Page 1

nederlands auschwitz comité ON2E HERDENKING G e a c h t e aanwezigen, W e zijn hier opnieuw bij elkaar g e k o m e n bij het n u één jaar geleden o n t h u l d e m o n u m e n t , dat door onze vriend J a n W o l k e r s zo treffend werd ontworpen. Hier o p deze plaats, die voor ons allen zo vol droeve herinneringen is, zullen wij onze ontvallenen gedenken, die h u n leven o p een zo gruwelijke wijze h e b b e n verloren, in een van de zwartste tijden die de m e n s heid h e e f t g e k e n d . Maar dat niet alleen. W i j zijn hier ook b i j e e n o m onszelf en de wereld te waarschuwen voor het o p vele plaatsen weer o p d u i k e n d gevaar, nl. h e t weer opgestane fascisme, o f eigenlijk het nog steeds bestaande fascisme, waarzonder wij hier niet zouden zijn samengekomen. D o c h ook het neo-fascisme b e t e k e n t een groot gevaar voor een m o g e l i j k e nieuwe uitbarsting. Als jongste medewerker van het 'NEDERLANDS AUSCHWITZ COM I T É ' dat zich als levensdoel h e e f t gesteld van, N O O I T M E E R A U S C H W I T Z ! wil ik een waarschuwende vinger o p h e f f e n tegen alle m o g e l i j k e vormen van onderdrukking en schending van de rechten van de m e n s . Als

22e jaargang nr. 12, jan./febr. 1978

Secr.: E. Furth, Diemerkade 43, Diemen, tel. 020-905310 Bankrel.: AMRO Bank, bijk. Van Baerlestr., Amsterdam-Z. Gemeente Giro N5500 N.A.C. - Postgiro nr. 293087 Redactie: E. Tas, Amsteldijk 23, Amsterdam-Z., tel. 795716 Administratie: telefoon 0 2 0 - 1 8 4 1 59

we het artikel h e b b e n gelezen in H e t Parool van 19 januari j . l . over het anti-semitisme in het D u i t s e Hannover dan m o e t dit toch wel een indicatie zijn van wat er o p het o g e n b l i k gaande is. O o k m i j n kinderen die ik b e i d e n al vanaf h u n geboorte hier m e e naar toe n e e m toon ik deze waarschuwende vinger, o m d a t ik ze tracht o p te voeden m e t deze gedachte, niet o m te h a t e n , maar o m het leven zeer b e h o e d z a a m en omzichtig t e g e m o e t te treden en zo h u n leeftijdsgenoten als de tijd rijp voor h e n is onze gedachte over te dragen. O m d a t ik z e l f geboren b e n in W E S TERBORK en daarna BERGENB E L S E N m e t m i j n vader, m o e d e r en broer h e b overleefd, leeft dit bij m i j zeer sterk, I K , die een generatie vertegenwoordig die m e t zeer weinigen de oorlog heeft overleefd h o o p h i e r m e e te bereiken dat m i j n woorden nog m e e r dan voorheen tot de j e u g d zullen doordringen, zodat zij zullen begrijpen wat er zo bij ons leeft. Met deze woorden, uitgesproken door onze jongste medewerker, J o o p W a t e r m a n , b e g o n de Auschwitz-herd e n k i n g 1 9 7 8 in aanwezigheid van minister Gardeniers, burgemeester Polak, loco-burgemeester Verhey,weth o u d e r V a n der Eyden en ontelbare vertegenwoordigers van verzets-, maatschappelijke en godsdienstige instellingen en belangstellenden, vrienden dus. , , ,. (vervolg o p p a g i n a 2 )

25 FEBRUARI Natuurlijk treffen wij elkaar o o k dit jaar weer bij de Dokwerker bij h e t jaarlijks défilé dat 2 5 f e bruari o m 5 uur 's middags begint. V e r z a m e l e n o p het J . D . M e y e r en Mr. Visserplein. H e t N A C , dat de oproep m e d e heeft o n d e r t e k e n d , zal dan b l o e m e n leggen voor het m o n u m e n t . D e oproep van het Februari-com i t é leest u in dit b l a d . K o m t allen m e t uw f a m i l i e , uw vrienden en uw buren! T o t ziens bij de Dokwerker!

Uit de oproep van het Februari-Comité D e Februaristaking 1 9 4 1 was een m a c h t i g e daad van solidariteit en van verzet tegen de fascistische terreur; zij g a f de stoot tot een massaal verzet en droeg bij tot het verhinderen van de vorming van een Mussert-regering. H e t initiatief tot de staking werd g e n o m e n door de illegale C o m m u n i s tische P a r t i j ; oproep en organisatorische voorbereidingen werden beantwoord m e t een zo eensgezinde en massale actie, dat vrijwel de gehele bevolking van A m s t e r d a m en de o m l i g g e n d e gebieden haar ondersteunde. Vooral m a a n t de Februaristaking 1941 steeds weer tot waakzaamheid tegen D u i t s revanchisme en tegen neofascisme. Met verontwaardiging m o e ten wij ook nu weer vaststellen, dat er in de Westduitse Bondsrepubliek lieden zijn, die nog steeds h u n nederlaag van 1945 niet willen e r k e n n e n ; die van revanche d r o m e n en ernaar streven. H e t is in h u n geest dat progressieve mensen; onderwijzers, a m b t e n a r e n en schrijvers in hun bestaan worden bedreigd door b e roepsverboden. H e t zijn diezelfde


OMDAT HET MOET K a p p l e r - o p een m u u r in R o m e m o c h t hij leven en lijden - is d o o d . G e e n van ons zal daar rouwig o m zijn. Blijft dat deze SS-er langs de neus van zijn bewakers en zijn slachtoffers zijn H e i m a t k o n o p z o e k e n en daar sterven. O o k bewaakt, maar dan ter bescherming. Kapplers nog in Italië gevangen collega R e d e r h e e f t intussen al o m plaatsing in e e n Italiaans militair hospitaal g e v r a a g d . . . In dit verband m o e t e n wij er n o t a van n e m e n dat de nieuwe premier V a n Agt heeft verklaard zich te zullen h o u d e n aan de lijn van de vorige minister van justitie V a n A g t . G e e n van de drie van B r e d a zal worden vrijgelaten zonder uitvoerig overleg m e t het Centraal O r g a a n van Verzets- en Vervolgingsslachtoffers. A a n h u n b e waking zal extra aandacht worden besteed. Natuurlijk is dit van belang, want uit oude en nieuwe nazikringen klinken geregeld kreten voor h u n vrijlating o p . Er is al m e e r m a l e n druk o p de N e d e r l a n d s e regering uitgeoefend. D e niet o p g e b o r g e n medestanders van deze heren blijven in actie. B . v . te B o n n in de B o n d s d a g , waarin sinds '72 voor de C D U H a n s W i s s e b a c h zetelt en m e t e e n e e n ' E h r e n m a l ' voor zijn S S - m o o r d b e n d e ging o n t h u l l e n in Nassau. H i j was immers vrijwilliger in de 'Leibstandarte A d o l f H i t i e r ' en gaat daar n o g steeds prat o p ! Hij hield er vorig jaar weer e e n rede, zijn k o m p a n e n deelden t o e n m a n i f e s t e n u i t : Auschwitz was n o o i t een massaal

(vervolg v a n p a g i n a 1)

D e A m s t e r d a m s e burgemeester wekte later uit eigen beleving n o g eens o p tot waakzaam h e r d e n k e n en wel o p de reünie in het RAI-restaurant. D a a r begroette de voorzitster mevrouw A . Fels m e t o n z e vele h o n d e r d e n b e zoekers de staatssecretaris van C R M , mevrouw V a n Kraayenveld, h e t K a merlid W o l f f , wiens collega V o o g d wegens griep het bij g o e d e wensen moest laten en a m b t e l i j k e en overige vertegenwoordigers uit letterlijk alle kringen en alle gewesten. E e n aparte groet voor onze vriendin uit B e l g i ë , terwijl aan de gelijktijdige bijeenkomst te Brussel een lid van het N A C d e e l n a m . E e n heel belangrijk aandeel in deze 33ste h e r d e n k i n g n a m de zangeres M i r j a m K r i e g m e t haar ens e m b l e : de pianist T h o m B o l l e n , die ook enkele verfijnde solo's voor zijn rekening n a m en Else de G r a a f f e n W i l m a ter L i n d e . D e J o o d s e liederen op Jiddische o f Herbreeuwse teksten,

vernietigingskamp en wie dat tegensprak m a a k t e zich schuldig aan ' Volksverhetzung'. A n d e r e n vernielden h e t g e d e n k t e k e n in B e r g e n - B e l s e n en schonden talloze joodse graven. H e t gespuis woedt ook elders. D e ons zo goed b e k e n d e O d e t t e Elina-Gruffy, de zeer actieve overlevende van Auschwitz en haar m a n , een oud-verzetsstrijder, ontsnapten verleden jaar te C a n n e s ternauwernood aan een gewapende aanval. D e daders, net als die van reeksen andere bomaanslagen, brandstichtingen, e n z , zijn volgens de Franse politie nog steeds niet te vinden. W i j h e b b e n al eerder k u n n e n m e l d e n dat er iets o n d e r n o m e n gaat worden tegen de kern van het kwaad, h e t voortwoekeren van o u d S S - b o n d e n , m e t aanhang en navolgers. E e n groot aantal organisaties van verzetsmensen en slachtoffers uit de meeste Europese landen gaat o p 22 april te K e u l e n d e m o n s t r e r e n : voor de o n t b i n d i n g van de organisaties van ex-SS-ers, voor een verbod van h u n bijeenkomsten en demonstraties, tegen rehabilitatie van het nazisme. H e t Nederlands Auschwitz C o m i t é stelt zich hierachter en n e e m t deel aan de voorbereiding van de manifestatie. I n m i d d e l s h e e f t ook het I n t . Auschwitz C o m i t é zich m e t de o p z e t akkoord verklaard, evenals vele andere instellingen. Inlichtingen' te verkrijgen bij Tel. 020 — 795716.

E.Tas,

soms alleen door de sopraan, soms door het trio g e z o n g e n , maakten diepe indruk en bepaalden in h o g e m a t e de sfeer van deze g e d e n k d a g . H e t talrijke gehoor t o o n d e zich terecht zeer d a n k b a a r . T e n s l o t t e wachtte de deelnemers aan het diner n o g een verrassing in de vorm van twee orkestjes, die (na elkaar!) niet weinig t o t de uitstekende s t e m m i n g b i j d r o e g e n . H e t gezelschap 'Lautare' bracht R o e m e e n s e volksmuziek. Daarvoor h a d m e n g e n o t e n van het zigeunerorkest R o m a n e s j o . l . v . Henri Rosenberg m e t een andere R o senberg, M i m a , Snoetie en T o m m y S t e i n b a c h en Storo W e i s s , alles hartverwarmende m u z i e k , ons b e l a n g e loos geschonken. A l l e n , van de kunstenaars tot de h e l e stille werkers die de herdenking h e b b e n tot stand gebracht verdienen de dank van wie er getuige van waren. N.A.C.

(vervolg v a n p a g i n a 1)

krachten, die de ontvluchting van de oorlogsmisdadiger K a p p l e r uit R o m e bewerkstelligden en die ook steeds weer opnieuw druk u i t o e f e n e n o m de drie D u i t s e oorlogsmisdadigers, die in Breda gevangen zitten vrij te laten. In ons land zijn die invloeden merkbaar en zijn krachten werkzaam, die daaraan willen toegeven. D a t blijkt uit verontrustende p o g i n g e n o m het anti-fascistische verzet te discrediteren, te kleineren en weg te wissen uit het bewustzijn van de m e n s e n , zoals blijkt uit h e t optreden van e e n rassistisch groepje als de Nederlandse Volksunie, waarvan steeds bredere, democratische kringen het verbod en de o n t b i n d i n g eisen, h e t g e e n i n m i d dels h e e f t geleid t o t h e t instellen van een onderzoek door de rechter. D a t er m e t succes t e g e n die krachten kan worden opgetreden is ook g e b l e ken uit de veroordeling na 3 6 jaar van de oorlogsmisdadiger Pieter M e n t e n . N i e t alleen in ons l a n d , ook elders groeien de krachten, die o p t r e d e n tegen rassenwaan en a n t i - s e m i t i s m e . In Z u i d Afrika manifesteert zich e e n steeds breder volksverzet t e g e n de m e n s o n t e r e n d e apartheidspolitiek van het Vorsterbewind. E e n verzet, dat overal in de wereld o p een massale solidariteit steunt. I n W e s t - D u i t s l a n d groeit h e t verzet t e g e n de beroepsverb o d e n en zijn in de acties daartegen belangrijke successen bereikt. H e r d e n k e n van de Februaristaking 1941 is ook n u weer een aansporing o m te h a n d e l e n in de geest van t o e n en eensgezind op te k o m e n voor vrede en veiligheid. D a a r o m richten wij ons t e g e n de m i l jarden verslindende bewapeningswedl o o p , in h e t b i j z o n d e r tegen de invoering van een nieuw vernietigingswapen, de n e u t r o n e n - b o m , die t o t een verdere opvoering van de bewapeningswedloop zou leiden en h e t oorlogsgevaar i n Europa zou vergroten. Voor vrede e n veiligheid in de wereld. V o o r een vreedzaam samenleven van d e staten en voor bescherming van de nationale onafhankelijkheid. Verbod van d e aanmaak van d e neutronenbom. T e g e n elke v o r m van toegeven aan Duitse eisen tot vrijlating van ' d e drie van B r e d a ' en tegen aanwakkering van het révanchisme in d e Bondsrepubliek. T e g e n iedere v o r m van rassisme en anti-semitisme. Voor democratie en tegen elke aantasting van d e democratische grondrechten van ons volk.


Opnieuw Internationaal Auschwitz Comité Opnieuw hebben wij contact opgenomen met het — vernieuwde — Internationaal Auschwitz Comité. Hoe is dat gekomen? Dit jaar zijn wij bijzonder verontrust, nu we al jarenlang zien hoe het fascisme zich reorganiseert. Bijzonder trof ons een uitzending van TROSAktua over groepen jonge en actieve fascisten bij onze buren. Er zijn in de Bondsrepubliek dus blijkbaar niet alleen die steeds als oud en seniel afgeschilderde nazi's van toen, maar er is ook nieuwe en verse aanvoer van nu. Elke dag brengt wel een voorval van herlevend fascisme, in Noord- en Zuid-Amerika en elders. Vooral in West-Duitsland krijgen ze de kans om een grote bek op te zetten en na de RAF-acties en contra-terreur zijn ze daar nog brutaler opgetreden. Ongerust zijn we over het fascisme in Frankrijk (tientallen overvallen op onze vrienden) en in Italië, waar zij met graagte golven van geweld op gang brengen. Zelfs in Engeland klonken naast rassenrellen motto's op als de 'Auschwitz-leugen': de misdaad van Auschwitz zou een bedenksel zijn, zo iets als een slechte grap, zoals een Duits pamflet rondbazuint. Wij hebben met elkaar overlegd: zo kan het niet langer. O zeker, de wereld is moeilijk voor jonge en oudere mensen. Er bestaat bewapening en militarisme, atoombewapening en angst voor deze en andere dingen. Dit alles, ook die angst hebben wij met alle mensen gemeen. Maar voor ons, juist voor ons, overlevenden van een specifiek systeem, dat erop uit was ons uit te roeien, ons, joden, zigeuners, Slavische volken enz. ligt er een eigen taak. Wij die het fascisme kennen in zijn ergste vormen, wij zijn in de eerste plaats aangewezen om op te treden tegen het fascisme, waar ter wereld die uitwassen zich voordoen. We zouden niet verder kunnen leven, als we niet wijzen op dat gevaar. We moeten dan ook alle mensen die hebben meegemaakt wat wij meemaakten bundelen. Samen moeten we alles doen om een nieuwe catastrofe af te weren. Wie anders, wie beter dan wij? Daarom hebben wij een uitnodiging aanvaard om in Brussel te gaan praten met mensen die dezelfde gedachte hebben. Wij ontmoetten daar ook onze Belgische Auschwitz-vrienden, die ons uitnodigden voor een gesprek.

Daarbij was dr. Maurice Goldstein, die in oktober j.l. gekozen is tot voorzitter van het Internationaal Auschwitz Comité. Al tien jaar hebben wij geen binding onderhouden met dit IAC en zijn wij, zomin als onze Belgische en Franse vrienden, meer naar Polen gegaan, omdat de toenmalige Poolse regering met haar antisemitische koers voor ons het bijwonen van bijeenkomsten van het IAC in Polen onaanvaardbaar maakte. Maurice Goldstein wees ons op de wijziging van de statuten van het IAC. Het artikel waar het ons om gaat luidt nu: Doelstelling van het IAC is het bestrijden van de fascistische ideologie en van het gebruik maken van haat, neo-fascisme en neo-nazisme, van het toepassen van genocide, antisemitisme en apartheid, overal en in welke vorm zij ook optreden. Na aanneming hiervan wilde Maurice Goldstein wel voorzitter worden, omdat, zei hij, het Internationaal Auschwitz Comité van ons allen is en wij niet kunnen wachten om dit bestaande (zij het lang sluimerende) orgaan in te zetten in de broodnodige strijd tegen het helaas alweer herlevende fascisme. Onze vriend Maurice heeft ons door zijn rede en zijn persoonlijk optreden overtuigd dat wij in dit vernieuwde IAC niet mogen ontbreken. Ik ben dan ook in januari als voorzitster van het Nederlands Auschwitz Comité naar de bestuurszitting in Warschau gegaan met open oren en ogen. Ik ben daar gekozen in het uitvoerende orgaan dat nu uit een gelijk aantal vertegenwoordigers van West- en Oost-Europa bestaat. Er bleken op deze bijeenkomst ook twee afgevaardigden uit Israël te zijn, van wie een de opdracht had het joodse blok te Auschwitz in samenwerking met Jad Wasjem (Jeruzalem) verder in te richten, zodat het in april 1978 kan worden heropend. Wij hopen dat ook een Nederlands blok, waarvan al lang geleden sprake is geweest, tot stand zal komen. A. Fels—Kupferschmidt Wie kende... Wie kende zuster Ricardo in het N.I.Z.? Wie heeft haar tussen 1942 en 1944 aan het werk gezien in het Nieuw Israëlietisch Ziekenhuis? Het was op de N.Keizersgracht, later in De Joodse Invalide. Wie zich zuster Ricardo herinnert kan dit opgeven bij de redactie van dit blad, Tel. 020 — 795716.

Rede dr. M. Goldstein Uit de rede die dr. Goldstein op 11 oktober 1977 te Auschwitz hield als nieuwe voorzitter van de internationale organisatie volgt hier het voornaamste. Op deze bijeenkomst waren verschillende overleden bestuurders van Auschwitz-comités herdacht, onder wie Jos Slagter, vele jaren voorzitter van het NAC. Sindsdien betreuren wij ook de voormalige internationale voorzitter, prof. Robert Waitz te Straatsburg. Wij moeten ons inspannen om elkaar beter te begrijpen en onze verschillen te erkennen. Behalve onze gemeenschappelijke doeleinden moeten wij erkennen dat sommige van onze leden-organisaties op het ogenblik meer in beslag worden genomen door de strijd tegen het antisemitisme, andere meer door de strijd voor de vrede en weer anderen door die voor de mensenrechten, aldus dr. Goldstein. Het verwezenlijken van deze gemeenschappelijke doeleinden kan voor ons, oud-Auschwitzers, geen onmogelijke taak zijn. De jongste onbeschaamde fascistische uitingen, die zich in een sinds het einde van de oorlog ongekende mate hebben voorgedaan, maken hervatting van de activiteiten van het internationale comité dringend nodig. Ons IAC moet opnieuw onze actieve, krachtige tolk zijn in de strijd tegen de monsterachtige leugens die door onze vijanden worden rondgestrooid, leugens over de kampen waar wij in hebben geleefd en waar wij miljoenen van onze kameraden hebben zien sterven. De cijfers van de aantallen slachtoffers die dadelijk na de oorlog zijn vastgesteld worden op een schandelijke manier betwist en als propaganda voorgesteld; de beschrijving van de gruwelen die wij hebben doorleefd wordt afgezwakt. Moet het Dante-achtige drama dat wij onder het nazidom hebben meegemaakt in vergetelheid raken of zullen wij gezamenlijk ons vaandel weer opheffen en ons eenstemmig vastbesloten verklaren te strijden tegen de herleving van neo-naziactiviteiten en snel aanpakken wat de wereld van ons verwacht? In tien jaar stilstand kenden wij verlies van vertrouwen en twijfel en onze activiteiten hebben daaronder geleden. Ons internationaal comité is (vervolg o p p a g i n a 4)


Nieuws over de WUV Daar ik in het herdenkingsnummer verstek moest laten gaan in verband met het tijdstip van verschijning van de nieuwe wet voor de vrouwelijke vervolgden, wil ik het in dit nummer weer goed maken met mijn informaties. De meesten van u hebben een boekje ontvangen van de WUV: 'Letters en cijfers'. Ik dacht wel dat het voor u allemaal belangrijk is, het goed te lezen en ook te bewaren. Mochten er voor u wijzigingen optreden, dan kunt u dat altijd nakijken in dit toelichtingsboekje. Komt u er dan toch nog niet uit wijs, informeer er dan gerust over. Voor hen die dat boekje niet hebben ontvangen, volgen hier wat gegevens die voor u toch van belang kunnen zijn. R. Corper—Blik

WETSWIJZIGING In verband met de wetswijziging per 1-1-1978 zijn aan de volgende categorieën vervolgden extra bedragen toegekend: A. De gehuwde vrouwelijke vervolgde (geen kostwinster) aan wie reeds één of meer bijzondere voorzieningen was toegekend ontvangt voortaan 10% van de minimum grondslag (heden ƒ206 bruto). B. De gehuwde vrouwelijke vervolgde — wel kostwinster — aan wie een periodieke uitkering eventueel met één of meer bijzondere voorzieningen was toegekend ontvangt een bedrag, indien 5 % van haar grondslag minder is dan 10% van de minimum grondslag. C. Indien de gehuwde vrouwelijke vervolgde met eigen inkomsten buiten de WUV een uitkering ontvangt (tot haar 65e jaar is dit mogelijk) dan ontvangt zij 10% van de minimum grondslag, krachtens de nieuwe uitkering. D. De alleenstaande vrouwelijke vervolgde die alleen één of meer bijzondere voorzieningen ontvangt krijgt eveneens 10% van de minimum grondslag. E. De weduwe van een vervolgde die zelf óók erkend is als vervolgde en op haar eigen naam één of meer bijzon-

(vervolg van p a g i n a 3 )

nog steeds gewond en misschien hebt u daarom een chirurg gekozen om ons werk te leiden; maar elke zieke kan genezen bij een goede behandeling. —Als oud-gevangenen van Auschwitz, of wij nu communisten, socialisten, joden, anti-fascistische strijders van alle landen zijn, moeten wij, net als vroeger onze krachten verenigen tegen de herleving van het fascisme. Ik zou B. Brecht willen plagiëren door op te merken dat 'de buik van het vieze beest dat de bruine pest heeft voortgebracht nog niet onvruchtbaar is'. Ik vind ook dat wij de conclusie van de slotacte van Helsinki (1975) tot de onze moeten maken en ten dele vindt men die in onze gewijzigde statuten terug, nl. 'eerbiediging van de mensenrechten en de grondvrijheden, met inbegrip van gedachten-, gewetens-, godsdienst- of overtuigingsvrijheid voor allen zonder onderscheid van ras, geslacht, taal of godsdienst. ' dere voorzieningen ontvangt naast de periodieke uitkering als nabestaande — krijgt 10% van de minimum grondslag. (Zij heeft dan een A en B registratienummer bij de uitkeringsraad.) N.B. De vrouwelijke vervolgde die een uitkering als nabestaande ontvangt, doch alleen zelf erkend is in de zin van de WUV en bij wie door de Uitkeringsraad geen invaliditeit is vastgesteld i.v.m. de vervolging kan niet in aanmerking komen voor de nieuwe uitkering. Een klein aantal van hen heeft per 1-1-78 van de Stichting 1940-1945 abusievelijk wèl ƒ 2 0 6 , — bruto gehad. De betaling hiervan zal worden stopgezet. F. De mannelijke vervolgde die een periodieke uitkering ontvangt (kostwinner) krijgt een toeslag indien 5% van zijn uitkeringsgrondslag minder is dan 10% van de minimum grondslag. G. In het weinig voorkomende geval dat de vrouw kostwinster is en als vervolgde een uitkering geniet en haar echtgenoot eveneens als vervolgde is erkend èn bijzondere voorzieningen ontvangt, wordt aan laatstgenoemde eveneens 10% van de minimum grondslag toegekend. Geen recht op 10% van de minimum grondslag heeft de vrouwelijke vervolgde, die verzorgd wordt of verpleegd in een daartoe bestemde inrichting indien de kosten hiervan betaald worden met toepassing van

Wij moeten helaas inzien dat er nog steeds schendingen van de mensenrechten voorkomen en voor ons, oudgevangenen van Auschwitz klinkt dit onverdragelijk; dit moet een punt ter overweging blijven. Wij moeten erop wijzen dat in onze ogen de nazi-misdaden niet kunnen verjaren omwille van de eed die wij aan de nagedachtenis van onze vermoorde kameraden hebben gezworen: Nooit meer Auschwitz Persoonlijk vind ik dat wij in onze plicht zijn tekort geschoten door ons IAC buiten de antifascistische strijd te laten. Wij mogen niet langer verdeeld zijn, want wij zij tl geen gewone strijders... onze oorlog is helaas nog niet afgelopen. Het spook van het rassisme, van onverdraagzaamheid, van anti-semitisme herrijst als een feniks uit zijn as en moet nog steeds worden bestreden. Met uw hulp zou ik de voorzitter van de hereniging willen zijn. Uit eenheid zullen wij onze krachten van morgen putten. artikel 20, lid 3 v. d. WUV. Als men dus in een verzorgingstehuis zit met toepassing van dit artikel, dan komt men niet in aanmerking voor de 10% van de minimum grondslag. Als men — als vervolgde — geheel of gedeeltelijk voor rekening van de Bijstandswet in een verzorgingstehuis is opgenomen krijgt men wèl 10% van de minimum grondslag. Dit bedrag mag niet door de Gem. Soc. Dienst worden ingehouden (is extra zakgeld!). Voorwaarde is dan wel dat een WUVgrondslag is vastgesteld en/of dat men bijzondere voorzieningen in het kader van de WUV heeft. Als men voor rekening van de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) is opgenomen in een instelling (b.v. Jelgersmakliniek of Sinaicentrum) dan krijgt de vervolgde geen 10% van de minimumgrondslag. Noot: Als men van mening is dat men recht heeft op de nieuwe artikel 21b-uitkering en geen beschikking heeft ontvangen van de Uitkeringsraad in Den Haag, dient men zich in verbinding te stellen met de Uitkeringsraad (tel. 070-469355). Heeft men wel een dergelijke beschikking ontvangen, maar geen extra uitkering, dan moet men zich voor informatie in verbinding stellen met de Stichting '40-'45, Rhijnspoorplein (020-916916).

Auschwitz Bulletin, 1978, nr. 02 Februari  

Natuurlijk treffen wij elkaar ook dit jaar weer bij de Dokwerker bij het jaarlijks défilé dat 25 fe- bruari om 5 uur 's middags begint. Verz...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you