Page 1

‫کنسرت بزرگ گوگوش در شهر کلگری‬ ‫شنبه ‪ 6‬اکتبر‬ ‫شرح در صفحه ‪2‬‬

‫ن‬ ‫گار‬

‫نشریه فارسی زبان آلبرتا‬ ‫سال اول شماره نهم‬ ‫آگوست‪2102‬‬ ‫رایگان‬

‫مسعود فروزان (مشاور امالک)‬ ‫)‪Masoud Foroozan ( REALTOR‬‬ ‫مشاور امالک مسکونی با کمک های تجاری‪،‬وام ‪ ،‬معرفی وکیل و بازرس در خدمت شما عزیزان می باشد‬ ‫لطفاً قبل از خرید و فروش امالک تجاری و مسکونی خود با ما تماس بگیرید‬

‫‪403-542-7885‬‬ ‫‪mforoozan@hotmail.com‬‬ ‫‪SOLD‬‬


‫در این شماره میخوانید‪...‬‬ ‫سرفصل‬

‫صفحه‬

‫سخنی با خوانندگان‬

‫‪3‬‬

‫خبرهای گوناگون‬

‫‪4‬‬

‫سینمای جهان‬

‫‪5‬‬

‫دانستنی ها‬

‫‪6‬‬

‫سالمت‬

‫‪8‬‬

‫سرگرمی‬

‫‪9‬‬

‫مسائل مالی‪ -‬سایبر تول‬

‫‪01‬‬

‫انگلیسی برای خودم‬

‫‪01‬‬

‫از ایران‬

‫‪00‬‬

‫کار‬

‫‪01‬‬

‫از البالی وبالگها‬

‫‪03‬‬

‫فرهنگ‬

‫‪04‬‬

‫آشپزی‬

‫‪05‬‬

‫تبریک‬

‫شم‬ ‫تولید اننربربی واقعی اریانی بمدری و کارکناناننوایی سین‬ ‫صمیماهن تبریک میگومیی‬ ‫مج‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ط‬ ‫ت‬ ‫س‬ ‫ی‬ ‫ک‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ع غذ ی ورپمارت و ر ور ن ا س‬

‫تکنولوژی‬

‫‪06‬‬

‫فکاهی‬

‫‪01‬‬

‫*عکس روی جلد از بهزاد شفق —کلگری‬

‫ورزش‬

‫‪08‬‬

‫با تشکر از ارسال عکسهای بسیار زیبای ایشان‬


‫نگار‬

‫شماره ‪ 9‬سال اول آگوست‪1101‬‬

‫سخنی با خوانندگان‬

‫آموزشزبان وادبیات افرسی‬ ‫هچ ستودنی است هک هم گام با تمام مهارت اهی هک هب فرزندا نتانمی آموزید‪،‬شاهدتواانیی و تسلط او رب زبان‬ ‫شیرین ماردی‪ ,‬افرسی باشید‪ .‬فریبا عطایی ‪,‬فوق لیسانس زبان و ادبیات افرسی با‬ ‫شیب از ‪ 71‬سال سابقه ی آموزش رد دااگشنه اه و مدا رس اریان‪.‬‬ ‫تدریس زبان فارسی برای سنین ‪ 6‬سال و باالتر و برای سنین ‪ 21‬سال و باال تر کالس جداگانه در‬ ‫نظر گرفته شده است‬

‫تلفن ‪587-351-6731 :‬‬

‫‪3‬‬


‫نگار‬

‫شماره ‪ 9‬سال اول آگوست‪1101‬‬

‫‪4‬‬

‫پس از تماسهاي تلفني او مشخص و به‬ ‫سازمان اطالعا‬

‫است‬

‫انگلیس اعالم شد‪.‬‬

‫اسناد دادگاه نشدان مدیدهدد مدظدندون‬

‫خبرهای گوناگون‬

‫توفانهای تابستانی میتوانند منجر‬

‫اصلی تیراندازی و کشتار سینمای شدهدر‬

‫به ایجاد سوراخهای جدید در الیه‬

‫آرورا تحت درمان روانپزشکی در دانشگداه‬

‫افزایش بیمه اجباری خودرو ها در‬

‫محافظتی اوزون شوند‬

‫آلبرتا‬

‫گرم شدن زمین و افزای‬

‫روزنامه سان‪ :‬به نظر می رسد دارنددگدان بنف‬ ‫خودرو از اول نوامبر ‪ 1101‬شاهد افدزاید‬

‫پدرتدوی مداورا‬

‫قیمدت بد دد از‬

‫سال ‪ 1118‬می باشد‪.‬‬

‫محل تحصیل‬

‫قرار داشتهاست‪.‬‬

‫گزارشها پی‬

‫از این نیز نشان دادهبودند‬

‫خورشیددی ندیدز در مدنداطدق پدر جیمز هولمز ‪ 14‬ساله دفتریادداشدتدی از‬

‫جم یت کره زمین در حال افزای‬

‫‪ 5‬درصدی حق بیمه اجباری خودروی خود‬ ‫باشند ‪.‬این اولین افزای‬

‫متهم کشتار آرورا یک بیمار روانی‬

‫است‪.‬‬ ‫مستدقدید‬

‫بحران الیه اوزون و خطر تاب‬

‫نور خورشید به کره زمین مدمدکدن اسدت‬

‫جزئیا‬

‫کشتار سینمای شدهدر آرورا کده‬

‫منجر به کشته شدن ‪ 01‬نفر شدد را بده‬ ‫دانشگاه ارسال کرده بود‪.‬‬

‫سرطان پوست را به یکی از شایع تدریدن هدندوز مشددخدص ندیددسدت کده آیدا ایددن‬ ‫م رال‬

‫افشاي نحوه لو رفتن قذافي‬

‫گرمای جهانی مبدل کند‪.‬‬

‫سايت ويكيلیكس فداش ردرد رده به عقیده محققان درپی گرماید‬ ‫م مر قذافي‪ ،‬رهبر مخلوع لیبي پدید‬

‫دفتریادداشت پی‬ ‫زمدیدن‬

‫از ت داد طوفانهای تابستانی نیدز افدزاید‬

‫آنكه به دست انقالبیون رشته شدود‪ ،‬در یافته است که این امر منجر بده تدبدخدیدر‬ ‫تالش بوده تا موافقت مسووالن الجزاير را مقادیر زیادی آب از کره زمیدن و اندتدشدار‬

‫از روز تدیدرانددازی بده‬

‫دفتر دانشگاه ارسال شددهاسدت یدا نده‪.‬‬ ‫مقاما‬

‫دانشگاه کلرادو اعالم کردهاند این‬

‫بسته روز ‪ 13‬جوالی بده ایدن دانشدگداه‬ ‫رسیده است‪.‬‬

‫براي پناهندگي در اين رشور جلب ردندد‪ .‬مقادیر زیادی از گازهای گلخانهای به الیده هولمز بیمار روانی روانپزشکی به نام لین‬ ‫در پیدامدي رده تدوسدل ديدپدلدمدا هداي میانی اتمسفر زمین شود‪.‬‬ ‫آمريكايي از لیبي ارسال شده تارید شده‬ ‫ردده ايددن درخددواسددت قددذافددي پددس از‬ ‫پناهندگي همسر و فرزندان‬ ‫صور‬

‫در الجدزايدر‬

‫فنتون در دانشگاه کلرادو دنور بودهاسدت‪.‬‬

‫الیه میانی اتمسفر در فداصدلده ‪35 - 04‬‬ ‫کیلومتری باالی سطح زمین قرار گدرفدتده‬ ‫است‪.‬‬

‫هولمز پس از حمله بده سدیدندمدای آرورا‬ ‫مته‬

‫به قتل ‪ 01‬نفر و زخمدی کدردن ‪58‬‬

‫نفر شدهاست‪ .‬از میان زخمیها ‪ 00‬ندفدر‬

‫گرفته است‪ .‬در اين پیام همچندیدن‬

‫همچنان در بیمارستان به سر میبرند که‬

‫اعالم شده است ره محل دقدیدق حردور‬

‫اعدالم‬

‫قذافي توسل سازمان اطالعا‬ ‫مدیریت محتوا ‪ :‬محمد طغرایی‬ ‫تلفن‪403-903-9866 :‬‬

‫وض یت پنج ندفدر از آندهدا وخدید‬

‫الجزايدر و‬

‫شدهاست‪.‬‬

‫مدیر اجرایی ‪ :‬علی طغرایی‬ ‫آدرس الکترونیکی‪:‬‬

‫‪negaarmag@gmail.com‬‬

‫‪www.issuu.com/negaarmag‬‬

‫ مسئولیت مطالب مندرج در ”نگار“ از هر نظر با نویسندگان آنهاست و مطالب مزبور لزوما ً دیدگاههای نشریه را من کس نمی کند ‪.‬‬‫ ب ری از مطالب ”نگار“ برای افراد پایین تر از ‪ 08‬سال مناسب نمی باشد‪.‬‬‫‪” -‬نگار ” در ویرای‬

‫و ترخیص مقاله های دریافتی ضمن حفظ دیدگاه نویسندگان آنها ‪،‬آزاد است‪.‬‬

‫ تمامی مطالب این نشریه جهت آگاهی می باشد و هیچ کدام جایگزین مراج ه به متخصص نیست ‪.‬ناشر س ی کرده مطالب را با صحت باالیی ارائه دهد ولی‬‫هرگونه خسار ناشی از استفاده از مطالب این نشریه را از خود سلب می کند‪.‬‬ ‫ “نگار ”در رابطه با آگهی های مندرج هیچ گونه مسئولیتی ندارد‪.‬‬‫‪ -‬استفاده جزئی یا کلی از مطالب این نشریه به هر صور‬

‫(شامل الکترونیکی و کتبی) نیاز به مجوز کتبی دارد ‪.‬‬

‫”نگار“ به هیچ حزب ‪ ،‬گروه و ارگان خاصی وابستگی ندارد و کامال ً مستقل می باشد‪.‬‬‫“نگار“ هر ماه در سوپر مارکت و رستوران اطلس ‪ ،‬رستوران شیراز ‪ ،‬رستوران خانه کباب ‪ ،‬فروشگاه مواد غذایی اسپایس بازار ‪ ،‬فروشگاه‬‫مواد غذایی شاهین و سوپر استور های کانتری هیل و شانسی توزیع می گردد‪.‬‬


‫نگار‬

‫شماره ‪ 9‬سال اول آگوست‪1101‬‬

‫‪5‬‬

‫سددتمو فددارلن ايددن فیل د‬ ‫رمددددي را بدددا ترریدددبي از‬ ‫تصاوير زنده و ‪CGI‬ساخته و‬

‫سینمای جهان‬

‫خددودش همددراه بددا مددار‬ ‫والدددددبرال‪ ،‬میالرددددددانیس‪،‬‬

‫وحشيها‬ ‫‪Savages‬‬ ‫اقتباس الیور‬ ‫اسدددددددددتون‬ ‫»جوخددددده«‪،‬‬ ‫»متولدددد چهدددارم ژويیددده«‪،‬‬ ‫»نیكسون «از رمان پرفروش‬ ‫سال ‪ 1101‬دن وينسلو بده‬

‫جوواني ريبیدسي و جوئدل‬ ‫مو هیل در آن ايفاي نقد‬ ‫ررده است‪ .‬فیلمنامه را نیدز‬

‫رالیفرنیدددا ميپدددردازد رددده‬ ‫وقددتي دوسددت آنهددا ربددوده‬ ‫ميشود با رارتدل مكزيكدي‬

‫وايلدد نوشدته اسدت‪ .‬زمدان‬

‫ردده در همیددن چنددد مدداه‬

‫‪ 016‬دقیقدده‬

‫را روانده‬

‫فیلدد‬

‫نمدداي‬ ‫است‪.‬‬

‫اصددلي آن‪ ،‬چنینددگ تدداتوم‬ ‫گرفتدده شددده اسددت و در‬

‫مرغان‬ ‫عشق‬ ‫‪Love‬‬ ‫‪Birds‬‬

‫حرفه نماي‬

‫جانسن‪ ،‬جان تراولتدا‪ ،‬اومدا‬ ‫تدورمن‪ ،‬بنیتدسیو دل تددورو‪،‬‬

‫زندددددگي مددددرد مجددددردي‬

‫سلما هايو‪ ،‬امیل هدرش و‬

‫ميپددردازد ردده وقددتي يددو‬

‫دمیدددان بیدددشیر از جملددده‬

‫ارد‬

‫را پیددا و از او‬

‫بازيگران ايدن درام دلهدرهآور‬

‫پرستاري ميرند‪ ،‬به رشف‬

‫جنايي هستند‪.‬‬

‫ناشددناختههاي درون خددود‬

‫رهنهرار‪ ،‬پسربچهاي را زيدر‬

‫ميرسددد و بددا زنددي آشددنا‬ ‫ميشود ره مسیر زندگدي‬

‫خرس زنده ميشود و او را‬ ‫لحظهاي راحت نميگدذارد‪.‬‬

‫او را عوض ميرند‪ .‬در ايدن‬ ‫فیل‬

‫ريدس داربدي‪ ،‬سدلي‬

‫هداورینز‪ ،‬امیلدي بداررلي و‬ ‫برايددان بددراون ايفدداي نق د‬ ‫رردهاند‪ .‬زمان نماي‬

‫فیلد‬

‫‪ 013‬دقیقه است و با درجه‬ ‫پي‪ .‬جي‪ 03 .‬نمداي‬ ‫ميشود‪.‬‬

‫در رلوپهداي‬

‫فلوريدا ميگذرد‪ .‬يو بازيگدر‬

‫رددارگرداني پددل مورفددي بدده‬

‫مجدرو‬

‫شب بشفای چراغ میبین‬

‫مکن زروزنه یاس دیده آلوده‬ ‫که استقامت مردانه؛ داغ میبی‬ ‫بزن بمرکب پیکار تند تر مهمیز‬ ‫چو جاده های تقال فراغ میبین‬ ‫عجب مدار زخش رقیب بد کردار‬

‫دنیدداي مددردان شدداغل در‬

‫ریددچ‪ ،‬بلیددو اليولددي‪ ،‬آرون‬

‫بزرگدددسال يدددو عروسدددو‬

‫گذشته سه فیلد‬

‫زندگي واق ي بازيگر نقد‬

‫محددددصول نیوزيلنددددد بدددده‬

‫مددددددددردي‬

‫اسدددتیون‬

‫پرده سینما ردرده اسدت از‬

‫فاسددد در ميافتنددد‪ .‬تیلددور‬

‫رودرانددددده‬

‫‪Mike‬‬

‫نچا‬

‫آلددو سددولكین و ولددسلي‬

‫رمانتیو »مرغدان عدشق «‬

‫آرزوي‬

‫‪Magic‬‬

‫سودربرال‪ ،‬ردارگردان پرردار‬

‫مددواد مخدددر و پلیسهدداي‬

‫در پددددددي‬

‫دوباره رقص شقایق بباغ میبین‬

‫ست مدو فدارلن همدراه بدا‬

‫رمددددددي‬

‫‪Ted‬‬

‫جادويي‬

‫تدددازهترين فیلددد‬

‫همیدددددن ندددددام‪ ،‬بددددده دو‬ ‫توزيعرننددده مددواد مخدددر در‬

‫مايك‬

‫شرط بالغ‬

‫داده‬

‫پر و بال خود ميگیرد و بده‬ ‫او رس‬

‫که تل سوخته ای از دماغ میبین !!‬ ‫درود بر سر سبزی که قامت آراشد‬ ‫سرود فتح بهردشت و راغ میبین‬

‫و شگردهاي حرفده‬

‫و زنددگي خددودش و شددیوه‬ ‫پددددول درآوردن آسددددان را‬

‫نهال باغ وطن می شود یقین‬ ‫سرسبز‬

‫ميآمددوزد‪ .‬در ايددن رمدددي‬ ‫درام رددده رايدددد رارولیدددن‬ ‫فیلمنامددددهاش را نوشددددته‬ ‫اسددت همچنیددن آلكددساندر‬ ‫پتیفاير‪ ،‬متیو مو رانداهي و‬

‫به یمن جهد که شرط بالغ میبین‬ ‫نشسته هدهد اقبال درمسیرستیز‬ ‫زوال دولت منفور زاغ میبین‬

‫الیويددا مددون بددازي رردهانددد‪.‬‬ ‫زمددان نمدداي‬ ‫دقیقه است‪.‬‬

‫فیلدد‬

‫‪001‬‬ ‫م ‪ -‬خضری‪-‬کلگری‬


‫نگار‬

‫شماره ‪ 9‬سال اول آگوست‪1101‬‬

‫‪6‬‬

‫پشت دخل نشسته بود سراغ غدالم‬

‫این خیابان گره خدورده مدیتدوان بده‬

‫ژاپنی را گرفت ‪ .‬مگر مدیشدد کده او‬

‫اصغر خانی‪ ،‬محمد تداجدیدک و اکدبدر‬

‫را‬

‫ساده اشاره کرد که همه زنددگدی را‬

‫غالم را نشناسد! آدرس بساطد‬ ‫گرفت‬

‫دانستنی ها‬

‫و باالخره پیدای‬

‫تقریبا مسن و چش‬

‫کردم‪ .‬مدردی‬ ‫بادامی کده بده‬

‫نظر میرسید تنها سرمایهاش همین‬

‫سیاهی لشکرهای ارباب‬

‫بساط کوچک جلوی پاساژ باشدد؛ در‬

‫جمشید‬

‫خیابان منوچدهدری‪ ،‬درسدت روبدروی‬

‫مجید چیتساز‬

‫کوچه ارباب جمشید‪.‬‬

‫نرفته بودم‪ .‬شدندیدده بدودم کده ایدن‬ ‫خیابان روزگاری هالیوود تهران بوده و‬ ‫در راه صحنههایی از ضبل فیدلد هدای‬ ‫قدیمی در این خدیدابدان را در‬

‫هدن‬

‫خودم میساخت ‪.‬‬

‫ایران و ب دتر همبازی شدن با آنان پدا‬

‫بار در بین صد نفر عشق دوربین‪ ،‬بده‬

‫به این خیابان گذاشته بود‪ ،‬حاال پدس‬

‫عدندوان سدیدداهدی لشدکددر اندتدخدداب‬

‫بده‬

‫میشود‪" :‬حدود صد ندفدر سدیداهدی‬

‫عکسها و تکه فدیدلد هدایدی خدوش‬

‫لشددکددر بددودی د‬

‫ولددی هددیددچ کدددام‬

‫است که در این سالها جمع کرده و‬

‫نمیتوانستند آن دیالوال دو سه کلمه‬

‫بده در‬

‫ای را بگویند و تدپدق مدیزدندد چدون‬

‫قهوهخانه است تا کارگردانی بیاید و از‬

‫سواد درست و حسابی نداشتند‪ .‬تدا‬

‫او و بقیه سیاهی لشکرها (یا به قول‬

‫اینکه نوبت به من رسید و من کده از‬

‫خودشان هدندروران) بدرای بدازی در‬

‫"خددا‬

‫البتده هدمدچدندان چشدمد‬

‫فیلم‬

‫– یا بهتر بدگدویدید‬

‫دوربین فیل برداری‬

‫‪ -‬دعو‬

‫فیل سازی و هر کسی که به دندبدال‬ ‫نقشی د هرچند‪ ،‬چند ثانیدهای‪ -‬روی‬ ‫پرده سینمدا مدیگشدت بده ایدندجدا‬ ‫میآمد‪ ،‬چیزی جز نام‬

‫باقی نمانده‬

‫بددود‪ .‬در گشددت و گددذارهددا بدده‬ ‫قهوهخانهای رسیدم‪ .‬از پیرمردی کده‬

‫"پهلوان مفرد" بده‬

‫همه جوونتر بودم باالخره گفت‬

‫پدرکدردن‬

‫کنه نقره تو کالسکه نبداشده" و ایدن‬

‫کند‪.‬‬

‫اولین دیالوال من در سینما بود‪".‬‬ ‫از روزهایی حدرف مدیزندد کده ایدن‬ ‫خددیددابددان‪" ،‬م د دددن" اسددتددودیددوهددای‬ ‫فیل برداری بود و بسیاری از فیل های‬ ‫آن دوره ددد از جددمددلدده فددیددلدد‬ ‫"سرخپوستها" ساخته غالمحسیدن‬

‫هنیام را فرو ریخت‪ .‬از چندد مدغدازه‬

‫ُپر بود از استودیوهای سیدندمدایدی و‬

‫و او از قدی‬

‫میگوید‪.‬‬

‫گرفتن با ستارههای آن روز سیندمدای‬

‫خیابانی م مولی کده تدمدام تصداویدر‬

‫نمیشناخت‪ .‬دیگر از آن خیابانی کده‬

‫فراهانی ه‬

‫به ایندجدا مدیآمددهاندد‪.‬‬

‫کارگردانی امان منطقی‪ ،‬برای اولدیدن‬

‫با خیابانهدای دیدگدر در آن نددیددم‪.‬‬

‫را گددرفددت د‬

‫و عبدهللا بوتیمار و ب دتر گلدشدیدفدتده‬

‫مردی که از نوجوانی به عشق عکس‬

‫ارباب جمشید شدم هیچ چیزمتفاوتی‬

‫ولددی کسددی آنددهددا را‬

‫که به گفته غالم روزهایی س یدد راد‬

‫از روزی که در فیل‬

‫وقتی از خیابان منوچهری وارد کدوچده‬

‫سراغ "غالم ژاپنی" و "حسن چیچدو"‬

‫به قهوه خانه میروی ‪ .‬همان جدایدی‬

‫چای میخوری‬

‫از گذشت حدود ‪ 51‬سدال دلد‬

‫تا به حال خیابان اربااب جاماشایاد‬

‫در راه عشق به سینما باختهاند‪.‬‬

‫لطفی‪ ،‬که درباره هدمدیدن سدیداهدی‬ ‫غالمحسین میرزایی ‪63‬ساله که او‬

‫لشکرها بود‪ ،‬در همین میدان کوچدک‬

‫را با نام غالم ژاپنی میشنداسدندد و‬

‫ارباب جمشید و سکوی کندار مدیددان‬

‫شمسهللا دولدتدشداهدی ‪ 81‬سدالده‬

‫فیل برداری میشدد‪ .‬روزهدایدی کده‬

‫م روف بده چدیدچدو از مد دروفتدریدن‬

‫اینجا محل رفت و آمد کدارگدردانهدا و‬

‫سیاهی لشکرهایی هستند که هنوز‬

‫بازیگران مشهور آن زمان مدلدل بدیدک‬

‫در این خیابان هستند وآنطور کده‬

‫ایمانوردی‪ ،‬ناصر ملک مطی ی‪ ،‬فردین‬

‫غالم میگوید "هیدچ رقدمده" حداضدر‬

‫و بهدروز وثدوقدی بدوده و سدیداهدی‬

‫نیستند از منوچهری و ارباب جمشیدد‬

‫لشکرهایی که برای خوردن مشت از‬

‫بروند‪ .‬از دیگر کسانی که نامشان بدا‬

‫این ستارگان در صحنههای زد و خورد‬

‫ه‬


‫نگار‬

‫شماره ‪ 9‬سال اول آگوست‪1101‬‬

‫فددیددلدد‬

‫فددارسددی‪ ،‬سددر و دسددت‬

‫میشکستند‪.‬‬ ‫غالم دل‬

‫پر است از کارگردانهایدی‬

‫که هنگام فیل ساختن‪ ،‬به یاد "سینه‬ ‫سوختههای ارباب جمشید" نیستندد‪.‬‬ ‫میگوید‪" :‬خیلی از این کدارگدردانهدا‬ ‫کارشان را از همیدن خدیدابدان شدروع‬ ‫کردند ولی حاال که م روف شدهاند به‬ ‫فکر ما نیستند و وقتی که به سیاهی‬ ‫لشکر برای فیل هایشان ندیداز دارندد‬ ‫دنبال ما نمیآیند"‪ .‬از شاهد احدمددلدو‬ ‫میگوید؛ کدارگدردان جدواندی کده در‬

‫‪7‬‬

‫است‪" .‬اسمی بودن" تنهدا عشدق و‬

‫دقیقه تک و تدندهدا تدوی تدلدویدزیدون‬

‫در زندگی بوده و شایدد اصدال‬

‫می دیدم‪ .‬واق ا برای من افتخاری بود‪.‬‬

‫به خاطر همین به سدمدت بدازیدگدری‬

‫از آقای احمدلو تشکر میکن که ایدن‬

‫هدف‬

‫کشیده شده است‪ .‬عالقهای ه‬

‫بده‬

‫بازی کردن فیل های تاریدخدی نددارد‪،‬‬ ‫چون دوسدت دارد کده در فدیدلد هدا‬ ‫شناخته شود‪" :‬ب ریها به خاطر پول‬ ‫و گذراندن م اش‪ ،‬سراغ فدیدلد هدای‬ ‫تاریخی میروند ولی من دوست دارم‬ ‫که صورت‬ ‫گری‬

‫توی فیل م لوم باشدد‪ .‬بدا‬

‫چهره من مشخص ندمدیشدود‪.‬‬

‫دوست دارم با لباس و چدهدره خدودم‬ ‫فیل‬

‫بازی کن‬

‫تا مردم مرا بشناسند‪.‬‬

‫به خاطر همین فیل‬

‫تداریدخدی بدازی‬

‫نمی کن "‪.‬‬

‫نبرید‪".‬‬ ‫تکه از فیل را ُ‬ ‫شاید این روزها‪ ،‬ارباب جمشید با دیگر‬ ‫خیابانهای تهران در ظداهدر تدفداوتدی‬ ‫نداشته باشد ولی وقدتدی بدا امدلدال‬ ‫غددالم ژاپددنددی صددحددبددت مددیکددنددی‪،‬‬ ‫میتوانی فیل های دهه پنجداه را در‬ ‫هندت زندده کدندی؛ روزهدایدی کده‬ ‫هددالددیددوود تددهددران مددحددل بددروبددیددای‬ ‫ستارههای سینما و عداشدقدانشدان‬ ‫بود‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬جدید آن الین‬

‫خاطرهای ت ریف میکدندد از سدریدال‬ ‫"سه دنگ‪ ،‬سده دندگ" کده شداهدد‬ ‫احمدلو برای ماه رمران ساخته بود و‬ ‫در قسمتی از فیل ‪ ،‬غالم از چدنددیدن‬ ‫پله باال میآید و چندین دقیقه دوربین‬ ‫همین قهوهخانه داسدتدان سدیداهدی‬

‫فقل و فقل او را به تصویر مدیکشدد‪:‬‬

‫لشکرها را سداخدت‪" :‬آقدای شداهدد‬

‫"ب د از سالها که همه سکانسهدای‬

‫احمدلو درد دل بچههای قددیدمدی را‬

‫من چند ثانیهای بود حاال خودم را چند‬

‫میفهمدد‪ .‬هدر وقدت کده فدیدلدمدی‬ ‫میسازد از مدا قددیدمدیهدای اربداب‬ ‫جمشید استفاده میکندد‪ .‬مدن االن‬ ‫سالی یک فیل‬ ‫ه‬

‫بازی مدیکدند‬

‫و آن‬

‫فیل های آقای احدمددلدو اسدت‪.‬‬

‫ولی متاسفانه املال او خدیدلدی کد‬ ‫هستند‪".‬‬ ‫از حرفهای‬

‫میشود فهمید کده از‬

‫راهی که آمده پشیمان اسدت‪ ،‬آندجدا‬ ‫که میگوید‪" :‬این دختر و پسرایی که‬ ‫دنبال بازیگری مدیروندد از مدا درس‬ ‫بگیرن‪ .‬اینا به خدا هیچی ندمدیشدن‪.‬‬ ‫سینما هیچی نداره‪".‬‬ ‫آرزوهای غالم ژاپنی هد‬

‫شدندیددندی‬

‫با درج آگهی در ”نگار“ به‬ ‫کسب و کار خود رونق‬ ‫بیشتری دهید‪.‬‬ ‫‪negaarmag@gmail.com‬‬ ‫تلفن‪403-603-6666:‬‬


‫نگار‬

‫شماره ‪ 9‬سال اول آگوست‪1101‬‬

‫‪6‬‬ ‫‪ ‬ابتال به بیماریهای عروقی مدحدیدطدی‬

‫سن زیر ‪ 65‬سال در خانمها‪.‬‬

‫( ‪ )Peripheral arterial disease‬کده بده‬

‫‪ ‬جنس مذکر‬

‫سالمت‬ ‫دکتر هاله پیروی پزشک خانواده —‬ ‫کلگری‬

‫علت رسوب کلسترول در سرخدرگدهدا‬

‫‪ ‬سن باال‬

‫اندام تحتانی (م موال ً سداق پدا ‪)legs‬‬

‫پزشک شما ‪ ،‬با دخیل نمودن فاکتورهای‬ ‫فوق ( ‪ )Overall Risk‬را برای شما ت دیدیدن‬ ‫می کند در صورتیکه ایدن ریسدک بدرای‬ ‫شمدا بداال بداشدد درمدان بدایدد شدروع‬

‫علت باال بودن کلسترول چیست؟‬

‫شود ‪.‬برای افراد با ریسک باال کلستدرول‬

‫‪ ‬ژنتیک‬

‫ایده آل (‪ )Goals‬بسیار پایین تدر از افدراد‬ ‫دیگر است به عبار‬

‫‪ ‬غذا(‪)Dietary‬‬

‫افراد باید خیلی پایین نگه داشته شود ‪.‬‬

‫‪ ‬متابولیک (بیماریها و داروهدایدی کده‬ ‫باعث افزای‬

‫پرس‬

‫دیگر کلسترول ایدن‬

‫آن می شوند)‬

‫‪:0‬اگر پدزشدک بده مدن بدگدویدد‬

‫کلسترول باال دارم چه باید بکن ؟‬

‫اگر مجموع کلی( ‪ )Overall Risk‬احدتدمدال‬ ‫سکته قدلدبدی ‪-‬مدغدزی پدایدیدن بداشدد‬ ‫کلسترول ایده آل (‪ )Goal‬باالتر خواهد بود‬ ‫و نیازی به درمان نیست‪.‬‬

‫از پزشک خود بخواهید که مجموع کدلدی‬ ‫(‪ )Overall Risk‬احتمال حمله قلبی ‪-‬مغزی‬

‫کلسترول باید حتم ًا دارو مصرف کرد؟خیر‬

‫تنهدایدی بداعدث ندگدراندی ندمدی شدود‬ ‫فاکتورهای دیگری که ریسک بیمداریدهدای‬ ‫قلبی‪-‬مغزی را افزای‬

‫می دهند عبارتندد‬

‫از ‪:‬‬ ‫‪ ‬کشیدن سیگار‬ ‫‪ ‬فشار خون باال‬ ‫‪ ‬سابقه فامیلی سکته قلبی یا مدغدزی‬ ‫در فامیل درجه یک (پدر ‪،‬مادر ‪،‬خواهر و‬ ‫برادر) در سن زیر ‪ 55‬سال در مردها و‬

‫‪ : 1‬آیددا بددرای پددایددیددن آوردن‬

‫پزشک شما بر اساس ریسک فاکتورهای‬ ‫کر شده الزام به اسدتدفداده از دارو را‬ ‫توصیه می کند گروه های زیر به احتمدال‬ ‫قوی نیاز به درمان دارویی (پایدیدن آوردن‬

‫توت مار‬

‫شدن سرخرال اصدلدی شدکد‬

‫مدی‬

‫باشد)‬ ‫در بیشتر موارد افراد با بیماریدهدای فدوق‬ ‫باید داروهای پایین آورنده کدلدسدتدرول را‬ ‫مصرف کنند حتی اگر کلسترولشدان بداال‬ ‫نباشد‪.‬‬ ‫اگر پزشک شما دارو درمانی را برای شما‬ ‫شروع کرد آن را ادامه دهید هرچند ممکن‬ ‫است شما اثر دارو را حس کنید ولی دارو‬ ‫مرال جلوگیری می کند‪.‬‬

‫پرس‬

‫‪ : 3‬آیدا مدی تدوان بددون دارو‬

‫کلسترول را پایین آورد ؟ بله با کنترل غذا‬ ‫‪ ،‬اجتناب از گوشت قرمدز ‪،‬کدره‪،‬غدذاهدای‬ ‫سرخ شده ( ‪، )Fried food‬پنیر های چدرب‬ ‫و غذاهایی که کلسترول باال دارندد مدلدل‬

‫کلسترول )دارند‪:‬‬

‫کدال ً‬ ‫سس های ساالد و شیرهای چرب و‬ ‫ً‬

‫‪ ‬کسانیکه سکته قلبی یا مغزی داشته‬

‫هر غذایی که میزان باالیی چربی اشبداع‬ ‫شده (‪ )Saturated fat‬دارد‪.‬‬

‫اند‪.‬‬ ‫‪ ‬ب ری بیماریهای قلبی (آنژین و ‪)...‬‬ ‫‪ ‬بیشتر افراد با دیابت (بدیدمداری قدندد‬

‫ در شماره ب د توصیه های که می تواند‬‫هنگام خرید مواد غذایی کدمدک کدندندده‬

‫خون)‬

‫باشند شر داده میشود‪.‬‬

‫معرفی گیاهان دارویی‬

‫‪Farsi‬‬

‫‪ ‬آئوریس‬

‫آئور‬

‫شکمدی (کده گشداد‬

‫در جلوگیری از سکته قدلدبدی—مدغدزی و‬

‫پدرسد‬

‫شما را ت یین کندد کدلدسدتدرول بداال بده‬

‫رخ می دهد‪.‬‬

‫‪English‬‬ ‫‪Black Cohosh‬‬ ‫‪Black Snakeroot, Bugbane, Bugwort, Rattle Weed, Squawroot‬‬

‫گلسرخ گل محمدی‪,‬‬

‫‪Bussora rose, Damask rose‬‬


‫نگار‬

‫شماره ‪ 9‬سال اول آگوست‪1101‬‬

‫‪6‬‬

‫جستجوی کلمات ‪:‬‬ ‫کلما موجود در جدول سمت راست را در دو جدول سمت چپ بیابیدد و دور آن‬ ‫خل بکشید‪ ،‬کلما می توانند در هدر چدهدار جدهدت در جددول وجدود داشدتده‬ ‫باشند‪.‬جدول سمت چپ شامل کلما انگلیسی و جدول سمت راست م انی آن‬ ‫کلما به فارسی است‪ .‬این جداول می تواند بصور مجزا یا دوقلو حل شوند‪.‬‬

‫سرگرمی‬

‫ت این شماره جدول انواع حشرات می باشد‪.‬‬ ‫س ف‬ ‫ا و‬ ‫ف پ‬ ‫م ر‬ ‫ب ع‬ ‫ج ا‬ ‫ب ر‬ ‫ت ه‬ ‫و ا‬ ‫ب د‬ ‫ک ا‬ ‫ن ل‬ ‫ع ی‬ ‫ه ق‬

‫ن ق ع م ش‬ ‫م ل ر ک ش‬ ‫ج ش ا پ پ‬ ‫ل ح پ و ب‬ ‫غ ف ش ف ح‬ ‫ن ش ح پ ه‬ ‫ز س‬ ‫ق ع ا‬ ‫ا خ‬ ‫ا‬ ‫د د‬ ‫س ر ن ع ص‬ ‫پ ل چ پ ف‬ ‫خ گ ق ح ف‬ ‫ف ح ا س ن‬ ‫ک پ غ ب ا‬ ‫ج چ ک غ ج‬

‫هزارپا‬

‫‪centipede‬‬

‫ز‬ ‫غ‬ ‫غ‬ ‫ه‬ ‫پ‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫ح‬ ‫و‬ ‫ک‬ ‫ل‬

‫گ ق م گ‬ ‫ل ص ل ک‬ ‫ش و ک ل‬ ‫ه م غ پ‬ ‫ع ل ش ت‬ ‫ه ه ب ح‬ ‫غ م س ب‬ ‫ف گ و ب‬ ‫و ت ن ح‬ ‫ز گ ز‬ ‫ا‬ ‫د ع ج د‬ ‫ج ن ا ب‬ ‫ت ت م ل‬ ‫و ه چ گ‬

‫عنکبو‬

‫‪spider‬‬

‫‪R‬‬ ‫‪Z‬‬ ‫‪W‬‬ ‫‪R‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪Y‬‬ ‫‪P‬‬ ‫‪H‬‬ ‫‪A‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪M‬‬ ‫‪Q‬‬ ‫‪Q‬‬ ‫‪K‬‬

‫س ب‬ ‫ی خ‬ ‫ل‬ ‫ج‬ ‫چ ب‬ ‫ک ف‬ ‫ش ر‬ ‫ع‬ ‫و‬ ‫ت ی‬ ‫ر ص‬ ‫ر ک‬ ‫غ‬ ‫ن‬ ‫گ ص‬ ‫ک پ‬ ‫ل‬ ‫ت‬

‫‪W‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪Y‬‬ ‫‪H‬‬ ‫‪A‬‬ ‫‪L‬‬ ‫‪K‬‬ ‫‪P‬‬ ‫‪I‬‬ ‫‪U‬‬ ‫‪A‬‬ ‫‪Z‬‬ ‫‪Z‬‬ ‫‪A‬‬

‫‪T‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪G‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪E‬‬ ‫‪R‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪I‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪H‬‬ ‫‪Y‬‬ ‫‪H‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪D‬‬

‫‪V‬‬ ‫‪L‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪P‬‬ ‫‪M‬‬ ‫‪F‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪O‬‬ ‫‪W‬‬ ‫‪D‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪E‬‬ ‫‪I‬‬ ‫‪D‬‬

‫‪O‬‬ ‫‪P‬‬ ‫‪Y‬‬ ‫‪S‬‬ ‫‪G‬‬ ‫‪E‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪E‬‬ ‫‪E‬‬ ‫‪H‬‬ ‫‪E‬‬ ‫‪K‬‬ ‫‪M‬‬ ‫‪I‬‬

‫‪X‬‬ ‫‪Y‬‬ ‫‪L‬‬ ‫‪F‬‬ ‫‪H‬‬ ‫‪T‬‬ ‫‪N‬‬ ‫‪T‬‬ ‫‪R‬‬ ‫‪L‬‬ ‫‪Q‬‬ ‫‪O‬‬ ‫‪J‬‬ ‫‪L‬‬

‫‪Z‬‬ ‫‪F‬‬ ‫‪G‬‬ ‫‪Q‬‬ ‫‪I‬‬ ‫‪U‬‬ ‫‪G‬‬ ‫‪A‬‬ ‫‪A‬‬ ‫‪Q‬‬ ‫‪H‬‬ ‫‪W‬‬ ‫‪E‬‬ ‫‪S‬‬

‫‪V‬‬ ‫‪Y‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪J‬‬ ‫‪A‬‬ ‫‪T‬‬ ‫‪L‬‬ ‫‪D‬‬ ‫‪N‬‬ ‫‪L‬‬ ‫‪S‬‬ ‫‪T‬‬ ‫‪J‬‬ ‫‪V‬‬

‫‪L‬‬ ‫‪Y‬‬ ‫‪E‬‬ ‫‪T‬‬ ‫‪Y‬‬ ‫‪N‬‬ ‫‪L‬‬ ‫‪I‬‬ ‫‪L‬‬ ‫‪J‬‬ ‫‪G‬‬ ‫‪T‬‬ ‫‪T‬‬ ‫‪A‬‬

‫‪E‬‬ ‫‪J‬‬ ‫‪E‬‬ ‫‪P‬‬ ‫‪O‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪K‬‬ ‫‪U‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪E‬‬ ‫‪G‬‬ ‫‪N‬‬ ‫‪E‬‬

‫پروانه‬

‫زنبور‬

‫مگس‬

‫پشه‬

‫عقرب‬

‫‪butterfly‬‬

‫‪bee‬‬

‫‪fly‬‬

‫‪mosquito‬‬

‫‪scorpion‬‬

‫‪X‬‬ ‫‪D‬‬ ‫‪J‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪D‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪T‬‬ ‫‪N‬‬ ‫‪Q‬‬ ‫‪H‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪E‬‬ ‫‪J‬‬ ‫‪R‬‬

‫‪E‬‬ ‫‪K‬‬ ‫‪I‬‬ ‫‪E‬‬ ‫‪J‬‬ ‫‪O‬‬ ‫‪N‬‬ ‫‪U‬‬ ‫‪R‬‬ ‫‪E‬‬ ‫‪D‬‬ ‫‪I‬‬ ‫‪P‬‬ ‫‪S‬‬

‫‪P‬‬ ‫‪G‬‬ ‫‪O‬‬ ‫‪E‬‬ ‫‪W‬‬ ‫‪Z‬‬ ‫‪K‬‬ ‫‪O‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪W‬‬ ‫‪T‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪N‬‬

‫‪P‬‬ ‫‪O‬‬ ‫‪I‬‬ ‫‪K‬‬ ‫‪Z‬‬ ‫‪S‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪O‬‬ ‫‪R‬‬ ‫‪P‬‬ ‫‪I‬‬ ‫‪O‬‬ ‫‪N‬‬ ‫‪K‬‬

‫جدول سو دو کو (مبتدی)‬ ‫جواب جدول شماره قبل‬

‫‪7 6 5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6 9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5 7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3 7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7 4 5‬‬ ‫‪6 9 8‬‬

‫‪9 8 4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6 2 1‬‬ ‫‪3 6 7‬‬ ‫‪2 1 8‬‬ ‫‪5 9‬‬ ‫‪7 9‬‬

‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬

‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬

‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬

‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬

‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬

‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬


‫نگار‬

‫شماره ‪ 9‬سال اول آگوست‪1101‬‬

‫‪00‬‬

‫شما توسل دولت ت یین می گردد‪ .‬ی نی‬

‫سایبر تول‬

‫براساس برگه مالیاتی هدر سدال شدمدا‬ ‫دولت تصمی‬

‫مسائل مالی‬

‫می گیرد تا چه مدقددار بده‬

‫عنوان ‪OAS‬به شما پرداخت کند‪ .‬الدبدتده‬ ‫در عمل فقل ‪ 5‬درصد گیرندگان ‪OAS‬بده‬ ‫دیدده‬

‫علت باال بودن درامد در آن کاه‬

‫اند‪ .‬در سال ‪ 1101‬حداکلر ‪OAS 517‬دالر‬ ‫در ماه بوده است‪ .‬دولت مدمدکدن اسدت‬ ‫برنامه های حمایتی دیگری تدحدت چدتدر‬ ‫‪OAS‬داشته باشد‪ .‬سومین منبدع درآمدد‬

‫بعد از بازنشستاگای چاه پاولاهاای‬ ‫می توان از دولت دریافت کرد؟‬

‫‪RRSP‬یا ‪Registered Retirement‬‬

‫ه‬

‫‪Saving Plan‬می باشدد‪ .‬اگدر پدید‬ ‫بازنشستگدی در حسداب‬

‫از‬

‫‪RRSP‬خدود‬

‫به طور کلی سه منبدع درآمدد در دوران‬

‫مشددارکددت کددرده بدداشددیددد‪ ،‬در دوران‬

‫بازنشستگدی وجدود دارد‪ ،‬اول ‪CPP‬یدا‬

‫بازنشستگی می توانید از آن اسدتدفداده‬

‫‪Canadian pension plan .‬در سدددال‬

‫کنید‪ .‬در واقع ‪RRSP‬پول خود شما است‬

‫‪ 1101‬حداکلر میزان پرداختی ‪CPP 934‬‬

‫که آن را کنار گذاشته اید و تنها لدطدفدی‬

‫دالر در ماه بوده است‪ .‬این برای افدرادی‬

‫که دولت به شما کرده است‪ ،‬این اسدت‬

‫است که در ‪ 65‬سالگی بازنشسته مدی‬

‫که اخذ مالیا‬

‫از آن را تا زمان بدرداشدت‬

‫پول از حساب‬

‫‪RRSP‬بده تد دویدق مدی‬

‫شددونددد‪ .‬اگددر فددردی تصددمددی د‬

‫بددگددیددرد‬

‫تا حاال شده یک موسیدقدی از رادیدو یدا‬ ‫هرجای دیگری بشنوید و بخدواهدیدد ندام‬ ‫خواننده آن را بدانید ‪،‬خوب ایدن خدیدلدی‬ ‫سدداده اسددت بددا نصددب نددرم افددزار‬ ‫‪ Shazem‬بر روی آیفون یدا ای پدد و یدا‬ ‫اندروید خود به راحتدی مدی تدواندیدد بدا‬ ‫اجرای نرم افزار در هدندگدام پدخد‬

‫یدک‬

‫موسیقی نام خواننده‪،‬نام آلبوم و چندین‬ ‫اطالعا‬

‫مدفدیدد دیدگدر را در مدورد آن‬

‫موسیقی بدست آورید‪.‬‬ ‫‪http://www.shazam.com‬‬

‫انگلیسی برای خودم‬ ‫‪The position has been filled.‬‬

‫بازنشستگی زود هنگام حدداقدل در ‪61‬‬

‫اندازد‪ .‬مزیت دیگر مشارکدت در‬

‫سالگی بگیرد‪ ،‬پدرداخدت ‪CPP 30‬درصدد‬

‫مربوط به دوران کاری می شود‪ .‬ی نی بدا‬

‫ببخشید یو نفر استخدام شد‪( .‬دیگه‬

‫انتقال درآمدد خدود بده ‪RRSP‬در واقدع‬

‫جای خالی برای شما نداری )‬

‫کاه‬

‫می یابد و اگدر کسدی تصدمدید‬

‫بگیرد تا بدازنشدسدتدگدی اش را تدا ‪11‬‬ ‫سالگی ت ویق بیاندازند ‪ 31‬درصد‬

‫مالیا‬

‫‪RRSP‬‬

‫بردرآمد خود را ه ک می کنید‪.‬‬

‫‪CPP‬‬

‫‪Let me get this off my chest.‬‬

‫بیشتر به او ت لق می گیرد‪ .‬به طورکلدی‬ ‫میزان‬

‫بذار دل را (عقده دلمو) برایت باز رن ‪.‬‬

‫‪CPP‬براساس سالهایی است که‬

‫در حساب ‪CPP‬خود مشارکت کرده ایدد‪،‬‬

‫نقاشی فرزندان خود را به ما‬ ‫ایمیل کنید تا با نام آنها به رایگان‬ ‫چاپ شود‬

‫‪I have been trying to get him all‬‬

‫بازنشستگی ‪Old Age Security‬یا ‪OAS‬‬

‫‪negaarmag@gmail.com‬‬

‫‪day.‬‬

‫و حتما قبل از ‪ 61‬سالگی قدابدلدیدت آزاد‬ ‫شدن ندارد‪ .‬دومین منبع درآمد در دوران‬

‫از صبح تا حاال دائ دنبال‬

‫می باشد‪ .‬دریافت این پول هدیدچ گدونده‬ ‫پی‬

‫نیازی ندارد و فقل شما بدایسدتدی‬

‫شهروند کانادا یا مهاجر قانونی بداشدیدد‪.‬‬ ‫این مبلغ به هیچوجه قبل از ‪ 65‬سالگدی‬ ‫به کسی پرداخت نمی شود‪ .‬به هر حال‬ ‫این پول بر اساس میزان کدمدبدود مدالدی‬

‫عکسهای خود را از مناظر طبیعی‬ ‫و موضوعات اجتماعی برای ما‬ ‫ایمیل کنید تا با نام خودتان به‬ ‫رایگان چاپ شود‪.‬‬ ‫‪negaarmag@gmail.com‬‬

‫می گردم‬

‫‪Don’t play that With me.‬‬ ‫با من یكی فیل‬

‫بازی نكن‬

‫(سر منو گول نزن )‬


‫نگار‬

‫شماره ‪ 9‬سال اول آگوست‪1101‬‬

‫غالبا‬

‫‪00‬‬

‫در اطراف قزوین و سایر نقاط ایران‬

‫پراکنده شدند‪ .‬این گرجی ها به مناصب‬ ‫آباد‬

‫هللا وردی خان اوند ایالدزه‪ :‬سازنده پل هللا‬

‫ساری ‪ ،‬ایزد خواست فارس نیز از نقاط‬

‫وردی خان اصفهان مشهور به سی وسه‬

‫اسکان گرجی هاست ‪ .‬گرجیهایی که به‬

‫پل ومچنین مدرسه خان شیراز‬

‫اصفهان آمدند ابتدا در نجف آباد و به‬

‫امام قلی خان اوند ایالدزه‪ :‬پسر هللا‬

‫کردند‪ ،‬چون آب‬

‫وردی خان فاتح هرمز و اخراج کنندة‬

‫مه‬

‫از ایران‬ ‫گرجی های ایران‬

‫دولتی بر گزیده شدند‪.‬‬

‫تدریج به فریدن مهاجر‬

‫فر‬

‫گرجی ها از مردمان گرجستان و از‬

‫و هوای آنجا بیشترین تشابه را به قفقاز‬

‫سرزمینهای قفقاز هستند‪ .‬در طول تاریخ‬

‫داشت ‪.‬‬

‫محل هایی که آنان اسکان‬

‫‪ ،‬قفقاز نیز جزیی از سرزمین پهناور ایران‬

‫یافتند ‪ ،‬به اسامی مختلفی که گاهی‬

‫گرجستان به علت وجود‬

‫نام سرزمین های اولیه شان بود‪،‬‬

‫بوده است ‪.‬‬ ‫منابع‬

‫طبی ی‬

‫فراوان‬

‫و‬

‫انسانی‬

‫‪،‬‬

‫همیشه صحنه تاخت وتاز جهانگشایان‬ ‫قرار می گرفته است ‪ .‬ایرانیان قدی‬

‫به‬

‫این سرزمین »گردستان «می گفتتند ‪،‬‬ ‫که ب دا به گرجستان تبدیل شد‪ .‬در ‪331‬‬ ‫میالدی ‪،‬‬

‫دین گرجستان ‪،‬‬

‫رسما‬

‫مسیحی اعالم شد ‪ .‬غالب گرجیانی‬

‫ه‬

‫نامیده شدند‪ .‬فریدونشهر که بزرگترین‬ ‫در طول تاریخ ‪ ،‬قفقاز نیز جزیی از‬ ‫سرزمین پهناور ایران بوده است ‪.‬‬ ‫گرجستان به علت وجود منابع‬ ‫فراوان طبیعی و انسانی ‪،‬‬ ‫همیشه صحنه تاخت وتاز‬ ‫جهانگشایان قرار می گرفته‬ ‫است‬

‫اختیاری به دین اسالم گرویدند‪ .‬باید‬

‫شهر گرجی نشین ایران است نیز به‬

‫این‬

‫»سوپلی «امیده میشود‪.‬‬

‫زبان گرجی‬

‫سرزمین خراجگزار حکومت مرکزی ایران‬

‫زبان آنان نیز گرجی و مذهب شان شی ه‬

‫بوده است و یا اینکه مستقیما از طرف‬

‫گرجی های‬

‫پادشاه ایران ‪،‬‬

‫حاک‬

‫محلی به آنجا‬

‫پرتغالیان و حاک فارس‬

‫رست‬

‫خان سپهساالر‪:‬سپهساالر ایران‬

‫در دوره موسوم به صفوی‬ ‫امین السلطان‪:‬صدر اعظ‬

‫دوران قاجار‬

‫یوسف خان گرجی‪:‬بانی شهر اراک در‬ ‫دوره قاجار‬ ‫منوچهر خان گرجی‪:‬حاک‬

‫اصفهان در‬

‫زمان قاجار‬ ‫خسروخان گرجی‪:‬حاک‬

‫گیالن در دوران‬

‫قاجار و سازنده مناره یا فانوس دریایی‬ ‫انزلی‬ ‫نیما یوشیج‪:‬مادربزرال نیمایوشیج گرجی‬

‫که به ایران کوچانده شدند اجبارا و یا‬ ‫گفت که در تمام طول تاریخ ‪،‬‬

‫گرجی های مشهور ایران‬

‫دوازده امامی است ‪.‬‬

‫فریدونشهر بسیار به آداب و رسوم خود‬

‫بوده است‪.‬‬ ‫ملک الش را بهار‪:‬مادر ملک الش را بهار‬ ‫گرجی بوده است‪.‬‬ ‫رضا شاه‪:‬مادر رضا شاه گرجی بوده‬ ‫است‪.‬‬

‫سیروس‬

‫گرجستانی‪:‬بازیگر(از‬

‫فرستاده می شده است ‪ .‬به علت دوری‬

‫پایبند اند و س ی میکنند علی رغ‬

‫از مرکز ‪ ،‬در مواقع ض ف حکومت مرکزی‬

‫برخی فشار ها زبان خود را نیز حفظ‬

‫پدری)‬

‫نمایند‪.‬‬

‫سیما گرجستانی‪:‬بازیگر(از طرف پدری)‬

‫سرکشی و داعیه استقالل‬

‫از دیگر نقاط گرجی نشین میتوان به‬

‫ن مت هللا گرجی‪:‬بازیگر(از طرف پدری)‬

‫داشته است ‪ .‬همسایگی علمانی ها و‬

‫گرجی محله بهشهر‪ ،‬دزفول‪ ،‬قاس‬

‫آباد‬

‫اقوام دیگر غیر ایرانی نیز در این‬

‫رودسر‪ ،‬گالب دره تهران‪ ،‬آباده ‪ ،‬آسپاس‬

‫سرکشیها ‪ ،‬بی تاثیر نبوده است‪.‬‬

‫اقلید استان فارس و یزد اشاره کرد‪.‬‬

‫‪،‬‬

‫مانند سایر مناطق ‪،‬‬

‫گاهی‬

‫گرجستان نیز‬

‫ورود گرجی ها به مناطق داخل ایران‬

‫طرف‬

‫زبان و خط گرجی‬ ‫زبان گرجی ‪ ،‬زبان قوم (( گرج )) ساکن‬

‫ت دادی از گرجی های عباس آباد‬

‫گرجستان است ‪ .‬زبان گرجی به دو‬

‫در زمان زمام دار ی سالطین صفویه ‪،‬‬

‫شاهرود در زمان موسوم به صفویه به‬

‫قسمت تقسی‬

‫می شود ‪ :‬زبان تحریری‬

‫افشاریه و قاجاریه ‪،‬‬

‫و در هر دوره در‬

‫افغانستان کوچیدند و در کنار رودخانه‬

‫و ادبی که برای که برای همگی یکسان‬

‫مقاطع زمانی مت دد‪،‬‬

‫بالغ بر دویست‬

‫سرد ساکن شده و شهری را بنا نهادند‬

‫است و زبان دیگری که نسبت به‬

‫هزار نفر به سرزمین های داخلی‬

‫که امروزه جزو منطقه هرا‬

‫میباشد‪.‬‬

‫محلهای مختلف تغییر یافته و به ش‬ ‫می شود‪ .‬زبان مردم‬

‫کوچانده شدند‪ .‬کوچندگان زمان نادر در‬

‫قسمت تقسی‬

‫خراسان اسکان یافتند و در روزگار صفویه‬

‫گرجستان ‪ ،‬گرجی است که مت لق به‬


‫نگار‬

‫شماره ‪ 9‬سال اول آگوست‪1101‬‬

‫‪02‬‬

‫نمونه خط گرجی‪:‬‬

‫که عالقه ای به پیشرفت شما ندارد‪.‬‬

‫‪ერის დაცემა‬‬

‫برعکس اگر شما بدانید که ض فهایتان‬

‫خانواده ی زبانهای قفقازی بوده ‪ ،‬و به‬

‫‪ერის დაცემა და გათახსირება მაშინ‬‬

‫چیست به احتمال زیاد روی آن کار می‬

‫کلی از زبانهای هند اروپایی متمایز است‪.‬‬

‫‪იწყება,‬‬

‫خود می‬

‫زبان گرجی زبان پیچیده و صرفی ‪ ،‬و مورد‬ ‫عالقه زبان شناسان می باشد‪ .‬نظام واج‬ ‫شناسی زبان گرجی شامل پنج واکه‬ ‫عمده است ‪ ،‬که در آنها ‪ ،‬کوتاهی و‬ ‫بلندی را نمی توان تشخیص داد‪ .‬گذشته‬

‫‪თავის‬‬

‫‪ერი,‬‬

‫‪ისტორიას‬‬ ‫‪არ‬‬

‫‪როცა‬‬

‫‪თავის‬‬

‫‪კაცად‬‬

‫‪საუბედუროდ,‬‬ ‫‪ივიწყებს.‬‬

‫‪როგორც‬‬

‫‪იხსენება ის მაწანწალა ბოგანა, ვისაც‬‬ ‫‪აღარ ახსოვს - ვინ არის, საიდან‬‬

‫کنید و آنها را تبدیل به نقاط قو‬

‫کنید‪ .‬تنها دلیل عدم فاش کردن علت‬ ‫مردودی در یک مصاحبه استخدامی‬ ‫مسائل حقوقی است‪ .‬پس از مصاحبه‬ ‫م موال افراد حاضر در مصاحبه به صور‬ ‫شفاهی یا کتبی نظر خود را اعالم می‬

‫از این ‪ ،‬دارای بیست و هشت واج‬

‫‪მოდის და სად მიდის, ისეც ერად‬‬

‫کند‪ .‬ب ری از آنها فقل احساس خود را از‬

‫همخوان است‪ .‬این زبان دارای خل ویژه‬

‫‪იგი,‬‬

‫‪სახსენებელი‬‬

‫توانایی های فرد مورد نظر بیان می کنند‬

‫می باشد ‪ ،‬الفبای گرجی از ‪ 33‬حرف‬

‫‪რომელსაც ღმერთი გასწყრომია და‬‬

‫و چون شرکت می خواهد ریسک بزرگی‬

‫تشکیل یافته است ‪ ،‬که در طول حیا‬

‫‪თავისი ისტორია არ ახსოვს.‬‬

‫کند و یک نفر را استخدام کند حتی به آن‬

‫‪არის‬‬

‫‪არ‬‬

‫احساسا‬

‫خود مرحله تطور و تغییر را طی کرده‬ ‫است‪ .‬خل گرجی ‪ ،‬خطی که زبان گرجی‬

‫خودش فرد قابل اعتمادی است اتکا می‬

‫کار‬

‫را بدان نویسند و از چپ به راست نوشته‬

‫مصاحبه کننده که از نظر‬

‫کند‪ .‬ولی فاش کردن آن برای فرد‬ ‫مصاحبه شونده شاید ناخوشایند باشد و‬

‫می شود ‪ .‬الفبای گرجی با ارمنی‬ ‫خویشاوند است و مانند آن از یونانی‬

‫او را تهییج کند که با شکایت حقوقی در‬

‫مسائل کاری‬

‫دادگاه بر علیه آنها اقامه دعوا کند که‬

‫اقتباس شده است ‪ .‬زبانی که گرجی‬ ‫می کنند دارای ‪36‬‬

‫سوال‪ :‬چرا وقتی به مصاحبه برای کار‬

‫ملال چرا همچنین احساسی داشتید؟‬

‫حرف می باشد بدین ترتیب که حرف‬

‫می روی ب د از مصاحبه به ما نمی گویند‬

‫من آن چرا که شما می گویید ض ف من‬

‫(( ف )) که در زبان اصیل گرجی وجود‬

‫علت قبول نشدن مان در مصاحبه کاری‬

‫است به عنوان ض ف قبول ندارم و‬

‫چیست؟‬

‫احساس درونی پایه مناسبی برای عدم‬

‫نموده اند ‪ ،‬و دو حرف دیگر نیز در الفبای‬

‫م موال ب د از مصاحبه کاری‪ ،‬کارفرما همه‬

‫استخدام من نمی باشد‪ .‬بنابراین م موال‬

‫گرجی وجود ندارد‪.‬‬

‫چیز را خوب جلوه می دهد و خیلی‬

‫پس‬

‫مصاحبه‬

‫خاقانی شروانی شاعر قرن شش‬

‫سخت است که پس از مصاحبه و قبل از‬

‫استخدامی شما نمی فهمید که به چه‬

‫که آیا در‬

‫دلیل شما را رد کرده اند و این وظیفه‬

‫یا نه‪ .‬مگر اینکه‬

‫را در خود پیدا‬

‫های ایران بدان تکل‬

‫ندارد را بر اثر مجاور‬

‫با فارسها اخذ‬

‫هجری با زبان گرجی آشنایی داشته‬

‫گرفتن جواب از آنها بفهمی‬

‫است چنان که در این رباعی از کلما‬

‫مصاحبه قبول شده ای‬

‫گرجی استفاده نموده است ‪:‬‬

‫هوش اجتماعی باالیی داشته باشی‬

‫از عشق صلیب موی رومی رویی ابخار‬ ‫نشین گشت‬

‫و گرجی گویی‬

‫از بس که بگفتم‬

‫که ‪ :‬مویی ! مویی‬

‫شد موی زبان و زبان هر مویی‬

‫بیا”‬

‫شما است که آن اشکاال‬

‫و‬

‫کرده و آنها را تصحیح کنید‪ .‬البته دالیل‬

‫که مصاحبه‬

‫دیگری ه که مربوط به شرکت استخدام‬

‫نرفته است‪ .‬جواب ندادن‬

‫کننده می باشد نیز ممکن است وجود‬

‫به چند سوال در طی یک مصاحبه به‬

‫داشته باشد که در این مقاله نمی گنجد‪.‬‬

‫از صور‬

‫آنها تشخیص دهی‬

‫به خوبی پی‬

‫م نای مردودی در آن مصاحبه نیست‪.‬‬ ‫برعکس کارفرما عالقه دارد که بشنود که‬

‫مویی واژه ای است گرجی به م نی “‬

‫از‬

‫مردودی‬

‫در‬

‫یک‬

‫چه چیزهایی شما بلدید و چیزهایی که‬ ‫بلد نیستید می توانید جواب‬

‫را پیدا‬

‫کنید‪ .‬به هر حال دلیل اصلی عدم گفتن‬ ‫علت مردودی در یک مصاحبه این نیست‬

‫به جمع ما در صفحه فیس بوک‬ ‫به آدرس‬ ‫‪www.facebook.com/‬‬ ‫‪negaarmag‬‬ ‫بپیوندید‪.‬‬


‫شماره ‪ 9‬سال اول آگوست‪1101‬‬

‫از البالی وبال‬

‫ها‬

‫در این شماره مجالاه باجاای وباال‬ ‫میخواهیم یک وبسایت معرفی کنیم‪.‬‬ ‫‪http://perfectlytimedphotos.com/‬‬ ‫در این وبسایت عکساهاای جاالابای‬ ‫وجود دارد که زیبایی و با مزگیشان‬ ‫در زاویه عکاسی است‪.‬‬

‫نگار‬

‫‪03‬‬


‫نگار‬

‫شماره ‪ 9‬سال اول آگوست‪1101‬‬

‫شادند ‪ .‬اگرهر یكی را تاج زریدن بدر سدر‬

‫دقایق رالم شمس اینگونه در رالم مدالی‬

‫نهادندی بایستی ره راضی نشوندی رده‬

‫روم جلوه یافته است ‪:‬‬

‫ما این را چه رنی‬

‫فرهنگ‬

‫‪04‬‬

‫‪ .‬ما را گشداد انددرون‬ ‫تو ز ضعف خود مكن در من‬

‫می باید ‪.‬‬ ‫ثمره این گشاد اندرون و بشار‬

‫ردیابی موضوع غم‬

‫وشادی در شعر موالنا‬ ‫محمدحسین بهرامیان‬

‫و سرور و‬

‫بهجت ره در وجدود سدراسدر اشدتدیداق‬

‫بر تو شب بر‬

‫شمس موج می زند آن شادی بیدكدران و‬

‫من همین شب چاشتگاه‬

‫طرب فسون سازی است ره با تاللو خیره‬

‫بر تو زندان بر من این زندان چون باغ‬

‫رننده خود فرای ش ر موالنا را پدر ردرده‬ ‫موالنا جالل ادین محدمدد بدلدخدی ‪،‬خدود‬ ‫را فر بن فر می داند ‪ .‬غزلیا‬

‫او ب د از‬

‫موسیقیایی خود ‪ ،‬انسان را وجد می آورد‬ ‫و به رقص و هلهله وا می دارد ‪ .‬این شور‬ ‫و شوق عارفانه و این وجد و حال روحانی‬ ‫چیست ره از پس سالها ‪ ،‬با گذاراز منازل‬ ‫های تاریو زمان و مكان خود را بده امدروز‬ ‫رسانده و هنوز آن واژگدان مدتدرند‬

‫‪ ،‬در‬

‫اشتیاق م شوق هلهله سر می دهد ‪:‬‬

‫است ‪.‬‬ ‫شمس در جایی دیگر می گوید ‪ :‬دلی را‬ ‫بزرگتر و فراخ تدر و‬

‫این گونه نگاه دقیق و موشكافانه عارفانده‬

‫لطیف تر و روشن تر است بدان اندیشه و‬

‫به نوعی شادمانی منطقی و خردمندانده‬

‫وسوسه چرا باید تنگ داشدتدن و عدالد‬

‫منتهی می شود ‪:‬‬

‫خوش را بر خود زندان رردن ‪ .‬وی در ایدن‬

‫هر كه را پر غم و ترش دیدی‬

‫مقام حتی در حدیلی نبوی پیچیده اسدت‬

‫نیست عاشق و زان والیت نیست‬

‫و به نقد آن پرداختده اسدت ‪ :‬در هدیدچ‬ ‫حدیث پیغامبر (ص) نپیچیدم اال این حدیت‬

‫اگر تو عاشقی غم را رها كن‬

‫ره الدنیا سجن المامن چدون مدن هدیدچ‬

‫عروسی بین و ماتم را رها کن‬

‫سجن نمی بینی‬ ‫چه عروسی است در جان كه جهان‬ ‫زنقش رویش‬ ‫چو دو دست نوعروسان تر و پر‬

‫‪ .‬می گوی‬

‫سجدن ردو‬

‫؟ و در جایی دیگر می گوید ‪ :‬مرا از ایدن‬

‫در خانه غم بودن از‬

‫حدیث عجب می آید ره الددندیدا سدجدن‬

‫همت دون باشد‬

‫المامن ره من هیچ سجن ندیدم ‪ ،‬همده‬

‫و اندر دل دون همت اسرار تو چون‬

‫خوشی دیدم ‪،‬همه عز‬

‫نگار گردد‬

‫عین‬

‫مشغولی‬

‫مرا‬

‫گشته‬

‫فراغ‬

‫رز آسمان دایره افال‬

‫گذر قدرون مدتدمدادی ‪ ،‬هدندوز در تدرند‬

‫نگاه‬

‫باشد‬

‫دیددم ‪ ،‬هدمده‬

‫دوست دیدم ‪ .‬وی در دو جایگاه دیگر نیدز‬ ‫راز و رماز شاادمااناگای ماوالناا در‬ ‫چیست ؟‬ ‫برای پاسخ به این سداال فدرازهدایدی از‬ ‫شمس را از نظر می گدذراندید‬

‫و‬

‫مقالا‬

‫ب د به تحلیدل مدوضدوع مدی پدردازید‬

‫‪:‬‬

‫شمس تبریزی در انتقاد از اندیشده هدای‬ ‫یأس آلود و انحصار طلب فدلدسدفدی مدی‬ ‫گوید ‪ :‬عال‬

‫بس بزرال و فراخ است ‪ .‬تدو‬

‫در حقه رردی ره همین است رده عدقدل‬ ‫من ادرا‬

‫می رند ‪ ..‬در عال اسرار اندرون‬

‫آفتابهاست ‪ ،‬ماه هاست ‪ ،‬ستاره هاسدت‬ ‫‪ .‬در اندرون من بشارتی هست‪ .‬مرا عجب‬ ‫از این مردمان است ره بدی آن بشدار‬

‫به تحلیل این حدیث پدرداخدتده و الدبدتده‬

‫وی باز‪ ،‬با زبانی پر آهنگ و مترن‬

‫توجیهی نیزدر نهایت برای آن ارائه مدی‬

‫شادی روحانی را اینگونه به تصدوی مدی‬

‫رند ‪.‬‬

‫رشد ‪:‬‬

‫ایدن عشددق و شدور و حددال و وجدد و‬

‫مسجد اقصاست دلم ‪،‬‬

‫شادمانگی ‪ ،‬بی گدمدان سدراپدای وجدود‬

‫جنت مأواست دلم‬

‫مولوی را ره به آن پیر سرخ روی عشقی‬

‫حور شده ‪ ،‬نور شده‬

‫زبانزد می ورزد آرنده است ‪ .‬او خدود بده‬

‫‪ ،‬جمله آثارم از او‬

‫این امر م ترف است ره ‪:‬‬

‫‪ ،‬ایدن‬

‫قسمت گل خنده بود ‪ ،‬گریه ندارد‬

‫شمس تبریزی نشسته شاهوار‬

‫چه كند ؟‬

‫و پیش او‬

‫سوسن و گل می شكند در دل‬

‫شعر من صف ها زده چون بندگان‬

‫هشیارم از او‬

‫بی اختیار‬

‫خانه شادی است دلم ‪ ،‬غصه ندارم‬ ‫چه كنم ؟‬


‫نگار‬

‫شماره ‪ 9‬سال اول آگوست‪1101‬‬

‫‪05‬‬ ‫پشت قاشق رره را رامال له رنید تا زودتر‬

‫آشپزی‬

‫جذب آرد شود ‪.‬‬ ‫رمي ره رنگ آرد تیره شد ‪ ،‬روغن را رد‬

‫هر چه به عالم ترشی ‪ ،‬دورم و‬

‫ر‬

‫بیزارم از او‬

‫به آرد بیفزائید و در تمام مراحل مددام‬

‫آرد را ه‬

‫بزنید تا نسوزد‪.‬‬

‫آشنایی مخاطب با هن و زبان موالنا‪ ،‬مدا‬

‫مد‬

‫را از ارائه ملال های بیشتر در ایدن مدورد‬

‫نظر شما دارد ‪ .‬هرچه آرد را بیشدتدر روي‬

‫بی نیاز می رند ‪ .‬این اندیشه های دقیق‬

‫تفت دهید رندگ حدلدوا تدیدره تدر‬

‫و این فرای طرب انگیز و شادی بخ‬

‫ه‬

‫حرار‬

‫از‬

‫زدن آرد بستگي به رندگ مدورد‬

‫میشود و هرچه زودتر آرد را از روي حرار‬

‫ویژگیهای رالم مولوی به شمار می رود ‪.‬‬

‫برداريد رنگ آن روشن تر میماند ولدي بده‬ ‫طور م مول براي اينكه حلوا مدزه خدامدي‬

‫مثال ده كه نروید ز سینه خار غمی‬

‫ندهد حداقل ‪ 01 -1‬دقدیدقده بدايدد روي‬

‫مثال ده كه كند ابرغم گهر باری‬ ‫مثال ده كه نریزد گلی زشاخ درخت‬ ‫مثال ده كه كند توبه خار ‪ ،‬از خاری‬

‫”حلوا زعفرانی ”‬ ‫مواد الزم براي حلواي ساده ‪:‬‬ ‫آرد ‪ 1 -----------------------------‬لیوان‬ ‫روغن ‪ 0 ------—-------------------‬لیوان‬

‫لیوان آب جوش را بدا گدالب و شدكدر و‬ ‫زعفران و پودر هل رامال مخلوط رنید و ‪-3‬‬ ‫‪ 5‬دقیقه بگذاريد روي حرار‬

‫بدجدوشدد تدا‬

‫رره ‪ 15 ----------------------------‬گرم‬ ‫شكر ‪ 0 ---------------------------‬استكان‬

‫غلیظ شود ‪.‬‬

‫گالب ‪ -------------------‬قاشق غذا خوري‬

‫‪negaarmag@gmail.com‬‬ ‫تلفن‪403-603-6666:‬‬

‫شربت حلوا ‪ :‬حین تفت دادن آرد ‪ ،‬يدو‬

‫شكر رامال در آب حل شود و شربت رمي‬

‫زعفران آب ررده ‪ ------------‬نصف استكان‬

‫با درج آگهی در ”نگار“ به کسب و‬ ‫کار خود رونق بیشتری دهید‪.‬‬

‫حرار‬

‫مالي‬

‫تفت داده شود ‪.‬‬

‫پودر هل ‪ --------‬نصف قاشق چاي خوري‬ ‫طرز تهیه ‪:‬‬

‫( طي مدتي ره شربت را آماده میكنید از‬ ‫آرد در حال تفت خوردن ه‬ ‫و همچنان آرد را ه‬

‫غافل نشدويدد‬

‫بزنید )‬

‫ب د از جوشیدن شربت و ردمدي غدلدیدظ‬ ‫شدن آن ‪ ،‬شربت را به آرد اضافه رنیدد و‬

‫ابتدا آرد را چند بار الو رنید و بدون روغن‬

‫به سرعت ه بزنید تا غلظت مورد نظر به‬

‫داخل يو قابلمه با ديواه هاي نسبتا بلندد‬

‫دست آيد و حلوا رامال يكدست شود ‪.‬‬

‫چند دقیقه تفت دهید تا بوي خدامدي آرد‬

‫”نگار“ را هر ماه در سایت زیر‬ ‫بصورت آن الین پیگیری نمایید‪.‬‬

‫گرفته شود ‪ ( .‬توجه داشته باشید ره در‬

‫بهتر است يو الي دو دقیقه ب د از اضافده‬

‫تمامي مراحل ش له زير آرد رامال مداليد‬

‫رردن شربت ‪ ،‬زير حلوا را خاموش رنید و‬

‫باشد )‬

‫بگذاريد حلوا با حرار‬

‫داخل خدود غدلدیدظ‬

‫شود ‪.‬‬ ‫‪www.issuu.com/negaarmag‬‬

‫ب د از اينكه بوي خامي آرد گرفته شدد ‪،‬‬ ‫آرد را دوباره الدک کدندیدد و داخدل تدابده‬

‫ب د از آماده شدن حدلدوا ‪ ،‬آن را در يدو‬

‫برگردانید ب د رره را ره قدبدال بده دمداي‬

‫بشقاب بكشید تا رمي خنو شود و بد دد‬

‫محیل رسیده است به آرد اضافه رنید و با‬

‫در ظرف مورد نظر به شكل دلخواه تزئدیدن‬ ‫رنید ‪.‬‬


‫نگار‬

‫شماره ‪ 9‬سال اول آگوست‪1101‬‬

‫‪06‬‬

‫رشف رردهاند ره به شكل بيسر و صدا‬

‫رارشناسان م تقدند اين خريد به گدوگدل‬

‫فهرست تماس دستگاه قرباني را سرقت‬

‫امكان ميدهد تا ضمن رفع برخي نقصها‬

‫ررده و آنها را براي مدهداجدمدان خدرابدكدار‬

‫و رمبودها در سرويس جيمیل‪ ،‬خدماتي‬

‫ارسال ميرند‪ .‬اين بدافزار به فايل پايدگداه‬

‫را ه‬

‫عامدلهداي اپدل‬

‫داده دستگاه دستدرسدي پدیددا ردرده و‬

‫ي ني مو و ‪iOS‬ارايه بدهد‪ .‬دم لكا مدديدر‬

‫دادههايي مانند شمارههاي تلفن‪IMEI ،‬‬

‫اجرايي اين شررت ميگويد‪Sparrow :‬در‬

‫تلفن و ايمیلهاي مربوطه را بديسدر و‬

‫قالب بخشي از تی هدايت جيمدیدل بده‬

‫صدا روي يو سرور وب ره توسل مجرمان‬

‫ف الیت خود ادامه ميدهد و برندامدههداي‬

‫سايبري مديدريدت مديشدود‪ ،‬بدارگدذاري‬

‫جديدي ه‬

‫براي آن طراحي خواهد ردرد‪.‬‬

‫ايتنا‪ :‬گوگل اعالم ررده ره از ‪ 30‬تیر‪ ،‬زبدان‬

‫ميرند‪ .‬بنا بر اعالم مررز مديريت امداد و‬

‫اگرچه جزيیا‬

‫فارسي نیز به سرويس پیدكداسدا افدزوده‬

‫هماهنگي رخدادهاي راياندهاي (مداهدر)‪،‬‬

‫نشده‪ ،‬اما برخي منابع م تقددندد گدوگدل‬

‫شده و ارنون راربران فارسيزبان نیز قادر‬

‫اين بدافزار رده ‪FireLeaker‬ندام گدرفدتده‬

‫براي اين خريد رمتر از ‪15‬مدیدلدیدون دالر‬

‫به استفاده از نسخه فارسي آن خواهندد‬

‫است‪ ،‬به فدايدل پدايدگداه داده دسدتدگداه‬

‫هزينه ررده است‪ .‬سدرويدس جديمدیدل‬

‫بود‪ .‬با اسدتدفداده از ‪Picasa‬هدمدچدندیدن‬

‫دسترسي پیدا ررده و دادههايي مداندندد‬

‫از ‪ 415‬میلیون نفدر رداربدر‬

‫ميتوان به عكسها نشدان ندام اضدافده‬

‫‪IMEI‬تددلددفددن و‬

‫دارد تارنون چندين بار دچار ندقدص فدندي‬

‫ررده و آنهدا را در‬

‫‪Google+‬بدا حدلدقده‬

‫ايمیلهاي مربوطه را به دسدت آورده و‬

‫شده و اين امر موجب اعدتدراضدا‬

‫جددي‬

‫دوستان به اشترا‬

‫گذاشت‪ .‬اين نرمافدزار‬

‫بیصدا روي يدو سدرور وب رده تدوسدل‬

‫راربران شده است‪.‬‬

‫امكان استفاده از جلوههاي زيدادي بدراي‬

‫مجرمان سدايدبدري مدديدريدت مديشدود‪،‬‬

‫مديردندد‪.‬‬

‫بارگذاري ميرندد‪ .‬امدا چدرا يدو مدجدرم‬

‫همچنین شما ميتوانید دو عكس مختلف‬

‫سايبري بايد عالقهمند باشد ره فهرسدت‬

‫رنید‪ .‬يا اينكه عكسِ‬

‫تماس يو دستگاه موبدايدل را جدمدعآوري‬

‫شده را هدمدزمدان‬

‫رند؟ زيرا آنها با استفاده از اين دادهها بده‬

‫مشداهددده ردنددیددد‪ .‬پددیددكدداسدا )‪(Picasa‬‬

‫رمپین هرزنامههاي پدیدام ردوتداه ردمدو‬

‫نرمافزاري است رده بده رداربدران اجدازه‬

‫ميرنند‪ .‬آنها عالوه بر استفاده شخصدي‬

‫خدیدره و بده‬

‫از اين دادهها براي ارسال هدرزندامدههداي‬

‫اشترا گذاري عكسهايشان را ميدهدد‪.‬‬

‫پیام روتاه‪ ،‬دسترسي اين پايگاههاي داده‬

‫براي تغییر زبان ‪Picasa‬به فارسي‪ ،‬ابدتددا‬

‫را نددیددز بدده فددروش مدديرسددانددنددد‪.‬‬

‫تکنولوژی‬ ‫»پیكاساي گوگل «هم فارسي شد‬

‫تغییر دادن عكدسهدا فدراهد‬ ‫را در رنار ه ويراي‬ ‫عكس ويراي‬ ‫اصلي و‬ ‫ِ‬

‫سازمانددهدي‪ ،‬ويدرايد‬

‫‪،‬‬

‫شددمددارههدداي تددلددفددن‪،‬‬

‫آخرين نسخه ‪Picasa‬را نصدب‪ ،‬سدپدس‬ ‫روي فهرست ‪tools>options‬رلیو رنید و‬

‫خريد ‪25‬میلیوندالري‬

‫در قسمت ‪General‬زبان را بده فدارسدي‬ ‫براي رفع اشكاالت »جيمیل«‬

‫تغییردهید‪.‬‬

‫بر بستر سیست‬

‫گوگل ره بی‬

‫مالي قرارداد دو طرف افشا‬

‫ارسال ‪ 400‬میلیون پیام‬ ‫در روز در »تويیتر«‬ ‫ياهو نیوز‪ :‬ديو راستولو‪ ،‬مدديدر اجدرايدي‬ ‫تويیتر‪ ،‬در گفتوگو با روزنامه آمدريدكدايدي‬ ‫لسآنجلس بیان ررد هر روز ‪ 411‬میلدیدون‬ ‫پیام در سايت تويیتر ارسال ميشود‪ .‬وي‬ ‫ادامه داد‪ :‬مردم عدربسدتدان بدیدشدتدريدن‬ ‫استفاده را از سايت تويیتدر مديردندندد و‬ ‫رشد راربران عربستاني اين سدايدت بده‬ ‫سه هزار درصد ميرسدد‪ .‬بدر پدايده ايدن‬ ‫گزارش‪ ،‬تويیتر ‪ 041‬میلیون راربر ف ال دارد‬ ‫ره نیمي از آنها ي ني ‪ 11‬میلیون نفر‪ ،‬هر‬ ‫روز به اين سايدت مدراجد ده مديردندندد‪.‬‬

‫بدافزار»اندرويدی«‬

‫وي تري‪ :‬گوگل براي به روزرساني و رفدع‬ ‫اشكاال‬

‫سارق فهرست تماس‬ ‫محققان امنیتي مررز تحقیقا‬

‫امدندیدتدي‬

‫موبايل ‪NQ‬يو بدافزار جديد انددرويددي را‬

‫خدما‬

‫پست الكتدروندیدو خدود‬

‫موسوم به جيمیل يو شررت نرمافزاري‬ ‫را خريداري ررد‪Sparrow .‬نام اين شررت‬ ‫اسددت ردده خدددمددا‬

‫بددهددیددنددهسددازي‬

‫سرويسهداي ايمدیدل ارايده مديدهدد‪.‬‬

‫يوچهارم اين افراد‪ ،‬در آمريكا‪ ،‬انگلدیدس و‬ ‫ژاپددن زندددگددي مدديرددنددنددد‪ .‬وي افددزود‪:‬‬ ‫تويیتهاي »رانیا عبددهللا «مدلدكده اردن و‬ ‫همسر عبدهللا دوم‪ ،‬پادشاه ايدن رشدور‪،‬‬ ‫بیشترين هوادار عرب را به خود اختصداص‬ ‫داده است‪.‬‬


‫شماره ‪ 9‬سال اول آگوست‪1101‬‬

‫‪07‬‬

‫نگار‬

‫پ︠ن ︠پ︠‬

‫نوشته های پشت کامیونی‬

‫*دوست‬

‫ف‬

‫کا‬ ‫هی‬

‫در قمار زندگی عاقبت ما باختی‬ ‫بسکه تکخال محبت بر زمین انداختی ‪.‬‬

‫مدلدل مدن بده‬

‫میپرسه تو هد‬

‫طبی ت و دریا و گل و چدیدزای رمداندتدیدک‬ ‫عالقه داری؟ پددد نه پددد من فقل به زبدالده‬ ‫دونی و آشغال و توالت عمومی و چدیدزای‬ ‫چندش آور عالقه دارم!!!!‬

‫راه دیگه‬

‫در بیابان ها اگر صد سال سرگردان شوم‬

‫به يكی از برادرایی که تو کار آمارسازی و‬

‫به از آنکه در وطن محتاج نامردان شوم‪.‬‬

‫نمودار بوده میگن‪ 1 *1 :‬چدندد مدی‬

‫رس‬

‫رفت !‬

‫خوشگلی بانمکی یک رخ زیبا داری‬ ‫بی جهت نیست که در کنج دل‬

‫رردی ره نه راه پس داشته باشی نه راه‬ ‫؟! میگده‪ :‬آره‪ ،‬يده بدار يده روی اره‬

‫اومد؟پددد ندده‬

‫جا داری‪.‬‬

‫خوبه و با ه همکاری مدی کدندیدد‪ ،‬دارم‬ ‫اشک شوق می ریزم!!!‬ ‫* لپ تاپ‬

‫به غرنفر میگن‪ :‬تا حاال تو موق یتی گدیدر‬

‫در‬

‫پددد از اینکه می بین رابطه شما دوتا انقدر‬

‫اره‬

‫پی‬

‫یکدف ه ول‬

‫کدردندد رو پدام اشدکد‬

‫اومده‪ ،‬تازه می پرسن درد‬

‫شه؟ میگه‪ 5 :‬تا! ميگن‪ :‬برو بدابدا‪ 4 ،‬تدا‬ ‫میشه! میگه‪ :‬آخه مدن از يده راه ديدگده‬

‫* مامان و بابام موقع جابه جا کردن مدبدل‬

‫‪ ،‬مدی گد‬

‫رو بردم نمایندگی‬

‫ضربه خورده کار نمی کنه‪ ،‬یارو میگه ضربه‬ ‫عشق تو مرا چو سوزنی زرین کرد‬ ‫هرکه مرا دید تو را نفرین کرد‬

‫فیزیکی؟!! پددد نه پددد ‪ ،‬یک‬

‫بدی مدحدلدی‬

‫کردم‪ ،‬ضربه روحدددی خورده‪.‬‬

‫نشست !!‬

‫کاریکلماتور‬

‫خواهرم میگه کمر‬

‫سنگپا در تحریم!‬ ‫الزم است گاهی از مسجد ‪ ،‬کلیسا و ‪...‬‬ ‫خانومه میره از مغازه سنگپا بخره‪ ،‬از یارو‬

‫بیرون بیایی و ببینی پشت سر اعتدقداد‬

‫میپرسه‪ :‬دونهای چند؟‬

‫چه میبینی ترس یا حقیقت ؟!‬

‫میگه‪ :‬دونهای ‪ 01‬هزار تومن!‬ ‫خانومه میگه‪ :‬واااا‪ ،‬چرا اینقدر گرون؟‬ ‫یارو میگه‪ :‬خانوم‪ ،‬تحریمی ‪ ،‬موادش دیگده‬ ‫وارد نمیشه!‬

‫الزم است گاهی از ساختمان اداره بیدرون‬

‫یارو آزمای‬

‫ادرارش گ‬

‫آزمایشگاه میگه‪ :‬بله! بخور بخوره دیگه!‬

‫می خاره ؟ میگ‬

‫نه پدددد دارم عالمت گذاری می کن‬ ‫خرس ها راهو گ‬

‫پدددد‬ ‫واسه‬

‫نکنن!!‬

‫* دارم چایی می خورم داغ بود سدوخدتد‬ ‫داداش‬

‫می پرسه سوختی؟ می گ‬

‫پدددد‬

‫نه پددد رفت مرحله ب د!!!‬

‫بیایی ‪ ،‬فکر کدندی کده چدهقددر شدبدیده‬ ‫آرزوهای نوجوانیت است ؟‬

‫* به همکارم می گ همین االن یه فیدلد‬ ‫باحال دانلود کردم‪ ،‬می گه از تو اینترندت؟‬

‫آزمایش مهم‬ ‫میشه به مسئول‬

‫* دارم کمرمو با نب‬

‫دیوار مدی خداروند‬

‫الزم است گاهی از خانه بیرون بدیدایدی و‬ ‫خوب فکر کنی ببینی باز ه میخدواهدی‬ ‫به آن خانه برگردی یا نه ؟!‬

‫پددد نه پددد از تو کانال کولر‪ ،‬اتفاقداً پدهدندای‬ ‫باندش زیاده‪ ،‬قط ی ه‬

‫نداره!!!‬


‫نگار‬

‫شماره ‪ 9‬سال اول آگوست‪1101‬‬

‫‪06‬‬

‫المپیک ‪،‬میالد وزیری و زهرا دهقان بده‬

‫مدددال نددقددره‪:‬کشددتددی ازاد‪.‬کشددتددی‬

‫عنوان کمانداران ایران در المپیک خدبدر‬

‫فرنگی‪.‬وزنه برداری‬

‫داد‪.‬این در حدالدی اسدت کده ایدن دو‬ ‫ورزشکار در اعتراض بر برکناری روسای‬

‫ورزش‬

‫فدراسیون های مربوطده از حردور در‬

‫مدددال بددرنددز‪:‬کشددتددی ازاد‪.‬کشددتددی‬ ‫فرنگی‪.‬وزنه بردری‪.‬تکواندو‬

‫رقابتهای المپیک سر باز زدند و وزار‬

‫طال ‪00‬مدال‪،‬نقره ‪05‬مدال‪،‬بدرندز‪11‬مددال‬

‫ساقی عابدینی‪-‬کارشناس ورزش‬

‫ورزش و جوانان اسامی نادر منوچهدری‬

‫جم ا‪ 48:‬مدال‬

‫‪-‬کلگری‬

‫و ساره اسدی را به عنوان کدمداندداران‬ ‫ایران در المپیک ‪1101‬نام برده بود‪.‬‬

‫لباس المپیکی ها ی ایران عوض‬ ‫امار مدال اوران ایران در المپیک‬

‫شد‬

‫‪0646‬تا‪2006‬‬ ‫با تصمی‬

‫ورزشکاران ایرانی در مراس‬

‫بازیهای المپیک لندن از کت و شدلدوار‬ ‫نوک مدادی با راه راههای آبی رندگ و‬ ‫پیراهن سفید با راه راه های آبی رندگ‬ ‫مبدل گشت‪.‬‬

‫کمترین مدال در لندن بیشتریدن مددال‬ ‫در هلسینکی‬ ‫پس از ت طیلی المپیک به دلیل جدندگ‬ ‫به‬

‫شد با عقد قراردادی ‪ 2‬ساله به‬

‫جهانی دوم در سال ‪0948‬مسابقا‬

‫موافقت عباسی با اعزام روساای‬ ‫بر کنارشده به المپیک‪:‬‬

‫توسل ج فر سلماسی کسدب شدد‪.‬‬ ‫ایران با تدک مددال ایدن ورزشدکدار در‬ ‫جایگاه سی و شدشد‬

‫جدهدان‬

‫قدرار‬

‫قایقرانی و تهدید تیر و کمدان ایدران از‬

‫گرفت ‪.‬کاروان ایران در المدپدیدک ‪0948‬‬

‫سوی فدراسیون های جهانی پدس از‬

‫کمترین ت داد (یک بدرندز) و در سدال‬

‫رایز نی و گفتگوهای متد ددد مسدوالن‬

‫‪ 0951‬هلسینکی ‪ 1‬مدال‪،‬بدیدشدتدریدن‬

‫ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک و‬

‫مدال المپیک راکسب کرد‪.‬اولین مددال‬

‫پیگیریهای فراکسیون ورزش مدجدلدس‬

‫طالی کاروان ایران نیز توسل امام لدی‬

‫شورای اسالمی محمد عباسی وزیدر‬

‫حبیبی در المپیک ‪ 0956‬و در رشدتده‬

‫روسدای‬

‫کشدتدی بدددسدت امدد‪.‬کسددب مدقددام‬

‫فدراسیون های بر کدندار شدده (دندیدا‬

‫چهاردهمی ( ‪ 1‬طدال ‪1‬ندقدره ‪0‬بدرندز)‬

‫مالی و صفایی) به الدمدپدیدکدی هدای‬

‫بیشترین عنوان ایران در طول المدپدیدک‬

‫قایقران و تیر و کمان به بازیهای ‪1101‬‬

‫است ‪.‬‬

‫ورزش و جدواندان بدا اعدزام‬

‫استقالل خوشحال ‪.‬‬

‫حضورش در پرسپولیس منتفی‬

‫کاروان ایران در رشدتده وزنده بدرداری‬

‫پس از مخالفت ‪IOC‬‬

‫نقل و انتقاال‬

‫است وی در مصداحدبده‬

‫شیث رضایی پس از اینکه‬

‫میزبانی لندن افتتا شد‪.‬اولدیدن مددال‬

‫و تدد ددلددیددق‬

‫نكونام آخرین صید استقالل در فصدل‬ ‫ای گفته است مدن از پدیدوسدتدن بده‬

‫کمیته ملی المپیک لبداس‬ ‫افتتاحدیده‬

‫نکو نام و وضعیتش در استقالل‪:‬‬

‫شهرداری تبریز پیوست‬ ‫تا دقیقه ‪ 91‬منتظر پرسپولیس مدانددم‬ ‫اما وقتی دیدم حتی یک نفدر بده مدن‬ ‫زنگ نزد که بگوید کجا هستدی و چده‬ ‫کار میکنی فکر کردم که بهتر اسدت‬ ‫اصال ً بازی نکن‬

‫آنهدا حدتدی در قدبدال‬

‫بدهیشان ‪ ،‬یک ماشین به من دادندد‬ ‫که با آن سر تدمدریدن حداضدر شدوم و‬ ‫برگردم اما آمدند و این مداشدیدن را از‬ ‫پارکینگ خاندهام بدردندد‪ .‬واقد داً بدرای‬ ‫رویانیان متأسف‬

‫‪.‬‬

‫احمد رضاا عاابادزاده‪:‬در اماریاکاا‬ ‫میمانم و به ایران بر نمی گردم‬

‫لندن موافقت کرد‪.‬‬ ‫نگاهی اماری به مدال های کسب‬ ‫باز گشت در دقیقه ‪ ، 60‬وزیری و‬

‫شده توسط نما یندگان کشورماان‬

‫دهقان دوباره مسافر لندن شدند‬

‫از المپیک ‪ 0646‬تا ‪2006‬پکن‪:‬‬

‫در راستا ی اعزام روسای فددراسدیدون‬ ‫های بر کنار شده همراه تدید‬

‫هدا بده‬

‫مددددال‬

‫طدددال‪:‬کشدددتدددی‬

‫برداری‪.‬تکواندو‬

‫ازاد‪.‬وزنددده‬

‫در مصاحبه ایی با عابدزاده عنوان کرد‪:‬‬


‫نگار‬

‫شماره ‪ 9‬سال اول آگوست‪1101‬‬

‫‪06‬‬

‫نروژ را به دست آورده اما هنوز ه‬ ‫من در امریکا هست و در تی‬ ‫بولز ف الیت میکن‬ ‫در این تی‬

‫لس انجلس‬

‫و کارم در شهریور مداه‬

‫تمام میشود و از یک تی‬

‫پیشنهاد دارم و باید مذاکره کند‬

‫دیگدر‬ ‫ایدن در‬

‫حالی است که عابددزاده از فددراسدیدون‬ ‫فوتبال گله مند میباشد و عنوان کدرد در‬ ‫امریکا همه چیز بر طبق قول وقرارها پی‬

‫مجبور‬

‫است سخت رار رند‪ .‬بدوتدا صدبدحهدا بده‬ ‫نظافت دفاتدر مشدغدول اسدت‪ .‬در بدیدن‬ ‫شیفتهاي‬

‫تمريدن مديردندد‪ ،‬بد دد از‬

‫ظهرها وظیفه تمیز رردن يو دبیرستان را‬ ‫بر عهده دارد و ب د از آن به خانه مديرود‬ ‫تا با پسر ‪9‬ماههاش بازي رند‪ .‬بوتا بد دیدد‬ ‫است در المپیو لندن مدوفدق بده رسدب‬ ‫مدال شود اما چون يو شررت مدديدريدت‬

‫میرود‪.‬‬

‫تسهیال‬

‫”شغلهاي سخت المپیكيها“‬

‫به او پیدشدندهداد مدرخصدي بدا‬

‫حقوق داده‪ ،‬امیدوار است در مسدابدقدا‬

‫رسیدن به مدال طالي بازيهاي المپدیدو‬ ‫همواره مسیر ثروتمندان نیست و گاهدي‬ ‫المپیكيها مجبورند در رنار تدمدريدنهداي‬ ‫روزانه خود‪ ،‬زبدالده جدمدع ردندندد‪ ،‬آتد‬

‫سال ‪ 1106‬به قهرماني برسد‪.‬‬ ‫رسیدن به مدال طالي بازيهاي المپیك‬ ‫همواره مسیر ثروتمندان نیست و گاهي‬ ‫المپیكيها مجبورند در كنار تمرينهاي‬

‫خاموش رنند يا در رارخانههاي بتدنريدزي‬ ‫رار رنند‪ .‬اينها ورزشكاراني هستدندد رده‬

‫خاموش كنند يا در كارخانههاي بتنريزي‬

‫بدون حمايت اسپانسر و رموهاي مالدي‬

‫كار كنند‬

‫يا مرخصي با حقوق و فقل بدا تدكدیده بدر‬

‫»النس برورز «پرتابرننده ديسو از آمريكا‬

‫سخت خود بدايدد بده رويداهداي‬

‫يو رارگر ساختماني است ره ب د از هدر‬

‫المپیكيشان جامه عمل بپوشانند‪.‬‬ ‫»اوريج بوتدا «دوندده مداراتدن ندروژي يدو‬

‫باشگاه محلدي بده تدمدريدن مديپدردازد‪.‬‬

‫سددرايدددار تددمدداموقددت اسددت ردده بددیددن‬

‫پرتابگران ديسو برخالف دونددگدان بدراي‬

‫شیفتهاي رارياش تمرين ميردندد‪ .‬او‬

‫امرار م اش خود مدجدبدورندد يدو شدغدل‬

‫ب د از اينكه پدرش به داليل سیاسدي در‬

‫تماموقت داشته باشند‪ .‬برورس ‪18‬ساله‬

‫اتیوپي دستگیر شد‪ ،‬به نروژ فدرار ردرد و‬

‫گاهي همزمان هفت شغل با ه‬

‫داشتده‬

‫درخواست پناهندگي داد‪ .‬وي براي فرار از‬

‫است از جمله رارگر ساختماني‪ ،‬ماموري‬

‫سرماي شديد زمستانهاي سخدت ايدن‬

‫ره در مكانهاي عمومدي و در مدراسد‬

‫رشور مجبور بود در تونلهاي فاضالب زيدر‬

‫به دست بیاورد‪.‬‬

‫»جولي زتلین‪« 21‬ساله از ژيمناستهاي‬ ‫ريتمیو تی‬

‫زنان آمريكا و يو هدندرپدیدشده‬

‫است‪ .‬او ب د از المپیو لندن قصد دارد از‬ ‫ژيمدنداسدتدیدو خدداحدافدظدي ردندد‪ ،‬بده‬ ‫لسآنجلس بدرود و بده طدور تدمداموقدت‬ ‫بازيگري خود را دنبال رند‪ .‬زتلدیدن وقدتدي‬ ‫چهارساله بود بدا حردور در يدو آگدهدي‬ ‫بازرگاني در تلويزيون وارد دنیاي بازيدگدري‬ ‫شد‪ .‬وي با وجود مصدومیتها و جدراحدي‬ ‫از طريق »وايد رار «توانسته بده‬

‫المپیو لندن برود‪.‬‬ ‫»چاس بتسن «ديگر ورزشكار آمريكايي و‬ ‫رشتيگیري ‪15‬ساله است ره بدید‬ ‫هر چیز خود را يدو طدرا‬

‫از‬

‫مديداندد‪ .‬بدا‬

‫جسدت وجدويددي در ايدندتددرندت مديتددوان‬

‫‪ 01‬ساعت رار‪ ،‬دو سداعدتدي را در يدو‬

‫مزاح ها را خارج ميرند‪ ،‬م ل‬

‫عرالت‬

‫زانوي‬

‫روزانه خود‪ ،‬زباله جمع كنند‪ ،‬آتش‬

‫تمرينا‬

‫موجب شده است او چندیدن قددرتدي در‬

‫و رارمندد‬

‫پیدا ررد‪« :‬سالم‪ .‬اس من چداس بدتدس‬ ‫است و يدو طدرا‬

‫هسدتد ‪ .‬لدطدفدا از‬

‫طر هاي من بازديد ردندیدد‪» .‬وي وقدتدي‬ ‫طراحي نميرند‪ ،‬رشتي ميگیدرد‪ .‬پددر‬ ‫چاس او را وقتي پنجساله بود‪ ،‬با رشتي‬ ‫آشنا ررد‪ .‬چاس از آن زمان تارنون تشدو‬ ‫رشتي را تر‬

‫نكرده اسدت و گدرچده در‬

‫بازيهاي پكن نتوانست سهمیه المپدیدو‬ ‫بگیرد اما اين بار در مسابقدا‬

‫اندتدخدابدي‬

‫‪ 1101‬توانست جواز شررت در بازيهداي‬ ‫لندن را به دست بیاورد‪.‬‬

‫زمین تمرين رند‪ .‬تمرينهاي ايدن دوندده‬

‫»وال‪-‬مار‬

‫اتددیددوپددیددايددي بدداالخددره نددظددر »ارلددیددنددگ‬

‫مشغول رار در يو رافه بود بدا »اسدتدیدو‬

‫»گوئن جورجنسن «زن ‪ 16‬سالهاي است‬

‫آرسلند«مربي دوي ماراتن را جلب ررد‪.‬‬

‫دياترمونت «مربي پرتاب ديسدو آمدريدكدا‬

‫ره دويدن‪ ،‬دوچرخهسواري و حسدابدداري‬

‫آشنا شد و است ددادش را بدراي او بده‬

‫اندجدام مديدهدد‪ .‬او حسدابددار‬

‫بوتا به دلیل اينكه يدو پدنداهدندده اسدت‬ ‫نمي تواند براي شررت در مسابدقدا‬

‫بده‬

‫سفر برود و در نتیجه پولي از طريق جايزه‬ ‫نقدي شررت در مسابقا‬

‫خدارجدي بده‬

‫دست نميآورد‪ .‬او با اينكه ارنون تاب دیدت‬

‫نماي‬

‫‪«.‬او در يكي از روزهدايدي رده‬

‫وبسايت طراحي او را با يو م رفي روتاه‬

‫گذاشت‪ .‬از آن به ب د اين رشدتده‬

‫ورزشددي را جددديتددر دنددبددال رددرد و در‬

‫را با ه‬

‫شررتي در آمريكاست و همزمان در تدید‬ ‫سهگانه اين رشدور هد‬

‫عردويدت دارد‪.‬‬

‫انتخابي آمريكا جدواز حردور در‬

‫جورجنسن در سال ‪ 1101‬سدهگدانده را‬

‫المپیو را گدرفدت‪ .‬شدايدد سداعدتهداي‬

‫شروع ررده اما ب دد از دو سدال مدوفدق‬

‫طوالني رار در رارگاههاي سداخدتدمداندي‬

‫شده است سهمیه المپیو لندن را بگیرد‪.‬‬

‫مسابقا‬


‫آرایش و زیبایی‪Fari‬‬ ‫برای تمامی افراد خانواده‬ ‫کوتاه کردن ‪ ،‬رنگ مو‬

‫در محل جدید‬

‫اصالح ابرو و صورت‬

‫راشد چویدری‬

‫ویتامینه موی سر‬

‫‪403-667-3884‬‬

‫هایالیت ‪ ،‬صاف کردن مو‬

‫با تعیین وقت قبلی‬

‫‪403-618-1554‬‬

‫انواع مواد غذایی ایرانی ‪ ،‬گوشت تازه گوساله ‪ ،‬گوسفندی و مرغ‬

‫‪403-247-0786‬‬

‫بهناز ندایی‬

‫فرید حاتم‬

‫(مشاور امالک)‬

‫(مشاور امالک)‬

‫‪FREE HOME‬‬ ‫‪EVALUATION‬‬

‫‪403-613-0306‬‬ ‫‪Doris‬‬ ‫‪Doris LaTouche‬‬ ‫‪LaTouche -- Roland‬‬ ‫‪Roland‬‬ ‫‪Mobile Mortgage Specialist‬‬ ‫‪Mobile Mortgage Specialist‬‬

‫‪-Skilled at simplifying mortgage needs‬‬ ‫‪Over 30 years of experience in the industry‬‬

‫‪Doris.Latouche@td.com‬‬ ‫‪Doris.Latouche@td.com‬‬

‫‪403-607-6068‬‬ ‫‪403-607-6068‬‬

‫مشاوره برای اخذ ‪PEng.‬‬ ‫آذر آذرخش‬

‫ثبت نام ‪ -‬فرجام‬

‫‪Regional Manager‬‬

‫محمد طغرایی‬ ‫دیگر نگران از کار افتادن خودرو‬ ‫خود در شهر کلگری نباشید ما‬ ‫به کمک شما خواهیم شتافت‬

‫‪403-992-2177‬‬

‫‪403-903-9866‬‬

NEGAAR MAGAZINE  

Monthly Newsletter of Iranian Community of Calgary-Canada

NEGAAR MAGAZINE  

Monthly Newsletter of Iranian Community of Calgary-Canada

Advertisement