Primeri tržnih dejavnosti v neprofitnem sektorju (Tatjana Hvala)

Page 1

Primeri tržnih dejavnosti v neprofitnem sektorju Tatjana Hvala

Opravljanje tržnih dejavnosti in prihodki iz storitev na trgu je tema, ki nevladnim organizacijam v Sloveniji nekako ni najbližja. Vsekakor je treba k razmisleku in oblikovanju strategije pristopiti z dobro mero zdravega razuma in predvsem transparentnosti, kar se tiče samega namena in poslanstva same organizacije. Jasno je da morajo biti tržne dejavnosti samo in zgolj namenjene pridobivanju sredstev, z namenom nemotenega izvajanja osnovnega poslanstva in namena nevladne organizacije. Če obstajajo kakršni koli dvomi ali pa tržna dejavnost začne presegati osnovno dejavnost nevladne organizacije, potem je čas, da razmislimo o drugačni obliki pravne osebe (zadruga, neprofitni d.o.o., samostojno podjetništvo,…). Nekatere nevladne organizacije se odločijo tudi za doregistracijo v okviru socialnega podjetja, znotraj katerega potem opravljajo tržne dejavnosti (na dan 22.5.2018 je približno 150 nevladnih organizacij registriranih kot socialno podjetje od skupno 254 vseh registriranih delujočih socialnih podjetij v Sloveniji, vir: http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/user_upload/evidenca_socialnih_podjetij_22.5.2018.xls Čeprav imajo nevladne organizacije različno poslanstvo, kar seveda pomeni, da je nekaterim lažje izvajati bolj dobičkonosne tržne dejavnosti, npr. športne aktivnosti, ustvarjalne delavnice, je za druga področja teh možnosti manj. Vsaka nevladna organizacija ima svoje ciljne skupine, ki jih mora dobro poznati – predvsem njihove potrebe in zmožnosti. To naj je osnova za odločanje kaj lahko ponudimo tržišču (izhajanje iz dejanskih potreb in povpraševanja). Velikokrat se zdi, da nevladne organizacije malce zanemarijo svoj lasten socialen kapital, ki ga imajo znotraj svojega ožjega in širšega članstva in bi ga lahko uporabila za pridobivanje nujno potrebnega dodatnega vira financiranja. S tem mislimo predvsem znanje in izkušnje, ki ga zaposleni in prostovoljci akumulirajo skozi leta profesionalnega in prostovoljnega udejstvovanja na svojem strokovnem področju. S svojim znanjem in izkušnjami so lahko dragoceni sogovorniki in pomočniki odločevalcem na vseh ravneh, so neizčrpen vir znanja in referenc pri pripravljanju strokovnih podlag. Velikokrat pa imajo nevladne organizacije v upravljanju opremo, ali prostore ki jih lahko prav tako namenijo za izvajanje tržnih dejavnosti. Da pa kljub vsemu opravljanje tržnih dejavnosti ni nekaj česar bi se morale nevladne organizacije otepati ali izogibati kaže spodnji nabor različnih pristopov, ki naj služi kot navdih ali opomnik kaj vse je možno. Predvsem manjše nevladne organizacije z zaostritvijo davčne zakonodaje občutijo toliko večje nelagodje ob vpeljevanju tržnih aktivnosti, saj niso prepričane ali določene aktivnosti sploh smejo izvajati ali ne, pa tudi, kako to izpeljati, da bo zadoščeno vsem pravnim zahtevam. Takšen občutek se poraja predvsem ob pogovoru z raznimi društvi, ki periodično (enkrat ali dvakrat letno) organizirajo določeno aktivnost, pa se soočajo s problemom davčnih blagajn za stroške, kot so vstopnine, prodaja hrane, pijače in drugih izdelkov, zaračunavanje stojnic razstavljalcem itd. Pri tem je seveda opazno nepoznavanje zakonodaje, različna interpretacija zakonodaje, velikokrat pa tudi dejstvo, da se vodje 1


nevladnih organizacij v njih udejstvujeno neprofesionalno, prostovoljno in ob tem dejansko nimajo časa, da bi izpeljali zanje kompleksne postopke. Kljub temu, da društva in vse nepridobitne organizacije, ki so bile obvezane izdajati račun za prodajo blaga ali storitev, zdaj tega niso več dolžne storiti, je med nevladniki še vedo veliko negodovanja, nepoznavanja in strahu pred napačno interpretacijo zakonodaje in posledično stroški kazni in inšpekcijskih služb . Novost, ki je bila sprejeta leta 2016 se navezuje za tiste organizacije, ki imajo letno manj kot 5 tisoč evrov prihodkov iz pridobitne dejavnosti in jih upravljajo in vodijo prostovoljci, njihove cene pa so nižje, kot jih za podobne dobave zaračunavajo pridobitne organizacije, svoje blago oziroma storitve pa prodajajo posameznikom, v katere niso všteti samostojni podjetniki ali druge osebe, ki opravljajo dejavnost na trgu. Tako, da je dejstvo, da so postale profitne dejavnosti v nevladnih organizacijah aktivnost, ki terja mnogo razmisleka, informiranja in izobraževanja in nikakor ne more biti izvedena intuitivno, kot mnoge druge aktivnosti znotraj nevladnih organizacij. Pristop mora biti prav tako strateški kakor je vse ostalo znotraj organizacije. Ko izoblikujemo strateški načrt pridobivanja sredstev iz tržne dejavnosti, ne smemo zanemariti zelo pomembnega dejavnika – komuniciranja s svojo ciljno skupino. Lahko imamo najboljši izdelek ali storitev na svetu, če le tega ne znamo pravilno prodati, nam vse to nič ne pomaga. Vložena sredstva (kadrovska in finančna) v pripravo izvajanja tržnih dejavnosti, pa se nam ne bodo povrnila. Zato je poudarek na uspešnem in preglednem komuniciranju toliko večji – zraven kvalitetne storitve, je ključen za dolgoročni uspeh naše organizacije. V nadaljevanju smo naredili kratek pregled primernih praks iz Slovenije in tujine, kjer nevladne organizacije izvajajo tržne dejavnosti. Pri iskanju primerov dobrih praks smo se predvsem naslonili na spletne strani nevladnih organizacij (kjer velikokrat manjkajo podatki o tržnih dejavnostih, ki jih izvajajo), ter na podporni program Nevladne organizacije s potencialom, kjer regionalna stičišča nevladnih organizacij skozi ta podporni program ciljno krepijo organizacijski in strokovni razvoj, ki delno zajema tudi zgoraj omenjeno strateško komuniciranje in razvoj tržnih dejavnosti. Spodaj so primeri organizacij, spletne strani, kjer lahko najdete več o njih in primeri aktivnosti, ki jih organizacije tržijo:

1. Društvo Otroške zabave in animacija – dogodki za otroke https://www.facebook.com/Otroskezabaveinanimacija/ http://www.zabaveinanimacija.si/?i=1 Osnovna dejavnost društva je izvajanje izobraževalno-varstvenih programov, ki so namenjeni mlajši ciljni skupini na širšem območju Ilirske Bistrice. Nekatere dejavnosti se financirajo iz občinskih razpisov, druge so tržne narave in obsegajo sledeče aktivnosti: - rojstnodnevne zabave 2


- animacije na poroki - otroški živ žav - čarovniške delavnice - pustno rajanje - ustvarjalne delavnice - delavnice na prostem Za svoje aktivnosti so pripravili tudi didaktična gradiva – npr. delovni zvezek o Ilirski Bistrici, od koder izhajajo, redno pa popestrijo tudi dogodke drugih organizacij v okolici. 2. Vitra – center za uravnotežen razvoj – energetsko svetovanje http://www.vitra.si/index_datoteke/Page650.htm Vitra ima v lokalnem in nacionalnem prostoru dolgo tradicijo izvajanja raznolikih aktivnosti, pri čemer ostajajo zvesti svoji osnovni dejavnosti – podpori trajnostnega razvoja na lokalni ravni. Prijavljanjo se na različne razpise – od občinskih do nacionalnih in mednarodnih. Glavna tržna dejavnost VITRE je energetsko svetovanje: http://svetovanje.vitra.si/novice/kakozaceti-z-obnovo/, ki se dobro nanaša na njihovo poslanstvo, ki je tudi glavni moto VITRE primerna raba podeželja je optimalna oblika varstva okolja - ki ga uresničujemo v praksi. Poslanstvo namenjamo ponovni socializaciji podeželja in vaških skupnosti. Programi in tematike temeljijo predvsem na ohranjanju kulturne in naravne dediščine, ekološkem kmetijstvu in turizmu, učinkoviti rabi energije in njenih obnovljivih virov. Ostale tržne dejavnosti, ki jih izvajajo:

-

-

-

-

TABORI so bili stalnica od leta 1995 do leta 2003. Organizirali smo jih za prostovoljce iz vsega sveta in prebivalce posameznih vasi. Do leta 2003 smo vsako leto organizirali tri 14 dnevne mednarodne prostovoljne delovne tabore (skupaj 27) , na katerih so prostovoljci in domačini izvajali vnaprej načrtovana dela. Delo smo vedno pripravili v sodelovanju z gostiteljsko občino ali partnersko organizacijo. Ob delu so se odpravljali stereotipi, vzpostavljali so se mednarodni stiki, prostovoljci pa so spoznali Slovenijo na drugačen način. PREDAVANJA, OKROGLE MIZE, DELAVNICE, SEMINARJI so uveljavljene oblike neposrednega prenosa informacij in znanj na ciljne skupine. Organiziramo jih kot uvod v vsak projekt, za javno izmenjavo mnenj, razpravo o problemih,… Vsebine so tesno povezane s problemi trajnostnega razvoja, oživljanja podeželja, učinkovite rabe energije, ekološkega turizma in kmetovanja ter participacije javnosti. ŠTUDIJSKI KROŽKI so najbolj demokratična in priljubljena oblika neformalnega izobraževanja odraslih. DEBATA temelji na soočanju argumentov in podpori dvema različnima mnenjema. Izvajamo Karl Popper debatni program v osnovnih in srednjih šolah, debatnem klubu VITRA (za mlade in odrasle). SVETOVANJE za različne ciljne skupine in programe vključuje razpravo, obveščanje, predloge in konkretno pomoč pri realizaciji in vrednotenju aktivnosti. 3


-

-

-

MENTORSTVO za učence, študente, vajence, nezaposlene in odrasle iz Slovenije in tujine izvajamo z neposrednim vključevanjem v različne projekte. MODERIRANJE je v Sloveniji nov pristop sodelovanja javnosti, ki omogoča vsem udeležencem aktivno vključenost v proces reševanja problemov. Sodelovanje javnosti je osnova demokracije in s tem tudi razvoja podeželja. AKTIVNOSTI V OSNOVNIH IN SREDNJIH ŠOLAH dopolnjujejo redno izobraževanje. Vključujejo turizem, URE in OVE, debato, študijske krožke, okoljsko vzgojo in podjetniške krožke. RAZSTAVE so učinkovit prikaz rezultatov našega dela. IZDAJANJE IN OBLIKOVANJE PUBLIKACIJ

3. LOGOUT – delavnice, svetovanja, predavanja https://www.logout.si/sl/ Primer tržnih dejavnosti s področja sociale (preventive, zdravja....) je LOGOUT, ki sicer veliko dela preko razpisov, so pa eni bolj uspešnih na področju trženja svojih delavnic in predavanj, kot edini specializirani za to področje v Sloveniji. Logout je prvi specializirani center pomoči ob različnih tveganih spletnih vedenjih, ustanovljen leta 2010. Primarno področje je digitalna zasvojenost. Delavnice, svetovanja in predavanja, ki jih izvajajo: - Logout&Restart - digitalna zasvojenost, celosten program namenjen posameznikom, ki so s tehnologijami zasvojeni. - Digitalna dieta - digitalna preobremenjenost, program namenjen posameznikom, ki prekomerno uporabljajo tehnologije. - Logout&SpeakOut! - spletno nasilje, program pomoči namenjen otrokom žrtvam spletnega nasilja. - E-varna navezanost - informiranje, preventivni program namenjen celotni družini. - Skupinska srečanja - starši, podporna in edukativna skupinska srečanja za starše in partnerje. - Skupinska srečanja - otroci in mladostniki, za otroke in mladostnike. - Logout Week - poletni tabor , poletni tabor za otroke in mladostnike ali kako en teden preživeti brez tehnologij. - Družinska E - pravila, vzgoja v digitalnem s smerincami za starše otrok in mladostnikov. - Jezni ptički, prepoznavanje tveganih spletnih vedenj in zaščite za otroke OŠ. - Kdo je glavni, ti ali stroj? preventivne delavnice za dijake in študente. - Televizijski junaki in radovedni hitri prstki, varna uporaba televizije, digitalnih naprav in spleta ter vzgoja v digitalnem za starše predšolskih in osnovnošolskih otrok. - Zdrav življenjski slog zaposlenih, preventivni seminar namenjen podjetjem, organizacijam in njihovim zaposlenim. - FBB bonton, FB bonton za dijake - Internet za telebane, preventivna delavnica za vse, ki imajo občutek, da spleta in aplikacij ne razumejo. - Predavanja / delavnice po vaši meri, preventivne delavnice oblikovane izključno glede na vaše potrebe. 4


4. Turistično društvo Blagajana – upravljanje in trženje objekta Stari maln http://www.blagajana.si/

Osnovne dejavnost društva so: - usmerjanje, organiziranje in vodenje čistilnih akcij - skozi vse leto, - regijsko koordiniranje ocenjevanja krajev - od meseca maja do julija, - ocena kraja, hiš, balkonov, vrtov na občinski ravni - od aprila do septembra, - organizacija sejma »Vse za vrt in dom« - v aprilu, - sodelovanje na Argonavtskih dnevih, - organizacija srečanja priseljenih Vrhničanov z domačini pod imenom »Tu smo doma« v sodelovanju z šD Povž Stara Vrhnika-tradicionalni tek- v juniju, - srečanje članstva TD Blagajana in podelitev priznanj Blagajana v – septembru, - popisovanje znamenitosti in povezovanje s krajevnimi skupnostmi, naravna in kulturna dediščina, popis območij z zaščitenimi rastlinami, zbiranje podatkov in predlogov za označevanje tematskih poti- skozi celo leto - ekološka patrulja – celo leto, - sodelovanje s »formo vivo«, - sodelovanje sekcije za ohranjanje slovenske narodne noše na paradi narodnih noš v Beljaku in Kamniku – avgust in september, - aktivno vključevanje v akcije ZIC Vrhnika, TZS, sodelovanje s Planinskim društvom, Muzejskim društvom, z Obrtno zbornico – sekcijo za gostince ter ostalimi organizacijami in društvi, - stalna skrb za objekte in zemljišča v lasti društva, - vzpodbujanje aktivnosti članstva in pridobivanje novih članov. Da pa svoje osnovne aktivnosti lahko izvajajo, imajo tudi dopolnilno tržno dejavnost, ki jo s svojimi besedami opisujejo takole: Z letošnjim prvim majem smo upravljanje Starega malna ponovno vzeli v svoje roke člani TD Blagajana. Za vas imamo kočo odprto od četrtka do nedelje. Ob predhodnem dogovoru, jo za zaključene družbe odpremo tudi katerikoli drug dan. Star maln je kraj, ki je nam Vrhničanom zelo dobro poznan in nam je zaradi vseh sort spominov, dogodkov ali zgodb, močno prirasel k srcu. Naj bo to zaradi družinskih piknikov, takih in drugačnih praznovanj ali tam preživetih počitnic, ko smo se kot otroci radi hladili v naravnem bazenu. Lahko pa je to le zaradi zgodbe o zmaju, ki prebiva v Lintvernu. Danes je Star maln vedno bolj priljubljen tudi med rekreativci; tekači, kolesarji in pohodniki. Marsikomu pomeni tudi umik v naravo, v mir. In Star maln kot tak postaja vedno bolj priljubljen in prepoznaven tudi v širši okolici. V resnici pa ni pomembno v katero skupino sodite in od kod prihajate. Veseli smo vseh, ki znate ceniti in uživati v tem, kar nam ponuja narava. In ne nazadnje v tem, kar vam ponujamo mi. 5. Moreginos – slovensko društvo za morske sesalce – raziskovalni tabori https://www.morigenos.org/raziskovalni-tabori/

5


Morigenos – slovensko društvo za morske sesalce je neodvisna in neprofitna strokovna nevladna organizacija, ki združuje znanstveno raziskovanje, monitoring, izobraževanje, ozaveščanje javnosti, razvoj kadrov in upravljanje z naravnimi viri, za učinkovito varstvo morskega okolja in biotske raznovrstnosti. Glavna in osrednja dejavnost društva je Slovenski projekt za delfine, dolgoročni program raziskovanja, monitoringa in varstva delfinov vrste velika pliskavka (Tursiops truncatus) v slovenskem morju in okoliških vodah severnega Jadrana. To je prva dolgoročna in sistematična raziskava delfinov v Sloveniji. Društvo Morigenos te živali preučuje in spremlja od leta 2002, s čemer je dokumentiralo stalno prisotnost populacije velikih pliskavk pri nas. Pred tem je bilo o delfinih v Sloveniji malo znanega, malokdo pa je vedel, da se pri nas sploh pojavljajo. Društvo Morigenos je z metodo foto-identifikacije leta 2002 začelo vzpostavljati prvi fotografski identifikacijski katalog delfinov na področju Slovenije in okoliških voda. Katalog vključuje že več kot 150 delfinov, ki to območje uporabljajo za svoj življenjski prostor. Društvo Morigenos kot tržno dejavnost že od leta 2003 organizira vsakoletne raziskovalne tabore, kjer lahko vsakdo postane del raziskovalne ekipe in pomaga pri raziskovanju delfinov v njihovem naravnem okolju. Slovenske vode in drugi deli Tržaškega zaliva so dom stalni populaciji delfinov vrste velika pliskavka (Tursiops truncatus). Raziskovanje, ki ga društvo Morigenos na tem območju izvaja zadnjih 15 let, je pokazalo, da približno 150 delfinov to območje uporablja za svoj življenjski prostor. Izjemna je tudi njihova edinstvena socialna struktura, ki je ne najdemo nikjer drugje na svetu. Društvo Morigenos ima na svoji strani tudi (kot eni redkih!) zelo lepo razdelano kaj pomeni podpora (donacija) pravne ali fizične osebe v višini 35€, 80€, 100€, 260€ ali 500€ za njihovo delo: https://www.morigenos.org/podprite-nas/ Rdeči Križ Slovenije – tečaji prve pomoči http://www.koper.ozrk.si/sl/prva_pomoc/ Rdeči križ kot območne organizacije povsod po Sloveniji izvajajo podporni program, izpostavili so območno združenje Koper, ker so ključeni v podporni program NVO s potencialom stičišča Iskra iz Kopra. RKS - Območno združenje Koper je samostojna, humanitarna, nepridobitna in prostovoljska organizacija, ki deluje v javnem interesu, v skladu z Zakonom o Rdečem križu Slovenije, z ženevskimi konvencijami, Statutom Rdečega križa Slovenije - Zveze združenj in Statutom RKS-OZ Koper. Deluje na območju Mestne občine Koper in Občine Ankaran, preko mreže prostovoljcev združenih v Krajevne odbore po teritorialnem načelu Krajevnih skupnosti, katerih je v občini trenutno petnajst. Območno združenje Rdečega križa Koper pomaga pri preprečevanju oziroma lajšanju trpljenja ljudi, zaščiti življenja in zdravja, krepitvi gibanja za zdravo življenje in pri zagotavljanju spoštovanja človekovih pravic. Program prve pomoči se izvaja na podlagi javnega pooblastila. Zakonske podlage: Zakon o Rdečem križu (Ur.l. RS št. 7/93), Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur.l.RS 64/94), Uredba o organizaciji in usposabljanju 6


sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur.l. RS št. 22/99), Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur.l. RS št. 56/99 in 64/01), Pravilnik o organizaciji, materialu in opremi za prvo pomoč na delovnem mestu (Ur.l. RS št. 136/2006), Zakon o varnosti v cestnem prometu, Statut OZ RK Koper in Pravilnik o izvajanju programa na ravni RKS. Tečaji prve pomoči -

Tečaj za bodoče voznike motornih vozil (10 urni) Tečaj za gospodarske in negospodarske družbe (8 urni) Tečaj za bolničarje (70 urni) Redno usposabljanje predavateljev, seznanjanje z novostmi v prvi pomoči Usposabljanje predavateljev in izpraševalcev za pridobitev novih licenc in obnovitev obstoječih Izpiti prve pomoči Izpit za bodoče voznike motornih vozil Izpit za bolničarje Izpit za gospodarske in negospodarske družbe

Usposabljanja izvajajo in vodijo zdravstveni delavci, zdravniki, medicinske sestre, ki imajo licenco predavatelja oz. učitelja praktičnega pouka Strokovnega centra za prvo pomoč pri Rdečem križu Slovenije. 6. Družinski inštitut zaupanje – terapija http://www.zaupanje.net/ Družinski inšitut Zaupanje je zavod za izvajanje preventivnih in terapevtskih dejavnosti v podporo družinam, parom in posameznikom. Terapevtsko in strokovno delo temelji na relacijskem družinskem modelu. Relacijska družinska terapija pomaga posamezniku, paru ali družini razgraditi nefunkcionalne čustvene in vedenjske vzorce, tako na intrapsihični, interpersonalni, kot tudi na sistemski ravni. Na Družinskem inštitutu Zaupanje se izvajajo tudi različni medgeneracijski in preventivni projekti. Kot tržno dejavnost izvajajo različne terapevtske procese. Terapija je plačljiva in je podpora neprofitnim dejavnostim, kot so izvajanje programov za otroke in mlade. Terapija je namenjena tistim, ki so v stiski zaradi:         

različnih težav v medosebnih odnosih doživljanja psihičnega, fizičnega in spolnega nasilja, odtujenosti v partnerskem odnosu težav pri vzgoji otrok izgube svojcev, osamljenosti različnih oblik zasvojenosti ločitve, nezvestobe izgube delovnega mesta drugih čustvenih in medosebnih stisk

Družina, par oz. posameznik se srečuje s terapevtko/tom enkrat tedensko po 50 minut, terapevtski ciklus pa traja 12 srečanj oz. 3 mesece in se lahko po potrebi enkrat ali večkrat ponovi. Pogoj za terapijo je, da so udeleženci sposobni rednega udeleževanja 7


srečanj, pri zakonski/partnerski terapiji se predpostavlja udeležba obeh partnerjev, pri družinski terapiji pa je zaželena udeležba vseh članov družine.

7. Produkcija LIJAmedia – filmi in fotografiranje dogodkov https://produkcijalijamedia.weebly.com/

Poslanstvo produkcije LIJAmedia je razvijati ustvarjalnost sebe, otrok, mladih in njihovih mentorjev z izvajanjem neformalno-izobraževalnih in ustvarjalnih projektov na področju filma in fotografije lokalno, regionalno in mednarodno. Produkcijo LIJAmedia sta leta 2009 ustanovila Mia Brunej in Matej Žibert, osebne izkušnje na področju izdelave videa in poučevanja pa segajo v leto 2001. V okviru produkcije sodeujemo z različnimi snemalci, obdelovalci zvoka, oblikovalci, lektorji... Predstavitveni filmi in fotografiranje dogodkov so podpora izvajanju filmskih delavnic in počitniških filmskih aktivnosti za mlade, predvsem na podeželju, od koder tudi sami izvirajo. Kot tržne dejavnosti izvajajo: - Produkcijo filmov in fotografiranje dogodkov - Počitniške filmske delavnice

8. Zavod Korak naprej Murska Sobota - komisijska trgovina z rabljeno otroško opremo in oblačili https://www.facebook.com/Zavod-Korak-naprej-Murska-Sobota437032569667778/ http://socialnaekonomija.si/zavod-korak-naprej-murska-sobota-socialnopodjetje/ Zavod za pomoč pri razvoju otrok in mladostnikov ter za uveljavljanje ljubiteljskih fotografov, so.p. Smo socialno podjetje, ustanovljeni za trajno opravljanje dejavnosti socialnega podjetništva na področjih zagotavljanja in organiziranja mladinskega dela, varstva in promocije zdravja, zagotavljanja socialne vključenosti, spodbujanja zaposlovanja, posredovanja zaposlitve najbolj ranljivim skupinam na trgu dela, socialne trgovine, kulture in podpornih storitev za socialna podjetja. Razvijamo in spodbujamo prostovoljsko delo, ustvarjanje novih prostorov in aktivnosti za druženje ter socializacijo otrok in mladostnikov ter uveljavljanje in izobraževanje ljubiteljskih fotografov in ustvarjanje pogojev za njihovo delo. Tržno se ukvarjamo se tudi s komisijsko trgovino z rabljeno otroško opremo, oblačili in obutvijo. Prav tako organiziramo raznovrstne humanitarne akcije.

8


Področje prodaje socialnega podjetja:    

Poslovne storitve: pravo, trženje, svetovanje, zaposlovanje, tisk in varnost. Storitve izobraževanja in usposabljanja. Storitve hotelov, restavracij in trgovine na drobno. Oblačila, obutev, izdelki za prtljago in pribor.

Predstavitev podjetja: Zavod je socialno podjetje, ki razvija in promovira ponovno uporabo, osvešča o odgovorni potrošnji in varovanju okolja, zaposluje osebe iz ranljivih skupin na trgu dela, zagotavlja socialno vključenost, organizira izobraževanja otrok in mladostnikov. Zavod ima socialno trgovino z rabljeno otroško opremo in oblačili ter šivalnico, kjer ustvarja reciklirane tekstilne izdelke, kot so: otroška posteljnina, nakupovalne vreče, tekstilne igrače, vreče za copate ipd. S predelavo tekstila ustvarja nove, unikatne izdeleke, ki so prijazni do zdravja, okolja in denarnice. Namen zavoda je: – razvijanje in spodbujanje prostovoljskega dela, – ustvarjanje aktivnosti za druženje ter socializacijo otrok in mladostnikov ter uveljavljanje in izobraževanje ljubiteljskih fotografov, – osveščanje potrošnikov o odgovorni potrošnji in možnostih ponovne uporabe dobrin, kar pripomore k manjšanju količin odpadkov, – predelava tekstila v nove, unikatne in uporabne izdelke. Naši produkti/storitve:     

prodaja rabljene otroške opreme in oblačil šivanje in prodaja recikliranih tekstilnih izdelkov izobraževanje otrok in mladostnikov izobraževanje na področju socialnega podjetništva dela na področju socialne aktivacije

9. Društvo Zmorem domače - vrtnarski dnevnik in knjiga z recepti Kuhajmo domače

https://zmoremdomace.com/ https://www.facebook.com/Zmoremdomace/ Društvo Zmorem domače je ideja srečne družinice, ki se je leta 2013 iz mesta preselila na Goričko in največji razlog je bil, da smo si želeli samooskrbe. Svoj lastni vrt, sadovnjak, prostor pod soncem, kjer ustvarjamo in delamo dobro zase in za vsa druga živa bitja na našem planetu. Zaradi velikega zanimanja in podpore pri vsem tem, se je rodila ideja o društvu, kjer se bomo člani med seboj povezovali, izmenjavali semena, sadike, pridelke, znanja, ideje. 9


Kar pa je najpomembnejše, da si bomo med seboj pomagali. Nekateri z delom, drugi pa tudi finančno. Organizirali bomo različna predavanja in delavnice iz področja samooskrbe, s poudarkom na zelenjavnem vrtu. Kot tržne dejavnosti: -

Prodaja knjige z recepti Kuhajmo domače Prodaja knjige Vrtnarski dnevnik Urejanje okolice Obrezovanje drevja Zasaditev trajnih nasadov Košnja trave Urejanje vrtov

10. Mažoretna zveza Slovenije – licenciranje vaditeljev mažoret

http://www.mzslo.si/mazoretna-akademija/licenciranje-vaditelja-mazoret/ Mažoretna zveza Slovenije je bila ustanovljena leta 2015 v Radečah. Ustanovni člani zveze so: Društvo mažoretk Bakovci, Mažorete Laško, Klub RAP Radeče, Mažorete Sevnica in Trebanjske mažorete. Poslanstvo Mažoretne zveze Slovenije je:      

Zagotavljanje enakomernega razvoja vseh društev vključenih v MZS. Postati osrednja in ena najbolj kvalitetnih Mažoretnih zvez v Evropi. Medsebojno sodelovanje z ostalimi sorodnimi zvezami v Sloveniji in tujini. Postati vodilna zveza na področju sodelovanja in tekmovanja mažoretnih skupin s pihalnimi orkestri v regiji. Trženje znanja, ki dobiva meje suficita znotraj MZS. Doseganje vsesplošne razpoznavnosti mažoretne dejavnosti v Sloveniji.

V MZS je včlanjenih 14 klubov oziroma več kot 800 mažoret. Kot tržno dejavnost izvaja v okviru Mažoretne Akademije organizira licenciranje vaditeljev mažoret. Vaditelj je tako I. stopnja pri pridobivanju licenc Mažoretne Akademije. OPOMBA: Leta 2020 bo lahko ob skupini, ki tekmuje na tekmovanju MZS samo licenciran trener s strani Mažoretne akademije Mažoretne zveze Slovenije. Izobraževanje in licenciranje na mažoretnem področju je obveza in odgovornost vsakega, ki se s to dejavnostjo ukvarja ljubiteljsko ali redno. Vaditelj mažoret: 

Ima licenco Vaditelja mažoret, ki je podprta s strani JSKD. 10


 

Vaditelj opravlja vaditeljsko delo v društvu / klubu. Prejme priznanje in/ali medaljo na tekmovanju MZS (do leta 2020)

Potek licenciranja: Komisija Mažoretne akademije, ki je odgovorna za licenciranje opravi pregled treninga v vašem društvu / klubu in na podlagi praktičnega izpita, kar pomeni, da mora kandidat za vaditelja izpeljati trening v okviru 90 min pred komisijo na vaši lokaciji. Komisija oceni strokovnost in primernost kandidata za vaditelja. Po koncu treninga sledi 30 minutni razgovor s kandidatom za vaditelja in vodstvom društva. 11. Dobrodelno društvo Pomagajmo odprtih src - pobarvanka za odrasle Mavrične kresničke https://www.facebook.com/pomagajmoodprtihsrc/

http://www.dobrodelnodrustvo.com/index.html

Delujemo od leta 2003.Pomagamo: - otrokom, - družinam, - otrokom z drugačnimi potrebami, - družinam v stiski, - starejšim ter osamljenim. Oblike pomoči: - materialna pomoč (hrana, oblačila...) - pomoč v obliki brezplačnih inštrukcij, - pomoč starejšim pri hišnih opravilih, - pomoč družinam v obliki svetovanja, pomoči.... - izpolnjevanje prošenj in formularjev. V naši bazi imamo preko 160 družin, katerim redno pomagamo. Na teden prejmemo več prošenj za pomoč. Vse to, nam lahko uspe le z vašo pomočjo. Vabljeni, da skozi motivacijske risbice med barvanjem tudi vi spoznate delovanje društva ter njenih članov. S tem, ko se odločite za nakup pobarvanke, pomagate tudi vi. Ves izkupiček od prodaje je namreč namenjen socialno ogroženim družinam v obliki hrane ter za življenje potrebnih osnovnih dobrin. 12. Naturo – aktivnosti za otroke http://www.naturo.si/

Tu smo zato, da otrokom zagotavljamo ustrezne pogoje za zdrav vsestranski razvoj. Svoje poslanstvo uresničujemo s projekti, v katere vgradimo veliko proste igre in narave. Prosta igra otrok je ogrožena vrsta na spisku otroških aktivnosti. Storilnostna naravnanost družbe se je z vso močjo prenesla tudi na otroke in njihov prosti čas je 11


zasedlo konstantno organizirano učenje – športa, glasbe, umetnosti… Kar ga je ostalo, ga zapolnijo elektronske naprave. Zmanjšujejo se tudi javne površine, namenjene igri, vse hujši promet pa je invazivna vrsta, ki ravno tako spodjeda otroško igro na prostem. Že do igrišč, kaj šele do dreves, potokov in skal otroci skorajda ne pridejo več. Poleg tega je staršev strah nepridipravov, ki oprezajo za otroki. V nevarnosti je tudi narava sama, saj se ljudje masovno odtujujemo od nje. Aktualna generacija staršev še ima v zavesti, kaj je v otroštvu od narave dobila, a ima vse manj možnosti, da naravo v tisti pravi obliki ponudi tudi svojim otrokom. Če bomo dopustili, da cele generacije otrok prekinejo stik z naravo, potem je narava izgubljena. Človek pa tudi. Zato prosta igra in narava potrebujeta svojega zagovornika. Več njih. Eden je NATURO. NATURO otrokom vrača igro in naravo. In obratno – naravi vrača otroke in igro. Za to, da lahko izvajajo svoje poslanstvo, pa se tržno ukvarjajo s sledečimi aktivnostmi: -

Rojstni dan v gozdu Gozdne počitnice Vikend fotrov in mulcev Tabor za družine Gozdne urice

13. Športno društvo Cici poskok https://www.cicitelovadba.si/ Športno društvo CICI POSKOK je samostojno, prostovoljno in nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki želijo s svojim aktivnim delom sodelovati v tej organizaciji ter uresničevati svoje interese na področju športa in rekreacije ter vzgoji mladih kadrov. Za uresničevanje svojega namena in cilja se društvo lahko občasno ukvarja tudi s pridobitno dejavnostjo. Začetki društva so se iz prvih dejavnosti v Postojni, razširili na širše območje Primorske, tako da sedaj opravljajo sledeče dejavnosti: https://www.cicitelovadba.si/programi -

TELOVADBA OTROCI S STARŠI (2-4 leta) TELOVADBA OTROCI SAMOSTOJNO (4-6,5 leta) VADBA GIMNASTIKA (5-8 let) ŠOLA ROLANJA (od 4. leta) CICI ROJSTNI DAN (od 2. leta) IZPOSOJA KOMPLETA FILLHOLE – VREČKANJE (za odrasle in otroke) 12


14. Društvo CEDRA HR http://www.cedra.hr/hr/o-nama/cluster Neformalna hrvaška nacionalna mreža ki združuje več kot 40 trenerjev in strokovnjakov za trajnosti razvoj, družbene inovacije in socialno ekonomijo. So regionalno razpršeni z večimi pisarnami po celi državi, imajo pa predvsem veliko konzultatnskega znanja in referenc, sodelujejo pogosto pri pripravi strateških dokumentov na vseh ravneh, od analiz, do akcijskih načrtov, vključevanja javnosti in podobno: http://www.cedra.hr/hr/za-vas/usluge

13


14


15