Participativni proračun v mladinskih centrih

Page 1

PRIPOROcILA ZA MLADINSKE DELAVCE ALENKA BLAZINsEK DOMENIS NIVES FELIc DARJA SEKULA KRSTIc VESNA STRLIc


Naslov: Participativni proračun v mladinskih centrih Podnaslov: Priporočila za mladinske delavce Založil: Zavod Nefiks, Inštitut za promocijo in beleženje neformalno pridobljenega znanja, 2021 Avtorji: Alenka Blazinšek Domenis, Nives Felić, Darja Sekula Krstič, Vesna Strlič Oblikovali in tehnično uredili: Diana Abdagić in Tiffany Brisko Lektorirala: Katarina Jarc Naklada: 100 izvodov Tiskarna: Salve d. o. o. Projekt sofinancirajo Urad za mladino - MOL, Urad RS za mladino in Ministrstvo za javno upravo. CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 331.578-053.6:336.14 PARTICIPATIVNI proračun v mladinskih centrih : priporočila za mladinske delavce / Alenka Blazinšek Domenis ... [et al.]. - Ljubljana : Zavod Nefiks, inštitut za promocijo in beleženje neformalno pridobljenega znanja, 2021 ISBN 978-961-94837-6-3 COBISS.SI-ID 75403779


Participativni proračun v mladinskih centrih Priporočila za mladinske delavce


KAZALO 1. Uvod

6

2. O participativnem proračunu

7

3. Participativni proračun v mladinskem centru

8

4. Izpeljava participativnega proračuna v mladinskem centru

10

4.1 Načrtovanje izvajanja participativnega proračuna v mladinskem centru

11-

10

4.2 Izvajanje faz participativnega proračuna

13

4.3 Evalvacija participativnega proračuna

21

5. Pojmi

22

6. Namesto zaključka

23

6.1 Kaj menijo sodelujoči?

23

6.2 Kaj menijo podporniki?

24

7. Viri

4

Participativni proračun v mladinskih centrih

26


KAZALO SLIK Slika 1: Možganska nevihta o pomenu participativnega proračuna v mladinskih centrih (Vir: Zavod Nefiks)

6

Slika 2: Kaj je PP (Vir: Zavod Nefiks)

7

Slika 3: Mladi v primeru PP v MC (Vir: Zavod Nefiks)

8

Slika 4: Postopek izpeljave PP - faze (Vir: Zavod Nefiks)

13

Slika 5: Primer prijavnega obrazca (Vir: MC Vič)

14

Slika 6: Objava predlaganih projektov za PP v MC Vič, za katere so mladi lahko glasovali (Vir: MC Vič)

16

Slika 7: Primer glasovnice (Vir: MC Vič)

18

Slika 8: Razglasitev rezultatov (Vir: MC Vič)

19

Slika 9: Majice za animatorje - izbrani predlog (Vir: MC Vič)

23

Slika 10: Športni dresi - izbrani predlog (Vir: MC Vič)

23

Participativni proračun v mladinskih centrih

5


1. Uvod Zgodba tega priročnika se je pričela, ko sta se srečala Antonov dom z Viča in Zavod Nefiks. Takrat se je v partnerstvu obeh deležnikov tudi formalno 1. februarja 2019 rodil MC Vič. Antonov dom v partnerstvo prinaša tradicijo participacije lokalne mladine, povezanost in vpetost v lokalno okolje, Zavod Nefiks pa preizkušeno metodologijo mladinskega dela, ki sloni na beleženju neformalnega znanja in kariernem razvoju mladih ter številnih izkušnjah dela z nevladnimi organizacijami, občinami in drugimi odločevalci. V zgodbo sem kmalu vstopila tudi jaz, ki sem se kot koordinatorka dejavnosti po prvem letu spraševala, kako povečati vključenost mladih. Kaj jim še lahko ponudimo? Kaj lahko ustvarimo skupaj? In pojavila se je ideja o izvedbi participativnega proračuna (v nadaljevanju PP) v Mladinskem centru Vič (v nadaljevanju MC). Zavod Nefiks je takrat že imel ogromno izkušenj z izpeljavo PP na občinski ravni, potek je bilo le potrebno prilagoditi drugemu okolju. Postopek smo kljub nekaj težavam zaradi epidemije Covid-19 uspešno izpeljali in rezultati so presegli vsa pričakovanja, mladim je namreč takšna oblika participacije veliko pomenila. Odzivi, ki so jih zapisali v letno evalvacijo mladinskega centra, so nas takoj prepričali, da postopek ohranimo in ga v naslednjih letih zagotovo ponovimo. Želimo si, da podobne zgodbe zaživijo tudi pri vas, zatorej smo na Zavodu Nefiks združili znanje MC Vič in Stičišča Središče ter za vas pripravili priročnik, ki vam lahko služi kot pomoč pri vpeljevanju postopka PP v vaš MC. Naj bo uspešno! Nives Felić

Slika 1: Možganska nevihta o pomenu participativnega proračuna v mladinskih centrih (Vir: Zavod Nefiks)

6

Participativni proračun v mladinskih centrih


2. O participativnem proračunu Pojem participativni proračun navadno povezujemo z občinami. Znan je kot sistem razporejanja dela proračunskega denarja tako, da pri odločanju o njegovi porabi sodelujejo prebivalke in prebivalci občine. Participativni proračun določa vnaprej določen delež javnih sredstev, namenjenih projektom, ki jih predlagajo in se do njih neposredno opredelijo le občani in občanke določene občine (krajevne ali mestne četrti). Njegov namen je vzpostaviti komunikacijske kanale med občino in občani ter prenesti delež odločanja o porabi skupnih sredstev na skupnost.

Slika 2: Kaj je PP (Vir: Zavod Nefiks)

Participativni proračun v mladinskih centrih

7


3. Participativni proračun v mladinskem centru Podobno, kot je pri občinah PP mehanizem vključevanja občanov v odločanje o porabi proračunskih sredstev, je tudi pri MC mehanizem za vključevanje mladih v odločanje o porabi dela proračuna MC. Zahvaljujoč PP lahko prebivalci občine, mestne četrti ali krajevne skupnosti sami prepoznajo probleme ali možnosti izboljšav, sami predlagajo rešitve in zatem med podanimi predlogi tudi izbirajo s pomočjo zavezujočega glasovanja.

Slika 3: Mladi v primeru PP v MC (Vir: Zavod Nefiks)

Z uvajanjem praks participacije in sodelovanja v neposrednih procesih odločanja naslavljamo pomemben element mladinskega dela, to je spodbujanje aktivnega državljanstva med mladimi. S prikazom in povabilom k sodelovanju v procesu načrtovanja, izvedbe in evalvacije PP med mladimi spodbujamo družbeno in politično udejstvovanje. Gre za pomembno izkušnjo neposrednega demokratičnega procesa, ki ima lahko daljnosežne posledice na odnos mladih do demokratičnih procesov.

Pozitivni učinki PP v MC: • • • • • •

MC se razvija hitreje; mladi so bolj zadovoljni; sredstva se porabijo učinkoviteje; poveča se transparentnost in odgovornost; poveča se kakovost aktivnosti; poveča se aktivacija mladih.

Mladim PP ponuja priložnost, da: • • • •

spoznajo delo MC; so udeleženi v posvetovanjih in razpravah; lahko vplivajo na porabo sredstev MC; se učijo, sodelujejo in krepijo svoje zahteve po dobrem upravljanju.

PP lahko prinese veliko pozitivnih učinkov. Vpliv PP na MC je odvisen od nekaj dejavnikov, mednje spadata količina sredstev, ki je na voljo mladim, ter kakovost izvajanja PP. Le dobro izveden PP bo pritegnil mlade k sodelovanju, kar je ključnega pomena. 8

Participativni proračun v mladinskih centrih


Splošna načela participativnega proračuna v mladinskih centrih • Dolgoročnost PP moramo zastaviti dolgoročno, kot trajni mehanizem soupravljanja. Postopke PP v MC moramo nenehno razvijati in nadgrajevati. Pri razvoju morajo sodelovati mladi – uporabniki in predstavniki MC. Na takšen način gradimo zaupanje in krepimo demokratične procese. Priporočljivo je tudi vsakoletno višanje sredstev. • Transparentnost Pogoje in kriterije moramo predstaviti na transparenten način. Nujno je, da jasno izrazimo, kako se mladi lahko udeležijo postopka, kako celoten postopek poteka, kako bomo sprejemali odločitve in kdaj bo sledila izvedba projektnih predlogov. S transparentnostjo gradimo zaupanje. • Vključenost Postopek PP mora biti dovolj enostaven, tako se lahko vključi vsakdo, ne glede na kompetence in osebne okoliščine. Če se mladi med seboj zelo razlikujejo, moramo razmisliti o uporabi različnih načinov vključevanja, ki bodo prilagojeni določenim skupinam ter njihovim potrebam, da bodo doseženi vsi. Zagotoviti moramo strokovno podporo. • Dostopnost informacij Zagotoviti moramo, da so vse informacije o postopku in vključevanju dostopne. Informacije o izvedbi posameznih faz moramo objavljati sproti. Poiskati moramo prave kanale, da bodo informacije dostopne vsem, mednje spadajo spletna stran, družbena omrežja, oglasna deska ipd. O vseh potrebnih informacijah glede poteka in postopka morajo biti seznanjeni tudi vsi mladinski delavci v MC, da bodo znali mladim svetovati o postopku ter jim bodo znali odgovoriti na vsa morebitna vprašanja. • Skupna razprava o predlogih Predlogi, ki so rezultat sestankov in pogovorov med mladimi, morajo biti kakovostnejši in bolj skupnostno naravnani, kot v primeru, da mladi sami brez pogovora oblikujejo predloge. Prav tako lahko mladi, ki so dobro obveščeni o podrobnostih vseh predlogov, tudi bolj informirano odločajo na glasovanju. Zato je priporočljivo, da v postopku PP predvidimo čas za razprave in organiziramo dogodke, kjer bodo te potekale. V razpravah o idejah in predlogih moramo poskrbeti, da mladi poslušajo drug drugega, razumno utemeljujejo svoje pozicije, so spoštljivi drug do drugega in presojajo lastne interese in potrebe drugih v skupnosti. • Vpetost v skupnost Predlogi morajo izhajati iz skupnosti, se pravi udeležencev MC, zato je smiselno, da čim bolj vključujemo že dejavne dele skupnosti in se pri izvedbi izglasovanih projektov prav tako naslonimo na izkušnje, želje in potrebe širše skupnosti. • Zanesljivost Zanesljivost je še eden od dejavnikov, ki vpliva na gradnjo zaupanja, zato moramo zagotoviti, da so vsi postopki in procesi izvedeni skladno z dogovori. Pravil in postopka sredi izvajanja postopka ali po postopku ne spreminjamo. Mladi se morajo zanesti na to, da bodo projekti zares izvedeni. Participativni proračun v mladinskih centrih

9


4. Izpeljava participativnega proračuna v mladinskem centru Proces izvajanja PP v MC je podoben tistemu, ki se izvaja na občinski ravni. Ker je MC specifičen prostor združevanja mladih in mladinskih delavcev je na tem mestu smiselno izpostaviti tiste značilnosti, ki so pomembne pri procesu uvajanja in izvajanja PP. S tem namenom smo to poglavje razčlenili v tri časovna obdobja: načrtovanje, izvajanje in evalvacija izvajanja participativnega proračuna.

4.1 Načrtovanje izvajanja participativnega proračuna v mladinskem centru Pomembno je, da pred začetkom izvajanja PP v MC postavimo temelje. To nam omogoča izvedbo, skladno s postavljenimi načeli delovanja PP, na koncu pa tudi smiselno evalvacijo izvedenega postopka. Zaradi zagotavljanja transparentnosti in uresničevanja načel PP, v izvedbi PP že pred začetkom opredelimo postopek izvedbe PP, ki ga predstavimo tudi mladim.

Vloga mladinskega delavca pri izvedbi PP V MC: Preden mladinski delavec začne z uvedbo in izvajanjem PP v MC, se mora zavedati svoje vloge v tem procesu. Prizadevamo si, da slednja postopoma preide iz nosilne do moderatorske. Pred uvedbo mora mladinski delavec: • seznaniti se z idejo, namenom, fazami in svojo vlogo pri uvajanju PP v MC; • PP umestiti v letni delovni načrt MC (vsebinsko in finančno) in ga načrtovati v skladu s svojimi zmožnostmi; • poskrbeti za dobro načrtovan proces, preden se le-ta začne; • delovati v skladu s splošnimi načeli PP in proces prilagoditi specifiki MC, v katerem deluje; • v vseh fazah delovati kot opora mladim, katerim postopno predaja vlogo odločevalca; • načrtovati fazo evalvacije in ugotovitve upoštevati pri načrtovanju PP v naslednjem letu. Uvajanje PP v MC lahko predstavlja bogato izkušnjo in priložnost za osebnostno rast vseh vpletenih. Mladinski delavec je prva oseba, ki pozna postopek, namen in faze in jih prevaja na način, da so jasne in razumljive tudi mladim udeležencem.

Kaj vse načrtujemo? Del finančnih sredstev, ki jih lahko namenimo participativnemu proračunu Količina sredstev, ki jih lahko namenimo izpeljavi PP v MC, je odvisna od zmogljivosti posameznega MC. PP lahko umestimo v redni program MC, sredstva pa lahko poskusimo pridobiti znotraj kakšnega projekta ali z donacijami.

10

Participativni proračun v mladinskih centrih


Primer MC Vič MC Vič je v prvih dveh letih izpeljavi PP namenil okvirno 500 €. V finančni načrt ni bila dodana nova postavka, ampak se je glede na končen izbor pobud stroške uvrstilo na obstoječe postavke, kot so promocijski material (npr. nakup dresov), materialni stroški, drugi stroški itd. Okvirno časovno obdobje, v katerem se bo izvajal PP v MC Obdobje opredelimo že v fazi načrtovanja letnega delovnega načrta. Odvisno je od dejavnosti, ki jih načrtujemo v MC. Predvidimo ga glede na dejavnike, ki vplivajo na naše delo tudi sicer (šolske počitnice, izpitna obdobja ipd.). Pri tem upoštevamo specifike okolja, v katerem deluje MC. Predstavitev PP mladim Z namenom zagotavljanja čim višje stopnje participacije mladih, moramo procese participativnega proračuna uvajati postopno in mlade povabiti k sodelovanju. V časovnico načrtovanja izvedbe PP umestimo tudi čas za predstavitev ideje PP mladim in pomen njihovega doprinosa s takšno obliko participacije – gre za promocijo PP v MC. Razložimo pomen in namen uvajanja PP v MC in mlade povabimo k sodelovanju. Vključevanje mladih v procese PP Kot predstavljamo v nadaljevanju, postopek PP členimo na faze, v katere vključujemo mlade od načrtovanja do evalvacije, torej z njimi sooblikujemo postopek od začetka do konca. Za sodelovanje pri procesih načrtovanja in izvedbe lahko ustanovimo odbor mladih, ki se združuje ravno s tem namenom, lahko pa se za to obrnemo na že aktivno skupino mladih, prisotnih v MC. To je lahko na primer svet mladih MC, ki lahko hkrati prevzame tudi vlogo komisije za izbor predlogov. Komisija za izbor predlogov Ključna naloga komisije je, da izmed prispelih predlogov izlušči projektne predloge, ki gredo na glasovanje (več v pregledu predlogov v nadaljevanju). Komisijo sestavi vodstvo MC povsem na novo ali uporabi katerega od obstoječih odborov oz. skupin, npr. Svet mladih MC, kot smo napisali zgoraj. Pomembno je, da so v komisiji poleg mladinskih delavcev tudi predstavniki mladih. Slednje je treba opozoriti, da s članstvom v komisiji izgubijo pravico do podajanja projektnih predlogov, saj bodo o njih odločali in bi se tako znašli v nasprotju interesov. Pravila sodelovanja, glasovanja in kriteriji za izbiro projekta Pri načrtovanju izvedbe PP postavimo pravila sodelovanja mladih pri prispevanju predlogov, ki določajo: • kdo lahko prispeva predloge; • koliko predlogov lahko ena oseba poda; • kje in v kakšni obliki se predlogi sprejemajo; • kdaj se sprejema predloge. Primer MC Vič Pravila sodelovanja so bila sledeča: • Predloge lahko posreduje vsakdo, star med 14 in 29 let; • vsakdo lahko poda največ dva predloga; • predlog se odda na vic@nefiks.si; Participativni proračun v mladinskih centrih

11


• za veljavno oddajo predloga bodo šteli predlogi, oddani do 30. 5. 2020 do 12. ure s pomočjo obrazca, ki se nahaja na spletni strani MC Vič. Postavimo tudi kriterije za oddajo projektnega predloga, s čimer zagotovimo podlago za odločanje komisije. Njena naloga je, da izmed prispelih predlogov izlušči projektne predloge, ki bodo osnova za izvedbo glasovanja. Komisija tako ne more izbirati oz. izločati na podlagi lastnih želja ali osebnih ocen. Kriteriji so vsebinske in finančne narave. Zastavimo jih tako, da dopuščajo kar se da veliko svobode in kreativnosti mladim, hkrati pa zagotavljajo, da so predlogi zakoniti, izvedljivi, finančno vzdržni in sledijo interesom skupnosti. •

Vsebinski kriteriji (odraz načel mladinskega centra) Vsebinski kriteriji lahko vsebujejo usmeritev, da morajo biti projektni predlogi v skladu z načeli delovanja MC, da morajo biti skladni z vsaj eno od navedenih nalog MC ali skladni z aktivnostmi ipd. Finančni kriteriji Določimo višino skupnega proračuna PP in višino minimuma/maksimuma posameznega projektnega predloga.

Primer MC Vič Kriteriji za izbiro projekta: • projekt je v skladu z aktivnostmi MC Vič; • skupni stroški projekta znašajo največ 500 €; • projekt je zastavljen varčno in okoljsko odgovorno; • projekt je v administrativnih zmožnostih MC Vič. Poleg pravil za zbiranje predlogov in kriterijev moramo pripraviti še pravila za glasovanje, ki vključujejo: • kdo lahko glasuje; • kako se glasuje; • kje in kdaj se glasuje. Primer MC Vič Opis glasovanja: • Glasovanje o zmagovalnem predlogu poteka od 4. 6. do 9. 6. 2020 v igralnici MC Vič, kjer se • nahaja glasovalna skrinjica v delovnem času igralnice; • glasujejo lahko mladi od 14 do 29 let; • vsakdo lahko glasuje enkrat (z osebnim dokumentom).

12

Participativni proračun v mladinskih centrih


4.2 Izvajanje faz participativnega proračuna

Slika 4: Postopek izpeljave PP (Vir: Zavod Nefiks)

• Zbiranje predlogov Faza zbiranja predlogov nudi zelo dobro osnovo za strateško zasnovo razvoja celotnega MC ali njegovega dela. S pomočjo kritične, odprte, vključujoče in argumentirane razprave na javnih predstavitvah tekom faze zbiranja predlogov, lahko mladinski delavci skupaj z mladimi identificirajo primanjkljaje in potrebe in tako skupaj pridejo do nekaj predlogov za PP ter načrta za razvoj MC. Tak posvet z mladimi lahko izvedemo v obliki delavnice, na kateri predstavimo proces PP, hkrati pa omogočimo praktičen del z vprašanji in razpravo, morda v obliki viharjenja možganov za pridobivanje in komentiranje predlogov s strani izvajalcev procesa PP in drugih mladih ipd. Že v fazi zbiranja predlogov mlade pripravimo na to, da svoje predloge tudi konkretizirajo. Mlade s tem navajamo, da svoje predloge dobro zastavijo in to tudi zapišejo. Dobro zastavljen je vsak predlog, ki upošteva vse dane kriterije in mu predlagatelj že določi višino potrebnih sredstev, po možnosti je podkrepljen še s slikovnim gradivom in povezavo do nakupa. Z navajanjem mladih na takšno oblikovanje predlogov jih obenem spodbujamo k načrtovanju od ideje do realizacije. Za pomoč pri oceni vrednosti projekta jim lahko pripravimo tudi tabelo orientacijskih stroškov. Pri tem je pomembna oseba tudi mladinski delavec, ki nudi podporo pri načrtovanju, nikakor pa projekta ne načrtuje namesto mladih. Prijavni obrazec najlažje pripravimo v enem od programov za urejanje besedil, lahko pa uporabimo tudi eno izmed spletnih orodij in mladim omogočimo elektronsko oddajo.

Participativni proračun v mladinskih centrih

13


Primer prijavnega obrazca oz. predloga MC Vič

Izboljšaj MC Vič – participativni proračun Prijavni obrazec

Ime in priimek: E-naslov ali telefonska številka: Kratek opis predloga: Dodatne vtičnice. Mladi imamo danes vsak svoj mobitel in velikokrat ga moramo polniti tudi, ko smo v igralnici MC Vič in na delavnicah. Hkrati se lahko polnita največ dva mobitela. Z dodatnimi vtičnicami z USB vhodi, bi omogočili, da bi se lahko hkrati polnilo mobitele več mladih, pa tudi elektronsko uro, prenosni računalnik in morda še kaj. Predvideni stroški projekta: 36 € Brez zgoraj navedenih podatkov oddaja projekta ni možna. Zagotavljamo, da bo Zavod Nefiks kot upravljalec osebnih podatkov zgoraj navedene podatke obdeloval in hranil izključno za izvedbo in informiranje o aktivnosti, na katero se prijavljate. S podatki bomo ravnali skladno z zakonom in jih ne bomo posredovali tretjim osebam. Vaše podatke bomo hranili do preklica oziroma kolikor je zakonsko določeno s strani naših financerjev. Za vse dodatne informacije smo vam dosegljivi na mc.vic@nefiks.si. S pošiljanjem tega obrazca se strinjate z GDPR pogoji.

Slika 5: Primer prijavnega obrazca (Vir: MC Vič)

14

Participativni proračun v mladinskih centrih


• Pregled predlogov Po končanem zbiranju predlogov komisija pregleda vse prispele predloge in izbere tiste, ki bodo osnova za izvedbo glasovanja. Komisija seveda ne more izbirati oz. izločati na podlagi lastnih želja ali osebnih ocen, ampak se drži pravil in kriterijev, ki so bili določeni pred pričetkom PP. Izloči tiste, ki niso skladni s pravili in kriteriji, npr. so izven pristojnosti MC, predragi, na napačni lokaciji, so si med seboj zelo podobni, je časovno obdobje izvajanja predloga predolgo itd. Za vsak zavrnjeni predlog komisija pripravi obrazložitev, kateremu kriteriju ni ustrezal oz. zakaj je bil izločen in to tudi objavi. V tej fazi lahko predlagateljem omogočimo, da spremenijo predloge, da so ustreznejši (npr. da združijo podobne predloge, znižajo previsoke stroške ipd.). Podobne ali enake predloge je zelo smiselno združiti, saj bi konkuriranje zelo podobnih predlogov na glasovnici lahko negativno vplivalo na izid zaradi delitve glasov. Komisija oceni tudi, če je predlog stroškovno ustrezno ovrednoten. Predlagatelji velikokrat nimajo pravih ocen stroškov oz. jih ne določijo dovolj natančno, zato se lahko zgodi, da bo predlog v izvedbeni fazi dražji kot predvideno, če komisija tega ne bo prej preverila. Pri pregledu predlogov in izboru tistih, ki gredo naprej v glasovanje, je zelo pomembna transparentna izvedba z obrazložitvijo razlogov za izločanje predlogov, saj se le tako izognemo morebitnim očitkom, da so imeli posamezni predlogi prednost ali da so bili izločeni zaradi osebnih razlogov.

Participativni proračun v mladinskih centrih

15


OPIS PREDLAGANIH PROJEKTOV ZA PARTICIPATIVNI PRORAČUN 1. NOGOMETNI DRESI Mladinska nogometna ekipa z Viča že vrsto let trenera in tekmuje. Do sedaj je bila kar vspešna. Za nove podvige bi potrebovali nove drese. To bi ekipo še bolj povezalo. Hkrati bi ekipa promovirala zrav duh v zdraviem telesu in MC Vič. Vrednost predloga: 240€ 2. MREŽA ZA KOŠ Mladi v Viča smo navdušeni športniki. Na ploščadi pred MC Vič je postavljen koš za košarko, ki pa ima uničeno mrežo na obroču. Za lepšo igro bi bilo potrebno popraviti oz. zamenjati koš. Vrednost predloga: 30€ 3. ANIMATORSKE MAJICE Animatorske majice - za animatorje Oratorija Ljubljana Vič bi dali izdelati enobarvne majice, z enobarvnim potiskom. Tako bi bili na Oratoriju vsi animatorji prepoznavni. Hkrati bi utrjevali prepoznavnost MC Vič med mladimi. Vrednost predloga: 224€ 4. DODATNE VTIČNICE Mladi imamo danes vsak svoj mobitel in velikokrat ga moramo polniti tudi, ko smo v igralnici MC Vič in na delavnicah. Hkrati se lahko polnita največ dva mobitela. Z dodatnimi vtičnicami z USB vhodi, bi omogočili, da bi se lahko hkrati polnilo mobitele več mladih, pa tudi elektronsko uro, prenosni računalnik in morda še kaj. Vrednost predloga: 36€

Slika 6: Objava predlaganih projektov za PP v MC Vič, za katere so mladi lahko glasovali.

16

Participativni proračun v mladinskih centrih


• Glasovanje Osnova za glasovanje je seznam projektnih predlogov, ki nastane po tem, ko komisija pregleda vse predloge in izloči neustrezne. Priporočljivo je, da nastali seznam oblikujemo v pregledno obliko, najraje strnemo na eno stran, s predvidenim prostorom za označbo, ki bo pomenila oddan glas (primer: Slika 5). Pred glasovanjem mlade obvestimo o predlogih in poteku glasovanja ter jih povabimo h glasovanju. Uporabimo različne uveljavljene informacijske kanale, ki jih uporabljamo za komunikacijo z mladimi, uporabniki MC. Pomembno je, da so navodila za glasovanje in seznam projektnih predlogov za glasovanje javno dostopna. Seznam predlogov je v vseh oblikah obveščanja enak kot na glasovnici; predlogi so objavljeni v istem zaporedju in označeni z isto zaporedno številko. Tako poenostavimo postopek glasovanja. Glasovanje je možno izvesti fizično na volišču ali elektronsko. Za glasovanje na volišču moramo v MC določiti prostor, kjer bo postavljena glasovalna skrinjica, v katero bodo mladi volivci lahko vstavili izpolnjene glasovnice. Na glasovalnem mestu je predstavnik MC, ki nadzoruje potek glasovanja in tako zagotavlja, da ne pride do zlorab. Na mestu je tudi seznam oseb, ki so upravičene do glasovanja. Oseba se za glasovanje identificira z osebnim dokumentom, predstavnik MC osebo poišče na glasovalnem seznamu, označi njeno udeležbo in ji izroči glasovnico. Nato na mestu, predvidenem za glasovanje, anonimno izpolni glasovnico in jo odda v glasovalno skrinjico. Poskrbeti moramo, da mesto za glasovanje omogoča zaščito pred pogledi drugih, torej da bo oseba res lahko anonimno glasovala. Oseba lahko pri izpolnjevanju glasovnice označi toliko projektnih predlogov, kolikor jih določimo v našem postopku (običajno med 1 in 5). Po izteku glasovanja skrinjico odpremo in pregledamo ter preštejemo vse glasove. Preštejemo in zabeležimo število vseh glasovnic, število veljavnih in število neveljavnih glasovnic ter število glasov, ki jih je prejel posamezni projektni predlog. Vsak projekt, ki je na veljavni glasovnici pravilno označen, prejme en glas. Veljavne glasovnice so tiste, ki imajo na predvidenih mestih jasno označen vsaj en predlog oz. največ toliko, kot jih določajo pravila postopka. Neveljavne glasovnice so tiste, ki nimajo označenega nobenega projekta ali pa jih imajo označenih več, kot je bilo določeno v postopku. Ko preštejemo vse glasove za projektne predloge na vseh glasovnicah, naredimo prednostni seznam, in sicer tako, da zapišemo izglasovane projektne predloge glede na skupno število glasov, ki so jih prejeli, in sicer od projektnega predloga z največ glasovi do tistega z najmanj glasovi. Pri elektronskem glasovanju je na voljo nekaj različnih aplikacij z različnimi uporabnostmi. Če se bomo odločili za takšen način glasovanja, moramo upoštevati, da lahko pride do nejasnosti pri uporabi aplikacije. V takšnem primeru bodo uporabniki potrebovali pomoč, ki jo lahko ponudi mladinski delavec. Izberemo lahko tudi oba načina glasovanja, torej na volišču in elektronsko, morda tudi prek e-pošte. Različni načini oddaje glasov lahko zagotovijo višjo stopnjo sodelovanja mladih pri glasovanju.

Participativni proračun v mladinskih centrih

17


Primer MC Vič

GLASOVNICA ZA PARTICIPATIVNI PRORAČUN Za veljavno izpolnjeno glasovnico šteje glasovnica na kateri je izbran natanko en možen odgovor. Obkrožite številko, ki se ujema z želeno izbiro. Opis projektov se nahaja na glasovnem mestu. Izbira med: 1. Nogometni dresi 2. Mreža za koš 3. Animatorske majice 4. Dodatne vtičnice

Slika 7: Primer glasovnice (Vir: MC Vič)

18

Participativni proračun v mladinskih centrih


• Razglasitev rezultatov Projektne predloge s prejetimi glasovi objavimo na spletnih straneh, oglasni deski in drugih kanalih obveščanja ter posredujemo medijem. Objavimo izglasovane in ostale projektne predloge.

Slika 8: Razglasitev rezultatov (Vir: MC Vič)

• Izvajanje projektov Projekte s prednostnega seznama umestimo v proračun MC po zaporedju od tistega, ki je prejel največ glasov, do tistega, ki jih je prejel najmanj, dokler njihova skupna vrednost ne izpolni celotnega zneska, namenjenega za PP. Če določen projekt z vključitvijo v proračun preseže celotni znesek, običajno ta projekt preskočimo in umestimo naslednjega, ki je dovolj majhen, da se ga še lahko vključi, ne da presežemo celoten znesek. Če je bil izglasovan projekt le okvirno določen, moramo pred izvedbo najprej zagotoviti podrobnejše informacije, morda načrt za izvedbo ali mnenje strokovnjaka, da pridemo do zaključne rešitve. Obenem to nudi priložnost za nadaljnje sodelovanje z mladimi, ko lahko pripravimo posvete oz. pogovore z njimi, da ugotovimo njihove dejanske potrebe (npr. če gre za nova igrala – kje jih umestiti, kaj natančno naj vključujejo ipd.). Pomembno je, da pri izvedbi v največji možni meri upoštevamo mnenje predlagatelja in drugih mladih. Participativni proračun v mladinskih centrih

19


Primer poteka procesa v MC Vič V MC Vič je proces PP potekal maja in junija 2020. Po sprejeti odločitvi o PP so v svetu mladih MC Vič sprejeli kriterije izvedbe PP, določili pravila za oddajo predlogov in finančno vrednost predlogov. PP so predstavili mladim, uporabnikom MC Vič, in spodbujali vključevanje ter oddajo predlogov. Usmerjali so jih, da poiščejo rešitve za nakup oziroma ustvarjanje predlaganega in da zapišejo predvideno višino sredstev. Prijavni obrazec je bil, skupaj s preostalimi pravili postopka, objavljen na spletni strani MC Vič in osebno posredovan med aktivne skupine v MC. Po zaključenem roku prijav je svet mladih pregledal, če oddani predlogi ustrezajo kriterijem in ustrezne predloge uvrstil v glasovalni izbor. Naslednji dan so se pričele volitve. Na volilnem mestu so bili objavljeni opisi predlaganih projektov in njihova vrednost, poleg tega pa so imeli pripravljen tudi seznam za vpis volivcev, ki je služil kot pomoč pri preverjanju enkratne volilne pravice vsakega upravičenca, glasovnice in volilno skrinjico. Na podlagi prejetih glasovnic so bili izbrani in objavljeni naslednji projekti: nogometni dresi v predvideni vrednosti 240 €, mreža za koš v predvideni vrednosti 30 € in animatorske majice v predvideni vrednosti 224 €. Projekti so bili izvedeni postopoma, glede na potrebe in program. Majice za počitniški program smo denimo priskrbeli konec šolskega leta, ostale stvari pa smo skupaj z mladimi priskrbeli v čim krajšem času. Več o primeru: http://talentiran.si/index.php?option=com_content&view=article&id=2926:za-nami-je-prvi-participativni-proracun-v-mc-vic&catid=9&Itemid=570.

20

Participativni proračun v mladinskih centrih


4.3 Evalvacija participativnega proračuna Po izpeljanem procesu PP sledi faza evalvacije. Zaključno fazo PP umestimo v časovnico že v fazi načrtovanja, saj je ključnega pomena pri izboljševanju procesa PP v prihodnosti. Vnaprej pripravimo vprašanja za evalvacijo, ki se lahko nanašajo na načela, ki smo jih zapisali na začetku. Nekaj primerov vprašanj za evalvacijo, ki se navezujejo na načela PP (str. 3 in 4): • Smo bili pri izvedbi PP transparentni? O tem lahko odločajo udeleženci PP. • Smo poskrbeli za vključenost mladih? • So bile informacije o PP dostopne vsem mladim? • Smo pri postavitvi načrta upoštevali mnenja udeležencev in komisije? • Je bila časovnica smiselno zastavljena? Je bila tudi upoštevana? Dodamo še vprašanja, vezana na lastne kriterije/pravila, ki smo jih postavili v skladu z delovanjem našega MC. Evalvacijo lahko izvedemo na dva načina: • s skupino, odgovorno za celoten proces PP; • z mladimi, ki so v PP sodelovali. Rezultate evalvacije upoštevamo v fazi načrtovanja naslednjega procesa PP in tako proces še bolj prilagodimo željam in potrebam mladih. Primer MC Vič Odzivi na PP so bili pridobljeni v letni anketi v Logbooku. Primer iz letne evalvacije 2020 (od 55 komentarjev v anketi ob koncu leta se jih je 10 nanašalo na izide PP v MC) - navedba zapisov mladih: • Super smo se mel. Ponedeljki naj ostanejo še naprej za študentsko skupino. Obvezno mormo imet še kakšen izlet. Sem pa tud animatorka in hvala za participativni proračun in animatorsko majico. • Pohvale vodstvu MC Vič za participativni proračun, ki nam bo prinesel nove drese! • Hvala vsem, ki so omogočili, da bomo dobili nove drese! • Ena velika hvala vodji MC Vič - Boštjanu Horvatu, da pridno skrbi za nas; potem za nove drese, ki nam jih je prinesel participativni proračun. • Svet MC Vič odlično deluje, ker imamo mladi interes in ideje, kaj bi spremenili, kaj želimo in kaj potrebujemo. Prav zaradi tega ima tudi svet mladih pomen in moč, da prinese skozi participacijo še večjo pozitivno spremembo mladim, ki se aktivno vključujemo v aktivnosti MC Vič. • Super, da bomo dobili nove drese!!! • Hvala za nove drese!!! • Super za nove drese! Participativc je zakon! • Participativni proračun nam je prinesel nove drese, vse pohvale vodji MC Vič Boštjanu • Horvatu. • V skupini že razmišljamo kaj bi lahko dobili prek participativnega proračuna prihodnje leto. Vodja MC nam je letos zelo pomagal, da smo dobili nove drese. Participativni proračun v mladinskih centrih

21


5. Pojmi Aktivno državljanstvo

Dejavno sodelovanje pri družbenih procesih in pri odločanju ter vplivanje na odločitve, ki se sprejemajo. Soustvarjanje družbe na lokalnem/nacionalnem/evropskem nivoju. Politično udejstvovanje in širok spekter dejavnosti v civilni družbi.

Mladinski center

Organizirano funkcionalno središče za mlade, ki ga zagotavlja lokalna skupnost ali druga pravna oseba javnega ali zasebnega prava oziroma fizična oseba, v katerem se izvajajo programi v mladinskem sektorju in mladinsko delo na lokalni ravni.

Mladinski delavec

Oseba, ki se ukvarja z mladimi v obliki vodenja organizacij ali skupin mladih, projektnega dela, informiranja, prostovoljstva, različnih neformalnih izobraževanj ter nudi drugo strokovno podporo mladim. Mladim pomaga razvijati sposobnosti in talente, jih usmerja pri njihovem razvoju in jim nudi izkušnje na življenjsko pomembnih področjih. Mladinski delavec je strokovnjak za organiziranje, izvedbo in vrednotenje dejavnosti mladih v prostem času ter umeščanje teh dejavnosti v družbene procese načrtovanja in odločanja. Skupaj z mladimi načrtuje programe, posamezne projekte, jih implementira, vodi in nadzira ostalo osebje, vodi in upravlja organizacijo, sodeluje z drugimi strokovnjaki, starši, mladimi in skupinami v skupnosti.

Mladinsko delo

Organizirana in ciljno usmerjena oblika delovanja mladih in za mlade, v okviru katere mladi na podlagi lastnih prizadevanj prispevajo k lastnemu vključevanju v družbo, krepijo svoje kompetence ter prispevajo k razvoju skupnosti. Izvajanje različnih oblik mladinskega dela temelji na prostovoljnem sodelovanju mladih ne glede na njihove interesne, kulturne, nazorske ali politične usmeritve.

Participacija mladih

Aktivna udeležba oz. sodelovanje mladih pri odločanju o katerikoli zadevi, ki vpliva na oblikovanje družbe, v kateri živimo. Odvija se lahko v različnih organizacijah, projektnih ali neformalnih skupinah itd.

22

Participativni proračun v mladinskih centrih


6. Namesto zaključka 6.1 Kaj menijo sodelujoči? Neža, svet MC Vič, predstavnica študentov: »Participativni proračun mi ponuja aktivno participacijo v MC Vič. S tem je nam mladim omogočeno oblikovanje skupnosti ter pridobivanje kompetenc na več področjih. Nauči nas sodelovanja, sprejemanja odločitev ter nam da občutek pripadnosti.« Zala, svet MC Vič, predstavnica osnovnošolcev: “Participativni proračun mi omogoča sodelovanje v MC Vič. S tem projektom sem pridobila veliko izkušenj, ki jih drugače ne bi. Predloge za nakup v MC Vič smo lahko dali tudi osnovnošolci, prav tako smo dobili pravico do glasovanja. Vesela sem, da je v našem mladinskem centru na voljo participativni proračun.” Enej, 14 let, predlagatelj izbrane ideje v nedavno izvedenem PP: »Blo je zelo zanimivo sodelovati pri PP in zelo sem vesel, da je bil moj predlog izbran. Zelo rad igram pingpong in veselim se, da bom lahko igral pingpong na novi mizi v MC Vič. Prejšnja pingpong miza se je dosti majala in mrežica je bila že zlomljena, zato je blo zelo težko igrati. Zdaj, ko prihaja nova miza v MC, bom lahko s prijatelji premagoval še ostale sošolce.«

Slika 9: Majice za animatorje - izbrani predlog (Vir: MC Vič)

Slika 10: Športni dresi - izbrani predlog (Vir: MC Vič)

Participativni proračun v mladinskih centrih

23


6.2 Kaj menijo podporniki? Mojca Žerovec Zakaj je pomembno, da ste mladi aktivni, da sodelujete v javnem življenju in tvorno prispevate k odločitvam, ki oblikujejo naš vsakdan? Ali se velikokrat sprašujete, če lahko kot mladi posamezniki sploh kaj spremenite? Mladi ste neprecenljiv del družbe. K njenemu napredku lahko prispevate na različne načine, kot so članstvo v mladinskih organizacijah, prostovoljsko delo in najrazličnejše aktivnosti v lokalnih skupnostih (občinah), v katerih preživljate svoj čas. Pri tem je pomembno, da ste slišani, da so vaši predlogi upoštevani in nenazadnje, da imate na voljo mehanizme in finančna sredstva, da svoje zamisli uresničujete. Temu je namenjen tudi pričujoči priročnik, ki mladinskim delavcem, predvsem pa mladim, nudi odgovore na vprašanja, kako vas v praksi vključiti v soupravljanje programov mladinskih centrov. Nevladne organizacije, kamor sodi večina mladinskih centrov, za uspešno delo in razvoj potrebujejo ustrezno sistemsko podporo. Iz tega razloga na ministrstvu pripravljamo različne sistemske rešitve za razvoj in podporo NVO ter prostovoljstva, zagotavljamo sofinanciranje projektov in spodbujamo sodelovanje NVO pri pripravi predpisov. V Sloveniji imamo vsi, ki plačujemo davke od dohodkov, možnost, da 1 odstotek dohodnine namenimo nevladnim organizacijam, ki delujejo v javnem interesu. Teh je skoraj šest tisoč. Dejavne so na vseh področjih, ki si jih lahko zamislite: od gašenja požarov in reševanja v gorah do pomoči in zagovarjanja najšibkejših skupin prebivalstva, varovanja okolja itd. Če se ne odločimo za tovrstno podporo nevladnim organizacijam, gre en odstotek naše dohodnine v Sklad za razvoj nevladnih organizacij, ki ga preko javnih razpisov država razdeli nevladnim organizacijam. Tako iz Sklada podpiramo regionalna stičišča nevladnih organizacij, tudi Stičišče Središče, ki v osrednjeslovenski regiji nudi podporo nevladnim organizacijam, hkrati pa je sogovornik občinam. Iz Sklada smo od leta 2018 podprli že 186 nevladnih organizacij. Verjamemo, da je vaše udejstvovanje v mladinskih centrih pot do tega, da boste zrasli v odgovorne in aktivne državljane. Mladinska infrastruktura nudi zelo veliko možnosti in priložnosti za usposabljanje, nabiranje novih izkušenj, učenje, spoznavanje vrstnikov, kulturno udejstvovanje in sprostitev. Izkoristite jih!

Mojca Žerovec, Višja svetovalka v Sektorju za nevladne organizacije, Direktorat za lokalno samoupravo, nevladne organizacije in politični sistem, Ministrstvo za javno upravo

24

Participativni proračun v mladinskih centrih


Katarina Gorenc Zagotavljanje dostopnih in kakovostnih programov za mlade je ena ključnih prioritet Urada za mladino Mestne občine Ljubljana. K temu smo se zavezali s Strategijo za mlade v MOL 2016–2025. Ta je bila podlaga za vzpostavitev Mreže mladinskih centrov Ljubljana, ki jo v letu 2021 sestavljajo mladinski centri na 17 lokacijah v Ljubljani. Prostori mladinskih centrov bodo zares uresničevali svoje poslanstvo takrat, ko bodo postali dom demokratičnim vrednotam, človekovim pravicam in aktivnemu državljanstvu. Mladinsko delo, ki podpira neformalno in priložnostno učenje v mladinskih centrih, mladim daje spodbudo in podporo za odkrivanje svojih talentov, razvoj veščin in odnosov ter vrednot, ki jih kot posamezniki_ce in državljani_ke potrebujejo, da lahko postanejo aktivni in odgovorni odrasli. Pomen vključevanja mladih v načrtovanje, izvedbo in evalvacijo aktivnosti mladinskega dela je posebej poudarjen med cilji Strategije EU za mlade ter med načeli Evropske listine o mladinskem delu na lokalni ravni. Vključevanje je tu opredeljeno kot bistvena sestavina mladinskega dela. Izvedba projekta participativnega proračuna v mladinskem centru prinaša pozitivne učinke za vse deležnike v skupnosti. Med mladimi spodbuja aktivno državljanstvo ter jih uči načrtovanja in izvajanja projektov. V skupnosti krepi zavedanje o tem, da imajo mladi številne ideje, motivacijo za njihovo uresničevanje ter da z njimi lahko prispevajo h kakovosti bivanja vseh. V mladinskem centru pa se učinki projekta participativnega proračuna kažejo v večji povezanosti z mladimi in graditvi zaupanja. Oblikovanje okolja za neformalno učenje, v katerem so v ospredju vrednote sodelovanja, spoštovanja, enakopravnosti in solidarnosti, okolja, v katerem lahko mladi krepijo samopodobo, sooblikujejo svoj življenjski prostor in so slišani, je produkt dela dobro usposobljenih in predanih mladinskih delavcev in mladinskih delavk. Naša zaveza pa je podpora okolju za kakovostno delo mladinskih delavk in delavcev, ustvarjanje možnosti za njihov profesionalni razvoj ter priznanje njihovih dosežkov.

Katarina Gorenc, Vodja Urada za mladino MOL

Participativni proračun v mladinskih centrih

25


Viri in literatura Urad RS za mladino. »Kaj je mladinski sektor«. Mlad.si. 3. 6. 2021. https://mlad.si/page/mladinski-sektor/ Skupnost občin Slovenije. »Participativni proračun«. 28. 5. 2021. https://skupnostobcin.si/participativni-proracun/ Mladinski center Vič. »Za nami je prvi participativni proračun v MC Vič«. Mc-vic.si. 29. 5. 2021. Blazinšek Domenis, A. 2006. Aktivno državljanstvo. Ljubljana: Salve. Primc, M. 2016. Participativni proračun. Kratka priporočila za izvajanje. Maribor: Društvo za podporo radiu MARŠ. Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju (ZJIMS), 2010. Ur. l. RS 42/2010. Dostopno prek: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/97951 (4. 6. 2021).

26

Participativni proračun v mladinskih centrih2021


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.