Page 1

nederlands auschwitz comité

17de j a a r g a n g , nr. 11-12 nov.-dec. 1973 secr.:

victorieplein

32',

amsterdam-z.,

bankrek.: AMRO, bijk. van b a e r i e s t r a a t , gem.giro N 5500

postgiro

293087

amsterdam-z.

N.A.C.

red.: amsteldijk 2 3 ,

amsterdam-z

Vrede om te leven W a t velen gevreesd hadden is weer gebeurd: opnieuw woedde oorlogsgeweld in het M i d d e n - O o s t e n . De G r o t e V e r z o e n d a g en de m a a n d R a m a d a n waren vervuld v a n w a p e n g e kletter v a n het allerlaatste soort. E e n wapenstilstand is inmiddels getekend, n a d a t duizenden jonge mensen hun leven hebben gelaten, nog zovelen méér v e r m i n k t zijn en anderen krijgsgevangen w a r e n . H e t M i d d e n - O o s t e n is letterlijk een b r a n d p u n t v a n belangen en belangstelling, om wie erop en om w a t eronder zit v o o r w i e en w a t eromheen en v a a k er ver v a n d a a n ligt. H e t is ook een k n o o p p u n t v a n verbindingen en tegenstellingen en dat van heel oudsher. T o c h zijn noch de bijbelse geschiedenis noch de heilige oorlog van de Islam o n m i s b a a r v o o r het toekomstig beleid in die historisch zo beladen streken. D a t zijn wel twee uitspraken van de V e r e n i g d e N a t i e s : de ene die de staat Israël in het leven riep en d a a r m e e het bestaansrecht v a n die s t a a t eens en v o o r goed vastlegde. D e andere is de b e f a a m d e resolutie 2 4 2 , twintig j a a r later uitgevaardigd, in 1 9 6 7 , een j a a r na de derde oorlog om en door Israël gevoerd. D e recente wapenstilstands-overeenkomst verwijst dan o o k n a a r die resolutie en dus tevens n a a r het V . N . - b e s l u i t v a n 1 9 4 7 . W i j moeten hopen dat de uitvoering v a n een en ander niet door politieke speculaties van andere aard doorkruist zal w o r d e n . E r bestaat een natuurlijk v e r b a n d tussen de mensen v a n Israël en ons. Zeer velen v a n hen w a r e n vervolgden en zijn overlevenden v a n de fascistische terreur. H e t blad d a t u in handen houdt is ten dele bekostigd door sommigen v a n hen, die ons w e r k — o.m. v o o r hun materiële basis (door onze strijd v o o r de W . U . V . en pensioen) — hoog schatten. V a n wege deze directe b a n d en uit bezorgdheid v o o r

de wereld waarin wij en nu al onze kinderen en kleinkinderen leven begeren wij zozeer vrede in het M i d d e n O o s t e n . W i j moeten wel constatteren dat d a a r lang niet genoeg aan is gedaan. D e wapenstilstand na de oorlog is een feit en de zo broodnodige directe onderhandelingen tussen alle b e t r o k kenen, Israël, zijn buren en al zijn, ook gewezen, bevolkingsgroepen kunnen op gang k o m e n . M a a r dit a l les hoe belangrijk ook, is in ons land op de achtergrond g e r a a k t door de oliekwestie. H e t n a a d j e van de oliekous zal men wel evenmin aan de weet k o m e n als de feitelijke v e r h o u dingen in het N a b i j e O o s t e n . Alleen zijn bij de boortorens, pijpleidingen en dollarrekeningen meer en nog groter m a c h t e n betrokken dan bij de stenige J o r d a a n o e v e r s en S i n a ï - p a d e n . D e o l i e b o y c o t van N e d e r l a n d heeft stellig minder van doen met veilige grenzen v o o r Israël dan met veilige winsten v o o r de petroleum-reuzen, o f die nu in een burnoes o f in een w o l k e n k r a b b e r zitten. W i j menen dat aan het getwist over de olierijkdommen o f over de verdeling van energiebronnen niet het leven van één Israëlische o f A r a b i s c h e jongen meer ten o f f e r mag vallen — en zelfs niet de w e r k - o f zondag van één gewone N e d e r l a n d e r . V o o r het t o u w t r e k k e n om dit tere punt hebben blijkens publicaties v a n v o o r o k t o b e r de oliereuzen w a a r l i j k niet de G r o t e V e r z o e n d a g a f g e w a c h t . A l zouden wij het w i l l e n : de hele p o litieke p r o b l e m a t i e k van de landen op en rondom het grondgebied van het oude Palestina zouden wij hier niet aan de orde k u n n e n stellen. E n de economische p r o b l e m a t i e k is zo mogelijk nog ondoordringbaarder. D i t ligt aan het mechanisme van de „westerse m a a t s c h a p p i j ' , en dat is weer de m a a t s c h a p p i j w a a r de oliemaatschappijen hun zetel hebben. W i j

kunnen die problemen niet behandelen en dat hoeft ook niet. H e t zijn niet de problemen v a n de mensen in T e l - A v i v en J a f f a , niet v a n die op beide oevers van het S u e z - k a n a a l o f het meer v a n Tiberias en o o k niet v a n de mensen op de hellingen van de berg H e r m o n . D i e mensen hebben m a a r één belang, net als elke N e d e r l a n d e r o f elke A m e r i k a a n o f R u s o f w e i k ander mens ook en dat is vrede. D a a r h o o r t bij het oplossen v a n c o n f l i c t e n aan een tafel, liefst een ronde, en niet op een slagveld. D i t is steeds ons standpunt gev/eest; de gebeurtenissen hebben ons daarin gesterkt. Sommige mensen hebben gemeend dat met de komst van een joodse staat al hun problemen w a r e n opgelost. D a t is een illusie gebleken. Israël ligt niet op de maan en ook die is al niet meer o n b e r e i k b a a r . J u i s t o m d a t het gaat om een gebied in het h a r t v a n de economische en politieke machtsstrijd in onze tijd is vrede er het eerst nodige. N u er eindelijk w o r d t onderhandeld hopen wij d a t toch nog in de woestijn het ijs is gebroken en er een weg w o r d t gebaand niet om samen te vechten, m a a r om samen te leven. H o e v e l e n van ons hebben de laatste m a a n d e n rust noch duur gekend. Z e dachten aan hun familie, aan hun vrienden, soms k a m p v r i e n d e n , d a a r ginds en ze hebben pas opgeademd toen de wapens zwegen. Z e moeten blijven zwijgen, in ieders belang. H e t k a n wel lijken o f het in het M i d d e n O o s t e n om olie en tankers s?aat, m a a r v o o r ons gaat het om mensen die moeten blijven leven. E n d a a r o m moet er vrede zijn, in de eerste tot en met de laatste p l a a t s . V r e d e om te leven. 27 JANUARI 1974 AUSCHWITZ-HERDENKING zie pagina 3


Nederlandse buitenlanders

V o o r deze mensen m o e t e r een verschoningsregeling

komen.

Regering! onder Bij h e r h a l i n g

en m e t s u c c e s

hebben

wij de

in

werkelijkheid

De

Nederlandse

regering

heeft ja gezegd tegen de oorlogsslachtoffers.

vluchtelingen

zijn,

die z o

40-45

in

h e t b u i t e n l a n d ' . N e d e r l a n d s e s l a c h t o f f e r s zijn

z a a k v a n s l a c h t o f f e r s in h e t b u i t e n l a n d a a n

ver mogelijk v a n de vijand den wonen.

d a t pas 2 6 j a a r n a ue oorlog een N e d e r l a n d -

toe

wo-

B i j l t j e s d a g w e r d w e l d r a o m g e z e t in d e l e u z e

se r e g e r i n g t e n l a n g e n leste e e n v e r a n t w o o r d e

n e n d e N e d e r l a n d s e o o r l o g s - en v e r z e t s s l a c h t -

„ l i e f zijn v o o r o n z e v i j a n d e n " . V a n v e r o o r -

regeling v o o r de slachtoffers o p stapel zette.

offers nu zowel onder de W . U . V .

deling

Het

de

d a t in h e t b u i t e n l a n d

Buitengewone

Pensioenwet

als o n d e r

vallen.

Dat

en b e s t r a f f i n g

praktisch

v a n d e beulen

niets t e r e c h t .

Slechts

kwam

tien

procent

h e e f t heel w a t v o e t e n in d e a a r d e g e h a d ; d e

w e r d v e r v o l g d en d e m e e s t e n d a a r v a n

meeste oorlogsslachtoffers

men n o g m e t de schrik

in h e t b u i t e n l a n d

wil-

h e n d i e lijden

van de oorlog

d e o r d e g e s t e l d . W i j h e b b e n o n s steentje e r bijgedragen

verwijderd

zeg o o k ja tegen

de gevolgen

kwa-

vrij.

zij i m m e r s n o g s t e e d s . H e t is n i e t h u n s c h u l d

uitblijven hiervan

ming

is w e l e e n t e k o r t k o -

v a n een r e e k s o p e e e n v o l g e n d e

landse

Neder

regeringen.

I n m i d d e l s h e b b e n z i c h in C a l i f o r n i ë

een 6 0

hebben d a a r m a a r weinig w e e t v a n . D e a f -

W e s t - D u i t s l a n d heeft — natuurlijk o m poli-

a 8 0 e x - N e d e r l a n d e r s , die nu de A m e r i k a a n -

wikkeling

van deze

tieke redenen —

nummer

se

nationaliteit

sinds k o r t

goed op gang

kunnen

E n de nazi's?

tot

de Nederlandse

zaken

is eigenlijk

gekomen.

pas

Daarom

krijgt h e t m e e r b e t e k e n i s z e n u t e b e s p r e k e n

Naturalisatie-probleem K e e r o p keer hebben wij al o v e r v l o e d i g delijk g e m a a k t offers

d a t de meeste

dui-

oorlogsslacht-

die naar het buitenland

emigreerden

worden.

1 in W e s t - E u r o p a

l e v e n a l s G o d in F r a n k r i j k .

De

meesten

Is h e t d a n o n -

de W . U . V .

bezitten,

in

regering

een

petitie

gewend

o m in

te kunnen delen. W i j ondersteu-

begrijpelijk d a t m i s s c h i e n w e l d u i z e n d e n v e r

nen hen daarbij

w e g een g o e d h e e n k o m e n z o c h t e n ? Z i j w a r e n

Slachtoffers,

alles

u s c h r i f t e l i j k m e t een p r o t e s t t o t d e r e g e r i n g

kwijt,

familie

en huis.

Zij, de

slacht-

offers, w a r e n wegens hun werkkring o f hun middelen

van bestaan

nationaliteit

a a n te

genoopt

een

actief.

waar

ook ter wereld!

Wendt

in D e n H a a g . H e t z a l z e k e r h e l p e n .

andere

nemen.

J . S.

trekken,

Krijgsgevangenen

weer

z o a l s d a t in d i e k r i n g e n h e e t . W a t

tot

gevolg

roodgloeiend

heeft

staat

dat

van

onze

telefoon

klachten,

zoals:

„ w a a r o m krijg ik n u p l o t s e l i n g m i n d e r ? " E r w a r e n e r g e l u k k i g heel w a t d i e h e t v e r -

In 1 9 4 3 w i s t e n wij a l heel w a t . T i e n d u i z e n -

tikten als krijgsgevangenen

den z a t e n

te worden

gede-

p o r t e e r d n a a r e e n a f g e l e g e n s t r e e k , w a a r zij

al

praktisch

droeg

Derde

voor

niets

moesten

rijk o p d e been

helpen

te houden.

gen een h a p e t e n e n d e g e z i n n e n duiten. T o c h

is een g r o t e

groep

het

Zij kreeen

paar

gegaan uit

in v e r n i e t i g i n g s k a m p e n

vermoord.

Een

hij, e e n r e e d s

mee. D e W . U . V . leven zou

groot

z o u niet onbillijk

of

pakket

waren angsten

opgejaagde,

met

zich

z e g t neen t e g e n h e m : zijn

in g e v a a r zijn

zijn g e w e e s t . H e t

tegenover

andere,

niet-

a n g s t v o o r z i c h en h u n f a m i l i e .

loodse m a n n e n h e m in d e W . U . V . o p t e n e -

Onder

men. E e n drogreden!

hen

meldden

die

zich

als

krijgsgevangenen

w a s een h a n d j e v o l

joodse

oorlogs-

In d e z e tijd v a n m o d e r n , v a n g e n u a n c e e r d e r

s l a c h t o f f e r s . A l s je h e t g e l u k h a d e r n i e t a l s

denken

jood te w o r d e n uitgepikt,

er

hap eten. laten

De duiten

leven

konden

kreeg

je o o k een

worden

een w e r e l d

verschil

ligt

dat

tussen

de

afgehaald,

se N e d e r l a n d s e s o l d a a t en d i e v a n d e o v e r i g e militairen.

N a d e oorlog k w a m e r v o o r de meesten v a n

„Wij

hen

d i e in k r i j g s g e v a n g e n s c h a p geen

van

verklaren

psychische toestand van de opgejaagde jood-

d a t is w e l duidelijk.

doken"

psychiater

van te

om de familie niet

z a l iedere

verrekening.

Nu

moeten

maar

eens

vergeten",

was na

waren

„ge-

de oorlog

jarenlang

de slagzin. D e praktijk

komt

deze

heeft de onjuistheid

v a n d i e zin o v e r d u i d e -

c a t e g o r i e „ k r i j g s g e v a n g e n e n " n i e t in a a n m e r -

lijk a a n g e t o o n d . E e n w e t o f r e g e l i n g d i e geen

king

bijzondere

voor de W . U . V . D e Nederlandse

gens d i e z i c h m e l d d e n en geen j o d e n hadden

verder

geen

last.

jon-

waren,

H u n familie

gevallen

iets m a g d e W . U . V .

kent

is een o n d i n g .

niet

in

Hollandse

jongens

de kampen,

daar

waren

tewet

na

haar

een afwijzing.

Misont-

schien h e e f t een e n k e l i n g eens w e l iets Op

een ding willen

wijzen: zag

om

duiken

de joodse via stond

wij d e regering

echter

krijgsgevangenschap e r heel

anders

voor

schoon

onder

te

d a n de

naar

de W . U . V .

8 0 % afgetrokken

gaat,

via de ziek-

wordt

hem of

v a n het bedrag

hij o f zij v i a d e z i e k t e w e t - r e g e l i n g Na

bekend.

m a n die de k a n s

plus m i n u s een j a a r v a l t

dat

ontvangt.

d e p e r s o o n in

zijn a c h t e r g e b l e v e n v r o u w

meer nog om

en k i n d e r e n . O m

m o e d e r en v a d e r , z u s t e r s en b r o e r s en d a a r b i j nog hij

o m het meestal kleine beetje bezit achterliet.

zij t w e e d e r a n g s

die hun h a n d

ouderen,

zoals

daarover

schijn

moeten

wordt burgers

ophouden.

De

ik e r z e l f een ben, d o e t h e t

denken a a n de crisisjaren v a n v o o r h e e n : bek h o u d e n en blij zijn. Overheid, d a t hoeft toch

niet.

E n d a n n o g iets. D i e s t a d h u i s t a a l v a n d e o f ficiële c i r c u l a i r e s . . . M o e t d a t n u ? L e e s b a r e , eenvoudige,

begrijpelijke

veel g e v r a a g d ?

taal

is d a t

o n s g e r u s t w e l eens w o r d e n w e g g e l a t e n . voor menigeen men,

als

de

te

A r t i k e l zus en z o m a g v o o r z o u h e t een o p l u c h t i n g becijfering

te

begrijpen

H o p e l i j k w o r d e n wij o o k hierin

En vor-

was.

begrepen.

dat

Proper, van

lid v a n Gedeputeerde

Provinciale

Staten van

e n dus o o k

Noord-Holland

( C . P . N . ) . H i j is g e c r e m e e r d o n d e r g r o t e belangstelling,

v a n het provincie-bestuur,

tegenwoordigd

deze

vele

andere

ver-

v a n de

s t o n d a l o m b e k e n d als v e r z e t s s t r i j d e r en a n t i -

wordt

van

de commissaris

koningin

vreemds:

en

door

dan

iets

zijden.

Hij

1 0 0 % v a n de

f a s c i s t v a n h e t e e r s e t u u r en a l s een beschei-

W . U . V . a f g e t r o k k e n . H e t r e s u l t a a t : een v e r -

d e n en b e m i n n e l i j k m e n s . H i j w a s v o o r z i t t e r

WAO-regeling

voor

de v o l l e

van

D o o r de bestaande achterstand vindt de ver-

lange

rij a n t i - j o o d s e m a a t r e g e l e n . H i j z a t in a n g s t niet alleen o m z i c h z e l f , m a a r

als z o u d e n

De

v a n de W A O en

er

van

v a n de

zijn,

het slachtoffer

ingelicht.

gebeurt

minderd

H i j wist

gewekt

wordt

kwestie o n d e r de regeling

rest v a n d e j o n g e n s in zijn k a m p . H i j wist de deportaties.

vroegtijdig

P a s 5 8 j a a r o u d overleed te Leiden m r . M . D .

k w a m j e o m m i l i t a i r p e n s i o e n , d a n k r e e g je

v a n g e n , m a a r d i e is o n s d a n n i e t

tweede

Bij de dood van mr. M. D. Proper

Ziektewet-WAO is 20 pet. verschil

H a d je in k r i j g s g e v a n -

wachten

Ten niet

J . S.

g e n s c h a p een o f a n d e r e z i e k t e o p g e l o p e n en lang

on-

J . S.

W a n n e e r een o o r l o g s s l a c h t o f f e r

jaren

redenen

juist.

het

H o e h e t m i l i t a i r p e n s i o e n is g e r e g e l d , is een schandaal.

bovenstaande

om

zijn.

voor.

Militair pensioen

openbaar

van inkomens van oorlogs-

slachtoffers

was

p r a k t i s c h i n t a c t g e b l e v e n . Z i j z e l f — o c h , zij kankerden

Zo

In d e e e r s t e p l a a t s v i n d e n w i j h o e d a n o o k het verminderen

rekening 100%

inkomen. van

aftrek

80%

aftrek

ziektewet

v a n W A O niet

altijd

naar

onmid-

dellijk p l a a t s . Z o k o m e n e r l e e m t e n , d i e o v e r h e t a l g e m e e n d o o r d e dienst c o r r e c t opgevangen.

Plotseling

gaat

men

worden

de commissie v o o r de bezwaarschriften

in N o o r d - H o l l a n d Haarlem schijnen,

voor vonden

e n v e l e n v a n o n s d i e in

die commissie

moesten

ver-

bij h e m een w i l l i g

o o r en

b e g r i p v o o r d e s i t u a t i e . H i j z a l niet

worden

v e r g e t e n , n u hij v e e l t e v r o e g is h e e n g e g a a n .

d a n een

t a m e l i j k g r o o t a a n t a l g e v a l l e n tegelijk

recht-

N.A.C.


Auschwitz herdenking 1974 D e 2 9 s t e v e r j a a r d a g van de bevrijding van het k a m p Auschwitz, 2 7 j a n u a r i , zal geheel gewijd zijn aan de A u s c h w i t z - h e r d e n k i n g . A l l a n g is er aan de voorbereiding gewerkt. V e e l meer kunstenaars dan die zond a g m i d d a g vrij zijn o f in het p r o g r a m m a een plaats kunnen vinden stonden o o k dit j a a r v o o r ons k l a a r . W i j willen er nu eens mee beginnen alle uitvoerenden die zo v a n harte m e t ons mee willen w e r k e n , ongeacht o f het er deze keer o o k van k o m t , e v e n v a n h a r t e o n z e erkentelijkheid betuigen.

W i e wij wel zullen zien en h o r e n : de jongen, hoogst b e g a a f d e pianist W i l lem B r o n s zal een belangrijk aandeel in de herdenking hebben. Paolo G o r i n een v a n de oudste en bijzonder gewaardeerde medewerkers zal evenals verleden j a a r de middag met religieuze zang openen en later uit zijn repertoire o.a. Jiddische liederen l a ten horen, m e t naast zich de ons o o k al goed bekende J o p p e Poolman Beusekom.

Programma op 27 januari O m 1 uur leggen wij bloemen bij de urn met as uit A u s c h w i t z op de N i e u w e O o s t e r b e g r a a f p l a a t s in A m s t e r d a m - O o s t . W i j verzamelen ons bij de ingang K r u i s l a a n . L a a t ieder daar k o m e n en met ons even op die stille plek samen zijn. U kunt de K r u i s l a a n g e m a k k e l i j k bereiken met lijn 9 o f buslijn 8 . N a a f l o o p zullen speciale bussen en het o p e n b a a r v e r v o e r (bus 8) ons brengen n a a r het J o o d s C u l t u reel Centrum Buitenveldert, v.d. B o e c h o r s t s t r . 2 6 , A m s t e r d a m Buitenveldert (overigens te bereiken met bus 2 3 v l a k voor de deur, verder met bus 8, 2 6 en 6 5 v a n a f het Leidseplein en met nog a c h t buslijnen uit A m s t e l veen. O m 3 uur begint de herdenkingsbijeenkomst in het J o o d s Cultureel C e n t r u m . N a a f l o o p van de herdenking bestaat de gelegenheid v o o r alle deelnemers om bijeen te blijven in dit ruime en gezellige gebouw. Ieder krijgt een k o p j e k o f f i e aangeboden. E r k a n d a a r o o k een m a a l t i j d worden geserveerd bestaande uit een k o p soep, een koude schotel en fruit, prijs Ć’ 1 2 , 5 0 per persoon. Zoals al enige j a r e n gebruikelijk zijn

Wat zijn wij u waard? D e meeste mensen geven door de g r o o t t e v a n het bedrag d a t zij o v e r m a k e n uiting aan hun waardering. G e l d geven is een soort o f f e r brengen, a f h a n k e l i j k v a n j e beurs en bereidheid. W i j hebben over uw bereidheid niet te k l a g e n . J a r e n l a n g h e b t u ons in s t a a t gesteld onze acties te voeren en ons b l a d regelmatig te laten u i t k o m e n . O o k nu m a k e n wij ons d a a r o m geen zorgen. O n d a n k s het intensieve beroep d a t dagelijks o p ons w o r d t gedaan om geld te storten v o o r 1001 goede zaken worden wij niet vergeten.

drage w o r d t ditmaal weer ingesloten. H e t voldoet misschien niet v o o r iedereen. W i j zijn verwend en gaan v a a k niet verder dan het tekenen v a n een a c c e p t - g i r o . D i e kunnen wij u helaas niet zenden, d a a r onze administratie d a a r niet op is ingesteld. D e s o n d a n k s weten wij zeker dat u ons verder zult helpen. Alles w o r d t duurder (behalve het werk van onze comitĂŠleden, dat als altijd belangeloos geschiedt); wij komen o o k voor stijgende kosten te staan. T o o n t uw waardering in geld! W i j zijn het w a a r d , zie ons werk.

H e t girobiljet v o o r uw jaarlijkse bij-

Bestuur N . A . C .

de toegangskaarten v o o r de herdenkingsbijeenkomst o p a a n v r a a g gratis v e r k r i j g b a a r . U doet er wel goed aan toegangskaarten tijdig te bestellen met behulp v a n de strook in dit n u m mer. U kunt het o o k telefonisch doen bij m e v r . F u r t h , tel. 0 2 0 - 3 5 8 8 4 2 . V o o r de maaltijd kunt u u alleen schriftelijk opgeven en wel door z o veel malen Ć’ 1 2 , 5 0 te storten op een van onze girorekeningen als het a a n tal personen v o o r wie u maaltijden bestelt. U dient op de girostrook te vermelden M A A L T I J D : vergeet u dit niet! W i e de m a a l t i j d heeft besteld o n t v a n g t na het binnenkomen van het bedrag tegelijk met de toeg a n g s k a a r t e n ) een bon w a a r m e e op 2 7 j a n u a r i k a n worden a f g e r e k e n d . H e t helpt onze administratie, als u o o k op de strook in dit b l a d w i l t invullen dat u w i l t blijven eten. M a a r het inzenden alleen bezorgt u nog geen b o n : d a a r v o o r is een betalingsbewijs vereist. O m huistoe te gaan v i n d t u in B u i tenveldert ruimschoots o p e n b a a r v e r voer. U w o r d t allen v e r w a c h t o p de d u b bele herdenking, in O o s t en in B u i tenveldert. Ieder is hartelijk w e l k o m . N.A.C.

Bijdragentijsten zijn er weer Z o a l s ieder j a a r laten wij weer w a t lijsten circuleren. W i e d a a r de k r a c h t en de moed toe k a n opbrengen z a melt d a a r o p geld in v o o r onze herdenking, v o o r de bloemlegging en v o o r onze herdenkingskrant. S o m m i g e n zijn al bezig. D e s y m p a thie v o o r ons is groot en algemeen. Z o zijn er lijsten die rondgaan in b e drijven en daar geld opbrengen. W i l t u iets doen voor de goede z a a k ? V r a a g t u een lijst a a n bij het secretariaat en houdt een inzameling in uw omgeving. G e l d is het cement v o o r iedere actie. D e penningmeester Adres penningmeester H e t adres van de p e n n i n g m e e s t e r van h e t N . A . C , de h e e r I. S t i b b e , is voortaan K l u i z e w e g 162 t e A r n h e m , tel. 085-42 74 77


Kotalla

O v e r

In d e B r a n d p u n t - u i t z e n d i n g

„Drie

van

Breda"

zijn

mede

door

ernstige ziekte v a n de k a m p b e u l v a n foort

Kotalla,

wederom

in h e t

zitter

in

vernemen

heeft

Kotalla

enige

Kamer

novem

na

zijn

pleidooi

de

heer

Naar

J.

G.

aanleiding

van

hiervan

Baaren,

secretaris

voor het Centraal O r g a a n Voormalig

Amers-

en S l a c h t o f f e r s

nieuws.

stuurd aan de

hersen-

b l o e d i n g e n g e h a d , is hij g r o t e n d e e l s

de E e r s t e

opgekomen.

heeft

de

Z o a l s m e n uit d e k r a n t e n b e r i c h t e n h e e f t kunnen

10

fractievoor-

in d e K a m e r v o o r v r i j l a t i n g v a n d e d r i e v a n Breda

De

van

b e r j.1. is p r o f . D i e p e n h o r s t , a . r .

(C.O.V.V.S.)

een

Verzet

brief

ge-

A d . L a n g e b e n t en v i a h e m

aan

K.R.O.

verlamd

en k a n hij n i e t m e e r s p r e k e n . H i j w o r d t in een H a a g s z i e k e n h u i s v e r p l e e g d , geniet

een u i t s t e k e n d e

medische

D e tekst v a n d e z e b r i e f v o l g t

verzorging,

hier:

z o d a t n i e m a n d d e m e d i s c h e s t a f , o f d e regering

gebrek aan humaniteit

Dit

laatste

deed

prof.

kan

die

z i e k t e v a n K o t a l l a a a n g r e e p , o m en voor te

alle

drie

bepleiten.

daarover minister

oorlogsmisdadigers

Op

7

vragen van

uitzending

in

Agt.

van

november de

In

Kamer

te houden v o o r

kreeg

U

waar hun

Regering hebt

ernstig

gepro-

en S l a c h t o f f e r s

U

verzet,

visie

kunnen

onschuldigen

3

aantal op

de

collectieve

en

door vrijla-

Breda". aan

jegens

zich

e r g e t u i g e v a n , d a t de m o t i e V o o g d m e t g r o te meerderheid w e r d aangenomen, Wij,

die

namens

welke

duizenden

hadden

schuldig

ternauwernood

t e r u g k w a m e n , n o g d a g en n a c h t

geconfron-

lijke

te halen,

waardoor

telijk t e

hij d e leden v o l l e d i g

geregelde

contacten

Teengs Gerritsen

maar

hield

o p de h o o g t e o v e r

Van

vertrouwensarts

kreeg

van

de gelegenheid

om

het

C.O.V.V.S.

Kotalla

het

levenslang

de

gang van zaken. De

was

gisteren

en

jaar

hun

geleden,

ellende

zal

duren.

d e s k u n d i g e n als P r o f . D r . B a s t i a a n s

Dr.

Sunier het

hebt U

hoevelen

en

lijden

Het

hoe

een

eventuele

keer

strafonderbreking

slachtoffers.

Gevreesd wordt

dat het

de

gezondheidstoe-

s t a n d v a n d e s l a c h t o f f e r s o n g u n s t i g z o u behet

C.O.V.V.S.

in

meerderheid

werd

afgewezen. E. F.

Hierlangs

afknippen

een

eventuele

vrijlating

d e s l a c h t o f f e r s n a g en

aan

de gedachte,

dat

en als brief

wederom

de

degenen

die

en

volkomen

erge

bij dit

alles

voor

de

is o o k

nog,

vrijlating

penhorst — zich nooit hebben laten horen en

de 3

on-

als

het

e r o m ging de noodzakelijke verbetering

van

om

het lot v a n

ooit

weer

in

de

gemeenschap

terug

te

zeker

niet

voorop

hebben

de s l a c h t o f f e r s t e b e p l e i t e n .

keren hebben verspeeld, zouden w o r d e n vrij-

Wij

gelaten

fel t e g e n h e t g e b e u r d e

om

te

worden

opgevangen

voltallige

kring

van

in

hun

familie-

protesteren,

ernstig

gelopen

gegriefd

mijnheer en

Langebent,

heel

z a t e r d a g ; w i j zijn

teleurgesteld.

leden, t e r w i j l v o o r d e s l a c h t o f f e r s g e e n f a m i -

W i j h o p e n d a t U a l t h a n s n u iets g e l e e r d h e b t .

lie m e e r o v e r is.

E e n c o p y v a n d e z e b r i e f w o r d t a a n de h e e r

gefrankeerd

U

Diepenhorst

gezonden.

inzenden

te k a a r t e n v o o r de A u s c h w i t z - h e r d e n k i n g o p zondagmiddag 27

1 9 7 4 om 1 5 . 0 0 uur in het J o o d s Cultureel C e n t r u m , v . d. B o e c k h o r s t s t r a a t

26,

januari

Amsterdam-Buiten-

veldert.

x ƒ 12,50 =

de

vorig

j a a r M r . D r . v a n S c h a i k en n u P r o f . D r . D i e -

Ondergetekende

V e r z o e k e mij te sturen

dat

aan

Bestelstrook

v e r z o e k t toezending v a n

kapot

nacht

In d e d a a r o p v o l g e n d e K a m e r z i t t i n g w a s

H.

kampen

m e n s e n , die d o o r h u n g r u w e l d a d e n elk r e c h t

ongeschonden,

ï n v l o e d e n , w a a r d o o r een e v e n t u e l e v r i j l a t i n g , door

weer

kapot gaan

van

K o t a l l a , z o u o p g e v a t w o r d e n d o o r zijn v o o r malige

als

de orde komt,

beraden

de

ten z o e k e n . pleitbezorgers

gebeurtenissen

dat

achtergebleven

zijn

de

is,

alleen

v a n hen h e b t U k u n n e n v e r n e m e n , d a t de

kreeg

hartstoch-

zijn g e m a a k t en niet w e t e n w a a r zij h e t m o e -

w a a r v a n p r a c t i s c h geen g e n e z i n g m o g e l i j k is;

van

„de drie" opnieuw hiervan

aan

aanleiding

mijn-

BRANDPUNT

de kans

uit

onder-

heeft het C . O . V . V . S . zich n o g m a a l s

deze

slachtoffers

slechte

elke

d i t alles w e e t

bepleiten.

gevolg

te

Naar

concentratiekamp-syndroom,

Het

z o e k e n en c o n s t a t e e r d e een u i t e r m a t e gezondheidstoestand.

z.g.

gehoord

U

d a g P r o f . D i e p e n h o r s t in U w

V o o r hen w a s h e t niet z o v e e l

Door

gegeven

h e e r L a n g e b e n t , v o n d U h e t n o d i g j.1. z a t e r -

Agt

Hans

was.

organisa-

zaak.

En, niettegenstaande

vrijlating v a n

woord.

verschillende

a a n de actie tegen de vrijlating, meenden dat

t e e r d w o r d e n m e t de s p o o k b e e l d e n v a n t o e n .

zijn

de

ties en c o m i t é ' s t o e n l e i d i n g h e b b e n

T e g e n o v e r het C . O . V . V . S . hield minister v a n met voorzitter

waardoor

de collectieve vrijlating v a n de baan

e r n u r u s t z o u k o m e n r o n d d e z e u i t e r s t t pijn-

beluisteren

g e m a a k t en h o e d e g e n e n , die

brief.

organi-

slachtoffers

gaven

misdaden

deze

bij de

Kamercommissie

een g r o o t

voorgestelde

daar

aanwezig

vaste

voormalig

verschrikkelijke

vrijlating.

malig

was

de

ting van „ d e drie v a n

op-

Voor-

Zie

de

pleidooi

Orgaan

Verzet

Justitie,

kampcomité's

aan

hij

1972

van

saties v a n

hij

Hiertegen heeft het C e n t r a a l testeerd.

van

gevolgde

n i e u w d e g e l e g e n h e i d o m een v u r i g

februari

hoorzitting

vrijlating

daarop

„Brandpunt"

Eind

de

passant

j.1. s t e l d e

Eerste

een

Mijnheer,

verwijten.

Diepenhorst,

bonnen v o o r de maaltijd in het J o o d s C u l t u r e e l C e n t r u m n a d a t il heb o v e r g e m a a k t op G i r o N . A . C . A m s t e r d a m , P o s t r e k e n i n g 2 9 3 0 8 7

G e m . G i r o N 5 5 0 0 met vermelding op de g i r o k a a r t :

„MAALTIJD".

O p s t u r e n n a a r m e v r . E . F u r t h , D i e m e r k a d e 4 3 , D i e m e n , tel. 0 2 0 - 35 8 8 4 2 .

o.

r

Auschwitz Bulletin, 1973, nr. 11/12 November December  

27 JANUARI 1974 AUSCHWITZ-HERDENKING zie pagina 3 secr.: victorieplein 32', amsterdam-z., postgiro 293087 bankrek.: AMRO, bijk. van baeriest...