Page 1

‫کنسرت بزرگ گوگوش در شهر کلگری‬ ‫شنبه ‪ 6‬اکتبر‬ ‫شرح در صفحه ‪2‬‬

‫ن‬ ‫گار‬

‫نشریه فارسی زبان آلبرتا‬ ‫سال اول شماره هشتم‬ ‫جوالی‪2102‬‬ ‫رایگان‬

‫مسعود فروزان (مشاور امالک)‬ ‫)‪Masoud Foroozan ( REALTOR‬‬ ‫مشاور امالک مسکونی با کمک های تجاری‪،‬وام ‪ ،‬معرفی وکیل و بازرس در خدمت شما عزیزان می باشد‬ ‫لطفاً قبل از خرید و فروش امالک تجاری و مسکونی خود با ما تماس بگیرید‬

‫‪403-542-7885‬‬ ‫‪mforoozan@hotmail.com‬‬ ‫‪SOLD‬‬


‫در این شماره میخوانید‪...‬‬ ‫سرفصل‬

‫صفحه‬

‫رئیس پلیس راهور ناجا خبر داد‪ :‬بررسی سوابق راهنمایی و‬ ‫رانندگی افراد در هنگام احراز پست های کشوری‬

‫سخنی با خوانندگان‬

‫‪3‬‬

‫سینمای جهان‬

‫‪4‬‬

‫متاسفم‬

‫خبرهای گوناگون‬

‫‪5‬‬

‫دانستنی ها‬

‫‪6‬‬

‫سالمت‬

‫‪7‬‬

‫شما با این سوابق ‪،‬‬ ‫فوقش بتونید مدیر کل‬ ‫شوید‬

‫سرگرمی‬

‫‪8‬‬

‫احزاب سیاسی به زبان ساده‬

‫‪9‬‬

‫سایبر تول‬

‫‪9‬‬

‫انگلیسی برای خودم‬

‫‪9‬‬

‫از ایران‬

‫‪01‬‬

‫از البالی وبالگها‬

‫‪01‬‬

‫فرهنگ‬

‫‪03‬‬

‫آشپزی‬

‫‪04‬‬

‫تکنولوژی‬

‫‪05‬‬

‫فکاهی‬

‫‪06‬‬

‫ورزش‬

‫‪08‬‬


‫نگار‬

‫شماره ‪ 8‬سال اول جوالی‪1101‬‬

‫سخنی با خوانندگان‬

‫آموزشزبان وادبیات افرسی‬ ‫هچ ستودنی است هک هم گام با تمام مهارت اهی هک هب فرزندا نتانمی آموزید‪،‬شاهدتواانیی و تسلط او رب زبان‬ ‫شیرین ماردی‪ ,‬افرسی باشید‪ .‬فریبا عطایی ‪,‬فوق لیسانس زبان و ادبیات افرسی با‬ ‫شیب از ‪ 71‬سال سابقه ی آموزش رد دااگشنه اه و مدا رس اریان‪.‬‬ ‫تدریس زبان فارسی برای سنین ‪ 6‬سال و باالتر و برای سنین ‪ 21‬سال و باال تر کالس جداگانه در‬ ‫نظر گرفته شده است‬

‫تلفن ‪587-351-6731 :‬‬

‫‪3‬‬


‫نگار‬

‫شماره ‪ 8‬سال اول جوالی‪1101‬‬

‫ريشههاي علف‬

‫سینمای جهان‬ ‫آبراهام لینكلن‪:‬‬ ‫شكارچي خونآشامان‬ ‫‪Abraham Lincoln‬‬ ‫‪Vampire Hunter‬‬

‫‪Grassroots‬‬ ‫سیاسااتمداري ناشااناس‬ ‫تااصمیم ميگاایرد ريیااس‬ ‫شوراي شاهر سایاتل را از‬ ‫كار بركناار كناد و خاود باه‬ ‫جاااي وي بنااشیند و ياا‬ ‫روزنامهنگار بیكار هم ناچاار‬ ‫ميشااود در اياان برنامااه‬ ‫ديوانهوار به كم‬

‫او بیايد و‬

‫البته رويدادهاي ناخواسته‬

‫وجود آورده و دخاترش نیاز‬ ‫بااه مااشكل بزرگااي دچااار‬ ‫شده اسات‪ .‬دنیال اوتاوي‬ ‫باااازيگر »روز هاااشتم «و‬ ‫»پنهان «اقتباس فیلمنامه‪،‬‬ ‫كارگرداني و بازيگري نبش‬

‫شاانزدهمین ريیسجمهااور‬ ‫آمريكا در اين فیلم اكاشن‬ ‫فانتزي ترساااااانا‬

‫بااااااه‬

‫كارگرداني فیلمساز روس‪،‬‬ ‫تیماور بكمااامبتف »نگهبااان‬ ‫روز«‪» ،‬تحاات تعبیااب«بااه‬ ‫انتبام كشته شدن مادرش‬ ‫به دست خونآشامها دمار‬ ‫از روزگااار آنهااا و حامیااان‬ ‫بردهدارشاااان درمااايآورد‪.‬‬

‫از ديگر باازيگران ايان فیلام‬ ‫فرانسوي هستند‪.‬‬

‫آه‪،‬راهی نیست‬ ‫از درون فتوای نیرنگ است‬ ‫از برون هم قصه جنگ است‬

‫كوماره‬

‫ميكند‪.‬‬

‫هرکه را بینی دلش تنگ است‬

‫‪Kumare‬‬

‫كمدي »ريشههاي علف «‬

‫جهل و نادانی رود بر دوش‬

‫را استیون جیلنهال نوشته‬

‫زیر تابوت خرد خالی است‬

‫و كاارگرداني كارده اسات‪.‬‬

‫عکس های قاب بر دیوار‬

‫كااابي اساامادرز‪ ،‬جیااسن‬

‫عکس آدمهای پوشالی است‬

‫بیگااز‪ ،‬جو اال ديويااد مااور و‬ ‫كريااستوفر ماا‬

‫آنچه با نام خدا ماندست‬

‫دونالااد از‬

‫بازيگران اين فیلم هستند‪.‬‬ ‫دختر چاهكن‬ ‫‪The Well Digger’s‬‬ ‫‪Daughter‬‬

‫خون و باروت و ستمکاریست‬

‫اياان مااستند‪ ،‬پژوهااشي‬

‫جز خشونت هیچ دیگر نیست‬

‫است دربااره اينكاه چراور‬

‫آنچه در رگهایشان جاریست‬

‫ي‬

‫شیاد ميتواناد خاود را‬

‫رهاابري معنااوي جااا بزنااد‪.‬‬

‫زامبيهاااا«فیلمناماااه را از‬

‫براي خود انتخاب ميكند و‬

‫رماااني بااه قلاام خااودش‬

‫مريااداني در آريزونااا پیاادا‬

‫اقتباس كرده و تیم برتون از‬

‫ميكند و تعالیمي باه آنهاا‬

‫تهیهكنندگان فیلام اسات‪.‬‬

‫ميدهد و در پاياان فیلام‪،‬‬

‫بنجااامین واكاار‪ ،‬دومینیاا‬

‫هويت واقعي خود را باراي‬

‫است‪.‬‬

‫من نمیدانم چه باید کرد‬

‫برژفريزبي و نیكال دوواشال‬

‫نويسنده »غرور و تعصب و‬

‫نمااايش فیلاام ‪ 011‬دقیبااه‬

‫برخاک میریزند‬

‫سخت لبریزند‬

‫نااام مااستعار »كوماااره «را‬

‫اياان فیلاام هااستند‪ .‬زمااان‬

‫خون گرم هموطن‬

‫و ساااابین آزماااا‪ ،‬آساااتريد‬

‫سااات گراهاااام‪-‬اسااامیت‬

‫الیزابت وينستد از باازيگران‬

‫وقتی حاکمان تیغ بر کف‬

‫اول را برعهده گرفته اسات‬

‫فیلماساز‪ ،‬ويكارام گاناادي‪،‬‬

‫كوپر‪ ،‬آنتوني مكي و ماري‬

‫من نمیدانم چه باید گفت‬

‫وقتی سینه ها از سم وحشت‬

‫هاام بااه هرچااه غريبتاار‬ ‫شدن اوضاع كم‬

‫‪4‬‬

‫من نمیدانم چه باید گفت‬ ‫واژه ها را رنگ معنا نیست‬ ‫آنچه بر لب میرود امروز‬ ‫کس نمیداند که نامش چیست‬

‫آن خدایی هم که با ما بود‬ ‫در اسارت برده اند با خویش‬ ‫نه زعرشش میرسد پیغام‬ ‫نه که پایی میگذارد پیش‬

‫در بازسازی فیلام رمانتیا‬

‫آنها افشا ميكند‪ .‬فیلم باا‬

‫مارساال پااانیول بعااد از ‪70‬‬

‫زمااان نمااايش ‪ 84‬دقیبااه‬

‫آه‪،‬ما تنهای تنهاییم‬

‫سال‪ ،‬در فراناسه پیاش از‬

‫محصول آمريكاا و باه زباان‬

‫نیست فریادی زما پژواک‬

‫جنااگ جهاااني اول پاادري‬

‫انگلیسي اسات و ويكارام‬

‫آسمان را پنبه در گوش است‬

‫گرفتار مشكالتي است كه‬

‫گانااادي هماااراه باااا چناااد‬

‫زنده ها هم مرده اند بر خاک!‬

‫شاارايح حاااد سیاسااي و‬

‫آمريكااايي و هناادي در آن‬

‫اجتماااعي بااراي همااه بااه‬

‫حضور دارند‪.‬‬

‫”م‪.‬خضری—کلگری ”‬


‫نگار‬

‫شماره ‪ 8‬سال اول جوالی‪1101‬‬

‫‪5‬‬

‫خانه پس از چند ماه کاهش افزایش یافته‬ ‫است‪.‬‬

‫خبرهای گوناگون‬ ‫کاهش قیمت خانه درکانادا در دو‬ ‫سال آینده‬

‫دخترها باید برای یافتن شوهری‬

‫منبع ‪:‬کلگری هرالد‬

‫حامی و نه لزوما ثروتمند آموزش‬

‫آمریکای شمالی دیگر سرزمین‬

‫داده شوند‬

‫میلیونرها نیست‬

‫طابااز نااضاار بااعااضاای از روانشااناااسااان‬

‫طبز گزارش اخیرا منتشار شاده تاعاداد انگلیسی‪ ،‬دختران باید آموزش ببینند تا در‬ ‫میلیونرهای چین با افزایشی حادود ‪ 5.1‬چرخه زندگی تعویض پوشک و شاساتان‬

‫طابااز گاازارش ‪TD Economics‬قاایااماات درصد به ‪ 561‬هزار نافار رسایاده اسات‪ .‬ظرف گرفتار نشوند و این امر ممکن نمای‬ ‫متوسح خانه طی دو سال آینده در کاناادا تعداد کل میلیونر های دنایاا طای ساال شود مگر اینکه همسران در کارهای خانه‬ ‫‪ 01‬تا ‪ 05‬درصد کاهش خواهد یاافات‪ .‬بار گذشته کمتر از یک درصد رشد داشتاه و با یکدیگر مشارکت داشته باشند‪ .‬یکی از‬ ‫طبز این گزارش بیشاتاریان کااهاش در به ‪ 00‬میلیون نفر رسیده است‪ .‬در حاال کارمندان زن بلند پایه فیس باوک در ایان‬ ‫شهرهای تورنتو و ونکوور روی خواهد داد‪ .‬حاضر سرمایه میلیونرهای دنیا در حادود زمینه می گوید که هایاچ اناتاخاابای در‬ ‫درست یک هفته پیش وزیر اقتصاد اعاالم ‪ 41‬تریلیون دالر است‪ .‬میزان ثروت میلیونر زندگی کاری دختران مهم تر از اناتاخااب‬ ‫کرد قوانین گرفتن وام ساخات تار شاده های آمریکا و کانادا در سال گذشته بیاش همسر نیست‪ .‬مدیر انتشارات پاناگاو ان‬ ‫است تا خرید خانه برای کسانی که مای از ‪ 1‬درصد کاهش یافت و به ‪ 00‬تریالایاون می گوید که دختران می توانند این سه را‬ ‫خواهند خانه دوم برای خود بخرند سخت دالر رسیده است‪ .‬در حالیکه ثروت میلیونر با هم داشته باشند‪ :‬زندگی حارفاه ای‪،‬‬ ‫تر شود‪ .‬برای ماااال حاداکااار دوره بااز های اروپا در حال حاضر با کاهشی حدود زندگی زناشویی و مادر بودن ولای آناهاا‬ ‫پرداخت وام از ‪ 31‬ساال باه ‪ 15‬ساال یک درصد به ‪ 01‬تاریالایاون دالر رسایاده باید یاد بگیرند که شریک زندگی مناسبی‬ ‫برای رسیدن به این اهداف بیابند‪.‬‬ ‫کاهش پیدا کرده است‪ .‬درماورد کالاگاری است‪.‬‬ ‫این دومین ماه پیاپی اسات کاه قایامات‬ ‫منبع ‪:‬کلگری هرالد‬

‫مدیریت محتوا ‪ :‬محمد طغرایی‬ ‫تلفن‪403-903-9866 :‬‬

‫مدیر اجرایی ‪ :‬علی طغرایی‬ ‫آدرس الکترونیکی‪negaarmag@gmail.com :‬‬

‫‪www.issuu.com/negaarmag‬‬

‫ مسئولیت مرالب مندرج در ”نگار“ از هر نضر با نویسندگان آنهاست و مرالب مزبور لزوماا دیادگااهاهاای نشاریاه را ماناعاکاس‬‫نمی کند ‪.‬‬ ‫ بعضی از مرالب ”نگار“ برای افراد پایین تر از ‪ 08‬سال مناسب نمی باشد‪.‬‬‫ ”نگار ” در ویرایش و ترخیص مباله های دریافتی ضمن حفظ دیدگاه نویسندگان آنها ‪،‬آزاد است‪.‬‬‫ تمامی مرالب این نشریه جهت آگاهی می باشد و هیچ کدام جایگزین مراجعه به متخصص نیست ‪.‬ناشر سعی کرده مرالب را‬‫با صحت باالیی ارا ه دهد ولی هرگونه خسارت ناشی از استفاده از مرالب این نشریه را از خود سلب می کند‪.‬‬ ‫ “نگار ”در رابره با آگهی های مندرج هیچ گونه مسئولیتی ندارد‪.‬‬‫ استفاده جز ی یا کلی از مرالب این نشریه به هر صورت (شامل الکترونیکی و کتبی) نیاز به مجوز کتبی دارد ‪.‬‬‫”نگار“ به هیچ حزب ‪ ،‬گروه و ارگان خاصی وابستگی ندارد و کامال مستبل می باشد‪.‬‬‫“نگار“ هر ماه در سوپر مارکت و رستوران اطلس ‪ ،‬رستوران شیراز ‪ ،‬رستوران خانه کباب ‪ ،‬فروشگاه مواد غذایی‬‫اسپایس بازار ‪ ،‬فروشگاه مواد غذایی شاهین و سوپر استور های کانتری هیل و شانسی توزیع می گردد‪.‬‬


‫نگار‬

‫شماره ‪ 8‬سال اول جوالی‪1101‬‬

‫بههمین دلیل دوام باویاش از بابایاه‬

‫این آزمایش نه تنها به پاژوهشاگاران‬

‫کمتر است‪.‬‬

‫کمک کرده است تا بیشاتار ماتاوجاه‬

‫در تمام این محصوالت تارکایاب آب و‬

‫دانستنی ها‬ ‫تفاوت انواع عطر‬ ‫تفاوت محاصاوالتای‬

‫الکل به عنوان حالل مواد معرر به کار‬ ‫میرود‪ .‬گرمای بدن سبب تبخیر حالل‬ ‫شده و عارر روی پاوسات بااقای‬ ‫میماند و کم کم تبخیر میشود‪.‬‬

‫که بهعاناوان اناواع‬ ‫عااراار شااناااخااتااه‬ ‫میشوند تاناهاا در‬ ‫میزان غلضت عصاره‬ ‫روغااناای سااازنااده‬ ‫بااوهااای مااخااتاالااف‬ ‫است‪ .‬بدیهی است هر قدر غالاضات‬ ‫عصاره روغنی در یک بو بیشتر باشد‪،‬‬ ‫ماندگاری آن نیز بیشتر خواهد بود‪.‬‬ ‫‪ -0‬عصاره عرر )‪(perfume‬با غلضتای‬ ‫بین ‪ 41-05۱‬غلیظ ترین‪ ،‬خالصترین و‬ ‫ماندگارترین بوهاست و در عین حاال‬ ‫گرانترین نوع عرر است‪.‬‬ ‫‪ -1‬ادو پرفیوم )‪(Eau de Perfume‬باا‬ ‫غلضتی در حدود ‪ 05-7۱‬رایج ترین نوع‬ ‫عرر است که ماندگااری مانااسابای‬ ‫دارد و به گرانی عرر هم نیست‪.‬‬ ‫‪ -3‬ادو توالات )‪(Eau de Toilette‬در‬ ‫حدود ‪ 6-0۱‬غلضات داشاتاه و باوی‬ ‫مالیمی دارد که ماندگاری زیادی هام‬ ‫ندارد و برای تمدید بوی آن باید چندین‬ ‫بار در طول روز از آن استفاده شود‪.‬‬ ‫‪ -4‬ادوکلن )‪(Eau de Cologne‬کاه در‬ ‫واقااع هاامااان ادو تااوالاات ‪(Eau de‬‬ ‫)‪Toilette‬است‪ ،‬بویی مالیام دارد و‬ ‫ماندگاریش نیز همان اندازه است‪.‬‬

‫مراحل تبخیر عطر‬ ‫‪ -0‬رایحه اولیه‪ :‬چند ثانیه تاا چاناد‬ ‫دقیبه پس از استعاماال عارار باه‬ ‫مشام میرسد و به همین دلیل در‬ ‫فروش آن عرر تاثیار بااالیای دارد‪.‬‬ ‫ترکیبهایی کاه بوی این مارحالاه را‬ ‫ایجاد میکنند باوی تاناد داشاتاه و‬ ‫بسیار فرار بوده و به سرعت تاباخایار‬

‫زندگی حشرات در محیرهای مرطوب‬ ‫و نمدار شوند‪ ،‬بلکه آنها از طریز ایان‬ ‫آزمایش روباتهای کاوچاکای طاراحای‬ ‫کردند که قادر به پرواز هستناد و آب‬ ‫تاثیری بر آنها نمی گذارد‪.‬‬ ‫دیویاد هاو‪ ،‬سارپارسات ایان گاروه‬ ‫تحبیباتی گفت‪" :‬اگار جاااه کاوچاک‬ ‫باشد‪ ،‬باران می تواند خررناک باشاد‬ ‫اما به نضر می رسد که این پشه هاا‬ ‫آنبدر کوچکند که باران هیاچ خاراری‬ ‫برایشان ندارد‪".‬‬ ‫او گفت‪" :‬فلسفه ای وجاود دارد کاه‬ ‫اگر در مبابل فشار مباابالاه ناکانایاد‪،‬‬ ‫فشار را احساس نمی کنید‪".‬‬

‫میشوند‪.‬‬ ‫‪ -1‬رایحه ثانوی‪ :‬حدود ‪ 01‬دقیبه تا ‪0‬‬ ‫ساعت بعد از استفااده عارار حاس‬ ‫میشود و بدنه اصلی عرر را تشکیل‬ ‫می دهد‪ .‬این رایحه به عناوان ماالیام‬ ‫کننده بوی تند اولیه به کار میرود‪.‬‬ ‫‪ -3‬رایحه پایه‪ :‬تارکایاباات ایان گاروه‬ ‫معموال ثابت کننده هستند‪ .‬این رایحه‬

‫دکتر هو افزود‪" :‬همایان بااعا‬

‫مای‬

‫شود که آنها فشار را حس نکنند‪ .‬آنها‬ ‫به سادگی به قرره مای پایاونادناد‪،‬‬ ‫یکی می شوند و با هم سافار مای‬ ‫کنند‪".‬‬ ‫اما تنها پیوستن به قررات باران بارای‬ ‫زنده ماندن کافی نیست‪.‬‬

‫حداقل پس از ‪ 31‬دقایاباه احسااس‬

‫این حشرات باید قبل از رسیدن قرره‬

‫خواهد شد‪.‬‬

‫ها باه زمایان کاه باا سارعات ‪31‬‬

‫به گفته دانشمندان‪ ،‬بدن کوچک‬ ‫و کم وزن یک پشه دلیل اصلی‬ ‫آسیب ندیدن آن در هنگاه پرواز در‬ ‫باران است‪.‬‬ ‫این آزمایش نشان داد که بادن آناهاا‬ ‫مباومت زیادی در مبابل فشاار آب از‬ ‫خود نشان نامای دهاد و آناهاا باه‬ ‫سادگی به یک قرره آب ملحز مای‬

‫‪ -5‬افااتاار شاایااو ) ‪(After Shave‬کااه‬

‫شوند و با آن به سمت زمین حارکات‬

‫مخصوص آقایان است و درآن کمتریان‬

‫می کنند‪.‬‬

‫مبدار عصاره روغنای باهکاار مایرود‬

‫‪6‬‬

‫کیلومتردر ساعت حرکت می کنند‪ ،‬از‬ ‫قرره آب جدا شوند‪ .‬آزمایشها نشاان‬ ‫می دهد که پشه ها ایان کاار را باا‬ ‫مهارت زیادی انجام می دهند‪.‬‬ ‫منبع ‪BBC‬‬


‫نگار‬

‫شماره ‪ 8‬سال اول جوالی‪1101‬‬

‫‪7‬‬ ‫عددهای زیر نرمال یا به عبارتای (‪)Goals‬‬

‫‪=Total Cholesterol‬مجموع کلسترولها‬ ‫‪=LDL Cholesterol‬یا کلسترول بد(‪،)bad‬باال‬ ‫بودن این نوع کلساتارول بااعا‬

‫رساوب‬

‫سالمت‬

‫مبدار اضافه آن در رگاهاا مای شاود کاه‬

‫دکتر هاله پیروی پزشک خانواده —‬

‫منجر به تشکیل پالک و تصلب شارا ایان‬

‫کلگری‬

‫می شود این پدیده شانس سکته قلبای‬

‫کلسترول چیست؟‬ ‫کلسترول یک ترکیب اساتارولای لایاپایاد‬ ‫(چربی)‪ Lipids -‬اسات و مااده حایااتای‬ ‫غشاء سلولی انسانها و حایاواناات مای‬ ‫باشد همچنان بسیاری از هورمونهای بدن‬

‫‪Total Cholesterol‬‬ ‫‪ Canada‬کمتر از ‪5.07 mmol/Lit‬‬ ‫‪ USA & Iran‬کمتر از ‪200 mg/dl‬‬

‫و مغزی را افزایش می دهد‪.‬‬

‫‪LDL Cholesterol‬‬

‫‪= HDL Cholesterol‬یاا کالاساتارول خاوب‬

‫‪ Canada‬کمتر از ‪( 3.36 mmol/Lit‬و یاا‬

‫حامال‬

‫خیلی کمتر اگر در معرض حمله قلابای ‪-‬‬

‫( ‪ )good‬ایان کالاساتارول بااعا‬

‫کلسترول بد به کبد مای شاود و کاباد‬ ‫کلسترول بد را بصورت صفرا دفع می کند‪.‬‬

‫از آن ساخاتاه مایاشاوناد‪ .‬حادود ‪%81‬‬

‫لذا باال بودن ‪HDL‬شانس تصلب شارا ایان‬

‫کلسترول بدن توسح کبد ( ‪ )Liver‬ساختاه‬

‫( ‪)Atherosclerosin‬را کم کرده و شااناس‬

‫می شود و فبح ‪ %11‬از طریز غذایی که‬

‫مشکالت قلبی‪-‬عروقی را کااهاش مای‬

‫می خوریم وارد بادن مای شاود ‪.‬هاماه‬

‫دهد‪.‬‬

‫انسانها برای حفظ سالمت و حایاات باه‬

‫پااارساااش ‪Triglyceride :1‬چااایاااسااات؟‬

‫کلسترول نیاز دارند‪.‬‬

‫محسوب می شوند‪.‬‬

‫مغزی هستند)‬ ‫‪ USA & Iran‬کمتر از ‪130 mg/dl‬‬ ‫‪HDL Cholesterol‬‬ ‫‪Canada‬‬

‫باااالتاار از ‪0-0.55 mmol/Lit‬‬

‫(برحسب منابع متفاوت)‬ ‫‪ USA & Iran‬باالتر از ‪60 mg/dl‬‬

‫تریگلیسرید ‪ ،‬کلسترول نایاسات بالاکاه‬

‫‪Triglyceride‬‬

‫مشکل زمانی است که میزان آن در خون‬

‫نوعی دیگر از لیپید یا ‪ Fat‬است کاه بااال‬

‫باال میرود‪ .‬در ماباایساه باا افارادی کاه‬

‫بودنش شانس سکته قلابای ‪-‬ماغازی و‬

‫کلسترول نرمال دارند ‪،‬افراد با کلساتارول‬

‫مشکالت عروقی را افازایاش مای دهاد‬

‫باال ریسک بیشتری برای سکته قلبای و‬

‫(هرچند که با مبایسه با کلساتارول بااال‬

‫دقت فرمایید برای خیلی از افراد که نمی‬

‫مغزی و دیگر مشاکاالت عاروقای دارناد‬

‫تاثیر کمتری در بروز این مشکالت دارد )‬

‫توانند کلسترول خاود را باه عادد هاای‬

‫پرسش ‪ :3‬عدد نرمال بارای کالاساتارول‬

‫ایده ال (‪ )Goals‬برسانند جاای ناگارانای‬

‫چیست؟ این عدد برای افراد مختالاف بار‬

‫نیست ‪.‬در صورتیاکاه ایان افاراد ریساک‬

‫پرسش‪ :0‬آیا انواع متفاوت کلسترول وجود‬

‫حسب ریسک فاکتورهای دیاگار ساکاتاه‬

‫کمی برای سکته قلبای‪-‬ماغازی داشاتاه‬

‫دارد؟ بله می تاوان آن را باه اناواع زیار‬

‫قلبی و مغزی متفااوت اسات ‪ .‬پازشاک‬

‫باشند نیازی به درمان افزایاش ماخاتاصار‬

‫تبسیم بندی کرد ‪:‬‬

‫شما می تواند به شماا باگاویاد کاه آیاا‬

‫کلسترول ندارند‪.‬‬

‫کلسترول شما برایتان نارماال اسات یاا‬

‫(ادامه مرلب را در شماره بعد پایاگایاری‬

‫باال ‪.‬بصورت کلی برای افرادی که بیمااری‬

‫فرمایید)‬

‫هرچه کلسترول بااالتار بااشاد شااناس‬ ‫مشکالت فوق بیشتر است‪.‬‬

‫معرفی گیاهان دارویی‬

‫‪ Canada‬کمتر از ‪0.7 mmol/Lit‬‬ ‫‪ USA & Iran‬کمتر از ‪150 mg/dl‬‬

‫قلبی و ریسک فاکتورهای دیاگار نادارناد‬ ‫‪Farsi‬‬

‫گل گاوزبان‬

‫‪English‬‬ ‫‪Beebread, Bugloss, Burrage‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪Boraginaceae‬‬

‫قره گیله‬

‫‪Bilberry‬‬

‫‪5‬‬


‫نگار‬

‫شماره ‪ 8‬سال اول جوالی‪1101‬‬

‫‪8‬‬

‫جستجوی کلمات ‪:‬‬ ‫کلمات موجود در جدول سمت راست را در دو جدول سمت چپ بیابیاد و دور آن‬ ‫خح بکشید‪ ،‬کلمات می توانند در هار چاهاار جاهات در جادول وجاود داشاتاه‬ ‫باشند‪.‬جدول سمت چپ شامل کلمات انگلیسی و جدول سمت راست معانی آن‬ ‫کلمات به فارسی است‪ .‬این جداول می تواند بصورت مجزا یا دوقلو حل شوند‪.‬‬

‫سرگرمی‬

‫تم این شماره جدول انواع وسایل شخصی می باشد‪.‬‬ ‫ک‬

‫د‬

‫و‬

‫ع‬

‫ل‬

‫ج‬

‫ز‬

‫ل‬

‫ح‬

‫م‬

‫ک‬

‫‪F‬‬

‫‪C‬‬

‫‪O‬‬

‫‪N‬‬

‫‪M‬‬

‫‪F‬‬

‫‪C‬‬

‫‪J‬‬

‫‪Y‬‬

‫‪Z‬‬

‫‪M‬‬

‫‪F‬‬

‫غ‬

‫ف‬

‫د‬

‫خ‬

‫ع‬

‫ص‬

‫ا‬

‫ر‬

‫ر‬

‫غ‬

‫ث‬

‫‪A‬‬

‫‪A‬‬

‫‪J‬‬

‫‪Q‬‬

‫‪U‬‬

‫‪B‬‬

‫‪Y‬‬

‫‪I‬‬

‫‪L‬‬

‫‪Q‬‬

‫‪B‬‬

‫‪M‬‬

‫س‬

‫ح‬

‫ش‬

‫ن‬

‫ن‬

‫ت‬

‫ر‬

‫چ‬

‫ش‬

‫ص‬

‫ت‬

‫‪W‬‬

‫‪N‬‬

‫‪B‬‬

‫‪J‬‬

‫‪V‬‬

‫‪U‬‬

‫‪E‬‬

‫‪Y‬‬

‫‪D‬‬

‫‪Y‬‬

‫‪M‬‬

‫‪I‬‬

‫ل‬

‫ح‬

‫پ‬

‫ث‬

‫ا‬

‫ا‬

‫ه‬

‫ش‬

‫ص‬

‫ا‬

‫ص‬

‫‪T‬‬

‫‪E‬‬

‫‪C‬‬

‫‪N‬‬

‫‪H‬‬

‫‪M‬‬

‫‪Q‬‬

‫‪G‬‬

‫‪N‬‬

‫‪U‬‬

‫‪O‬‬

‫‪Y‬‬

‫ف‬

‫ف‬

‫ک‬

‫ص‬

‫د‬

‫س‬

‫ک‬

‫ا‬

‫ب‬

‫ی‬

‫د‬

‫‪T‬‬

‫‪E‬‬

‫‪W‬‬

‫‪K‬‬

‫‪D‬‬

‫‪B‬‬

‫‪U‬‬

‫‪T‬‬

‫‪Q‬‬

‫‪T‬‬

‫‪C‬‬

‫‪C‬‬

‫د‬

‫ث‬

‫ث‬

‫ک‬

‫ن‬

‫ت‬

‫ج‬

‫ر‬

‫خ‬

‫ن‬

‫ش‬

‫‪D‬‬

‫‪E‬‬

‫‪G‬‬

‫‪Q‬‬

‫‪G‬‬

‫‪R‬‬

‫‪Y‬‬

‫‪A‬‬

‫‪Q‬‬

‫‪A‬‬

‫‪M‬‬

‫‪N‬‬

‫ک‬

‫ص‬

‫و‬

‫ر‬

‫د‬

‫ل‬

‫ف‬

‫ت‬

‫خ‬

‫ه‬

‫ه‬

‫‪Y‬‬

‫‪Q‬‬

‫‪A‬‬

‫‪N‬‬

‫‪C‬‬

‫‪E‬‬

‫‪Y‬‬

‫‪W‬‬

‫‪F‬‬

‫‪I‬‬

‫‪E‬‬

‫‪J‬‬

‫و‬

‫س‬

‫ث‬

‫ح‬

‫خ‬

‫ث‬

‫پ‬

‫ش‬

‫ب‬

‫ف‬

‫خ‬

‫‪P‬‬

‫‪I‬‬

‫‪P‬‬

‫‪E‬‬

‫‪W‬‬

‫‪L‬‬

‫‪E‬‬

‫‪G‬‬

‫‪R‬‬

‫‪F‬‬

‫‪O‬‬

‫‪R‬‬

‫ا‬

‫ی‬

‫ج‬

‫خ‬

‫ن‬

‫ی‬

‫ش‬

‫ی‬

‫ک‬

‫ع‬

‫ج‬

‫‪E‬‬

‫‪G‬‬

‫‪X‬‬

‫‪P‬‬

‫‪R‬‬

‫‪L‬‬

‫‪W‬‬

‫‪R‬‬

‫‪L‬‬

‫‪K‬‬

‫‪A‬‬

‫‪K‬‬

‫‪I‬‬

‫‪O‬‬

‫‪V‬‬

‫‪X‬‬

‫‪Z‬‬

‫‪A‬‬

‫‪O‬‬

‫‪O‬‬

‫‪R‬‬

‫‪Z‬‬

‫‪F‬‬

‫‪J‬‬

‫د‬

‫ف‬

‫پ‬

‫ص‬

‫پ‬

‫ف‬

‫ل‬

‫ر‬

‫ن‬

‫چ‬

‫س‬

‫‪N‬‬

‫‪V‬‬

‫‪M‬‬

‫‪D‬‬

‫‪F‬‬

‫‪R‬‬

‫‪S‬‬

‫‪M‬‬

‫‪O‬‬

‫‪J‬‬

‫‪F‬‬

‫‪A‬‬

‫ا‬

‫غ‬

‫ص‬

‫ش‬

‫خ‬

‫ل‬

‫ن‬

‫و‬

‫ح‬

‫ف‬

‫خ‬

‫‪F‬‬

‫‪K‬‬

‫‪D‬‬

‫‪R‬‬

‫‪U‬‬

‫‪S‬‬

‫‪I‬‬

‫‪R‬‬

‫‪F‬‬

‫‪B‬‬

‫‪M‬‬

‫‪I‬‬

‫پیپ‬

‫آینه‬

‫ریش تراش‬

‫نخ دندان‬

‫شانه‬

‫صندلی‬

‫چتر‬

‫‪pipe‬‬

‫‪mirror‬‬

‫‪razor‬‬

‫‪floss‬‬

‫‪comb‬‬

‫‪cane‬‬

‫‪umbrella‬‬

‫جدول سو دو کو (مبتدی)‬ ‫جواب جدول شماره قبل‬

‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9 1 5‬‬ ‫‪2 3 6 7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1 2 3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1 4‬‬

‫‪3 6‬‬ ‫‪1 8 4‬‬ ‫‪9 6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7 9 5 8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6 4‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬

‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬

‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬

‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬

‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬

‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬

‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬


‫نگار‬

‫شماره ‪ 8‬سال اول جوالی‪1101‬‬

‫)‪(Conservative‬و گروه دوم را گروه چپ‬

‫‪9‬‬

‫سایبر تول‬

‫یا لیبرال )‪(Liberal‬نام نهاده اند‪.‬‬

‫احزاب سیاسی به زبان ساده‬

‫راستها معماوال آدماهاایای ثاروتامانادی‬ ‫هستند که اعتباد دارند با بازکردن دست‬

‫ماهنامه نگار‪ -‬دیدگاه های سیاسی افراد‬ ‫و جامعه به طور کلی به دو گروه اصالای‬

‫آدمهای پولدار و بازار آزاد جامعه پیشرفت‬ ‫می کند‪.‬‬

‫زبان من و تو را مشاهده کرده ایاد ‪.‬ایان‬

‫چپها اعتباد دارند که باا فاراهام کاردن‬

‫تبسیم می شود‪:‬‬ ‫آنهایی که به فرد و سرماایاه فارد بارای‬ ‫پیشرفت جامعه اعتباد دارند‪.‬‬ ‫آنهایی که به قدرتمند سازی جامعه باه‬ ‫طور اعم برای پیشرفت جامعاه اعاتابااد‬ ‫دارند‪.‬‬

‫آیا تا کنون برنامه های شباکاه فاارسای‬

‫زندگی خاوب بارای کاارگاران ‪،‬جااماعاه‬ ‫پیشرفت خواهد کرد‪.‬‬

‫شبکه از لندن برنامه پخش می کاناد و‬ ‫شما می توانید برنااماه هاای‬

‫بسایاار‬

‫بسیار متنوع آن را بصورت زناده تامااشاا‬

‫براساس دیدگاه کلی چپهاا و راساتاهاا‬

‫کنید ‪.‬شما برای تماشاای پاخاش زناده‬

‫‪،‬می توان دیدگاه آنان را به مسایل مهام‬

‫کافی است ثبت نام کنید‪.‬‬

‫یک جامعه به شکل زیر دسته بندی کرد‪:‬‬

‫‪www.manoto1.com‬‬

‫گروه اول را گروه راست یا محافاضاه کاار‬ ‫موضوع‬

‫دیدگاه چپها‬

‫دیدگاه راستها‬

‫مالیات‬

‫برای افراد متمول باید افزایش‬ ‫یابد‬

‫افراد متمول‪ ،‬کار آفرینند و‬ ‫مالیات آنها باید کاهش یابد‬

‫بهداشت‬

‫بهداشت ارازن برای همه‬

‫بهداشت ارزان برای هر‬ ‫کسی که کار می کند‬

‫مهاجرت‬

‫مهاجران کاری باید کاهش‬ ‫یابد چون موقعیت های‬ ‫شغلی را پر می کنند ولی‬ ‫مهاجران پناهنده به منضور‬ ‫انسان دوستی باید برقرار‬ ‫باشد‬

‫فبح مهاجران با مهارت یا‬ ‫کارآفرین باید راه یابند‬

‫دخالت دولت‬ ‫در جامعه‬

‫دولت در جامعه دخالت کند تا‬ ‫حبوق افراد کم درآمد حفظ‬ ‫شود‬

‫حداقل دخالت دولت در‬ ‫جامعه‪ ،‬جامعه خود‬ ‫سیستم کنترلی دارد‬

‫مذهب‬

‫کمتر اعتباد به مذهب دارند‬

‫بیشتر اعتباد به مذهب‬ ‫دارند‪.‬‬

‫انگلیسی برای خودم‬ ‫‪They have me cornered.‬‬ ‫ما رو توی منگنه گذاشتند‪.‬‬

‫?‪What has drawn you to this‬‬ ‫چه چیزی شما را درگیر این جریان كرده؟‬

‫‪I am terribly sorry, but that has‬‬ ‫‪nothing to do whit me.‬‬ ‫خیلی متاسفم ولی من هیچ دخالتی‬ ‫نداشتم‪.‬‬

‫‪You are hopeless. I wash my hands‬‬ ‫‪of you.‬‬ ‫تو آدم ناامیدی هستی (نمیشه روت‬

‫حساب كرد) من كه دیگه با تو كاری ندارم‬

‫*در شماره بعد درباره احزاب سیاسی در آلبرتا و کانادا توضیح داده میشود‪.‬‬


‫نگار‬

‫شماره ‪ 8‬سال اول جوالی‪1101‬‬

‫‪01‬‬

‫نويسان‪ ،‬در اين دوره درآمد كیش بابت‬ ‫عشريه كشتي هاي تجاري مبالغ بسیار‬ ‫قابل توجهي بوده است‪.‬‬

‫از ایران‬

‫از شواهد و قراين چنین پیداست كه‬ ‫در‬

‫عصر‬

‫غزنويان‪،‬‬

‫سلجوقیان‪،‬‬

‫خوارزمشاهیان و مغول جزيره كیش در‬ ‫از تاريخ كیش در زمان پیش از اسالم‬

‫اوج شكوفايي و رونز و مركز بازرگاني‬

‫اطالعات دقیبي در دست نیست‪ .‬تنها‬

‫خلیج فارس بوده است‪ .‬مورخیني نضیر‬

‫منبع قابل اعتنا در اين زمینه نوشته هاي‬

‫قزويني‪ ،‬فضل هللا بن عبدهللا شیرازي‪،‬‬

‫«نیارخوس »درياساالر يوناني است كه در‬

‫ابن بروطه و حمدهللا مستوفي كه در اين‬

‫سال ‪ 315‬قبل از میالد به فرمان اسكندر‬

‫دوره از كیش ديدن كرده اند همگي از‬

‫مامور شد سفري اكتشافي را در سواحل‬ ‫درياي عمان و خلیج فارس انجام دهد‬ ‫نوشته هاي نیارخوس داللت برآن مي‬ ‫كند كه وي جزيره كیش يا «اراراكتا »را در‬ ‫قرن چهارم پیش ازمیالد مورد بازديد قرار‬

‫كشور ما به عنوان‬

‫اهمیت استراتژي‬

‫شاهراه ارتباطي شرق و غرب و نیز‬ ‫در دوره هخامنشیان‪ ،‬كیش مركز‬ ‫عمده صید مرواريد بین النهرين و‬ ‫هندوستان بود و بازرگانان بزرگ‬ ‫دنیا به اين جزيره رفت و آمد‬ ‫داشتند‬

‫داده است‪.‬‬

‫موقعیت ويژه كیش در خلیج فارس‬ ‫همواره مورد توجه كشورهاي ديگر بوده‬ ‫است‪ .‬تحوالت اقتصادي اروپا در سده‬ ‫هاي‬

‫پانزدهم‬

‫و شانزدهم میالدي‪،‬‬

‫اروپايي ها و از جمله پرتغاليها را متوجه‬

‫مشخصاتي كه وی ارا ه مي دهد با‬

‫عضمت‪ ،‬آباداني و زيبايي كیش سخن‬

‫بازارهاي مشرق زمین نمود‪ .‬در اوايل قرن‬

‫مشخصات جزيره كیش انرباق دارد‪ .‬به‬

‫گفته اند‪ .‬بنابر نوشته هاي مورخین‪ ،‬نام‬

‫شانزدهم میالدي پرتغاليها به منضور‬

‫طوري كه نیارخوس مي نويسد در اين‬

‫كیش در دوره ايخانیان مغول پیوسته با‬

‫تسلح بر بازارهاي تجاري هندوستان‪،‬‬

‫جزيره بوستانها و نخلستانهاي فراواني‬

‫اسامي واليات معتبري چون بغداد‪،‬‬

‫عربستان و ايران و با هدف گسترش‬

‫وجود داشته است‪ .‬در دوره هخامنشیان‪،‬‬

‫شیراز‪ ،‬بحرين و هندوستان آورده مي‬

‫قلمرو مستعمراتي خويش كشتي هاي‬

‫كیش مركز عمده صید مرواريد بین‬

‫شده و پیوسته پیشوند «دولتخانه »قبل‬

‫جنگي و بازرگاني خود را به اقیانوس هند‬

‫النهرين و هندوستان بود و بازرگانان بزرگ‬

‫از عنوان كیش ذكر مي شده است‪.‬‬

‫گسیل داشتند ‪.‬‬

‫دنیا به اين جزيره رفت و آمد داشتند‬

‫عالوه بر اين‪ ،‬ويرانه هاي به جا مانده از‬

‫در سال ‪ 0901‬هجري برابر با ‪0516‬‬

‫دوران عضمت و شكوفايي تاريخ كیش از‬

‫شهر حريره در قسمت شمال جزيره نیز‬

‫میالدي‬

‫درياساالر‬

‫قرن چهارم هجري‪ ،‬پس از وقوع زلزله در‬

‫از عضمت جزيره كیش در آن دوران حكايت‬

‫مستعمره جوي پرتغالي با ناوگاني شامل‬

‫سیراف آغاز شد‪ .‬پس از آن كه بندر‬

‫مي كند‪.‬‬

‫چهارده ناو جنگي درياي عمان و خلیج‬

‫سیراف از رونز افتاد تورانشاه به كم‬ ‫حكام محلي بني قیصر در اين جزيره‬ ‫بندرگاهي ايجاد كرد و به عمران و آباداني‬ ‫آن همت گماشت و كیش را به مركز‬ ‫عمده بازرگاني خلیج فارس تبديل نمود‪.‬‬ ‫در دوره اتابكان فارس اهمیت كیش به‬ ‫حدي بود كه والي خلیج فارس در اين‬ ‫جزيره سكونت داشت و برتمام جزاير‬ ‫خلیج فارس و درياي عمان حكومت مي‬ ‫كرد‪ .‬طبز نوشته هاي سیاحان و تاريخ‬

‫آلفونس‬

‫آلبوكر‬


‫نگار‬

‫شماره ‪ 8‬سال اول جوالی‪1101‬‬

‫تیول به قوام المل‬

‫‪00‬‬

‫شیرازي – يكي از ايل‬

‫ساالران متنفذ فارس واگذار شد و او نیز‬ ‫آن را با مبلغ ‪ 15111‬تومان به محمدرضا‬

‫استراتژيكي مناسب‪ ،‬به عنوان ي‬ ‫بین المللي توريستي ‪-‬‬ ‫توجه‬

‫قرار‬

‫گرفت‪.‬‬

‫به‬

‫مركز‬

‫تجاري مورد‬ ‫منضور‬

‫جلب‬

‫فارس را درنورديد وپس از آن كه مسبح و‬

‫خان سروت الممال‬

‫بستكي حاكم لنگه‬

‫جهانگردان به اين جزيره و تامین آسايش‬

‫چند بندر ديگر را به آتش كشید در برابر‬

‫فروخت‪ .‬جزيره كیش تا دوره پهلوي‬

‫و رفاه آنان‪ ،‬در مهر ‪ 0350‬سازمان عمران‬

‫شهر هرمز لنگه انداخت و از امیر هرمز و‬

‫چندين بار خريد و فروش شد تا اين كه در‬

‫كیش به ثبت رسید‪ .‬سازمان عمران‬

‫كیش خواست كه خود را تسلیم و از شاه‬

‫كیش طرح منربه توريستي جزيره كیش‬

‫پرتغال اطاعت نمايد‪ .‬اين درخواست‬

‫را با الگو قراردادن جزاير هاوايي و‬

‫پذيرفته نشد و پرتغاليها هرمز و گمبرون‬

‫كرانههاي جنوبي درياي مدينترانه‪ ،‬با‬

‫را را تصرف كردند‪ ،‬سرنوشت كیش‬

‫هزينه زيادي آغاز كرد و تا پیشاز انبالب‬

‫دگرگون شد و عصر انزوا و سكون آغاز‬

‫فاز اول آن را به همراه بخشي از فاز دوم‬

‫گرديد‪ .‬علت اين امر اين بود كه اهمیت‬

‫به اجرا درآورد‪ .‬با پیروزي انبالب اسالمي‬

‫جزيره هرمز به واسره قرار‬

‫روند فعالیتهاي سازمان عمران متوقف‬

‫استراتژي‬

‫شد‪.‬‬

‫داشتن بر دهانه خلیج فارس از نضر‬ ‫پرتغالي ها به مراتب بیشتر از جزاير داخل‬

‫سال ‪ 0341‬خورشیدي دكتر منوچهر‬

‫كیش در قرنهاي پنجم تا هفتم هجري‬

‫خلیج فارس و از جمله جزيره كیش بود و‬

‫اقبال‪ ،‬اين جزيره را به مبلغ نه میلیون لاير‬

‫در اوج آباداني و رونز بوده است‪ .‬عالوه‬

‫هرمز مي توانست وظیفه دفاع در مبابل‬

‫از ورثه محمدرضا خان سروت الممال‬

‫بر شهادت مورخین و سیاحان ايراني و‬

‫يورش و مهاجمین ديگر را به شايستگي‬

‫بستكي خريداري كرد‪.‬‬

‫عرب‪ ،‬وجود بباياي شهر تاريخي حريره‬

‫انجام دهد‪.‬‬

‫در سال ‪ 0349‬جزيره كیش مورد بازديد‬

‫گواه بر اين است كه كیش در دورههاي‬

‫پرتغاليها تا دوره صفويه در كیش حضور‬

‫هیاتهاي كارشناسي ايران و آمريكا قرار‬

‫ايلخانیان‪ ،‬تیموريان و اتابكان پارس‪،‬‬

‫داشتند و متاسفانه جز غارت و ويراني اثر‬

‫گرفت و با توجه به موقعیت جغرافیايي و‬

‫جزيرهاي آباد‪ ،‬شهري زيبا و يكي از مراكز‬

‫ديگري از خود بر جاي نگذاشتند‪ ،‬تا اين‬

‫مركز‬

‫كه باالخره شاه عباس صفوي پس از فارغ‬

‫استراتژيكي مناسب‪ ،‬به عنوان ي‬ ‫بین المللي توريستي ‪-‬‬

‫شدن از جنگ عامانيها به آزاد ساختن‬

‫توجه‬

‫بحرين‪ ،‬هرمز و كیش از تسلح بیگانگان‬

‫جهانگردان به اين جزيره و تامین آسايش‬

‫همت گماشت با اين همه هنگامي كه‬

‫و رفاه آنان‪ ،‬در مهر ‪ 0350‬سازمان عمران‬

‫در دهه سوم قرن هفدهم میالدي جزيره‬

‫كیش به ثبت رسید‪ .‬سازمان عمران‬

‫هرمز و ديگر جزاير و بنادر ايراني خلیج‬

‫كیش طرح منربه توريستي جزيره كیش‬

‫فارس‪ ،‬به ايران بازگشت‪ ،‬نه تنها از‬

‫را با الگو قراردادن جزاير هاوايي و‬

‫اهمیت كیش بلكه حتي از اهمیت جزيره‬

‫كرانههاي جنوبي درياي مدينترانه‪ ،‬با‬

‫هرمز نیز كاسته شد و جاي آن را‬

‫هزينه زيادي آغاز كرد و تا پیش از انبالب‬

‫موقعیت جغرافیايي واقتصادي قابل توجه‬

‫فاز اول آن را به همراه بخشي از فاز دوم‬

‫بندر جديد التاسیس عباس گرفت‪ .‬در اين‬

‫به اجرا درآورد‪ .‬با پیروزي انبالب اسالمي‬

‫و‬

‫روند فعالیتهاي سازمان عمران متوقف‬

‫دوران كیش جزيره أي نیمه مترو‬

‫قرار‬

‫گرفت‪.‬‬

‫به‬

‫تجاري مورد‬ ‫منضور‬

‫جلب‬

‫منزوي بود و حتي در دوره هايي به‬

‫شد‪.‬‬

‫جايگاه دزدان دريايي خلیج فارس بدل‬

‫در سال ‪ 0349‬جزيره كیش مورد بازديد‬

‫شد‪.‬‬

‫هیاتهاي كارشناسي ايران و آمريكا قرار‬

‫كیش در دوران ناصرالدين شاه به عنوان‬

‫گرفت و با توجه به موقعیت جغرافیايي و‬

‫عمده تجاري منربه بوده است‪.‬‬


‫شماره ‪ 8‬سال اول جوالی‪1101‬‬

‫از البالی وبالگ ها‬ ‫گیالس خانومی هستم‬

‫این ماه وبالگ گیالس خانومی را معرفای‬ ‫می کنیم که دیدی طنز گونه به روزمرگی‬ ‫های زندگی دارد‪ .‬هر پست او عالایارغام‬ ‫بیان مسا ل پیش پا افتاده زندگی اسات‪،‬‬ ‫سر شار از نکته های طنز است‪.‬‬ ‫‪http://www.gilasee.com‬‬ ‫پشه!‬ ‫یکشنبه دوشنبه رو تصمیم گرفتیم باریام‬ ‫خونه مادربزرگه‪ .‬همه فامایالاماون اوناجاا‬ ‫بودن‪ .‬به محض ورود متوجه شادیام یاک‬ ‫چیزی یک کمی غیر عادیه یعنی وقتی تو‬ ‫همون چند دقیبه اول و تو روز روشن سه‬ ‫تا پشه از جلو چشم رد شدن حس کردم‬ ‫نه یک خبری هست! باعاد دخاتار دایای‬ ‫کوچیکه رو دیدم کاه دیشاب پشاه هاا‬ ‫بهش شبی خون زده بودن و حدود چهال‬ ‫جای نیش داشت رو تنش‪ .‬اولاش جادی‬ ‫نگرفتیم ولی وقتی دیدم دارم حرف میزنم‬ ‫و یکهو یه چایازی مایاخاوره باه صاورتام‬ ‫پرسیدم اینجا چه خبره کاه گافاتان تاازه‬ ‫باغچه رو کود دادن و این پشه هاا از تاو‬ ‫کود در امدن!! من نمیدونم یاک بااغاچاه‬ ‫زپرتی چبدر ارزش داشت کاه ایاناا کاود‬ ‫گیاهی و حیوانی و انسانی رو ول کاردن‬ ‫رفتن کود تخم پشه خریدن!! ولی به طرز‬ ‫وحشتناکی تو خونه پشه بود و احساس‬ ‫میکردی داری تو جنگل هاای آماازون راه‬ ‫میری!‬ ‫به هر حال جای تعریف از خاود نایاس!!‬ ‫امدم بگم که تا شب ما هی قار زدیام و‬

‫‪02‬‬

‫نگار‬ ‫ناله کردیم و خندیدیم! اما اصل ماجرا تازه‬

‫باز گذاشتم و رفتم نون بربری بخرم! فبح‬

‫موقع خواب بود! از اونجای که بنده خیلی‬

‫خدا خدا میکردم کسی عااشابام نشاه‬

‫به پوشش موقع خواب اعاتاباادی نادارم‬

‫چون نزدیک اماتاحاانااماه و قصاد ازدواج‬

‫موندم چه خاکی به سرم بریازم باا ایان‬

‫ندارم!!‬

‫همه پشه!! اخر دیدم یک شب رو میشه‬ ‫تحمل کرد اما پشه رو نه! برای همین باه‬ ‫سبک بازیگران زن ایرانای باا روساری و‬ ‫مانتو و شلوار خوابیدم!! بله ماناتاو چاون‬ ‫تنها لباس استین بلند خنکی بود که پیدا‬ ‫کردم‪ .‬خالصه با ایان اوصااف و تاا بایاام‬ ‫بخوابم شد ساعت ‪ 3‬صب‪ .‬تاازه چشاام‬ ‫گرم شده بود که عده ای برا نامااز صاب‬ ‫بیدار شدن و قربونشون بارم انابادرم باا‬ ‫مالحضه بودن که اشک تاو چشاای مان‬ ‫جام شااد تااو خاواب!‪.‬نااماایادوناام کاادوم‬ ‫مسلمونی بلند شده بود کولر رو خاموش‬ ‫کرده بود! فرداشم به هر کی گفتیم هیچ‬ ‫کی اعتراف نکرد و نشون به اون نشاون‬ ‫روح بابا من بوده کولر رو خاموش کرده!!!‬ ‫خالصه شد ساعت ‪ 6‬صبح و من داشتام‬ ‫از گرما خفه میشدم و نمیتونستم بخوابم‬ ‫و دیوانه شده بودم! اخر ساعت هفات از‬ ‫جام بلند شدم و رفتام کاولار رو روشان‬ ‫کردم و امدم دوباره تو جام دراز کشایادم‬ ‫که بالفاصله مادره بیدار شد و گفت کلیاه‬ ‫هات سرما میخوره! من موندم اون هاماه‬ ‫مدت که از گرما پرپر میازدم کالایاه هاام‬ ‫نمی سوخت تا یکمی امدم خناک بشام‬ ‫مادره بیدار شد و نگران شد!! گفاتام ناه‬ ‫گرممه و اونم خوابید ولای مان دریاغ از‬ ‫خواب! اخر کالفه و خونین و مالین بالاناد‬ ‫شدم و فک کردم یه کار مفید بکنم! لذا با‬ ‫همون شلوار سبز تریکو توی خونه و یاک‬ ‫مانتو و شال مشکی در حالی کاه کایاف‬ ‫فیروزه ای رنگی روی دوشم بود و عیناک‬ ‫دودی زده بودم و لب و دهن و چشای که‬ ‫ورم کرده بود به خاطر بیخوابی از خاوناه‬ ‫زدم بیرون‪ .‬هیچکی هم بیدار نشد!! درم‬

‫بعد جالب این بود از خدا بای خابار یاک‬ ‫پشه از سه الیه لبااس رد شاده باود و‬ ‫نیشم زده بود!! به هر حال رفاتام بارای‬ ‫خانواده ای نون بربری خریدم کاه وقاتای‬ ‫خریدم داغ و تاازه باود وقاتای اماد بارا‬ ‫صبحونه بیات و سرد شده بود!!! بعد آروم‬ ‫آروم برگشتم خونه و نون رو گذاشتام تاو‬ ‫جانونی و رفاتام دوبااره زیار کاولار دراز‬ ‫کشیدم که اینبار دیگه خوابم برد! هشات‬ ‫خوابیدم نه بیدارم کردن! منم دیگاه اماار‬ ‫پشه های که کشته بودم از دساتام در‬ ‫رفته بود!‬ ‫اما برا چی اینو نوشاتام! چاون دیاروز از‬ ‫خونه مادربزرگه امدم ولی هنوز تو تاوهام‬ ‫حضور پشه هستم و حتی گاها یک جایم‬ ‫هم میسوزه و میخارونم و م‬

‫جای پشه‬

‫میزنه بیرون! حاتای صاداشاون رو هام‬ ‫میشنوم و ازاون محشرتر این هاس کاه‬ ‫امدم پنجره رو باز کانام دیادم باه تاوری‬ ‫پنجره یاه پشاه از عصار دایانااساورهاا‬ ‫چسبیده! این پشاه دراکاوالیای هاا رد‬ ‫دیدید؟ یه چیزی تو مایه های سنجااقاک‬ ‫ولی پشه اش!!‬ ‫من واقعا از حشرات بدم مایااد و حاتای‬ ‫مورچه ها رو هم دوست ندارم‪ .‬چاناد روز‬ ‫پیش یه پروانه امده بود تو خاوناه و مان‬ ‫انبدر جیغ زدم و ایناور و اوناور دویادم و‬ ‫بهش پیف پاف زدم که بدبخت یه جا افتاد‬ ‫و ماارد اماا مااوقاع ماارگاش صااداش رو‬ ‫میشنیدم که میگفت گوسفند چرا با مان‬ ‫م‬

‫سوسک برخورد کاردی مان پارواناه‬

‫بودم!!‬


‫نگار‬

‫شماره ‪ 8‬سال اول جوالی‪1101‬‬

‫فرهنگ‬

‫شئون قلمرو حکومتی من جمله امر خوار‬

‫مختارالسلرنه با حیرت و شگافاتای از‬

‫بار و تابیت نرخها و قیمتها نضارت کاامالاه‬

‫ترکیب و خاصیت ایان دو ناوع مااسات‬

‫داشته اند و محتکران و گارانافاروشاان را‬

‫پرسید‪ .‬ماست فاروش گافات‪":‬مااسات‬

‫شدیدا مجازات می کردند‪.‬‬

‫معمولی همان ماستی است که از شیر‬

‫گدایان و بیکاره ها در زماان حاکاومات‬ ‫ماستها را کیسه کرد‬

‫مختارالسالاراناه باه ساباب گارانای و‬ ‫نابسامانی شهر ضمن عبور از کنار دکانها‬

‫اصراالح بااال کاناایاه از‪ :‬جاا خاوردن‪،‬‬ ‫ترسیدن‪ ،‬از تهدید کسی غالف کردن و دم‬ ‫در کشیدن و یا دست از کار خود برداشتان‬ ‫است‪.‬‬

‫چیزی برمی داشتند و به اصرالح ناخونک‬ ‫می زدند‪ .‬مختارالسرنه برای جلوگیری از‬ ‫این بی نضمی دستور داد گوش چند نفار‬ ‫از گدایان متاجااوز و نااخاوناک زن را باا‬ ‫میخهای کوچک به درخت نارون در کوچاه‬

‫فی المال گفته می شود‪":‬فالنی چاون‬

‫ها و خیابان های تهران میخکوب کردند و‬

‫سنبه را پرزور دید ماستها را کیسه کرد‪ ".‬یا‬

‫بدین وسیله از گدایان و بیکااره هاا دفاع‬

‫به عبارت دیگر به محض اینکه صدای مادیار‬

‫شر و رفع مزاحمت شد‪.‬‬

‫یا ناظم بلند شد بچه ها ماستها را کیساه‬ ‫کردند و قس علی هذا‪...‬‬ ‫اکنون ببینیم وقتی کاه مااسات داخال‬

‫روزی به مختارالسلرنه اطالع داده اناد‬ ‫که نرخ ماست در تهران خیلی گران شده‬ ‫طببات پایین را از این مااد‬

‫غاذایای کاه‬

‫کیسه می شود چه ارتباطای باا تارس و‬

‫ارزانترین چاشنی و قاتز ناان آناهااسات‬

‫تسلیم و جا خوردگی پیدا می کند‪.‬‬

‫نمی توانند استفاده کنند‪ .‬مختارالسلرنه‬

‫ژنرال کریمخان ملبب به مختارالسلرناه‬ ‫سردار منصوب در اواخر سلرنت ناصرالدین‬ ‫شاه قاجار مدتی رییس فوج فتحیۀ اصفهان‬ ‫بود و زیر نضر ظل السلراان فارزناد ارشاد‬ ‫ناصرالدین شاه انجام وظیفه می کرد‪.‬‬ ‫پارک مختارالسلرنه در اصافاهاان کاه‬ ‫اکنون گویا محل کنسولگری انگلیس است‬ ‫به او تعلز داشته است‪.‬‬ ‫مختارالسلرنه پس از چندی از اصفهاان‬ ‫به تهران آمد و به علت ناامنی و گارانای‬

‫‪03‬‬

‫اوامر و دستورات غالظ و شداد صادر کارد‬ ‫و ماست فروشان را از گرانفروشی برحذر‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫چون چندی بدین منوال گاذشات بارای‬ ‫اطمینان خاطر شخصا با قیافۀ ناشناخاتاه‬ ‫و متنکر به یکای از دکااناهاای لابانایاات‬ ‫فروشی رفت و مبداری ماست خواست‪.‬‬

‫می گیرند و بدون آنکه آب داخلش کنیام‬ ‫تا قبل از حکومت مختارالسلرنه باا هار‬ ‫قیمتی کاه دلاماان مای خاواسات باه‬ ‫مشتری می فاروخاتایام‪ .‬االن هام در‬ ‫پستوی دکان از آن ماست ماوجاود دارم‬ ‫که اگر مایل باشید می توانید ببیانایاد و‬ ‫البته به قیمتی که برایم صرف می کاناد‬ ‫بخرید! اما ماست مختارالسلرنه همیان‬ ‫طغار دوغ است که در جالاوی دکاان و‬ ‫مبابل چشم شما قرار دارد و از یک ثلا‬ ‫ماست و دو ثل‬

‫آب ترکیب شده اسات!‬

‫از آنجایی که ایان مااسات را باه نارخ‬ ‫مختارالسلرنه می فاروشایام باه ایان‬ ‫جهت ما لبنیات فروشها این جور ماسات‬ ‫را ماست مختارالسلرنه لبب داده ایام!‬ ‫حاال از کدام ماست می خواهی؟ این یاا‬ ‫آن؟!"‬ ‫ماخااتااارالساالااراانااه کااه تااا آن مااوقااع‬ ‫خونسردیش را حفظ کرده بود بایاش از‬ ‫این طاقت نیاورده به فراشان حکاوماتای‬ ‫که دورادور شاهد صاحاناه و گاوش باه‬ ‫فرمان خان حاکم بودند امر کرد مااسات‬ ‫فروش را جلوی دکانش باه طاور واروناه‬ ‫آویزان کردند و بند تنابااناش را ماحاکام‬

‫ماستفروش کاه ماخاتاارالسالاراناه را‬

‫بستند‪ .‬سپس طغار دوغ را از باال داخال‬

‫نشناخته و فبح نامش را شانایاده باود‬

‫دو لنگۀ شلوارش سرازیر کردند و شلاوار‬

‫پرسید‪":‬چه جور ماست می خواهی؟‬

‫را از باال به مچ پاهایش بستناد‪ .‬باعاد از‬

‫که در تهران بروز کرده بود حساب االمار " مختارالسلرنه گافات‪":‬ماگار چاناد جاور‬ ‫ناصرالدین شاه حکومت پایتخت را برعهده‬

‫ماست داریام؟" مااسات فاروش جاواب‬

‫گاارفاات‪.‬در آن زمااان کااه هاانااوز اصااول‬

‫داد‪":‬معلوم می شود تازه به تهران آمادی‬

‫دموکراسای در ایاران بارقارار نشاده و‬

‫و نمی دانی که دو جور مااسات داریام‪:‬‬

‫شهرداری (بلدیه) وجود ناداشاتاه اسات‬

‫یکی ماست معمولی‪ ،‬دیاگاری مااسات‬

‫حکام وقت با اختیارات تامه و کلیۀ امور و‬

‫مختارالسلرنه!"‬

‫آنکه فرمانش اجرا شاد آن گااه رو باه‬ ‫ماست فروش کرد و گفت‪":‬آنبدر باید باه‬ ‫این شکل آویزان باشی تا تمام آباهاایای‬ ‫که داخل این ماست کردی از خشتک تو‬ ‫خارج شود و لباسها و سار صاورت تارا‬ ‫آلوده کند تا دیگر جرأت نکنی آب داخال‬ ‫ماست بکنی!"‬


‫نگار‬

‫شماره ‪ 8‬سال اول جوالی‪1101‬‬

‫آشپزی‬

‫‪04‬‬

‫زیتون سیاه رسیده‪ :‬یک چهارم پیماناه‪،‬‬ ‫خرد شود‪.‬‬

‫چون سایر لبنیات فروشها از ماجاازات‬ ‫شدید مختارالسلرنه نسبت به مااسات‬ ‫فروش یاد شده آگاه گردیدند همه و هماه‬

‫پنیر فتا‪ :‬یک چهارم پیمانه‪ ،‬رنده شود‪.‬‬

‫ماستها را کیسه کردند تاا آباهاایای کاه‬ ‫داخلش کرده بودند خاارج شاود و مااال‬

‫طرز تهیه‪:‬‬

‫هاامااکااارشااان گاارفااتااار قااهاار و غضااب‬ ‫مختارالسلرنه نشوند‪.‬‬

‫•سرکه‪ ،‬روغن‪ ،‬شوید‪ ،‬پودر سیر‪ ،‬نمک و‬

‫آری‪ ،‬عبارت مالی ماستها را کایاساه‬

‫فلفل را درون ظرف بزرگی با هم ماخالاوط‬

‫کرد از آن تاریخ یعنی یک صد ساال قابال‬

‫کنید‪• .‬کاهو‪ ،‬مرغ‪ ،‬گوجه فرنگای‪ ،‬خایاار‪،‬‬

‫ضرب المال شد و در ماوارد مشااباه کاه‬

‫پیاز‪ ،‬زیتون و فتا را درون ظرف اضافه کرده‬

‫حاکی از ترس و تسلیام و جااخاوردگای‬

‫و خوب با مخلوط اول آغشته کنید‪.‬‬

‫باشد مجازا مورد استفاده قرار می گیرد‪.‬‬

‫ساالد مرغ به سبک یونانی‬ ‫زمان تهیه‪ 15 :‬دقیبه‬

‫جدیدترین قیمت خودروهای خارجی‬ ‫در بازار ایران !‬ ‫(قیمتها به میلیون تومان می باشد)‬

‫نمک و یا آب مرغ اضافه کنید و آن را روی‬

‫سرکه سیب‪ :‬دو و نیم قاشز غذاخوری‬

‫حرارت زیاد قرار داده و وقتی جاوش آماد‪،‬‬

‫غذاخوری پودر‬ ‫‪46‬‬

‫کیا اسپورتیج ‪91‬‬ ‫کیا موهاوی ‪017‬‬ ‫مزدا مزدا ‪37 1‬‬ ‫مزدا مزدا ‪61 3‬‬ ‫هیوندایی اکسنت ‪40‬‬ ‫هیوندایی االنترا ‪51‬‬

‫سیر‪ :‬نصف قاشز چای خوری‬ ‫نمک‪ :‬یک هشتم قاشز چای خوری‬

‫حرارت را کم کرده و به مدت ‪ 01‬الای ‪05‬‬ ‫دقیبه صبر کنید تا کامال بپزد‪.‬‬

‫با درج آگهی در ”نگار“ به کسب و‬ ‫کار خود رونق بیشتری دهید‪.‬‬ ‫‪negaarmag@gmail.com‬‬ ‫تلفن‪413-913-9866:‬‬

‫فلفل‪ :‬یک هشتم قاشز چای خوری‬ ‫کاهوی خرد شده‪ :‬سه پیمانه‬ ‫مرغ پخته و خرد شده‪ :‬یک و یک چهارم‬ ‫پیمانه‬ ‫گوجه فرنگی متوسط‪ :‬یک عادد‪ ،‬خارد‬

‫هیوندایی آزرا گرانجور ‪016‬‬

‫شود‪.‬‬

‫هیوندایی جنسیس ‪006‬‬

‫نصف یک خیار‪ :‬پاوسات کاناده و خارد‬

‫هیوندایی سوناتا ‪77‬‬

‫ظرفی قرار داده و به آن مبدار کمی آب و‬

‫شوید خرد شده تازه‪ :‬یک و نیام قااشاز‬

‫تویوتا کروال ‪74‬‬ ‫تویوتا یاریس هاچبک‬

‫یک سینه مرغ بدون اساتاخاوان را درون‬

‫مواد الزم برای دو نفر‪:‬‬

‫روغن زیتون‪ :‬یک قاشز غذاخوری‬

‫تویوتا پرادو ‪071‬‬

‫نکته‪ :‬اگر مرغ پخته در دستارس ناداریاد‪،‬‬

‫شود‪.‬‬ ‫پیاز قرمز‪ :‬یک چهارم پیمانه‪ ،‬خرد شود‪.‬‬

‫”نگار“ را هر ماه در سایت زیر‬ ‫بصورت آن الین پیگیری نمایید‪.‬‬ ‫‪www.issuu.com/negaarmag‬‬


‫نگار‬

‫شماره ‪ 8‬سال اول جوالی‪1101‬‬

‫تکنولوژی‬ ‫محصول جدید مایکروسافت‬ ‫بعد از چند روز شایعات فراوان در مورد‬ ‫مراسمی که قرار بود مایکروسافت میزبان‬ ‫آن باشد باالخره این مراسم برگزار شد و‬ ‫محصول جدید مایکروسافت یک تبلت‬ ‫جدید با نام ‪Surface tablet‬بود‪.‬‬

‫تبلت در مدل های ‪ 31‬و ‪ 64‬گیگابایتی‬

‫این تبلت یا لوح الکترونیک در دو نمونه‬

‫عرضه خواهند شد و صفحه نمایشی‬

‫دیمو ‪ 711‬با نمایشگر ‪ 7‬اینچی و دیمو‬

‫‪ 01.6‬اینچی خواهند داشت‪ .‬در مورد‬

‫‪ 911‬با نمایشگر ‪ 9.7‬اینچی از شنبه ‪17‬‬

‫صفحه نمایش اعالم شده است که‬

‫خرداد ماه به بازار عرضه خواهد شد‪.‬‬

‫‪ClearType HD‬خواهد بود‪.‬‬ ‫اما تبلت‬

‫عرضه میشود‪ ،‬ویندوز ‪Windows 8 Pro‬‬

‫است که تولید این تبلتها ده هزار‬

‫خواهد داشت و ضخامت آن ‪ 03.5‬میلیمتر‬

‫دستگاه در ماه است که این میزان تا‬

‫خواهد بود‪ .‬وزن این مدل ‪ 861‬گرم خواهد‬

‫پایان امسال دو برابر و این محصوالت به‬

‫بود و از ‪USB 3.0‬پشتیبانی میکند‪ .‬این‬

‫دو کشور خاورمیانهای صادر خواهند شد‪.‬‬

‫مدل نیز همانند مدلی قبلی دارای کیس‬

‫حافضه داخلی آن میباشد که در ‪ 1‬مدل‬ ‫‪ 64‬و ‪ 018‬گیگابایتی عرضه میشوند‪ .‬این‬ ‫مدل همچنین دارای یک قلم نیز میباشد‬

‫آماده سازی یک تبلت مخصوص می باشد‬

‫بنابر‬

‫‪Surface‬که با پردازنده اینتل‬

‫دیگری که در این مدل وجود دارد‪ ،‬مبدار‬

‫گوش میرسید که مایکروسافت در حال‬

‫گزارش‬

‫خبرگزاری‬

‫ایسنا‬

‫آقای‬

‫مریداوی مدیر عامل این شرکت گفته‬

‫منیزیمی خواهد بود‪ .‬یکی از تفاوت های‬

‫از مدت ها قبل شایعاتی در این مورد به‬

‫‪05‬‬

‫روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی از‬ ‫جلسه رونمایی این محصوالت از قول‬ ‫آقای مریداوی نوشت‪ :‬تمام تجهیزات این‬ ‫تبلت از خارج وارد میشود و در کارخانه‬ ‫این شرکت در اهواز مونتاژ میشود‪.‬‬

‫که ظاهرا به بدنه تبلت میچسبد‪ .‬همانند‬

‫ساخت خودرویی جدید برای‬

‫مدل اول صفحه نمایش نیز ‪ 01.6‬اینچی‬

‫رانندگی کودکان‬

‫‪ClearType Full HD‬با رزولوشن ‪ 0911‬در‬ ‫‪ 0181‬خواهد بود‪.‬‬

‫این خودرو ظرفیت حمل سه سرنشین را‬ ‫داشته‬

‫و کودکان می توانند ضمن‬

‫تا با سیستم عامل جدید خود‪ ،‬آن را وارد‬

‫هر ‪ 1‬مدل تبلت همراه با کاور های ویژه‬

‫رانندگی با آن از ویژگیهای خودروهای‬

‫بازار کند و این احتماالت با صحبت های‬

‫ای معرفی شده اند که در ادامه آنها را‬

‫برقی نیز باخبر شوند‪ .‬خودروی برقی‬

‫‪Milk Studios‬در‬

‫نیز معرفی خواهیم کرد‪ .‬در مورد قیمت‬

‫جدید تویوتا حتی از کوچکترین خودروی‬

‫شهر لس آنجلس رنگ واقعیت بخود‬

‫نیز مایکروسافت هنوز توضیح دقیبی‬

‫برقی رنو یعنی توییزی نیز کوچکتر است‪.‬‬

‫گرفت‪.‬‬

‫نداده است اما پیش بینی میشود قیمتی‬

‫اما یک فرق بزرگ بین این خودرو وجود‬

‫در حد و حدود تبلت های ‪ARM‬و الترابوک‬

‫دارد و آن این است که تویوتا کاماته تنها‬

‫های اینتل داشته باشند‪.‬‬

‫برای رانندگی کودکان ساخته شده‬

‫استیو بالمر در سالن‬

‫‪Steven Sinofsky‬از تیم مایکروسافت در‬ ‫این مراسم در مورد سخت افزار تبلت‬ ‫‪Surface‬مایکروسافت توضیح داد که دو‬ ‫مدل از‬

‫‪Surface PC‬های مایکروسافت‬

‫وجود خواهد داشت که یک مدل از آنها‬

‫بر گرفته از ‪http://www.pcwar.com :‬‬

‫ا اسیدی بوده و یک موتور کوچک برقی‬ ‫نخستین تبلت ایرانی‬

‫همراه با چیپ ‪nm Ivy Bridge 11‬اینتل‬

‫شرکت کلیک ارتباطات ایرانیان اروند در‬

‫عرضه خواهد شد و دیگری دارای چیپ‬

‫نمایشگاه کامپیومکس ‪ 1101‬از تبلت‬

‫‪ARM‬و سیستم عامل ‪Windows RT‬‬

‫»دیمو«به عنوان نخستین تبلت ایرانی‪،‬‬

‫مدلی که همراه با ‪Windows RT‬عرضه‬ ‫میشود تنها ‪ 9.3‬میلیمتر ضخامت دارد و‬ ‫وزن آن در حدود ‪ 681‬گرم میباشد‪ .‬این‬

‫است‪ .‬این خودرو دارای یک باتری سربی‬

‫رونمایی کرد‪ .‬این شرکت در این مراسم‪،‬‬ ‫دیمو را نخستین تبلت تولیدشده در‬ ‫خاورمیانه معرفی کرد‪.‬‬

‫هم دارد‪ .‬این خودرو می تواند به حداکار‬ ‫سرعت ‪ 15‬مایل بر ساعت برسد‪.‬‬


‫نگار‬

‫شماره ‪ 8‬سال اول جوالی‪1101‬‬

‫‪06‬‬ ‫همه را دوست داشته بااشاد‪ ،‬باه انادک‬

‫نوشته های پشت کامیونی‬

‫مردمی اعتماد کن ‪ ،‬به هیاچ کاس بادی‬ ‫نکن (ویلیام شکسپیر)‬

‫ف‬

‫کا‬ ‫هی‬

‫من آنبدر جوان نیستم که هاماه چایاز را‬ ‫گاز دادن نشد مردی‬

‫عشز آن است که‬

‫برگردی!‬

‫بدانم (اسکاروایلد)‬ ‫انسانیت باید به جنگ خاتمه دهد‪ ،‬وگرناه‬ ‫جنگ این کار را خاواهاد کارد (جاان اف‬

‫یه بار پریدی موتوری ‪ ،‬دوبار پریدی موتوری‬ ‫غضنفر میاد تهران‪ ،‬ياه دخاتار خاوشاگال‬

‫‪ ،‬آخر می افتی موتوری!‬

‫کندی)‬ ‫آت و اشغال چیزی است که سالاهااسات‬

‫میبینه‪ ،‬بهش میگه‪ :‬خاانام ايان دوسات‬

‫نگه اش داشتی و دقیبا سه هفته قبل از‬

‫دختر كه میگن شمايین؟‬

‫اینکه به آن احتیاج پیدا کنی‪ ،‬به دور مای‬

‫آدم و حوا بچهی کجا هستند؟!‬ ‫یه انگلیسی‪ ،‬یه فرانسوی و یاه ایارانای‬

‫باه‬

‫اگر از عشبت نکنم گاریاه و زاری‬

‫جااهااناام کااه ماارا دوساات نااداری!‬

‫داشتن به زندگی آدم و حوا توی بهاشات‬

‫نباید سنگین تر از یخچالت باشی‬ ‫زندگی عادالنه نیست‪ ،‬سعی کن باهاش‬

‫نیگا میکردن‪ .‬انگلایاسایاه مایاگاه‪ :‬چاه‬ ‫سکوتی‪ ،‬چه احترامی! من مرمئنام کاه‬

‫اگر خواهی بمیری بای باهااناه‬

‫اینا انگلیسیاند!‬

‫ماست و خیار و هندوانه!‬

‫باخاور‬

‫عادت کنی‪.‬‬ ‫میان سالی زمانیه کاه پاهاناای عابال و‬ ‫باریکی کمر جایشان را باهم عاوض مای‬

‫فرانسویه میگه‪ :‬هم زیبا هستند و هم در‬ ‫حال عشببازی! حتما فرانسویاند!‬

‫اندازیش‪.‬‬

‫کنند‪.‬‬

‫نقل قولهای جالب‬

‫ایرانیه میگه‪ :‬نه لباسی‪ ،‬نه خونهای! فبح‬ ‫یک سیب برای خوردن! تازه‪ ،‬فکرمایاکانان‬ ‫توی بهشتن! صد در صد ایرانیاند!‬

‫من تصور می کنام باازار جاهاانای بارای‬ ‫ساخت ‪ 5‬کامپیوتر وجود داشاتاه بااشاد‪.‬‬ ‫(توماس واتسون مدیرعامل ‪IBM‬در ساال‬ ‫‪)0943‬‬

‫زورخانه‬ ‫توريست خارجی باا تاور اوماده باوده‬

‫وقتی پسر جوانی بودم به من گفتند‪ ،‬هار‬

‫زورخاوناه‬

‫کس می تواند ر یس جمهور شاود‪ ،‬حااال‬

‫رو نشونشون بدن‪ .‬خالصه میرن تو‪ ،‬مارده‬

‫کم کام دارم اعاتابااد پایادا مای کانام‬

‫ي‬

‫ايران‪ .‬از طرف تور میبرنشون ي‬ ‫مبیبینه ي‬

‫جايیه يا‬

‫جمعن‪ ،‬وسح هم ي‬

‫ساری مالات دور‬ ‫يارو هایاكالایاه داره‬

‫شنا میره و عرق میريزه‪ .‬خالصه يكم میره‬ ‫تو نخ پهلوونه‪ ،‬بعد میره جلو زير گاوشاش‬ ‫میگه‪Hey Sir; but she's gone! :‬‬

‫( کالرنس الرو ‪)0857-0938‬‬ ‫اینکه هیچ کاری برای انجام دادن نداشتاه‬ ‫باشید لذتی ندارد‪ ،‬لذت آنست که کالای‬ ‫کار داشته باشید و آنها را انجاام نادهایاد‬ ‫( مری ویلسون)‬

‫نقاشی فرزندان خود را به ما‬ ‫ایمیل کنید تا با نام آنها به رایگان‬ ‫چاپ شود‬ ‫‪negaarmag@gmail.com‬‬

‫عکسهای خود را از مناظر طبیعی‬ ‫و موضوعات اجتماعی برای ما‬ ‫ایمیل کنید تا با نام خودتان به‬ ‫رایگان چاپ شود‪.‬‬ ‫‪negaarmag@gmail.com‬‬


‫نگار‬

‫شماره ‪ 8‬سال اول جوالی‪1101‬‬

‫درد دل یک زن ایرانی*‬

‫‪07‬‬

‫من »مجید«هستم‪ ،‬وقتي در ايساتاگااه‬

‫من »بانو«هستم‪ ،‬وقتي از مارز پاناجااه‬

‫چراغ برق‪ ،‬اتوبوس خح واحد مي ايستد و‬

‫سالگي گذشته ام و هیچ ماردي دلاش‬

‫شوهرم مرا از پیاده رو مبابال صادا ماي‬

‫نمي خواهد وقتش را با من تلف بکند‪.‬‬

‫من »دوشیزه مکرمه«هستم‪ ،‬وقاتاي زن‬

‫زند‪.‬‬

‫ها روي سرم قند مي سابند وهامازماان‬

‫من »ضاعایافاه«هساتام‪ ،‬وقاتاي رياش‬

‫من در مااه اول عاروساي ام »خاانام‬

‫قند توي دلم آب مي شود‪.‬‬

‫سفیدهاي فامیل مي خاواهاناد از بارادر‬

‫کااوچااولاااو‪ ،‬عاااروسااک‪ ،‬مااالااوساااک‪،‬‬

‫بزرگم حز ارثم را بگیرند‪.‬‬

‫خانماي‪،‬عازيازم‪،‬عشاز مان‪ ،‬پایاشاي‪،‬‬ ‫قشنگم‪ ،‬عسلم‪ ،‬ويتامین و‪« ...‬هساتام‪.‬‬

‫من »مرحومه مغفوره«هستم‪ ،‬وقتي زيار‬ ‫يک سنگ سیاه گرانیت قشنگ خوابایاده‬

‫من »بي بي«هستم‪ ،‬وقتي تبديل به يک‬

‫ام و احتماال هیچ خوابي نمي بینم‬

‫شيء آرکا یک مي شوم و نوه و ناتایاجاه‬

‫من در فريادهاي شبانه شوهرم‪ ،‬وقاتاي‬

‫هايم تیک تیک از من عکس مي گیرند‪.‬‬

‫دير به خانه مي آيد‪ ،‬چند تار ماوي زنااناه‬ ‫روي یبه کتش است و دهانش بوي سگ‬

‫من »والده مکرمه «هستم‪ ،‬وقتي اعضاي‬

‫مرده مي دهاد‪» ،‬سالایاراه «هساتام‪.‬‬

‫هاایااات مااديااره شاارکاات پساارم بااراي‬

‫من »مامي «هستم‪ ،‬وقتي دختر نوجوانم‬

‫خودشیريني ‪ 11‬آگهي تسالایات در ‪11‬‬

‫در جشن تولد دوستش دروغ پردازي مي‬

‫روزنامه معتبر چاپ مي کنند‬

‫کند‪.‬‬

‫من »همسري مهربان و مادري فاداکاار «‬

‫من »مادر «هستم‪ ،‬وقتي مورد شامااتات‬

‫ابلیس‪ ،‬شجره مامره‪ ،‬اثیري‪ ،‬لکاته و‪« ...‬‬

‫هستم‪ ،‬وقاتاي شاوهارم باراي اثاباات‬

‫همسرم قرار مي گیرم چون آن روز به يک‬

‫هستم‪.‬‬

‫وفاداري اش البته تا چهلم‪ -‬آگهي وفاات‬

‫مهماني زنانه رفته بودم و غذاي بچه هاا‬

‫مرا در صفحه اول پرتیراژترين روزنامه شهر‬

‫را درست نکرده بودم‪.‬‬

‫من در محاوره ی ديرپاي اين کهن باوم‬ ‫» دلیله محتاله‪ ،‬نفس محیله مکاره‪ ،‬ماار‪،‬‬

‫دامادم به من »وروره جاادو«ماي گاوياد‪.‬‬

‫به چاپ مي رساند‬ ‫من »زنیکه «هستم‪ ،‬وقتي مرد همسايه‪،‬‬

‫حاج آقا مرا »والده«آقا مصرفي صدا ماي‬

‫من »زوجه«هستم‪ ،‬وقتي شوهرم پس از‬

‫تذکرم را در خصاوص درسات گاذاشاتان‬

‫زند‪.‬‬

‫چهار سال و دو ماه و سه روز باه حاکام‬

‫ماشینش در پارکینگ مي شنود‪.‬‬

‫من »مادر فوالدزره«هستم‪ ،‬وقتي بر سار‬ ‫حبوقم با اين و آن مي جنگم‪.‬‬

‫قاضي دادگاه خانواده قبول مي کاناد باه‬ ‫من و دختر شش ساله ام ماهیانه فاباح‬

‫من »ماماني «هستم‪ ،‬وقتي بچاه هاايام‬

‫بیست و پاناج هازار تاوماان ‪ ،‬بادهاد‪.‬‬

‫خرم مي کنند تا خالف هاايشاان را باه‬ ‫پدرشان نگويم‪.‬‬

‫»سرپارسات خااناوار «هساتام‪ ،‬وقاتاي‬

‫من »ننه «هستم‪ ،‬وقتي شالایاتاه ماي‬

‫شوهرم چهار سال پیش با کامیون قراضه‬

‫پوشم و چارقدم را با سنجاق زير گالاويام‬

‫اش از گردناه حایاران رد نشاد و باراي‬

‫محکم مي کنم و نوه ام خاجاالات ماي‬

‫همیشه در ته دره خوابید‪.‬‬

‫کشد به دوستانش بگويد من مادربزرگش‬ ‫هستم‪ ...‬به آنها مي گويد من خدماتاکاار‬

‫من »خوشگله «هستم‪ ،‬وقتي پسرهااي‬

‫پیر مادرش هستم‪.‬‬

‫جوان محله زير تیر چراغ برق وقت شان را‬

‫من »يک کدبانوي تمام عایاار «هساتام‪،‬‬

‫بیهوده مي گذرانند‪.‬‬

‫وقتي شوهرم آروغ هاي بودار مي زناد و‬ ‫کمربندش را روي شکم برآمده اش جاباه‬ ‫جا مي کند‪.‬‬

‫*بر گرفته از وبالگ آبدار خونه‬ ‫‪www.shahramf11.blogfa.com‬‬


‫نگار‬

‫شماره ‪ 8‬سال اول جوالی‪1101‬‬

‫‪08‬‬ ‫‪ ‬برترین گل زنها نیز مایاشال پاالتایانای‬ ‫ر یس فعلی یوفا و کااپایاتاان سااباز‬ ‫فرانسه می باشد‪.‬‬

‫ورزش‬

‫‪ ‬پرساببه ترین بازیکن ها ‪،‬لوتارماته وس‬ ‫(آلمان)لیلیان تورام (فرانسه) الکساندرو‬ ‫دل پیرو (ایتالیا)پیتراشمایکل (دانماارک)‬

‫ساقی عابدینی‪-‬کارشناس ورزش‬

‫آرون ونیتروادوین فان درسا (هلناد)مای‬

‫‪-‬کلگری‬

‫باشند‪.‬‬

‫‪ ‬در جاام مالاتاهاای اروپاا ‪ 1101‬آنادره‬ ‫‪ ‬در باشگاه استبالل خبر از پایاوساتان ‪ ‬موفز ترین مربی خارجای‪ “:‬اوتاوره هاا‬ ‫شوچنکو مهاجم تایام مالای فاوتاباال‬ ‫گل“ مربی تیم یونان بوده است‪.‬‬ ‫” امیر قلعه نوعی ” به استبالل به گوش‬ ‫اوکراین پس از حذف این تایام از جاام‬ ‫میرسد‪.‬‬ ‫ملتها اروپا از فوتبال بین المللی کانااره‬ ‫گیری کرد‪.‬‬ ‫‪ ‬انتضار طرفداران در دو باازی جاذاب در‬

‫‪ ‬آغاز بازیها لیگ برتر فوتبال ایران ‪ 19‬تیر‬ ‫ماه آغاز می شود ‪.‬‬

‫نیمه نهایی یورو ‪ 1101‬بین تایام هاای ‪ ‬با نگاهی به شکست فوتبال انگلستان‬ ‫پرتبال ‪-‬اسپانیا و ایتالیا ‪-‬آلمان به کاجاا‬

‫در سرح ملی می توان فرهنگ فوتباال‬

‫می انجامد ؟‬

‫انگلستان را فرهنگی محلی دانست ‪.‬‬

‫‪ ‬حذف روسیه و هلند در بازیهای گروهی ‪ ‬پس از ‪ 1‬تجربه نا ماوفاز باا ماربایاان‬ ‫ناباورانه بود‪.‬‬ ‫‪ ” ‬متسو“ حاال دیگر تنها گازیاناه اصالای‬ ‫سرمربیگری پرسپولیس می باشد‪.‬ایان‬ ‫در حالی است کاه ساایات بااشاگااه‬ ‫پرسپولایاس اعاالم کارده باود ” ژراره‬ ‫هااولاایااه“ ساارماارپاای گاازیاانااه اصاالاای‬ ‫سرمربیگری پرسپولیس میباشد ولای‬ ‫منابع خبری بین المللی از حضور وی در‬ ‫راس کادر فنی تیم ” ردباول“ اتاریاش و‬

‫خارجی در راس فوتبال انگلستان هماه‬ ‫طرفداران این تیم حضور ” هاری دناپ“‬ ‫انگلیسی روی تیم ملی خواهانند ‪.‬حال‬ ‫این سوال مرارح اسات آیاا دناپ ‪64‬‬ ‫ساله بدون هیچ تجربه بایان الامالالای‬ ‫‪،‬می تواند طی ‪ 6‬سال آینده موفابایات‬ ‫مبابل آلمان ‪،‬فرانسه ‪،‬اسپاانایاا‪،‬بارزیال‬ ‫‪،‬هلند و آرژانتین را کسب نماید؟‬ ‫مروری بر سیزدهمین دوره جام‬

‫آمریکا خبر داد‪.‬‬

‫ملتهای اروپا‬

‫‪ ‬المپیک ‪ 1101‬لندن با اپرایای باه ‪073‬‬ ‫زبان با نام ” حلبه ای به دور جاهاان“ و‬ ‫همچنان با مراسم حمل پرچم در انتضار‬ ‫افتتاح مراسم می باشد‪.‬‬ ‫‪ ‬اعتصاب رانندگان اتوبوس لندن ‪:‬در ایاام‬ ‫المپیک رانانادگاان اتاوباوس در لانادن‬ ‫خواستار اضافه دستمزد به مبالاغ ‪511‬‬ ‫پوند شدند‪.‬‬

‫‪ ‬پس از جدایی مصارافای دنایازلای از ‪ ‬آلمانها بیشترین حضاور را در باازیاهاا ‪ ‬به گافاتاه وزیار ورزش ایاران ‪،‬جاوایاز‬ ‫پرسپولیس محمد رویانیان مدیر عاامال‬ ‫داشتند و همچنین این تیم با ساه باار‬ ‫قهرمانان المپیک ‪ %51‬افزایش می یابد‬ ‫باشگاه پرسپولیس برای تسویه حساب‬ ‫قااااهاااارماااااناااای در سااااالااااهااااای‬ ‫و خبر خوش دیگر آن که محمد عباسی‬ ‫با دنیزلی به آنکارا رفت ‪.‬‬ ‫‪0971،0981‬و‪ 0996‬و ساه باار ناایاب‬ ‫وزیر ورزش و جوانان در دیدار از اردوهای‬ ‫قهرمانی پر افتخار ترین تیم این رقابتها‬

‫تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی در‬

‫بوده است‪.‬‬

‫خانه کشتی از پرداخت حاباوق ماادام‬ ‫العمر به ورزشکارانی که موفز به‬


‫نگار‬

‫شماره ‪ 8‬سال اول جوالی‪1101‬‬

‫‪El Correo‬‬ ‫روزنامه سیاسي‬ ‫‪ ‬کسب مدال در بازیهای المپیک شاوناد‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫‪ ‬رکورد پرش طول ایران تاوساح ماحاماد‬ ‫ارزنده رکورد دار پارش طاول ایاران در‬

‫مناسب‬

‫»ال كور و«چاپ اسپانیا‬ ‫هم تصويري از شادي‬

‫پاهایتان بزرگترین اندازه خاود را داشاتاه‬

‫بازيكنان اسپانیا روي جلد‬

‫باشد یعنی یا در پایان روز یا پس از انجام‬

‫برده و نوشته‪» :‬آنها‬ ‫بينضیرند‪ ،‬آنها‬ ‫اسرورهاند‪« .‬در توضیح‬

‫دوماایاان دور مساااباابااات قااهاارماااناای‬ ‫باشگاههای کشور شکسته شد ‪.‬‬

‫‪ 1101‬با چهار گل تیم ايتالیا را درهم‬

‫روزنامه فرانسوي‬

‫طریقه انتخاب کفش ورزشی‬

‫‪-0‬هنگامی برای خرید کفاش بارویاد کاه‬

‫اين تیتر آمده‪» :‬اسپانیا در فینال يورو‬

‫‪L’equipe‬‬

‫‪09‬‬

‫تمرینات ورزشی‪.‬‬ ‫‪-1‬هنگام انتخاب کفاش آن را باا هاماان‬ ‫جوراب هایی امتحان کنایاد کاه هاناگاام‬ ‫ورزش می پوشید‪.‬‬

‫كوفت تا براي اولین بار در تاريخ تیمي‬

‫‪-3‬کفشی را انتخاب کنید که پنجه هایتان‬

‫لبب بگیرد كه سه قهرماني پيدرپي در‬

‫بتواند به راحتی در آن تکان بخورد و هنگام‬

‫تورنمنتهاي مهم به دست آورده است‪ «.‬امتحان کردن راحت باشد‪.‬‬

‫»اكیپ«با روي جلد بردن‬

‫‪Sport‬‬

‫تصويري از خوشحالي‬

‫‪-4‬چند قدم با کفشتان بدوید‪.‬‬

‫بازيكنان اسپانیا نوشته‪:‬‬

‫روزنااامااه كاااتااالااوناایااايااي‬

‫‪-5‬هنگام امتحان کفش حوصله کنید و بند‬

‫»گراسیاس ‪«.‬در توضیح‬

‫»اسپرت«مهمترين خبرش‬

‫کفشهایتان را کامال ببندید‪.‬‬

‫اين تیتر آمده‪» :‬اسپانیا در‬

‫را به قهرماني اسپانیاا در‬

‫فینال با چهار گل تیم ايتالیا را برد تا‬ ‫هتتري‬

‫طاليي در بردن جامهاي مهم‬

‫كند‪» .‬خبر بعدي درباره رقابتهاي‬ ‫دوچرخهسواري است‪» :‬ساگان سالم بر‬ ‫جواني »‪.‬درباره رقابتهاي دوومیداني‬ ‫هم آمده‪» :‬الوينلي با نیزهاش باالتر‬ ‫ميپرد‪« .‬‬

‫يورو ‪ 1101‬اختصاص داده‬ ‫و نوشته‪» :‬تاريخي با سه‬ ‫قهرماني ‪«.‬در توضیح ايان‬

‫‪-6‬مرمئن شوید که کفش پاشنه هایاتاان‬ ‫را محکم گرفته است و هنگام راه رفتن یاا‬ ‫دویدن در پاهایتان نمی لغزد‪.‬‬

‫تیتر آمده‪» :‬اسپانیا با نمايشي شبیه باه ‪-7‬اگر ورزش خاصی را دست کم ‪ 3‬بار در‬ ‫بارسلونا موفز شد پس از ياورو ‪ 1118‬و هفته انجام می دهید باایساتای کافاش‬ ‫جامجهاني ‪ 1101‬حاال يورو ‪ 1101‬را ببرد و خاص آن ورزش را تهیه نمایید‪.‬‬ ‫تاريخساز شود‪« .‬خبر بعدي درباره نابال و‬ ‫انااتااباااالت اساات‪» :‬يااووه داويااد ويااا را‬ ‫ميخواهد‪«.‬‬


‫آرایش و زیبایی‪Fari‬‬ ‫برای تمامی افراد خانواده‬ ‫کوتاه کردن ‪ ،‬رنگ مو‬

‫در محل جدید‬

‫اصالح ابرو و صورت‬

‫راشد چویدری‬

‫ویتامینه موی سر‬

‫‪403-667-3884‬‬

‫هایالیت ‪ ،‬صاف کردن مو‬

‫با تعیین وقت قبلی‬

‫‪403-618-1554‬‬

‫انواع مواد غذایی ایرانی ‪ ،‬گوشت تازه گوساله ‪ ،‬گوسفندی و مرغ‬

‫‪403-247-0786‬‬

‫بهناز ندایی‬

‫فرید حاتم‬

‫(مشاور امالک)‬

‫(مشاور امالک)‬

‫‪FREE HOME‬‬ ‫‪EVALUATION‬‬

‫‪403-613-0306‬‬ ‫‪Doris‬‬ ‫‪Doris LaTouche‬‬ ‫‪LaTouche -- Roland‬‬ ‫‪Roland‬‬ ‫‪Mobile Mortgage Specialist‬‬ ‫‪Mobile Mortgage Specialist‬‬

‫‪-Skilled at simplifying mortgage needs‬‬ ‫‪Over 30 years of experience in the industry‬‬

‫‪Doris.Latouche@td.com‬‬ ‫‪Doris.Latouche@td.com‬‬

‫‪403-607-6068‬‬ ‫‪403-607-6068‬‬

‫مشاوره برای اخذ ‪PEng.‬‬ ‫آذر آذرخش‬

‫ثبت نام ‪ -‬فرجام‬

‫‪Regional Manager‬‬

‫محمد طغرایی‬ ‫دیگر نگران از کار افتادن خودرو‬ ‫خود در شهر کلگری نباشید ما‬ ‫به کمک شما خواهیم شتافت‬

‫‪403-992-2177‬‬

‫‪403-903-9866‬‬

NEGAAR  

Monthly Newsletter of Iranian Community

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you