Page 1

nederlands auschwitz comité

s e c r . voorlopig v. W a l b e e c k s t r . 9 hs, amsterdam-w., p o s t g . 293087 bankrek.: AMRO nr 106540 bijk.: van b a e r l e s t r a a t , red.:

Stangl: proces heropend S t a n g l is g e p a k t . D e m a n die a a n het h o o f d stond v a n twee m o o r d f a b r i e ken, S o b i b o r en Treblinka met 7 5 0 . 0 0 0 levens op zijn saldo k a n w o r d e n berecht (als B r a z i l i ë zijn misdaden z w a a r genoeg v i n d t ) . O n s p r o ces w o r d t d a a r m e e h e r o p e n d . W i j hebben i n z a k e het p r o c e s - H a r ster c.s. geprotesteerd. H e t bevatte echter o o k een positief aspect, n.l. d a t er nu b u r e a u m o o r d e n a a r s terecht stonden. D a t gebeurt sporadisch; men b e h a n d e l t alle gruweldaden immers volgens een oude D u i t s e wet, die slechts c o m m u n e misdrijven k e n t . Uiteraard, want Auschwitz, Sobibor en T r e b l i n k a hebben geen precedenten. E n genocide, volkerenmoord, die door het v o l k e n r e c h t in onze j a ren moest worden geïntroduceerd is wel door de U N O , m a a r niet bij de rechtspraak e r k e n d . B i j m o o r d op industriële schaal horen de o r g a n i s a t o ren, zij die a c h t e r s c h r i j f m a c h i n e o f telefoon het m o o r d e n gelastten, dag

Het Auschwitz Comité heeft in een schrijven aan de regering en de Kamers gesuggereerd dat er nog verschillende getuigen in Nederland zijn die kunnen verklaren, dat verdachte Slottke ondanks haar halstsarrige ontkentenis, zeer goed wist welk lot de gedeporteerden beschoren was. Aangezien deze verdachte in beroep is gekomen, is het een Nederlands belang aan deze mededeling die aandacht te schenken die zij verdient. prof. mr. J. E. Jonkers in Elseviers weekblad van 11 maart

en n a c h t door, j a r e n l a n g . O o k hun daden w a r e n door geen w e t v o o r zien. A l s zij nu in M ü n c h e n o f F r a n k f o r t terechtstaan heten zij t r o u wens slechts „ m e d e p l i c h t i g " .

amsterdam-z.

amsteldijk 23, amsterdam-z.

P r o f . J o n k e r s schrijft e c h t e r : „ Z i j zijn n a a r mijn oordeel geen medeplichtigen, m a a r medeplegers." S t a n g l zal o o k w e l eens een o u d e r wetse m o o r d hebben gepleegd. M a a r d a t is kleingoed. H i j was de eerste c o m m a n d a n t v a n S o b i b o r , hij b r a c h t de m a c h i n e op gang die zo glad geolied bleef en alleen al meer dan 3 4 . 0 0 0 mensen v a n ons, N e d e r l a n ders, h e e f t v e r m a l e n . W i e een k a m p als S o b i b o r o f T r e b l i n k a heeft geleid is een m a s s a m o o r denaar. D a t geldt o o k v o o r A u s c h w i t z . A l is d a a r wel eens groente gep l a n t onder S S - b e w a k i n g , daarmee werden die SS-ers nog geen tuinders. O p d a t moestuintje en die K r a n k e n bau, die er in A u s c h w i t z o o k w a r e n , steunden de verdediging en ten dele o o k de lage s t r a f f e n in de A u s c h w i t z processen. Conclusie moest zijn, dat het met die genocide z o een v a a r t niet liep. J e h a d ook n e t t e SS-ers, n i e t w a a r . E r was toch oorlog, men spreekt v a n „fehlen des U n r e c h t s b e w u s s t s e i n " (moge dit o n v e r t a a l b a a r blijven!) E r wordt gevraagd om nauwkeurige getuigen-verklaringen, m a a r w a n n e e r h e e f t een (onder w a t v o o r omstandighdeen!) overlevende en getuige het a a n t a l dodelijke k o gels o f slagen geteld? E n het dodelijkste w a p e n v a n alle, het gas, doodde alle getuigen. Anders de E i c h m a n n s en de Z ö p f s , de M u i k a ' s en de Stangls. Zij a d m i nistreerden o f stuurden weg, m a a r w a a r t o e o f w a a r h e e n ? W i e hunner h a d d a t tevoren gewusst? Zie de heks S l o t t k e , die overigens best niet de speelgenoot v a n de duivel, m a a r de duivel z e l f m a g heten. V o o r Stangl k o m t d a a r nog iets b i j : gelukkig, m a g men zeggen, hoe erg het o o k k l i n k t . N i e t v o o r niets spreekt men v a n georganiseerde, geindustrialiseerde m o o r d . V o o r o r g a nisatie, indusrie, zijn vooropleiding, training nodig. D e trainingsinstituten zijn ons bekend, H a d a m a r , G r a f e n eck, de „klinieken v o o r e u t h a n a s i e " ,

Bloemen voor onze doden Het Nederlands Auschwitz Comité meent dat ieder in staat moet zijn mee te doen, als op 16 april bloemen worden gelegd bij het dan onthulde monument te Auschwitz. Als u hiervoor voelt behoeft u slechts iets te storten op postrekening 29 30 87 t.n.v. N.A.C, Amsterdam, met duidelijke vermelding BLOEMEN. De delegatie uit Nederland zal dan ook namens u bloemen bij het internationale monument leggen.

d.i. proefstations v o o r het doden v a n zg. ongeneeslijk zieken, de k w e e k bedden v o o r de vernietigingskampen. I n Oostenrijk, de b a k e r m a t v a n de F ü h r e r , v a n H e y d r i c h en Seyss I n q u a r d t , was het kasteel W a r t h e i m z o een k w e e k b e d . C o m m a n d a n t v a n deze „school voor massamoorden a a r s " (zoals W i e s e n t h a l zegt) w a s Stangl. H e t armzalige argument van a l l e e n - m a a r - b o e k h o u d e n om zich a a n zijn v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d te o n t t r e k ken o n t b r e e k t natuurlijk bij zulk een pedagoog. W a a r v a n houdt een c h e f v a n leerling-moordenaars boek? H e t is nuttig dit onder ieders oog, o o k d a t v a n alle b e t r o k k e n a u t o r i teiten te brengen. D a a r n a a s t dienen getuigen v a n Stangls v r o e g e en l a t e re activiteiten op te treden als a a n vulling. Reeds nu s t a a t v a s t dat Stangl een honderdduizendvoudige m o o r d e n a a r s was, wiens v o o r b e d a c h ten rade wel erg v e r teruggaat en zeer w e l o v e r d a c h t w a s . O p de persconferentie is ons, leden v a n het N . A . C , g e v r a a g d : k e n t u getuigen? A a n d a a r a a n w e z i g e getuigen tegen S l o t t k e v r o e g m e n : h e b t u u gemeld? H e t is goed bedoeld, m a a r niet zo goed gedacht. N i e t alleen de stukken i n z a k e H a r s t e r e.d. zijn b e k e n d , m a a r o o k allen die uit de k a m pen n a a r N e d e r l a n d zijn teruggekeerd plus de v e r k l a r i n g e n die zij k o r t d a a r o p hebben afgelegd. O u d -

(Vervolg

op pag.

4 )


Moordenaars en een mythe Moordenaars onder ons heet het boek dat J o s e p h W e c h s b e r g in het Engels h e e f t geschreven, steunend o p de dossiers v a n ir. S i m o n W i e s e n t h a i , onder wiens n a a m het nu in N e d e r landse vertaling bij E l s e v i e r is v e r schenen met een v o o r w o o r d v a n d r . L . de J o n g . E e n deel v a n de o p brengst k o m t ten goede a a n het W i e senthal-fonds. Eigenlijk spreekt deze aankondiging voor zichzelf. Men kon dit boek al een detective-serie en een sensatieverhaal horen noemen. M a a r het s l a c h t o f f e r w a r e n (en zijn) wij, de sensaties zijn die v a n onszelf. D e moordenaars die erin w o r d e n b e schreven zijn m a a r al te reëel en de j a c h t o p hen moet wel een o n w a a r schijnlijk luguber b e d r i j f zijn. J u i s t om de n o o d z a a k d a a r v a n g a a t het echter. E e n fonds na een a a r d b e v i n g in C h i l i o f een o v e r s t r o m i n g te F l o r e n c e is een begrijpelijke z a a k ; er bestaan geen voorzieningen v o o r dergelijke r a m p e n . M a a r de oorlogsmisdadigers behoren terecht te staan en d a a r t o e bezit elk land een net v a n r e c h t b a n ken, o o k de B o n d s r e p u b l i e k , w a a r de meeste v a n deze misdadigers r o n d l o -

pen en w a a r men nu de dreigende v e r j a r i n g iets schijnt te willen v e r zetten. H e t justitieel a p p a r a a t beschikt over de m a c h t en de middelen om de m o o r d e n a a r s te identificeren, op te sporen, te berechten en te s t r a f f e n . D e belastingbetaler brengt het geld op o o k v o o r de rechterlijke m a c h t . M a a r elk v a n de 2 3 h o o f d s t u k k e n v a n het b o e k t o o n t het falen v a n de justitie. M e n k a n ze niet v i n d e n ; zie b . v . de t r a g i k o m i s c h e f o t o c o p i e op p. 1 8 7 , w a a r een correspondent v a n W i e s e n t h a i het adres geeft v a n M e n gele, de beruchte kamparts van A u s c h w i t z , op 31 dec. 1 9 5 9 met de mededeling: „ O o k de D u i t s e a m b a s sade kon het adres niet v a s t s t e l l e n . " O f w e l zij w o r d e n vrijgesproken, z o als M u r e r , de beul v a n W i l n a , in 1 9 6 3 te G r a z . D e z a a k - E i c h m a n n is een bijzonder geval. M a a r o o k hier is v a n de h o n derden kilo's dossiers t.a.v. m e d e schuldigen een soortgelijk gebruik gem a a k t als v a n de andere en wel een zeer gering. N o g m a a l s : dit h a d dienen te gebeuren niet door het instituut J a d W a s j e m te J e r u z a l e m o f

Haren van 152.174 vermoorden EEN BENADERING

. ..

R u i m twee j a a r geleden — om p r e cies te zijn: in j a n u a r i 1 9 6 5 — b e z o c h t een verslaggever v a n „De T i j d " de tentoonstelling v a n het N e derlands A u s c h w i t z - C o m i t é , die toen gehouden w e r d in het gebouw v a n „ H e t V r i j e V o l k " te R o t t e r d a m . O p deze expositie w e r d e n v e l e gegevens v e r m e l d o v e r de misdaden v a n de nazi's in het v e r n i e t i g i n g s k a m p . N a a r aanleiding h i e r v a n v e r m e l d d e het verslag in „ D e T i j d " o n d e r meer dit: „ Z e v e n d u i z e n d k i l o g r a m m e n senhaar w e r d er na de bevrijding in de magazijnen v a n A u s c h w i t z gevonden. H o e v e e l wegen de haren v a n één m e n s ? " T o t zijn niet geringe v e r b a z i n g o n t v i n g de journalist die dit schreef o p deze v r a a g , die hij eigenlijk meer a a n z i c h z e l f dan a a n de lezer gesteld h a d , kortgeleden een b e r e d e n e e r d antw o o r d v a n de heer R . G . L . v a n Aerssen, huidarts te N i j m e g e n . H e t schrijven luidde als v o l g t :

„ G e s t e l d d a t elke persoon m a a r éénm a a l t o t a a l is k a a l g e k n i p t , de o v e r levingstijd v a n J o d e n in c o n c e n t r a t i e k a m p e n zeer k o r t was en de gemiddelde h a a r l e n g t e 10 cm bedroeg, dan wogen de haren v a n één persoon gemiddeld 4 6 g r a m . D u s 7 0 0 0 k g h a ren vertegenwoordigden 1 5 2 . 1 7 4 p e r sonen". D e Nijmeegse arts deelde mee, d a t hij zich in de bedoelde v r a a g h a d v e r diept o m d a t hij al ongeveer v i j f j a a r bezig is met h a a r o n d e r z o e k . H i j v o e g de er aan toe, d a t zijn gegevens m a a r een benadering zijn en mogelijk slechts een grove benadering, m a a r n a a r zijn mening w e l v e r a n t w o o r d . 152.174 vermoorden. Een antwoord op een v r a a g , die een overpeinzing was. T o n Elias

Het (vrouwen)haar waarvan hier sprake is w o r d t b e w a a r d in een l a n ge vitrine in een der b a r a k k e n v a n A u s c h w i t z . H e t is a f k o m s t i g v a n de

door W i e s e n t h a i , m a a r door de instanties w i e r t a a k d i t is, de justitie. V e r v o l g i n g en berechting v a n de n a zi-misdadigers v a l t onder verantw o o r d e l i j k h e i d v a n de d e m o c r a t i s c h e staten en m e n m a g m e d e w e r k i n g v e r w a c h t e n v a n de U N O . U i t het b o e k b l i j k t d a t m e n h e t eensdeels l a n g te druk h a d m e t de k o u d e oorlog o m op k a m p - en k a n t o o r b e u len te letten, anderzijds hoe t o t op heden laksheid o f sabotage bij o p sporing en procesvoering de b e r e c h ting slepend houden o f t o t een a a n fluiting m a k e n . D a a r t e g e n o v e r w o r d t er, zoals de v o o r z i t t e r v a n he N . A . C . o p m e r k t , om de persoon v a n de heer W i e s e n thai een soort m y t h e geweven. H o e meer het ( v o o r t r e f f e l i j k e ) w e r k v a n W i e s e n t h a i w o r d t aangeprezen, des te m i n d e r v a l t de a a n d a c h t op de v e r w a a r l o z i n g v a n hun t a a k d o o r de d a a r t o e aangestelde autoriteiten, de schandelijke bejegening v a n getuigen en de l a n k m o e d i g e s t r a f m a a t . W i e s e n t h a l s b o e k m o e t gelezen en d o o r d a c h t w o r d e n om de v r a a g h o e het mogelijk is d a t dit helaas zo b r o o d n o d i g e d e t e c t i v e w e r k in z o h o ge m a t e in handen v a n een nog z o b e k w a a m en toegewijd a m a t e u r k o n blijven. E e n sensatie is d a t a l l a n g niet meer, m a a r wel een hernieuwd alarmsignaal. E. T.

laatste t r a n s p o r t e n ; de buit k o n toen niet meer n a a r Berlijn w o r d e n v e r stuurd. O p een lijst v a n tussen 1 - 1 0 1 9 4 2 en 2 - 8 - 1 9 4 3 uit T r e b l i n k a v e r zonden geroofde goederen k o m e n voor „25 vrachtwagens vrouwenh a a r . " D e lijst is o n d e r t e k e n d F r a n z Stangl. (zie p.

Wiesenthal-W 331/2)

echsberg,

Wie kende joseph Cohen? Wie van onze lezers weet iets te melden over Joseph Cohen, geb. 27-3-39 te Groningen. Laatste adres C. H. Peterstraat 21a, Groningen, van beroep veehandelaar. Op 19 okt. '42 van Westerbork naar Auschwitz getransporteerd. Liste A 37. Wie hem gekend, gezien of gesproken hebben gelieven contact op te nemen met Mevr. H. W. D. Jansen—Kohl. p.a. Rijkskweekschool Paul Krügerstraat 49 Hengelo.


Op 24 februari, kort na de uitspraak te München hield het Nederlands Auschwitz Comité een persconferentie te Amsterdam. Behalve het ANP en vele bladen waren AVRO en KRO vertegenwoordigd, die beide voor goede uitzendingen zorgden, evenals de radio-nieuwsdienst. Wij publiceren hieronder het volledige communiqué dat door de voorzitter Jos Slagter is voorgelezen. Dat wij goed begrepen worden blijkt uit het commentaar bij ons communiqué in het Nieuw Israëlietisch Weekblad, dat wij daarnaast afdrukken. Ook ten gerieve van enkelen, die misschien niet willen begrijpen.

Perscommuniqué

van 24 februari

1967

De zaak Harster, Zöpf en Slottke D e vonnissen tegen drie v a n de v o o r n a a m s t e schuldigen o.m. a a n de uitroeiing v a n de J o o d s e N e d e r l a n d e r s (wie er nog v a n leeft leeft huns o n d a n k s ) zijn nu b e k e n d . V i j f t i e n j a a r met heel veel a f t r e k v o o r H a r s t e r , 9 jaar met aftrek voor Zöpf, vijf jaar voor Slottke. Het Ned. Auschwitz Comité stond en staat als steeds op het standpunt dat berechting van de oorlogsen nazi-misdaden nodig is en blijft. Naar onze mening is de maximumstraf, levenslange gevangenschap, op zijn plaats voor alle zware oorlogsmisdadigers, of zij nu bekend hebben of niet, wanneer hun schuld vast staat en dit is in deze drie zaken het geval. En levenslang betekent levenslang. Geen gratie komt te pas voor misdaden die met niets in de geschiedenis zijn te vergelijken. Een straf naar de mate van de gepleegde misdaden is niet eens te bedenken. Met wraak of rancune heeft dit niets van doen: ook die zouden naar de mate van tienduizendvoudige moord en meer alle zin verliezen. H a r s t e r is de hoogste nog levende v a n de S D - e r s die in N e d e r l a n d hebben gewoed. H i j b e s c h i k t e als z o d a nig, evenals Z ö p f , o v e r veel relaties, o o k hier te lande. N a hun b e k e n tenissen w e r d er op het proces n a a r deze relaties niet verder g e v r a a g d . S l o t t k e , de heks v a n W e s t e r b o r k was v a n de drie de enige die hier persoonlijk b e k e n d w a s ; er leven nog getuigen die h a a r „ a a n het w e r k " hebben gezien, m a a r geen v a n hen is gehoord. In tegenstelling tot andere processen was te München de Nederlandse regering vertegenwoordigd en wij juichen dat toe. Maar waarom is er geen poging gedaan tot nadere opheldering? Waarom is Lages niet in de zaak-Harster c.s. gehoord, maar wel teruggestuurd? Waarom zijn de andere drie van Breda in deze niet verhoord? Harsters om onduidelijke redenen veel te lichte straf, die hem destijds in ons land is opgelegd, werkt nu tweemaal in zijn voordeel: enerzijds redeneerde de Duitse rechtbank dat het dan wel niet zo erg zou zijn, nu de Hollanders hem niet ter dood hebben veroordeeld, anderzijds leverde

zijn vroegere

straf

hem

nu aftrek

op.

W i j vragen ons a f o f de nu b e t o o n d e o f f i c i ë l e belangstelling v a n de zijde der N e d e r l a n d s e overheid met die vroeger b e t o o n d e clementie samenh a n g t . H a r s t e r droeg immers een g r o te v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , die b e k e n d was z o d r a men zijn functie tijdens de bezetting k e n d e en dit was o o k in 1 9 4 9 het geval. W i j hebben niet de indruk d a t de N e d e r l a n d s e regering het uiterste h e e f t gedaan ter opheldering in de drie z a k e n die zijn behandeld in dit proces, d a t tenslotte het lot v a n 100.000 Nederlanders betrof. Zij had toch z e k e r k u n n e n aandringen o p h e t horen v a n getuigen, in elk geval t e gen S l o t t k e , die zich nu wel onschuldig k a n houden, m a a r tegen w i e een groot a a n t a l getuigen o o k ons b e kend zijn. E r zijn er o o k hier a a n wezig. Het proces Harster-Zöpf-Slottke zien wij als een minimale rechtspleging, waar veel moeite is gedaan om zoveel mogelijk betrokkenen te sparen. Hoe onhoudbaar het is het complex van misdaad te behandelen als commune misdrijven inplaats van als misdaden tegen de mensheid, zoals te Neurenberg in 1946 is uitgestippeld, trad hier nog eens duidelijk aan het licht. Verder achten wij de zg. verzachtende omstandigheden van onwaarde: dat de verdachten zich na 1945 „goed gedroegen", d.w.z. geen recidive op nog eens een 100.000 onschuldigen pleegden, komt omdat er sindsdien voor hen niets te deporteren viel, noch naar gaskamers noch „nach dem Osten." M a a r een niet v e r z a c h t e n d e o m s t a n digheid v o o r hun rechters is dat t a l v a n geestverwanten, medeschuldigen en volgelingen v a n deze E i c h m a n n handlangers uit de zachtzinnige a a n p a k v a n dit drietal w e e r moed putten. Z a c h t z i n n i g h e i d tegenover de m o o r denaars is niet alleen een hoon j e gens hun s l a c h t o f f e r s . D i t soort zachtzinnigheid is onmenselijk, w a n t men stelt daarmee nieuwe generaties aan de aanslagen v a n oude en nieuw e nazi's, d a t wil zeggen aan de b r u te onmenselijkheid b l o o t . E n die oude en nieuwe nazi's t r e k k e n w e e r

Reeds zijn verscheidene processen tegen oorlogsmisdadigers in West-Duitsland gevoerd. Mocht aanvankelijk nog iemand gehoopt hebben, dat er recht zou worden gedaan, dan is men wel snel met beide voeten weer op de aarde terecht gekomen. Vorige week zijn wij opnieuw geconfronteerd met de curieuze clementie die Westduitse rechtbanken weten op te brengen ten aanzien van nazibeulen. Het Nederlandse jodendom is door de misdaden van lieden als Harster, Zöpf en Slottke zwaarder getroffen dan joden in andere Westeuropese landen. Deze oud-SD-ers hebben na de oorlog jarenlang in vrijheid geleefd — óók Harster na de wel zeer zachtzinnige behandeling van zijn zaak in Nederland. De vonnissen staan in geen verhouding tot het misdrijf. Speciaal Gertrud Slottke is er met een belachelijk lichte veroordeling afgekomen. We weten niet meer of protesteren helpt. Tot wie zouden wij ons moeten wenden? Toch zou het niet juist zijn te zwijgen. Mede daarom verlenen wij hier gaarne plaats aan het protest tegen de straffen, uitgesproken over Harster, Zöpf en Slottke van het Nederlands Auschwitz Comité. Nieuw Israëlisch Weekblad 3-3-1967

o p , in een o f ander jasje o f h e l e m a a l geen. Zij slepen zelfs andere Duitsers mee, die zich gediscrimineerd v e r k l a ren zonder nieuwe en nog krasser vernietigingswapens, a t o o m w a p e n s . V o o r a l met het oog o p de t o e k o m s t en het huidige streven in de B o n d s republiek protesteren wij m e t alle k r a c h t die ons is gelaten tegen een u i t s p r a a k die even grievend is v o o r de nabestaanden v a n de t a l l o z e d o den als dreigend v o o r o n z e k i n d e r e n . W a n t er dreigt nog steeds g e v a a r , fascistisch gevaar, h e t z e l f d e d a t 2 6 j a a r geleden hier w e r d h e r k e n d en b e a n t w o o r d m e t de staking die w i j o p 2 5 februari herdenken.


Waarom nu nog...

N

Forum in Anne Frankhuis O p 2 4 april k a n m e n m e t het N e d e r lands A u s c h w i t z C o m i t é in discussie gaan. D a n v i n d t in het A n n e F r a n k huis de al t r a d i t i e geworden f o r u m a v o n d plaats m e t als o n d e r w e r p : W a a r o m nu n o g b e r e c h t i n g v a n o o r logsmisdaden? U i t g e n o d i g d w o r d e n in de eerste plaats allen die b e t r o k k e n zijn b i j het onderwijs en in de w e e k v a n 4 en 5 mei oorlog, bezetting, o n d e r d r u k k i n g en v e r z e t m e t h u n leerlingen willen bespreken en z i c h v o o r a f w i l len oriënteren. D a a r n a a s t w o r d ged a c h t a a n studerenden. M a a r iedereen is hartelijk w e l k o m . H e t f o r u m zal w o r d e n g e v o r m d d o o r leden v a n het N . A . C , die al geregeld worden bestormd m e t vragen, s y m p a t h i e b e tuigingen en suggesties. H e t spreekt v a n z e l f d a t o o k k w e s ties die in enige s a m e n h a n g m e t het

LANDELIJKE BESPREKING OP 9 APRIL O p z o n d a g 9 april a.s. z a l het N . A . C . met vertegenwoordigers uit Amsterdam, Rotterdam en Den H a a g een bespreking houden o v e r de w e r k z a a m h e d e n der afgelopen m a a n den. I n het b i j z o n d e r zullen de h e r denkingen worden besproken. I e d e r v a n u die h i e r v o o r interesse h e e f t k a n erbij zijn, mits men zich o p g e e f t bij het secretariaat, mondeling, t e l e f o nisch o f schriftelijk. A a n v a n g v a n de b e s p r e k i n g om ongeveer 11 uur.

o n d e r w e r p staan o p het f o r u m a a n b o d k u n n e n k o m e n . Z o w o r d e n wij wel eens , w r a a k z u c h t i g ' genoemd. H o e zit dat? E e n student v r o e g ons o f o n z e h o u ding tegenover D u i t s e oorlogsmisdadigers wel g e r e c h t v a a r d i g d is, „ r e k e ning h o u d e n d m e t de w r e v e l die iedere D u i t s e r bij zich op v o e l t k o m e n indien hij na 2 1 j a a r weer w o r d t gec o n f r o n t e e r d m e t zijn v e r l e d e n . " W i j a n t w o o r d d e n d a t het o v e r g r o t e deei v a n de Duitsers zich k a n distanciëren v a n het n a z i d o m en bijbehorende misdaden. M a a r w a a r men e x n a z i ' s o p hoge posten stelt o f h a n d h a a f t en neo-nazi's vrij l a a t spoken . . H e b t u o o k vragen o f w i l t u eens v a n gedachten wisselen: u b e n t w e l k o m o p 2 4 april o m 8 uur in het Anne Frankhuis, Prinsengracht 2 6 3 , Amsterdam C.

NOG AANMELDEN VOOR REIS MONUMENT De aanmelding voor de vliegreis naar de onthulling van het monument te Auschwitz (13 t.e.m. 21 april) wordt dezer dagen gesloten. Wie van plan is mee te gaan geve zich onmiddellijk op bij het secretariaat, waar men alle inlichtingen krijgt. Tel. 020—83622, van Walbeeckstraat 9hs., AmsterdamWest.

D e bedoeling is een gezamenlijke b r o o d m a a l t i j d te houden. D e kosten h i e r v a n zijn v o o r eigen rekening. D e bijeenkomst v i n d t plaats te A m sterdam. DUITJES Vrienden, de kostenstijging o p elk gebied m a a k t het n o d i g de a c h t e r b l i j vers e x t r a op te w e k k e n ons hun b i j drage niet te o n t h o u d e n . Z i j die over w a t duitjes beschikken . . . laten zij ons iets e x t r a ' s o v e r m a k e n . W i j h e b ben het h a r d nodig. I. Stibbe REACTIES H e t N . A . C . heeft antwoord ontvangen van dr. G . H e i n e m a n n , de b o n d s m i n i s t e r van j u s t i p e c n v a n zijn c o l l e g a in N o o r d r i j n l a n d Westfalen, dr. Neuberger, o p onze protesten t e g e n d e v r i j s p r a k e n en m i l d e v o n n i s s e n in het Sobibor-proces. D e ministers wezen erop d a t de o f f i c i e r v a n j u s t i t i e r e v i s i e h e e f t a a n gevraagd. A a n de r e d r . c t i e v a n h e t P a r o o l , d a t g e e n verslaggever naar onze persconferentie had g e s t u u r d , m a a r e r w e l een c o m m e n t a a r a a n wijdde, zonden wij ons communiqué, dat e v e n m i n als een i n g e z o n d e n s t u k v a n een o n zer m e d e w e r k s t e r s , die de persconferentie bijwoonde, ter kennis v a n de lezers van het b l a d is g e b r a c h t .

Nederlands vraagt

Auschwitz

Comité

A

C

j EïndhOVeil

i

n

O p uitnodiging v a n het P o l i t i e k e S t u d i e g e n o o t s c h a p ,Desiderius E r a s m u s ' te E i n d h o v e n h e e f t een v i e r t a l leden v a n ons c o m i t é o n z e doelstelling en o n z e inzichten o v e r h e t n e o n a z i s m e in W e s t - D u i t s l a n d uiteengez e t . I n een levendige discussie v a n r u i m a n d e r h a l f u u r o m de k o f f i e t a fel k w a m e n tal v a n v r a g e n a a n de o r d e , w a a r u i t een grote en diepe b e langstelling b l e e k . Z o w i l d e men w e t e n o f ( n e o - ) n a z i ' s nu w e l bestreden w o r d e n d o o r v e r volging v a n oude n a z i ' s . E e n der studenten, die m e t intense a a n d a c h t luisterden, vroeg h o e het N . A . C . d e n k t o v e r de o o r l o g in V i e t n a m en kreeg en a n t w o o r d dat het v o o r ons begrijpelijk is h o e bijna 2 2 j a a r n a de w e r e l d o o r l o g een grote m o g e n d h e i d nietsontziend geweld tegen een klein, v e r v a n zijn grenzen gelegen l a n d a a n w e n d t , hoewel de b e v o l k i n g eventuele moeilijkheden toch w e l z e l f k a n oplossen. Geen dag l a t e r meldde de nieuwsdienst d a t o n t b l a d e r i n g en b e d e r f v a n de rijstoogst m e t chemische middelen in Z u i d - V i e t n a m w o r d e n verdrievoudigd . . . Vergiftiging van de levensbehoeften, h e t is niet v e r a f v a n v e r g i f t i g i n g v a n de luchtwegen, die onze familie t r o f en o o k v o o r ons bestemd w a s , d o o r H i t i e r . D e E i n d h o v e n s e studenten k u n n e n op een geslaagde middag terugzien. D e leden v a n het N . A . C . op dergelijke bijeenkomsten v o o r studenten, leerlingen van V . H . M . O . o f anderen te k o m e n . W i e iets dergelijks w i l o r ganiseren b e h o e f t m a a r een seintje te geven.

( Vervolg

van

pag.

1)

Brazilië:

lever Stangl uit! Het Nederlands Auschwitz Comité h e e f t bij de ambassadeur v a n B r a z i lië te D e n F l a a g aangedrongen op uitlevering v a n F r a n s S t a n g l , destijds c o m m a n d a n t v a n de dodenfabrieken S o b i b o r en T r e b l i n k a en als zodanig beschuldigd v a n 7 5 0 . 0 0 0 moorden. „ W a t ons in het bijzonder b e t r e f t " , aldus het comité, „hij h e e f t de helse m a c h i n e v a n S o b i b o r op gang geb r a c h t , w a a r d o o r ruim 3 4 . 3 0 0 N e derlandse m a n n e n , v r o u w e n en k i n deren op beestachtige wijze zijn uitg e m o o r d . W i j kunnen ons niet voorstellen d a t B r a z i l i ë niet al het mogelijke zal doen o p d a t r e c h t geschiede aan een onmens die de mensheid v a n alle werelddelen te schande m a a k t " .

gevangenen k u n n e n d o o r de justitie worden g e d a g v a a r d om als getuigen op te treden. O n z e t a a k k a n alleen zijn er op aan t e dringen dat dit o o k gebeurt. Z e l f zijn wij alleen g e t r o f fen en v a n onze p l i c h t bewuste p a r ticuliere burgers. A l s wij hierboven schreven d a t ons proces is heropend, bedoelen wij d a t een v a n de hoofdschuldigen aan het grote n a z i b l o e d b a d en in het bijzonder aan de dood v a n zoveel N e d e r landers, die onze naasten waren, m o e t t e r e c h t s t a a n . D a t is o n z e z a a k , v a n de n a b e s t a a n d e n en v a n de o v e r heid, v a n de D u i t s e en Oostenrijkse r e c h t s p r a a k en v a n alle democratisch gezinde groeperingen, v a n de v o l k e ren en v a n het wereldgeweten. L a a t ieder doen w a t o p zijn weg ligt.

Auschwitz Bulletin, 1967, nr. 03 Maart  
Auschwitz Bulletin, 1967, nr. 03 Maart  

Het Auschwitz Comité heeft in een schrijven aan de regering en de Kamers gesuggereerd dat er nog verschillende getuigen in Nederland zijn di...