪X‬‬

‫‪B‬‬

‫‪N‬‬

‫‪G‬‬

‫‪I‬‬

‫‪F‬‬

‫‪E‬‬

‫‪X‬‬

‫‪T‬‬

‫‪I‬‬

‫‪Z‬‬

‫چ‬

‫ث‬

‫ق‬

‫م‬

‫ق‬

‫ث‬

‫ر‬

‫پ‬

‫چ‬

‫چ‬

‫ج‬

‫‪Y‬‬

‫‪C‬‬

‫‪X‬‬

‫‪P‬‬

‫‪Z‬‬

‫‪B‬‬

‫‪N‬‬

‫‪A‬‬

‫‪O‬‬

‫‪A‬‬

‫‪D‬‬

‫ج‬

‫ق‬

‫ک‬

‫ل‬

‫پ‬

‫پ‬

‫ی‬

‫ز‬

‫خ‬

‫ی‬

‫غ‬

‫‪T‬‬

‫‪R‬‬

‫‪I‬‬

‫‪P‬‬

‫‪O‬‬

‫‪D‬‬

‫‪B‬‬

‫‪T‬‬

‫‪S‬‬

‫‪H‬‬

‫‪X‬‬

‫ر‬

‫ت‬

‫ز‬

‫م‬

‫ا‬

‫ل‬

‫ی‬

‫ک‬

‫ب‬

‫ل‬

‫ن‬

‫‪M‬‬

‫‪U‬‬

‫‪W‬‬

‫‪C‬‬

‫‪H‬‬

‫‪L‬‬

‫‪T‬‬

‫‪Y‬‬

‫‪I‬‬

‫‪C‬‬

‫‪Q‬‬

‫ص‬

‫ف‬

‫غ‬

‫ی‬

‫د‬

‫م‬

‫م‬

‫ص‬

‫و‬

‫ا‬

‫ت‬

‫‪A‬‬

‫‪W‬‬

‫‪Q‬‬

‫‪I‬‬

‫‪E‬‬

‫‪O‬‬

‫‪O‬‬

‫‪R‬‬

‫‪A‬‬

‫‪E‬‬

‫‪L‬‬

‫گ‬

‫غ‬

‫ی‬

‫ن‬

‫ی‬

‫ر‬

‫ی‬

‫ص‬

‫ب‬

‫ق‬

‫غ‬

‫‪O‬‬

‫‪U‬‬

‫‪X‬‬

‫‪G‬‬

‫‪M‬‬

‫‪O‬‬

‫‪E‬‬

‫‪Q‬‬

‫‪L‬‬

‫‪F‬‬

‫‪X‬‬

‫ث‬

‫ش‬

‫ص‬

‫ی‬

‫غ‬

‫ت‬

‫خ‬

‫س‬

‫ل‬

‫ج‬

‫ح‬

‫‪E‬‬

‫‪G‬‬

‫‪F‬‬

‫‪A‬‬

‫‪P‬‬

‫‪T‬‬

‫‪V‬‬

‫‪G‬‬

‫‪G‬‬

‫‪W‬‬

‫‪Y‬‬

‫ک‬

‫ه‬

‫ل‬

‫ن‬

‫ث‬

‫چ‬

‫ز‬

‫ق‬

‫ن‬

‫گ‬

‫ه‬

‫‪E‬‬

‫‪B‬‬

‫‪N‬‬

‫‪W‬‬

‫‪F‬‬

‫‪S‬‬

‫‪L‬‬

‫‪H‬‬

‫‪R‬‬

‫‪N‬‬

‫‪J‬‬

‫زیرپایی‬

‫سه پایه‬

‫نیمکت‬

‫قالیچه‬

‫چارپایه‬

‫میز‬

‫صندلی‬

‫‪Ottoman‬‬

‫‪Tripod‬‬

‫‪Bench‬‬

‫‪Rag‬‬

‫‪Stool‬‬

‫‪Table‬‬

‫‪chair‬‬

‫جدول سو دو کو (مبتدی)‬ ‫جواب جدول شماره قبل‬

‫‪7 3‬‬

‫‪2‬‬ ‫‪1 5 7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4 6 3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9 8 1‬‬

‫‪9‬‬ ‫‪8 5‬‬ ‫‪6 5 2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8 4 6 9 3 2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1 8 7‬‬ ‫‪9 3‬‬ ‫‪2 5 7‬‬ ‫‪6‬‬

‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬

‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬

‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬

‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬

‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬

‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬


‫نگار‬

‫شماره ‪ 7‬سال اول جوئن‪2102‬‬

‫سایبر تول‬ ‫امور مالی شخصی‬ ‫مدیریت مالی بازنشستگی‬

‫نمی شود‪ .‬یا اینکه پیوست مدرک غجیجر‬ ‫مرتبط است یا پیوست به شکل فجایجلجی‬ ‫است که قابل باز کردن روی کجامجپجیجوتجر‬ ‫شما نیست‪ .‬در بدترین حالت دیده شده‬

‫”تانگو ”‬

‫که پیوست شامل محالبی که نبایجد بجه‬

‫تماس رایجگجان‬

‫گیرنده می رسیده است و این اشجتجبجاه‬

‫اولججیججن قججدم در راه مججدیججریججت مججالججی‬

‫صججججوتججججی‬

‫بازنشستگی تصمیم گیری در مورد ایجن‬

‫تصویری تانگو‬

‫اسججت کججه هججزیججنججه مججا در دوران‬

‫به شما ایجن‬

‫بازنشستگی چقدر است؟ میزان هزینجه‬

‫اجازه را مجی‬

‫ماهیانه در دوران بازنشستگی مجوضجوع‬

‫دهد تا از طریق آن به صورت کامال رایگان‬

‫بحث بسیاری از متخصجصجیجن مجدیجریجت‬

‫با دوستان خود تجمجاس هجای تجلجفجنجی‬

‫مالی بازنشستگی‪ ،‬مقاالت‪ ،‬و کجتجابجهجا‬

‫صوتی و تصویری رایگان داشته باشید و‬

‫بوده است‪ .‬اگر بخواهیم به این سوال به‬

‫این عمل را می توانید با تمامی کسانی‬

‫طور دقیق پاسخ دهیم باید بررسی کنیم‬

‫که تانگو را بر روی کامپیوتر‪ ،‬تلفن همجراه‬

‫در جستجوی چه میجزان رفجاه در دوران‬

‫و یا تبلت خود نصجب کجرده انجد انجججام‬

‫بازنشستگی هستیم‪ .‬مجثجال آیجا مجا در‬

‫دهید‪ .‬شما با تانگو می تجوانجیجد تجمجاس‬

‫دوران بازنشستگی در خانه احتجیجاج بجه‬

‫صوتی رایگان برقرار کنید و در صورت لزوم‬

‫خدمتکار داریم؟ یا اینکه به چند خودرو در‬

‫آن را به راحتی به یک تجمجاس تصجویجری‬

‫خانواده نیاز داریم؟ اینها همجه مسجئجلجه‬

‫‪8‬‬

‫و‬

‫باعث مشکالت فراوان یا اخراج فرستنده‬ ‫شده است‪ .‬بنابراین قبل از فرستادن هر‬ ‫ایمیل ‪ ،‬فایل پیوست شده را از صجفجحجه‬ ‫خود ایمیل باز کنید و یکبار دیگر محتجوای‬ ‫آن را تایید کنید‪.‬‬

‫انگلیسی برای خودم‬

‫‪I am still sceptical on that‬‬ ‫من هنوز به این موضوع مشکوکم‬

‫‪.‬مبدل کنید‬

‫میزان پول مورد نیاز مجاهجیجانجه در دوران‬ ‫بازنشستگی را پیچیده می کجنجد‪ .‬ولجی‬ ‫اگر بخواهیم به طور خیلی تقریبی قانون‬

‫کار‬

‫سرانگشتی بیان کنیجد بجایجد گجفجت در‬

‫‪This got me thinking‬‬ ‫این منو به فکر فرو می بره‬

‫دوران بازنشستگی تقریبا هزینجه شجمجا‬

‫مسائل کاری‬

‫نسبت به دوران کار ‪ 21‬درصد پایین مجی‬

‫در این شماره مجله می خواهم راجع به‬

‫آیججد یججا بججه عججبججارتججی هججزیججنججه دوره‬

‫نامه نگاری از طجریجق ایجمجیجل بجپجردازم‪.‬‬

‫بازنشستگی ‪ 81‬درصد دوران کاری شما‬

‫همانحور که می دانید در کجانجادا عجمجده‬

‫است‪ .‬برای مثال اگر هزینه ماهانه شمجا‬

‫ارتباطات توسط ایمیل انجام مجی شجود‪.‬‬

‫در حال حاضر دو هزار دالر اسجت بجعجیجد‬

‫گر چه در مواردی توصیه می شجود کجه‬

‫فقط برای اینکه بدانی _ صرفا" جهت‬

‫است بتوانید هزینه خود را اگجر هجمجیجن‬

‫اگر امکان گفتگوی رودررو وجود دارد بجه‬

‫اطالع‬

‫فردا بازنشسته شوید به کمتر از ‪0611‬‬

‫جای ایمیل از گفتگوی رودررو استجفجاده‬

‫دالر برسانید‪.‬‬

‫شود‪ ،‬ولی این همیجشجه امجکجان پجذیجر‬

‫‪Just I wanted to let you know‬‬

‫نیست‪ .‬یک موضوعی که بایجد در مجورد‬ ‫ایمیل در نظر داشت‪ ،‬پیوستهای ایجمجیجل‬

‫‪It makes sense to me‬‬

‫است‪ .‬بسیاری مواقع ما ایمجیجل هجایجی‬

‫به نظر منحقی می آد‬

‫دریافت کرده ایم که علیرغجم ارججاع بجه‬ ‫پیوست ( ‪ )attachment‬پیوستجی دیجده‬


‫نگار‬

‫شماره ‪ 7‬سال اول جوئن‪2102‬‬

‫‪9‬‬

‫صدها سال بعد طهران پایتخت قاجاریان‬

‫فعلی را به وجود آوردند‪«.‬‬

‫شد و تجریش به ییالق اهالی آنجا تبدیل‬

‫اماکن مهم پیرامون میدان تجریش‪:‬‬

‫شد و اشراف این شهر باغهای زیادی‬

‫امامزاده صالک‪ ،‬اداره پست تجریش‪ ،‬بازار‬

‫جهت اقامت تابستان در آنجا احداث‬

‫تجریش و حسینیه آن‪ ،‬بیمارستان شهدا‪،‬‬

‫قناتهای‬

‫سازمان تأمین اجتماعی‪ ،‬مرکز خرید‬

‫متعددی نیز وجود داشته است و برخی از‬

‫تندیس‪ ،‬مرکز خرید قائم‪ ،‬مرکز خرید البرز‪،‬‬

‫آنها هنوز هم آبدهی دارد‪.‬‬

‫مرکز خرید میری و ‪. ...‬‬

‫تجریش در دامنه رشته کوه البرز و میدان‬

‫از جمله قنات امامزاده صالک (مظهر آن در‬

‫میدان تجریش که امروزه به کلی از شکل‬

‫تجریش در ارتفاع ‪ 0602‬متری از سحک‬

‫صحن امامزاده)‪ ،‬قنات محمدیه‪ ،‬قنات‬

‫گذشتهاش خارج شده و اکثر گذرگاههای‬

‫دریا قرار گرفته و دارای آب و هوایی‬

‫مقصودبک در کنار رود دربند‪ ،‬قنات سرپل‬

‫آن به صورت ترمینال (اتوبوسها) درآمده‬

‫معتدل و متمایل به سرد است‪.‬‬

‫تجریش و قنات کهریز که مظهر آن در تکیة‬

‫است‪ ،‬روزگاری در تهران قدیم میدانی‬

‫از ایران‬ ‫تجریش تهران‬

‫بزرگترین آبادی اطراف تهران که سریع تر‬ ‫و پرشتاب تر از سایر آبادیهای پیرامون‬ ‫تهران در شکم شهر تهران جای گرفت و‬ ‫به سرعت هم جذب شد‪ ،‬تجریش یا‬ ‫شمیران است‪.‬‬ ‫میدان تجریش‪ ،‬نقحه پایانی خیابان‬

‫کردند‪.‬‬

‫در‬

‫محله‬

‫تجریش‬

‫بزرگترین آبادی اطراف تهران که‬ ‫سریع تر و پرشتاب تر از سایر‬ ‫آبادیهای پیرامون تهران در شکم‬ ‫شهر تهران جای گرفت و به‬ ‫سرعت هم جذب شد‪ ،‬تجریش یا‬ ‫شمیران است‬

‫تنها‪ ،‬ساکت و منزوی بود که از شمال به‬ ‫دربند و از شرق به خیابان ولی عصر‬ ‫(پهلوی) ‪ ،‬از جنوب به خیابان مقصود بیک‬ ‫و بازار و از همه مهمتر به امامزاده صالک‬ ‫محدود میشد‪.‬‬ ‫در گذشته برخالف امروز کسانی که‬

‫ولیعصر ‪-‬پهلوی تهران است و یکی از‬

‫پایین تجریش بوده است‪.‬‬

‫میخواستند از میدان تجریش به دربند‬

‫مکانهای تجاری و شلوغ تهران نیز به‬

‫در کتاب تاریخ جغرافیایی شمیران آمده‬

‫بروند از حیوانات بارکش چون یابو‪ ،‬قاطر و‬

‫شمار میآید‪ .‬بازار قدیمی‪ ،‬تکیه بزرگ‬

‫است‪» :‬امامزاده صالک (ع) که قدم در‬

‫االغ استفاده میکردند و در بازارچه‬

‫تجریش و امامزاده صالک و مرکز خرید‬

‫شمیران گذاشت‪ ،‬اهالی از بیم گرگها‪،‬‬

‫میدان که در نزدیکی آن مسجد قرار‬

‫تندیس از نقاط دیدنی محله تجریش‬

‫زمین ها را رها کرده و به حوالی امامزاده‬

‫داشته و امروز همچنان رونق سابق را‬

‫هستند‪.‬‬

‫روی آوردند و خانه ها ساختند و تجریش‬

‫داراست‪.‬‬

‫در شمال تجریش محلههای جعفرآباد و‬ ‫سعدآباد و در شمال غربی آن محله‬ ‫زعفرانیه قرار گرفته است‪.‬‬ ‫هزار سال پیش تجریش‪ ،‬طجرشت‬ ‫خوانده میشد‪ .‬چنان که راوندی مورخ‬ ‫تاریخ در شرح سلحنت طغرل سلجوقی‬ ‫آورده است‪» :‬آنگاه سلحان از تبریز به‬ ‫سوی ری رفت تا زفاف به دارالملک‬ ‫باشد‪.‬اندک مایه رنج بر وی مستولی‬ ‫شد‪ ،‬به قصران بیرونی‪ ،‬به در ری به دیه‬ ‫طجرشت (تجریش) از جهت خنکی هوا‬ ‫نزول فرمود‪ ،‬چه حرارت هوا به غایت بود‬ ‫(به سال ‪ 455‬قمری)‪ .‬جالب اینجاست‬ ‫که طغرل در همان تجریش وفات یافت و‬ ‫جنازهاش برای دفن به ری منتقل شد‪«.‬‬

‫تصویری قدیمی از میدان تجریش‬


‫نگار‬

‫شماره ‪ 7‬سال اول جوئن‪2102‬‬

‫‪0۵‬‬

‫باقی مانده‪ ،‬بازارچه قدیمی آن و چند‬

‫به ده باز میگشتند‪ .‬کوچهها و معابر‬

‫خانه کنار امامزاده است‪.‬‬

‫بسیار تنگ و پر پیچ و خم بود‪ .‬شاید‬

‫تجریش قدیم دارای سه محله بود و هر‬

‫نمونهای که بتوان با آن قیاس کرد‬

‫در سفرنامه ژان دبوالفوا در سال ‪0880‬‬

‫کدام نیز دارای مناطق مختلفی‪:‬‬

‫روستای فعلی »پس قلعه«در دربند‬

‫درباره باغهای تجریش و چنار کهنسال‬

‫محله باال‪ :‬باغ فردوس‪ ،‬چهار راه حسابی‪،‬‬

‫باشد‪ .‬خانههای خشت و گلی یا چینهای‬

‫تجریش آمده است‪:‬‬

‫زعفرانیه‪ ،‬الهیه‪.‬‬

‫تجریش‪ ،‬در زیر دست و سمت شرق پل‬

‫پائین‪:‬‬

‫»در اطراف تجریش باغها و عمارات زیادی‬

‫محله‬

‫وجود دارد یکی از آنها باغ فردوس است‬

‫دزاشیب‪ ،‬سه راه قیحریه‪ ،‬اسدی و‬

‫قدیم بنا شده بود‪.‬‬

‫که به داماد شاه تعلق دارد (منظور معیر‬

‫فردوسی‪.‬‬

‫در قدیم‪ ،‬مرکز تجریش امامزاده صالک بود‪.‬‬

‫الممالک) است در وسط این باغ بزرگ‬

‫محله‬

‫قصر ناتمامی دیده میشود که در شرف‬

‫محمودیه‪ ،‬ناودانک‪ ،‬جعفرآباد و ‪...‬‬

‫ویرانی‬

‫است‬

‫و‬

‫یک‬

‫نقاش مبتدی‬

‫قلعه‬

‫ظهیرالدوله‪،‬‬

‫کم کم کو‬

‫نو‬

‫و‬

‫حومه‪:‬‬

‫سه‬

‫راه‬

‫زعفرانیه‪،‬‬

‫تجریش تا زیر دست ایستگاه جادهی‬

‫این امامزاده مرکزیت معنوی این ناحیه‬ ‫بود‪ .‬بازار شکل گرفته در حاشیه آن کانون‬

‫مردم از سایر مناطق کشور‬

‫اقتصادی این محل است‪.‬‬

‫ایتالیایی دیوارهای آن را به عوض نقاشی‬

‫به طهران و حومه آن افزایش یافت به‬

‫اهالی محل به احترام انتساب وی به‬

‫کثیف کرده است‪«.‬‬

‫طوری که تعدادی از آنان در تجریش‬

‫ائمه برای وی مرقد و بارگاهی ساختند ‪.‬‬

‫درباره چنار کهنسال تجریش نیز نقل‬

‫سکنی گزیدند‪.‬‬

‫بنای اصلی این مرقد را هالگو میرزا فرزند‬

‫شده است‪:‬‬

‫ساختمانهای‬

‫»در مسجد تجریش چنار غریبی است که‬

‫روستای تاریخی ماسوله بود‪ .‬یعنی‬

‫کرده است‪.‬‬

‫کمتر نظیر آن در دنیا پیدا می شود‪ .‬تقریبا‬

‫ساختمانهای روستا طوری بود که مردم‬

‫تجریش از دیرباز دارای ویژگی شهرها و‬

‫محیط آن به ‪ 05‬متر میرسد و هر یک از‬

‫از روی بامهای یکدیگر طی مسیر‬

‫اماکن زیارتی بوده است‪ .‬از جمله آنها‬

‫شاخههای آن مانند تنه درخت کهنسالی‬

‫میکردند‪ .‬جمعیت در تجریش قدیم در دو‬

‫می توان از وجود مساجد متعدد در اطراف‬

‫در باالی بنای مسجد و اطراف سر به‬

‫محله به صد و پنجاه خانواده میرسید‪.‬‬

‫امامزاده صالک نام برد‪ .‬تعداد این مساجد‬

‫آسمان کشیده است و ‪«...‬‬

‫از محله باال حدود ‪ 21‬خانوار تابستانها بر‬

‫کوچک و بزرگ که شاید بیشتر آنها برای‬

‫امروز تنها نشانهای که از تجریش قدیم‬

‫سر باغهای خود میرفتند و زمستانها‬

‫رفع نیاز زائران امامزاده و دیگر مسافران‬

‫تجریش‬

‫قدیم‬

‫مانند‬

‫فتحعلیشاه به سال ‪ 0201‬قمری بنا‬

‫ساخته شده بود‪ ،‬فقط در گوشه و کنار‬ ‫امامزاده به هفت باب می رسید که‬ ‫عبارت بودند از‪:‬‬ ‫مسجد امامزاده صالک معروف به مسجد‬ ‫جامع‪ ،‬مسجد اعظم واقع در جنوب‬ ‫شرقی امامزاده در کنار تکیه پائین‪،‬‬ ‫مسجد خان (مسجد صاحب الزمان‬ ‫فعلی) واقع در بازار تجرش‪ ،‬مسجد‬ ‫فاطمیه در شمال امامزاده و جنوب پل‬ ‫تجریش‪ ،‬مسجد گیاهی در شمال پل‬ ‫تجریش و ابتدای خیابان آیت هللا ملکی‬ ‫(سعدآباد)‪ ،‬مسجد استاد عزیز واقع در‬ ‫غرب امامزاده و ابتدای خیابان مقصودبیک‬ ‫و مسجد همت واقع در قسمت غربی‬ ‫خیابان ولیعصر‪-‬پهلوی در حال احداث‬


‫نگار‬

‫شماره ‪ 7‬سال اول جوئن‪2102‬‬

‫از البالی وبالگ ها‬ ‫وبالگ این هفته وبالگی است کجه در‬ ‫مورد موضوع خاصی صحبت نمی کند‪.‬‬ ‫این وبالگ همان زنجدگجی روزمجره مجا‬ ‫است که با بیانی زیبا و گرم و بجا ذکجر‬ ‫جزئیات آن را به ما نشان می دهد‪.‬‬ ‫روزگار ربیعه‬

‫‪00‬‬

‫کال نظرم اینه که لحف مداوم تبدیل به‬

‫فشار سنجی آخرش یکجا رفتیم کجه‬

‫عادت و بعد وظیفه میشه‪ .‬مجردا هجم‬

‫دکتره گفت شما توهم بیماری داریجن‬

‫ذوق مرگ اینن که مامان جونشون یک‬

‫چند جور آزمجایشجم داد بجرای خجنجک‬

‫گوشه چشم و نظر عنایتی به زنشون‬

‫شدن دلش‪...‬‬

‫بندازه و سه سال یکبار ازش تعریفکی‬ ‫بکنه ‪ ،‬البته نه توی روش که چه بسجا‬ ‫پررو میشه بلکه جلوی فامیل هجفجت‬ ‫پشت غریجبجه‪ .‬بجعجد اونجهجا پجیجراهجن‬ ‫عثمانش کنند و همش بکوبند سر زن‬ ‫بدبخت که نمیدونجی مجامجانجم چجقجدر‬ ‫خاطرتو میخواد‬

‫تموم نشده که چند روز خونه ما بودن‬ ‫تا اینکه رمضون داداش رجب پیشنهجاد‬ ‫داد بریم با هم مسافرت‪ .‬از قضا اونجهجا‬ ‫هم حسابی آسفالت شجده بجودن و‬ ‫قبل از ما صابون خورده بودن‪ .‬آخه بجال‬ ‫نسبت یک غلحی کجرده بجودن رفجتجه‬ ‫بودن با فامیالی خانمش لواسون‪ .‬انگار‬

‫‪mahbobeha.persianblog.ir‬‬

‫خالصه نرفتیم‪ .‬اونقدر لفجتجش دادم و‬

‫مجبور باشیم مثل لشجگجر شجکجسجت‬

‫ماجرای سال نو ما‬

‫دور خودم چرخیدم که شد ‪ 00‬شب و‬

‫خججورده ‪ 3‬روزی رفججتججیججم کججاشججان و‬

‫رجب منصرف شد و قهر کرد‪ .‬من هجم‬

‫اطرافش‪ .‬صبک ‪ 03‬به در هم برگشتیم‬

‫با آرامش تام هفت سین چیدم و کلی‬

‫در حالیکه بابجای رججب راضجی نجبجود‬

‫هم فیلم دیدم و فجرداش بجعجد سجال‬

‫میخواست ‪ 03‬اشو بدر کجنجه و بجرای‬

‫جونم براتون بگه من و رججب آخجریجن‬

‫تحویل خیلی شیک و ریلکس سجاعجت‬

‫بازشدن بختش سبزه گره کجنجه البجد‬

‫ساعات سال ‪ 91‬را در حالجی سجپجری‬

‫‪ 02‬رفتیم خونه شون و هر چند کجمجی‬

‫مامانه هم میگفت من که اصجال بجهجم‬

‫کردیم که بفهمی نفهمی قهر بجودیجم‪.‬‬

‫تو قیافه بودن و ‪ 8‬بار گفتم شجام چجرا‬

‫خوش نگذشته مهم اینه که با شماها‬

‫سر اینکه رجب میخواست سال تحویل‬

‫نیومدین و غذا موند و ‪ ...‬امجا شجرش‬

‫باشم و دور هم باشیم‬

‫بجره خججونججه مججامججانججش و مججنججم دلججم‬

‫کنده شد‪.‬‬

‫سالم‪ .‬سال نو به همه مجبجارک‪ .‬چجه‬ ‫خبرا؟ خوبین؟ خوشین‪ ،‬سالمتین؟‬

‫نمیخواست البته اونقدرها سجیجاسجت‬ ‫دارم که مستقیم بجاهجاش نجججنجگجم‪.‬‬ ‫برنامه این بود شب ‪ 29‬ام بریجم شجام‬ ‫خونه مامانش و سال تحویل هم اونجا‬ ‫باشیم و نهار عید و بعد بجریجم خجونجه‬ ‫مامان من‪ .‬اما اصال تجه دلجم بجه ایجن‬ ‫ماجرا رضا نبود‪ .‬چون ‪ 2‬ساله که سال‬ ‫تحویل را با اونها بودین و داشت تبدیل‬ ‫میشد به یک وظیفه‪ .‬انگار کجه واججب‬ ‫باشه من برم براشون سفره بندازم و‬ ‫تمام تالشمو بکنم تا بهجشجون خجوش‬ ‫بگذره‪ .‬بعد هم مثل یک میزبان خوب از‬ ‫تمام کسانی که برای عیجد مجبجارکجی‬ ‫میان پذیرایی کنم‪ ،‬نهار بپزم و خیجلجی‬ ‫هم شجاد بجاشجم بجقجیجه هجم بجرن‬ ‫آرایشگاه و چند مجلس مجهجمجانجی و‬ ‫بیان به صرف نهار‬

‫کال باهاشجون بجد مجیجگجذره‪ .‬هجمجش‬

‫البته اگه داره دلتون میسجوزه بجذاریجن‬

‫یکجورایی میخواد آزار بده آدمو‪ .‬اشجک‬

‫بگم که باید هدفتون مجا بجاشجیجم نجه‬

‫جججاری را هججم درآورد و بججاعججث یججک‬

‫مادرشوهر‪ .‬چون چنان دهجنجی ازمجون‬

‫جروبحث طوفانی بین من و رجب شد‪.‬‬

‫صاف کرد که نپرس‪ .‬امسال قرار بود ما‬

‫ولش کن‪ .‬خیلی آدم بیخودیه‪ .‬حجتجی‬

‫با خانواده مادریمون بریم شمال‪ .‬کلجی‬

‫دختراش هم ازش دوری میکنجنجد چجه‬

‫هم برنامه داشتیم اما اونقجدر مجامجان‬

‫برسه به بقیه ‪ .‬با فمیل اصجال رفجت و‬

‫رجب زنگ زد و آه و وای کرد و خجودش‬

‫آمد ندارن و چند سال به چجنجد سجال‬

‫رو زد به مجریضجی و ‪ ...‬کجه دو روزه‬

‫قهرن گجفجتجم فجقجط یجک شجمجه ای‬

‫برگشتیم‪ .‬اگر بدونید چه کولی بجازی‬

‫دستتون بیاد فکر نجکجنجیجن مجن ذاتجم‬

‫بود من نمیدونم کی با فشار خون ‪03‬‬

‫خرابه الهی شجکجر کجه بجچجه هجاش‬

‫و ‪ 04‬مرده که این دومجیجش بجاشجه و‬

‫آدمهای خوبین‪.‬‬

‫کدوم عروسی مجبوره مادرشجوهجرش‬ ‫را روز ‪ 7‬عید ببره از این دکتجر بجه اون‬ ‫دکتر تازه چند جا هم زنگ زدم دکترای‬ ‫آدم وار طبعا نبودن مجادرشجوهجره هجم‬ ‫راضی نمیشد کمتر از فوق تخصص بره‬

‫بگذریم که خدا را شکر دنیا محل گذره‪.‬‬ ‫براتون سال خجوبجی آرزو دارم‪ .‬پجر از‬ ‫سالمتی و نشاط و دلخوش‪ .‬الهی که‬ ‫لبتون خندون وجیبتون پر پول باشه‪.‬‬


‫نگار‬

‫شماره ‪ 7‬سال اول جوئن‪2102‬‬

‫‪02‬‬

‫لبنانی‪ ،‬مراکشی‪ ،‬مصری و عراقی سجرو‬

‫"هدایا مجانیة"‪ ،‬یعنی هدیه های رایگجان‪،‬‬

‫می کنند‪ .‬مغازه ها و حتا داروخانه هجا در‬

‫تا عابران عرب از آنها بجگجیجرنجد‪ .‬غجافجل از‬

‫اینجا تولیدات کشورهای عجربجی را مجی‬

‫اینکه عرب هایی که به اینجا می آیند‪ ،‬از‬

‫فروشند‪ .‬اگر عالقمند سوغات یا عحرهای‬

‫آن تنگدستان و شاید هجم آن قجدر اهجل‬

‫عربی باشی‪ ،‬از ایجنجججا دسجت خجالجی‬

‫مدارا نیستند که به سوغات های رایگان‪،‬‬

‫حکیم میر‬

‫نخواهی رفت‪ ،‬و اگر شب هنگجام‪ ،‬درواز‬

‫آن هم مذهبی‪ ،‬چشم بدوزند‪.‬‬

‫عربستان در لندن‬

‫کافه ها‪ ،‬رستوران ها ومغازه های لجنجدن‬

‫از آنها که گذشتم‪ ،‬به مغازه ای سجرزدم‬

‫هرگاه که در شجمجال هجایجد پجارک و در‬

‫به رویت بسته شد‪ ،‬اینجا تا پس از نیجمجه‬

‫که گونه های مختلفی از شیرینی هجای‬

‫خیابان "اججور رود "‪Edgware Road‬لجنجدن‬

‫شب‪ ،‬باز خواهد بود‪.‬‬

‫عربی در ویترین های شیشه ای آن بجا‬

‫قدم می زنم‪ ،‬به یاد شب های چراغان و‬

‫براساس گفت عرب هایی که بجه ایجنجججا‬

‫نظم چیده شده بود‪ .‬صاحب مجغجازه یجک‬

‫مغازه های پرزرق و برق و کافه های دود‬

‫می آیند و صاحبان برخی از رستوران هجا‪،‬‬

‫عراقی بود‪ ،‬و دو زن باحجاب زیر دسجتجش‬

‫آلود قاهره می افتم که تجا سجحجرگجاهجان‬

‫اجور رود از اواخر ده ‪ 0981‬بجدیجن سجو‪،‬‬

‫کار می کردند‪ .‬در نگاه اول گمان بردم کجه‬

‫دروازه های خود را به روی مشتریان وقت‬

‫کم کم به محل جنب و ججوش عجرب هجا‬

‫شیجریجنجی هجای ایجن مجحجل شجایجد از‬

‫کُش و شب زنده داران قلیان کجَجش‪ ،‬بجاز‬

‫تبدیل شد‪ .‬خیابان اجور رود در مرکز شهر‬

‫کشورهای عربی وارد شده بجاشجد‪ .‬امجا‬

‫می گذاشتند‪ .‬قدم زدن در ایجن خجیجابجان‬

‫لندن موقعیت دارد و بجا خجیجابجان هجای‬

‫فروشنده گفت‪ ،‬تولید شیرینی عربی حاال‬

‫احساسات کجهجنجه ای را درمجن ِ عجرب‬

‫مشهور و تجاری آکسجفجورد اسجتجریجت و‬

‫در لندن کار ساده است و تنها برخی مواد‬

‫زده بیدار می کند که دیری است خفجتجه‬

‫خیابان رجنت متصل است‪ .‬از ایجنجججا بجه‬

‫آن از کشورهای عربی وارد می شود‪.‬‬

‫بود‪.‬‬

‫راحتی می توانجی بجه مجیجدان مشجهجور‬

‫شیرینی های خوشمزه و اشجتجهجا آوری‬

‫عجرب‬

‫پیکادیلی بروی‪ .‬از طرف شرق اججور رود‬

‫می فروختند‪ ،‬اما بسیار روغنی و پرچجرب‬

‫نشین گذار کنی‪ ،‬یجقجیجنجا شجگجفجت زده‬

‫که راه بیافتی‪ ،‬در پایجان خجیجابجان‪ ،‬پجارک‬

‫بود‪ .‬یکی از فروشنده های زن در پجاسجخ‬

‫خواهی شد‪ .‬در اینجا غیر عرب را به ندرت‬

‫مشهور "هاید پارک" پیشارویت قجرار دارد‬

‫به این پرسش من که بیشجتجرمشجتجریجان‬

‫می بینی‪ .‬به هر سوی که بنگری‪ ،‬تابلوی‬

‫که در آنجا نیز عرب ها را خواهی دید‪.‬‬

‫شان اهل کدام ملت ها هستنجد‪ ،‬گجفجت‬

‫نوشته شده به خط درشت عربی و نجام‬

‫شیرینی های چرب وسوغاات هاای‬

‫که مشتریان آنها تنها عجرب نجیجسجتجنجد‪،‬‬

‫های عربی را بر سر مغازه ها و در کجنجار‬

‫رایگان‬

‫افرادی از دیجگجر مجلجت هجا‪ ،‬از ججمجلجه‬

‫آنها خواهی دید‪ ،‬و بر هر فروشگاهی کجه‬

‫چند روز پیش فرصتی یافتم‪ ،‬تا بار دیگر بجا‬

‫انگلیسی ها‪ ،‬نیز به شیرینی های عربی‬

‫قدم بگذاری‪ ،‬دو یا چند نجفجر را در حجال‬

‫این خیابان تجدید عهد کنم‪ .‬در سر خیابان‬

‫عالقه دارند‪ .‬اما اگر از چشجمجدیجد خجود‬

‫صحبت به زبان عربی خواهی یجافجت‪ .‬در‬

‫با چند مبلغ زن و مرد مسیحی که ظاهجرا‬

‫بگویم‪ ،‬در چند ساعتی که در خیابان اجور‬

‫خیابان اجور رود لندن با زن هجای سجیجاه‬

‫غربی بودند‪ ،‬برخوردم‪ .‬انجیل و تجعجالجیجم‬

‫رود قدم زدم و با شماری از جوانان عجرب‬

‫پوشی روبرو می شوی که حتا چشجمجان‬

‫حضرت عیسی را کجه بجه زبجان عجربجی‬

‫صحبت کردم‪ ،‬از دو یا سجه انجگجلجیجسجی‬

‫خود را نیز در پشت روپوش پنجهجان کجرده‬

‫ترجمه شده بود‪ ،‬در دست داشتنجد و بجا‬

‫بیشتر ندیدم‪.‬‬

‫اند؛ انگار در حال قجدم زدن در یجکجی از‬

‫لهج شکست عربجی صجدا مجی زدنجد‪:‬‬

‫دیدنیهای جهان‬

‫اگر برای نخستین بار به این محلج‬

‫خججیججابججان هججای شججهججر جججد‬ ‫عربستان سعودی باشی‪.‬‬ ‫رستوران هجایجی کجه درهجر دو‬ ‫سوی خیابان صف کشیده و در‬ ‫پس کوچه های آن نجیجز ججای‬ ‫گرفته اند‪ ،‬تقریبا هجمجه شجان‪،‬‬ ‫غججذاهججای عججربججی‪ ،‬بججخججصججوص‬


‫نگار‬

‫شماره ‪ 7‬سال اول جوئن‪2102‬‬

‫نیز افزوده است‪.‬‬ ‫به نظر میرسد آریانا باندی‪ ،‬که از کودکی‬

‫فرهنگ‬ ‫از خورش تا زیتون پرورده‬

‫در آمریکا و اروپا زندگی کرده‪ ،‬با این کتجاب‬

‫‪03‬‬ ‫آریانا و دیگر نزدیکانش درباره پخت مربجا و‬ ‫طرز تهیه زیتون پرورده و جاافتادن خجورش‬ ‫در اختیار او قرار دادهاند تا اطالعاتی دربار‬

‫به ریشههای خانوادگی خود بازگشجتجه و‬ ‫کوشیده نه تنها با توضیجک شجیجوه پجخجت‬ ‫غذاهای ایرانی توجه مخاطبین غجربجی را‬

‫گرچه تا کنون کتابهای بسیاری در بجاره‬ ‫آشپزی ایرانی در غرب منتشر شجده امجا‬ ‫غذای ایرانی هنوز نجتجوانسجتجه در مجیجان‬ ‫غربیان با محبوبیجت غجذاهجای هجنجدی و‬

‫جلب کند‪ ،‬بلکه خالصهای از تاریخ فرهنگ‬ ‫غذایی سرزمین کهن اجدادیش را هم در‬ ‫دسترس آنها قرار دهد‪ .‬او در مقدمه کتاب‬ ‫همچنین تا یر شرایط اقلیمی و بجاورهجای‬ ‫برگزاری سفرههای آیینجی زرتشجتجیجان و‬

‫ترکی و چیجنجی رقجابجت کجنجد‪ .‬بسجیجاری‬

‫نوشیدنیها و شیرینیهای سجنجتجی در‬

‫میگویجنجد کجه غجذای ایجرانجی خجوب را‬

‫دسترس خواننده قرار گرفته است‪.‬‬

‫همچنان باید در خجانجه ایجرانجیهجا خجورد‪.‬‬ ‫شاید یکی از دالیل عمومی نشدن غجذای‬

‫یکی از نکاتی که توجه آریانا باندی را بجه‬

‫ایرانی در میان غیرایرانیان‪ ،‬نوع و فرهجنجگ‬

‫خود جلب کرده و برای خوانندگجان کجتجاب‬

‫عمومی رستورانهجای ایجرانجی در غجرب‬

‫خود توضیک داده است‪ ،‬صحبت از باور بجه‬

‫است‪ .‬در این زمینه حرف بسیاراست‪.‬‬

‫سردی و گرمی طبیعت مواد خجوراکجی و‬ ‫نوشیدنی و تا یر آن بر سالمجتجی انسجان‬

‫اخیرا کتابی در انگلستان نشر یافته به نام‬

‫است‪ .‬باوری که از قدیم در بجخجشجی از‬

‫"انار و گل سجرخ" ‪(Pomegranate and‬‬

‫فرهنگ غذایی ایرانیان بجوده اسجت و بجر‬

‫)‪Roses‬درباره فرهنگ غذایی و آشجپجزی‬

‫اساس این باور ترکیب غذاهای خجاص بجا‬

‫ایرانی که مولف آن "آریانا باندی" است‪.‬‬ ‫خانم باندی مسئولیت تهیه و طجبجخ غجذا‬ ‫برای مهمانیهای شخصیتهای مشهجور‬ ‫هالیود مانند نیکول کیدمن‪ ،‬تام هجانجکجس‪،‬‬ ‫براد پیت‪ ،‬و خوانجنجده مشجهجور مجادونجا و‬ ‫همچنین بیل کلجیجنجتجون‪ ،‬رئجیجسججمجهجور‬ ‫پیشین آمریکا‪ ،‬را به عهده داشته است‪.‬‬ ‫در این کتاب که با چاپی لوکجس بجه بجازار‬ ‫آمده‪ ،‬دستورالعمل پخت غذاهای ایرانی و‬ ‫فوت و فن تهیه آنها به زبجان انجگجلجیجسجی‬ ‫توضیک داده شده است‪ .‬مولف کتاب انار و‬ ‫گججل سججرخ مججیگججویججد خججاطججرات دوران‬ ‫کودکیاش از شیوه آشپزی خانوادهاش در‬ ‫آن زمان در تهیه و تدوین این کتجاب مجو جر‬ ‫بوده و به همین دلیل او بر عجنجوان کجتجاب‬ ‫عبارت‪" :‬نسخههای خانواده ایرانی من" را‬

‫یکدیگر موجب حفظ تعادل در بدن انسان و‬ ‫بومی بر غذاهای ایرانی را نجیجز بجه طجور‬ ‫موجز ریشه یابی میکند و در دسجتجرس‬ ‫خواننده انگلیسی زبان قرار میدهد‪ ،‬هجر‬ ‫چند این بررسی گذرا تا یک پژوهش جامع‬ ‫درباره آداب و فرهنگ خوراکی ایران فاصله‬ ‫دارد‪.‬‬

‫باعث پیشگیری از برخی بجیجمجاریهجا‪ ،‬از‬ ‫بین بردن سستی و کرختجی و افجزایجش‬ ‫توان و نیرو میشود‪ .‬بر اساس این بجاور‪،‬‬ ‫هر فرد باید مزاج خود را بشناسد و بجدانجد‬ ‫که در دستجه "سجرد مجزاججان" یجا "گجرم‬ ‫مزاجان" قرار دارد‪ .‬در کنار ایجن شجنجاخجت‬ ‫سردی و گرمی‪ ،‬طبیعت مواد خوراکی هم‬

‫او که پیش از ایجن نجیجز کجتجاب ‪"Sweet‬‬

‫دسته بندی شده و برای حفظ تعجادل در‬

‫"‪Alternative‬شیرینی دیگر را بجه چجا‬

‫بدن‪ ،‬مواد غذایی گرم برای سرد مجزاج و‬

‫رسانده است‪ ،‬میگوید برای تهیه کجتجاب‬

‫مواد غذایی سرد برای طجبجع گجرم مجزاج‬

‫جدیدش ده سال وقت صرف کرده و از هجر‬

‫تجویز میشود‪.‬‬

‫مرجع ممکن‪ ،‬از خانواده گرفته تا دوست و‬ ‫آشججنججا در شججهججر و روسججتججاهججای ایججران‬ ‫برای تدوین آن بهره گرفته است‪ .‬در ایجن‬ ‫کتاب از اطالعات سادهای کجه مجادربجزرگ‬

‫آریانا باندی از طریق پدرش که رسجتجوران‬ ‫فرانسوی شه میشل را در تهران باز کرده‬ ‫بود‪ ،‬و همچنین گذراندن دورههای آمجوزش‬ ‫آشپزی فرانسوی‪ ،‬با فرهنگ غذایی غرب‬


‫نگار‬

‫شماره ‪ 7‬سال اول جوئن‪2102‬‬

‫‪04‬‬ ‫می کنیم‪ .‬پیاز و سیر را داخل تجابجه مجی‬

‫آشپزی‬ ‫آشنایی حرفهای پجیجدا کجرده اسجت‪ .‬او‬ ‫میگوید با گذشت زمان بجه پجیجچجیجدگجی‬ ‫هجای غجذاهجای ایجرانجی و ابجتجکجارهجا و‬ ‫خالقیتهای آن عالقه مند شده و تصمیم‬ ‫گرفته فنون آشپزی ایرانجی را بجه گجوش‬ ‫جهانیان برساند‪.‬‬

‫کاسادیاس آووکادو و چدار‬

‫ریزیم و تفت می دهیم‪ .‬حرارت باید فجوق‬ ‫مالیم باشد تا پیاز و سیر کاراملی شونجد‪.‬‬ ‫وقتی سیر و پیاز نرم شد ادویجه ججات رو‬

‫مواد الزم‪:‬‬

‫بیفزایید‪ .‬برای مخلوط شدن هجمجه طجعجم‬

‫ یک عدد پیاز قرمز متوسط‪ ،‬خاللی خجرد‬‫شده‬

‫ها‪ ،‬آب یکی از لیموها رو اضجافجه کجنجیجد‪.‬‬ ‫سس باربیکیو را اضافه کنیجد ‪ .‬آووکجادو و‬

‫‪ -‬دو حبه سیر‬

‫گوجه فرنگی را خرد کنید‪ .‬آب دو لجیجمجوی‬

‫ دو شاخه آویشن تجازه یجا یجک چجهجارم‬‫قاشق چای خوری آویشن خشک‬

‫باقی مانده رو سریعا با آووکجادو مجخجلجوط‬ ‫کنید تا اکسیده نشه‪ .‬به آووکجادو کجمجی‬

‫کتاب خانم بانجدی گجام دیجگجر اسجت در‬

‫‪ -‬یک دوم قاشق چای خوری پودر زیره‬

‫شناساندن آشپزی ایرانی به غجربجیهجا‪.‬‬

‫ یک دوم قاشق چای خوری پجودر تجخجم‬‫گشنیز‬

‫برای دو عدد کاسادیاس کافی هست‪ .‬از‬

‫‪-‬یک قاشق غذاخوری سس باربیکیو‬

‫پیاز داغ شروع کنید و سجپجس گجوججه و‬

‫یک دوم قاشق چای خوری پجودر فجلجفجل‬‫قرمز‬

‫آووکادو را روی نان قرار می دهیم‪ .‬سپس‬ ‫پنیر را روی مواد قرار می دهیم و نان دوم‬

‫میان مشتریان غربجی کجه پجیجوسجتجه در‬

‫‪-‬سه عدد لیموی سبز‬

‫را روی آن می گذاریم‪ .‬مواد را درون یجک‬

‫جستجوی غذاهای نو هستند پیدا کند‪.‬‬

‫ یک عدد گوجه فرنگی بجزرگ‪ ،‬ریجز خجرد‬‫شده‬

‫تابه که قبال کمی چرب کرده ایم قرار می‬

‫شاید بتوان امیدوار بود که این آشناییهجا‬ ‫مایه آن شود که در زمانی نه چنجدان دور‬ ‫آشپزی ایرانی جای شایسته خجود را در‬

‫”جدید آنالین“‬

‫با درج آگهی در ”نگار“ به کسب و‬ ‫کار خود رونق بیشتری دهید‪.‬‬ ‫‪negaarmag@gmail.com‬‬ ‫تلفن‪4۵3-9۵3-9866:‬‬

‫”نگار“ را هر ماه در سایت زیر‬ ‫بصورت آن الین پیگیری نمایید‪.‬‬ ‫‪www.issuu.com/negaarmag‬‬

‫ یک عدد آووکادوی متوسط‪ ،‬درشت خجرد‬‫شده‬

‫نمک و فلفل هم اضافه کنیجد‪ .‬ایجن مجواد‬

‫دهیم‪ .‬حرارت باید متوسط رو بجه مجالیجم‬ ‫باشد تا نون نسوزد‪ .‬یک جسم سنجگجیجن‬ ‫هم روی نون دوم قرار دهید تا فشار الزم‬

‫ چهار ورق پنیر ورقه ای ترجیحا چجدار یجا‬‫هر پنیر تند مزه دیگه‬

‫برای مخلوط شدن مواد تأمین شجود‪ .‬هجر‬

‫‪-‬چهار عدد نان ترتیا یا لواش‬

‫طرف رو سه تا چهار دقیقه بپزید‪ .‬نجان را‬ ‫داخل بشقاب قرار دهجیجد و آن را بجرش‬

‫طرز تهیه‪:‬‬

‫دهید‪ .‬از این غذا به عنوان عصرانه یا شام‬

‫پیاز را خاللی کنجیجد‪ .‬سجیجر را ریجز خجرد‬

‫سبک می توان استفاده کرد‪.‬‬

‫طرز تهیه‬ ‫دست پخت‬ ‫خود را با‬ ‫عکس برای ما‬ ‫ایمیل فرمایید ‪.‬‬ ‫به نام خوتان‬ ‫چاپ خواهیم‬ ‫کرد‬


‫نگار‬

‫شماره ‪ 7‬سال اول جوئن‪2102‬‬

‫تکنولوژی‬ ‫طراحي و احداث هتل در زير زمین‬ ‫طراحان چیني در ايدهاي كامال متضاد با‬ ‫هتلهاي موجود در باالي آسمانخراشها‪،‬‬ ‫قصد دارند هتلي زيرزمیني در ‪ 07‬طبقه‬ ‫احداث كنند‪ .‬بسیاري از هتلها در طبقات‬ ‫باالي آسمانخراشها احداث ميشوند تا‬ ‫ديد مناسبي به محیط اطراف و مناظر‬ ‫شهري داشته باشند‪ ،‬اما در شهرهايي‬ ‫با آلودگي هوا‪ ،‬اين مناظر چندان ديدني‬ ‫نیست‪ .‬بر همین اساس مهندسان‪،‬‬ ‫زمینخراشهايي در ‪09‬طبقه خواهند‬ ‫ساخت كه سه طبقه آن روي سحک و ‪07‬‬ ‫طبقه پايینتر از سحک و در كنار كوهپايه‬ ‫تیانماشان در نزديكي شهر شانگهاي قرار‬

‫‪0۰‬‬

‫استخراج كند اين كار بیشتر ما را ياد‬

‫اقتصادي با نور خورشید شارژ كرد‪ .‬اين در‬

‫داستانهاي علمي‪ -‬تخیلي مياندازد‪ ،‬اما‬

‫حالي است كه به گفته شركت سازنده‪،‬‬

‫گويا افراد مهم و مشهور ديگري هم قصد‬

‫امنیت و كاركرد آنها محكم و ايمن است‪.‬‬

‫دارند در برآورده شدن آرزوي دوران كودكي‬

‫تاكنون حدود ‪ 221‬دستگاه خورشیدي در‬

‫«ديامنديس »به او كمك كنند‪ .‬اين افراد‬

‫مناطق روستايي هند با فاصله ‪ 31‬تا ‪71‬‬

‫مشهور عبارتند از «لري پیج »ريیس‬

‫كیلومتري بانكها نصب شدهاند‪.‬‬

‫فعلي و سابق گوگل‪« ،‬اريك اشمیت »و‬ ‫كامرون‬

‫«جیمز‬

‫مشهور‬

‫»كارگردان‬

‫هالیوود‪ .‬اين افراد با همكاري اشخاص‬ ‫ديگري مثل «چارلز لويچي »مدير سابق‬ ‫ناسا در ماموريتهاي سفر به مريخ‪،‬‬ ‫شركت‬

‫‪Planetary Ventures‬را تاسیس‬

‫كردهاند كه قرار است امروز در موزه‬ ‫هوانوردي‬

‫سیاتل‪،‬‬

‫در‬

‫از‬

‫اهداف‬

‫و‬

‫برنامههايش رونمايي كند‪ .‬در حالي كه‬ ‫بعضيها در عملي بودن اين پروژه‪ ،‬شك‬ ‫دارند‪ ،‬برخي هم اعتقاد دارند كه اين‬ ‫پروژه ميتواند آنها را روتمند كند‪.‬‬ ‫ابداع عابربانك خورشیدي در هند‬

‫خواهد داشت‪ .‬هتل داراي ‪ 381‬اتاق‬

‫همانطور‬

‫خواهد بود و رستوران هتل‪ ،‬برخالف‬

‫توسعهيافته‬

‫شركت بويینگ تاكسي فضايي خود براي‬ ‫انتقال فضانوردان به ايستگاه فضايي‬ ‫بینالمللي را به نمايش گذاشت‪ .‬مدل‬ ‫كامل جديدترين كپسول فضايي براي‬ ‫انتقال فضانوردان به ايستگاه بینالمللي‬ ‫در‬

‫بیست وهشتمین سمپوزيوم ملي‬

‫فضايي آمريكا به نمايش درآمد‪ .‬با توجه به‬ ‫بازنشستگي شاتلهاي فضايي و در‬ ‫قالب بخشي از برنامه ارتقاي توسعه‬ ‫فضايي ناسا براي انتقال فضانوردان به‬ ‫بینالمللي)‪)ISS‬‬

‫ايستگاه‬

‫شركت‬

‫‪،‬‬

‫بويینگ اقدام به طراحي كپسول فضايي‬

‫ساكنان‬

‫كشورهاي‬

‫‪CST-100‬كرده است‪ .‬براساس اعالم‬

‫دنبال‬

‫فناوريهاي‬

‫شركت بويینگ‪ ،‬كپسول فضايي براي‬

‫در زير آب‬

‫عابربانكهاي آينده هستند؛ مانند آن‬

‫انتقال‬

‫ايستگاه‬

‫طراحي ميشود و در كنار آن مجموعه‬

‫دسته از مواردي كه از كف دست براي‬

‫بینالمللي طراحي شده و هر كپسول‬

‫ورزشهاي آبي و يك آكواريوم در عمق‬

‫شناسايي‬

‫ميكنند‪،‬‬

‫قادر است تا ‪ 01‬بار به فضا پرتاب شده و‬

‫‪01‬متري نیز در نظر گرفته شده است‪ .‬اين‬

‫بسیاري از كشورهاي در حال توسعه نیز‬

‫به‬

‫در‬

‫مجموعه ديدني با همكاري مهندسان‬

‫به دنبال عابربانكهايي راحت و قابل‬

‫عريضترين قسمت ‪ 2/2‬متر است كه به‬

‫انگلیسي شركت ‪ Atkins‬تا سال ‪ 2102‬يا‬

‫اعتمادند‪.‬‬

‫وسیله موشك اطلس ‪ 2‬به فضا پرتاب‬

‫رستوران آسمانخراشها‪،‬‬

‫اوايل ‪ 2102‬و با هزينهاي بالغ بر‬ ‫‪222‬میلیون دالر ساخته ميشود‪.‬‬

‫در‬

‫آغاز‬

‫سال‬

‫میالدي‬

‫«پیتر‬

‫»اكسپرايز« اعالم كرد او بهزودي از‬ ‫شركت جالبي رونمايي خواهد كرد كه‬ ‫ميخواهد‬

‫در‬

‫فرد‬

‫استفاده‬

‫عابربانكهاي خورشیدي شركت هندي‬ ‫عابربانكها را در مناطق روستايي فاقد‬

‫ديامنديس »كارآفرين و مدير موسسه‬

‫سیاركها‪،‬‬

‫به‬

‫مهندسي ‪ Vortex‬از اين دسته است‪ .‬اين‬

‫معدنچیان ثروتمند در فضا‬ ‫جاري‬

‫كه‬

‫سفر به فضا با تاكسيهاي بويینگ‬

‫فعالیت‬

‫معدنكاوي داشته باشد و فلزات گرانبها را‬

‫برق كافي كه تا نزديكترين بانك يك روز‬ ‫فاصله دارد‪ ،‬نصب شدهاند‪ .‬اين دستگاهها‬ ‫كه با پشتیباني موسسه فناوري هند‬ ‫ساخته شدهاند‪ ،‬نسبت به عابربانكهاي‬ ‫معمولي تا ‪91‬درصد انرژي كمتري مصرف‬ ‫كرده و از اينرو ميتوان آنها را به لحاظ‬

‫هفت‬

‫زمین‬

‫خواهد‬

‫فضانورد‬

‫بازگردد‪.‬‬

‫شد‪.‬‬

‫به‬

‫طول كپسول‬

‫ماموريت اين‬

‫نخستین‬

‫تاكسي فضايي براي انتقال فضانوردان به‬ ‫ايستگاه بینالمللي براي سال ‪ 2102‬يا‬ ‫‪2107‬‬

‫پیشبیني‬

‫است‪.‬‬

‫شده‬

‫ناسا‬

‫امیدوار است بتواند بهزودي از نمونههاي‬ ‫تجاري فضاپیماهاي خصوصي باري و‬ ‫كپسولهاي‬ ‫فضانوردان‬ ‫استفاده كند‪.‬‬

‫فضايي‬ ‫به‬

‫براي‬

‫ايستگاه‬

‫انتقال‬

‫بینالمللي‬


‫نگار‬

‫شماره ‪ 7‬سال اول جوئن‪2102‬‬

‫نوشته های پشت کامیونی‬

‫فکاهی‬ ‫لهجه‬ ‫غضنفر زنگ میزنه خونه دوست دخترش‪،‬‬ ‫میگه‪ :‬عزيزم من لهجه دارم؟ دختره میگه‪:‬‬ ‫آره‪ .‬غضنفر میگه‪ :‬پس من قحع میكنم‬ ‫دوباره میگیرم‬

‫‪06‬‬ ‫همه مردم گل را دوست دارند ‪ ،‬به جز‬ ‫دروازه بان ها‪.‬‬

‫گاهی آهو اسیر چنگال شیر می شود و‬ ‫گاهی شیر اسیر چشمان آهو‬ ‫محبت از درخت آموز که سایه از سر هیزم‬ ‫شکن هم برنمیدارد‬ ‫*‬ ‫دریای غم ساحل ندارد ‪ /‬بی همت پارو‬ ‫بزن‬

‫بعضی ها با هم جورند ولی جفت نیستند‪.‬‬

‫دسته تبر ‪ ،‬جزو درختان خائن جنگل است‪.‬‬

‫*‬ ‫دکتر‬ ‫‪-‬اسم دکترت چیه؟‬

‫بابا تو دیگه کی هستی‬ ‫*‬

‫‪-‬دکتر ترابی‬

‫قربون دل غریب پرستت‬

‫‪-‬منظورم اسم کوچیکشه‬

‫*‬

‫‪-‬فیزیو‬

‫زیبا رویان بی وفایند‬ ‫*‬

‫خودکشی‬ ‫غضنفر خودشو دار ميزنه‪ ،‬بعلت ضربه‬ ‫مغزی ميمیره میان ميبینند با كِش‬ ‫خودشو دار زده‬

‫دوپینگ‬ ‫غضنفر تو مسابقهی دو دوپینگ میكنه‪،‬‬ ‫ازقضا آخر میشه رفقاش میپرسن‪ :‬بابا چرا‬ ‫آخر شدي؟میگه‪ :‬آخه نمیخواستم بهم‬ ‫مشكوك شن‬

‫سعدی کجایی ؟ بنی آدم ابزار یکدیگرند‪.‬‬

‫بعضی ها به پای هم پیر می شوند و‬ ‫بعضی ها به دست هم‪.‬‬

‫در مسابقه ماست خوری همه رو سفید‬ ‫شدند‪.‬‬

‫دییوونتم روانی‬ ‫شرت مارلون براندو ؛‬ ‫ُ‬

‫کاریکلماتور‬ ‫کیف پول فقرا همیشه در حال رژیم گرفتن‬ ‫است‪.‬‬

‫وام مسکن من!‬ ‫پارسال جايي خونده بودم‪ :‬يجه خجانجوم بجه‬ ‫شدت محترم ‪04111‬دالر(تقريبا معادل يجک‬ ‫وام خريد خانه ) بابت سوتیني که ‪Marilyn‬‬ ‫‪Monroe‬توي فیلم "بجعجضجي هجا داغشجو‬

‫دیوارهای توالت عمومی ‪ ،‬پُر خواننده تر از‬ ‫روزنامه ها هستند‪.‬‬

‫میخوان" پجوشجیجده بجود‪ ،‬پجرداخجت کجرده‪.‬‬ ‫شرتي ام کجه مجارلجون‬ ‫يکسال آزگاره دنبال ُ‬

‫فرقون‬ ‫غضنفر دو تا بلوك سیمانی رو گذاشته بوده‬ ‫رو دوشش‪ ،‬داشته ميبرده باالی‬ ‫ساختمون‪ .‬صابكارش بهش میگه‪ :‬مشنگ‬ ‫تو كه فرقون داري‪ ،‬چرا اينا رو میگذاری رو‬ ‫كولت؟ غضنفر میگه‪ :‬اون دفعه با فرقون‬ ‫بردم‪ ،‬اين میلههاش پشتم رو اذيت می‬ ‫كرد‬

‫از نظر عوام ‪ ،‬آزادی یعنی آنحرف دیوار‬ ‫زندان‪.‬‬

‫براندو موقع بازي در "پدرخوانده" میپوشیجد‪.‬‬ ‫میخوام رقمي پیشنهاد بدم که خو ِد برانجدو‬ ‫در‬ ‫از توي قبر برانگیخته شه و شخصا بیجاد ِ‬ ‫خونمون اينجوري القل میدونم که با وامجي‬

‫برای «درمان »فقر ‪ ،‬دیگر «قرص »نان‬ ‫تجویز نمی شود‪.‬‬

‫که براي خريد مسکجن گجرفجتجم يجه کجاري‬ ‫کردم ‪. . .‬‬


‫نگار‬

‫شماره ‪ 7‬سال اول جوئن‪2102‬‬

‫حرفهای بانمک کوچولوها از زبون‬

‫‪ -‬سارای کوچولو به مجربجی مجهجد کجودک‬

‫بزرگترها‬

‫میگه‪ :‬من يه چیزی رو نمیفهمم‪ .‬اون موقع‬

‫سپر عفاف‬ ‫با توجه به فشار اقتجصجادی ای کجه طجرح‬ ‫نیروی انتظامی ممکن است به خانواده ها‬ ‫وارد کند بنده تصمیم گرفتم بجا یجک طجرح‬ ‫ابتکاری پوششهای نامناسب قدیجمجی را‬ ‫‪Compatible‬با ارزشها نموده و سجهجمجی‬ ‫هرچند ناچیز داشته باشم ‪.‬‬

‫که خدا آدمها رو درست میکرد ايجن هجمجه‬ ‫منبع‪ :‬سايتهای مختلف آلمانی‬

‫ يک روز با دخترم در حال خريد بجودم کجه‬‫چشمش به سگ قویهیکلجی افجتجاد‪ .‬بجا‬ ‫تعجب داد زد‪ :‬مجامجان نجگجاه کجن يجک‬ ‫گوساله‬ ‫‪ -‬به دختر چهارسالهام میگم‪ :‬من اآلن نجه‬

‫این طرح که "سپر عجفجاف" نجام دارد زیجر وقتش رو دارم‪ ،‬نه حوصلهاش رو‪ ،‬که با تجو‬ ‫لباس پجوشجیجده مجی شجود و نجه تجنجهجا بحث کنم چه کجفجشجی بجايجد بجپجوشجی‪.‬‬ ‫برجستگی ها را حذف می نماید بلکجه بجا دستهاش رو به کمرش میزنه و با لججاججت‬ ‫برجستگیهای گمراه کننده زیادی کجه دارد جواب میده‪ :‬عوضش من هجم وقجتجش رو‬ ‫فرد بدنگاه را گیج کرده و از کار می اندازد‪.‬‬

‫دارم‪ ،‬هم حوصلهاش رو‬

‫این طرح کامال بومی بوده و هیچ مشجابجه ‪ -‬يک لحظه حواسم به اجاق نبود و رولجت‬ ‫خارججی نجدارد و امجیجدوارم بجا حجمجایجت گوشت نازنینی که خريده بودم سجوخجت‪.‬‬ ‫مسئولین به تولید انبوه برسد ‪.‬‬

‫‪07‬‬

‫مجبور شدم که بعد از يک سجاعجت بجرای‬ ‫دومین بار به قصابی برم‪ .‬هنوز در مغازه رو‬ ‫درست باز نکرده بوديم که پسجرم ججلجوی‬ ‫يک عالم مشتری داد میزنه‪ :‬آقجا مجا يجک‬ ‫رولت گوشت جديد الزم داريم‪ ،‬مامانم اون‬ ‫يکی رو سوزونده‬ ‫ پیتر روز اول وارد مهد کودک میشه‪ .‬بجعجد‬‫از مدتی که بازی میکنه بلند میشه و ايجن‬ ‫پا و اون پا میکنه‪ .‬مربی مهد متوجه میشه‬ ‫و میگه‪ :‬پیتر‪ ،‬بیا بجهجت نشجون بجدم کجه‬ ‫دستشويی کجاست‪ .‬پیتجر ججواب مجیجده‪:‬‬ ‫باشه‪ ،‬ولی لحفجا اججازه بجديجن اول بجرم‬ ‫مستراح‬ ‫ پدر و مادر در حال کار در باغجچجهخ خجونجه‬‫هستند‪ .‬مادر کاهو میکاره‪ ،‬پدر سبزيجهجای‬ ‫معحر‪ .‬پسرشون تورستن از راه مجیجرسجه‪،‬‬ ‫بیلچه و چنگک پالستیکی اسباببازی بجه‬ ‫دست‪ ،‬و با لحن جديی مجیجگجه‪ :‬مجن هجم‬ ‫کمک میکنم من اسفناج میکجارم و تجخجم‬ ‫مرغ نیمرو‬

‫گوشت رو از کجا آورد؟‬ ‫ در حال خريد گل دخترم ازم مجیجپجرسجه‪:‬‬‫مامان‪ ،‬اسم اين گلها چیه؟ جواب مجیجدم‪:‬‬ ‫مجريجم‪ .‬دوبجاره مجیججپجرسجه‪ :‬خجوب‪ ،‬اسججم‬ ‫فامیلشون چیه؟‬ ‫ بچهها دور میزی نشستهاند و نجقجاشجی‬‫میکنند‪ .‬صحبت شنا و غجواصجی مجیجشجه‪.‬‬ ‫يکیشون میگه‪ :‬اون ته تهای آب هجمجه ججا‬ ‫تاريکه‪ .‬اون يکی با تعجب و نگرانی میجگجه‪:‬‬ ‫اونوقت ماهیها چحور میتونند جلوی پاشون‬ ‫رو ببینند؟ زمین میخورند که‬ ‫ در باغچه پرندهخ مردهای رو خاک میکنجم‪.‬‬‫دوقلوهای چهارسالهام از راه مجیجرسجنجد‪.‬‬ ‫يکیشون میگه‪ :‬مامان‪ ،‬چیکار میکنی؟ اون‬ ‫يکی پیشدستی میکنه و جواب میده‪ :‬مگه‬ ‫نمیبینی؟ مامان داره پرنده میکاره‬ ‫ در حال ورز دادن و صاف کردن خمیر برای‬‫پختن شیرينی هسجتجم‪ .‬پسجرم مجیجاد و‬ ‫میگه‪ :‬من هم دلم میخواد شیريجنجی اطجو‬ ‫کنم‬ ‫ دخترم بهم توضیک میده‪ :‬مامجان‪ ،‬مجوز از‬‫درخت موز در میاد‪ ،‬سیب از درخت سیجب‪،‬‬ ‫شکالت هم از درخت شکالت‬


‫نگار‬

‫شماره ‪ 7‬سال اول جوئن‪2102‬‬

‫شعار المپیک‬ ‫‪2۵02‬‬

‫‪08‬‬ ‫‪ ‬شمشیر بازی‪ :‬مجتبی عابدبنی‬ ‫‪ ‬روئینگ‪ :‬محسن شادی ‪،‬سولمجاز‬

‫”الهام بخش یک‬

‫ورزش‬

‫نسل“ شعاری‬ ‫است که برگزار‬

‫ساقی عابدینی‪-‬کارشناس‬

‫المپیک ‪ 2102‬برای این رقابتها انتخاب‬

‫ورزش‪-‬کلگری‬

‫سهمیه دریافتی ایران در رشته‬

‫این ورزش در ایجاالت مجتجحجده آمجریجکجا‬

‫های مختلف المپیک ‪2۵02‬‬

‫بسیار رایج است برترین مسابقات ایجن‬

‫‪ ‬تکواندو ‪ :‬معتمد مجحجمجد بجاقجری ‪،‬‬

‫ورزش واقعه سوپر بول متعلق به لجیجگ‬

‫یوسف کرمی و سوسن حاجی پور‪.‬‬

‫‪)National Football League ( NFL‬‬ ‫اسججت امججا کشججورهججای کججانججادا ‪،‬‬ ‫آلجججججججمجججججججان‪،‬ایجججججججتجججججججالجججججججیجججججججا‪،‬‬ ‫سججوئججیججس‪،‬فججنججالنججد‪،‬سججوئججد‪،‬ژاپججن‪،‬‬

‫‪ ‬تنیس روی میز ‪ :‬نوشاد عالمجیجان ‪،‬‬ ‫ندا شهسواری ‪.‬‬ ‫‪ ‬تیر اندازی با کمان ‪ :‬میالد وزیری‬

‫مکزیک‪،‬اسرائیل‪،‬اسپانیا و اتریجش نجیجز‬ ‫لیگهای سراسرس فوتبال آمجریجکجایجی‬

‫‪ ‬تیر اندازی با تفنگ ‪ :‬الهه احمدی ‪،‬‬ ‫مه لجقجا ججامجه بجزرگ ‪ ،‬ابجراهجیجم‬

‫دارند‪.‬‬

‫‪ ‬کایاک‪ :‬احمد رضا طجالجبجیجان ‪،‬آرزو‬ ‫معتمدی‪.‬‬

‫کنندگان بازیهای‬ ‫کرده اند‬

‫تاریخچه فوتبال آمریکایی؟‬

‫عباسی ‪.‬‬

‫برخورداری‬

‫‪ ‬کشتی آزاد ‪ :‬مجهجدی تجقجوی‪،‬رضجا‬ ‫یججزدانججی‪ ،‬صججادق گججودرزی‪،‬حسججن‬ ‫رحیمی‪،‬مسجعجود اسجمجاعجیجل پجور‬ ‫‪،‬احسان لشگری‪،‬پرویز هادی‪.‬‬ ‫‪ ‬کشتی فرنگی‪:‬سعید عبدلی‪،‬امجیجد‬ ‫نوروذی‪،‬بشیر باباججان زاده‪،‬حجمجیجد‬ ‫سوریان‪،‬قاسم رضایجی‪،‬حجبجیجب هللا‬ ‫اخالقی ‪.‬‬ ‫‪ ‬وزنججججه‬

‫بججججرداری‬

‫‪:‬‬

‫بججججهججججداد‬

‫سلیمی‪،‬کیانوش رستجمجی‪،‬سجججاد‬ ‫انوشیروانجی‪،‬سجعجیجد مجحجمجد پجور‬ ‫‪،‬سجاد بهروزی‪،‬اصغر ابراهیمی‪.‬‬ ‫خبر های گوناگون ورزشی‬

‫فوتبال آمریکایی در کانادا و آمریکا بنام‬ ‫ورزش‬

‫‪ ‬بوکس‪ :‬علجی مجظجاهجری ‪ ،‬امجیجن‬

‫‪-‬با حذف شهرهای دوحه و باکو شجهجر‬

‫مرسوم فوتبال بنام ”ساکر ”شناخته‬

‫قاسمی پور ‪ ،‬مجهجدی طجلجوتجی ‪،‬‬

‫های اسجتجانجبجول ‪،‬مجادریجد و تجوکجیجو‬

‫می شود‪.‬‬

‫احسان روزبهانی ‪.‬‬

‫نامزدهای میزبانی بازیجهجای الجمجپجیجک‬

‫”فوتبال“نامیده‬

‫می‬

‫شود‪.‬و‬

‫این لیگ در سال ‪ 0921‬تاسیس‬ ‫شد ‪.‬در حال حاضر با شرکت ‪ 32‬تیم‬ ‫برگزار می شود‪.‬از ایرانیان حاضر در‬ ‫‪NFL‬می توان به افراد ذیل اشاره کرد ‪:‬‬

‫‪ ‬جودو ‪ :‬جواد محجوب ‪ ،‬محمجد رضجا‬ ‫رودکی‪.‬‬ ‫‪ ‬دو و میدانی ‪ :‬ابراهیم رحیجمجیجان ‪،‬‬ ‫لیال رجبی‪ ،‬کاوه موسوی ‪،‬امین نیک‬

‫‪ 2121‬شدند‪.‬‬ ‫ چلسی با شکست بجایجر مجونجیجخ در‬‫ضربات پنالتی قهرمان لیگ قجهجرمجانجان‬ ‫اروپا شد ‪.‬‬

‫شهریار پوردانش‪،‬بازیکن تیم واشنگتن‬

‫فججر ‪،‬احسججان حججدادی ‪ ،‬سجججججاد‬

‫‪ ”-‬کنی دال گیجش“ اسجحجوره فجوتجبجال‬

‫رد اسکینز—تورج هوشمند زاده‪ ،‬از تیم‬

‫هاشمی آهنگری ‪ ،‬سجاد مرادی ‪.‬‬

‫لیورپول از سرمربی گری این تیم اخراج‬

‫سینسینتی بنگالز—اریک بختیاری ‪،‬‬ ‫بازیکن سانفرانسیسکو ‪ 49‬رز ‪.‬‬

‫‪ ‬استقامت جاده ‪ :‬مهدی سجهجرابجی‬

‫شد‪.‬‬

‫‪،‬امین زرگجری‪ ،‬عجبجاس سجعجیجدی‬

‫‪-‬ایران قهرمان جام ججهجانجی کشجتجی‬

‫تنها‪،‬حسین ناطقی‪.‬‬

‫فرنگی شد ‪ .‬تیم ملی کشتی فرنگجی‬

‫‪ ‬دوچججرخججه سججواری ‪ :‬عججلججیججرضججا‬ ‫حقی‪،‬بهنام خسروشاهی‬

‫ایران با غلبه بر ترکیه برای سومین بجار‬ ‫پیاپی قهرمان جهان شد ‪.‬‬


‫نگار‬

‫شماره ‪ 7‬سال اول جوئن‪2102‬‬

‫‪09‬‬

‫چه نوع‬ ‫ پججایججان یججک فصججل درامججاتججیججک بججرای‬‫پرسپولیس‪ :‬تیم پرسپولیس تهجران بجا‬ ‫شکست ‪ 3‬بر صفجر مجقجابجل االتجحجاد‬

‫ورزشی برای‬ ‫کودکان مفید‬ ‫است؟‬

‫عججربسججتججان از ادامججه رقججابججتججهججای‬

‫پزشکان معتقدند‬

‫باشگاههای آسیا باز ماند‪.‬‬

‫بججرای کججودکججان‬

‫ تنیس باز شجمجاره یجک سجابجق زنجان‬‫جهان ” کیم کال ستیزر“ بعد از ”اوپجن“‬ ‫آمریکا بازنشسته می شود ‪.‬‬

‫‪BARBIE‬‬

‫‪‬کوتاه کردن مو‬ ‫‪‬اصالح صورت و ابرو‬ ‫‪‬رنگ ‪ ،‬هایالیت‬ ‫‪‬براشینگ‪،‬شنیون‬ ‫‪‬اپیالسیون‬

‫‪HAIR SALON‬‬

‫بهار(‪)Barb‬‬

‫بسججیججار جججوان‬ ‫انجام تجمجریجنجات‬ ‫قدرتی با وزنه ها‬

‫تلفن تماس جهت تعیین وقت قبلی ‪403-818-1345‬‬

‫وبججا تجججججهججیججزات‬ ‫بدنسازی مناسب نیستند‪ .‬چرا که بدن‬

‫ورزش شنا ونوزادان‬

‫و استخوان آنها بجه سجرعجت در حجال‬

‫از بین ‪ 3‬تیم ایران ‪ ،‬تجنجهجا سجپجاهجان‬‫اصفهان در جام باشجگجاه هجای آسجیجا‬ ‫باقی ماند‪.‬‬

‫رشد است‪ .‬تمرینات بدنی مجنجظجم در‬

‫شنا در نوزادان موجب افزایش هجوش‪،‬‬

‫جهت تجقجویجت عضجالت‪ ،‬بجرای هجمجه‬

‫تمرکز حواس‪،‬هوشیاری و پیشرفت در‬

‫کودکان مهم می باشد چرا که نه تنهجا‬

‫روابط اجتماعی آینده آنها مجی شجود‪.‬‬

‫به ساخت یک فیزیک بجدنجی خجوب و‬

‫شنا هم از نظر حسی و هجم از نجظجر‬

‫سوختن کالری در آنان کمک می کند ‪،‬‬

‫فیزیکی تا یر مجثجبجت بجر روح و روان‬

‫بلکه ریسک ابتال به‬

‫استئو بروز یجا‬

‫پوکی استخوان را در سالهجای بجعجدی‬ ‫زندگی آنان کاهش می دهد‪.‬‬

‫‪-‬مجید جاللجی سجرمجربجی ارزنجده بجه‬

‫نوزادان می گذارد‪.‬‬ ‫نوزادانجی کجه‬ ‫در مجاه هجای‬

‫همچنین کودکان زیجر شجش(‪ )6‬سجال‬

‫اولیه زنجدگجی‬

‫نمی بایست در ورزش هجای تجیجمجی‬

‫یعنی ‪ 6‬تا ‪01‬‬

‫‪ -‬امیر قلعه ناویای یاک باار دیاگار‬

‫شرکت کنند ‪ ،‬چجرا کجه در ایجن سجن‬

‫ماهگی شجنجا‬

‫سرمربی استقالل شد‪.‬امیر قجلجعجه‬

‫ممکن است به خوبی نتوانند مجعجنجی‬

‫می کنند‪ ،‬احساس امنجیجت و آرامجش‬

‫نویی برای فصل جدید روی نجیجمجکجت‬

‫کار گروهی را درک نمایند‪.‬‬

‫بیشتری دارند بچه های ‪ 6‬تا ‪ 01‬ماهجه‬

‫صبای قم پیوست‪.‬‬

‫استقالل خواهد نشست‪.‬‬

‫قادر هستند در زیر آب به مدت ‪ 5‬دقیقه‬ ‫شنا کنند و نفس خود را نگه دارند‪.‬‬


‫آرایش و زیبایی‪Fari‬‬ ‫برای تمامی افراد خانواده‬ ‫کوتاه کردن ‪ ،‬رنگ مو‬

‫در محل جدید‬

‫اصالح ابرو و صورت‬

‫راشد چویدری‬

‫ویتامینه موی سر‬

‫‪403-667-3884‬‬

‫هایالیت ‪ ،‬صاف کردن مو‬

‫با تعیین وقت قبلی‬

‫‪403-618-1554‬‬

‫انواع مواد غذایی ایرانی ‪ ،‬گوشت تازه گوساله ‪ ،‬گوسفندی و مرغ‬

‫‪403-247-0786‬‬

‫بهناز ندایی‬

‫فرید حاتم‬

‫(مشاور امالک)‬

‫(مشاور امالک)‬

‫‪FREE HOME‬‬ ‫‪EVALUATION‬‬

‫‪403-613-0306‬‬ ‫‪Doris‬‬ ‫‪Doris LaTouche‬‬ ‫‪LaTouche -- Roland‬‬ ‫‪Roland‬‬ ‫‪Mobile Mortgage Specialist‬‬ ‫‪Mobile Mortgage Specialist‬‬

‫‪-Skilled at simplifying mortgage needs‬‬ ‫‪Over 30 years of experience in the industry‬‬

‫‪Doris.Latouche@td.com‬‬ ‫‪Doris.Latouche@td.com‬‬

‫‪403-607-6068‬‬ ‫‪403-607-6068‬‬

‫مشاوره برای اخذ ‪PEng.‬‬ ‫آذر آذرخش‬

‫ثبت نام ‪ -‬فرجام‬

‫‪Regional Manager‬‬

‫محمد طغرایی‬ ‫دیگر نگران از کار افتادن خودرو‬ ‫خود در شهر کلگری نباشید ما‬ ‫به کمک شما خواهیم شتافت‬

‫‪403-992-2177‬‬

‫‪403-903-9866‬‬

NEGAAR MAGAZINE  

Iranian community

NEGAAR MAGAZINE  

Iranian community

Advertisement