Didaktični pripomoček za Excel v projektu Nefiks zaposlitvene rešitve (Žan Lep)

Page 1

2

♠︎

Združev

anje

ZDRUŽEVANJE CELIC Osnovno > Združi celice Združevanje dveh ali več celic (ohranita se vsebina in ime skrajno leve zgoraj); na istem mestu celice tudi razdružimo.

♠︎ 2

Združevanje


3

♠︎

Napake NAPAKE VNOSA

##### Vsebina celice je predolga za prikaz, celico je potrebno razširiti. #NAME? Vpisana formula ni prepoznana. #VALUE! Pri izračunu je prišlo do napake (pogosto zaradi sklica na celico s formulo). #DIV/0! Deljenje z 0 ni mogoče, zato rezultata ni mogoče izpisati. #REF! Referenca na celico ali obseg nista ustrezna.

♠︎ 3

Napake


4

♠︎

Pripomb

e

PRIPOMBE Pregled > Pripombe Dodajanje pripomb, ki pojasnjujejo vsebino celic (za zapis besedila); uporabimo lahko tudi besedilna polja (Vstavljanje > Besedilna polja). Med pripombami se lahko premikamo, jih pokažemo, skrijemo ali tiskamo.

♠︎ 4

Pripombe


5

♠︎

Zamrznit

ev

ZAMRZNITEV POGLEDA Ogled > Okno > Zamrzni podokna Zamrznemo lahko prvo vrstico ali stolpec, da ta ostane na vrhu, ko se premikamo po dokumentu. Možnost Zamrzni podokna omogoča, da zamrznemo poljubno število stolpcev in vrstic, ki se nahajajo levo in nad aktivno celico.

♠︎ 5

Zamrznitev


6

♠︎

Zaklepa

nje

ZAKLEPANJE VSEBINE Zaklepanje celice Nastavitev statusa v primeru, da se zaklene list (če celica ni zaklenjena, bo ostala odklenjena, ko določimo geslo lista). Pregled > Zaščita Zaklepanje lista Zaklenemo vsebino lista, da se ta ne spreminja; določimo lahko geslo ali izjeme (dovoli uporabnikom urejanje obsegov). Zaklepanje dokumenta Pri odpiranju dokumenta je potreben vnos gesla; zaščitimo lahko tudi obliko in postavitev.

♠︎ 6

Zaklepanje


7

♠︎

Referen

ce

REFERIRANJE NA CELICE Absolutne reference (npr. $A$1) Sklicevanje na točno določeno vrednost; pri premikanju formule se sklic ne spremeni. Pomembno: Sklic “blokiramo” z znakom $; če želimo onemogočiti premikanje sklica po vrsticah znotraj stolpca, blokiramo št. vrstice, če želimo onemogočiti spreminjanje stolpca, vstavimo $ pred ime stolpca.

Relativne reference (npr. A2) Pri premikanju formul se sklic premakne (če formulo transponiramo stolpec levo, se tja prestavi tudi sklic).

♠︎ 7

Reference


8

♠︎

Pogled SPREMINJANJE POGLEDA Ogled > Pokaži, Povečava

Tukaj prikažemo oz. skrijemo mrežne črte, vnosno vrstico, naslove, povečamo ali spremenimo pogled dokumenta (npr. postavitev strani). Ogled > Okno Razporeditev odprtih oken, vklop sinhronega drsenja (ko se premikamo po enem oknu, se premika tudi drugo, kar nam olajša primerjanje).

♠︎ 8

Pogled


9

♠︎

Tiskanje ORODJA ZA TISKANJE Datoteka > Natisni (ali ctrl + P)

Izberemo lahko možnost tiska aktivnih listov ali celotnega delovnega zvezka, lahko pa tiskamo le izbor celic. Postavitev strani > Priprava strani > Natisni nazive Tukaj lahko določimo, da se na vsaki strani natisne zgornja vrstica, urejamo tisk mrežnih črt, naslovov, določimo prelome strani ...

♠︎ 9

Tiskanje


10

♠︎

Pogojno o

blikovan

je

POGOJNO OBLIKOVANJE Uporabno za avtomatsko oblikovanje celic glede na njihovo vsebino. Datoteka > Pogojno oblikovanje Pravila za označevanje: vsebina večja, manjša, enaka neki vrednosti, tudi označevanje podvojenih vrednosti. Zgornja/spodnja pravila: označitev zgornjih ali spodnjih nekaj vrednosti (tudi odstotkov vrednosti). Podatkovne vrstice, simboli, oblikovanje lastnih pravil (in brisanje le nekaterih pravil).

♠︎

10

Pogojno oblikovanje


J

♠︎

Ločevan

je

LOČEVANJE BESEDILA (VSEBINE) Vsebino ene od celic razdelimo v več stolpcev. Podatki > Podatki v stolpce 1. Izberemo stolpec s podatki. 2. Uporabnejša je možnost razmejeno. 3. Izberemo ali vpišemo ločilo, pri katerem program razdeli vsebino. Pomembno: Orodje prepiše vsebino sosednjih stolpcev (po potrebi jih vstavimo pred ločevanjem); pri ločevanju pri več ločilih postopek večkrat ponovimo; uporabne tudi formule =LEFT, =RIGHT, =MID za razdruževanje in =CONCATENATE ali & za združevanje vsebine.

♠︎ J

Ločevanje


Q

♠︎

Validacij a VALIDACIJA VSEBINE

Omogočanje vnosa določenih vrednosti v celico; uporabno pri vnosu podatkov v specifični obliki in pri uporabi različnih formul (iskalne, pretvorbene). Podatki > Validacija vsebine Pomembno: Izbiramo lahko med različnimi oblikami (število z določenim številom mest, med dvema vrednostima, vrednosti s seznama, spustni seznam, besedilo ...); določimo lahko opozorila in prepovedi.

♠︎

Q

Validacija


K

♠︎

Spustni

seznam

SPUSTNI SEZNAM V CELICI Ko želimo v celici omogočiti vnos le izbranih vrednosti; uporabno pri iskalnih formulah in pripravi obrazcev. Podatki > Validacija > Dovoli seznam > Spustni meni Pomembno: Seznam možnih vnosov pripravimo vnaprej in ga izberemo; program ob vnosu v celico ponudi spustni seznam in ne omogoča drugih vnosov.

♠︎

K

Spustni seznam


A

♠︎

Vrtilne t a

bele

VRTILNE TABELE Uporabne za opravljanje izračunov (seštevanje, povprečja, štetje) pod več različnimi pogoji in za risanaje grafičnih prikazov. Vstavi > Vrtilna tabela 1. Izbira celotne matrike podatkov. 2. Tabelo postavi na nov list. 3. V polja vrtilne tabele vstavi podatke (imena stolpcev). 4. Izračune spreminjamo s klikom na polja s podatki. 5. Nastavitve, urejanje in vstavljanje grafikonov v orodnih vrsticah.

♠︎

A

Vrtilne tabele


2

♦︎

Kapitalizacij

a

SPREMINJANJE ZAPISA VSEBINE =UPPER(besedilo) =LOWER(besedilo) =PROPER(besedilo)

celica z besedilom Pomembno: S formulo =UPPER vsebino spremenimo v velike tiskane, z =LOWER v male tiskane črke, s =PROPER pa je prvi znak zapisan z veliko začetnico, ostali z malimi črkami.

♦︎ 2

Kapital

izacija


3

♦︎

Prepis znak

ov

PREPIS ZNAKOV IZ CELICE =LEFT(besedilo; [št_znakov]) =RIGHT(besedilo; [št_znakov])

celica z besedilom

koliko znakov z leve/desne naj prepiše v aktivno celico

Pomembno: Argument [št_znakov] ni obvezen (če ga ne uporabimo, se prepiše prvi znak); pri =MID je dodan še argument začetna_št (ki pove, pri katerem znaku z leve se začne prepis).

♦︎ 3

Prepis z

nakov


4

♦︎

=AND, =OR LOGIČNI OPERATORJI =AND(logično1; logično2; ...) =OR(logično1; logično2; ...)

prvi logični preizkus

drugi logični preizkus

Pomembno: Formuli preverjata dva ali več pogojev in kot rezultat ponudita 1 ali 0; uporabni sta predvsem v kombinaciji s pogojnimi formulami (gnezdenje).

♦︎ 4

=AND,

=OR


5

♦︎

=COUNTIF ŠTETJE S POGOJEM =COUNTIF(obseg; pogoji)

obseg, v katerem preverjamo pogoj

vrednosti, ki jih štejemo, če je dosežen pogoj

Pomembno: Pogoje zapišemo v narekovajih (npr. “>2”, “<”&C2), za določanje več pogojev uporabimo =COUNTIFS.

♦︎ 5

=COUN

TIF


6

♦︎

=SQRT KORENJENJE =SQRT(število)

zapis ali sklic za korenjenje

Pomembno: Za kvadriranje ni posebne formule (št. pomnožimo s samim seboj).

♦︎ 6

=SQRT


7

♦︎

=SUMIF SEŠTEVANJE S POGOJEM =SUMIF(obseg; pogoji; obseg_seštevanja)

obseg, v katerem preverjamo pogoj

pogoj za seštevanje (uporaba simbolov <, >, =, <=, >=)

vrednosti, ki jih seštevamo, če je dosežen pogoj

Pomembno: Pogoje zapišemo v narekovajih (npr. “>2”, “<”&C2); argument obseg_seštevanja ni obvezen (če seštevamo v obsegu pogojev); za preverjanje več pogojev uporabimo formulo =SUMIFS.

♦︎ 7

=SUMIF


8

♦︎

=COUNTIFS ŠTETJE Z VEČ POGOJI =COUNTIFS(obseg_pogojev1; pogoji1; ...)

obseg, v katerem preverjamo prvi pogoj

prvi pogoj za štetje (uporaba simbolov <, >, =, <=, >=)

Pomembno: Pogoje zapišemo v narekovajih (npr. “>2”, “<”&C2); podobno delujeta tudi formuli =SUMIFS in =AVERAGEIFS.

♦︎ 8

=COUNTIF


9

♦︎

=AVERAGEIF POVPREČENJE S POGOJEM

=AVERAGEIF(obseg; pogoji; [obseg_za_povprečje])

obseg, v katerem preverjamo pogoj

pogoj za povprečje (uporaba simbolov <, >, =, <=, >=)

vrednosti, ki jih povprečimo, če je dosežen pogoj

Pomembno: Pogoje zapišemo v narekovajih (npr. “>2”, “<”&C2); argument obseg_za povprečje ni obvezen (če povprečimo v obsegu pogojev); za preverjanje več pogojev uporabimo formulo =AVERAGEIFS.

♦︎ 9

=AVER

AGEIF


10

♦︎

=IF PREVERJANJE POGOJA

=IF(logični_test; [vrednost_če_true]; [vrednost_če_false])

uporaba simbolov <, >, =, <=, >= in sklicev

vrednost, če pogoj drži

vrednost, če pogoj ne drži

Pomembno: Za preverjanje več pogojev formule gnezdimo (namesto argumenta [vrednost_če_false] zapišemo novo =IF formulo), če drugega in tretjega argumenta ne vnesemo, je rezultat 1 ali 0.

♦︎

10

=IF


J

♦︎

=SUBTOTAL KONČNI/DELNI IZRAČUNI =SUBTOTAL(št_funkcije; sklic1; ...)

1 — AVERAGE, 2 — COUNT, 3 — COUNTA, 4 — MAX, 5 — MIN, 6 — PRODUCT, 7 — STDEV.S, 8 — STDEV.P, 9 — SUM, 10 — VAR.S, 11 — VAR.P

eden ali več sklicev za funkcijo

Pomembno: Uporabno v kombinaciji s filtiraranjem ali za izračun delnih vsot (ne sešteva rezultatov ostalih formul =SUBTOTAL).

♦︎ J

OTAL =SUBT


Q

♦︎

=MATCH UJEMANJE ISKANE VREDNOSTI

=MATCH(iskana_vrednost; matrika_iskanja; vrsta ujemanja)

sklic ali zapis

sklic na obseg, po katerem iščemo

navadno 1 (natančno ujemanje)

Pomembno: Formula kot rezultat vrne zap. št. rezultata (če je v tretji vrstici obsega, izvrže 3); uporabna tudi v kombinaciji z =INDEX.

♦︎

Q

=MATCH


K

♦︎

=INDEX IZPIS VREDNOSTI IZ TABELE =INDEX(matrika; št_vrstice_št_stolpca)

sklic na celotno tabelo

št. stolpca, iz št. vrstice, iz katere naj izpiše rezultat katerega naj izpiše rezultat

Pomembno: Formula izpiše vrednost iz določenega stolpca in vrstice v tabeli; uporabna v kombinaciji z ostalimi iskalnimi formulami ali formulo =MATCH.

♦︎

K

=INDEX


A

♦︎

=VLOOKUP VERTIKALNO ISKANJE

=VLOOKUP(iskana_vrednost; matrika_tabele; št_ideksa_stolpca; obseg_iskanja)

sklic ali zapis

št. stolpca v navadno 1 celotna tabela (z iskanimi vrednostmi tabeli, iz katere- (natančno ga naj program ujemanje) v prvem stolpcu) izpiše rezultat

Pomembno: Formula vedno išče po skrajno levem stolpcu tabele; za iskanje v poljubni smeri uporabimo kombinacijo formul =INDEX in =MATCH; za iskanje po vrsticah uporabimo sorodno =HLOOKUP.

♦︎

A

=VLOO

KUP


2

♥︎

=TODAY, =NOW TRENUTNI DATUM IN ČAS =TODAY() =NOW()

Pomembno: Formuli izpišeta trenutni datum in čas, ki se avtomatsko posodablja (uporabno v kombinaciji z drugimi formulami); argumentov ne vpisujemo.

♥︎ 2

=TODAY , =NOW


3

♥︎

=DAYS ŠTEVILO DNI MED DATUMOMA =DAYS(končni_datum; začetni_datum)

zapis (zaporedna številka ali v narekovajih) ali sklic

zapis ali sklic

Pomembno: Najlažje je delati s sklici ali v kombinaciji s formulama =DATE in =DATEVALUE.

♥︎ 3

=DAYS


4

♥︎

=NETWORKDAYS

DELOVNI DNEVI MED DATUMOMA =NETWORKDAYS(zač_datum; končni_datum; [prazniki])

zapis (zaporedna številka ali v narekovajih) ali sklic

zapis ali sklic

obseg, v katerem so zapisani datumi praznikov

Pomembno: Formula izpiše št. delovnih dni med dvema datumoma; najlažje je delati s sklici ali v kombinaciji s formulama =DATE in =DATEVALUE; za nastavitev delovnih dni uporabite formulo =NETWORKDAYS.INTL.

♥︎ 4

ORKDA YS

=NETW


5

♥︎

=MIN, =MAX NAJVEČJE/NAJMANJŠE ŠTEVILO =MIN(število1; število2; ...) =MAX(število1; število2; ...)

zapis ali sklic na celico ali obseg

zapis ali sklic na celico ali obseg

Pomembno: Formuli izpišeta najmanjšo ali največjo vrednost v izbranem obsegu.

♥︎ 5

MAX

=MIN, =


6

♥︎

=SUM SEŠTEVANJE =SUM(število1; število2; ...)

zapis ali sklic na celico ali obseg

zapis ali sklic na celico ali obseg

Pomembno: Formula sešteje vrednosti v izbranih obsegih.

♥︎ 6

=SUM


7

♥︎

=AVERAGE POVPREČJE =AVERAGE(število1; število2; ...)

zapis ali sklic na celico ali obseg

zapis ali sklic na celico ali obseg

Pomembno: Formula povpreči vrednosti v izbranih obsegih.

♥︎ 7

E

=AVERA G


8

♥︎

=PRODUCT MNOŽENJE =PRODUCT(število1; število2; ...)

zapis ali sklic na celico ali obseg

zapis ali sklic na celico ali obseg

Pomembno: Formula zmnoži vrednosti v izbranih obsegih.

♥︎ 8

UCT

=PROD


9

♥︎

=COUNT ŠTETJE =COUNT(vrednost1; vrednost2; ...)

zapis ali sklic na celico ali obseg

zapis ali sklic na celico ali obseg

Pomembno: Formula prešteje le številske vrednosti v izbranih obsegih; za štetje nepraznih celic uporabimo formulo =COUNTA, za štetje praznih celic pa =COUNTBLANK.

♥︎ 9

T

=COUN


10

♥︎

=COUNTBLANK ŠTETJE PRAZNIH CELIC =COUNTBLANK(obseg)

zapis ali sklic na obseg

Pomembno: Formula prešteje prazne celice v obsegu.

♥︎

10

K

TBLAN

=COUN


J

♥︎

=ROUND ZAOKROŽEVANJE =SUMIF(število; št_števk)

zapis ali sklic na šte- št. decimalnih mest vilo, ki ga zaokrožamo

Pomembno: Formula zaokroža po matematičnih pravilih; za zaokroževanje navzdol uporabite =ROUNDDOWN, za navzgor pa =ROUNDUP.

♥︎ J

D

=ROUN


Q

♥︎

=RANDBETWEEN NAKLJUČNE VREDNOSTI =RANDBETWEEN(najmanjše; največje)

najmanjše število

največje število (med njima poda naključno vrednost)

Pomembno: Za generiranje naključnih vrednosti med 0 in 1 (uporabno pri naključnem razvrščanju) uporabimo =RAND(), ki nima argumentov; po generiranju je rezultat potrebno spremeniti v vrednost, da se neha spreminjati.

♥︎

Q

EN

BETWE

=RAND


K

♥︎

=TRIM, =CLEAN ČIŠČENJE VSEBINE CELIC =TRIM(besedilo) =CLEAN(besedilo)

zapis ali sklic na celico, ki jo čistimo

Pomembno: Formuli izbrišeta odvečne presledke (TRIM) ter nenatisljive znake (CLEAN), da nas ti ne motijo pri uporabi drugih formul; rezultat je dobro spremeniti v vrednost.

♥︎

K

=TRIM,

=CLEAN


A

♥︎

=CONCAT ZDRUŽEVANJE VSEBINE CELIC =CONCAT(besedilo1; besedilo2)

zapis ali sklic na celico

zapis ali sklic na celico ali ločevalne znake (presledki, simboli)

Pomembno: Besedilo, presledke, simbole zmeraj zapišemo v narekovajih, namesto formule lahko uporabimo tudi znak & (npr =A1&” “&A2).

♥︎

A

AT

=CONC


2

anje

ršč Razv RAZVRŠČANJE Osnovno > Razvrsti in filtriraj

Razvrščanje od največjega do najmanjšega; pomembno je, da izberete vse stolpce, ki jih razvrščamo (ne le prvega). Osnovno > Razvrsti in filtriraj > Razvrščanje po meri Dodajanje nivojev (npr. znotraj skupine po abecedi), urejanje nivojev, določanje stolpcev za razvrstitev.

♣ 2

Razvrš

čanje


3

je

Iskan

ISKANJE Osnovno > Poišči in izberi > Iskanje (ali ctrl + F) Iskanje po listu ali delovnem zvezku; določimo lahko tudi vrsto iskanja; če je izbran obseg, program išče le po njem.

♣ 3

Iskanje


4

ranje

Filtri

FILTRIRANJE PODATKOV Osnovno > Razvrsti in filtriraj > Filter Pri filtriranju program skrije zapise, ki ne ustrezajo izbranemu pogoju; možnost filtriranja prepoznamo po trikotniku na desni strani celice. Pred uporabo izberemo stolpec, ki ga želimo filtrirati; po uporabi filter počistimo, da se podatki ponovno pojavijo. Pomembno: Več možnosti omogoča funkcija dodatnega filtriranja (Podatki > Razvrsti in filtriraj > Dodatno), ki omogoča večstopenjsko filtriranje, kopiranje edinstvenih vrednosti; filtri se prilagajajo obliki podatkov (npr. pri datumih lahko filtriramo po letih).

♣ 4

Filtriranje


5

njava

Zame

ZAMENJAVA VSEBINE Osnovno > Poišči in izberi > Zamenjaj (ali ctrl + F) Funkcija omogoča zamenjavo vsebine celic (npr. LJ zamenja v Ljubljana); če polje za zamenjavo pustimo prazno, bo program le izbrisal del vsebine celice.

♣ 5

Zamenjava


6

gi

Obse

DELO Z OBSEGI Vsaka celica v delovnem listu ima ime (zapisano desno od vnosne vrstice); celicam in obsegom lahko ime spremenimo oz. dodamo (npr. Tabela 1, Skupna vsota) in se v nadaljevanju na te obsege sklicujemo z določenimi imeni. Pomembno: Z obsegi lahko delamo v orodni vrstici Formule > Upravitelj imen, kjer urejamo imena, sklice, brišemo obsege ...

♣ 6

Obsegi


7

anje

jev opoln

D

AVTOMATSKO DOPOLNJEVANJE Dvoklik na desni spodnji vogal celice ali Podatki > Bliskovita zapolnitev Programski paket omogoča dopolnjevanje serij (npr. dnevi v tednu, zaporedna števila) ali vzorcev (npr. združevanje vsebin celic z vmesnim znakom). Pomembno: Pri dopolnjevanju seznamov najprej zapišemo prvih nekaj elementov, da program najde vzorec; določimo lahko tudi lastna zaporedja (v nastavitvah); če program sam ponudi nadaljevanje zaporedja (siva vsebina celic), dopolnitev potrdimo s pritiskom na tipko Enter.

♣ 7

Dopoln

jevanje


8

tov

is Več l

DELO Z VEČ LISTI HKRATI Več listov izberemo tako, da pritisnemo gumb Ctrl in hkrati kliknemo na imena listov; ko spreminjamo vsebino enega od listov, se hkrati spreminja vsebina na vseh izbranih listih (v enakih celicah). Pomembno: Ko z urejanjem končamo, nujno izberemo enega od neizbranih listov, da prekinemo urejanje več listov hkrati.

♣ 8

več listov


9

CSV

UVOZ PODATKOV V CSV OBLIKI Podatki > Dobi podatke > Iz besedila/CSV 1. Izberemo datoteko s podatki. 2. Določimo mesto, kamor podatke uvozi. 3. Izberemo ločila, s katerimi so ločena polja in označimo, ali imajo naši podatki glave (stolpci so poimenovani). 4. Določimo lahko tudi vsebino celic (datum, število). Pomembno: Podatke lahko v obliko CSV (podatki, ločeni z vejico) tudi izvozimo — pri shranjevanju (shrani kot) izberemo format Ločeno z vejico (CSV).

♣ 9

CSV


10

anje

Skriv

SKRIVANJE VRSTIC/STOLPCEV Desni klik na glavo (ime stolpca/vrstice) > Skrij ... Za večjo preglednost lahko nekatere vrstice ali stolpce skrijemo. Po uporabi izberemo stolpca levo in desno (ali vrstico zgoraj in spodaj ter z desnim klikom skrito vsebino razkrijemo). Pomembno: Podobno funkcijo lahko uporabimo tudi za skrivanje delovnih listov (desni klik na ime lista, ki ga lahko tudi preimenujemo, obarvamo zavihek, kopiramo, premikamo).

10

Skrivanje


J

Pojdi

na

PREMIKANJE PO DOKUMENTU Osnovno > Poišči in izberi > Pojdi na ... Program nas prestavi na izbran obseg, naslednjo formulo, pripombo, oblikovano celico, kar precej olajša navigacijo po dokumentu in iskanje napak. Pomembno: Vse možnosti so prikazane v meniju Pojdi na posebno (Osnovno > Poišči in izberi > Pojdi na posebno).

♣ J

Pojdi na


Q

niki

Dvoj

BRISANJE DVOJNIKOV Podatki > Odstrani dvojnike Program dvojnike briše znotraj stolpca; pri izbiri obsega določimo tudi, katere vrednosti (stolpci) naj bodo podvojeni, da vrstico izbriše (npr. podvojena ime in priimek). Pomembno: Ta funkcija podatkov ne označi, ampak izbriše (in sporoči, koliko vrstic je program izbrisal). Za označevanje podvojenih vrednosti uporabi pogojno oblikovanje.

♣ Q

Dvojniki


K

loge

Pred

PREDLOGA DOKUMENTA Shrani kot (ctrl + S) > Excelova predloga Delovni zvezek lahko shranimo kot predlogo, ki ohrani oblikovanje in postavitev; predlogo lahko ponovno uporabimo (npr. predloga obrazca, računa, dopisa). Pomembno: Pri shranjevanju je dobro izbrati mesto shranjevanja (avtomatsko se predloge shrani v sistemsko mapo, ki je težko dostopna).

♣ K

Predloge


A

koni

Grafi

GRAFIČNI PRIKAZI Vstavljanje > Grafični prikazi Vstavimo lahko različne vrste grafikonov (tortni, palični, stolpični). Pri izbiri podatkov niz pomeni serijo podatkov, oznake v legendi pa imena kategorij. V orodnih vrsticah lahko dodajamo elemente, ki jih nato urejamo z desnim klikom na element (lastnosti ...).

♣ A

Grafikoni


♥︎

JOKER

Najnovejši paket MS Excel vsebuje 476 formul. Te kartice so torej šele začetek!

♥︎

JOKER


♦︎

JOKER

Pri delu v MS Excel lahko izberemo največ 2.147.483.648 nepovezanih celic. Formule so tako lahko precej dolge ...

♦︎

JOKER


♠︎

JOKER

Celica lahko vsebuje največ 32.767 znakov. Izberite jih previdno!

♠︎

JOKER


R

JOKE

V delovnem listu lahko imamo največ 1.048.576 vrstic in 16.384 stolpcev. Bo dovolj?

JOKER


Projekt financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.