Page 1

ที่ระลึกเฉลิมฉลอง สโมสรโรตารีแม่สาย ก่อตั้งครบ ๓๐ ปี 30th Anniversary Rotary Club of Maesai


“ผมและสมาชิกสโมสรโรตารีแม่สาย ขอขอบคุณมวล มิตรโรแทเรียนทุกท่าน ที่มาร่วมประชุมและมาให้ก�ำลัง ใจการประชุมระหว่างเมือง ภาค 3360 โรตารีสากล รวมทั้งร่วมทัวร์ ทัศนศึกษาสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์ ไทย-เมียนมาร์ ที่เมืองมัณฑะเลย์ ขอให้ทุกท่านจง ประสบแต่ความสุขความเจริญ และอยู่คู่โรตารีสากล ชั่วนิรันดร์” ผชภ.วิชัย ศรีพธูราษฏร์ ปีบริหาร 2010-2011 “ชุมชนสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์โลก”


Rotary Club of Maesai

สโมสรโรตารีแม่สาย ภาค ๓๓๖๐ โรตารีสากล

โครงการบำ�เพ็ญประโยชน์ 30 ปี โรตารีแม่สาย

กำ�หนดการเฉลิมฉลอง สามสิบปีโรตารีแม่สาย

ปีการบริหาร 2553 – 2554

17-18-19 ธันวาคม 2553

1. มอบดิกชันนารีให้นักเรียนในโรงเรียนในเขตอ�ำเภอแม่สาย 2. มอบทุนให้นักเรียนยากจนโรงเรียนแม่สายประสิทธิศาสตร์ 3. เลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนหนองอ้อ – ป่าแฝ อ�ำเภอแม่สาย 4. โครงการจัดหาอุปกรณ์การแพทย์มอบให้โรงพยาบาลแม่สาย 5. โครงการสุขภาพสัญจรแก่ชุมชนต�ำบลห้วยไคร้ 6. พัฒนาอาชีพ สอนท�ำเครื่องเขินพม่า แก่ชุมชนบ้านเหมืองแดงน้อย 7. สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้โรงเรียนขนาดเล็กและยากจน 8. บริจาคเครื่องนุ่งห่มผู้ยากไร้แก่ชุมชนบ้านดอยผาฮี้ 9. โครงการบูรณะโรงเรียน ปรับปรุงห้องพยาบาล และห้องสมุด

17 ธันวาคม 2553 08.00-14.00 โครงการสุขภาพสัญจรแก่ชุมชนต�ำบลห้วยไคร้ 18 ธันวาคม 2553 06.00 – 07.00 ท�ำบุญตักบาตรพระจ�ำนวน 30 รูป 10.00 – 12.00 พิธีมอบอุปกรณ์การแพทย์แก่โรงพยาบาลแม่สาย และมอบแทงก์ น�้ำ ห้องสมุด และห้องพยาบาล แก่โรงเรียนต่างๆ 18.00 – 19.00 พิธีลงนามสัญญาคู่มิตรระหว่างสโมสรโรตารีแม่สาย และสโมสร โรตารี เชียงใหม่ถิ่นไทยงาม 19.00 – 21.30 งานฉลอง 30 ปี โรตารีแม่สาย 19 ธันวาคม 2553 ท�ำกิจกรรมเลี้ยงเด็กก�ำพร้าที่วัด ซุน ตอง ตาน จังหวัดท่าขี้เหล็ก สหภาพเมียนมาร์


สารแสดงความยินดี ผวภ.นพ.ดร.วีระชัย จำ�เริญดารารัศมี

สโมสรโรตารีเป็นฐานรากส�ำคัญทีส่ ดุ ขององค์กรโรตารีสากล เป็นสมาชิกตามนิตบิ ญ ั ญัตขิ อง โรตารีสากล หากปราศจากสโมสรโรตารี โรตารีสากลไม่สามารถด�ำเนินพันธะกิจต่อไป ท่านประธาน โรตารีสากลปี 2553-2554 Ray P. Klinginsmith ได้ทบทวนเรื่องราวของโรตารี ใน 105 ปีที่ผ่าน มา ค้นหาจุดอ่อน-จุดแข็งของโรตารี โดยเฉพาะเกี่ยวกับสโมสรโรตารี เพื่อวางแผนงานปีต่อไปอย่าง รอบคอบ สร้างความเข้มแข็งให้กับสโมสรโรตารี เท่ากับสร้างความเข้มแข็งให้กับโรตารีสากล ก่อนที่ จะสือ่ แนวคิดของท่านสูช่ าวโรแทเรียนและผูท้ มี่ ใิ ช่โรแทเรียนทัว่ โลก ให้เกิดการปฏิบตั ทิ เี่ ป็นรูปธรรม ร่วมกัน เพื่ออนาคตอีก 100 ปี ในศตวรรษที่สองของโรตารีสากล สโมสรโรตารีแม่สาย ได้กอ่ ตัง้ ตามธรรมนูญและข้อบังคับของโรตารีสากลอย่างถูกต้อง และ ด�ำเนินภารกิจตามแนวทางของโรตารีสากลอย่างต่อเนื่องมานานถึง 30 ปี ได้ฝากผลงาน 30 ปีแห่ง การบ�ำเพ็ญประโยชน์เป็นทีป่ ระจักษ์ ไม่เฉพาะในชุมชนท้องถิน่ ยังเป็นตัวอย่างแก่สโมสรอืน่ ๆในภาค 3360 รวมทั้งเป็นที่ยกย่องไว้วางใจของคู่มิตร ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผมขอแสดงความยินดีในผลงานอันโดดเด่นนีก้ บั สมาชิกทุกๆท่านของสโมสร ทัง้ ในอดีตและ ปัจจุบัน ในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 30 ปีการก่อตั้งสโมสรโรตารีแม่สายในวันแห่งมงคลนี้ ผมขอ ส่งความปารถนาดีและอวยพรให้สมาชิกของสโมสรแห่งนี้ มีสติปัญญาแตกฉาน มีสุขภาพสมบูรณ์ ทั้งทางกายและใจ มีกำ� ลังใจสามารถปฏิบัติภารกิจตามอุดมการณ์ของการเป็นโรแทเรียนที่ดีสืบต่อ ไป เพื่อโลกของเราและชุมชนของเรา ตามคติพจน์ของท่านประธานโรตารีสากล ปี 2553-2554 “ชุมชนสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์โลก” “Building Communities Bridging Continents” ช่วยกัน สร้างชุมชนให้นา่ อยู่ มีความสุข มีสนั ติ อาศัยเครือข่ายของโรตารีทวั่ โลก เชือ่ มโยงทุกชุมชนในทิศทาง เดียวกัน เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจซึ่งกันและกันทั่วโลก ขอให้สโมสรโรตารีแม่สายแห่งนี้ ยืนยง อยู่คู่กับโรตารีสากลชั่วลูกชั่วหลานตลอดไป

ด้วยไมตรีจิตรแห่งโรตารี

นพ.วีระชัย จ�ำเริญดารารัศมี ผู้ว่าการภาค 3360 โรตารีสากล ปี 2553-2554


เมื่อ 5 ปีที่แล้ว ในวันที่ 13 สิงหาคม 2548 สโมสรแม่สายได้จัดงาน ฉลองครบรอบ 25 ปี ได้ยิ่งใหญ่สมบูรณ์แบบ และประทับใจ ต่อหน้าสาธารณะ ชน องค์กรเอกชนในแม่สาย ราว 30 องค์กร และมิตรโรแทเรียนภาค 3360 รวม ทั้งสถานศึกษา, แขกจากประเทศเพื่อนบ้าน ต่างชื่นชมยินดี เป็นที่กล่าวขวัญถึง เวลาช่างรวดเร็ว สโมสรโรตารีแม่สายได้มีหนังสือเชิญชวนร่วมงาน สถาปนาครบรอบ 30 ปีแม่สาย ในวันที่ 18 ธันวาคม 2553 นี้ ทราบมาว่าสโมสร โรตารีแม่สายจัดกิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์ให้ชมุ ชนในแม่สาย และชุมชนในจังหวัด ท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมาร์ ในวันดังกล่าวด้วย ผมดีใจและภาคภูมิใจในสโมสรโรตารีแม่สายมาก ด้วยความผูกพันด้าน งานภาค และงานสโมสรแม่สายด้วยดีมาตลอด โรแทเรียน และโรตารีแอนน์ทกุ ท่าน ในสโมสรร่วมแรงร่วมใจ รวมพลังสามัคคีเป็นหนึ่งเดียว มิตรภาพอันเหนียวแน่น มีใจให้กับโรตารีเกิน 100 % ช่วยงานกิจกรรมสโมสรอย่างทุ่มเท ช่วยงานภาคมา อย่างต่อเนือ่ งโดยตลอดจนเป็นสโมสรเข้มแข็งอย่างต่อเนือ่ งจนได้รบั รางวัลสโมสร ดีเด่นของภาคอย่างเต็มภาคภูมิ ล่าสุด อน.วานิช โยธาวุธ ได้รับเกียรติร่วมงานของโรตารีประเทศไทย 4 ภาค ใน นิตยสารโรตารี ไทยแลนด์ โดยช่วยท�ำด้านอาร์ตเวิร์ค และท�ำได้ทันสมัย แปลกใหม่ สวยงามมาก ได้รับค�ำชมว่า “ ยอดเยียมมาก “ ท�ำให้มิตรโรแทเรียนในประเทศไทย 7,037 ท่าน 286 สโมสร และทั้ง 4 ภาค โรตา รีในประเทศไทยได้รู้จักสโมสรโรตารีแม่สายมากขึ้น นี่คือ ความเสียสละ และมีใจ ให้โรตารี อย่างน่ายกย่องสรรเสริญครับ ผมขออวยพรให้โรแทเรียน และโรตารีแอนน์ของสโมสรโรตารีแม่สายทุก ท่านร่วมพลังอย่างแรงกล้าจัดงานสถาปนาสโมสรโรตารีแม่สายครบรอบ 30 ปี ได้ สมเกียรติ และยิ่งใหญ่ตามเป้าหมายอันพึ่งประสงค์ทุกประการ ด้วยไมตรีจิตมิตรภาพ และมิตรภาพแห่งโรตารี ( วิวัฒน์ ศิริจางคพัฒนา ) ผู้ว่าการภาคปี 2546 – 2547 ภาค 3360 โรตารีสากล

อผภ.แววดาว ลิ้มเล็งเลิศ ปี พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๓ องค์กรโรตารีเป็นองค์ที่ช่วยเหลือสังคมมายาวนาน มีสมาชิกโรแรเรียนที่มี ความพร้อมที่จะท�ำงานเพื่อประชาชน และสังคมอย่างเต็มที่มีสโมสรที่เข้มแข็งพร้อม ขับเคลื่อนอุดมการณ์แห่งโรตารีให้ก้าวไปข้างหน้าเช่นเดียวกีบสโมสรโรตารีแม่สาย ที่ เป็นสโมสรที่เข้มแข็งและร่วมกันช่วยเหลือสังคม สมาชิกโรแทเรียนทุกคนล้วนฝันถึง โลกที่ดีกว่า โลกที่เด็กไม่ต้องทนทุกข์ทรมานกับความอดอยากและความหิวโหย โลก ทีท่ กุ คนอดทนต่อความแตกต่างทางผิวพรรณ ศาสนา และความคิด โลกทีม่ นุษยชาติ ได้รับการปฏิบัติต่อกันอย่างมีศักดิ์ศรี ในโอกาสที่สโมสรโรตารีแม่สาย ครบรอบ 30 ปี แห่งการสถาปนา ในวัน นี้ถือเป็นวันแห่งความภาคภูมิใจอีกวันหนึ่งของภาค 3360 โรตารีสากล ที่เป็นเสมือน บทพิสูจน์ของโรตารีเรา ในภาค 3360 โรตารีสากลของเรานั้น มีอีกหนึ่งสโมสรที่มี ศักยภาพที่ดีเยี่ยมไม่แพ้ภาคใดในประเทศไทย สโมสรแห่งนี้จะต้องไม่ใช่เพียงแต่ท�ำ หน้าที่ ให้บริการผูอ้ นื่ เหนือตนเท่านัน้ แต่ตอ้ งสร้างกระบวนทัศน์ให้สงั คมประจักษ์วา่ “ถ้าให้ความคิด(ปัญญา) และมิตรภาพ งานทั้งปวงก็ส�ำเร็จ ได้ด้วยตั้งใจจริง” ดิฉัน ขอแสดงความยินดีเนื่องในพิธีฉลองครบรอบ 30 ปีแห่งการสถาปนาและขอเป็นก�ำลัง ใจให้ท่านจงประสบความส�ำเร็จ เจริญรุ่งเรือง และสมหวังดังประสงค์จงทุกประการ

อนาคตโรตารี อยู่ในมือท่าน

( แววดาว ลิ้มเล็งเลิศ ) ผู้ว่าการภาค 3360 โรตารีสากลปี 2552-2553

30 ปี สโมสรโรตารีแม่สาย ๒ 30th Anniversary 1980-2010

อผภ.วิวัฒน์ ศิริจางคพัฒนา ปี พ.ศ. ๒๕๒๙-๒๕๓๐

สารแสดงความยินดี

5

สารแสดงความยินดี


สารแสดงความยินดี

ผวล.ชำ�นาญ จันทร์เรือง ปี พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๕

30 ปี สโมสรโรตารีแม่สาย ๒ 30th Anniversary 1980-2010

02

ในโอกาสที่สโมสรโรตารีแม่สาย จะจัดงานสถาปนาสโมสรครบรอบ ๓๐ ปี ในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๓ นี้ ผมในฐานะทีเ่ ป็นเลือดเนือ้ เชือ้ ไขของคนแม่สายคนหนึง่ มีความรูส้ กึ ภาค ภูมิใจเป็นอันมากในความส�ำเร็จที่ติดต่อกันมาอย่างยาวนานของสโมสรแม่สาย สโมสรแม่สายได้ รับการยกย่องชืน่ ชมอยูเ่ สมอในความเป็นอันหนึง่ อันเดียวกันของ สมาชิกที่มีความกลมเกลียวกันของสมาชิกทุกรุ่นทุกวัย เป็นแบบอย่างที่ดียิ่งของ การท�ำงานร่วมกันระหว่างสมาชิกอาวุโสและสมาชิกรุ่นหนุ่มซึ่งหาได้ยากส�ำหรับ สโมสรเก่าแกยาวนานเช่นนี้ ความส�ำเร็จของสโมสรโรตารีแม่สายไม่ได้เกิดขึน้ เพราะโชคช่วย แต่ดว้ ย ความสมานสามัคคีของมวลสมาชิก ด้วยเหตุนสี้ โมสรแม่สายจึงได้รบั การมอบหมาย ให้จัดงานใหญ่ๆของภาคอยู่เสมอ และในโอกาสที่ผมในฐานะที่เป็นคนแม่สาย จึงได้ขอให้สโมสรโรตารีแม่สายเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมใหญ่ร่วมภาค ๓๓๔๐ และ ๓๓๖๐ ในระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ ซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วม ประชุมจ�ำนวนมากจากทั้งสองภาคและบางส่วนจากภาคอื่น ผมเชื่อว่าจะเป็นการ เสริมเกียรติภูมิของสโมสรโรตารีแม่สายให้กว้างไกลยิ่งๆ ขึ้นไป ผมขออ�ำนวยพรให้โรแทเรียนและครอบครัวของสโมสรโรตารีแม่สายทุก ท่านจงประสพแต่ความสุข ความเจริญ มีก�ำลังกายก�ำลังใจและก�ำลังสติปัญญาที่ จะท�ำให้ชุมชน โรตารีของเราเจริญรุดหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป สมดังคติพจน์ของประธาน โรตารีสากล เรย์ คลิงสมิท ที่ว่า “ชุมชนสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์โลก (Building Communities – Bridging Continents) นั่นเอง ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี นายช�ำนาญ จันทร์เรือง ผู้ว่าการภาครับเลือก ภาค 3360 ปี 2554 - 2555

สารแสดงความยินดี

ผวล.อนุรักษ์ นภาวรรณ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๖ ในโอกาสที่สโมสรโรตารีแม่สาย จะย่างเข้าสู่ปีที่ 30 แห่งการบริการเหนือ ตนเอง ภายใต้อุดมการณ์ของโรตารีสากล ผมขอแสดงความยินดีมายังท่านสมาชิก สโมสรโรตารีแม่สายทุกท่าน รวมถึงผู้ที่มีส่วนในการก่อตั้งสโมสรแห่งนี้ ที่ได้จุดก�ำเนิด และพัฒนาสโมสรให้เข้มแข็ง สร้างมิตรภาพและความสุข ให้กับชุมชนตลอดมา นอกเหนือจากกิจกรรมมากมายที่สโมสรโรตารีแม่สายได้บ�ำเพ็ญประโยชน์ ให้กับท้องถิ่นแล้ว พวกเรายังได้รับมิตรภาพอย่างอบอุ่นทุกครั้ง และทุกปีในการจัด ประชุมระดับภาคอย่างแข็งขันและมีประสิทธิภาพ ได้รับสารและหนังสือของสโมสรที่ โดดเด่นสวยงามจากฝีมอื คนรุน่ ใหม่ และได้เชือ่ มมิตรภาพของเราข้ามเขตแดนไปจนถึง ประเทศเมียนม่าร์เพื่อนบ้าน นับเป็นความประทับใจมิรู้ลืม ผมขอชื่นชมกับสโมสรโรตารีแม่สาย “เหนือสุดยอดในสยาม” ด้วยความ จริงใจครับ

อนุรักษ์ นภาวรรณ ผู้ว่าการรับเลือก ปี 2012-2013


ข้าพเจ้าได้รบั โทรศัพท์จาก นย. บัณฑิต รัตนวิมล แจ้งให้ทราบว่า สโมสร โรตารีแม่สายจะจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ ๓๐ ปีในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๓ นี้ จึงประสงค์จะให้ข้าพเจ้า ในฐานะผู้มาก่อตั้งสโมสรโรตารีแม่สายนี้เมื่อสามสิบปีที่ แล้ว ได้เขียนสาส์นแสดงความยินดีให้กับสโมสรฯด้วย จากการที่โรแทเรี่ยนรุ่นก่อนๆได้ทุ่มเทก�ำลังกาย ก�ำลังความคิด ในการ ผลักดัน พัฒนาสโมสรโรตารีแม่สายมาด้วยความเสียสละ เข้มแข็ง อดทน ในการ ก่อร่างสร้างสโมสรของเราให้เติบโตขึน้ มา และยังได้เห็นอีกว่า น้องๆโรแทเรียนรุน่ ใหม่ๆ ได้เจริญรอยตาม และพัฒนาสโมสรของเราให้เจริญก้าวหน้า มีชื่อเสียง เป็น ทีย่ อมรับ และกล่าวขวัญถึงด้วยความชืน่ ชมยกย่อง ข้าพเจ้าในฐานะโรแทเรียนด้วย กัน จึงรูส้ กึ ภาคภูมใิ จเป็นอย่างยิง่ และขอแสดงความยินดีอย่างจริงใจมา ณ โอกาส นี้ ในวาระครบรอบ ๓๐ ปีของโรตารีแม่สาย ซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับมนุษย์ เรา วัย ๓๐ ปีนี้ เป็นวัยหนุ่มสาวที่มีความแข็งแกร่ง สามารถท�ำงานได้เต็มที่ด้วย ความมุ่งมั่น จึงขอเป็นก�ำลังใจให้แก่น้องๆโรแทเรียนและโรตารีแอนน์ทุกท่าน ได้ร่วมใจกันท�ำงานด้วยความเสียสละและสามัคคี ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ เพื่อสร้างสรรค์ผลงาน ที่มีประโยชน์และคุณค่าแก่สังคมโดยส่วนรวม สุดท้ายนี้ ข้าพเจ้าขออาราธนาคุณพระศรีรตั นตรัย จงดลบัลดาลให้โรแทเรียนทุกๆท่านพร้อม ครอบครัว จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ และมีความเข้มแข็ง ทัง้ ร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา เพื่อร่วมกันเป็นก�ำลังส�ำคัญในการพัฒนาสโมสรโรตารีแม่สายและ ประเทศชาติของเราให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นสืบไป อผภ. น.พ. กิจชัย ยิ่งเสรี ๖๐๑ หมู่บ้านชลนิเวศน์ ซอย ๑๑ ถนน ประชาชื่น แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐ โทร. ๐๒- ๙๑๑-๙๙๐๙

นย.บัณฑิต รัตนวิมล ปี พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๔ สโมสรโรตารีแม่สายได้เดินทางผ่านกาลเวลามาถึงปีนเี้ ป็นเวลา 30 ปีแล้ว 30 ปี ทีผ่ า่ นมาอุดมการณ์แห่งการบ�ำเพ็ญประโยชน์ของมวลมิตรโรแทเรียนไม่เคยจางหาย เลย มีแต่เข้มข้นมากยิ่งขึ้น ยิ่งใหญ่ขึ้น และดียิ่งขึ้น ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้เป็นนายกสโมสรฯในปีที่ 30 ได้สืบสาน อุดมการณ์ทมี่ ติ รโรแทเรียนทีร่ ว่ มกันก่อตัง้ สโมสรโรตารีแม่สายเมือ่ 30 ปีมาแล้วได้เคย ถือปฏิบัติมาโดยตลอดนั้นก็จะเป็นแนวทางเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่โรแทเรียนรุ่นหลังได้ ยึดถือปฏิบัติกันต่อไป และผมเชือ่ ว่าอนาคตภายหน้าโรแทเรียนสโมสรโรตารีแม่สายมีความตัง้ ใจที่ จะยึดถืออุดมการณ์เช่นนี้ต่อไปและตลอดไป

ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี

นย.บัณฑิต รัตนวิมล นายกสโมสรโรตารีแม่สาย

30 ปี สโมสรโรตารีแม่สาย ๒ 30th Anniversary 1980-2010

อผภ.กิจชัย ยิ่งเสรี

สารนายกสโมสรฯ

03

สารแสดงความยินดี


สารประธานจัดงาน อน.ตระสัก ศรีธิพรรณ์

30 ปี สโมสรโรตารีแม่สาย ๒ 30th Anniversary 1980-2010

04

นับเวลา 30 ปีทยี่ าวนาน สโมสรโรตารีแม่สายเป็นสโมสรระดับกลางของ ภาค 3360 โรตารีสากล ที่ได้รับเกียรติจากภาค 3360 ให้ร่วมจัดกิจกรรม ร่วมจัด งานอบรมสัมมนาต่างๆ อยู่เป็นประจ�ำ ท�ำให้ สโมสรโรตารีแม่สายเป็นที่รู้จักและ ยอมรับในระดับทีด่ ยี งิ่ ในภาคส่วนของชุมชนและท้องถิน่ สโมสรโรตารีแม่สาย ก็ได้ รับเกียรติจากองค์กรและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นอย่างยิ่ง ด้วย เพราะคุณงามความดีและการช่วยเหลือสังคมตลอด 30 ปีทผี่ า่ นมาเป็นสิง่ ทีช่ มุ ชน และท้องถิ่นรับรู้และรับทราบมาโดยตลอด เหตุเพราะค�ำกล่าวและเหตุผลข้างต้น ท�ำให้สโมสรโรตารีแม่สาย ต้อง จัดงานฉลองตราตั้งครบรอบ 30 ปี อย่างสมเกียรติ สมศักดิ์ศรี ของโรตารี เพื่อ ประชาสัมพันธ์ให้ทุกสโมสร ทุกหน่วยงาน ทุกองค์กร ได้ทราบว่าบัดนี้ สโมสร โรตารี แม่สาย อยู่ยั่งยืนมาครบ 30 ปี ในฐานะประธานจัดงาน ต้องขอบคุณมวลมิตรโรตารีแม่สายและ โรตารี แอนน์ทกุ ท่าน ทีพ่ ร้อมใจกันเสียสละทัง้ ก�ำลังกาย ก�ำลังทรัพย์ ก�ำลังสติปญ ั ญาและ เสียสละเวลาอันมีค่า สนับสนุนการจัดงานครั้งนี้ ท�ำให้งานส�ำเร็จ สมบูรณ์ราบรื่น ขอขอบคุณแขกผูม้ เี กียรติทกุ ท่าน ทุกสโมสร ทุกองค์กร ทุกหน่วยงาน ทีม่ าร่วมเป็น สักขีพยานในการฉลองตราตั้งครบรอบ 30 ปีโรตารีแม่สาย และท้ายสุดผมหวังว่า สโมสรโรตารีแม่สายจะมีโอกาสจัดงานเช่นนี้ตลอดไป ทั้งงาน ครบรอบ 50 ปี, 75 ปี และ 100 ปี และผมขอรับหน้าที่เป็นประธานจัดงานทุกครั้งไป ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี อน.ตระสัก ศรีธิพรรณ์


Rotary Club of Maesai

05

เมื่อ เดือนมีนาคม ปี พ.ศ.2524 นยก.นพ.กิจชัย ยิ่งเสรี และโรแทเรียนจากสโมสรโรตารีเชียงราย ได้มาพบกับพ่อค้าและนัก ธุรกิจของตลาดแม่สาย เพือ่ ชักชวนให้กอ่ ตัง้ สโมสรโรตารีขนึ้ ในชุมชน ในแม่สาย และได้ให้ความรู้เรื่องโรตารีเบื้องต้นพอสมควร และต่อมา นยก.นพ.กิจชัย และคณะได้มาสนเทศโรตารีอกี 3 ครัง้ จนครัง้ สุดท้าย เมื่อต้นเดือนกรกฎาคม 2524 จึงได้จัดก่อตั้งสโมสรโรตารีแม่สาย (ชั่วคราว) โดยมี นยก.นพ.กิจชัย ยิ่งเสรี เป็นผู้แทนพิเศษ ผู้ว่าการ ภาค 330 โรตารีสากล (นพ.เล็ก นานา) เป็นผูก้ อ่ ตัง้ และได้รบั เกียรติ จาก อผภ.พิชัย รัตตกุล เป็นประธานในพิธีก่อตั้ง และมีสมาชิกก่อตั้ง 30 คน และเลือก นยก.สำ�เริง บุญโยปกรณ์ นายอำ�เภอแม่สาย เป็น นายกท่านแรก โรตารีสากลรับเข้าเป็นสมาชิกเมือ่ 18 สิงหาคม 2524 เป็น สโมสรที่ 56 ของภาค 330 โรตารีสากล

30 ปี สโมสรโรตารีแม่สาย ๒ 30th Anniversary 1980-2010

ประวัติสโมสรโรตารีแม่สาย ภาค ๓๓๖๐ โรตารีสากล


สโมสรฯคู่มิตร จางฮั้วเซ็นทรัล ประเทศไต้หวัน

สารจาก สโมสรฯคู่มิตร

นย.รัศมี พิทักษ์มโนกุล สร.เชียงใหม่ถิ่นไทยงาม

30 ปี สโมสรโรตารีแม่สาย ๒ 30th Anniversary 1980-2010

โรตารีสากลก่อตั้งและเติบโตมากว่า 100 ปี สิ่งที่ทุกท่านได้มองเห็นในวัน นีค้ อื ความยัง่ ยืนทีโ่ รแทเรียนทัว่ โลกได้กระท�ำการสืบสานเจตนารมณ์ของท่านผูก้ อ่ ตัง้ “พอล พี แฮรีส” ภายใต้อรรถพจน์ “ Service Above Self บริการเหนือตนเอง” สโมสรโรตารีแม่สาย ฉลองครบรอบ 30 ปี ในปีคติพจน์ “Building Communities Bridging Continents ชุมชนสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์โลก” ด้วยวัย หนุ่มที่แข็งแกร่ง มั่นคง และเต็มเปี่ยมด้วยพลัง มีมิตรภาพภายในสโมสรที่อบอุ่น มี มิตรภาพต่างสโมสรทีม่ นั่ คง และมีความพร้อมทีจ่ ะผลักดันกิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์ สู่ชุมชน สโมสรโรตารีเชียงใหม่ถิ่นไทยงาม ในฐานะคู่มิตร ขอส่งค�ำอ�ำนวยพร และ แสดงความยินดีในวาระครบรอบ 30 ปี ของสโมสรโรตารีแม่สาย ขอให้ความเชื่อมั่น ในอุดมการณ์โรตารีของทุกท่าน เป็นแรงบันดาลใจในการน�ำสโมสรโรตารีแม่สายยืน หยัดเป็นสโมสรแนวหน้าในภาค 3360 ตลอดไป ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี

06

นย.รัศมี พิทักษ์มโนกุล สโมสรโรตารีเชียงใหม่ถนิ่ ไทยงาม ปีบริหาร 2553-2554


สโมสรคู่มิตร เชียงใหม่ถิ่นไทยงาม แสดงความยินดี งานเซ็นสัญญาคู่มิตรระหว่างสองสโมสรฯ ปีที่ 6 ปี 2006 (ครบหนึ่งทศวรรษ ปี 2010)

นยก.ประพิน กาไชย

ขอแสดงความชืน่ ชมยินดีกจิ กรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์มากมายสร้างชือ่ เสียงและความเข้มแข็งให้กบั สมาชิก สโมสร นับเป็นสโมสรที่เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพ สมาชิกทุกท่านล้วนเสียสละเพื่อสโมสรเพื่อภาค 3360 ขอให้เป็นสโมสรชั้นน�ำของภาค 3360 ตลอดไป

อน.ทพ.ญ.เรวดี ปีตะนีละผลิน ในโอกาสทีส่ โมสรโรตารีแม่สาย จะมีอายุครบ 30 ปีในเดือนธันวาคม 2553 นี้ ดิฉนั ขอแสดงความยินดีในนามของสโมสรโรตารีเชียงใหม่ถนิ่ ไทยงาม (ที่ เป็นสโมสรคูม่ ติ รกันมาเป็นปีที่ 10) ขออ�ำนาจคุณพระศรีรตั นตรัยและสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิใ์ นสากลโลก โปรดดล บันดาลให้สโมสรโรตารีแม่สาย มีความเข้มแข็ง มีกิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ชุมชน มีมิตรภาพที่ดี ต่อกันระหว่างมวลสมาชิก และเป็นมิตรที่รักของเรา สโมสรโรตารีเชียงใหม่ถิ่นไทยงาม ตลอดไปชั่วฟ้า ดินสลาย รักจริง ๆ นะคะ จากแฟนพันธุ์แท้คนเดิม

ตลอดเวลา 7-8 ปี ทีส่ โมสรโรตารีเชียงใหม่ถนิ่ ไทยงาม ได้รบั เกียรติเป็นสโมสรคูม่ ติ รกับสโมสรโรตารีแม่สายแห่งนี้ ดิฉนั รูส้ กึ ภาคภูมใิ จมาก ตลอดมาที่ สองสโมสร ได้รว่ มมือกันท�ำความดีเพือ่ สังคมตามอุดมการณ์ของโรตารี ไม่ผดิ หวังเลย เพราะสมาชิกของ สโมสรทุกท่านตลอดจนโรตารีแอนน์ ทุกท่านน่ารักมาก และสโมสรแห่งนี้มีผลงานที่ได้ช่วยเหลือสังคม FRIENDSHIP IS THE WAY OF SUNSHINE มากมายสุดจะบรรยาย ดิฉนั ขออวยพรให้ทกุ ท่านมีความสุข-สุขภาพแข็งแรงเพือ่ จะได้มโี อกาสท�ำความ อน.เปี่ยมสุข จันทรัตน์ HAPPY BIRTH DAY 30th YEAR ANNIVERSARYTO ROTARY CLUB OF MAESAI ดีตลอดกาล

อน. พญ. วรรณจันทร์ พิมพ์พิไล ขอแสดงความชืน่ ชมยินดีในโอกาสทีส่ โมสร โรตารีแม่สายครบรอบ 30 ปี ซึง่ ได้พสิ จู น์ถงึ พลังความรักสามัคคี เสียสละ ของมวลสมาชิก และครอบครัว ด้านมิตรภาพภายในสโมสร และกับสโมสรอื่นได้ยอดเยี่ยม ร่วมกันท�ำกิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์ด้วย ความมุ่งมั่นต่อชุมชนในพื้นที่ และประเทศเพื่อนบ้าน จนเป็นสโมสรที่มีชื่อเสียง ที่ภาค 3360 ของเรา ภาคภูมิใจ ขออวยพรให้สโมสรโรตารี แม่สายประสบความส�ำเร็จ และเจริญเติบโต ยิ่งๆขึ้นไป

อน.นฤชล อาภรณ์รัตน์ ในโอกาสทีส่ โมสรคูม่ ติ รทีน่ า่ รักของเรามีอายุ ครบรอบ 30 ปี ซึ่งเป็นช่วงอายุที่เรียกว่า ก�ำลังหนุ่มแน่นทรงพลัง และสมาชิกก็เป็นบุคคลคุณภาพ มี ความรักความสามัคคีเป็นที่ประจักษ์ตลอดจนโรตารีแอนน์ ต่างเหนียวแน่น ในการผลักดัน ให้สโมสร โรตารีแม่สาย ดูมีชีวิตชีวาสนุกสนานไม่ว่าจะจัดกิจกรรมใดๆ เล็ก ๆ ไม่ ใหญ่ๆ ท�ำ มักได้รับความร่วม มือจากชุมชน อย่างดีเยี่ยม…ในโอกาสนี้ขออวยพร ให้สโมสรโรตารีแม่สาย มีความเจริญเติบโต ประสบ ความส�ำเร็จในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มสมาชิก การบ�ำเพ็ญประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่สนองความต้องการ ของชุมชนอย่างแท้จริงตลอดจนสมาชิกของสโมสรโรตารีแม่สายทุกท่าน มีแต่ความสุข ปราศจากโรคภัย เบียดเบียนกิจการเจริญรุ่งเรือง และสุดท้าย ขอให้สโมสรโรตารีแม่สาย อยู่คู่ดินแดนเหนือสุดแห่งสยาม นามว่า อ�ำเภอ.แม่สาย นี้ตราบนานเท่านาน

อน.ดร.บุษบง จ�ำเริญดารารัศมี ขอแสดงความยินดีในความส�ำเร็จของสโมสร แม่สาย ... มิตรภาพเยีย่ มทัง้ ภายในและภายนอก ความคิดริเริม่ ยอดและมีโอกาสผลิตผลงานดีๆให้เป็นที่ ประจักษ์เสมอมา น�ำ้ ใจเต็มเปีย่ มทัง้ แก่มติ รสหายและแก่ผดู้ อ้ ยโอกาส จิตสาธารณกุศลมากล้นมีโครงการ บ�ำเพ็ญประโยชน์ที่มีคุณค่า จิตบริการชั้นหนึ่งไม่เคยท�ำให้มิตรผิดหวัง ขอบชื่นชมอย่างจริงใจจากมิตร อน.ดร.ราตรี พิมพ์พันธุ์ เมือ่ แรกพบเธออายุได้ 20 ปี เธอดูหนุม่ ร่าเริง สนิท ใจดี จนเรา อดใจไว้ไม่ได้ที่จะเป็น............(คิดเอาเอง) ปีนี้เธออายุครบ 30 ปี เธอดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้น ความ อน.จินดา จรรญาศักดิ์ ในโอกาสทีส่ โมสรโรตารีแม่สายฉลอง 30 ปี รู้สึก ที่เรามีต่อเธอไม่จางหายและอยากจะบอกว่า เราโชคดีที่ได้พบ...เธอ

07

อน. จุไร ช�ำนาญ การฉลอง 30 ปี สโมสรโรตารีแม่สายครั้งนี้ รูส้ กึ ภาคภูมใิ จเป็นอย่างยิง่ ทีเ่ ห็นมิตรโรแทเรียน และครอบครัวได้ยนื หยัดในอุดมการณ์ แห่งการบ�ำเพ็ญ ประโยชน์ ของโรตารีมาช้านานด้วย “การบริการเหนือตนเอง” และตระหนักอยู่เสมอว่า “อนาคตตา ของโรตารีอยูใ่ นมือเรา” และก�ำลังด�ำเนินการในทุกเรือ่ ง “Bigger Better Bolder” ขอแสดงความชืน่ ชม และความปรารถนาดี กับทุกท่านและครอบครัว ขอให้สัมฤทธิ์ผลทุกประการ เป็นที่พึ่งของมวลชนเช่น นี้ตลอดไป

30 ปี สโมสรโรตารีแม่สาย ๒ 30th Anniversary 1980-2010

YELLOW Party ราตรีนี้สีเหลือง


นายก 7 สโมสร ใน จ.เชียงราย แสดงความยินดี เชียงราย เชียงรายเหนือ เชียงแสน แม่จัน แม่ฟ้าหลวง พาน นครเทิง

30 ปี สโมสรโรตารีแม่สาย ๒ 30th Anniversary 1980-2010

สโมสรโรตารีเชียงราย นย.สุรชัย ศุภภากร ในโอกาสนี้ ผมในนามนายก สโมสรโรตารีเชียงราย ขอแสดงความ ชื่นชม ยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่สโมสรโรตารี- แม่สาย มีกิจกรรมดีเด่นมากมาย จนมีชื่อเสียงเกริกไกร มีผลงาน บ�ำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน และประเทศ เพื่อนบ้าน ดังเป็นที่ประจักษ์แล้ว

แสดงให้เห็นถึงความรู้ ,ความสามารถ ,ความร่วมมือร่วมใจของมวลหมูโ่ รตารี และแอนน์ทนี่ า่ รักทุกคน ทุกรุน่ จนล่วงเข้าสูป่ ที ี่ สามสิบ และมัน่ ใจได้เลยว่า สโมสรโรตารีแม่สายจะก้าวสู่ความส�ำเร็จในระดับภาค และระดับโลกต่อไป

สโมสรโรตารีนครเทิง นย.สุพิชฌาย์ อริยาภัทรวณิช

08

เนือ่ งในโอกาสครบรอบ 30 ปี ทีส่ โมสรโรตารีแม่สาย ได้ถอื ก�ำเนิด เกิดขึน้ มาเพือ่ มีสว่ นร่วมสร้างสรรค์แต่สงิ่ ดี ๆ ให้แก่สงั คมตามอุดมการณ์ของ “การท�ำความดี ถึงจะน้อยนิดก็ดีกว่าไม่ท�ำเลย พวกเราขอชื่นชม โรตารีสากล “ บริการผู้อื่นเหนือตน ” ซึ่งมิตรโรแทเรียนในภาต 3360 และ ยินดีในตลอด 30 ปี แห่งการท�ำความดี การประพฤติตัวเป็นตัวอย่างที่ดีคือ ภาคอื่น ๆ คงได้ทราบได้เห็นและได้ร่วมงานด้วยในบางโอกาส ต่างยอมรับ ค�ำสั่งสอนที่ดีที่สุด โรตารีเป็นจิตวิญญาณแห่งการบ�ำเพ็ญประโยชน์เราจะ และพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า “ เขาแน่จริง ๆ ” ตามท่านเพื่อเดินเคียงข้างสู่บริการผู้อื่นเหนือตนเอง” สโมสรโรตารีพาน นย.ดารมย์ พรหมเผ่า สโมสรโรตารี เชียงแสน นย.ละเอียด ลือศรัทธา กระผมพร้อมมวลมิตรโรแทเรียนพานขอแสดงความดีใจในการ 30 ปีความดีทที่ ำ� มา เป็นเวลาอันยาวนานของสโมสรโรตารีแ่ ม่สาย ครบรอบ 30 ปี การก่อตั้งสโมสรแม่สายในปีนี้ ซึ่งทางสโมสรโรตารีแม่สาย ซึ่งเป็นที่ประจักษ์แก่มวลมิตรโรแทเรียน ดิฉันในนามสโมสรโรตารี่เชียงแสน ได้สร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคม 30 ปีที่ผ่านมาจนสุดคณานับ ขอเป็นก�ำลังใจให้นายก และกรรมการทุกท่าน ให้มีสุขภาพแข็งแรง ด้วย ไมตรีจิต และมิตรภาพแห่งโรแทเรียน สโมสรโรตารีแม่ฟ้าหลวง นย.วุฒิพงษ์ สวรรค์โชติ ขอแสดงความยินดีและชื่นชมที่สโมสรโรตารีแม่สายได้บ�ำเพ็ญ ประโยชน์เกื้อกูลแก่สังคมและชุมชนมาตลอดระยะเวลา 30 ปี และขอให้ สโมสรโรตารีแม่จัน น.ย ขวัญจิต เอี่ยวตระกูล สมาชิกและสโมสรฯมีความรุ่งเรือง ความเจริญ อยู่คู่สังคมตลอดไป ความส�ำเร็จความยิง่ ใหญ่ของกิจกรรมโรตารีทสี่ โมสรโรตารีแม่สาย สร้างไว้ให้ประจักษ์นนั้ มิได้เกิดขึน้ ได้ในวันเดียว แต่สโมสรทีเ่ ข้มแข็งแห่งนีไ้ ด้

สโมสรโรตารีเชียงรายเหนือ นย.ยงยุทธ พงษ์สวรรค์


สมาชิกสโมสรโรตารีแม่สาย แสดงความยินดี “ราตรีนี้สีแดง” งานฉลองครบรอบ 24 ปี สโมสรฯแม่สาย ปี 2004

องค์กรทีม่ ผี นู้ ำ� ดี มีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ เพราะท�ำให้ผมได้ทำ� ประโยชน์ให้แก่สงั คมเพิม่ มากขึน้ ผมมีความสุขใจทีไ่ ด้เป็นสมาชิกของสโมสรโรตารี มีสายสัมพันธ์ที่ดี มีมิตรภาพ มีพันธสัญญา มีความร่วมมือ มีการประกาศเกียรติคุณ ท�ำประโยชน์ให้ แม่สายเพราะท�ำให้ผมได้รบั ไมตรีจติ อันอบอุน่ จากมวลสมาชิก สโมสร โรตารีแม่สายครบรอบ30ปีแล้ว กับสังคม และสาธารณะประโยชน์จนท�ำให้เกิดคุณภาพชีวติ และความสุขของเพือ่ นมนุษย์ในรอบ 30 ก็จะต้องก้าวหน้าต่อไปเพราะความรักและสามัคคีจากมวลสมาชิกในสโมสร ปี คือ “สโมสรโรตารีแม่สาย” รทร. ชาญชัย อัมพรอรุณ ยินดีกบั ความมัน่ คงขององค์กรตลอดเวลา อน. นันทวัตร ธารกกาจญน์ สโมสรโรตารีแม่สายจัดงานฉลอง 30 ปี 30 ปี อาจไม่ใช่ระยะเวลามากนัก แต่ก็ต้องใช้ความมุ่งมั่น ตั่งใจ เสียสละอย่างหนักในการท�ำงานของ อย่างใหญ่โตได้ แสดงว่า ในอนาคตต้องมีการฉลอง 35-40-50 ปีได้ แสดงได้อีกว่าสมาชิกมีความ ทุกคนในองค์กร ขอให้สโมสรโรตารีแม่สาย ท�ำงานเพื่อสังคมอยู่คู่กับชาวแม่สาย นานเท่านาน สามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน อย่างอื่นก็ไม่ต้องพูดถึง รทร.วัชรพงษ์ พรหมเจริญ สามัคคี เป็นค�ำที่ผมเชื่อว่าท�ำให้สโมสร อน. รพินทร์ จาโกต้า โรตารีเป็นองค์กรบ�ำเพ็ญประโยชน์ การ แห่งนี้ได้มีอายุถึง 30 ปีในวันนี้ ต้องขอแสดงความยินดีกับสโมสรโรตารีแม่สาย ช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสกว่าเรา ซึ่งเรามีประวัติอันยาวนาน ได้ช่วยให้บุคคลที่เข้าร่วมได้พัฒนาตัว ผมเป็นนายกฯ ในปีที่ 10 ของสโมสรโรตารี เองในการเรียนรู้คุณค่าของมนุษย์ และได้ศึกษาในการช่วยเหลือผู้อื่นให้มีประโยชน์มากที่สุด และ อน.เจษฎา อุณหพัฒนา แม่สาย ผมมีความรู้สึกว่า ตอนเป็นนายกฯ ของผมนั้นมีความล�ำบากมาก เพราะสโมสรยังไม่แข็งแรง แบบประหยัดที่สุดด้วย มีสมาชิกน้อย แต่ปัจจุบัน สโมสรโรตารีแม่สายมีสมาชิกมากขึ้น มีสมาชิกรุ่นใหม่ไฟแรงก็รู้สึกว่าจะ อน. ทวีศักดิ์ สดศรีวิบูลย์ ผมรูส้ กึ ดีใจ และภูมใิ จเป็นอย่างยิง่ ทีส่ โมสร น�ำพาสโมสรก้าวหน้าต่อไปด้วยดี โรตารีแม่สายมีอายุครบรอบ 30 ปี ในปีนี้ตลอด 30 ปี ที่ผ่านมามิตรโรแทเรียนทุกท่าน รู้รักสามัคคี ๓๐ปี ของสโมสรโรตารีแม่สายเป็น ๓๐ปี และมีมิตรไมตรีต่อกันอย่างอบอุ่น และร่วมท�ำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน และผู้ยากไร้ตลอด อน.ก�ำพล ศรีมนัส ของการได้ชว่ ยเหลือสังคมของกลุม่ นักธุรกิจพ่อค้าและข้าราชการชาวอ�ำเภอแม่สาย ทีไ่ ด้ทำ� ประโยชน์ มา และจะท�ำต่อไป อย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นทางด้านการศึกษา ด้านอาชีพ ด้านอานามัย และอื่นๆอีกนับไม่ถ้วน ผมมี อน. พิชัย คงศรีเจริญ ขอแสดงความยินดี สโมสรโรตารีแม่สาย ความภูมใิ จเป็นอย่างยิง่ ทีไ่ ด้รว่ มท�ำกิจกรรมดีๆ และเป็นส่วนหนึง่ ของสโมสรโรตารีแม่สาย และขอให้ ตั้งมาครบรอบ ๓๐ปี มีความเจริญก้าวหน้าในมิตรภาพ พร้อมกิจกรรมอันเกิดประโยชน์ และเป็นที่ สโมสรมีความเจริญเติบโตยิ่งๆขึ้นไป รู้จักของสังคมกว้างไกล เนื่องจากมีอดีตนายกหลายท่านช่วยให้ค�ำปรึกษาท�ำให้เข้าถึงความส�ำเร็จ รทร. อ�ำนวย หมื่นสมบัติ โรตารีแม่สาย เป็นองค์กรของคนดี ที่มี อย่างดี “มองให้ไกล ใจให้กว้าง” น�้ำใจเอื้อเฟื้อเผือแผ่ เสียสละ เป็นองค์กรที่มีการจัดตั้งอย่างเป็นระบบระเบียบมีแบบแผนพัฒนามา รทร. ธวัช ธชรัตน์ ผมดีใจที่ได้เป็นสมาชิกของสโมสรโรตา อย่างยาวนาน มวลสมาชิกอยูด่ ว้ ยกันด้วยมิตรภาพไมตรี ท�ำกิจกรรมเพือ่ ชุมชนสร้างสรรค์สานสัมพันธ์ รีแม่สายเพราะท�ำให้ผมมีเพื่อนเพิ่มขึ้นมากมาย ผมภูมิใจที่ได้เป็นสมาชิกของสโมสร โรตารีแม่สาย โลก โรตารีแม่สายจะก้าวไปอย่างมั่นคง และมีประสิทธิภาพชั่วกาลนาน

09

นยล. รัชพล ศรีธรรม

30 ปี สโมสรโรตารีแม่สาย ๒ 30th Anniversary 1980-2010

RED Party ราตรีนี้สีแดง


1981-1985 พ.ศ. ๒๕๒๔-๒๕๒๘

30 ปี สโมสรโรตารีแม่สาย ๒ 30th Anniversary 1980-2010

10

1.ปีแรก พ.ศ.2524 - 2525 นายกก่อตัง้ ส�ำเริง ปุณโยปกรณ์ (ย้ายภูมิล�ำเนา) 2.ปีที่ 2 พ.ศ.2525 - 2526 นย.นพ.ประพันธ์ ฑีฆะวานิช (ย้ายภูมิล�ำเนา) 3.ปีที่ 3 พ.ศ.2526 - 2527 นย. สมชัย คีลาวัฒน์ (ถึงแก่กรรม) 4.ปีที่ 4 พ.ศ.2527 - 2528 นย. รพินทร์ จาโกต้า 5.ปีที่ 5 พ.ศ.2528 - 2529 นย. เจริญ ชินะรังษี (ถึงแก่กรรม)

ปีที่๔


1986-1990 พ.ศ. ๒๕๒๙-๒๕๓๓

โครงการนำ�ร่องวิสัยทัศน์ ในอนาคต มูลนิธิอนุมัติทุนสนับสนุน ทุนแรก

6.ปีที่ 6 พ.ศ.2529 - 2530 นย. พิพัฒน์ คุณากรบดินทร์ (ย้ายภูมิล�ำเนา) 7.ปีที่ 7 พ.ศ.2530 - 2531 นย. เอ็ม แก้วหลวง (ลาออก) 8.ปีที่ 8 พ.ศ.2531 - 25232 นย. เจริญ รัตนวิมล (กิติมศักดิ์) 9.ปีที่ 9 พ.ศ.2532 - 2533 นย. สุทัศน์ ตรีวัฒนาวงศ์ 10.ปีที่10 พ.ศ.2533 - 2534 นย. เจษฎา อุณหพัฒนา

ปีที่๘

ปีที่๙

ปีที่๑๐


1991-1995 พ.ศ. ๒๕๓๔-๒๕๓๘

30 ปี สโมสรโรตารีแม่สาย ๒ 30th Anniversary 1980-2010

11.ปีที่11 พ.ศ.2534 - 2535 นย. พิชัย คงศรีเจริญ

12

12.ปีที่12 พ.ศ.2535 - 2536 นย. อโศก จาโกต้า (ย้ายภูมิล�ำเนา) 13.ปีที่13 พ.ศ.2536 - 2537 นย. พิพัฒน์ คุณากรบดินทร์ (ย้ายภูมิล�ำเนา) 14.ปีที่14 พ.ศ.2537 - 2538 นย. สมบูรณ์ ศรีนรศักดิ์ศิลป์ 15.ปีที่15 พ.ศ.2538 - 2539 นย. อรุณ จาโกต้า

ปีที่๑๔

ปีที่๑๑

ปีที่๑๕


1996-2000 พ.ศ. ๒๕๓๙-๒๕๔๓

16.ปีที่16 พ.ศ.2539 - 2540 นย. วิมล เอ็งไพบูลย์ 17.ปีที่17 พ.ศ.2540 - 2541 นย. บุญธรรม ทิพย์ประสงค์ 18.ปีที่18 พ.ศ.2541 - 2542 นย. นันทวัตร ธารกกาญจน์ 19.ปีที่19 พ.ศ.2542 - 2543 นย. ทวีศักดิ์ สดศรีวิบูลย์ 20.ปีที่20 พ.ศ.2543 - 2544 นย. เกษม สุนันตา

ปีที่๑๘

ปีที่๒๐

ปีที่๑๖

ปีที่๑๗

ปีที่๑๙


2001-2005 พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๔๘

30 ปี สโมสรโรตารีแม่สาย ๒ 30th Anniversary 1980-2010

21.ปีที่21 พ.ศ.2544- 25245 นย.อภิชัย คีลาวัฒน์

14

22.ปีที่22 พ.ศ.2545 - 2546 นย. วาณิช โยธาวุธ 23. ปีที่23 พ.ศ.2546 - 2547 นย. วิชัย ศรีพธูราษฎร์ 24. ปีที่24 พ.ศ.2547 - 2548 นย. ไพรัตน์ มณีวรรณ 25.ปีที่ 25 พ.ศ2548 – 2549 นย. พงษ์เทพ อินทรานุปกรณ์

ปีที่๒๕

ปีที่๒๒ ปีที่๒๓

ปีที่๒๑

ปีที่๒๔


2006-2010 พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๓

26.ปีที่ 26 พ.ศ. 2549-2550 นย. ดอน ไชยดวง (ลาออก) 27.ปีที่ 27 พ.ศ. 2550-2551 นย. ก�ำพล ศรีมนัส 28.ปีที่ 28 พ.ศ. 2551-2552 นย. บุญลือ ปาระมี 29.ปีที่ 29 พ.ศ. 2552-2553 นย.ตระสัก ศรีธิพรรณ์ 30.ปีที่ 30 พ.ศ. 2553-2554 นย.บัณฑิต รัตนวิมล

ปีที่๒๗

ปีที่๓๐

ปีที่๒๙

ปีที่๒๘


2011-2015 พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๗

30 ปี สโมสรโรตารีแม่สาย ๒ 30th Anniversary 1980-2010

31.ปีที่31 พ.ศ.2554- 2555 นยล.รัชชพล ศรีธรรม 32.1 รทร.วิชยั เหล่าประภัสสร

16

32.2 รทร.จักรวาล อุดรพงษ์ พันธ์ 32.3 รทร.อ�ำนวย หมื่นสมบัติ 32.4 รทร.ธวัช ธชรัตน์ 32.5 รทร.ชาญชัย อัมพรอรุณ 32.6 รทร.วั ช รพงษ์ พรหม เจริญ

๓๒.๓

ปีที่๓๑

๓๒.๔

๓๒.๕ ๓๒.๖

๓๒.๒

๓๒.๑


โรตารีแอนน์

พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๔

จากซ้ายไปขวา 1. ซามีล่า จาโกต้า 2. สมจิต ปาระมี 3. พัทธ์ธิรา ศรีธิพรรณ์ 4. อรพินทร์ สดศรีวิบูลย์ 5. วนิดา ศรีธรรม 6. บุญเพ็ญ เหล่าประภัสสร 7. ยุพา คงศรีเจริญ 8. มันจูมาลา จาโกต้า 9. ภาริณี คีลาวัฒน์ 10. สุมาลี อุณหพัฒนา 11. สายทอง มณีวรรณ์

๓๔

๙ ๑๐

๑๑


รายนามสมาชิกสโมสรโรตารีแม่สาย ปี ๒๕๕๒-๒๕๕๓

30 ปี สโมสรโรตารีแม่สาย ๒ 30th Anniversary 1980-2010

1. อน.เกษม สุนันตา 169 ม.2 ถ.เหมืองแดง

18

ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 2. อน.ก�ำพล ศรีมนัส 410-411 ถ.พหลโยธิน ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 โทร 08-6911-1555 3. รทร.จักรวาล อุดรพงษ์พันธ์ ร้านหยีซิน 18 ม.7 ถ.พหลโยธิน ต.แม่สาย จุ.เชียงราย 57130 โทร 08-1882-5532 4. อน.เจริญ รัตนวิมล ร้านรสเด็ด 44 ม.7 ถ.พหลโยธิน ต่.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 5. อน.เจษฏา อุณหพัฒนา ร้านอุดมภัณฑ์การเกษตร 414/8 ม.1 ต.เวียงพางค�ำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 โทร 08-6426-8850 6. อน.ตระสัก ศรีธิพรรณ์ บจก.คลาสสิฟายด์ 350/3 ม.8 ถ.เพชรยนต์ ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 โทร 08-9555-9090 7. อน.ทวีศักดิ์ สดศรีวิบูลย์ ร้านแสงทวี 40/10 ม.1 ในตลาด ต.เวียงพางค�ำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 โทร 08-6181-8822 8. รทร.ธวัช ธชรัตน์ ปั๊ม พีที 14 ม.10 พหลโยธิน ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 โทร 08-6731-1159 9. อน.นันทวัตร ธารกกาญจน์ ร้านแม่สายแก็ส 3 ม. 10 ถ.พหลโยธิน ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 โทร 08-5712-8129 10. อน.บุญธรรม ทิพย์ประสงค์ ร้านเม็งรายแอนติค 277 ม.7 ถ.พหลโยธิน ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 โทร 08-6911-0312

11. อน.บุญลือ ปาระมี 29/1 ม.1 ถ.เหมืองแดง

ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 โทร 08-5614-9979 12. นย.บัณฑิต รัตนวิมล ร้านรสเด็ด 44 ม.7 ถ.พหลโยธิน ต่.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 โทร 08-9681-4519 13. อน.พงษ์เทพ อินทรานุปกรณ์ ร้าน พ.ศรีเจริญ 319/4-6 ม.13 ถ.เหมืองแดง ปิยะพร ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 โทร 08-1883-5201 14. อน.พิชัย คงศรีเจริญ 301 ม.7 ตลาดพลอย ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 โทร 0-5373-1018 15. อน. ไพรัตน์ มณีวรรณ ตลาดพลอยมณีวรรณ 168 ม.7 ตลาดแพร่ ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 โทร 08-1671-3898 16. อน.รพินทร์ จาโกต้า ร้านโอปีสโตร์ 22 ม.7 ถ.พหลโยธิน ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 โทร 08-3575-9111 17. นยล.รัชพล ศรีธรรม 21/3 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.เวียงพางค�ำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 โทร 08-9555-1991 18. อน.วาณิช โยธาวุธ บจก.หยกทองทวี 17-17/1 ถ.พหลโยธิน ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 โทร 08-1530-4457 19. ผชภ.วิชัย ศรีพธูราษฏร์ ร้านเซี่ยงลง 124 ม.10 ถ.พหลโยธิน ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 โทร 08-1882-9873 20. รทร.วิชัย เหล่าประภัสสร บจก.เอสทีเซ็นทรัล

383 ม.7 ถ.พหลโยธิน ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 โทร 08-1952-5696 21. อน.วิมล เอ็งไพบูลย์ ร้านศรีเจริญ 305 ม.1 ถ.พหลโยธิน ต่.เวียงพางค�ำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 โทร 08-1993-2773 22. อน.สมบูรณ์ ศรีนรศักดิ์ศิลป์ ร้านสมบูรณ์ พืชผล 49/1 ม.10 ถ.เหมืองแดง ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 โทร 08-1568-8484 23. อน.สุทัศน์ ตรีวัฒนาวงค์ ร้านไทยยง 309 ม.1 ถ.พหลโยธิน ต่.เวียงพางค�ำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 โทร 08-1021-5685 24. อน.อภิชัย คีลาวัฒน์ ร้าน เอ แอนด์ พี ซุปเปอร์ มาร์ท ถ.เหมืองแดง ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 โทร 08-5722-4565 25. อน.อรุณ จาโกต้า ร้านโอปีสโตร์ 22 ม.7 ถ.พหลโยธิน ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 โทร 08-1671-2803 26. รทร.อ�ำนวย หมื่นสมบัติ 158 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.เวียงพางค�ำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 โทร 08-9851-4852

27. รทร.ชาญชัย อัมพรอรุณ 283 ม.1 ถ.พหลโยธิน ต.เวียงพางค�ำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 โทร 08-0120-0123 28. รทร.วัชรพงษ์ พรหมเจริญ sc house. 412 ม. 10ต่.เวียงพางค�ำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 โทร 08-6428-1159 29. รทร. ชาญชัย ปทุมมณี โทร 08-1366-4593


19

30 ปี สโมสรโรตารีแม่สาย ๒ 30th Anniversary 1980-2010

สโมสรโรตารีแม่สาย 2009-2010


“โครงการสุขภาพเด็กดี รับปี ๒๐๐๐” Help Kid’s Health Project

โครงการทุนสมทบโครงการแรกของ สโมสรโรตารีแม่สาย ที่โรงเรียนบ้านห้วยส้าน ตชด.อนุสรณ์ เทอดไท แม่ฟ้าหลวง ระหว่าง สร.แม่สาย และ สร.ดูรัล ออสเตรเลีย

30 ปี สโมสรโรตารีแม่สาย ๒ 30th Anniversary 1980-2010

20

รายละเอียดของโครงการ ประกอบด้วย การจัดซื้ออุปกรณ์โต๊ะ และเก้าอี้ จำ�นวน 100 ชุด ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โครงการอาหารกลางวันแบบช่วยเหลือตนเอง ประกอบด้วย ฟาร์มไก่ ฟาร์มหมู บ่อปลา แปลงปลูก พืชผักสวนครัว ระบบกรองน้ำ�สะอาดที่ดูแลรักษาได้ง่าย ทุนการศึกษา รวมเป็นเงินทั้งสิ้นกว่า เจ็ดแสนบาท


“โครงการทันตกรรมเคลื่อนที่” โดย ทันตแพทย์อาสาสมัครจากทั่วโลก

Mobile Dental Clinic โครงการทุนสมทบระหว่าง สร.แม่สาย กับ RC.Spokane Washington USA. ได้รับความร่วมมือ จาก

รพ.แม่สาย และ อน.ทพญ.เรวดี ปีตะนีละผลิน ชม.ถิ่นไทยงาม ร่วมในโครงการนี้ตลอดระยะเวลาสองปี 2001-2002 โดยทันตแพทย์อาสาสมัครจะมาให้บริการทางทันตกรรมโดยไม่คิดมูลค่า เป็นเวลาหนึ่งเดือน


“โครงการโรงเรียน 100 ปี โรตารี” โรงเรียนบ้านคังฟุ เทอดไท แม่ฟ้าหลวง

30 ปี สโมสรโรตารีแม่สาย ๒ 30th Anniversary 1980-2010

22 โครงการทุนสมทบของ สร.แม่สาย และ ภาค 3460 ประเทศ ไต้หวัน เพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง ๑๐๐ ปี โรตารีสากล ประกอบด้วย โครงการ WCS World Community Service โดยก่อสร้างอาคารเรียน ๒ อาคาร และ ปรับปรุงหอประชุมหมู่บ้าน

โครงการทุนสมทบ Matching Grant

โดยการสร้าง สนามกีฬา น�ำ้ดื่มสะอาด ห้องน�้ำ และ สะพานเหล็ก รวมเป็นเงินทั้งสิ้นกว่า สามล้านบาท โดยคณะมวลมิตรโรแทเรียนจาก ประเทศไต้หวัน มาร่วมในพิธีเปิดกว่า ร้อยชีวิต เป็นประวัติการณ์ของทั้งสองภาค ความส�ำเร็จโครงการนี้ได้ถูกตีพิมพ์รายงานเป็นบทความลงในนิตยสาร ดิ โรแทเรียน โดยคอลัมนิสต์ มาร่วมอยู่ในพิธีเปิดด้วย


“ครบรอบ 25 ปี โรตารีแม่สาย” มูลนิธิกวงเม้ง แม่สาย

กิจกรรมต่อเนื่องตลอดทั้งปี ด้วยการเป็นเจ้าภาพจัด งานประชุมระหว่างเมือง ที่ โรงแรมวังทองแม่สาย ต่อด้วยการท่องเที่ยว ทะเลสาบอินเล ด้วยเครื่องบินเช่าเหมา ล�ำ ส่วนในค�่ำคืนแห่งการเฉลิมฉลอง มีการกล่าวสุนทรพจน์ โดย พณฯพิชัย รัตตกุล และร่วมท�ำบุญในวันถัดมา ด้วยการเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ที่อยู่ในความ อุปถัมภ์ของ ครูบาแสงหล้า วัดสายเมือง ท่าขี้เหล็ก สหภาพเมียนมาร์


“โครงการน้ำ�สะอาด”

Clean Drinking Water Project

โครงการทุนสมทบระหว่าง สร.แม่สาย และ RC.Kaneohe Hawaii D.5000 โดยสามารถติดตั้ง เครื่องกรองน�้ำสะอาดตามสถานศึกษาต่างๆ ใน จ.เชียงราย กว่า 40 โรงเรียน

30 ปี สโมสรโรตารีแม่สาย ๒ 30th Anniversary 1980-2010

“ผมได้ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ เกี่ยวกับโครงการน�้ำ สะอาด ในงานประชุมใหญ่ของภาค 5000 ถึงความ ก้าวหน้าของโครงการฯ นี้ ที่สามารถใช้เป็นต้นแบบ ของการเรี ย นรู ้ ท างวิ ท ยาศาสตร์ ในการทดลอง ทดสอบ ในห้องเรียน โดยนักเรียน ว่าน�้ำสะอาดที่ได้ จาก โครงการฯ ปราศจากสิ่งแปลกปลอม เป็นสิ่งที่ น่าประทับใจมาก และแตกต่างจากโครงการน�้ำสะอาด ทั่วไป” PP.Chuck Eakes

24


“A Day in the Life of Rotary” ช่วงชีวิตหนึ่ง ซาบซึ้งและตรึงตรา 10/10/09

7 สโมสรโรตารีใน จ.เชียงราย และ ใน ภาค 3360 ร่วมกับโรแทเรียนทั่วโลก พร้อมใจ กันบำ�เพ็ญประโยชน์โดยพร้อมเพรียงกันในวัน ที่ 10 เดือน 10 แล้วทำ�การบันทึกภาพส่งไปยัง นิตยสาร ดิโรแทเรียน กิจกรรมการเลี้ยงอาหาร

กลางวันเด็กนักเรียนกำ�พร้า ที่วัดส่วยตองตาน ได้ถูกคัดเลือกเป็นหนึ่งในกิจกรรมจากทั่วโลก ทำ�การตี พิ ม พ์ เ ผยแพร่ ล งในนิ ต ยสาร The Rotarian และ บนเว็ ป ไซต์ ข องโรตารี ส ากล www.rotary.org


“Myanmar Compassion Project”

โครงการน้ำ�สะอาด สถานเลี้ยงเด็กกำ�พร้า กรุงย่างกุ้ง สหภาพเมียนมาร์จำ�นวน 67 แห่ง ที่ได้รับ ผลกระทบจาก ทสึนามิ และ ไต้ฝุ่นนากิส ระหว่าง สร.แม่สาย และ RC.Newport Irvine USA.

30 ปี สโมสรโรตารีแม่สาย ๒ 30th Anniversary 1980-2010

26 “Carl-Wilhelm Stenhammar ประธานทรัสตีมูลนิธิโรตารีฯ ได้อนุมัติเงิน Special Initiatives Grant จ�ำนวน $100,000 ซึ่งเป็นเงินทุนส�ำหรับปีนี้ให้กับโครงการฯ และ จะเดินทางไปเยี่ยมชมโครงการฯ ถึง กรุงย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์ ระหว่างวันที่ 21-23 พฤศจิกายนนี้ หวังว่าสมาชิกของ สร.แม่สาย จะมีโอกาสร่วมเดินทางครั้งประวัติศาสตร์นี้ด้วยกัน ขอ ขอบคุณส�ำหรับความร่วมมือตลอดระยะเวลาห้าปีที่ผ่านมา” Rtn. J.T.Warring

Profile for vanit yotharvut

RotaryMaesai 30th Anniversary  

Celebration of 30th Rotary Club of Maesai

RotaryMaesai 30th Anniversary  

Celebration of 30th Rotary Club of Maesai

Profile for naisooru
Advertisement