Zaposlovanje tujcev (Olga Boronnikova)

Page 1

ZAPOSLOVANJE TUJCEV Olga Boronnikova


Nefiks je vodilni sistem beleženja neformalno pridobljenega znanja v Sloveniji, ki mladim omogoča, da na enem mestu sistematično zberejo vse neformalno pridobljene in s strani organizacij potrjene kompetence, izkušnje in veščine. V e-Nefiks lahko vpisuje tudi organizacija, ki mladim zabeleži in potrdi vse kompetence, ki so jih razvijali v sklopu pri njej izvedenih aktivnosti. Izpis iz e-Nefiksa je Knjižica kompetenc s prilogami, ki mladi osebi pomaga pri vseživljenjski karierni orientaciji in pri vstopu na trg dela. V sklopu projekta Nefiks zaposlitvene rešitve je bil e-Nefiks nadgrajen v platformo za povezovanje mladih in delodajalcev.

V projektu Nefiks zaposlitvene rešitve mladi dobijo dolgoročno obravnavo in strokovna usposabljanja za razvoj kompetenc. Najmanj tri mesece delujejo v Nefiksovih petkah (5 članov) in eno leto v skupinah Moje kompetence (do 20 članov). Vsaka petka v sodelovanju z delodajalcem izbere družbeno koristni ali projekt varovanja zdravja. S pomočjo e-Nefiksa mladi ustvarijo nadgrajujoč kompetenčni profil, viden delodajalcem. Projekt financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostna os: 8, prednostna naložba 8.2.


mag. Olga Boronnikova, univ.dipl.prav.

ZAPOSLOVANJE TUJCEV

Zavod NEFIKS Inštitut za promocijo in beleženje neformalno pridobljenega znanja 2018


Nefiks zaposlitvene reĹĄitve

2


Olga Boronnikova

Zaposlovanje tujcev

Zdravo! Hello! Привет! Bonjour! Ciao! Ali si že ogledal/a vse posnetke »I feel Slovenija« na Youtubu? Veš, kje se nahajajo Postojnska jama, Blejsko jezero in Ljubljana? Že nekaj dni pregleduješ te slike?

Čestitam, to so prvi znaki zaljubljenosti v Slovenijo!

3


Nefiks zaposlitvene rešitve

Bi se rad/a preselil/a v Slovenijo? Rad/a bi se zaposlil/a in ne veš, katere korake je potrebno narediti? Pomagali ti bomo razrešiti birokratka vprašanja. Najprej je potrebno vedeti, da nimajo vsi tujci enotnega statusa, in s tem so povezane različne zakonske določbe, ki na tujce vplivajo. Razlikujemo: − Mlade tujce iz držav članic Evropske Unije (EU), Evropskega gospodarskega prostora (EGP) in Švice. Ne potrebujejo posebnih dovoljenj za zaposlitev ali delo v Sloveniji. Izenačeni so s slovenskimi državljani. Imajo prost dostop do trga dela. − Mlade tujce iz tretjih držav (na primer Rusija, Ukrajina, Gruzija, Makedonija, Tajska, Kitajska, Turčija, Japonska, Egipt itn.). Opomba: Državljani Bosne in Hercegovine (BiH) spadajo v to skupino, vendar imajo posebno urejen status. Potrebujejo enotno dovoljenje za prebivanje in delo. Državljani BiH potrebujejo delovno dovoljenje.

Kaj je:  Enotno dovoljenje za prebivanje in delo − dovoljenje za prebivanje in delo, ki ga v skladu z zakonom, ki ureja vstop in prebivanje tujcev, izda pristojni organ in tujcu omogoča, da vstopi, prebiva in dela v Republiki Sloveniji.  Prost dostop do trga dela – Pravica do prostega dostopa na trg dela pomeni, da ti tujci ne potrebujejo enotnega dovoljenja za prebivanje in delo ali delovnega dovoljenja (za državljane BiH), ampak je zanje potrebna le sklenitev delovnega razmerja na podlagi pogodbe o zaposlitvi. V nadaljevanju si bomo pogledali nekaj posebnosti pri zaposlovanju mladih tujcev z različnih koncev sveta. 4


Olga Boronnikova

Zaposlovanje tujcev

Postopek priznavanja izobrazbe v Republiki Sloveniji za mlade tujce Če si se izobraževal v svoji državi in bi se želel zaposliti v Sloveniji na podlagi pridobljenega naziva, moraš opraviti postopek priznavanja tega izobraževanja v Sloveniji. Postopek: 1. Natisni in izpolni obrazec V 2. Osebno se zglasi pri ENIC-NARIC centru 3. S seboj prinesi: − izpolnjen in podpisan obrazec V, − izvirnik listine o izobraževanju + priloge (dokazila o vsebini in trajanju izobraževanja: kakor priloga k diplomi, spričevalo, indeks itn.), − neoverjeno kopijo listine o izobraževanju, − sodno overjen prevod listine v slovenščino, − kratek kronološki opis celotnega izobraževanja (osnovna šola, gimnazija, univerza), − potrdilo o plačilu takse/stroška postopka.

Najkasneje v dveh mesecih od prejema popolne vloge ENIC-NARIC center izda mnenje o izobraževanju. V kolikor se prosilec z izdanim mnenjem ne strinja, lahko pri ENIC-NARIC centru v petnajstih dneh od vročitve mnenja, poda pisni ugovor z obrazložitvijo in morebitnimi novimi dokazili. Prosilec lahko vloži pisni ugovor tudi v primeru, da ENIC-NARIC center ne izda mnenja v roku dveh mesecev od prejema popolne vloge. Ugovor je opredeljen v 9. členu Zakona o vrednotenju in priznavanju izobraževanja.

5


Nefiks zaposlitvene rešitve

Kaj je predmet vrednotenja? Listina o v celoti zaključenem izobraževanju je spričevalo, diploma ali druga listina, s katero imetnik oziroma imetnica izkazuje uspešno zaključen izobraževalni program − izobraževanje, ki ga pristojni organ države izvora listine o izobraževanju priznava kot izobraževanje, ki je del njenega šolskega sistema. Listine o v celoti opravljenem izobraževanju so lahko: tuja listina o izobraževanju, slovenska listina o izobraževanju in listina o izobraževanju, izdana v republikah SFRJ pred 25. 6. 1991.

Kaj ni predmet vrednotenja? Listine o deloma opravljenem izobraževanju, s katero imetnik izkazuje opravljen del izobraževalnega programa za pridobitev listine o zaključenem izobraževanju, oziroma pridobljenih študijskih kreditnih točkah, opravljenih razredih, letnikih, semestrih, izpitih, modulih po tem programu. − Terciarno izobraževanje, če traja manj kot 1 semester oziroma je ovrednoteno z manj kot 30 ECTS. − Izobraževanje, ki se izkazuje z dokazili o jezikovnih, računalniških in drugih tečajih, strokovnih izpitih, poklicnih kvalifikacijah ter drugih poklicnih in strokovnim usposabljanjih.

Stroški postopka: Stroški vrednotenja izobraževanja znašajo 50,00 EUR in se lahko poravnajo na naslednje načine: a) osebno v glavni pisarni Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, na naslovu Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana z: b) gotovinskim plačilom, c) bančno kartico (Karanta, MasterCard, Visa, BA, Maestro),

6


Olga Boronnikova

Zaposlovanje tujcev

d) univerzalnim plačilnim nalogom − UPN, kjer je potrebno navesti: − namen plačila: MIZS − stroški za vrednotenje, − naziv in naslov prejemnika: Drugi nedavčni prihodki države, Ljubljana, − številko računa-IBAN: SI56 01100 1000621284, − referenco: 11 33308-7141009-12345678, − SWIFT kodo za plačilo iz tujine: BSLJSI2X Banka Slovenije.

Stroškov se ne zaračunava pravnim osebam javnega prava. Stroškov so oproščeni prejemniki socialne pomoči, varstvenega dodatka, nadomestila za invalidnost, iskalci zaposlitve, ki to dokažejo z ustreznimi dokazili, kot so: − pravnomočna odločba pristojnega organa za pravne osebe javnega prava, − potrdilo Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, da se oseba vodi v evidenci brezposelnih oseb, ki ne sme biti starejše od 14 dni.

Kontakt: ENIC-NARIC center tel: +386 1 478 4745, e-mail: enicnaric-slovenia.mvzt@gov.si in mizs.gov.si

Vzorec: Obrazec V (english: form V)

Viri:

Zakon o vrednotenju in priznavanju izobraževanja (ZVPI) angleški prevod zakona. mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_visoko_solstvo/enicnaric_center

7


Nefiks zaposlitvene rešitve

DŠ − davčna številka v Sloveniji Če želiš v Sloveniji tako delati kot tudi prejemati dohodke, boš potreboval slovensko davčno številko. Lahko jo dobiš ob vpisu v slovenski davčni register pri FURS-u (Finančna uprava Republike Slovenije), preden nastopiš delo. Postopek pridobitve davčne številke: 1. Natisni in izpolni obrazec DR-02 . 2. Osebno se oglasi na območnem finančnem uradu, kjer nameravaš prebivati, oz. na katerem koli finančnem uradu Republike Slovenije. 3. S seboj prinesi: − izpolnjen in podpisan obrazec DR-02, − identifikacijski dokument (osebna izkaznica ali potni list), − kopijo identifikacijskega dokumenta (obvezno, ker te sicer pošljejo urediti kopijo!).

Če se boš zglasil/a osebno, boš dobil/a davčno številko takoj po oddaji popolne vloge. Če pa pošlješ dokumente po pošti, jo boš dobil po pošti čez nekaj dni (pošlji samo izpolnjen obrazec + kopijo identifikacijskega dokumenta). Davčno številko lahko zate dobi tudi pooblaščena oseba, v tem primeru mora poleg naštetih dokumentov s seboj imeti tvoje pooblastilo.

Kontakt: Finančna uprava Republike Slovenije (FURS) tel: T: +386 1 369 3000, e-mail: lj.fu@gov.si in fu.gov.si Vzorec: obrazca DR-02 v angleškem jeziku fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Poslovanje_z_nami/Vpis_v_ davcni_register_in_davcna_stevilka/Obrazci/Obrazec_DR-02_GB.pdf

8


Olga Boronnikova

Zaposlovanje tujcev

Vstop, prebivanje in zaposlitev mladih državljanov EU in EGP v Sloveniji 1. Kot državljan/-ka druge države članice EU in EGP za vstop v Republiko Slovenijo ne potrebuješ dovoljenja za vstop, oziroma vizuma ali dovoljenja za prebivanje, in sicer ne glede na namen, zaradi katerega vstopiš v Republiko Slovenijo in zaradi katerega želiš prebivati v njej (zaposlitev, študij, samozaposlitev ...). Dokumenti, ki jih potrebno imeti s seboj: − osebna izkaznica ali − potni list.

Z vstopom Slovenije v EU se je Slovenija obvezala, da za države članice EU, EGP in Švicarsko konfederacijo ne bo uporabljala določb Zakona o zaposlovanju in delu tujcev (Ur. l. RS št. 76/2007), ampak bo omogočen prost dostop do slovenskega trga dela in zaposlovanja. To pomeni, da ti tujci ne potrebujejo delovnega dovoljenja, ampak sta zanje potrebna le sklenitev delovnega razmerja na podlagi pogodbe o zaposlitvi in prijava v socialno zavarovanje. V obvezno zdravstveno in pokojninsko zavarovanje se je potrebno prijaviti z obrazcem M1 na Zavodu za zdravstveno zavarovanje. Delodajalec je dolžan opraviti prijavo v zavarovanje v 10 dneh po nastopu dela tujca. Obrazcu mora delodajalec priložiti še kopijo pogodbe o zaposlitvi, obrazec prijave prostega delovnega mesta oz. vrste dela – PD-1 in kopijo osebnega dokumenta mladega tujca. Pazi: Dokumenti morajo biti veljavni, drugače bo vstop zavrnjen! Prve tri mesece po vstopu lahko prebivaš brez prijave prebivanja, za daljše prebivanje pa moraš pred potekom dovoljenega trimesečnega prebivanja pri upravni enoti, na območju katere prebivaš, prijaviti prebivanje oziroma vložiti prošnjo za izdajo potrdila o prijavi prebivanja. 9


Nefiks zaposlitvene rešitve

2. Potrdilo o prijavi prebivanja se lahko izda mlademu državljanu EU ali EGP, ki namerava prebivati v RS oziroma v njej že prebiva zaradi zaposlitve ali dela, samozaposlitve, opravljanja storitev.  Za pridobitev potrdila o prijavi prebivanja zaradi zaposlitve ali dela potrebuješ poleg veljavne osebne izkaznice ali veljavnega potnega lista potrdilo delodajalca, da te bo zaposlil, oziroma dokazilo o zaposlitvi ali opravljanju dela, ko si že zaposlen/a ali že opravljaš delo.

Če izpolnjuješ pogoje za izdajo potrdila o prijavi prebivanja, se ti potrdilo izda z veljavnostjo petih let oziroma za čas nameravanega prebivanja v Republiki Sloveniji v obliki izkaznice, če je bivanje krajše. Potrdilo o prijavi prebivanja se lahko na tvojo prošnjo obnovi pod enakimi pogoji, kot se lahko izda. V vednost: Potrdilo o prijavi prebivanja se izda v obliki izkaznice.

3. Postopek: 1. Natisni in izpolni vlogo za pridobitev Potrdila o prijavi prebivanja. 2. Osebno se zglasi na območni upravni enoti, kjer prebivaš. 3. Poleg vloge priloži še: − potrdilo s strani delodajalca, da te bo zaposlil oz. pogodbo o zaposlitvi, − potrdilo o plačani taksi.

Ne pozabi prijaviti prebivališča v treh dneh od vročitve potrdila o prijavi prebivanja v obliki izkaznice.

10


Olga Boronnikova

Zaposlovanje tujcev

4. Upravna taksa za državljane EU Podatki za nakazilo takse pri vložitvi vloge za enotno dovoljenje za prebivanje z UPN: − namen plačila: GOVT – Plačilo – državni organi, − naziv in naslov prejemnika: Upravna enota, − številka računa-IBAN: SI56 0110 0845 0001 482, − SWIFT koda za plačilo iz tujine: BSLJSI2X Banka Slovenije. − referenca takse za vlogo (0,50 EUR države EU): SI00 0062243-7111002200, referenca takse za dovoljenje (enotno dovoljenje 9,10 EUR države EU): SI00 62243-7111010-201, referenca takse za tisk izkaznice (2,25 EUR države EU): SI00-240340. Obstaja možnost plačati takso pri oddaji vlogi na upravni enoti. Koristno: Upravno takso v postopku pridobivanja enotnega dovoljenja za prebivanje in delo mora plačati delodajalec!

5. Po petletnem neprekinjenem zakonitem prebivanju na podlagi potrdila o prijavi prebivanja, potrdila o vloženi prošnji za izdajo oziroma obnovo potrdila o prijavi prebivanja ali veljavne osebne izkaznice oziroma veljavnega potnega lista in če ni utemeljenega suma, da bi lahko tvoje prebivanje v Republiki Sloveniji pomenilo resno in dejansko nevarnost za javni red, varnost ali mednarodne odnose Republike Slovenije, lahko pridobiš dovoljenje za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji z neomejeno časovno veljavnostjo. Za sprejem prošnje in izdajo dovoljenja za stalno prebivanje je pristojna upravna enota, na območju katere prebivaš. V vednost: Za potrdilo o prijavi prebivanja lahko zaprosiš tudi takoj po vstopu v državo!

11


Nefiks zaposlitvene rešitve

6. IZJEME ali za katere mlade tujce velja Prost dostop do trga dela? Pravico do prostega dostopa na trg dela (ne rabijo soglasja Zavoda za zaposlovanje) imajo, poleg državljanov EU, EGP in Švice tudi naslednje skupine oseb: − tujec, ki v Republiki Sloveniji prebiva na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje zaradi združitve družine s slovenskim državljanom; − tujec, ki v Republiki Sloveniji prebiva na podlagi dovoljenja za stalno prebivanje; − tujec, ki v Republiki Sloveniji prebiva na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje za tujca slovenskega rodu; − tujec, ki v Republiki Sloveniji prebiva na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje kot žrtev trgovine z ljudmi; − tujec, ki v Republiki Sloveniji prebiva na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje kot žrtev nezakonitega zaposlovanja; − tujec, ki mu je v Republiki Sloveniji priznana pravica do mednarodne zaščite ter njegov družinski član, ki v Republiki Sloveniji prebiva na podlagi dovoljenja za prebivanje zaradi združitve družine; − tujec, ki mu je v Republiki Sloveniji priznan status osebe z začasno zaščito, kar dokazuje z izkaznico osebe z začasno zaščito; − tujec, čigar istovetnost je nesporno ugotovljena in ima v Republiki Sloveniji status prosilca za mednarodno zaščito, in sicer po devetih mesecih od vložitve prošnje za mednarodno zaščito, če mu v tem času ni bila vročena odločitev pristojnega organa in te zamude ni mogoče pripisati tujcu. Izpolnjevanje navedenih pogojev tujec dokazuje s potrdilom ministrstva, pristojnega za notranje zadeve.

Koristni nasveti pred vstopom v Slovenijo: − Zaprosi delodajalca za pisno pogodbo o nameri zaposlitve oz. pogodbo o zaposlitvi. − Preveri, ali je delodajalec zate uredil bivanje v Sloveniji. − Na spletu poišči podatek o minimalni zagotovljeni plači v Sloveniji.

12


Olga Boronnikova

Zaposlovanje tujcev

− Priskrbi si veljavno evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja oz. certifikat, ki ga izdajajo pristojne enote v vaši državi (Evropska kartica je brezplačna, če imate osnovno zdravstveno zavarovanje v svoji državi). − Pred sklenitvijo delovnega razmerja si pridobi kar največ informacij o bodočem delodajalcu in njegovem poslovanju v preteklosti. Pri tem si lahko pogledaš spletno stran: stop-neplacniki.si.

Kontakt: Centralna Upravna enota (UE) v Ljubljani, tel: +386 01 306 3035, e-mail: ue.ljsunz@gov.si in www.upravneenote.gov.si Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), tel: +386 1 307 7200, email: OELJ@zzzs.si in zzzs.si.

Vzorec: vloge za pridobitev Potrdila o prijavi prebivanja najdete na povezavi: um.si/mednarodno-sodelovanje/erasmusplus/Documents/FORM%201%20%20Residence%20Permit%20Application%20form(PDF).pdf

Viri: − Zakon o tujcih Ztuj-2(Uradni list RS, št. 1/18 – uradno prečiščeno besedilo in 9/18 – popr.) − Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev ZZSDT (Uradni list RS, št. 1/18 – uradno prečiščeno besedilo in 31/18) evem.gov.si/info/poslujem/zaposlovanje/pogodba-o-zaposlitvi-in-postopekzaposlitve/prijava-v-obvezna-socialna-zavarovanja zaposlovanje.wordpress.com/tag/postopki-zaposlovanja-tujcev-v-sloveniji zsss.si/zaposlovanje-tujcev-v-sloveniji infotujci.si

13


Nefiks zaposlitvene rešitve

Vstop, prebivanje in zaposlitev mladih državljanov tretjih držav v Sloveniji 1. Področje vstopa, prebivanja, zaposlovanja, samozaposlovanja in dela tujcev v Sloveniji ureja kar nekaj predpisov. Osrednja predpisa sta Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev ter Zakon o tujcih, s katerima sta se s 1. 9. 2015 dotedanja ločena postopka za izdajo delovnega dovoljenja ter dovoljenja za prebivanje zaradi zaposlitve ali dela združila v enoten postopek za izdajo enotnega dovoljenja za prebivanje in delo, kar je pomenilo prenos Direktive 2011/98/EU v slovensko zakonodajo. To se po novem izdaja v enotnem postopku na upravnih enotah. Z uvedbo enotnega dovoljenja za prebivanje in delo tako tujcem kot njihovim delodajalcem ni potrebno čakati na izdajo delovnega dovoljenja, pač pa se o zaposlitvi ali delu in prebivanju odloča hkrati, s čemer je skrajšan celotni postopek pridobitve dovoljenja za začasno prebivanje. Navedeno pomeni, da tujec v enotnem postopku pridobi dovoljenje za prebivanje in delo bistveno hitreje, načeloma v 30 dneh od popolne vloge. Za izdajo enotnega dovoljenja lahko zaprosiš sam, zaprosi pa lahko tudi tvoj delodajalec oziroma zastopnik pogodbenih strank. Prošnji za izdajo enotnega dovoljenja pa morajo biti priložena tako dokazila, na podlagi katerih se ugotavlja izpolnjevanje pogojev za prebivanje, kot dokazila, na podlagi katerih se ugotavlja izpolnjevanje pogojev za zaposlitev ali delo. V postopku izdaje enotnega dovoljenja bo upravna enota po uradni dolžnosti pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje pridobila soglasje k izdaji enotnega dovoljenja in tebi ali tvojemu delodajalcu ni potrebno pridobiti delovnega dovoljenja oz. soglasja pred vložitvijo prošnje za izdajo dovoljenja za prebivanje.

14


Olga Boronnikova

Zaposlovanje tujcev

2. Dovoljenje za začasno in stalno prebivanje, v čem je razlika? − dovoljenje za začasno prebivanje: zanj zaprosiš, ko imaš dokazljiv namen prebivanja v Sloveniji. Ob izpolnjevanju pogojev se dovoljenje izda za določen čas (največ eno leto). Podaljšaš ga pod enakimi pogoji, kot te je bilo izdano. Praviloma za prvo dovoljenje zaprosiš v tujini na diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije. − dovoljenje za stalno prebivanje: zanj zaprosiš po določenem neprekinjenem in zakonitem času prebivanja v Sloveniji (praviloma 5 let). Izdano je brez omejitve trajanja in v prošnji ti prav tako ni treba izkazati namena stalnega prebivanja v Sloveniji.

3. Vrste soglasij, ki jih izdaja Zavod Republiki Slovenija za zaposlovanje (ZRSZ) a) Soglasje za zaposlitev: − velja enkratno in omogoča zaposlitev na točno določenem delovnem mestu, le za polni delovni čas in le pri določenem delodajalcu. Podaljša se za tujca, ki je neprekinjeno prijavljen v zavarovanje od nastopa dela, če je predložena nova pogodba o zaposlitvi in če delodajalec ni davčni dolžnik (tujec lahko zamenja delodajalca ali delovno mesto pri delodajalcu na podlagi pisne odobritve upravne enote, če zavod poda soglasje k njeni izdaji; tujcu, ki ostane brez zaposlitve, preden izpolni pogoje za izdajo soglasja za zaposlitev, samozaposlitev ali delo (glej pogoje v 2. točki), Zavod umakne soglasje za zaposlitev, kar pripelje tudi do razveljavitve enotnega dovoljenja za prebivanje in delo – tujec je s te strani varen, če pridobi pravico do denarnega nadomestila pri Zavodu za zaposlovanje, saj ta v tem primeru poda tujcu soglasje za zaposlitev brez preverjanja trga dela in delodajalca; tujca, ki opravlja delo na delovnem mestu, za katero mu ni bilo izdano soglasje Zavoda, lahko doleti umik podanega soglasja in posledično razveljavitev enotnega dovoljenja, globa v višini od 500 do 5.000 evrov, ter dvoletna prepoved zaposlovanja in dela v Sloveniji, delodajalca pa globa od 3.000 do 30.0000 evrov in prav tako dvoletna prepoved zaposlovanja tujcev); − poda se, če ni ustreznih domačih brezposelnih kandidatov in če tako tujec kot tudi delodajalec izpolnjujeta druge predpisane pogoje za zaposlitev

15


Nefiks zaposlitvene rešitve

tujca po Zakonu o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (od 15. marca 2016 do 30. junija 2017 je v veljavi odredba MDDSZ o določitvi poklicev, v katerih zaposlitev tujca ni vezana na trg dela. Na podlagi te odredbe Zavod brez preverjanja obstoja domačih brezposelnih kandidatov izdaja soglasja za zaposlitev tujcev na delovnih mestih: varilec, voznik težkih tovornjakov in vlačilcev, orodjar ter strugar).

b) Soglasje za zaposlitev, samozaposlitev ali delo: − velja tri leta in omogoča zaposlitev pri kateremkoli delodajalcu ali pri več delodajalcih, opravljanje dela na podlagi pogodb civilnega prava ali samozaposlitev; − izda se za tujca z najmanj poklicno izobrazbo ali nacionalno poklicno kvalifikacijo v Sloveniji, ki je bil v zadnjih dveh letih vsaj 20 mesecev zaposlen ali samozaposlen, tujca, ki je bil v zadnjih treh letih najmanj 30 mesecev zaposlen ali samozaposlen, oz. tujca, ki je v Sloveniji v zadnjih dveh letih zaključil visokošolski študij ali program raziskovalnega dela; − tujec se po enoletnem prebivanju v Sloveniji lahko samozaposli brez soglasja Zavoda.

c) Soglasje k izdaji modre karte EU: − izda se za tujca, ki ima najmanj visokošolsko izobrazbo in zagotovljeno plačo najmanj v višini ene in pol povprečne letne bruto plače v Sloveniji in če so izpolnjeni drugi pogoji, določeni z zakonom.

d) Soglasje za usposabljanje ali izpopolnjevanje tujcev: − velja največ eno leto z možnostjo podaljšanja za največ šest mesecev, z izjemo področja zdravstva, kjer je podaljšanje možno do zaključka specializacije; − poda se, če so izpolnjeni pogoji – ustrezna pogodba, pozitivno mnenje pristojne zbornice ali ministrstva, tujec še ni bil vključen v podoben program in delodajalec ni davčni dolžnik.

16


Olga Boronnikova

Zaposlovanje tujcev

e) Soglasje za individualne storitve tujcev: − izda se za opravljanje dela, za katero se zahteva posebno strokovno znanje tujca, ki ni registriran za opravljanje dejavnosti, in če je priložena ustrezna pogodba; − delo se opravlja največ tri mesece v koledarskem letu, razen na področju znanosti, kulture, športa, zdravstva in izobraževanja, kjer se omogoča delo za čas do enega leta. f) Soglasje za tujega zastopnika: − izda se za namen zastopanja samostojnega podjetnika ter domače ali podružnice tuje gospodarske družbe, pri čemer zakon določa posebne pogoje in omejitve. g) Soglasje za sezonsko delo in dovoljenje za sezonsko delo: − poda se oz. se izda za sezonsko delo v kmetijstvu ali gozdarstvu; − do skupno 90 dni v koledarskem letu se sezonsko delo lahko opravlja na podlagi dovoljenja za sezonsko delo, nad 90 dni pa na podlagi enotnega dovoljenja, izdanega na podlagi soglasja za sezonsko delo, pri čemer skupno trajanje takega dela ne sme presegati šest mesecev v koledarskem letu, razen v primeru priložene obrazložitve pristojne zbornice. Pozor: Poznamo veliko primerov zavrnitve izdaje soglasja s strani Zavoda za zaposlovanje zaradi neporavnanih davkov s strani delodajalca. Vse davčne obveznosti morajo biti poravnane na dan oddaje vloge za enotno dovoljenje. Na to opozori delodajalca, s katerim si sklenil/a pogodbo o zaposlitvi! Delovna dovoljenja, ki jih izdajajo na Zavodu za zaposlovanje (ZRSZ), so še naprej izjemoma potrebna: − za sezonska dela v kmetijstvu do 90 dni (po Zakonu o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev), − za zaposlitev državljanov Bosne in Hercegovine (na podlagi Sporazuma o zaposlovanju državljanov BiH v Sloveniji, ki se izvaja od 1. 3. 2013).

17


Nefiks zaposlitvene rešitve

Pomni: Če si zaposlen/a na podlagi delovnega dovoljenja, imaš vse pravice in obveznosti v skladu z nacionalno zakonodajo, predvsem z Zakonom o delovnih razmerjih, na primer glede plače, delovnega časa, odmorov, počitkov, varstva pri delu in druge pravice. Če delodajalec krši tvoje pravice, se lahko obrneš na Inšpektorat Republike Slovenije za delo, ki je pristojen za nadzor delovnopravne zakonodaje!

4. Postopek pridobitve enotnega dovoljenja: 1. Natisni in izpolni vlogo − Prošnjo za izdajo oz. podaljšanje enotnega dovoljenja za prebivanje in delo. 2. Osebno se zglasi na diplomatskem predstavništvu Republike Slovenije v svoji državi ali na območni Upravni enoti v Republike Slovenije, kjer začasno prebivaš. 3. Poleg prošnje priloži še: − potrdilo s strani delodajalca, da te bo zaposlil, oz. pogodbo o zaposlitvi, − veljavni potni list + kopijo, − sliko 3,5*4,5 barvna (1 kos), − dokazilo o zdravstvenem zavarovanju (dokler ni ustreznega zavarovanja v Sloveniji, kot dokazilo se šteje polica turističnega zavarovanja z veljavnostjo najmanj 3 mesecev), − dokazilo o nekaznovanju iz matične države (ne starejše od 3 mesecev), − potrdilo o plačani taksi.

Po zakonu je predvidena možnost podaje vloge s strani tvojega delodajalca na območni upravni enoti v Republike Slovenije. Upravna enota bo preverila ustreznost priloženih dokumentov in če je vse v redu, boš dobil/a prvo enotno dovoljenje za prebivanje in delo za čas trajanja najmanj 1 leta. Tudi v primeru podaje vloge na diplomatskem predstavništvu v tujini, bodo dokumenti poslani v odločitev upravni enoti.

18


Olga Boronnikova

Zaposlovanje tujcev

Po petletnem neprekinjenem zakonitem prebivanju na podlagi potrdila o prijavi prebivanja lahko pridobiš dovoljenje za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji z neomejeno časovno veljavnostjo. Za sprejem prošnje in izdajo dovoljenja za stalno prebivanje je pristojna upravna enota, na območju katere prebivaš. V vednost: Enotno dovoljenje za prebivanje in delo tujcev izda upravna enota v obliki izkaznice.

5. Nastop dela in prijava v obvezno zdravstveno in pokojninsko zavarovanje V primerih, ko je enotno dovoljenje, modra karta EU ali pisna odobritev tujcu vročena v Republiki Sloveniji, mora tujec nastopiti delo najkasneje 10. dan od vročitve enotnega dovoljenja, modre karte EU ali pisne odobritve. V primerih, ko je enotno dovoljenje ali modra karta EU tujcu vročena izven Republike Slovenije, mora tujec nastopiti delo najkasneje 15. dan od vročitve enotnega dovoljenja ali modre karte EU. Tujec, za katerega je bilo izdano dovoljenje za sezonsko delo ali vizum, kadar je ta potreben, mora nastopiti delo najkasneje 15. dan od vročitve dovoljenja za sezonsko delo ali vizuma. V obvezno zdravstveno in pokojninsko zavarovanje se je potrebno prijaviti z obrazcem M1 (prijava podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo in zavarovanju za primer brezposelnosti tujca) na Zavodu za zdravstveno zavarovanje. Delodajalec je dolžan opraviti prijavo v zavarovanje v 10 dneh po nastopu dela tujca. Obrazcu mora delodajalec priložiti še kopijo pogodbe o zaposlitvi, obrazec prijave prostega delovnega mesta oz. vrste dela – PD-1 in kopijo osebnega dokumenta mladega tujca. Ne pozabi prijaviti prebivališča v treh dneh od vročitve enotnega dovoljenja za prebivanje in delo v obliki izkaznice!

19


Nefiks zaposlitvene rešitve

6. Upravna taksa za državljane tretjih držav Podatki za nakazilo takse pri vložitvi vloge za enotno dovoljenje za prebivanje in delo z UPN: − namen plačila: GOVT – Plačilo – državni organi, − naziv in naslov prejemnika: Upravna enota, − številka računa-IBAN: SI56 0110 0845 0001 482, − SWIFT koda-za plačilo iz tujine: BSLJSI2X Banka Slovenije. − referenca taksa za vlogo (4,50 EUR – iz tretjih držav): SI00 00622437111002-200, referenca takse za dovoljenje (enotno dovoljenje 70,00 EUR, v primeru podaje vloge v UE; iz tretjih držav 90,60 EUR v primeru podaje vloge na pristojnem konzulatu) : SI00 62243-7111010-201, referenca taksa za tisk izkaznice (12,00 EUR-iz tretjih držav): SI00-240340.

Obstaja možnost plačati takso v UE pri oddaji vloge. Koristno: Upravno takso v postopku pridobivanja enotnega dovoljenja za prebivanje in delo mora plačati delodajalec!

Koristni nasveti pred vstopom v Slovenijo: − Zaprosi delodajalca za pisno pogodbo o nameri zaposlitve oz. pogodbo o zaposlitvi. − Preveri, ali je delodajalec zate uredil bivanje v Sloveniji. − Na spletu poišči podatek o minimalni zagotovljeni plači v Sloveniji. − Pred sklenitvijo delovnega razmerja si pridobi kar največ informacij o bodočem delodajalcu in njegovem poslovanju v preteklosti. Pri tem si lahko pogledaš spletno stran: stop-neplacniki.si.

20


Olga Boronnikova

Zaposlovanje tujcev

Kontakt: Centralna Upravna enota (UE) v Ljubljani, tel: +386 1 306 3035, e-mail: ue.lj-sunz@gov.si in upravneenote.gov.si Zavod Republiki Slovenija za zaposlovanje (ZRSZ), tel: 080 20 55, e-mail: kontaktni.center@ess.gov.si in ess.gov.si Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), tel: +386 1 307 7200, email: OELJ@zzzs.si in zzzs.si

Vzorec: Prošnja za izdajo oz. podaljšanje enotnega dovoljenja za prebivanje in delo upravneenote.gov.si/fileadmin/pageuploads/uecelje/doc/Vloge/NZ/Tujci/1_prosnja_za_izdajopodaljsanje_enotnega_dovoljenja_za_prebivanje_in_delo_01.pdf

Viri: − Zakon o tujcih Ztuj-2(Uradni list RS, št. 1/18 – uradno prečiščeno besedilo in 9/18 – popr.) − Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev ZZSDT (Uradni list RS, št. 1/18 – uradno prečiščeno besedilo in 31/18) − Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev ZZSDT-A (Uradni list RS, št. 59/17) − Zakon o dopolnitvi Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev ZZSDT-B (Uradni list RS, št. 31/18) − Zakon o delovnih razmerjih ZDR-1 (Uradni list RS, št. 21/2013, 78/2013popr.) evem.gov.si/info/poslujem/zaposlovanje/pogodba-o-zaposlitvi-in-postopekzaposlitve/prijava-v-obvezna-socialna-zavarovanja zaposlovanje.wordpress.com/tag/postopki-zaposlovanja-tujcev-v-sloveniji zsss.si/zaposlovanje-tujcev-v-sloveniji infotujci.si

21


Nefiks zaposlitvene rešitve

S. P. − Samozaposlitev mladega tujca Tujec se lahko v Sloveniji samozaposli po enoletnem neprekinjenem zakonitem bivanju v Sloveniji. Pri izdaji enotnega dovoljenja (ali njegovem podaljšanju) soglasje Zavoda za zaposlovanje ni potrebno. Postopek: 1) Osebno se zglasi pri poslovnem registru AJPES ali v katerikoli točki VEM (SPOT). 2) S seboj prinesi: − osebni dokument, − slovensko davčno številko (potrdilo iz FURS), − overjeno izjavo/soglasje s strani lastnika objekta (v primeru najema) ali potrdilo o lastnini (v primeru, da si lastnik objekta). Poleg prijave samostojnega podjetnika v poslovni register pri AJPES-u ali na točki VEM (SPOT) je možna tudi prijava mladega podjetnika na Finančni upravi RS (FURS) ter vložitev prijave podjetnika v obvezna socialna zavarovanja, če podjetnik ni že zavarovan iz delovnega razmerja za polni delovni čas. V vednost: Registracija sedeža podjetja je dovoljena na «domačem» naslovu, kjer prebivaš, če si za to pridobiš ustrezno soglasje s strani lastnika! Prijava podjetnika v obvezno zdravstveno in pokojninsko zavarovanje z dnem vpisa v poslovni register, če je priglasitev dejavnosti kasnejša od datuma pridobitve enotnega dovoljenja, ali z dnem nastopa dela, vendar največ od dneva pridobitve enotnega dovoljenja za samozaposlitev, če je bil vpis v poslovni register izveden pred pridobitvijo enotnega dovoljenja. Pomembno: S. P. lahko ustanovijo le poslovno sposobne osebe!

22


Olga Boronnikova

Zaposlovanje tujcev

Koristni nasveti pred odprtjem S.P: − V naziv S. P. poleg imena in priimka lahko vpišeš tudi fantazijsko ime. − Izberi dejavnost/i bodočega podjetja. − Najdi prostor za registracijo sedeža podjetja. − Dogovori se z računovodskim servisom, ki ti bo pomagal na začetku. − Ne rabiš ustanovitvenega kapitala. Kontakt:

Poslovni register Ajpes, tel: e-mail: +386 1 477 4100 info@ajpes.si in ajpes.si Točki VEM (SPOT) evem.gov.si/info/spot-tocke-in-notarji Finančna uprava Republike Slovenije (FURS) tel: T: +386 1 369 3000, e-mail: lj.fu@gov.si in fu.gov.si

Viri: Zakon o gospodarskih družbah ZGD-1 (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15 in 15/17) evem.gov.si/info/poslujem/zaposlovanje/pogodba-o-zaposlitvi-in-postopekzaposlitve/prijava-v-obvezna-socialna-zavarovanja evem.gov.si/info/zacenjam/zelim-ustanoviti-podjetje

23


Nefiks zaposlitvene rešitve

Odprtje D. O. O. s strani mladega tujca Če ste mladi, pogumni , imate dobro poslovno idejo in vam ni problem najti ustanovitvenega kapitala v višini 7.500,00 EUR ali enakovrednega stvarnega vložka, imate možnost odpreti d. o. o. (družbo z omejeno odgovornostjo). V Zakonu o gospodarskih družbah ni omejitve glede državljanstva bodočih družbenikov.

Postopek: 1. Osebno se zglasi pri poslovnem registru Ajpes ali na katerikoli točki VEM (SPOT) v primeru enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo − d. o. o. (če si edini družbenik) ali večosebne družbe z omejeno odgovornostjo − d. o. o. (ko je več družbenikov, ki niso zakonci). Omejitve: − vložki se vplačajo samo v denarju (z nakazilom na bančni račun) in celotni znesek vložkov (najmanj 7.500 evrov) se plača pred vložitvijo predloga, − družbena pogodba (večosebni d. o. o.) ali akt o ustanovitvi (enoosebni d. o. o.) se sklene na obrazcu VEM, katerega vsebine ni možno spremeniti (listina se avtomatsko generira iz sistema e-VEM, prav tako vse ostale obvezne priloge k predlogu za ustanovitev d. o. o.), − pri enoosebni d. o. o. družbenik vodi elektronsko knjigo sklepov. ali Osebno se zglasi pri notarju v primeru: − ko nameravaš odpreti d. o. o. skupaj z zakoncem, − kadar je poleg denarnega predviden stvarni vložek, − želiš voditi pisno knjigo sklepov.

24


Olga Boronnikova

Zaposlovanje tujcev

2. Družbenik oziroma družbeniki morajo s seboj prinesti: − osebne dokumente, − slovensko davčno številko (potrdilo iz FURS), − overjeno izjavo/soglasje s strani lastnika objekta (v primeru najema) ali potrdilo o lastništvu (v primeru, da si lastnik objekta), − potrdilo banke o odprtju začasnega transakcijskega računa in potrdilo o vplačanem denarnem vložku oziroma potrdilo, da so stvarni vložki v celoti izročeni pred prijavo za vpis v register.

V postopku odprtja d. o. o. je treba obvezno določiti poslovodno osebo. Na začetku je za direktorja lahko imenovan družbenik sam oziroma eden od družbenikov (v primeru večosebne d. o. o.), ni pa nujno. Če je to oseba, ki ni udeležena v lastnini podjetja, se mora osebno zglasiti skupaj z družbeniki pri ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo z osebnim dokumentom! Pravna oseba mora v osmih dneh po vpisu v sodni register davčnemu uradu sporočiti svojo organiziranost in podatke o številu in lokaciji poslovnih prostorov, ki se uporabljajo za opravljanje dejavnosti in pridobivanje prihodkov, o poslovnih enotah v tujini, kapitalskih naložbah doma in v tujini, številkah računov v tujini, o povezanih osebah in osebi, ki vodi poslovne knjige. Po končanem postopku ustanovitve se lahko zaposliš v svojem podjetju, upoštevajoč pravila prijave prebivanja za državljane EU ali EGP, oziroma po pridobitvi enotnega dovoljenja za prebivanje in delo za državljane tretjih držav.

Koristni nasveti pred odprtjem d. o. o.: − Izmisli si naziv bodočega d. o. o. − Izberi dejavnost/i bodočega podjetja. − Najdi prostor za registracijo sedeža podjetja. − Dogovori se z računovodskim servisom, ki ti bo pomagal na začetku.

25


Nefiks zaposlitvene rešitve

Kontakt: Poslovni register Ajpes, tel: e-mail: +386 1 477 4100 info@ajpes.si in ajpes.si Točki VEM (SPOT) evem.gov.si/info/spot-tocke-in-notarji Finančna uprava Republike Slovenije (FURS) tel: T: +386 1 369 3000, e-mail: lj.fu@gov.si in fu.gov.si Seznam notarjev: notar-z.si

Viri: Zakon o gospodarskih družbah ZGD-1 (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15 in 15/17) mladipodjetnik.si/podjetniski-koticek/ustanovitev-podjetja/ustanovitev-d-o-o

In evem.gov.si/info/zacenjam/zelim-ustanoviti-podjetje

26


Olga Boronnikova

Zaposlovanje tujcev

27


Nefiks zaposlitvene reĹĄitve

28


mag.

OLGA BORONNIKOVA, univ.dipl.prav.

Mlada univerzitetna pravnica, ki je prišla v Slovenijo iz tujine. Šla je skozi birokratske ovire in zdaj pomaga, na isti poti, drugim tujcem.

Uredila Dijana Kecojevič, univ.dipl.prav. Jezikovno pregledala Nadina Salievska