Učinki projekta Nefiks zaposlitvene rešitve (Nadina Salievska)

Page 1

UÄ?inki projekta Nefiks zaposlitvene reĹĄitve

Nadina Salievska

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.Učinki projekta Nefiks zaposlitvene rešitve NADINA SALIEVSKA

Zavod NEFIKS Inštitiut za promocijo in beleženje neformalno pridobljenega znanja 2018

1


2


1 O projektu Nefiks zaposlitvene rešitve Nefiks zaposlitvene rešitve (NZR) je projekt, ki smo ga v okviru Zavoda Nefiks na podlagi nadgradnje uspešno razvite metodologije Zaposlitvenih klubov izvajali med letoma 2016 in 2018. Pri projektu so mladi, stari do 29 let, ki v času sodelovanja v projektu niso bili zaposleni, dobili dolgoročno obravnavo in strokovna usposabljanja za razvoj kompetenc in zaposlitvene pismenosti ter za izboljšanje svojih zaposlitvenih možnosti. Na različne inovativne načine so se povezovali tudi z delodajalci ter se jim predstavili kot aktivni iskalci zaposlitve. V projekt smo pod sloganom »Spedenaj znanje v družbi in se znajdi v službi!« pritegnili odgovorne mlade, ki razumejo, da je iskanje zaposlitve proces, v katerega je treba vložiti svoj čas, energijo in trud.

Projekt sta financirala Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

3


2 Uspeh projekta Nefiks zaposlitvene rešitve v številkah Ob zaključevanju projekta smo najbolj ponosni na naslednje: • projekt smo izvedli v dveh kohezijskih regijah in 12 slovenskih krajih (Ljubljana, Celje, Nova Gorica, Jesenice, Maribor, Novo mesto, Ilirska Bistrica, Koper, Krško, Ruše, Ravne na Koroškem, Škofja Loka), • več kot 339 mladih je prišlo do novih kariernih priložnosti – takih, ki so bile zanje v tistem trenutku najbolj relevantne, • 36 mladih je zaposlitev dobilo kot direktno posledico projekta, • do pridobitve zaposlitve smo pomagali vsega skupaj 117 mladim udeležencem, mnogi pa so dobili tudi zaposlitev preko študentskega servisa, • izvedi smo kar 600 izobraževanj na temo razvoja kompetenc, koristnih pri iskanju zaposlitve, črpali smo s področja zaposlitvenih razgovorov, javnega nastopanja, kariernega načrtovanja, kadrovanja, podjetništva, IT kompetenc (oblikovanje spletnih strani, grafično oblikovanje, Excel ...), • v času projekta smo mlade povezali z več kot 50 delodajalci, • organizirali smo več kot 10 kariernih avtobusov, ki so mlade pripeljali do vsaj 50 delodajalcev, • pripravili smo več kot 10 publikacij na teme zaposlovanja, razvoja kariere, pravnih vprašanj, zdravja na delovnem mestu, analize zaposlovanja ipd., • v e-Nefiks smo mladim vpisali kar 23.228 ur izobraževanj.

4


2.1 Nameni in cilji projekta S projektom Nefiks zaposlitvene rešitve smo v dvoletnem delovanju zasledovali naslednje cilje: − razvoj aktivnega državljanstva mladih, − razvoj zaposlitvene pismenosti in potencialov za vseživljenjsko gradnjo kariere mladih udeležencev, − razvoj kompetenc, potrebnih za osebnostni in karierni razvoj ter večanje zaposlitvenih možnosti, − večanje možnosti za trajno vključevanje na trg dela, − nadgradnja sistema e-Nefiks v močno partnersko platformo vseh deležnikov, − sodelovanje z delodajalci na področju varovanja zdravja na delovnem mestu ali na področju družbene odgovornosti, − krepitev organizacij, ki delujejo v mladinskem sektorju, − oblikovanje timskega okolja, podprtega z metodologijo in načeli mladinskega dela, ki dolgoročno krepi socialno mrežo vključenih posameznikov, − promocija delovanja Zavoda Nefiks za mlade in z mladimi na področju celotne Slovenije.

2.2 Aktivnosti, izvedene v okviru projekta Nefiks zaposlitvene rešitve Postavljene cilje smo dosegali s pripravo in izvedbo vrste aktivnosti, ki smo jih oblikovali glede na predhodne izkušnje dela z mladimi iskalci zaposlitve in ob poznavanju razmer na trgu dela ter potreb delodajalcev in mladih. Aktivnosti smo izvedli s pomočjo široke mreže zunanjih sodelavcev, predavateljev in moderatorjev, le-te pa so bile naslednje: − delavnice mehkih veščin, kot so delavnice retorike, javnega nastopanja, simulacije zaposlitvenih razgovorov ipd., − tematske delavnice in usposabljanja, kot so delavnice podjetništva, izboljšanja angleščine, delavnice organizacije dogodkov, usposabljanje za CHO, IT delavnice, delavnice e-marketinga, − delavnice projektnega dela z namenom priprave in izvedbe skupnih dogodkov z in za delodajalce, − organizacija in izvedba Nefiks kariernih avtobusov v različne slovenske regije, − obiski kadrovnikov in delodajalcev ter drugih strokovnjakov in svetovalcev, ki se ukvarjajo z zaposlovanjem mladih, ter sodelovanje z njimi, − usposabljanja za Nefiks karierne svetovalce, − organizacija in izvedba večjih dogodkov, namenjenih mladim, mladinskim delavcem, odločevalcem in strokovnjakom, ki se ukvarjajo z zaposlovanjem mladih, − sodelovanje s slovenskimi mediji in znanim slovenskim raperjem na področju promocije projekta, ki mladim pomaga do zaposlitve,

5


− priprava avtorskih gradi/publikacij na različne tematike, povezane z zaposlovanjem mladih, − sprotna evalvacija projekta: ves čas trajanja projekta smo za delavnice izvajali sprotno evalvacijo, ki je po vsakem sklopu izobraževanj, pa tudi vmes, pokazala, na kako dobri poti smo. Evalvacijo smo izvajali sproti, ustno na izobraževanjih, pa tudi z anonimnim spletnim obrazcem, ki je še bolj verodostojno odražal uspešnost izvajanja aktivnosti. Na podlagi izsledkov smo sproti korigirali nedoslednosti, ob enem pa s takojšnjimi spremembami udeležencem zagotavljali vključenost, možnost vplivanja in prepoznavali kompetentnost predavateljev. Večino zadev, s katerimi udeleženci niso bili zadovoljni, smo uspeli sproti odpraviti in na tak način smo ves čas zagotavljali visoko kvaliteto našega mladinskega dela.

2.3

Metodologija dela

Udeleženci so vsaj tri mesece brezplačno obiskovali strokovna usposabljanja z najrazličnejših področij za razvoj kompetenc, ki v marsičem presegajo običajne tečaje, obenem pa so mladi skupaj, v manjših skupinah (t. i. Nefiks 5kah), pripravljali družbeno koristen projekt ali projekt s področja varovanja zdravja, za katerega so se odločili ter ga tudi izvedli v sodelovanju z izbranim delodajalcem. Ključno prednost Nefiks 5k smo videli v tesnem sodelovanju prijavljenih mladih in v medsebojni podpori na poti do zaposlitve, ki je mladim povrnila samozavest in zaupanje v svoje sposobnosti. Nekatere skupine so bile v projekt Nefiks zaposlitvene rešitve vključene na način, da so bili udeleženci deležni intenzivnega tematskega usposabljanja na določenem področju (npr. intenzivno izobraževanje iz Excela, usposabljanje za vodjo zadovoljstva zaposlenih,

6


mala šola grafičnega oblikovanja ipd.). Nekaj skupin udeležencev je v okviru projektnega dela kot obliko sodelovanja z delodajalci izvedlo Nefiks karierni bus. Pri izvedbi vseh aktivnosti za udeležence pa smo seveda ostajali v polju mladinskega dela in sledili načelom Zavoda Nefiks, ki so: • Aktivna participacija: sodelujoči so poslušalci/prejemniki informacij in znanja ter hkrati izvajalci aktivnosti – tako jim omogočamo razvoj kompetenc, avtonomije in samozavesti, obenem pa jim pomagamo narediti korak iz varne cone udobja. • Prevzemanje odgovornosti: vsaka oseba v timu prevzame svoj del odgovornosti za izpeljavo zastavljenega projekta, tim kot celota pa odgovorno sodeluje z delodajalci. • Timsko delo: načelo timskega dela smo v projektu Nefiks zaposlitvene rešitve udejanjali skozi delo t. i. Nefiks 5k, referenčnih skupin, znotraj katerih so udeleženci delovali, se spoznavali, si razdelili vloge in skupaj izpeljali projekt. Iz skupine se je oblikoval tim, ki običajno ni bil povezan samo do konca projekta, ampak so se tako na osebni ravni kot tudi zasebno mladi povezovali tudi kasneje. • Karierni razvoj: vsak udeleženec si je na začetku vstopa v projekt zastavil svoj karierni cilj, ki ga je s pomočjo danih aktivnosti in na podlagi lastne aktivnosti in truda tudi zasledoval. Udeleženci so beležili v e-Nefiks in tako spremljali svoj karierni razvoj ter ga reflektirali. • Odprtost za (neformalno) učenje.

7


3 e-Nefiks: platforma, ki povezuje mlade kadre in delodajalce V okviru projekta Nefiks zaposlitvene rešitve je bil e-Nefiks, brezplačni sistem za beleženje neformalno pridobljenega znanja, nadgrajen v platformo, ki omogoča povezovanje delodajalcev in mladih. Tako imajo delodajalci možnost, da svoje bodoče kadre s pomočjo iskalnika kadrov iščejo med angažiranimi in motiviranimi mladimi, ki so dovolili vpogled v svoje kompetence, potrjene s strani prejšnjih delodajalcev. Sistem e-Nefiks postaja na zaposlitvenem področju v Sloveniji vedno bolj prepoznan, saj številnim delodajalcem, ki danes iščejo usposobljen kader, iskanje močno olajša pregledno urejena baza podatkov. Slednja namreč natančno profilira znanje, izkušnje in kompetence vsakega posameznika, potrjene tudi z vpisi preteklih delodajalcev in organizacij. Organizacije in delodajalci, pri katerih so iskalci zaposlitve delali v preteklosti, lahko vpisanim v e-Nefiks potrdijo kompetence in s tem njihovim življenjepisom in spremnim pismom dodajo verodostojnost in povečajo njihovo vrednost. Alenka Blazinšek Domenis, strokovna vodja Zavoda Nefiks, je prihodnost e-Nefiksa opisala takole: »Zaposlovanje postaja čedalje bolj digitalizirano, večji sistemi uvajajo digitalne pripomočke za branje prošenj. Nefiks gradi mostove med mladimi in delodajalci tudi v digitalnem svetu.« Pri sistemu e-Nefiks pa ne gre samo za to, da posameznik na enem mestu sistematično zbere s strani delodajalcev in mentorjev potrjene kompetence, temveč lahko pri sebi reflektira svoj napredek, zabeleži svoje socialne stike, ob podpori sistema ubesedi svoje kompetence, ob enem pa se jih nauči predstavljati na način, ki delodajalce pritegne, da v njem vidijo zaposlenega, ki ga potrebujejo. Sproti zapolnjen profil v e-Nefiksu je odlično vodilo za pisanje življenjepisa, mlad posameznik pa lahko tako bolj samozavestno izbira svoje nadaljnje karierne odločitve, knjižico kompetenc pa lahko prinese s seboj tudi na razgovor za zaposlitev. S potrdili iz e-Nefiksa je prav tako možno dokazati kompetence za NPK mladinski delavec, kar je bilo tudi dokazano na prvih dveh primerih pridobitve tega NPK-ja v Sloveniji. Na nekaterih fakultetah na podlagi izpisov iz e-Nefiksa študentom priznajo neformalno pridobljeno znanje, na srednjih šolah pa lahko dijaki dokazujejo udeležbo na dejavnostih v okviru neformalnega izobraževanja za priznavanje ur v okviru obveznih izbirnih vsebin. Platformo e-Nefiks smo v okviru projekta Nefiks zaposlitvene rešitve s pomočjo študentke prava uredili tudi v skladu z novo GDPR uredbo na način, da upošteva vsa potrebna določila. Pet največjih prednosti e-Nefiksa bi lahko povzeli v naslednje točke: 1. Vse na enem mestu: na enem mestu sistematično zbere vse kompetence mladega posameznika. 2. Potrjene kompetence: organizacije, pri katerih je bil posameznik aktiven v preteklosti, in delodajalci, pri katerih je bil zaposlen, mu lahko potrdijo vse vpise v e-Nefiks, s čimer zvišajo kredibilnost zapisov.

8


3. Ubeseditev kompetenc: mladim pomaga prepoznati, katere kompetence so pridobili skozi določene vrste dela in neformalnega izobraževanja v preteklosti, kar mladim osebam pomaga pri gradnji samozavesti, kariernem razvoju in bolj suverenem vstopu na trg dela. 4. Neposreden stik med mladimi in delodajalci: e-Nefiks od leta 2018 omogoča neposredno povezovanje mladih iskalcev zaposlitve in delodajalcev, ki lahko v sistemu e-Nefiks iščejo ustrezen kader, mladi pa se delodajalcem predstavijo tako, da si delodajalec lahko kar najbolje predstavlja, kaj mladi znajo in katere kompetence imajo. 5. Dostopnost in preprostost uporabe: e-Nefiks je brezplačno dostopen vsem, v sistemu pa lahko posameznik izbere s seznama tiste kompetence, ki jih je pridobil, in jih tako lažje poimenuje. Tadej Košmerl, mlad uporabnik e-Nefiksa, je o svoji izkušnji uporabe platforme povedal naslednje: »E-Nefiks uporabljam predvsem kot orodje za identificiranje in razmišljanje o lastnih veščinah. Težko je vrednotiti lastno znanje in sposobnost za opravljanje nekega dela, e-Nefiks pa s predlaganimi kompetencami ponuja ogrodje za razmišljanje o tem. Ko obkljukam kompetence, pri katerih tekom učne izkušnje opazim lasten napredek, utemeljenost mojega opažanja zagotavlja (ali zavrne) odgovorna oseba s potrditvijo Nefiks vpisa. Moje znanje s potrditvijo postane objektivnejše in ga nato lažje predstavim zaposlovalcem in drugim osebam. Sedaj, ko je e-Nefiks nadgrajen v platformo za povezovanje z delodajalci, pa bodo moje zabeležene kompetence še hitreje prepoznane na trgu dela.«

9


4 Delavnice za razvoj mehkih veščin Delavnice za razvoj mehkih veščin pri mladih, vključenih v projekt Nefiks zaposlitvene rešitve, so bile umeščene v program večmesečnega usposabljanja mladih. Pod vodstvom strokovnjakov/predavateljev z različnih področij so mladi razvijali mehke veščine, ki smo jih na Zavodu Nefiks prepoznali kot pomembne za aktivno in uspešno vključevanje na trg dela. Pri pripravi programa aktivnosti pa smo, izhajajoč iz načel Zavoda Nefiks, upoštevali tudi ideje in potrebe vključenih mladih. Tako smo, kot so na primer udeleženci izrazili veliko zanimanje za simulacije zaposlitvenih razgovorov, le-te večkrat ponovili z isto skupino udeležencev. Na intenzivnem usposabljanju so udeleženci: − krepili svoje osebne kompetence za gradnjo lastne blagovne znamke, − prilagodili svoj CV in motivacijsko pismo glede na delovno mesto, na katerega so se želeli prijaviti, − izdelali so svojo CV vizitko (od grafičnega oblikovanja do tiska končnega izdelka), − izpilili so predstavitev za zaposlitveni razgovor in predstavitev delodajalcem, − spoznali so, kako svoje prijave grafično obogatiti z infografikami, − s pomočjo sistema e-Nefiks so prepoznavali, reflektirali in ovrednotili vse svoje kompetence (tako tiste, ki so jih pridobivali v času formalnega izobraževanja, kot tiste, ki so jih razvijali v manj formalnih oblikah učenja: s študentskim delom, prostovoljskim delom, udeležbo na mednarodnih aktivnostih, udeležbo na taborih ter v različnih krožkih itd.).

10


11


5 IT in druge delavnice V okviru Nefik zaposlitvenih rešitev so imeli udeleženci tudi možnost razvijati svoje kompetence, potrebne za delo z informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, t. i. IKT kompetence. Udeleženci so se v okviru delavnic za večanje IT kompetenc: − učili osnovne in napredne uporabe Excela, − učili uporabe WordPressa, postavljali so svojo spletno stran, preko katere so predstavljali sebe kot mlade, aktivne iskalce zaposlitve in svoje projekte, ki so jih izvedli z delodajalci, − seznanili z načini in pastmi spletne prisotnosti.

V okviru delavnic, ki smo jih zanje pripravili izhajajoč iz njihovih dodatnih potreb in želja, pa so pridobivali tudi naslednje znanje: − kako ustvariti dodelan LinkedIn profil, − pridobili so osnovna fotografska znanja in se naučili, kako obdelati fotografije, − spoznavali so, katere so tiste karierne priložnosti na ravni Evropske unije, ki jim jih omogoča program Erasmus+ na področju neformalnega izobraževanja (mladinske izmenjave, EVS), − spoznavali so, kako iskati službo v Evropski uniji s pomočjo mreže EURES, − spoznavali so se s pojmi finančno-pravne pismenosti itd.

12


6 PR 5ke V okviru projekta NZR smo od začetka projekta izvajali 3-mesečno tematsko intenzivno usposabljanje v t. i. PR 5kah oz. Nefiks komunikacijskih petkah. Skupina udeležencev se je daljše časovno obdobje pod vodstvom strokovnjakinje za PR, Mateje Kurir, intenzivno ukvarjala z načrtovanjem in izvedbo komuniciranja o projektu Nefiks zaposlitvene rešitve. Tako so udeleženci razvijali znanje in sprotnosti, potrebne za delovanje na PR področju. Nefiks PR petka je organizira tudi svoj dogodek − PR kavo, na katerem so gostili Mateja Praprotnika, ki je članom Nefiks PR 5ke in ostalim mladim podal veliko koristnih nasvetov, kako postati uspešen na družabnih omrežjih. Člani so zase in ostale udeležence projekta Nefiks zaposlitvene rešitve ter druge mlade organizirali še dva dogodka, in sicer obisk agencije Pristop ter obisk (takratnega) podjetja Si.mobil. V agenciji Pristop so se mladi seznanili z delovanjem agencije, spoznali so organizacijo agencijskega dela na področju svetovanja in odnosov z javnostmi in event managementa ter dobili odgovore na vprašanja, kakšna je politika zaposlovanja agencije. Ob obisku podjetja Si.mobil pa so udeleženci spoznavali pravila za objavljanje na različnih kanalih družbenih omrežij – prejeli so praktične napotke za ustvarjanje kampanj na družbenih omrežjih, Tudi tu so imeli udeleženci možnost, da so se osebno predstavili potencialnim delodajalcem, z njimi so delili tudi svoje življenjepise in CV vizitke. Hana, udeleženka PR 5k, ki je po usposabljanju odprla svoje podjetje, je po zaključku sodelovanja v projektu svojo izkušnjo povzela takole: »Pri 5kah me je pritegnilo dejstvo, da program ni bil samo dvotedenski »bootcamp«, ampak da je trajal tri mesece. Trajanje programa je obljubljalo določeno temeljitost, da lahko znanja, ki bi se jih naučil na nekem predavanju, tudi uporabiš v praksi in jih nato dejansko obvladaš. Od mentoric, ki sta vodili našo PR skupino, sem se prav res naučila veliko – skupaj smo pripravile komunikacijski priročnik, ki je nekakšen povzetek vseh tem, ki smo jih obravnavale med srečanji, hkrati pa je uporabno vodilo za PR Zavoda Nefiks. Pomemben vidik 5k je tudi povezovanje ljudi, ki so na sorodni točki v življenju in jim da možnost in kontekst, da lahko skupaj razmišljajo o konkretni težavi na produktiven način (ali pa si samo jamraš o pošiljanju prošenj, tudi to kdaj rabiš). V času, ki sem ga preživela v 5ki, sem imela veliko priložnosti za samorefleksijo o karierni poti, ki bi si jo želela. Tema zaposlitve in lastnega angažmaja pri iskanju službe je bila prisotna na vsakem srečanju in mislim, da sem se za samozaposlitev odločila tudi zato, ker sem si uspela povrniti zaupanje v lastne sposobnosti z aktivnostmi, ki smo jih izvajale v kontekstu PR-ja za Zavod Nefiks. Menim, da z različnimi tečaji in delavnicami sicer pridobiš kakšno konkretno znanje, ki ti zna priti prav, predvsem pa te, če si oseba, ki takšno spodbudo potrebuje, angažira v pospešeno iskanje in razmišljanje o možnostih, ki so na voljo.«

13


7 Nefiks podjetne 5ke V sodelovanju s podjetnikom in direktorjem Zavoda Uspešen podjetnik Tomažem Stritarjem, smo v okviru projekta Nefiks zaposlitvene rešitve organizirali Nefiks podjetne 5ke, katerih namen je bil mladim predstaviti podjetništvo, jih motivirati in spodbuditi k vstopu v svet podjetništva in jim pomagati pri iskanju in razvoju lastne poslovne ideje. Nefiks poslovno akademijo smo začeli z nizom motivacijsko-teoretskih predavanj oziroma dogodkov, katerih namen je bil motivirati mlade za udeležbo v programu. Tako smo organizirali poslovni dogodek »Z nule do biznisa«, kjer smo lahko prisluhnili osebnim zgodbam in nasvetom mladih slovenskih podjetnikov in podjetnic. Sledilo je še predavanje z naslovom »7 najpogostejših napak podjetnikov začetnikov in kako se jim izogniti«. Teden dni kasneje je sledil spletni seminar z naslovom »Kako vem, ali imam pravo poslovno idejo?«, v katerem je Tomaž Stritar mladim poslušalcem predstavil metode, s pomočjo katerih lahko lažje pridejo do prave podjetniške ideje in v primeru, da jih imajo več, najbolj ustrezno tudi izberejo. Prav tako pa je s poslušalci delil metode, kako lahko zelo učinkovito in hitro preverijo, ali ima njihova izbrana ideja tudi potencial, da na trgu preživi in nenazadnje uspe. V okviru Nefiks podjetniške akademije, Nefiks podjetnih 5k, smo mladim udeležencem omogočili, da so: − razmišljali o svojem poslanstvu in oblikovali svoje cilje, − se naučili uporabljati orodja za preverjanje potenciala svoje poslovne ideje, − spoznali ključne sestavine marketinškega načrta in oblikovali vire kupcev, kanale do kupcev, vabe za svojo poslovno idejo ipd., − se učili, kako uspešno promovirati svoj izdelek ali storitev, kako izdelati učinkovit načrt (spletnega) marketinga, − se seznanili z najpogostejšimi napakami prodajalcev, − izdelali lasten načrt prodaje, − dobil podatke o možnih finančnih virih za zagon ter rast podjetja ter izdelali finančni načrt, − se učili javno nastopati in oblikovali so učinkovite in kratke predstavitve lastnih poslovnih idej – t. i. business pitche, − dobili informacije o tem, katere firme se lahko ustanovi v Sloveniji in kaj vse za to potrebujejo, seznanili so se tudi z osnovnimi informacijami o poslovanju (bilance, sistem DDV ter drugi davki).

14


Tina, ki se je udeležila Nefiks podjetniške akademije, se je projektu pridružila predvsem z namenom, »da pridobim nova orodja in najdem podporno okolje, ki bi mi pomagalo pri naslednjih korakih razvoja podjetniške ideje. Projekt ni samo uresničil mojih pričakovanj, temveč jih je presegel. V treh mesecih se je še dodatno okrepila moja želja po realizaciji podjetniške ideje. Spoznala sem, kako zelo je pomembno vlagati čas in energijo v ideje, ki rešujejo probleme dejanskih ljudi. Skozi delavnice je projekt ponudil različne perspektive, raznolikost, osebni razvoj, strokovno in metodično delo ter prijetno okolje, kamor sem z veseljem prišla in bila del ekipe. Dober načrt, jasno postavljeni cilji in motivacija − vse to in še več sem se naučila na akademiji.«

8 Tematsko usposabljanje na temo sodelovanja mladih v nevladnih organizacijah V okviru projekta Nefiks zaposlitvene rešitve smo izvedli tudi intenzivno tematsko usposabljanje, usmerjeno v sodelovanje v nevladnih organizacijah s poudarkom na tem, kako vzpostaviti in voditi nevladno organizacijo (društvo, zavod, zadrugo) in kako znotraj nevladne organizacije razviti svoje delovno mesto. Udeleženci so imeli tudi možnost spoznati nekatere predstavnike nevladnih organizacij ter z njimi sodelovati v okviru projektnega dela, kjer so s posameznimi nevladnimi organizacijami izvedli projekt s področja varovanja zdravja ali družbeno odgovoren projekt. Usposabljanje je bilo nadomestilo za usposabljanja, ki bi jih morali izvajati za nevladnike širše, ampak za slednje ni bilo dovolj zanimanja, zato smo jih organizirali za mlade, ki se v NVO sektorju želijo zaposliti.

9 Usposabljanje za vodjo zadovoljstva zaposlenih V sodelovanju s strokovnjakom s kadrovskega področja, Francijem Čečem, smo oblikovali ter izvedli prvo slovensko usposabljanje za razvojno kadrovsko funkcijo CHO (Chief Happiness Officer). Na tematskem usposabljanju so se udeleženci ukvarjali s temami, kot so branding, coaching, kadrovanje in kadrovski procesi (proces izbire, zaposlovanja, zadrževanja kadrov, kadrovska strategija, pogodbe o zaposlitvi ipd.), pogajanja, reševanje konfliktov, zmanjševanje odsotnosti z delovnega mesta, vodenje in vloge vodje, organizacija dogodkov, vzpostavljanje zavzetosti, razvojne ideje itd. Izhodišče usposabljanja je bila nadgradnja trenutnega stanja na področju kadrovskega sektorja, in sicer razvoj iz pretežno pravnoadministrativne funkcije v smer bolj razvojno usmerjene funkcije. V okviru usposabljanja so imeli udeleženci možnost spoznavanja funkcij CHO v realnem delovnem okolju podjetniškega Inkubatorja Katapult, podjetja Dewesoft ter podjetja Optiweb.

15


10 Delavnice angleškega jezika Udeleženci projekta Nefiks zaposlitvene rešitve so imeli možnost udeležbe na delavnicah angleščine, ki jih je vodila mag. Urša Poljanšek, univ. dipl. psihologinja, anglistka, karierna svetovalka in na rešitev usmerjena osebna trenerka. Udeleženci so na delavnici ponovili osnove angleške slovnice, reflektirali so lastna znanja in izkušnje, pripravili so lasten karierni načrt, motivacijsko pismo in življenjepis v angleščini, razdelan »pitch« in jasno sliko o tem, zakaj so za delodajalca zanimivi, na podlagi konverzacije in simulacij zaposlitvenih razgovorov pa so gradili na osebni promociji in predstavitvi potencialnemu delodajalcu v angleškem jeziku. V okviru projektnega dela so imeli tudi priložnost sodelovanja s potencialnimi delodajalci, ki delujejo na mednarodnem področju.

16


11 Mala šola grafičnega oblikovanja Izhajajoč iz potreb udeležencev in trga dela smo v okviru projekta Nefiks zaposlitvene rešitve udeležencem omogočili tudi udeležbo na Mali šoli grafičnega oblikovanja. Na intenzivnem tematskem usposabljanju so udeleženci pridobili: − osnove grafičnega oblikovanja za potrebe oglaševanja na spletu, − znanje in spretnosti, kako pripraviti plakate in druge grafične materiale za tisk ter kako pripraviti lastne materiale za oglaševanje, − znanje iz obdelave fotografij, − osnove copywritinga in oglaševanja na družbenih omrežjih.

Tudi udeleženci Male šole grafične oblikovanja so v delu usposabljanj imeli možnost razvijati mehke veščine, preizkusili so se lahko v simulaciji zaposlitvenih razgovorov, dobili so znanja o poslovni komunikaciji in pravni pismenosti, retoriki in javnem nastopanju, ob koncu projekta pa so imeli tudi izdelan karierni načrt.

17


12 Usposabljanje s področja organizacije dogodkov Ob strokovnem vodenju podjetnice Urše Žorž so imeli udeleženci Nefiks zaposlitvenih rešitev možnost intenzivnega usposabljanja na področju organizacije dogodkov in učinkovitega mreženja. Na delavnicah so spoznavali teorijo organizacije večjih in manjših dogodkov, ob enem pa so soudeleženci zasnovali, organizirali in izpeljali pet dogodkov z delodajalci – 5 Nefiks kariernih busov, s katerimi so obiskali podjetja in organizacije, ki delujejo v petih slovenskih regijah. Hkrati so se naučili, kako svoja novo pridobljena znanja dobro predstaviti delodajalcem − učili so se torej tudi mehkih veščin, potrebnih za uspešen vstop na trg dela.

13 Nefiksova poletna šola e-marketinga Udeleženci poletne šole e-marketinga, ki je potekala v okviru projekta Nefiks zaposlitvene rešitve, so spoznavali zakonitosti uspešnega in učinkovitega spletnega trženja, iskali so odgovore na vprašanja, kako delati s ključnimi strankami in kako jih preleviti v zveste sledilce in kupce. Osredotočili so se tudi na e-mail marketing in na osnovna pravila grafičnega oblikovanja ter se naučili ravnati z Googlovimi orodji. Pridobili so znanje, kako izboljšati svoje spletne strani in se posvetili trženju na družabnih omrežjih, posebno pozornost pa so namenili tudi LinkedInu kot orodju za karierno povezovanje in promocij storitev. Udeleženci so razvijali tudi svoje kompetence javnega nastopanja in predstavitve s pomočjo različnih orodij, spoznali pa so tudi Splošno uredbo Evropske unije o varstvu podatkov (GDPR).

14 Nefiks karierni busi V okviru projektnega dela so udeleženci projekta Nefiks zaposlitvene rešitve organizirali t. i. Nefiks karierne buse, ki so mlade popeljali do delodajalcev iz različnih slovenskih regij. Mladi, ki so k udeležbi na Nefiks kariernem busu povabili tudi ostale mlade, so projekt načrtovali in izpeljali samostojno ob strokovni podpori vodje projektnega dela. Kontaktirali so izbrane delodajalce, jih pritegnili k sodelovanju, na dan dogodka pa so zanje izvedli delavnico na temo vključevanja mladih v delovne procese (t. i. onbording) ali delavnico na temo zdravja na delovnem mestu. Obiske so zaključili z izvedbo hitrih kariernih zmenkov ter dogovori za morebitno sodelovanje tudi v prihodnje. Ključna ideja tovrstnih dogodkov je bila, da: − so mladi na izviren način vstopili v stik z delodajalcem še pred samim razpisanim prostim delovnim mestom, − so se mladi preizkusili v organizaciji dogodkov ter pripravi in izvedbi delavnic, s pomočjo katerih so se podjetjem predstavili kot aktivni in kreativni iskalci zaposlitve, − so delodajalci predstavili zaposlitvene načrte v prihodnosti in svoja pričakovanja od

18


bodočih zaposlenih, − so mladi dobili povratno informacijo o svojem življenjepisu, predstavitvi in nastopu ter celotnem procesu sodelovanja (od poslanega prvega dopisa s ponudbo za sodelovanje, prvega klica, do zaključka obiska), − so podjetja imela možnost pokazati, da delujejo družbeno odgovorno, ko mladim dajejo priložnost za karierni razvoj in večanje zaposlitvenih možnosti, − so obiskani delodajalci imeli priložnost spoznati mlade iskalce zaposlitve (njihov potencialni kader) tudi v bolj neformalnem vzdušju.

19


14.1 Nefiks karierni bus na Gorenjsko Prvi Nefiks karierni bus je mlade popeljal do potencialnih delodajalcev v: − Ljubljani (Zveza prijateljev mladine, Medex) in − na Gorenjskem (BSC Kranj – Kovačnica ter Občinska uprava Bled).

20


14.2 Nefiks karierni bus na Primorsko Z Nefiks karienim busom, ki je mlade popeljal na Primorsko, so udeleženci obiskali: − Kulturno-izobraževalno društvo Pina in − Adrenalinski center in potovalno agencijo Tribu.

14.3 Nefiks karierni bus na Dolenjsko V okviru Nefiks kariernega busa na Dolenjsko so mladi obiskali: − Podjetniški inkubator Podbreznik, − podjetje Akrobat, − podjetje Adecco, − Javno komunalno podjetje Brežice.

21


14.4 Nefiks karierni bus na Štajersko Z Nefiks kariernim busom so mladi obiskali naslednja štajerska podjetja in organizacije: − Zavod za kulturne prireditve in turizem Celeia Celje, − Celjski Mladinski Center in − Pivovarno Laško. Katja Vrečar, članica projektne skupine Nefiks karierni bus, je v času organizacije Nefisk kariernega busa na Štajersko povedala naslednje: »Kot mlada iskalka zaposlitve cenim brezplačno in neobvezujočo izkušnjo spoznavanja s potencialnimi delodajalci. Iskanje prve zaposlitve zna biti stresno, poleg tega imamo mladi malo delovnih izkušenj, zato je možnost soorganiziranja Nefiksovega kariernega busa in udeležba na samem dogodku super referenca.«

14.5 Teden Nefiks kariernih busov – zaključni dogodek projekta Teden Nefiks kariernih busov je potekal od 18. do 22. junija 2018, in sicer so mladi iskalci zaposlitve obiskali priznane slovenske delodajalce, ki delujejo v petih slovenskih regijah. Dogodka so se udeležili udeleženci projekta Nefiks zaposlitvene rešitve ter tudi ostali slovenski mladi, ki so imeli željo predstaviti se določenemu delodajalcu, ki iščejo zaposlitev v določeni regiji ali pa so le želeli priložnost za vajo, kako bolj suveren nastopiti pred kadrovniki. Udeleženci projekta so preostale mlade, ki so se udeležili Nefiks kariernega

22


busa, vključili v izvedbo delavnic za delodajalce ter jim pomagali pri pripravi na hitre karierne zmenke. Prav tako so delodajalcem predstavili prenovljeni e-Nefiks, ki smo ga na Zavodu Nefiks v okviru projekta Nefiks zaposlitvene rešitve nadgradili v platformo za povezovanje delodajalcev in iskalcev zaposlitve. Karierni busi so številne mlade iskalce zaposlitve odpeljali do naslednjih družbeno odgovornih delodajalcev: − Steklarna Hrastnik, − Rimske terme, − Gorenjska banka, − Lotrič meroslovje, − Don Don, − Adecco, − Komunala Brežice, − Luka Koper, − Proizbira, − Dechatlon in − ABC Accelerator. Mladi so v okviru Tedna Nefiks kariernih busov obiskali tudi predstavnike petih občin (Občina Hrastnik, Občina Škofja Loka, Občina Novo mesto, Občina Sežana ter Mestna občina Ljubljana) ter jih v moderiranem pogovoru opozorili na problematiko zaposlovanja mladih v lokalnem okolju in širše, še posebno pa so izrazili skrb nad položajem mladih visoko izobraženih žensk družboslovnih smeri. Predstavnikom občin so predstavili tudi konstruktivne predloge, ki so jih mladi že predhodno oblikovali v fokusnih skupinah, in sicer predloge o tem, kako bolje poskrbeti za karierni in zaposlitveni razvoj mladih iz lokalnega okolja. Mladi so oblikovali tudi izjavo s predlogom za strukturne spremembe, ki bi izboljšale položaj mladih visoko izobraženih žensk z družboslovno izobrazbo na trgu dela – slednjo so predali predstavnikom Mestne občine Ljubljana.

Teden kariernih busov so pripravili udeleženci usposabljanja na temo organizacije dogodkov, kjer so udeleženci pridobivali specifična znanja, potrebna za uspešno organizacijo dogodkov, imeli so se priložnost preizkusiti v različnih vlogah (od grafičnega oblikovanja do PR-ja), teorijo pa so nenazadnje preizkusili tudi v praski. Udeleženka Nina je povedala: »Prijavila sem se, ker želim delati kot organizatorka. Ugotovila sem, da je to res nekaj, kar želim početi, in da sem dobra v tem. Super se mi zdi, da smo dejansko izvedli dogodke, ki smo jih morali organizirati, in da ni bila vse samo teorija in simulacija. Postala sem tudi bolj samozavestna, saj sem morala javno nastopati, pri čemer sem imela do zdaj velike težave.«

23


15 Projektno delo Izredno pomemben del projekta Nefiks zaposlitvene rešitve je bilo projektno delo, v okviru katerega smo udeležencem omogočili neposreden stik z delodajalcem.

15.1 Potek projektnega dela Udeleženci posameznega kroga projekta so bili razdeljeni v manjše skupine (od 3 do 7 udeležencev). Kot skupina so se odločili, s katerimi podjetji oz. organizacijami bi želeli sodelovati in z njimi izvesti skupen projekt. V okviru projektnega dela so naredili SWOT analizo izbranih podjetij, izhajajoč iz nje pa so pripravili uradne dopise ter jih poslali delodajalcem in jih povabili k sodelovanju. Z delodajalci so torej sami vzpostavili komunikacijo (pisno in telefonsko), jim predstavili sebe kot mlade in aktivne iskalce zaposlitve, prav tako pa so jim predstavili projekt in način sodelovanja. Delodajalcem in kadrovnikom so ponudili pripravo in izvedbo projekta z dveh področjih: s področja varovanja zdravja in družbeno odgovoren projekt. Pri tem so izhajali iz svojih kompetenc (tistih, ki jih že imajo, in tistih, ki bi jih radi še razvijali ali na novo pridobili), iz svojih interesov in zanimanj, seveda pa so upoštevali tudi potrebe določenega delodajalca. Z delodajalci, ki so se odločili za sodelovanje, so se srečali na spoznavno-informativnem sestanku, podpisali dogovor o sodelovanju ter se podrobneje dogovorili o samem projektu, ki ga bodo skupaj izvedli. Vloga delodajalcev v projektu je bila, da so skupaj z mladimi sodelovali pri projektu, ki so ga sicer večinsko izpeljali mladi, ključni kadri v podjetju pa so potek spremljali, ga komentirali in sodelovali na dogodku. Proces priprave in izvedbe projekta so mladi zabeležili tudi na lastni spletni strani, kjer so predstavili sebe, projekt Nefiks zaposlitvene rešitve, podjetje oziroma organizacijo in skupni projekt (obenem pa so utrjevali znanje in spretnosti, pridobljene v okviru delavnic uporabe WordPressa). V okviru projektnega dela smo tako sodelovali s številnimi podjetji in organizacijami iz vse Slovenije (podjetje Competo, podjetje Adecco, Dom starejših občanov Fužine, Košarkarski klub Petrol Olimpija, Razvojna agencija Savinjske regije, Salonit Anhovo itd.).

24


15.2 Primeri projektov, ki so jih udeleženci izvedli skupaj z izbranim delodajalcem Skupaj z delodajalci so udeleženci pripravili: * zdrav dan za zaposlene in starostnike iz Doma starejših občanov Fužine, * sodelovanje s Košarkarskim klubom Petrol Olimpija pri pripravi dobrodelne akcije za otroke iz socialno ogroženih družin, * priprava serije webinarjev z zaposlitveno agencijo Competo, * pohod na Toško čelo in hitri karierni zmenki s podjetjem Aquarius, * pohod na Rožnik in hitri karierni zmenki s podjetjem Adecco, * delavnica kuhanja tradicionalnih slovenskih jedi v sodelovanju s Slovensko filantropijo (v okviru usposabljanja za delo v nevladnih organizacijah), * dogodek na temo zdravja na delovnem mestu za podjetje Salonit Anhovo, * delavnica Zdrav duh na delovnem mestu v sodelovanju z Občino Ajdovščina itd.

Za lažjo predstavo tega, kar smo v bistvu počeli v okviru projektnega dela, v nadaljevanju predstavljamo enega izmed v okviru Nefiks zaposlitvenih rešitev izvedenih projektov. V prvem tednu marca leta 2017 sta udeleženki ljubljanske skupine projekta Nefiks zaposlitvene rešitve uspešno izvedli projekt Karierni kavč. Projekt, ki sta ga zasnovali udeleženki Jerneja in Jona, je vključeval tri 20-minutne webinarje (spletne seminarje). V sodelovanju s headhunting agencijo Competo sta iskali odgovore na vprašanja, ki danes mučijo mlade, ko se prvič znajdejo na trgu dela. Sami webinarji so se izvajali v živo, v pogovoru, ki je posamezen webinar spremljal, so se udeleženki in izbrani delodajalec trudili odgovoriti na čim več vprašanj, ki so se mladim poslušalcem porajala ob temah webinarjev z naslovi Znajdi se na trgu dela, Psihometrična testiranja in Kdo je headhunter. S pomočjo pripravljenih webinerjev so imeli mladi iskalci možnost izobraževanja kar z domačega kavča, izboljšali so svoje znanje in razumevanje trga dela, kar ključno prispeva k zaposlitvi in gradnji njihove lastne kariere. Udeleženki projekta sta imeli možnost poglobljenega sodelovanja s podjetjem, ki je bilo zanju zanimivo, samo podjetje pa je imelo možnost spoznati potencialni kader ter je bilo predstavljeno kot družbeno odgovorno podjetje, ki v svoje procese vključuje tudi mlade iskalce zaposlitve in jim daje priložnost za karierni razvoj in pridobivanje dragocenih izkušenj in referenc.

25


15.3 Učinki projektnega dela na udeležence Pozitivni učinki sodelovanja mladih pri projektnem delu, ki smo jih prepoznavali, so: − možnost sodelovanja z izbranim (potencialnim) delodajalcem iz lokalnega okolja, − možnost, da so se mladi predstavili delodajalcem kot aktivni in samoiniciativni iskalci zaposlitve v manj formalnem in bolj sproščenem okolju, − širjenje socialne mreže v lokalnem okolju in tudi širše, − izkušnja timskega dela z drugimi udeleženci, ki imajo različne potrebe, interese, kompetence in osebnostne lastnosti, − izkušnja delitve nalog in odgovornosti, prevzemanje odgovornosti za svoje zadolžitve in (ne)opravljene naloge, − razvoj oziroma utrditev številnih kompetenc (npr. komunikacija v maternem jeziku, postavljanje spletne strani, organizacija dogodka itd.), − izkušnja načrtovanja, priprave in izvedbe projekta vse od zbiranja idej do evalvacije projekta in procesa dela, − pridobitev dragocene izkušnje oziroma reference sodelovanja s priznanimi delodajalci, ki jim bo prišla prav ob iskanju službe, − hitrejše vključevanje na trg dela in možnost potencialne zaposlitve.

15.4 Učinki projektnega dela na delodajalce Delodajalci so kot pozitivne vidike sodelovanja pri projektu navajali: − možnost spoznavanja potencialnih mladih kadrov skozi čim boljšo pripravo in izpeljavo skupnega projekta, − spoznavanje mladih kadrov pri konkretni zadolžitvi in vpogled v njihove kompetence (npr. v to, kako mladi vodijo telefonski pogovor, kakšna je njihova poslovna komunikacija, kako rešujejo morebitne težave, kako javno nastopajo ipd.) – imeli so torej možnost spoznavati mlade na način, ki v marsičem nudi boljšo sliko mladega potencialnega zaposlenega kot pa le nizanje podatkov v življenjepisu, − predstavitev v lokalnem okolju in lokalnih medijih kot družbeno odgovoren delodajalec.

26


16 Ostali načini sodelovanja mladih iskalcev zaposlitve z delodajalci 16.1 Hitri karierni zmenki V okviru projekta Nefiks zaposlitvene rešitve smo v Novi Gorici, Ilirski Bistrici in v Krškem izvedli hitre karierne zmenke med delodajalci in mladimi iz lokalne skupnosti, izhajali pa smo iz poznavanja razmer na trgu dela, ki za večino mladih predstavlja nov in negotov teren. Mladim smo želeli dati priložnost, da se opogumijo in čim prej stopijo iz cone ugodja ter se potegujejo za primerno zaposlitev, ki si jo želijo. V posameznih lokalnih okoljih smo zaznali tudi težje vključevanje mladih z visokošolsko izobrazbo družboslovnih smeri na trg dela, zato so želeli ustvariti dodatne možnosti zaposlovanja prav za ta profil mladih iskalcev zaposlitve.

Mladi so bili nad tovrstno možnostjo predstavitve potencialnim delodajalcem navdušeni. Odločili so se, da postanejo proaktivni in si sami ustvarijo možnost za razgovore – ob podpori projektnega vodje so hitre karierne zmenke samostojno načrtovali in jih tudi izvedli. Hitre karierne zmenke v Novi Gorici so novogoriški udeleženci pripravili v sodelovanju z Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje, Območno enoto Nova Gorica, Območno Obrtno-podjetniško zbornico Nova Gorica in Gospodarsko zbornico Slovenije, Območno zbornico za Severno Primorsko Nova Gorica. Mladi iz Ilirske Bistrice so k sodelovanju na zmenkih povabili ugledne lokalne zaposlovalce, in sicer: podjetje Atech elektronika d. o. o. , Park vojaške zgodovine Pivka, Patis, proizvodnja, trgovina in storitve, d. o. o., RRA Zeleni kras, d. o. o. in Škocjanske jame.

27


V Krškem pa so pri izvedbi hitrih kariernih zmenkov z mladimi udeleženci sodelovali GenI, Komunala Brežice, I.H.S. d. o. o., Kmečka zadruga Sevnica, Adecco in Trenkwalder. Namen vseh treh hitrih kariernih zmenkov je bil, da mladi dobijo priložnost spoznavanja kadrovikov slovenskih podjetij iz lokalne skupnosti − pri tem, da so na delodajalce naredili kar čim boljši vtis, pa jim je pomagala tudi predhodna priprava, saj so morali svoje kompetence ustrezno predstaviti v treh minutah. Kadrovikom pa je dogodke omogočil, da spoznajo kompetentne mlade iz lokalnega okolja. S sodelovanjem pri dogodku so delodajalci pokazali, da mlade vidijo kot dodano vrednost podjetju in da v vključevanju mladih v svoje delovno okolje prepoznavajo priložnosti za razvoj svoje organizacije oziroma podjetja. Po končanih kariernih zmenkih so imeli kadrovniki možnost, da so mladim povedali, na kakšen način iščejo kadre v svojem podjetju, dali pa so jim tudi uporabne nasvete, kako naj predstavijo sebe in svoje izkušnje ter katera znanja naj pridobijo, da bodo za delodajalce zanimivi. Udeleženka Maja iz Ilirske Bistrice je po zaključenem dogodku povedala: »Všeč mi je bilo, da so bili delodajalci zares zainteresirani za nas, menim, da bom vsaj z dvema imela priložnost sodelovanja v prihodnosti«. Predstavnica podjetja Patis pa je pohvalila sproščeno vzdušje, kjer ne kandidati ne udeleženci niso pod pritiskom in imajo zato možnost, da še bolje spoznajo drug drugega. Delodajalci so pohvalili tudi pripravljenost, ki so jo mladi pokazali na razgovorih, ter predvsem njihovo samoiniciativnost, motiviranost in pozitivno naravnanost. Irena Klenovšek iz Kmečke zadruge Sevnica je po dogodku povedala: »Takšna srečanja pozdravljam, ker podjetja dobimo priložnost spoznati kandidate, ki aktivno iščejo zaposlitev. Narejen je že ožji izbor, ker obstaja veliko pasivnih iskalcev.«

16.2 Obiski kadrovnikov V okviru projektnega dela so se posamezne skupine udeležencev odločile tudi za sodelovanje z delodajalci na način, da so na srečanja skupine povabili kadrovnika ali zaposlenega določenega podjetja, ki so ga želeli bolje spoznati in se mu predstaviti. Podjetje oziroma kadrovnika so izbrali s skupnim soglasjem glede na interese in poklicna področja, na katerih bi udeleženci radi delovali. Običajno je komunikacijo s kadrovnikom prevzel posameznik, ki se je določenemu delodajalcu najbolj želel predstaviti – tako je on osebno povabil gosta na srečanje, moderiral je pogovor z gostom ipd., preostale naloge pa so si udeleženci porazdelili (nekdo je poskrbel za pogostitev, spet drugi za pripravo članka o dogodku, tretji je bil zadolžen za fotografiranje srečanja itd.). Tako si imeli udeleženci možnost tudi v okviru priprave krajših srečanj razvijati svoje kompetence in pridobivati novo znanje.

28


V okviru projektnega dela so udeleženci tako k sodelovanju povabili tudi: − Roka Primožiča, vodjo BSC Kranj, Poslovnega podpornega centra in obenem tudi Regionalne razvojne agencije Gorenjske, − mag. Boštjana Požarja, direktorja Regionalne razvojne agencije Zeleni Kras, − Romino Godnič, kadrovnico mednarodnega podjetja Decathlon, − Jureta Knehtla, enega izmed ustanoviteljev digitalne agencije Adstar, − mag. Mojco Križnar iz mednarodnega podjetja Hill International itd. V Škofji Loki so udeleženci projekta obiskali e-Študentski servis, Zavod Tri in Društvo Sožitje. Na srečanjih so se udeleženci v sproščenem vzdušju z gostom oziroma gostjo pogovarjali o tem, na kakšen način poteka izbira kadra v njihovem podjetju oziroma organizaciji, kakšne kompetence in znanja pričakujejo od potencialnih kandidatov oz. kakšna je politika njihovega zaposlovanja. S kadrovniki so delili tudi svoje življenjepise in CV vizitke, kadrovniki so jim dali povratno informacijo o izgledu njihovih življenjepisov in o samem nastopu oziroma samopredstavitvi ter spodbudo za bolj suveren vstop na trg dela.

29


17 Dogodki v okviru projekta Nefiks zaposlitvene rešitev 17.1 Dogodek »Zakaj niste zaposleni pri nas?« Dogodka »Zakaj niste zaposleni pri nas?«, eden izmed osrednjih nacionalnih dogodkov projekta Nefiks zaposlitvene rešitve, se je udeležilo več kot 75 mladih iskalcev zaposlitve iz celotne Slovenije (Ljubljane, Maribora, Celja, Kopra, Nove Gorice). Na dogodku so slovenski kadrovniki, ki delujejo v javnem sektorju ter na področju gospodarstva in podjetništva, z mladimi delili praktične napotke za izboljšan nastop na zaposlitvenem razgovoru in za pripravo življenjepisa, ki poveča možnosti za pridobitev zaposlitve. Odgovarjali so tudi na vprašanja o neuspehih ob prijavljanju na delovno mesto in spodrsljajih na razgovorih, opozorili so na najpogostejše napake ob pisanju CV-jev. Mladim so zaupali tudi, kaj je njim pomembno, ko izbirajo kandidata za zaposlitev. Izvedli so tudi kratke simulacije zaposlitvenih razgovorov, z namenom, da so mladi iz prve roke izvedeli, kako se predstaviti in prepričljivo odgovarjati na vprašanja potencialnih delodajalcev, da pridemo do končnega cilja – zaposlitve. Mladi so imeli tudi možnost neformalnega druženja s kadrovniki ter priložnost, da jim predajo svoje življenjepise in se jim osebno predstavijo v bolj sproščenem vzdušju.

30


Na dogodku so sodelovali naslednji kadrovniki: − Goran Vaskrsić iz EU Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev, − Tadeja Ozebek in Matej Duraković iz podjetja IBM, − Romina Godnič iz podjetja Decathlon ter − Marta Blažič iz Mestne knjižnice Ljubljana. Gosta dogodka sta bila tudi podjetnik Tomaž Stritar in podjetnica Urša Žorž, ki sta v okviru krajšega predavanja z udeleženci razmišljala, kako se pripraviti za razgovor za službo, kako aktivirati svoje karierne načrte in jih tudi uresničiti. Petra, ena izmed udeleženk dogodka, je po dogodku povedala: »Urša Žorž me je prepričala, da moram začeti razmišljati, kaj je moja strast. Verjamem, da mi bodo vsi nasveti, ki sem jih slišala danes, pomagali lažje najti zaposlitev.«

17.2 Dogodek »Online eksperti« Na dogodku so mladi z gosti razpravljali o pomenu in možnostih spletnega učenja, ki v 21. stoletju za iskalce zaposlitve postaja skoraj nuja. Na Zavodu Nefiks prepoznavamo, da znanje oblikovanja spletnih strani, programiranja in računalništva postaja pomembno za zaposlovanje na različnih področjih, ne le na tistih, ki so tradicionalno povezana z informatiko in računalništvom, zato smo na dogodku gostili mlado YouTuberko Tjašo Deu, Zdravka Božnarja Sebanca z Radia 1 in Aleša Pučnika, ki je na Razdrtem postavil svojo vetrno elektrarno.

31


17.3 Predstavitev Platforme e-Nefiks Na dogodku, ki je potekal v okviru zaključne konference projekta Nefiks zaposlitvene rešitve, je bila predstavljena uspešna platforma za povezovanje delodajalcev in iskalcev zaposlitev: e-Nefiks, ki mladim omogoča, da na enem mestu zberejo vse svoje kompetence, znanje in izkušnje, potrjene s strani prejšnjih delodajalcev in organizacij, delodajalci pa lahko v e-Nefiksu s pomočjo iskalnika kadrov zdaj v široki bazi tudi iščejo potencialne kandidate za prosta delovna mesta v njihovem podjetju ali organizaciji. Na dogodku smo gostili predstavnike Competa, Adecca, Decathlona in podjetja Moja zaposlitev, ki so izrazili mnenje, da v prenovljeni platformi vidijo veliko pridobitev zanje kot delodajalce, saj bodo lahko s pomočjo e-Nefiksa in njegovih vpisov lahko prišli v stik z zares dejavnimi mladimi, ki imajo znanja in kompetence, potrebne za zaposlitev na določenem področju dela.

32


17.4 Zaključna konferenca Mladimo prihodnost Zaključna konferenca Mladimo prihodnost – skupna zaključna konferenca organizacij prejemnic sredstev Javnega razpisa za spodbujanje aktivnega državljanstva mladih za večjo zaposlenost – je potekala 13. septembra 2018 na Gospodarskem razstavišču. Konferenca je bila v osnovi namenjena poročanju o rezultatih projektov, organizacije in mladi pa so med seboj delili znanje, izkušnje in poglede na prihodnost mladinskega dela. Dogodek je bil zaokrožen z dialogom z evropskim komisarjem Tiborjem Navracsicsm. Svojo izkušnjo vstopa v sektor mladinskega dela je z nastopom na konferenci delila tudi nekdanja udeleženka projekta NZR, Jerneja Šegatin: »A se vam je kdaj zgodilo, da vas je na Facebooku zadela objava, za katero sploh niste vedeli, da je točno za vas! Meni se je to zgodilo z Nefiks zaposlitveni rešitvami.« Načrtovanje skupne konference je potekalo od maja 2018 – za Zavod Nefiks je proces za nas vodila Alenka Blazinšek Domenis, vodja projekta.

Vir fotografije: Arhiv zaključne konference Mladimo prihodnost.

33


18 Učinki projekta Nefiks zaposlitvene rešitve na organizacijo Zavod Nefiks V okviru projekta Nefiks zaposlitvene rešitve smo na Zavodu Nefiks imeli možnost: − zaposlitve dveh oseb in vsaj desetih študentov, ki so redno pomagali pri projektu, − nadgradje e-Nefiksa v platformo, ki povezuje mlade iskalce zaposlitve in delodajalce, − prisotnosti v dveh kohezijskih regijah in delovanja v 12 slovenskih krajih, − sodelovanja z več kot 40 zunanjimi sodelavci – predavatelji in strokovnjaki z določenih področij, povezanih z zaposlovanjem in kariernim ter osebnostnim razvojem mladih, − sodelovanja z mladinskimi in drugimi organizacijami iz vse Slovenije, ki so postale naši regijski partnerji (MC Celje, Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti Prizma, ustanova, MC Nova Gorica, Klub študentov Ilirska Bistrica, Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto, MC Jesenice, Center mladih Koper, LIJAmedia, Zavod Tri), − sodelovanja z več kot 50 priznanimi delodajalci iz vse Slovenije, − razširjene promocije Zavoda Nefiks po vsej Sloveniji (promocijski materiali, medijska podpora Infonet medie d. d., reklamni avtobus, ki je vozil v Osrednji Sloveniji, o naših dejavnostih v okviru projekta Nefiks zaposlitvene rešitve so pisali tudi nacionalni mediji – RTV Slovenija, Dnevnik, Delo ter študentski in mladinski mediji), − sodelovanja s slovenskim raperjem Zlatkom – v okviru projekta Nefiks zaposlitvene rešitve je nastala skladba Sreča in pogum, − sodelovanja z Zavodom za zaposlovanje na način povračila potnih stroškov udeležencem, − priprave številnih avtorskih del oziroma publikacij na teme, povezane s kariernim razvojem in zaposlovanjem mladih, − razvoja novih produktov (npr. usposabljanje za CHO), − priprave in izvedbe usposabljanj za mladinske karierne svetovalce, − pridobivanja dodatnega znanja in izkušenj na področju mladinskega dela, zaposlovanja mladih, zaposlitvenih politik in povezovanja z delodajalci.

V okviru projekta smo pripravili sledeča gradiva: Leto 2017: − Alenka Blazinšek, Jože Gornik in Veronika Jelen: Metodologija Nefiksovih petk. − Moj kompetenčni model − nasveti za iskalce zaposlitve: Tjaša Polc: Jaz sem – tudi ti lahko. − Urška Benčina: Kompetenčni modeli mladih. − Martina Mrakovčić, Meta Brečič: Karierna orientacija mladih. − Strokovna gradiva za delavnice: Franci Čeč: poslovna komunikacija, Mateja Kurir: PR

34


priročnik za projekt, Maja Đević: Slovnica in pravopis pri oblikovanju CV-ja, Martina Mrakovčić: Osebni kompetenčni model – delovni listi za spremljanje posameznikov. − Staša Sabatucci: Zaposlovanje mladih mam. − Veronika Jelen: Onboarding – vključevanje mladih − Adriana Lorenzutti: Pravno finančni vodnik skozi delo. − Munda, Šporar, Gornik: Tržne dejavnosti v neprofitnem sektorju. − Uroš Kopavnik: Učinkovito do zaposlitve. − Maja Đević: Analiza potreb delodajalcev med letoma 2016 in 2017. − Maja Đević: Karierne in zaposlitvene priložnosti za mlade na ravni Evropske unije, − Jože Gornik: Financiranje nevladnih organizacij.

Leto 2018: − Franci Čeč: CHO priročnik. − Sara Marn: Priročnik za izvajalce delavnic. − Adriana Lorenzutti: Smernice za samozaposlitev. − Amadea Kovič: Izmenjave v tujini. − Tatjana Hvala: Primeri tržnih dejavnosti. − Tadej Košmerl: Nefiks tutorial. − Hana Cirman: Nefiks tutorial za delodajalce. − Olga Boronnikova: Zaposlovanje tujcev. − Nina Milenkovič Kikelj: Zdravje na delovnem mestu. − Žan Lep: Excel kartice. − Nadina Salievska: Učinki projekta Nefiks zaposlitvene rešitve.

Nekatere priročnike smo v tem obdobju tudi natisnili. Javno smo jih objavili v knjižnici NZR: www.talentiran.si/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=133&Itemid=613

35


19 Intervju z vodjo projekta Nefiks zaposlitvene rešitve in strokovno vodjo Zavoda Nefiks – Alenko Blazinšek Domenis Od kod ideja za projekt NZR? Na osnovi česa je nastala? Ideja za projekt leta 2016, ko smo s projektom začeli, sploh ni bila nova. Njena »brada« sega že v leto 2012, ko smo na Zavodu Nefiks na tekmovanju za najboljši projekt zaposlovanja mladih dobili vsa sredstva, zbrana na Žuru z razlogom, projekt pa se je imenoval Služba me ne išče. Šlo je za zaposlitvene klube za mlade, kjer so mladi po načelih mladinskega dela skupaj, v družbi, tri mesece iskali vsak svojo zaposlitev. Tako smo na tem področju orali ledino in tudi dokazali in pokazali, da kot organizacija mladinskega sektorja dobro in učinkovito nagovarjamo vprašanje takrat težke poti mladih na trg dela. Od takrat smo metodologijo dodobra preizkusili in dodelali in ko se je pojavil razpis Urada RS za mladino, smo bili zares pripravljeni.

Zakaj ste se odločili ravno za take aktivnosti in načine izvedbe, kot ste jih ponujali mladim iskalcem zaposlitve? Glede na to, da smo organizacija v javnem interesu v mladinskem sektorju, imamo svoja »mladinska« načela delovanja, ki so timsko delo, aktivna participacija, prevzemanje odgovornosti in karierna orientacija. Skozi našo metodologijo so mladi doživljali vsa ta štiri načela na lastni koži. Uveljavljanje lastnih načel delovanja pa ni bilo pomembno zaradi načelnosti, pač pa zato, ker delujejo. Mladi so se skozi stalne skupine, ko so v timih pripravljali projekte za delodajalce, sprostili, ugotovili, da so drugi mladi v podobnem položaju, medsebojno so se spodbujali, si nudili podporo in informacije, ob enem pa so tudi delovali skupaj. Če bi izvajali zgolj delavnice, ne bi bili nič boljši ali drugačni od vseh ostalih izvajalcev delavnic, tako pa menim, da smo prav zaradi mladinskega duha bolj unikatni.

Kaj v projektu ocenjujete kot najbolj uspešno in zakaj? Zagotovo idejo, da mladi delodajalce ne naslavljajo kot iskalci zaposlitve oz. nekdo, ki prosi, pač pa kot tisti, ki nekaj znajo (mladi so za delodajalce pripravili delavnice zdravja na delovnem mestu ali pa medgeneracijskega sodelovanja). Tako mladi dobijo priložnost, da se že na prvem srečanju z delodajalci izkažejo, kar jim da določeno samozavest in jih postavi v boljšo pozicijo, ko zaposlitev iščejo. Drug pomemben mejnik je, da smo e-Nefks nadgradili v platformo za povezovanje delodajalcev in mladih. To je bilo veliko delo, predvsem pa smo veseli tega, da so ga delodajalci pozdravili in v njem že iščejo nove kadre.

36


Bi kaj spremenili, če bi projekt danes izvajali ponovno? Upamo, da ga bomo kdaj še lahko izvajali ponovno. Verjetno bi še bolj nadgradili sodelovanje z delodajalci, mlade pa bi tudi po preteku sodelovanja v projektu poskušali še bolj motivirati, da ostanejo pri nas na Nefiksu, vključeni tudi v druge projekte. Predvsem področje mednarodnega sodelovanja ima še veliko potencialov, ki jih v projektu sploh nismo izkoristili. SWOT analiza projekta Nefiks zaposlitvene rešitve Prednosti 1. Zaposlitve: mladinski delavec, vodja projekta, študentsko delo, 20 predavateljev. 2. Udeleženci: 339 vključenih, 117 rednih zaposlitev, študentsko delo, 34 skupin mladih. 3. E-Nefiks platforma za povezovanje mladih in delodajalcev. 4. Izvedenih 600 izobraževanj, v 3100 urah. 5. Avtorska dela – vsaj 20, objavljena v knjižnici NZR. 6. Povezanost s 50 delodajalci, partnerskimi organizacijami. 7. Metodologija & karierni busi, delavnice za delodajalce. 8. Možnost PR-ja in oglaševanja v medijih (oblepljen avtobus, RTV Slovenija, Radio 1, nacionalni mediji …), sodelovanje z znano osebo: raper Zlatko pripravil skladbo, promocijski material. 9. Nacionalno delovanje – prisotnost Zavoda Nefiks v več slovenskih regijah.

Izzivi 1. Nadaljevanje projekta v istem obsegu. 2. Vključevanje udeležencev NZR v mladinsko delo. 3. Predstavljanje in množična uporaba platforme e-Nefiks med mladimi. 4. Ohranjanje medijske prisotnosti. 5. Potencial skladbe raperja Zlatka. 6. Vnovčenje projektnih referenc. 7. Ohranjanje usposobljenega kadra – »beg možganov«. 8. Uporaba avtorskih del & priročnikov. 9. Potencial sodelovanja z drugimi mladinskimi organizacijami – post aktivnosti po zaključni konferenci. 10. Pričakovanja mladih, delodajalcev & javnosti do Zavoda Nefiks.

Slabosti 1. Projektno financiranje – po izteku projekta nemogoče zadeve izvajati v istem obsegu. 2. Birokracija – težavnost birokratskih postopkov ovira delovanje projekta. 3. Spreminjanje nekaterih birokratskih pravil tekom aktivnosti, prehod na nov sistem e-Ma, nedelovanje. 4. Slaba birokratska usposobljenost naše organizacije – posledično veliko popravkov poročil. 5. Zalaganje sredstev – avansiranje ni bilo redno. 6. Omejena komunikacija z ministrstvom v začetnih fazah postavljanja projekta. 7. Nedosledna birokratska izvedba prvega kroga projekta na Koroškem.

Grožnje 1. Financiranje. 2. Zmanjšanje kadra v organizaciji. 3. Potencialna zavrnitev – izločitev dela stroškov iz poročila. 4. Uhajanje znanja – uporaba intelektualnega kapitala, znanja naše organizacije, širše, brez naše vednosti v tržne in druge namene.

37


Kakšne učinke je imel projekt na Nefiks kot organizacijo? Predvsem smo prvič po dolgem času svobodneje zadihali, saj smo dobili sredstva za aktivnosti, ki jih tudi sicer izvajamo. Prav tako smo lahko zaposlili novega sodelavca, razvijali metodologijo naprej, se povezali z nekaterimi kvalitetnimi predavatelji, z drugimi mladinskimi organizacijami, ki so predstavljale naše regijske partnerje, ki razumejo mladinski način dela, razvili pa smo tudi nove produkte − npr. usposabljanje za Chief happines officerja. Organizacijo in projekt smo lahko promovirali v medijih in v širši družbi, za kar prej nikoli ni bilo dovolj denarja. Po projektu pa nam ostajajo tri ključne stvari: − v avtorska dela ujeto znanje, ki ga bomo uporabljali naprej, − nadgrajen e-Nefiks, − socialni kapital, v katerega mreže smo zajeli sodelujoča podjetja in zadovoljne mlade, ki so šli skozi naše aktivnosti.

Kako se po vašem mnenju projekt odziva na potrebe današnjih mladih, ki vstopajo trg dela, in kako na potrebe delodajalcev? Mladi, ki so se udeležili aktivnosti pri nas, so morali hitro sestopiti iz cone udobja − za nekatere je bilo to pretežko, zato so tudi obupali. Teh sicer ni bilo veliko, res pa je, da mladi danes brez zunanje spodbude redko stopajo iz con udobja in zaposlitev iščejo na isti način, tudi stokrat ponovijo aktivnost, ki ne deluje. Mi smo tukaj za to, da takšnim mladim pokažemo tudi bolj uspešne, a malo težje poti, in jih skupaj z njimi deloma tudi prehodimo. So pa seveda ti mladi, ki jim to uspe, toliko bolj zanimivi za delodajalce, ki si želijo samostojnih, artikuliranih, pogumnih mladih, kar tisti, ki uspešno opravijo naš program, v veliki meri tudi so. Delodajalci zelo pozdravljajo naša prizadevanja, kar se je izkazalo tudi na Nefiks kariernih busih, ko so mlade vzeli celo bolj resno, kot so mladi pričakovali.

V projekt ste vključili veliko število mladih, sodelovali pa ste z mnogimi podjetji in organizacijami. Kakšni so današnji mladi in kakšni so delodajalci? Mladi delodajalce doživljajo kot vzpostavljene, težko dostopne, hierarhične trdnjave, delodajalci pa mlade kot nezainteresirane in celo malo razvajene, velikokrat pa jim tudi očitajo premalo uporabnega znanja. Obe strani včasih butata ob zdi predsodkov, zato dogodki, ki oboje pripeljejo skupaj, ta zid rušijo. Zagotovo na obeh straneh obstajajo tipični predstavniki obeh strani, ki so definicije predsodkov, a resnica je verjetno nekje na sredini. Delodajalce je recimo zanimala delavnica, kako mlade vključevati v delovne procese, saj se zavedajo, da brez njih tudi njihovih uspešnih zgodb ne bo, mladi pa so ugotovili, da nekatera podjetja znajo ceniti to, kar prinašajo, tako da na trg dela vstopajo bolj samozavestno.

38


Ste se kot vodja tako velikega projekta tudi vi česa naučili? Katera je bila za vas najmočnejša učna izkušnja? O, seveda sem se! Predvsem, da bodo mladi danes veliko pogosteje spraševali o smiselnosti početja − torej, zakaj moramo izvajati projekte z delodajalci, mi bi samo Excel. Prej je bilo tega manj. Da se trg dela lahko zelo hitro spremeni − če smo še eno leto nazaj govorili predvsem o pomanjkanju delovnih mest, danes govorimo o pomanjkanju delavcev. ESS projekt me je naučil tudi nekaj birokratskih zakonitosti, npr. da ni vseeno, kako obrneš listo prisotnosti, saj položna morda ne bo sprejeta, če je osnovni obrazec pokončen. Da tega, kakšne spremembe v naš e-Nefiks prinaša GDPR, niti ne omenjam. Žal pa sem se naučila tudi tega, da je potrebno vsak dogovor zapisati in podpisati, saj se v nasprotnem primeru zgodi, da si kak partner dogovore in obveznosti interpretira po svoje. S partnerji v projektu smo imeli veliko srečo, smo se pa takoj na začetku, ko še sami nismo vsega popolnoma poznali, povezali s partnerjem, ki zaupanja ni vračal, in nam je s tem povzročil veliko težav.

Kaj pa po koncu projekta − kam gre Zavod Nefiks, kakšni so vaši načrti? Bogatejši za vse prej našteto bomo še naprej gradili našo zgodbo v smeri beleženja neformalnega, gradnje kariere in seveda povezovanja mladih in delodajalcev.

39


20 Intervju z udeleženkama projekta Nefiks zaposlitvene rešitve Udeleženka Eva je o svoji izkušnji sodelovanja pri projektu Nefiks zaposlitvene rešitve povedala naslednje: Zakaj si se odločila za udeležbo? Ko vstopiš na trg dela, delodajalci večinoma pričakujejo, da imaš že praktična znanja in izkušnje ter da si že specializiran za opravljanje dela. Vendar je po končanem študiju realnost drugačna. Zavod Nefiks se mi je že zaradi obiskovanja Kolegic in jezikovnih klubov zdel idealen za prehodno obdobje od študija do zaposlitve. Od nekdaj me je zanimalo trženje in grafično oblikovanje, vendar sem ugotovila, da nimam dovolj kompetenc ter izkušenj. Ko sem zasledila, da se izvajajo tečaji e-marketinga in grafičnega oblikovanja, sem vedela, da tega ne smem zamuditi. Kako je potekalo delo v okviru projekta? Od maja do konca avgusta sem se udeležila štirih delavnic NZR, ki so bile vezane na grafično oblikovanje, dizajniranje spletnih strani in e-marketing. Všeč mi je bilo, da so bili tečaji zasnovani intenzivno, tako da smo v treh tednih predelali stvari, ki bi jih drugače v dveh mesecih. Glede na časovno omejenost so bile delavnice zelo dobro strokovno zasnovane in podprte s primeri dobrih praks. Zelo me je veselilo, da smo imeli udeleženci možnost delati na lastnih projektih, saj sem tako zares izhajala iz sebe in se na praktičnih primerih največ naučila. Česa si se s sodelovanjem pri projektu naučila, kaj si z udeležbo pridobila? Dobila sem ogromno znanja in izkušenj, za katere si nisem mislila, da jih bom lahko na tak način pridobila. Ugotovila sem, da se pri skupinskem učenju veliko več zapomnim kot pri on-line tečajih, predvsem zaradi interakcije z udeleženci, ki so izhajali iz različnih strok in lastnih izkušenj. Tako sem se pri grafičnem oblikovanju naučila, kako pomembno je, da si prej narišem skico ilustracije, in kako kompozicija ter izbira barv vplivata na celotni videz. Pri tečajih smo vedno delali na projektu (bodisi na skupinskem bodisi na osebnem). Pri tem sem dobila ogromno osebne motivacije in discipline. Že samo, ko sem opazovala, kako je vsak posameznik počasi napredoval v svoji ideji, ki se je vedno bolj realizirala, se je v meni kopičila pozitivna energija. Veliko sem odnesla tudi od timskega dela, ko je bilo potrebno vzajemno delovati in ne upoštevati samo lastnih potreb. Všeč mi je, da smo bili sami postavljeni pred izziv samostojnega projekta Nefiks kariernega avtobusa. Tako smo dogodek sami organizirali in ga tudi izpeljali do konca. Ti je udeležba pomagala pri kariernem razvoju in iskanju zaposlitve? Prvotno mi je udeležba pomagala kot preverjanje, ali sem na pravi poti in ali je to res tisto, kar bi počela v življenju. Spoznala sem, da je strast pri delu izjemnega pomena, saj

40


ko se srečaš s preprekami, ti te delujejo bolj kot izziv in zabava kot pa stres. Odkrila sem tudi, kje bi se morala še malo izpopolniti in kje ne potrebujem veliko pomoči, ampak samo malo iznajdljivosti. Timsko delo in bodoči zaposleni so zelo pomemben del pri kariernem razvoju. Ugotovila sem, da je za skupno ustvarjanje in napredovanje potrebno, da ima vsak različna predhodna znanja in izkušnje, ampak vsekakor podoben odnos do dela in sorodno miselnost. Sanjsko je delati v timu, ki je kakor tvoja družina, in delati v pisarni, ki je kot tvoj dom. In za to se je tudi vredno truditi! Kje vidiš doprinos sodelovanja pri tem projektu? Doprinos sodelovanja vidim tako s strokovnega, timskega vidika kot tudi z vidika spoznavanja sebe. Če te ideja ne navduši, potem težko navdušiš nekoga drugega. Preko projektov sem dognala, da če želiš, da nekaj uspe ali pa se premakne za eno stopničko, ni potrebno samo eno dejanje. Potrebni so majhni koraki vsakega dneva, le tako se uriš in hkrati rasteš. Spoznala sem, da se moram kot diplomantka ekonomije specializirati v področje, ki bi ga delala ne samo 8 ur, ampak celo življenje. Menim, da bi moral vsak slediti cilju, da dela nekaj, kar ga navdušuje in o čemer je vedno sanjal. Projekt NZR je drugim udeležencev doprinesel veliko praktičnega znanja, ki so ga potrebovali, in hkrati usmeritev za prihodnji karierni razvoj. Pri tem moram pohvaliti predavatelje, ki so se vedno potrudili obravnavati planirane teme in se hkrati prilagajati željam posameznika. Celotni skupini je veliko pomenilo tudi mreženje z mladinskimi delavci, predavatelji in drugimi udeleženci. Tako smo dobili vpogled v prakse in področja, s katerimi nismo v neposrednem stiku. Projekt NZR mi je definitivno pomagal pri moji karierni usmeritvi. Hkrati pa mi je dal nov zagon v kariernem razvoju. Po končanem usposabljanju odločila dokončati študij, tako da sedaj pišem magistrsko nalogo o povezavi trženja in umetnosti. Obenem sem dobila priložnost delati v Galeriji Skrina in Galanteriji Viktor Barlič, kjer tudi trenutno delam in skrbim za njuno promocijo.

Udeleženka Anja pa je svojo izkušnjo delovanja v projektu Nefiks zaposlitvene rešitve opisala z naslednjimi besedami: Zakaj si se odločila za sodelovanje pri projektu Nefiks zaposlitvene rešitve? Nekaj mesecev sem intenzivno iskala službo. Dnevno sem spremljala zaposlitvene oglase in se prijavljala na prosta delovna mesta. Povabljena sem bila celo na nekaj razgovorov in se uvrstila v ožje izbore primernih kandidatov, vendar do zaposlitve ni prišlo. V obdobju dnevnega pisanja življenjepisov in motivacijskih pisem se je večkrat pojavila slaba volja, vedno nove zavrnitve pa so zbijale samozavest. Želela sem prekiniti ta dnevni ritual in negativna občutja ob iskanju zaposlitve, zato sem zagrabila priložnost, ki jo je ponujal Zvaod Nefiks za brezposelne osebe do 29. leta starosti.

41


Kako je potekalo delo v projektu? Vsak dan smo imeli na urniku drugačno vsebino. Preko različnih aktivnostih smo spoznavali sebe, se spraševali, kaj želimo v življenju doseči, kakšni so koraki, da želene cilje dosežemo, na katerih področjih smo dobri in kaj bo vsak naredil, da bo razvijal svoje sposobnosti. Simulirali smo zaposlitvene razgovore v angleškem jeziku − tako se je vsak lahko preizkusil v vlogi delodajalca in v vlogi iskalca zaposlitve. Drug drugemu smo pregledali življenjepise, si podali konstruktivne komentarje in na tak način izboljšali pisno predstavitev delovnih izkušenj. Organizirali smo Nefiks karierni bus, s katerimi smo obiskali potencialne delodajalce na Dolenjskem. Česa si se naučila, kaj si z udeležbo pridobila? Pridobila sem veliko in ravno tisto, kar sem v tistem trenutku potrebovala: vključitev v skupino mladih, ki aktivno išče zaposlitev, ki te razume, ker se sooča z enako težavo. Z dnevnim obiskom Nefiksovih aktivnosti za iskalce zaposlitve sem prekinila svoj dnevni ritual, ki ga pozna vsak, ki išče delo, in se hkrati počutila bolj koristno in kreativno, kot če bi posedala doma za računalnikom. Ti je udeležba pomagala pri kariernem razvoju in iskanju zaposlitve? Nefiksov karierni bus me je pripeljal do zdajšnje zaposlitve. Z obiskom podjetij smo imeli priložnost, da se delodajalcem predstavimo izven uradnih zaposlitvenih razgovorov, hkrati pa smo tudi v praksi pokazali svoje organizacijske sposobnosti, kar šteje veliko več kot vsi presežniki, ki jih radi uporabimo v svojih življenjepisih. Kje vidiš prednosti delovanja v takem projektu? Pri dolgotrajnem iskanju zaposlitve je zelo pomembno, da ne izgubiš upanja. Vendar je to zelo težko, saj lahko začne brezposelnost močno posegati in vplivati na vsa področja tvojega življenja. Vključitev v programe, kot je Nefiksov program, je res velika spodbuda za vse, ki iščejo zaposlitev, saj delaš na razvoju svojih kompetenc, konkretneje zastaviš svoje cilje, dobiš konkretne predloge za izboljšavo življenjepisa. Hkrati si med ljudmi, ki imajo kontakte z vodilnimi v različnih podjetjih in te lahko povežejo z njimi. Morda se sprva zdi izguba časa, da vsak dan hodiš na take aktivnosti, namesto da bi doma pisal prijave na prosta delovna mesta, a pridobiš veliko več, kot če bi le čakal na službo. Iskalcem zaposlitve svetujem, da čimprej postanejo proaktivni in odvržejo standarden način iskanja zaposlitve s pošiljanjem prijav na razpisana delovna mesta. Poskusite si delovno mesto ustvariti sami!

42


21 Izjave udeležencev projekta Nefiks zaposlitvene rešitve O svoji izkušnji delovanja v projektu Nefiks zaposlitvene rešitve so udeleženci povedali naslednje: • »Pisat prošnje za delo je lažje v družbi,« nam je v pogovoru povedala Sabina, ena izmed članic ljubljanske Nefiks 5ke, ki je že po mesecu in pol sodelovanja dobila službo. »Nenavadno je sodelovati v programu, kjer je osip zaželen in spodbujan – člani ob odhodu namreč dosežejo cilj svojega obiska, torej novo službo. Na izobraževanja bi pa vseeno še rada prihajala.« • Vitomil, član ljubljanske Nefiks 5ke, je izpostavil tudi vidik mreženja: tako s socialne plati kot profesionalne. »Iskanje službe je osamljeno početje, brez jasnih kažipotov in navodil, v skupini pa se hitreje znajdemo in drug drugemu pomagamo.« • Dijana, udeleženka Nefiks 5ke v Ljubljani, pravi, da ji je Nefiks v prvi vrsti ponudil možnost spoznati veliko mladih s podobnimi težavami pri iskanju zaposlitve. »Neke njihove izkušnje, spodbudne in tolažilne besede so pripomogle k dvigu moje samozavesti in bolj pozitivnemu razmišljanju. Hkrati smo se skozi projektno delo družili in v praksi uporabljali znanje, pridobljeno na torkovih delavnicah (WordPress, kako analizirati podjetje ...). Preko enega od Nefiksovih predavateljev, g. Mateja Delakorda, sem stopila v stik z izdelovalci spletnih vsebin s področja fizike in matematike, torej ravno mojega področja, kar mi je dalo nov zagon in motivacijo. Kar nekaj predavanj se mi je vtisnilo v spomin, med drugim tudi predavanje g. Francija Čeča, ki ga priporočam tudi naslednjim Nefiks skupinam. Drugače pa odlična, pozitivna energija, tako zaposlenih kot tudi udeležencev. Vesela sem, da sem se prijavila na projekt Nefiks zaposlitvene rešitve. Neka hitra odločitev se je spremenila v eno najbolj pozitivnih izkušenj v mojem življenju. Nefiksu želim uspešno delovanje in da čim bolj pripomore k zmanjšanju te prevelike številke mladih brezposelnih.« • Lucjan, udeleženec iz Celja, je v okviru projekta NZR šel skozi vrsto delavnic, »ki so mi pomagale premostiti obdobje brezposelnosti, hkrati sem deloval kot aktiven iskalec zaposlitve. Delavnice so naravnane pozitivno in vsakega posameznika spodbudijo k temu, da je čim bolj proaktiven – da razmišlja, kar se da s svojo glavo. Navezal sem nove stike in prav to se mi zdi pomembno v današnjem svetu – navezovati nove stike in širiti socialno mrežo. Danes delam kot prodajni predstavnik v češkem podjetju KMV, kjer tržim mineralno vodo. Spoznavam nove ljudi in vsak dan mi prinese nekaj novega in drugačnega.« • Svojo izkušnjo sodelovanja v projektu je z nami delila tudi Ines, ki se je Nefiks zaposlitvenih rešitev udeležila v Ilirski Bistrici: »Za projekt Nefiks zaposlitvene rešitve sem slišala že v času študija. Kasneje sem njihovo spletno stran spremljala, vendar se zaradi oddaljenosti nisem mogla udeležiti njihovih projektov. Nato pa sem izvedela, da Nefiks prihaja v Ilirsko Bistrico in takoj sem zagrabila to priložnost. Za sodelovanje v projektu sem se odločila predvsem zato, ker sem hotela poskusiti nekaj novega in se tudi kaj naučiti. Prvih par predavanj mi je dalo velik zagon in

43


voljo za vztrajanje na svojem področju zaposlitve. Všeč mi je, ker se pogovarjamo o različnih možnostih zaposlitve, in predvsem, ker nas predavatelji spodbujajo, da se udeležimo različnih dejavnosti. Všeč mi je tudi to, da bomo v sklopu projekta izvedli svoj projekt, ki nam lahko prinese bodočo zaposlitev. V projektu se spodbuja timsko delo in vsak posameznik lahko nekaj ponudi.« • Barbara iz Ljubljane prednosti sodelovanja pri projektu vidi v tem, da so »Nefiks Zaposlitvene rešitve, ki potekajo 3 mesece, zelo pozitivno naravnane. Posameznika spodbujajo k osebni rasti, ga motivirajo, strokovni sodelavci nudijo individualno pomoč pri iskanju zaposlitve, razvijajo nove kompetence in spodbujajo timsko delo. Obiskujemo tudi različne seminarje, kot sta npr. WordPress in Excel. V sklopu Nefiksovih petk tudi pripravljamo družbeno odgovorne projekte in projekte varovanja zdravja ter tako krepimo kompetence projektnega dela.« • Martin je času projekta v ljubljanskem klubu Nefiks zaposlitvenih rešitev sodeloval na več delavnicah in v Nefiks petkah. »Med delavnicami, pri katerih sem sodeloval, so se mi zdele najbolj zanimive tiste, ki podajajo znanja postavljanja spletnih strani z orodjem WordPress. Veliko so mi tudi pomagali sodelavci projekta z nasveti in pregledom življenjepisa in spremnega pisma. V okviru Nefiks petk pa sodelujem s potencialnimi delodajalci. Tako mreženje se mi zdi izredno pomembno pri iskanju službe in gradnji kariere.«

44


22 Zaključek Projekt Nefiks zaposlitvene rešitve je Zavodu Nefiks prinesel zares veliko. Imeli smo možnost, da smo številnim mladim iskalcem zaposlitve omogočili dejavnosti za osebnostni in karierni razvoj ter povezovanje z delodajalci. Sistem e-Nefiks smo nadgradili v platformo za učinkovito povezovanje kompetentnih mladih z delodajalci, ki se zavedajo, da so mladi nujno potreben kader v njihovih podjetjih in organizacijah. Tudi po zaključku projekta bo delovanje Zavoda Nefiks šlo v smer našega osnovnega poslanstva – promocije beleženja in priznavanja neformalno pridobljenega znanja, ob sočasnem izvajanju aktivnosti, ki bodo mladim omogočale prostor za razvoj, pridobivanje dragocenih izkušenj, refleksijo kompetenc in nenazadnje za bolj suveren vstop na trg dela.

23 Viri Pri pripravi avtorskega gradiva z naslovom Učinki projekta Nefiks zaposlitvene rešitve sem se opirala na naslednje vire: 1. Članki na portalih nefiks.si in talentiran.si. 2. Osebni pogovori s ključnimi akterji (vodja in koordinator projekta, direktorica, predavatelji, udeleženci, delodajalci …). 3. Projektna prijavnica. 4. Interne evalvacije aktivnosti. 5. Pripravljena gradiva in avtorska dela. 6. Slikovno gradivo Zavoda Nefiks o projektu.

45


Kazalo vsebine 01 O projektu Nefiks zaposlitvene rešitve

3

02 Uspeh projekta Nefiks zaposlitvene rešitve v številkah

4

02.1 Nameni in cilji projekta

5

02.2 Aktivnosti, izvedene v okviru projekta Nefiks zaposlitvene rešitve

5

03 e-Nefiks: platforma, ki povezuje mlade kadre in delodajalce

8

04 Delavnice za razvoj mehkih veščin

10

05 IT in druge delavnice

12

06 PR 5ke

13

07 Nefiks podjetne 5ke

14

08 Tematsko usposabljanje na temo sodelovanja mladih v nevladnih organizacijah

15

09 Usposabljanje za vodjo zadovoljstva zaposlenih

15

10 Delavnice angleškega jezika

16

11 Mala šola grafičnega oblikovanja

17

12 Usposabljanje s področja organizacije dogodkov

18

13 Nefiksova poletna šola e-marketinga

18

14 Nefiks karierni busi

18

14.1 Nefiks karierni bus na Gorenjsko

20

14.2 Nefiks karierni bus na Primorsko

21

14.3 Nefiks karierni bus na Dolenjsko

21

14.4 Nefiks karierni bus na Štajersko

22

14.5 Teden Nefiks kariernih busov – zaključni dogodek projekta

22

15 Projektno delo 15.1 Potek projektnega dela

24 24

15.2 Primeri projektov, ki so jih udeleženci izvedli skupaj z izbranim delodajalcem 25 15.4 Učinki projektnega dela na delodajalce 16 Ostali načini sodelovanja mladih iskalcev zaposlitve z delodajalci

26 27

16.1 Hitri karierni zmenki

27

16.2 Obiski kadrovnikov

28

17 Dogodki v okviru projekta Nefiks zaposlitvene rešitev

30

17.1 Dogodek »Zakaj niste zaposleni pri nas?«

30

17.2 Dogodek »Online eksperti«

31

46


17.3 Predstavitev Platforme e-Nefiks

32

17.4 Zaključna konferenca Mladimo prihodnost

33

18 Učinki projekta Nefiks zaposlitvene rešitve na organizacijo Zavod Nefiks

34

19 Intervju z vodjo projekta Nefiks zaposlitvene rešitve in strokovno vodjo Zavoda Nefiks – Alenko Blazinšek Domenis

36

Od kod ideja za projekt NZR? Na osnovi česa je nastala?

36

Zakaj ste se odločili ravno za take aktivnosti in načine izvedbe, kot ste jih ponujali mladim iskalcem zaposlitve?

36

Kaj v projektu ocenjujete kot najbolj uspešno in zakaj?

36

Bi kaj spremenili, če bi projekt danes izvajali ponovno?

37

Kakšne učinke je imel projekt na Nefiks kot organizacijo?

38

Kako se po vašem mnenju projekt odziva na potrebe današnjih mladih, ki vstopajo trg dela, in kako na potrebe delodajalcev? 38 V projekt ste vključili veliko število mladih, sodelovali pa ste z mnogimi podjetji in organizacijami. Kakšni so današnji mladi in kakšni so delodajalci?

38

Ste se kot vodja tako velikega projekta tudi vi česa naučili? Katera je bila za vas najmočnejša učna izkušnja?

39

Kaj pa po koncu projekta − kam gre Zavod Nefiks, kakšni so vaši načrti?

39

20 Intervju z udeleženkama projekta Nefiks zaposlitvene rešitve

40

Zakaj si se odločila za udeležbo?

40

Kako je potekalo delo v okviru projekta?

40

Česa si se s sodelovanjem pri projektu naučila, kaj si z udeležbo pridobila?

40

Ti je udeležba pomagala pri kariernem razvoju in iskanju zaposlitve?

40

Kje vidiš doprinos sodelovanja pri tem projektu?

41

Zakaj si se odločila za sodelovanje pri projektu Nefiks zaposlitvene rešitve?

41

Kako je potekalo delo v projektu?

42

Česa si se naučila, kaj si z udeležbo pridobila?

42

Ti je udeležba pomagala pri kariernem razvoju in iskanju zaposlitve?

42

Kje vidiš prednosti delovanja v takem projektu?

42

21 Izjave udeležencev projekta Nefiks zaposlitvene rešitve

43

22 Zaključek

45

23 Viri

45

47


48