Page 1

s e c r . van

Walbeeckstraat

9hs,

amsterdam-w.,

postgiro

293087

bankrek.: AMRO, bijk. van b a e r l e s t r a a t , amsterdam-z., red.: amsteldijk 23, amsterdam-z.

ISRAËL EN DE VREDE E r zijn onder o n z e lezers velen die menen dat onze v e r k l a r i n g z o w e l in het telegram aan de Veiligheidsraad op 3 juiii j l . , als in ons j u n i n u m m e r kil zou zijn. Geen emoties, geen b e grip v o o r de lijdensweg die het j o o d se v o l k h e e f t afgelegd., e t c , etc. A n dere lezers hebben ons d a a r tegenover b e d a n k t v o o r ons juist i n z i c h t W i j willen niet discuteren o f wij het goed o f niet goed deden. H e t gaat ons om het principe, oorlog o f vrede, gezien in het licht v a n de omstandigheden. T i j d e n s het losbarsten v a n de gebeurtenissen r o n d o m Israël w a s het o n m o gelijk onze stem te laten horen. N i e m a n d v a n de grote N e d e r l a n d s e Pers h a d interesse hoe wij er over dachten. Z e l f s ons telegram 'bereikte slechts enige p r o v i n c i a l e b l a d e n , die hiervoor des te meer hulde verdienen. M e n w i l de in die periode v a n de z.g. duidelijkheid, onze stem niet horen. O n z e taal is een vredestaal en die k w a m zeker niet te pas bij b l a d e n die o.a. uit de illegaliteit zijn geboren, m a a r die k o n i n k l i j k e r dan de k o n i n g en oorlogszuchtiger zijn dan w e l k e k r a n t o o k . H e t stramien v a n de emoties w e r d als een orkest bespeeld en de feiten die wij meenden eerlijk en zakelijk t e moeten brengen, werden v e r o n a c h t zaamd. M e e r dan wie o o k v a n al de dag- en weekbladenschrijvers, zijn wij in staat begrip o p te brengen v o o r w a t in en om Israël plaats v i n d t . O n s heeft de gedachte a a n de uitroeiing v a n de j o den, die in de p r o p a g a n d a uit de staten o m Israël heen regelmatig w e r den gehanteerd, wel iets te zeggen. W i j hebben voordien al ettelijke m a len hierop gewezen. E r is echter een groot verschil met de toestand v a n 1 9 3 3 t o t 1 9 4 5 . T o e n wisten wij slechts op het laatst, toen er niet meer tegen opgetreden kon w o r d e n , w a t de " E n d l ö s u n g der J u d e n " in werkelijkheid betekenden. NU WETEN WIJ HET! E g y p t e heeft 2 9 n a z i m o o r d e r n a a r s in zijn gelederen, w . o . 2 directe mede-

werkers v a n E i c h m a n n en dus . . . H e t ligt v o o r de h a n d . O p h i t s i n g en nog eens ophitsing om hun soldaten te doen vechten zoals d a t in omgekeerde zin in Israël o o k is bedreven. V o o r vele Israëli's was het werkelijkheid, v o o r de A r a b i e r e n slechts p r o p a g a n d a , zij het v a n het allerergste soort. O m oorlog te v o e ren heeft men verbeten soldaten n o dig. O n s principe, zoals v o o r g a a n d gezegd, is vrede en nog eens vrede. O o r l o g e n , hebben wij zeer v a a k h e r h a a l d , heffen geen verschillen op o f slechts tijdelijk. O o r l o g is vernietiging, zoveel mogelijk en zo snel mogelijk. O o r l o g v e r a n d e r t de mens in een beest, o o k v o o r d a t er s p r a k e was v a n genocide. O o r l o g brengt wreedheden. O o r l o g brengt rechteloosheid althans v o o r b e p a a l d e groepen o f tegenstanders. O m w i l l e v a n de beschaving en de menselijke w a a r d i g h e i d , moeten wij oorlog a f w i j z e n . D a a r o m hebben wij ons tot de V e i ligheidsraad gewend. H e t is duidelijk dat oorlog v o o r o f tegen Israël h a a t en nog eens h a a t b r e n g t . B i j haatgevoelens v e r a n d e r e n de dingen slechts aan de o p p e r v l a k t e ca dan alleen onder d r a k . O m ons als A u s c h w i t z C o m i t é te dwingen partij te kiezen v o o r Israël om der wille v a n het door ons o n d e r gane leed is een valse voorstelling v a n z a k e n . D a t onze mensen zich persoonlijk h e b b e n ingezet is buiten elke t w i j fel. Z e k e r , wij zijn v e r b o n d e n met vele banden aan onze oude k a m p v r i e n den, f a m i l i e en b l o e d v e r w a n t e n in Israël. O n z e sympathie v o o r Israël betekent niet dat wij ons zonder meer a c h t e r een oorlog moeten stellen die wij uit opgedane ervaringen in twee w e r e l d oorlogen verfoeien, o o k al zou deze gerechtvaardigd zijn. D u i z e n d e n doden en gewonden a a n alle k a n t e n . E l l e n d e en nog eens ellende. M e n wil ons, v e r k l a a r d e a n t i -

Minderheden respecteren Het N.A.C. heeft aan Oe Thant, secretaris-generaal van de Organisatie der Verenigde Naties, een brief gezonden met de volgende inhoud: Het N.A.C. verlangt door bemiddeling dat de V.N. maatregelen nemen om alle misdragingen tegenover minderheden en daden van racissme, zoals antisemitisme, in het bijzonder in verband met het conflict in het Midden-Oosten, te voorkomen, waar deze daden zich ook voordoen en dat dergelijke handelingen, indien reeds gepleegd, worden bestraft. Voorzitter I. A. K . Prof. R . W a i t z w e n d t zich t o t de V . N . . Oud-gevangenen van Auschwitz verzoeken u gunstige v o o r w a a r d e n te scheppen v o o r vrede in het M i d d e n - O o s t e n en v o o r de veiligheid v a n de o v e r levenden van Auschwitz in Israël. Strassburg 2 1 - 6 - ' 6 7 .

oorlogsmensen, dwingen een keus te doen. W i j hebben al gekozen! 2 6 j a a r geieden! Als het w a a r is w a t m r . H e r z s b e r g h e e f t gezegd d a t „ z o l a n g er nog één j o o d is er antisemitisme z a l z i j n " dan h e e f t deze afgelopen oorlog geen zin gehad. „ V e r n i e t i g I s r a ë l " . „ D r i j f de J o d e n de zee i n " etc. e t c , zijn o n m e n selijke uitspraken. E e n oorlog k a n en zal deze o p v a t t i n g e n niet doen v e r anderen. D a a r is m e e r v o o r nodig. N i e t zoals velen staten doen d o o r w a p e n e n te leveren o f zich te w r e k e n o p onschuldige J o o d s e b e w o n e r s v a n hun l a n d . D e duidelijkheid, die tegenwoordig z o in de mode is, l a a t zien d a t al zijn Israël's grenzen verschoven, de buurlanden blijven. E r moet

dus g e p r a a t w o r d e n o p b a (Vervolg

op pag.

2)


D e N a t i o n a l e (nog even zonder socialistisch te zijn) P a r t e i D e u t s c h l a n d ist wieder d a ! W i j , de oudere garde, die het bestaan v a n H i t l e r - D u i t s l a n d hebben meegem a a k t , w i j , de mensen die door het geklets en het vechten v o o r kleine eigen belangetjes verraden werden, worden o o k nu weer verraden en met ons de gehele Westelijke wereld. W a n t er k o m e n k r a c h t e n , die wij wel in iedere natie aanwezig weten, aan de o p p e r v l a k t e , die zich t o t v o o r k o r t geneerden zich openlijk te roeren. Sie sind wieder da. T o t v o o r k o r t was het o n d e n k b a a r de volksuitroeier Lages vrij te laten. V o rig j a a r is dat echter gebeurd, om w e l ke duistere politieke reden dan o o k . T o t voor k o r t hadden wij als geheel volk, dat de ellende v a n 1 9 4 0 tot 1 9 4 5 had m e e g e m a a k t , nog ruggeg r a a t genoeg om onze stem te laten horen. D o c h nu er i n t e r n a t i o n a a l door vaklieden rechts-extreme politiek w o r d t opgezet, houden velen v a n ons zich stil. E n wij moeten toch de stemmen laten horen v a n onze geliefden, die ons door toedoen v a n p o litieke en financiële avonturiers zijn ontvallen. W a t d a a r v o o r de zoveelste m a a l in D u i t s l a n d g a a t gebeuren k a n weer leiden n a a r een volgende en — als A m e r i k a op het einde w e e r zal w i l len inspringen — w e r e l d r a m p ! W e e r k l i n k t o v e r a ! het nog zo bekende geluid van goedgelovige en b r a v e mensen: „ O c h , l a a t ze m a a r schreeuwen, zo een v a a r t loopt het niet. Ze krijgen nooit de m a c h t " . D a t zelfde geluid hoorden wij reeds v o o r 1 9 3 3 . N a d a t j a a r veranderden die h o o p - geloof- en v e r t r o u w e n - m e n i n Eerst wilden we in het algemeen niet geloven w a t ons uit de D u i t s e concentratiekampen ter ore kwam. „ C o m m u n i s t i s c h e p r o p a g a n d a " , zeiden velen. L a t e r vonden velen het al begrijpelijk dat het particuliere J o o d se k a p i t a a l werd geconfiskeerd. H e t niet-Joodse k a p i t a a l w e r d er groter door. T o e n zeiden v e l e n : ach, S u d e n t e n l a n d is ze in 1 9 1 8 o n r e c h t m a t i g a f g e n o men.

E n we kunnen verder gaan en de geschiedenis op de voet volgen t o t aan de uitmoording v a n miljoenen mensen op de slagvelden, in de lucht, op zee, krijgsgevangenkampen, concent r a t i e k a m p e n en gaskamers toe. Z o d r a wij begonnen recht te spreken volgens onze normen bewezen wij de werkelijke mentaliteit — zo men dat nog een mentaliteit kan noemen — van het Hitlerregiem nooit begrepen te hebben. P a s als men met eigen ogen gezien heeft hoe en met w a t v o o r plezier mensen werden afgeslacht om welke gezochte reden dan ook, weet men w a t er in die Duitse N P D op het ogenblik leeft. Reeds steken soortgelijke gevoelens ook buiten D u i t s l a n d , o o k in N e d e r land, de k o p o p . W i j zijn er niet bij gebaat, als over een a a n t a l jaren beklaagden in goedzittende costuums weer v o o r hun rechters zullen v e r k l a r e n geen 3 2 . 0 0 0 , doch „ s l e c h t s " 2 7 . 0 0 0 mensen a f g e slacht te hebben. E v e n m i n als opnieuw rechtsgeleerden hun k o s t b a r e h o o f d e n breken hoe zij (minstens om persoonlijke reclame, zo niet uit s y m p a t h i e ) de verdediging van massamoordenaars zullen voeren. H e t is ons genoeg dat zij getuigen, t e r n a u w e r n o o d de dodendans o n t sprongen, t r a c h t e n te intimideren. D e enkelen die uit de k a m p e n t e r u g k w a men moesten al met gemengde gevoelens wederzijds in het n o r m a l e leven terugkeren. W i j willen niet dat er nog eens enkelingen, overlevenden, o n d e r v r a a g d door de P . R . A . o f iets dergelijks dit moeten m e e m a k e n : het leven in gestuurd worden met ƒ 10 en oude k a p o t t e l a n d v e r r a d e r s m e u belen op a f b e t a l i n g v a n de staat k r i j gen. O m d a t wij al deze w e d e r w a a r d i g h e end zelf hebben m e e g e m a a k t en wij en miljoenen met ons dit nooit terug willen hebben, roep ik u op het sleutelen aan uw auto eens te staken, het chauvinisme v o o r A j a x en F e y e n o o r d een m o m e n t te vergeten en even met uw ogen dicht te willen denken aan de bezetting. K i j k dan n a a r uw familieleden — man — v r o u w — kinderen — ouders. D e n k aan familie o f vrienden die — wie weet op welke wijze — tussen 1 9 4 0 en 1 9 4 5 u zijn o n t v a l l e n en b e sef dat, als wij nu niet p a r a a t zijn, het straks te laat is. M e t vereende k r a c h t e n moeten wij ervoor vechten dat „ N o o i t meer o o r log, nooit meer A u s c h w i t z " v e r w e z e lijkt zal w o r d e n . Beveel uw vertegenwoordiger in het parlement dit in de eerste plaats op zijn p r o g r a m m a te nemen en treed er zelf o v e r a l en altijd weer voor o p . W a n t heus, vrienden, als wij op dit ogenblik v e r z a k e n , is het spoedig te laat. J.

Rabbie

(Vervolg van pag. 1) sis v a n erkenning v a n Israël, v a n h e t bestaansrecht v a n ieder land. G e p r a a t moet er worden, en hulp geboden aan de vluchtelingen. G e p r a a t moet w o r den met respect en begrip v o o r elk a a r s grenzen en o p v a t t i n g e n . H e t bestaan v a n Israël is o n a a n t a s t b a a r , dat is duidelijk. N i e m a n d v a n ons h e e f t echter belang bij oorlog. Het oorlogszwaard van Damocles hangt b o v e n de gehele mensheid. Eén v e r k e e r d e zet en de mensenslachting zoals nu nog steeds in V i e t n a m , zal ons allen t r e f f e n . Sentimenten, emoties, zij mogen nimmer leiden tot vernietiging van w a t een technisch hoog o n t w i k k e l d e w e reld heeft g e b o u w d en zal o p b o u w e n . O o r l o g w i n n e n o f verliezen is het probleem niet. D e vrede moet gew o n n e n w o r d e n o v e r de gehele w e reld. Duidelijk o f niet? J o s Slagter

IN

MEMORIAM

Rosa Spier Een groot kunstenares is van ons heengegaan. We wisten dat ze reeds lang ziek was. maar toch is haar heengaan voor ons allen een grote slag. Over haar verdienste als kunstenares is reeds veel geschreven en gesproken, daar willen wij niet over uitweiden. Rosa Spier willen wij op een andere manier eren. Toen zij enkele jaren geleden voor ons een herdenkingsconcert opluisterde en haar eigen compositie „In memoriam" speelde, opgedragen aan de nazi-slachtoffers, konden wij weinig vermoeden dat wij nu aan haar een „In memoriam" zouden moeten wijden. Zelden ontbrak zij op onze herdenkingsbijeenkomsten en zij droeg ons comité een warm hart toe. In haar werk blijft zïj echter voortbestaan; en zal men haar blijven gedenken en eren. Redactie


HIER IS B O N N W i e zich de laatste tijd a f v r a a g t hoe

justitie

het toch k o m t

falen

d a t Westduitse

oor-

Wij menen onze lezers de letterlijke tekst van Johan van Minnen, correspondent van de AVRO niet te mogen onthouden. (Uitgezonden 14/7) Aan de AVRO hartelijke dank voor haar medewerking.

logsmisdadigers hoe langer hoe minder hun rechter vinden, k a n zijn a n t w o o r d wellicht ontlenen aan de erv a r i n g , d a t zij hoe langer hoe beter in hun a d v o c a t e n De

komen te zitten.

Nord-Rheinland-West-

aanklager

die z e l f

als

in het S o b i b o r p r o c e s o p -

t r a d , heeft in de L a n d d a g nu welisw a a r gezegd, de uitspraak v a n de a d v o c a t e n k a m e r iets ongehoord te a c h ten, m a a r w a t er tegen uitrichten k a n

het

grote

de regering eigenlijk niet. E n intus-

Auschwitzproces

heb-

sen, terwijl het hoger beroep v a n het

veroordeelden

Frankfurter

van

D r . Neuberger,

van

ben nu weer o v e r w a c h t s

Auschwitzproces

pleitbezor-

nog

altijd

hangt,

gers engros a a n g e t r o f f e n in de K e u l -

k a n m r . H a n s L a t e r n s e r de theorie

sche a d v o c a t e n k a m e r die de Ausch-

van de menslievende selectie op de

w i t z - v e r d e d i g e r H a n s L a t e r n s e r een

R a m p e dan nog w a t n a d e r uitdiepen.

pluim op de hoed heeft gestoken, ten

treft hier integendeel juist een hoogst

koste van een collega „doch ter meer-

menslievende daad, zij immers zoch-

A b s u r d laag zijn de laatste tijd al de

dere

ten degenen uit die m o c h t e n blijven

vonnissen geworden die tegen e n k e -

leven.

le top-oorlogsmisdadigers uit de v r o e -

Bij zoveel rekenkundig cynisme stokte

gere tijd zijn gewezen; 6 j a a r is p r a c -

glorie v a n

de Westduitse a d -

v o c a t e n s t a n d " meende ze. U

herin-

nert zich hoe twee j a a r geleden de beulen v a n A u s c h w i t z : M u l k a en 19

Laternsers Keulse collega G m ü n d de

tisch het m a x i m u m

anderen terecht stonden. U herinnert

adem in de keel. D r . G m ü n d schreef

moet nu zo l a n g z a m e r h a n d gaan v r e -

zich

over

Laternser een open brief, w a a r i n hij

zen d a t de vonnissen van A u s c h w i t z ,

Lantern-

diens pleidooi een schande v o o r de

die tenminste in eerste aanleg nog iets

rechtsstaat

z w a a r d e r w a r e n uitgevallen, in t w e e -

misschien

niet

meer

zo,

welke boeg, de verdediger ser, de z a a k toen gooide.

stand

en

voor

noemde.

Voor

H e t selecteren n.1. v a n de s l a c h t o f -

verontwaardiging

fers v o o r

de

de gaskamers

op de b e -

de

advocaten-

deze

eerlijke

is hij thans

advocatenkamer

ernstig

door

gegispt;

geworden. M e n

de instantie o o k overeenkomstig „ n e w l o o k " zullen w o r d e n

de

gecorri-

geerd. W i e in A u s c h w i t z selecteerde,

vol-

voor zijn kundig en logisch pleidooi

k o m t zo nog eens in a a n m e r k i n g v o o r

gens hem niet w o r d e n beschouwd als

zoals dat heet is Laternser dienover-

het grote „Bundesverdienstkreuz met

een poging t o t m o o r d , nee . . . het b e -

eenkomstig geprezen. D e minister v a n

schouderband met s t e r " .

LAAT

van N e d e r l a n d s e burgers.

Zoden aan de dijk

ruchte A u s c h w i t z r a m p e

mocht

Na 22 jaar een lijst van oorlogsmisdadigers naar Bonn

H e t is een groot schandaal

d a t nu

pas, n a d a t er o m gevraagd

is, z o ' n

lijst is samengesteld. H e t h a d op de weg

gelegen

van dit

Rijksinstituut

deze namen direct, na elk doorgekeM e t verbazing en ergenis hebben wij vrijdagavond

14/7 v a n „ a c h t e r het

nieuws"

kunnen

verzoek

van

vernemen

dat op

de D u i t s e regering in

B o n n een lijst v a n 6 5 8 duitse oorlogsmisdadigers n a a r B o n n is gezonden.

ken dossier te publiceren en v a n de D u i t s e justitie te eisen deze lieden te arresteren en te veroordelen. W a a r o m dat nooit gebeurd is k a n wel geraden w o r d e n : m e n h a d het te druk met andere z a k e n .

D e z e lijst is door het Rijksinstituut

H e t is en blijft onbegrijpelijk dat in

voor

a a n m e r k i n g genomen de a a r d en de

Oorlogsdocumentatie

samenge-

veelvuldigheid v a n de gepleegde o o r -

steld. O n d e r de 6 5 8 nazi's bevinden

zich

logsmisdaden er nog zo velen in alle

3 4 8 rechters.

vrijheid en v a a k in zeer goede doen,

D e z e misdadigers hebben zich schul-

rondwandelen

dig g e m a a k t a a n m o o r d ,

jaring mag d a a r o m nimmer doorgang

fusillade

en

deportatie,

terdoodveroordelingen

vinden.

in hun heimat.

Ver-

O n s comité bezit vrienden o o k in het b u i t e n l a n d . V a n velen hunner o n t v i n gen wij in de laatste w e k e n b r i e v e n : uit Israël een groot a a n t a l , die ons een veelzijdige kijk gaven op de situatie. U i t België ontvingen w i j b e h a l v e brieven een communiqué v a n ons zustercomité, dat wij in ons b l a d publiceren. Verscheiden brieven kregen wij van vrienden in A m e r i k a en twee d a a r van zetten bij uitstek zoden a a n de d i j k : zij bevatten ieder v i j f d o l l a r ter ondersteuning van ons w e r k . M e n houde het zich v o o r gezegd. Guldens zijn even w e l k o m , o o k in de zomer! Postgiro 2 9 3 0 87, t.n.v. N . A . C , Amsterdam.


Belgische oud-Auschwitzers over de oorlog D e Belgische V r i e n d e n k r i n g v a n P o litieke O u d - g e v a n g e n e n in Silezië, die te vergelijken is m e t het A u s c h w i t z C o m i t é in ons l a n d , h e e f t een v e r klaring uitgegeven o v e r de oorlog in het M i d d e n - O o s t e n . T e r i n f o r m a t i e v a n onze lezers d r u k k e n wij deze hieronder a f . De oorlog in het Middenoosten. H e t bestuur v a n o n z e V r i e n d e n k r i n g , bijeen op 12 juni 1 9 6 7 en diep geschokt door de toestand, die is o n t staan door de oorlog tussen Israël en ed A r a b i s c h e l a n d e n en door h e t t o e genomen gevaar v o o r een nieuwe w e r e l d b r a n d , indachtig a a n de b e n a u wenis, de r a m p e n en gruwelen v a n de oorlog 1 9 4 0 - ' 4 5 veroordeelt k r a c h t i g elk t o e v l u c h t zoeken t o t geweld t e r regeling v a n geschillen tussen de staten; veroordeelt elke oproep t o t uitroeiing v a n een natie o f een v o l k , w e l k e dit o o k moge zijn; veroordeelt e l k e v o r m v a n rassisme, w e l k e dan o o k , hetzij tegenover J o v

Pensioen blijft uit T o t heden h e e f t geen enkel p a r l e mentslid de moed k u n n e n opbrengen ons v e r z o e k o m pensioen v o o r de z w a a r s t in hun gezondheid g e t r o f f e n slachtoffers der n a z i - v e r v o l g i n g serieus a a n de orde te stellen. T . V . - en radioreporters die ons i n f o r m a t i e vroegen en kregen hebben geen tijd k u n n e n vinden hier a a n d a c h t a a n te besteden. W a a r o m ? I n ons v e r z o e k onredelijk o f niet op zijn plaats? Reeds j a a r en dag vragen wij pensioen o p basis van de buitengewone Pensioenwet voor oud-kampgenoten, onderduikers en nabestaanden, die niet in staat zijn, ten gevolge v a n ondergaan leed, in hun onderhoud t e voorzien. Z e k e r , e r b e s t a a t een regeling oorlogss l a c h t o f f e r s , echter de b e z w a r e n die d a a r a a n kleven hebben wij m e e r m a len uiteengezet. ( V e r k a p t e a r m e n zorg) H e t gaat o m een kleine, heel kleine groep die nog over is. Velen zijn in a r m o e d e gestorven, d a a r n a a s t zijn er velen die ons land zijn o n t v l u c h t . W a s d a t nodig? N o g hebben wij de h o o p niet opgegeven d a t 2 2 j a a r na de oorlog die kleine groep v a n overgeblevenen hun laatste levensjaren o n b e z o r g t kunnen leven. Nederland heeft gen.

een schuld te del-

den, A r a b i e r e n o f elke andere m e n selijke gemeenschap; bevestigt het bestaansrecht v a n de staat Israël, die is v o o r t g e k o m e n uit de gevolgen v a n het nazisme in E u ropa en niet k a n w o r d e n betwist en bevestigt eveneens d a t het dringend noodzakelijk is het vraagstuk v a n de Palestijnse vluchtelingen te regelen; wenst een direkt gesprek tussen Israël en de A r a b i s c h e staten teneinde een d u u r z a m e vrede te grondvesten, die berust op recht en niet op geweld en gebaseerd is op h e t recht v a n alle staten op hun bestaan, vrijheid en veiligheid; wenst tevens vurig het herstel v a n de vrede in de gehele wereld, zowel in het M i d d e n - O o s t e n als in V i e t n a m ; richt een plechtige oproep t o t alle oud-gevangenen uit de c o n c e n t r a t i e k a m p e n en in het bijzonder t o t diegenen die in Israël w o n e n o p d a t w i j gezamenlijk v o o r een rechtvaardige, duurzame vrede strijden.

Een oud liedje G e l d g e b r e k is een n a r e k w a a l . V a n deze k w a a l willen wij a f k o m e n . W i j zouden er v a n a f zijn als al onze lezers zich de moeite gaven een b i j d r a ge te storten. J a m m e r genoeg is d a t niet zo en d a a r o m het oude liedje, help ons. W i j zouden het zeer op prijs stellen w a n n e e r u ons als vakantietoelage eens iets extra's z o n d . W i j hebben echt geldgebrek. I. S t i b b e penningmeester

Nieuw adres pennigmeester V a n a f 1 juli is onze penningmeester I . S t i b b e verhuisd v a n Nijmegen — Karbouwstraat 45 naar Arnhem — Wichard v. Pontlaan 1 4 2 . T e l . 0 8 3 0 0 - 3 4 4 0 1 .

Affiches van het I.A.K. Voor hen die hiervoor interesse hebben. Wij hebben nog enige tientallen affiches over, zowel van de 20ste herdenking in Auschwitz als van de onthulling van het monument op 16 april. De afmetingen zijn 80 x 100 en 60 x 80 cm. Het zijn affiches van het Int. Auschwitz Comité met Duitse of Franse tekst. Inlichtingen bij de Heer J. Slagter, Volkerakstraat 10 hs, Amsterdam-Z.

Geen vergiffenis D a t het niet w a a r is d a t er alleen in N e d e r l a n d nog D u i t s e oorlogsmisdadigers gevangen w o r d e n gehouden bewijst het I t a l i a a n s e stadje M a r z a b o t t o . E e n v e r z o e k o m een S . S . o f ficier, die t o t levenslang w a s v e r o o r deeld, zijn vrijheid terug te geven, w e r d d o o r de gehele b e v o l k i n g , o n der a a n v o e r i n g v a n Burgemeester en raadsleden unaniem a f g e w e z e n . D e z e S S - e r h a d o.a. bevel gegeven t o t het vermoorden van 1 8 3 0 inwoners. C o m m e n t a a r overbodig.

Dr. E d i t h Stein, een D u i t s e K a t h o lieke filosofe v a n J o o d s e a f k o m s t , die als n o n in een klooster t e E c h t in L i m burg w o o n d e en m e t de meeste a n dere K a t h o l i e k gedoopten bij de D u i t se represailles tegen het k e r k e l i j k p r o test v a n juli 1 9 4 2 n a a r A u s c h w i t z w e r d gedeporteerd, is op 5 aug. t e Echt herdacht.

Johan Schindler J o h a n n S c h i n d l e r (geb. 1 5 - 6 - 1 9 0 7 ) , wiens f o t o m e n hier ziet, is a d j u d a n t v a n de c o m m a n d a n t v a n A u s c h w i t z geweest. A l ruim twee j a a r geleden is hij door justitie te W e n e n aangegeven, m a a r er w e r d slechts één getuige gevonden, die tegen h e m k o n optreden. W i j v e r z o e k e n ieder, die deze m a n h e r k e n t , zich in verbinding te stellen m e t het secretariaat van het N . A . C . en alles op te schrijven w a t hij o f zij v a n Schindler w e e t o f a n deren, die h e m gekend hebben, o p t e geven. H e t N . A . C . zorgt e r v o o r d a t alle gegevens inzake deze nazimisdadiger op de juiste plaats k o m e n .

Auschwitz Bulletin, 1967, nr. 06 Juli/Augustus  

secr. van Walbeeckstraat 9hs, amsterdam-w., postgiro 293087 bankrek.: AMRO, bijk. van baerlestraat, amsterdam-z., red.: amsteldijk 23, amste...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you