e-Nefiks beleži in povezuje (Alenka Blazinšek Domenis, Hana Cirman, Tadej Košmerl)

Page 1

e-Nefiks beleži in povezuje

Alenka Blazinšek Domenis Hana Cirman Tadej Košmerl

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.e-Nefiks BELEŽI IN POVEZUJE ALENKA BLAZINŠEK DOMENIS, HANA CIRMAN, TADEJ KOŠMERL

Jezikovno pregledala Nadina Salievska.

1


CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 331.5:004.738.5(035) BLAZINŠEK Domenis, Alenka E-Nefiks / [avtorji Alenka Blazinšek Domenis, Hana Cirman, Tadej Košmerl]. - Ljubljana : Salve : Zavod Nefiks, 2018 ISBN 978-961-211-976-8 (Salve) 1. Gl. stv. nasl. 2. Cirman, Hana 3. Košmerl, Tadej 296450816

2


Vsebina Uvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

1. Nefiks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Način beleženja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

2. e-Nefiks za posameznike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

Nefiks vpisi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 Življenjepisi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 Pregled kompetenc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 Moj profil za delodajalce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Sporočila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 Pomoč pri uporabi e-Nefiks sistema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 3. e-Nefiks za organizacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 Aktivnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Obveščanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Prijavnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Nefiks vpisi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 Priporočila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39 Datoteke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39 Pomoč pri uporabi e-Nefiks sistema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 4. e-Nefiks za delodajalce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41 Profil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Iskalnik kadrov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44 Kompetence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46 Sporočila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52 5. Beleženje in priznavanje neformalnega . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53 Nefiks in NPK mladinski delavec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58 6. Zaposlitvena pismenost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59 7. Mladinsko delo, kompetence in karierni razvoj . . . . . . . . . . . . . . . . .60 Zavod Nefiks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61 Karierni razvoj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64 Nefiks spodbuja osem ključnih kompetenc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 8. Zaključek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69 9. Viri in literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

3


4


Uvod Nefiks je vodilni sistem za beleženje neformalno pridobljenega znanja v Sloveniji, ki mladim omogoča, da na enem mestu sistematično zberejo vse neformalno pridobljene in s strani organizacij (delodajalcev, mentorjev …) potrjene kompetence. V sklopu projekta Nefiks zaposlitvene rešitve je bil nadgrajen v platformo za povezovanje mladih in delodajalcev. To pomeni, da lahko sedaj v sistemu mladi delodajalcem dovolijo vpogled v njihove kompetence, delodajalci pa lahko izbirajo med mladimi in se z njimi povezujejo. Nadgradnja sledi ideji razvoja Nefiksa, ki temelji na osebnem kariernem razvoju posameznika in na povezovanju z zunanjimi deležniki, med katerimi so za mlade na trgu dela najbolj ključni delodajalci. V tej publikaciji bomo predstavili e-Nefiks ter z njim ključno povezane aktivnosti, kot so neformalno izobraževanje, mladinsko delo, karierni razvoj, kompetence, povezovanje z delodajalci, razmišljali bomo pa tudi o tem, zakaj je beleženje sploh pomembno. Na Nefiksu se pogosto srečujemo s posamezniki, ki še niso odkrili potenciala in pomena tega, da svoje izkušnje zabeležijo. Veliko potrebo po tem začutijo šele, ko morajo sestaviti prepričljiv življenjepis, ki se od drugih na trgu dela razlikuje po tem, da lahko postreže z merljivimi dokazi in kompetencami. Prav tako lahko Nefiks da veliko samozavest srednješolcu, ki se znajde na karierni prelomnici, podvomi vase in se ne zna odločiti, kam in kako naprej. Pozdravljamo številne organizacije, predvsem mladinske, ki že vrsto let mladim pridobljene izkušnje beležijo v e-Nefiks. Tako lahko tudi organizacije na enem mestu tudi same zberejo vse aktivnosti, ki jih ponujajo mladim, si ustvarijo javni profil, na katerem so predstavljene kompetence, ki jih mladi pri njih razvijajo, svojim članom in uporabnikom, ki si jih oblikujejo v različne liste, lahko pošiljajo obvestilnike, zaprosijo pa lahko tudi za dostop do iskalnika kadrov, kjer tako kot ostali delodajalci iščejo potencialne zaposlene.

5


1. Nefiks Ideja Nefiksa kot orodja za beleženje (in posledično priznavanje) neformalno pridobljenega znanja je nastala kot ideja Jožeta Gornika in Rafa Pinose, in sicer kot partnerski projekt mladinske organizacije Društvo mladinski ceh in Urada RS za mladino, zdaj pa deluje pod okriljem Zavoda Nefiks. Zrasla je iz zavesti, da: − se mladi učijo v različnih življenjskih situacijah, − pri tem pridobivajo dragocene življenjske izkušnje (kompetence), ki so fleksibilno prenosljive (v zaposlitev, nadaljnje izobraževanje, priznavanje izkušenj …). Zato je to znanje (kompetence) nujno: − zabeležiti na način, ki bo primeren tako za potrebe nadaljnjega izobraževanja kakor tudi za potrebe zaposlovanja. Tako se je vzpostavil sistem, ki: − sistematično, smiselno in natančno beleži in zapisuje kompetence mladega posameznika na enem mestu – omogoča tudi izpis Europass življenjepisa, − sledi trendom na ravni EU (Europass, Youthpass) in doma (pravilniki za priznavanje neformalno pridobljenega znanja na fakultetah), − je spoštovan in cenjen tako doma (priporočilo kot možno orodje za priznavanje neformalno pridobljenega znanja mu je dala Univerza v Ljubljani) kakor tudi v tujini (flamski sistem Oskar za priznavanje neformalnega znanja je zasnovan na izsledkih Nefiksa), − je bil v sklopu projekta Nefiks zaposlitvene rešitve nadgrajen v platformo za povezovanje mladih in delodajalcev, − se v skladu z najnovejšimi teoretičnimi spoznanji in potrebami na trgu dela in na področju izobraževanja smiselno nadgrajuje. Z vidika posameznika pa: − je enostaven za uporabo, elektronska verzija pa je brezplačno dostopna vsem, − mladega človeka motivira k učenju, udejstvovanju in razvoju vedno novih kompetenc, − mlademu človeku omogoča celovit pregled nad lastnimi kompetencami ter posledično načrtovanje kariere – učno poklicne karierne orientacije, osebnostne rasti, − predstavlja orodje, ki mlademu človeku pomaga opisati in samooceniti vrednost svojega znanja. Indeks je nastal po skandinavskem modelu in je bil na podlagi analize in izkušenj snovalcev prilagojen in implementiran v slovenski mladinski prostor. Na nacionalni ravni še vedno ni primerljivega orodja, ki bi lahko tako celostno in ob enem parcialno predstavil vse neformalno pridobljeno znanje posameznika. Nefiks je bil nekoč modra knjižica, ki pa se danes skoraj ne uporablja več, saj je elektronska verzija, e-Nefiks, iz preprostega e-portfolia skozi leta in z razvojem prerastla

6


v kompleksno platformo e-Nefiks. Tako sedaj tudi v tej publikaciji pogosteje uporabljamo izraz e-Nefiks, s čimer pa zgolj poudarjamo, da je sistem elektronski. Elektronska verzija omogoča bolj razširjeno uporabo in poceni strošek uporabnika, saj tiskana verzija stane 6 evrov, medtem ko je e-verzija brezplačno dostopna vsem uporabnikom, prav tako pa omogoča hitrejši in fleksibilnejši razvoj sistema, ki poteka skladno s potrebami mladih ter seveda v luči razmer na trgu dela. Indeks je smiselno razdeljen na šest tematskih področij, ki so podrobneje opisana v nadaljnjih poglavjih: − Pridobivanje znanja z aktivnim državljanstvom in odgovornim delom na projektih. − Pridobivanje znanja z delom (delo preko študentskih servisov). − Pridobivanje znanja v organiziranih oblikah izobraževanja (tečaji in seminarji). − Pridobivanje znanja na taborih in s prostovoljnim delom. − Pridobivanje izkušenj v tujini. − Ostali načini pridobivanja znanja. Tematska področja so obširna in prilagojena slovenskemu mladinskemu prostoru in udejstvovanju v njem, in sicer tako, da smiselno pokrijejo vsa področja udejstvovanja mladih − tako pri delu kakor tudi pri prostem času in učenju. Posameznik tako lahko vanj smiselno zabeleži prav vse kompetence, ki jih ima, ter jih predstavi tudi drugim.

NAČIN BELEŽENJA Ko neko aktivnost zapišemo, nam jo potrdi izvajalec izobraževanja ali pa delodajalec. V knjižici je potem to potrjeno z žigom in podpisom, medtem ko je v e-obliki to elektronska potrditev, na kateri se izpiše uradni mail kontaktne osebe in IP računalnika, s katerega je vpis potrjen. Pri vpisovanju aktivnosti je zlasti pomembno, da se potrudimo in ustrezno opišemo pridobljene kompetence, saj je le-to tisto, kar delodajalce najbolj zanima. Ne zanima jih toliko, kaj je posameznik delal – čeravno je tudi to lahko zanimivo, ampak jih zanima, kaj od tega nekdo potem zares zna! V elektronsko verzijo Nefiksa lahko vpisuje posameznik ali pa organizacija. Oba se morata najprej registrirati na spletni strani www.nefiks.si. Ko so izpolnjeni splošni podatki, je potrebno izbrati eno izmed šestih kategorij vpisovanja in izpolniti obrazec. Posameznik pošlje vpis v potrditev delodajalcu ali izvajalcu aktivnosti, medtem ko organizacija, ki je aktivnost vpisala sama, vnese elektronske naslove vseh, ki jim je aktivnost vpisala, ti pa morajo vpis sprejeti. Uporabnikom je možno vpisati aktivnost, tudi če posamezniki še niso vpisani v e-Nefiks.

7


kategorija

podkategorija

jezik ciljna skupina uporabnikov način vpisa

Nefiks slovenski

mladi

odrasli

spletni

fizični

organizacija možni avtor vpisa

nivo priznanja

udeleženec

potrditev vpisa s strani tretje osebe

osebno

družbeno

formalno politično

raven prepoznave orodja

lokalno

regijsko

nacionalno

internacionalno

output

portfolio

CV

kompetenčni izpis

podrobnejši izpis opisa dejavnosti

javni spletni profil

Tabela 1. Pripravili: Martina Ulčar in Anja Ferk v Analizi orodij za priznavanje neformalnega (interni vir)

8


2. e-Nefiks za posameznike Kaj je Mia pridobila z e-Nefiksom? Mia je bila študentka pedagogike, športnica in občasno prostovoljka v lokalnem mladinskem društvu. Sama zase je menila, da nima veliko delovnih izkušenj, zato se je nekoliko bala vstopa na trg dela. V času prostovoljnega dela je prišla v stik z Nefiksom in ko se je lotila vpisovanja, je potrebovala potrditve nekdanjih delodajalcev in mentorjev. Eden izmed delodajalcev, kjer je Mia v preteklosti delala kot študentka, jo je zato, ker ga je z vpisom ponovno spomnila nase, povabil na zaposlitveni razgovor. Pri e-Nefiksu ne gre zgolj za to, da posameznik na enem mestu sistematično zbere s strani delodajalcev in mentorjev potrjene kompetence, ampak tudi za to, da sam pri sebi evalvira svoj napredek, zapiše svoje socialne stike, ubesedi kompetence, ob enem pa se jih nauči predstavljati na način, ki zanima delodajalce. Ob polnem Nefiksu je veliko lažje napisati življenjepis, samozavestno izbirati nadaljnje karierne odločitve, knjižico kompetenc pa odnesti s seboj na zaposlitveni razgovor. S potrdili iz e-Nefiksa je prav tako možno pridobiti NPK mladinski delavec oz. dokazati kompetence, kar je bilo dokazano na prvih dveh primerih tega NPK-ja v Sloveniji. Na nekaterih fakultetah je možno uveljavljati priznavanje neformalno pridobljenega znanja, na srednjih šolah pa dokazovati udeležbo za obvezne izbirne vsebine. E-Nefiks je pripomoček, ki mlado osebo od 14. leta naprej pospremi v vseživljenjsko karierno orientacijo.

Registracija v e-Nefiks Do e-Nefiks portala lahko dostopaš preko spletne strani Zavoda Nefiks (nefiks.si) ali neposredno na URL naslovu app.nefiks.si/login. E-Nefiks sistem začneš uporabljati tako, da na prvi strani portala klikneš napis Registracija za posameznike in vneseš zahtevane osebne podatke (podatki se strogo uporabljajo le za namene e-Nefiks platforme): ime, priimek, e-naslov in poljubno geslo. Za registracijo je potrebno še obkljukati strinjanje s pogoji delovanja in poslovanja portala nefiks.si, ki se nahajajo na povezavi Pravno obvestilo na dnu strani.

9


Po kliku na gumb Registriraj me imaš ustvarjen lasten uporabniški e-Nefiks račun. Na vstopni strani portala vpišeš svoj e-naslov in izbrano geslo ter klikneš na gumb prijava. Na enak način tudi ob vseh ponovnih obiskih portala v e-Nefiks vstopiš z vpisom svojega e-naslova in gesla.

Slika 1. Vstopna stran e-Nefiks sistema

Urejanje profila Ob prvi prijavi v e-Nefiks z lastnim uporabniškim računom te pričaka urejevalnik profila. Natančno in izčrpno izpolnjen profil ti omogoča, da te delodajalci lažje najdejo na portalu, v kolikor jim omogočiš vidnost svojega profila.

Profil V urejevalnik profila so že vneseni tvoj e-naslov ter ime in priimek, sedaj pa lahko dodatno v zavihku Profil vneseš še spol in naložiš svojo sliko. V tem zavihku imaš tudi možnost obkljukati tri polja − prvo je obvezno za vnos osebnih podatkov v e-Nefiks, drugo in tretje pa sta izbirna:

10


1. Soglasje za zbiranje in obdelavo osebnih podatkov za namene vpogleda za delodajalce, interne statistične obdelave, zagotavljanje storitev portala ter potrditev seznanitve z lastnimi pravicami v zvezi s posredovanimi osebnimi podatki in Splošnimi pogoji delovanja in poslovanja portala Nefiks.si. 2. Omogočanje ogleda tvojega profila delodajalcem. 3. Naročilo na e–Nefi obvestlinik, ki zainteresirane uporabnike po elektronski pošti dvakrat mesečno obvešča o aktualnih dejavnostih Zavoda Nefiks (možnost prijave na aktivnosti) in dogajanju na trgu dela.

Slika 2. Primer izseka iz obvestilnika e-Nefi

Ko obkljukaš eno, dva ali tri soglasja, klikneš na polje Shrani in nadaljuj. Nato se prikaže naslednji zavihek za urejanje profila (zavihki so pri urejanju profila sicer dostopni v zgornjem delu strani). Če ne želiš avtomatično na naslednji zavihek, klikni na gumb Shrani in poljubno nadaljuj.

Osebni podatki V zavihku Osebni podatki lahko vneseš: − rojstni datum, − rojstni kraj, − državljanstvo, − naslov stalnega prebivališča, − naslov začasnega prebivališča, − številko mobilnega telefona, − spletno stran, − davčno številko.

11


Izobrazba V zavihku Izobrazba lahko prikažeš vse svoje formalno izobraževanje. S klikom na gumb Dodaj izobrazbo se prikažejo vnosna polja. Ko označiš, ali je tvoje izobraževanje že zaključeno ali še v teku, v za to predvidena polja (glej sliko 3) vpišeš: − leto začetka izobraževanja, − letnik izobraževanja (v primeru zaključenega izobraževanja pa leto zaključka), − naziv izobraževalne ustanove, − izobraževalni program, − izobraževalno področje, − stopnjo dokončanega ali trenutnega izobraževanja (v pomoč ti je lahko povezava do pregleda veljavnih stopenj na modri podlagi v zgornjem delu strani), − status udeleženca izobraževanja (v primeru zaključenega izobraževanja pa pridobljeni naziv). Ko zaključiš z vpisom vseh podatkov o določenem izobraževanju, lahko s klikom na Dodaj izobrazbo vpišeš še preostala formalna izobraževanja. Ko vpišeš podatke za vse svoje trenutne in/ali zaključene izobraževalne programe, na dnu strani klikneš gumb Shrani ali Shrani in nadaljuj. Slednji te samodejno popelje na naslednji zavihek. Podatke lahko shraniš tudi zgolj ob koncu urejanja profila, ko zaključiš z izpolnjevanjem vseh zavihkov.

Slika 3. Zavihek Izobrazba pri oblikovanju uporabniškega profila

12


Jeziki V zavihku Jeziki lahko predstaviš svoje jezikovne spretnosti. To storiš tako, da klikneš na gumb Dodaj jezik, nato pa vneseš stopnje slušnega razumevanja, bralnega razumevanja, govornega sporazumevanja, govornega sporočanja in branja. Stopnje jezikovnih spretnosti lahko ugotoviš s samoocenjevanjem s sledenjem povezavi na svetlo modri podlagi. Dodaš lahko poljubno število jezikov. Če katerega od jezikov dodaš pomotoma, ga lahko izbrišeš s klikom na ikono smetnjaka na desni strani vrstice. Ko končaš z urejanjem, klikni na gumb Shrani.

Geslo Sledi še zavihek Geslo, kjer si z dvojnim vnosom nastaviš novo geslo svojega uporabniškega računa. Vnesenih podatkov ne pozabi shraniti.

Potovanje po e-Nefiksu Po e-Nefiksu krmariš s kliki na menijski stolpec, ki se na spletni strani nahaja na levi strani ekrana (ironično, glej sliko na desni). Menijski stolpec lahko kadarkoli skriješ ali ponovno prikažeš s klikom na ikono treh vzporednih črt ( ) v levem zgornjem kotu vseh spletnih strani portala. V desnem zgornjem kotu pa se nahaja gumb Odjava, ki ga lahko uporabiš za izpis svojega uporabniškega računa iz e-Nefiksa. Vsakokratno odjavo priporočamo predvsem v primeru, ko napravo, s katero dostopaš do e-Nefiksa, poleg tebe uporablja še kdo drug. Kot je vidno na sliki 4, se pod logotipom Zavoda Nefiks v menijskem stolpcu najprej nahaja gumb Moj profil. S klikom na ta gumb lahko urejaš svoj profil, kot je prikazano v prejšnjem poglavju (npr. dodaš znanje novega tujega jezika, naložiš svojo fotografijo ali pa vneseš zaključek formalnega izobraževanja). Sledijo zavihki različnih e-Nefiks orodij, ki bodo predstavljena v prihodnjih poglavjih: Nefiks priznanje, Nefiks vpisi, Priporočila in dodatki, Življenjepisi, Pregled kompetenc, Priloge, Moj profil za delodajalce ter Sporočila. Zavod Nefiks stalno preizkuša in razvija trenutna orodja, obenem pa razvija nova, tako da se portal in funkcionalnost e-Nefiksa postopno širita. Slika 4. Menijski stolpec

13


Nefiks priznanje Zavod Nefiks že tradicionalno v bližini novega leta (v drugi polovici decembra ali prvi polovici januarja) organizira družabni dogodek, na katerem podeli Nefiks priznanja posameznikom in organizacijam, ki aktivno vpisujejo učne izkušnje in rezultate v e-Nefiks. Podeljujejo se bronasta, srebrna in zlata priznanja na podlagi števila vpisov v e-Nefiks v določenem koledarskem letu po sledečih kriterijih:

bronasto priznanje

srebrno priznanje

zlato priznanje

za posameznike

5 vpisov

10 vpisov

15 vpisov

za organizacije

vpis 4 različnih aktivnosti

vpis 7 različnih aktivnosti

vpis 10 različnih aktivnosti

Tabela 2. Kriteriji za pridobitev Nefiks priznanja

Za prejem priznanja se organizacija ali posameznik prijavi do prijavnega roka (običajno je rok prvega decembra). Možna sta dva načina prijave: 1. S pošiljanjem natisnjenih e-Nefiks izpisov po pošti na naslov Zavoda Nefiks (Ob dolenjski železnici 12, 1000 Ljubljana). 2. S prijavo neposredno v e-Nefiksu pod zavihkom Nefiks priznanje (glej sliko 4), kjer izbereš vpise, vnesene v aktualnem koledarskem letu, in na dnu strani pritisneš gumb za prijavo. Poleg bronastih, srebrnih in zlatih priznanj se podeljujejo še posebne nagrade, ki niso povezane s številom vpisov na posameznem uporabniškem računu. Strokovna žirija posebne nagrade podeli pošiljateljem e-Nefiks vpisov na podlagi kvalitete vpisov (ustreznost opisa aktivnosti in kompetenc ter jasnost in sistematičnost vpisov) in relevantnosti vpisa za delodajalce.

14


NEFIKS VPISI Orodje Nefiks vpisov je osrednji del sistema e-Nefiks. Ko v menijskem stolpcu klikneš na napis Nefiks vpisi, se ti prikažejo vsi tvoji vpisi v e-Nefiks (za primer glej sliko 5 na naslednji strani). Vpise lahko razporediš po kronološkem ali abecednem vrstnem redu s klikom na eno izmed dveh ikon s puščico na vrhu seznama.

Seznam Nefiks vpisov Pred vsakim Nefiks vpisom se nahaja barvni simbol. Kot navedeno v legendi, ima vsaka barva svoj pomen: Rdeč simbol pomeni, da je bil vpis zavrnjen s strani organizacije oz. osebe iz organizacije, ki je bila navedena kot potrjevalec vpisa (tj. oseba, ki je spremljala tvojo učno izkušnjo). V tem primeru imaš možnost ustrezno spremeniti vpis (lahko predhodno kontaktiraš potrjevalca in se pozanimaš o vzrokih za zavrnitev) ter ga nato ponovno poslati v potrjevanje. Možnost je tudi izbris vpisa s seznama tvojih Nefiks vpisov s klikom na ikono smetnjaka na desni strani vrstice. Rumen simbol pomeni, da navedeni potrjevalec še ni podal odziva na poslan vpis. Če oceniš, da se potrjevalec predolgo ne odziva, ga lahko kontaktiraš in opomniš na čakajoči vpis (priporočamo, da pred tem še preveriš pravilnost vnesenih kontaktnih podatkov izbranega potrjevalca). Siv simbol pomeni, da vpis še ni bil poslan v potrditev organizaciji oz. posamezniku iz organizacije, v kateri je učna izkušnja potekala. V tem primeru lahko s klikom na ikono pisala odpreš urejevalnik vpisa, dopolniš morebitne manjkajoče podatke o učni dejavnosti in razvitih kompetencah, na dnu strani vpišeš kontaktne podatke potrjevalca ter mu s klikom na Shrani in pošlji v potrditev pošlješ vpis. Zelen simbol pomeni, da je vpis potrjen. Potrjevalec je pregledal vpis in se z njim strinja. Vpis je sedaj primeren za prikaz delodajalcem ali drugim osebam. Med barvnim simbolom in naslovom vsakega vpisa se lahko nahaja simbol očesa ( ). Prisotnost očesa pred posameznim vpisom pomeni, da je vpis na profilu viden delodajalcem, ki na e-Nefiks portalu iščejo kadre za svoje organizacije. Za vidnost vpisa zaposlovalcem je potrebno obkljukati ustrezno polje v urejevalniku profila (glej poglavje urejanje profila) in označiti polje pred napisom Prikaži na mojem profilu za delodajalce ob dodajanju novega ali urejanju že obstoječega vpisa. Ob oblikovanju vsakega novega vpisa se tako odločiš, ali želiš na portalu e-Nefiks predstaviti svojo učno izkušnjo ponudnikom dela ali ne.

15


Dokler ne obkljukaš vidnosti vpisa delodajalcem, je obstoj vpisa v e-Nefiksu znan le tebi in osebi iz organizacije, ki je potrdila tvoj vpis. Poleg tega lahko izpis natisneš ali ga v digitalni obliki pošlješ potencialnemu delodajalcu (posamično ali kot CV prilogo). Na koncu vrstice vsakega vpisa se nahajajo še sledeče ikone:

Klik na ikono predala prenese PDF datoteko vpisa.

Klik na ikono pisala odpre urejevalnik vpisa.

Klik na ikono smetnjaka izbriše vpis.

Slika 5. Primer Nefiks vpisov uporabnika sistema e-Nefiks

Dodajanje novega vpisa Po kliku na gumb Dodaj nov vpis se najprej odpre stran za vpis vrste aktivnosti. V skladu s svojo učno izkušnjo izbereš eno od sledečih šestih možnosti: 1. pridobivanje znanja z aktivnim državljanstvom in odgovornim delom na projektih (opravljanje izrazito odgovornih nalog − npr. vodja, organizator, tajnik, blagajnik ipd.), 2. getting experiences in foreign countries (pridobivanje izkušenj v tujini), 3. pridobivanje znanja v organiziranih oblikah izobraževanja (tečaji, delavnice ipd.), 4. pridobivanje znanja na taborih ali s prostovoljnim delom, 5. pridobivanje znanja z delom (študentski servisi, pogodbeno delo, ostale delovne izkušnje), 6. ostali načini pridobivanja znanja (če se izkušnja ne uvršča znotraj zgornjih pet kategorij). Po kliku na eno izmed zgornjih možnosti se samodejno prikažejo vsa polja za vnos relevantnih podatkov o učni izkušnji in dokončanje vpisa.

16


Pod poljem za izbiro vrste aktivnosti se prikaže polje za objavo vpisa na profilu za delodajalce. Vpis bo delodajalcem viden le v primeru, da obkljukaš to polje, poleg tega pa moraš imeti obkljukano tudi polje za splošno dovoljenje vpogleda delodajalcem v urejevalniku profila. Pri vsakem novem vpisu se tako odločiš o njegovi vidnosti zaposlovalcem.

Podatki o aktivnosti Pod napisom Podatki o aktivnosti vneseš sledeče informacije: − ime aktivnosti (če aktivnost nima s strani organizacije določenega imena, napišeš lastno primerno poimenovanje), − ime organizacije (v kateri je aktivnost potekala), − naslov organizacije, − telefonsko številko organizacije, − spletno stran organizacije (v kolikor organizacija nima lastne spletne strani, lahko vneseš povezavo do njihovega profila na katerem od družbenih omrežij ali druge oblike spletne prisotnosti), − e-naslov organizacije, − ime osebe, ki je spremljala tvojo učno izkušnjo (predavatelj/-ica, mentor/-ica, vodja ipd.), − delovni jezik (izbereš iz navedenih ponujenih možnosti – slovenščina je navedena prva), − datum začetka aktivnosti, − datum zaključka aktivnosti (datum začetka in zaključka aktivnosti je lahko enak), − število delovnih enot (klikneš na ure ali dni ter vneseš ustrezno število). Če za določeno polje ni ustreznega podatka, ga lahko pustiš praznega (npr. če organizacija nima spletne strani ali profila na katerem od družbenih omrežij).

Opis Pod napisom Opis se nahajajo tri polja za vnos: 1. Opis dejavnosti − jedrnato opišeš povzetek dogajanja. 2. Namen in cilji dejavnosti – opišeš, s kakšnim namenom je bila dejavnost organizirana in kakšni so njeni učinki. 3. Samovrednotenje − ta točka je namenjena tvoji refleksiji. Opišeš lahko lastno doživljanje učnega procesa, učne rezultate v primerjavi s tvojimi pričakovanji pred aktivnostjo ter druge tebi pomembne informacije o učni izkušnji.

17


Pridobljeno znanje, veščine, kompetence Na področju za vnos kompetenc pri oblikovanju novega vpisa se nahaja devet polj z nadpomenkami za določeno skupino kompetenc. Ob kliku na posamezno polje se prikažejo različni predlogi kompetenc, ki spadajo v tisto skupino (glej sliko 6 in tabele 2−3). Zadnje polje z napisom Ostalo je namenjeno vnosu morebitnih kompetenc, ki ne spadajo v nobeno od že napisanih skupin. Poleg tega je tudi znotraj večine skupin možnost vpisati nove kompetence s klikom na napis Drugo, če podani predlogi niso ustrezni.

Slika 6. Področje za vnos kompetenc pri oblikovanju novega Nefiks vpisa

Pomembno je, da izbereš zgolj kompetence, pri katerih res opaziš lasten napredek. Če določena aktivnost traja en dan ali manj, je na njej težko pomembno razviti več kot tri kompetence. Večtedenska dejavnost pa lahko prinese občuten razvoj večjega števila kompetenc. V skladu s trajanjem in lastno presojo tako izbereš primerno število in nabor kompetenc. Ustrezna samoocena pri izboru kompetenc povečuje verjetnost za potrditev vpisa s strani potrjevalca. Če obkljukaš vidnost vpisa na svojem profilu za delodajalce, te bodo lahko zaposlovalci iskali po posameznih kompetencah, ki so navedene v tabelah (3 in 4) na naslednjih dveh straneh

18


Tabela 3. Nabor predlaganih kompetenc za prve štiri skupine kompetenc pri oblikovanju vpisa

sporazumevanje v tujem jeziku

digitalna pismenost

matematična pismenost, znanost in tehnologija

uporaba MS Office

upravljanje financ

uporaba MS Office Excel − zahtevno

računovodstvo osnovno/zahtevno

učinkovita poslovna korespondenca

uporaba Open Office

načrtovanje financ

pisanje poslovnih dopisov

obdelava baz podatkov

analitično mišljenje

sporazumevanje v maternem jeziku

(najprej izbereš jezik)

učinkovita telefonska komunikacija učinkovito podajanje informacij

priprava administrativnih obrazcev priprava akademskih besedil

montaža filmov osnovno/zahtevno programiranje osnovno/zahtevno postavljanje spletnih strani

logično sklepanje statistična obdelava podatkov

osnovno/zahtevno

uporaba zahtevne matematike

objavljanje na spletni strani

znanstvena analiza

grafično oblikovanje osnovno/zahtevno

znanstveno raziskovanje

lektoriranje besedil

obdelava fotografij

pisanje poročil

priprava jezikovno ustreznih besedil

uporaba Googlovih orodij

laboratorijsko delo

branje in interpretacija besedil v javnosti

uporaba e–orodij za pisarniško poslovanje

študij strokovnih besedil

jezikovno ustrezno nastopnaje

uporaba e–orodij za elektronsko poslovanje

objava strokovnih spoznanj

priprava znanstvenih besedil pisanje oglasnih sporočil pisanje člankov in besedil za objavo

sposobnost razumevanja in interpretacije uporaba e–orodij za projektni strokovno zakonodaje in pravnih predpisov management poznavanje področja prevajanje iz tujega jezika

priprava in obdelava spletnih anket

hitro tipkanje

prevajanje v tuj jezik

nalaganje programske opreme

priprava naročilnic, dobavnic in računov

simultano prevajanje

priklapljanje in osnovna popravila računalniške opreme

tolmačenje

oblikovanje e–newsletterjev poznavanje družbenih omrežij e–oglaševanje drugo

19


Tabela 4. Nabor predlaganih kompetenc za zadnje štiri skupine kompetenc pri oblikovanju vpisa

samoiniciativnost in podjetnost

Medosebne in družbene kompetence

učenje učenja

splošna kultura

poznavanje področne zakonodaje

pedagoško delo

natančnost

trženje

vodenje timov

andragoško delo

fleksibilnost

pridobivanje investitorjev

vodenje sestankov

didaktična usposobljenost

spoštovanje različnosti

vodenje aktivnosti

izvajanje evalvacije

delo v večkulturnem okolju

prodaja

hitro odzivanje

izvajanje supervizije

ustrezen odnos

projektno načrtovanje

delo s strankami

načrtovanje izobraževanj, delavnic

poznavanje

projektno vodenje

animacija

izvajanje izobraževanj, delavnic

strateško razmišljanje

reševanje konfliktov

znanstveno raziskovanje

ulična distribucija

motivacija

ročne spretnosti

moderacija

inoviranje

svetovanje

priprava

prepoznavanje potreb ciljne publike

karierno svetovanje

javno nastopanje

kadrovski proces

organizacijske sposobnosti

poučevanje,

učinkovita predstava produktov

produktov/storitev sodelovanje s ključnimi kupci pridobivanje financ

poznavanje učnih stilov prepoznavanje kompetenc postavljanje kompetenčnih modelov

prenos znanja

delo v stresnih pogojih projektno delo sposobnost dolgotrajne koncentracije timsko delo drugo

20

teorije področja izvajanje kulturnih aktivnosti


Priloge Če želiš svojemu vpisu dodati datoteko z relevantno vsebino o učni izkušnji, lahko to narediš tako, da pod napisom Priloge izbereš ustrezno prilogo s svojega seznama že naloženih prilog ali pa naložiš novo datoteko. Priloga ni obvezna za potrditev in veljavnost vpisa.

Podatki za potrditev Pod napisom Podatki za potrditev vneseš kontaktne podatke osebe, ki je spremljala tvojo učno izkušnjo (ime in priimek, e–naslov ter telefonsko številko) in bo zato lahko potrdila (ali zavrnila) tvoj vpis in ga tako naredila (ne)veljavnega. Pod polji za kontaktne podatke se nahaja še prostor za osebno sporočilo potrjevalcu. Kar vpišeš v to polje, bo vidno zgolj potrjevalcu ob prejemu e-maila za potrditev tvojega vpisa in ne bo shranjeno v e-Nefiks sistemu ali v posameznem vpisu.

Shranjevanje in pošiljanje Za pošiljanje izpolnjenega vpisa potrjevalcu, klikneš na gumb Shrani in pošlji v potrditev. Pred tem lahko s klikom na Predogled vidiš izgled izpolnjenega vpisa. S klikom na gumb Shrani pa ohraniš trenutno vnesene podatke za morebitno dopolnjevanje in pošiljanje vpisa v potrjevanje v prihodnosti.

Priporočila in dodatki Priporočila in dodatki so namenjeni dodatnemu dokazovanju tvoje kompetentnosti. Priporočila napišejo oz. pregledajo in potrdijo delodajalci ali odgovorne vodje, ki so v preteklosti nadzorovali tvoje delo (lahko prostovoljno, študentsko, pogodbeno, redno ipd.). Tako kot na seznamu Nefiks vpisov lahko seznam priporočil razporejaš po kronološkem ali abecednem vrstnem redu (klik na eno od ikon s puščico), obenem pa so uporabljeni enaki simboli in njihovi pomeni (glej podpoglavje Seznam Nefiks vpisov). Prošnjo za priporočilo pošlješ delodajalcu neposredno preko e-Nefiks sistema (podobno kot pri potrjevanju novega vpis). To storiš tako, da najprej klikneš na gumb Dodaj novo priporočilo. Odpre se ti urejevalnik priporočila. Vneseš primeren naslov priporočila in po želji obkljukaš polje za prikaz priporočila na tvojem profilu za delodajalce.

21


Vsebina Pod napisom Vsebina se nahajajo polja za odgovore na sledeča vprašanja: − Kakšna/katera dela je oseba pri vas opravljala? − Pri čem se je še posebej izkazala? − Izstopajoče pozitivne osebnostne lastnosti, zaradi katerih svoje delo opravlja dobro. − Zakaj jo želite priporočiti drugim? Delodajalcu, ki mu pošiljaš prošnjo za priporočilo, lahko olajšaš delo z vpisom po tvojem mnenju ustreznih odgovorov na zgornja vprašanja. Delodajalec bo imel, poleg zavrnitve priporočila, možnost dopisati besedilo tvojim odgovorom, jih spremeniti ali pa izbrisati in odgovore v celoti napisati od začetka. Pomembno je, da so tvoji morebitni predlogi odgovorov čimbolj objektivni.

Podatki o organizaciji in osebno sporočilo Na desni polovici urejevalnika priporočila vneseš kontaktne podatke organizacije in osebe, ki jo naprošaš za priporočilo (naziv organizacije, ime in priimek kontaktne osebe, e-naslov kontaktne osebe ter telefonska številka organizacije ali kontaktne osebe). Na dnu se, kot pri ustvarjanju vpisa, nahaja prostor za osebno sporočilo. Kar vpišeš v to polje, bo vidno zgolj kontaktni osebi ob prejemu prošnje za priporočilo in ne bo shranjeno v e-Nefiks sistemu ali posameznem priporočilu.

Shranjevanje in pošiljanje Za pošiljanje izpolnjene prošnje za priporočilo klikneš na gumb Shrani in pošlji v potrditev. S klikom na gumb Shrani pa ohraniš trenutno vnesene podatke za morebitno dopolnjevanje in pošiljanje priporočila v prihodnosti.

22


ŽIVLJENJEPISI Orodje Življenjepisi je namenjeno oblikovanju enega ali več življenjepisov v skladu s tvojim namenom uporabe. Če imaš namen iskati zaposlitev na več različnih področjih dela, je smiselno oblikovati različne življenjepise oz. CV-je, če pa iščeš delo na enem specifičnem področju, bo en življenjepis verjetno zadoščal. Vsi življenjepisi morajo biti natančni in iskreni, a obenem jedrnati, zato naj bo njihova vsebina omejena le na to, kar je relevantno za določeno poklicno področje ali posamezen razpis oz. delodajalca. Za oblikovanje življenjepisa klikneš na gumb Dodaj nov CV. Najprej napišeš naslov življenjepisa, izbereš jezik (slovenski ali angleški) in po želji obkljukaš polja za vidnost življenjepisa delodajalcem, vključitev slike v CV (v kolikor jo imaš že naloženo na svoj e-Nefiks profil) in njegov prikaz na tvojem profilu za delodajalce.

Osebni podatki Pod napisom Osebni podatki so že samodejno vneseni tvoji podatki iz e-Nefiks profila (ime in priimek, naslov, e-naslov, telefonska številka, državljanstvo, rojstni datum in spol). V kolikor je med podatki kakšna napaka, jo je mogoče popraviti v urejevalniku življenjepisa, še bolje pa jo je popraviti v urejevalniku e-Nefiks profila (glej 2. poglavje), saj se tako napaka ne bo ponavljala. Poleg že navedenih osebnih podatkov lahko vpišeš še: − URL naslov lastne spletne strani (ali profila na družbenem omrežju − npr. LinkedIn), − svoj naslov v aplikacijah za takojšnje sporočanje (Viber, Skype, Messenger ipd.), − številko faksa (redko uporabljeno).

Delovne izkušnje Delovne izkušnje lahko vneseš s klikom na Dodaj novo delovno izkušnjo ali pa jih vneseš s klikom na Uvozi podatke in izbiro relevantnih Nefiks vpisov. Pred tem še v vrhnje polje napiši želeno zaposlitev oz. poklicno področje. Pri vnosu nove delovne izkušnje vpišeš: − datum začetka in konca dela, − delovno mesto, − sektor ali vrsto dejavnosti, − glavne delovne naloge oz. pristojnosti, − naziv in naslov delodajalca.

23


Ob uvozu podatkov iz Nefiks vpisov se del podatkov samodejno vpiše, nato pa jih lahko še dopolniš ali spremeniš. Vključiš lahko poljubno število delovnih izkušenj. Če vpišeš določeno delovno izkušnjo, nato pa si premisliš in je ne želiš vključiti v življenjepis, jo lahko izbrišeš s klikom na ikono smetnjaka na desni strani.

Izobraževanje in usposabljanje Področje izobraževanja in usposabljanja je namenjeno vnosu dokončanega formalnega izobraževanja. Tu se lahko vpiše vsa izobraževanja in usposabljanja, ki so se zaključila s pridobitvijo javno veljavnega potrdila (spričevala, certifikata, diplome ipd.). S klikom na Uvozi podatke lahko v življenjepis vneseš izobrazbo, ki je že zabeležena v tvojem e-Nefiks profilu. S klikom na dodaj novo izobraževanje pa se prikažejo polja za vnos sledečih podatkov: − datum začetka in konca izobraževanja, − naziv pridobljene izobrazbe in/ali nacionalne poklicne kvalifikacije, − stopnja izobrazbe po nacionalni ali mednarodni klasifikacijski lestvici, − glavni predmeti/pridobljeno znanje in kompetence, − naziv ustanove, ki je podelila diplomo, spričevalo ali certifikat. Priporočamo, da vneseš vsa tista zaključena izobraževanja, ki so relevantna za določeno poklicno področje, za katero oblikuješ življenjepis. Dodaš lahko poljubno število izobraževanj oz. usposabljanj, v primeru napake pa uporabiš ikono smetnjaka za izbris.

Znanje in kompetence Tukaj ti pridejo zelo prav tvoji Nefiks vpisi. Različna vpisna polja predstavljajo različne vrste znanja. Kompetence in druga znanja lahko napišeš ali pa klikneš na gumb Uvozi in izbereš kompetence na podlagi tvojih Nefiks vpisov. Na voljo je sedem vpisnih polj: − socialno znanje, − organizacijsko znanje, − tehnično znanje, − računalniško znanje, − umetniško znanje, − ostalo znanje, − vozniško dovoljenje (vneseš kategorije motornih vozil).

24


Jeziki V primeru, da imaš skrbno izpolnjen e-Nefiks profil, se bodo jeziki in stopnje jezikovnih spretnosti samodejno pojavili v urejevalniku življenjepisa. V nasprotnem primeru je potrebno pri vsakem kreiranju življenjepisa znova vnesti znanje jezikov. Izbereš svoj materni jezik, nato pa še poljubno število tujih jezikov, ki jih uporabljaš (glej sliko 7). Pri tujih jezikih vneseš stopnjo znanja po skupnem evropskem referenčnem okvirju za jezike (od A1 do C2) na področju slušnega razumevanja, bralnega razumevanja, govornega sporazumevanja, govornega sporočanja in pisanja.

Dodatno/priloge V polje Dodatne informacije lahko vneseš relevantne informacije o sebi, ki v življenjepisu še niso predstavljene (npr. prejeta priznanja, delo na določenem projektu, reference, objave ipd.). Življenjepisu lahko dodaš tudi prilogo za dodatno podkrepitev tvoje kompetentnosti. S seznama obstoječih prilog izbereš ustrezno datoteko ali pa naložiš novo.

Predogled in shranjevanje Ko končaš z izpolnjevanjem življenjepisa, lahko s klikom na Predogled vidiš njegov končni izgled. Po potrebi lahko nato še spremeniš vnesene podatke, drugače pa klikneš na gumb Shrani. Če ima določen življenjepis obkljukano dovoljenje za prikaz delodajalcem, je na profilu za delodajalce viden takoj po shranitvi. Vsak življenjepis je mogoče prenesti tudi v PDF obliki.

Slika 7. Vnos znanja jezikov v urejevalniku življenjepisa

25


PREGLED KOMPETENC Pregled kompetenc omogoča ogled in prenašanje ustvarjenih knjižic kompetenc, ki so odlična priloga ob pošiljanju življenjepisa potencialnemu delodajalcu. Za vpis v posamezno knjižico kompetenc lahko izbiraš med vsemi kompetencami, ki so ti bile potrjene v različnih Nefiks vpisih. Knjižico oblikuješ s klikom na napis Nova knjižica kompetenc in izbiro želenih kompetenc (obkljukaš polja pred kompetencami). Kompetence obkljukaš v skladu s poklicnim področjem, na katerem želiš delovati, oz. razpisom, na katerega se prijavljaš. Na vrhu strani vsako knjižico kompetenc poimenuješ in po želji obkljukaš polje za dodajanje celotnih Nefiks vpisov v knjižico. Knjižice kompetenc z Nefiks vpisi so precej daljše, a tudi bolj izčrpne kot knjižice brez njih. Oblikovanje knjižice zaključiš s klikom na gumb Shrani na dnu strani. Knjižica se sedaj nahaja na tvojem seznamu knjižic kompetenc in jo lahko preneseš v PDF obliki (primer slika 8 spodaj).

Slika 8. Primer knjižice kompetenc brez priloženih Nefiks vpisov

26


Priloge Priloge so prostor za shranjevanje datotek, ki jih lahko priložiš vsakemu novemu Nefiks vpisu ali življenjepisu, lahko pa jih tudi samostojno prikazuješ na svojem profilu za delodajalce, če obkljukaš to možnost. Namenjene so dodatnemu dokazovanju tvoje kompetentnosti. Prilogo naložiš s klikom na gumb Dodaj novo datoteko in izbiro želene datoteke iz svoje naprave. Ko je priloga naložena, jo lahko po kliku na ikono pisala preimenuješ in/ali prikažeš na svojem profilu za delodajalce. Urejanje zaključiš s klikom na ikono diskete.

MOJ PROFIL ZA DELODAJALCE S klikom na Moj profil za delodajalce lahko vidiš, kako tvoj profil vidijo kadroviki, ki v e-Nefiks sistemu iščejo bodoče kadre svoje organizacije (v kolikor imaš v profilu odobren vpogled delodajalcem). V skladu s podanimi dovoljenji lahko zaposlovalci na tvojem profilu vidijo osebne podatke, fotografijo, Nefiks vpise, tortni diagram razvitih kompetenc po področjih, življenjepis, priloge in priporočila.

SPOROČILA V orodju sporočila te lahko kontaktirajo delodajalci, ki si želijo o tebi izvedeti več ali te povabiti na razgovor na podlagi tvojega e-Nefiks profila. Ko te kontaktirajo, lahko tudi ti vidiš njihov profil. S klikom na sporočila lahko vedno vidiš zgodovino komunikacije z določenim delodajalcem in po želji nadaljuješ pogovor.

POMOČ PRI UPORABI E-NEFIKS SISTEMA Če imate o sistemu e-Nefiks še kakršnakoli vprašanja, vam bomo na Zavodu Nefiks z veseljem odgovorili. Vprašanja lahko zastavite: − na e-naslovu nefiks@nefiks.si, − osebno na Zavodu Nefiks (Ob dolenjski železnici 12, 1000 Ljubljana) v času uradnih ur, − na telefonski številki 040 698 915.

27


3. e-Nefiks za organizacije V e-Nefiksu pod organizacije štejemo praktično vse pravne subjekte (podjetja, zavode, društva, zadruge …). Organizacije lahko nastopajo v trojni vlogi: − kot vpisovalci aktivnosti mladim, − kot potrjevalci kompetenc mladim, − kot iskalci kadrov. Znotraj e-Nefiksa si organizacija brezplačno izoblikuje svoj profil, obenem pa pridobi kompleksno analizo podatkov, ki jih mladim vpisuje sama: graf kompetenc, ki jih je možno dobiti pri njih, listo uporabnikov/članov, možnost internega komuniciranja ... Organizacija prav tako lahko oblikuje opis aktivnosti, jo promovira na strani nefiks.si, listi svojih članov pošilja obvestilnike, zbira in organizira prijave, komunicira s prijavljenimi udeleženci in ureja podatke. Prednosti uporabe e-Nefiksa so tudi že izdelane liste prisotnosti, na katere je možno vstavljati lastne logotipe, možnost uporabe »na terenu«, npr. preko telefona. V tem poglavju so navodila, kako vzpostaviti zgoraj naštete aktivnosti, medtem ko je opis postopka kadrovanja v naslednjem poglavju.

Prvi korak: Registracija na portalu Sistem e-Nefiks najdete na naslovu app.nefiks.si oziroma do njega dostopate preko strani Zavoda Nefiks, nefiks.si. Pod okenci za prijavo, ki jih boste uporabljali ob vseh naslednjih obiskih portala, lahko najdete povezavo Registracija za organizacije. Klik vas bo pripeljal v spletni obrazec, v katerega vnesete: − Ime in priimek osebe, ki bo v vašem podjetju oz. organizaciji iskala kadre. − E-naslov kontaktne osebe. − Izbrano geslo (zaradi varstva podatkov vaših uporabnikov izberite takšnega, ki ga ni lahko uganiti, oziroma ga zaščitite s programom za hrambo gesel). − Ime organizacije oz. vašega podjetja. − Davčno številko vašega podjetja.

28


AKTIVNOSTI Organizacije, ki izvajate različna izobraževanja in dejavnosti, lahko svoje aktivnosti vpišete in k udeležbi tudi vabite kandidate s pošiljanjem obvestilnika. Posamezniki, ki se bodo vaših aktivnosti udeležili, bodo pridobljene kompetence lahko navedli med svojimi izkušnjami z vnosom v e-Nefiks, vi pa boste njihovo udeležbo tudi potrdili ter tako drugim delodajalcem in organizacijam zagotovili resničnost navedenih podatkov. Nova aktivnost Vpišete jo s klikom na gumb Nova aktivnost. Pri izbiri naziva aktivnosti imejte v mislih morebitne prihodnje ponovitve te aktivnosti oz. njene variacije, da ne bo v vaših arhivih prišlo do zmede. Izberite tudi, ali želite, da se aktivnost prikazuje javno, torej vsem uporabnikom sistema e-Nefiks.

Slika 9.

Dodajanje aktivnosti Podatki, vpisani v tem razdelku, so namenjeni vabljenju k udeležbi ter opisu aktivnosti. Podatki o aktivnosti V okenca vpišite podatke o času in kraju izvajanja aktivnosti ter opis, ki je kratek in jedrnat ter bo služil tako vpisu v e-Nefiks kot vabilu za udeležbo na aktivnosti. Besedilo lahko z urejevalnikom oblikujete in vanj vstavljate e-povezave. Podatki za prijavo Če lahko na aktivnost sprejmete le omejeno število ljudi, to vpišite v polje Maksimalno število udeležencev. Z gumbi za obveščanje in onemogočanje prijave boste lažje upravljali število prijavljenih kandidatov.

29


Slika Poskrbite tudi, da bo aktivnost privlačna: uporabite sliko, ki bo potencialne udeležence pritegnila in prepričala k prijavi. Projektni podatki V sistem je naložena privzeta prijavnica. Če želite ustvariti svojo, jo najprej ustvarite s klikom na Prijavnice v navigacijskem meniju. Če aktivnost poteka v okviru projekta, lahko opis aktivnosti opremite s projektnim logotipom: izbirate lahko med tistimi logotipi, ki so v vašem profilu že naloženi, ali pa logotip naložite v tem koraku. V primeru, da sodelujete s partnerskimi organizacijami, lahko v opis aktivnosti dodate do 3 projektne logotipe.

Podatki za Nefiks vpis V tem razdelku so informacije, bistvene za uporabnike sistema e-Nefiks. Ob udeležbi vaše aktivnosti se bodo v njihovih profilih izpisali podatki, ki jih boste vnesli v naslednjih korakih. Vrste aktivnosti Glede na profil aktivnosti se v spustnem meniju v razdelku Vrsta aktivnosti odločite med izobraževanji, prostovoljnim delom, delovnimi izkušnjami, delom na družbenoodgovornih projektih, delom v tujini ter ostalimi načini pridobivanja znanja. Pridobivanje znanja z aktivnim državljanskim delom in odgovornim delom na projektih Sem lahko vpišete vse odgovorne naloge, ki jih bodo posamezniki samostojno opravljali pri kakšnem delu. Pri tem področju je predvsem pomembna odgovornost, ki jo bo posameznik nosil pri nalogi. Na primer: vodja projekta, organizator/-ka koncerta, predsednik/ca, tajnik/-ca, blagajnik/-čarka, podpresednik/-ca društva/organizacije, urednik/-ca publikacije, koordinator/-ka. Getting experiences in foreign countries V razdelku vpišite aktivnosti, v katerih je bil oziroma bo udeležen posameznik v tujini. Sem spadajo na primer delavnice, seminarji, študentsko delo, študentske in mladinske izmenjave ter prostovoljstvo. Pridobivanje znanja v organiziranih oblikah izobraževanja Sem vpišete tečaje, seminarje, delavnice, konference, izobraževanja in druge oblike neformalnega izobraževanja, za katere menite, da bodo posameznikom omogočile, da se bodo naučili nekaj novega. Na primer: izobraževanje taborniških oz. skavtskih voditeljev in planinskih vodnikov, izobraževanje mladinskih uličnih delavcev, izobraževanje projektnih vodij in podobno.

30


Ostali načini pridobivanja znanja Sem sodi vse, česar se bodo posamezniki naučili, pa ne spada v nobeno od ostalih kategorij Nefiksa. Na primer: samostojno učenje igranja inštrumenta (kitare), samostojno učenje tujega jezika (s pomočjo kaset), samostojno raziskovanje zgodovine kraja (raziskovalna naloga). Pridobivanje znanja na taborih in s prostovoljnim delom Sem lahko vpišete vse znanje, ki ga bodo posamezniki pridobil s sodelovanjem na taborih, kot vodje, pomočniki, voditelji, ali pa vse, kar bodo počeli prostovoljno pri vaši organizaciji. Na primer: učna pomoč otrokom (Zveza prijateljev mladine, šola), delo v zavetišču za živali, deljenje hrane brezdomcem in še mnogo drugega. Pridobivanje znanja z delom (študentski servisi, pogodbeno delo, ostale delovne izkušnje) Sem lahko vpišete vse, kar bodo posamezniki počeli preko dela preko študentskega servisa/ pogodbe, če to ne spada pod katero od ostalih kategorij. Na primer: administracija v podjetju, gostinska dela, programiranje in oblikovanje spletnih strani, varstvo otrok, delo v trgovini s konfekcijo in še mnogo drugega.

Podatki o aktivnosti V razdelek vpišite podatke o aktivnosti, vaši organizaciji oz. podjetju ter kontaktne podatke in podatke odgovorne osebe. Vključite tudi trajanje aktivnosti in število delovnih enot, bodisi v urah ali dneh.

Opis V okence vpišite kratek povzetek dogajanja.

V spustnem meniju izberite kompetence, ki jih bodo udeleženci pridobili ali razvili. Vsaka ključna kompetenca je razdeljena na podkompetence, med katerimi izbirate. Priporočamo, da med vsemi izberete med 3 in 5 podkompetenc. Če ustrezne kompetence ni na seznamu, jo sami dodajte pod Ostalo. Podatki o organizaciji Vnesite podatke, ki se bodo prikazali ob potrditvi kompetence v udeleženčev e-Nefiks profil oz. vnos. Po zaključeni aktivnosti lahko vnesete še vašo oceno. Ko zaključite z vnašanjem vseh podatkov, pritisnite na gumb Shrani na dnu strani. Če aktivnosti ne želite vnesti, se na seznam aktivnosti vrnete s klikom na Prekliči.

31


Seznam aktivnosti Če izvajate veliko število aktivnosti, vam bo za pregled arhiva prišel prav iskalnik. V njem lahko med aktivnostmi iščete po ključnih besedah ter začetnem in končnem datumu.

Aktivnosti lahko tudi uredite po datumu ali po abecedi s klikom na gumba s puščicama: z miško postanite nad njima, da si ogledate legendo.

OBVEŠČANJE Sistem e-Nefiks omogoča tudi pošiljanje obvestilnika. V njem lahko naravnost na e-poštne naslove sporočate različne novosti: od razpisov, delovnih mest, najav dogodkov in seveda aktivnosti, objavljenih v e-Nefiksu.

Izbira prejemnika Izberite, kateri od skupin želite poslati obvestilnik. Če obvestilnika ne želite poslati nobeni od obstoječih skupin, izberite opcijo Drugi prejemniki in vnesite elektronske naslove prejemnikov. Obstoječe skupine so sestavljene bodisi iz vseh uporabnikov e-Nefiksa (vsi naši uporabniki), ki so se kadarkoli udeležili vaših aktivnosti, oziroma tistih, ki vam sledijo, bodisi iz udeležencev določene aktivnosti. Vsi prijavljeni bodo v tem primeru dobili na primer obvestilo o spremembi terminov ali pa le opomnik, ki jih bo spomnil na prihajajočo aktivnost. Komunicirate lahko tudi izven e-Nefiksa: v polje Drugi prejemniki vnesite njihove e-poštne naslove, ločite jih z vejico ali pa jih vpišite v novo vrstico. Po izbiri naslovnikov na dnu strani kliknite na gumb Naprej.

32


Izbira in vnos vsebine Naslov in zadeva sporočila sta lahko tudi enaka. V naslednjem koraku, v predogledu, boste lahko videli, kako se oba prikazujeta v obvestilniku. Če obvestilnik kreirate prvič, predlagamo, da opravite vse korake, nato pa se, če so potrebni popravki, vrnete nazaj in obvestilnik popravite. Poslan bo šele, ko boste v zadnjem koraku to izrecno potrdili. V okencih za vsebino vpišite želeno sporočilo ter vključite povabilo na morebitne prihajajoče aktivnosti.

Slika 10.

Ko zaključite z vnosom, kliknite na gumb Naprej.

Predogled Oglejte si predogled vašega obvestilnika in morebitne popravke vnesite pri prejšnjem koraku. Za potrditev pošiljanja kliknite gumb Naprej.

33


Slika 11.

34


Potrditev V tem koraku izveste število naslovov, na katere bo obvestilnik poslan. S klikom na gumb Zaključi bo obvestilnik nepreklicno poslan. E-Nefiks vas bo preusmeril na začetno stran, obvestilnik pa se bo začel pošiljati.

PRIJAVNICE Prijavnice so praktičen in enostaven način za zbiranje prijav na aktivnosti. Uporabite lahko prednastavljeno prijavnico, če pa vas zanimajo specifični podatki, lahko ustvarite svojo.

Dodajanje prijavnice Vnesite naslov prijavnice ter njen opis – slednji služi le za vašo evidenco.

Slika 12.

Vprašanja Izberite, kateri od prednastavljenih podatkov je pomemben za prijavo: telefon, kraj in leto rojstva morda niso vsi nujni. Vsaka prijavnica lahko vsebuje polja za ime, priimek in elektronski naslov. Poleg osnovnih vprašanj lahko prijavnico dopolnite s poljubnimi vprašanji. Prijavnico shranite na dnu strani ali pa jo zavržete s pritiskom na gumb Prekliči.

35


NEFIKS VPISI Če želite članom svoje organizacije ali uporabnikom in udeležencem aktivnosti sami vpisati vnose v e-Nefiks, to lahko storite na tem zavihku. Hkrati lahko za pregled preteklih vnosov uporabite iskalnik: izbirate lahko po ključnih besedah, datumih začetka in zaključka aktivnosti ter pregledate osnutke vpisov, čakajoče, sprejete in zavrnjene vpise.

Dodaj nov vpis S klikom na Dodaj nov vpis se odpre niz polj. Najprej izberite uporabnike, ki jim želite vpisati vnose v e-Nefiks. Vnos je bodisi ročen bodisi zahteva nalaganje CSV datoteke. Če izberete CSV datoteko, jo naložite s klikom na gumb Izberite datoteko in določite njene parametre. Pri ročnem vnosu kliknite Naprej in na naslednjem koraku vpišite imena in elektronske naslove. Ko dopišete vse uporabnike, kliknite gumb Naprej.

Slika 13.

Izberite vrsto aktivnosti: Pridobivanje znanja z aktivnim državljanskim delom in odgovornim delom na projektih Sem lahko vpišete vse odgovorne naloge, ki so jih posamezniki samostojno opravljali pri kakšnem delu. Pri tem področju je predvsem pomembna odgovornost, ki jo je posameznik nosil pri nalogi. Na primer: vodja projekta, organizator/-ka koncerta, predsednik/ca, tajnik/-ca, blagajnik/-čarka, podpresednik/-ca društva/organizacije, urednik/-ca publikacije, koordinator/-ka.

36


Getting experiences in foreign countries V razdelku vpišite aktivnosti, v katerih je bil udeležen posameznik v tujini. Sem spadajo na primer delavnice, seminarji, študentsko delo, študentske in mladinske izmenjave ter prostovoljstvo. Pridobivanje znanja v organiziranih oblikah izobraževanja Sem vpišete tečaje, seminarje, delavnice, konference, izobraževanja in druge oblike neformalnega izobraževanja, za katere menite, da so posameznikom omogočile, da so se naučili nekaj novega. Na primer: izobraževanje taborniških oz. skavtskih voditeljev in planinskih vodnikov, izobraževanje mladinskih uličnih delavcev, izobraževanje projektnih vodij in podobno. Ostali načini pridobivanja znanja Sem sodi vse, česar so se posamezniki naučili, pa ne spada v nobeno od ostalih kategorij Nefiksa. Na primer: samostojno učenje igranja inštrumenta (kitare), samostojno učenje tujega jezika (s pomočjo kaset), samostojno raziskovanje zgodovine kraja (raziskovalna naloga). Pridobivanje znanja na taborih in s prostovoljnim delom Sem lahko vpišete vse znanje, ki so ga posamezniki pridobil s sodelovanjem na taborih, kot vodje, pomočniki, voditelji, ali pa vse, kar so počeli prostovoljno pri vaši organizaciji. Na primer: učna pomoč otrokom (Zveza prijateljev mladine, šola), delo v zavetišču za živali, deljenje hrane brezdomcem in še mnogo drugega. Pridobivanje znanja z delom (študentski servisi, pogodbeno delo, ostale delovne izkušnje) Sem lahko vpišete vse, kar so posamezniki počeli preko dela preko študentskega servisa/ pogodbe, če ne spada pod katero od ostalih kategorij. Na primer: administracija v podjetju, gostinska dela, programiranje in oblikovanje spletnih strani, varstvo otrok, delo v trgovini s konfekcijo in še mnogo drugega.

Podatki o aktivnosti Izpolnite podatke z imenom aktivnosti ter podatke vaše organizacije.

Podatki o aktivnosti V razdelek vpišite podatke o aktivnosti, vaši organizaciji oz. podjetju ter kontaktne podatke in podatke odgovorne osebe. Vključite tudi trajanje aktivnosti in število delovnih enot, bodisi v urah ali dneh.

37


Opis V okence vpišite kratek povzetek dogajanja. V spustnem meniju izberite kompetence, ki so jih udeleženci pridobili ali razvili. Vsaka ključna kompetenca je razdeljena na podkompetence, med katerimi izbirate. Priporočamo, da med vsemi izberete med 3 in 5 podkompetenc. Če ustrezne kompetence ni na seznamu, jo sami dodajte pod Ostalo.

Podatki o organizaciji Vnesite podatke, ki se bodo prikazali ob potrditvi kompetence v udeleženčev e-Nefiks profil oz. vnos. Po zaključeni aktivnosti lahko vnesete še vašo oceno. Po vnosu vseh podatkov kliknite gumb Naprej.

Tip potrditve Izberete lahko med več načini potrditve: posameznike in skupine lahko bodisi ocenite bodisi jim le potrdite prisotnost. Skupinam oceno podate tako, da jo vpišete v okence. Če želite oceniti vsakega posameznika, je na voljo več možnosti: potrditev, ocena in priporočilo.

Pri razdelku priporočilo se bodo pojavila štiri okenca: Kakšna/katera dela je oseba pri vas opravljala; pri čem se je še posebej izkazala; izstopajoče pozitivne osebnostne lastnosti, zaradi katerih svoje delo opravlja dobro, in zakaj jo želite priporočiti drugim. Po izbranem načinu potrditve in morebitnem vnosu ocen in priporočil lahko nadaljujete na naslednji korak.

Predogled V zadnjem koraku Nefiks vpisov vas čaka še predogled vnesenega. Vnose potrdite s klikom na Zaključi. Če ste odkrili kakšno napako, se lahko vrnete na prejšnje korake in jih popravite ali pa vsebino shranite kot osnutek. Osnutke boste našli v seznamu z arhivom Nefiks vpisov. Uredite jih tako, da jih izberete in v desnem zgornjem kotu kliknete na ikono svinčnika. Koš za smeti vnos izbriše. S klikom na Zaključi vas Nefiks sprva opozori na morebitna manjkajoča polja, ob uspešnem pošiljanju pa se bo v arhivu prikazal najprej kot čakajoč, nato pa zavrnjen ali sprejet vnos.

38


PRIPOROČILA Priporočila lahko podate kot del Nefiks vnosov ali ob oceni aktivnosti, lahko pa jih posameznikom izdate tudi ločeno. Med preteklimi priporočili lahko iščete: izbirate lahko po ključnih besedah, datumih začetka in zaključka aktivnosti ter pregledate osnutke priporočil, čakajoča, sprejeta in zavrnjena priporočila. Za vnos novega priporočila kliknite na gumb Dodaj novo priporočilo.

Dodajanje priporočila Preteklim sodelavcem lahko v sistemu e-Nefiks s preprostim formularjem izdate oblikovana priporočila, ki si jih lahko tako vi kot posameznik sam prenesete v PDF obliki. Priporočilo naslovite ter dodajte ime in kontaktni e-poštni naslov posameznika, ki mu priporočilo izdajate. Priporočilo vsebuje štiri razdelke: − Kakšna/katera dela je oseba pri vas opravljala? − Pri čem se je še posebej izkazala? − Izstopajoče pozitivne osebnostne lastnosti, zaradi katerih svoje delo opravlja dobro. − Zakaj jo želite priporočiti drugim? V vsakega od razdelkov vnesite primeren opis v okence.

Podatki o organizaciji Vnesite tudi svoje kontaktne podatke, da bodo lahko bodoči potencialni delodajalci pri vas preverili verodostojnost priporočila. Po zaključenem urejanju in vnosu izberite Shrani in pošlji v potrditev.

DATOTEKE Tu lahko v svoj profil naložite poljubne datoteke: slednje se lahko prikazujejo na vašem javnem profilu ali pa datoteke hranite za lastno evidenco.

39


POMOČ PRI UPORABI E-NEFIKS SISTEMA Če imate o sistemu e-Nefiks trenutno ali ob njegovi uporabi še kakršnakoli vprašanja, vam bomo na Zavodu Nefiks z veseljem odgovorili. Vprašanja lahko zastavite: − na e-naslovu nefiks@nefiks.si, − osebno na Zavodu Nefiks (Ob dolenjski železnici 12, 1000 Ljubljana) v času uradnih ur, − na telefonski številki 040 698 915.

40


4. e-Nefiks za delodajalce Nefiks izhaja iz mladinskega polja, kjer se mladi naučijo marsikatero t. i. mehko veščino, ki jo delodajalci cenijo in iščejo. Pri tem ne gre zgolj za teoretično znanje, pač pa predvsem za ogromno prakse, ki jo mladi pridobijo tekom organiziranja mladinskih taborov, delavnic, koncertov, čistilnih akcij in drugih zelo raznovrstnih dejavnosti, kamor so vključeni. To so iznajdljivi mladi, ki imajo izkušnje vodenja projektov, timskega dela, velikokrat so vajeni javnega nastopanja in ne ustrašijo se delovnih izzivov. Mnogi mladi, ki so aktivni v mladinskem delu, beležijo svoje kompetence v Nefiks, nekateri izmed njih pa dovolijo delodajalcem vpogled v njihov profil. To so mladi, med katerimi lahko izbirate, ko iščete nove sodelavce. Seveda niso vsi mladi, ki vpisujejo v e-Nefiks, del mladinskega sektorja, vendar so po navadi tisti mladi, ki izkušnje beležijo, med bolj aktivnimi in samoiniciativnimi in se po tem ločijo od svojih vrstnikov. V e-Nefiksu boste našli mlade, ki se od povprečja razlikujejo že po tem, da so že storili korak več.

Prvi korak: Registracija na portalu Sistem e-Nefiks najdete na naslovu app.nefiks.si oziroma do njega dostopate preko strani Zavoda Nefiks, nefiks.si. Pod okenci za prijavo, ki jih boste uporabljali ob vseh naslednjih obiskih portala, poiščite povezavo Registracija za organizacije. Klik vas bo pripeljal v spletni obrazec, v katerega vnesete: − Ime in priimek osebe, ki bo v vašem podjetju oz. organizaciji iskala kadre. − E-naslov kontaktne osebe. − Izbrano geslo (zaradi varstva podatkov naših uporabnikov izberite takšnega, ki ga ni lahko uganiti, oziroma ga zaščitite s programom za hrambo gesel). − Ime organizacije oz. vašega podjetja. − Davčno številko vašega podjetja. »Želim uporabljati Iskalnik kadrov« V primeru, da želite v sistemu e-Nefiks dostopati do profilov uporabnikov, ki vanj vnašajo svoje življenjepise in kompetence, ter med njimi poiskati kandidate za zaposlitev, je treba skleniti pogodbo z Zavodom Nefiks. V njej se boste zavezali k varstvu podatkov, do katerih boste lahko dostopali. V kolikor pogodbe še niste sklenili, vas prosimo, da nas kontaktirate na nefiks@nefiks.si in najprej pridobite potrebna dovoljenja.

41


V nasprotnem primeru lahko z registracijo dostopate do osnovnega profila za organizacije in si ogledate delovanje sistema: po sklenitvi pogodbe pa vam bomo omogočili še razširjen dostop. Če ste pogodbo z Zavodom Nefiks že sklenili, odkljukajte polje pred Želim uporabljati Iskalnik kadrov. »Strinjam se s pogoji delovanja in poslovanja portala Nefiks.si« Pred uporabo portala e-Nefiks vas vabimo, da se seznanite z našimi pogoji delovanja in poslovanja. V celoti jih najdete na povezavi Pravno obvestilo.

Slika 14.

Ko se s pogoji seznanite, odkljukajte polje pred Strinjam se s pogoji delovanja in poslovanja portala Nefiks.si. Ko s strani Zavoda Nefiks prejmete e-poštno sporočilo, v njem kliknite na povezavo in se z izbranim e-naslovom ter svojim geslom vpišite v portal. Ureditev profila Ob uspešni registraciji in prijavi vas na naslovu app.nefiks.si pričaka portal e-Nefiks. Navigacijski meni na levi strani lahko po želji umaknete s klikom na ikono treh vzporednih črt, s ponovnim klikom pa ga ponovno prikažete. Na desnem delu strani najdete pregled vaše nedavne dejavnosti na portalu. Uporabo sistema e-Nefiks začnite z ureditvijo svojega profila na povezavi Naš profil v zgornjem delu navigacijskega menija.

42


PROFIL Preden v profil vpišete svoje podatke, si preberite obvestilo o hrambi osebnih podatkov. Sistem e-Nefiks bo v primeru, da se z njim strinjate, s posamezniki, vpisanimi v sistem e-Nefiks, delil naslednje podatke: − naziv organizacije, − ime in priimek odgovorne osebe, − e–naslov, − spletno stran, − ulico in hišno številko, − telefon, − pošto in poštno številko, − davčno številko in − podatke kontaktne osebe. Zavod Nefiks bo slednje zbiral in uporabljal tudi za namene interne statistične obdelave. Če se z navedenim strinjate, odkljukajte polje pred obvestilom.

Logotipi Izberite logotip vašega podjetja oz. organizacije v primerni obliki (jpg ali png). V profil ga naložite s klikom na Dodaj logotip. Odpre se brskalnik, v katerem poiščete svojo slikovno datoteko. Slednjo lahko kadarkoli zamenjate s klikom na Zamenjaj logotip.

Podatki organizacije Dopolnite manjkajoče podatke organizacije, da vas bodo osebe, ki si bodo ogledale vaš profil, lažje spoznale. Poleg osnovnih kontaktnih podatkov, kot so naslov, spletna stran in telefonska številka, je pomemben tudi opis organizacije. Vanj lahko poleg predstavitve podjetja vključite tudi povezave na druga spletna mesta, na primer morebitne druge spletne strani ter profile družbenih omrežij, kjer vas lahko uporabniki spremljajo. Tekst urejate z gumbi na vrhu okenca: njihove funkcije se prikažejo, ko z miško postanete nad njimi. Ko želite profil javno objaviti vsem uporabnikom sistema e-Nefiks, odkljukajte polje Naš profil naj bo javen. Vabimo vas tudi, da odkljukate polje za prejemanje obvestil Zavoda Nefiks: v njem vas bomo dvakrat mesečno obveščali o naših dejavnostih in pomembnih novicah! Ob vsaki spremembi v profilu ne pozabite shraniti sprememb: gumb najdete na dnu strani.

43


Kontaktne osebe V primeru, da želite dodati kontaktne osebe poleg nosilca vašega profila v e-Nefiksu, kliknite na zavihek na vrhu strani. S klikom na Dodaj kontaktno osebo se odprejo polja, v katera vnesite njene podatke. Če želite, lahko kontaktno osebo tudi odstranite s klikom na Prekliči. Podatkov ne pozabite shraniti.

Geslo V polji vnesite novo geslo in pritisnite na gumb Shrani.

Projektni logotipi Če vaše podjetje oz. organizacija deluje tudi na različnih projektih oz. področjih, lahko v tem razdelku v profil vnesete tudi z njimi povezane logotipe. Slednji se prikazujejo na morebitnih aktivnostih, ki jih boste razpisali znotraj e-Nefiksa.

ISKALNIK KADROV Iskalnik kadrov je funkcija sistema e-Nefiks, ki delodajalcem omogoča iskanje med registriranimi uporabniki. Ti v svoje profile vpisujejo pridobljene izkušnje in kompetence, slednje pa o mladih mnogokrat povedo bistveno več kot suhoparni življenjepisi, predvsem pa so potrjene s strani izvajalcev izobraževanj, preteklih delodajalcev in organizacij, kjer so navedene spretnosti in znanja mladi pridobili in izkazali.

Slika 15.

44


Podatki, ki se izpišejo ob iskanju, so zasebne narave: uporabljajo jih lahko le pooblaščene osebe ter organizacije in delodajalci, ki so z Zavodom Nefiks sklenili Pogodbo o poslovnem sodelovanju. Prosimo vas, da s podatki ravnate skrbno in dosledno z določili pogodbe. Če se iz iskalnika kadrov želite vrniti v prvotni meni, kliknite na ikono Zavoda Nefiks na vrhu navigacijskega menija.

Iskalnik V iskalniku lahko glede na vrsto poizvedbe izpolnite kolikor polj želite. Vsako dodatno polje razširi področje iskanja in s tem bazen uporabnikov, ki se bo prikazal v rezultatih. Če se želite iz rezultatov iskalnika kadrov vrniti nazaj na iskanje, v navigacijskem meniju znova kliknite na Iskalnik kadrov. Besedilo V iskalno polje vnesite ključne besede za najbolj splošno iskanje med kadri. Prav vam pride tudi v primeru, da iščete točno določenega kandidata po imenu ali priimku. Izobrazba V iskalnik vpišite želeno izobrazbo kadra, kadar vas zanimajo samo točno določeni izobrazbeni profili. Kraj bivanja Če iščete le kandidate, ki živijo v točno določenem kraju, vnesite tudi te podatke. Nekateri kandidati so se za zaposlitev pripravljeni tudi preseliti: odkljukajte polje, da razširite iskanje! Tip izobrazbe Če ne iščete točno določenega izobrazbenega profila, vendar bi področje iskanja radi zamejili na izobrazbene profile v družboslovni, humanistični, naravoslovni, tehnični ali kateri drugi smeri, izberite želena polja. Stopnja izobrazbe Nekatera delovna mesta od kadrov zahtevajo določene stopnje izobrazbe: odkljukajte tista, ki so ustrezna, oziroma polje pustite prazno, če takšnih omejitev ni. Leto (ali datum) rojstva Iščete lahko tudi glede na starost kandidatov. Polje Do ne vključuje kandidatov, rojenih na vneseni datum oz. letnico: za kandidate, rojene od 1988 do vključno leta 1993 zato vpišite na primer od 1988 do 1994. V primeru, da iščete samo iskalce prve zaposlitve, označite tudi to polje.

45


KOMPETENCE Iskalnik kompetenc je razdeljen na 8 ključnih skupin kompetenc, med katerimi ima vsaka številne podkompetence, med katerimi lahko izbirate. Sporazumevanje v maternem jeziku (slovenščina) Učinkovita telefonska komunikacija Učinkovito podajanje informacij Učinkovita poslovna korespondenca Pisanje poslovnih dopisov Priprava naročilnic, dobavnic in računov Priprava administrativnih obrazcev Priprava akademskih besedil Priprava znanstvenih besedil Pisanje oglasnih sporočil Pisanje člankov in besedil za objavo Lektoriranje besedil Priprava jezikovno ustreznih besedil Prevajanje iz tujega jezika Jezikovno ustrezno javno nastopanje Branje in interpretacija besedil v javnosti Sposobnost razumevanja in interpretacije zakonodaje in pravnih predpisov Hitro tipkanje Sporazumevanje v tujem jeziku Učinkovita telefonska komunikacija Učinkovito podajanje informacij Učinkovita poslovna korespondenca Pisanje poslovnih dopisov Priprava administrativnih obrazcev Priprava znanstvenih besedil Priprava akademskih besedil Pisanje oglasnih sporočil Pisanje člankov in besedil za objavo Lektoriranje besedil Priprava jezikovno ustreznih besedil

46


Jezikovno ustrezno javno nastopanje Branje in interpretacija besedil v javnosti Prevajanje v tuj jezik Prevajanje iz tujega jezika Simultano prevajanje Tolmačenje Sposobnost razumevanja in interpretacije zakonodaje in pravnih predpisov Digitalna pismenost Uporaba MS Office Uporaba MS Office – Excel – zahtevno Uporaba Open Office Obdelava baz podatkov Montaža filmov – osnovo Montaža filmov – zahtevno Programiranje – osnovno Programiranje – zahtevno Postavljanje spletnih strani – osnovno Postavljanje spletnih strani – zahtevno Objavljanje na spletni strani Grafično oblikovanje – osnovno Grafično oblikovanje – zahtevno Obdelava fotografij Uporaba e-orodij za projektni management Uporaba e-orodij za pisarniško poslovanje Uporaba e-orodij za elektronsko poslovanje Uporaba Googlovih orodij Priprava in obdelava spletnih anket Poznavanje socialnih omrežij Oblikovanje e-newsletterjev E-oglaševanje Priklapljanje in osnovna popravila računalniške opreme Nalaganje programske opreme

47


Matematična pismenost, znanost in tehnologija Upravljanje financ Načrtovanje financ Računovodstvo – osnovno Računovodstvo – zahtevno Analitično mišljenje Logično sklepanje Statistična obdelava podatkov Uporaba zahtevne matematike Znanstveno raziskovanje Znanstvena analiza Pisanje poročil Laboratorijsko delo Študij strokovnih besedil Objava strokovnih spoznanj Strokovno poznavanje področja Samoiniciativnost in podjetnost Pridobivanje financ Trženje Pridobivanje investitorjev Učinkovita predstavitev produktov Prodaja Projektno načrtovanje Projektno vodenje Strateško razmišljanje Ulična distribucija Poznavanje področne zakonodaje Inoviranje Priprava produktov/storitev Sodelovanje s ključnimi kupci Ročne spretnosti

48


Medosebne in družbene kompetence Timsko delo Vodenje timov Vodenje sestankov Vodenje aktivnosti Hitro odzivanje Prepoznavanje potreb ciljne publike Delo v stresnih pogojih Reševanje konfliktov Motivacija Moderacija Svetovanje Animacija Javno nastopanje Organizacijske sposobnosti Delo s strankami Projektno delo Sposobnost dolgotrajne koncentracije Poznavanje področne zakonodaje Učenje učenja Didaktična usposobljenost Pedagoško delo Andragoško delo Izvajanje evalvacije Izvajanje supervizije Načrtovanje izobraževanj, delavnic Izvajanje izobraževanj, delavnic Znanstveno raziskovanje Poznavanje učnih stilov Prepoznavanje kompetenc Postavljanje kompetenčnih modelov Karierno svetovanje Kadrovski proces Poučevanje, prenos znanja

49


Splošna kultura Spoštovanje različnosti Delo v večkulturnem okolju Fleksibilnost Natančnost Ustrezen odnos Poznavanje teorije področja Izvajanje kulturnih aktivnosti Številka v oklepaju poleg naziva ključne kompetence označuje, koliko posameznih podkompetenc ste izbrali. Vsaka dodatna kompetenca, ki jo boste označili, bo zožila področje iskanja. Ko zaključite z izborom iskalnih pojmov, pritisnite na gumb Iskanje na dnu strani. Vsako iskanje lahko v polju rezultatov shranite: gumb Shrani iskanje najdete na dnu strani z rezultati. V polje, ki se ob kliku pojavi, vnesite ime iskanja, da ga boste kasneje lažje našli. Pregled preteklih iskanj najdete na vrhu strani Iskalnik kadrov.

Pregled profilov V rezultatih iskanja se vam bo prikazal seznam kandidatov, ki ustrezajo izbranim parametrom. Nekateri osnovni podatki, kot so letnica rojstva, lokacija in pripravljenost na selitev, končan program in stopnja izobrazbe ter delovne izkušnje, se vam bodo prikazali že v osnovnem pregledu rezultatov iskanja. Posamezne kandidate si ogledate s klikom na njihovo ime, profil, ki ga javno delijo, pa se bo prikazal v novem zavihku.

50


Profil Osnovni opis Profil uporabnika je sestavljen iz več elementov. Uporabnike lahko spoznate že po njihovi profilni sliki, marsikaj novega pa boste o njih izvedeli iz grafa kompetenc. Nefiks vnosi Posamezna znanja, izkušnje in kompetence podrobneje spoznate s pregledom Nefiks vpisov. Vpisi, ki jih posamezniki vnašajo v e-Nefiks, so sestavljeni iz raznovrstnih izobraževanj, usposabljanj, delavnic, praks, prostovoljskega dela, študentskega in honorarnega dela, pa tudi povsem običajnih delovnih razmerij. Vnosi nosijo ime aktivnosti, podatke organizacije, natančne vloge udeleženca in njenega opisa, ter podatke o tem, kdaj se je aktivnost izvajala in obseg njenega trajanja. Pod osnovnim opisom aktivnosti najdete tudi kompetence, pridobljene v trajanju aktivnosti – členjene so po krovnih kompetencah. Vsaka aktivnost, prikazana na profilu posameznika, je hkrati potrjena s strani delodajalca, organizacije ali izvajalca aktivnosti oz. izobraževanja. Podatke odgovorne osebe, ki je aktivnost potrdila, najdete v desnem stolpcu, kjer so prikazani tudi njeni kontaktni podatki. Če se o posameznikovih spretnostih želite pozanimati pri osebah, ki so s kandidatom v preteklosti že sodelovale, jih lahko kontaktirate in se dodatno prepričate o njegovi ali njeni ustreznosti. Priporočila Institucije, ki so bile s kandidati prav posebej zadovoljne, lahko posameznikom napišejo tudi priporočila. V takšnih besedilih lahko pobliže spoznate izkušnje organizacij, ki so s kandidati sodelovale, in izveste več o posebnih dosežkih, izstopajočih lastnostih in priporočilih, zaradi katerih so odličen kader. Vnesena priporočila si lahko tudi shranite kot PDF dokument na svoj računalnik, kar storite s klikom na povezavo na dnu strani. Opombe V profile posameznikov lahko vnašate tudi opombe. Vnesete jih tako, da želeno besedilo (na primer: ustrezen, dobro znanje nemškega jezika ali družbena omrežja) vtipkate v okence. Opombe lahko po želji tudi obarvate, da boste med različnimi profili lažje razločevali. Ob prihodnjih uporabah iskalnika ali pa v shranjenih iskalnih rezultatih boste lahko enostavno ločili med izbranimi oz. izločenimi kandidati. Navigacija Iz opisa posameznega Nefiks vnosa se nazaj v uporabnikov profil vrnete s pritiskom na puščico v brskalniku.

51


Komuniciranje s kandidati Našli ste zanimivega kandidata, zdaj pa vas o njem zanima še kaj več: morda si želite, da bi vam posredoval svoj življenjepis ali pa vam povedal kaj več o vnesenih kompetencah. Gumb za pošiljanje sporočil najdete v rezultatih iskanja poleg uporabnikovega kratkega opisa. Kliknite na gumb Sporočilo. V okencu se odpre polje, v katerega vpišete svoj začetni pozdrav in se kandidatu predstavite – več o vas lahko izve tudi v vašem profilu. Komunikacija prek vmesnika e-Nefiks je varnejša za kandidate, saj tako ne izdajajo svojih direktnih kontaktnih podatkov, hkrati pa je praktična tudi za organizacije, ki imajo vso komunikacijo v e-Nefiksu shranjeno na enem mestu. Ko se s kandidatom dovolj spoznate, ga lahko tudi povabite, da vas kontaktira izven e-Nefiksovega vmesnika oziroma se z njim dogovorite za razgovor. Če se premislite in sporočila še ne želite poslati, pritisnite na gumb Prekini.

SPOROČILA Poslano sporočilo najdete v zavihku Sporočila v levem navigacijskem meniju. V stolpcu Uporabniki se bodo prikazali kandidati, ki ste jim že poslali sporočilo. S klikom na njihovo ime se prikaže zgodovina sporočil, ki ste si jih izmenjali, z vnosom besedila v okence na dnu pa lahko pogovor tudi nadaljujete. Če vas čakajo neprebrana sporočila, vas na to opozori desni stolpec s številom neprebranih sporočil.

52


5. Beleženje in priznavanje neformalnega Dejstvo je, da mladi ne pridobivajo delovnih izkušenj, navad, kompetenc in odnosa do dela le v formalnem šolskem sistemu, pač pa tudi v številnih življenjskih situacijah, v katerih se znajdejo. Tu gre za neformalno učenje (mladinske organizacije, tečaji, delavnice, sodelovanje v različnih projekti) ali pa za priložnostno učenje (študentsko delo, potovanja, prostovoljno delo, mediji …). Neformalno izobraževanje je načrtovan proces pridobivanja, razširjanja in poglabljanja znanja izven formalnih izobraževalnih programov in ni nujno, da vodi do formalno priznanih rezultatov. Izvajajo ga nevladne, neprofitne organizacije, lokalne skupnosti, posamezniki in tudi državne inštitucije. V mladinskem sektorju si mladinske organizacije pripisujejo vlogo glavnih izvajalcev neformalnega izobraževanja. Metode neformalnega izobraževanja so v primerjavi z metodami v formalnem izobraževanju bolj raznolike, usmerjene v skupinsko učenje, participativno zastavljene in večinsko temeljijo na izkušenjskem učenju. Učni proces je zastavljen fleksibilno in omogoča sprotno prilagajanje učnim potrebam udeležencev. Ključna prednost neformalnega izobraževanja je pridobivanje novih znanj in veščin ter krepitev kompetenc posameznika. V neformalno izobraževanje spadajo tudi izkustveno učenje, vrstniško učenje, priložnostno učenje. Odlična priložnost za neformalno izobraževanje je tudi prostovoljstvo. Tekom svojih dejavnosti se mladi mnogo naučijo. Pridobijo znanje in sposobnosti, ki so nujni in se komplementarno dopolnjujejo s teoretičnimi vidiki formalnega izobraževanja. Zato je nujno, da mladim omogočamo tako pridobljeno znanje tudi formalno priznavati za potrebe: − nadaljnjega šolanja, − zaposlovanja ali − napredovanja v različnih sistemih ter posledično krepitve zavesti o pomenu zaposlitvene pismenosti posameznika. Priznavanje neformalnega izobraževanja je Strasbourški proces na evropski ravni opredelil na 4 ključnih nivojih: » osebno priznavanje (temelji na posameznikovem prepoznavanju pomena vključevanja v izobraževanje izven formalnega sistema ter pozitivno vrednotenje le-tega, prepoznavanje naučenega ter prenos v različna okolja), » družbeno priznavanje (temelji na prepoznavanju pomena neformalnega izobraževanja, njegovi podpori in uporabi s strani poklicnega sektorja, civilne družbe, družine in širšega socialnega okolja), » formalno priznavanje (temelji na pravni, formalni in normativni urejenosti področja), » politično priznavanje (temelji na pravni, formalni in normativni urejenosti področja). Zavedanje pridobivanja znanja tako v formalni kot tudi neformalni obliki omogoča kakovostnejšo delo vseh deležnikov v projektu. Udeležencu omogoča razvoj in uporabo

53


kompetenc z različnih področij (tudi prenos znanj v druga področja). Pri tem posameznik spozna močne in šibke lastnosti, kar mu omogoča lažjo orientacijo na svoji karierni poti. Organizacije na dolgi rok s spremljanjem kompetenc svojih zaposlenih/udeležencev lažje in bolj kakovostno zastavijo svoj program ter organizirajo nadaljnje uspešno delo, kar rezultira v kakovostnejših programih, ki jih ponujajo, ter v kakovostnejših končnih izdelkih/storitvah.

Za vse to pa potrebujemo učinkovite mehanizme in orodja, ki nam omogočajo celovit sistemski pregled nad pridobljenimi znanji in kompetencami posameznika, Nefiks pa se nahaja na prehodu med beleženjem in priznavanjem. Nefiks se nahaja na meji med beleženjem in priznavanjem neformalno pridobljenega znanja. Beleži se s samim vpisovanjem, medtem ko se priznava tako, da mentor ali delodajalec zapisano potrdi (po potrebi zapis popravi), ostalo pa je v domeni delodajalca, da zapisano prepozna, oz. formalnega izobraževanja, da zapisano prizna v okvirju svojih pristojnosti. Po splošni opredelitvi je vrednotenje in priznavanje »proces, v katerem identificiramo in ovrednotimo vse dosežke (kvalifikacije) posameznika, ne glede na to, kje (v šolskem sistemu ali zunaj njega) in na kakšen način (z izobraževanjem, z delom, s prostovoljskimi dejavnostmi) so bile dosežene« (Andragoški center Slovenije, 2011a, 27). Ključne faze v procesu so: ugotavljanje (identificiranje) znanja, preverjanje oz. ocenjevanje in priznavanje (Andragoški center Slovenije, 2011a). Za Nefiks lahko rečemo, da zagotovo beleži, medtem ko funkcijo preverjanja prevzame delodajalec oz. mentor, ki znanje pisno, a ne z oceno, ovrednoti na podlagi posameznikove aktivnosti. Priznavanje pa ostaja v domeni deležnikov, ki jih posameznik z izpisi iz e-Nefiksa naslavlja, npr.: izobraževalni sistem, delodajalci … Kvaliteta zapisa sloni na tistem, ki vpisuje. Sistem e-Nefiks ponuja tutoriale, ki mladi osebi omogočajo vpogled v proces in kaj je priporočljivo, vendar mora mlada oseba v skladu s filozofijo prevzemanja odgovornosti za svoje znanje sama poskrbeti za verodostojnost vpisa. Glede na to, da je Nefiks zasnovan tako, da se vsak vpis pošlje v potrditev relevantni osebi (izvajalcu, mentorju, trenerju), sloni drugi del odgovornosti za kvaliteto vpisa na tej osebi. E-Nefiks ima v sistemu vnaprej zapisane možnosti za zapis kompetenc, ki mladi osebi pomagajo, da smiselno zapiše svoje znanje. Število ur in opis aktivnosti pa tistemu, ki na drugi strani izpis dobi, povesta, na kak način in kako dolgo je pridobivanje in utrjevanje kompetence potekalo. Npr. delodajalci pogosto izjavljajo, da jim število ur opravljanja določene delovne naloge pove veliko o usposobljenosti določene osebe. Dodatna komponenta zagotavljanja kakovosti pa so kontaktni podatki nekdanjega delodajalca ali izobraževalne institucije, pri kateri lahko tisti, ki mu je Nefiks izpis posredovan, preveri verodostojnost vsega zapisanega. Glede na to, da gre pri vpisovanju za proces, v katerem sta udeležena dva akterja – mlada oseba in mentor, opažamo celo to, da mladi ne zapišejo vsega znanja, ki so ga osvojili,

54


v strahu, da ne bo oseba, ki ji bodo vpis posredovali v potrditev, vpisa zavrnila. Ravno iz tega razloga pa ima e-Nefiks tudi možnost, da mentor vpis bodisi dopolni in potrdi ali pa osebi sporoči, kaj naj popravi. Načela za vrednotenje in priznavanje neformalnega znanja, postavljena s strani ACS, ki jim sledi tudi Nefiks: • Vrednotenje mora biti prostovoljno: v e-Nefiks beleži posameznik sam ali pa to zanj stori izvajalec, vendar v tem primeru posameznik vnos zavrne ali sprejme, kar pomeni, da ima ključno odločitev o tem še vedno posameznik sam. • V postopkih vrednotenja je treba spoštovati zasebnost posameznika: e-Nefiks je zasnovan v skladu z najnovejšo zakonodajo o varovanju osebnih podatkov. • Zagotoviti je potrebno poštenost postopka in enake možnosti vsem: v e-Nefiks vsi beležijo pod jasnimi, vnaprej znanimi pogoji in parametri. • Socialni partnerji morajo biti vključeni v proces vzpostavitve sistema priznavanja: e-Nefiks je nastal kot partnerski projekt Urada RS za mladino in Društva mladinski ceh, nakar je Zavod Nefiks postal samostojna organizacija, ki v sodelovanju s ključnimi deležniki sistem e-Nefiks razvija v skladu z najnovejšimi smernicami. • Posamezniku je potrebno v postopku zagotoviti vodenje in svetovanje: e-Nefiks ima vzpostavljen sistem tutorialov, prav tako pa je za pomoč vsak dan na voljo sodelavec v pisarni Zavoda Nefiks, na terenu pa Nefiksovi prostovoljci − tutorji. Verjamemo, da je sistem osnovan tako, da v digitalni dobi funkcionalno pismeni posamezniki zmorejo kvalitetno uporabljati sistem. (Ugotavljanje in vrednotenje ..., 2011b, 5).

Ključni koraki v procesu vrednotenja in priznavanja: • Identificiranje posameznikovih znanj, spretnosti in kompetenc, ki jih primerjamo z vnaprej določenimi standardi učnih izidov. • Dokumentiranje je zbiranje dokazov o znanju, spretnosti in kompetencah. • Potrjevanje učnih izidov je postopek potrjevanja posameznikovih učnih dosežkov, dokazanih v mapi učnih dosežkov ali ocenjeni in preverjeni na druge načine. • Preverjanje učnih izidov je nabor metod in postopkov, s katerimi se preverja obseg znanja, spretnosti in kompetenc. Ocenjujejo se lahko ustna predstavitev, raziskovalne naloge, projekti, eseji, demonstracija veščin. • Priznavanje učnih veščin je postopek, s katerim se uradno prizna osvojene učne izide, s podelitvijo nacionalne poklicne kvalifikacije ali z napredovanjem v izobraževalnem sistemu (Ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja v izobraževanju odraslih, 2011b, 30).

55


Po ugotovitvah Andragoškega centra Slovenije so nacionalni motivi za vrednotenje neformalnega in priložnostnega učenja: • Dejavniki izobraževalnega sistema: s priznavanjem neformalnega znanja se izboljša dostop do izobraževanja (omogoča vstop do višjega izobraževanja) in njegova učinkovitost. • Ekonomski dejavniki: potrebna znanja in spretnosti se približajo profesionalnim kvalifikacijam, ki jih podjetja potrebujejo. • Družbeni dejavniki: so priložnost za deprivilegirane družbene skupine, saj gre za pomoč pri reintegraciji na trgu dela in v družbi. Priznavanje spodbuja enakost. • Demografski dejavniki: omogoča boljši dostop do trga in mobilnost na trgu dela. Dejavnik se preusmerja na probleme staranja populacije in rasti migracij. • Tehnološki dejavniki: ko formalno izobraževanje ne dohaja razvoja tehnologij, je neformalno znanje usposabljanja za nove tehnologije ključnega pomena. • Povečana zavest in sprejemanje vrednotenja med deležniki: neformalno znanje spodbuja večji interes. • Meta razlog: spodbuja vseživljenjsko učenje (Ugotavljanje in vrednotenje ..., 2011b, 3).

Z vidika Nefiksa (e-Nefiksa) tudi sami opažamo, da so zgoraj našteti dejavniki, zlasti ekonomski in družbeni, najpogostejši razlog, da se mladi odločajo za beleženje, ob enem pa tudi zaradi razvoja samozavesti – vsaka mlada oseba, ki ima v portfoliu s strani druge osebe (mentorja, izvajalca) potrjene kompetence, lahko na nekem področju razvije določeno stopnjo samozavesti, ki jo lahko navzven dokaže z dokazili – izpisi iz e-Nefiksa. Resolucija o nacionalnem programu za mladino, ki je osnova za obstoj in razvoj e-Nefiksa, 2013 —2022 o priznavanju: Slednje (priznavanje) lahko dosežemo z (1) vzpostavitvijo sistema priznavanja neformalnega izobraževanja in povezovanja formalno in neformalno. Formalno izobraževanje lahko mladim ponudi le del potrebnih znanj in spretnosti v omejenem časovnem obdobju, medtem ko neformalno izobraževanje zaradi svoje narave in načina delovanja izvajalcev ponuja kakovostne načine pridobivanja preostalih ključnih kompetenc vse življenje. Povezava obeh izobraževanj lahko mladim zagotovi uspešno osamosvajanje, večjo zaposljivost, osebnostni/poklicni razvoj in višjo kakovost življenja (ReNPM13—22, 11). Nefiks zasleduje komplementarnost izobraževanja, ki jo, kot so pokazale naše interne raziskave in izjave delodajalcev, delodajalci znajo ceniti za odtenek bolj kakor izobraževalni sistem. Ključni doprinos Nefiksa je torej, da delodajalcem lahko predstavi celovitost mlade osebe, njenih kompetenc, pa tudi motiviranosti in tega, kako se znajde v različnih življenjskih situacijah. Mlade osebe ne ločuje na formalni in neformalni del, saj vsebuje tudi zapis formalne izobrazbe, pač pa jo predstavi kot nosilca kompetenc, ne glede na to, kje je ta oseba te kompetence razvijala.

56


Nekoliko drugače je, ko se želi mlada oseba zaposliti v javnem sektorju, ki je opredeljen z birokratskimi zahtevami. Zakonodaja sicer omogoča priznavanje neformalno pridobljenih delovnih izkušenj, a izvajanje le-tega v praksi je skoraj nično. Razlog je verjetno predvsem v tem, da je na trgu dela dovolj motiviranih in usposobljenih kandidatov, ki ustrezajo formalnim pogojem, tako da se delodajalcem še ni treba posluževati »alternativnih« metod, ki bi vključevale priznavanje neformalno pridobljenih delovnih izkušenj. Nefiks zasleduje tudi prizadevanja po priznavanju zapisanega v formalnem izobraževanju, a tukaj pogosto naleti na rigidne pravilnike visokošolskih institucij, ki ne dopuščajo dokazil, ki odstopajo od točno določenih obrazcev. Zakonodaja sicer ponuja osnovo za priznavanje neformalno pridobljenega znanja tudi v formalnem izobraževanju, implementacija pa je šibka, mnogokrat birokratsko naporna in v primerjavi z redno prakso – izpiti, vsebinsko celo bolj obsežna. Zakon o višjem strokovnem izobraževanju in Pravilnik o priznavanju predhodno pridobljenega znanja v višjem strokovnem izobraževanju (2010) sta definirala okvire priznavanja, vendar je postopek prepuščen rešitvam v posameznih organizacijah, tako da je z Nefiksom zabeleženo znanje možno prikazati samo v nekaterih primerih, odvisno od interpretacije posamezne visokošolske ustanove.

Resolucija o priznavanju vrednosti neformalnega in priložnostnega učenja na področju evropske mladine, 2006, je eden ključnih dokumentov za nadaljnji razvoj Nefiksa: Svet poziva članice in komisijo, naj: • Spodbujajo razvoj za mlade prirejenega elementa v okviru Europass za opredeljevanje/priznavanje spretnosti/sposobnosti, ki jih mladi pridobijo z neformalnim izobraževanjem. Zraven naj se omogoči, da se priloži spričevalo ali druga dokazala o usposobljenosti, npr. izpis iz e-Nefiksa. Sistem e-Nefiks pa prav tako vključuje pripravo Europass življenjepisa na način, ki omogoča izbiranje kompetenc, ki jih ima posameznik potrjene. • Vpisi posameznikovih sposobnosti naj se uporabljajo z namenom njihovega priznavanja na trgu dela. • Spodbujajo javne organe in nevladne organizacije naj uporabljajo zgoraj opisan inštrument, ki naj bo v skladu z evropskim portfeljem za mladinske voditelje in delavce. • Podpirajo posebne prispevke mladinskih organizacij in drugih nevladnih organizacijah na področju neformalnega učenja. • Spodbujajo nadaljnje raziskovanje vpliva neformalnega učenja. • Spodbujajo socialne partnerje, naj priznajo kakovost in raznovrstnost neformalnega učenja mladih ljudi. • Spodbujajo inovativna partnerstva med izvajalci neformalnega izobraževanja. • Pospešujejo dostop do Europassa in podobnih instrumentov na nacionalni in evropski ravni ter spodbujajo mlade, da jih prostovoljno uporabljajo (Resolucija o priznavanju vrednosti neformalnega in priložnostnega učenja na področju evropske mladine, 2006, 2−3).

57


NEFIKS IN NPK MLADINSKI DELAVEC Nacionalna poklicna kvalifikacija (NPK) je formalno priznana usposobljenost, potrebna za opravljanje poklica na podlagi nacionalnega poklicnega standarda. V preteklem obdobju je bil v mladinskem sektorju vzpostavljen nov standard mladinski delavec, ki pa ga je možno pridobiti tudi z dokazili iz e-Nefiksa. Če želi oseba glede na svoje izkušnje pridobiti nacionalno poklicno kvalifikacijo Mladinski delavec, mora dokazovati najmanj eno leto izkušenj s področja mladinskega dela, ki jih je lahko pridobila s prostovoljnim delom, delom, udeležbo na različnih usposabljanjih itd. Kandidat tako pripravi osebno zbirno mapo, v kateri dokazuje naslednja ključna dela: − načrtuje mladinske programe v sodelovanju z mladimi, − izvaja mladinske programe v sodelovanju z mladimi, − vrednoti mladinske programe, − vzpostavlja in vzdržuje sodelovalne in zaupne odnose z mlado osebo, − deluje z mladimi v skupinah in timih, − omogoča mladim pridobivanje kompetenc, − izvaja dejavnosti za razširjanje rezultatov dela mladih. Vsa potrebna dokazila pa je možno prikazati tudi z vpisi v e-Nefiks, kar je bilo potrjeno na primerih dveh mladinskih delavk, ki sta svoje izkušnje dokazali z e-Nefiksom. Kandidatki sta morali poleg dokazil v e-Nefiksu komisiji predstaviti tudi praktične izdelke in dokaze, da sta usposobljeni na tem področju.

58


6. Zaposlitvena pismenost Da je posameznik lahko uspešen na trgu dela, je treba zaposlitveno pismenost razvijati tudi zunaj formalnega sistema izobraževanja. Eden izmed ključnih elementov zaposlitvene pismenosti je tudi sprotno beleženje neformalno pridobljenega znanja. S tem stopamo na pot vseživljenjske karierne orientacije. Eden najboljših načinov pridobivanja kompetence zaposlitvene pismenosti je izkustvo in neformalno pridobivanje znanja. Pomembno je, da v to vključujemo tudi zavedanje o tem, da se od nas zahtevane spretnosti spreminjajo, zato znanja, ki so za zaposlitveno pismenost zadostovala pred nekaj leti, danes niso več dovolj. Neprestano učenje in spremljanje področja sta tisto, kar vodi do uspeha. Zaposlitveno pismenost vsakega posameznika med drugim torej sestavlja (Blazinšek, Ozebek 2010): − znanje o pisanju življenjepisa: kar e-Nefiks spodbuja z integracijo Europass življenjepisa v svoj sistem, prav tako pa mladim omogoča, da potrjene kompetence avtomatsko prenašajo v življenjepis; − sposobnost prepoznavanja, razvoja, krepitve in zapisa lastnih znanj in kompetenc, kar e-Nefiks omogoča s pomočjo vnaprej zapisanih kompetenc, med katerimi posameznik lahko izbira; − poznavanje trga dela: oseba, ki je aktivna, že v času izobraževanja dobi občutek o trgu dela, o tem, kaj iščejo delodajalci, katere kompetence so bolj iskane in bolje plačane … − sposobnost primerne samopredstavitve: oseba, ki ima zabeležene kompetence, jih brez težav prikaže delodajalcu; − primerno vedenje na razgovorih in sposobnost primernega prijavljanja na oglas, pisanje primernih motivacijskih pisem in prilog: v sklopu aktivnosti Zavoda Nefiks in portala nefiks.si je veliko aktivnosti, ki mladim omogočajo pripravo na razgovor in simulacijo zaposlitvenih razgovorov; − sposobnost aktivacije in razvoja socialne mreže: socialna mreža se deloma aktivira že s tem, ko posameznik pošlje neko aktivnost v potrditev; − vedenje, kaj moramo narediti, preden se sploh prijavljamo na oglas (preverjanje delodajalca in njegove dejavnosti, umestitev sebe in svojih lastnosti v vrednote podjetja …): v sklopu Nefiksovih aktivnosti je vse to možno osvojiti, še bolj pomembno od tega pa je, da posameznik, ki je aktiven, zmore vse te aktivnosti opraviti sam, vsakič znova.

59


7. Mladinsko delo, kompetence in karierni razvoj Mladinske organizacije in organizacije za mlade so prostor učenja participacije. Mladim omogočajo ne le, da se v projekte vključujejo, pač pa tudi, da aktivnosti sooblikujejo. Na tak način se učimo demokratičnega delovanja, pa tudi prevzemanja odgovornosti in sprejemanja posledic za svoje odločitve. Mladinsko delo, katerega učinke je možno beležiti z e-Nefiksom, je organizirana in ciljno usmerjena oblika delovanja mladih in za mlade, v okviru katere mladi na podlagi lastnih prizadevanj prispevajo k lastnemu vključevanju v družbo, krepijo svoje kompetence ter prispevajo k razvoju skupnosti. Izvajanje različnih oblik mladinskega dela temelji na prostovoljnem sodelovanju mladih, ne glede na njihove interesne, kulturne, nazorske ali politične usmeritve (Lebič, Majcen 2011). V praksi to pomeni, da mladi lahko organizirajo projekte s področja umetnosti, kulture, zaposlovanja itd. Pripravljajo aktivnosti, v katerih uživajo, se družijo, načrtujejo, sooblikujejo jih zase in za ostale mlade v okolju.

Nefiks v kontekstu mladinskega dela omenjamo, ker: − Je ideja Nefiksa zrasla na polju mladinskega dela, iz potrebe predstavljanja izkušenj mladinskih delavcev širši javnosti, predvsem delodajalcem. − Se indeks Nefiks razvija v okolju mladinskega dela, saj raste pod okriljem Zavoda Nefiks, kjer se razvija glede na potrebe mladih, ki so tam aktivni, in glede na potrebe trga dela. − Je z njim še vedno možno dobro zapisati vse, kar se v mladinskem delu dogaja, in to predstaviti delodajalcem, komisiji na NPK ali instituciji formalnega izobraževanja.

60


ZAVOD NEFIKS Poslanstvo Zavoda Nefiks je mladim in mladinskim organizacijam pomagati pri beleženju, predstavljanju in promoviranju neformalno pridobljenega znanja in kompetenc. Prav tako je namen Zavoda mladim pomagati pri kariernem razvoju in zaposlovanju. Vizija razvoja Zavoda Nefiks gre v smer, da neformalno pridobljeno znanje pri zaposlovanju mladih postane enakovredno formalnemu, ki ga mladi dokazujejo z Nefiksom − vodilnim orodjem za beleženje neformalno pridobljenega znanja. Zavod mladim in mladinskim organizacijam nudi ustrezno strokovno podporo pri beleženju in evidentiranju neformalnega učenja in učinkov mladinskega dela, z namenom njegovega priznanja v širši družbi. Zavod mladim prav tako omogoča predstavitve njihovih izkušenj preko spletnih portalov in jim tako pomaga pri pridobitvi ustrezne zaposlitve. Cilj zavoda je vključevanje, prepoznavanje in upoštevanje mladinskega ter prostovoljnega dela med drugim tudi v sistemih formalnega izobraževanja, pri nacionalnih poklicnih kvalifikacijah, pri sistemih štipendiranja in pri zaposlovanju. Zavod se zavzema za priznavanje takšnega dela in tam pridobljenega znanja kot oblike obveznih praks pri izobraževanju, kot dokazila o pridobljenih potrebnih izkušenj ali kot okoliščino, ki prinaša prednosti pri javnih razpisih ali pri zaposlovanju. Za dosego svojega namena in ciljev zavod izvaja različne promocijske dejavnosti neformalno pridobljenega znanja in organizira različne izobraževalne dogodke, kot so tečaji, seminarji ali delavnice z namenom dviga kompetenc, razvoja zaposlitvene pismenosti in spodbujanja podjetništva pri mladih. Na področjih svojega dela se zavod ukvarja tudi z založniško dejavnostjo in izdajanjem medijev. Za mlade zavod tudi sam izvaja različne prostočasne dejavnosti in prireja različne kulturne prireditve, s čimer prispeva tudi h kulturnemu udejstvovanju mladih. Zavod pripravlja tudi različne strokovne podlage za obstoj in vključitev že obstoječega sistema Nefiks v različne strukture delovanja družbe in v predpise ter nastopa v vlogi sogovornika z lokalnimi, nacionalnimi in mednarodnimi javnimi inštitucijami pri urejanju, beleženju in priznavanju neformalno pridobljenih znanj.

Mladi, ki so del Zavoda Nefiks, sledijo 4 načelom: 1. Aktivna participacija: mladi so udeleženi pri projektih in vodenju organizacije. 2. Timsko delo: v vse aktivnosti na Nefiksu vpeljujemo delo v timih. 3. Prevzemanje odgovornosti: mladi sami zasnujejo in izpeljejo projekte. 4. Karierna orientacija: vsi mladi pri dejavnostih načrtujejo svojo kariero in aktivnosti beležijo v e-Nefiks.

61


Aktivnosti Zavoda Nefiks so torej prežete z Nefiksom, Nefiks postavlja okvir delovanja, znotraj katerega je nastal cel spekter aktivnosti, ki mladim pomagajo zasledovati cilje vseživljenjske karierne orientacije. Razvoj aktivnosti je potekal spontano, glede na izražene potrebe mladih, ki so delovali ali bili udeleženci aktivnosti Zavoda Nefiks. Na neki točki je bilo ugotovljeno, da mladi, četudi jih beležijo, svojih kompetenc ne morejo predstaviti delodajalcem, saj ne prihajajo v stik z njimi. Zato se je na Nefiksu zbrala skupina mladih – Nefiks tutorjev, ki je pričela z organizacijo aktivnosti z delodajalci. Pričelo se je s Podjetnimi petki, ko so mladi za en dan odšli v podjetja in tam reševali izzive, ki so jih zanje pripravili delodajalci, razvijalo pa do mnogih srečanj, okroglih miz, do točke, ko se je v sklopu projekta Nefiks zaposlitvene rešitve razvila nova oblika, in sicer Nefiks karierni avtobusi, ki so mlade popeljali do delodajalcev, ki so se jim mladi predstavili kot kompetentni mladi na način, da so zanje pripravili delavnico. Tema delavnice je bila bodisi zdravje na delovnem mestu ali pa vključevanje mladih v delovne procese. Delodajalcem predvsem odgovarja način, da se jim mladi predstavijo, pa tudi, da jim prinesejo določeno vedenje, znanje, ki ga pri svojem delu potrebujejo. Vzporedno s tem procesom se je razvijal tudi karierni del, saj so se številni mladi znašli v zagati, kako načrtovati svojo karierno učno pot, ki bo prinašala rezultate. Ugotovili smo, da je potrebno s kariernim svetovanjem pričeti dovolj zgodaj, že v osnovnih šolah, saj le tako lahko skupaj s posameznikom razvijamo njegove talente v smer, ki je za vse najbolj ustrezna. Cilji mladinskega dela so vedno definirani s strani potreb družbe in časa. Načini doseganja ciljev danes zahtevajo čim večji vpliv mladih. Mladinsko delo združuje v sebi proces in cilj, pri čemer se proces že šteje kot eden izmed pomembnih rezultatov (MvA) . Ni pa vsako delo z mladimi mladinsko delo. Nekateri pod tem pojmom zmotno razumejo delo preko študentskega servisa, spet drugi menijo, da je že vsaka ponudba za mlade mladinsko delo a ni tako. Mladinsko delo je tisto, pri katerem mladi sodelujejo in ga sooblikujejo, niso pa zgolj uporabniki – potrošniki. Kaj naj vsebuje združenje, da bo s tistim, kar je (organizirana struktura), in tistim, kar živi (način delovanja), omogočalo predvidljivo možnost vzpostavljanja učnih izkušenj, ki prispevajo k razvoju in krepitvi državljanskih kompetenc, ter se bo lahko tako priznalo kot učno polje? (Škulj, 2009) − Jasna identiteta v izhodiščih, poslanstvu in umeščenosti v ciljno populacijo. − Demokratična organiziranost in avtonomnost delovanja. − Prostovoljnost in odprtost članstva ter starostne omejitve. − Omogočanje vrstniškega učenja. − Razvit sistem vertikalnega in horizontalnega obveščanja. − Organiziran pristop do razvoja in usposabljanja lastnih kadrov.

62


Mladinsko delo ohranja svoje glavno poslanstvo, odgovarja na družbene zahteve z zavedanjem potreb mladih. Tako so se vedno obdržale tiste prakse, ki so znale združevati oboje. Po zakonu o javnem interesu v mladinskem sektorju se področja mladinskega sektorja nanašajo na: − avtonomijo mladih, − neformalno učenje in usposabljanje ter večanje kompetenc mladih, − dostop mladih do trga delovne sile in razvoj podjetnosti mladih, − skrb za mlade z manj priložnostmi v družbi, − prostovoljstvo, solidarnost in medgeneracijsko sodelovanje mladih, − mobilnost mladih in mednarodno povezovanje, − zdrav način življenja in preprečevanje različnih oblik odvisnosti mladih, − dostop mladih do kulturnih dobrin in spodbujanje ustvarjalnosti ter inovativnosti mladih − sodelovanje mladih pri upravljanju javnih zadev v družbi.

Mladi so pomemben del civilne družbe, temelj na katerem sloni prihodnost. Mladinske organizacije, med drugim tudi Zavod Nefiks, so lahko inkubator za razvoj aktivnega državljanstva, vendar le, če je klima za kaj takega ugodna. Pomembno je, da mladinski voditelji mlade znajo spodbujati in jih motivirati, da dejavno sodelujejo pri vseh družbenih procesih, ter jim pomagajo odkriti poti in načine, kako to kreativno početi. Indeks Nefiks je nastal v okolju mladinskega dela, zato je še posebno prilagojen na mladinsko okolje, beleži učinke, obenem pa mladim pomaga pri vseživljenjski karierni orientaciji.

63


KARIERNI RAZVOJ Naloga vseživljenjske karierne orientacije je, da, upoštevajoč vse družbene procese, mladim in tudi drugim pomaga načrtovati kariero tako, da bodo v vsakem trenutku zaposljivi. Povedano drugače, njena naloga je, da spodbuja zaposlitveno pismenost ljudi in jih usmerja tako, da bodo na podlagi svojih kompetenc, vrednot, želja in socialnega kapitala zaposljivi in s svojimi zaposlitvami lahko zadovoljni skozi vse življenje. V preteklosti je večina ljudi v istem poklicu preživela celo aktivno obdobje, v zadnjih desetletjih pa se vse bolj uresničujejo trditve, da poklicno odločanje ni enkratno življenjsko dejanje, ampak te odločitve sprejemamo od mladosti pa vse do konca aktivnega obdobja (Žerovnik, 1997). T. Ažman in Lovšin (2014) v publikaciji »Moja kariera« govorita o spremembah na trgu dela, zaradi katerih je na pomembnosti pridobila vseživljenjska karierna orientacija: »Ni več mogoče zanesljivo predvidevati, kaj bomo v prihodnosti delali, česa se bomo morali naučiti ali kaj nam bo koristilo za preživljanje sebe in družine. Da bi se v današnjem nepredvidljivem okolju lažje znašli, se je dobro vse življenje usposabljati za načrtovanje in vodenje karierne poti. Karierne odločitve so med najpomembnejšimi življenjskimi odločitvami. Najprej jih sprejemamo odrasli v imenu otrok, že od osnovne šole pa se o karieri odloča vsak zase, vse življenje.« Karierno usmerjanje se je začelo s Frankom Parsonsom, ki je leta 1908 v Bostonu ustanovil »Vocational Bureau«. Parsons je za uspešno usmerjanje poudarjal pomembnost dobrega razumevanja posameznikovih sposobnosti, interesov in omejitev, poznavanje potreb in pogojev za različne oblike zaposlitve ter sposobnost povezovanja teh dveh področij (Gothard, 2001). Čeprav stroka ne govori več o »poklicnem usmerjanju«, ampak o manj direktivnem pristopu vseživljenjske karierne orientacije, v središču katere je posameznik, ki sam raziskuje in načrtuje svojo kariero, pa je še vedno izrednega pomena to, da posameznik pozna sebe, svoje sposobnosti in interese. Ravno pri temu pa mu pomaga Nefiks. Posameznik z beleženjem aktivnosti v Nefiks reflektira, kaj se je pri tem naučil, kaj je z določeno aktivnostjo pridobil (odgovoriti mora na vprašanja o namenu in ciljih aktivnosti ter označiti, katere elemente 8 ključnih kompetenc vseživljenjskega učenja je razvijal), hkrati pa mu izpis vseh kompetenc na enem mestu ponuja konkreten vpogled v njegove spretnosti. Podrobnejši pregled vpisov služi tudi za odkrivanje močnih in šibkih področij oz. tistih področij, ki posameznika bolj zanimajo, in tistih, na katerih bi se moral še razvijati. Primer: Študentka pedagogike in andragogike, ki ne ve točno, kaj bi počela po koncu študija, po pregledu svojih vpisov (vseh študentskih in prostovoljnih del, ki jih je opravljala) ugotovi, da ima veliko izkušenj z delom z mladostniki, pa tudi nekaj izkušenj pri delu s starostniki, da pa ji manjkajo izkušnje dela z otroki in odraslimi. Zato se odloči, da bo,

64


preden sprejme odločitev o svoji karierni poti, raziskala še ti dve področji dela. Seveda pa je tudi Nefiks le orodje, ki nudi oporo pri kariernem razvoju, posameznik pa je tisti, ki mora prevzeti odgovornost zase in za svojo kariero. Ključno vprašanje za človeka pri iskanju zaposlitve je: Kako bomo prišli tja, kamor želimo? Tu postanejo pomembne kompetence za iskanje zaposlitve: 1. razvoj poklicne identitete, 2. prilagodljivost, 3. upravljanje s čustvi, 4. proaktivnost, 5. prevzemanje odgovornosti, 6. orientacija v okolju, 7. samopromocija.

Kompetence delno pridobimo v formalnem izobraževanju, večinoma pa jih na neformalne načine izgrajujemo z izkušnjami v življenju, v procesu osebnostne rasti. Razvoj poklicne identitete: poleg ustrezne izobrazbe in delovne dobe so pomembne izkušnje iz občasnih del, prostovoljstva itd. Pomembno je, da vse svoje izkušnje ustrezno beležimo. Prilagodljivost: lahko jo izboljšujemo z izkušnjami v različnih organizacijskih kulturah. Več različnih izkušenj si pridobimo, bolj prilagodljivi postajamo. Upravljanje s čustvi: učimo se ga vse življenje, ko stopamo v formalne in neformalne odnose z različnimi ljudmi. Proaktivnost: sposobni moramo biti strateškega razmišljanja in ustvarjanja priložnosti zase. Prevzemanje odgovornosti: zavedati se moramo svoje odgovornosti za doseganje ciljev. Orientacija v okolju: seznanjeni moramo biti s trgom dela in znati moramo poiskati potrebne informacije. V veliki prednosti smo, če imamo dobro razvito socialno mrežo in veliko neformalnih znanj in izkušenj. Samopromocija: kompetence za opravljanje dela se moramo naučiti ustrezno predstaviti delodajalcu. Posameznik vse našteto deloma razvija s pomočjo beleženja v Nefiks, vendar v kombinaciji z ostalimi aktivnostmi, ki se izvajajo na Zavodu Nefiks.

65


NEFIKS SPODBUJA OSEM KLJUČNIH KOMPETENC »Ključne kompetence predstavljajo prenosljiv, večfunkcionalen paket znanja, veščin in stališč, ki jih vsi posamezniki potrebujejo za osebno izpolnitev oz. razvoj, vključenost in zaposljivost, ki bi morale biti razvite do konca obveznega izobraževanja ali usposabljanja in ki predstavlja osnovo vseživljenjskemu učenju«. Kljub temu da osem ključnih kompetenc izvira iz Lizbonske strategije, za katero se je izkazalo, da ni uspela realizirati vseh zadanih ciljev, sistem osmih ključnih kompetenc za Nefiks še vedno predstavlja okvir, ki je glede na dano situacijo na trgu dela smiseln. Kompetence so razdeljene na podkompetence, ki so opisane v poglavjih 3 in 4. Definicija kompetence po navadi vključuje teoretično znanje/poznavanje določenega področja, sposobnost izvajanja kompetence in odnos do tega. Težava takšnega zapisa kompetenc je v tem, da postane opis presplošen in preobsežen, kot tak pa ne ustreza tistemu, kar potrebujejo delodajalci. Zato smo se na Nefiksu odločili za širše kategorije in bolj specifičen opis kompetenc, ki jih uporabniki lahko obkljukajo. Uporabniki lahko tudi sami zapišejo kompetence, ki jih na seznamu ne najdejo. To možnost želimo ohranjati še naprej, saj želimo mlade in ostale spodbujati, da sami opravijo čim bolj kvaliteten opis svojega znanja, sposobnosti in veščin. Najbolj idealno bi bilo, če bi vsak uporabnik kompetence zapisal sam, a smo v preteklosti ugotovili, da to vsem povzroča največ težav, zato smo uporabnikom želeli pomagati z vnaprejšnjim naborom kompetenc. Priporočljivo je, da pri vsaki aktivnosti, ki jo vpisujemo, vpišemo zgolj tiste kompetence, pri katerih smo zares znatno napredovali, ne pa zgolj obkljukamo vseh, ki se nam zdijo smiselne. Ko se bo na nacionalni oz. evropski ravni pojavil kak drug kompetenčni okvir (npr. ESCO), ki bo ustrezal namenu, ga bomo na Nefiksu preučili in integrirali v sistem na način, ki bo vsem uporabnikom prijazen.

Področja pridobivanja ključnih kompetenc Ključne kompetence je možno pridobivati na različne načine, najbolj strukturirano in sistematično jih mladi ljudje pridobivajo v rednem sistemu izobraževanja (šola, fakulteta), vendar tam ne morejo pridobiti vseh in jih razviti v polni meri. Zato mladi te kompetence razvijajo skozi različne oblike neformalnega učenja, Nefiks pa jim pri tem sistematično pomaga. Nefiks, predvsem e-Nefiks, omogoča sistematično zapisovanje znanj s področja osmih ključnih kompetenc. Prav tako mlade spodbuja, da nabirajo in beležijo znanja iz vseh osmih ključnih kompetenc, predvsem pa se osredotoča na tiste, ki so v manjši meri prisotne v rednem izobraževalnem sistemu – npr. podjetnost, učenje učenja in medosebne kompetence.

66


Ključne kompetence: Ključna kompetenca je prenosljiva in zato uporabna v mnogih situacijah; je večfunkcionalna, ker jo je mogoče uporabiti za dosego različnih ciljev, za rešitev različnih vrst problemov in izvršitev različnih vrst nalog. Zagotoviti mora ustrezen odgovor zahtevam specifične situacije ali naloge in je za vsakogar eden od predpogojev za ustrezno osebno delovanje v življenju, na delu in pri kasnejšem učenju. Seznam ključnih kompetenc: − Komunikacija v maternem jeziku Komunikacija v maternem jeziku je sposobnost izražanja in interpretacije svojih misli, občutij in dejstev tako v ustni kot tudi v pisni obliki (poslušanje, govorjenje, branje in pisanje) ter medsebojno komuniciranje v jezikovno primerni obliki ter načinu v vseh življenjskih okoliščinah (vzgoja in izobraževanje, dom, delo, prosti čas). − Komunikacija v tujih jezikih Komunikacija v tujem jeziku si na splošno deli osnovne sposobnosti komunikacije v maternem jeziku: temelji na sposobnosti razumevanja, izražanja in interpretiranja misli, občutij in dejstev tako v ustni kot pisni obliki (poslušanje, govorjenje, branje in pisanje) v jezikovno primerni obliki glede na družbeno okolje (vzgoja in izobraževanje, dom, delo, prosti čas). Za veščino komuniciranja v tujem jeziku se štejeta tudi posredovanje in medkulturno učenje. − Številska predstavljivost in kompetence v matematiki, naravoslovju in tehnologiji Številska predstavljivost je uporaba seštevanja in odštevanja, množenja in deljenja, odstotkov in razmerij z miselnim in pisnim preračunavanjem za reševanje problemov na avtonomen, zanesljiv in učinkovit način v množici vsakodnevnih okoliščin. Matematična kompetentnost obsega uporabo matematičnih načinov mišljenja (logično in prostorsko mišljenje) ter predstave (formule, modeli, konstrukcije, grafi oz. diagrami), ki so univerzalno uporabni za razlago in opis stvarnosti. Naravoslovje se nanaša na znanje in uporabljene metodologije, ki služijo za razlago naravnega sveta, medtem ko gledamo na tehnologijo kot na uporabo tega znanja za spreminjanje naravnega okolja kot odziv na zaznano človekovo hotenje in potrebe. − Informacijska in komunikacijska tehnologija (IKT) Kompetence v informacijski in komunikacijski tehnologiji vključujejo samozavestno in kritično uporabo informacijske tehnologije pri svojem delu, v prostem času in pri komunikaciji. Te sposobnosti so podprte z osnovnim znanjem uporabe informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT): uporaba računalnika za priklic, dostop, shranjevanje, ustvarjanje, predstavljanje in izmenjavo informacij, prav tako pa tudi za komuniciranje in udejstvovanje pri medmrežnem sodelovanju.

67


− Učenje učenja Učenje učenja je sposobnost slediti in vztrajati pri učenju. Posamezniki bi morali biti sposobni organizirati in urejati svoje učenje tako posamezno kot tudi v skupini ter usvajati, obdelovati, evalvirati in sprejemati nova znanja. Sposobnost učenja vključuje tudi zavedanje o procesih učenja in potrebah posameznika, ki se uči, vključuje identifikacijo razpoložljivih priložnosti in sposobnost rokovanja z ovirami − vse to z namenom, da bi bilo učenje uspešno. Učenje učenja spodbuja učeče se, da se zanašajo na preteklo učenje in izkušnje, da bi uporabili znanja in sposobnosti v različnih življenjskih situacijah – doma, v službi, pri izobraževanju. Zelo pomembna dejavnika učenja sta motivacija in posameznikove sposobnosti. − Medosebne in družbene kompetence Te sposobnosti pokrivajo vse vrste obnašanja, ki jih ima posameznik pri učinkovitem in konstruktivnem sodelovanju v svojem družbenem in delovnem okolju, še posebej v naraščajočih raznolikih družbah. Prav tako so te sposobnosti pomembne pri reševanju konfliktov, ki iz tega izhajajo. Družbene sposobnosti omogočajo posamezniku, da intenzivno sodeluje in se udejstvuje v družbenem življenju. Te sposobnosti temeljijo na poznavanju socialnih in političnih vsebin in obvez, kar je temelj za aktivno in demokratično udejstvovanje posameznika. − Inovativnost in podjetnost Inovativnost in podjetnost se nanašata na sposobnost posameznika, da spreminja ideje v dejanja, ter tudi sposobnost posameznika, da vzpodbuja in podpira inovacije, ki jih aktivirajo zunanji dejavniki. Vključuje kreativnost, inovativnost, prevzemanje odgovornosti, sposobnost načrtovanja in upravljanja projektov, da bi dosegli določene cilje. Ta sposobnost podpira posameznika pri vsakodnevnih aktivnosti doma, v službi, v družbi. Posameznik je tako sposoben izkoristiti priložnosti in nato tudi pridobiti boljše sposobnosti in nova znanja, ki so potrebna pri podjetništvu za ustvarjanje družbenih in komercialnih aktivnosti. − Kulturna zavest in izražanje Kulturno izražanje je sposobnost kreativnega izražanja idej, misli, čustev ali mnenj v nizu medijev, vključno z glasbo, književnostjo in likovno umetnostjo.

68


8. Zaključek Nefiks je nastal v osrčju mladinskega dela, prav z namenom mladinsko delo predstaviti drugim: zaposlovalcem, učiteljem v šoli in ostalim. Prav zato ima Nefiks dovolj kategorij, v katere lahko kompetence, pridobljene v mladinskem delu, beležijo tako posamezniki, kot to zanje lahko storijo tudi organizacije. Skozi svoj obstoj je Nefiks z mladinskega dela razširil svoje področje beleženja na vse, kar mlada oseba poleg šolanja še počne. Prav tako je naredil znaten napredek na področju beleženja v organizacijah, najprej mladinskih in nato vseh ostalih. Znaten napredek pa je e-Nefiks doživel znotraj projekta Nefiks zaposlitvene rešitve, kjer je iz sistema beleženja prešel na platformo za povezovanje mladih in delodajalcev. Vsekakor ima Nefiks ambicije utrditi svoj položaj na področju kadrovanja in povezovanja perspektivnih mladih z delodajalci. Razvoj bo šel v smer, ki bo na trgu dela promovirala mlade in njihove dosežke. Nefiks raste in bo še naprej rastel skupaj z mladimi, mladinskim delom, mladinskimi organizacijami in gradil mostove do trga dela, pri tem pa poskuša zasledovati vse strokovne smernice in druge sisteme, ki se vzpostavljajo na tem področju.

69


9. Viri in literatura Andragoški center Slovenije. (2011a). Analiza postopkov vrednotenja predhodno pridobljenega znanja odraslih v formalnem izobraževanju. Ljubljana: ACS. Andragoški center Slovenije. (2011b). Ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja v izobraževanju odraslih: metodološki priročnik za vodenje postopkov vrednotenja. Ljubljana: ACS. Ažman, T., Dizdarević, M., Kohent, A., Lovšin, M., Niklanovič, S., Sazonov, U. … Zaviršek, D. (2014). Moja kariera: informacije za otroke, učence, dijake, študente, mlade in odrasle, starše in strokovne delavce. Ljubljana: Center RS za poklicno izobraževanje. Blazinšek Domenis, A. in Ozebek, T. (2010). Zaposlitvena pismenost. Ljubljana: Zavod Nefiks. Gothard, B., Mignot, P., Offer, M. in Ruff, M. (2001). Careers Guidance in Context. London: SAGE Publications. Lebič, T. in Majcen, S. (2011). Kako ustanoviti mladinsko organizacijo?: Priročnik za mlade in mladinske organizacije. Celje: Celjski mladinski center. MvA. (2009). Dajmo mladim zagon: Priročnik za izvajalce mladinskih pobud v progrmu MvA. Dostopno na: http://www.mva.si/fileadmin/user_upload/doc/2_OGLEDALO/2_Pu blikacije/Publikacije_2009/Dajmo_mladim_zagon_SPLET_.pdf (pridobljeno 30. 10. 2018). Resolucija o nacionalnem programu za mladino 2013-2022 (ReNPM13-22). (2013). Ljubljana: Uradni list RS, št. 90/2013. Resolucija Sveta in predstavnikov vlad držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta, o priznavanju vrednosti neformalnega in priložnostnega učenja na področju evropske mladine. (2006). Bruselj: Uradni list EU, C 168/1. Žerovnik, V. (1997). Iskanje pravega poklica: priročnik za delo svetovalcev, učiteljev in staršev. Ljubljana: IZIDA.

70


71


72
Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.