Page 1

nederlands auschwitz comité

14de jaargang, nr. 12 november-december 1970 secr.:

victorieplein 32',

bankrek.: gem.giro red.:

293087

N 5500 N.A.C.

amsteldijk 23, amsterdam-z.

r

Oud zeer, maar

hoopvol uitzicht „ D e kogel v o o r B r a n d t ! " , „ H a n g t de verraders o p ! " „ V a a g t het weg, het rode d r e k ! " „ S l a de roden d o o d ! " H e t liegt er a l l e m a a l niet o m ; de poëzie „ H a u t den R o t e n a u f die P f o t e n ! " laten wij dan nog m a a r o n v e r t a a l d . G e e n reportage uit de dertiger j a r e n leest u, m a a r de leuzen v a n een kersverse naziclub, die o p t r a d in het Beierse W ü r z b u r g als A k tion W i d e r s t a n d . N a a r goed n a z i - g e bruik had men zich getooid m e t een benaming v a n de v i j a n d , v a n het v e r zet. D i t v e r z e t gold nu niet het f a s cisme, m a a r de o v e r e e n k o m s t v a n de B o n d s r e p u b l i e k m e t P o l e n , het begin v a n een regeling v a n de Duitse k w e s tie. „ J u l l i e w i l l e n de oorlog niet a c h t e r a f winnen", verwijten de neo-nazi's B r a n d t en Scheel, die zij dan ook tegen de muur willen zetten. Als direct huldeblijk aan H i t i e r was o o k het schot bedoeld d a t in Berlijn een jeugdig Sowjet-soldaat trof. Het w e r d a f g e v u u r d door een eveneens jeugdige n e o - n a z i , die zich daarbij op een „ E u r o p e e s b e v r i j d i n g s f r o n t " beriep. Misschien o o k hadden de neo's de Beierse v o o r m a n Franz Josef Strauss horen v e r k l a r e n dat hij zijn doel als het moest w e l m e t een m a chinepistool zou bereiken. D a t doel is het v o o r k o m e n v a n een v e r d r a g o.m. o p de O d e r - N e i s s e - g r e n s . T e k e nend is al het aangeheven ges c h r e e u w ; z o een v e r d r a g is immers alleen het constateren v a n een feit d a t al 2 5 j a a r a c h t e r ons ligt, n l . de nederlaag v a n het fascisme. N u eindelijk een Westduitse regering de weg v a n de redelijkheid is ingeslagen, hebben de vrienden v a n de oude A d o l f alle hens aan dek geh a a l d . D a t zijn dan de N P D v a n v o n T h a d d e n , de tweede A d o l f , d a t is de al genoemde Strauss m e t C S U en CDU-aanhang in en buiten Beieren, daarbij h o o r t de beruchte en nog m a a r steeds vuilspuitende N a t i o n a l - en S o l d a t e n z e i t u n g . N a t u u r l i j k doen de „ V e r t r i e b e n e n " bonden mee (een b o n d v a n „Duitse g r o n d e i g e n a a r s " eist z o w a a r „het w e e r in bezit nemen v a n het Duitse Oosten"!) B i j z o n d e r ernstig is het d a t de v i c e v o o r z i t t e r v a n de gezamenlijke „ V e r -

amsterdam-z., postgiro

A M R O , bijk. van baerlestraat, amsterdam-z.

t r i e b e n e n " - o r g a n i s a t i e s en de v o o r zitter v a n de Silezische „ L a n d m a n n s c h a f t " dr. H e r b e r t H u p k a in de Bondsdag zit v o o r de S P D , de g r o o t ste regeringspartij, m a a r dat de N a tionalzeitung hem als minister v o o r de Vertriebenen in een eventuele rechtse regering heeft g e d o o d v e r f d . In elk geval w o r d t hij nu al tegen W i l l y B r a n d t en de zijnen gebruikt en dat spijt vereerders v a n bruin en z w a r t natuurlijk niet. D e ijver v a n o u d - S S en a a n v e r w a n t e strijders die zich fier op de borst blijven slaan o f — wie weet — nieuwe m o e d scheppen b e p e r k t zich niet t o t de Bondsrepubliek en o o k niet tot de in die kringen zo beweende „ O s t g e b i e t e " . E r moge in België al h e r haaldelijk gestreefd zijn n a a r een „ e r e v e l d " v o o r SS-lieden, in het D r e n t s e D o n d e r e n , gemeente Vries, plegen Oostfrontstrijders jaarlijks hun heimwee te belijden. D o o r de o p lettendheid v a n Groningse verzetsmensen is d a a r d i t m a a l een stokje v o o r gestoken en ruime publiciteit benevens een w e n k v a n gemeentewege deden de rest. E r zitten o o k hier mensen die best hun gezellige tijd aan het O o s t f r o n t eens willen ophalen, m a a r het ging niet door. In Oostenrijk blijkt het evenwel m a k k e l i j k e r v o o r een o u d nazi om op een zachte regeringszetel dan v o o r een meestal o o k niet b a r schone rechter te belanden. W i j hebben al v a a k betoogd dat het o p s p o ren v a n nazi-misdadigers niet beh o o r t te w o r d e n overgelaten aan een W i e s e n t h a i , m a a r d a t dit het w e r k v a n de justitie, dus v a n een overheid is. D u b b e l en dwars geldt dit v o o r O o s t e n r i j k . D a t een Oostenrijkse regering v a n socialistische signatuur die opsporing d w a r s b o o m t en v e r d a c h t m a a k t , steunend op w a t bruin, nazi en/of antisemiet is mag wel het t o p p u n t heten. Antisemitische u i t l a t i n gen zijn allang geen uitzondering meer. W i j hebben die moeten c o n s t a teren in P o l e n als bijzonder tragisch s y m p t o o m , zij zijn te beluisteren in T s j e c h o s l o w a k i j e , net als 2 0 j a a r geleden. E r zijn S o w j e t - p u b l i k a t i e s m e t een antisemitisch bijgeluid. D e G a u l l e is al evenmin v a n a n t i -

>

Auschwitz-herdenking 1971 Wanneer gehouden?

wordt

de

herdenking

O p zondag 2 4 j a n u a r i 1 9 7 1 , 's avonds om 8 uur. Waar

moet

u

zijn?

I n de B a c h z a a l , B a c h s t r a a t , Amsterdam. Wat

gebeurt

er?

D e doden worden herdacht, de levenden gewaarschuwd en aangemoedigd. Wie

treden

er

op?

D e j o n g e b e f a a m d e zanger M e i n d e r t K r a a k begeleid door de pianiste Liesbeth H o p p e . Hoe

komt

u

binnen?

U h o e f t niets te betalen; u schrijft op de strook op pag. 4 het a a n t a l gewenste plaatsen en zendt deze in. D e aanvragen w o r d e n naar volgorde v a n binnenkomst afgehandeld. Bestelt Stelt

nu! het niet

uit!

U krijgt uw k a a r t e n gratis. M a a r u mag gerust een bedrag storten op de rekening v a n N.A.C.

,

J Semitische smetten vrijgebleven, o n danks zijn belangrijk aandeel in de worsteling met de fascistische a a r t s vijand. E e n zeker s y m p t o o m scheen o o k te staan in de laatste druk v a n de oude en grote V a n D a l e . M e n k a n vinden d a t uitdrukkingen die nu e e n m a a l bestaan daarin horen zonder deze k l a k keloos te accepteren en zo verder d o o r t e geven. D i s c r i m i n a t i e k a n a l leen w o r d e n bestreden d o o r er scherp tegen te w a k e n in eigen l a n d , in eigen omgeving. E n dan bedoelen wij discriminatie in welke zin dan o o k . W i j hebben de „brave-jood-die-natuurl i j k - g e l i j k - h e e f t " evenmin nodig als zijn „oude v u i l e " broeder uit V a n D a l e en de een k a n niet z o n d e r de ander. Vervolg op pagina

2


Oud-gevangenen! Nabestaanden! Onderduikers!

Uw plicht is mee te doen! Velen van u laten dan om allerlei redenen verstek gaan. H e t v o o r n a a m ste argument is: wij kunnen er met tegen o f wij willen er niet aan herinnerd worden enz. enz. Zijn deze argumenten v o o r u w e r k e lijk voldoende? E r mogen dan bij andere gelegenheden ervaringen uit het verleden worden opgehaald, niet op onze herdenkingen. Stelt u u liever eens v o o r dat ons comité er niet geweest w a s . W i e zou er dan zo h a r d n e k k i g v o o r onze belangen zijn o p g e k o m e n ? Z a t e n de duizenden zieken en kapotgeslagen mensen dan niet nog steeds op de huidige rijksgroepsregeling te w a c h t e n ? W i e m a a k t e zich d a a r dik om v o o r wij nu vijf j a a r geleden een adres aan de T w e e d e K a m e r stuurden? H o e v e l e n hebben o o k juist na invoering v a n de verruiming ons comité v o o r hun eigen geval weten te vinVervolg op pagina

Nummeren

3

en tellen

„ I k heb al een n u m m e r " , is de eerste reactie v a n de meest o u d - A u s c h w i t zers, zodra zij horen v a n de v o o r genomen nummering v a n alle N e d e r landse staatsburgers. D a a r a a n v o o r a f gaat de volkstelling o p een nieuwe manier, nl. met uitgebreide vragenlijst en geheel per c o m p u t e r . A a n dit o n d e r w e r p was een t v - u i t zending gewijd onder auspiciën van V r i j N e d e r l a n d , d a t een lid v a n het N . A . C . had uitgenodigd. D e heef W . Sandberg, oud-directeur v a n het S t e delijk Museum en een v a n de weinige overlevende overvallers v a n het A m sterdamse bevolkingsregister in 1 9 4 3 , g a f t r e f f e n d weer hoe de G e s t a p o profiteerde v a n de d o o r h a a r dan ook hooggeprezen piekfijne N e d e r landse administratie. D e moeilijkheden om de namen aan het a p p a r a a t en de vervolgden aan de dood te o n t t r e k k e n w a r e n aan deze perfectie evenredig. E n k e l e opmerkingen die in de uitzending niet meer aan bod zijn gekomen zouden wij hier willen neerschrijven. V e l e n v a n onze lezers weten uit eigen ervaring m a a r al te goed w a t het samenvoegen v a n op z i c h z e l f onschuldige o f onbelangrijke gegevens v o o r de burgerlijke stand k a n betekenen. Zelfs dat die c o m b i n a t i e mogelijk is o f in de registers geverifieerd k a n worden w e r k t v e r l a m m e n d : „ze k u n nen nazien dat ik . . . " V u l t u zelf m a a r in. Intussen zijn er al o.a.

Zweedse voorbeelden genoemd van fotocopieën v a n ponssystemen die onmiddellijk bij (o.a. buitenlandse) nieuwsgierige gegadigden belandden. N i e m a n d k a n garanderen dat gegevens niet „ v e r d e r " en in ongewenste handen k o m e n . E n dan de vragen. Alleen al de v r a a g n a a r de godsdienst zal bij tallozen (en niet alleen om principiële redenen) een huivering w e k k e n . In dit nummer v i n d t u Stangl genoemd, die zijn m o o r d b e d r i j f heeft geoefend in villa's w a a r de , ^ n a d e n t o d " werd toegepast op gebrekkigen. M o e t iemand nu de computer o p geven hoe hulpbehoevend hij is? W i j spannen ons juist in o p d a t nooit meer een S t a n g l , Hoess o f H i t i e r een kans krijgen. M a a r w a a r o m m o e t men zo nodig in één oogopslag k u n nen vaststellen b v . hoeveel invalide joden er zijn en w a a r ? E r k o m t nog iets bij. Al deze gegevens zullen worden gekoppeld aan een systeem van nummering. Z o een nummer zal elke N e d e r l a n d e r v a n de wieg tot het g r a f blijven meedragen. E e n dwaas die gelooft dat dit alles anoniem blijft o f k a n blijven. H i e r is iets aan de gang dat in het verleden ziin noodlottige uitwerking dubbel en dwars heeft bewezen. N i e t alleen kreeg in 1 9 4 0 de vijand (en w a t v o o r een) een complete b o e k h o u ding v a n de b e v o l k i n g te p a k k e n . E r is gezegd dat dit via de bevolkingsregisters en niet v i a de volkstelling is gebeurd. D i e scheiding zou door het algemeen invoeren van nummers al worden opgeheven. M a a r de w e tenschap dat de baas en de overheid, w e l k e dat o o k is, alle in elkaar sluitende burgerlijke en intieme gegevens in handen krijgen w e k t naast duistere herinneringen ook vrees. O n n o d i g . Menigeen zal een a n t w o o r d op bepaalde vragen niet met zijn geweten in overeenstemming kunnen brengen. O o k dit gewetensconflict is onnodig. H e t houden van een volkstellingnieuwe-stijl was een lichtvaardige b e slissing. N o g erger zou het persoonsnummer zijn; dit kan nog worden v o o r k o m e n . E r zullen best voordelen vastzitten aan een nauwkeurige r e gistratie, aan een voorbeeldige statistiek. M a a r wij weten nu juist zo goed welk een prijs v o o r dit fraais is bet a a l d . H e t was veel en veel te duur b e t a a l d . Als het nu m a a r tot enige lering strekt. E. T.

Vervolg von pagina

1

E r bestaat een mode om iedereen die niet elk besluit v a n de Israëlische regering automatisch toejuicht, als a n t i semiet te bestempelen. Geen beter middel dan dit soort generalisaties om de antisemieten ruim baan te geven. W e zouden nog een tijd kunnen d o o r gaan, w a n t v o o r ongerustheid is re-

Brief aan minister Klompé Op 19 november schreef het N.A.C. een brief aan minister Klompé en staatssecretaris Van de Poel. Hier volgt de inhoud. Wij ontvingen inmiddels al een reactie uit Den Haag. V e l e buiten ons land wonende N e derlandse oorlogsslachtoffers (vervolgden) i n f o r m e r e n bij ons naar de door staatssecretaris V a n de P o e l aangekondigde verruiming v a n de Rijksgroepsregeling. O o k de slachto f f e r s in N e d e r l a n d vragen hiernaar, in v e r b a n d zowel met de o p t r e k k i n g v a n m a x i m a en m i n i m a als met een pensionering, w a a r v o o r de K a m e r zich duidelijk heeft uitgesproken. V a n de zijde v a n het p a r l e m e n t zijn hierover al vragen gesteld. Overigens willen wij graag over de nu bestaande Rijksgroepsregeling onze e r k e n t e lijkheid uiten. H e t blijkt dat het aantal aanvragen zowel bij de Stichting ' 4 0 - ' 4 5 als bij de R-g.r. voortdurend toeneemt. M a a r aangezien de m a x i m a v o o r o o r logsslachtoffers v o o r a l in de middengroepen te laag liggen, blijven velen w e r k e n , w a t in vele gevallen tot ernstige lichamelijke en geestelijke b e z w a r e n leidt. O n s verlangen om de Rijksgroepsregeling te doen o m z e t ten in pensionering — w a t o.m. een aanzienlijke psychische verlichting zou betekenen — w o r d t ondersteund door een groep in deze materie d o o r knede artsen. W i j dringen er dan o o k op aan bij uw ministerie om spoed te betrachten zowel met de a f k o n d i g i n g v a n de jongste verruiming ( K . B . 17/7/'70) als met de d a a r u i t voortvloeiende regeling.

den te o v e r . D a n horen we een ber i c h t : in T u l l e , een stadje in middenF r a n k r i j k , betogen de bevolking en oud-verzetsmensen v o o r uitlevering v a n generaal L a m m e r d i n g , die daar in 1 9 4 4 9 9 m a n n e n liet ophangen (en o o k O r a d o u r u i t m o o r d d e ) . D e kinderen en de buren v a n de slachto f f e r s , w a r e n d a a r op straat gekomen. M a a r er zijn o o k hele v o l k s delen en groepen, die nog nooit van zich lieten horen en nu v o o r o p gaan. E r zijn nog o f weer nazi's, en o o k wel eens een jonge, j a w e l , m a a r in de B o n d s r e p u b l i e k zomin als in F r a n k rijk, in ons land noch in Oostenrijk moeten de j o n g e mensen iets v a n het z w a r t e o f bruine gif hebben. Zelfs H i t i e r s minister Speer heeft het m o e ten erkennen. E r is een natuurlijke b a n d gegroeid tussen ons die toen zijn o n t s n a p t en de jongeren die met a f keer v o o r elk fascisme zijn opgegroeid. D a t levert uitzicht o p . H o o p vol uitzicht.


MENGELE nog steeds GEZOCHT I n P a r a g u a y is een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de A u s c h w i t z k a m p a r t s M e n g e l e . O f hij g e p a k t w o r d t is een tweede. D a a r v o o r is hij te d i k k e vrienden met P a r a g u a y ' s president Stroesser, die nog 1 6 . 0 0 0 ( o u d ) - n a z i ' s herbergt. Mengele was een v a n de verdorvenste moordenaars v a n A u s c h w i t z , een arts die zich dood en foltering v a n mensen ten doel stelde. H e t was sinds j a a r en dag bekend d a t men Mengele in P a r a g u a y diende te zoeken en volgens Wiesenthai heeft A d e n a u e r al eens zijn uitlevering gev r a a g d in ruil v o o r . . . o n t w i k k e lingshulp. H e t g e e n een m e r k w a a r d i g licht w e r p t niet alleen o p het v e r volgingsbeleid . . . K o r t e r dan Mengele heeft F r a n z Stangl v a n zijn massamoorden met hun opbrengst kunnen genieten v o o r hij door B r a z i l i ë uitgeleverd om in D ü s s e l d o r f te worden berecht. E r leven N e d e r l a n d s e oud-gevangenen die Mengele aan het w e r k hebben gezien. E r is n i e m a n d in ons land die heeft kunnen o n t k o m e n uit S o b i b o r , een v a n de arbeidsterreinen v a n de meer dan volijverige S t a n g l . D e z e staat nu overigens niet terecht als e x commandant van Sobibor, maar alleen v a n Treblinka. Het aantal s l a c h t o f f e r s d a a r w o r d t getaxeerd op 7 0 0 . 0 0 0 . V e r d e r dan taxeren k o m t n i e m a n d , o m d a t bij de nazi's de o p ruimwoede v a n hun nette a d m i n i s t r a tie o p w o o g tegen hun moordijver. E e n S t a n g l b e h o o r t natuurlijk ten dele o o k t o t de bureaumoordenaars. E r is nu levenslang tegen hem geëist. T r e b l i n k a was wel in schijn, m a a r

nieteens ten dele een k a m p : het was een n a a k t e d o d e n f a b r i e k . W e r d e n in A u s c h w i t z 9 0 % van de mensen bij a a n k o m s t vergast, in T r e b l i n k a was dit 9 9 . 9 9 9 % . E r is, gelijk bekend, in de B o n d s r e p u bliek oneindig minder belangstelling voor de processen, dat is v o o r de slachtoffers v a n de m i l j o e n e n m o o r d , dan b v . v o o r de Duitssprekenden die in de Westelijke gebieden v a n Polen na ' 4 5 schijnen te zijn gebleven. S p i j t optanten zouden wij hier zeggen, in elk geval springlevende mensen. H e t w e k t niet eens meer verbazing als de uitroeiers v a n 6 5 . 0 0 0 joden in L u blin, nu zij eindelijk in Wiesbaden terecht staan, na de oorlog 15 j a a r lang politie-ambtenaren blijken te hebben opgeleid o.m. in datzelfde Wiesbaden. D e leiders v a n het g r o o t m o o r d b e d r i j f heten altijd „ m e d e s c h u l d i g " : en zij zullen o o k wel handen te k o r t zijn gekomen. B i j uitzondering stuit men op een S S - e r als G e b a u e r , die tussen 1 9 4 1 en ' 4 3 persoonlijk en in het bijzijn v a n anderen 14 mensen heeft vermoord. Meestal t r a p t e hij met zijn laarzen op hun keel, o o k bij een joodse t a n d arts, die twee aardappelen stond te roosteren. D e medicus Mengele, v a n wie vaststaat d a t hij eigenhandig en niet alleen als zg. medeplichtige heeft gem o o r d , loopt ook na het bevel t o t o p sporing vrij r o n d . Zijn collega H o r s t S c h u m a n n a c h t zich geen m o o r d e n a a r (zo vertelt hij zijn rechters), o m d a t hij op elke 2 0 0 mensen v o o r wie hij

z e l f de gaskraan opendraaide er wel een liet leven. N a t u u r l i j k was ook zijn optreden in de euthanasie— proefstations een onschuldige bezigheid, het v a k k u n d i g a f m a k e n v a n (al o f niet) geesteszieke kinderen en volwassenen. In A u s c h w i t z hielp S c h u m a n n later de beruchte C l a u berg bij diens gruwelijke dusgenaamde ssterilisatie-proeven, m a a r d a a r v o o r staat hij niet terecht. D a t zou trouwens niet eens als directe m o o r d en d a a r o m niet als procesmateriaal worden beschouwd na 2 6 , 2 7 j a a r .

Vervolg van pagina 2

hebben c o n t a c t met ons en stellen ons v a n hun stappen op de hoogte. E n w a t doet u? N o g niets? E n wij moeten alweer v e r d e r ! Pensioen moet er komen en wel zo spoedig mogelijk. D a t k a n als u een klein beetje moeite doet, v o o r a l als u al van verbeteringen p r o f i t e e r t . U zult u er dan toch niet v a n a f m a ken met een bedragje op onze rekening d a t m a a r al te v a a k in geen enkele verhouding staat tot het v o o r u (en o o k door ons) verkregen f i n a n ciële resultaat! H e t pensioen moet er k o m e n ! U moet meedoen! U k u n t meedoen! O o k u die plezier heeft van ons succes! O n z e vrienden die de bestaande regeling o f pensioen niet nodig hebben, behoeven geen e x t r a aansporing. Zij kennen hun plicht en zullen geen verstek laten gaan, o o k niet als zij het N . A . C . wel eens hebben vergeten.

t o e g a n g s k a a r t aan te vragen en krijgt die dan toegestuurd. W i j doen dat niet o m d a t wij geen kosten m a k e n o f geld bezitten. W i j doen dat o m d a t wij weten d a t u ons financieel o o k niet in de steek l a a t . W i j zien in deze wijze van organiseren een verlichting van het z w a r e w e r k d a t de leden v a n ons kleine comité doen. E n die worden heus niet jonger en sterker. A a n u ons te helpen zo e f f e c t i e f mogelijk te werken.

den? W i j hebben dan o o k kunnen helpen, soms om een woning te v e r krijgen o f vrijstelling v a n dienst v o o r een zoon, zoals wij o o k vroeger bij C a d s u - z a k e n hebben geadviseerd. W i j hebben o o k herhaaldelijk getuigen gevonden, zowel van het o v e r lijden v a n s l a c h t o f f e r s als v a n het optreden v a n nazi-beulen. H e t N e derlands A u s c h w i t z C o m i t é is a c t i e f ; d a t is bekend en er w o r d t dan o o k op gelet. O u d - g e v a n g e n e n , nazi-slachto f f e r s , dat zijn wij zelf. PENSIOEN! D e rijkgroepsregeling zoals hij nu is en meer nog, zoals hij b i n n e n k o r t zal zijn is het resultaat van ons onvermoeid doorzetten, hoewel wij niet bij de uitvoering e r v a n zijn b e t r o k k e n . Misschien d e n k t deze o f gene dat de •verruiming als m a n n a uit de hemel is gevallen. Niets is m i n d e r w a a r . W i j blijven er met o n z e neus b o v e n o p zitten. V e l e politieke partijen — de P v d A , de V V D , de C P N , de K V P —

VRIJ ENTREE E r zal vrij entree zijn t o t onze herdenking, die alweer v o o r de deur staat. M e n behoeft alleen m a a r een

E r staan i n z a k e de Stangls, M e n g e les en huns gelijken ook in het Westen twee D u i t s l a n d e n tegenover e l k a a r , zoals er een v a n H e i n e m a n n en een v a n Strauss is. E r k l i n k e n v a n de w e r k - tot de regeringsbanken stemmen die een nieuwe koers en v e r w e r king v a n het verleden verkondigen. I n de rechtszalen hoort men m a a r al te v a a k de echo v a n n a z i - B e f e h l en V o l k s g e r i c h t . M a a r pas als Stangl en zijn kornuiten d a a r worden aan de k a a k gesteld en gevonnist, mag men aannemen dat met het nazidom wordt afgerekend.

AUSCHWITZ-HERDENKING ZONDAG 2 4 JANUARI 1971, 'S AVONDS 8 UUR

Z o r g t d a t wij plaatsen te k o r t k o m e n . O n z e herdenking moet een m a n i f e s t a tie zijn ter herinering en ter w a a r schuwing, voor een veilige wereld v o o r onze kinderen en een goede pensioenregeling v o o r onze mensen. D a a r o m , oud-gevangenen en - o n d e r duikers, nabestaanden en vrienden, zorg door uw aanwezigheid een steentje bij te dragen in aller belang. D e herdenking ie ieder j a a r een evenement, d a t behoef ik u niet te zeggen. I k appelleer aan u w geweten. JOS

SLAGTER


Bezwaarschriften

Wachten is en blijft moeilijk

Bij een eventuele a f w i j z i n g op een verzoek om uitkering k u n t u een bez w a a r s c h r i f t indienen. D i t is alom b e k e n d . E r w o r d t hier weinig gebruik van g e m a a k t en d a t is gelukkig.

W a a r o m er zo lang gewacht moet worden? W i j schreven daar al eens eerder over. O n s comité is nu bij de adviescommissie op bezoek gegaan en zag d a a r een a p p a r a a t d a t v a n elk blad binnen enkele minuten h o n d e r den fotocopieën k a n m a k e n . Als d a t is gebeurd gaan er rapporten uit n a a r diverse buro's, zoals het R o d e K r u i s , O o r l o g s d o c u m e n t a t i e enz. O p de gegevens w o r d t dan g e w a c h t . H e t r a p p o r t w o r d t beoordeeld en opgestuurd n a a r de medische c o m missie, die o p h a a r beurt (niet altijd) huisartsen en specialisten om nadere gegevens v e r z o e k t . D e z e laatste v e r zoeken blijven v a a k lang hangen, o m d a t de artsen het met hun p r a k t i j k z o druk hebben dat ze h i e r v o o r eenvoudig geen tijd overhouden. H e l a a s hebben sommigen geen notie w a t een v e r v o l g d e is. E e n sociaal rapport b l i j f t dikwijls lang uit. In vele ge-

O n s comité is enige m a l e n bij een zitting v a n p r o v i n c i a l e en gemeentecommissies v o o r bezwaarschriften opgetreden. O n z e i n d r u k is d a t deze commissies weinig v a n de materie weten en d a t is te begrijpen. N i e m a n d k a n alles weten en de Rijksgroepsregeling O o r l o g s s l a c h t o f f e r s ( v e r v o l g den) is nu niet iets w a a r men zg. o b j e c t i e f over k a n oordelen. D e toestand van de vervolgden is na 2 5 j a a r geen open b o e k . V o o r vakmensen is het al moeilijk genoeg zich in deze zaken te verdiepen. A m s t e r d a m heeft stellig een a a n t a l goed ingestelde specialisten op dit gebied. D a a r b u i t e n zijn de b e t r e f f e n d e a m b t e n a r e n v a a k niet z o op de hoogte als nodig is en d a t remt de uitvoering v a n en het inzicht in de rijksregeling. E e n juiste „ d i a g n o s e " stellen is natuurlijk geen eenvoudige z a a k , o o k niet in sociaal opzicht, w a a r het hier om gaat. Een

landelijke

commissie

W i j zouden de regering in overweging willen geven v o o r alle b e z w a a r s c h r i f ten, ook die v a n de gemeenten zelf, een landelijke commissie samen te stellen uit a m b t e n a r e n en vervolgden die in de materie d o o r k n e e d zijn met zo nodig enige t e r z a k e gespecialiseerde medici als adviseurs. Z o een commissie kan het best g e v o r m d worden in A m s t e r d a m ; d a a r beschikken wij over een a a n t a l uitstekend geschoolde mensen.

J. s.

Nieuwe lezers E e n enkel b r i e f k a a r t j e met de enige mededeling: Ik wil graag uw krant lezen is v o l d o e n d e . N a a m en adres (en zo u het weet, n u m m e r v a n uw wijk. D a t is v o o r iedere stad anders.) D e 10 dollar uit N e w Y o r k zijn al binnen. W i e volgt?

J. s.

H i e r b i j v e r z o e k ik u om toezending v a n . . . . 24 januari in de B a c h z a a l te A m s t e r d a m .

O n z e gironummers Gem.giro Amsterdam N 5500 P o s t g i r o 2 9 3 0 87 N . A . C . Amsterdam. M e e r h o e f t u niet in te vullen. Postwissel aan N . A . C , Amro-bank,

O n s snel reageren heeft de R i j k s groepsregeling ongetwijfeld sterk bei n v l o e d : wij denken b . v . aan de t e rugwerkende k r a c h t . Al in het begin wilde men d a a r aan knabbelen, m a a r d a n k zij ons ingrijpen is d a t niet doorgegaan. N u moet men onze positie weer niet overschatten. Bij herhaling k o m e n mensen bij ons die de weg willen weten hoe te h a n d e len. W i j geven die informaties g a a r ne m a a r men m o e t ons daarbij N I E T vals v o o r l i c h t e n . Als je bij een instantie hebt aangevraagd kan je N I E T nogmaals bij een ander a a n vragen. D a t w e k t v e r w a r r i n g en n o deloze vertraging. Als u pas hebt aangevraagd kunt u moeilijk v e r w a c h t e n d a t u binnen bijvoorbeeld een m a a n d al resultaten hebt. W i j controleren afwijkingen en helpen u zoveel als in ons vermogen is m a a r de A F W I K K E L I N G is in handen v a n de officiële instanties: d a a r moet u uw stem laten horen. O n s comité is alleen een actiegroep met onvermoeide activiteit. V e r g e e t d a t n o o i t ! O o k u, die onze hulp niet direct nodig h a d !

hierlangs

JOS SLAGTER

Victorieplein

32, Amsterdam-Z.

KLACHTEN

Bestelstrook,

vallen w o r d t dit meegestuurd, m a a r v r a a g t het v a n de rapporteurs veel inspanning. H o e het o o k k o m t , ons inziens laten de meeste r a p p o r t e n lang o p z i c h w a c h t e n . N a a r o n z e ervaring is de sociale dienst v a n A m s t e r d a m de snelste: d a t m a g best eens worden gezegd.

Van

Baerlestraat,

Am-

sterdam, t . n . v . N . A . C . U k u n t kiezen. S t o r t u v a n d a a g nog?

Buitenlandse vrienden D e brieven uit het buitenland blijven aanhouden. G e l u k k i g hebben enigen onze w e n k begrepen en sluiten zij ó f geld ó f a n t w o o r d c o u p o n s in. D a n k u! N o g even een toelichting op de a.s. regeling v o o r N e d e r l a n d e r s die in het buitenland w o n e n . U w brieven aan het ministerie v a n C . R . M . moeten het verzoek inhouden dat zo spoedig als de nieuwe regeling wordt aangenomen u in aanmerking wenst te komen. D i e regeling is nog geen w e t . Z o l a n g dit zo is, bestaat deze v o o r de a m b t e n a r e n in D e n H a a g niet. H e t bestuur U kunt geld o v e r m a k e n op de Amro-bank, v. Baerlestraat, Amsterdam o f per postwissel aan ons secretariaat.

afknippen p l a a t s k a a r t e n v o o r de A u s c h w i t z - h e r d e k i n g

Naam Straatnaam Woonplaats O p te sturen aan m e v r o u w E . F u r t h , D i e m e r k a d e 4 3 , D i e m e n , tel. 0 2 0 — 5 8 8 4 2 .

1971

op

Auschwitz Bulletin, 1970, nr. 12 November/December  

Waar moet u zijn? In de Bachzaal, Bachstraat, Amsterdam. Wat gebeurt er? De doden worden herdacht, de levenden gewaarschuwd en aangemoedigd....

Auschwitz Bulletin, 1970, nr. 12 November/December  

Waar moet u zijn? In de Bachzaal, Bachstraat, Amsterdam. Wat gebeurt er? De doden worden herdacht, de levenden gewaarschuwd en aangemoedigd....