Page 1

‫انجمن فرهنگی ایرانیان شهر کلگری برگزار می کند‬

‫جشن بزرگداشت روز مادر‬ ‫صفحه ‪2‬‬

‫ن‬ ‫گار‬

‫نشریه فارسی زبان آلبرتا‬ ‫سال اول شماره ششم‬ ‫می‪2102‬‬ ‫رایگان‬

‫مسعود فروزان (مشاور امالک)‬ ‫)‪Masoud Foroozan ( REALTOR‬‬ ‫مشاور امالک مسکونی با کمک های تجاری‪،‬وام ‪ ،‬معرفی وکیل و بازرس در خدمت شما عزیزان می باشد‬ ‫لطفاً قبل از خرید و فروش امالک تجاری و مسکونی خود با ما تماس بگیرید‬

‫‪403-542-7885‬‬ ‫‪mforoozan@hotmail.com‬‬ ‫‪SOLD‬‬


‫نگار‬

‫شماره ‪ 6‬سال اول می‪2102‬‬

‫در این شماره میخوانید‪...‬‬ ‫سرفصل‬

‫‪2‬‬

‫خاطرات‬

‫صفحه‬

‫سخنی با خوانندگان‬

‫‪3‬‬

‫خبرهای گوناگون‬

‫‪4‬‬

‫باز در چهره خاموش خيال‬

‫دانستنی ها‬

‫‪5‬‬

‫خنده زد چشم گناه آموزت‬

‫سالمت‬

‫‪6‬‬

‫باز من ماندم و در غربت دل‬

‫سرگرمی‬

‫‪7‬‬

‫حسرت بوسه هستي سوزت‬

‫امور مالی شخصی‬

‫‪8‬‬

‫باز من ماندم و يك مشت هوس‬

‫سایبر تول‬

‫‪8‬‬

‫باز من ماندم و يك مشت اميد‬

‫کار‬

‫‪8‬‬

‫ياد آن پرتو سوزنده عشق‬

‫از ایران‬

‫‪9‬‬

‫كه ز چشمت به دل من تابيد‬

‫‪00‬‬

‫باز در خلوت من دست خيال‬

‫از البالی وبالگها‬ ‫دیدنيهای جهان‬

‫‪02‬‬

‫صورت شاد ترا نقش نمود‬

‫انگليسی برای خودم‬

‫‪02‬‬

‫بر لبانت هوس مستي ريخت‬

‫فرهنگ‬

‫‪03‬‬

‫آشپزی‬

‫‪04‬‬

‫تکنولوژی‬

‫‪05‬‬

‫فکاهی‬

‫‪06‬‬

‫ورزش‬

‫‪08‬‬

‫در نگاهت عطش طوفان بود‬ ‫ياد آن شب كه ترا ديدم و گفت‬ ‫دل من با دلت افسانه عشق‬ ‫چشم من ديد در آن چشم سياه‬ ‫نگهي تشنه و ديوانه عشق‬ ‫ياد آن بوسه كه هنگام وداع‬ ‫بر لبم شعله حسرت افروخت‬ ‫ياد آن خنده بيرنگ و خموش‬ ‫كه سراپاي وجودم را سوخت‬ ‫رفتي و در دل من ماند به جاي‬ ‫عشقي آلوده به نوميدي و درد‬ ‫نگهي گمشده در پرده اشك‬ ‫حسرتي يخ زده در خنده سرد‬ ‫آه اگر باز بسويم آيي‬ ‫ديگر از كف ندهم آسانت‬ ‫ترسم اين شعله سوزنده عشق‬ ‫آخر آتش فكند بر جانت‬

‫”فروغ فرخزاد“‬


‫نگار‬

‫شماره ‪ 6‬سال اول می‪2102‬‬

‫سخنی با خوانندگان‬

‫آموزش زبان و ادبیات افرسی‬ ‫هچ ستودنی است هک هم گام با تمام مهارت اهی هک هب فرزندا نتانمی آموزید‪،‬شاهدتواانیی و تسلط او رب زبان‬ ‫شیرین ماردی‪ ,‬افرسی باشید‪ .‬فریبا عطایی ‪,‬فوق لیسانس زبان و ادبیات افرسی با شیب از ‪ 71‬سال سابقه ی‬ ‫آموزش رد دااگشنه اه و مدا رس اریان‪.‬‬ ‫تدریس زبان فارسی برای سنین ‪ 6‬سال و باالتر و برای سنین ‪ 21‬سال و باال تر کالس جداگانه در‬ ‫نظر گرفته شده است‬

‫تلفن ‪587-351-6731 :‬‬

‫‪3‬‬


‫نگار‬

‫شماره ‪ 6‬سال اول می‪2102‬‬

‫‪4‬‬

‫شود و بدتر اینکه در سال گذشته حاتای دیابت و اناواع سارطااناهاا دولات فادرال‬ ‫دو درصد افازایاش مصارف بارق در ایان تصميم گرفت که رستورانها را مالازم باه‬

‫خبرهای گوناگون‬ ‫کلگری هیچ کاهشی در مصرف برق‬ ‫در ساعت زمین نشان نداد‬ ‫ميزان مصرف برق در ساعت زمين نشاان‬ ‫داد که ساکنان کلگری تصميم گرفتند کاه‬ ‫به جای چراغهای خود ساعات زمايان را‬ ‫خاموش کنند‪ .‬ساعت زمين که امسال در‬ ‫‪ 31‬مارس به مدت یکساعات از سااعات‬ ‫هشت و نيم شب آغاز شد قرار باود کاه‬ ‫مردم با خاموش کردن چراغها و وساایا‬ ‫برقی خود به طور نمادین اهميت مایايا‬ ‫زیست را یادآور شوند‪ .‬بر طبق گزارشهای‬ ‫انمکس امسال هيچ تغاياياری در مايازان‬ ‫مصرف برق در ساعت زمين در کالاگاری‬ ‫دیده نشد‪ .‬در واقع این دومين سال پياپی‬ ‫است که در کلگری در ساعت زمين هياچ‬ ‫تغييری در ميزان مصرف برق دیاده نامای‬

‫مدیریت میتوا ‪ :‬میمد طغرایی‬ ‫تلفن‪403-903-9866 :‬‬

‫درج سدیم و کالری غذاها کند‪ .‬در ساال‬

‫ساعت دیده شد‪.‬‬ ‫مواد سمی در شبکه جمع آوری‬

‫رستورانها را از قوانين دولتی معاف کاناد‪.‬‬

‫باران کلگری‬ ‫در روز ‪ 26‬آوری‬

‫‪ 2112‬دولت تصميم گرفاتاه باود‪ ،‬ماناوی‬

‫‪ 53‬لاياتار مااده سامای‬

‫تولوئن از سمت فارودگااه کالاگاری وارد‬ ‫شبکه جمع آوری آب باران شهر کالاگاری‬ ‫شد‪ .‬تولوئن معموال به عنوان حالل در تينر‬

‫ولی هم اکنون هزینه باالی درمان بيماری‬ ‫های ناشی از مصرف غذاهای پر کالری و‬ ‫پر نمک ‪ ،‬دولت مجبور به تجدید نظر درباره‬ ‫این قانون شد‪.‬‬ ‫بخش صدور ویزا سفارت کانادا در‬

‫های رنگ‪ ،‬ضد یخ هاا و ماواد شاویاناده‬

‫تهران تعطیل شد‬

‫استفاده می شود و این ماده در نااحاياه‬

‫صنعتی مک کال پارک وارد شباکاه شاده سفارت کانادا در تاهاران یاکاشاناباه ‪01‬‬ ‫است‪ .‬آتش نشانی و یک شرکت پيمانکار اردیبهشت ماه ( ‪ 31‬آوری ) اعالم کرده که‬ ‫برای جمع آوری این ماده سمی فراخوانده بخش صدور ویزای این سافاارتاخااناه باه‬ ‫شدند‪ .‬یک آتش نشان در اثر استناشااق منظور کاهش هزینه هاا تاعاطايا‬

‫شاده‬

‫گازهای سمی منتشر شده از ایان مااده است‪.‬‬ ‫به بيمارستان منتق‬

‫شد‪.‬‬

‫این سفارتخانه با انتشار بيانيه ای اعاالم‬

‫رستورانها ملزم به درج کالری و سدیم در کرده که خدمات مربوط به صدور ویزا برای‬ ‫منوهای غذایی خود شادناد ‪.‬باه دلايا‬

‫ایرانيان به شهر آنکارا در ترکاياه ماناتاقا‬

‫افزایش بيماریهای قلبی‪ ،‬سکتاه ماغازی‪ ،‬شده است‪.‬‬

‫مدیر اجرایی ‪ :‬علی طغرایی‬ ‫آدرس الکترونیکی‪negaarmag@gmail.com :‬‬

‫‪www.issuu.com/negaarmag‬‬

‫ مسئوليت مطالب مندرج در ”نگار“ از هر نظر با نویسندگان آنهاست و مطالب مزبور لزوماا دیادگااهاهاای نشاریاه را ماناعاکاس‬‫نمی کند ‪.‬‬ ‫ بعضی از مطالب ”نگار“ برای افراد پایين تر از ‪ 08‬سال مناسب نمی باشد‪.‬‬‫ ”نگار ” در ویرایش و ترخيص مقاله های دریافتی ضمن حفظ دیدگاه نویسندگان آنها ‪،‬آزاد است‪.‬‬‫ تمامی مطالب این نشریه جهت آگاهی می باشد و هيچ کدام جایگزین مراجعه به متخصص نيست ‪.‬ناشر سعی کرده مطالب را‬‫با صیت باالیی ارائه دهد ولی هرگونه خسارت ناشی از استفاده از مطالب این نشریه را از خود سلب می کند‪.‬‬ ‫ “نگار ”در رابطه با آگهی های مندرج هيچ گونه مسئوليتی ندارد‪.‬‬‫‪ -‬استفاده جزئی یا کلی از مطالب این نشریه به هر صورت (شام‬

‫الکترونيکی و کتبی) نياز به مجوز کتبی دارد ‪.‬‬

‫‪”-‬نگار“ به هيچ حزب ‪ ،‬گروه و ارگان خاصی وابستگی ندارد و کامال مستق‬

‫می باشد‪.‬‬

‫“نگار“ هر ماه در سوپر مارکت و رستوران اطلس ‪ ،‬رستوران شیراز ‪ ،‬رستوران خانه کباب ‪ ،‬فروشگاه مواد غذایی‬‫اسپایس بازار و سوپر استور های کانتری هیل ‪ ،‬شانسی و سیگنال هیل توزیع می گردد‪.‬‬


‫نگار‬

‫شماره ‪ 6‬سال اول می‪2102‬‬

‫دانستنی ها‬

‫‪5‬‬

‫آموزان بين هفت تاا ‪ 02‬ساال سان‬

‫وی گفته شد که صال‪ .‬در این اسات‬

‫داشتند‪ .‬بی بی خانم برای تشاویاق‬

‫که مدرسه تعطي‬

‫شود‪ .‬سرانجام‪ ،‬با‬

‫والدین درس آشپزی را نيز باه درس‬

‫وجود ایستادگی بی بای خاانام در‬

‫ها اضافه و مرکزی را بارای آماوزش‬

‫برابر مشکالت‪ ،‬مدرسه دوشايازگاان‬

‫کارهای دساتای افاتاتاا‪ .‬کارد‪ .‬باه‬ ‫مدرسه دوشیزگان‪ ،‬اولین‬ ‫مدرسه دخترانه‬ ‫پس از انقالب مشروطيت گفتگوهایی‬ ‫بين نمایندگان صورت گرفت‪ .‬پااره ای‬ ‫از آنان چون ناظماالسالم از تأساياس‬ ‫مدارس دخترانه حماایات ناماودناد و‬ ‫گفتند‪« :‬در تربيت بنات و دوشيازگاان‬ ‫وطن بکوشيم و به آنها لباس علام و‬

‫تهيدستان جهت ثبت نام دخترانشان‬ ‫در مدرسه تخفيف داد‪ .‬بی بی خانم‬ ‫و دو دخترش ماولاود و افضا‬

‫ساه‬

‫کالس مدرسه را اداره کردند‪.‬‬

‫تعطي‬

‫شد‪.‬‬

‫مه لقا مال‪ .‬نوهی دختری بیبیخانم‬ ‫به دویچهوله میگوید‪» :‬این مدرسه‬ ‫خيلی سر و صدا راه اناداخات‪ .‬اماام‬ ‫جماعت مسجد عبدالعظيم پای منبار‬

‫سرچارلز مايرلينگ سفير كبيار وقات‬

‫گاافااتااه بااود کااه کاالاامااه دوشااياازه‬

‫انگلستان در ناماهاي كاه باه ادوارد‬

‫شهوتانگيز است‪ ،‬وای بر ملتی کاه‬

‫گري مينويسد درباره ايان مادرساه‬

‫مدرسه دوشيزگان داشته باشد‪ .‬آقاا‬

‫ميگويد‪:‬‬

‫سيدعلی شوشتری اعالماياه چاا‬ ‫کرد و نوشت این مدرسه ماال زنای‬

‫هنر بپوشيم‪ ،‬چه تا دخاتارهاا عاالام‬

‫»مسيو دوهارتويك پيش از ظهر امروز‬

‫نشوناد‪ ،‬پسارهاا باخاوبای تاربايات‬

‫داستان جالبي برايم گفت و آن اينكه‬

‫نخواهند شد‪.‬نخستين باار در ساال‬

‫همسر يكي از غالمان ما الهام بخش‬

‫‪ 0324‬ها‪ .‬ق مادرساه ای باه ناام‬

‫يك انجمن زنان است كه ماخاصاوصاا‬

‫بانوو بوی‬

‫ماهيت زيانبخش دارد‪ .‬واقعيت مطلب‬

‫بعد از جریان به تو‬

‫بی خانم وزیراف‪(،‬مادر علی ناقای‬

‫اين است كه زن مزبور (بيبي خانم)‬

‫شورای ملی‪ ،‬بی بی خاانام پاياش‬

‫وزیری موسياقايادان ایارانای) بارای‬

‫در طبقه خود بر خالف معاماول زناي‬

‫صنيع الدوله (وزیر معارف) رفات‪ .‬ایان‬

‫كرده و ساه مااه‬

‫باار تاقاااضااای وی پاذیاارفااتاه شااد‪،‬‬

‫مدرسه دوشيزگان توس‬

‫دختران گشایش یافت‪.‬‬ ‫بیبیخانم استرآبادی این مدرسه را‬ ‫پس از فراغت از تربيت فرزندانخود در‬ ‫‪ 51‬سالگی‪ ،‬در سال ‪0280‬شمسای‬ ‫تاسيس کرد‪.‬‬ ‫این مدرسه در خانه مسکونی او باا‬ ‫سه کالس درس کاار خاود را آغااز‬ ‫کرد‪ .‬بی بی خانم مقدمات معلمی را‬ ‫در مدرسه آمریکایی ها فارا گارفاتاه‬

‫است خوب تیصي‬

‫است که مفاسد دینيه دارد‪ .‬خانهاش‬ ‫می‬

‫اجتماع هنرمندان است و در آن‬

‫تار میزنند«‬ ‫بستن ماجالاس‬

‫است كه يك مدرسه دخترانه تشكي‬

‫مشروطه بر اینکه فق‬

‫داده و دختران اشخاص خيلي میترم‬

‫تا ‪ 6‬سال در مدرسه تیصي‬

‫در آن درس ميخوانند‪«.‬‬

‫کلمه دوشيزه نيز از تابلوی مادرساه‬

‫امام جماعت مسجد‬ ‫عبدالعظیم پای منبر گفته بود‬ ‫که کلمه دوشیزه‬ ‫شهوتانگیز است‪ ،‬وای بر‬ ‫ملتی که مدرسه دوشیزگان‬ ‫داشته باشد!‬

‫بود‪.‬این مدرسه از نخستين دبساتاان‬

‫اقدام جسورانه بای بای خاانام باا‬

‫های دخترانه به روش جدید تعليام و‬

‫مخالفت بسيااری روبارو گشات باه‬

‫تربيت بود که در تهاران دروازه هاای‬

‫طوری که پاره ای ازمخالفان تصامايام‬

‫میمدیه‪ ،‬بازارچه حاجی میمدحسن‬

‫به ویران کردن مدرسه گرفتناد‪ .‬طای‬

‫واقع بود‪ .‬درس هایی که تدریس می‬

‫فشارهای بی رویه مخالفان مادرساه‬

‫شد‪ ،‬عبارت بود از‪ :‬تاریخ‪ ،‬جاغارافاياا‪،‬‬

‫دوشيزگان‪ ،‬بی بی خانام باه وزارت‬

‫نگارش‪ ،‬ریاضيات و علوم دینی‪ .‬دانش‬

‫معارف شکایت نمود‪ .‬اما در جواب باه‬

‫حذف شود‪.‬‬

‫دختران بين ‪4‬‬ ‫نمایند و‬


‫نگار‬

‫شماره ‪ 6‬سال اول می‪2102‬‬

‫مستقيم خورشياد پارهاياز کاناياد‪ .‬اگار‬

‫سالمت‬ ‫به تاخیر انداختن بروز آلزایمر‬ ‫بيماری آلزایمر عاالجای نادارد‪ ،‬و هاياچ‬ ‫شيوه قاطعی برای پيشگيری از آن هام‬ ‫وجود ندارد‪.‬‬ ‫اما پژوهشها نشان دادهاند که برخی از‬ ‫فعاليتها مماکان اسات در باه تااخايار‬ ‫انداختن بروز این عارضه موثر باشند‪.‬‬ ‫از جمله بهتر است این کاارهاا را اناجاام‬ ‫دهيد‪:‬‬ ‫•مرتبا ورزش کنيد‪.‬‬ ‫•فعاليتهای تیریککننده ذهان مااناناد‬ ‫بازی شطرنج‪ ،‬نواختن یک آلت موسيقای‬ ‫یا ح کردن جدول کلمات متقاطع اناجاام‬ ‫دهيد‪.‬‬ ‫•رژیااام غاااذایااای غااانااای از ماااواد‬ ‫آنتیاکسيدانت با مقدار زیادی سيازی و‬ ‫ميوه‪ ،‬مغزهای خوراکی و ماهای مااناناد‬ ‫ماهی آزاد که مقدار زیاادی اسايادهاای‬ ‫چرب اومگا‪ 3-‬دارد‪ ،‬مصرف کنيد‪.‬‬ ‫• وزنتان را کاناتارل کاناياد‪ .‬افارادی کاه‬ ‫اضافه وزن دارند با احتمال بيشتری به این‬ ‫بيماری دچار می شوند‪.‬‬ ‫پیشگیری از چروک پوست‬ ‫چااروک پااوساات نااتاايااجااه طااباايااعاای از‬

‫اما برخی از رفتارها میتواند این فرآیند را‬ ‫سرعت بخشد و بااعاظ ظاهاور زودرس‬ ‫چروک شود‪ .‬رعایت نکات زیر میتواند باه‬ ‫حفظ شادابی جوانی پوستتان کمک کند‪:‬‬ ‫•از قرارگاياری درازمادت در بارابار ناور‬

‫را بوجود آورند‪.‬عاالئام عافاونات شااما‬

‫مجبورید به زیار آفاتااب بارویاد‪ ،‬باا سار‬

‫قرمزی‪ ،‬تورم‪ ،‬درد و تیریک در مایا‬

‫گذاشتن کاله و کرم ضدآفتاب از پوستتان‬

‫میشود‪ .‬پس از چند روز چرک و ساایار‬

‫میافظت کنيد‪.‬‬

‫ترشیات ممکن است از زخم تراوش کند‪.‬‬

‫آن‬

‫•از تختهای برنزهکردن استفاده نکنيد‪.‬‬

‫عفونتهای باکتریایی با آناتایباياوتاياک‬

‫•سيگار نکشيد‪.‬‬

‫وعفونتهای قارچی با کرمهای ضادقاارچ‬

‫•مرنبا به مقدار کافی آب بخورید‪.‬‬

‫درمان میشوناد‪ .‬اگار آبساه در مایا‬

‫•پوستتان را با کرمهاا و لاوساياونهاا‬ ‫مرطوب نگهدارید‪.‬‬ ‫اگر زیاد عرق می کنید‬

‫تشکي‬

‫شود‪ ،‬پزشک ممکن است بارای‬

‫درمان عفونت به آن نيشتر بزند‪.‬‬ ‫خال مشکوک را شناسایی کنید‬

‫اگر حتی در هاوای سارد بادون دلايا‬

‫خالهای غيرطبيعی ممکن است نشانگر‬

‫خاصی به مقدار زیااد عارق مایکاناياد‪،‬‬

‫سرطان پاوسات بااشاناد‪ .‬بارای بارای‬

‫ممکن است غدد عرقیتان بيش از حاد‬

‫شناسایی خالی که ممکن است بدخيام‬

‫فعال باشد‪.‬‬

‫باشد‪ ،‬از این توصيهها پيروی کنيد‪:‬‬

‫ایاان عااارضااه هاايااپاارهااياادروز ناااماايااده‬ ‫میشود‪.‬هيپرهيدروز معماوال دساتهاا‪،‬‬ ‫پاها و زیر بغ‬

‫•عدم تقارن‪ :‬خالهای سرطانی معماوال‬ ‫شکلی نامنظم دارند‪.‬‬

‫را گرفتار میکاناد‪ .‬بارخای‬

‫•حاشيهها‪ :‬خالهای سرطاانای اغالاب‬

‫بيماریهای دیگر و مصرف بعضی داروهاا‬

‫لبههایی غيرطبيعی دارناد کاه ماماکان‬

‫هم ممکن است باعظ فعاليات باياش از‬

‫است کنگرهدار باشد‪.‬‬

‫حد غدد عرق شوند‪.‬‬

‫•رنگ‪ :‬داشتن رناگهاای ماخاتالاف یاا‬

‫هيپرهيدروز را میتوان با شاياوه هاایای‬

‫سایههای متعدد قهوهای و سياه اغالاب‬

‫کاانااتاارل کاارد‪،‬از جااماالااه اسااتاافاااده از‬

‫در خالهای سرطانی ظاهر میشود‪ ،‬در‬

‫دئودرانتهای قوی‪،‬مصرف داروهایی کاه‬

‫حاليکه رنگ یکدست معموال در خالهاای‬

‫ترشح عرق را مهار میکناناد و تازریاق‬

‫معمولی خوشخيم دیده میشود‪.‬‬

‫داروی بوتوکس()‪،Botox‬‬

‫•قطر‪ :‬خالهای سرطانی معموال بزرگتار‬

‫یک شيوه درماانای دیاگار ماورد تاایاياد‬

‫از خالهای خوشخيم هستند ‪ -‬معموال در‬

‫ساازماان غاذا و داروی آمااریاکاا( )‪FDA‬‬

‫حد اندازه یک پاککن ته مداد یا بزرگتر‪.‬‬

‫گذراندن یک جریان الکتریکی ضاعاياف از‬

‫اگر خالی را با هریک از این خصوصيات بر‬

‫دستها و پاها برای غيرفعال کردن غادد‬

‫روی بدنتان مشاهده کردید‪ ،‬از پازشاکاان‬

‫عرقی بيش از حد فعال است‪.‬‬

‫بخواهيد آن را معاینه کند‪.‬‬

‫دسترفتن انعطاف پوست با افزایش سن‬ ‫است‪.‬‬

‫‪6‬‬

‫عفونت ناخن‬ ‫عقربک یا پارونيشيا عفونت پوست اطراف‬ ‫ناخن است که در اغلب موارد نااشای از‬ ‫گسيختن ناخن یا ریشه آن است‪.‬‬ ‫اگر پوست شکاف بردارد باکتری یا قارچها‬ ‫میتوانند جمع شوند و عفونتی دردنااک‬

‫با درج آگهی در ”نگار“ به‬ ‫کسب و کار خود رونق‬ ‫بیشتری دهید‪.‬‬ ‫‪negaarmag@gmail.com‬‬ ‫تلفن‪453-555-3983:‬‬


‫نگار‬

‫شماره ‪ 6‬سال اول می‪2102‬‬

‫‪7‬‬

‫جستجوی کلمات ‪:‬‬ ‫کلمات موجود در جدول سمت راست را در دو جدول سمت چپ بيابياد و دور آن‬ ‫خ بکشيد‪ ،‬کلمات می توانند در هار چاهاار جاهات در جادول وجاود داشاتاه‬ ‫باشند‪.‬جدول سمت چپ شام کلمات انگليسی و جدول سمت راست معانی آن‬ ‫کلمات به فارسی است‪ .‬این جداول می تواند بصورت مجزا یا دوقلو ح شوند‪.‬‬

‫سرگرمی‬

‫تم این شماره جدول انواع یقه لباس زنانه و مردانه می باشد‪.‬‬ ‫ی ب‬ ‫ا ک‬ ‫د غ‬ ‫ل ر‬ ‫ز د‬ ‫ب گ‬ ‫ه ک‬ ‫ی پ‬ ‫گ ح‬ ‫ر د‬ ‫ت پ‬ ‫ا ت‬ ‫ا ه‬ ‫خ غ‬

‫ی ب‬ ‫ر ز‬ ‫ب ب‬ ‫ل ج‬ ‫ع ا‬ ‫س و‬ ‫ع ل‬ ‫غ ج‬ ‫ق پ‬ ‫ث گ‬ ‫ث پ‬ ‫ش ت‬ ‫ا خ‬ ‫ب ن‬

‫پ ی‬ ‫ر غ‬ ‫ت و‬ ‫ن ل‬ ‫د د‬ ‫س ر‬ ‫خ گ‬ ‫ق خ‬ ‫ق پ‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫گ گ‬ ‫ر و‬ ‫و ن‬ ‫ل ج‬

‫ک ت‬ ‫غ غ‬ ‫س ا‬ ‫ا و‬ ‫و ی‬ ‫ن پ‬ ‫غ ک‬ ‫ج ه‬ ‫ف ب‬ ‫ن ک‬ ‫د ه‬ ‫س ی‬ ‫غ ا‬ ‫ق ق‬

‫ل ث‬ ‫ه ج‬ ‫د ک‬ ‫ی ن‬ ‫چ ج‬ ‫ن م‬ ‫ل و‬ ‫ی ه‬ ‫و ن‬ ‫ش ت‬ ‫خ ز‬ ‫ن ی‬ ‫د ی‬ ‫د و‬

‫خ‬ ‫ب ر د‬ ‫ز‬ ‫ث د خ‬ ‫ا ث پ ق‬ ‫ل م ت ب‬ ‫غ غ ح ن‬ ‫ن‬ ‫ج ی ه‬ ‫ر ق ف ش‬ ‫ع‬ ‫گ ی ر‬ ‫ج‬ ‫ع ا ر‬ ‫ح‬ ‫ج ق د‬ ‫ب‬ ‫ه‬ ‫گ ا‬ ‫ا‬ ‫ل گ ن‬ ‫ح د ب ت‬ ‫ش ش ش ج‬

‫‪Z‬‬ ‫‪F‬‬ ‫‪N‬‬ ‫‪Q‬‬ ‫‪P‬‬ ‫‪J‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪S‬‬ ‫‪U‬‬ ‫‪S‬‬ ‫‪L‬‬ ‫‪A‬‬ ‫‪S‬‬ ‫‪H‬‬ ‫‪F‬‬ ‫‪I‬‬

‫‪G‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪E‬‬ ‫‪D‬‬ ‫‪Z‬‬ ‫‪H‬‬ ‫‪G‬‬ ‫‪S‬‬ ‫‪G‬‬ ‫‪P‬‬ ‫‪I‬‬ ‫‪O‬‬ ‫‪N‬‬ ‫‪Y‬‬ ‫‪C‬‬

‫انگليسی‬

‫هفت‬

‫بی بی‬

‫پاپيونی‬

‫قایقی‬

‫گرد‬

‫‪Shirt‬‬

‫‪V shaped‬‬

‫‪Peterpan‬‬

‫‪Bow‬‬

‫‪Slash‬‬

‫‪Round‬‬

‫‪D‬‬ ‫‪E‬‬ ‫‪G‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪Q‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪Z‬‬ ‫‪N‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪J‬‬ ‫‪S‬‬ ‫‪I‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪S‬‬ ‫‪E‬‬ ‫‪Q‬‬

‫‪P‬‬ ‫‪E‬‬ ‫‪T‬‬ ‫‪E‬‬ ‫‪R‬‬ ‫‪P‬‬ ‫‪A‬‬ ‫‪N‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪K‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪Y‬‬ ‫‪W‬‬ ‫‪R‬‬ ‫‪K‬‬ ‫‪T‬‬

‫‪P‬‬ ‫‪A‬‬ ‫‪T‬‬ ‫‪F‬‬ ‫‪F‬‬ ‫‪D‬‬ ‫‪G‬‬ ‫‪N‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪G‬‬ ‫‪N‬‬ ‫‪E‬‬ ‫‪A‬‬ ‫‪N‬‬ ‫‪J‬‬ ‫‪N‬‬

‫دلبری‬

‫‪Q‬‬ ‫‪Y‬‬ ‫‪R‬‬ ‫‪F‬‬ ‫‪I‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪I‬‬ ‫‪T‬‬ ‫‪R‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪E‬‬ ‫‪U‬‬ ‫‪A‬‬ ‫‪S‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪P‬‬

‫‪J‬‬ ‫‪K‬‬ ‫‪I‬‬ ‫‪K‬‬ ‫‪E‬‬ ‫‪A‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪I‬‬ ‫‪Q‬‬ ‫‪T‬‬ ‫‪Q‬‬ ‫‪P‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪K‬‬ ‫‪P‬‬ ‫‪X‬‬

‫‪H‬‬ ‫‪F‬‬ ‫‪H‬‬ ‫‪O‬‬ ‫‪K‬‬ ‫‪Q‬‬ ‫‪I‬‬ ‫‪L‬‬ ‫‪H‬‬ ‫‪S‬‬ ‫‪U‬‬ ‫‪P‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪Q‬‬ ‫‪N‬‬ ‫‪V‬‬

‫‪O‬‬ ‫‪T‬‬ ‫‪S‬‬ ‫‪L‬‬ ‫‪R‬‬ ‫‪P‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪E‬‬ ‫‪G‬‬ ‫‪D‬‬ ‫‪N‬‬ ‫‪E‬‬ ‫‪K‬‬ ‫‪I‬‬ ‫‪K‬‬ ‫‪F‬‬

‫اخوندی‬

‫‪H‬‬ ‫‪R‬‬ ‫‪R‬‬ ‫‪E‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪L‬‬ ‫‪A‬‬ ‫‪H‬‬ ‫‪N‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪N‬‬ ‫‪K‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪D‬‬ ‫‪H‬‬ ‫‪D‬‬

‫‪M‬‬ ‫‪S‬‬ ‫‪F‬‬ ‫‪K‬‬ ‫‪L‬‬ ‫‪R‬‬ ‫‪H‬‬ ‫‪A‬‬ ‫‪O‬‬ ‫‪E‬‬ ‫‪J‬‬ ‫‪P‬‬ ‫‪E‬‬ ‫‪U‬‬ ‫‪U‬‬ ‫‪R‬‬

‫‪I‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪J‬‬ ‫‪R‬‬ ‫‪T‬‬ ‫‪L‬‬ ‫‪T‬‬ ‫‪N‬‬ ‫‪L‬‬ ‫‪S‬‬ ‫‪O‬‬ ‫‪P‬‬ ‫‪M‬‬ ‫‪Q‬‬ ‫‪F‬‬ ‫‪L‬‬

‫اسکی‬

‫‪Turtleneck Stand up Sweetheart‬‬

‫‪V‬‬ ‫‪U‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪I‬‬ ‫‪R‬‬ ‫‪S‬‬ ‫‪D‬‬ ‫‪T‬‬ ‫‪K‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪A‬‬ ‫‪Z‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪N‬‬ ‫‪O‬‬ ‫‪X‬‬

‫‪Z‬‬ ‫‪I‬‬ ‫‪Q‬‬ ‫‪L‬‬ ‫‪F‬‬ ‫‪S‬‬ ‫‪R‬‬ ‫‪J‬‬ ‫‪O‬‬ ‫‪H‬‬ ‫‪D‬‬ ‫‪N‬‬ ‫‪U‬‬ ‫‪O‬‬ ‫‪R‬‬ ‫‪R‬‬

‫‪W‬‬ ‫‪P‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪U‬‬ ‫‪G‬‬ ‫‪U‬‬ ‫‪L‬‬ ‫‪W‬‬ ‫‪S‬‬ ‫‪S‬‬ ‫‪Q‬‬ ‫‪H‬‬ ‫‪F‬‬ ‫‪P‬‬ ‫‪T‬‬ ‫‪T‬‬

‫‪T‬‬ ‫‪W‬‬ ‫‪N‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪T‬‬ ‫‪E‬‬ ‫‪R‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪R‬‬ ‫‪R‬‬ ‫‪O‬‬ ‫‪J‬‬ ‫‪J‬‬ ‫‪W‬‬ ‫‪T‬‬

‫ملوانی‬

‫‪Square‬‬

‫جدول سو دو کو (مبتدی)‬ ‫جواب جدول شماره قبل‬

‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9 1 5‬‬ ‫‪2 3 6 7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1 2 3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1 4‬‬

‫‪3 6‬‬ ‫‪1 8 4‬‬ ‫‪9 6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7 9 5 8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6 4‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪3 4 8 5 2‬‬ ‫‪1 6 3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5 1‬‬ ‫‪3 1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8 7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2 9‬‬ ‫‪7‬‬

‫‪3 9 5 8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2 5‬‬ ‫‪9 8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3 8‬‬


‫نگار‬

‫شماره ‪ 6‬سال اول می‪2102‬‬

‫‪9‬‬ ‫سپس سنيور‪ .‬بعضی شرکتها حتای تاا‬

‫سایبر تول‬

‫پرینسيپال )‪(Principal‬هام پاياش مای‬ ‫روند‪ .‬بعضی شرکتها ساختار پيچيده تری‬

‫امور مالی شخصی‬

‫در این شماره نرم افزاری بنام ‪wobzip‬را‬ ‫به شما معرفی می کنم که کاارش بااز‬

‫هزینه تعمیر خانه‬ ‫یکی از هزینه های غير قاب پيش بينای‬ ‫خانواده‪ ،‬هزینه تعمير خاناه اسات‪ .‬اگار‬ ‫شما مالک خانه ای هستياد کاه در آن‬ ‫زندگی می کنيد شما مسئول تعمايارات‬ ‫آن خانه هستيد و مهمتر اینکه اگار ایان‬ ‫تعميرات به ظاهر خانه برگردد و ظاهر بد‬ ‫خانه شما باعظ به هام خاوردن ظااهار‬ ‫میله شما گردد شما ممکان اسات باا‬ ‫شکایت هماساایاگاان ماواجاه شاویاد‪.‬‬ ‫بنابراین تعمير خانه نه تنها یاک ضارورت‬ ‫بلکه ناشی از فشارهای بيرونی اسات‪.‬‬ ‫حاال سوال این است که چه ميازان پاول‬ ‫برای تعميرات خانه باید کاناار گاذاشاتاه‬ ‫شود؟ تعميراتی که ما دقيقا نمی دانيام‬ ‫که چقدر هزینه بر می دارد‪ .‬یک قااعاده‬ ‫سرانگشتی می گوید که هر سال حدود‬ ‫یک درصد از قيمت خرید خااناه خاود را‬ ‫برای هزینه تعميرات پيش بينای نشاده‬ ‫خانه کنار بگذارید‪ .‬مثال اگر خانه خاود را‬ ‫‪ 411‬هزار دالر خریده اید این معنی مای‬ ‫دهد که شما ساالناه باایاد ‪ 4111‬دالر‬ ‫برای تعميرات خانه کنار گذاشتاه شاود‪.‬‬ ‫مثال ممکن اسات باعاد از دو ساال از‬ ‫مالکيت خانه‪ ،‬خانه شما نياز به تعميرات‬ ‫داشته باشد‪ .‬اگر طبق این قاعده پاياش‬ ‫رفته باشيد شما توانایی دارید که ‪ 8‬هزار‬ ‫دالر هزینه تعميرات خانه بکنيد‪.‬‬

‫کردن فایلهای ‪( Rar‬فشارده شاده) باه‬ ‫صورت آن الین می باشد ‪.‬کار با این نارم‬ ‫افزار بسيار آسان است ‪.‬برای بااز کاردن‬ ‫فایلهای فشرده شده کافی است تاناهاا‬ ‫به این سایت مراجعه کنيد‪.‬‬

‫‪http://wobzip.org‬‬

‫دارند‪ .‬آنها اول از اینجينير اساياساتانات‬ ‫)‪(Engineer assistant‬شروع می کنناد‬ ‫بعد جونيور بعد اینترمدیت بعد سنيور بعد‬ ‫پرینسيپال بعد سنيور پرینسيپال‪ ،‬حاتای‬ ‫بعضی انواع دیگری از تقسيم بنادی هاا‬ ‫دارند‪ .‬بنابراین خيلای تاقاسايام بانادی‬ ‫استانداردی وجود ندارد‪ .‬ولی این واقعيت‬ ‫است که در رده های بااال باياشاتار باه‬ ‫کيفيت افراد توجه می شود تا باه آناهاا‬ ‫یک عنوان داده شود و در رده های پایين‬ ‫فق‬

‫سابقه کار‪ .‬درست مث‬

‫رده بانادی‬

‫ارتش در ایران‪ ،‬در رده های پایيان فاقا‬ ‫سابقه کار است در رده هاای بااالتار از‬ ‫سرهنگ مربوط به شجاعت در جناگ یاا‬ ‫انجام کارهای سطح باال بر مای گاردد‪.‬‬ ‫اگر معيار تقسيم بندی ماان را چايازی‬ ‫بگذاریم که خيلی عمومی است‪ ،‬ماثاال‬ ‫جونيور‪ ،‬اینترمدیت و سنيور‪ ،‬تقریبا مای‬ ‫توان گفت که در کانادا یا حتی آمریاکاای‬ ‫شمالی این بر اساس سابقه کار پاياش‬

‫کار‬

‫می رود‪ ،‬نه حتی دانش فرد مورد نظر و‬ ‫نه حتی کار ویاژه ای کاه اناجاام داده‬ ‫است‪ .‬در کاناادا ماعاماوال زیار ‪ 3‬ساال‬

‫سوالی دارم در مورد عناوینی که در‬ ‫محیط کار به افراد مختلف داده موی‬ ‫شوووود‪ ،‬موووانووونووود‬

‫‪Junior, Inter‬‬

‫‪mediate, senior .‬چوه قوواعووده و‬ ‫قانونی برای اطالق این عناویون بوه‬ ‫افراد وجود دارد؟‬ ‫در واقع خيلی قانون و قاعده مشخاصای‬ ‫ندارد و اساسا این تقسايام بانادی هاا‬ ‫خيلی استاندارد نيستند‪ .‬مثاال باعاضای‬ ‫شرکتها سيستمی که دارند از جاوناياور‬ ‫آغاز می شود ساپاس ایاناتارمادیات و‬

‫سابقه کار را جونيور می گویند بين ‪ 3‬تاا‬ ‫‪ 7‬سال را اینترمدیات و بااالتار ‪ 7‬ساال‬ ‫تجربه سنيور اطالق می گردد‪ .‬شاید این‬ ‫تقسيم بندی خيلی منصفانه نباشد ولی‬ ‫چيزی است که رواج دارد و اگار فاردی‬ ‫احساس کند که در شرکتای ‪ 01‬ساال‬ ‫سابقه دارد ولی به او اینتارمادیات مای‬ ‫گویند معموال جا بجاا مای شاود و باه‬ ‫شرکت بعدی می گوید که من ساناياور‬

‫هستم‪.‬‬


‫نگار‬

‫شماره ‪ 6‬سال اول می‪2102‬‬

‫در مرکز هر جبهه یک ایوان ستوندار با دو‬

‫بخش داخلی سقف اصلی تاالرها با‬

‫ستون سنگی قرار دارد که در زمان‬

‫نقاشیها و تذهيبهای بسيار زیبایی که‬

‫ایوانهای‬

‫از نقاشیهای عصر صفوی الگو گرفتهاند‬

‫و‬

‫ترسيم این‬

‫قاجاریه‬

‫از ایران‬

‫جنوبی‬ ‫ارگ کریمخانی‬

‫‪8‬‬

‫ستونهای‬ ‫و‬

‫غربی‬

‫اصلی‬ ‫برداشته‬

‫شده‬

‫تزیين‬

‫شده‬

‫است‪.‬‬

‫در‬

‫ستونهای چوبی با تزیينات مارپيچی‬

‫نقاشیها از موادی مانند طال‪ ،‬جيوه‪،‬‬

‫جایگزین شده است‪ .‬در دو طرف‬

‫اخرا و سایر مواد معدنی‬

‫شنگرف‪ ،‬گ‬

‫ارگ کریم خانی از جمله آثار تاریخی دوره‬

‫شک‬

‫زندیه شهر شيراز است و در ابتدای‬

‫هر ایوان ستوندار و تاالر و ميان تاالرها دو‬

‫استفاده شده است‪.‬‬

‫خيابان کریم خان زند‪ ،‬نبش ميدان‬

‫راهرو دو طبقه به کار رفته است‪.‬‬

‫در گوشه جنوب شرقی ارگ حمامی از‬

‫شهرداری قرار دارد‬

‫دوره زندیه نيز باقی مانده است‪ .‬رختکن‬

‫کریم خان زند برای ساخت این ارگ از‬

‫این حمام بصورت یک هشت ضلعی‬

‫بهترین هنرمندان و معماران آن دوره‬ ‫دعوت به همکاری کرد‪ .‬این معماران و‬ ‫هنرمندان به دلي‬

‫مهارتی که داشتند‬

‫ارگ کریمخانی از جمله آثار‬ ‫تاریخی دوره زندیه شهر شیراز‬ ‫است‬

‫توانستند این ارگ را بسيار سریع بسازند‪.‬‬

‫ساخته شده است به این ترتيب که‬ ‫اضالع اصلی آن یک چهار ضلعی است‬ ‫که در چهار گوشه چهار ضلعی‪ ،‬چهار‬ ‫ضلع دیگر تعبيه و بدین ترتيب بصورت یک‬

‫ساخت ارگ کریم خانی که در واقع دژی‬

‫نمای تاالرها با پنجرههای چوبی مشبک‬

‫نظامی بوده است‪ ،‬بين سالهای ‪0766‬‬

‫کاری شده همراه با شيشههای رنگی‬

‫در وس‬

‫و ‪ 0767‬ميالدی انجام شد‪ .‬برای این‬

‫پوشيده شده است‪ .‬تاالرها به وسيله دو‬

‫ضلعی وجود دارد که پاشویههای آن‬

‫منظور کریم خان بهترین مصالح را از داخ‬

‫سقف پوشيده شدهاند که یکی سقف‬

‫کمی از سطح زمين بلندتر است و یک‬

‫و خارج کشور تهيه و ساخت بنا را به‬

‫طاقدار با مقرنسهای گچی در بخش‬

‫فواره سنگی در وس‬

‫حوض تعبيه شده‬

‫سرعت تمام کرد‪.‬‬

‫داخلی آن تزیين شده و دیگری سقف‬

‫است‪ .‬سقف رختکن از یک عرق چين‬

‫ارگ اندرونی‪ ،‬کاخ سلطنتی کریم خان و‬

‫کاذب که با فاصلهای نسبت به سقف‬

‫آجری ساده تشکي‬

‫شده است که در‬

‫اصلی ایجاد گردیده‪.‬‬

‫گوشههای آن ترنجهای آهکبری بسيار‬

‫خانوادهاش‬

‫بوده‬

‫که‬

‫در‬

‫زمينی‬

‫به‬

‫مساحت حدود ‪ 03‬هزار متر مربع با حدود‬ ‫‪ 4111‬متر مربع زیر بنا در غرب ميدان‬ ‫توپخانه قدیم واقع است‪.‬‬ ‫پالن‪ ،‬زمينی به شک‬

‫مستطي‬

‫است‪ .‬در‬

‫چهار گوشه ارگ‪ ،‬چهار برج مدور سه‬ ‫طبقه قرار گرفته است که ارتفاع آنها‬ ‫حدود ‪ 04‬متر میباشد و ارتفاع دیوارهای‬ ‫ارگ نيز به ‪ 02‬متر میرسد‪.‬‬ ‫در گوشه جنوب شرقی هشتی نيز حمام‬ ‫اختصاصی کریم خان ساخته شده است‪.‬‬ ‫در چهار گوشه بنا در کنار برجها چهار‬ ‫حياط خلوت با حوضی در مرکز آن قرار‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫بخشهای مسکونی بنا در سه جبهه‬ ‫شمالی‪ ،‬جنوبی و غربی واقع شده اند‪.‬‬

‫هشت ضلعی در آمده است‪.‬‬ ‫صین رختکن یک حوض هشت‬


‫نگار‬

‫شماره ‪ 6‬سال اول می‪2102‬‬

‫‪05‬‬

‫گرفت‪ .‬وی پس از بازدید از ميدان نقش‬

‫عمارت زدند که نسبت به ارگ وصله‬

‫جهان اصفهان تصميم به ایجاد ميدان‬

‫ناجوری بود و دیگر اینکه سطح نقاشی‬

‫وسيعی در شمال شيراز قدیم گرفت‪ .‬این‬

‫های دوران زندیه را پوشاندند و تزیيناتی‬

‫زیبایی نصب شده است‪ .‬در گوشه‬

‫ميدان به ميدان توپخانه شهرت داشت‪.‬‬

‫دیگر مطابق با سليقه خود ایجاد نمودند‪.‬‬

‫شمال غربی رختکن داالن نسبتا طوالنی‬

‫در شمال ميدان ‪ ،‬دیوان خانه کریم خان‪،‬‬

‫برای انجام این کار چون گچ به راحتی بر‬

‫است که به صین گرمخانه حمام مربوط‬

‫و چندین‬

‫روی الیه های قبلی گچ قرار نمی گرفت‬

‫میشود‪.‬‬

‫کاروانسرا‪،‬در‬

‫جنوب ميدان ‪،‬حمام و‬

‫سطح دیوار را با تيشه زخم کرده و به‬

‫در گرمخانه حمام ‪ 3‬مخزن آب وجود دارد‬

‫مسجد وکي‬

‫و در جنوب غربی باغ و در‬

‫بيشترین تخریب را در بنا‬

‫که از آب آنها برای استیمام استفاده‬

‫غرب ‪ ،‬ارگ و اندرونی را بنيان نهاد‪.‬‬

‫در شرق ميدان ‪،‬بازار وکي‬

‫همين دلي‬ ‫ایجاد کردند‪.‬‬

‫میشده است‪ .‬در کف خزینه وس‬

‫بعد از فتح شيراز توس‬

‫آقا میمد خان‪،‬‬

‫در سال ‪ 0301‬به دنبال ساخت مرکز‬

‫دیگی مسی قرار دارد که برای گرم کردن‬

‫بنا بر خصومتی که با کریم خان داشت‬

‫شهربانی‪ ،‬از این بنا تا سال ‪0351‬به‬

‫آب آن استفاده میشده است و از طریق‬

‫تصميم به تخریب بناهای کریم خانی‬

‫عنوان زندان شهربانی استفاده میشد و‬

‫انباری که در پشت حمام قرار دارد‪ ،‬هيزم‬

‫گرفت‪ .‬به دنبال این تصميم تعدادی از‬

‫در آن سال ارگ کریم خانی تیوی‬

‫دفتر‬

‫زیر آن قرار میدادند‪.‬‬

‫بناهای عصر زندیه تخریب شد‪ ،‬از جمله‬

‫فنی حفاظت آثار باستانی شد‪.‬‬

‫در کف حمام داالن هایی وجود دارد که در‬

‫حصار شهر‪.‬‬

‫در واقع این ارگ کاربریهای گوناگونی‬

‫اصطال‪ .‬به آنها گربه رو می گویند و کاربرد‬

‫خوشبختانه بنای ارگ از تخریب میفوظ‬

‫داشته است؛ در زمان حکومت سلسله‬

‫از آتش زیر دیگ‬

‫ماند و از آن به عنوان دارالیکومه امرائی‬

‫زندیه این قلعه می‬

‫زندگی و مرکز‬

‫آب گرم بوده است‪.‬‬

‫که از طرف حکومت مرکزی به اميری و‬

‫فرماندهی شاهان زند بود‪ .‬در زمان‬

‫کریم خان زند در سال ‪ 0063‬قمری‬

‫استانداری فارس برگزیده شده بودند‪،‬‬

‫حکومت‬

‫بود‪.‬‬

‫حکومت غرب ایران را در دست گرفت و‬

‫استفاده میشد‪.‬‬

‫شاهزاده عبدالیسين ميرزا فرمانفرا‪،‬‬

‫تمام بناهای دوران وی در طی ‪ 04‬سال‬

‫امرا و فرمانروایان عصر قاجار بنا به سليقه‬

‫فرماندار استان فارس دستور مرمت‬

‫حکومت او در شيراز ساخته شدهاند‪.‬‬

‫های شخصی در این بنا دخ‬

‫و تصرف‬

‫مينياتوریهای قلعه را صادر کرد‪ .‬مدتی‬

‫وی به هنگام پایه گذاری حکومت در‬

‫هایی ایجاد نمودند از جمله در حياط‬

‫در دوره پهلوی نيز از این دژ نظامی به‬

‫شيراز تیت تاثير معماری صفوی قرار‬

‫مرکزی دست به ایجاد یک سلسله‬

‫عنوان زندان استفاده میشد‪.‬‬

‫آنها انتقال گرمای حاص‬

‫قاجارها‬

‫خانه‬

‫فرماندار‬


‫نگار‬

‫شماره ‪ 6‬سال اول می‪2102‬‬

‫هستی تو هستی دروازههای دلام را‬

‫آموزشی ما بيش از ‪ ،‬و شما در حاال‬

‫شکستی و ‪ ...‬بعد با هم راه افتاديم و‬

‫اشک های من‬

‫يک پيتزا پيکو خورديم‪ .‬و تو گفاتای آن‬

‫از البالی وبالگ ها‬

‫سس قرمز را به مان باده‪ ،‬مان هام‬ ‫دادم‪ .‬آه از اين روزگار نامارد وای‪ ،‬آخ‪،‬‬ ‫اه ‪ ...‬دلم تناگ شاده پاس باگاو تاو‬

‫امیرمهدی حقیقت متولد ‪ 0353‬یاک‬ ‫مترجم ایرانی است که از سال ‪0381‬‬

‫کجايی؟«‬ ‫مدار صفر درجه‪/‬چلچراغ شماره‬ ‫‪054‬‬

‫با ترجم ٔه مترجم دردها نوشته جوماپاا‬ ‫الهيری وارد عرص ٔه حرفاهای تارجاماه‬

‫شعر زیر را به مترجم انگالاياسای باه‬

‫شد‪ .‬تمرکز اصلی وی ادبيات امریکاای‬

‫فارسی گوگ‬

‫داده اند تا به انگليسی‬

‫شمالی بوده اسات و در حاوزههاای‬

‫برگرداند‪:‬‬

‫بزرگسال و کودک و ناوجاوان تارجاماه‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫‪http://tarjomeh.persianblog.ir‬‬ ‫مارحاوم ذبوویو‬

‫ن موونوصووری در‬

‫سالهای دور تارجاماهای از لاولاياتاا‬ ‫(والديمير ناباکوف) مناتاشار کارد کاه‬ ‫مقايسهی يک جملهی اصلی کتاب باا‬ ‫مااتاان فااارساای اياان تاارجاامااه باارای‬ ‫عالقمندان آموزنده خواهد بود‪ .‬جمالاه‬ ‫کتاب‪ ،‬صفیه ‪:044‬‬ ‫?‪Hello, Lolita, Where are you‬‬ ‫ترجمه منصوری‪ ،‬صفیه ‪:)!( 2056‬‬ ‫»سالم لوليتای عزيزم‪ .‬ساالمای باه‬ ‫گرمی تابستان‪ ،‬آه بی تو چه کنم کاه‬ ‫در اين تناهاايای طااقاتساوز‪ ،‬اشاک‬ ‫بیامان از گونههايم جاری است و هر‬

‫یار دبستانی من ‪ ،‬با من و همراه منی‬

‫او می خوانديم‪ :‬سالاطاان قالابام تاو‬

‫است ‪ ،‬باز هم مردم ما باقی می ماند‬ ‫ما بدون علف فرهاناگای دشات مای‬ ‫شود بيش از هرزه‬ ‫خوب اگر خوب ‪ ،‬باد اگار باد ‪ ،‬مارده‬ ‫دلهای آدمهایش‬ ‫من و تو باید پرده مان پااره شاده از‬ ‫طرف‬

‫منی‬ ‫حک شده اسم من و تو‪ ،‬رو تان ایان‬ ‫تخته سياه‬ ‫ترکه ی بيداد و ستم ‪ ،‬مونده هناوز رو‬ ‫تن ما‬ ‫دشت بی فرهنگی ماا هارزه تاماوم‬

‫با درج آگهی در ”نگار“ به کسب و‬ ‫کار خود رونق بیشتری دهید‪.‬‬ ‫‪negaarmag@gmail.com‬‬ ‫تلفن‪453-555-3983:‬‬

‫علفهاش‬ ‫خوب اگه خوب؛ بد اگه بد ‪ ،‬مرده دالی‬ ‫آدمهاش‬ ‫دست من و تو باید این پرده ها رو پاره‬ ‫کنه‬ ‫کی ميتونه جز من و تو درد ما رو چااره‬ ‫کنه ؟‬ ‫این شاعار را ایان چانايان باه‬

‫همين متن ترجمه شده را دوبااره باه‬ ‫گوگ‬

‫”نگار“ را هر ماه در سایت زیر‬ ‫بصورت آن الین پیگیری نمایید‪.‬‬ ‫‪www.issuu.com/negaarmag‬‬

‫گوش مایرساد‪ ،‬دلام هاوای تاو را‬

‫آکاردئون میزد و هردومان همزمان باا‬

‫ترکه از ظلم و ستم و بای عادالاتای‬

‫ذخيره و من انتخاب ما‬

‫انگليسی ترجمه کرده‪:‬‬

‫ماایخااوردی و کساای آن طاارفتاار‬

‫تخته سياه‬

‫چوب الف بر سر ما‪ ،‬باغام مان و آه‬

‫وقت صدای آکاردئاون از خايااباان باه‬

‫به شهربازی رفته بوديام و تاو پافاک‬

‫حک شده اسم من و تو ‪ ،‬تن من ایان‬

‫چه کسی مای تاواناد درد شاماا را‬

‫گوگ‬

‫میکند و يادم میآيد که يک بار با هم‬

‫‪00‬‬

‫داده اند و ازش خاواساتاه اناد‬

‫دوباره به فارسی برگرداندش‪:‬‬ ‫یار من در مدرسه ابتدایی و همراه باا‬ ‫مایع منی من‬


‫شماره ‪ 6‬سال اول می‪2102‬‬

‫دیدنیهای جهان‬ ‫دیوار بزرگ چین‬ ‫دیوار بزرگ چين یکی از عاجاایاب هافات‬ ‫گانه جهان شمرده می شود ‪ ،‬در جاهاان‬ ‫به لیاظ زمان ساخت طاوالنای تاریان و‬ ‫بزرگترین مهندسی تدافعی ناظاامای در‬ ‫قدیم است و همچنين ایان دیاوار تاناهاا‬ ‫پدیده انسانی اسات کاه از فضاا قاابا‬ ‫روءیت می باشد‪ .‬این دیاوار در ناقاشاه‬ ‫جغرافيایی چين ‪ 7111‬کيلاوماتار اماتاداد‬ ‫یاافاتاه اسات‪.‬ایان اثار سااال ‪ 0987‬در‬ ‫“ فهرست ميراث جهانی” ثبت شد‪ .‬تاریاخ‬ ‫ساخت دیوار چين به قرن ‪ 9‬قب‬

‫از مياالد‬

‫باز می گردد‪ .‬حکومت وقات چايان بارای‬ ‫جلوگيری از حمالت مليت های شمالی ‪،‬‬ ‫برجهای آتش برای خابار رساانای و یاا‬ ‫قلعه*های مرزی برای حصاول اطاالعاات‬ ‫دشمن را در ارتباط با دیوار و بار روی آن‬ ‫ایااجاااد کاارد ‪ .‬در دوره حااکاامااراناای‬ ‫سلسله*های بهار و پایيز و کشاورهاای‬ ‫جنگجو ‪،‬ميان دوک ها جنگ بر پاا شاد و‬ ‫کشورها با استفاده از کوه*های مرزی به‬ ‫ساخت دیوار پرداختند تا سال ‪ 220‬قب‬

‫از‬

‫ميالد ‪،‬امپراتور چين شی خوان پس از به‬

‫‪02‬‬

‫نگار‬

‫کيلومتر رسيد‪ .‬در تاریخ دو هازار و انادی‬

‫انتهای شرقای دیاوار چايان اسات کاه‬

‫ساله چين‪ ،‬حکمرانان دوران مختالاف باه‬

‫نخستين دروازه چين ناميده می شاود و‬

‫ساخت دیوار چين پرداختند ‪ .‬تا اینکه طول‬

‫دروازه “ جایوگوان” در انتهای غرب در گاان‬

‫دیوار به ‪ 51‬هزار کيلومتر رسيد‪ .‬این ميزان‬

‫سو ‪،‬این بخش ها همچنين از مکان های‬

‫معادل گردش به دور کره زمايان اسات ‪.‬‬

‫بسيار مشهور و دیادنای دیاوار اسات و‬

‫دیواری که اکنون مردم مشاهده می کنند‬

‫گردشگران زیادی در تمام ساال از آناهاا‬

‫‪ ،‬دیوار متعلق به سلسله مياناگ (ساال‬

‫بازدید می کنند ‪.‬‬

‫‪ – 0368‬سال ‪ 0644‬ماياالدی) اسات از‬

‫دیوار چين تجسم درایت و رنج و زحامات‬

‫غرب به دروازه ” جایو گوان ” در اساتاان‬

‫ميليونها چينی در دوره بااساتاان چايان‬

‫رود یالاو‬

‫است ‪ .‬این اثر پس ازهزاران سال از بايان‬

‫گانسو چين و از شرق به ساح‬

‫جيان در استان لاياائاوناياناگ در شاماال‬

‫نرفته و دارای دلربایی فناناپذیر و سمابا‬

‫شرقی چين منتهی می شود و درماياان‬

‫روحيه مليت چين اسات ‪ .‬ساال ‪0987‬‬

‫آن ‪ 9‬استان ‪ ،‬شهر و ناحيه خود مختار به‬

‫ميالدی دیوار چين باه عاناوان “سامابا‬

‫طول ‪ 7311‬کيلومتر وجود دارد و مردم آنرا‬

‫مليت چين” در فهرست مياراث جاهاانای‬

‫دیوار طوالنی مای نااماناد‪ .‬گاردشاگاران‬

‫ثبت شد‪.‬‬

‫چينی و خارجی از پيمودن دیوار احساس‬ ‫افتخار می کنند ‪ .‬حتی ساران بسايااری‬

‫انگلیسی برای خودم‬

‫کشورهای خارجی نيز فرصت دیدار از این‬ ‫اثر بزرگ را از دست نمی دهند ‪ .‬برخی از‬ ‫بخش های دیوار چين بخوبی حفظ شاده‬

‫‪A doesn't measure up to B‬‬

‫است از جمله دیوار “بادلينگ ” در نزدیکی‬

‫‪A‬به پای ‪B‬نمی رسد‬

‫بيجنيگ دیوار ” سی ما تای ” ‪ ،‬دیاوار ”‬ ‫موتيان یو ” ‪ ،‬دروازه شان حاای گاوان در‬ ‫‪I know this is not the most enjoyable‬‬ ‫‪kind of work to do ,but ..I hope to‬‬ ‫‪do, any way.‬‬ ‫ميدونم کار لذت بخشی نيست ولی‬ ‫اميدوارم در هر صورت این کارو انجام بدی‬

‫وحدت رساندن چين ‪ ،‬دیوارهای دوک هاا‬ ‫را به هم متص‬

‫کرد که باه صاورت دیاوار‬

‫بزرگ در مرزهای شمالی بر روی کوه*ها‬ ‫در آمد ‪ .‬او می خواسات باا ایان کاار از‬ ‫حماالت دشامان باه ماراتاع شاماالای‬ ‫جلوگيری کند‪.‬‬ ‫در این زمان طول دیوار چايان باه ‪5111‬‬ ‫کيلومتر می رسيد‪ .‬در سلسله خان پاس‬ ‫از سلسله چين طول دیوار باه ‪ 01‬هازار‬

‫‪I have done this before.‬‬ ‫یکی بهتون ميگه تاحاال این کارو انجام‬ ‫دادی شما می گيد آره من قبال این کارو‬ ‫انجام می دادم‬


‫نگار‬

‫شماره ‪ 6‬سال اول می‪2102‬‬

‫‪03‬‬

‫می خواهند در جای آن یک مجتمع تجااری‬ ‫بزرگ بسازناد و چاناد نافارشاان آناقادر‬ ‫سماجت دارند که به قول معروف پااشاناه‬

‫فرهنگ‬

‫در را از جا درآوردهاند‪.‬‬

‫قاب‬

‫میاسبه نيست‪.‬‬

‫اما اگر بازاریان باغ را بخرند‪ ،‬آن وقت باایاد‬ ‫برای تغيير کاربری و خرید تاراکام عاوارض‬ ‫سنگينی را به شهرداری بپردازند‪ .‬طاباق‬

‫دوم‪ ،‬سازمان ميراث فارهاناگای‪ ،‬صاناایاع‬

‫ضواب ‪ ،‬دست کم در ‪ 61‬درصد از مساحت‬

‫دستی و گردشگری کشور که شش سال‬

‫باغ (‪ 6‬هزار متر مربع) میتوان سااخات و‬

‫پيش این خانه را در فهرست آثار ملی ثبت‬

‫ساز داشت‪ .‬شهرداری در بافات مارکازی‬

‫حميدرضا حسينی‬

‫کرد و در صدد خرید آن بود اما فعال مدعی‬

‫تهران و در زمينهای خيلی کوچکتر تا ‪05‬‬

‫شاید بهتر باشد سخن درباره خانه دایای‬

‫است که پولی در بساط ندارد؛ ناه بارای‬

‫طبقه تراکم تجاری – اداری هم فاروخاتاه‬

‫جان ناپلئون را نه با مقدماات تااریاخای و‬

‫خرید و نه حتی برای مرمت عاماارتهاای‬

‫است اما در خوشبينانهترین حالات فارض‬

‫بیظهای فرهنگی؛ که از دیدگاه اقتصادی‬

‫تاریخی باغ‪.‬‬

‫خانهخرابی دایی جان‬

‫میکنيم که در این مورد‪ ،‬فق‬

‫تراکم بفروشد که در زیربنای ‪6‬هزار متاری‬

‫و با یک حساب سرانگشتی آغاز کانايام؛‬ ‫چون فعال آن چه سرنوشت آثار تااریاخای‬ ‫پایتخت ا از جملاه ایان خااناه اا را رقام‬ ‫میزند‪ ،‬معاادالت اقاتاصاادی اسات‪ ،‬ناه‬ ‫مالحظات فرهنگی‪.‬‬

‫فعال ً آن چه سرنوشت آثار تاریخی‬ ‫پایتخت و از جمله این خانه و را‬ ‫رقم میزند‪ ،‬معادالت اقتصادی‬ ‫است‪ ،‬نه مالحظات فرهنگی‬

‫وسعت حدود ‪01‬هزارمتر مربع در خايااباان‬

‫حتی اگر این ادعا را باور نکنيم‪ ،‬نباید از یاد‬

‫اللهزار تهران جا خوش کرده کاه هارچاناد‬

‫ببریم که در تهران حدود ‪ 511‬خانه قاجاری‬

‫کاربری آن در پروندههای شهارداری‪ ،‬بااغ‬

‫دیگر وجود دارد که اغلبشان وضعی بهتر‬

‫مسکونای اسات اماا اکاثار درخاتااناش‬

‫از خانه‪ -‬باغ مورد بیظ نادارناد‪ .‬ساازماان‬

‫خشکيده (و شاید خشکانده) شدهاند‪.‬‬

‫ميراث فرهنگی با این خاناههاا چاه باایاد‬

‫حول و حوش پنجاه مالک دارد که طبيعاتاا‬ ‫همه آنها نمیتوانند در آن سکنی گزینند؛‬

‫بکند؟ و نيز با هزاران خانه ارزشمند دیاگار‬ ‫در شهرهایی مانند اصفهان‪ ،‬یزد‪ ،‬کارماان‪،‬‬ ‫تبریز‪ ،‬کاشان و غيره‪.‬‬

‫اوال چند عمارت قدیمی باغ گنجایش ایان‬

‫خریدار سوم شهرداری تهاران مایتاواناد‬

‫عده و خانوادههایشان را ندارد و ثانيا بافت‬

‫باشد که اخيرا ‪ 361‬نفر از هنرمندان تئااتار‬

‫مسکونی آن حوالی تماما از بين رفاتاه و‬

‫و سينما و نيز ‪ 011‬روزنامهنگار خواستهاند‬

‫زندگی در ميانه بازار لوازم الاکاتاریاکای و‬

‫پا پيش گذارد و خانه را برای استفادههای‬

‫خوشایند نيست‪ .‬در نتياجاه‪،‬‬

‫فرهنگی بخرد‪ .‬اگار شاهارداری باه ایان‬

‫مالکان در فکر فروش باغ هساتاناد تاا از‬

‫خواسته پاسخ مثبت دهد‪ ،‬باید حداق‬

‫‪01‬‬

‫حقوق مالکانه خود بهرهمند شوند‪.‬‬

‫تا ‪ 02‬ميليارد تومان بابت خرید باغ بپردازد‪.‬‬

‫سيم و کاب‬

‫این باغ که تنها باغ قااجااری باازمااناده از‬ ‫اللهزار قدیم و دارای چند عمارت اعاياانای‬ ‫ارزشمند است‪ ،‬میتواند دست کام ساه‬ ‫خریدار داشته باشاد‪ :‬اول‪ ،‬باازاریاان کاه‬

‫میشود‪31 ،‬هزار مترمربع‪ .‬قيمات تاراکام‬ ‫تجاری تابع موقعيت ملک و پااراماتارهاای‬ ‫متعدد است و میاساباه آن باه راحاتای‬ ‫ماامااکاان ناايااساات؛ امااا باااز هاام در‬ ‫خوشبينانهترین حالت فرض میکنيام کاه‬

‫داستان از این قرار است‪ :‬زمين بزرگی باه‬

‫این باغ که به اصطال‪ .‬دست ورثه افتااده‪،‬‬

‫‪ 5‬طاباقاه‬

‫مرمت عمارتها و احيای باغ ناياز شاایاد‬ ‫یکی دو ميليارد تومان پاول الزم داشاتاه‬ ‫باشد‪ .‬هزینههای نگهداری و تجهيز بارای‬ ‫کاااربااریهااای مااخااتاالااف (مااثااال مااوزه‪،‬‬ ‫فرهنگسرا‪ ،‬کتابخانه و از این قبي ) فاعاال‬

‫متری ‪ 3‬مايالاياون تاوماان اسات‪ .‬پاس‬ ‫شهرداری میتواند نقدا ‪ 91‬ميليارد توماان‬ ‫درآمد از بابت تخریب باغ داشته بااشاد و‬ ‫بماند عوارض جور و واجوری که هر ساالاه‬ ‫از واحدهای تجاری سااخاتاه شاده اخاذ‬ ‫میکند‪.‬‬


‫نگار‬

‫شماره ‪ 6‬سال اول می‪2102‬‬

‫آشپزی‬ ‫گزینه خرید و یا سکوت در برابار تاخاریاب‬

‫کوفته اسپایسی‬

‫باغ‪ ،‬کدام را انتخاب میکند‪.‬‬ ‫این فق‬

‫نيست‪ .‬بسياری از خااناههاای تااریاخای‬ ‫تهران یا حتی آثااری مااناناد حاماامهاا‪،‬‬ ‫سراهای بازار‪ ،‬مدارس‪ ،‬تکایای متروکاه و‬ ‫حتی گاهی مساجد در چنين وضاعاياتای‬ ‫قرار دارند و طعمه مناسبی برای ساخات‬ ‫و ساز تجااری و مساکاونای مایاساوب‬ ‫میشوند‪ .‬سودی که از باابات ایان کاار‬ ‫حاص‬

‫میشود به قدری زیاد اسات کاه‬

‫هر صدای مخالفی را ساکات مایکاناد‪.‬‬ ‫برای مثال‪ ،‬چند سال پيش هيأت اماناای‬ ‫مسجد جامع تهران که از مسااجاد دوره‬ ‫صفویه است‪ ،‬جرزهاای قاطاور یاکای از‬ ‫دیوارههای مسجد را تراشيد و چند مغاازه‬ ‫چند صد ميليون تومانی درون آنایجاد کرد‪.‬‬

‫مواد الزم‪:‬‬ ‫گوشت بوقلمون چرخکرده ‪ 511‬گرم‬ ‫آرد نخودچی ‪ 3‬قاشق سوپخوری‬ ‫کره دوقاشق غذا خوری‬ ‫آب مرغ ‪ 4/3‬ليتر‬ ‫پياز رنده شده یک عدد‬ ‫دانه فلف‬

‫کام‬

‫‪ 0‬قاشق غذاخوری‬

‫پودر کاری ‪ 2‬قاشق غذاخوری‬ ‫پودر زنجبي‬

‫‪ 0‬قاشق چایخوری‬

‫ماست ‪ 0‬ليوان‬ ‫نمک و فلف‬

‫بوده است‪ .‬اینان از یکسو برای نگاهداری‬ ‫این باغ ارزشمند که هزینههای زیاادی را‬ ‫طلب میکند‪ ،‬از هيچ حمایتای بارخاوردار‬ ‫نيستند و از دیگرسو در صورت فاروش یاا‬ ‫تخریب‪ ،‬ثروت هنگفتای در اناتاظاارشاان‬ ‫است‪ .‬اگر ما به جای آناان باودیام‪ ،‬چاه‬ ‫میکردیم؟‬ ‫”جدید آنالین“‬

‫دهيم‪ .‬پودر کاری و نصف دانه کام‬

‫فلف‬

‫را اضافه می کنيم و سپس آب مرغ را‬ ‫قابلمه می ریزیم و آن را می‬

‫به ميزان الزم‬

‫گوشت بوقلمون چرخکرده را با آرد‬ ‫نخودچی و نصف پياز رنده شده خوب‬ ‫مخلوط می کنيم‪ .‬به این مخلوط نمک و‬ ‫فلف‬

‫و پودر زنجبي‬

‫و ‪ 0‬قاشق غذاخوری‬

‫پودر کاری اضافه می کنيم‪ .‬سپس دانه‬ ‫های فلف‬

‫کام‬

‫(کوبيده نشده) را هم‬

‫اضافه می کنيم‪ .‬سپس شروع به درست‬ ‫کردن کوفته های قلقلی به سایز گردو‬ ‫می کنيم و آنها را به مایع در حال‬ ‫جوشيدن که قبال اماده کرده ایم‪ ،‬اضافه‬ ‫می کنيم‪ .‬در انتها وقتی که کوفته ها‬ ‫کام‬

‫پخته شد غذا را از روی شعله گاز بر‬

‫می داریم و ماست را به آن اضافه می‬ ‫کنيم و خوب هم می زنيم تا ماست در‬ ‫مایع ما کامال ح‬

‫در این وضع‪ ،‬اگر خانه داییجان ناپلئون تاا‬ ‫مشک‬

‫یک قابلمه متوس‬

‫کمی تفت می‬

‫جوشانيم‪.‬‬

‫صدای رسانهها نيز به جایی نرسيد‪.‬‬

‫دد مالکان و عادم تاوافاق آناان‬ ‫تع ّ‬

‫نصف پياز رنده شده را به همراه کره در‬

‫داخ‬

‫مخالفت سازمان ميراث فرهنگی و سر و‬

‫به امروز دوام آورده‪ ،‬باياشاتار باه خااطار‬

‫طرز تهیه‪:‬‬

‫داخ‬

‫سخت نيست که بفهميم این نهاد بين دو‬

‫داستان خانه دایی جان ناپلائاون‬

‫‪04‬‬

‫طرز تهیه‬ ‫دست پخت‬ ‫خود را با‬ ‫عکس برای ما‬ ‫ایمیل فرمایید ‪.‬‬ ‫به نام خوتان‬ ‫چاپ خواهیم‬ ‫کرد‬

‫شود‪.‬‬


‫نگار‬

‫شماره ‪ 6‬سال اول می‪2102‬‬

‫قصد خريد لپتا‬

‫را داريد‪ ،‬البته كاه بااياد‬

‫است اما آنها اين موضوع را باراي هاماه‬

‫صبر كنيد‪ .‬كامال واضح است! پردازندههاي‬

‫طي چند سال اخير اعاالم كاردهاناد‪ ،‬در‬

‫در راهاند‪Nvidia .‬پلتفرم‬

‫حالي كه هنوز هم بدون ‪GPU‬اختصاصاي‬

‫گرافيكي جديدي را براي لپتا هاا اراياه‬

‫بازيها از كيفايات مانااساباي بارخاوردار‬

‫كرده است‪ .‬ممكن است تا آمدن ويندوز ‪8‬‬

‫نيستند‪ .‬ويندوز ‪ 8‬هم ويجتهاي جذاب و‬

‫زمان زيادي پيش رو باشد‪ ،‬اما نميتوان از‬

‫نماهاي متفاوتي دارد‪ ،‬اما چاناد نافار را‬

‫خير پيشرفتهاي مهم پردازنادههاا طاي‬

‫ميشناسيد كه هنوز هم با ويندوز ‪XP‬كار‬

‫چند ماه آينده به راحتي گذشت‪ ،‬چاراكاه‬

‫ميكنند؟ (راهنمايي‪ :‬زياد!) تجربه نشاان‬

‫‪Ivy Bridge‬اينت‬

‫تکنولوژی‬ ‫آيا اكنون زمان مناسبي براي خريد‬ ‫»لپتاپ «است؟‬ ‫يكي از نگرانيهاي كساني كه قصد خريد‬ ‫میصولي جديد در بازار فنااوري را دارناد‪،‬‬ ‫اين است كه چگونه با رشد سارياع ايان‬ ‫صنعت مقابله كنند و میصولي بگيرند كاه‬ ‫براي مدت طوالنيتري باه روز و كاارآماد‬ ‫باشد‪ .‬واقعيت اين است كاه نامايتاوان‬ ‫هميشه در تعقيب فناوري بود‪ .‬طي يك تا‬ ‫دو ماه آينده اينتا‬

‫پاردازنادههااي نسا‬ ‫‪Ivy Bridge‬را اراياه‬

‫جديد خود يعني‬

‫خواهد كرد‪ .‬ويندوز ‪ 8‬نيز چند ماه پاس از‬ ‫آن ارايه خواهد شد‪ .‬اگر قصد خريد لپتا‬ ‫را داريد به شما پيشنهاد ميكنيم حاتاماا‬ ‫اين مقاله را مطالعه كنيد تا بدانيد آيا بهتر‬ ‫است فعال دست نگه داريد يا اينكه همين‬ ‫خود اقدام كنيد‪ .‬از‬

‫امروز براي خريد لپتا‬

‫در‬

‫آنجا كه ‪CPU‬هاي نس‬

‫بعدي اياناتا‬

‫فاصله اواخر بهار و اواي‬

‫تابستاان راهاي‬

‫بازار ميشوند و ويندوز ‪ 8‬نيز در ماه اكتبار‬ ‫به طور رساماي عارضاه خاواهاد شاد‪،‬‬ ‫سادهترين پيشنهاد براي خريداران لپتا‬ ‫اين است كه فعال دست نگه دارند تا يكي‬ ‫يا هر دو اتفاق مذكور به وقوع بپيوندد‪ .‬اما‬ ‫آيا اين بهترين كار است؟ ما اين پرسش را‬ ‫با دو ديدگاه متفاوت مورد بیظ قرار داديم‪.‬‬ ‫موضع »اسكات «از سينت اين است كه‬ ‫قطعا نبايد در شراي‬

‫فعلي لپتا‬

‫خرياد‪،‬‬

‫و »دن«معتقد است ما نابااياد هاماچاون‬ ‫بردگان منتظر بارنااماهريازي شاركاتهاا‬ ‫باشيم و بايد هر موقع كه تماي‬

‫داشتايام‬

‫آن چه نياز داريم را بخريم‪ .‬اساكاات‪ :‬اگار‬

‫‪05‬‬

‫نس ا‬

‫جااديااد پااردازناادههااا هاام روي‬

‫لااپتااا هاااي آياانااده اپ ا‬

‫داده كه به روزرساني ساياساتام عااما‬

‫و هاام روي‬

‫چيزي نيست كه مردم بدون آن ناتاواناناد‬

‫لپتا هاي ويندوزي ماوثار خاواهاد باود‪.‬‬

‫زندگي كنند‪ .‬اسكات‪ :‬شما نامايتاواناياد‬

‫مطمئنا همين االن هام مايتاواناياد ياك‬

‫هميشه در حال تعقيب فانااوري باا ايان‬

‫خيلي خوب بخرياد‪ ...‬اماا وقاتاي‬

‫سرعت فزاينده باشيد‪ ،‬اما وقتي ارتاقااي‬

‫مزاياي ‪Ivy Bridge‬را به خصوص در رابطه‬

‫مهمي به معناي واقعاي كالاماه نازدياك‬

‫با گرافيك مجتمع شدهاش ميبينيد‪ ،‬چارا‬

‫است‪ ،‬تیم‬

‫نكردن حماقت است‪ .‬ممكن‬

‫بايد اين كار را بكنيد؟ دن‪ :‬اولين موردي كه‬

‫است هماكنون نياز مبرم به ياك لاپتاا‬

‫لپ تا‬

‫در صنعت فناوري ياد ميگيريد اين اسات‬

‫داشته باشيد يا لپتا‬

‫كه هميشه میصول جديدتر و بهاتاري (و‬

‫مرده باشد و بخواهيد همايان االن باراي‬

‫احتماال گرانتري) وجود خواهد داشات و‬

‫خريد اقدام كنيد‪ .‬اما چرا اينقدر عاجاول و‬

‫معموال وقتي در حال بازكردن بستهبنادي‬

‫شتابزده هستيد؟ نميتوانيد فق‬

‫ياك ياا‬

‫میصول جديد خود هساتاياد‪ ،‬مایاصاول‬

‫نااهااايااتااا دو ماااه ديااگاار صااباار كااناايااد؟‬

‫جديدتر ديگري ارايه ميشود‪ .‬براي مثاال‪،‬‬

‫و نرمافزارهاي جديد نياز به‬

‫اپ‬

‫سيستمعام‬

‫قبلايتاان كااماال‬

‫يك سري ‪MacBook Pro‬به روز شاده‬

‫منابع و سختافزار جديد و قويتر دارند و‬

‫را ارايه كرد‪ ،‬يكي از مخاطبان ما پارساياد‬

‫استفاده از آنها روي سختافزار جديد‪ ،‬باه‬

‫كه آيا خريد يك مدل جديد عاقالنه اسات‪،‬‬

‫جاي نصب آن روي سيستم كاناونايتاان‬

‫يا اينكه مدل جاديادتاري باه زودي اراياه‬

‫هميشه ميتواند كمكي براي اين بااشاد‬

‫ميشود؟ قانون هميشگي من اين باوده‬

‫كه كامپيوتر شما ديرتر ناكارآمد و قدياماي‬

‫است‪ :‬اگر شما تماي‬

‫يا نياز داريد لپتاا‬

‫شود‪ .‬دن‪ :‬بنا بر گزارشهای ‪Ivy Bridge‬‬

‫جديدي بخريد‪ ،‬به بازار برويد و آن را بخريد‪.‬‬

‫در آوري‬

‫يا مي راهي بازار خاواهاد شاد‪،‬‬

‫در غيراين صورت شما تمام عمر خود را با‬

‫اما فق‬

‫چهار هستهاي بساياار‬

‫نگراني از اينكه آيا میصول جديدتر يا زيباتر‬

‫پيشرفته‪ .‬پردازنده مربوط به كامپيوترهااي‬

‫ارايه ميشود يا نه‪ ،‬سپري خواهيد كارد‪.‬‬

‫معموليتر ديرتر ارايه مايشاود‪ .‬از كاجاا‬

‫به شك‬

‫مورد عالقهتان چه زماني با‬

‫جدا از اين موضوع‪ ،‬پاردازنادههااي نسا‬

‫معلوم لپتا‬

‫بعدي اينت ‪ ،‬نسبت به جهش قبلاي ايان‬

‫اياان پااردازنااده ارايااه شااود؟ باارخااي از‬

‫كمپاني (يعني )‪Sandy Bridge‬آن قدرهاا‬

‫شركتهاي سازنده كاماپاياوتار‪ ،‬حاداقا‬

‫هم متفاوت و انقالبي نيستناد‪ .‬گارافاياك‬

‫شش ماه زمان ميخواهند تاا مادلهااي‬

‫مجتمع براي بازيهاي معمولي مناسبتر‬

‫جديد را ارايه كنند‪.‬‬


‫نگار‬

‫شماره ‪ 6‬سال اول می‪2102‬‬

‫‪06‬‬ ‫•تو کالس پچپچ نکن‬

‫بکن نکن های زندگی‬

‫•‪ ATARI‬بازی نکن‬ ‫‪ -3‬دوره راهنمایی ‪:‬‬

‫فکاهی‬ ‫وقااتاای خااانااوماای بااه شاامااا گاافاات‪:‬‬ ‫“ چاااااااااااااااای؟” ‪ ،‬به این معنا نيست کاه‬ ‫گفته شما را نشنيده‪ .‬او در واقع باه شاماا‬ ‫فرصت داده که گفته خود را تغيايار دهاياد!‬ ‫(ستاد کمک به ادامه زندگی)‬

‫دعاي خانم ها‪ :‬خدايا به من عشق بده تاا‬

‫شش سال اوّل زندگی ‪:‬‬

‫•ترقّه بازی نکن‬

‫•گریه نکن‬

‫‪ SEGA ‬بازی نکن‬

‫•شيطونی نکن‬

‫•جاهای بدبد فيلمها رو نگاه نکن‬

‫•دست تو دماغت نکن‬

‫•موقع برگشتن از مدرسه دیر نکن‬

‫•تو شلوارت پيپی نکن‬

‫•تو کوچه فوتبال بازی نکن‬

‫•مامانت رو اذیّت نکن‬

‫•دست تو جيبت نکن‬ ‫نکن‬

‫•روی دیوار نقاشی نکن‬

‫•با مامانت کلک‬

‫•انگشتت رو تو پریز برق نکن‬

‫•تو کالس صیبت نکن‬

‫•دمپایی بابا رو پات نکن‬

‫•بعد از ظهر سروصدا نکن‬

‫همسرم را دوسات بادارم‪ ،‬صابار باده تاا •به خورشيد نگاه نکن‬

‫•با دختر شمسی خانوم منچ بازی نکن‬

‫تیملش كنم‪ ،‬اما قدرت نده كه ميزنم لهش •شبها تو جات جيش نکن‬

‫•اتاقت رو شلوغ نکن‬

‫ميكنم !‬

‫•تو کمد مامان فضولی نکن‬

‫•روی ميز بابات کتابهات رو ولو نکن‬

‫•با اون پسر بيتربيته بازی نکن‬

‫•عکس لختی تماشا نکن‬

‫•اسباببازیها رو تو دهنت نکن‬

‫چههای بيادب رفت و آمد نکن‬ ‫•با ب ّ‬

‫پسره به دوست دخاتارش ماياگاه پاارتای •زیر دامن شمسی خانوم رو نگاه نکن‬

‫•جرّ و بیظ نکن‬

‫گرفتم حتماا باياا دوساتاش ماياگاه کاياا •دماغت رو تو لوله جاروبرقی نکن‬ ‫‪ -4‬دوره دبیرستان ‪:‬‬

‫هستن؟ميگه دیگه شلوغش نکردم خودم و‬ ‫خودت‬

‫•با کامپيوتر بازی نکن‬

‫‪ -2‬دوره دبستان ‪:‬‬ ‫•موقع رفتن به مدرسه دیر نکن‬

‫•تو حموم معط ّ نکن‬

‫ميخوردند‪.‬‬

‫•پات رو تو جاميزی نکن‬

‫•تقل ّب نکن‬

‫یکيشون ميميره‬

‫•ورقهای دفترت رو پاره نکن‬

‫•با دوستات موتورسواری نکن‬

‫چند وقت بعدش اون یکی رفيقه ميره‬

‫•مدادت رو تو دهنت نکن‬

‫•عصرها دیر نکن‬

‫ميخونه به ساقی ميگه ‪ 2‬تا پيک بریز‪.‬‬

‫•به دخترهای مدرسه بغلی نگاه نکن‬

‫•با دختر شمسی خانوم صیبت نکن‬

‫ساقی ميگه چرا ‪ 2‬تا؟‬

‫•تخته پاککن رو خيس نکن‬

‫•با بابات دعوا نکن‬

‫•حياط مدرسه رو کثيف نکن‬

‫•تو کالس معل ّمتون رو مسخره نکن‬

‫دوتا رفيق بودند که هميشه با هم شراب‬

‫ميگه یکی برا خودم یکی به یاد رفيقم‪.‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪ 0‬سال بعد رفيقه وقتی ميره ميخونه به‬ ‫ساقی ميگه ‪ 0‬پيک بریز؛ ساقی ميگه‬ ‫رفيقتو فراموش کردی؟‬ ‫ميگه نه‪ .‬خودم توبه کردم‪ ،‬ميزنم به یاد‬ ‫رفيقم‪.‬‬

‫•با دخترهای شمسی خانوم آمپول بازی‬ ‫نکن‬ ‫•دست تو کيف بغ‬

‫دستيت نکن‬

‫•تو خيابون دنبال دخترها نکن‬ ‫•مردمآزاری نکن‬ ‫•نصف شب سرو صدا نکن‬

‫•تختهسياه رو خطخطی نکن‬

‫•فيلم سوپر نگاه نکن‬

‫•گچ رو پرت نکن‬

‫•وقتت رو با مجله تلف نکن‬

‫•تو راهرو سرو صدا نکن‬

‫•چشمچرونی نکن‬


‫نگار‬

‫شماره ‪ 6‬سال اول می‪2102‬‬

‫•غير از زندگی مشترک به هيچ چيز فکر‬ ‫نکن‬ ‫•ریسک نکن‬

‫•سر کالس درس غيبت نکن‬ ‫•با دختر شمسيخانوم دل و قلوه ردّ و‬ ‫بدل نکن‬ ‫•خيابونها رو متر نکن‬ ‫•تو سياست دخالت نکن‬ ‫•با دخترهای مردم هر کاری دلت‬ ‫خواست نکن‬ ‫•شب برای شام دیر نکن‬ ‫نکن‬

‫•چراغ قرمز رو عشقی رد نکن‬ ‫•موبایلت رو ‪ Reject‬نکن‬ ‫•حذف پزشکی نکن‬ ‫•آستين کوتاه تنت نکن‬ ‫•همه رو دودره نکن‬

‫‪ -6‬دوره شوهر بودن ‪:‬‬ ‫•با زنت شوخی نکن‬ ‫•زنت رو با دختر شمسی خانوم مقایسه‬ ‫نکن‬

‫•به آینده فکر نکن‬

‫چه رو تنبيه نکن‬ ‫•ب ّ‬

‫‪-8‬دوره پس از مرگ !‬

‫جهی نکن‬ ‫چه بی تو ّ‬ ‫•به ب ّ‬

‫•حاال دیگه دوره نکن تموم شد! حاال هر‬ ‫غلطی دلت ميخواد بکن ‪....‬‬

‫چههای دیگه مقایسه نکن‬ ‫چهت رو با ب ّ‬ ‫•ب ّ‬ ‫چه توهين نکن‬ ‫•به ب ّ‬ ‫چه رو از بازی منع نکن‬ ‫•ب ّ‬

‫نکن‬

‫چه کلک‬ ‫•با ب ّ‬

‫چه رو میدود نکن‬ ‫•ب ّ‬

‫بكن ‪.....‬‬

‫چه رو از جنس مخالف دور نکن‬ ‫•ب ّ‬

‫بكن ‪.....‬‬

‫جهی نکن‬ ‫چه بيتو ّ‬ ‫•به مادر ب ّ‬

‫بكن ‪......‬‬

‫چه رو به هيچ چيز مجبور نکن‬ ‫•ب ّ‬

‫بكن ‪......‬‬

‫چه رو میدود نکن‬ ‫•آزادی ب ّ‬

‫بكن ‪.....‬‬

‫چه شک نکن‬ ‫•به حاللزاده بودن ب ّ‬

‫بكن ‪.....‬‬

‫چه چشمپوشی نکن‬ ‫•از خواستهای ب ّ‬

‫بكن ‪.....‬‬ ‫بكن ‪.....‬‬

‫‪ -9‬دوره پیری ‪:‬‬ ‫چههات مزاحمت ایجاد نکن‬ ‫•برای ب ّ‬ ‫•نوههات رو لوس نکن‬ ‫•با پيرزنهای دیگه معاشرت نکن‬

‫•با دوستانت الواتی نکن‬ ‫•تو ‪ Orkut‬خودت رو‪ Single‬معرفی نکن‬

‫•هوس جوونی نکن‬

‫•به زنهای دیگه نگاه نکن‬

‫•غير از آخرتت به هيچ چيز فکر نکن‬

‫•موبایلت رو قایم نکن‬

‫•با زنت بيوفایی نکن‬

‫•رفتار دوران مجرّدی رو تکرار نکن‬

‫بكن ‪.....‬‬

‫بكن ‪.....‬‬

‫•پولت رو خرج نکن‬

‫•پولت رو خرج دوستات نکن‬

‫بكن ‪.......‬‬

‫بكن ‪.....‬‬

‫•به زنت خيانت نکن‬

‫از ازدواجت نگهداری‬

‫بكن ‪......‬‬

‫چه دختر‬ ‫چهت رو به کتک زدن ب ّ‬ ‫•ب ّ‬ ‫شمسی خانوم تشویق نکن‬

‫•به خاطراتت فکر نکن‬

‫•از عکسهای قب‬ ‫نکن‬

‫•از گذشته ناله نکن‬

‫‪ -7‬دوره پدر بودن ‪:‬‬

‫•رشته ای رو که دوست داری انتخاب‬ ‫نکن‬

‫•با مأمور پليس کلک‬

‫•تو وصيتنامه‪ ،‬هيچکس رو فراموش نکن‬

‫•به هر کی رسيدی‪ ،‬نصيیت نکن‬

‫•بدون اجازه زنت هيچ کاری نکن‬ ‫‪ -5‬دوره دانشگاه ‪:‬‬

‫‪07‬‬

‫•از رفتن به خانه سالمندان احساس‬ ‫نارضایتی نکن‬ ‫•لباس شاد تنت نکن‬ ‫•به بيوه شدن دختر شمسی خانوم‬ ‫جه نکن‬ ‫تو ّ‬

‫‪• .....‬فق خواهشا'' با رو‪ .‬دختر‬ ‫شمسی خانوم کاری نکن !!!‬


‫نگار‬

‫شماره ‪ 6‬سال اول می‪2102‬‬

‫كشورهای عضو این كميته باید به منشور‬

‫‪09‬‬ ‫‪-‬ورزش ‪ ،‬روشی آسان جهت درمان‬

‫بازی های المپيك پایبند باشند و حداق‬ ‫یك ورزشكار زن را در این بازی ها شركت‬ ‫دهند‪.‬‬

‫ورزش‬

‫‪-‬کلگری‬

‫ایران‪ ،‬ممنوع الخروج و ‪ 45‬ضربه‬ ‫شالق!‬ ‫احمد رضا عابد زاده در فرودگاه هنگامای‬ ‫که مسافر آمریکا بود ماتاوجاه ماماناوع‬

‫‪-‬آغاز حركت مشعل المپیك از یونان‬

‫ورزش پر تیرک در طول روز می تواند به‬ ‫درمان‬

‫‪-‬دروازهبان پیشین تیم ملی فوتبال‬

‫ساقی عابدینی‪-‬کارشناس ورزش‬

‫افسردگی‬

‫الخروج بودنش می شود ‪.‬وی گفت مان‬

‫كميته ملی المپيك یونان اعالم كرد منطقه سال ‪ 72‬در دیدار تيم مالای کشاورماان‬

‫افسردگی‬

‫شایانی‬

‫کمک‬

‫نماید ‪.‬ورزش درمانی را می توان جایگزین‬ ‫دارو‬

‫و‬

‫درمان‬

‫با‬

‫نتيجه‬

‫مطلوب‬

‫تر‬

‫دانست ‪.‬ورزش به ویژه روی سيستمهای‬ ‫انتقال دهنده عصبی در مغز می تواند اثر‬ ‫مشابه داروهای ضد افسردگی را داشته‬ ‫باشد و به بيماران کمک کند که دوباره‬ ‫رفتارهای مثبت خود را احياء کنند‪.‬‬

‫باستانی المپيا در این كشور دهم ماه می برابر چين تایپه دچار مصدوميات شادیاد‬ ‫شاهد برگزاری مراسم بر افروختن مشع‬

‫شدم و دکتر مددی پایم را جراحی کارد‬

‫المپيك ‪ 2102‬لندن خواهد بود‪.‬‬

‫ولی پایم کوتاه و بلند شاد و پازشاکاان‬

‫'اسپيروس‬

‫جانيوتيس'‬

‫اولين ورزشکار جهت حم‬ ‫بود‪ .‬مشع‬

‫شناگر‬

‫یونانی‬

‫مشع‬

‫خواهد‬

‫المپيك مسافت سه هزار‬

‫كيلومتر را در سراسر یونان خواهد‬ ‫پيمود‪.‬این مشع‬ ‫استادیوم‬ ‫رسيد ‪.‬مشع‬

‫در تاریخ ‪ 07‬ماه می به‬

‫المپيك‬

‫آتن‬

‫خواهد‬

‫المپيك ‪ 2102‬لندن در‬

‫ورزشگاه آتن به مقامات انگليس تیوی‬ ‫به لندن منتق‬

‫و‬

‫خواهد شود‪.‬‬

‫آلمانی هم تصادیاق کاردناد‪.‬مان طای‬ ‫مصاحبه ای ماجرا را عنوان کردم و دکتار‬ ‫مددی از من شکایت کارده کاه ظااهارا‬ ‫احضاریه ‪ 3‬بار به آدرس دیگاری رفاتاه و‬

‫چهار حرکت برای شکمی صاف‬‫بسياری را هستند با وجود این که اضافه‬ ‫وزن ندارند ولی شکم دارند‪ .‬در این جا می‬ ‫خواهيم چند حرکت را به شما بگویيم تا‬ ‫بتوانيد شکم خود را کامال صاف کنيد‪.‬‬

‫حکم غيابی ‪ 45‬ضربه شالق بدون اطالع‬ ‫من صادر گردیده است ‪ .‬وی افزود من تا‬ ‫انتها این پرونده را دناباال مای کانام و‬ ‫خسارت همه اتفاقاتی که در این روزهاا‬ ‫برای افتاده است را می گيرم‪.‬‬

‫‪ -0‬پادوچرخه‬ ‫در حاليکه روی زمين دراز کشيده اید‬ ‫دست ها را زیر سر قرار دهيد‪.‬زانوها را‬ ‫خم کرده و پاها را در حرکات دورانی‬ ‫بچرخانيد‪.‬‬

‫شهر لندن از ‪ 27‬جوالی تا ‪ 02‬آگوست‬ ‫ميزبان بازی های المپيك ‪ 2102‬خواهد ‪-‬جشن ‪ 055‬ساله سازمان تفریحی‬ ‫ورزشی کلگری‬

‫بود‪.‬‬

‫‪011The city of Calgary Recreation‬‬ ‫حضور زنان سعودی برای نخستین‬‫بار در المپیك ‪ 2502‬لندن‬

‫ساله شد ‪.‬این سازمان از سال ‪ 0902‬تا‬ ‫‪ 2102‬جهت رشد فوق العااده و غانای‬ ‫سااازی و بااهاابااود کااياافااياات زناادگاای‬

‫پيرو فشارهای کميته بين المللی المپيک همشهریان ‪ ،‬برنامه خدمات تفرییای –‬ ‫و سازمانهای دفاع از حقوق بشر بر این ورزشی بسياری ارائه داده است ‪.‬‬ ‫کشور ‪ ،‬برای نخستين بار زنان عربستان‬ ‫سعودی اجازه یافتند در این بازی ها حضور‬ ‫یابند‪.‬‬

‫این سازمان برنامه های ویژه ای در ایان‬ ‫سال در نظر گرفته است ‪.‬جهت کساب‬ ‫اطالعات بيشتر به ساایات‪calgary.ca/‬‬

‫بر اساس قوانين بين المللی المپيك‪rec011 ،‬مراجعه فرمایيد‪.‬‬

‫‪ -2‬درازنشست با پاهای صاف‬ ‫روی زمين دراز بکشيد و پاهایتان را تا‬ ‫جایيکه فشار را بر عضالت شکم احساس‬ ‫کنيد باال بياورید‪.‬در حاليکه دستانتان به‬ ‫موازات بدن تان قرار دارد آنها را به نوک‬ ‫انگشتان پایتان نزدیک کنيد‪.‬‬


‫نگار‬

‫شماره ‪ 6‬سال اول می‪2102‬‬

‫‪BARBIE‬‬

‫‪‬کوتاه کردن مو‬

‫‪ -3‬کششی پهلو‬

‫‪HAIR SALON‬‬

‫‪‬اصالح صورت و ابرو‬ ‫‪‬رنگ ‪ ،‬هایالیت‬

‫روی یکی از پهلوها دراز بکشيد و زانوها را‬

‫‪‬براشینگ‪،‬شنیون‬ ‫‪‬اپیالسیون‬

‫خم کنيد‪ .‬دستتان در راستای بدن تان و‬ ‫زیر تنه تان قرار دارد‪ .‬با ایجاد یک فشار بر‬ ‫بازو ‪،‬بدنتان را از زانو بلند کنيد‪ .‬تا زمانيکه‬ ‫فشار برایتان غير قاب‬

‫‪08‬‬

‫تیم‬

‫بهار(‪)Barb‬‬

‫تلفن تماس جهت تعیین وقت قبلی ‪403-818-1345‬‬

‫نشده در این‬

‫حالت باقی بمانيد‪.‬‬ ‫مسابقه ورزشی‬

‫‪ -4‬درازنشست‬

‫به آرامی و بدون آنکه به خودتان فشار‬

‫زمين برگردانيد‪ .‬چند ثانيه روی زمين بمانيد‬ ‫و دوباره حرکت قبلی را تکرار کنيد‪.‬‬

‫لطفا پاسخ خود را با ذکر نام و نام‬

‫فوتباليست حرفه ای ایرانی‬ ‫موقعيت ‪ :‬هافبک نفوذی ‪،‬شرکت در پنج‬

‫بياورید آرنج هایتان را به زانوهایتان‬ ‫برسانيد‪ .‬و با همان آرامی کمرتان را به‬

‫آسيا شناخته شده است‪.‬‬

‫آیا او را می شناسید؟‬

‫روی زمين دراز بکشيد‪ .‬پاها را از زانو خم‬ ‫کنيد و کف پاها را روی زمين بگذاریدحاال‬

‫ضمنا وی به عنوان بهترین بازیکن سال‬

‫تورنومنت عمده از جمله ‪:‬‬

‫خانوادگی و تلفن به آدرس ایمي‬

‫مجله‬

‫‪negaarmag@gmail.com‬‬ ‫ارسال فرمایيد‪.‬‬

‫‪‬‬

‫‪ 0998‬بازیهای آسيایی‬

‫‪‬‬

‫‪ 2111‬جام ملتهای آسيا‬

‫‪‬‬

‫‪ 2114‬جام ملتهای آسيا‬

‫‪‬‬

‫‪ 2117‬جام ملتهای آسيا‬

‫‪‬‬

‫‪ 2116‬جام ملتهای آسيا‬ ‫حضور‬

‫در‬

‫باشگاه‬

‫‪Fc Kaiserslautern‬‬

‫بایر‬

‫به جمع ما در صفحه فیس بوک به‬ ‫آدرس‬ ‫‪www.facebook.com/‬‬ ‫‪negaarmag‬‬ ‫بپیوندید‪.‬‬

‫مونيخ‬


‫آرایش و زیبایی‪Fari‬‬ ‫برای تمامی افراد خانواده‬ ‫کوتاه کردن ‪ ،‬رنگ مو‬

‫در محل جدید‬

‫اصالح ابرو و صورت‬

‫راشد چویدری‬

‫ویتامینه موی سر‬

‫‪403-667-3884‬‬

‫هایالیت ‪ ،‬صاف کردن مو‬ ‫آرایش عروس ‪ ،‬شینیون و آرایش شب‬

‫با تعیین وقت قبلی‬

‫انواع مواد غذایی ایرانی ‪ ،‬گوشت تازه گوساله ‪ ،‬گوسفندی و مرغ‬

‫‪403-247-0786‬‬

‫بهناز ندایی‬

‫فرید حاتم‬

‫(مشاور امالک)‬

‫(مشاور امالک)‬

‫‪Doris LaTouche - Roland‬‬ ‫‪Mobile Mortgage Specialist‬‬ ‫‪-Skilled‬‬ ‫‪-Skilled at‬‬ ‫‪at simplifying‬‬ ‫‪simplifying mortgage‬‬ ‫‪mortgage needs‬‬ ‫‪needs‬‬ ‫‪Over‬‬ ‫‪Over 30‬‬ ‫‪30 years‬‬ ‫‪years of‬‬ ‫‪of experience‬‬ ‫‪experience in‬‬ ‫‪in the‬‬ ‫‪the industry‬‬ ‫‪industry‬‬ ‫طوالنی کار برای تازه واردین و مهاجرین‬ ‫با تجربه‬ ‫‪403-607-6068‬‬ ‫‪Doris.Latouche@td.com‬‬

‫جای آگهی شما در اینجا‬ ‫آذر آذرخش‬

‫خالی است‬

‫‪Regional Manager‬‬

‫دیگر نگران از کار افتادن خودرو‬ ‫خود در شهر کلگری نباشید ما‬ ‫به کمک شما خواهیم شتافت‬

‫‪403-903-9866‬‬ ‫‪403-992-2177‬‬

Negaar Magazine  

Persian Newsletter

Negaar Magazine  

Persian Newsletter

Advertisement