Page 1

MEDEDELINGENBLAD

Nederlands Auschwitz Comité Secretariaat: E. Neter Waterlooplein 4 8 ' Amsterdam C. Postgiro 2 9 3 0 8 7

juli 1961

NOGMAALS „EICHMANN" N u d e k r a n t e n a l s i n d s w e k e n vol staan m e t verslagen over „het p r o c e s " is h e t van belang e e n s n a t e g a a n , h o e r e a g e e r t men h i e r o p e n o o k w a t i s de r e a c t i e v a n o n s , die zelf de k a m p e n hebben m e e g e maakt De d i r e c t e aanleiding t o t deze v r a gen v o r m t een discussie welke z i c h op e e n b e s t u u r s v e r g a d e r i n g ontspon. Dit p r o c e s is voor o n s bijna n i e t t e v e r d r a g e n ! Alle w o n d e n w o r d e n opengereten!... H e t i s g o e d d a t de m e n s e n w e t e n w a t e r g e b e u r d i s , w a n t h e t is haast niet te geloven . . . Ik d a c h t dat ik veel had m e e g e m a a k t en wel wist hoe vreselijk h e t w a s , m a a r n u ik, z o n d e r h e t t e willen t o c h de v e r s l a g e n lees besef ik p a s goed w a t deze beulen g e daan h e b b e n . . . J a , de oude wonden w o r d e n o p e n g e r e t e n , d a t is w a a r . De m e n s e n g a a n b e s e f f e n w a t er g e b e u r d is, ook d a t is w a a r . M a a r zin h e e f t dit a l l e s p a s d a n a l s h i e r u i t de l e s s e n getrokken worden Aan hoevelen van ons zullen meewarige m e n s e n niet gezegd hebben: „ W a t een v r e selijke m a n , ik hoop m a a r d a t ze dat beest vernietigen". Natuurlijk, dit b e e s t dient v e r n i e t i g d t e w o r d e n d a a r zijn wij h e t natuurlijk m e e eens. Maar dat is n i e t h e t b e l a n g r i j k s t e . In d i t p r o c e s w o r d t n i e t a l l e e n é é n m e n s of een aantal m e n s e n aangeklaagd. Aangeklaagd wordt een systeem, e e n i d i o l o g i e die d e z e b e e s t m e n s e n v o o r t b r e n g t , die deze m e n s e n g e b r u i k t die d a a r u i t b e s t a a t . H e t g a a t o m de a a n s t i c h t e r s v a n rassenhaat, het gaat om het f a s c i s m e in w e l k e v o r m o o k g e g o t e n . Dit f a s c i s m e is n i e t dood, dit f a s c i s m e l e e f t e n h e e f t zijn o r g a n i s a t i e s in verschillende delen van de w e r e l d . L e i d i n g g e v e n de o u d -

n a z i e s die n o g v r i j e l i j k r o n d l o p e n , j a , in de B o n d s r e p u b l i e k h o g e r e geringsposten vervullen Dit f a s c i s m e l e e f t ook in A l a b a m a , compleet m e t hakenkruisen. Alleen g a a t h e t hier t e g e n de n e g e r s , m a a r h e t is p r e c i e s h e t zelfde D i t f a s c i s m e i s de a p a r t h e i d i n Z u i d - A f r i k a , i s de o n d e r d r u k k i n g

van anderen omdat ze een andere huidskleur hebben. L a t e n wij, vooral dit goed b e s e f f e n . Wij hebben tegenover onze dierbare doden, m a a r zeker t e g e n o v e r o n z e k i n d e r e n de p l i c h t a l l e s t e d o e n w a t in o n s v e r m o g e n l i g t d a t e r nooit m e e r een A u s c h w i t z k a n zijn.

Hoe staat het met de Schadeloosstelling? Zwarte

handelaren

en anderen

Uit verschillende bronnen bereikt ons het a l a r m e r e n d bericht dat p o gingen worden ondernomen om z w a r t e h a n d e l a r e n e n z . i n de u i t k e r i n g a a n n a z i - s l a c h t o f f e r s in t e s c h a k e l e n . In h o e v e r e dat j u i s t is h e b b e n w i j n i e t in z i j n g e h e e l k u n n e n a c h t e r h a l e n . W a t wij wel w e ten is dat bij vooraanstaande f i g u r e n uit de verzetsbeweging daarover grote ongerustheid bestaat. Hoe l i g g e n d e f e i t e n ! O n d a n k s h e t o p t i m i s m e d a t bij s o m m i g e p e r s o n e n b e s t a a t al zou de u i t k e r i n g al k l a a r l i g g e n o m u i t b e t a a l d t e w o r d e n i s de w a a r h e i d d a t w i j , a l s h e t zo d o o r g a a t , nog z e e r l a n g zullen m o e t e n w a c h t e n . Wij w a c h t e n , wij h e r h a l e n h e t n o g m a a l s , reeds 16 j a a r . W a s in e e r s t e i n s t a n t i e b e p a a l d dat s l e c h t s z i j in a a n m e r k i n g z u l l e n k o m e n , die t e r w i l l e v a n r a s , g e l o o f of o v e r t u i g i n g ( m e t u i t s l u i t i n g v a n de v e r z e t s m e n s e n ) v e r volgd werden, nu ligt dat a n d e r s . Toen de h e e r B r e n t a n o , m i n i s t e r van B u i t e n l a n d s e Z a k e n v a n de B o n d s r e p u b l i e k in e e n i n t e r v i e w

in de

uitkering?

m e t de p e r s v e r k l a a r d e d a t d e u i t k e r i n g n i e t bedoeld is voor de v e r z e t s m e n s e n , h e e f t h e t C.S.N. z i c h m e t een uitvoerig schrijven t o t de regering gewend m e t een verzoek v a n de v o l g e n d e i n h o u d : Betaal de slachtoffers en bestaanden van het verzet lijktijdig met de anderen, haal de gelden hiervoor uit schatkist doormiddel van WET of een A.M.v.B.

nagede een

Dit s t a n d p u n t huldigen wij nog. Het zou te ver v o e r e n u u i t e e n t e z e t t e n h o e wij t o t d i t b o v e n g e n o e m d s t a n d p u n t zijn g e k o m e n Z e k e r is d a t zij d i e g o e d e n b l o e d er voor over hadden ons land te r e d d e n u i t de k l a u w e n v a n d e n a z i ' s , o n z e s t e u n v e r d i e n e n . Zij b e horen tot het b e s t e deel van o n s volk. H e t i s e e n s l a g in h e t g e z i c h t z o wel van h e t v e r z e t als van i e d e r fatsoenlijk burger dat: a. Z i j die g e d w o n g e n w a r e n in Duitsland te werken.

Vervolg

op pag.

2


BELANGRIJK! IGFarben-Blechhammer. Z o l a n g z a m e r h a n d h e b b e n de m e e s t e n v a n de I G F a r b e n h u n t w e e d e u i t k e ring o n t v a n g e n en h e b b e n d i e g e n e n die a f g e w e z e n zijn h i e r o v e r e e n schrijven g e k r e g e n . D a a r i n s t a a t d a t zij t e g e n deze beslissing bij een s c h e i d s g e r e c h t in beroep k u n n e n g a a n e c h t e r m o e t e n zij daarvoor 1 0 0 D.M. betalen. Deze worden t e r u g b e t a a l d , i n d i e n zij in gelijk gesteld w o r d e n . N u wordt o n s v a n a l l e k a n t e n g e v r a a g d , w a t m o e t ik d o e n ? O n s i n s z i e n s k a n a l l e e n één a n t w o o r d g e g e v e n w o r d e n : Als je e r geweest bent moet je n a t u u r l i j k in b e r o e p g a a n , m a a r d a n alles d o e n w a t mogelijk is o m dit te k u n n e n b e w i j z e n " . O o k is o n s g e v r a a g d of het I . K . A . de v e r d e d i g i n g v a n z u l k e e n b e r o e p niet op zich z o u k u n n e n n e m e n , m a a r wij g e l o v e n d a t dit t e c h n i s c h niet u i t v o e r b a a r is W a t de B l e c h h a m m e r g e v a l l e n betreft, het verdient n a a r o n z e m e n i n g a a n beveling o m t e n m i n s t e één p r o e f b e r o e p in te d i e n e n . Dit z o u d a n d o o r de g e zamenlijke m e n s e n v a n B l e c h h a m m e r betaald kunnen worden. E e n g u n s t i g e u i t s p r a a k z o u v o o r allen b i n d e n d k u n n e n zijn. W i j willen graag" U w m e n i n g h i e r o v e r horen.

Vervolg

van pag. 1

b. Z i j d i e V R I J W I L L I G i n D u i t s l a n d g e w e r k t h e b b e n in de u i t k e r i n g aan nazi-slachtoffers zouden worden opgenomen. Wij vragen een duidelijke uitspraak van de regering! Wij hebben recht op een snel antwoord! Nu en onmiddellijk! R e e d s v a n a f 9 april 1 9 6 0 , de d a t u m w a a r o p de o v e r e e n k o m s t m e t de Bondsrepubliek werd getekend, w a c h t e n wij op de b e h a n d e l i n g in de b e i d e K a m e r s . N i e t s w i j s t e r e c h t e r op d a t dit spoedig g e b e u r e n z a l . W i j w i l l e n e r m e t n a d r u k op w i j z e n d a t o.i.z. d e o o r z a a k l i g t in h e t feit dat deze o v e r e e n k o m s t een zakelijke t r a n s a c t i e is en n i e t s te maken heeft met een ernstig pogen de D u i t s e r s h u n B L O E D SCHULD aan ons te laten betalen. H e t C.S.N. zal blijven i j v e r e n d a t de s c h a d e l o o s s t e l l i n g zal w o r d e n u i t b e t a a l d a a n h e n die e r r e c h t op hebben. h e t C.S.N. t e k e n t e e n fel p r o t e s t aan t e g e n h e t v e r t r a g e n van de u i t b e t a l i n g t e r w i l l e v a n z a k e n , die n i e t s m e t o n s leed en lijden t e m a k e n hebbenWij v r a g e n onze r e g e r i n g , l a a t de slachtoffers en nabestaanden niet nog l a n g e r w a c h t e n , i e d e r e dag wordt hun aantal kleiner. C.S.N. P o s t b u s 5 1 0 7 Amsterdam-Zuid I

Herdenking opstand van het Warschauer Ghetto D e z e h e r d e n k i n g op 1 3 a p r i l i n h e t F o r e s t e r s h u i s is zoals u allen b e k e n d zal z i j n e e n g r o o t s u c c e s g e worden. E e n s t a m p v o l l e zaal w a a r bij n o g t i e n t a l l e n in de gang moesten plaats nemen. Ondanks d a t n i e t tijdig b e g o n n e n k o n w o r den w a s h e t g e e n geboden werd van goede kwaliteit. Vooral de r e d e v a n de H e e r B l e i c h t r o k v e e l a a n d a c h t , d o o r de g e d e g e n w i j z e van voorbereiding en vooral door de goede toon en v o o r d r a c h t . E v e n w a s h e t g r a u w en pijnlijk, zoals hij h e t g e b e u r d e schilderde, e c h t e r , om daarna over te gaan tot een w e k r o e p d i e v e r o v e r de a a n w e zigen heen r e i k t t e , om waakzaam t e zijn en t e blijven t e g e n h e t f a s cisme. Met een waarschuwing dat in de B o n d s r e p u b l i e k n o g a l t i j d e e n b e l a n g r i j k d e e l v a n de o u d - n a z i ' s de s c e p t e r zwaaien, w e e s hij op h e t nog s t e e d s daar aanwezige a n t i semitisme. A b r a h a m R e t t i g , de Poolse zanger, z o n g p r a c h t i g e l i e d e r e n in d e s f e e r van de h e r d e n k i n g . Ons c o m i t é k a n m e t r e c h t z e g g e n , d a t zij e e n b e l a n g r i j k a a n d e e l h e e f t g e h a d in het succes van deze avond.

Tentooonstelling „Het Warschauer Ghetto" E r is veel g e s c h r e v e n over deze tentoonstelling die door ons c o m i t é in s a m e n w e r k i n g m e t h e t Joods Historisch Museum werd georganiseerd. De voorbereiding h e e f t veel h o o f d b r e k e n s en m o e i t e gekost. H e t zijn v o o r a l de d i r e c t e u r e n de Weled. Heren Sandberg en Dr J a f f é die o n s op b u i t e n g e w o n e wijze t e r -

W i s t u dat . . . H e t a g e n t s c h a p A . D . N . deelt m e d e dat er in a p r i l j.1. een illegale bijeenkomst v a n n a z i - l e i d e r s p l a a t s heeft g e v o n d e n in de s t a d B e i r u t ( L i b a n o n ) . D e z e w e r d d o o r de p l a a t s v e r v a n g e r v a n E i c h m a n n , Alois Brunner georganiseerd. H e r m a n Z e c h - N e u t w i g , g e w e z e n gedelegeerde v a n de S . D . chef Schellenberg, b e r o e m d e zich op deze bijeenkomst, op zijn n a u w e b e t r e k k i n g e n m e t S e r v a t i u s en G l o b k e . E e n r e d e n a a r v e r k l a a r d e d a t de p r e l a a t B u h l e r en Globke in eigen p e r s o o n het mogelijk m a a k t e n dat E i c h m a n n met een R o d e - K r u i s p a s naar Argentinië vluchtte. Aanwezig waren o.a. W e r n e r N a u m a n (Dusseldorf), nazi-generaal Otto Ernst

zijde s t o n d e n . O n d a n k s d a t wij beide heren een dankbrief zonden, l i j k t h e t o n s op z i j n p l a a t s d i t o o k hier nogmaals te verklaren. Niet a l l e e n , d a t h e t o n d e r b r e n g e n in h e t gebouw „de W a a g " een fijne geste w a s , m a a r o o k d e f o l d e r e n de a f f i c h e g a v e n blijk van een diep b e g r i p v a n d e b e t e k e n i s die de O p s t a n d in h e t W a r s c h a u w e r G h e t t o voor o n s en de g e s c h i e d e n i s h e e f t . Het aantal b e z o e k e r s ( 9 8 1 ) is h e t bewijs d a t wij m e t deze t e n t o o n stelling een goede zaak hebben g e diend.

Poolse Kunstenaars D a n k zij d e m e d e w e r k i n g v a n h e t I A . C . en de Poolse r e g e r i n g h e b ben wij t w e e b e r o e m d e k u n s t e naars, Abraham Rettig en M a r e k O b e r l a n d e r in o n s l a n d k u n n e n ontvangen. Hun optreden en w e r k is voldoende door de g r o t e p e r s bekend geworden. W a t u e c h t e r n i e t weet, is dat de tentoonstelling en wat daarmee samen hangt, onze kas totaal h e b ben uitgeput. Mocht u begrip daarvoor hebben dan k u n t u dit l a t e n blijken door op onze g i r o - r e k e n i n g 29.30.87 t . n . v . h e t N.A.C. h e t b e w i j s h i e r voor te leveren. Bij voorbaat onze dank.

Onze

bijzondere

dank

L a n g s deze weg willen wij al d i e g e n e n bedanken die ons hebben g e holpen de Poolse K u n s t e n a a r s t e verzorgen. T o c h willen wij ook iets r e c h t z e t ten. Om voor ons onbegrijpelijke reden hebben publicisten regelmatig v e r g e t e n dat wij, h e t Ned. A u s c h w i t z c o m i t é , de beide Poolse K u n s t e n a a r s in o n s land h e b b e n u i t g e nodigd en geen anderen.

Renner, Overst Rudel, S.S. Obergrupp e n f u h r e r S t e i n e r uit F r a n k f u r t a , m . de A . S . G r u p p e n f u h r e r C o n e n uit H a m burg, de c h e f v a n de S . S . O t t o S k o r zeny, S.S. H a u p t - Sturmfuhrer D a n necker. I t a l i ë , E n g e l a n d , O o s t e n r i j k , en F r a n k rijk h a d d e n e v e n e e n s h u n gedelegeerden uit d e d i v e r s e n f a s c i s t i s c h e p a l t i j e n g e z o n d e n , terwijl B e l g i ë v e r t e g e n w o o r digd w a s d o o r L e o n D e g r e l l e . D e z e bijeenkomst k w a m tot s t a n d op i n i t i a t i e f v a n de N a t i o n a l e huishoudelijke raad (onder auspiciën v a n Amerikaanse bankiers en i n d u s t r i ë l e n ) . H e t doel v a n deze b i j e e n k o m s t w a s , o m t e v e r h i n d e r e n d a t e r in het p r o c e s E i c h m a n n te J e r u z a l e m de n a m e n v a n E i c h m a n n ' s medeplichtigen genoemd zouden worden.


Internationale bespreking ie

Auschwitz Warschau

O v e r e n i g e w e k e n z a l h e t I.A.C. o p nieuw in W a r s c h a u bijeen k o m e n Onze voorzitter de Heer Jos S L A G T E R zal deze b e s p r e k i n g e n bijwonen. Op d e a g e n d a s t a a t o.a. h e t A u s c h witz p r o c e s de schadeloosstelling, het Monument en een aantal o r g a nisatie vraagstukken.

Financiën

door de HeerJ.

Stibbe

D o o r d e g r o t e u i t b r e i d i n g v a n de w e r k z a a m h e d e n v a n E . N e t e r zal v a n a f h e d e n de f i n a n c i ë n door de heer J . Stibbe, Waalstraat 8"', A m s t e r d a m - z . , tel. 72 64 55 w o r den w a a r g e n o m e n . Het s e c r e t a riaatadres blijft bij de heer E. Neter, Waterlooplein 48, A m sterdam-c.

Jaarlijkse

bijdrage

Door verbetering van onze a d m i n i s t r a t i e zullen al d i e g e n e n die dit j a a r hun bijdrage aan ons hebben overgedaan een bedankje ontvangen. Mocht u door omstandigheden zo'n bedankje niet ontvangen, wilt u ons dit dan even melden. E e n tip a a n u die dit b e r i c h t j e leest en nog niet uw bijdrage aan ons hebt overgemaakt, DOE HET V A N D A A G NOG, wij hebben h e t hard nodig

Lijsten

en

réunie

Al m e t a l e e n z e e r g e s l a a g d e d a g in e e n v r i e n d s c h a p p e l i j k e sfeer. L a n g s deze weg danken wij dan ook allen die m e e g e w e r k t h e b b e n deze dag t e d o e n s l a g e n V o l g e n d j a a r willen wij deze r é u n i e h e r halen en hopen dan, dat door m e e r propaganda en betere voorbereiding een g r o t e r e d e e l n a m e zal zijn.

De Delftse Adjudant van Politie ontving de Orde van Oranje Nassau Hoe

kon dit

In d e p e r s k o n d e n w i j l e z e n , d a t de foute politie-adjudant Bokhove, door de b u r g e m e e s t e r van Delft, de h e e r de L o o r v o o r g e d r a g e n is, voor de o r d e v a n O r a n g e N a s s a u . Op 1 m e i w e r d h e m d i t v e r l e e n d door Hare M a j e s t e i t de Koningin. E e n golf van verontwaardiging gaat door Delft en h e t land. Deze B o k h o v e die hand en s p a n diensten aan de S.D. verleende, hij d i e de b e z e t t e r t e r z i j d e stond, wordt geridderd! Illegale werkers, Nederlandse j o d e n w e r d e n w e r d e n door zijn a c tieve medewerking gearresteerd. Velen van hen keerden niet terug. Deze B o k h o v e is verantwoordelijk voor de dood v a n goede N e d e r l a n d e r s . E n z i j n s t r a f i s . . . d e o r d e in

gebeuren?

goud van Orange Nassau. Het Nederlands Auschwitz Comité p l a a t s t zich dan ook volkomen a c h t e r h e t p r o t e s t s c h r i j v e n dat de W e s t l a n d s e K.P. (de illegale v e r z e t s b e w e g i n g ) aan zijne K o n i n k lijke Hoogheid Prins Bernhard r i c h t t e m e t het verzoek deze e e r verlening ongedaan te maken. Onze doden klagen aan, j u i s t n u ! nu tijdens het proces Eichmann de gruweldaden die door de n a z i b e e s t e n zijn m i s d r e v e n opnieuw voor het daglicht treden. Wij, oud-gevangenen van A u s c h witz, die de hel o v e r l e e f d h e b b e n , d r i n g e n e r bij de r e g e r i n g op aan, deze benoeming ongedaan te maken!

kaarten

Nog e n i g e v r i e n d e n v a n o n s h e b ben h u n lijsten die zij r e e d s m a a n den in h u n bezit hebben nog n i e t teruggestuurd. Waarom ? Heeft u hem verloren? Dat kan iedereen gebeuren, maar meldt h e t ons even. Ook hebben nog enige van u k a a r ten van onze herdenkingsbijeenkomst niet afgerekend. M a a k d a t e v e n in o r d e , a.u.b.,!

Verslag

h u m e u r b r a c h t . In A r n h e m werden we verwelkomd door g a s t v r o u w e R. B r o e k m a n en enige b e s t u u r s leden der J o o d s e G e m e e n t e aldaar 'sMiddags maakten we een bootr e i s j e op d e R i j n , n a a r d e W e s t e r bouwing t e Oosterbeek, w a a r v o o r al o n z e k i n d e r e n v e e l p l e z i e r h a d den.

te

Arnhem

Het monument te Auschwitz Nu heden t e n dage, w e e r alle e l -

1945

lende v a n de oorlog e n de v e r n i e -

g e d a c h t e a a n de g r o o t s t e m i s d a a d

tiging s

aller tijden

kampen

bij

ons

terug

komt, voornamelijk door h e t p r o -

is.

jeugd

mende

wij

verantwoordelijk

nooit

vergeten.

en

te

nimmer

kunnen

M a a r als wij e r

straks

Steunt

een m o n u m e n t te

is h e t nodig

dat er

iets

zal

herin-

n e r e n w a t e r in de j a r e n 1 9 3 3 —

voor

komede

hun

daarom de oprichting

Postgiro

om

en alle

toe-

komst !

iets g e l e e r d zullen h e b b e n ? blijven om de m e n s h e i d t e

blijvende

g e n e r a t i e s . W i j zijn

d e e r t o n s d a t de nieuwe g e n e r a t i e s Daar-

Een

E e n v e r m a a n voor de

tegenwoordige

c e s E i c h m a n n , w e t e n wij allen, d a t

n i e t m e e r z u l l e n zijn, w i e g a r a n Op z o n d a g 4 j u n i j . 1 . zijn w e m e t een groep kampvrienden naar A r n h e m geweest. Na weken van kou en regen, scheen eindelijk w e e r eens d e zon, wat de d e e l n e m e r s m e t e e n in e e n s t r a l e n d

geschied

tn.v.

Auschwitz.

157000.

Monument

Auschwitz

notaris Bennitvk Bolt te Amsterdam

van


Administratiekantoor

HETER

J.

H A A N

Belastingzaken Alle verzekeringen

Molenmakersstraat 19

BETER branden

de

kolen

van

N ET E R

Administraties

Telefoon 0 2980-6

en

E. NETER

Zaandam

Waterlooplein 48

64 91

Amsterdam-C.

Tel.

39067

CEINTUUR

Beddenfabriek VOOR

ALLE

BEDDENREPARATIES

W i j o v e r t r e k k e n z o w e l v e r e n d e als k a p o k m a t r a s s e n m e t k l e u r e c h t e d a m a s t W i j m a k e n verende m a t r a s s e n in elke gewenste m a a t in één dag klaar. P R I J Z E N B I L L I J K .

Ceintuurbaan

139

Telefoon

71 29 38

Amsterdam-C.

„Caruso"

Dames-confectiefabriek NEBIG-MODELLEN

Uw

platen

leverancier.

G r o o t s uitgebreide collectie: Opeta-,

Operette-,

Dans-

en Klassieke platen.

Tailleurs Mantels

in het betere

Altijd v o o t t a d i g g r o t e sortering J o o d s e

genre

D e a l e r van g a r r a r d

Nieuwe

Achtergracht

170,

Telef.

m o t o r e n en

wisselaars.

53368 J a n E v e r t s e n s t r a a t 126

Amsterdam-C.

platen.

Amsterdam

Tel. 87271 S. S w a r t

Alles Radio,

op

het

gebied

Televisie

E.

van

en

electrische

DINGSDAG

Regenkleding

apparaten

• Algemeen Technisch

RAF

Bureau

Steeds voorradig

Regenkleding

de meest bekende

fabrieken

voor minder I.

Rijnstraat

158 —

Amsterdam-Z. na 6 uur

de halve

prijs

RAFALOWITCH

Telefoon 713597

dan

van

792067

D i r k v. H a s s e l t s t e e g Telefoon

249008

Amsterdam-C.

5-7

Auschwitz Bulletin, 1961, nr. 07 Juli  

juli 1961 Betaal de slachtoffers en na- bestaanden van het verzet ge- lijktijdig met de anderen, haal de gelden hiervoor uit de schatkist do...

Auschwitz Bulletin, 1961, nr. 07 Juli  

juli 1961 Betaal de slachtoffers en na- bestaanden van het verzet ge- lijktijdig met de anderen, haal de gelden hiervoor uit de schatkist do...