Page 1

10 สโมสรโรตารี จ.เชียงราย และ จ.พะเยา Installation Ceremony 2013-14

สถาปนา หอประชุมโรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 8 มิถุนายน ๒๕๕๖

1


พระบรมราโชวาท

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

องค์อุปถัมภ์สโมสรโรตารีในประเทศไทย คือ

ผู้มีสัญญลักษณ์ และเป็นตัวอย่าง ในการเสาะ แสวงหาความก้าวหน้า และ แห่ง โดยหน้าที่อันแสนหนัก ของท่านทุกๆ คน ซึ่งมี ธุรกิจและวิชาชีพแตกต่างกัน โดยมีความพยายามอย่างยิ่งยวด ที่จะหา วิถีทาง และ ความมุ่งหมายอันพึงปฏิบัติ ซึ่งเผชิญหน้าเราในยุค วิกฤติการณ์เช่นนี้ พระราชทานในโอกาสที่โรแทเรียนเข้าเฝ้า งานฉลองครบรอบ ๕๐ ปี ของสโมสรโรตารีในประเทศไทย ๑๕ ธันวาคม ๒๕๒๓


3


สารบรรณ

สถาปนา 10 สโมสรโรตารี จ

โรตารีสากล พระราชดำ�รัส หน้า สารบรรณ หน้า ประธานโรตารีสากล หน้า ธีม 2013-14 หน้า สาส์นแสดงความยินดี หน้า คณะกรรมการจัดงาน หน้า

4

2-3 4-5 6-7 8-9 10-13 14


จ.เชียงราย & จ.พะเยา ทำ�เนียบสมาชิก สโมสรโรตารีนครเทิง หน้า สโมสรโรตารีแม่สาย หน้า สโมสรโรตารีแม่จัน หน้า สโมสรโรตารีแม่ฟ้าหลวง หน้า สโมสรโรตารีนครเทิง หน้า สโมสรโรตารีแม่สาย หน้า สโมสรโรตารีแม่จัน หน้า สโมสรโรตารีแม่ฟ้าหลวง หน้า สโมสรโรตารีเชียงราย หน้า สโมสรโรตารีเชียงรายเหนือ หน้า สโมสรโรตารีเชียงแสน หน้า สโมสรโรตารีพาน หน้้า สโมสรโรตารีพะเยา หน้า สโมสรโรตารีเชียงคำ� หน้า

15-34 35-54 55-72 73-92 15-34 35-54 55-72 73-92 93-114 115-126 127-146 147-164 165-186 187-204

5


ประธาน

โรตารีสากล 2013-14

รู้จักประธานโรตารีสากลปี ๒๕๕๖-๕๗ แปลโดย อผภ. เกษมชัย นิธิวรรณากุล

6

รอน ดี เบอร์ตัน, สมาชิกของ สโมสรโรตารีนอร์แมน, โอ คลาโฮมา ประเทศ สหรัฐอเมริกา เป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะ กรรมการสรรหาตำ�แหน่งประธานโรตารีสากล สำ�หรับปี ๒๕๕๖-๕๗ เบอรต์นัจะกลายเป็นประธานนอมินิใีนวนัท่ี1ตลุาคมหากไม่มีผู้สมัครอื่น ประสงค์เสนอชื่อเพื่อท้าทาย ขณะนี้เบอร์ตันเกษียณแล้วจากการเป็นประธานมูลนิธิแห่ง มหาวิทยาลัยโอคลาโฮมา เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๐ เขาเป็นสมาชิกเนติบณัฑิตยสภา อเมริกันและเป็นสมาชิกในเนติบัณฑติยสภา ของคลีฟแลนด์เคาน์ตี้และของรัฐโอคลาโฮมา เขาจะต้องเข้าฝึกภาคปฏิบัติในโอคลาโฮมาก่อนที่ จะปฏิบัติหน้าที่ในศาลฎีกาสหรัฐอเมริกา. “นี่คือเวลาที่น่าตื่นเต้นของโรแทเรียนคนหนึ่ง” เบอร์ตันกล่าว “ผมเชื่อว่าเราโชคดที่อยู่ ในสถานภาพที่สามารถสร้างจุดแข็งของเราได้ โดยการใช้ประโยชน์จากแผนกลยุทธ์และแผนวิสัย ทัศน์อนาคต วิสัยทัศน์ของผมคือการที่โรแทเรียนทุกคนชื่นชมกับความหมายของการ เป็นโรแท เรียนด้วยเคร่ืองมือท้ังสองนี้ เราสามารถทำ�ให้วิสัยทัศน์นั้นเป็นจริงได้” ด้วยความเป็นคนทไม่อยู่นิ่งในชุมชน เบอร์ตันเป็นผู้ก่อตั้งและ เป็นประธานมูลนิธิ โรงเรียนภาครัฐแห่งเมืองมอร์แมน และเป็นผู้ก่อตั้งและอดีตสมาชิกคณะกรรมการบริหารมูลนิธิ ชุมชนเมืองนอร์แมน และจากการที่เขาเป็นอดีตรองประธานสภาลูกเสื้อพรมแดนสุดท้ายแห่ง อเมริกา ทำ�ให้เขาได้รับรางวัลซิลเวอร์บีเวอร์ด้วย เบอร์ตันเชื่อว่าการที่โรตารีส่งเสริมมาตรฐานด้านจริยธรรมระดับสูง เป็นหนึ่งใน คุณลักษณะที่ทำ�ให้โรตารีโดดเด่นกว่าองค์กรอื่น ๆ “ผมให้ความมั่นใจกับบรรดาผู้ที่เกี่ยวข้องกับเราว่าโรตารีคือองค์กรที่เชื่อถือได้” เขา


กล่าวว่า “พวกเราส่วนใหญ่ทำ�งานในหน่วยงานธุรกิจหรือวิชาชีพที่มีจริยธรรมกันอยู่ แล้ว บริการอาชีพในโรตารีช่วยเสริมหลักจริยธรรมเหล่านั้นเท่านั้นเอง เรามีหน้าที่ที่จ ะต้องดำ�รงสถานะให้อยู่เหนือจุดนั้นและก้าวให้สูงขึ้นไปอีก เพื่อให้แน่ใจว่าทุกการกระ ทำ�ของเราจะอยู่เหนือข้อบกพร่องทั้งหลาย” ด้วยการเป็นโรแทเรียนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๒ เบอร์ตันได้รับความไว้ วางใจให้เป็นรองประธานของคณะกรรมการวิสัยทัศน์อนาคตและเป็นสมาชิกในคณะ กรรมการเฉพาะกิจเพื่อขจัดโปลิโอสำ�หรับประเทศสหรัฐอเมริกา เขาเคยเป็นกรรมการ ทรัสตีของมูลนิธิโรตารีและได้เคยดำ�รงตำ�แหน่งรองประธานทรัสตีด้วย เขาเคยเป็น พิธีกรการอบรมผู้ว่าการภาค เป็นผู้ช่วยพิธีกรและผู้นำ�การอภิปราย รวมทั้งเคยเป็นผู้ ว่าการภาคมาก่อน ความรับผิดชอบอื่น ๆ ที่เขาได้รับมอบหมายมาก่อนในองค์กรโรตารีได้แก่ ประธานคณะกรรมการจัดการประชุมใหญ่โรตารีสากลปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่นิวออร์ลีนส์  รองประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน  กรรมการทรัสตีในคณะกรรมการบริ การอาชีพ  ที่ปรึกษากองทุนถาวรระดับประเทศ และเป็นผู้ประสานงานมูลนิธิโรตารี ในระดับภูมิภาค  เขาเป็นผู้ติดตาม (aide) ประธานโรตารีสากลปี พ.ศ. ๒๕๔๙-๕๐ วิล เลียม บี. บอยด์  นอกจากนี้เบอร์ตันยังได้รับประกาศเกียรติคุณ “บริการเหนือตน” จากโรตารีสากล  ประกาศเกียรติคุณจากมูลนิธิโรตารี  รางวัลบำ�เพ็ญประโยชน์ ที่โดด เด่น และรางวัลจากโครงการโลกไร้โปลิโอนานาชาติ เบอร์ตันและภรรยาของเขาเจตต้ามีบุตรด้วยกันสองคนและหลานสามคน

7


ประธาน

โรตารีสากล 2013-14

สารประธานโรตารีสากล 2013-14 อธิบายคำ�ขวัญเป็นทางการ

รูปแบบการประชุมสโมสรในวันนี้แตกต่างมากจากเมื่อ ๕๐ ปีที่แล้ว และหากท่าน มีโอกาสไปร่วมประชุมกับสโมสรโรตารีต่าง ๆ ทั่วโลกกว่า ๓๔,๐๐๐ สโมสร ท่านจะพบกับคน ประเภทต่าง ๆ เกือบทุกชั้นวรรณะ  ใช้ภาษาต่าง ๆ กันเกือบทุกภาษาในโลก พวกเขาช่วยกัน ทำ�โครงการที่มีทั้งขนาดเล็กในชุมชนของตนเอง จนถึงใหญ่ขนาดเป็นโครงการระดับโลก  ท่าน จะพบสโมสรที่ร่วมมือกันช่วยซ่อมสนามเด็กเล็กใกล้ ๆ บ้านในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ ในเวลา เดียวกันก็ยังมีส่วนร่วมในโครงการสุขอนามัยของโรงเรียนที่ตั้งอยู่ห่างออกไปหลายพันไมล์ และ ท่านยังจะได้พบกับกลุ่มคนที่พร้อมและตั้งใจทำ�โลกนี้ให้น่าอยู่ขึ้นไม่ว่าจะในชุมชนเล็ก ๆ หรือ ชุมชนโลก มีความแตกต่างกันเกี่ยวกับโรตารีในปัจจุบัน แต่รากฐานของโรตารีไม่เคยเปลี่ยน ตลอดเวลาที่ผ่านมาโรตารีมีพื้นฐานอยู่บนค่านิยมหลักห้าประการคือ การบำ�เพ็ญประโยชน์  มิตรภาพ  ความหลากหลาย  คุณธรรม  และภาวะผู้นำ�  ทั้งห้าข้อนี้คือค่านิยมที่นิยามความเป็ นโรแทเรียน เป็นค่านิยมที่เรายึดในการดำ�รงชีวิต  และเป็นค่านิยมที่พวกเรามุ่งหมายที่จะนำ�เข้ าไปสู่ชุมชนที่เราผูกพันธ์

8

พวกเรามาอยู่กันในโรตารีเพราะเราได้รับเชิญมา เราตัดสินใจเลือกยอมรับคำ�เชิญ นั้น และจาก วันนั้นเป็นต้นมาเราต้องตัดสินใจเลือกทุกวันว่าวันนี้ เราจะเป็นเพียงสมาชิกของ


สโมสรโรตารี หรือเราจะเป็นโรแทเรียนที่แท้จริง ในการเป็นโรแทเรียนนั้นเราผูกพันธ์ตัวเองไปไกลกว่าการทำ�เพียงการไปแสดงตัว ในที่ประชุมประจำ�สัปดาห์  เพราะการเป็นโรแทเรียนหมายถึงการเผชิญหน้ากับโลกนี้ โดย มีตัวท่านเป็นผู้หนึ่งที่มีบทบาทในโลกนั้นแบบที่ไม่เหมือนกับคนอื่น  มันหมายถึง ความรับ ผิดชอบของท่านต่อชุมชนและปฏิบัติตามบทบาทที่มี  และสิ่งที่ท่านปฏิบัติ คือ การแสดง ความริเริ่ม การทุ่มเทความพยายาม และการทำ�สิ่งที่ถูกต้อง ไม่ใช่ทำ�สิ่งที่ทำ�ได้ง่าย พวกเราทุกคนมาโรตารีเพื่อมีส่วนร่วมในการสร้างความแตกต่าง เฉกเช่นเดียวกับ การทำ�สิ่งต่าง ๆ ในชีวิต การทำ�โครงการบริการในโรตารีนั้นเมื่อท่านทุ่มเททำ�งานนั้นมาก เท่าไหร่ ท่านก็ได้รับผลตอบแทนที่ทรงคุณค่ามากเท่านั้น  หากท่านใส่ความพยายามในโค รงการบริการที่ทำ�เพียงเล็กน้อย ท่านคงไม่สามารถประสบความสำ�เร็จได้มากมาย และผล ตอบแทนที่ได้ก็คงไม่เป็นที่พอใจนัก  แต่หากท่านตัดสินใจอย่างจริงจังที่จะยึดมั่นในโรตารี นั่นหมายถึงท่านยอมที่จะน้อมนำ�โครงการของโรตารีและค่านิยมของโรตารีมาสู่การดำ�เนิน วิถีชีวิตประจำ�วันของท่าน ท่านจะเริ่มเห็นผลสะท้อนกลับที่ไม่น่าเชื่อ  ความน่าตื่นเต้นแล ะพลังที่สามารถเปลี่ยนชีวิตได้อย่างแท้จริง  และชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปได้มากที่สุดก็คือ ตัว ท่านนั่นเอง ในปีโรตารี ๒๕๕๖ - ๕๗ คำ�ขวัญและสิ่งที่ผมเชื้อเชิญให้ทุกท่านตั้งใจนำ�ไปปฏิบัติ คือ “ร่วมใจโรตารี เปลี่ยนชีวิต” ท่านได้ตัดสินใจเลือกติดเข็มโรตารีแล้ว ที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจเลือกของท่านต่อไป

รอน ดี เบอร์ตัน ประธานโรตารีสากล ปี ๒๕๕๖ - ๕๗

9


สาส์น

10

แสดงความยินดี


11


สาส์น

12

แสดงความยินดี


13


คณะกรรมการ งานสถาปนา 2556-57

14

ประธานจัดงาน

นยก.รังสรรค์ วันไชยธนวงศ์

รองประธานฯ

อน.วรกิจ อุ่ยอุทัย รทร.สุรพาสน์ กาญจนา

ฝ่ายจัดทำ�หนังสือ

อน.สุพิชฌาย์ อริยาภัทรวณิช รทร.มนต์ชัย ธนันต์วณิช รทร.เรวด กปิลกาญจน์

ฝ่ายจัดสถานที่

นยล.อนันต์ มงคล อน. ควร คำ�เหล็ก อน.ประจวน มังคละ

ฝ่ายการเงินและลงทะเบียน

รทร.บุษบา ธีรวิบูลย์ศิลป์ อน.ฐิตาภา สุเดชมารค รทร.อริยาภรณ์ พิชญานิธิวัฒน์ แอนน์อุไรวรรณ วีรศิริกุล

ฝ่ายจัดการอาหาร

อน.วินิจ วีรศิริกุล นย.เที่ยง น้อยก้อม รทร.รัตรวี ธนันต์วณิช

ฝ่ายจัดหาสปอนเซอร์

รทร.บุญม ปัญญาฟู รทร.สมศักดิ์ โพธิวัฒน์ อน.พีระพร เตือนสกุล

พิธีกร

นยก.รังสรรค์ วันไชยธนวงศ์ อน.วรกิจ อุ่ยอุทัย


นครเทิง

Nakorn Thoeng


สโมสรโรตารีนครเทิง

Rotary Club of NakornThoeng ประวัติสโมสรโรตารีนครเทิง

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2546 อน.นันทวัตร ธารกกาญจน์ สโมสรโรตารี แม่สาย ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนพิเศษผู้ว่าการภาค 3360 โดยมี อน. และสมาชิก จาก สโมสรโรตารีเชียงราย มาพบกับกลุ่มสมาชิกก่อตั้ง ได้เล่าถึงความเป็นมาของโรตารี สากล จนกระทั่งเข้ามาสู่การเป็นโรตารีประเทศไทย เมื่อทราบวัตถุประสงค์และสองฝ่ายมี อุดมการณ์ตรงกัน จึงมีการรวมกลุ่มก่อตั้งสโมสรโรตารีนครเทิงโดยการนำ�ของ นายกก่อตั้ง รังสรรค์ วันไชยธนวงศ์ ได้รับอนุญาตให้เป็นสโมสรโรตารีที่62 กลุ่ม 7 ภาค 3360 โรตารีสากล ฉลอง สารตราตั้งที่ภูชี้ฟ้า เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2547 มีการประชุมทุกวันจันทร์ เวลา 19.00 น ณ.ห้องริมน้ำ� บ่อกุ้งเที่ยงทูล อ.เทิง จ.เชียงราย 053-795-743

16


คณะกรรมการ

บริหารสโมสรฯ ปี 2013-2014

นายกสโมสร นย.อนันต์ มงคล นายกรับเลือก นยล.มนต์ชัย ธนันต์วณิช นายกผ่านพ้น อน.เที่ยง น้อยก้อม อุปนายกคนที่ 1 นยล.มนต์ชัย ธนันต์วณิช อุปนายกคนที่ 2 อน.เที่ยง น้อยก้อม เลขานุการ อน.สุพิชฌาย์ อริยาภัทรวณิช เหรัญญิก อน.วรกิจ อุ่ยอุทัย ประธานสมาชิกภาพ อน.วินิจ วีรศิริกุล ประธานบริหารสโมสร รทร.บุษบา ธีระวิบูลย์ศิลป์ ประธานโครงการบำ�เพ็ญประโยชน์ รทร.สุรพาสน์ กาญจนา ปฎิคม รทร.เรวดี กปิลกาญจน์ ประธานประชาสัมพันธ์ อน.ฐิตาภา สุเดชมารค ประธานมูลนิธิโรตารี อน.วรกิจ อุ่ยอุทัย

17


สาส์น

สาส์นจากนายกสโมสรโรตารีนครเทิง ปี 2556 – 2557

หลังจากที่ผมได้เข้ามาเป็นสมาชิกสโมสรโรตารีนครเทิง ผมก็ได้ชื่อว่าเป็นโรแทเรียน อย่างเต็มตัว ได้สัมผัสชีวิตของ การบริการผู้อื่นเหนือตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือเกี่ยวกับ เรื่องการต่อสู้โปลิโอให้สิ้นไปจากโลก การจัดหารถเข็ญแก่ผู้พิการ การจัดหาเครื่องกรองน้ำ�ดื่ม สะอาดแก่เด็กนักเรียน ในพื้นที่ของตนและพื้นที่อื่น ๆ และอีกหลากหลายบริการ ที่ได้ร่วมกับ สมาชิกในสโมสร ร่วมมือลงแรงทำ�งานจนประสบผลสำ�เร็จ ผมรู้สึกภูมิใจเพราะการทำ�งานทุก ครั้ง เราทำ�ด้วยใจภายใต้แนวทางและอุดมการของโรตารีสากล คือ “ เป็นความจริง อิงเที่ยง ธรรม นำ�ไมตรี ดีทุกฝ่าย ” จนถึงปีนี้ผมได้รับความไว้ไว้วางใจอันใหญ่หลวง จากสมาชิกทุกท่านในสโมสร ให้ผม มาทำ�หน้าที่หัวเรือใหญ่ลำ�นี้ ในตำ�แหน่งนายกสโมสร ดังนั้น ผมสัญญาว่าจะทุ่มเททั้งแรงกาย แรงใจ และความสามารถของผมร่วมกับสมาชิกทุกคน ดำ�เนินงานสานต่อกิจกรรมต่าง ๆ ให้ เดินหน้าต่อไปเช่นเดียวกับวงล้อของโรตารีสากล ที่ไม่มีวันหยุดหมุน. ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี อน.อนันต์ มงตล นายกสโมสรโรตารีนครเทิง ปี 2556 – 2557

18


สาส์นจากนายกผ่านพ้น

ตลอดระยะเวลา 1 ปี ที่ดำ�รงตำ�แหน่งนายกสโมสร ผมได้รับสิ่งดีๆจากมวลมิตรโรแท เรียนทุกๆท่าน ทั้งแอนน์ สุภาพบุรุษโรตารี ได้ให้ความร่วมมือในการทำ�งานให้สำ�เร็จลุล่วงไปได้ อย่างงดงามและภาคภูมิใจกับทุกกิจกรรมที่ได้ทำ� ตลอดจนมิตรภาพต่างสโมสร ในโอกาศที่มีการสับเปลี่ยนนายกและคณะกรรมการบริหารครั้งนี้ ผมจะทำ�งานเคียงข้างทุก ท่านเสมอครับ ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี อน.เที่ยง น้อยก้อม นายกสโมสรโรตารีนครเทิง ปี 2555 - 2556

19


ทำ�เนียบสมาชิก

1 อน.เที่ยง และ แอนน์ไพฑูรย์ น้อยก้อม Name PP.Thiang Noigom

Occupation จำ�หน่ายกุ้งสด อาหาร เครื่องดื่ม Address 78 ม.7 บ้านทุ่งขันไชย ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160 Tel 053-795-743 ,08-1031-5955

2 อน.ควร และ แอนน์โสภี คำ�เหล็ก Name PP. Krown Kamiek

Occupation รถบรรนทุกสิบล้อให้เช่า และ จำ�หน่ายหินและทราย Address 63 ม.15 ต.งิ้ว อ.เทิง จ.เชียงราย 57160 Tel 053-795435 , 08-1951-0176

3 อน. ฐิตาภา และสุภาพบุรุษโรตารี สุชาติ สุเดชมารค Name PP.Thitapa Sudetmark

Occupation รับราชการ Address 41 ม.20 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160 Tel 053-669-279 , 08-4739-5459

4 รทร.นิพนธ์ และ แอนน์วรา ดอนเมือง Name RTN.Niphon Donmuang

Occupation โรงงานบรรจุแก๊ส Address 342 ม.2 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160 Tel 053-795-111 , 08-9950-8885

20


5 อน. ประจวน และ แอนน์วิลัยภรณ์ มังคละ Name P.Prajuan Mungkala

Occupation รับเหมาก่อสร้าง Address 1 ม.2 ต.งิ้ว อ.เทิง จ.เชียงราย 57160 Tel 08-7189-7430

6 อน.พีระพร เตือนสกุล Name P.Peraporn Tueansakun Occupation ปั๊มน้ำ�มัน Address 330 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 5716 E-mail; nuinarak101@hotmail.com Tel 053-795-011 , 08-6187-0132

7 รทร.มนต์ชัย และ แอนน์สุภลักษณ์ ธนันต์วณิช Name RTN. Monchai Thananwanit

Occupation จำ�หน่ายวัสดุก่อสร้าง Address 128 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160 Tel 08-9635-4600 , 053-795-068-70 Email; terngtaw@cdc.ji-net.com

8 นยก. รังสรรค์ และแอนน์ดวงแข วันไชยธนวงศ์ Name PP.Rungsun Wanchaitanawong Occupation จำ�หน่ายปูนซีเมนต์สำ�เร็จรูป Address 230 ม.5 ต.งิ้ว อ.เทิง จ.เชียงราย 57160 Tel 08-1993-1399 Email; ppume@hotmail.com

21


ทำ�เนียบสมาชิก

9 รทร.รัตรวีร์ และสุภาพบุรุษโรตารี วิชัย ธนันต์วนิช Name RTN.Ratrawee Thananvanit

Occupation จำ�หน่ายอุปกรณ์ก่อสร้าง ไม้แปรรูป Address 9/5 ม.15 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160 Tel 053-795-218 , 08-1764-1719

10 อน. วรกิจ และ แอนน์เพ็ญผกา อุ่ยอุทัย Name PP.Vorakid Oueutai

Occupation จำ�หน่ายทองคำ�รูปพรรณ Address ห้างทองอุ่ยอุทัย 28/1 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160 Tel 053-795-022 , 08-1764-1812 Email; koboli999@hotmail.com

11 อน. สุพิชฌาย์ และ สุภาพบุรุษโรตารี สามารถ ตั้งไพบูลย์ Name PP.Supicha Ariyapattharawanit Occupation ร้านถ่ายรูป นิวดิจิตอล Address 276/1 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย Tel 053-795-395 , 08-4378-4168 Email;kunsu09@hotmail.com

12 รทร.สิงห์ทอง และแอนน์อทิตาธร หนุนนำ�สิริสวัสดิ์ Name RTN.Singthong Nunnamsirisawat

Occupation จำ�หน่ายอุปกรณ์การเรียน Address 286 ม.2 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย Tel 081-885-8891,081-960-6555

22


13 อน.วินิจ และแอนน์ อุไรวรรณ วีรศิริกุล Name PP.Vinit Veerasirikul

Occupation ร้านนริทร์มอเตอร์ Address 363 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160 Tel 053-795-262 , 08-1884-3735 Email; vinit_pf@hotmail.com

14 รทร.วาด และแอนน์ปัด พระแป่ Name RTN.Wad Prapae

Occupation ข้าราชการ Address 3 ม.19 ต.งิ้ว อ.เทิง จ.เชียงราย Tel 053-952-389 , 08-5715-9605

15 รทร.อริญาภรณ์ และสุภาพบุรุษโรตารี่ บรรณวัฒน์ พิชญานิธิวัฒน์ Name RTN.Ariyaporn Pitchayanitiwat Occupation ตัวแทนประกันชีวิต Address 9/5 ม.15 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย Tel 053-669-482 , 08-1950-6080 tarawasin@hotmail.com

16 รทร.บุษบา ธีระวิบูลย์ศิลป์ Name RTN.Busaba Teerawiboonsin

Occupation พนักงานรัฐวิสาหกิจ Address 92ม. 19 ถ.เทิง-เชียงของ ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย Tel 086-919-9254 Email; busaba_toy@hotmail.com

23


ทำ�เนียบสมาชิก

17 นย.อนันต์ มงคล Name P.Anan Mngkon

Occupation ร้านขายวัสดุก่อสร้าง Address 99 ม.14 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160 Tel 053-669083 , 08-6185-2919

18 รทร.บุญมี และแอนน์จำ�ปี ปัญญาฟู Name RTN.Boonmee Panyafu

Occupation ร้านรุ่งโรจน์ยนต์ Address 19 ม.15 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160 Tel 053-795-042 , 08-4804-7788

19 รทร.พิทักษ์ แอนน์สุชัญญา สันติพิทักษ์ Name RTN.Pitak Sunthipitak

Occupation ผู้จัดการธนาคาร Address 527/9 ถ.บรรพปราการ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 Email: suntih@hotmail.com Tel 09-1569-5565

20 รทร.พิษณุลักษณ ภูวุฒิ Name RTN.Pisanuruk Phuvut

Occupation ผู้จัดการธนาคาร Address 27 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160 Tel 08-9632-1412

24


21 รทร.สุรพาสน์ และแอนน์รัตนาวดี กาญจนา Name RTN.Surapas Kanjana

Occupation ผู้จัดการธนาคาร Address 279/19 ม.24 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย Tel 081-375-6312 E-Mail SURAPAST@SANOOK.COM

22 รทร.สมศักดิ์ และแอนน์ณัฐฐาพร โพธิวัฒน์ Name RTN.Somsak Phothiwat

Occupation จำ�หน่ายยางรถยนต์ Address 232 ม.20 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160 Tel 087-193-1847 , 053-795304

23 รทร.ลำ�ดวน วันวะนา Name RTN.Romdoun Wanwana

Occupation ข้าราชการครู Address 68 ม.2 ต.หงาว อ.เทิง จ.เชียงราย 57160 Tel 08-1034-7553

24 รทร.เรวดี กปิลกาญน์ Name RTN.Rewadee Kapilakan

Occupation พยาบาล Address 37/3 ม.15 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160 Tel 08-4365-6048

25


ทำ�เนียบนายกสโมสรโรตารีนครเทิง ปีที่1 ปีพ.ศ. 2546 – 2548 ปีที่2 ปีพ.ศ. 2548 – 2549 ปีที่3 ปีพ.ศ. 2549 – 2550 ปีที่4 ปีพ.ศ. 2550 – 2551 ปีที่5 ปีพ.ศ. 2551 – 2552 ปีที่6 ปีพศ. 2552 - 2553 ปีที่7 ปีพ.ศ. 2553 – 2554 ปีที่8 ปี.พ.ศ. 2554 – 2555 ปีที่9 ปีพ.ศ. 2555 - 2556

นยก.รังสรรค์ วันไชยธนวงศ์ PHF นย.วรกิจ อุ่ยอุทัย PHF นย.วินิจ วีรศิริกุล PHF นย.พีระพร เตือนสกุล PHF อน.ฐิตาภา สุเดชมารค PHF นย.ประจวน มังคละ นย.สุพิชฌาย์ อริยาภัทรวณิช PHF นย.ควร คำ�เหล็ก นย.เที่ยง น้อยก้อม

รายชื่อผู้ทำ�คะแนนการประชุม 100 เปอร์เซ็นต์ 1. นยก.รังสรรค์ วันไชยธนวงศ์ 2. อน.วรกิจ อุ่ยอุทัย 3. อน.สุพิชฌาย์ อริยาภัทรวณิช 4. อน.วินิจ วีรศิริกุล 5. อน.ฐิตาภา สุเดชมารค 6. นย.ควร คำ�เหล็ก 7. อน.ประจวน มังคละ 8. รทร.อริยาภรณ์ พิชญานิธิวัฒน์ 9. อน.พีระพร เตือนสกุล 10. รทร.มนต์ชัย ธนันต์วณิช 11. รทร.รัตรวี ธนันต์วณิช

26

9 ปีที่ติดต่อกัน 9 ปี 9 ปี 9 ปี 9 ปี 9 ปี 9 ปี 9 ปี 8 ปี 8 ปี 8 ปี


กิจกรรม

Club Activities 2012-2013 มอบหม้อก๋วยเตี๋ยวไร้สารตะกั่ว ที่ตำ�บลวียง อำ�เภอเทิง

27


กิจกรรม

Club Activities 2012-2013 มอบรถเข็นให้แก่ผู้พิการ ที่ตำ�บลเวียง อำ�เภอเทิง

28


มอบผ้าห่มและเสื้อกันหนาว ที่บ้านหมู่14 ตำ�บลเวียง อำ�เภอเทิง

29


Sponsor

ผู้สนับสนุน

30


31


Sponsor

ผู้สนับสนุน

32


33


34


แม่สาย

Maesai


สโมสรโรตารีแม่สาย

Rotary Club of Maesai Club No. 16282

ปีที่รับสาส์นตราตั้ง 1981 นายกก่อตั้ง นยก.สำ�เริง บุญโยปกรณ์ ผู้แทนพิเศษ นพ.กิจชัย ยิ่งเสรี ผู้ว่าการภาคปีที่ก่อตั้ง ผวภ.นพ.เล็ก นานา RI Themes : “Take time to serve” ประชุมทุกวันพฤหัส เวลา 19.30 น. สถานที่ประชุม โรงแรมปิยะพรเพลส ถ.พหลโยธิน แม่สาย เชียงราย

คณะกรรมการ

บริหารสโมสรฯ ปี 2013-2014

36

นย.วิชัย เหล่าประภัสสร PHF นายกสโมสร


อน.วาณิช โยธาวุธ MPHF เลขานุการสโมสร

อน.จักรวาล อุดรพงษ์พันธ์ MPHF เหรัญญิก

อน.ไพรัตน์ มณีวรรณ์ PHF ประธานคณะ กรรมการ บริการสโมสร

อน.พงษ์เทพ อินทรานุปกรณ์ PHF ประธานคณะ กรรมการ สมาชิกภาพ

อน.อรุณ จาโกต้า PHF ประธานคณะ กรรมการ มูลนิธิโรตารี

อน.นันทวัตร ธารกกาญจน์ ประธานคณะ กรรมการ โครงการบำ�เพ็ญ ประโยชน์

อน.ตระสัก ศรีธิพรรณ ประธานคณะ กรรมการ ประชาสัมพันธ์

อน.บุญธรรม ทิพย์ประสงค์ PHF อุปนายกคนที่ 1

37


ประวัติ

สโมสรโรตารีแม่สาย

เมื่อ เดือนมีนาคม ปี พ.ศ.2524 นยก.นพ.กิจชัย ยิ่งเสรี และโรแทเรียนจากสโมสร โรตารีเชียงราย ได้มาพบกับพ่อค้าและนักธุรกิจของตลาดแม่สาย เพื่อชักชวนให้ก่อตั้งสโมสร โรตารีขึ้นในชุมชนในแม่สาย และได้ให้ความรู้เรื่องโรตารีเบื้องต้นพอสมควร และต่อมา นยก.นพ.กิจชัย และคณะได้มาสนเทศโรตารีอีก 3 ครั้ง จนครั้งสุดท้าย เมื่อต้นเดือนกรกฎาคม 2524 จึงได้จัดก่อตั้งสโมสรโรตารีแม่สาย(ชั่วคราว) โดยมี นยก. นพ.กิจชัย ยิ่งเสรี เป็นผู้แทนพิเศษ ผู้ว่าการภาค 330 โรตารีสากล (นพ.เล็ก นานา) เป็น ผู้ก่อตั้ง และได้รับเกียรติจาก อผภ.พิชัย รัตกุล (ในขณะนั้น) เป็นประธานในพิธีก่อตั้ง และ มีสมาชิกก่อตั้ง 30 คน และเลือก นยก.สำ�เริง บุญโยปกรณ์ นายอำ�เภอแม่สาย เป็นนายก ท่านแรก โรตารีสากลรับเข้าเป็นสมาชิกเมื่อ 18 สิงหาคม 2524 เป็นสโมสรที่ 56 ของภาค 38 330 โรตารีสากล จนถึงปัจจุบันสโมสรโรตารีแม่สายก่อตั้งมาแล้ว 33 ปี


39


ทำ�เนียบสมาชิก

1 อน.กำ�พล ศรีมนัส และ แอนน์ สุธาศินี จารุจินดา PP.Kamphon Srimanut & Sutasinee Jarujinda

OCCUPATION Electric Application เครื่องใช้ไฟฟ้า ADDRESS 410-411 ถ.พหลโยธิน ต.แม่สาย อ.แม่สา จ.เชียงราย 410-411 Paholyothin Rd. Maesai Chiangrai Thailand 57130 TEL 0-5373-1139 MOBILE 08-6911-1555

2 รทร.จักรวาล และแอนน์ ดวงใจ อุดรพงษ์พันธ์ MPHF Rtn.Jukawarn & Duangjai Udornpongphun MPHF

OCCUPATION Sanitary Dealer จำ�หน่ายสุขภัณฑ์ ADDRESS ร้านหยีซิน 18 ม.7 ถ.พหลโยธิน ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย Yeesin 18 Moo 7 Paholyothin Rd. Maesai Chiangrai 57130 TEL 0-5373-1631 MOBILE 08-1882-5532

3 อน.เจษฎา และ แอนน์สุมาลี อุณหพัฒนา PP.Jesada & Sumalee Oonhapatana

OCCUPATION Fertilizer Dealer จำ�หน่ายเคมีเกษตร ADDRESS ร้านอุดมภัณฑ์การเกษตร 414/8 ม. 1 ต.เวียงพางคำ� อ.แม่สาย จ.เชียงราย Udomphankarnkased 414/8 Moo 1 Wiangpangkam Maesai Chiangrai Thailand 57130 TEL 0-5373-1086 MOBILE 08-6688-1722

4 อน.ตระสัก ศรีธิพรรณ์ และ แอนน์ พัทธ์ธีรา ภักดี PP.Trasak Srithipan & Pattira Pukdee

40

OCCUPATION Advertising Producer and Media สื่อสิ่งพิมพ์ ADDRESS 350-3 ม. 8 ถ.เพชรยนต์ ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 350-3 Moo 8 Petyon Rd. Maesai Chiangrai Thailand 57130 TEL 0-5364-0124 MOBILE 08-9555-9090


5 อน.บัณฑิต และ แอนน์ นงลักษณ์ รัตนวิมล PP.Bundit & Nongluck Rattanawimol

OCCUPATION Tutor Academy สถาบันกวดวิชา ADDRESS 44 ม.7 ถ.พหลโยธิน ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 44 Moo 7 Paholyothin Rd. Maesai Chaingrai Thailand 57130 TEL 0-5373-1118 MOBILE 08-94681-4519

6 รทร. บัณฑิต และ แอนน์ พรรณี รุจิพรรณ์ Rtn.Bundit & Phannee Rujiphan OCCUPATION Export - Import ADDRESS 489 ม.13 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 489 Moo 13 Maesai Chiangrai 57130 TEL MOBILE 089-635-5460

7 อน.บุญธรรม และ แอนน์ สุวรรณา ทิพย์ประสงค์ PHF PP.Boontham & Suwanna Tipprasong PHF

OCCUPATION Antique Dealer ค้าวัตถุโบราญ ADDRESS ร้านเม็งราย แอนติก 277 ม.7 ถ.พหลโยธิน อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 Mengrai Antique 277 Mu 7 Paholyothin Rd. Maesai Chiangrai Thailand 57130 TEL 0-5373-1423 MOBILE 08-6911-0312

8 อน.ทวีศักดิ์ และ แอนน์อรพินท์ สดศรีวิบูลย์ PP.Taweesak & Orrapin Sodsriviboon OCCUPATION Animal Feed อาหารสัตว์ ADDRESS ร้านแสงทวี 234 ม.1 ต.เวียงพางคำ� อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 Saengawee 234 Moo 1 Wiangpangkum Measai Chiangrai Thailand 57130 TEL 0-5373-1056 MOBILE 08-1850-2878

41


ทำ�เนียบสมาชิก

9 อน.นันทวัตร และ แอนน์สุมาลี ธารกกาญจน์ PP.Nantawad & Sumalee Tarakakarn

OCCUPATION LPG Accessories Supplier จำ�หน่ายเตาแก๊ส ADDRESS แม่สายแก็ส 3 ม.10 ถ.พหลโยธิน ต.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 Maesaigas 3 Moo 10 Paholyothin Rd. Maesai Chiangrai Thailand 57130 TEL 0-5373-1129 MOBILE 08-5712-8129

10 อน.พงษ์เทพ อินทรานุปกรณ์ PHF PP.Pongthep Intranupakorn

OCCUPATION Construction & Paint วัสดุก่อสร้าง ADDRESS พรศรีเจริญ 319/4-6 ม.13 ถ.เหมืองแดง-ปิยะพร อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 Porsrichareon 319/4-6 Moo 13 Muangdang-Piyaporn Rd. Maesai Chiangrai Thailand 57130 TEL 0-5364-4995 MOBILE 08-1883-5201

11 อน.ไพรัตน์ และ แอนน์สายทอง มณีวรรณ์ PHF PP.Phairat & Saitong Maneewan PHF OCCUPATION Gem Dealer ค้าอัญมณี ADDRESS 168 ม.7 ตลาดแพร่ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 168 Mu 7 Taladphae Maesai Chiangrai Thailand 57130 TEL 0-5373-3116 MOBILE 08-1671-3898

12 อน.รพินทร์ และ แอนน์มันจูบาลา จาโกต้า PHF PP.Raphin & Manjubala Jakota PHF

42

OCCUPATION Textile Wholesale ค้าส่งสิ่งทอ ADDRESS 22 ม.7 ถ.พหลโยธิน อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 22 Mu 7 Paholyothin Rd. Maesai Chiangrai Thailand 57130 TEL 0-5373-1038 MOBILE 08-3575-9111


13 อน.รัชพล และ แอนน์วนิดา ศรีธรรม PP.Ratchaphon & Wanida Sritham

OCCUPATION Teacher รับราชการครู ADDRESS 21/3 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.เวียงพางคำ� อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 21/3 Mu3 Paholyothin Rd. Wiangpangkam Maesai Chiangrai Thailand 57130 TEL 0-5373-2050 MOBILE 08-9555-1991

14 อน.วาณิช โยธาวุธ MPHF PP.Vanit Yotharvut MPHF

OCCUPATION Jade Factory โรงงานเจียรนัยหยก ADDRESS บจก. หยกทองทวี 17-17/1 ถ.พหลโยธิน ต.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 Jade Thongtavee Co.,Ltd 17-17/1 Paholyothin Rd. Maesai Chiangrai Thailand 57130 TEL 0-5373-1013 MOBILE 08-1530-4457

15 อน.วิชัย ศรีพธูราษฎร์ MPHF PP.Wichai Sripatoorajh

OCCUPATION Fabric Exporter ส่งออกผ้าผืน ADDRESS ร้านเซียงล้ง 124 ม.10 ถ.พหลโยธิน อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 Sianglong 124 Moo 10 Paholyothin Rd. Maesai Chiangrai Thailand 57130 TEL 0-5373-1611 MOBILE 08-1882-9873

16 นย. วิชัย และ แอนน์บุญเพ็ญ เหล่าประภัสสร PHF PP.Wichai & Biinpen Laoprapatsorn PHF

OCCUPATION Tyre Dealer ขายยางรถยนต์ ADDRESS บจก.เอส ที เซ็นทรัล 383 ม.7 ถ.พหลโยธิน อ.แม่สาย จ.เชียงราย ST Center 383 Moo 7 Paholyothin Rd. Maesai Chiangrai Thailand 57130 TEL 0-5373-1059 MOBILE 08-1952-5396

43


ทำ�เนียบสมาชิก

17 อน.วิมล และ แอนน์ลีลาวัลย์ เอ็งไพบูลย์ PHF PP.Wimol & Leelawan Engpaiboon PHF

OCCUPATION Agriculture เกษตรกรรม ADDRESS ศรีเจริญ 305 ม.1 ถ.พหลโยธิน อ.แม่สาย จ.เชียงราย Sricharaen 305 Mu 1 Paholyothin Rd. Maesai Chiangrai Thailand 57130 TEL 0-5373-1028 MOBILE 08-1993-2773

18 อน.สมบูรณ์ และ แอนน์สุพัตรา ศรีนรศักดิ์ศิลป์ PHF PP.Somboon & Supatra Srinorasaksilp PHF

OCCUPATION Import and Export ADDRESS สมบูรณ์พืชผล 49/1 ม.10 ถ.เหมืองแดง อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 Somboonpuechphol 49/1 Moo 10 Muangdang Rd. Maesai Thailand 57130 TEL 0-5373-1337 MOBILE 08-1568-8484

19 อน.สุทัศน์ และ แอนน์พรศรี ตรีวัฒนาวงศ์ PHF PP.Suthat & Pornsri Treewatanawong PHF

OCCUPATION Automoblie Sparepart Dealer อะไหล่ยนต์ ADDRESS ร้านไทยยง 309 ม.1 ถ.พหลโยธิน อ.แม่สาย จ.เชียงราย 567130 Thaiyong 309 Moo 1 Paholyothin Rd. Wiangpangkum Maesai Chiangrai Thailand 57130 TEL 0-5373-1359 MOBILE 08-1020-5685

20 อน.ธวัช ธชรัตน์ PP. Travach Tacharath

44

OCCUPATION Lawyer ทนายความ ADDRESS 14 ม.10 ถ.พหลโยธิน ต.โป่งผ่า อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 14 Mu 10 Paholyothin Rd. T. Phongphar Maesai Chiangrai Thailand 57130 TEL 0-5364-6911 MOBILE 08-6731-1159


21 อน.อภิชัย และ แอนน์ ภาริณี คีลาวัฒน์ PHF PP.Aphichai & Parinee Keelarwat PHF

OCCUPATION Supermart ซุปเปอร์มาร์ท ADDRESS เอ แอนด์ พี ซุปเปอร์มาร์ท ถ.เหมืองแดง อ.แม่สาย จ.เชียงราย A&P Supermart Muangdang Rd. Maesai Chaingrai Thailand 57130 TEL 0-5373-1034 MOBILE 08-1681-7988

22 อน.อรุณ และ แอนน์ซามีล่า จาโกต้า PHF PP.Aroon & Samila Jakota

OCCUPATION Taxtlie Trader ค้าปลีกสิ่งทอ ADDRESS 22 ม.7 ถ.พหลโยธิน อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 22 Mu 7 Paholyothin Rd. Maesai Chiangrai Thailand 57130 TEL 0-5373-1037 MOBILE 08-1671-2803

23 รทร.อำ�นวย และ แอนน์ อุทัยวรรณ หมื่นสมบัติ Rtn.Umnuai & Uthaiwan Meunsombut

OCCUPATION Retired ข้าราชการบำ�นาญ ADDRESS 158 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.เวียงพางคำ� อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 158 Mu 3 Paholyothin Rd. Wiangpangkum Maesai Chiangrai Thailand 57130 TEL 0-5373-4400 MOBILE 08-9851-4852

24 รทร. ไพบูลย์ พลธนะวสิทธิ์ Rtn.Phaiboon Polthanawasith

OCCUPATION Lawyer ทนายความ ADDRESS 433-434 ม.1 ถ.พหลโยธิน ต.เวียงพางคำ� อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 433-434 Moo 1 Paholyothin Rd. Wiangpangkum Maesai Chiangrai Thailand 57130 TEL MOBILE 089-126-8168

45


ทำ�เนียบสมาชิก

25 รทร.สมพงษ์ สมภักดี Rtn.Sompong Sompukdee

OCCUPATION นักสังคมสงเคราะห์ ADDRESS 158 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.เวียงพางคำ� อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 158 Mu 3 Paholyothin Rd. Wiangpangkum Maesai Chiangrai Thailand 57130 TEL 0-5373-4400 MOBILE 08-9851-4852

26 รทร.ชาญยุทธ และ แอนน์กรรณิกา อัมพรอรุณ Rtn.Charnyuth & Kanikar Umpornarun OCCUPATION ผลิตและจำ�หน่าย MetalSheet ADDRESS 333/159 หมู่บ้านพิมุกต์ 4 ซอย 7 ต.สันพระเนตร์ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 333/159 Pimook4 Village Soi 7 SunphraNet SunSai Chiangmai 50210 TEL MOBILE 084 170 1222

27 รทร.ชาญชัย และ แอนน์ ปาริชาติ อัมพรอรุณ Rtn.Charnchai Umpornarun

OCCUPATION ค้าปลีกส่งเครื่องนุ่งห่ม ADDRESS 221. ม.1. ต.เวียงพางคำ� อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 221 Moo 1 Wiangpangkum Maesai Chiangrai 57130 TEL MOBILE 080 120 0123

28 รทร.สง่า และ แอนน์ กุลลดา อุฬารวิริยานนท์ Rtn.Sangar Ularnviriyarnondh

46

OCCUPATION ร้านทวินดิจิตอลสตูดิโอ ADDRESS 131/5 หมู่8 ถ.พหลโยธิน ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 131/5 Moo 8 Paholyothin rd. Maesai Chiangrai Thailand 57130 TEL MOBILE 081-0226788


ทำ�เนียบนายกสโมสร

รับสารตราตั้งเมื่อ 18 สิงหาคม 1981

ปีแรก ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 ปีที่ 6 ปีที่ 7 ปีที่ 8 ปีที่ 9 ปีที่ 10 ปีที่ 11 ปีที่ 12 ปีที่ 13 ปีที่ 14 ปีที่ 15 ปีที่ 16 ปีที่ 17 ปีที่ 18 ปีที่ 19 ปีที่ 20 ปีที่ 21 ปีที่ 22 ปีที่ 23 ปีที่ 24 ปีที่ 25 ปีที่ 26 ปีที่ 27 ปีที่ 28 ปีที่ 29 ปีที่ 30 ปีที่ 31 ปีที่ 32

ปี พ.ศ. 2524−2525 ปี พ.ศ. 2525−2526 ปี พ.ศ. 2526−2527 ปี พ.ศ. 2527−2528 ปี พ.ศ. 2528−2529 ปี พ.ศ. 2529−2530 ปี พ.ศ. 2530−2531 ปี พ.ศ. 2531−2532 ปี พ.ศ. 2532−2533 ปี พ.ศ. 2533−2534 ปี พ.ศ. 2534−2535 ปี พ.ศ. 2535−2536 ปี พ.ศ. 2536−2537 ปี พ.ศ. 2537−2538 ปี พ.ศ. 2538−2539 ปี พ.ศ. 2539−2540 ปี พ.ศ. 2540−2541 ปี พ.ศ. 2541−2542 ปี พ.ศ. 2542−2543 ปี พ.ศ. 2543−2544 ปี พ.ศ. 2544−2545 ปี พ.ศ. 2545−2546 ปี พ.ศ. 2546−2547 ปี พ.ศ. 2547−2548 ปี พ.ศ. 2548–2549 ปี พ.ศ. 2549-2550 ปี พ.ศ. 2550-2551 ปี พ.ศ. 2551−2552 ปี พ.ศ. 2552−2553 ปี พ.ศ. 2553−2554 ปี พ.ศ. 2554−2555 ปี พ.ศ. 2555−2556

นายกก่อตั้งสำ�เริง ปุณโยปกรณ์ นายก นพ.ประพันธ์ ฑีฆะวานิช นายก สมชัย คีลาวัฒน์ นายก รพินทร์ จาโกต้า นายก เจริญ ชินะรังษี นายก พิพัฒน์ คุณากรบดินทร์ นายก เอ็ม แก้วหลวง นายก เจริญ รัตนวิมล นายก สุทัศน์ ตรีวัฒนาวงศ์ นายก เจษฎา อุณหพัฒนา นายก พิชัย คงศรีเจริญ นายก อโศก จาโกต้า นายก พิพัฒน์ คุณากรบดินทร์ นายก สมบูรณ์ ศรีนรศักดิ์ศิลป์ นายก อรุณ จาโกต้า นายก วิมล เอ็งไพบูลย์ นายก บุญธรรม ทิพย์ประสงค์ นายก นันทวัตร ธารกกาญจน์ นายก ทวีศักดิ์ สดศรีวิบูลย์ นายก เกษม สุนันตา นายก อภิชัย คีลาวัฒน์ นายก วาณิช โยธาวุธ นายก วิชัย ศรีพธูราษฎร์ นายก ไพรัตน์ มณีวรรณ นายก พงษ์เทพ อินทรานุปกรณ์ นายก ดอน ไชยดวง นายก กำ�พล ศรีมนัส นายก บุญลือ ปาระมี นายก ตระสัก ศรีธิพรรณ์ นายก บัณฑิต รัตนวิมล นายก รัชชพล ศรีธรรม นายก ธวัช ธชรัตน์

47


กิจกรรม

Club Activities 2012-2013

48


ต้อนรับผู้ว่าการภาค อนุรักษ์ แอนน์ อัมพร นภาวรรณ เยี่ยมสโมสร โรตารีแม่สาย อย่างเป็นทางการ

ร่วมถวายพระพร วันปิยมหาราช กิจกกรม หยอดโปลิโอ บริเวณด่านชายแดน อ.แม่สาย

49


กิจกรรม

Club Activities 2012-2013

50


ร่วมประชุม District Conference ที่สุโขทัยอย่างเข้มแข้งจน ได้รับ รางวัล ถ้วยกรมหมื่นฯ

งานสถาปนา ๓ สโมสรอินเตอร์แรคท์ ใน จ.เชียงราย 51


กิจกรรม

Club Activities 2012-2013

52


ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ อน.บุญธรรม ทิพย์ ประสงค์ รับตำ�แหน่งประธานหอการค้า จ.เชียงราย

งานฉลองปีใหม่ และ แซยิด อ.อรุณ จาโกต้า ของสโมสรโรตารีแม่สาย ใน ธีมที่ชื่อว่า “Incredible India”

53


Sponsor

ผู้สนับสนุน

54


แม่จัน

MaeChan


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


แม่ฟ้าหลวง MaeFahLuang


สโมสรโรตารีแม่ฟ้าหลวง

Rotary Club of MaeFahLuang

74

พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทรามหาสันติคีรี ดอยแม่สลอง เชียงราย


คณะกรรมการ

บริหารสโมสรฯ ปี 2013-2014

นายปีที่1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 ปีที่ 6 ปีที่ 7 ปีที่ 8 ปีที่ 9 ปีที่ 10 ปีที่ 11 ปีที่ 12 ปีที่ 13 ปีที่ 14 ปีที่ 15 ปีที่ 16

ปีพ.ศ.2541-2542 ปีพ.ศ. 2542-2543 ปีพ.ศ. 2543-2544 ปีพ.ศ. 2544-2545 ปีพ.ศ. 2545-2546 ปีพ.ศ. 2546-2547 ปีพ.ศ. 2547-2548 ปีพ.ศ. 2548-2549 ปีพ.ศ. 2549-2550 ปีพ.ศ. 2550-2551 ปีพ.ศ. 2551-2552 ปีพ.ศ. 2552-2553 ปีพ.ศ. 2553-2554 ปีพ.ศ. 2554-2555 ปีพ.ศ. 2555-2556 ปีพ.ศ. 2556-2557

นยก.ประสาท เด่นกริยาวาจา นย.ประคอง ขัติยะ นย.สมชัย สุวรรณนาวาสิทธิ์ นย.ณรงค์ ลือชา นย.ปรีชา จันทร์หอมสกุล นย.ประคอง ขัติยะ นย.จำ�เริญ ชีวินเฉลิมโชติ นย.บุญช่วย สุดยอดสำ�ราญ นย.วุฒิพงศ์ สวรรค์โชติ นย.สมสวัสดิ์ ทองประวิทย์ นย.จรรยา ชัยบุญลือ นย.ประคอง ขัติยะ นย.วุฒิพงศ์ สวรรค์โชติ นย.จำ�เริญ ชีวินเฉลิมโชติ นย.สมสวัสดิ์ ทองประวิทย์ นย.จรรยา ชัยบุญลือ

75


สาส์น

สาส์นจากนายกสโมสรโรตารีแม่ฟ้าหลวง ปี 2556 – 2557

ดิฉันรู้สึกภูมิใจและขอขอบคุณมวลมิตรโรแทเรียนสโมสรโรตารีแม่ฟ้าหลวง ทุกท่าน ที่ให้เกียรติดิฉันให้ดำ�รงตำ�แหน่งนายกสโมสรโรตารีแม่ฟ้าหลวงในปีบริหาร 25562557 ดิฉันสัญญาว่าจะทุ่มเททั้งแรงกาย แรงใจ ดำ�เนินงานสานต่อภารกิจของสโมสรโรตารี แม่ฟ้าหลวงให้บรรลุตามเป้าหมายของสโมสรโรตารีแม่ฟ้าหลวง และจะใช้ความรู้ความสามารถ ที่มี ตั้งใจที่จะสานต่อทำ�กิจกรรมของสโมสรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของภาค 3360 และของ โรตารีสากล ต่อไป ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี จรรยา ชัยบุญลือ นายกสโมสรโรตารีแม่ฟ้าหลวง ปีบริหาร 2556-2557

76


สาส์นจากนายกผ่านพ้น

ตลอดระยะเวลา 1 ปี ที่ผ่านมา กระผมได้รับสิ่งดีๆ จากการเป็นนายก สโมสรโรตารีแม่ฟ้าหลวง ซึ่งถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตกระผมที่ได้รับมิตรภาพจากมวล มิตรโรแทเรียน และนับว่าเป็นการเพิ่มประสบการณ์ที่มีคุณค่าต่อการดำ�เนินชีวิตของกระผม ทั้งในด้านการช่วยเหลือสังคมและเพื่อนมนุษย์ ให้เป็นพลโลกที่สมบูรณ์ ทั้งทางร่างกายและ จิตใจ และสามารถมอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข สุดท้ายนี้กระผมขอขอบคุณมวลมิตรโรแทเรียนและโรตารี แอนน์ สโมสรโรตารีแม่ ฟ้าหลวงทุกท่าน ที่ได้ให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมกิจกรรมด้วยดีตลอดมา กระผมขอเก็บความรู้สึกดีๆ นี้ไว้ตลอดไป และหวังว่าสมาชิกทุกท่าน จะนำ�พาองค์กรของเราไป สู่ความสำ�เร็จก้าวหน้าต่อไปในอนาคต ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี สมสวัสดิ์ ทองประวิทย์ นายกสโมสรโรตารีแม่ฟ้าหลวง ปีบริหาร 2555-2556

77


ทำ�เนียบสมาชิก

1. อน. สมสวัสดิ์ และแอนน์ สายใจ ทองประวิทย์ NAME PP.Somsawat Thongprawit

OCCUPATION ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านสันติคีรี ADDRESS 88 หมู่ 1 ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 57110 TEL 0-5376-5114-9 MOBILE 08-1530-6216 FAX E-MAIL

2. อน.ประคอง และแอนน์รัชนี ขัติยะ NAME PP.Prakong kattiya

OCCUPATION จำ�หน่ายและซ่อมอะไหล่ยนตร์ ADDRESS ร้านซาลีมา หมู่ 1 ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 57110 TEL 0-5376-5088 MOBILE 08-6910-3475 FAX 0-5376-8085 E-MAIL

3. นย.จรรยา ชัยบุญลือ NAME Rtn.Janya Chaiboonlua

OCCUPATION ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ ADDRESS 99 หมู่ 9 ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ. เชียงราย 57110 TEL 0-5377-7572-3 MOBILE 08-1531-5958 FAX E-MAIL

4. อน.จำ�เริญ และแอนน์อรสร ชีวินเฉลิมโชติ NAME PP.Chamroen Cheewwinchalermchot

78

OCCUPATION ผลิตและจำ�หน่ายชา แบรนด์ชาไทยมรกต และธุรกิจ โรงแรม แม่สลองวิลล่า ADDRESS แม่สลองวิลล่า เลขที่ 5 หมู่ 1 ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้า หลวง จ.เชียงราย TEL 0-5376-5114-6 MOBILE 08-1883-4875 FAX E-MAIL


5. อน.บุญช่วย และแอนน์สุภาพร สุขยอดสำ�ราญ NAME PP.Boonchua Sudyodsamran

OCCUPATION กำ�นันตำ�บลแม่สลองนอก ADDRESS หมู่ 1 ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 57110 TEL 0-5376-5057,0-5376-5148 MOBILE 08-1992-9859 FAX E-MAIL

6. นยก.ปราสาท และแอนน์พิกุล เด่นกริยาวาจา NAME PP.Prasart Denkiriyawja OCCUPATION ค้าของปลีกของที่ระลึก ADDRESS 3/9 หมู่ 1 ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 57110 TEL 0-5377-1471 MOBILE FAX E-MAIL

7. อน.วุฒิพงษ์ สวรรค์โชติ NAME PP.Wuttipong Sawanchot

OCCUPATION ข้าราชการ ADDRESS อบต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 57110 TEL - MOBILE 08-9999-0641 FAX E-MAIL

8. รทร.สิทธิชัย และแอนน์ อาหมี่ สิริวิทรากุล NAME RTN.Sittichai Siriwatchakun OCCUPATION ค้าขายวัสดุก่อสร้าง ADDRESS 669/1 หมู่ 1 ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 57110 TEL - MOBILE 08-4366-1699 FAX E-MAIL

79


ทำ�เนียบสมาชิก

9. รทร.วัชรินทร์ วรรณอุต และแอนน์มาลาตรี วรรณอุต NAME RTN.Watcharin wannaaut

OCCUPATION ผู้อำ�นวยการโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม ADDRESS 130/1 หมู่ 8 ต.โป่งงาม อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 TEL MOBILE 08-2894-3480 FAX E-MAIL

10. อน.สันทัด จันทร์เพชร NAME PP. Santad junpet OCCUPATION ข้าราชการ ADDRESS 310 หมู่ 12 ต.แม่คำ� อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57240 TEL MOBILE 08-9900-7469 FAX E-MAIL

11. อน.ทวี ทวีอภิรดีชนะ NAME PP.Tavee taveeapiradeechana

OCCUPATION ค้าขาย ADDRESS 5/1 หมู่ 1 ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 57110 TEL MOBILE 08-4986-1181 FAX E-MAIL

12. อน.พงษ์พันธ์ ชีวินวรกุล NAME PP.Pongpan chewenworakun

80

OCCUPATION ธุรกิจส่วนตัว ADDRESS 32/6 หมู่ 1 ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 57110 TEL MOBILE 08-5712-6668 FAX E-MAIL


ทำ�เนียบสมาชิก

13. อน.สุคนธ์ พันธุรัตน์ NAME PP.Sukon Punturat

OCCUPATION ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านใหม่สันติ ADDRESS 203 หมู่ 1 ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57220 TEL MOBILE 08-1568-0378 FAX E-MAIL Sukon2499@hotmail.com

กิจกรรม

Club Activities 2012-2013

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

81


กิจกรรม

Club Activities 2012-2013

ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

82


กีฬา 329

83


กิจกรรม

Club Activities 2012-2013

งานชิมชา ซากุระบาน อาหารชนเผ่า ดอยแม่สลอง

84


85


กิจกรรม

Club Activities 2012-2013

งานวันเด็กแห่งชาติ

86


งานวันพ่อแห่งชาติ

งานวันแม่แห่งชาติ

87


กิจกรรม

Club Activities 2012-2013 ต้อนรับผู้ว่าการภาค 3360

88


หยอดวัคซีน โปลีโอ และ ตรวจวัณโรค

89


กิจกรรม

Club Activities 2012-2013

ต้อนรับโรตารีไต้หวัน และ โรตารีไต้หวันมอบทุน

90


91


กิจกรรม

Club Activities 2012-2013

สโมสรโรตารีอริโซนา มอบเครื่องกรองน้ำ�

92


เชียงรายเหนือ Chiangrai North


สโมสรโรตารีเชียงรายเหนือ

Rotary Club of Chiangrai North ประวัติสโมสรโรตารีเชียงรายเหนือ

116

ในวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2541 เวลาประมาณ 19.00 น. ที่ร้านอาหารสบันงา โดยการมา พบปะสังสรรค์และดำ�ริร่วมกันกับเพื่อนๆ ในกลุ่มก่อตั้งสโมสร ในอันที่จะรวม กันเพื่อทำ�ประโยชน์ต่อชุมชน และจะไปรวมกับเพื่อนๆ ที่รู้จักและมีความคิดในแนวเดียวกันนี้มา ช่วยกันก่อตั้งสโมสรโรตารีในการให้ บริการแก่ชุมชนในเขตอำ�เภอเมือง จังหวัดเชียงราย อัน เป็นการประชุมครั้งแรก ซึ่งก็มีการพบปะกันหลายๆ ครั้งจากนั้นเป็นต้นมา ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2541 ที่อาคารบริษัทชวลิตกิจเกษตร ก็ได้มีการประชุมครั้ง ที่ 2 เพื่อ ปรึกษาหาแนวทางในการก่อตั้งสโมสร โดยพิจารณาผู้ที่จะเชิญเข้ามาเป็นสมาชิก สโมสร และพิจารณาดำ�เนิน การในขั้นตอนจัดเตรียมข้อมูลในการสมัครเป็นสมาชิกของโรตา รีสากล ซึ่งท่านอดีตผู้ว่าการภาค 3360 เจษฎา ชัยดรุณ ได้กรุณาส่งจดหมายให้ข้อมูล อันเป็นประโยชน์ และได้ขอให้ท่านอดีตนายกสุรชัย ตันธนศรี กุล สโมสรโรตารีเชียงรายเป็น ผู้แทนพิเศษผู้ว่าการภาคในการขยายสโมสรครั้งนี้ ซึ่งท่านได้ตอบรับในการ เป็นผู้แทนพิเศษผู้ว่าการภาคในครั้งนี้ด้วยความยินดี โดยมีสโมสรโรตารีเชียงรายเป็นสโมสรพี่เลี้ยง ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2541 ที่ห้องอาหารทีฮัท มีการประชุมครั้งที่ 3 มีการ ปรึกษาในกลุ่มเพื่อนๆ ที่เริ่ม มีจำ�นวนเพิ่มขึ้นในการก่อตั้งสโมสร ซึ่งพิจารณาข้อแนะนำ�ของ ท่านประธานอนุกรรมการขยายสโมสร เพื่อ รวบรวมประเภทอาชีพในชุมชน จำ�นวนสมาชิก ก่อตั้ง พื้นที่รับผิดชอบ สถานที่ประชุมประจำ�สัปดาห์ของ สโมสรและชื่อของสโมสรแห่งใหม่ ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2541 ที่ร้านอาหารฮั้วโภชนา มีการประชุมครั้งที่ 4 ได้แนะนำ�สมาชิก ผู้ ร่วมก่อตั้งเพิ่มเติมจากเดิม และกรรมการบริหารสโมสรโดยมีพื้นที่บริการร่วมกับ สโมสรโรตารีเชียงราย สถานที่ประชุมประจำ�สัปดาห์ใช้ที่ห้องอาหารไชน่าทาวน์ โรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ท ในวันพฤหัสบดี เวลา 19.00 น. และได้ชื่อสโมสรแห่งใหม่นี้ว่า สโมสร โรตารีเชียงรายเหนือ (ROTARY CLUB OF CHIANGRAI NORTH) ในวันที่ 3 ธันวาคม 2541 ที่ห้องอาหารไชน่าทาวน์ โรงแรมดุสิตไอส์แลนด์รีสอร์ท ท่าน ผู้ว่าการ ภาค 3360 โรตารีสากลปี 2541 – 2542 ดร.สุพรชัย ศิริโวหาร ได้ร่วมพบปะ กับสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้งและเป็น องค์ปาฐกให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบาย จุดมุ่งหมายของสโมสร โรตารี การสร้างวัฒนธรรมในองค์กร และท่าน อดีตผู้ว่าการภาค 3360 เจษฎา ชัยดรุณ ท่านได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของสโมสร หลักการทดสอบสี่แนวทาง ของโรตารี กิจกรรม ของสโมสรใหม่และคำ�ขวัญของโรตารีสากล คือ การบริการผู้อื่นเหนือตนเอง “SERVICE ABOVE SELF” และในวันนี้ที่ประชุมมีมติกันว่าจะทำ�พิธีก่อตั้งสโมสรโรตารีเชียงรายเหนือ ใน วันที่ 5 ธันวาคม 2541 ในวันที่ 5 ธันวาคม 2541 ที่ห้องดอยตุง โรงแรมดุสิตไอส์แลนด์รีสอร์ท ได้มีพิธีก่อตั้งสโมสรโรตารี เชียงรายเหนือ (ชั่วคราว) มีสมาชิก 21 ท่าน ซึ่งเป็นสมาชิกที่ร่วมก่อตั้ง สโมสรโรตารีเชียงรายเหนือ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2542 โรตารีสากลรับสโมสรโรตารีเชียงรายเหนือเข้าเป็น สมาชิกโดยสมบูรณ์


คณะกรรมการ

บริหารสโมสรฯ ปี 2013-2014

นายกสโมสร นยก.พัฒนา สิทธิสมบัติ นายกผ่านพ้น อน.สมชาย อนุภาพวิเศษกุล อุปนายก รทร.ชาทิพย์ ปัญญาไชย เลขานุการสโมสร รทร.เมธี พรหมเสน เหรัญญิกสโมสร รทร.ช่อผกา ตันตระกูฃ พิธีกรและปฏิคม รทร.ขนิษฐา โชคไพบูลย์ ประธานบริการสโมสร รทร.ประภาส ห่อนบุญเหิม ประธานประชาสัมพันธ์ รทร.แสงเดือน ไพบูลย์ ประธานสมาชิกภาพ อน.ยุวดี สิทธิสมบัติ ประธานมูลนิธิสโมสร รทร.สุดปฐพี เวียงสี ประธานบำ�เพ็ญประโยชน์ รทร.เกยูร คณารุ่งเรือง ประธานโครงการ YE รทร.ประภาส ห่อนบุญเหิม

117


สาส์น

สาส์นจากนายกสโมสรโรตารีเชียงรายเหนือ ปี 2556 – 2557

“ ENGAGE ROTARY, CHANGE LIVES โรตารีร่วมใจ เปลี่ยนชีวิต” คติพจน์ของ ท่านประธานโรตารีสากลในปีนี้ถือเป็นแก่นกลางของแนวคิดและแผนงานที่สโมสรโรตารี เชียงรายเหนือและสมาชิกจะร่วมมือกันบำ�เพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน ครอบครัวและสิ่งแวดล้อม เพื่อเปลี่ยนชีวิตผู้คนให้ดีขึ้นด้วยการสร้างความสัมพันธ์ผ่านโรตารี สมาชิกสโมสรเชียงรายเหนือทุกท่านพร้อมที่จะร่วมมือร่วมใจกันสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของ ภาคและเพื่อนต่างสโมสรตลอดจนมวลมิตรโรแทเรียนทุกท่านด้วยบริการผู้อื่นเหนือตนเองเพื่อ ให้บรรลุเป้าหมายและแผนงานที่โรตารีสากลได้กำ�หนดไว้และขอเป็นส่วนหนึ่งของโรตารีในการ สร้างมิตรภาพที่แน่นแฟ้นกับเพื่อนมนุษย์โดยก้าวข้ามพรมแดนเชื้อชาติศาสนาและฐานะเพื่อให้ เกิดสันติภาพที่ยั่งยืนตลอดไป ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี นยก.พัฒนา สิทธิสมบัติ ( นายกก่อตั้งสโมสรโรตารีเชียงรายเหนือ)

118


สาส์นจากนายกผ่านพ้น

119


ทำ�เนียบสมาชิก

1 รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ (สมาชิกกิตติมศักดิ์) NAME DR. WANCHAI SIRICHANA

OCCUPATION : PRESIDENT OF MAEFAELUANG UNIVERSIRTY อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ADDRESS 333 M.1 SUPERHIGHWAY RD., T.THASUD A.MUANG CHIANGRAI , 57100 TEL. 053-916-000

2 รศ.ดร.ปรีชา และ แอนน์ สุภาพรรณ อุปโยคิน (สมาชิกกิตติมศักดิ์) NAME RTN.DR.PREECHA UPAYOKIN

OCCUPATION : Lecturer ADDRESS 150 M.6 PONGPRABAT, BANNDOO A.MUANG , CHIANGRAI 57000 TEL. 081-890-3163 EMAIL p_upayokin@hotmail.com

3 ดร.ปีเตอร์ คิลมาร์ค (สมาชิกกิตติมศักดิ์) NAME DR.PETER KILMARK

OCCUPATION : Physician ADDRESS : CDC, Atlanta Gorgia, USA CHIANGRAI , 57000

4 นยก.พัฒนา สิทธิสมบัติ PHF และ อน.ยุวดี สิทธิสมบัติ PHS NAME CP.PATANA and PP.YUWADEE SITTISOMBAT

120

OCCUPATION : KITCHENWARE ADDRESS 334 ม.19 PHAHOLYOTHIN RD. A.MUANG, CHIANGRAI 57000 TEL. 053-713494, 081-6026333 (Pattana) 081 6036555 (Yuwadee) FAX. 053-744067 EMAIL : pattana7@gmail.com , kanoksincr@hotmail.com


5 อน.สมชาย อนุภาพวิเศษกุล PHS และแอนน์ ปรางวลี อนุภาพวิเศษกุล NAME P. SOMCHAI ANUPAPVISEDKUL

OCCUPATION : Banking (BBL) ADDRESS 329/36 M.1 SINTANI 1, T. ROBWIANG, A. MUANG, CHIANGRAI 57000 TEL. 086-1924488, 081-3667953 EMAIL central.crbbl@hotmail.com

6 อน.ทรงพล เจียรพินิจนันต์ FHF และ แอนน์ บงกช เจียรพินิจนันต์ NAME PP.SONGPOL JIANPINITNAN OCCUPATION : AUTOMOBIL ACCESSORY TRADER ADDRESS 89/8-9 M.11 SUPERHIGHWAY RD. A.MUANG CHIANGRAI 57000 TEL. 053-746560, 089-4339526, 081-4723707 FAX. 053-746561 EMAIL tanayont.cr@gmail.com

7 รทร.เอนก ณัฐโฆษิต PHS NAME RTN. ANEK NATKHOSIT

OCCUPATION : CHIANGRAI RURAL ROAD DIRECTOR ADDRESS CHIANGRAI RURAL ROAD OFFIcE , M. 6 , T.RIMKOK A. MUENG , CHIANGRAI 57000 TEL. 084-611-5084 FAX. 053-777472

8 รทร.ขนิษฐา และ สุภาพบุรุษโรตารี เทวัญ โชคไพบูลย์ NAME RTN. KHANITTA CHOKPEIBOON OCCUPATION : Banking ( Kbank) ADDRESS 23/2 M.9 SRISAIMOON RD. T.ROBWIANG A.MUANG, CHIANGRAI 57000 TEL. 053-747123, 086-9105644 FAX 053-754350 EMAIL khanitta.c@kasikornbank.com

121


ทำ�เนียบสมาชิก

9 รทร.อัญชลี ล้อบุณยารักษ์ NAME RTN. UNCHALEE LORBOONYARAK

OCCUPATION : HOTEL ADDRESS 121/588 M.3 T.BANNDOO A.MUANG CHIANGRAI 57100 TEL. 053-767500-2; 081-7164262 FAX. 053-767505 EMAIL namthongresort@gmail.com, ning_lor@yahoo.com

10 รทร.เกรซ ล้อบุณยารักษ์ PHS NAME RTN. GRACE LORBOONYARUK

OCCUPATION : REAL ESTATE SALES ADDRESS 121/505-506 M.3 T.BANNDOO A.MUANG CHIANGRAI, 57100 TEL. 053-767555-6, 081-8841340 FAX. 053-767505 EMAIL gracelor_@hotmail.com

11 รทร.ช่อผกา ตันตระกูล PHS NAME RTN. CHORPAKA TUNTAKOON OCCUPATION : BANKER ADDRESS 116/19 SUPERHIGHWAY, A. MUANG CHIANGRAI 57000 TEL. 053-748802-8, 081-7643682 FAX. 053-748801 EMAIL chorpakatuntakoon@ktb.co.th

12 รทร.พอ.ธนชัย และ แอนน์ สุพรรณ สมภิพงษ์ NAME RTN.COL.TANACHAI SOMPIPONG

122

OCCUPATION : นายทหารปฏิบัติการประจำ�กองทัพบก ฝ่ายเสนาธิการ ทหารบก ADDRESS 664 M.2 T. WIANG , A . CHAINGSAEN CHIANGRAI 57150 TEL. 053-777498, 081-5332271 EMAIL tanapath33@hotmail.com


13 รทร.ชาทิพย์ ปัญญาไชย NAME RTN.CHATIP PUNYACHAI

OCCUPATION : BANK MANAGER (BBL) ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ สาขาเชียงราย ADDRESS 26 M.19 T. Maekawtom , A .MUANG CHIANGRAI 57100 TEL. 053-711258 , 053-714013 , 081-2881132 EMAIL chatip-pun@bbl.co.th

14 รทร.ประภาส และ แอนน์ ภาวิกา ห่อนบุญเหิม NAME RTN.PRAPAST HONBOONHERM

OCCUPATION : Monk Supply ADDRESS 302 MARKET MUANG DISTRIC, A. MUANG CHIANGRAI 57000 TEL. 053-712212 , 089-7017574 EMAIL : zumo_111@hotmail.com

15 รทร.สุรีย์ภรณ์ และสุภาพบุรุษโรตารี ประพันธ์ ทรรศนียากร NAME RTN.SUREEPORN TASSANEEYAKORN

OCCUPATION : SCHOOL DIRECTOR ADDRESS SAHASART SUKSA SCHOOL 76 MOO 3 T.RIMKOK, MUANG CHIANGRAI 57000 TEL. 089-7018830 EMAIL :prapan_leader@hotmail.com

16 รทร.อดิเรก และแอนน์ อมรรัตน์ ปินวรรณา NAME RTN.ADIREK PINWANNA

OCCUPATION : SCHOOL EXECUTIVE ADDRESS SAHASART SUKSA SCHOOL, 76 MOO 3 T.RIMKOK, MUANG CHIANGRAI 57000 TEL. 089-4936464 EMAIL :adirek17@yahoo.com

123


ทำ�เนียบสมาชิก

17 รทร.ชัย มีเดชา NAME RTN.CHAI MEDECHA

OCCUPATION : SKILL DEVELOPMENT CENTER DIRECTOR ADDRESS CHIANGRAI SKILL DEVELOPMENT CENTER T.RIMKOK, MUANG, CHIANGRAI 57000 TEL. 085-4838566 EMAIL : cmedecha@yahoo.com

18 รทร.เกยูร คณารุ่งเรือง NAME RTN.KEAYOON KANARUNGROUNG

OCCUPATION : CHIANG SAEN IN’TL INSTITUTE FOR SKILL DEVELOPMENT DIRECTOR ADDRESS T.WIANG, CHIANG SAEN DISTRICT CHIANGRAI 57150 TEL. 087-6764950 EMAIL : keayoon@gmail.com

19 รทร.สุดปฐพี เวียงสี NAME RTN.SUDPATTAPEE WIENGSEE

OCCUPATION FIRST THAILAND EDUTAINER ADDRESS 49/21 Northern City Village, Ban Du, Muang, CHIANGRAI 57000 TEL. 0881655499, 0815334383 EMAIL : sudpat_w@hotmail.com

20 รทร.แสงเดือน และสุภาพบุรุษโรตารีสงคราม ไพบูลย์ NAME RTN SANGDUAN PAIBOON

124

OCCUPATION Homan security and Social Development Officer ADDRESS CHIANGRAI PROVINCIAL SOCIAL DEVELOPMENT AND HUMAN SECURITY OFFICE CHIANGRAI 57150 TEL. 089-6355546 EMAIL : sang12_p@hotmail.com


21 รทร.เมธี และแอนน์ พรหมเสน NAME RTN.METHEE PROSEN

OCCUPATION BANKER ADDRESS 40 Moo 5 Tambol Pa-or-Donchai MUANA, CHIANGRAI 57000 TEL. 0897555911 EMAIL : mathee.promsen@gmail.com

22 รทร.ลัญจกร และสุภาพบุรุษโรตารีวรสิทธิ์ วรพล NAME RTN.LANJAKORN WORRAPOL

OCCUPATION DIRECTOR ADDRESS : CHIANGRAI FARMERS COUNCIL T.ROBWIANG, CHIANG SAEN DISTRICT CHIANGRAI 57000 TEL. 0819610964 EMAIL : LANJAKORNW@GMAIL.COM

23 รทร. วิมลรัตน์ และสุภาพบุรุษโรตารีวิสูตร จันทร์สกาว NAME RTN.WIMONRAT CHANSAKAO

OCCUPATION : DIRECTOR ADDRESS CHIANGRAI PROVINCIAL COOPERATIVE AUDITING OFFICE, TEL. 081-053-744278 EMAIL : cadcr@cad.go.th

24 รทร.รัชนีวรรณ และสุภาพบุรุษโรตารีจะเด็ด สุขรัตน์ NAME RTN.RATCHANEEWAN SUKHARAT

OCCUPATION : SOCIAL DEVELOPMENT COOPERATOR ADDRESS MIRROR ART FOUNDATION, MUANG CHIANGRAI 57000 TEL. 086-1816195 EMAIL : nanay_jung@hotmail.com

125


ทำ�เนียบนายกสโมสรโรตารีเชียงรายเหนือ ปีที่ 1 พ.ศ. 2542-2543 นยก.พัฒนา สิทธิสมบัติ PHF ปีที่ 2 พ.ศ. 2543-2544 นย.ชวลิต สุธรรมวงศ์ ปีที่ 3 พ.ศ. 2544-2545 นย.ระพีร์ คำ�หมู่ PHF ปีที่ 4 พ.ศ. 2545-2546 นย.ประสังข์ โต๋วตระกูล ปีที่ 5 พ.ศ. 2546-2547 นย.ทรงศรี ชวลิตอังกูร ปีที่ 6 พ.ศ. 2547-2548 นย.อนงค์พร คงชัยพิพัฒน์ PHF ปีที่ 7 พ.ศ. 2548-2549 นย.พรศรี ผลพิสิษฐ์ ปีที่ 8 พ.ศ. 2549-2550 นย.จันทร์สุดา คำ�หมู่ PHF ปีที่ 9 พ.ศ. 2550-2551 นย.ยุวดี สิทธิสมบัติ PHS ปีที่ 10 พ.ศ. 2551-2552 นย.มาลินี อนุชิตชาญชัย PHF ปีที่ 11 พ.ศ. 2552-2553 นย.ทรงพล เจียรพินิจนันต์ PHF ปีที 12 พ.ศ. 2553-2554 นย.ยงยุทธ พงษ์สวรรค์ PHF ปีที่ 13 พ.ศ. 2554-2555 นย.อัมพร สุธรรมวงศ์ PHF ปีที่ 14 พ.ศ. 2555-2556 นย.สมชาย อนุภาพวิเศษกุล PHS

PHF สโมสรโรตารีเชียงรายเหนือ 1. นยก.พัฒนา สิทธิสมบัติ PHF ปี พ.ศ.2550-2551 2. อน.ทรงพล เจียรพินิจนันต์ PHF ปี พ.ศ.2551-2552

PHS สโมสรโรตารีเชียงรายเหนือ

126

1. อน.ยุวดี สิทธิสมบัติ PHS เริ่มปี พ.ศ. 2550-2555 2. รทร.สมชาย อนุภาพวิเศษกุล PHS เริ่มปี พ.ศ. 2551-2555 3. รทร.เกรซ ล้อบุณยารักษ์ PHS เริ่มปี พ.ศ. 2552-2554 4. รทร.เอนก ณัฐโฆษิต PHS เริ่มปี พ.ศ.2552-2553 5. รทร.ช่อผกา ตันตระกูล PHS เริ่มปี พ.ศ.2552-2554


เชียงแสน ChiangSaen


สโมสรโรตารีเชียงแสน

Rotary Club of ChiangSaen ประวัติสโมสรโรตารีเชียงแสน

ในปี พ.ศ. 2535 เดือนกุมภาพันธ์ ทางสโมสรโรตารีแม่จัน ซึ่งนำ�โดย อน.ธีระ ศักดิ์ ศรีประเสริฐ นายกปี 2534 - 2535 ได้เข้าไปชักชวน เพื่อก่อตั้งสโมสรโรตารีเชียงแสน และ ได้เป็นสโมสรพี่เลี้ยง ด้วยดีตลอดมา วันที่ 29 เมษายน 2535 โรตารีสากลได้ทำ�การแต่งตั้งรับสโมสรโรตารี เชียงแสน เข้าเป็นสมาชิกเป็นสโมสรลำ�ดับที่ 28751 ของโรตารีสากล และเป็นสโมสรที่ 6 ของจังหวัดเชียงราย มีสมาชิกก่อตั้ง 28 ท่าน นายกก่อตั้ง ท่านนายอำ�เภอเชียงแสน รทร. ประยูร วงษ์พานิช วันที่ 10 สิงหาคม 2535 สโมสรโรตารีเชียงแสน ได้ทำ�การจัดพิธีฉลองสาส์น ตราตั้ง และสถาปนาคณะกรรมการบริหารสโมสรโรตารีเชียงแสน โดยได้รับเกียรติจากท่านฯ 128 ฯพณฯ พิชัย รัตตกุล เป็น ผู้มอบสาส์นตราตั้ง CLUB NO.28751


คณะกรรมการ

บริหารสโมสรฯ ปี 2013-2014

นายกสโมสร นายกรับเลือกคนที่ 1 เลขานุการ อุปนายกคนที่ 1 อุปนายกคนที่ 2 เหรัญญิก ประธานบริหารสโมสร ประธานสมาชิกภาพ ประธานบำ�เพ็ญประโยชน์ ประธานประชาสัมพันธ์ ประธานมูลนิธิโรตารี ที่ปรึกษาสโมสร

นย.ประธาน อินทรีย์ยงค์ รทร.พ.ต.ท.วิชัย นิลดำ� อน.สมบูรณ์ บุญเรือง อน.ประสาธน์ กิตินา อน.สิทธิพร ปณาธิวัฒน์ อน.บัญชา ชัยศิลบุญ อน.หัสยา ชุ่มมงคล อน.ยงยุทธ แก้วรากมุข รทร.กรรณิการ์ คูสุวรรณ อน.ละเอียด ลือศรัทรา รทร.เมธากานธ์ พงษ์สุวรรณ อน.จีน่า โทรางกูร อดีตนายกและสมาชิกทุกท่าน

129


ทำ�เนียบนายกสโมสรโรตารีเชียงแสน

130

ปีที่ 1 พ.ศ. 2535 – 2536 ปีที่ 2 พ.ศ. 2536 – 2537 ปีที่ 3 พ.ศ. 2537 – 2538 ปีที่ 4 พ.ศ. 2538 – 2539 ปีที่ 5 พ.ศ. 2539 – 2540 ปีที่ 6 พ.ศ. 2540 – 2541 ปีที่ 7 พ.ศ. 2541 – 2542 ปีที่ 8 พ.ศ. 2542 – 2543 ปีที่ 9 พ.ศ. 2543 – 2544 ปีที่ 10 พ.ศ. 2544 – 2545 ปีที่ 11 พ.ศ. 2545 – 2546 ปีที่ 12 พ.ศ. 2546 – 2547 ปีที่ 13 พ.ศ. 2547 – 2548 ปีที่ 14 พ.ศ. 2548 – 2549 ปีที่ 15 พ.ศ. 2549 – 2550 ปีที่ 16 พ.ศ. 2550 – 2551 ปีที่ 17 พ.ศ. 2551 – 2552 ปีที่ 18 พ.ศ. 2552 – 2553 ปีที่ 19 พ.ศ. 2553 – 2554 ปีที่ 20 พ.ศ. 2554 – 2555 ปีที่ 21 พ.ศ. 2555 – 2556 ปีที่ 22 พ.ศ. 2556 –2557

นยก.ประยูร วงษ์พานิช นย.ประยูร วงษ์พานิช นย.วันชัย ภานุวงษ์ นย.บัญชา ชัยศิลบุญ นย.อัครเดช คูสุวรรณ นย.ประสาธน์ กิตินา นย.วันชัย หังสะสูตร์ นย.เพ็ญรำ�ไพ โพธิ์เกตุ นย.สมยศ รัตนบุญโชติ นย.สัมพันธ์ นันทะชัย นย.เพชร จิตรโรจนรักษ์ นย.สมพงษ์ อยู่พงษ์ทอง นย.บัญชา ชัยศิลบุญ นย.บุญสืบ จำ�ปา นย.สิทธิพร ปณาธิวัฒน์ นย.ยงยุทธ แก้วรากมุก นย.หัสยา ชุ่มมงคล นย.ประสาธน์ กิตินา นย.ละเอียด ลือศรัทธา นย.สมบูรณ์ บุญเรือง นย.จีน่า โทรางกูร นย.ประธาน อินทรีย์ยงค์


รายชื่อผู้ทำ�คะแนนการประชุม 100 เปอร์เซ็นต์ 1. อน.ประสาธน์ กิตินา 2. อน.บัญชา ชัยศิลบุญ 3. อน.สมยศ รัตนบุญโชติ 4. รทร.ทองศรี ไวถาวร 5 .อน.สิทธิพร ปณาธิวัฒน์ 6. อน.ยงยุทธ แก้วรากมุข 7. อน.หัสยา ชุ่มมงคล 8. อน.ละเอียด ลือศรัทธา 9. รทร.กรรณิการ์ คูสุวรรณ 10. รทร.สินทิช กรกฎกำ�จร 11. นย.สมบูรณ์ บุญเรือง 12. รทร.สุจิตรา หงษ์ทอง 13. รทร.จีน่า โทรางกูร 14. รทร.เมธากานธ์ พงษ์สุวรรณ 15. นย.ประธาน อินทรีย์ยงค์ 16. รทร.พ.ต.ท.วิชัยนิลดำ� 17. รทร.สุรพล สีโท 18. รทร.จันทร์สม ศรีวงค์วรรณ์ 19 รทร.ชาญคณิต ศิริประยงค์

20 ปี 18 ปี 16 ปี 8 ปี 8 ปี 8 ปี 7 ปี 7 ปี 5 ปี 4 ปี 4 ปี 4 ปี 4 ปี 4 ปี 4 ปี 3 ปี 3 ปี 3 ปี 3 ปี 131


สาส์น

สาส์นจากนายกสโมสรโรตารีเชียงแสน ปี 2556 – 2557

ผมขอขอบพระคุณในไมตรีจิตของมวลมิตรโรแทเรียน โรตารีแอนน์ สโมสรโรตารี เชียงแสนทุก ๆ ท่านที่ได้มอบเกียรติให้ ผมเป็นนายกสโมสรโรตารีเชียงแสน ปี 2556 – 2557 บริหารสโมสรร่วมกับคณะกรรมการบริหารสโมสร ซึ่งในปีนี้เป็นปีที่เริ่มเข้าสู่การเปลี่ยนแปลง ระบบใหม่ๆ ของการบริหารสโมสรโรตารีทุกสโมสรทั่วโลก คณะกรรมการสโมสรโรตารี และโรทาเรียนเชียงแสนทุกท่าน มีความมุ่งมั่นที่จะ ดำ�เนินกิจการตามนโยบายของสโมสรโรตารีสากล ให้ลุล่วง สำ�เร็จตามเป้าหมาย ด้วยไมตรีจิต แห่งโรตารี (นย.ประธาน อินทรีย์ยงค์) นายกสโมสรโรตารีเชียงแสน ปี 2556-2557

132


สาส์นจากนายกผ่านพ้น

ตลอดระยะเวลา 1 ปี ที่ผ่านมา ดิฉันได้รับสิ่งดี ๆ จากการเป็นนายกสโมสรโรตารี เชียงแสน ได้มิตรภาพจากมวลมิตรโรตาเรียน ทั้งในสโมสรเชียงแสน สโมสรคู่มิตรและเพื่อนต่าง สโมสร ที่สำ�คัญได้รับเกียรติร่วมกิจกรรมสำ�คัญ ๆ ของท้องถิ่น หากไม่ได้เป็นนายกสโมสรก็ไม่มี โอกาสเช่นนี้ นับได้ว่าเป็นประสบการณ์สำ�คัญในช่วงหนึ่งของชีวิต การเป็นนายกสโมสร มีหน้าที่รับผิดชอบที่ต้องนำ�สโมสรเราให้สู่ความสำ�เร็จตามจุด มุ่งหมายที่ตั้งไว้ และพยายามทำ�ให้ดีที่สุด กิจกรรมต่าง ๆ อดีตนายกฯและมวลมิตรโรตาเรียน รวมถึงแอนน์ต่างช่วยกันแบ่งเบาภาระหนักให้เป็นเบา งานทุกอย่างจึงจะสำ�เร็จลุล่วงไปได้ด้วย ดี ดิฉันขอขอบคุณมวลมิตรโรตาเรียนและแอนน์ทุก ๆ ท่านที่ให้ความร่วมมือร่วมใจในการทำ� กิจกรรมต่าง ๆ สุดท้ายนี้ ดิฉันขอแสดงความยินดี และกำ�ลังใจกับนายกสโมสรโรตารีเชียงแสน พร้อมคณะกรรมการชุดใหม่ทุกท่าน ที่จะร่วมนำ�พาสโมสรโรตารีก้าวไปสู่จุดมุ่งหมาย เพื่อให้ บรรลุเป้าหมาย และทำ�ประโยชน์ให้กับสังคมต่อไป ด้วยไมตรีจิต แห่งโรตารี (นย.จีน่า โทรางกูร) นายกสโมสรโรตารีเชียงแสน ปี 2555-2556

133


ทำ�เนียบสมาชิก

1. อน.บัญชา และ แอนน์ วรรณคำ� ชัยศิลบุญ PHF Name PP.Banchar Chisilboon PHF,EREY 3

Occupation ข้าราชการบำ�นาญ Address 522 หมู่ 3 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150 Tel. 053-742-036 , 053-777-075 081-960-9254 , 089-266-6540

2. รทร.ทองศรี และ สุภาพบุรุษโรตารีวิเชียร ไวถาวร Name RTN.Tongsri Waithaworn

Occupation ร้านเสริมสวยทองศรี Address ร้านเสริมสวยทองศรี 457/4 หมู่ 3 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150 Tel. 053-650-693 , 086-189-8469

3. อน.สมยศ และ แอนน์ วรรณ์ชลี รัตนบุญโชติ Name PP.Somyos Rattanaboonchot EREY3

Occupation จำ�หน่ายทองรูปพรรณ Address ร้านทองแม่เสงี่ยม 534 หมู่ 2 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงแสน 57150 Tel. 053-650-110, 089-430-3779

4. รทร.กรรณิการ์ คูสุวรรณ Name RTN.Konniga Kusuwan EREY3

134

Occupation ร้านอาหารริมโขง Address 115 หมู่ 8 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150 Tel. 053-650-459, 081-993-1061 Fax. 053-650-460


5. อน.ประสาธน์ และ แอนน์ จิรนุช กิตินา PHF Name PP.Prasart Kitina MPHF

Occupation จำ�หน่าย วัสดุก่อสร้าง ไฟฟ้า อะไหล่รถเครื่อง ทุกชนิด Address ร้านไทยเชียงแสน 477 หมู่ 3 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150 Tel. 053-650-223, 081-960-1747 Fax. 053-650-224 E-­mail Prasart_29@hotmail.com

6. อน.ละเอียด ลือศรัทธา Name RTH.Laaiat Luesattha EREY3 Occupation ฟาร์มเลี้ยงไก่ – ปลา Address 26 หมู่ 8 ต.โยนก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150 Tel. 053-650-022, 089-998-6053

7. อน.สิทธิพร และ แอนน์ ปาริชาติ ปณาธิวัฒน์ Name PP.Sittiporn Panatiwatna PHF,EREY2

Occupation ทันตแพทย์ Address 505/6-7 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150 Tel. 053-650-806, 089-755-0740 Fax. 053-650-807

8. อน.ยงยุทธ และ แอนน์จารุมล แก้วรากมุข Name PP.Yongyut Keawrakmut EREY3 Occupation รากแก้วฟาร์ม ฟาร์มไก่ ปลา Address 210 หมู่. 12 ต.ป่าสัก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150 Tel. 053-955-122, 081-111-824

135


ทำ�เนียบสมาชิก

9. อน.หัสยา ชุ่มมงคล Name RTN.Hatsaya Choummongkol PHF,erey2

Occupation กิจการส่วนตัว Address บางกอกซีแพค 138 หมู่ 7 ต.ป่าสัก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150 Tel. 053-955-958-9, 089-559-8010

10. รทร.สินทิช และ แอนน์ พัชรา กรกฎกำ�จร Name RTN.Sintith Korakokamjon EREY3

Occupation รับราชการ Address 71 หมู่. 3 ถ.ริมโขง ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150 Tel. 053-777-029 , 089-851-8812

11. นย.สมบูรณ์ บุญเรือง และ แอนน์ สุนีย์ เชื้อเจ็ดตน Name RTN.Somboon Boonruang PHF,EREY3 Occupation โรงเรียนเชียงแสนอาคาเดมี Address 190 หมู่. 6 เชียงแสนอาคาเดมี ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150 Tel. 053-777-314 , 086-899-4060 Fax. 053-560-518 E-­mail somboonb@hotmail.com

12. นย.ประธาน อินทรียงค์ PHF Name RTN.Prathan Inseeyong PHF

136

Occupation บริษัท สยามเซาท์ ไชน่า ลอจิสติกส์ Address 292 หมู่. 1 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150 Tel. 053-652-160, 089-953-5444 Fax. 053-652-161 E-mail Prathan2011@gmail.com


13. รทร.เมธากานธ์ พงษ์สุวรรณ Name RTN.Mathkan Pongsuwan EREY 2

Occupation ท่าทรายโยนก Address 240 หมู่ 4 ต.โยนก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150 Tel. 053-918-238, 089-701-5311

14. รทร.สุจิตรา หงษ์ทอง Name RTN.Sujitra Hongthong EREY3

Occupation Heaven on Earth Café / ไก่ทอด 5 ดาว Address 42 หมู่ 2 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150 Tel. 053-777-587, 081-943-6013 Fax. 053-777-587 E-mail gib_pur@yahoo.com

15. อน.จีน่า โทรางกูร Name PP.Jeena Thorangkul PHF EREY3

Occupation อสังหาริมทรัพย์ Address 151 หมู่ 3 ต.โยนก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150 Tel. 053-777-587, 081-169-8118 Fax. 053-777-587 E-­mail Jeenathorn@yahoo.com

16. รทร.พ.ต.ท.วิชัย และ แอนน์สุภา นิลดำ� Name RTN.Vichai & Supa Nindum

Occupation เอสวีอพาร์ทเม้นต์ Address 643 หมู่ 3 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150 Tel. 053-777069 Mobile 087-1892118

137


ทำ�เนียบสมาชิก

17. รทร.สุรพล สีโท แอนน์ตรีสุคลธ์ แก้วทอง Name RTN.Surapol Sitho & Trisukol Kaewthong

Occupation ร้านตุ๋มเฟอร์นิเจอร์ Address ตุ๋มเฟอร์นิเจอร์ 889 หมู่ 3 ถนนสาย 2 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150 Tel. 053-­777313 Mobile 085-­8314949

18. รทร.จันทร์สม ศรีวงค์วรรณ์ Name RTN.Chansom Srivongwan

Occupation รับเหมาก่อสร้าง Address 177 หมู่ 10 ต.หัวง้ม อ.พาน จ.เชียงราย 57120 TEL. 081-­8824543 E-­Mail csrivongwan@gmail.com

19. รทร.ชาญคณิต ศิริประยงค์ Name RTN.Chankanit Siriprayong

Occupation หจก.เชียงแสนค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง Address 1 หมู่ 6 ปากทางดอยจัน ต.โยนก อ.เชียงแสน จ. เชียงราย 57150 Tel. 053-­650561, 089-­6376472

138


กิจกรรม

Club Activities 2012-2013

กิจกรรมบำ�เพ็ญประโยชน์ ที่วัดเจดีย์หลวง อ.เชียงแสน

Youth Exchange Programe (Khun Mali)

จัดกิจกรรมวันครบรอบวันเกิด โรแทเรียน และแอนน์ที่สโมสรฯ วันปิยะมหาราช ณ.ที่ว่าการ อ.เชียงแสน

139


กิจกรรม

Club Activities 2012-2013

ถวายเทียนพรรษา และเครื่องใช้ไฟฟ้า ณ.วัดห้วยเกี๋ยง อ.เชียงแสน

140

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ทำ�บุญปล่อยปลา จำ�หน่ายไข่ไก่


โครงการทันตกรรมบรมราชชนนี เพื่อพระภิกษุ และ สามเณร ใน อ.เชียงแสน

จุดเทียนชัย เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ณ.ที่ว่าการ จุดเทียนชัย เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ณ.ที่ 141 ว่าการ อ.เชียงแสน อ.เชียงแสน


กิจกรรม

Club Activities 2012-2013

Peace Day วันสันติภาพโลกของเรา

งานฉลองสารตราตั้งสโมสรโรตารี เชียงแสน 20 ปี ก้าวสู่ปีที่ 21

142


Walk for peace จากที่ว่าการ อ.เชียงแสน เพื่อบำ�เพ็ญประโยชน์ ที่วัดเจดีย์หลวง ทำ�บุญครบรอบ 20 ปี การก่อตั้ง สโมสรโรตารีเชียงแสน

การอบรมผู้นำ�เยาวชนโรตารี(RYLA) ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ อ.เชียงแสน 143


Sponsor

ผู้สนับสนุน ร้านอาหารริมโขง

โดย รทร.กรรณิการ์ คูสุวรรณ

ปลาแม่น้ำ�สด อาหารสะอาด รสชาติอร่อย สำ�รองห้องอาหาร ติดต่อที่ คุณกรรณิการ์ คูสุวรรณ โทร.081-9931061 115 หมู่ 8 ถ.สามเหลี่ยมทองคำ� อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150 โทร .053-3650459 โทรสาร 053-650460

โรงเรียนเชียงแสน อาคาเดมี

โดย อน.สมบูรณ์ บุญเรือง แอนน์สุนีย์ เชื้อเจ็ดตน

โรงเรียนเอกชน ใน อำ�เภอเชียงแสน เปิดสอนในระดับ เนอร์เซอรี่ อนุบาล ประถมฯ หลักสูตร ภาษาไทย จีน อังกฤษ มีห้องคอมพิวเตอร์ ห้องแล็บภาษา บริการ รถรับ-ส่ง 144 ที่อยู่ 190 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150 Tel.053-777314 ,086-8994060 e-mail: chiangsaen_academy@hotmail.com


ร้านไทยเชียงแสน โดย อน.ประสาธน์ และแอนน์ จิรนุช กิตินา จำ�หน่ายวัสดุก่อสร้าง ไฟฟ้า อะไหล่รถเครื่อง ทุกชนิด ที่อยู่ 477 หมู่ 3 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150 โทร.053-650223,081-960-1747 แฟกซ์ 053-650224 e-mail : Prasart_29@hotmail.com

ท่าทรายโยนก

โดย รทร.เมธากานธ์ พงษ์สุวรรณ กิจการดูด ตัก ขุด และ ขนทราย หิน กรวด จำ�หน่าย ทราย หิน และ กรวด ที่อยู่ 240 หมู่ 4 ต.โยนก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150 โทร.053-918238, 089-701-5311

145


Sponsor

ผู้สนับสนุน

บางกอกซีแพค โดย อน.หัสยา ชุ่มมงคล

จำ�หน่ายวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน เครื่องมือช่างครบวงจร บริการดี วางใจในคุณภาพ ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี ที่อยู่ 138 หมู่ 7 ต.ป่าสัก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150 โทร.053-955782 955958 ,0895598010

ร้านกาแฟสวรรค์บนดิน Heaven On Earth โดย รทร.สุจิตรา หงษ์ทอง

146 ร้านบุญอุทิศ ในวัดเจดีย์หลวง จำ�หน่าย ชะลอมสังฆทานและของใช้สำ�หรับพระสงฆ์

โทร.053-777587, 081-9436013


พาน Phan


สโมสรโรตารีพาน

Rotary Club of Phan

ประวัติสโมสรโรตารีพาน สโมสรโรตารีพาน เริ่มรวมตัวกันเพื่อจะก่อตั้งเมื่อ วันที่ 9 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2524 (1981) โดยกลุ่มผู้นำ�ทางธุรกิจ และข้าราชการในอำ�เภอพาน ได้มีประชุมครั้งแรกเพื่อปรึกษากัน จนวันที่ 24 กันยายน 2524 ได้รับการแต่งตั้งเป็นสโมสรโรตารีพาน สโมสรที่ 101 ของภาค 330 และเป็น สโมสรที่ 56 ของประเทศไทย โดยได้รับเกียรติ์จากอดีตผู้ว่าการภาคพิชัย รัตกุล เป็นประธานในพิธีก่อตั้ง และโรตารีสากลได้รับสโมสรพานเข้าเป็นสมาชิก ในวันที่ 12 ตุลาคม 2524 จนถึงปัจจุบันเป็น เวลา 33 ปี มีอดีตนายก รวม 33 ท่าน สโมสรโรตารีพาน ประชุมทุกวันอังคาร เวลา 19.30 น ณ เลขที่ 301 หมู่1 หน้าที่ว่าการอำ�เภอ พาน ต.เมืองพาน จ.เชียงราย 57120 หรือ สะดวกติดต่อ โทร : 053-722801 หรือ มือถือ 081-8825663 E-mail : rotaryphan@hotmail.com

รายชื่อผู้ทำ�คะแนนการประชุม 100 เปอร์เซ็นต์

148

1. อน.อำ�นวยชัย ดวงแสงทอง 2. อน.ศรีชัย พุฒิพิธยาธร 3. อน.ณรงค์ชัย ชุมภูอินตา 4. อน.มานพ ชัยจำ�รูญพันธุ์ 5. อน.เอกพงษ์ โชติอลงกรณ์ 6. อน.มานพ อิ่มสุขศรี 7. อน.ภควัฒน์ จ่างจิต 8. อน.อัครเดช สมพบ 9. อน.ธนศาสตร์รัตนสัค 10. อน.จำ�รัส เสาร์สุวรรณ์ 11. รทร.ชาญชัย ราตรีธรรม 12. อน.สุกฤษฎิ์ เมฆประภามงคล 13. อน.พงษ์วุฒิหวังกีรติกุล 14. อน.ดารมณ์ พรหมเผ่า 15. อน.สงกรานต์ สังข์มณี

26 ปีติดต่อกัน 24 ปีติดต่อกัน 17 ปีติดต่อกัน 12 ปีติดต่อกัน 12 ปีติดต่อกัน 6 ปีติดต่อกัน 5 ปีติดต่อกัน 5 ปีติดต่อกัน 5 ปีติดต่อกัน 6 ปีติดต่อกัน 5 ปีติดต่อกัน 3 ปีติดต่อกัน 4 ปีติดต่อกัน 2 ปีติดต่อกัน 1 ปีติดต่อกัน


ทำ�เนียบนายกสโมสรโรตารีพาน ปีที่ 1. ปีที่ 2. ปีที่ 3. ปีที่ 4. ปีที่ 5. ปีที่ 6. ปีที่ 7. ปีที่ 8. ปีที่ 9. ปีที่ 10. ปีที่ 11. ปีที่ 12. ปีที่ 13. ปีที่ 14. ปีที่ 15. ปีที่ 16. ปีที่ 17. ปีที่ 18. ปีที่ 19. ปีที่ 20. ปีที่ 21. ปีที่ 22. ปีที่ 23. ปีที่ 24. ปีที่ 25. ปีที่ 26. ปีที่ 27. ปีที่ 28. ปีที่ 29. ปีที่ 30. ปีที่ 31. ปีที่ 32. ปีที่ 33.

ปี พ.ศ. 2524-2525 ปี พ.ศ. 2525-2526 ปี พ.ศ. 2526-2527 ปี พ.ศ. 2527-2528 ปี พ.ศ. 2528-2529 ปี พ.ศ. 2529-2530 ปี พ.ศ. 2530-2531 ปี พ.ศ. 2531-2532 ปี พ.ศ. 2532-2533 ปี พ.ศ. 2533-2534 ปี พ.ศ. 2534-2535 ปี พ.ศ. 2535-2536 ปี พ.ศ. 2536-2537 ปี พ.ศ. 2537-2538 ปี พ.ศ. 2538-2539 ปี พ.ศ. 2539-2540 ปี พ.ศ. 2540-2541 ปี พ.ศ. 2541-2542 ปี พ.ศ. 2542-2543 ปี พ.ศ. 2543-2544 ปี พ.ศ. 2544-2545 ปี พ.ศ. 2545-2546 ปี พ.ศ. 2546-2547 ปี พ.ศ. 2547-2548 ปี พ.ศ. 2548-2549 ปี พ.ศ. 2549-2550 ปี พ.ศ. 2550-2551 ปี พ.ศ. 2551-2552 ปี พ.ศ. 2552-2553 ปี พ.ศ. 2553-2554 ปี พ.ศ. 2554-2555 ปี พ.ศ. 2555-2556 ปี พ.ศ. 2556-2557

นยก.พิศิษย์ ผโลศิลป์ นย. ศุภชัย สายศร นย. สวัสดิ์ ไชยสถิตย์วานิช นย.นพ.มานพ ชัยจำ�รูญพันธ์ นย. มานพ อิ่มสุขศรี นย. มิตรชัย ธรรมรัตนากร นย. ประชา เดือนดาว นย. สงวน จงไพศาลศิลป์ นย.อำ�นวยชัย ดวงแสงทอง นย. ชาญ สุปริยศิลป์ นย. ยรรยง พัวพันพัฒนา นย. ไสว ศิริพิน นย. บรรจง สุทธิคมน์ นย. สมภพ เลิศรัศมีมาลา นย. อัครเดช สมพบ นย. วิจิตร นิมมากุลวิรัตน์ นย.พ.ต.ท.ปรีชา คำ�กัน นย. อำ�นวย ดวงแสงทอง นย. ศรีชัย พุฒิพิธยาธร นย. เกษม ผลกุล นย. ณรงค์ชัย ชุมภูอินตา นย. ภควัฒน์ จ่างจิต นย. เอกพงษ์ โชติอลงกรณ์ นย. พงศ์วุฒิ หวังกีรติกุล นย. จำ�รัส เสาร์สุวรรณ์ นย. พ.ต.อ.เกษมศักดิ์ สุรวานิช นย. ธนศาสตร์ รัตนสัค นย. ชัยเฉลิม เทพเกษร นย. สุกฤษฎิ์ เมฆประภามงคล นย. ดารมณ์ พรหมเผ่า นย. สงกรานต์ สังข์มณี นย. ชาญชัย ราตรีธรรม นย. วิเศษธรรม เจริญพร

149


คณะกรรมการ

บริหารสโมสรฯ ปี 2013-2014

150

นายกสโมสร นย.วิเศษธรรม เจริญพร นายกผ่านพ้น อน.ชาญชัย ราตรีธรรม นายกรับเลือก รทร.ณรงค์ศักดิ์ พงษ์พัฒชรากร อุปนายก 1 อน.มานพ อิ่มสุขศรี อุปนายก 2 อน.ภควัฒน์ จ่างจิต อุปนายก 3 อน.พงศ์วุฒิ หวังกีรติกุล อุปนายก 4 อน.อัครเดช สมพบ เลขานุการ อน.อำ�นวยชัย ดวงแสงทอง ผู้ช่วยเลขานุการ อน.ดต.ชัยเฉลิม เทพเกษร เหรัญญิก อน.เอกพงษ์ โชติอลงกรณ์ ผู้ช่วยเหรัญญิก รทร.เฉลิมชัย ฝ่องใส พิธีกรประชาสัมพันธ์ อน.จำ�รัส เสาร์สุวรรณ์ ผู้ช่วยพิธีกร รทร.ประพันธ์ ธนาศรีชัย ประธานคณะกรรมการบริหาร อน.ชาญชัย ราตรีธรรม ประธานสมาชิกภาพ อน.ศรีชัย พุฒพิธยาธร ประธานโครงการระหว่างประเทศ อน.ธนศาสตร์ รัตนสัค ประธานมูลนิธิโรตารี อน.ณรงค์ชัย ชุมภูอินตา ประธานโครงการบำ�เพ็ญประโยชน์ รทร.สนั่น ประพงษ์ ประธานมิตรภาพ อน.ดารมณ์ พรหมเผ่า ชุมชนถ่ายโคกระบือ รทร.สุวรรณี สมใจ


ทำ�เนียบ PHF สโมสรโรตารีพาน อน.สงวน จงไพศาลศิลป์ PHF อน.สวัสดิ์ ไชยสถิตวานิช PHF อน.สวัสดิ์ ไชยสถิตวานิช PHF อน.วิจิตร นิมมากุลวิรัตน์ PHF อน.วิเศษธรรญ เจริญพร PHF อน.พ.ต.อ.เกษมศักดิ์ สุร วานิช (สมาชิกกิติมศักดิ์) PHF

ทำ�เนียบ EREY สโมสรโรตารีพาน

1.อน.สุกฤษฎิ์ 2.อน.เอกพงษ์ 3.อน.ณรงค์ชัย 4.อน.อำ�นวยชัย 5.อน.อัครเดช 6.อน.นพ.มานพ 7.อน.ดต.ชัยเฉลิม 8.อน.ภควัฒน์ 9.รทร.สุวรรณี 10.อน.พงษ์วุฒิ 11.อน.ดารมณ์ 12.อน.มานพ 13.อน.ศรีชัย 14.อน.ธนศาสตร์

เมฆประภามงคล โชติอลงกรณ์ ชุมภูอินตา ดวงแสงทอง สมพบ ชัยจำ�รูญพันธุ์ เทพเกษร จ่างจิต สมใจ หวังกีรติกุล พรหมเผ่า อิ่มสุขศรี พุฒพิธยาธร รัตนสัค

EREY EREY EREY EREY EREY EREY EREY EREY EREY EREY EREY EREY EREY EREY

พ.ศ. 2552-2555 พ.ศ. 2552-2555 พ.ศ. 2552-2555 พ.ศ. 2552-2555 พ.ศ. 2552-2555 พ.ศ. 2552-2555 พ.ศ. 2552-2555 พ.ศ. 2552-2555 พ.ศ. 2552-2555 พ.ศ. 2552-2555 พ.ศ. 2552-2555 พ.ศ. 2552-2555 พ.ศ. 2552-2555 พ.ศ. 2552-2555

151


สาส์น

สาส์นจากนายกสโมสรโรตารีพาน ปี 2556 – 2557

วงล้อโรตารี่หมุนรอบตัวเองไม่หยุดนิ่งฉันใด การบริหารงานของสโมสรโรตารี พานก็คงจะหยุดนิ่งไม่ได้เช่นกัน ดังเช่นผู้ที่เป็นโรแทเรียนทุกท่านก็ต้องหมุนเวียนเปลี่ยน กันเป็นนายกสโมสรท่านละ 1 ปีเช่นกัน จากการที่ได้รับเกียรติและความไว้วางใจ จากสมาชิกมวลมิตรโรแทเรียน และ โรตารี่แอนน์ทุกท่านของสโมสรโรตารี่พานได้ลงมติในที่ประชุมให้กระผมดำ�รงตำ�แหน่ง นายกสโมสรพานปีบริหาร 2556-2557 อันเป็นปีที่สำ�คัญยิ่งแม้นจะเป็นภาระที่ท้าทายความรู้ความสามารถแต่กระผม จะทำ�งานคนเดียวไม่ได้ถ้าไม่ได้รับความอนุเคราะห์จากมวลมิตรโรแทเรียนแอนน์ทุกท่าน พร้อมประสารมือร่วมใจนำ�พาสโมสรโรตารีพานสู่จุดมุ่งหมายที่ตั้งใจไว้ กระผมมีความ มั่นใจในประสิทธิภาพของมวลสมาชิกโรตารีแอนน์ เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันตลอดไป และ จะบริหารงานโรตารีพานให้บรรลุถึงเป้าหมายที่อดีตนายกวางไว้ ดังอรรถพจน์ของรอน เบอร์ตั้นประธานโรตารีสากลที่ให้ไว้

152

ร่วมใจโรตารี สามัคคี เสริมสร้าง มีโรตารี พร้อมรับ

เปลี่ยนสิ่งดีดี แก่ชีวิต เป็นที่ตั้ง มิตรที่ดี ประสารใจ ใช้ชุมชน ด้วยไมตรีจิตรแห่งโรตารี นย.วิเศษธรรญ เจริญพร ( นายกสโมสรโรตารีพาน ปี 2556-2557 )


สาส์นจากนายกผ่านพ้น

กระผมขอขอบคุณมวลมิตรโรแทเรียน แอนน์ และ โดยเฉพาะคณะ กรรมการทุกท่าน ที่ได้ให้ความช่วยเหลือ และ ให้ความร่วมมือในการทำ�กิจกรรม ต่างๆให้ได้บรรลุเป้าหมายในการบำ�เพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมได้เป็นอย่างดี งานของ เราเป็นงานที่ไม่มีวันสิ้นสุดเพราะยังมีกิจกรรมที่ยังคงต้องการความช่วยเหลืออีก มากให้เหล่าโรแทเรียนได้บำ�เพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม ในปีบริหาร 2555-2556 ขอให้คณะกรรมการทุกท่านประสบความ สำ�เร็จในความปรารถนาดี ขอให้ผู้บริหารชุดใหม่ได้บรรลุเป้าหมายในการบำ�เพ็ญ ประโยชน์เพื่อสังคมขอให้สิ่งที่ท่านทำ�ประโยชน์ต่อสังคมนั้น เป็นบุญกุศลกลับไปยัง ทุกท่านให้มีแต่ความสุขสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการเทอญ

ด้วยไมตรีจิตรแห่งโรตารี

อน.ชาญชัย ราตรีธรรม ( นายกสโมสรโรตารีพาน ปี 2555-2556 )

153


ทำ�เนียบสมาชิก

1. อน.สวัสดิ์ และ แอนน์ สุภาภรณ์ ไชยสถิตวาณิช (สมาชิกกิติมศักดิ์) PHF Name PP. Savat & ANN Suphaporn Chaisatitvanich

Occupation Rice mill Industry อุตสาหกรรมโรงสี ข้าวAddress Kor.Thepsavat 80 Moo 2 T.Santisuk A.Phan Chiangrai 57120 โรงสีข้าว ก.เทพสวัสดิ์ 80 หมู่2 ต.สันติสุข อ.พาน จ.เชียงราย 57120 Tel. 053-721042-3 Mobile : 081-6722399

2. อน.พ.ต.อ.เกษมศักดิ์ สุรวานิช (สมาชิกกิติมศักดิ์) PHF Name PP.Pol.Col. Kasemsak Suravanich

Occupation Policeman ข้าราชการตำ�รวจบำ�นาญ Address 78 Moo 5 T.Padad A.Padad Chiangrai 57120 บ้านสวนสมุนไพร 78 หมู่ 5 ต.ป่าแดด อ.ป่าแดด จ.เชียงราย 57120 Tel. 081-8827793 E-Mail : songkrans1@gsb.or.th

3. อน.นพ.มานพ และ แอนน์ พวงเพชร ชัยจำ�รูญพันธุ์ (สมาชิกกิติมศักดิ์) Name PP.Manop & ANN Poungpet ChaiChamroonphan

Occupation Physician แพทย์ Address 2027 Moo 1 T.Muangphan A.Phan Chiangrai 57120 2027 หมู่ 1 ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย 57120 Tel. 053-721362 , 081-2281224 Office 053-721243 E-Mail : manop_chaichamroonphan@hotmail.com

4. อน.สงกรานต์ สังข์มณี (นายกปี 2554-55) Name PP.Songkran Sungmanee

154

Bank Manager ผู้จัดการ ธนาคารออมสิน สาขาเชียงของ Address 142 Moo.8 T.Wiang A.Chiang Khong, Chiang Rai 57140 142 หมู่ 8 สายกลาง ตำ�บลเวียง อำ�เภอเชียงของ เชียงราย 57140 Tel. 053-721524 Mobile : 081-5305908 E-Mail : songkrans1@gsb.or.th


5. อน.อัครเดช และ แอนน์ อัมไพ สมพบ Name PP.Akkharadat & ANN Aumpai Somphop

Occupation Sale & Service ผู้แทนจำ�หน่ายยางและอะไหล่ รถยนต์ ศูนย์บริการ ตั้งศูนย์ ถ่วงล้อ ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ Address บุญส่งการยาง 959 หมู่ 12 ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย 57120 Tel. 053-721349 , (Fax) 053-659211 Mobile : 081-8826294 E-Mail : akkaradate_sompob@hotmail.com

6. อน.ดารมณ์ และ แอนน์ นิภาพร พรหมเผ่า Name RTN.Darome & ANN Nipaporn Phompao Occupation Garage อู่ซ่อมรถ Address Chandinamo&Chiangkong 19 Moo15 T.Muangphan A.Phan Chiangrai 57120 ชาญไดนาโมและเชียงกง 19 หมู่ 15 ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย 57120 Tel. 053-659966 Mobile : 089-9986285 E-Mail : darome3360@hotmail.com

7. อน.เอกพงษ์ และ แอนน์ศรีนวล โชติอลงกรณ์ Name PP.Aekapong & ANN Srinual Chotalongkorn

Occupation Business ธุรกิจส่วนตัว ( จำ�หน่ายจักรเย็บผ้าทุกชนิด ) Address Phankarnchuk 996 Moo1 T.Muangphan A.Phan Chiangrai 57120 ร้านพานการจักร 996 หมู่ 1 ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย 57120 Tel. 053-722801Mobile : 081-8822348 E-Mail : aekapong996@yahoo.com

8. อน.ภควัฒน์ และ แอนน์ ศิริกัญญา จ่างจิต Name PP. Pakawat & ANN Sirikunya Changchit Occupation Gold Shop ค้าทองรูปพรรณ Address 1538 Moo.1 Phahonyothin Rd. T.Muangphan A.Phan Chiangrai 57120 1538 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย 57120 Tel. 053-721320Mobile : 081-6028247

155


ทำ�เนียบสมาชิก

9. อน.ชาญชัย และ แอนน์ จิตนภา ราตรีธรรม (นายกผ่านพ้น) Name RTN.Chanchai & ANN Jitnapa Ratreetham

Occupation Business ธุรกิจส่วนตัว Address 269 Moo 3 T.Pahong A.Phan Chiangrai 57120 269 หมู่ 3 ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย 57120 Tel. 053-658883 Mobile : 083-3345281

10. อน.จำ�รัส และ แอนน์ พิศเสน่ห์ เสาร์สุวรรณ์ Name PP.Jumrus & ANN Pisanae Saosuwan

Occupation Cousel ทนายความ Address Phomsuwan 1036 Behindphanmarket Rd. Soy 9 A.Phan Chiangrai 57120 สนง.กฏหมายพรหมสุวรรณ์ 1036 ถ.หลังตลาดพาน ซ.9 อ.พาน เชียงราย 57120 Tel. 053-721185 , 087-7840963 Fax 053-721185

11. อน.มานพ และ แอนน์ ชนิดา อิ่มสุขศรี Name PP.Manop & ANN Chanida Imsuksri Occupation Industrial Enterprise อุตสาหกรรมท่าทราย Address 301 Moo 1 T.Muangphan A.Phan Chiangrai 57120 301 หมู่ 1 ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย 57120 Tel. 053-721052 Mobile : 081-6713998

12. นย.วิเศษธรรญ และ แอนน์บัวเงิน เจริญพร ( นายกรับเลือก ปี56-57 ) Name PP.Wisetthaln & ANN Buoyurn Charoenporn

156

Occupation Bussiness ธุรกิจส่วนตัว Address 146 Moo 111 T.Pahong A.Phan Chiangrai 57120 146 หมู่ 11 ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย 57120 Mobile : 081-0084905


13. อน.ณรงค์ชัย และ แอนน์ พรพรรณ ชุมภูอินตา Name PP.Narongchai & ANN Pornpan Chompuinta

Occupation Sell & Service บริการซ่อมอิเล็คทรอนิค Address Chumpronradio 2542 Moo 12 T.Muangphan A.Phan Chiangrai 57120 ร้านชุมพรวิทยุ 2542 หมู่ 12 ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย 57120 Tel. 053-721303 , 053-722062 Mobile : 086-6599988

14. อน.อำ�นวยชัย และ แอนน์ สุมิตรา ดวงแสงทอง Name PP.Amnuachai & ANN Sumitra Daungsaenthog

Occupation Home Mart ค้าวัสดุก่อสร้าง Address Daungsaenthong1041 Superhiway Rd. T.Muangphan A.Phan Chiangrai 57120 บริษัทดวงแสงทอง1041 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย 57120 Tel. 053-722011-2 , 081-8825663Fax 053-659676 E-Mail : dstphan@hotmail.com

15. อน.ศรีชัย และ แอนน์ จิราภรณ์ พุฒพิธยาธร Name PP.Srichai & ANN Jiraporn Putiptayatorn

Occupation Service ซ่อมรถจักรยานยนต์ Address Wisanuyon T.Muangphan A.Phan Chiangrai 57120 ร้านวิษณุยนต์ ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย 57120 Tel. 053-721017 ,053-721828,084-6084392 Fax 053-722092

16. อน.พงศ์วุฒิ และ แอนน์ มาลี หวังกีรติกุล Name PP.Pongwuth & ANN Malee Wangkiratikul

Occupation Bussiness ธุรกิจส่วนตัว Address 283 Moo1 T.Meayen A.Phan Chiangrai 57280 283 หมู่ 1 ต.แม่เย็น อ.พาน จ.เชียงราย 57280 Tel. 053-957349 Mobile : 089-4359785

157


ทำ�เนียบสมาชิก

17. รทร.ประพันธ์ และ แอนน์ อารีรักษ์ ธนาศรีชัย Name RTN.Prapan & ANN Areelug Tanasrichai

Occupation Radio จัดรายการวิทยุ , Be a teacher รับราชการครู Address 179 Moo 4 T.Moungcome A.Phan Chiangrai 179 ม.4 ต.ม่วงคำ� อ.พาน จ.เชียงราย 57120 Mobile : 089-8554769 , 086-7294019

18. รทร.เฉลิมชัย และ แอนน์ ศุภนุช ผ่องใส Name RTN.Chaloemchai & ANN Supanuch Phongsai

Occupation หจก.พานดีไซน์ แอนด์ คอนสตรีด์ชั่น Address 8 M.12 T.Muangphan A. Phan Chiangrai 57120 8 ม.12 ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย 57120 Mobile : 085-03461777 , 088-1422703

19. รทร.ณรงค์ศักดิ์ และ แอนน์ จันทร์เพ็ญ พงษ์พัฒชรากร Name RTN.Narongsak & ANN Junpen Pongpatcharakorn

Occupation Glass Contractor รับเหมาติดตั้งกระจกและกร อบอลูมิเนียม Address 1432 Moo1 T.Muangphan A. Phan Chiangrai 57120 ร้านถาวรค้าไม้ 1432 หมู่ 1 ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย 57120 Tel. 053-721737 Mobile : 081-7065644 E-Mail : day737b@yahoo.com

20. รทร.ชำ�นาญ และ แอนน์ รัตนา ไชยสถิตวานิช Name RTN.Chamnan & ANN Rattana Chaisatitvanich

158

Occupation Gold Shop ค้าทองรูปพรรณ Address 988 Paholyothin Rd. Moo 1 T.Muangphan A.Phan Chiangrai 57120 988 ถ.พหลโยธิน หมู่ 1 ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย 57120 Tel. 053-721379 Mobile : 087-1725279


21. รทร.นพ.ทิฆัมพร และ แอนน์ กัลยาณี จ่างจิต Name RTN.Tikamporn & ANN Kanrayanee Changchit

Occupation Physician ผู้บริหารโรงพยาบาลพาน Address 2528 Moo 1 Phaholyothin Rd. T.Muangphan A.Phan Chiangrai 57120 2528 หมู่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย 57120 Tel. (Office) 053-721345, 053-659496, 084-3787556 Fax 053-721346

22. อน.ธนศาสตร์ และ แอนน์ กระยาทิพย์ รัตน์สัค Name PP.Tanasart & ANN Krayatip Rattnasak

Occupation Traffic Conractor รับเหมางานจราจร Address 1247 Moo1 Phaholyothin Rd. T.Muangphan A.Phan Chiangrai 57120 1247 หมู่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย 57120 Tel. 053-721340 ,053-659011 Mobile : 081-8854312EMail : aun2hot@hotmail.com

23. รทร. สุวรรณี สมใจ Name RTN. Suwannee Somjai

Occupation Insurance สำ�นักงานตัวแทนประกันชีวิต Address A.I.A. Chiangrai 20/5-7 Sunkongluang Rd. A.Muang Chiangrai 57100 บ. เอ.ไอ.เอ จก.เชียงราย 20/5-7 ถ.สันโค้งหลวง อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 Tel. 053-715671 , 081-9936298 Fax 053-713555 E-Mail : wannee89@hotmail.com

24. อน.ด.ต.ชัยเฉลิม และ แอนน์ วรรณา เทพเกษร Name PP.Chaichaliem & ANN Vanna Thepkeson

Occupation Policeman รับราชการตำ�รวจ Address 401 Moo 4 Ban Phaka T.Sanklang A.Phan Chiangrai 57120 401 หมู่ 4 บ้านสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย 57120 Tel. 081-9603418 Offce 053-721515 E-Mail : chaichaloem9@gmail.com

159


ทำ�เนียบสมาชิก

25. อน.สุกฤษฎิ์ เมฆประภามงคล และ แอนน์ชไมพร เมฆประภามงคล Name PP. Sukrit & ANN Chamaiporn Makprapamongkol

Occupation Bank Manager ผู้จัดการด้านการตลาดร้านค้ารับ เครดิต เชียงใหม่-ลำ�พูน Address Bangkok Bank 53-59 Thapae Rd. T.Chaangklan A.Muang Chiangmai 50100 ธนาคารกรุงเทพ 53-59 ถนน ท่าแพ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 Tel. 053-282100-2 , 081-6813362 Fax 053-274734 E-Mail : msukrit@yahoo.com

26. รทร. สนั่น และ แอนน์บัวผัน ประพงษ์ Name RTN. Sanun & ANN Buaphan Phrapong

Occupation Business ธุรกิจส่วนตัว ( จำ�หน่ายยางรถยนต์ ) Address 392 Moo22 T.Muangphan A.Phan Chiangrai 57120 ร้านพานการยาง เลขที่ 392 หมู่22 ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย 57120 Tel. 053-659044 , 089-7004498 Fax 053-659976

160


กิจกรรม

Club Activities 2012-2013

งานเลี้ยงต้อนรับผู้ว่าการภาค อนุรักษ์ นภาวรรณ เมื่อ 26 กันยายน 2555

สโมสรโรตารีพาน ร่วมกับ สโมสรโรตารี ลิลลี่ ไต้หวัน และ สโมสรโรตารี เน็กซัส ไทเป มอบรถพยาบาลและอุปกรณ์มูลค่า 1,980,000 บาท แก่โรงพยาบาลป่าแดด อ.ป่าแดด เชียงราย 1 มี.ค.56

มอบเครื่องนุ่งห่มกันหนาว จำ�นวน 80 ชุด แกประชาชนผู้ยากไร้บนดอยผาวีงิ้วเฒ่า ตำ�บล ป่าหุ่ง อำ�เภอพาน จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 23 ธ.ค 2555 161


กิจกรรม

Club Activities 2012-2013

สโมสรตารีพาน ร่วมกับ สโมสรโรตารีกรุงเทพใต้ มอบเครื่องกรองน้ำ�ดื่มสะอาด ให้แก่โรงเรียนเวียงห้าววิทยาคม 26 มี.ค 56

สโมสรตารีพาน จัดโครงการไถ่ชีวิตโคกระบือ ประจำ�ปี 2556 ครั้งที่ 8 เมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2556

สโมสรโรตารีพาน ร่วมถวายภัตตาหารแด่พระภิษุสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2555

สโมสรโรตารีพาน ร่วมกับ สมาคมแม่ดีเด่น เชียงราย ร่วมจัดเลี้ยง ขนมหวาน และ น้ำ� หวาน แจกเด็กๆ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 12 มกราคม 2556

162


ร่วมอวยพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2555

คุณเจริญ และ อน.บรรจง ร่วมกับ สโมสรโรตา รีพานมอบทุนการศึกษา แก่เด็กนักเรียนโรงเรียน พานพิเศษพิทยา

ร่วมสมบททุนสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ 1 สิงหาคม 2555

มอบทุนการศึกษาให้เด็กไร้โอกาส 13 พฤษจิกายน 2555

มอบรถเข็น 2 หลังให้แก่โรงพยาบาลพาน มอบเตียงหินกายภาพบำ�บัด ให้แก่โรงพยาบาล พาน 2 มกราคม 2556

สมาชิกร่วมดำ�หัวผู้ใหญ่ในสโมสรโรตารีพาน เนื่องในวันสงกรานต์ ปี 2556 และ งานเลี้ยง ฉลองวันเกิด อน.สงกรานต์

163


กิจกรรม

Club Activities 2012-2013

เลี้ยงข้าวต้มแก่ผู้ป่วย และญาติผู้ป่วย ที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลพาน 8 มี.ค 56

มอบสิ่งของและทุนแก่ผู้ยากไร้ บ้านป่าคา 25 ธันวาคม 2555

มอบสิ่งของและทุนแก่ผู้ยากไร้ บ้านสัน ปลาดุก 25 ธันวาคม 2555

มอบสิ่งของและทุนแก่ผู้ยากไร้ บ้านสันปลาดุก 25 มอบเครื่องวัดความดันให้แก่ โรงพยาบาล ธันวาคม 55 พาน เมื่อ 28 ธันวาคม 55

มอบทุนการศึกษาแก่เด็กดีอยากไร้ ร.ร บ้านโป่ง แดง 22 สค 55

164

ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี 12 สิงหาคม 55


ทำ�เนียบสโมสร 2 สโมสรโรตารี จ.พะเยา


เวลา 13.00-17.00 น. วันเสาร์ ที่ 15 มิถุนายน นี้ ที่ลานวีดีโอ วอลล์ ชั้นสอง เซ็นทรัลพลาซ่า เชียงราย งาน Kick-Off Campaign เริ่มต้นรณรงค์โครงการ กำ�จัด และ จำ�กัดยุงลาย เพื่อลดการ ระบาดของโรคไข้เลือดออก ในงานมีพิธีเปิดโครงการ ชมนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับไข้เลือด ออก ความบันเทิงจากน้องๆ ร่วมเล่นเกมส์ และรับแจกของที่ระลึกมากมาย เชิญชวนมวลมิตรโรแทเรียนทั้ง 8 สโมสรฯ ใน จ.เชียงราย และ สร.สังเกตุ การณ์จาก พะเยา ลำ�ปาง แพร่ น่าน ร่วมงานรณรงค์ในครั้งนี้โดยพร้อม เพรียงกัน ขอได้รับความขอบคุณ สร.แม่สาย ผู้ประสานงาน


เชียงคำ�

ChiangKham


สโมสรโรตารีเชียงคำ�

Rotary Club of ChiangKham ประวัติสโมสรโรตารีเชียงคำ� สโมสรโรตารีเชียงคำ�ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 15 สิงหาคม 2524 โดย การริเริ่มและดำ�เนินการก่อตั้งโดย อดีตผู้ว่าการภาค เจษฎา ชัยดรุณ และ อน.ธีรพจน์ วราชิต สโมสรโรตารีเชียงคำ�ได้จัดงานฉลองสารตราตั้งและสถาปนา คณะกรรมการสมสรเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2525 อันเป็นเวลาภายหลัง การดำ�เนินการก่อตั้งถึง 5 เดือน โดยมี นยก.ธีรพจน์ วราชิต เป็นนายก ก่อตั้ง และมี รทร.อารี วาระกุลเป็นเลขานุการสโมสร จำ�นวนสมาชิกก่อตั้งครั้งแรก 39 ท่าน ปัจจุบันยังมีสมาชิกก่อตั้ง อยู่เพียง 1 ท่าน จึงขอจารึกไว้เพื่อเป็นเกียรติแก่ท่านคือ อน.ปรีติปาล ซิงห์ กุกเรยา วันเวลายังมีการหมุนเวียนเปลี่ยนไปสมาชิกสโมสรโรตารีเชียงคำ� ก็เช่นกัน ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอดีตสมาชิกสโมสรโรตารีเชียงคำ�ได้ทำ� หน้าที่ของท่านอย่างสมบูรณ์ที่สุดแล้ว เพราะทุกท่านได้ร่วมกับสโมสร โรตารีเชียงคำ�ทำ�กิจกรรมเพื่อสังคมและเพื่อคนเชียงคำ�อันเป็นเป้าหมาย หลักของสโมสรโรตารีเชียงคำ�แล้วก่อให้เกิดแนวทางการดำ�เนินงานของ สโมสรที่มีคุณภาพและอยู่คู่เชียงคำ�ตลอดไป สมาชิกปัจจุบัน มีสมาชิกสามัญจำ�นวน25ท่าน การประชุม ประชุมทุกวันอังคาร เวลา 19.00น. ณ สวนอาหาร เค&เค การ์เด้น เลขที่ 192 ถนนเชียงคำ�-เทิง ตำ�บลหย่วน อำ�เภอเชียงคำ� จังหวัดพะเยา 56110 โทร 054-451664 โทรสาร 054-451615

188


คณะกรรมการ

บริหารสโมสรฯ ปี 2013-2014

นายกสโมสร นย.ณัฐวุฒิ คูสุวรรณ นายกผ่านพ้น อน.ลิ้ม กิจจานุลักษณ์ นายกรับเลือก นยล.โกวิท ไชยเมือง อุปนายก นยล.โกวิท ชัยเมือง รทร.วิพัฒนา กาญจนวัฒนกูล เลขานุการสโมสร นยล.โกวิท ชัยเมือง เหรัญญิก อน.อดิศักดิ์ ศุภการกำ�จร ประธานบริหารจัดการสโมสร อน.ศุภกร อนรรฆสิริกุล ประธานสมาชิกภาพ อน.มนัส วงศ์อนันต์ ประธานประชาสัมพันธ์ อน.กิตติกัมพนธ์ กิจจานุลักษณ์ ประธานบำ�เพ็ญประโยชน์ รทร.สาโรจน ไชยมงคล ประธานมูลนิธิโรตารี อน.กมลศักย์ วิสิฐสกุลชัย ที่ปรึกษา อดีตนายกสโมสรทุกท่าน

189


สาส์น

สาส์นจากนายกสโมสรโรตารีเชียงคำ� ปี 2556 – 2557

190

การเป็นนายกที่ผ่านพ้นไม่ใช่เรื่องยาก แต่การเป็นนายกที่ดีก็ไม่ใช่เรื่องง่าย เช่นเดียวกัน ผมเชื่อมั่นว่าด้วยศักยภาพของโรแทเรี่ยนทุกท่านในสโมสรโรตารีเชียงคำ� สามารถ เป็นนายกที่ดีได้ ผมจึงรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจจากสมาชิกในสโมสร ทุกท่าน ให้รับดำ�รงตำ�แหน่งนายกสโมสรโรตารีเชียงคำ� ในปีบริหาร 2556-2557 นี้ด้วยความ เมตตาเอ็นดูจากมวลสมาชิกทุกท่าน ผมเชื่อว่านายกไม่ใช่ตำ�แหน่งที่สำ�คัญที่สุดในสโมสรโรตารี หากแต่เป็นสมาชิกทุก ท่าน รวมทั้งการได้รับการสนับสนุนที่ดีจากโรตารีแอนน์ ที่จะเป็นฟันเฟืองสำ�คัญทำ�ให้ สโมสร โรตารี ของเราบรรลุเป้าหมายของภาค 3360 และของโรตารีสากล ผมยินดีที่จะเป็นส่วนเชื่อม ต่อระหว่างสโมสรโรตารีเชียงคำ� และทางภาค 3360 รวมถึงโรตารีสากล และยินดีรับฟังความ เห็นทุกความเห็น และข้อเสนอแนะในทุกๆเรื่อง เพื่อที่จะเป็นนายกที่ดีได้ และสามารถเรียกตัว เองได้ว่าเป็นนายกสโมสรโรตารีเชียงคำ� ได้อย่างเต็มภาคภูมิ จากนี้ไปผมขอให้สมาชิก และโรตารีแอนน์ทุกท่านร่วมเดินทางไปสู่เป้าหมายด้วย ความสำ�เร็จด้วยกัน ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี นย.ณัฐวุฒิ คูสุวรรณ นายกสโมสรโรตารีเชียงคำ� ปีบริหาร 2556-2557


สาส์นจากนายกผ่านพ้น

นับเป็นช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งในชีวิตที่ได้ ตลอดเวลา หนึ่งปีที่ได้รับ เกียรติให้ทำ�หน้าที่ นายกสโมสรโรตารีเชียงคำ� ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ยากจะลืม และมีความ หมายเป็นอย่างยิ่ง ขอขอบคุณผู้ว่าการภาคผู้ช่วยผู้ว่าการภาค 3360 ที่ให้คำ�แนะนำ�ในการ บริหารสโมสร และในไมตรีจิต มิตรภาพที่ได้รับจากสมาชิกครอบครัวสโมสรโรตารีเชียงคำ� ที่ให้การสนับสนุนเสียสละแรงกาย แรงใจ และกำ�ลังทรัพย์ ให้ในกิจกรรมในการบำ�เพ็ญ ประโยชน์แก่เยาวชน ชุมชนผู้ด้อยโอกาส เป็นไปด้วยประสิทธิภาพ สำ�เร็จลุล่วงได้ด้วยดี ขอ ขอบคุณสมาชิกสโมสรโรตารีทุกท่าน ท้ายนี้ผมขอให้กำ�ลังใจให้นายกรับเลือก ณัฐวุฒิ คูสุวรรณ ที่จะรับหน้าที่นายกสโมสร โรตารีเชียงคำ�คนต่อไป ทำ�หน้าที่บริหารจนบรรลุวัตถุประสงค์ตามความที่ตั้งใจไว้ทุกประการ ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี อน.ลิ้ม กิจจานุลักษณ์ นายกสโมสรโรตารีเชียงคำ� ปีบริหาร 2555-2556

191


ทำ�เนียบสมาชิก

1. นย.ณัฐวุฒิ คูสุวรรณ P.Nutvuth Koosuwan

Occupation ตัวแทนจำ�หน่ายอุปกรณ์ทางการเกษตร ที่ทำ�งาน ร้านเกษตรยนต์เชียงคำ� 390 ถ.พิศาล ม.15 ต.หย่วน อ.เชียงคำ� จ.พะเยา 56110 TEL. 054-451390,089-6333453

2. อน.ลิ้ม & โรตารีแอนน์ อุษณา กิจจานุลักษณ์ PP.Lim & Udsanar Kijjarnuluk

Occupation ผู้จัดการร้านเชียงคำ�สติกเกอร์ ที่ทำ�งาน 233/4 ถ.พิศาล ม.5 ต.หย่วน อ.เชียงคำ� จ.พะเยา 56110 TEL. 081-9607187 ,054-451050 ,054-416587

3. อน.บุญประดิษฐ์ & โรตารีแอนน์ สายฝน วิจิตรากุล PP.Boonpredit & Saiphon Vijitrakul

Occupation สวนอาหาร ที่ทำ�งาน สวนอาหาร K&K การ์เด้น เลขที่ 192 ถ.เชียงคำ�-เทิง ต.หย่วน อ.เชียงคำ� จ.พะเยา 56110 TEL. 054-451664,086-1861908

4. อน.ชัยวัฒน์ & โรตารีแอนน์ วันเพ็ญ กาญจนวัฒนกูล PP.Chaiwat & WanPhen KarnJanawatanakul

Occupation จำ�หน่ายเสื้อผ้าสำ�เร็จรูป ที่ทำ�งาน ร้านฟุงบริการ เลขที่ 201 ถ.พิศาล ต.หย่วน อ.เชียงคำ� จ.พะเยา 56110 TEL. 054-451643,081-9801917

192


5. อน.ศุภกร &โรตารีแอนน์ อริยา อนรรฆสิริกุล PP.Suprakorn & Ariyar Anuksirikul

Occupation จำ�หน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ด ที่ทำ�งาน ร้านตะวัน เลขที่ 130/4 ซอย 2 ถ.ศักดายรรณกิจ ต.หย่วน อ.เชียงคำ� จ.พะเยา 56110 TEL. 054-416568,081-8823911

6. อน.กิตติกัมพนธ์ & โรตารีแอนน์ ชุติมานันท์ กิจจานุลักษณ์ PP.Kittikumphon & Chutimanundh Kijjarnuluk

ccupation จำ�หน่ายรถยนต์มือสอง ที่ทำ�งาน ร้านกิตติออโต้คาร์ เลขที่ 243 หมู่ 5 ถ.พิศาล ต.หย่วน อ.เชียงคำ� จ.พะเยา 56110 TEL. 054-451820, 081-9506715

7. อน.กมลศักย์ & โรตารีแอนน์ วันทนีย์ วิสิฐสกุลชัย PP.Kamolsak & Vantanee Visithsakulchai

Occupation วิศวกร ที่ทำ�งาน ห้างหุ้นส่วนจำ�กัด วิวิสิฐก่อสร้าง (1994) เลขที่ 303 ถ.พิศาล ต.หย่วน อ.เชียงคำ� จ.พะเยา 56110 TEL. 054-451525,081-5311339,089-9991110 แฟกซ์ 054-451398

8. อน.ประดิษฐ์ & โรตารีแอนน์ ดาวลี อินทะรังษี PP.Pradit & Daowalee Indharungsri

Occupation จำ�หน่ายนฬิกา แว่นตา และซ่อมนาฬิกา ที่ทำ�งาน ร้านประดิษฐ์นาฬิกา เลขที่ 481/3 ซอย 2 ถ.ศักดาบรรณกิจ ต.หย่วน อ.เชียงคำ� จ.พะเยา 56110 TEL. 054-451882, 081-9607187 ,081-022-8000

193


ทำ�เนียบสมาชิก

9. อน.เจริญ & โรตารีแอนน์ ขันคำ� จันทร์ทวีทรัพย์ PP.Charaen & KhunKhum Juntaweesub

Occupation ขายยาแผนปัจจุบัน ที่ทำ�งาน ร้านธงชัยฟาร์มาซี เลขที 399 ซอย 4 ถ.ศักดาบรรณกิจ ต.หย่วน อ.เชียงคำ� จ.พะเยา 56110 TEL. 054-451072,081-0280858

10. อน.มนัส วงศ์อนันต์ PP.Manut Wonganund

Occupation เจ้าของรีสอร์ท ที่ทำ�งาน บัวทองรีสอร์ท เลขที่ 205 หมู่ 1 ต.เจดีย์คำ� อ.เชียงคำ� จ.พะเยา 56110 TEL. 054-452831,081-7245482

11. อน.ธนวรรธห์ & โรตารีแอนน์ พิชาพัทธ์ สิริเจริญพานิช PP.Tanawat & Picharputh Siricharaenphanit

Occupation จำ�หน่ายอุปกรณ์เสริมสวย ที่ทำ�งาน เลขที่ 424 หมู่ 15 ต.หย่วน อ.เชียงคำ� จ.พะเยา 56110 TEL. 054-451406,086-6722555,0850400397

12. อน.คูนิเอกิ มูราคามิ PP. Kunieke Murakami

194

อาชีพ : ที่อยู่ : มือถือ : E-mail :


13. อน.อดิศักดิ์ ศุภการกำ�จร PP.Adisuk Suprakarngumjorn

Occupation ข้าราชการบำ�นาญ Address 179/1 ม.4 ต.หย่วน อ.เชียงคำ� จ.พะเยา 56110 TEL. 085-0402120 ,054-451372

14. อน.ศุกร์คำ� & โรตารีแอนน์ ขาว ชุ่มมงคล PP.Sukkhum & Khao Choommongkol

Occupation ผู้จัดการ อู่ชัยมงคล Address 158 ม.9 ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ� จ.พะเยา 56110 TEL. 054-451342 ,081-7962302

15. รทร.ปาณิษฏา ศรีผดุงกุล Rtn. Parnisdar Sriphadungkul

Occupation จำ�หน่ายเคมีภัณฑ์การเกษตรและพันธุ์พืช ที่ทำ�งาน ร้านศักดิ์การค้า เลขที่ 58 ถ.พิศาล ต.หย่วน อ.เชียงคำ� จ.พะเยา 56110 TEL. 054-451747,081-9939197

16. นยล. โกวิท & โรตารีแอนน์ อรทัย ไชยเมือง PE.Kowit & Orathai Chaimueng

Occupation ผู้จัดการ วงษ์พาณิชย์ เชียงคำ� ที่ทำ�งาน 127 ถ.พิศาล ม.7 ต.หย่วน อ.เชียงคำ� จ.พะเยา 56110 TEL. 054-454212, 086-9111192

195


ทำ�เนียบสมาชิก

17. รทร.สาโรจน์ & โรตารีแอนน์ รัตนาภรณ์ ไชยมงคล Rtn.Sarroj & Ruttanaporn Chaimongkol

Occupation ผู้จัดการร้านมงคลเฟอร์นิเจอร์ ที่ทำ�งาน 8 ถ.พิศาล ม.5 ต.หย่วน อ.เชียงคำ� จ.พะเยา 56110 TEL. 054-451757 081-7642088

18. รทร. สมพิศ & โรตารีแอนน์ อารมณ์ มงคล Rtn.Sompit & Arrom Mongkol

Occupation ผอ.กศน. อ.เชียงคำ� Address 182 ม.9 ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ� จ.พะเยา 56110 TEL. 081-7641050

19. รทร.ยศพร เบญจกุล & โรตารีแอนน์ วราพร เบญจกุล Rtn.Yodsaporn & Varaporn Benjakul

Occupation ผจก.ธนาคารไทยพาณิชย์ เชียงคำ� ที่ทำ�งาน 196 ม.15 ต.หย่วน อ.เชียงคำ� จ.พะเยา 56110 TEL. 084-4385277

20. รทร.กนกกาญจน สุวรรณกุล Rtn.Kanokkarn Suvankul

196

Occupation ค้าขาย Address ร้านจำ�ปูน 84 ม.8 ต.หย่วน อ.เชียงคำ� จ.พะเยา 56110 TEL. 087-1922821


21. รทร. ภูมิชัย & แอนน์ นงลักษณ์ ตะพานแก้ว Rtn.Poomchai & Nongluk Traparnkaew

นายอำ�เภอเชียงคำ� Address 410/11 หมู่ 15 ต.หย่วน บ้านพักนายอำ�เภอ อ.เชียงคำ� จ.พะเยา TEL. 081-8673091,054-451335

22. รทร. จริยา กงจักร & สุภาพบุรุษโรตารี เอก สว่างทิตย์ Rtn.Jariyar Kongjuk & Ake Sawangtid Occupation ผู้จัดการธนาคารออมสิน ที่ทำ�งาน ธนาคารออมสินสาขาเชียงคำ� 457 ม.15 ต.หย่วน อ.เชียงคำ� จ.พะเยา 56110 TEL. 081-8830069

23. รทร. วิพัฒนา & แอนน์ ชุติมา กาญจนวัฒนกูล Rtn.Vipattanar & Chutima Karnjanawattanakul Address 310/2 หมู่4 ต.หย่วน อ.เชียงคำ� จ.พะเยา 56110 TEL. 089-8521871

24. รทร. กิตติทัต & แอนน์ สุชัญญา จันต๊ะนาเขต Rtn. Kittitud & Suchunyar Jundtanarked

Occupation ผู้จัดการร้านอุดมพันธ์ชู Address 424 หมู่ 4 ต.หย่วน อ.เชียงคำ� จ.พะเยา 56110 TEL. 081-6731129

197


ทำ�เนียบสมาชิก

25. รทร. ไพฑูรย์ & แอนน์ พรพิมล ภิระบัน Rtn.Paitoon & Pornpimol Phirabun

Occupation ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรจุน Address 261 หมู่ 10 ต.ดอนศรีชุม อ.ดอกคำ�ใต้ จ.พะเยา 56120 TEL. 081-2893303

ทำ�เนียบ PHF สโมสรโรตารีเชียงคำ� 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 198 14. 15.

อน.สามารถ อน.ทวีพงศ์ รทร.สุบิน รทร.เฉลิมศักดิ์ อน.สายัณห์ อน.ชัยวัฒน์ อน.กมลศักย์ อน.ผดุงฉัตร์ อน.ศุภกร อน.สมชัย อน.กิตติกัมพนธ์ อน.มนัส รทร.ปาณิษฏา โรตารีแอนน์พะยอม โรตารีแอนน์วันทนีย์

ปินตาแก้ว ศรีผดุงกุล สมฤทธิ์ รามกุล ศรีผดุงกุล กาญจนวัฒนกูล วิสิฐสกุลชัย ไวทยกุล อนรรฆสิริกุล ศรีศิริสิทธิกุล กิจจานุลักษณ์ วงศ์อนันต์ ศรีผดุงกุล ไวทยกุล วิสิฐสกุลชัย

PHF PHF PHF PHF PHF PHF PHF + 2 PHF + 1 PHF PHF PHF PHF PHF PHF PHF


ทำ�เนียบ EREY สโมสรโรตารีเชียงคำ� 1. อน.ผดุงฉัตร 2. อน.กมลศักย์ 3. อน.ประดิษฐ์ 4. อน.ลิ้ม 5. อน.ธนวรรธห์ 6. อน.อดิศักดิ์ 7. อน.ศุกร์คำ� 8. อน.ศุภกร 9. รทร.สาโรจน์ 10.รทร.โกวิท 11.รทร.สมพิศ 12.อน.มนัส

ไวยกุล วิสิฐสกุลชัย อินทะรังสี กิจจานุลักษณ์ สิริเจริญพานิช ศุภการกำ�จร ชุ่มมงคล อนรรฆสิริกุล ไชยมงคล ไชยเมือง มงคล วงศ์อนันต์

กิจกรรม

Club Activities 2012-2013

ผู้ว่าการภาค 3360 เยี่ยมสโมสรโรตารีเชียงคำ�

199


กิจกรรม

Club Activities 2012-2013

รับมอบเข็ม EREY จากท่านผู้ว่าการภาค 3360

วันโปลีโอ หยอดวัคซีนเด็กๆ วันโปลีโอ 200


โรตารีภาค 2720 เยี่ยมชมป่าน้ำ�มิน

โครงการน้ำ�ดื่ม สะอาด โรงเรียน บ้านจำ�บอน ร่วม กับสโมสรโรตารี ภาค 2720 ประ เทศญี่ปุ่น

โครงการปลูกป่า บ.น้ำ�มิน วันแม่แห่งชาติ 201


กิจกรรม

Club Activities 2012-2013

ร่วมงานรำ�ลึก ณ อนุสรณ์ผู้เสียสละ อ.เชียงคำ�

วันเด็กแห่งชาติ ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

202


โครงการใช้หม้อปลอดสารพิษแจกแด่ร้านก๋วยเต๋ยวที่เข้าร่วมโครงการ

โครงการน้ำ�ดื่มสะอาดปี 2556 สร้างถวาย โรงเรียนวัดม่วงชุม 203


ตารางการประชุม วันจันทร์ Monday

สโมสรโรตารีนครเทิง บ่อกุ้งเที่ยงทูล เวลา 18.30 น. สโมสรโรตารีแม่จัน ริมจันทร์รีสอร์ท อ.แม่จัน จ.เชียงราย โทร 053-7718823 เวลา 19.30 น.

วันอังคาร Tuesday

สโมสรโรตารีเชียงแสน ห้องอาหารริมโขง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย เวลา 19.00 น. สโมสรโรตารีเชียงคำ� ห้องอาหาร เค แอนด์ เค อ.เชียงคำ� จ.พะเยา เวลา 19.00 น. สโมสรโรตารีพาน โรงแรมเชียงรุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย เวลา 19.00 น.

วันพุธ Wednesday

สโมสรโรตารีพะเยา ห้องอาหารศรีสกุล อ.เมือง จ.พะเยา โทร 0​ 54-431096 เวลา 19.00 น. สโมสรโรตารีเชียงราย โรงแรมเวียงอินทร์ อ.เมือง จ.เชียงราย เวลา 19.30 น. สโมสรโรตารีแม่ฟ้าหลวง แม่สลองวิลล่า รีสอร์ท อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย เวลา 19.30 น.

วันพฤหัสบดี Thursday

สโมสรโรตารีเชียงรายเหนือ โรงแรมดุสิตไอร์แลนด์รีสอร์ท อ.เมือง จ.เชียงราย 053-715775 เวลา 19.30 น. สโมสรโรตารีแม่สาย โรงแรมปิยะพรเพลส อ.แม่สาย จ.เชียงราย เวลา 20.00 น. 204

สถาปนาเชียงรายพะเยา  

สารสถาปนา 10 สโมสรโรตารี ใน จ.เชียงราย และ จ.พะเยา ปีบริหาร 2013-14

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you