Page 1

25 februari: defileert! 1 maart: komt naar Kras!

nederlands auschwitz comité Feb ruari Na januari komt februari. Deze banale vaststelling is voor ons een zinvolle waarheid en vat nagenoeg de reden van ons bestaan samen. Nog is onze grootse herdenking maar net verklonken: de herdenking van Auschwitz' bevrijding, die het magistrale pianospel van een jonge — zonder die bevrijding niet geboren — knaap in drie zalen en duizenden harten en ons woord tot in het kleinste dorp van Nederland deed beluisteren. Zo klankrijk, zo verreikend was dit geluid, dat wij de draagwijdte en uitwerking ervan nog lang niet overzien. Ons speciaal nummer wordt nog geregeld aangevraagd en gehonoreerd met girochèques (nog lang niet genoeg!) en vaak met een dankwoord erop of een loftuiting voor ons blad. Het wordt geciteerd, menig artikel is door weekblad of tijdschrift overgenomen. Intussen is het februari geworden. De tijd om duidelijk te zeggen: door februari was januari mogelijk. Dat Auschwitz eens op 27 januari bevrijd, d.i. opgeheven kon worden, komt door de verbeten, taaie, veelkantige strijd tegen de nazimacht, door gigantische militaire acties en door het verborgen, maar alomtegenwoordige verzet. Die 27ste januari kon er komen ook omdat er een 25ste februari was geweest, toen een hele stad het werk neerlegde, opstond tegen het eerste teken van noodlottig geweld. Wij zouden het ,Nooit meer Auschwitz!' ontrouw zijn, als wij niet elk jaar de februari-staking zouden eren en het spreekt vanzelf, dat wij tientallen malen de menigte, die op 26 januari het Concertgebouw vulde, bij de Dokwerker hopen te zien. En zullen zien, daarvan zijn wij overtuigd. Maar zelfs dat is dit jaar niet genoeg. Zomin als bij de muziek in de zaal mogen wij het bij de bloemen op het

februari 1965

secr. voorlopig: v. Walbeeckstraat 9hs, amsterdam-w., postgiro 29 30 87 bankrek.: amsterdamsche bank nr 106540, bijk.: van baerlestraat amsterdam z.

en

verjaring

plein laten. Als wij die neerleggen voor de stakers, voor de slachtoffers, zouden de moordenaars, de zwaarste mensenjagers, amper tien weken ,vergetelheid' resten. Zou de hun toelonkende verjaring intreden, dan stappen zij precies een kwart eeuw na de overval op ons land weer vrij als vogeltjes onder hun eigen, diep vervloekte, maar dan onbedreigde naam door hun Bundesrepublik. Dan zijn zij strafbaar, die hen moordenaars noemen. Dan kunnen de bedrijvers van de gasmoord van gisteren vrijelijk (en gretig) hun broeders gaan helpen bij het voorbereiden van de atoommoord van morgen. Daarom kunnen wij niet tevreden zijn met een nog zo grootse, ontroerende herdenking. Daarom vinden wij de machtigste demonstratie langs de Dokwerker nog ontoereikend. Zolang de schuilgaande misdadigers, de tijdig ondergedoken massa-moordenaars een voet in de stijgbeugel hebben — twijfel er niet aan: niet-vervolgbaar wil dan zeggen: hoog te paard — zolang schieten wij te kort. Nog tijdens de herdenkingsdagen hebben wij in telegrammen (door alle nieuwsbureau's verbreid) aan bondskanselier Erhard en ministerpresident Marijnen plechtig verklaard wat onze plicht is tegenover allen, die voor altijd zwijgen: Deze misdaden tegen de mensheid kunnen nooit verjaren! Er mag geen verjaring komen voor de beulen van Auschwitz en huns gelijken! De 8ste mei, de twintigste verjaardag van de bevrijding van Europa mag niet de straffeloosheid van de grote moordenaars inluiden.

Wij wenden ons tot allen: spreekt U uit tegen de verjaring! U vindt in dit nummer een lijst. Zamelt daarop de handtekeningen in van Uw gezins-

Herdenkt de Februaristaking Wij roepen ieder op om donderdag 25 februari, 'smiddags om 5 uur te defileren langs het beeld van de dokwerker en daarmee te tonen dat oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid mogen noch kunnen verjaren. Het Nederlands Auschwitz Comité zal op 25 februari om 1 uur 's middags bloemen leggen bij de dokwerker.

en familieleden, van Uw vrienden, kennissen en buren. Zend deze lijst, ook al staat daar alleen Uw eigen naam op, aan ons secretariaat, van Walbeeckstraat 9 hs, Amsterdam W. Doet het vlug! Op 10 maart a.s. wordt te Bonn de zaak der verjaring in de Bondsdag behandeld. Het Nederlands Auschwitz Comité zal dan een delegatie sturen, die alle handtekeningen, ook de Uwe, zal overdragen aan de Westduitse instanties. De Oostenrijkse regering, het Internationaal Auschwitz Comité, de Raad van Europa, de D.D.R., het Franse parlement, Amerikaanse senatoren hebben verjaring al afgewezen. In ons land deden dit reeds kamerleden en kunstenaars, studenten en vakbondsmensen, rechtsgeleerden en verzetsstrijders, artsen en journalisten, ja wie niet? U nog niet, of anders een bekende van U. Tekent en draagt bij in de kosten. Op 1 maart is er een openbare bijeenkomst tegen verjaring te Amsterdam. De nazi-misdaden kunnen nooit verjaren. Zij mogen dat niet in maart en niet in mei. Nog is het februari.

1 MAART: PROTESTBIJEENKOMST IN AMSTERDAM


HOE NEDERLAND AUSCHWITZ HERDACHT Nederland herdacht Auschwitz. Deze u i t s p r a a k is niet o v e r d r e v e n , als wij in het oog houden h o e de t . v . de beelden bijdroeg v a n h e t A u s c h w i t - p r o ces ter plaatse (in het k a m p ) , de r a dio een uitzending over nog steeds optredende medische k l a c h t e n bij oud-gevangenen d o o r d r . K a t e r (bijgestaan door ons c o m i t é ) . A a n de n a latigheid v a n de regering jegens het m o n u m e n t w e r d een elders in d i t n u m m e r a f g e d r u k t e tekst gewijd. E e n eigen plaats nemen natuurlijk de herdenkingen in, te A m s t e r d a m en D e n H a a g door het Nederlands A u s c h w i t z C o m i t é , te Rotterdam door een v o o r deze gelegenheid gev o r m d comité georganiseerd. Wij kunnen d a a r o v e r d i t m a a l k o r t zijn, d a n k zij de meer dan l o f w a a r d i g e m e d e w e r k i n g v a n de d a g b l a d p e r s , die, gezien a a n k o n d i g i n g e n en v a a k t r e f f e n d e verslagen, h a a r t a a k bleek te verstaan en die t w i n t i g j a a r n a de bevrijding, ons streven h e e f t helpen uitdragen en b e k e n d m a k e n . T a l l o zen, o o k v e r buiten de c e n t r a der herdenking, k w a m e n zo o p de h o o g te. E e n andere g e d e n k w a a r d i g h e i d is de o p k o m s t en m e d e w e r k i n g v a n de jeugd, een v a n de meest h o o p v o l l e en moedgevende signalen, die wij dezer dagen o p v i n g e n . Misschien v o l g de men het v o o r b e e l d v a n de 1 9 - j a rige M o g i l e w s k i , die zo geheel d o o r drongen w a s v a n de z a a k , w a a r v o o r hij hier zijn z e l d z a m e gaven is k o m e n ontplooien en v l a k v o o r zijn o p t r e -

r

Rud Cheval

den in A m s t e r d a m het huis v a n A n n e F r a n k ging zien en met h a a r v a d e r sprak.

b e z e t t i n g s k a m p en v e r z e t in beeld b r a c h t , dagelijks d o o r 1 0 0 0 mensen w e r d b e z o c h t en v e r l e n g d moest w o r den.

O n s t r o f evenzeer hoe j o n g e zangers met C a n t o r B l o e m e n d a l het gebed v o o r onze doden zongen, hoe h e t K u n s t m a a n d o r k e s t , d a t ons o o k het ensemble v a n de jeugd lijkt, hier o p zijn plaats was met een recent N e derlands I n M e m o r i a m ( v a n L e x v a n D e l d e n ) en de O u v e r t u r e L e o n o r e I I I . W e l k een h a r m o n i e schiepen H e r m a n S c h e y en G e z a F r i d , die bij deze gelegenheid tezamen o p t r a d e n .

H e t is deze keer w e r k e l i j k o n m o g e lijk te pogen allen, die m e e g e w e r k t hebben, te b e d a n k e n . D e optredende k u n s t e n a a r s , de ambassadeurs v a n de S o w j e t - U n i e en P o l e n , hun ministers en m e d e w e r k e r s , de schrijvers v a n a r tikelen in ons b l a d , de o n t w e r p e r s , d r u k k e r s en o p m a k e r s v a n ons d r u k w e r k . . . een heleboel, v i n d t U ? E e n f r a c t i e . E n het zaalpersoneel, de m u z i e k h a n d e l s , die k a a r t e n hadden en t o c h h o n d e r d e n m a l e n neen moesten v e r k o p e n , de functionarissen van tientallen organisaties, die zorgden, d a t ons b l a d bij hun leden k w a m , de gepensioneerden, die geld i n z a m e l d e n en entreebiljetten verkochten, de scholieren en studenten, die k w a m e n helpen en luisteren. D e a u t o m o b i l i s ten, die koeriers en t a x i c h a u f f e u r s w e r d e n . E n de echte t a x i c h a u f f e u r s , die meeleefden.

H o e v o l k o m e n v e r t o l k t e n de beide kunstenaars uit P o l e n , S l a w a P r z y b y l s k a en J a n u s z S e n t S a l a m o n , op de drie avonden de zin v a n dit samenzijn in J i d d i s j e , Poolse, F r a n s e en H e b r e e u w s e liederen! A n n y S c h u i t e m a in D e n H a a g h a d zich, blijkens h a a r doorleefde v o o r d r a c h t , geheel ingeleefd in de sfeer v a n k a m p en t r a n s p o r t . J a n Kassies w a a r s c h u w d e te A m s t e r dam tegen de dreigende v e r j a r i n g e n en v e r w e e t B o n n „rust b o v e n r e c h t " te stellen. T e R o t t e r d a m l a a k t e d r . K r o p de D u i t s e week en m a a n d e de R o t t e r d a m m e r s t o t w a a k z a a m h e i d en in D e n H a a g herinnerde de heer Z a doks in bewogen w o o r d e n a a n w a t wij aan het verzet verschuldigd zijn. Gelijktijdig met de herdenkingen w a s in het gebouw v a n H e t V r i j e V o l k te R o t t e r d a m de tentoonstelling , D e mens de mens een w o l f ? ' te zien, die

W i j slaan mensen o v e r , o m d a t dit n u m m e r niet meer pagina's telt en o o k , o m d a t wij ze niet allen k e n n e n . W a n t nog n o o i t is A u s c h w i t z in ons l a n d z o h e r d a c h t , zijn zovelen b e zield m e t o n z e k e r n s p r e u k : , N o o i t meer A u s c h w i t z ! ' als in deze m a a n d j a n u a r i 1 9 6 5 . D a a r t o e te hebben o p g e w e k t stemt ons, oudgevangenen en nabestaanden, dankbaar. Inderdaad, Nederland herdacht Auschwitz. D a n k zij U .

I n ons herdenkingsnummer 1 9 6 5 h e b -

I n A m s t e r d a m w a s hij lange tijd b e -

ben wij bij het overlijden v a n

k e n d als de p o p u l a i r e dirigent

onze

het

schreven hierop n a d e r terug te k o -

nadien

men. T e zeggen d a t wij in hem een

oud-kampgenoot Lex van

v r i e n d en medestrijder hebben

R u d y h e e f t zich o p vele wijzen zeer

ver-

City

Theater,

in handen

een

functie,

van

v r i e n d en secretaris R u d C h e v a l ge-

kwam

van

die onze

Weren.

loren is niet voldoende.

verdienstelijk

E r is meer d a t de a a n d a c h t verdient.

de hij niet v o o r de schadeloosstelling

R u d y k w a m uit een gezin, d a t reeds

en het smartegeld. I n het

bijzonder

v e r v o o r de tweede wereldoorlog a c -

verliezen

artistieke

tief strijd voerde tegen de

leider v a n t a l v a n onze h e r d e n k i n g s -

toenma-

lige Mussertgroep.

wij

bijeenkomsten,

gemaakt. H o e

in

hem

de

die z u l k

een

sappel-

grote

H e t is d a a r o m geen toeval dat, toen

faam

wij hem vroegen het secretariaat v a n

Zijn geest z a l blijven v o o r t l e v e n als

verwierven.

ons comité o p zich te nemen, hij geen

die v a n een stille m a n

m o m e n t aarzelde. R u d y w a s een b e -

die met overtuiging meestreed tegen

k e n d violist, die vele landen

fascisme, oorlog en anti-semitisme.

heeft

vol

humor,

bereisd. E e n a a n t a l j a r e n w o o n d e en speelde hij in A m e r i k a en Z w e d e n .

Jos Slagter


Prof. Robert W a i t z , directeur van h e t Instituut v o o r Bloedonderzoek te Straatsburg e n voorzitter van het Internationale A u s c h w i t z C o m i t é , is door het N.A.C. voor onze herdenking uitgenodigd, mar kon hieraan helaas geen g e v o l g g e v e n . Eveneens uitgenodigd te spreken bij d e opening van de Auschwitz-tentoonstelling te Frankfort, w e r d h e m te elfder ure het w o o r d ontzegd. O n z e lezers v i n d e n hier d e tekst van d e rede van prof. W a i t z , ontleend aan d e Frankfurter Rundschau v a n 21 nov. 1964.

AAN

het gemeentebestuur der stad F r a n k fort en aan de Frankfortse Bond voor V o l k s o n t w i k k e l i n g h e b b e n wij h e t t e d a n ken, d a t t h a n s in d e P a u l s k e r k o n w e e r l e g bare documenten kunnen worden tentoongesteld. Zij g e t u i g e n v a n d e m a r t e l g a n g v a n v e l e miljoenen m a n n e n en vrouwen, kinderen en grijsaards. Dadelijk na hun aankomst te Auschwitz k w a m de meerderheid van hen in g a s k a m e r s e n c r e m a t o r i a , w a a r i n per dag 25.000 mensen werden vermoord en hun lijken s p o o r l o o s v e r d w e n e n . A n d e r e n kwam e n in k a m p e n e n c o m m a n d o ' s . K o u d e , o n dervoeding, de z w a a r s t e arbeid en uitputting voerden oo khen t o t een spoedige dood. Zij g i n g e n t e g r o n d e a a n c o l l a . p s , a a n i n f e c t i e s ; zij w e r d e n g e w u r g d , d o o d g e s l a g e n , d o o d g e s c h o t e n , in s t e e n g r o e v e n g e g o o i d . Zij k r e g e n p h e n o l i n j e c t i e s in h e t hart. Vaak w e r d e n bij „ s e l e c t i e s " o v e r l e v e n d e n d e g a s kamers ingestuurd.

De verboden rede van

prof.

Robert

N u g e d e n k e n wij w e l d r a d e t w i n t i g s t e v e r j a a r d a g van de bevrijding der c o n c e n t r a t i e k a m p e n d o o r d e geallieerde l e g e r s . Al t w i n tig j a a r zijn v e r l o p e n s i n d s h e t e i n d e v a n deze gruwelen! M a a r wij, die u i t A u s c h w i t z zijn t e r u g g e k e e r d , o n s is h e t o o k n a d e z e t w i n t i g j a a r onmogelijk onze herinneringen kwijt t e r a ken, die o n s dieper b r a n d m e r k e n d a n o n z e tatoueringen m e t het gevangennummer. De herinneringen kwellen ons zonder ophouden en zullen d a t t o t ons l a a t s t e u u r doen. Wij m o e s t e n het aanzien, hoe pas a a n g e k o menen op de Judenrampe van Auschwitz werden uitgezocht. Hoe hele gezinnen n a a r Birkenau de g a s k a m e r s werden ingedreven. Z o v e l e n v a n d e o n z e n h e b b e n wrj v e r s c h r i k k e l i j k a a n lijf e n z i e l z i e n l i j d e n . W i j h e b b e n

Waitz

Auschwitz-monument wat, meneer

Marijnen,

is e e n „ a n a l o o g

Ként

u nog zo'n „geval" ? Doe dat eens uit de

Waar Een

s t a a t n o g z o ' n „ g e v a l " in u w „a-na-loog

Want

geval" . . .

Dus

zes miljoen

we mogen ook weer

niet "identiek"

VERGELIJKBAAR

kun j'in V a n Dale

1 maart

zijn m e t

P e r s l o t is „ a n a l o o g " o o k w e e r d ó t is „ a n a l o o g "

kritiek.

... wezen,

een „geval", waarop uw woorden

Kent u nog een geval van

— zeg m o a r

Of v i e r m i l j o e n ?

Of t w e e ?

Kom

kom,

Of d r i e ?

meneer

Marijnen...

'n G e v a l v a n é é n m i l j o e n ,

— vijf

dan,

dat systematisch

maak

werd

uw „analoog

geval" ook werkelijk

is v o l g e n s

half

Maar

n u c h t e r , koud en zakelijk en volgens

Welk

analoog

En . . . Het Wat

zes

miljoen

is u, M i n i s t e r , gevallenen,

gaat ons niet o m gij d a a r e e n

noemt

't feit, m a a r

geval

A l l e e n in e e n b e g r o t i n g

noemt, leest

heeft dat

fantasie,

Uw

weigering

in is

't

een

miljoen

Auschwitz monument

zal

prof. mr. W. H. Nagel

bovenal. gevallen.

het

drs. J. Koopman jr. G. Blom e.a.

hart,

argument.

zónder

dr. Victor E. van Vriesland

tart.

Auschwitzmonument,

ook

voor

Sprekers:

getallen.

beschrijving

Nazi-misdaden verjaren nooit!

man,

„geval" ?

óf een g e b r e k a a n

de

M a a r s p a a r ons d e belediging v a n d a t botte monument

tot

de w o o r d k e u s

zijn z e s

G e e f wél o f niet e e n bijdrage v o o r 't Het

man

m e n ooit v a n die

Of e e n g e b r e k

werelddeel, zoveel

reg'lement...

dat

Krasnapolsky te Amsterdam

Onderwerp:

gaf.

bekend ?

u

om

dat

Wie zoiets een geval noemt, aan

nog

van

aanvang 8 uur

plan.

N i e t in e e n s t r i j d v a n l e g e r s o f e e n s t r i j d v a n geval

voort,

af...

u óók niets

ooit op zó g r o t e schaal of zelfs m a a r

Comité

bestaan,

N o e m o n s e e n tijd, n o e m o n s e e n land of z e l f s een E n in z o k o r t e tijd g e m o o r d

doen.

wat

kan slaan ?

ons een half-miljoens-geval, waarvoor

Waarin

in d e g r o t e z a a l

vermoord.

E e n h a l f m i l j o e n v e r m o o r d e n d a n , u ziet, w e s l a a n al Noem

Auschwitz

Ne-

OPENBARE VERGADERING

miljoen?

K o m a a n er m o e t op heel de aard' t o c h zo'n geval Waarop

...

passen.

W e willen 't e r m e e

één miljoen

derlands

1965 belegt het

een

lezen.

W e s c h e n k e n u 't g e t a l . . . wij s c h e n k e n u 't v e r g a s s e n Noem ons maar

tegen verjaring

joden.

't „Geval", d a t u bedoelt, Want

zal.

doeken.

gedoden . . .

niet té streng

moet

1964

geschied'nisboeken ?

't g a a t o m z e s miljoen p e r v e r s g e d o d e

Of n e e . . .

18 november

Nederland getuigt

geval" ?

D a t is i e t s , w a t m e n g r a a g v a n u t o c h e e n s v e r n e m e n

Toen het k a m p B e r g e n - B e l s e n w e r d bevrijd, vond men duizenden en nog eens duizenden lijken. T h a n s l i g g e n zij in m a s s a g r a v e n , d i e eenvoudige o p s c h r i f t e n d r a g e n , zoals ,Hier r u s t e n 5000 doden', ,Hier r u s t e n 10.000 d o den' of ,Hier r u s t e n 20.000 doden'. In A u s c h w i t z w e r d h u n a s e c h t e r n a a r alle w i n d s t r e k e n v e r s t r o o i d . A a n alle v i e r u i t einden van deze vlakte aan de Weichsel m o e s t e n w a a r s c h u w i n g s b o r d e n s t a a n : ,Hier is d e a s v a n e e n m i l j o e n m e n s e n v e r s t r o o i d , slachtoffers van het nationaal-socialisme!' Ten o v e r s t a a n van de documenten, die hier in d e P a u l s k e r k w o r d e n g e t o o n d zijn w o o r den overbodig. Kijkt n a a r de u i t g e m e r g e l d e l i c h a m e n , zij zijn v o o r altijd s t o m , m a a r h u n diepe o o g h o l t e n vol a n g s t s t a r e n U a a n en hun monden klagen U aan. E e n l a a t s t e b o o d s c h a p b r e n g e n zij U, zij b e z w e r e n U de schuldigen te s t r a f f e n en t e voorkomen, dat zulke misdaden, zulke g r u welen zich herhalen.

„Te waar om mooi te zijn"

U i t g e z o n d e n d o o r d e V A R A , 3 0 j a n . 1 9 6 5 in h e t p r o g r a m m a :

En

het wegvoeren op v r a c h t w a g e n s gezien van duizenden van onze metgezellen. Dat werd „transfer" genoemd, een SS-omschrijving voor naar de gaskamer sturen. Deze mensen, onze vrienden, kwamen uit g e h e e l E u r o p a . Zij w e r d e n a f g e s l a c h t , o m d a t zij m e r e n d e e l s J o d e n w a r e n of o o k P o len, Z i g e u n e r s , c o m m u n i s t e n , g e l o v i g e C h r i s t e n e n o f o m d a t zij z i c h h a d d e n v e r z e t t e gen de slavernij, die hun vaderland vers t i k t e . Zij w e r d e n v e r m o o r d d o o r s a d i s t i s c h e m i s d a d i g e r s , die zich onderwierpen aan de bevelen van andere misdadigers — in naam van de nationaal-socialistische dwaalleer.

dat

verschijnen...

„Geval-Marijnen". Alexander

Pola

K a a r t e n a ƒ 0 . 4 0 bij o n s s e c retariaat, v. W a l b e e c k s t r . 9, Amsterdam-W., tel. 83622.


Reis naar Auschwitz Reisaom

storten

voor

17

maart

D e reis naar Auschwitz, als daar de eerste steen wordt gelegd voor het m o n u m e n t , k o m t in zicht. M e n verwacht minstens 50 personen uit Nederland. A a n allen, die zich reeds hebben g e m e l d , is e e n i n v u l f o r m u l i e r g e s t u u r d . Er is n o g e e n b e p e r k t aantal p l a a t s e n o p e n ; w i e zich tijdig m e l d t , k a n n o g bij d e p l e c h t i g h e d e n t e A u s c h w i t z a a n w e z i g zijn. M e n meldt zich a a n door opgave aan h e t secretariaat e n gelijktijdige storting v a n inschrijfgeld a ƒ 2 0 . — . D e totale reissom bedraagt ƒ 4 6 5 . — (ƒ 4 4 5 . — plus ƒ 2 0 . — ) e n m o e t v o o r 1 7 m a a r t zijn g e s t o r t o p g e m . g i r o A m s t e r d a m Z 2 4 1 9 t.n.v. S. de Zwarte. D e reis begint o p 7 april (vertrek Schiphol 13.00) e n eindigt o p 16

Bevrijdingswensen Ter gelegenheid van de 20ste herdenking der bevrijding van het Internationale Auschwitz Comité geluk en de verwezenlijking van onze gemeenschappelijke doeleinden toe. De Arbeidsgemeenschap Auschwitz in de D.D.R. zond ons broederlijke groeten en wees er in een telegram op, dat ,het merendeel der SS-misdadigers en de mannen achter hen niet ter verantwoording zijn geroepen. Miljoenen dode lotgenoten waarschuwen: voor nazi- en oorlogsmisdaden mag geen verjaring bestaan; dat moet

>«0« Wiit

U goede

voorlichting

Dringend!

Vandaag vindt U in ons blad het bekende jaarlijkse girobiljet. Vandaag heeft dat formulier een bijzondere betekenis. Waarom? Omdat de opbrengst van deze jaarlijkse storting moet uitmaken of wij ons werk goed hebben gedaan. Een misschien vreemW a t U moet doen? de wijze van opinie-onderzoek, maar a) U zo vlug mogelijk m e l d e n (als een reële. U dit nog niet hebt gedaan) en Het is, geloof ik, niet nodig op deze ƒ 2 0 — storten. plaats een overzicht te geven van de b) Z o r g e n , d a t voor 17 maart activiteiten uit het afgelopen jaar. De ƒ 4 6 5 . — op gem.giro Z 2 4 1 9 staat, manifestaties in de drie grote steden b) H e t U t o e g e z o n d e n formulier en de uitstekende tentoonstelling in foutloos invullen. Rotterdam, die naar andere plaatsen d) Tijdig U w paspoort e n pasfoto's zal trekken, spreken voor zichzelf. in o r d e m a k e n ! Vandaag vraag ik Uw begrip voor Voor visa zorgen w i j . (zie c) onze financiële positie en voor het Vragen o m inlichtingen e n overige feit, dat wij, zolang wij bestaan, door correspondentie t e richten aan U financieel in leven zijn gehouden. secretariaat Dat is gezond en moet zo blijven. Wij kennen geen contributie en ook N e d . A u s c h w i t z Comité geen abonnementsgeld. Wij kennen van Walbeeckstraat 9 hs., alleen vrijwillige bijdragen. Amsterdam W . Ondanks het geheel belangeloze werk tel. 0 2 0 - 8 3 6 2 2 van de comité-leden, ondanks de belangeloze medewerking van kunstetevens een duidelijke waarschuwing naars en sprekers hebben de kosten zijn voor hen, die niets uit de ge- der herdenking reeds de ƒ 10.000.— schiedenis hebben geleerd en nu al- overschreden. En 1965 zal met zijn weer nieuwe oorlogsplannen uitwer- vele activiteiten een duur jaar worden. ken.'

Dia s en Albums Dia's (ƒ 25.— per set) en albums (ƒ 10.—) zijn nog steeds te bestellen per postrek. 29 30 87, met vermeldingen dia's of album. Men kan bestellingen afhalen bij J . Furth, Diemerkade 43, Diemen. Tel. 020 - 58842.

Denk daaraan, als U bovengenoemd irobiljet invult. Wij zitten dringend verlegen om geld. Aan U het antwoord. Overmaken op onze bankrekening is ons even aangenaam als per giro. David van Geens, penningmeester. Hebt U Uw bijdrage al overgemaakt, legt U deze oproep dan naast U neer. Hartelijk dank.

RADIO VOS

De auto voor iedereen

TRABANT en

advies, dan is CARUSO Uw zaak voor gramofoonplaten,

april ( a a n k o m s t Schiphol 12.00), per lljoesjin-toestel. Bij d e z e r e i s z i j n v l i e g t o c h t , v e r blijf in h o t e l , a l l e m a a l t i j d e n e n e x cursies per autobus m e t gids o.a. in W a r s c h a u , Lublin e n K r a k a u , evenals h e t bezoe kaan Auschwitz i n b e g r e p e n . M e n is vrij o m a a n e l k dagprogramma deel te nemen of niet.

m e t zijn

e n o r m e voorraad op elk gebied.

vanaf

f 3575.-

Onze prachtige verbouwing is zo juist g e r e e d

gekomen. Hoofddealer voor Amsterdam en omstreken

O F F . DEALER G A R R A R D m o t o r e n e n combinaties Stereo en Monoraal

Jan Evertsenstr. 126 - Tel. 87271 Amsterdam privé 1 9 2 3 5 7

Garage LEEH lste J a c . v . Campenstr. 31

Voor al Uw ELECTRISCHE APPARATEN Wij

verzorgen

ook

reparatie-werkzaamheden

Amsterdam tel. 7 2 6 4 2 6 en 7 2 6 5 4 5

Ceintuurbaan 137 - Tel. 736154

Auschwitz Bulletin, 1965, nr. 02 Februari  

Herdenkt de Februaristaking verjaring secr. voorlopig: v. Walbeeckstraat 9hs, amsterdam-w., post- giro 29 30 87 bankrek.: amsterdamsche bank...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you