Page 1

The First Milestone ลงหลักปักหมุด

01

www.rotary3360.org


สโมสรโรตารีแม่สอด & เมืองฉอด

สนับสนุนสารผู้ว่าการภาคฯ ปี ๒๕๕๒-๒๕๕๓


สารผู้ว่าการภาค ปี ๒๕๕๒-๒๕๕๓ ฉบับที่ ๑ เดือนกรกฏาคม ๒๕๕๓

July 2010

เดือนแห่งการเรียนรู้หนังสือ Literacy Month

Content สารบรรณ

2. สารประธานโรตารีสากล 3. สารผู้ว่าการภาคฯ 4. ศูนย์โรตารีในประเทศไทย 5. สารเลขาฯภาค 6-7. สถิติการเข้าประชุม 8-9. DGE’s Corner 10. สนเทศโรตารี

11. คุยกันที่ขอบเวที 12-14. กิจกรรม Activities 17. บทบรรณาธิการ 18. ใจถึงใจ 19-20. เวียงนกเสียงกา 21-23. สกู๊ปพิเศษ 24-25 บ้านเลขที่3360R.I.

คณะอนุกรรมการจัดทำ�สารฯผู้ว่าการภาค ที่ปรึกษา

อน.ศ.นพ.บริบูรณ์ พรพิบูรณ์ (เชียงใหม่) PP.Dr.Boriboon Phornphibul Mobile : 08-9556-4641

บรรณาธิการ

อน.วาณิช โยธาวุธ (แม่สาย) PP. Vanit Yothavut Mobile : 08-1530-4457 E-mail : vanit@loxinfo.co.th

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

ผชภ. เอกวุฒิ กาวิละ (หางดง) AG.Ekavuth Kawila Mobile: 08-1881-3300 E-mail: ekavuth@gmail.com อน.ประยูร ศิรินภาพันธ์ (เชียงใหม่เหนือ)

PP.Prayoon Sirinaphaphan Mobile: 08-1783-5123 E-mail: payoon_siri@hotmail. com อน.สุวรรณ ศิรินภาพันธ์ (เชียงใหม่เหนือ) PP.Suvannee Sirinaphaphan Mobile: 08-1960-6737 E-mail:suwannee_siri@hotmail. com

กองบรรณาธิการ

ผวล.ชำ�นาญ จันทร์เรือง (เชียงใหม่เหนือ) DGE.Chamnan Chanruang Mobile : 08-1595-7999 E-mail : chamnanxyz@hotmail. com

26-28. รอบด้าน บ้านเรา 29-30 At a glance 31-32 มุมเยาวชน Youth Corner 33. Z00m inside 3360 34 DG.Activities

อน.ดร.บุษบง จำ�เริญดารารัศมี (เชียงใหม่ถิ่นไทยงาม) PP.Dr.Busabong Jamroendararasame Moblie 08-1883-7144 E-mail : busabong@daraweb. net อน.ยศวัจน์ นิธิแัญญาวัฒน์ (เชียงใหม่ภูพิงค์) PP. Yosawat Nithipanyawat Mobile : 08-1916-9816 E-mail : nyosawat.gmail.com อน. จันทนี เทียนวิจิตร (ล้านนาเชียงใหม่) PP. Chuntanee Tienvichit Mobile : 08-1783-9977 E-mail : chuntanee@hotmail. com

อน.ศุภรี ฉัตรกันยารัตน์ (เชียงใหม่เหนือ) PP.Suparie Chatkunyarat Mobile: 08-1881-4828 E-mail : csuparie@yahoo.com รทร.สันติ เหล่าพาณิชย์กุล (เชียงใหม่) Rtn.Sunti Laopanichkul Mobile: 08-1611-8779 E-mail : santi@rotary3360.org รทร.จีรนันท์ จันต๊ะนาเขตร์ (เชียงใหม่ถิ่นไทยงาม) Rtn.Jeeranan Jantanaket Mobile : 08-1671-3444 E-mail : je_ranan@hotmail.com


สารประธานโรตารีสากล เรย์ คลิงกินสมิท - กรกฏาคม 2010 (แปลโดย – (Translation – pichet3330@gmail.com – June 28, 2010)

RI.President Ray Klinginsmith Year 2010-11

กระแสการเปลี่ยนแปลง - Winds of change

ในปัจจุบนั ขณะทีเ่ รากำ�ลังเผชิญหน้าการเปลีย่ นแปลงต่างๆ ใน สังคม ที่มีผลทำ�ให้องค์กรของเรามีการเปลี่ยนแปลงเช่นกันด้วย What an amazing world! Advances in technology are happening กระแสการเปลี่ยนแปลง นี้จึงเป็นวลีที่ทุกคนรู้จักกันดีทั่วไป so quickly that they cause constant changes in our businesses and professions. Yet about one-third of the world’s population We are currently enjoying a culture of innovation at Rotary is still living at a subsistence level with little change in their International. We have the ability to look at all of our programs lives. It is a stark contrast and a cause for concern. and practices to see if they can be improved, even as we โลกเรานีช้ า่ งน่าพิศวงนัก ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี steadfastly maintain our core values. I hope many Rotarians กำ � ลั ง เกิ ด ขึ้ น อย่ า งรวดเร็ ว มาก จนเป็ น เหตุ ใ ห้ เ กิ ด การ will take advantage of this opportunity to identify and implement improvements in their clubs and districts as well.

เปลี่ยนแปลงทางด้านอาชีพและในธุรกิจต่างๆ อยู่เสมอ แต่ ขณะนี้ เรากำ � ลั ง เพลิ ด เพลิ น กั บ ความเจริ ญ ของ กระนัน้ ก็ดี ประชากรโลก ประมาณหนึง่ ในสามยังคงมีชวี ติ อยูใ่ น นวั ต กรรมใหม่ ในโรตารีสากล เราสามารถพิจารณาโปรแกรม ระดับที่มีการเปลี่ยนแปลงไปเพียงเล็กน้อย ซึ่งเป็นข้อแตกต่าง ต่างๆและการปฏิบตั กิ ารของเราทัง้ หมด เพือ่ หาทางปรับปรุงให้ อย่างสิ้นเชิงและเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วง ดียิ่งขึ้น ขณะเดียวกันเราก็ยังยึดมั่นในคุณค่าหลักของโรตารีไว้ Rotary has both a distinguished heritage and a bright future. อย่างยัง่ ยืน ผมหวังว่ามิตรโรแทเรียนหลายๆ ท่าน จะได้ใช้โอกาส My primary task as president is to enhance the vitality and นีใ้ ห้เป็นประโยชน์ ด้วยการรูจ้ กั ค้นหาวิธกี ารปรับปรุงสโมสรและ viability of Rotary clubs and to enable them to succeed in the ภาคของตน ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน

midst of societal changes. This is an important task because it is the clubs that address and alleviate the root problems of Rotary lives and breathes in our 33,000 clubs, and it is the society and thereby make the world a better place. clubs that improve lives by Building Communities – Bridging โรตารีนนั้ มีทงั้ มรดกทีน่ า่ ยกย่องและมีอนาคตทีแ่ จ่มใส Continents. If we succeed in helping clubs to become Bigger, ดังนัน้ งานชิน้ แรกของผมในตำ�แหน่งประธานก็คอื การเสริมสร้าง Better, and Bolder in the next year, then it will be clear that ชีวติ ชีวาและความอยูร่ อดของสโมสรโรตารี เพือ่ จะได้ประสบผล the best days of Rotary are still ahead. We are fortunate to be Rotarians! Together, we can make the world a better place!

สำ�เร็จ ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของกระแสสังคม นี่คืองานที่ โรตารี นั้ น มี ชี วิ ต มี ล มหายใจ อยู่ ใ นสโมสรของเรา มีความสำ�คัญมาก เนื่องจากสโมสรเท่านั้นที่จะเป็นผู้ให้การ บรรเทาและตอบสนองโดยตรงที่รากเหง้าปัญหาของสังคม ดัง 33,000 แห่งในโลก และด้วยสโมสรเหล่านี้ ที่สามารถปรับปรุง คุณภาพชีวติ ด้วยการช่วยให้ ชุมชนสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์โลก นั้น สโมสรจึงเป็นผู้ที่สามารถทำ�ให้โลกเรานั้นน่าอยู่ยิ่งขึ้น หากว่าเราประสบผลสำ�เร็จในการช่วยให้สโมสรเติบโตขึ้น ดียิ่ง Wind of change was a new and significant phrase when I was ขึน้ และกล้ากระทำ�การมากยิง่ ขึน้ ในปีขา้ งหน้า เราจะได้เห็นกัน a Rotary Scholar in South Africa in the early 1960s. It is อย่างชัดเจนว่า วันเวลา ทีด่ ที สี่ ดุ ของโรตารี จะรอเราอยูข่ า้ งหน้า serendipitous that the phrase that was first publicized in my พวกเราโชคดีที่ได้มาเป็นโรแทเรียน ดังนั้น ขอให้เรามาช่วยกัน host city of Cape Town is now applicable to Rotary as we ทำ�ให้โลกนี้น่าอยู่ยิ่งขึ้นเถิด contemplate the changes in society that dictate some corresponding changes in our organization. The phrase is now better known as winds of change.

กระแสการเปลี่ยนแปลง นี้ยังคงเป็นวลีใหม่ มีความ หมายมาก สมัยที่ผมไปเป็นนักศึกษาของโรตารี ในอัฟริกาใต้ แอฟริกาใต้เมื่อต้นทศวรรษ 1960 จึงเป็นสิ่งที่ไม่น่าแปลกที่ วลี ที่กล่าว ซึ่งถูกนำ�มาใช้เป็นครั้งแรกในเมืองเคปทาวน์ที่เป็นเมือง ของเจ้าภาพผู้อุปการะผมในสมัยนั้น ถูกกลับนำ�มาใช้ในโรตารี

เรย์ คลิงกินสมิท ประธานโรตารีสากล 2010-2011 Ray Klinginsmith, 2010-2011 RI President

สารผู้ว่าการภาค ๓๓๖๐ ฉบับที่ ๑ เดือนกรกฏาคม ๒๕๕๓


ผวภ.นพ.วีระชัย จำ�เริญดารารัศมี พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๔ มิตรโรแทเรียนและโรตารีแอนน์ทุกๆท่านครับ ! วงล้อโรตารีได้หมุนเวียนครบรอบอีกวาระหนึ่ง การผลัด เปลีย่ นผูน้ �ำ ของโรตารีทกุ ระดับและเริม่ เดินหน้าพันธะกิจตามทีไ่ ด้รบั ไม้ต่อจากผู้นำ�ที่ผ่านพ้นเริ่มต้นแล้ว ผมเชื่อมั่นท่านนายกสโมสรทุก สโมสร ได้เตรียมตัวเตรียมใจและทำ�ความเข้าใจภารหน้าทีร่ บั ผิดชอบ พร้อมทั้งเตรียมทีมงาน วางแผน วางเป้าหมายพอสมควรแล้ว ใน ส่วนของโรตารีภาค ผมและคณะกรรมการทุกท่านพร้อมแล้วเช่นกัน ทีจ่ ะช่วยสนับสนุน ส่งเสริมให้ทกุ ท่านประสบความสำ�เร็จ เป็นสโมสร ที่เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ “ชุมชนสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์โลก” หรือ “Building Communities Bridging Continents” เป็นคติพจน์ประจำ�ปีของ ประธานโรตารีสากล ปี 2553-2554 ท่าน Ray Klinginsmith ท่าน เป็นชาวมิสซูรี่ สหรัฐอเมริกา เป็นนักวิชาการ สอนอยู่ที่ Missouri State University ก่อนเกษียณราชการ ตอนเด็กท่านเคยได้รับ Embassadorial Scholarship ไปเรียนทีม่ หาวิทยาลัยเคปทาวน์ ใน อัฟริกา นับว่าเป็นศิษย์เก่ามูลนิธโิ รตารี ทีก่ า้ วเข้ามาช่วยโรตารีอย่าง เต็มภาคภูมิ ท่านได้ริเริ่มแนวคิดใหม่ๆหลายอย่าง เพื่อทำ�ให้โรตารีดี ขึน้ กว่าเดิมและพัฒนาทันกับโลกทีเ่ ปลีย่ นแปลง ไม่ยดึ ติดกับแนวคิด เก่าๆที่อาจเป็นอุปสรรคการพัฒนา แต่ก็ไม่มากจนทิ้งอุดมการณ์ที่ดี ในอดีต ตัวอย่างชัดเจนคือการนำ�ปรัชญาบริการ 4 แนวทางของ โรตารี ได้แก่ บริการสโมสร บริการสมาชิก บริการชุมชน และบริการ ต่างประเทศ นำ�มาทบทวนให้โรแทเรียนทราบ (โดยเฉพาะโรแทเรียน ใหม่) เพือ่ นำ�ไปใช้เป็นพืน้ ฐาน การบริการบำ�เพ็ญประโยชน์ให้ชมุ ชน และ สามารถสรุปผลการปฏิบตั งิ านตามแนวทางนีง้ า่ ยๆเป็นคะแนน (ส่งเดือนมีนาคมปีหน้า) ก่อนการประชุมใหญ่ของภาค สโมสรใดรวม คะแนนในแต่ละบริการได้ 25 คะแนน ครบ 4 บริการ ก็จะได้รับใบ ประกาศเกียรติคุณจากประธานโรตารีสากล ผมเชื่อว่าทุกสโมสร สามารถทำ�ความเข้าใจได้ง่ายๆ เพียงวางแผนงานตามโจทย์ที่ให้ไว้ และดำ�เนินการตาม ก็จะเป็นสโมสรที่มีประสิทธิภาพทันที(สโมสร ใหญ่หรือเล็กไม่เป็นอุปสรรค) ผมและทีมงานได้ทำ�กระดาษรองจาน (plate mate) แจกในโอกาสต่างๆเพื่อช่วยทบทวน นายกสโมสรที่ เข้าประชุม Pre-PETs และกรรมการสโมสรที่เข้าประชุม DA คงเคย เห็นแล้ว กรรมการภาคและผูช้ ว่ ยผูว้ า่ การภาค สามารถให้ค�ำ แนะนำ� ได้ไม่ยากนัก มิตรโรแทเรียนครับ ! เพื่ออนาคตของโรตารีในศตวรรษ หน้า โรตารีสากล (มติคณะกรรมการบริหารโรตารีสากลเมือ่ ปี 2550) เน้นการยกระดับสโมสรขนาดเล็กทีม่ สี มาชิกน้อยกว่า 20 ท่าน (ภาค เรามี 30 สโมสร ในทั้งหมด 58 สโมสร) โดยมี 3 ขั้นตอน ขั้นตอน แรก สโมสรที่สมาชิกไม่ถึง 10 ท่าน ให้เพิ่มให้ได้ 10 ท่าน, ขั้นตอน สอง สโมสรที่มีสมาชิก 10-14 ท่าน ให้เพิ่มเป็น 15 ท่าน, ขั้นตอน สาม สโมสรที่มีสมาชิก 15-19 ท่าน ให้เพิ่มเป็น 20 ท่าน สโมสรที่ ทำ�ได้ตามเป้านี้ จะได้รับการยกย่อง ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ

(Certificate of Recognition)จากประธานโรตารีสากลทุกสโมสร ทั้งนี้ให้นับจำ�นวนสมาชิกในเอกสารรายงานครึ่งป ี(SAR) ของเดือน มกราคม 2554 (ส่งภายใน 31 มี.ค.2554) ที่ส่งโรตารีสากล ว่าเพิ่ม ขึน้ จากรายงานครึง่ ปีแรกเท่าไร (ข้อมูลสมาชิก ณ. 1 ก.ค.2553) ขอ ให้โชคดีทุกสโมสร เพื่อช่วยสนับสนุนสโมสรโรตารีให้สามารถทำ�กิจกรรมได้ รวดเร็วและมีประสิทธิผล โรตารีได้วางกลยุทธ์ โดยมีแผนทดลอง ปฏิบตั กิ าร(เริม่ ปีน)ี้ ตามแผนวิสยั ทัศน์อนาคตของมูลนิธโิ รตารี (FVP: Future Vision Plan) คัดเลือกภาคนำ�ร่อง 100 ภาคทั่วโลก ดำ�เนิน การตามแผนใหม่ ภาค 3360 ได้รับการคัดเลือกเป็นหนึ่งในร้อยดัง กล่าว (ประเทศไทย มีภาค3330 และ3360) มีหลายๆอย่างต้องเรียน รู้ใหม่หมดไปพร้อมๆกัน ทั้งโรแทเรียน สโมสรและกรรมการภาค เรามีการอบรมสัมมนาการบริหารจัดการกองทุนสนับสนุน ของมูลนิธิโรตารี (Rotary Foundation Grant management Seminar)ไปแล้ ว ในงาน DA และมี ก ารลงนามบั น ทึ ก ความ เข้าใจ(MOU) ตามกำ�หนดของ มูลนิธิโรตารี ในการสัมมนามูลนิธิ โรตารีภาค วันเสาร์ที่ 24 ก.ค.2553 นี้ จะมีการทบทวนทำ�ความ เข้าใจ รวมทัง้ เชิญประธานมูลนิธโิ รตารีระดับโซน (RRFC: Regional Rotary Foundation Coordinator) มาให้ความรู้เพิ่ม ตอบคำ�ถาม แลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์ต่างๆ อย่างไรก็ตามโครงการ นี้จะนำ�มาใช้กับสโมสรโรตารีทั่วโลกในปี 2556-2557 เป็นต้นไป อย่างแน่นอน ขอให้ทกุ สโมสรส่งสมาชิกทีเ่ ข้าใจแนวการทำ�โครงการ สมทบ (Matching Grant) ของสโมสร มาร่วมกันศึกษาไปพร้อมๆ กัน เราจะเรียนรู้พื้นฐานกันใหม่อีกรอบ มีสัมมนาเชิงปฏิบัติการกับ คอมพิวเตอร์ ผ่านระบบอินเทอร์เนตจริงๆ ที่ห้องประชุมและห้อง ปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยราชภัฎ จ.เชียงราย เริ่มตั้งแต่ 08.30 น. เป็นต้นไป ผูท้ อี่ ยูไ่ กลควรออกเดินทางเช้าหน่อย หรือเดินทางมาล่วง หน้า เจ้าภาพช่วยประสานห้องพักให้แล้ว ผมเชื่อว่าภาคเราจะเป็น ตัวอย่างทีด่ ี ทำ�งานเป็นกลุม่ มีการประสานงานทีด่ ี ผูม้ ปี ระสบการณ์ ช่วยนำ�ร่อง สโมสรใหญ่ช่วยสโมสรเล็ก รวมคู่มิตรต่างประเทศเข้า ด้วยกัน ดำ�เนินการในทิศทางเดียวกันกับโรแทเรียนทั่วโลก และมี ความรับผิดชอบ ช่วยชุมชนให้ยืนได้ด้วยขาของตนเองอย่างแท้จริง ท่านประธานโรตารีสากล Ray Klinginsmith ชีน้ �ำ ให้เราทำ�กิจกรรม เพือ่ ชุมชนทีใ่ หญ่ขนึ้ กว่าเดิม ดีกว่าเดิม และเข้มข้นกว่าเดิม “BIGGER & BETTER & BOLDER” มิตรโรแทเรียนและคณะกรรมการบริหารสโมสรทุกๆท่าน ครับ ! ผมจะเริ่มเยี่ยมสโมสรของท่านอย่างเป็นทางการ ในเดือน สิงหาคม นี้ ตามกำ�หนดการที่ได้มอบให้ท่านนายกสโมสรก่อนหน้า นี้แล้ว ผู้ช่วยผู้ว่าการภาคที่ดูแลสโมสรของท่าน จะเป็นกำ�ลังสำ�คัญ ในการประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่มิตรโรแทเรียน และ สโมสรของท่านในการเยีย่ มนี้ ขอให้ทา่ นติดต่อประสานงานกับนายก สโมสรและคณะกรรมการบริหารของสโมสรของท่าน เพื่อส่งผ่าน ความคิดเห็นหรือสิ่งใดๆ ก็ตามที่ผมสามารถให้คำ�แนะนำ� หรือช่วย เหลือได้ ตามแนวทางของโรตารีสากล ผมทำ�หน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ ของโรตารีสากลในการให้ความช่วยเหลือ และช่วยประสานงานกับ โรตารีสากลโดยตรงอีกทอดหนึ่ง เพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง เรามา จับมือประสานกันไว้ เป็นสะพานเชื่อมต่อกับมิตรของเราทั่วโลก (ชุมชนสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์โลก) ทำ�โลกนี้ให้น่าอยู่ตามพันธะกิจ ของเรา ด้วยปรัชญาของโรตารี “บริการเหนือตนเอง” ขอให้ทกุ ท่าน โชคดี มีความสุขกับ “การให้” ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี ผวภ.นพ.วีระชัย จำ�เริญดารารัศมี ภาค 3360 โรตารีสากล


FG เดือนเมษายน 2553 ED สวัสดีครับ...เพื่อนสมาชิกที่รักทุกทาน ผานพนไปแลว สําหรับการประชุมใหญประจําปของภาคตางๆ ในประเทศ ไทย ขอแสดงความยินดีกับผูวาการภาคและคณะกรรมการภาค ตลอดจนนายกและ เจาหนาที่สโมสรทุกทาน ที่ไดปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดตั้งเปาหมายไวจนสําเร็จ บรรลุ วัตถุประสงคที่ไดตั้งใจไวครับ กิ จ กรรมหนึ่ ง ที่ เ พิ่ ง ผ า นพ น ไปก็ คื อ การสั ม มนาอบรมนายกรั บ เลื อ ก (President Elect Training Seminar – PETS) เปนการสัมมนาที่จัดขึ้นเพื่อใหความรู แนวทางและแรงจูงใจในการปฏิบัติหนาที่แกนายกรับเลือก โดยมีเหลาผูนําการอบรม ของภาคเป น ผู ใ ห คํ า แนะนํ า รวมทั้ ง ถ า ยทอดประสบการณ แ ก น ายกรั บ เลื อ ก เจาหนาที่ศูนยโรตารีฯ ก็ไดไปเปนผูประสานงานการจัดเตรียมเครื่องมือนําเสนอใน การสัมมนาดวย สวนการจัดสัมมนาอบรมนายกรับเลือกของภาค 3350 ที่แตเดิม กําหนดไววันที่ 13-14 มีนาคม ก็ไดเลื่อนการสัมมนาไปเปนวันที่ 24-25 เมษายน โดยสถานที่ยังคงเปนโรงแรมรามาการเดน กรุงเทพฯ เชนเดิมครับ สุดทายนี้ ขอเชิญชวนทานนายกรับเลือกและเจาหนาที่สโมสรทุกทาน เขา รวมการประชุมภาคประจําปเพื่ออบรมเจาหนาที่สโมสร (District Assembly – DA) เพื่อรับทราบแนวทางการปฏิบัติหนาที่ในปที่จะมาถึงโดยผูนําการอบรมที่มากดวย ประสบการณของภาค ผมและเจาหนาที่ศูนยโรตารีฯ จะเดินทางไปรวมในการ ประชุมเพื่อปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายดวยครับ ... แลวพบกันนะครับ ดวยไมตรีจิตแหงโรตารี อผภ.รัฐประทีป กีรติอุไร ประธานคณะกรรมการบริหารศูนยฯ

อัตราแลกเปลี่ยนโรตารีสากล  เดือนเมษายน 2553 

33 บาท

ตอ 1 เหรียญสหรัฐ

ตัวเลขโรตารีไทย

ภาค โรแทเรียน สโมสร 3330 2,072 76 3340 1,286 60 3350 2,431 90 3360 1,221 60 รวม 7,010 286 ขอมูล: ผูแทนดูแลการเงินฯ (มี.ค. 53)

อผภ.รัฐประทีป กีรติอุไร ประธานคณะกรรมการบริหารศูนยโรตารีฯ ขณะบรรยายในหัวขอ “ผลงานศูนยโรตารีในประเทศไทย” ณ การประชุมใหญประจําปของภาค 3350 เมือ่ วันที่ 20 มีนาคม 2553 ภาพจาก www.flickr.com/photos/rotary3350/sets/72157623682563604/

อผภ.นพ.เล็ ก นานา (สโมสรโรตารี ส วรรคโลก ภาค 330 [ในขณะนั้ น ] ป 2524-25) ได ถึ ง แก กรรมแล ว เมื่ อ วั น ที่ 17 มี น าคม 2553 ศู น ย โรตารีฯ ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของ ทานมา ณ โอกาสนี้ ประชาสัมพันธ • สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม เสด็จ พระราชดําเนินในการพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารยกิตติคุณ รอยเอก กฤษฎา อรุณวงษ ณ อยุธยา ณ เมรุวัดมกุฎกษัตริยาราม ในวัน อาทิตยที่ 25 เมษายน เวลา 17.00 น. • การสัมมนาอบรมนายกรับเลือก ภาค 3350 – วันที่ 24-25 เมษายน ณ โรงแรมรามาการเดน กรุงเทพฯ กําหนดการจัดประชุมภาคประจําปเพื่ออบรม เจาหนาที่สโมสร (District Assembly – DA) • ภาค 3330 – วันที่ 8 พฤษภาคม จ.สุพรรณบุรี • ภาค 3340 – วันที่ 8 พฤษภาคม จ.ระยอง • ภาค 3350 – วันที่ 22 พฤษภาคม กรุงเทพฯ • ภาค 3360 – วันที่ 15-16 พฤษภาคม จ.เชียงใหม

ตลอดเดือนมีนาคม เจาหนาที่ศนู ยโรตารีฯ ไดเดินทางไป รวมในการประชุมใหญประจําปของทุกภาค เพื่อจัดแสดง และจําหนายเอกสารโรตารีสากล และเอกสารโรตารีที่แปล เปนภาษาไทยโดยคณะกรรมการแปลของศูนยโรตารีฯ

นยโรตารีในประเทศไทย 75/82‐83 ชั้น 32 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร 2 ซอยวัฒนา ถนนอโศก เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 สารผู้ว่าศูการภาค ฉบับที่ ๑ เดือนกรกฏาคม ๒๕๕๓ โทร.๓๓๖๐ 0 2661 6720‐1 โทรสาร 0 2661 6719   e‐mail: rotaryth@ksc.th.com;  www.rotarythailand.org


เรียน นายกสโมสร / เลขานุการสโมสร / คณะกรรมการบริหาร สโมสร/ มิตรโรแทเรียนที่นับถือทุกท่าน ขอแสดงความยินดีกับท่านนายกสโมสร เลขานุการ และคณะ กรรมการทุกท่านทีไ่ ด้รบั ตำ�แหน่งอันมีเกียรติในการเป็นผูน้ �ำ อย่างเป็นทางการ เริ อน.วีระพงษ์ โตแสงชัย ่มตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 53 เป็นต้นมาสู่ปีบริหาร “Building Communities, สโมสรโรตารีเชียงใหม่ Bridging Continents” ขณะเดียวกันผู้ว่าการภาคและคณะกรรมการภาคก็ เริ่มต้นภารกิจอย่างเป็นทางการพร้อม ๆ กัน ซึ่งงานของภาคจะประสบความ สำ�เร็จมีประสิทธิภาพได้ก็ด้วยการสนับสนุน ความร่วมมือที่ดีจากท่าน สิ่งสำ�คัญยิ่งในต้นปีบริหารที่ท่านจะให้การสนับสนุน ธันวาคม 2553 และยังไม่เคยแจ้งชือ่ ใน SAR มาก่อนให้ช�ำ ระเพิม่ โรตารีสากลและภาค 3360 โรตารีสากล รวมทั้งยังเป็นหน้าที่ เติมเป็นครัง้ ที่ 2 ภายในวันที่ 31 มกราคม 2554 โดยจัดทำ�ดร๊าฟท์ ความรับผิดชอบของทุกสโมสรคือ การจัดทำ�รายงานและส่งเงิน สั่งจ่ายบัญชีการเงินภาค 3360 ชื่อบัญชี ค่าบำ�รุงในด้านต่างๆตามกำ�หนดระยะเวลาดังนี้ 1. ส่งรายงานครึ่งปี (Semi-annual Report, SAR) “โรตารีภาค 3360 ปี 2553-2554” และส่งเงินค่าบำ�รุง RI ซึ่งทุกสโมสรควรได้รับจดหมายเอกสาร ธนาคาร กรุงเทพ จำ�กัด สาขาประตูเชียงใหม่ SAR จากโรตารีสากล (RI) ก่อนเดือนกรกฎาคมแล้วสำ�หรับงวด เลขที่บัญชี 424-4-05241-3 ครึ่งปีแรก ซึ่งสามารถกรอกข้อมูลสมาชิก เพิ่มเติม/ลด แก้ไขชื่อ ที่อยู่และปรับปรุงข้อมูลอื่นๆให้ตรงและเป็นปัจจุบันที่สุดใน กรุณาส่งจดหมายลงทะเบียนค่าบำ �รุงภาค พร้อม Membership list, New Member Form และ Semiannual ดร๊าฟท์และสำ�เนา 1 ชุด มายังการเงินภาคที่ Report Form อน. นฤชล อาภรณ์รัตน์ - สำ�หรับค่าบำ�รุง RI ต่อคนครึ่งปีแรก คือ US$ 26 259 ม.6 ถ.เชี ย งใหม่ - ดอยสะเก็ ด ต.สั น นาเม็ ง กำ�หนดชำ�ระภายในวันที่ 31 กรกฎาคม2553 อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 - สำ�หรับค่าบำ�รุง RI ต่อคนครึ่งปีหลัง คือ US$ 25 3. ส่งรายงานคะแนนการเข้าประชุมสโมสรประจำ� กำ�หนดชำ�ระภายในวันที่ 31 มกราคม 2554 เดือน ของเดือนกรกฎาคม 2553 จนถึงมิถุนายน 2554 โดยมี - RI มีขอ้ กำ�หนดให้สโมสรทีม่ จี �ำ นวนสมาชิกสามัญน้อย กำ�หนดส่งภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป เพื่อให้ภาคฯสามารถ กว่า 10 คน ต้องชำ�ระค่าบำ�รุง RI เท่ากับ 10 คน สรุปคะแนนการเข้าประชุมของทุกสโมสรส่งให้กบั RI และตีพมิ พ์ - อัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ปัจจุบันคือ 33บาทต่อ US$ 1 ในหนังสือสารผู้ว่าการภาคได้ทันเวลา โดยกรอกคะแนนการ - โดยซื้ อ ดร๊ า ฟท์ สั่ ง จ่ า ยในนาม “ROTARY ประชุมในไปรษณียบัตรคะแนนการประชุม (ซึง่ ได้แจกให้แล้วใน INTERNATIONAL” และส่งเอกสารรายงาน SAR ที่กรอก แก้ไข วันอบรม District Assembly ) และ ส่งไปรษณียบัตร / หรือ สมบูรณ์แล้ว ลงทะเบียนมายัง แฟ็กซ์ /หรือ Email ให้กับเลขานุการภาค อน.วีรพงศ์ โตแสงชัย R.I. FISCAL AGENT IN THAILAND โทร 081-8836061 Fax: 053-225288 Email:smsmitsu@ C/O ศูนย์โรตารีแห่งประเทศไทย ชั้น 32 อาคารโอเชี่ยนเทาว์ yahoo.com หรือ Email:werapong@rotarychiangmai.org เวอร์ 2 74/82-83 ซอยวัฒนา ถ.อโศก เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ภาค ฯจึงเรียนมาเพื่อทราบ หากท่านนายกสโมสร / 10110 เลขานุ ก ารมี คำ � ถามหรื อ ข้ อ สงสั ย ประการใด กรุ ณ าติ ด ต่ อ และส่งสำ�เนาเอกสารทั้งหมด 1 ชุดมาที่เลขานุการภาค สอบถามได้ที่เลขานุการภาค และ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับ อน.วีรพงศ์ โตแสงชัย การสนับสนุนและความร่วมมือทีด่ ยี งิ่ จากทุกท่านในกิจกรรมของ 30 ถ.ราชดำ�เนิน ต.ศรีภูมิ อ.เมือง ภาคตลอดปีนะครับ จ.เชียงใหม่ 50200 2. ส่งเงินค่าบำ�รุงภาค 900 บาท/ปี ต่อสมาชิก 1 คน ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี คิดตามจำ�นวนสมาชิกตรงกับจำ�นวนสมาชิกทีแ่ จ้งไว้ใน SAR ครึง่ อน.วีรพงศ์ โตแสงชัย ปีแรก โดยชำ�ระภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2553 ส่วนจำ�นวน เลขานุการภาค 3360 โรตารีสากล สมาชิกใหม่ที่รับเข้ามาระหว่างเดือน กรกฎาคม 2553 จนถึง


รายงานการประชุมประจำ�สัปดาห์ คะแนนเฉลี่ย/เดือนมิถุนายน ของ สโมสรโรตารีภาค 3360 โรตารีสากล ประจำ�ปี 2552-2553 รายงานการประชุมประจำ�สัปดาห์ คะแนนเฉลี่ย/เดือนมิถุนายน ของสโมสรโรตารีภาค 3360 โรตารีสากล ประจำ�ปี 2552-2553 Club No. Rotatry Club of ชื่อสโมสร จำ�นวน % อันดับ หมายเหตุ 1

16274

Kamphaengphet

กำ�แพงเพชร

16

75*

*ค่าเฉลี่ย

2

25135

Chomtong Chiangmai

จอมทอง

10

65*

*ค่าเฉลี่ย

3

23182

Chamadhevi

จามะเทวี

10

62*

*ค่าเฉลี่ย

4

23201

Changpuak Chiang Mai

ช้างเผือกเชียงใหม่

21

70.70

5

16262

Chiang Mai

เชียงใหม่

57

60.34

6

60808

Chiangmai Doi Suthep

ดอยสุเทพ

3

50*

*ค่าเฉลี่ย

7

16264

Chiangmai West

เชียงใหม่ตะวันตก

29

52*

*ค่าเฉลี่ย

8

26048

Chiangmai East

เชียงใหม่ตะวันออก

15

55*

*ค่าเฉลี่ย

9

29283

Chiang Mai Thin Thai Ngam

เชียงใหม่ถิ่นไทยงาม

32

70.41*

*ค่าเฉลี่ย

10

51245

Chiangmai South

เชียงใหม่ใต้

13

79.50

*ค่าเฉลี่ย

11

16263

Chiang Mai North

เชียงใหม่เหนือ

30

75*

*ค่าเฉลี่ย

12

50481

Chiangmai Phuping

เชียงใหม่ภูพิงค์

15

55*

*ค่าเฉลี่ย

13

53170

Chiang-Mai Airport

เชียงใหม่แอร์พอร์ต

12

50*

*ค่าเฉลี่ย

14

16261

Chiangkam

เชียงคำ�

23

94.56

4

15

16265

Chiang Rai

เชียงราย

29

100

1

16

52387

Chiang Rai North

เชียงรายเหนือ

20

92.58

5

17

28751

Chiang Saen

เชียงแสน

15

91.67

6

18

57289

Doiprabaht

ดอยพระบาท

22

61.12

เร็วที่1 29/5/53

19

16312

Tak

ตาก

10

57.50*

*ค่าเฉลี่ย

20

70997

Thoen Downtown

เถินดาวน์ทาวน์

16

55*

*ค่าเฉลี่ย

21

50326

Thawangpha

ท่าวังผา

10

80*

*ค่าเฉลี่ย

22

23050

Nan

น่าน

43

74.99

23

57910

Nakron Nan

นครน่าน

10

52.50*

24

64215

Nakorn Thoeng

นครเทิง

17

54

25

65762

Nakron Hariphunchai

นครหริภุญชัย

10

58*

*ค่าเฉลี่ย

26

27553

Naresuan

นเรศวร

33

50*

*ค่าเฉลี่ย

27

22008

Pua

ปัว

24

97.92

28

21495

Fang

ฝาง

18

65*

29

16291

Payao

พะเยา

10

60

30

16292

Phan

พาน

25

53

สารผู้ว่าการภาค ๓๓๖๐ ฉบับที่ ๑ เดือนกรกฏาคม ๒๕๕๓

เร็วที่1 29/5/53 เร็วที่2 31/5/53

*ค่าเฉลี่ย

3

เร็วที่2 31/5/53 *ค่าเฉลี่ย เร็วที่1 29/5/53


รายงานการประชุมประจำ�สัปดาห์ คะแนนเฉลี่ย/เดือนมิถุนายน ของสโมสรโรตารี ภาค 3360 โรตารีสากล ประจำ�ปี 2552-2553 Club No.

Rotatry Club of

ชื่อสโมสร

จำ�นวน

%

อันดับ

หมายเหตุ

31

23541

Phrae

แพร่

23

80.43

10

32

24741

Phichai

พิชัย

15

83*

33

16297

Phisanulok

พิษณุโลก

58

87.50

34

27084

Muang Chod

เมืองฉอด

20

75.94

35

65185

Muang Thoen

เมืองเถิน

17

76*

*ค่าเฉลี่ย

36

16280

Maechan

แม่จัน

32

64.52*

*ค่าเฉลี่ย

37

29389

Maewang Lampang

แม่วัง

22

65

38

24956

Mae Sod

แม่สอด

21

65*

*ค่าเฉลี่ย

39

16283

Mae Sariang

แม่สะเรียง

12

50*

*ค่าเฉลี่ย

40

16282

Maesai

แม่สาย

27

69.82

เร็วที่2 31/5/53

41

16281

Mae Hongson

แม่ฮ่องสอน

13

62*

*ค่าเฉลี่ย

42

52390

Mae Fha Louang

แม่ฟ้าหลวง

9

50*

*ค่าเฉลี่ย

43

24886

Lab Lae

ลับแล

10

65*

*ค่าเฉลี่ย

44

50294

Lanna

ล้านนา

25

67.64

45

16277

Lampang

ลำ�ปาง

30

68*

*ค่าเฉลี่ย

46

16278

Lampoon

ลำ�พูน

10

50*

*ค่าเฉลี่ย

47

50650

Wangchan

วังจันทน์

27

49.04

48

51392

Wiangkosai

เวียงโกศัย

25

69

49

31711

Wiangsa

เวียงสา

12

83

50

52394

Sri Song Kwai

ศรีสองแคว

17

82.35

51

25165

Sila-Asana

ศิลาอาสน์

28

100

52

16307

Sawankaloke

สวรรคโลก

26

48

53

25680

Sawankhalok North

สวรรคโลกเหนือ

25

83.60

54

22010

Song

สอง

14

65*

*ค่าเฉลี่ย

55

27741

Sanpatong

สันป่าตอง

14

60*

*ค่าเฉลี่ย

56

30612

Sarapee

สารภี

12

45*

*ค่าเฉลี่ย

57

24965

Sukhothai

สุโขทัย

23

74*

*ค่าเฉลี่ย

58

30057

Hang Dong

หางดง

10

40*

*ค่าเฉลี่ย

59

16317

Uttaradit

อุตรดิตถ์

26

98

60

74261

Vientiane

เวียงจันทน์

10

40*

*ค่าเฉลี่ย 7

8

เร็วที่1 29/5/53

1 9

2 *ค่าเฉลี่ย


การเยี่ยมสโมสรอย่างเป็นทางการ ของผู้ว่าการภาค

ผวล.ชำ�นาญ จันทร์เรือง สโมสรโรตารีเชียงใหม่เหนือ

ผู้ว่าการภาคเป็นองค์ประกอบที่สำ�คัญยิ่งของโรตารี เพราะผูว้ า่ การภาคเป็นเจ้าหน้าทีเ่ พียงคนเดียว ของโรตา รีสากลในท้องที่ทางภูมิศาสตร์ซึ่งเรียกว่าภาคโรตารี โดย ปกติภาคๆหนึ่งจะประกอบไปด้วยสโมสรโรตารีจำ�นวน ประมาณ ๗๕ สโมสร เมื่อผ่านการอบรมเจ้าหน้าที่โรตา รีสากลจากทั่วโลกอย่างเข้มข้น ผู้ว่าการภาคทั้ง ๕๓๑ ภาค จะเป็นผูท้ �ำ หน้าทีค่ วบคุมคุณภาพสโมสรโรตารีสาม หมื่นแห่งทั่วโลก โดยผู้ว่าการภาคจะรับผิดชอบในการ รักษาผลงานของสโมสรต่างๆ ในภาคของตนให้อยู่ใน ระดับที่พึงประสงค์ ผูว้ า่ การภาคเป็นโรแทเรียนทีม่ ปี ระสบการณ์กว้างขวาง ทีอ่ าสา อุทิศเวลาหนึ่งปีของชีวิตในการทำ�หน้าที่เป็นผู้นำ� ผู้ว่าการภาคเป็นผู้ที่มี ความรู้เกี่ยวกับโครงการต่าง ๆ ของ โรตารีที่กำ�ลังดำ�เนินการอยู่ รวมทั้ง วัตถุประสงค์ นโยบาย และเป้าหมายต่าง ๆ เป็นอย่างดี และเป็นบุคคล ที่ได้รับการยกย่องในสายอาชีพของตน ในชุมชนของตน และในสโมสร โรตารีด้วย ผู้ว่าการภาคเป็นผู้ให้แนวทางในการจัดการแก่สโมสรใหม่ ๆ และช่วยส่งเสริมสโมสรที่ตั้งใหม่ ๆ และช่วยส่งเสริมสโมสรที่ตั้งอยู่แล้ว

การเยี่ยมสโมสรอย่างเป็นทางการ ของผู้ ว่าการภาคแต่ละแห่ง ในภาคของตน จึง มิ ใ ช่ เ ป็ น ไปในฐานะ “ผู้ ต รวจการ” (inspector general) แต่ ก ารเยี่ ย ม สโมสรต่าง ๆ ของผู้ว่าการภาค เป็นไปใน ฐานะ “ผูใ้ ห้คำ�ปรึกษาแนะนำ�” (consultant)

สารผู้ว่าการภาค ๓๓๖๐ ฉบับที่ ๑ เดือนกรกฏาคม ๒๕๕๓


ให้เข้มแข็งขึ้น เป็นผู้รับหน้าที่พิเศษหลายอย่าง เพื่อคง มาตรฐานของ โรตารี ในภาคของตนไม่ให้ตกต่ำ� นอกจาก นั้นผู้ว่าการภาคยังมีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งเสริมและ ดำ�เนินโครงการ และกิจกรรม ต่างๆ ของประธานโรตารี สากลและคณะกรรมการบริหาร โรตารี สากล ผู้ว่าการภาค เป็นผูว้ างแผน และอำ�นวยการการประชุมใหญ่ประจำ�ปีและ การประชุมพิเศษอื่น ๆ ภายในภาคของตน ฉะนั้น การเยี่ยมสโมสรอย่างเป็นทางการของผู้ ว่าการภาคแต่ละแห่งในภาคของตน จึงมิใช่เป็นไปในฐานะ “ผู้ตรวจการ” (inspector general) แต่การเยี่ยมสโมสร ต่าง ๆ ของผู้ว่าการภาคเป็นไปในฐานะ “ผู้ให้คำ�ปรึกษา แนะนำ�”(consultant) และเป็นมิตรของเจ้าหน้าที่ของ สโมสรต่างๆ เพือ่ ช่วยเหลือ ในการดำ�เนินงานของสโมสรให้ บรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องโรตารี และเป็ น ตั ว เร่ ง ที่ ช่ ว ยให้ โครงการต่างๆ ของโรตารีเข้มแข็งขึ้น นับได้ว่าเป็นโอกาสอันดีของแต่ละสโมสรที่ได้มี โอกาสต้อนรับผูว้ า่ การภาคอย่างเป็นทางการ เพราะจะได้มี โอกาสปรึกษาหารือและขอคำ�แนะนำ�จากผู้ว่าการภาคใน

เรือ่ งทีส่ โมสรของเรายังมีจดุ อ่อน หรือมีปญ ั หาในการดำ�เนิน งาน ซึ่งเป็นเรื่องภายในที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกหรือสโมสร นั้นๆโดยแท้ที่สมาชิกควรเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน ส่วน การเลี้ยงรับรองเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ว่าการภาคนั้นควรเป็น วาระที่หลังจากเสร็จสิ้น วาระการปรึกษาหารือกับผู้ว่าการ ภาคแล้ว ทั้งนี้ ก็เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมาย”บริการเหนือ ตนเอง”(Service Above Self) ที่เป็นคำ�ขวัญของโรตารีที่ ผู้ว่าการภาคและโรแทเรียนทั้งมวลยึดมั่นนั่นเอง


“ความคิดเห็นต่อการจัดพิธีสถาปนาของสโมสรโรตารี ว่าเป็นอย่างไร อยากให้มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่” อผภ.ราชันย์ วีระพันธุ์ สโมสรโรตารีเชียงใหม่เหนือ มวลมิตรโรเทเรียน ที่เคารพรักทุกท่านครับ ผมได้รับการประสานงานจาก ดร.บุษบง จำ�เริญ ดารารัศมี หวานใจของท่านผู้ว่าการภาคให้เขียนบทความเชิง ความคิดในหัวข้อเรื่อง “ความคิดเห็นต่อการจัดพิธีสถาปนา ของสโมสรโรตารีว่าเป็นอย่างไร อยากให้มีการเปลี่ยนแปลง หรือไม่ อย่างไร” หลายท่านอาจจะพอจำ�ได้ว่า ในช่วงเวลาที่ผมได้รับ ใช้ภาค 3360 และมวลมิตรโรแทเรียน ในการเป็นผู้ว่าการภาค ในช่วงปี พ.ศ.2536 – 2537 ซึ่งในปีนั้น คำ�ขวัญของท่าน ประธานโรตารีสากล คือ “Believe in what you do Do what you Believe in” ซึ่งแปลเป็นไทยอย่างเป็นทางการว่า “เชื่อในสิ่งที่ทำ� ทำ�ในสิ่งที่เชื่อมั่น” การแปลดังกล่าว แปลโดย ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยชื่อดังของเมือง ไทย เป็นผลทำ�ให้คำ�แปลของผมซึ่งส่งเข้าประกวดว่า “ทำ�ใน สิ่งที่ถูกต้องอย่างเชื่อมั่น” ตกไป !!! อย่างไรก็ตามในช่วงเวลาดังกล่าวตั้งแต่ผมได้เข้ามา ร่วมแนวทางของโรตารี จำ�ได้ว่าเมื่อถึงช่วงเวลาของการ เปลี่ยนแปลงผู้บริหารสโมสร ทุกสโมสรก็จะจัดให้มีพิธี สถาปนาคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ของตัวเองขึ้น แม้แต่ใน จังหวัดเดียวกันก็จัดไม่พร้อมกัน ทำ�ให้สมาชิกสโมสรโรตารี่ ของแต่ละสโมสรต้องจัดตารางไปร่วมงานแต่ละวันแทบทุกวัน หรือไม่ก็แต่ละสโมสรต้องจัดคิวแบ่งจำ�นวนสมาชิกไปร่วมงาน ของแต่ละสโมสร แต่ละจังหวัดอย่างทั่วถึง และแต่ละสโมสรที่ จัดก่อนสโมสรอื่น ก็ต้องจัดสมาชิกไปร่วมงานของสโมสรอื่นที่ จัดทีหลังเป็นการตอบแทน ทำ�ให้เกิดความโกลาหลอลหม่าน พอสมควร! ดู ๆ ก็ได้ไมตรีจิตมิตรภาพดี แต่ถ้ามองอีกด้านหนึ่ง ก็อาจจะคิดได้ว่าน่าจะมีวิธีคิดหรือวิธีจัดการที่ทำ�ให้เกิดการ ประหยัด (ในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการเวลา ค่า ใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายใน การจัดงาน รวมทั้งความสุ่มเสี่ยงต่ออุบัติเหตุในการเดินทาง บ่อย ๆ ฯลฯ) แต่มิตรภาพที่อิ่มเอมกลับส่งผลให้ การไปร่วม ประชุมระหว่างเมืองมีผู้เข้าร่วมประชุมน้อยกว่าที่ควรจะเป็น ทำ�ให้เป้าหมายของการประชุมระหว่างเมืองที่สำ�คัญอันหนึ่ง คือการได้พบปะของหมู่มิตรโรแทรเรียนต่างสโมสรลดความ สำ�คัญลง

ผมได้ขยายความคิดและผลักดันว่าหากภาคของเรา จะจัดให้มีการสถาปนาทุกสโมสรในวัน และเวลาเดียวกันหมด ทั้งภาค แล้วเน้นหนักเรื่องการประชาสัมพันธ์เรื่องราวของ โรตารีให้สังคมได้รับทราบอาจจะได้ผลดีกว่าหรือเปล่า? สิ่งที่ ผมเห็นคือ 1. ทำ�ให้สมาชิกทุกคนต้องอยู่สโมสรของตัวเอง นำ� ครอบครัวไปร่วมงานมาก ๆ 2. มีการเชิญสังคมรอบ ๆ ที่ตั้งของสโมสร เช่น องค์การบริหารส่วนตำ�บล เทศบาล กลุ่มหนุ่มสาว กลุ่มผู้สูง อายุ ชมรมแม่บ้าน และสื่อมวลชนท้องถิ่น ฯลฯ มาร่วมงานให้ มาก ๆ และประชาสัมพันธ์ผลงานของสโมสรให้ผ่านมาร่วม งานได้รับทราบ 3. ทุกสโมสรลงขันซื้อหน้าหนังสือพิมพ์หรือทำ� Supplement พิเศษสำ�หรับงานวันนั้นของภาค เพื่อให้ ประชาชนโดยทั่วไป ได้ทราบว่ามีการสถาปนากรรมการ บริหารโรตารีชุดใหม่ มีการประชาสัมพันธ์เรื่องราวของโรตารี อาจลงชื่อหรือรูปภาพของนายกสโมสร เลขานุการสโมสรทุก สโมสร เป็นต้น 4. ผมเชื่อมั่นว่า หากเป็นไปตามข้อ 1, 2 ข้อ 3 ในการ ประชุมระหว่างเมืองจะมีมวลมิตรโรแทเรียนและแอนด์ ไปร่วม งานอย่างคับคั่ง เพราะเป็นการเจอกันปีละครั้ง และทำ�ให้ โรตารี่เป็นที่รู้จักในวงกว้างอย่างรวดเร็วอันจะส่งผลให้การ ดำ�เนินกิจกรรมต่าง ๆ ของแต่ละสโมสรได้รับความร่วมมือจาก ชุมชนได้ง่ายขึ้น และการเพิ่มสมาชิกภาพของแต่ละสโมสร คงจะทำ�ได้ไม่ยากเหมือนอย่างที่เป็นในปัจจุบัน แม้ว่าสิ่งที่ผมอยากเห็นยังไม่เกิดขึ้นทั้งหมด แต่ก็ส่งผลให้แต่ละ จังหวัดหรือแต่ละพื้นที่ร่วมมือกันจัดงานสถาปนาพร้อมกัน ตั้งแต่นั้นมา ไม่แยกกันทำ�ในแต่ละสโมสรอีกต่อไป ขอย้ำ�ว่าการสถาปนาคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ควรให้ ความสำ�คัญกับการเชิญชุมชนและสังคมในพื้นที่ตั้งของสโมสร รวมทั้งครอบครัวของโรตารีเข้าร่วมให้มากที่สุด ซึ่งเป็นเป้า หมายสำ�คัญที่ต้องการให้ชุมชน สังคม และครอบครัวของ โรตารีมีการทำ�งานร่วมกัน เพื่อประโยชน์สูงสุดของทุกฝ่าย... ขอบคุณครับ

สารผู้ว่าการภาค ๓๓๖๐ ฉบับที่ ๑ เดือนกรกฏาคม ๒๕๕๓


อน.ศ.นพ.บริบูรณ์ พรพิบูลย์ สโมสรโรตารีเชียงใหม่

“โรตารี คือ จิตวิญญาณ แห่งการบำ�เพ็ญประโยชน์”

เสียงแตรวูเซลล่า ที่เป่าในสนามแข่งขันฟุตบอล โลก 2010 ที่อาฟริกาใต้ ช่างเหมือนเสียงผึ้งฝูงใหญ่ที่กำ�ลัง ไต่ตอมดอกสารภีทผี่ มปลูกไว้ทหี่ น้าบ้าน เสียงแตรดังมาจาก เครื่องรับโทรทัศน์จนได้ยินเสียงของ บอกอ วาณิช โยธาวุธ ไม่ชดั เจน เมือ่ การพูดโทรศัพท์จบลงแล้ว ได้ทบทวนทีไ่ ด้พดู กัน พอสรุปได้ว่า คุณวาณิช ได้ขอให้ผมช่วยเขียนคอลัมน์ “คุยกันทีข่ อบเวที” ลงในสารประจำ�เดือนของผู้วา่ การภาค คุณหมอวีระชัย จำ�เริญดารารัศมี ให้อีก แต่ท่านขอให้เขียน ให้สั้นลงจาก 2 หน้าเหลือเพียงหน้าเดียว ด้วยงบประมาณ มีจ�ำ กัด เมือ่ ผมออกปากรับคำ�ไปแล้ว ก็มาคิดดูวา่ การเขียน เรือ่ งสัน้ ๆ นัน้ ยากกว่าการเขียนเรือ่ งทีม่ คี วามยาวพอสมควร ผมเองก็เป็นคนที่ชอบใช้ถ้อยคำ�ที่กระทัดรัดอยู่แล้ว ปัญหา คงไม่มี สารประจำ�เดือนของผู้ว่าการภาค เป็นมีเดียที่ใช้ ติดต่อระหว่างภาคโรตารีกบั สโมสรโรตารีทอี่ ยูใ่ นความดูแล ของผูว้ า่ การภาคนัน้ ช่วยให้สมาชิกโรแทเรียนได้ทราบความ เคลือ่ นไหวของโรตารีสากลและของภาคฯ โรตารีเป็นองค์กร ใหญ่ที่มีอายุยืนยาวกว่า 100 ปี และมีสโมสรฯสมาชิกทั่ว โลกกว่า 3 หมื่น สโมสรฯ การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพจึงมี ความสำ�คัญอย่างยิ่งยวด นอกจากสารประจำ�เดือนของผู้ ว่าการภาค และอุปกรณ์สื่อสารที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันแล้ว ผมยังมีความเห็นเพิม่ เติมว่า “ความสนใจ”ของสมาชิกโรแท เรียนก็มีความสำ�คัญไม่น้อยไปกว่าอุปกรณ์เหล่านั้นเลย ปีนี้และอีก 2 ปีข้างหน้า ภาค 3360 ของเราได้รับ การคัดเลือกให้เป็นภาคนำ�ร่องทดลอง ทำ�ตามโครงสร้าง

ใหม่ของโรตารี ซึ่งผมเชื่อมั่นว่าเราจะทำ�กันได้อย่างดีเยี่ยม ท่านประธานโรตารีสากลปีนี้ มีความเป็นพิเศษอยูส่ กั หน่อย คือ ท่านเป็นประธานโรตารีสากลคนที่ 100 พอดี ความเป็น พิ เ ศษนี้ ทำ � ให้ ท่ า นต้ อ งสรรหาความเป็ น พิ เ ศษ ที่ จ ะ แสดงออกให้ปรากฎ โดยคำ�พูดท่านบอกว่า “โรตารี คือ จิต วิญญาณ แห่งการบำ�เพ็ญประโยชน์” การบริการด้านอาชีพ จะช่วย ให้โรแทเรียนรื่นรมย์กับชีวิต และเป็นคนที่เพื่อน สมาชิก และผูอ้ นื่ เห็นว่าเป็นคนทีด่ ี ท่านเรย์ อยากให้สโมสร โรตารีมีสมาชิกเพิ่มขึ้น มีคุณภาพสูงขึ้น และมีความก๋ากั่น ยิ่งขึ้น โดยใช้ปีที่ท่านเป็นผู้นำ�อยู่นี้ พัฒนาและให้มีผลไป ปรากฏในปีที่ ท่านคัลยัน บันเนอร์จี แห่งอินเดียเข้ามารับ หน้าที่แทน” ผมดีใจมากที่ท่าน ผวภ.วีระชัย ได้ขอให้ อผภ. หลายท่านมาช่วยกันพัฒนาในเรื่องเหล่านี้ เดือนกรกฎาคมนี้ “บิกจิม” ของโรตารีจะถึงแก่ มรณกรรมครบ 87 ปี ในวันที่ 18 “บิกจิม” เป็นฉายานาม ของ “รทร.เจมส์ เดวิดสัน ผู้มาจุดไฟให้มีการก่อตั้งสโมสร โรตารีกรุงเทพ ขึ้นเมื่อวันที่ 17 กันยายน 1930 ท่านผู้นี้มี ความสำ�คัญต่อการก่อตั้งสโมสรโรตารี ในแหลมทอง และ ในเอเซีย ส่วนอืน่ รวม 23 สโมสรฯ ใน 12 ประเทศ เนือ่ งจาก สโมสรโรตารีกรุงเทพฯ เป็นผู้ก่อตั้งสโมสรโรตารีเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 1959 ท่านผู้ว่าการภาค 3360 โรตารี สากล นายแพทย์วีระชัย จำ�เริญดารารัศมี จึงมีสายโยงใย โรตารี กับ “บิกจิม” อย่างน่าภูมิใจ เพราะ ผวภ.เป็น เชื้อ สายของสโมสรโรตารีเชียงใหม่โดยตรง.


สารผู้ว่าการภาค ๓๓๖๐ ฉบับที่ ๑ เดือนกรกฏาคม ๒๕๕๓


สารผู้ว่าการภาค ๓๓๖๐ ฉบับที่ ๑ เดือนกรกฏาคม ๒๕๕๓


01 Bigger Better and Bolder ใหญ่กว่า ดีกว่า แกร่งกว่า

การอบรมสัมนามูลนิธิโรตารี

ภาค ๓๓๖๐ โรตารีสากล ปีบริหาร ๒๕๕๓-๒๕๕๔ ๒๓ กรกฏาคม ๒๕๕๓ ที่ ม.ราชภัฏ เชียงราย

www.rotary3360.org


อน.วาณิช โยธาวุธ สโมสรโรตารีแม่สาย

The first Milestone ลงหลักปักหมุด สารผู้ว่าการภาคฉบับจับหัวชนหาง กินกลางตลอด ตัว รักชอบแบบไหน เปิดด้านนั้นอ่านก่อน เอาใจทั้งฮาร์ดคอร์ และ ซอฟท์คอร์ ฉบับแรกของปี “ชุมชนสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์ โลก” และใช้ชื่อ ธีม สำ�หรับฉบับนี้ว่า ลงหลักปักหมุด หรือ The first milestone เนื่องจากภาค 3360 ของเราเป็นหนึ่งในร้อยภาค นำ�ร่อง ของโครงการ Future Vision Plan ของมูลนิธิโรตารี โดยผลที่ได้จากการทดลองตลอดระยะเวลสามปี จะนำ�ไป เป็นต้นแบบของการให้ทุนทั้งหลาย ทั่วโลกในลำ�ดับถัดไป ไม่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไร ภาคฯ ของเราก็ถูก บันทึกไปเป็นที่เรียบร้อย เหมือนกับเรื่องราวต่างๆ มากมายที่มี การบันทึกเล่าขาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ก่อตั้งโรตารี สโมสรฯแห่งแรก สมาชิก สุภาพสตรีท่านแรก โครงการบำ�เพ็ญประโยชน์แห่งแรก ฯลฯ สารพัดสารพันที่จะเป็นเรื่องราวที่ถูกบันทึกไว้ สำ�หรับชนรุ่น หลังให้รำ�ลึกถึง เฉกเช่นเดียวกับกิจกรรมต่างๆ ของมวลมิตรทั้ง หลาย ที่กำ�ลังทำ�การบันทึกในรูปแบบของนิตยสาร เพื่อเผย แพร่ต่อสาธารณะ และอย่าลืมเช่นกันว่า ในยุคแห่งข้อมูลข่าวสาร และ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ที่ก้าวล้ำ�ผู้คนชนิดที่สามารถตก

ยุคได้ภายในพริบตา สื่อทาง อินเตอร์เน็ต เว็ปไซต์ ของภาคก็ก้าวลำ�้สารฯ เล่มนี้ ไปหลายช่วงตัว โดย เฉพาะความรวดเร็ว ฉับไว และข้อมูลที่ไม่มีขีดจำ�กัดใดๆ ทั้งสิ้น ภาพนิ่ง ภาพ เคลื่อนไหว สี เสียง มีพร้อมสรรพ และยังสามารถตอบโต้ แสดงออกได้อย่างฉับ พลันทันใจ แม้แต่ บอกอ สารฯ ก็ยังต้องใช้เว็ปภาค เป็นแหล่งข้อมูลอย่างถาวร เพราะฉะนั้นอย่าลืม แวะเยี่ยมชม www. rotary3360.org และท้ายที่สุดขอฝากข้อความที่ทุกครั้งจะเหมือนเดิม คือ สารฯเป็นของทุกท่าน สารฯจะน่าดู มีเนื้อหาสาระที่ดี ขึ้น อยู่กับการมีส่วนร่วมของมวลมิตโรแทเรี่ยนทุกท่าน จึงขอฝากเชิญชวนมา ณ ที่นี้อีกครั้งหนึ่งด้วย บอกอ ผู้จับต้นชนปลายหมายให้แปลกใหม่ หวังใจว่าจะเป็น ดั่งที่คิดไว้


รางวัลการสร้างสรรค์สโมสร (Club Builder Award) เมื่อเดือนมกราคม ๒๕๕๓ คณะกรรมการอำ�นวย การ ได้มมี ติอนุมติโครงการรางวัลผูส้ ร้างสรรค์สโมสร ซึง่ เป็น รางวัลที่เชิดชูเกียรติแก่โรแทเรียน ที่สร้างผลงานโดดเด่น อย่ า งมี นั ย สำ� คั ญ ในประเด็ น การสนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด ความ แข็งแกร่ง แก่สโมสรของตน และสอดรับกับเป้าหมายของผู้ ประสานงานโรตารีในอันที่จะสร้างสโมสรให้ “โตขึ้น ดีขึ้น และ กล้าแกร่งขึ้น” ท่านผู้ว่าการภาค สามารถเสนอชื่อ ผู้มีความ เหมาะสมหนึง่ ท่านจากภาคทีต่ นสังกัดในแต่ละปี โรแทเรียน ที่ จ ะได้ รั บ การพิ จ ารณาจะต้ อ งยั ง คงเป็ น สมาชิ ก ที่ มี สถานภาพสมบูรณ์ เป็นสมาชิกสโมสรโรตารีมานานกว่าสิบ ปี เคยเป็นนายกสโมสรมาแล้ว และเป็นสมาชิกของสโมสรที่ มีสมาชิกเกินกว่า ๓๐ คนมานานกว่า ๓ ปีกอ่ นได้รบั การเสนอ ชื่อ ประเด็นเฉพาะที่จะใช้พิจารณาประกอบด้วย - เคยแนะนำ � สมาชิ ก ให้ แ ก่ ส โมสรที่ ยั ง คงเป็ น สมาชิกในปัจจุบันจำ�นวน ๕ ท่าน - มีส่วนร่วมในการฝึกอบรมโรตารีในสโมสรของ ตนเอง - มีส่วนร่วมในโครงการบริการอาชีพที่มีคุณค่า อย่างน้อยหนึ่งโครงการในระดับสโมสร - ก่อนได้รบั การเสนอชือ่ เคยเข้าร่วมประชุมระดับ ภาคอย่างน้อย ๒ การประชุมในรอบสามปีที่ผ่านมา ผู้ได้รับการเสนอชื่อจะเต้องเป็นการเสนอชื่อร่วม กันของอดีตนายกสามท่านในสโมสรที่เขาสังกัด หรือสโมสร ก่อนหน้าหากเขาเพิ่งย้ายสโมสร ผู้ว่าการภาค ควรตั้ง คณะ กรรมการ สรรหาที่ประกอบด้วยอดีตผู้ว่าการภาคสามท่าน เพื่อสรรหาผู้รับการเสนอชื่อ ผู้ว่าการภาคสามารถให้การรับรองการเสนอชื่อ ผู้รับรางวัลเพียงท่านเดียว และต้องส่งชื่อให้แก่โรตารีสากล ภายในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ข้อมูลเกีย่ วกับรางวัลผูส้ ร้างสรรค์ สโมสรได้สง่ ให้แก่ผวู้ า่ การภาคแล้ว และแบบฟอร์มการเสนอ ชื่อสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.rotary.org/awards. โปรดติดต่อประสานงานกับผู้ว่าการภาคในพื้นที่ ความรับผิดชอบของท่านเพือ่ ดำ�เนินการส่งเสริมให้เกิดความ เข้าใจในรางวัลประเภทใหม่นี้ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ พัฒนาโรตารีให้ใหญ่ขึ้น ดีขึ้น และกล้าแกร่งขึ้น.

“ชุมชนสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์โลก” จะให้รู้ นิยามและความหมาย อธิบาย แบบย่อย่อ พอสั้นสั้น ไม่อาจสร้างความเข้าใจ ได้ครบครัน องค์กรโรตารีนั้น...คืออะไร เพราะส่วนที่เป็นความจริง สิ่งแก่นแท้ ใช่เพียงแต่ นามธรรม นำ�บอกได้ รูปธรรม สิ่งเข้าถึง ซึ่งจิตใจ มันยิ่งใหญ่ เป็นเรื่องราว มายาวนาน “บริการสี่ฝ่าย” มีหลายหลาก คุณค่ามาก หลากล้น ผลไพศาล ปรากฏในชุมชน เป็นผลงาน อุดมการณ์ นับร้อยปี ที่ชัดเจน เราคือหนึ่ง ในชุมชน บนโลกนี้ สานไมตรี เสริมน้ำ�ใจ ให้แลเห็น สร้างสรรค์ด้วย พลังใจ ไม่ไหวเอน เพื่อโลกเป็น หนึ่งเดียว ความเกลียวกลม สายน้ำ�ใจ สานสัมพันธ์ สันติภาพ โลกอิ่มอาบ อยู่ดี มีสุขสม ประสานมือ ประสานใจ ให้สังคม โลกอุดม ยินดี มีแบ่งปัน “บริการเหนือตน” คือต้นแบบ ให้แน่นแนบ พึงผดุง มุ่งสร้างสรรค์ เราก็รู้ เขาก็รู้ รู้เหมือนกัน นี่แหละฝัน โรตารี....ที่แท้จริง

พลวัฒน์ วรเจริญยิ่ง

สารผู้ว่าการภาค ๓๓๖๐ ฉบับที่ ๑ เดือนกรกฏาคม ๒๕๕๓


คอลัมน์ “ เสียงนก เสียงกา ” ฉบับนี้เป็นฉบับแรกในปีบริหาร ของ ผวภ.นพ.วีระชัย จำ�เริญดารารัศมี ผม อน.ประยูร และ อน.สุวรรณี ศิรนิ ภาพันธ์ คูแ่ ฝดจากสโมสรโรตารีเชียงใหม่เหนือ ขอรายงานตัวเข้าประจำ�คอลัมน์นี้ และหวังใจว่าจะได้รบั ความ ร่วมมือทีจ่ ะช่วยเขียนบทความ แสดงความคิดเห็น และมุมมอง อน.ประยูร & อน.สุวรรณี ศิรินภาพันธ์ จากโรแทเรียนทุกท่านเช่นเดิม ผมขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ ที่นี้ด้วยครับ พร้อมกับ ขอเชิญพบกับบทความจากมิตร สโมสรโรตารีเชียงใหม่เหนือ โรแทเรียน ท่านต่างๆได้เลยครับ

สัมนามูลนิธิโรตารี อน.ยุทธนา นฤนาทวงศ์สกุล สโมสรโรตารีเชียงใหม่ใต้ การสัมมนา มูลนิธิโรตารี ภาค 3360 ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2553 ณ หอประชุมพะยอม มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฎ เชี ย งราย ซึ่ ง จั ด โดย สโมสรโรตารีแม่จันและคณะกรรมการมูลนิธิโรตารี ภาค 3360 ปี 2553-2554 ซึง่ มีเนือ้ หาในการสัมมนาครัง้ นีไ้ ม่เหมือนกับการ สัมมนามูลนิธิโรตารี ในปีที่ผ่านๆ มา ในการสัมมนาครั้งนี้ได้ ทราบถึงความก้าวหน้าของมูลนิธิ นโยบายและเป้าหมายการ บริจาค ในปีนี้ทางภาค3360 ได้เป็นภาคนำ�ร่อง ในการทำ� โครงการโดยขอสนับสนุนเงินกองทุน District Grants และ Global Grants ได้อย่างไร มีโครงสร้างการบริหารกองทุน อย่างไร สโมสรโรตารี สามารถทำ�โครงการได้เองโดยความช่วย เหลือ จากคณะกรรมการบริหารจัดการกองทุนมูลนิธิ โรตารี ภาค 3360 ในการสัมมนาครั้งนี้เรายังได้ความรู้เบื้องต้นในเรื่อง ระบบ Share และ เป้าหมายการใช้ DDF ในงานนี้ทางภาคยัง ได้รณรงค์ของให้เราร่วมบริจาคเงินเข้ากองทุนต่าง และเชิญชวน ให้บริจาคEREYให้ได้อย่างน้อย 50% ของสมาชิกในสโมสร อีก ทั้งยังหาทุนในการขจัดโรคโปลิโอโดยการร่วมบริจาคหรือซื้อ ผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ เช่น เสือ้ ยึดคอกลม,แก้วกาแฟ, พวงกุญแจ, และ ยังได้ความรูใ้ หม่ในการสมัครขอทำ�โครงการกับมูลนิธโิ รตารีผา่ น Member Access อีกเรื่องที่หน้าสนใจ การใช้งานเว็ปไซต์การ

จัดทำ�สารสโมสรแบบอีเล็กทรอนิกส์ ต้องขอชมเชยสโมสรโรตารี แม่จันและคณะกรรมการมูลนิธิโรตารี ภาค 3360 ทีจัดงานได้ดี มากและยังได้แก้วกาแฟติดไม้ติดมือกลับบ้านด้วย รทร.จีรนันท์ จันต๊ะนาเขตร์ สโมสรโรตารีเชียงใหม่ถิ่นไทยงาม เป็นอีกวาระหนึ่งที่พวกเราชาวโรแทเรียนได้ มารวมพลังและระดมสมองในการอบรม สั ม มนามู ล นิ ธิ โรตารี ข องภาค 3360 ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สโมสรแม่จัน เป็นเจ้าภาพให้การต้อนรับอย่างอบอุน่ ใจทีเดียว ในฐานะทีด่ ฉิ นั ได้รับมอบหมายให้เป็นรองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ภาค ได้ มีโอกาสร่วมอบรมในช่วงบ่ายที่ห้อง ปฏิบัติการ IT ที่มีเครื่อง คอมพิวเตอร์จำ�นวน 30 เครื่อง พร้อมกับมวลมิตรโรแทเรียน จากสโมสรต่างๆ ของภาคอีกจำ�นวนมาก พวกเราได้ฝึกปฏิบัติ การด้านสารสนเทศเบื้องต้น เช่น การเข้าเว็บไซต์ภาค การใช้ อีเมล์ การใช้ facebookในโรตารี การทำ�สารสโมสรทีม่ คี ณ ุ ภาพ และ ส่งต่อ ทางอีเมล์ โดยมี อน.ดร.กอบกิจ อิสรชีววัฒน์ อน. จันทนีย์ เทียนวิจติ ร อน.ยศวัฒน์ นิธปิ ญ ั ญาวงศ์ เป็นผูเ้ ชีย่ วชาญ มาให้ความรูแ้ ก่พวกเรา ความรูแ้ ละเคล็ดลับต่างๆ เหล่านี้ คงจะ ส่งผลให้งาน PR. ของแต่ละสโมสรในภาค 3360 ของเราประสบ ความสำ�เร็จมีคุณภาพและน่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งต่อไป.


รวดเร็ว นำ�เสนอในรูปแบบที่ไม่น่าเบื่อ ความรู้การทำ�ทุนสมทบ รทร.เชาวรินทร์ ตายัน แบบใหม่ทคี่ อ่ นข้างยากทำ�ให้เข้าใจง่ายขึน้ กิจกรรมเพือ่ โครงการ สโมสรโรตารีเชียงใหม่ตะวันออก “หยุด โปลิโอ”ที่ทำ�กันอย่างเอาจริงเอาจัง เป็นการกระตุ้นการ บริจาคของสมาชิกได้ดีมาก อีกทั้งการมีส่วนร่วมในการทำ� “แรงบันดาลใจ” เกิดขึน้ อีกมากมาย หลังจาก โครงการมากขึ้นเป็นความร่วมมือของทุกฝ่ายที่ดีเยี่ยมน่าสนใจ เข้าร่วมสัมมนามูลนิธิโรตารี ภาค3360 ที่ มากๆ เป็นแบบอย่างการสัมมนาที่ “เข้มแข็ง สร้างสรรค์ หวัง จังหวัดเชียงราย อยากจะบอกว่าภาระกิจ ผล” และเป้าหมายหลักของ “โรตารี” ในการ บำ�เพ็ญสาธารณะประโยชน์ มีขั้นตอนที่ชัดเจน มีแบบแผน อน.ดร.กอบกิจ อิสระชีววัฒน์ ละเอียดรัดกุมซึง่ ล้วนแล้วเกิดจากการทุม่ เท การเสียสละของคน สโมสรโรตารีเชียงใหม่ตะวันตก “โรตารี” การสัมมนาครั้งนี้ทำ�ให้ทราบถึงงานของมูลนิธิโรตารี ทัง้ เชิงกว้างและเชิงลึก เป็นความภาคภูมใิ จ และเกิดแรงบันดาล การสัมมนาอบรมมูลนิธโิ รตารีภาค 3360 เมือ่ ใจอย่างยิ่งในองค์กร “โรตารี” วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม ที่ผ่านมาถือว่า ประสบความสำ�เร็จอย่างสูง ผมคิดว่ามวล ผชภ.ชนะ เอกอิสรกุล มิตรโรแทเรียนที่เข้าร่วมคงได้รับข้อมูล และ สโมสรโรตารีล้านนาเชียงใหม่ ความรู้ต่างๆ มากมาย ไมว่าจะเป็นข้อมูลความก้าวหน้าของ มูลนิธิโรตารี นโยบายและเป้าหมายการบริจาคที่ภาคเราได้รับ วันเสาร์ที่ 24 ก.ค.53 ได้มีโอกาสเข้าร่วม เกียรติอย่างสูงจาก ท่าน RRFC HOE BENZ FONG, Zone 6B สั ม มนามู ล นิ ธิ โรตารี ภ าค ภาค3360 ณ มาเป็นผู้ให้รายละเอียด ซึ่งปีนี้เรามีเป้าหมายที่การบริจาคเข้า อาคารศู น ย์ ค อมพิ ว เตอร์ มหาวิ ท ยาลั ย มูลนิธิโรตารี 150,000 USD ซึ่งท้าทายและไม่ไกลเกินจริงเลย ราชภัฏเชียงราย จ.เชียงราย จัดโดยสโมสร อีกทัง้ ยังมีประธานฝ่ายต่างๆ ของภาคมาให้ขอ้ มูลกิจกรรมต่างๆ โรตารีแม่จนั มี กบภ.อนันต์ เหล่าธรรมทัศน์ เป็นประธานจัดงาน ที่เกิดจากการบริจาคของเราอาทิเช่น โครงการโปลิโอพลัสที่เรา ผวภ.นพ.วีระชัย จำ�เริญดารารัศมี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ดำ�เนินการอย่างต่อเนือ่ งประสบผลสำ�เร็จอย่างยิง่ การสมัครทำ� RRFC Hoe Benz Fong, zone 6B ให้เกียรติบรรยายพิเศษ โครงการบำ�เพ็ญประโยชน์กบั มูลนิธโิ รตารีผา่ นระบบ Member เรือ่ ง ความก้าวหน้าของมูลนิธโิ รตารี นโยบายและเป้าหมายการ Access ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนสนับสนุนของมูลนิธิ และความรู้ บริจาค มีอดีตผู้ว่าการภาคอีกหลายท่านเข้าร่วมสัมมนาตลอด เบื้องต้นมูลนิธิโรตารี ระบบ Share และเป้าหมายการใช้ DDF จนสมาชิกสโมสรโรตารีในภาค 3360 จำ�นวน 200 ท่าน ภาค พอเข้าช่วงบ่ายก็การสัมมนายิ่งเข้มข้น มวลมิตรได้รับทราบถึง 3350 นำ�โดย อผภ.ดร.ไกร ตั้งสง่า สโมสรโรตารีเจริญนครท่าน ผลงานและแนวทางดำ�เนินงานของมูลนิธิโรตารีภาค 3360 มาพร้อมกับโรตารีแอนน์ และได้บรรยายพิเศษ เรื่อง แนวทาง แนวทางในการดำ�เนินงานกิจกรรมโครงการในภาคฯของเรา การบริจาคให้มูลนิธิโรตารี “ยิ่งให้มาก ภาค3360 ยิ่งได้มาก” ผู้ และมีการยกย่องผูบ้ ริจาคให้มลู นิธโิ รตารีปี 2553-2554 ซึง่ พวก บรรยายพิเศษมีหลายท่านที่แต่ละท่าน มีความรู้ความเข้าใจใน เราชาวโรแทเรียนขอร่วมยกย่องและเชิญชวนทุกท่าน เพื่อร่วม เนื้ อ หาที่ นำ � มามอบแก่ ผู้ เข้ า อบรมเป็ น อย่ า งดี ได้ แ ก่ ผวล. บริจาคอย่างต่อเนือ่ งนะครับ ยิง่ ไปกว่านัน้ ในงานนีท้ มี งานประชา ดร.อนุรักษ์ นภาวรรณ และคณะ บรรยายเรื่อง โครงการโปลิโอ สัมพันธ์ภาคฯ ก็ยังได้จัดให้มีการอบรมให้ความรู้แก่มวลมิตร พลัส “End Polio Now” มีการประชุมอภิปรายกลุ่มย่อย 3 โรแทเรียนในเรือ่ งกาจัดทำ�สารสโมสรอิเลคทรอนิกส์ การสือ่ สาร กลุ่ม ซึ่งผู้ให้ความรู้ได้แก่ กลุ่ม1. กบภ.อนันต์ เหล่าธรรมทัศน์ ประชาสัมพันธ์ด้วย E-mail และ Face Book อีกทั้งยังมีการ และคณะ เรื่องการสมัครขอทำ�โครงการกับมูลนิธิโรตารีผ่าน แนะนำ�การถ่ายภาพ และปรับภาพสำ�หรับโครงการส่งภาพข่าว Member Access กลุ่ม2. อน.สุรศักดิ์ พฤกษิกานนท์ อภิปราย เข้าประกวด ท้ายนีอ้ ยากเชิญชวนมวลมิตรโรแทเรียนทุกท่านเข้า เรื่อง กองทุนสนับสนุนของโรตารีและคุณสมบัติของสโมสร ร่ ว มงานสั ม มนาการเพิ่ ม -รั ก ษา สมาชิ ก ภาพ ภาค 3360 กลุม่ 3.อน.ดร.บุษบง จำ�เริญดารารัศมี อภิปรายเรือ่ ง ความรูเ้ บือ้ ง ณ.โรงแรมสีหราช อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ วันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม ต้นมูลนิธิโรตารีระบบ Share และเป้าหมาย DDF และมีการ 2553 นี้ครับ อบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานเว็ปไซด์การจัดทำ�สารสโมสร แบบอิเล็กทรอนิค”โดย รทร.สันติ เหล่าพาณิชย์กุล และคณะ การสัมมนาในครั้งนี้ จัดได้ดีมาก คณะกรรมการตลอดจนผู้ร่วม อภิปราย มีความตั้งใจเตรียมงาน นำ�สิ่งใหม่ๆที่ดี ง่าย และ

สารผู้ว่าการภาค ๓๓๖๐ ฉบับที่ ๑ เดือนกรกฏาคม ๒๕๕๓


อน.อนันต์ เหล่าธรรมทัศน์ สโมสรโรตารีแม่จัน

การอบรมสัมนามูลนิธิโรตารี

ภาค ๓๓๖๐ โรตารีสากล ปีบริหาร ๒๕๕๓-๒๕๕๔ ๒๓ กรกฏาคม ๒๕๕๓ ที่ ม.ราชภัฏ เชียงราย สโมสรโรตารีแม่จนั ขอขอบคุณเพือ่ นโรแทเรียน และผู้สนใจเกือบ 200 ท่านที่เข้าร่วมประชุม Foundation ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย เมื่อวันที่ 26 กรกฏาคม นี้ หลาย คน คาดหวังว่าปีนี้น่าจะเป็นปีที่ดีอีกปีหนึ่ง ในเรื่องมูลนิธิของ ภาค 3360 ทัง้ ในการอบรมให้ความรูเ้ รือ่ งมูลนิธิ การทำ�โครงการ และการบริจาค เพราะภาค 3360 โชคดีสามชัน้ ทีไ่ ด้อดีตประธาน มู ล นิ ธิ โรตารี ภ าคหลายสมั ย อาจารย์ ห มอวี ร ะชั ย มาดำ� รง ตำ�แหน่งผู้ว่าการภาค มีแอนน์ท่านผู้ว่าการภาค อาจารย์บุษบง ทีม่ ปี ระสบการณ์ในเรือ่ งการเขียนขอทุนมายาวนาน มาดูแลเรือ่ ง Grant และมีประธาน Foundation คนใหม่คืออดีตนายก สุรศักดิ์ ที่นับเป็นโรแทเรียนคนแรกของภาค 3360 ที่ผ่านการ อบรม Foundation จากต่างประเทศ ณ เมือง Sandiego สหรั ฐ อเมริ ก าที เ ดี ย ว มาเป็ น แกนนำ � ร่ ว มกั น ทำ � งานอย่ า ง แน่นแฟ้น ประธานจัดงาน Foundation อน.อนันต์ เหล่าธรรม ทัศน์ ถือโอกาสนี้ขอบคุณเพื่อนๆในสโมสรแม่จัน โดยเฉพาะ นายกสโมสร ขวัญจิตร เอีย่ วตระกูล นายกโสดคนงามของสโมสร แม่จัน ที่ร่วมมือกันกับเพื่อนในสโมสร จัดงานอบรมระดับภาค สำ�เร็จไปด้วยดีอกี ครัง้ หลังจากเคยจัดงานอบรมสมาชิกภาพภาค ปีกลาย มีคนแซวว่า ในปีผวล.ชำ�นาญ แม่จันอาจจะขันอาสาจัด Intercity ก็เป็นไปได้ มือทำ�งานของสโมสรแม่จัน อาทิ อน. ธานินท์ อน.สมฤทธิ์ สองสามีภรรยา อน.สุภาวดี-อน.พรเทพ

และ รทร. สอง ฟังไว้นะ นอกจากนัน้ หลายท่านสอบถามว่าพิธกี ร ในงาน Foundation เป็นใคร เสียงเพราะเข้าข่าย DJ ระดับชาติ เชียว จึงอยากเฉลยให้ทราบว่าท่านเป็นถึงผูอ้ ำ�นวยการโรงเรียน แม่จนั วิทยาคม ถือเป็นเบอร์ตน้ ๆท่านหนึง่ ของวงการการศึกษา เชียงราย ได้คนระดับนี้มาเป็นสมาชิก ไม่เคยมีคำ�ว่าผิดหวัง และจนถึงขณะนีภ้ าค 3360 ก็ไม่นอ้ ยหน้าภาคนำ�ร่อง อื่นๆ โดยได้รับ District Grant หมายเลข 25057 เป็นประเดิม มูลค่าแล้ว รวม 9000 เหรียญสหรัฐ มาประเดิมทำ�โครงการ ผ้าห่ม โครงการแท็งค์น้ำ�สะอาด และโครงการ Dictionary ซึ่ง สโมสรแม่ จั น ยั ง ได้ นำ � เงิ น สนั บ สนุ น จำ � นวน 1000 เหรี ย ญ ออสเตรเลีย จากสโมสร Albury North Australia ซึง่ เป็นเพือ่ น ในโครงการ Rotary Friendship Exchange ร่วมสบทบอีกแรง หนึ่ง ในขณะที่โครงการ Global grant อาทิโครงการ ซ่อมแซม บูรณะโรงเรียนหมายเลข 25136 มูลค่า 74500 เหรียญสหรัฐ ก็ มีความคืบหน้าไปมาก โดยโชคดีได้ภาคต่างประเทศจากเกาหลี ที่เป็นภาคนำ�ร่องสนับสนุนและมีอย่างน้อย 11 สโมสรจะร่วม บริจาคเพื่อโครงการดังกล่าว หลายท่านที่รอ Global Grant โครงการ Dictionary ทีส่ โมสรแม่จนั เป็น major sponsor ต้อง อดทนรอคอยเพื่อนต่างประเทศกันอีกหน่อย เพราะว่ายังดู เงียบๆ อน.ธานินท์ซึ่งเป็น primary Contact person จะรีบ เร่งแจ้งข่าวให้ทุกสโมสรที่ลงนามจอง Dictionary ตั้งแต่งาน Assembly ที่เชียงใหม่ทราบทันที


District 3360 R.I. Rotary Foundation Seminar 2010-2011 24 July 2010

Major Donor คนใหม่ ..... ผวภ.นพ.วีระชัย จำ�เริญ ดารารัศมี บริจาคเพิ่มจากเดิม 6,500 U$ โดย 1,000 U$ ให้กับ โครงการ EndPolio และที่เหลือให้ Annual Program Fund (กองทุนประจำ�ปี) เพื่อเป็น 10,000 U$ เปิดปฐมฤกษ์ในการ บริจาคเพื่อมูลนิธิโรตารีในวันที่ 24 ก.ค. 2553 ในงานสัมมนา มูลนิธิภาค ของภาค 3360 ตามมาติดๆด้วย ผวล.อนุรักษ์ นภาวรรณ 1000 U$ เพื่อกองทุนประจำ�ปี และ อีก 1,000 U$ เพื่อกองทุนพิชัย รัต ตกุล .... ผชภ.วิชัย ศรีพธูราษฎร์ แห่งสโมสรแม่สาย ให้กำ�ลังใจ แก่ ผู้ว่าคนใหม่สุดๆ โดยการบริจาคด้วยตนเองเข้ากองทุน ประจำ�ปี 2,000 U$ และยังนำ�ทีมแม่สายบริจาคเพิ่มเติมอีก 2,000 U$ (โรตารีแอนน์ ..... และ .....) 15 EREY คงต้องปรบ มือขอบคุณ นย.บัณฑิต รัตนวิมล ... เป็นอย่างมากที่ประสานให้ ตลอดเวลา นอกจากนัน้ ยังใจดี รับจัดงาน Rotary Foundation Night ให้อีกด้วย ปีนี้ต้องยกย่องโรแทเรียนกันทั้งปีและ ยกย่อง ครั้งใหญ่ครั้งที่ 1 ที่แม่สายในเดือนพฤศจิกายน 2553 ก่อนพา เที่ยวต่างประเทศ.. สมาชิก ของภาค 3360 อย่าลืมเตรียมตัว สโมสรเชียงใหม่ Home Club ของ ผวภ. นพ.วีระชัย จำ�เริญดารารัศมี นำ�โดย นย.อุณา ชไนเดอร์ พร้อมสมาชิกเพียบ ร่วมบริจาค 11 PHF และ 40 EREY อะไรจะขนาดนั้น ….. อน. พตท.สมบูรณ์ บูรณพิร มาบริจาคด้วยตนเอง 1,000 U$ เป็นการ ต่อเนือ่ ง เรียกว่าเป็นเจ้าประจำ� หรือเป็น ขาใหญ่ของ Paul Haris Society (PHS) จะมีสมาชิกเพิ่มเติมจาก 6 ท่าน เป็นจำ�นวนที่ มากขึ้นเร็วๆนี้ อย่าลืมต้อนรับน้องใหม่ด้วย.. ปีนี้ท่านใจดีและ

ดีใจเป็นพิเศษ บริจาคเพิม่ อีก 1,000 U$ แก่กองทุนพิชยั รัตตกุล แถมยังบอกอีกต่างหากว่าจะบริจาคมากกว่านี้หากทราบเรื่อง การรณรงค์ลว่ งหน้า .. ชาวโรแทเรียนคงได้รบั ข่าวดีเพิม่ เติมจาก ท่านและมิตรของท่านในเร็วๆนี้.... Major Donor/PHS/PHF/PF/EREY ทีแ่ จ้งความจำ�นง บริจาคไว้ (ซึ่งจะนำ�เสนอรายละเอียดโดยลำ�ดับต่อไปในโอกาส ที่สมควร) ทำ�ให้ภาค 3360 เปิดศักราชการบริจาคโดยตัวเลข คร่าวๆในใบแจ้งความจำ�นงคือ 40,800 U$ จากประเภท 1,000 U$ และ 43,100 U$ จากประเภท 100 U$ EREY รวมขั้นต้น เป็น 83,900 U$ .... สำ�หรับตัวเลขในงาน คือ 320 x100 EREY และ 38 x 1,000 U$ รวม 70,000 U$ …. ท่านประธานจัดงาน อน.อนันต์ เหล่าธรรมทัศน์ แซวว่า “ว้าว!! เดือนละ 70,000 U$ สิบสองเดือนมิปาเข้าไป 840,000 U$ หรือไง” เล่นเอา ตกใจ กันไปทั้งทีม... ไม่ขนาดนั้นหรอก .. ปีละสัก 3 รอบ น่าจะดี .... อผภ.ไกร ตัง้ สง่า ร้อง “ว้าว!!” กับเขาด้วย.. ส่วนหนึง่ เป็นผลพวง จากการบรรยาย “ยิ่งให้ ภาค 3360 ยิ่งได้”ของท่านไกร เอ๊ะ!! จะใจดีมอบ DDF จากสโมสรหรือภาคของท่านให้ 3360 มิตรผู้ ยากไหมนิ??? ... RRFC. O Beng Fong รับอาสาไปลุ้น DDF จากภาคอื่นๆมาให้ เพราะชอบอกชอบใจโครงการ โรงพยาบาล เคลื่อนที่ เพื่อนร่วมลุ้นชาวต่างชาติ ขณะนี้มี 4 ท่าน คือ PP.Dr. Ho, PDG. O Beng Fong, PDG.Hal & Francies, Sally Torgeson แห่ง 5240. ใครมีเพื่อนใจดีแจ้งด้วย แค่เห็นก็ดีใจ นายกอาวุโสเพิ่งฉลองครบรอบ 80 ปี เร็วๆนี้ นย.เล็ก ศิริอังกูรวณิช (แม่สอด-เมืองฉอด) นำ�ทีมมาเอง

สารผู้ว่าการภาค ๓๓๖๐ ฉบับที่ ๑ เดือนกรกฏาคม ๒๕๕๓


ด้วย 1,000 (PHF) และ 20 EREY …. นย.ศุกรคำ� ชุ่มมงคล ตาม ตอนเที่ยงได้มา 13 EREY …. นย.ยงยุทธ พงษ์สวรรค์ มอบด้วย ตนเอง 1,000 U$(PHF) แถมอีก 9 EREY … นย.ขวัญจิต เอี่ยว ตระกูล สโมสรแม่จนั แค่เหนือ่ ยยังจัดงานยังไม่พอ มอบอีก 700 EREY กักไว้อีกตั้งมากเพื่อรอบต่อไป.... น้องใหม่มาแรง ... รับธง 100%EREY คือ สโมสรนคร น่าน (นย.กนิษฐา เหรียญทอง) สโมสรเวียงสา (นย.ภาสกร อุตร ชล ) และ นย.อุดม กันต๊ะ แห่งสโมสรจอมทอง ส่ง อน....มารับ ธง 100%EREY .... “จิ๋วแต่แจ๋ว” ขอได้รับการยกย่องอีกครั้ง... ตั้งใจสุดๆ นย.สุพิชฌาย์ อริยภัทรวณิช และ รทร.วาท พระแป่ (มาพร้อมเงินสดปึกเบ้อเร่อ เล่นเอา อน.จินดา จรรญาศักดิ์ ต้อง รีบนำ�ส่งอย่างรีบด่วน โรตารีแอนน์ของ ผวภ. อน.ดร.บุษบง จำ�เริญดารารัศมี รับแทน อน.สุรศักดิ์ พฤกษิกานนท์ ทีก่ ำ�ลังเมา ตัวเลข มาเรียบร้อยแล้วด้วยความขอบคุณยิ่ง) ผชภ.วรกิจ อุ่ย อุทยั บอกปีนสี้ ตู้ าย แถมในตอนต้นให้อกี 10 EREY รับป้าย 50% ไปเรียบร้อย .... อผภ.แววดาว ลิ้มเล็งเลิศ (PHS) อน. จินดา จรรญาศักดิ์ (MPHF) รทร.ศิริสมบัติ สุวรรณศิริ (MPHF) แห่ง เชียงใหม่ถิ่นไทยงามและ นย.รัศมี พิทักษ์มโนกุล นำ�ทีมมามอบ เบื้องต้น 3 PHF & 22 EREY... นย.วสันต์ อยู่เจริญกิจ สโมสร พิชัย 1PHF แถมด้วย 11 EREY…. 2 PHF จาก นย.ทพ.วิรัช พัฒนาภรณ์ และ อน.ดร.กอบกิจ อิสระชีววัฒน์ พร้อม 12 EREY จากสโมสรเชียงใหม่ตะวันตก... นย.วารุณี คำ�เมรุ แจ้ง “เกิน 50% EREY แน่นอน” ขอบคุณสำ�หรับ 16 EREY เสียก่อนแล้ว

กัน..... นย.ยุทธนา นฤนารถวงศ์สกุล ละแผงแว่นตามามอบ 1 PHF & 6 EREY พร้อมรับ 50%EREY ... ผชภ.จิติมากร รอบ บรรเจิด แจ้งว่า ศรีสองแควสู้ 1PHF & 5 EREY …. ผชภ.ธัญภา หล่อวัฒนา แม้ไม่มาเข้าร่วมประชุมแต่กรุณาโทรแจ้งมาว่า สโมสรลับแลของ นย.ฟู บุญถึง ร่วมด้วย 5 EREY … สโมสร ล้านนาเชียงใหม่ เข้มแข็งเป็นอย่างมาก 2 PHF & 9 EREY นย. จันทนี เทียนวิจิตร อน.สุมาลี กันจีนะ พร้อม รทร.นรินทร์ ลิ้ม เล็งเลิศ น้องใหม่คนเก่ง ไม่รู้เก่งเหมือนใคร นอกจากจะตั้งใจฟัง และจดเอาจดเอาแล้ว ส่วนที่ไม่รู้ก็ถามอีกต่างหาก อย่างนี้ อนาคตรุ่ง ... ทีเ่ ห็นจะลืมกล่าวถึงไม่ได้กค็ อื การรณรงค์เพือ่ โครงการ POLIO ในงานสัมมนามูลนิธิซึ่งท่าน HO BENZ FONG ย้ำ�ว่า คือโครงการทีส่ �ำ คัญทีส่ ดุ ของมูลนิธใิ นขณะนี้ การแจกถ้วยกาแฟ End Polio ให้เพื่อนโรแทเรียนได้นำ�กลับไปเป็นของที่ระลึก ตลอดจนไอเดียการเชิญชวนร่วมบริจาคและเซ็นชื่อบนบอร์ด รณรงค์ โครงการ POLIO ต้องให้เครดิตเพือ่ นโรแทเรียนทุกท่าน ที่ได้เริ่มความคิด โดยเฉพาะท่าน อน.พัลลภ และท่าน ผวล. อนุรักษ์ หวังว่าพวกเราในภาคจะให้ความสนใจและติดตาม โครงการนี้ต่อไป


อน.ดร.บุษบง จำ�เริญดารารัศมี สโมสรโรตารี เชียงใหม่ ถิ่นไทยงาม

ปีใหม่ เป้าหมายใหม่ โรตารีเปลี่ยนแปลงผู้นำ�ทุกปี แต่โรตารีเป็นองค์กรที่มีอายุยืนยาวเกิน 105 ปี ในขณะที่องค์กรอื่นๆ อาจเรียกร้องให้วาระของผู้นำ�ยาวขึ้น โดยทั่วๆไปจะมากกว่า 2 ปี ส่วนใหญ่อยู่ที่ 4 ปี และหลายองค์กรก็พยายามผลักดันให้เป็น 5-6 ปี เป็นต้น ไม่มผ ี วู้ า่ การภาคท่านใดเรียกร้องให้วาระนานขึน ้ ดูจะพอใจกับ “1 ปีทมี่ รี ะบบ” ระบบ ของโรตารีจึงเป็นสิ่งที่น่าศึกษาเป็นอย่างยิ่ง

ปีใหม่นี้ ผวภ.นพ.วีระชัย จำ�เริญดารารัศมี เป็นเจ้า หน้าที่ของโรตารีสากลที่รับนโยบายมาจากท่านประธานโรตารี สากล เรย์ คลิงกินสมิทธ์ ว่า โรแทเรียนทัว่ โลกยึดเหนีย่ ว “บริการ เหนือตน” เป็นหัวใจ โดยใช้ บริการสีแ่ นวทาง คือ บริการสโมสร บริการอาชีพ บริการต่างประเทศ และบริการชุมชนเป็นกลไก ขั บ เคลื่ อ นหรื อ เป็ น เส้ น เลื อ ดใหญ่ มี ธ งนำ � คื อ “ชุ ม ชน สร้างสรรค์ สานสัมพันธ์โลก” เพือ่ กระตุน้ การพัฒนาชุมชน ในท้องที่โดยรอบสโมสรและโดยอาศัยทรัพยากรข้ามทวีป ทำ� กิจกรรมหลักใน 6 เรื่อง ( สันติภาพและขจัดความขัดแย้ง การ ป้องกันและรักษาโรค สุขภาพแม่และเด็ก น้�ำ และสุขาภิบาล การ เรียนรู้และการศึกษา เศรษฐกิจและการพัฒนาชุมชน ) เพื่อให้ แต่ละเรื่อง “ใหญ่ขึ้น ดีขึ้น เข้มข้นขึ้น” และวิธีทำ�งานให้ ยึดแบบทดสอบสี่แนวทาง คือ พูด คิด ทำ� โดย เป็นความจริง อิงเที่ยงธรรม นำ�ไมตรี ดีต่อทุกฝ่าย โรตารีสากลมีเป้า หมายในการพัฒนาโรแทเรียน สโมสร และภาค ดังนี้ เป้าหมายขั้นต้น สโมสรโรตารีที่ปฏิบัติภารกิจครบ ถ้วน จะได้รับใบประกาศเกียรติคุณจากประธานโรตารีสากล

และเมื่อสโมสรจำ�นวนเกินครึ่งหนึ่งของภาคได้รับใบประกาศ เกียรติคุณ ผู้ว่าการภาคก็จะได้รับใบประกาศเกียรติคุณ ด้วย ปี นีก้ ติกาการให้รางวัลเปลีย่ นแปลงเล็กน้อย คือเพิม่ ระดับไปตาม คุณภาพของกิจกรรมไปด้วย และแต่ละกิจกรรมมีคะแนนที่ไม่ เท่ากัน ซึ่งภาคจะรณรงค์ให้ทุกสโมสรได้รับทราบต่อไป เป้าหมายยกระดับคุณภาพโรแทเรียน/สโมสร มี รางวัลเพิ่มเติมใหม่มาอีก เรียกว่า “Club Builder Award” มีเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพของสโมสรให้ “ใหญ่ขึ้น ดีขึ้น ชัดเจนขึ้น” จะมีผู้ได้รับรางวัลเพียงภาคละ 1 ท่านเท่านั้น ใน ประเทศไทยจะมีเพียงไม่เกิน 4 ท่านในปี 2553-54 โดยคัดเลือก จากผู้ที่ 1. เป็นสมาชิกต่อเนื่อง 10 ปี ขึ้นไป เคยเป็นนายก สโมสรและอยูใ่ นสโมสรทีม่ สี มาชิกมากกว่า 30 คนติดต่อกันเป็น เวลา 3 ปีเท่านั้น (ณ วันที่ 1 ก.ค. 2553 สโมสรในภาค 3360 ที่ มีคุณสมบัตินี้มี 6 สโมสร คือ เชียงใหม่ เชียงใหม่ ถิ่นไทยงาม น่าน พิษณุโลก และแม่จัน) 2. ต้องได้รับการรับรองจากอดีตนายกในสโมสร 3

สารผู้ว่าการภาค ๓๓๖๐ ฉบับที่ ๑ เดือนกรกฏาคม ๒๕๕๓


ท่าน และต้องมีผลงานแนะนำ�สมาชิกใหม่เข้าสู่สโมสรได้สะสม 5 คนและทั้ง 5 คนนั้นต้องยังคงสภาพเป็นสมาชิกสามัญ 3. มีส่วนร่วมในการอบรมสมาชิกในสโมสร 4. ดำ � เนิ น โครงการบริ ก ารวิ ช าชี พ อย่ า งน้ อ ย 1 โครงการใน 3 ปี 5. ต้องเข้าประชุมระดับภาคมากกว่า 2 ครั้ง 6. ผูท้ ไี่ ม่สามารถเข้าแข่งขัน คือ นายกสโมสรปีปจั จุบนั ผู้ว่าการภาค ผู้ว่าการภาคผ่านพ้น และ กรรมการบริหารโรตารี สากล (RI Director) ภาคจะแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกประกอบด้วย อดีตผู้ว่าการภาค 3 ท่านและผู้ว่าการภาค และจะส่งรายชื่อไป ยังโรตารีสากลภายในวันที่ 1 พ.ย. 2553 เป้าหมายการเพิ่มความเข้มแข็งของสโมสร โรตารี สากล เชือ่ ว่าสโมสรจะต้องมีจ�ำ นวนสมาชิกมากพอจึงจะสามารถ ปฏิบัติภารกิจของสโมสรได้จึงจะมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ 1. สโมสรที่มีจำ�นวนสมาชิกต่ำ�กว่า 10 ที่สามารถเพิ่ม ให้เป็น 10, จำ�นวนสมาชิกต่ำ�กว่า 15 เพิ่มให้เป็น 15, จำ�นวน สมาชิกต่ำ�กว่า 20 เพิ่มให้เป็น 20, และ 2. ภาคจะให้รางวัลเพิ่มเติมแก่สโมสรที่มีสมาชิกต่�ำ 25 เพิ่มให้เป็น 25, และสมาชิกต่ำ�กว่า 30 เพิ่มให้เป็น 30 เป้าหมายการบริจาคเงินเพื่อมูลนิธิโรตารี 1. ส่งเสริมการบริจาค EREY (บริจาคคนละอย่างน้อย

100 U$ ติดต่อกันทุกปี) อย่างน้อยจำ�นวนครึ่งหนึ่งของจำ�นวน สมาชิก คือ 600 EREY โดยประมาณ และจะมอบธงประกาศ เกียรติคุณแก่สโมสรที่มี 100% EREY 2. ยกย่องสมาชิก PHS (บริจาคปีละ 1000 U$ ติดต่อ กันทุกปี) ให้เพิ่มจากจำ�นวน 6 ท่านในปีที่ผ่านมา 3. สนับสนุนการบริจาคประจำ�ปี (Annual Program Fund) อย่างน้อยครึ่งหนึ่งของจำ�นวนสโมสร (30 x1,000 U$) 4. ส่งเสริมผูป้ กครองเยาวชนแลกเปลีย่ นให้มสี ว่ นร่วม กับโรตารีสากลโดยบริจาครายละ 1,000 U$ (ตัง้ เป้าไว้ 40 ท่าน) เป้าหมายของโครงการบำ�เพ็ญประโยชน์ ทุกสโมสร เข้าร่วมโครงการบำ�เพ็ญประโยชน์ โดย 1. สโมสรที่ ส ามารถทำ � โครงการทุ น สมทบให้ ทำ � โครงการที่ใหญ่ขึ้น (ไม่ต่ำ�กว่า 30,000 U$) และขอให้เชิญชวน สโมสรขนาดเล็กเข้าร่วมด้วย 2. ภาคจะจัดทำ�โครงการขนาดใหญ่และเชิญชวนทุก สโมสรเข้าร่วมโครงการ ร่วมบริจาค และตั้งเป้าให้ทุกสโมสรมี โอกาสสะสม DDF ไว้ใช้โดยการส่งเสริมให้บริจาคผ่านระบบ SHARE 3. ร้อยละ 80 ของสโมสรทำ�โครงการบำ�เพ็ญประโยชน์ ใน 6 เรื่องที่โรตารีสากลเน้น อีกร้อยละ 20 อาจทำ�โครงการอื่น ด้วยความคาดหวังว่าทุกสโมสร จะเริ่มปีใหม่โดยการ ตั้งเป้าให้ชัดเพื่อการทำ�งานที่ได้ผลลัพธ์สูง


“อีกมุมหนึ่งของชีวิต ผู้ว่าการภาค น.พ วีระชัย จำ�เริญดารารัศมี” รทร.จีรนันท์ จันต๊ะเขตต์ สโมสรโรตารีเชียงใหม่ถิ่นไทยงาม

คนบางคน .... แค่เห็นก็เกิดความรู้สึกที่เรียกว่า “ ดี “ ยิ่งได้พูด คุยด้วยยิ่งมี “ ความสุขใจ ” ยากที่จะบรรยายออกมาเป็นตัวอักษรได้ ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีโอกาสได้สนทนากับผู้ใหญ่ 2 ท่าน การ พบปะครั้งนั้นทำ�ให้ได้พูดจาประสาคนที่คุ้นเคยนับถือกันมานาน ได้ สนทนากันหลายๆเรือ่ งทัง้ เรือ่ งราวในแวดวงโรตารี เรือ่ งงาน เรือ่ งชีวติ และ ครอบครัว แม้ชีวิตของท่านทั้ง 2 จะเปลี่ยนไปตามตำ�แหน่งหน้าที่ๆได้รับ ซึ่งเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่และเสียสละแต่ท่านทั้ง 2 ก็ยังคงมีประกายรัศมี แห่งความสงบร่มเย็นอยู่ภายใน ซึ่งรังสีแห่งความดีงามเหล่านี้จะสะท้อน ออกมาสู่บุคคลรอบข้างอย่างน่าชื่นชม และเท่าที่สอบถามท่านทั้ง 2 ต่าง ก็เผชิญกับการทำ�งานอย่างหนัก อย่างต่อเนื่อง ประพฤติดี ปฏิบัติชอบ อันเป็นคุณสมบัตทิ ยี่ งิ่ ใหญ่และความดีงามเหล่านีท้ ที่ �ำ ให้ทา่ นเป็นบุคคลที่ เรียกว่า “ บุคคลผู้ทรงคุณค่า “

สารผู้ว่าการภาค ๓๓๖๐ ฉบับที่ ๑ เดือนกรกฏาคม ๒๕๕๓


ผวภ.นพ. วีระชัย จำ�เริญดารารัศมี ผู้ว่าการภาค 3360 หมาดๆ ท่านได้กล่าวถึงความคาดหวังและปณิธานใน การบริหารภาคว่า “ โรตารีในประเทศไทยแยกออกเป็น 4 ภาค ในสมัย อผภ.ศิริ ทรวงแสวง(2535-36) โดยมีสโมสร เชียงใหม่อยู่ในภาค 3360 เท่ากับว่าภาคมีอายุเท่าสโมสร เชียงใหม่คือ 50 ปี เป็นอันดับ 3 ในประเทศไทย ภาค 3360 น่าจะพัฒนาใกล้เคียงกับภาค 3350 ในทุกๆด้านของโรตารี แต่ความเป็นจริงเรากับอยู่บ๊วยสุด หรืออย่างเก่งก็รองบ๊วย มาตลอดใน 18 ปีที่ผ่านมา ทั้งด้านสมาชิก กิจกรรม การมี ส่ ว นร่ ว มบริ จ าคให้ มู ล นิ ธิ โรตารี (ตามแผนสโมสรที่ มี ประสิทธิภาพ) โรแทเรียนทีเ่ ข้าใจโรตารีจริงๆ เป็นเปอร์เซ็นต์ น้อย สโมสรต่ำ�กว่ามาตรฐาน (สมาชิก 20 ท่าน) มากกว่า 50% ผมจึงตั้งใจจะปรับยกระดับทั้งโรแทเรียนและสโมสร แต่จะทำ�อย่างค่อยเป็นค่อยไป ขอให้ได้เริ่มต้นปีนี้ก่อน ปีนี้ผมมีคณะกรรมการบริหารภาค มีการประชุม วางแผนร่วมกันตลอด ทำ�งานเป็นทีม มี ผวล. อีก 2 ท่าน ร่วมด้วย อะไรที่ยังไม่ดี แก้ไขใหม่ได้ในปีต่อไป ทำ�อย่างต่อ เนือ่ ง 3 ปีนา่ จะเห็นภาพชัดเจนขึน้ (เหมือนมูลนิธโิ รตารีภาค ของเรา ผมปรับความเข้าใจโดยเปลีย่ นกลยุทธ์เมือ่ 4 ปีกอ่ น วันนี้เราเข้าใจดีขึ้นระดับหนึ่ง เรียกว่าภาคอื่นเริ่มมาศึกษา แนวทางของเราบ้างแล้ว) สิ่งแรกที่ผมตั้งใจคือปรับความ เข้าใจชีวิตการเป็นโรแทเรียน/ความเข้าใจในพันธะกิจของ การเป็นโรแทเรียน หน้าทีร่ บั ผิดชอบของโรแทเรียน เริม่ ด้วย การอบรมความรูเ้ รือ่ งโรตารีอย่างมีมาตรฐานจริงๆ (ร่วมกับ และเหมือนกับภาคอื่นๆ) ไม่ใช่ใช้ประสบการณ์อย่างเดียว ต่อไปจะปรับวิทยากรให้มาตรฐานสูงขึ้นเท่ากับภาคอื่นๆ (โดยร่วมมือกันทุกภาค) การวางโครงร่างแนวคิดในการ อบรมแต่ละครัง้ มีความสำ�คัญ ถึงวันนี้ ดีใจทีผ่ ลการประเมิน การอบรมต่างๆของภาคทีผ่ า่ นมาของโรตารีปบี ริหาร 25532554 ได้รับคำ�ชมว่า ปีนี้มีเนื้อหาได้สาระเพิ่มความรู้ความ เข้าใจมากกว่าที่ผ่านมา โรแทเรียนสนใจมาร่วมประชุมมาก ขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ต้องขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนช่วยเหลือ และร่วมมือ” ในฐานะผู้ว่าการภาคและเป็นแพทย์รักษาคนไข้ ด้วย หลายท่านอาจสงสัยเหมือนกันว่าท่านผู้ว่าฯจะเครียด หรื อ ไม่ หากเกิ ด ความเครี ย ดท่ า นจะมี วิ ธี จั ด การกั บ ความเครียดอย่างไร พอถูกถามคำ�ถามนี้ท่านผู้ว่าการภาค กลับยิ้มที่มุมปากอย่างคนอารมณ์ดีที่ไร้ความกังวลใจว่า “งาน ผวภ.คืองานบริการบวกงานบริหาร อาชีพหมอเป็น งานบริการ สองตำ�แหน่งนี้มีต้นทุนสูง มีผู้ให้เกียรติยกย่อง มาก ย่อมต้องคาดหวังสูงด้วย แน่นอนครับความเครียดย่อม เพิ่มขึ้นเป็นเงา หนีไม่พ้น อย่างไรก็ตาม ผมถือคติ “ให้ด้วย ใจ” บริการบนพื้นฐานที่บริสุทธิ์ใจ ไม่มีอคติ ไม่ได้ตั้งเป้าที่ เกียรติยศหรือเงินทอง ความเครียดลดไปกว่าครึง่ จะมีเพียง

ความกังวลว่าไม่ได้ตามที่คาดหวังให้เป็นเท่านั้น แต่ถ้าผู้รับ บริการพึงพอใจ ผมก็ OK แล้ว แม้มีเสียงนินทา ผมถือว่า เป็นความเข้าใจผิด สักวันหนึง่ จะเข้าใจเอง เอาผลประโยชน์ ส่วนใหญ่เป็นที่ตั้ง ทีผ่ า่ นมาผมโชคดี ในอาชีพหมอ ผมเคยได้ยนิ ผูป้ ว่ ย เรียกขานว่าหมอเทวดา เพราะเคยชุบชีวติ ให้ญาติเขาทีห่ มด หวังมาจากทีอ่ นื่ โดยทีผ่ มนึกไม่ออกด้วยซ้�ำ ไปว่าญาติเขาคน ไหน ชือ่ อะไร ผมช่วยอย่างไร ด้านงาน ผวภ.ผมโชคดีอกี เช่น กัน มีเพื่อนๆโรแทเรียนและผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลืออย่าง เต็มใจ ช่วยเยอะมากกว่าที่ผมคิด ผมจึงมีความเครียดน้อย หลับสบาย ไม่เคยปวดหัวเพราะงานเลย แม้เครียด นั่งดูนก (ทีบ่ า้ นมีนกชุม ฟังเสียงนกได้ทงั้ วัน) ดูปลา (เลีย้ งปลาคร๊าฟ มากว่า 26 ปี) หรือทำ�สวนปลูกดอกไม้ อยู่กับธรรมชาติ เครียดก็หายแล้ว ไม่ต้องไปเข้าวัดเข้าวาเลย ” ผูว้ า่ การภาค นพ.วีระชัย ยังกล่าวถึงการพักผ่อนที่ โปรดปรานและงานอดิเรกทีท่ า่ นมีความสุขมากคือ การปลูก ดอกไม้ เลี้ยงปลาแฟนซีคร๊าฟจากญี่ปุ่น ตั้งแต่ปี 2527 หา ตำ�รามาอ่าน วางแผนออกแบบทำ�บ่อปลาเอง ท่านบอกว่า “จนทุกวันนี้บ่อปลายังสมบูรณ์ เคยบ้าปลาขนาดบินไป กรุงเทพฯ เพื่อหิ้วปลาขึ้นเครื่องมาเชียงใหม่ ราคาไม่เกี่ยง สุดท้ายเพาะพันธุ์เอง แล้วแจกจ่ายไปทั่ว นำ�ไปปล่อยตามที่ สาธารณะต่างๆ ที่คิดว่าปลาจะมีชีวิตรอดจนไม่กล้าเพาะ ใหม่ อี ก เกิ ด มากเกิ น ไปสงสารไม่ รู้ ไ ปปล่ อ ยที่ ไ หนที่ จ ะ ปลอดภัยไม่ถูกชาวบ้านจับไปรับประทาน” ครอบครัวคือความรัก ครอบครัวคือกำ�ลังใจ ใน วันนี้ ผวภ. ขอขอบคุณครอบครัวของท่านโดยเฉพาะ โรตา รีแอนน์ ดร.บุษบง และลูกๆ ที่คอยเป็นกำ�ลังใจที่ดีเยี่ยม ใน การสนทนากันเห็นท่านกล่าวถึงบุคคลในครอบครัวอย่าง ชื่นชมและได้ทราบว่าลูกๆ ของท่านประสบความสำ�เร็จ น่า ภาคภูมใิ จทุกคน ซึง่ ท่านผูว้ า่ การภาคกล่าวว่าทีเ่ ป็นเช่นนีค้ ง เพราะน่าจะเป็นโชคดีของผมและโรตารีแอนน์ดร.บุษบง ที่ ลูกๆประสบความสำ�เร็จด้วยตัวของเขาเอง พ่อแม่ช่วยเขา น้อยมาก นอกจากด้านการศึกษา ไม่ทราบเป็นเพราะเราไม่ เคยคิดเอาเปรียบคนอื่นหรือเปล่า เรายังกลัวลูกๆ จะไปเอา เปรียบคนอื่น ต้องสอนจริยธรรมให้เขาทุกๆ ครั้งที่มีโอกาส หรือมีเหตุการณ์ประกอบ ผมและโรตารีแอนน์ ดร.บุษบง วางแผนการศึกษา ของลูก ทำ�ประกันการศึกษาให้ตงั้ แต่ชนั้ ประถม เสริมทักษะ ดนตรีสร้างความมีระเบียบ อดทน มีแนวคิดเป็นระบบ กีฬา มีน้ำ�ใจ รู้แพ้รู้ชนะ พาไปต่างประเทศเพื่อเปิดโลกทัศน์ มี วิสัยทัศน์ กว้างขึ้น เห็นความแตกต่างระหว่างชาติ โดยฝาก อยู่กับครอบครัวเพื่อนเมื่อเขาอยู่ชั้นมัธยม (เท่า YE) และให้ เดินทางกลับบ้านเองด้วยกัน (สร้างความสามัคคีระหว่างพี่ น้อง) เพิ่มความเชื่อมั่นให้กับตัวเองและเพิ่มประสบการณ์


พ่อแม่กท็ �ำ เป็นตัวอย่าง รวมทัง้ วิธคี ดิ แก้ปญ ั หา เอาของจริง มาเป็นบทเรียนสอน โตขึ้นเขาก็เป็นตัวของตัวเอง หลายท่านถามว่าทำ�ไมไม่ส่งไปเรียนต่างประเทศ ตั้งแต่ปริญญาตรีหรือชั้นมัธยม เรามีความคิดว่า ถ้าเขาไป แต่เด็ก จะติดวัฒนธรรมอื่นๆ กลับมาอยู่อย่างไทยๆยาก สุดท้ายต้องไปอยูเ่ มืองนอกตลอดไป ถ้าไปเรียนปริญญาตรี เมืองนอก โอกาสมีเพื่อนในเมืองไทยในแวดวงอาชีพต่างๆ จะน้อยลง ทำ�งานยากขึ้น (ไม่มีพวก) หากไปเรียนต่าง ประเทศหลังปริญญาตรี จะได้เพือ่ นต่างชาติเพิม่ ช่วยเสริม การทำ�งานในอนาคต เพราะโลกสมัยหน้าต้องติดต่อต่าง

ชี วิ ต เราจริ ง ๆแสนสั้ น โตขึ้ น เรี ย นจบ มี ครอบครัว ทำ�งานหนัก แล้วก็สร้างฐานะ ท่าน ผวภ. จึง อยากฝากมายังโรแทเรียนถึงการดำ�รงชีวิตว่า เพียง 30 ปี หลังจากนัน้ กร๊าฟชีวติ เริม่ นับถอยหลัง สิง่ ทีจ่ ะขาดไปในวัย ใกล้ อ าวุ โ สคื อ เพื่ อ นหรื อ มิ ต รที่ ดี โรตารี ใ ห้ เ ต็ ม อิ่ ม เรื่ อ ง มิตรภาพ มิตรต่างอาชีพ มิตรทีม่ อี ดุ มการณ์ ไม่มอี ะไรดีกว่า โรตารีอีกแล้วในความเห็นของผม โรตารีสอนเรามากมาย ด้วยวิธีการต่างๆ รูปแบบ โครงสร้าง การดำ�เนินการ ความ รู้สารพัด อยู่ที่เราชาวโรแทเรียนสนใจ ใส่ใจหรือไม่ โรแท เรียนวัยทำ�งานสามารถกอบโกยความรู้เหล่านี้ไปใช้ในชีวิต

ประเทศแน่นอน ทุกวันนีเ้ ป็นธรรมดาทีเ่ หลือสองคนในบ้าน แต่ด้วยเทคโนโลยี เราไม่รู้สึกว่าเราอยู่เพียงสองคน เรา สามารถติดต่อพูดคุยกันตลอดเวลา รวมทัง้ เห็นภาพด้วยทุก วัน ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน บางครั้งลูกที่อยู่ใกล้โอกาสพบปะพูด คุยน้อยกว่าลูกทีอ่ ยูไ่ กล เพราะทัง้ สองฝ่ายนึกตลอดเวลาว่า อยู่ใกล้กัน ปัญหาขัดแย้งในครอบครัวเป็นของธรรมดา เรา จะไม่ถกเถียงกันต่อหน้าลูก เพือ่ ไม่ให้เห็นตัวอย่างความขัด แย้งขณะมีอารมณ์ เราจะหยุดพูด แล้วปรับความเข้าใจกัน เมื่ออารมณ์สงบและมีสติปกติ พูดและตัดสินด้วยเหตุผล และขอโทษซึ่งกันและกัน แก้ปัญหาด้วยกัน ถ้าถามถึงโลกส่วนตัวของผม ผมไม่มีโลกส่วนตัว เพราะโลกส่วนตัวของผมคือ ครอบครัว ผมชอบอยู่กับ ครอบครัว ไปไหนไปด้วยกัน ไปทั้งครอบครัวยิ่งดี เราไป เทีย่ วในประเทศบ่อยและเทีย่ วต่างประเทศทัง้ ครอบครัวเอง หลายครั้ ง ทั้ ง อเมริ ก า แคนาดา ฮาวาย ออสเตรเลี ย นิวซีแลนด์ฯลฯ เราเช่ารถตลุยไปกันเอง ตอนลูกเล็กๆอยู่ เราขับเอง พอลูกโต เขาช่วยกันจัดการทั้งหมด มีความสุข มากๆ ครับ

การทำ�งาน การสร้างฐานะได้อย่างดี แนวทาง “การให้” ของโรตารี ช่วยให้ชีวิตกับความสุขที่ได้รับมาคุ้มค่าจริงๆ ไม่มีข้อจำ�กัดของอายุ ไม่มีใครบังคับ ทุกอย่างอยู่ที่ตัวเรา โอกาสเป็นของชาวโรแทเรียนทุกคน สัจจะธรรมข้อนี้ ท่าน ปล่อยไป หายไปจากการเป็นสมาชิก ชีวิตท่านเริ่มอับเฉา ไปตามกาลเวลาทันที คิดผิดคิดใหม่ได้ไม่ผิดกติกาอะไร ขอ ให้ชาวโรแทเรียนโชคดีทุกท่านครับ การมีชีวิตอยู่ในภาวะที่ดีและทรงคุณค่า ความ มุ่งมั่น ตั้งใจทุ่มเทอุทิศและเสียสละเพื่อส่วนรวม ทำ�ให้ เรารับรู้ได้ว่านี่คือก้าวแรกของการมุ่งไปสู่เป้าหมายแห่ง ความสำ�เร็จของภาค 3360 ภายใต้ของการบริหารโดย ผวภ.นพ.วีระชัย จำ�เริญดารารัศมี ฉบับหน้าของรอบด้านบ้านเรา พบกับเรื่องราว และมุมมองของสโมสรน้องใหม่ของภาค 3360 “ สโมสร ลุ่มน้ำ�เข็ก ” และ สโมสรเชียงใหม่สันทรายค่ะ สวัสดีค่ะ

สารผู้ว่าการภาค ๓๓๖๐ ฉบับที่ ๑ เดือนกรกฏาคม ๒๕๕๓


อน.ศุภรี ฉัตรกันยารัตน์ สโมสรโรตารีเชียงใหม่เหนือ

คำ�ขวัญโรตารี (Rotary mottoes)

คำ�ขวัญที่เป็นทางการของโรตารี Service Above Self and One Profits Most Who Serves Best เราสามารถติดตามกลับไปในยุคเริ่มแรก ขององค์กรโรตารี คือ ในปี 1911 คำ�ขวัญ He Profits Most Who Serves Best ได้รับการรับรองเป็นคำ�ขวัญของโรตารีในการประชุมใหญ่ครั้งที่ 2 ของ สมาคมโรตารีสากลของสหรัฐอเมริกา (the National Association of Rotary Clubs of America)ที่ Portland, Oregon คำ�ขวัญนี้ถูกปรับปรุง จากสุนทรพจน์ของโรแทเรียน Arthur Frederick Sheldon ซึ่งได้กล่าวใน การประชุมใหญ่ครั้งแรกที่ชิคาโกในปีก่อนหน้านั้น Sheldonได้ประกาศว่า “มีแต่ศาสตร์แห่งความถูกต้องเท่านั้นนำ� ไปสู่การใช้จ่ายของผู้อื่น ธุรกิจคือศาสตร์ของการบริการของมนุษยชาติ ผู้ที่ ได้กำ�ไรสูงสุดคือผู้ที่บริการดีที่สุด” ในการประชุมใหญ่ฯที่โอเรกอนก็ได้เกิดแรงบันดาลใจในคำ�ขวัญ Service Above Self เช่นกันคือในระหว่างการล่องเรือในแม่น้ำ�โคลัมเบีย Ben Collins นายกสโมสรโรตารี Minneapolis, Minnesota, USA ได้ สนทนากับโรแทเรียนชาว Seattleคือ J.E. Pinkhamเกี่ยวกับวิธีการที่ เหมาะสม ในการจัดองค์การของสโมสรโรตารี เขาได้เสนอให้สโมสรของเขา รับรองหลักการว่า Service, Not Self Pinkhamได้เชิญ Paul P. Harrisซึ่งได้ร่วมล่องเรือเข้าร่วมวง สนทนา ด้วย ซึ่งPaul Harrisได้ขอให้ Collins ขึ้นกล่าวปราศรัยในการ ประชุมใหญ่นั้นด้วยซึ่งคำ�ว่า Not Self ได้สร้างความซาบซึ้งอย่างใหญ่หลวง และในการประชุมใหญ่ที่ Detroitในปี 1950 มีการดัดแปลงบ้างเล็กน้อย แล้วจึงมีการรับรองคำ�ขวัญทั้งสองคือ He Profits Most Who Serves Best and Service Above Self ว่าเป็นคำ�ขวัญอย่างเป็นทางการของ โรตารี ในการประชุมสภานิติบัญญัติโรตารีปี1989ได้รับรองให้ Service Above Self เป็นคำ�ขวัญหลักของโรตารีเพราะเป็นปรัชญาที่ดีที่สุดที่ชักนำ� ให้ผู้อาสาสมัครให้ทั้งหลายปราศจากความเห็นแก่ตัว และ He Profits Most Who Serves Best ได้ถูกปรับเปลี่ยนเป็น They Profit Most Who Serve Best ในการประชุมสภานิติบัญญัติปี 2004 และในปัจจุบันก็ถูกปรับ เปลี่ยนเป็น One Profits Most Who Serves Best ในการประชุมสภา นิติบัญญัติ เมื่อปี 2010นี้


Historic moments -- Rotary mottoes

Rotary International News -- 7 July 2010

Rotary ’ s official mottoes, Service Above Self and One Profits Most Who Serves Best, trace back to the early days of the organization. In 1911, He Profits Most Who Serves Best was approved as the Rotary motto at the second convention of the National Association of Rotary Clubs of America, in Portland, Oregon. It was adapted from a speech made by Rotarian Arthur Frederick Sheldon to the first convention, held Chicago the previous year. Sheldon declared that “only the science of right conduct toward others pays. Business is the science of human services. He profits most who serves his fellows best.” The Portland convention also inspired the motto Service Above Self. During a convention outing the Columbia River, Ben Collins, president of the Rotary Club of Minneapolis, Minnesota, USA, talked with Seattle Rotarian J.E. Pinkham about the proper way to organize a Rotary club, offering the principle his club had adopted: Service, Not Self. Pinkham invited Paul P. Harris, who also on the boat trip, to join their conversation. Harris asked Collins to address the convention, and phrase Service, Not Self was met with great enthusiasm. At the 1950 RI Convention in Detroit, slightly modified versions of the two slogans were formally approved as the official mottoes of Rotary: He Profits Most Who Serves Best and Service Above Self. The 1989 Council on Legislation established Service Above Self as the principal motto of Rotary, because it best conveys the philosophy of unselfish volunteer service. He Profits Most Serves Best was modified by the 2004 Council to They Profit Most Who Serve Best and by the 2010 Council to its current wording, One Profits Most Who Serves Best.

สารผู้ว่าการภาค ๓๓๖๐ ฉบับที่ ๑ เดือนกรกฏาคม ๒๕๕๓


อน.เอกวุฒิ กาวิละ สโมสรโรตารีหางดง

Generation X or Y The Millenniam Generation หรือ Young Adults

ฉบับปฐมฤกษ์ ในยุค 2010-11 หรือ ปีบริหาร 255354 “ Building Communities Bridging Continents - ชุมชน สร้างสรรค์ สานสัมพันธ์โลก” ผวภ.นพ.วีระชัย จำ�เริญดารารัศมี ก็ได้เริ่มแล้วตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2553 เป็นต้นไป สำ�หรับ หน้านี้เรียกว่าหน้า “มุมเยาวชน–Youth Conner” ก็คงต้องนำ� เรื่องเด็กๆ เยาวชน และสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนหรือ เด็กๆ มานำ�เสนอ หลังจากที่ ปีบริหาร สมัย ท่าน ผวภ.แววดาว ลิ้มเล็งเลิศ ได้ให้โอกาส เขียนเรื่อง “เอกพาแอ่ว” ก็ได้พาตะลุย เที่ยวไปทุกแห่งหน คราวนี้ คงเห็น “เอกวุฒิ” ยุ่งกับเด็กมากๆ ไม่ว่าจะเป็น โครงการเยาวชน RiLA – Rotaract –Intaract or Youth Exchange Program (YE) เลยให้เป็นผู้เขียนเรื่องเด็ก ไปเสียเลย ก็ต้องบอกว่าถูกใจ แต่จะถูกอกใครก็ไม่รู้หรอกนะ ครับ อิอิ เอามาว่ากันในเรื่องของเด็กๆ กันเสียหน่อย ในบริหารของโรตารีใหม่นี้ พวกเราคงสังเกตว่า ในรอบ เกือบ 20 ปี โรตารีสากล มองเรื่องของเด็กๆ เป็นแบบเด็กๆ หมายถึงว่าไม่ค่อยปล่อยหมัดเต็มร้อยนะแหละครับ แต่อย่างที่ เรารู้ๆ การเพิ่มสมาชิกสโมสรก็หมายถึงการเพิ่มจำ�นวนผู้ที่จะ สานต่อเจตจำ�นงของโรตารีสากล นั่นเอง นั่นหมายถึงรายรับ ที่ ได้เพิม่ ขึน้ ของโรตารีสากล ไม่วา่ ทางตรงจากค่าสมาชิกรายปี แต่ รายได้แฝงก็คอื รายได้จากการค่าบริจาคในรูปแบบต่างๆ นัน่ เอง ไม่ว่าใครจะเข้ามาเป็นโรตารีแล้วละก็ สักวันก็ต้อง 1 เหรียญ พอล พี แฮร์รสิ 1000 เหรียญสหรัฐ ใช่ใหม? ครับ หรือไม่งนั้ เอา แค่ง่ายๆ ก็ 100 เหรียญ (ราวๆ 3500 บาท) ต่อปี EREY ก็จะ ถูกการนำ�เสนอชักชวนให้ช่วยบริจาคอย่างแน่นอน... ทีนี้ เมื่อโรตารีผ่านเลยตัวเลขวัย 100 กว่าปี การเพิ่ม สมาชิกภาพ นับว่าเป็นเรื่องหินๆ ของโรตารีเสียแล้ว (และเป็น ปัญหาทีน่ �ำ มาเป็นหัวเรือ่ งคุยได้ทกุ ปี ของทุกภาคในประเทศไทย) เพราะในโลกปัจจุบัน การเข้ามาเป็นสมาชิกองค์กร ที่พร้อมจะ ช่วยเหลือผู้คนด้อยโอกาสด้านต่างๆ นั้นเริ่มมากขึ้นและหลาก หลายรูปแบบมากกว่าเดิม รูปแบบการนำ�เสนอและบริหาร จัดการก็แตกต่างกันออกไป แล้วแต่ใครจะออกแบบกันแบบไหน ดี มีทั้ง เอ็นจีโอ NGO และองค์กร nonprofit organizations

ทีไ่ ม่ขนึ้ กับใครเลย และมีวธิ กี ารบริหารจัดการทีน่ า่ สนใจเสียด้วย จำ�นวนก็มากมาย โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เองที่เป็น เป็นเมืองใหญ่อันดับต้นๆ ของไทยยิ่งเห็นได้มากมาย ซึ่งผู้เขียน เองก็เป็นสมาชิกองค์กรเหล่านี้อยู่บ้างเช่นกัน ผมเคยได้ยินว่าจากผู้ใหญ่บางท่านว่า โรตารีหากไม่มี การปรับปรุงการบริหารอีกไม่เกิน 10-15 ปี จะตกงาน หรือ ไม่มี ใครสนใจจะเข้าร่วมงานด้วย เห็นจะเป็นเรื่องที่น่าจะเกิดขึ้นได้ จริงในอนาคต ด้วยเหตุว่าหากเราประเมินจากการเติบโตของ สมาชิกภาพของโรตารีทถี่ ดถอย (ขุนไม่คอ่ ยขึน้ ) นับว่าเป็นปัญหา ใหญ่ และการถูกแย่งสมาชิกจากองค์กรอื่นๆ ก็เป็นปัญหาด้วย เช่นกัน และงานบริการขององค์กรโรตารีเองหากมองให้ทะลุจะ พบว่ารัฐบาลชาติต่างๆ หันมาให้ความสนใจด้านนี้เป็นทุนเดิม และกลับมีแนวโน้มทีเ่ พิม่ ขึน้ ๆ เมือ่ ประเทศชาติมเี งินคงคลังมาก ก็จะผันตรงตามไปด้วย ผมว่าโรตารีสากลต้องจำ�เป็นสร้างรูปแบบการบริการ รวมทั้ ง การบริ ห ารจั ด การเสี ย ใหม่ เพิ่ ม อะไรหรื อ ก็ เ พิ่ ม ทั้ ง 1.เพิม่ จำ�นวนคน คือ สมาชิกภาพ และ 2.เพิม่ เงิน คือเงินบริจาค ที่ได้ยินว่าถดถอยจนต้องปรับการใช้จ่ายใหม่รวมถึงกระทบต่อ การทำ�โครงการขนดเล็ก รวมทั้ง 3.เพิ่มภาพลักษณ์ ที่ดีใหม่ๆ เราจะเห็นว่า ประธานโรตารีสากล คนปัจจุบัน RIP. Ray Klingsmith ได้วางคอนเซ็ปต์ของการบริหารนโยบายปี 2553-54 โดยหันมาให้ความสนใจต่อการเพิ่มสมาชิกและจูงใจ สมาชิกให้บริการครบทัง้ 4 แนวทาง และเน้นหนักไปทีเ่ รือ่ งของ การสนับสนุนกิจกรรมเยาวชนและคนรุน่ ใหม่ GenerationX or Y (บางประเทศเรียกกลุ่มคนเหล่านี้ว่า The Millenniam Generation หรือ young adults อายุราวๆ 20-30 ปีต้นๆ) หันมามองกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ นั่นก็คือ กลุ่มเยาวชน younger generations นั่ น เอง ตามที่ เ ราเคยมองถึ ง แค่ เ พี ย ง Interact(12-18) Rotaract(18-30) หรือกลุ่มคาดหวังจะเป็น โรแทเรี่ยนจาก GSE-Group Study Exchange (25-33) นั่นคือ การวางแผนทีด่ มี าก่อนเดิมๆ แต่ยงั ไม่ถงึ แก่นนัก เพราะผ่านการ พิสจู น์แล้วว่า ผลทีไ่ ด้รบั ยังไม่สมปรารถนา เพราะนับรายหัวใหม่


ที่เข้ามาเป็นสมาชิกองค์กรยังน้อยนั่นเอง แล้วที่นี้ โรตารีสากลจึงได้ลดจำ�นวนปีเกิด การรับคน เข้าสูอ่ งค์กรโรตารีมากขึน้ กว่าเดิม นัน่ รวมถึงการคิดค้นการเพิม่ สมาชิกใหม่ โดยให้เปิด สโมสรโรตารีผา่ นการทำ� อี-คลับ (สโมสร ที่ใช้อินเตอร์เน็ตหรือเครื่องมืออีเล็คโทรนิคอื่นๆ รองรับการ ประชุมแทนการประชุมโดยมีอาคารสถานที่แน่นอน) ซึ่งก็เกิด ขึ้นมากว่า 25 คลับ ในปัจจุบัน ถือว่าเดินทางมาถูกที่ถูกทาง เพราเริ่มที่จะมีคนรุ่น ใหม่ๆ ทีเ่ ล่นอินเตอร์เน็ตเป็นมาเข้าร่วมอุดมการณ์พอสมควร แต่ ก็นับว่าไม่มาก โดยเฉพาะพื้นที่โลกที่พัฒนาแล้ว แต่โลกที่กำ�ลัง พัฒนา และประเทศที่อุปโลกน์ตัวเองเสมอว่าพัฒนาแล้ว ก็ยัง คงเตาะแตะๆ เดินไปอย่างไม่แยแสเท่าใดนัก อาจจะเป็นเพราะ รูปแบบการบริหารจัดการและการจัดประชุม ถูกกำ�หนดมาเป็น แบบนี้แต่เดิม เมื่อครั้งเป็นอยู่ภายใต้การปกครองในระบบ สมบูรณาญาสิทธิราช ในบางประเทศ ทีฝ่ รัง่ บางคนหัวเราะทีต่ อ้ ง ร้องเพลงชาติก่อนประชุม ทั้งๆที่ พวกเขาผ่านการประชุมมา หลายประเทศและไม่เคยทำ�เลยมาก่อน ดังนัน้ การทีป่ ระธานโรตารีสากลมองถึงปัญหา เข้าถึง ปัญหา นั้นนับว่าท่านเก่งมาก และท่านมองโอกาสในการเพิ่ม สมาชิกของกลุ่มเป้าหมายใหม่คือเยาวชนรุ่นใหม่จริงๆ ได้อย่าง ถนัดดีนัก เพราะรู้ดีว่าอย่างไงๆ เสียพวกเขาเหล่านี้ในอนาคต คือรากฐานของโรตารี ในโอกาสต่อไปนัน่ เอง เปรียบเหมือนการ ตั้ง “กลุ่มหนุ่มสาวของวัด” ในประเทศไทยนั่นเอง และสมาชิก ที่สูงวัยแล้วคงมายืนอยู่ในตำ�แหน่งของที่ปรึกษาแทน เพราะ อย่างไรเสียโดยจำ�นวนของสมาชิกที่เริ่มทำ�บริการกับโรตารีแต่ เดิมบวกกับจำ�นวนปีของโรตารีสากลปาเข้าไปเกือบ 106 ปี แล้ว นัน้ ความชราภาพมันมาเยือนแล้วจริงๆ บวกกับความอ่อนล้าที่ ทำ�งานมาอย่างต่อเนื่อง คงไม่มีใครเถียงว่าจะทำ�อย่างแข็งขัน เหมือนวัยหนุ่มนะ เพราะผู้เขียนผ่านมาร่วม 16-17 ปี เห็นมา นานพอควร และในโลกปัจจุบันคนที่มองการไกลและมีสภาวะ เป็นผู้นำ�ที่ดีและเฉลียวฉลาด มักจะคอยใช้เด็กที่สดกว่าเป็นคน ให้บริการแทนตนเองและสนับสนุนให้ได้รับตำ�แหน่งสูงขึ้นใน หลายๆองค์กร เอาอย่าง มูลนิธโิ รงพยาบาลรามาธิบดี เลือกใช้บริการ และให้โอกาสแก่เด็กผู้หญิง วัยเพียง 26 ปี เป็นผู้รับหน้าที่ ประธานฝ่ายจัดหาทุน กว่า 2600 ล้านบาท (สองพันหกร้อยล้าน บาท) ต้องพิมพ์ไว้แบบนี้จะได้ไม่คิดว่าเขียนผิดหรือไม่ และเธอ ผู้นั้นก็มุ่งมั่นและทำ�ได้จริงๆ แทบไม่น่าเชื่อ (ออกอากาศใน รายการสุริวิภา ช่อง 9 อสมท) นี่จะเห็นว่า ผู้นำ�องค์กรนี้ มีวิสัย ทัศน์ และกล้าหาญ เขาต้องกล้าหาญกันแบบนี้แล้ว แต่ในอีก หลายองค์องค์กรยังคงใช้บริการแบบเดิมๆ แนวคิดแบบเดิมๆ ผู้ เขียนเองก็ว่ามีทั้งข้อดีและข้อด้อยในตัวของมันเอง แต่การปรับ เป็น หาใช่การมุ่งไปสู่จุดดับไม่ เพราะการเปลี่ยนแปลง คือ รากฐานของการพัฒนาขึ้นอย่างไม่ต้องสงสัย แต่กระนั้นในต่าง

ประเทศโดยเฉพาะส่วนงานของ โรตารีสากล ได้ประกาศเป็น นโยบายแล้วกับ เยาวชนคนรุ่นใหม่ เราภาค 3360 จึงมองข้าม เยาวชนต่อไปอีกไม่ได้เช่นกัน เพราะอย่างน้อยหากไม่มีอคติจน เกินไป ประเทศไทยเราตามฝรัง่ อยูแ่ ล้วในเรือ่ งแนวคิดในหลายๆ เรื่อง หรือว่าไม่จริง “ผู้นำ�ต้องกล้าคิดในเรื่องใหม่ๆ แต่ไม่ลืมจุด หมายที่ตั้งไว้” และเราเชื่อมั่นว่าคนรุ่นใหม่จะเป็นผู้สานต่อ นโยบายในอนาคตของโรตารีได้ดียิ่งขึ้นกว่าแน่นอน และ “ชน รุ่นใหม่” จะสามารถเข้าร่วมเป็นหนึ่งในแนวทางบริการของ โรตารี ร่วมกับ “บริการสโมสร” “บริการอาชีพ” “บริการ ชุมชน” และ “บริการระหว่างประเทศ” อันเป็นรากฐาน กิจกรรมของสโมสรโรตารีทั้งหลาย ซึ่ง ครั้งหนึ่ง มาร์ค แดเนียล มาโลนี ประธานสภานิติ บั ญ ญั ติ ฯ กล่ า วว่ า “นี่ เ ป็ น การเปลี่ ย นแปลงขนานใหญ่ ใ น ประวัติศาสตร์โรตารี” เขาเสริมว่า “โรแทเรียนทั้งหลายให้การ สนับสนุนโครงการเยาวชนอย่างเข้มแข็งมาตลอด ถึงแม้กจิ กรรม นี้จะไม่เคยเป็นหนึ่งในแนวทางบริการหลักของโรตารี ผมคิดว่า นี่จะเป็นการเสริมความแข็งแกร่งให้แก่พันธะกิจของเรา” และ ผมเองก็เชื่อมั่นว่าการเติบโตของโรตารีจะสอดคล้องไปกับการ รับสมาชิกใหม่ๆ จากกลุ่มวัยของ “ชนรุ่นใหม่” ด้วยเช่นกัน นโยบายของภาค 3360 กับงานของโรตารี ตามที่เคย วางแผนการเขียนไว้กบั บอกอ วานิช คนเก่งแห่งดินแดน แม่สาย ว่าจะนำ�ลงในต้นฉบับแรกๆ เมื่อมองในภาพรวม จากหนังสือ ทำ�เนียบภาค 3360 พบว่า เป้าหมายของภาค 3360 จาก 6 ข้อ ยังคงเน้นหนักในเรือ่ งเงินๆทองๆ คือการบริจาคไปเสีย 5 ข้อ แต่ เรื่องของการเพิ่มสมาชิกภาพนั้น เพื่อให้เกิดการหลุดพันเส้น พันธนาการ ต้องก้าวข้ามเส้น 1200 คน (อีก ค.ศ.2013 คือเส้น ตายที่กำ�หนด) และถือว่าเป็นบทบาทสำ�คัญอันดับต้นๆ ที่ทุก สมัยของผู้ว่าการภาคต้องทำ�อยู่ทุกปีเสมือนเป็นงาน routine หรืองานประจำ� แต่สดั ส่วนในเรือ่ งของเรือ่ งนโยบายด้านเยาวชน คนรุน่ ใหม่ นัน้ ยังมองไม่เห็น ทีร่ ะบุไว้จงึ ยังคงให้ความสำ�คัญตาม งานประจำ�ที่ดำ�รงอยู่และต้องกระทำ�ต่อไป ทั้ง การอบรมผู้น�ำ เยาวชนไรล่า RiLA – Rotaract –Intaract or Youth Exchange Program (YE) ลึกๆ อยากให้ภาคเราเพิ่มน้ำ�หนักการวางแผน และสนับสนุน Generation Club X or Y (This generation generally represents an increase in births from the 1980s and 90s) ตามนโยบายหลักของประธานโรตารีสากล บ้างไม่มากก็น้อย เรื่องนี้คงต้องผ่านการพิสูจน์อีกครั้ง ในรอบ ปีบริหาร 2553-54 อย่างแน่นอน หากท่านผู้ว่าการภาค 3360 ของเราไม่ลืมไปเสียก่อน.

สารผู้ว่าการภาค ๓๓๖๐ ฉบับที่ ๑ เดือนกรกฏาคม ๒๕๕๓


อน.จันทนี เทียนวิจิตร สโมสรโรตารี ล้านนาเชียงใหม่ สวัสดีค่ะมวลมิตรโรแทเรียนทุกท่าน “เครื อ ฟ้ า ” ขอรายงานตั ว เพื่ อ นำ � เสนอความ เคลือ่ นไหวของบุคคลในภาค ๓๓๖๐ ในคอลัมน์ Zoom Inside สำ�หรับปี บริหาร ๒๕๕๓ – ๒๕๕๔ แทน “เอื้องผึ้ง” ที่ขอพัก งานนีช้ วั่ คราว ข่าวไม่ได้แจ้งว่าเป็นเพราะภารกิจโครงการหลาย สิบล้านรออยูห่ รือเปล่า..***.. “เครือฟ้า” ขอฝากเนือ้ ฝากตัวกับ ทุกท่านด้วย หากท่านใดต้องการแจ้งความเคลื่อนไหวภายใน สโมสรของท่าน กรุณาส่งข่าวมาได้ที่ chuntanee@hotmail. com ปิดต้นฉบับทุกวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน..***..ประเดิมข่าว ด้วย ผวภ.นพ.วีระชัย จำ�เริญดารารัศมี ที่ตอนนี้เดินสายไปร่วม งานสถาปนาคณะกรรมการบริหารสโมสรต่างๆ ในทุกจังหวัด พร้อมกับโรตารีแอนน์ อน.ดร. บุษบง จำ�เริญดารารัศมี ซึ่งเป็น ทั้งคู่คิด คู่ใจ และเลขานุการส่วนตัว ทำ�ให้ท่านผู้ว่าการภาคดู กระฉับกระเฉง และตอนนี้ก็พร้อมเดินทางไปยังทุกหนทุกแห่ง เพื่อเยี่ยมสโมสรอย่างเป็นทางการ..***..ส่วนผู้ว่าการภาคผ่าน พ้น อผภ.แววดาว ลิ้มเล็งเลิศ ก็ไม่เหงายามเดินทางไปร่วมพิธี สถาปนาฯ ด้วยเช่นกัน เพราะมีลูกชายสุดหล่อ “รทร.นรินทร์ ลิ้มเล็งเลิศ” ที่เรียนจบจากประเทศสหรัฐอเมริกากลับมาเป็น บอดีก้ าร์ด..***..ขอแสดงความยินดีกบั ผวล.ชำ�นาญ จันทร์เรือง ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารศูนย์โรตารีใน ประเทศไทย ให้ทำ�หน้าที่บรรณาธิการบริหารนิตยสารโรตารี ประเทศไทย ปีบริหาร ๒๕๕๓–๒๕๕๕ วาระสองปี ซึ่งเราจะได้ เห็นรูปโฉมใหม่ของ นิตยสารฯ เร็วๆนี.้ ..หน้าตาจะเป็นยังไงต้อง คอยติดตามชม..***..ส่วน ผู้ว่าการภาครับเลือกปี ๒๕๕๕– ๒๕๕๖ ผวล. อนุรักษ์ นภาวรรณ ก็เริ่มเดินสายไปร่วมงาน สถาปนาฯ ทุกจังหวัดเพื่อขอคะแนนเสียง อุ๊บ..ไม่ใช่.. เดินสาย เพื่อเรียนรู้งาน ถ้าเป็นแบบนี้ทิดเป้..ไม่ใช่.. “เครือฟ้า” ขอบอก ว่า..อย่างนีต้ อ้ งดีแน่ๆ.. (อ่านออกเสียงแบบในทีวดี ว้ ยจ้า) ..***.. ขอปรบมือให้ อน. เสริมพงษ์ วงศสมานจิต แห่งสโมสรโรตารี ศรีสองแคว พิษณุโลก ที่ได้ลงมือทำ� “ปฏิบัติการ ๑๒๕ วัน” เพื่อก่อตั้งสโมสรโรตารีชาละวัน จ. พิจิตร จนสำ�เร็จลุล่วง ด้วย ความมุมานะในการประสานงานกับทุกฝ่ายทัง้ ในพืน้ ทีแ่ ละนอก พื้นที่ ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายนักที่จะไปตั้งสโมสรโรตารีในจังหวัดอื่น ถ้าใครได้อ่านรายงาน “ปฏิบัติการ ๑๒๕ วัน” ของท่านเสริม พงษ์แล้วจะต้องอึ้งและทึ่งในความมุมานะจริง ๆ..***..งาน สถาปนาฯ ทุกจังหวัดมีมิตรโรแทเรียนไปร่วมแสดงความยินดี กันอย่างคึกคัก ที่น่าชื่นชมในสปิริตคือ อผภ. ชัยสิน และโรตา รีแอนน์ปรารมณ์ มณีนันท์ ที่วันเสาร์ขับรถจากกรุงเทพมาร่วม

งานสถาปนาฯ ที่จังหวัดน่าน วันอาทิตย์เช้าเดินทางไปร่วมงาน ฌาปนากิจศพญาติทจี่ งั หวัดเชียงใหม่ และตอนเย็นกลับมาร่วม งานสถาปนาฯ ที่จังหวัดแพร่ คนวัยฉกรรจ์อย่างเราน่าจะดูไว้ เป็นแบบอย่าง..***.. เจอะเจอ อน. ธานินทร์ ศิริรัตนโนทัย สโมสรโรตารี แ ม่ จั น เห็ น ลุ ค ใหม่ ตั ด ผมสั้ น หุ่ น ดี แ ละ กระฉับกระเฉงขึ้น เมื่อถามไถ่ถึงได้รู้ว่าเคล็ดไม่ลับคือไปปฏิบัติ ธรรมและรับประทานอาหารมื้อเดียว ใครจะนำ�ไปปฏิบัติก็ไม่ หวงแต่ประการใด..***..ขอแสดงความยินดีกับ อน.ดร.สุรพล นธการกิจกุล สโมสรโรตารีเชียงใหม่เหนือ ที่ได้รับรางวัลเป็น เกียรติบัตรจากโรตารีสากล ในการบำ�เพ็ญประโยชน์ ครบสี่ แนวทาง ของปีบริหาร ๒๕๕๒–๒๕๕๓ เห็นผลงานแล้วอาจารย์ สุรพล สมควรได้รับรางวัลนี้จริงๆ ส่วนสโมสรอื่นในภาคก็มีผูที่ มีคุณสมบัติครบถ้วนเช่นเดียวกันอีกหลายๆ ท่าน ถ้าขยันเขียน เสนอไปยังโรตารีสากลเชือ่ ว่าจะมีหลายท่านทีไ่ ด้รบั เกียรติบตั ร นี้..***..ปีนี้โรตารีสากลประกาศไว้แล้วว่าจะมีรางวัล “สร้างสรรค์สโมสร” (Club Builder Award) ซึ่งเป็นรางวัล ใหม่ ที่ โรตารี ส ากลจะมอบให้ แ ก่ โรแทเรี ย น ที่ ทุ่ ม เทความ พยายามในการสนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ สโมสร ผู้ว่าการภาคจะเป็นผู้เสนอชื่อ บุคคลสำ�คัญผู้นี้เพื่อร่วม แข่งขันก่อนวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ รายละเอียดของ โครงการส่งชือ่ เข้าร่วมประกวดนีท้ า่ นสามารถอ่านเพิม่ เติมได้ที่ เว็บไซต์ www.rotary.org/awards ทราบแต่เนิน่ ๆ อย่างนีแ้ ล้ว สโมสรไหนจะส่งใครเข้าชิงรางวัลก็เตรียมตัวได้แล้ว ...เพือ่ ไม่ให้ พลาดเป้า “เครือฟ้า”ได้นำ�เกณฑ์คุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการ เสนอชื่อมาให้ดูกันที่คอลัมน์ “ใจถึงใจ”..น่าเสียดายที่ “เครือ ฟ้า” ยังไม่มคี ณ ุ สมบัตพิ อเพราะอายุโรตารีไม่ถงึ สิบปีและสโมสร ยังมีสมาชิกไม่ถึง 30 คน ไม่เป็นไรอีก 4 ปีเท่านั้น..รอได้ เจ้าค่ะ..***..รายการแสดงความยินดียังไม่หมดเพราะปีที่ผ่าน มา สโมสรโรตารีพิษณุโลกได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศหลายใบ ภายใต้การนำ�ของ นย.ชญากานต์ พิทตระพันธ์ นายกสโมสรปี ๒๕๕๒ – ๒๕๕๓ โดยสโมสรโรตารีพษิ ณุโลกได้รบั ถ้วยกรมหมืน่ นราธิปพงศ์ประพันธ์ จากโรตารี ประเทศไทย จากการเพิ่ม สัดส่วนสมาชิกภาพสูงสุด ขณะเดียวกันก็ได้รับถ้วยจำ�ลองจาก ภาค ๓๓๖๐ ประเภทเดียวกัน และถ้วยสมเด็จพระเทพรัตนราช สุดา จากการทำ�กิจกรรมครบวงจร ๔ กิจกรรม...ผลงานมี มากมาย รวมถึงการตัง้ สโมสรโรตารี ลุม่ น้�ำ เข็กด้วย... ยอดเยีย่ ม จริงๆ ..***..ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ภาค รทร. สันติ เหล่าพาณิชย์กุล สโมสรโรตารีเชียงใหม่กำ�ลังไฟแรง ในหลายๆ ด้าน ตอนนีอ้ อกข่าวภาคในรูปแบบของอีนวิ ส์ทกุ สอง สัปดาห์ และอัพเดทข้อมูลในเว็บไซต์ www.rotary3360.org ทุกสัปดาห์ แบบว่าใครต้องการทราบข่าวความเคลือ่ นไหวอะไร เกีย่ วกับโรตารีและภาคเข้าไปเปิดดูได้ทกุ เวลา ติดต่อส่งข่าวสาร ได้ที่ pr@rotary3360.org..***...เขียนกำ�ลังมันส์ แต่เนือ้ ทีห่ มด เสียก่อน พบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ. สาวเครือฟ้า


สารผู้ว่าการภาค ๓๓๖๐ ฉบับที่ ๑ เดือนกรกฏาคม ๒๕๕๓

DG2010-July-1  
DG2010-July-1  

District 3360 R.I. governor's letter

Advertisement