Zgode in nezgode klenih iskalcev zaposlitve

Page 1

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.


Založil: Zavod Nefiks, 2021 Ilustrirala: Jerneja Srebot Avtorja zgodb: Nives Felić, Jan Magdić Priprava na tisk: Tiffany Brisko Naklada: 100 izvodov Tiskarna: Salve d. o. o. CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 331.5(084.11) 084.11 SREBOT, Jerneja Zgode in nezgode klenih iskalcev zaposlitve / ilustrirala Jerneja Srebot ; [besedilo Nives Felić, Jan Magdić]. - Ljubljana : Zavod Nefiks, 2021 ISBN 978-961-94837-4-9 COBISS.SI-ID 70701827

To delo je objavljeno pod licenco “Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Deljenje pod enakimi pogoji 4.0 Mednarodna (CC BY-NC-SA 4.0)
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.