Page 1

lll:o 2 19BG äl mk tt-

,'tn^'i.-,, d/

,-..-'*.*r-{#s!

jdfi L. .r-

Y

..1..,;;;,t':'.'

-': '

i". \if:jr'r:i. . :.+

',:'.

.;iil}.'.;;;#;,

;1-, :_ ii',.'n,r"' ,':- ,. ".r,,11,. ._ it:.*li"' -^,: l'i:,. ;t - -.

..,.i '

I

, - -_..j.'. ...', --.-lil,', "'r.1 :,'..., ",'.å l* i i;' iu.{','1.-J ;\f '''t?i'i:.,i:. i,i i;riei+ ri"-. ;:" I I :. .'? ; ,,,.,.:.+;iT:, ":*, ';.o t ;, *,:,, i ti'å i l;l*, *, /{tt?:F.{{ld -i ;t" t'',.-...i,...'..3';'>,t': lvrJ *!* .

##*f ;

,r'b-i.;,; ;r.l**-,,r I: ri ";; ll-.å ;!;: n ffi:f ., ,{'J :'.". i #f&i;irj,q.:,i,.;', : iiäf e;;,;.r: . !r*:1ä{

!

r


,rl='

7;S E / I

I

fr li

)

I

F

F o.Lll

-8t

OSALLISTUM ISMAKSUT SARJOITTAIN ILMOITTAUTUMINEN Kuntosarjaan (1-pv)

TIEDUSTELUT

JA

Ennen 15.

6.

Jälkeen 15.

6

180 mk 220 mk

Ennen

Retkisarjaan (3-pv) .15.

6. 6.

Jälkeen 15.

220 mk 260 mk

llmoittautumisia otetaan vastaan Finn-Pyöräilyn toimistossa låhtöihin

asti. Jos haluat nimesi käsiohjelmaan, on ilmoittauduttava 15.6. mennessä.

* *

Finn-Pyöräily ry, PL 82, 15111 LAHTI

Puh. (918) 504 177 Lahden kaupungin matkailutoimisto, Torikatu 3 B, 15110 LAHTI Puh. (918) 182 580 PANKKIMME: SYP Lahti, tti 202821-2348A PSP KO 178424-4


Finn-Pyöräily ajetaan Suomen suven parhaimpaan aikaan, heinäkuun

puolivälin jälkeen, reittiä Lahti-

FINN.PYOW oa

O'

Vääksy-Joutsa-Jyväskylä-JämsäLahti. Reitti alkaa Lahdesta Mukkulan Matkailukeskuksesta. Retkisarja lähtee pe 18.7.86 klo 10.00. Kunrosarja lähes samasta paikasta lauantain ja sunnuntain ,välisenä yönä eli kloi 24.00. Retkisarja yöpyy Joutsassa ja Jämsässä, mutta kuntosarja (l-pv) polkee reitin yhtäjaksoisesti Päijänteen ympäri takaisin Lahteen. Kuntosarjalaisille on varattu ajoaikaa 24 tuntia. Ravinto- ja juomahuoltopaikkoja on noin 35-40 kilometrin välein. >Menu> lähetetään kaikille ilmoittautuneille ennen tapahtumaa. Pyörähuolto- ja ensiapuautot seuraavat ajon mukana ja ne on saatavissa paikalle autoissa olevien radiopuhelimien avulla.

Kaikki lO-vuotisajon maaliin

asti

polkeneet saavat muistoksi suorituksestaan juhladiplomin ja vain tätä juhlapyöräilyä varten suunnitellun

mitalin. Erikseen tulevat diplomit

Kansainvälisesti tunnettu Finn-Pyöräily poljetaan tulevana kesänä kymmenennen kerran. 355 kilometerin pituisella taipaleella ollaan siis juhla-

ajon merkeissä.

Matkailun ja liikunnan merkeissä

vuonna 1977 aloitettu Finn-Pyöräily on ainoana kuntopyöräilytapahtumana säilyttänyt ohjelmistossaan 3päiväisen retkisarjan, jolloin vähem-

mänkin pyöräilyä harrastaneet ovat uskaltautuneet mukaan. Etenkin naispyöräilijöiden osallistumismäärät ovat nousseet vuosi vuodelta. Vuonna 1977 naisia oli 23 ja vuonna 1985 naisten osuus oli jo neljännes retkisarjalaisista. Ilmeisesti vaihdepyörien yleistyttyä ei reitti tunnu niin pelottavalta kuin aikaisemmin.

vielä l0 ja 5 kertaa ajaneille.

Finn-Pyöräily kuuluu osana Poh-

joismaissa ajettavaan Skandinavialoppetiin, jonka muodostavat Ruotissa, Norjassa ja Tanskassa ajettavat

kuntopyöräilytapahtumat. Lisäksi

Finn-Pyöräily kuuluu osana Suomen

suurimpien kuntopyöräilyåpahtu-

mien yhteenliittymään Tour de Fin-

landeen, johon kuuluu 8 pyöräilyä. Osallistumalla vähintään kolmeen tapahtumaan samana vuonna saa mitalin sekä on mukana arvonnassa, jossa on palkintoina retkipyörä, pyöräilyasuja ja laivaristeilyjä. Dviirä

PN**'


Kansikuva: Erkki Salo gÅy{.}|tr

t'i

#wtu:" j

rl ai; f,*

'.,

''':i

Pyöräilyn ja retkeilyn erikoislehti

Kesäkuu No 2

1986 cRESCE\T nurxtpvöR,rr HALTI EAGLE TELTTA

Sisältö

3 FrNN-PvÖnÄrrv 5 z

MUTKAN KAUTTA pvönÄTLLEN AFRTKKAAN rr osA

sÄÄoÄ pvönÄsl rn AJA OIKF]IN.

Mammuttimatkan toinen osa Italiasta Tunisiaan I

I

AJA OIKEIN I OSA Seikkaperäinen selvitys pyörän säätämisestä

15 KETJUN.PESU 16 BATES - 50-luvun urheilupyörä 18 VIELÄ KETJUISTA 20 OLMO CRONO STRADA 28" /26" 23 PYÖRÄILYKENKÄ

OI-MO CRONO STRADA

Tutkimme kilpa- ja retkeilykengät

28 TURUN KORTTELIAJO 30 PYÖRÄILIJÄN VAKUTUUSTURVA 3I COLNAGO KILPAPVÖNÄ 33 I}MX TUI,F]E 37 RF]TKIt,AUKUT PUNTARISSA 42 UUTUUKSIA 41 MITF,N VAI,ITSEN PURJEI,ATJDAN

PR TL]TKI pr'OnÄIr.l':.,,-

xl-xt;Ä'r

Pvöräilijärr toinen kova irarrastus

41 48

KYSYMYST}-N KETJU SUOMI PYÖRÄII,EE Tapahtuntakalentcri kesii-elokuussa I)R TTI-T'KI

pv(inÄr.nrrnrrr

plAr.i

i.,

PR'",l'i Kirjatyontckijink. 8 Helsinki p. 90-605 113 PL 108.1 00101 Helsinki

Vastaavr pääloimillaja

lllarkku .lalonen Markkinoinli Atle l-aine

Toimilus

Ilmoitustilan m11nli

N'larkku Jaloner.r

Atle Laine

Erkki Salo

p. 90-605 l13 Markku Jalonen p. 90-608 208

Toimitussihleeri Ritva Laine

Tilaukset Skipyirrä Oi-

Atle Laine Pentti Lehtinen

Avuslaial

'l upio l liinrilliirrc'n

('liri:l iatt H!'r'nllillln

Pekka Reittilä

PL

1081 00101 Helsinki 90-60-s 113, 608 264

p. Tilaushinnal 6 numeroa 105 mk, PSP 191790-1

Kustantaja Skipyörä Oy

Pt.

1084

00101 Helsinki

Painopaikka Vantaan Painopalvelu Oy

p. 90-873 5088


i

Mutkan kautta

:

Hyvci lukija!

Olet osoittanut, ettci lehterimme on tarvittu. Siitri kiitos sinulle. Lehtemme menekki ylk)tti varovaisesti aloittoneen toimittai akuntamme triten pdrisi ensimmöinen numero monista myyntipisteistci loppumaan. Seuraavien numeroiden kohdalla pyrimme viilttdmä(in trimcin harmillisen asian. Vsrminta tietysti on lehden tilaqminen suoroon kotiin, jolloin voit varmistaa jokaisen numeron sqannin. Omasta puolestamme pahoittelemme ensimmriisen lehden sivuille joutuneita kömntrihdyksiri, jotka torkkasilmäinen lukija on varmlsti huomannu. Mutta annettakoon ne meille an-

ja

teeksi.

Pyrimme parantamaan lehden ulkoasua sekc) paperin laatua, jotta lehtemnle olisi vieki miellyttc)vrimpi lukea. Artikkeleiden tason pltrimme pi' tämciän korkeana ia tulet iatkossakin saqmsan asiantuntijoiden lastimia asiajuttuja, joita ryydittcivcit eri kirjoittajien kokemukset pyörciilyn laa-

jan kirjon alueelta.

***

Erris asia, joka yhdistäci useita pyö' rr)itijöitr) on tietysti pyörätie. Aiaessamme pitkin kyseisir) väylir), ei tavallinen pyörr)ilijö aina voi ymmcirtriri niitci suunnitelleiden mestareitten aiatuksia. Tarkoitus on yleensri ollut tur-

vata pyörr)ilijriri sijoittqmalla hcinet pois varsinaisen raskasmman liikenteen seasts, mikä onkin aiatuksena mainio. Mutta hyöty jr)ci varsin usein kyseenalaiseksi, kun pyörciteitten suunnittelussa sekci toteutuksessa ei ole kr)ytetty riitt(iv(isti ajatusta. Mit(i voidaan sanoo esimerkiksi

reunakivistd tehdyistd jyrkistd pyördtien ja ajoradan liittymcikohdista, joissa saattaa olle vielci suora useatnman sentin noustt. Ei ole myöskäcin miellyttcivcici havaita tulleenss vaikkapa umpikujaan taikka linja-autopyscikille puuttellisten merkintöjen tai

rnuuten epciloogisen

vciylcinvedon

vuoksi. Lisciksi kohdat, joissa pyörcitie risteilee töysin krisittcimättömcisti ajoradan poikki siksakkia, ovat todellisia vactrapaikkoja. Varsinkin kevcit on pyörciilijcin kannalta turvatonta aikaa, sillci usein tuntuu, ettd pyörciteiltci korjataan talven hiekat viimeisenä pois puhumattqkaan routavaurioista taikka pciöllystcimcittömistci pyörc)tien osista, jotka huomioonottaen polkupyörcin luonteen, olisi syytd ensimmciiseksi hoitaa. Usein tuntuukin siltci, ettci pyörciteitten suunnittelu ja kunnossopito triytyy olla sellaisen henkilön kcisialaa, joka ei koskaan ole pyörcin satulssscr istunut. Asiantilan korjaamiseksi ehdottaisimmekin, ettci jokaiselle suunnittelijalle sekci pyöräteitten hoidosta vastaavalle tiemestarille tulisi pakolliseksi vcihintciinkin t,iidenkymmenen kilometrin lenkki niillci pyörciteilki, jotka heidcin alueellansa sijaitsevot. Nciin saisivat kyseiset henkilöt omakohtaisesti todeta pyörr)teittensri toimivuuden. Totuuden nimessci on kuitenkin sanottava, ettci toki löytyy myös oikein ja hyvin suunniteltuja pyör(iteitä Suomesso, mutta toistaiseksi vielci valitettsvsn harvassa. Hyvcici pyöräily kesäci !

Markku Jalonen Pr)ritoimittaja


aa

)rÅurtrdnJ

aa

\\z

PYO RA I L IJAN TA VA RA -A I TTA

66^o

MICHELIN HI-LITE ROAD Erittåin n

keuyt auorengas. Renkaalla eriomai n en u ieri n täky k7. Tai t t u u pieneen

{

MONDIAL TUBI

tilaan. Koko 700 x 200.

manntierengas

Hinta 105 mk

HALOGEENT VALOSARJA Keayt .ia tehokas dynamo.

Pienoistietokone Cateye Solar Kahdeksan nä1ttöä

-

hetkeLlinen nopeus

ajanotto

uälimatkat keskinopeus

suurin nopeus kokonaismatka kammen kelloaika

p o lj in

Py örity s no P eu s

Ko lme ohi elmoinaaa merkkiääntä

ja

uarmuustiäni

Hinta

lgQ

R uo s tumato n ter ris le ryt takahaarukan suojaksi

Hinta I

J

7nl1

7n/1

KeIunkannatin Helpottaa huomatta-

BROOKS

uasti p1örön paikoil-

englantilainen aito nahkasatula. Monen mielestä paras retkisatula.

leen asettamista.

Hinta

Hinta

15 mk

Ohiaintankoon kiinnitysosa pullo telinetlä uartbn Hinta 25 mk

I75

mk

W $\\\\g'i$,,,..",,,u;gilffi

SANYO 6 V - 3 t//

todeila keryt fu)öriuää.

Kiinnitlts takahaarukkaan keskiön taakse (ei seisontatuen kanssa).

Hinta 120 mk

SANYO nopeus-, ja osamatkamittari.

matka-

Varus tettu mittariualo I la.

27' ' ja 28' '. Hintal

lJ

KATEYE

ja

keuyt siro paristoualaisin. Help-

771rt

po kiinnittää ohjainkan-

Paljon fuiuiä tarjouksia. Tule käymririn tai tilaa edullisesti postitse! Ti lauksiin lisätåän postikulut,

Srsrrrn"Moy ANNANKATU 22 P. 90-608 264

OOIOO

HELSINKI

IO

nattimeen.

Hinta 48 mk


puutarhoineen oli leirintäalueen vieressä. Hän kutsui meidät luokseen viikunoita poimimaan. Vietimme

mukavan illan kahvia juoden ja maistellen kotitekoista viikunaviiniä,

jota saimme vielä pullollisen matkaevääksikin.

Yhteisen kielen puutteesta huolimatta saimme selviteltyä monenlaisia asioita. Bianca-mummo kertoi mm.,

että vaikka on koko ikänsä asunut Italiassa, hän ei uskaltaisi mennä NaSe ei meitä juurikaan rohkaissut, sillä sinnehän me olimme menos-

poliin. sa!

Erelti-

Kun emme enää keksineet mitään pätevää syytä löhöilyn jatkamiseen, sanoimme hyvästit ihanalle Adrianmerelle ja suuntasimme kulkumme sisämaata kohti. Hienoista jännitystä aiheutti tieto siitä, että ennen kuin meri taas näkyisi, olisi melkoinen vuoristo ylitettävänä. Kapea tie kiemurteli ylös alas läpi viehättävien

ltolio

Pyöräillen

Teksti

ja kuvat

Veikko Leinikka

Afrikkaan tr osa Italiassa En lainkaan hämmästyisi, jos ihmis-

ruumiista löydettäisiin jokin aikaisemmin huomaamatta jäänyt pikku elin, joka tuottaisi erityisiä >matkailuhormoneja>. Kiihtyneen hormonitoiminnan syyksi sitten voisikin panna sen oudon olotilan, jonka matkailija kokee saapuessaan uuteen maahan. Kun heinäkuun viinteisen - aamuna päivän autolautta aukaisi luukkunsa Pescaran satamassa ja kun kohta itsekin otimme ensiaskeleemme Italian maaperällä, tunsimme olevamme juuri tuollaisen erityisen voimakkaan hormonitoiminnan

västämme Italiassa, ja kun vielä olimme löytäneet mainion leirintäalueen läheltä Vaston kaupunkia, päätimme pitää muutaman päivän rantalomaa. Samalla keräsimme voi-

mia vuoriston ylitystä varten, joka meillä oli edessämme päästäksemme Italian länsirannikolle. Saimme ensimmäisen italialaisen ystävämme

jo yli 8O-vuotiaasta Bianjonka pieni mökki

ca-mummosta,

vallassa.

Mekään emme olleet voineet vält-

tyä niiltä lukuisilta kauhutarinoilta, joita varsinkin autoilijat mielellään kertovat juuri ltalian liikenteestä. Jo alkukilometrien aikana tulimme vakuuttuneiksi siitä, että liikennekulttuuri oli tosiaan jotain muuta kuin mihin olimme tottuneet. Rauhoituimme kuitenkin varsin pian, kun huomasimme, että näennäisestä epäjärjestyksestä huolimatta voimme pyöräillä aivan turvallisesti.

Italiassa autoilijat osoittavat huomaavaisuutta kuin olimme kokeneet Ranskassa, Hollannissa ja Tanskassa

-

pyöräilymaita kaikki tyynni. Sen kunniaksi, että olimme selviy-

tyneet hengissä ensimmäisestä päi-

l'ttrtr

i

s

t

ok

y

lti

hes k

i-

Itu

I iu

ssu

pikkukylien, jotka roikkuivat vuorten seinämiin takertuneina. Ajoittain tuntui turhauttavalta kiivetä jokin raskas ylämäki, kun seuraavan mutkan takana oli taas alamäki muuttaen hetken hurman taas uudeksi koettelemukseksi. Jossain alapuolellamme näimme ajoittain vilauksen vilkkaasti liikennöidystä väylästä, joka kulki suoraan lukemattomien tunnelien läpi. Kiusaus antaa periksi oli suuri, mutta sitä emme tehneet. Sinnikkyytemme palkittiin upeilla maisemilla, joita paitsi olisimme jääneet, jos olisimme valinneet helpoimman

reitin.

Nähdä Napoli ja säilyä hengissä Toinen reissukuukausi tuli täyteen ja


samalla pyörähti matkamittarin tuhatlukema kolmoseksi, kun hyvässä järjestyksessä, joskaan ei pyöräilyä varten tarkoitettua autostradaa viilettäessämme lähestyimme Napolin

kaupunkia. Kun melkein käsikopelolla selvitimme itsemme pitkästä ja pimeästä tunnelista, tupsahdimme keskelle kaupunkia.

Usein tietää

jo

ensisilmäyksellä,

tuleeko pitämään jostain paikasta vai ei. Hyvän tavan mukaista kai olisi ylistää Napolin kauneutta, mutta liekö johtunut ennakkoasenteista kaupunki ei meissä herättänyt sympatioita. Sijaintinsa puolesta se kyllä teki vaikutuksen, mutta päällimmäiseksi vaikutelmaksi pyrki kaiken kattava likaisuus. Muistimme, mitä olimme lukeneet ja kuulleet tämän seudun rikollisuudesta Bianca- unohtamatta ja päätimme mummon varoituksia - emme palsamantien, että Napolissa joa vanhenisi. Toki halusimme viipyä hetken aikaa ja lepuuttaa raajojamme. Puistossa meille tarjoutui samalla erinomainen tilaisuus seurata ih-

misten puuhia, joista aina olemme

kiinnostuneita. Asetuimme pariksi päiväksi leirintäalueelle, joka sijaitsi aivan Vesuvi-

us-tulivuoren alarinteellä. Kolkot ajatukset kävivät mielessämme illalla nukkumaan käydessämme: saimme tietää, että tulivuoren purkautuminen on mahdollista minä hetkenä hyvänsä.

Leirintäalueella tutustuimme kol- olivat geologianopiskelijoita ja matkalla Sisisliaan, missä heitä kiinnosti sen vulmeen saksalaisnuorukaiseen

kaaniset saaret ja mahtava Etna-vuori. Meitä huvitti se perusteellisuus,

jolla pojat olivat

retkeensä valmis-

jaksaneet niinkin pitkälle. Jos italialaiset itse pärjäävät makaroneillaan ja muilla pastoillaan, niin OK, mutta me tarvitsimme joka päivä perunaa. Toki me silloin tällöin kokeilimme jotain vähän italialaisempaakin muonaa kuin spagettia, mutta sitten olikin seuraavana päivänä puhti poissa. Puhti oli poissa eräänkin päivän jälkeen, kun illalliseksi olimme aiko-

neet valmistaa hieman kevyempää purkkiruokaa. Tölkin kyljestä ole-

vasta kuvasta ei oikein selvinnyt, mitä se piti sisällään, mutta kun kauppias elehti siihen malliin, että jotain erikoisen hyvää se olisi, ajattelimme kokeilla. Ymmärsimme kyllä, että on

turhaa ennakkoluuloa antaa ruoan epämiellyttävän ulkonäön pilata hyvää ruokahalua, mutta epämääräinen, jostain lehmän mahalaukusta valmistettu tuote ei meille maistunut. Matkamme tässä vaiheessa saimme

ensimmäisen tuulahduksen kotimaasta. Olimme nimittäin jo hyvissä ajoin valinneet erään leirintäalueen, joka varmasti olisi reittimme varrella, ja toimittaneet osoitteen kotiväelle. Leirintäalueen henkilökunta tosin

Samoista syistä kuin aiemmin Napolissa ei meillä ollut aikomustakaan jäädä Palermoon. Siellä kun voi tulla

ryöstetyksi, vaikka istuisi turvallisessa turistibussissa. Eräskin kaveri oli Sisiliaan tullessamme ennustanut, että viimeistään Palermossa meiltä vie-

täisiin kaikki. Italiassa ollessamme olimme jattäneet uudehkot pyörämme pesemättä,

toivoen siten välttävämme sen, että kukaan kiinnostuisi ajoneuvoistamme. Kun jo luonnostaan näytimme köyhiltä ja rähjäisiltä aina tyylikkäisiin italialaisiin verrattuina, oli naamiointimme täydellinen. Trapaniin tulomme ajoittui nappiin; jo seuraavana päivänä aamukuudelta olimme satamassa odottelemassa laivaanpääsyä. Laivan vihdoin

lipuessa satama-altaasta liityimme muiden huiskuttelijoiden joukkoon. Ciao ltalia, ciao Eurooppa!

Terve Tunisia, hyvästi terveys

mäkistä ja mutkaista. Aloimme jo tosissamme kaivata tasaisempaa maastoa. Koska meillä oli runsaasti aikaa Afrikan puolelle ei kannat-

Oli yksi asia, josta olimme varmoja jo kotoa lähtiessämme: ennen pitkää, mutta viimeistään Tunisiassa, sairastaisimme mahataudin. Euroopan puolella olimme selviytyneet yllättävän hyvin. Ainoastaan minun tililleni oli kertynyt yksi sairaslomapäivä ja sekin vasta Sisiliassa, kun oli juomavettä ottaessani kahdesta vierekkäisestä hanasta valinnut sen, joka oli tarkoitettu nurmikon kasteluun. Olimme olleet vasta kolme päivää Afrikan mantereella, kun nuo kavalat etelän basillit kaivautuivat elimistöömme niin tiukasti, että loppuosa tästä matkakertomuksesta voisi olla

ete-

yhtä sairaskertomusta. Kaikesta huo-

taisi katsella vähän nyrpeinä peräämme, kun pysähdyimme vain keräämään postimme ja jatkoimme matkaa.

Sisilia Sisilian pohjoisrannikkoa myötäilevä tie oli juuri sellaista kuin kartan perusteella etukäteen arvelimmekin:

taisi kiirehtiä ennen syyskuuta

nimme kokolailla laiskasti. -Päivämatkat jäivät välillä niin lyhyiksi, että ei olisi edes maksanut vaivaa, jonka teltan purku ja uudelleenpystytys

Kunnon ravinto on pyöräilijälle P ja A

limatta olimme vielä jälkeenkinpäin kiitollisia siitä, että kertaakaan emme sairastelleet yhtä aikaa. Ensimmäiseksi sairaslomaviikoksi pysähdyimme Nabeulin kaupunkiin, josta klytyi sikäläisittäin erinomainen leirintäalue. Se oli erään ravintolan yhteydessä, joten ruokaa ja virvokkeita oli käden ulottuvilla. Useamman päivän paikallaanolo alkoi jo tympäistä, joten olin mielissäni, kun kumppanini tunsi itsensä niin hyväkuntoiseksi, että matkaa voitiin jatkaa. Olin tehnyt pyöriimme 4000 km:n huollon, minkä jälkeen meno tuntuikin kevyeltä. Poikkesimme Hammametin kaupunkiin ja työnnyimme pyörinemme sen muurilla ympäröidyn vanhan kaupungin kujille. Lähellä sijaitsevien turistihotellien vuoksi kaduilla käytiin vilkasta kauppaa, emmekä

Saapasmaan varpaankärjen tavoittaessamme oli takanamme kymmenkunta todella rankkaa päivää. Suo-

pusttlijoilta. Olimme tietenkin imarreltuja, kun meitä tervehdittiin jopa

tautuneet. Heilla oh koneella kirjoitettu reittisuunnitelma, jossa oli mm. päivittäiset matkat kilometrin tarkkuudella laskettuina. Kauhistelimme

jopa yli 200 kilometrin päivämatkoja, joita heidän aikataulussaan pysy-

vaativat.

misensä vaati.

Kävimme tietenki 127'7 metriäkorkean Vesuviuksen huipulla. Suurin osa matkasta taittui linja-autolla ja loppumatkan istuimme rystyset valkoisina tuolissa, jota vaijeri kuljetti kohti huippua. Käsitimme, että edessämme levittäytyvä Napoli vuoren purkautuessa kokisi saman kohtalon kuin Pompeiji ja Ercolano aikoinaan. Olimme mykistyneitä seisoessamme kraaterin reunalla; sen ympärysmitta on yli 3 kilometriä!

malainen ruokavaliomme oli se, mitä meidän oli kiittäminen, että olimme 8

mekään saaneet rauhaa ahnailta kau-

Keskipciivdn kuumin hetki Sisiliassa

suomen kielellä, mutta kauppoja emme tehneet. Eräskin mattokauppias


Teksti: Markku Uotila Kuvat: Erkki Salo

1950 LUVUN

URHEILUPYORA

Uudelleenmaalauksen yhteydessö

Merimies ostaa polkupyörän Setäni, silloinen merimies, osti käydessään Lontoossa 1950-luvun alussa

käytetyn polkupyörän, vaihtaakseen

valtamerilaivan keinunnan väliliä maantien myötä- ja vastamäkiin. Vuodet kuluivat, merimatkat pitenivät ja pyöräily jäi vähemmälle. Polkupyörä oli ollut vuosia turvallisessa säilössään maalla vajan nurkassa, kunnes eräänä päivänä sedän luona vieraillessani se pisti silmääni. Neuvottelu kävi nopeasti: 100 mar-

kalla pyörä vaihtoi omistajaa. Se ei kuitenkaan ollut ajettavassa kunnossa ja maali oli pahoin rapistunut.

halusin kuitenkin säilyttää alkuperäisen valmistajan tekstin ja rungon koristeet. Myös värityksen halusin jäävän ennalleen. Otin kuvioista mallit ennen maalin poistoa. Runko hiekkapuhallettiin ja käytin muutaman talvi-illan sen maalaamiseen talon kellarissa. Ennen tätä rungosta kuitenkin poistettiin muutama korvake, jonka tehtävän annoin Atle Laineelle Suomen Urheiluaitasta. Laakeripesät uusittiin. Atle joutui siinä yhteydessä >höyläämään>> runkoa, jotta nykyaikaiset kevytmetalliohjainlaakerit saa-

tiin mahtumaan. Pyörät vaihdettiin kokonaan, vaikka vanteet olivatkin

vielä hyväkuntoiset (Dunlop, alumiininen avorengas). Uusien vanteiden halkaisija oli hieman pienempi. Lisäsin kymmenen vaihdetta alkuperäisen yhden sijaan ja uuden keskiön polkimineen. Loppujen lopuksi alkuperäisestä pyörästä oli jäjellä runko, haarukka, ohjaustanko ja jarrut. Tosin jarrukumit jouduttiin uusimaan.

Ja miten pyörä kunnostettiin...

Pyörän rakenteesta

Koska halusin itselleni käyttöpyörän mieluummin kuin museoharvinaisuuden, päätin entisöinnin sijasta kunnostaa sen vaihtamalla kuluneet tai muuten kelvottomat osat nykyaikaisiin.

Sodan jälkeisessä Englannissa, kuten

t6

muuallakin Euroopassa jatkui voimakas teollinen kehitys ja uudistuminen. Materiaalit johdettiin uudessa muodossa teollisuuden ja rakentamisen käyttöön. Rakenteet tulivat


OLMO CRONO STRADA 28)

)

/26' ) PROFESSIONISTI

Kuten monet muutkin kilpapyöräi-

l)'t'n erikoistuneet valmistajat

on

mi'ös OLMOI) tuonut markkinoille superpyörän, joka on tarkoitettu lähinnä maantieaika- eli tempoajoon.

Tällaiset polkupyörät

herättävät

huomiota ihmeellisen ulkonäkönsä takia ja niitä nimitetäänkin esimerkiksi USA:ssa >Funny Bike> eli hasruksi pyöräksi. Normaalista poikkeava ulkonäkö jrrhtuukin juuri siitä, että nämä pyörät Varta vasten on konstruoitu ilmar irran petkuttamiseksi. Päämäärä on rain yksi: nopea kulku. \-hä kiristyvä kilpailu kansainväli.illä arenoilla on pakottanut valmis-

iaiia uusiin ratkaisuihin. Kun yksi ja valmistaa tavanomaisesta

.,loittaa

noikkeavan mallin, jossa päämäärärra on cuorituskyvyn parantaminen, rln muiden seurattava perässä, edellr ttäen etteivät erikoisuudet ja poikkeai uudet sodi kansainvälisiä kilpailusääntöjä vastaan. Siten ovat syntyneet nyt ilmestyneet uudet aika-ajon erikoispyörät r

iistoine vaakaputkineen

ja

härän-

sarr imallisine ohjaintankoineen. Eri r

almistajien pyörät saattavat kuiten-

kin poiketa toisistaan yksityiskohtia t0

myöten. Tavanomainen maantiekilpapyörä on tehokkuuden ia mukavuuden kompromissi, pitkän kehiti ksen lopputulos. Sen runko on riittävän jäykkä, mutta kuintenkin niin joustava ettei se rankaise ajajaa huonollakaan tiellä sekä sillä on hyvä kiihrvr,]'),skyky ja se on helppo käsitellä. Näin ollen tuskin kukaan valitsisi r-rudenlaista pyörämallia tavallisiin maantiekil-

pailuihin.

Tilanne muuttuu kuitenkin huomattavasti, kun kilpaillaan pelkästään kelloa vastaan. Silloin nämä vauhtihirviöt pääsevät omaan elementtiinsä. OLMO Crono Strandan eräitä teknisiä tietoja ilmenee oheisesta tar,rlukosta.

OLMON runko or.r Columbus SLX putkea 0,9-0,6-0,9. Itse rungon muoto on mielenkiintoinen. Satulaputki on hieman s-muotoinen ja vaakaputki kaareva. Huomiota herättää myos takahaarukkaputkien kiinnitys runkokolmioon. Rungon perusmuoto johtuu tietenkin sen tarkoitusperästä; antaa ajalle mahdollisimman etuviiston polkemisasennon, jolloin hän myös pystyy käyttämään optimaalisesti hyväksi vahvat reiden quadriceps-lihaksensa. Vahvalle n. 80 kg painoiselle ajajallekin runko lienee riittävän jäykkä ja anteeksiantamaton aika-ajoa silmälläpitäen. Salaisuus on löydettävissä

takahaarukan kiinnitystavasta sekä kireästä takakolmiosta. Viime mainittu pakottaa käyrramään s-muotoista satulaputkea, jottei takapyörä hankaisi sitä.

Takahaarukkaputket on kiinnitet-


!

HANT-SPONT HISE

AMMATTIUISTEIT JAOMA HART-SP0RT H|5E -urheilujuoma on kehitetty

helpottamaan

ja

parantamaan urheilusuori-

tustasi sekä nopeuftamaan

ja

tehostamaan

suorituksesta palautumista. Mitkä tahansa juotavat eivät ole urheilujuomia, koska ne eivät vastaa elinistön tarpeita. HABT-SPOIT HlSE on juomasi, kun tavoite on korkealla HlSE poikkeaa täysin kaikista muista markkinoilla olevista urheilujuonista jo koostumuksensa sekä käyttötarkoituksensa puolesta. Se on kehitetty urheilijoille lajeihin, joissa energiankulutus on eritvisen suufta,

käkestoiset juoksut, pyöräilyt, hiihdot ja varsi n ki n kestävyyden h u ip pu ki lpai I u, triath lon. Hl SE-urheilujuoman ylivoiman perusta on tarkoin tutkittu koostunus, jonka avulla urheilija saa jopa kolme kertaa enemmän energiaa vastaavasta määrästä valmista juomaa venattuna mihin tahansa muuhun urheilujuomaan.

Onko sinulla varaa jättää HAil|-SPOBT HlSE:n hyöty

käffinättä?

HA?T-SP0RT H15E pystyy lisäämään suoritustasi jopa 6-8 % ja kestävyyttäsi peräti

z=G.\ -----..-../ _ --+a\

-=slN -l r1t\ff (^4;:e

_:\t

r.z

-Hto tN" if,r+

:

g annospussi 2 dl valmista juomaa 3 kg sanko = 20 lvalmista juomaa

Pakkauskoot: 30

# ,&,9' lt r Vl \F

1 IHlsE-iuottopullo HART-SP0BT HtsE -tuotteita myyvät

hwinvarustetut urheiluliikkeet Valmistaja OY HARIWALL AB

Bisto Hietanoro

Triathlon Euroopanmestari 19&4 Lontoo-

Pariisi -joukkuekilpailun voitto 1985

gM

"Energian riittävyys on lajissani avain-

kysynys. Minä olen ratkaissut sen käyttänäilä HART-SP0RT Hl 5E -urhei-

lujuonaa. Saan nopeasti ja runsaasti energiaa oikeassa muodossa sekä tar-

peelliset suolat, joita hikoillessani

menetän. Lisäksi H15E on hyvänmakuista eikä aiheuta vatsanärswksiä."

1

-

-tl [.J

{ U RHEIL

Pl llN

R ETKI'JA

5'-[l=

* rAUsrApEtLr Nfft ANTAA UPEAN TUNNELMAN PYöRÄILYYN

*

fii,{J

it

RAKENNE

ttt'o 7/k teunxutueeettt

* *

k'otJ[o'l1;,',?,t, URHEILUPYöRASSA

,or,r,

^,,

o

MUsrA, vALKotNEN. S/N/NEN, PUNAiNEN

Srror*Mot1

ANNANKATU 22 OOIOO HELSINKI P. 90-608 264

ffiili#ti-= l9


PR

testqa

;KEM

PESU

ketjuista, on vanha konsti sittenkin vielä parempi. Ketju poikki ja pesuvatiin. Pienillä muutoksilla voisi laitteesta saada toimivamman, eli säiliötä suurentamalla sekä jonkinlaisen kumitiiKetjunpesukone Vellct, hinla 120 rnk.

Markkinoillemme on juuri tullut italialaisvalmisteinen VETTA ketjunpuhdistaja, jota lehtemme toimituskin päätti kokeilla. Halusimme tietää, voimmeko luopua vanhasta suhteellisen työläästä käytännöstä irroittaa ketju ja laittaa se puhdistavaan kylpyyn. Laitteen toimintaperiaate on selvä: Kansi irti ja puhdistusneste sisään. Tässä ilmeneekin laitteen ensimmäinen huono puoli. Säiliö on kovin pieni, eikä riitä likaisen ketjun puhdistukseen. Jo muutaman kierroksen jälkeen täytyy puhdistusneste vaihIaa. Laitteen periaate on muuten mainio. Ketjua ei tarvitse katkaista,

vaan se pyörii muovikotelon läpi ja kulkee puhdistusharjojen kautta ko-

telon pysyessä kiinni takavaihtajan ketjuhaarukassa mukana seuraavan kiinnikkeen avulla. Puhdistusneste on säiliössä, jonka kautta ketju kulkee ja puhdistuu. Laitteen toinen heikko kohta on jonkinlaisen tiivisteen puuttuminen päästä, sillä veivattaessa ketjua kumpaan suuntaan hyvänsä, sylkee se sekä puhdistusnesteen että lian ulos

päädystä. Sanomalehtiä saa laittaakin tosi runsaasti, ettei lattia likaannu.

Keksinnön kiistattomia etuja on-

kin juuri käytön helppous ja mikäli ei kysymyksessä ole kovin likaiset ket-

jut, voidaan laitetta suositella

visteen asentaminen ketjun läpiviennin kohdalle saattaisi auttaa. Mutta ehkä ketjunpuhdistajan valmistusmaassa Italiassa on useammin kaunis

pyöräilysää kuin meillä Suomessa, riittää se kauniissa säässä pölyyttyneiden ketjujen puhdistukseen. Meillä se riittää puhdistukseen, mikäli sitä käytetään usein ja varoen roiskeita.

Moitimme Kiitämme + tukeva rakenne - pieni säiliö puh+ yksinkertainen distusnesteelle käyttö Puu- tiivistyksen tetta ketjun läPi+ hyvä idea vlennrssa

pika-

puhdistukseen.

Jos taas on kysymys tosi likaisista

I5


KouAAn rÄvrrööt AIDOI KARrlfitqor.PYORATAUKUT!

Pyöräilijän tulee aina pitää kädet -kevyesti taivutettuina kyynärpäistä.

Miksi? Kyynärpäät toimivat eräänlaisina iskunvaimentimina ajaessasi yli kuoppien tai huonoilla teillä. Kun kädet toimivat joustavasti, eivät hartiat tai nivelet väsy ja ajajan on helpompi )nostaa> pyörä kuopasta tai kynnyksestä. Lisäksi joustavin käsin ajo vähentää runkoon sekä renkaisiin kohdistuvia iskuja. Myös taivutetuin käsin ajaminen helpottaa jarrukahvoihin ylettymistä, eli ajaminen on

täen, ei ranne pääse taipumaan juuri lainkaan. Siksi on tärkeää, että pyörään kohdistuvat iskut eliminoidaan koukistetuin käsivarsin, jottei isku kohdistu ranteeseen täydellä voimalla.

seuraavassa numerossa.

joko

kädet lepuuttajilla -tai Ajaessasi tangon suorasta osasta kiini pi-

reilut ulkotoskut lo tukevot ködensiiot pyöröloukun kqnkqollo

-

kestävyystokuu tilovuus: 45 I

-

OK- io Viso-kortillo sekö Moxer- köyttöluotollo. Myös poslimyynnistö puh. (90) 557486.

Yriönkotu 34, Helsinki. Puh. myymölö: l9O\6943899

SANYO sA-I600

DIGITAL, NOPEUS JA MATKA MITTARI 7 NÄYTTÖÄ . Nopeus o Keskituntinopeus . Matka oSuurin nopeus o Osamatka .Osa-aika

UPEA TIETOKONE PYÖRÄILIJÄT-Ip - Helppo asentaa - Hyvät ohjeet

TILAA POSTITSE

SKIPYöRÅ OV PL

IOB4

00101 H.ki Puh. 90-60.5

t4

11.|J

+

postikulut

kään kilpapyöräilijältä. Me olemme

kaikki hieman erikokoisia ja ruumiinrakenteemme poikkeaa usein melkoisesti: Mutta pyri valitsemaan pyöräsi edellämainittujen ohjeiden mukaisesti ja ennenkaikkea säätämään se oikein. Kaikki annetut ohjeet tulee tulkita suuntaa antaviksi ja oma vartalosi on kuitenkin määräävä tekijä. Lisäksi sinulla saattaa olla jotain henkilökohtaisia mielty'myksiä, joista ei välttämättä tarvitse päästä eroon, mikäli ne eivät ole haittaavia. Sarjamme pyörän rakenne jatkuu

turvallisempaa.

Pirkillekin

ylämäessä saadaan lisää - Jyrkässä voimaa käsivarsista, kun yhdistetään käsivarsien sekä muun vartalon voima pitäen kiinni lepuuttajista. Tällöin voidaan ikäänkuin vetää koukistetuin käsin pyörää eteenpäin. Alä masennut, jos et heti näytä-


KETJTISTA

Ketjun katkaisu Kapea retkiketju katkeaa hyvällä työkalulla mukavasti (katso kuvaa). On muistettava, että nastaa ei saa painaa ulos kokonaan, mikäli aikoo ketjua vielä käyttää. Nastan saaminen takaisin tiukkaan reikään on todella työlästä. Kokoamisen jälkeen ollaan tarkkana, että ketjuakselin päät ovat molemmilla puolin yhtä

paljon ulkona. Liittämisen jälkeen ketju voi olla hieman jät'kkä. Sir uttain taivuttelemalla saadaan normaali notkeus ketjuun.

Ketjun voitelu Kokeilkaapa muuten ketjuölj1n i aihtamista parafiinissa hauduttamiseen. Se nimittäin pidentää ketjujen ikää, pitää ne puhtaampina ja vaihtajatkin

KILPA. JA KUNTOPYÖR,{ILIJÄ

jos laatu, käytännöllisyys ja ulkonäkö ovat Sinulle tärkeitä, silloin merkkisi on maailmankuulu, sveitsiläinen

iDDESCENTE Maahantuoja: HOLDINVEST OY Villanella 7, 01100 Östersundom Puh. 90-877 9343

18

toimivat täsmällisemmin. Tosin kylmässä ajaminen jäykistää parafinoidut kejut, joten käsittely soveltuu r ain kesäolosuhteisiin. Tässä ohjeet asiasta kiinnostuneille. Pese ketjut täysin puhtaiksi esim. bensalla, kuivaa ne ja upota sen jälkeen sulaan parafiiniin noin kahdeksi runniksi valilla niitä liikutellen, jonka jälkeen ne otetaan jäähtymään. Älä turhaan kuumenna parafiinia liikaa, koska se kuumetessaan alkaa hö\'r)'st)'ä.

(\luista huolehtia tuuletuksesta

käsittel)'n aikana!) Ky lmät ketjut norjistetaan ja asennetaan rattaille.


kien päissä ja tästä johtuen monissa korkealaatuisissa rungoissa on putket vahvistettu päistä paksuntamalla sinämää juuri tässä rungossa. Taivutusvoimat vaikuttavat putken keskellä. Taivutusvoiman kapasiteetin parantamiseksi voidaan suurentaa putken halkaisijaa, mutta samalla kasvaa polkupyörän kokonaispaino. Se ei ole tietenkään suotavaa urheilupyörässä, mutta lujuuskriteerit asettavat aina tietyt minimivaatimukset. Kasvattamalla putken halkaisijaa päistä keskialueelle saavutetaan tietty

kompromissi eli kevyt, joustava, mutta riittävän kireä runko. Tämä on lyhyesti ollut filosofia muotoilun taustalla. Siis periaatteessa rasitukset

muotoilevat struktuurin. Toinen huomattava erikoisuus tässä polkupyörässä on etuhaarukka,

jonka kaltevuuskulma saavutetaan

yleensä ottaen taloudellisimmiksi. Tämä suuntaus ns. ))more for less>

antoi vaikutteita taideteollisuudelle ja heijastui sitä kautta kulutustava-

roihin. Lontoolaisen Bates'n valmistama v:n 1950 malli >Lepakko> urheilupyörä heijastaa tätä suuntausta

mainiosti yhdistämällä

menneen maailman eleganssia rakenteellisen

uudistuksen kanssa.

Runko on rakennettu Reynoldsin 531 vahvistettu (double butted) putkesta, mutta siinä on poikkeava kartiomainen muoto. Seuraavassa lyhyesti rakenteesta (kts. myös PRlehti n:o l: Puhutaan pojat putkista): Polkupyörän runko on kehitetty ja

kahdella, jyrkällä vastakaarella yhden Ioivan sijasta. Tässä piilee sama konstruktiivinen ajatus pienentää taipumista.

Muutama sana ajettavuudesta Verrattuna retkipyörääni, sekin englantilaista työtä (Reynoldsin putkilla varustettu, jossa ns. 72 asteen yksisuuntainen runko) ajettavuus on erilainen. Tässä on jyrkempi n. 73/74

Putkilaatu

Bates >Cantiflex>

Muhvit

Reynolds 531 Nervex juotettu

Korkeus

610

kaksisuuntainen runkoyhdistelmä, mikä on tietysti omiaan lisäämään ketteryyttä ja jäntevyyttä. Sitä ei ehkä kuitenkaan voi verrata nykyisten kilpapyörien kireyteen, joka on >puristettu> kasaan jyrkkinen kulmineen

Akseliväli 1025 Yläputken pituus 580 Runkokulma n. 73" x74o

akseliväleineen. Objektiivistä vertailevaa tietoa ainakaan mi-

Perusosat

ja lyhyine

nulla ei ole, mutta hillittya >english

Ohjaintanko Ohjainkannatin

G.B. alkuperäinen TTT 60 mm

sateensilloin kun knallihattu -varjo jätetään sisälle aurinkoisella

Satula

Kashimax >>Aera>

pakon> selässä.

Renkaat

samalla yksinkertaistettu vastaamaan staattisia ja monimutkaisia dynaami-

gentleman> urheilullisuutta tässä on

mm. leikkausvoimat vaikuttavat put-

sia voimia. Suurimmat rasitukset

Tilastot

ja

säällä ja lähdetään tuulettumaan >le-

Nisi Solidal, mus-

Vanteet

tiksi anodisoitu Vittoria Nuovo Pro 260 Ellipsin muotoi

Puolat

Ketjut

Regina ex. Sedisport kulta

Keskiö Vaihteet

Dura ace Dura ace

Jarrut

G.B. >Coureur>

Rissa

alkuperäiset Campagnolo Campagnolo 9,5 kg

Polkimet Navat Paino

pyorai, aa

aa

PRretld l1


40 astetta. Kun taas kädet ovat lepuuttajilla, tulisi ajajan olla melko tarkasti 45o kulmassa ja kädet tangolla hieman yli 45". Kukaan ei jaksa yhtämittaa ajaa täysillä, joten pyörän päällä pitää pystyä myös ajamaan lepäävästi, eli nousta hieman pystympään ja hengittää vapaasti. Mikäli et missään asennossa pääse riittävän pystyyn, voi syynä olla joko liian pitkä ohjainkannatin tai jopa liian pitkä rungon ylä-

putki. Tarkista nämä kaikki asennot ystä-

väsi kanssa, jotta pääsisit kuvien osoittamiin ajoasentoihin. Oikean kokoisella ja oikein säädetyllä pyörällä on ilo ajaa. Seuraavia yleissääntöjä on hyvä pi-

tää mielessään: Ktrvtr 4. A.jottsertto tungolta. Puitto enerntniin istutnutihuksillu. Seltin kulrnu cnernrniin kuin 45". A.jottst'nnon tuli.si ollit rcnto ju t,aillu ntiItiain ujoe huiItuuvia tuit,utuksiu.

Kuva 3. Oikein vatitun rungon sekli ohjainkonnaltirnen ollessa kyseessii on ajoasento ttiil1(in n(iköinen. Ktidet kahvoilla siten, eilii tnuLttatna senlti jdd ncikyviin kahvoista, kiisivorrel kevyesli taivuteltLtino, selkci hietnan ullc

45" kulrnassa runkoputkeen ntihden. Ajajan paino tulisi olla jakautunut 45 Vo etupyöriille takapyörcille. Krisivarret rentoino ja - 55 Vo paino lepriti sekri hartioiden ett(i ktisiajajan vo rs ie n va rassu. Se I ci n k u I ttu I uo n n ol I i ne n. t

si etkä muuta liikennettä siten, että toverisi ajaa jonkin matkan päässä vierelläsi. Käytä kaikkia kolmea käsien peru-

sasentoa ohjaustangolla, eli kädet tangon suoralla osalla, lepuuttajilla

ja varsinaisella kädensijaosalla siten, että tangosta jää näkyviin muutama sentti. (Tämä koskee vain käyrää tankoa.) Aja katse kohdistettuna tiehen rauhallista nopeutta. Missään asennossa ei selkä saisi olla luonnottomasti taipunut liian terävään kulmaan ja kädet alimmassa asennossa ei selän kulma saisi ylittää

Ktt'tt 5. V(itirii a.tento. Ohjuinkunnutin liiun Ajujun nenii on oltjuustungon .vlit.st' .ju ldren puino liikuu ede.ssii. Hengittiintinen on vuikeuu ju niska joutuu olarnuun rd(itai.t.tii asen n osstt, jos p.t ö rti i I ijii u i k oo nti hrtii ujo.s u rt nl.t'h.vt.

Ktrltr 6. l'iidrii uscnto. Oh.juinkunnutin Iiiutt i t k ii. l).t' i ) rd i I i.i ii .j ( ) t t t ), \'( n.t t iiii tt >. Itu i n )u liiAuu tttrlt.ti)rullti. ..l.jujun l)ilitt()\td stttrri tru I(,paiti kd.\icn .ju olkupriirlcn .vtru\:su.

p

t

t rt

t I

(

leet1.

l3


li et halua jalkojesi kastuvan, on kenkien päälle saatavissa myös vedenpitäviä suojia. Nämä suojat ovat hyvät olemassa hieman viileämmälläkin säällä, koska kenkä ei >ilmastointinsa> vuoksi juurikaan suojaa jalkaa kylmältå. Tosin mikäli innostusta riittää ajella myös talvisin, on tätä varten olemassa erikseen kenkiä joissa on läm-

min vuori. Kuten aluksi todettiin ei ole sama millainen kenkä pyöräiltäessä on jalassa. Siitä vaan urheiluliikkeeseen valitsemaan pyöräilykengän ja lenkkikengän välillä. Onhan se niinkin, ettei se pelkkä

kenkä pyöräilijää tee, mutta apua siitä on, ja mikäli harrastaminen on ak-

telty.

tiivista, uskoisin sijoitetun pääoman kannattavan suuremman ajonautinnon lisääntymisenä. Onhan se toki niin, että sateella saapas, tanssissa tanssikenkä, lenkille lenkkitossu, mutta kun näitä pyöräilykenkiäkin

haette kokeilemalla itsellenne sopivia kenkiä. Ottakaa mukaanne sopiva

valmistetaan. Näistä kengistä mikään ei ole selvästi paras, joten jokaisen lienee pa-

rasta käydä kokeilemassa itselleen sopivinta jossakin asiantuntijaliik-

Lopuksi vielä pikku vinkki, kun sukka, jota aiotte ajaessa käyttää, koska kengät tulisi olla mahdollisimman jalan muotoa mukaileva ja tukea antava. Sitten kun lähdette uusil-

la kengillänne

ensimmäiselle lenkillenne, muistakaa laittaa sekä sukka että kenkä huolellisesti jalkaan, jotta ryppy ei suotta hiertäisi jalkaa rikki, ja näin pilaisi ajonautintoa. Eipä muuta kuin ajellaan varovasti

keessä.

Muitakin kenkiä markkinoilla toki on. Niihin pätevät samat kriteerit ja vinkit, mitä tässä yhteydessä on käsi-

ja pyritään nauttimaan jokaisesta kilometristä, minkä onnistumme taittamaan.

Touring-kengätz Agu Sportin kenkä nailonia, joka vahvistettu kannasta sekä kärjestä nahalla. Miellyttävän kevyt ja ilmava kenkä. Pohja voisi olla tukevampi

se-

kä paremmin kuvioitu.

Agu Sport Touring Ovh. 295 mk

Maahantuoja: K.V. Kervinen Oy, Erottajankatu l, 00130 Helsinki, puh.90-601 366

Duecin kenkä on valmistettu mokja on erittäin tukevantuntuinen jalassa. Ilmastointia ei ole, joten kenkä saattaa hiottaa jalkaa lämpimällä. Pohjakin on riittävän tukeva, mutta silti helppo kävellä. Pohjan kuviointi kuten kahdessa edellisessä, mikä voi aiheuttaa kengän lipkanahasta

sahtamisen polkimella.

Duegi Touring Ovh. 245 mk Maahantuoja: Suomen Urheilupyörä Oy, Kissanmaankatu ll, 33530 Tampere, puh. 931-550 759.

Sidin kenkä on kuten Agu Sportin-

kin nylonia ja nahkaa. Muutenkin kengät ovat hyvin samankaltaisia. Si-

din pohja on tosin heiman tukevampi.

Sidi Tourist Ovh. 310 mk Maahantuoja: Velosport Ky, Kimmontie 5, 00610 Helsinki, puh. 90757 t15t 25


OLMO Crono Strada 28/26

Runko: Rungon korkeus:

ty runkokolmioon neljään kohtaan

kuten kuvasta ilmenee. Tämä ratkaisu antaa huomattavan jäykän konst-

ruktion kiihtyvyyttä ja kirikykyä silmälläpitäen, koska se lyhentää sekä satulaputkea että takahaarukkaputkia ja ,siten vaikuttaa polkcmisesta aiheutuvia väåintövoimia vastaan taka-

kolrnios:a. Ratkaisu nåylläå lnyö' epätavallisclta siten sointuen l.ryvin p'vörän muun kokonaisuuclcn kanssa.

Kaarevan vaakaptrtken vitlinuan syy saattaa olla puhtaasti kosrrreetti*". Toisaalta se sallii normaalin rluhvin käytön edcssä, koska r"aakaputki kaarevuLltensa johdosta ostttt vaakasuoraan ohjainPutkeen' Pyörässä on mYös muita ilman virtauwastukseen vaikuttavia tekijöitä kuin ajajan aerodynaaminen asento'

näistä on Ambrosion hiilikuitumateriaalista valmistettu taka-

iarf..in

linssikiekko. Tämä Ambrosion ns' ykköskiekko Painaa n' 2,15 kg ja 9n nain ollen kövyt verrattuna muihin vastaaviin, joissa on käytetty kevyt-

metallia tai iasikuitua ja joiden paino liikkuu n. 3 kg:n tuntumassa'

PidettäköÖn kuitenkin nriclessii' että tavanomaiser.r puolatun takakickon paino ttrubircrrkaincerr ott r ltitt runsas I kg. Toisaaltn sillä on littonlattavasti huononlnlat aerodYtraantisct ominaisutrclct kLrin linssikickolllr. Stroritctttl tltitlitrtksct o\ ill o\oit

tancet, cttai pclkaistlilirl linssikickon nalctltlllal rirtlttt'ra\ttl\olllillLti\tlll clct aihetrttaisirat 40 knl aika-aiossa tasaiscssa lllillistossA n. I Itlitl aikacron. Tlirnli nrcrkitsisi n.0,115 klu'/lt croa kcskinopeltclcssa rl '15 kltl'rh c'k irtoPctrtlclllt. Linssikiekon sr.lttrenlnlasta palllosta on oikeastaan liaittaa Vairl kahdcsk

ti

normaalissa aika-ajossa: alktrkiih-

d.vtyksessä sekä radan kltännekcllijoissa classa. Sita vastoitl kilpailuissa,

suoritetaan uscita kiihdytyksiä la runsaasti mäkikiipeilyä kutcl'r tavallisissa maantieajoissa irtiottoineen' olisi linssikiekosta enemmär.r haittaa' johtuen sen suuremmasta pyöriväslä massasta verrattuna puolattuun kiekkoon. Voinakas sivutuuli saattaa myös tuocla ilmi linssikiekon vähcmmän toivotruja on.rinaisuuksia' Aikaajossa sen sijaan voidaan käyttiiä

linssikiekon suurempi massa hyÖdyksi sen antaman vauhtipyörävaikUtLrk-

sen johdosta (suurerrlpi \'äiintöll1.omeniti) joka saattaisi arttaa pyorrillc tietyr.rlaisen kevytkul kuisttrtderl' Eclcssn Ol N'lO kalvttaiai 26 ttttttllarl

kayrcata vztllllcttil

puolalla ja ristiin

r

arttstctttttla

2ll

puolattLt. Kickko lillttrubircnkaillccll Vittoria iapeinc

taa pienenlnllttt ilt.llanvastttksctl kttilt normaali 700 C kickko sckii sallir lt hvent ntli n pcesåru sct aii sy'y'dcIl i otr k k.tr .å1ottu. Pyorli on viinlciscrl plirillc varustcttu trtrdella Carnllagtrolort ('Recorcl osasarjalllr.

Siitli iaarl kaikki tcrl;loaiat ja triathlonistit. .los rrlicli tckcc llararttaa saaVutcttuja tLrloksia rliirl tlililtli 1lcscc. N{iklili rlinrit tliirl lorllpakosta lirv trv n. 15.000.- r lirrliilirlii\tli' \illil t'i rnli ci olc k(lvliiill rllichcn l illlrr.i'

\Åffi

Vaakaputken Pituus: (suoraan mitatluna) Akseliväli: Taka-akselikeskiöetäisYYs:

Pyörät:

Columbus SLX 57 cm 56,5 cm 96 cm 38,5 cm

Eluvanne:

Nisi Laser, 28 reikää'

Takakiekko:

Ambrosio linssikiek-

26 tuumaa

ko, hiilikuitua, Paino 2150 s

Vittoria Crono CS

Renkåat:

tuubirenkaat

Varusteel:

. I 5l

(Moser)

0hjauslanko:

3TT 5l

Kannalin:

1TT 120 mm rata-

Salula:

Selle Italia SuPcr

Keskiii. kammel:

Campagnolo CRecord. 175 mm 4'7 i 53 Campagnolo CRccord Rcgina CX 5-rattainen Rcgina cx. 13. 14. 15. 16.

4l

cm

malli Turbo

Keskiiirallaal: Vaihleel: Ketju: Ralaspakka:

l'7

25.000 nrk

Hinla:

rrorntanli takakickko I 3.9fi) ntk VelosPort K1"'

Maahanluoia:

Helsinki

l) (,iuscppc Ol i\lON

Irlcr kittair in

.lllr\ ulrl\ kilplrpr liirrriliiarrllr ()ll

lllllllill

vtttlclclta

lrjon Ittaltilltlaliclttllitvs l9l-s: .1-5.09 kru. \lirita Itrainittarilt sirar tttttksia ort rtlalrtllic.ltlttkktrclt.irllt ()llrupilrktrlttr r. l9J2 sckli l\lilarltl Sun llcnrttrt lt.iotl I tlittlt r trosrnlt l9-15 iu l 93ll . Olv nt piak ttllrrstrr k iclir lit olvrrtl.riut crt kitlttl ( )l \I()N tail)(lc\\ai' C"H

0votaia t-J aa

aa

fryretlti 2l


!..aaooaaaaaa.oaaoaooaooaaaaaooaaao

l$lrs#채l l

lffi

!ffir ! ffi,"nlnT laaa E

'u'r,DrEEr

iiti채riq.renksqr

RgnlUnd

fr,,'.'(brii책rf,u.2e

00,00 He,sinki

TAPIOLAM TTOIvIASTI

Ota turvaksesi matkallesi T채piolan matkavakuutus

-

se on voimassa kaikkialla maailmassa

$raplo[A

a a

!

aaai


Teksti: Tapani Hrimdläinen Kuvat: Erkki Salo

räilykeftä

kaa hankkia lisää varusteita sen mukaan, mitä pitää tärkeimpänä. Onhan toki myönnettävä pyöräilyn, kuten minkä tahansa muunkin harrastuksen olevan hauskempaa ja säilyvän mielekkäämpänä kun käyttää lajiin erityisesti suunniteltuja varustei-

ta.

Erityisesti retki- ja kuntopyöräilys-

li

Lieneekö se tämä lenkkitossu eniten käytetty pyöräilykenkä? Onko se sitten hyvä? Nyt käsittelemme pyöräilyvarusteista hieman tarkemmin

kenkien merkitystä. Kenkien osuus on toki huomattavasti suurempi kuin mitä voisi kuvitella.

Kuitenkin

>lenkkikenkiä>,

siis juoksutossuja, käytetään yleisesti pyöräiltäessä. Kysyä sopii: Miksi? Harrastuksen mukaan Mikäli pyöräilee vain lyhyita matkoja ei erityisiä varusteita tarvitse. Kunhan on edes polkupyörä ja nauttii matkanteosta sellaisenaan. Ajokilometrien lisääntymisen myötä voi al-

jalkineiden osuus korostuu. Mikäjo retki- tai harjoitus-

omistamme

kilpapyörän, jolla teemme jopa yli sadan kilometrin lenkkejä, on jalkineeltakin vaadittava ominaisuuksia, joita tavallisissa lenkkitossuissa tai vastaavissa ei ole.

Mitä hyvältä pyöräilykengältä sitten vaaditaan?

l. Sen on oltava tukeva ja kestävä. 2. Pohjan tulee olla vahvistettu. 3. Pohjassa tulee olla urat eli klossit polkimeen kiinnittämistä varten.

4. Klössin on oltava säädettävä. 5. Helppo pujottaa polkimelle. 6. Hyvä ilmanvaihto (rei'itys). Kuten yleensä, on myös pyöräily23


kenkiä monenlaisia sekä usean hintaisia. Tässä asioihin perehtyminen voi säästää huomattavasti aikaa, vaivaa ja rahaa. Pääasiassa kenkiä on kahta eri tyyppiä: 1. Ns. Touring-kenkä, joka soveltuu

ja työmatkapyöräilyyn. Näissä on useinmiten tasainen eli vain vähän muotoiltu pohja, joten niillä käveleminenkin onnistuu vaiparemmin retki-

vattomasti.

2. Varsinaiset pyöräilykengär ovat pohjaltaan useinmiten melko voimakkaasti muotoiltu nousemaan pä-

kiästä kantapäähän, jolloin jalan asento polkimeen nähden on mahdollisimman oikea. Näissä kengissä käytetään myös >klosseja>, joiden avulla kenkä saadaan kiinnittymään polkimiin tukevasti. Tämä jalkine ei sovellu kävelyyn juuri lainkaan. Kävellessäsi tållaisella kengällä, mikä tietysti on välttämätöntä, olisi toi-

menpide suoritettava kantapäillä, jotta pohjassa oleva vahvike ei murtuisi.

Yhteistä molemmille kengille on pohjien kovuus. Ominaisuus, jota pitkillä matkoilla oppii arvostamaan. Retkipyörien polkimet ovat metallisia sekä teräväreunaisia ja tästä johtuu, että varpaat alkavat usein puutua. Varmasti tuttua monelle lenkkitossuissa pyöräretkensä tehneille. Si-

tävastoin pyöräilykengän vahvistettu pohja estää edellä kuvaillun kaltaiset verenkiertohäiriöt, jotka ovat kiusal-

lisia, häiriten ajonautintoa.

Toinen merkittävä

ominaisuus,

mikä kenkien pohjasta löytyy, on kapea muoto sekä lähes sileä kulutuspohja. Näistä johtuen kenkä on liikkeelle 1ähdettäessä huomattavasti

helpompi pujottaa polkimelle, jossa on varvaskoukut remmeineen kuin leveäpohjainen ja karkeakuvioinen

lenkkikenkä. Harjoittelua kengän pujottelu polkimeen vaatii ja se olisi syytä suorittaa ehdottomasti kotipihassa.

Seuraava pohjasta löytyvä hienous on ns. Touring-kenkien pohjassa oleva ura polkimen takareunaa varten.

Varsinaisissa pyöräilykengissä asia on hoidettu klossein, uran tai klossin merkitys on huomattava.

Veiviä pyörittämään Kun kengät pujotetaan polkimille,

joissa on raudat ja remmit, asettuvat urat itsestään siten, että polkimen ta-

kareuna uppoaa niihin. Tämän jäl-

keen remmi kiristetään ja jalka on tu-

kevasti kiinni polkimessa. Varsinainen pyöräilykenkä jopa niin tukevas-

ti, että voidaan pyöräillä vaikka yhdellä jalalla, koska voidaan vetää ylöspäinkin pelkäämättä sen irtoamista polkimista. 24

Käytettäessä molempia jalkoja meillä on mahdollisuus hyödyntää myös jalkojen koukistajalihakset, miä lisää tehoa huomattavasti riippuen siitä, kuinka hyvin oppii pyöräilemään.

Taito pyörittää täytyy myös opetella, mutta kunhan malttaa harjoitella riittävän pienillä välityksillä ja aluksi vaikka vain yhdellä jalalla, että idea selviää, asian kyllä oppii. Erityisesti korostaisin pieniä valityksiä

haalla. Nyr piräisi jalkaa ojentamalla voida nostaa itseään n. l-3 cm irti

satulasta.

Näiden säätöjen jälkeen on helpompi opetella kunnollista pyöräily-

tekniikkaa, ja samalla jalan voima polkimelle välittyy mahdollisimman tehokkaasti.

voikin tuoda ikäviä kipuja tulles-

Myös kenkäosassa on jotakin tyypillistä pyöräilyyn hiottua tarkoituksenmukaisuutta. Kenkäosa on muotoiltu kapeaksi ja siitä on pyritty karsimaan pois kaikki ylimääräinen, jorta se pysyisi hyvin polkimella. Kengän tulee olla myös tukeva. Päällinen onkin siksi useimmiten valmistettu

saan.

nahasta, nailonyhdeisteistä

Tässä yhteydessä lienee hyvä mainita muutamista perussäännöistä liittyen jalan asentoon pyöräiltäessä:

sopivasti yhdistelemällä. Kenkäosan

sekä malttia, sillä polvien nivelsiteille

uudesta harjoitteesta syntyy melkoinen rasite. Liian kova riuhtominen

l) Päkiän pitaisi olla

polkimen

keski-akselilla silloin kun kengän kärki on lähes kiinni varvasraudan kärjessä. Mikäli päkiä asettuu akselin etu- tai takapuolelle on varvasraudan pituus muutettava. 2) Jalkateran tulisi olla hieman sisäänpäin kääntynyt siten, että polvet tulevat melko lähelle yläputkea tai kuviteltua satulan ja ohjaustangon välistä putkea. 3) Satulan korkeus tulee olla säädetty siten, että polvi on hieman koukussa. Korkeus voidaan säätää esim. siten, että varvasrauta ja remmit ovat

polkimen alapuolella. Seuraavaksi

noustaan pyörälle, asetellaan kantapää polkimelle kammen ollessa al-

tai näitä

ilmastointikin on ratkaistu rei'ittämällä eikä näin ollen kuumallakaan ilmalla jalka pääse pahoin hikoilemaan, mikä lisää osaltaan jalan viihtyvyyttä. Jotta jalka viihtyisi kengässä rulisi sen olla myös mahdollisimman hyvin jalan muotoinen. Kengän voi muotoilla esim. siten, että ne kastellaan vedessä läpimäriksi, sitten annetaan niiden kuivua lenkillä jalassa. Tämän

jälkeen kengät on syytä huolellisesti rasvata tai öljytä, etteivät ne halkeile kuivuessaan täysin kuiviksi. Näin jalkineiden pitaisi olla muotoutunut hyvin jalkaan, eivätkä ne pitemmilläkään matkoilla hierrä. Kengät voivat sateella taas kastua,

mutta siitä ei ole haittaa kunhan muistat öljytä kengät huolella. Mikä-


Agu Sport on nahkainen kenkä, jossa on vahvikkeet remmien puris-

tuskohdissa. Hyvin ilmastoitu, rei'itys tosin niin tiuha, että kenkä saattaa venyä käytössä loputtomiin. Pohja tukeva sekä varustettu pienellä korolla mikä estää kantaa käveltäes-

sä kulumasta. Klossin kiinnitys ja säätö hyvin toteutettu, tosin kuusiokolot keräävät likaa ja säätö saataa vaikeutua.

Ovh. 395 mk Sport Maahantuoja: K.V. Kervinen Oy, Erottajankatu l, 00130 Helsinki, puh. 90-601 366 Agu

Duegilta ns. kausikenkä, joka on valmistettu keinonahasta ja on täysin umpinainen. Kenkä pitänee varpaat tämpimämpinä kuin muut esittelYn kengät ja sopineekin Paremmin kevään kylmille säille. Pohja tukeva. Klossit hieman korkeat ja kiinnitys

heppoisen tuntuinen. Vertailun halvin varsinainen pyöräilYkenkä'

Duegi Kausik. Ovh. 245 mk

Maahantuoja: Suomen Urheilupyörä Oy, Kissanmaankatu I l, 33530 Tampere, puh. 931-550 759.

Sidiltä myös kaksi kenkää, jotka molemmat nailonia ja nahkaa. Kevyet ja ilmavat kengät. Pohjat riittavän tukevia ja kantalaputkin on estämässä kulumista. Klossin kiinnitys ja säätö onnistunut, mutta kuusiokolot keräävät likaa.

Sidin kenkä tarrakiinnityksellä on kätevä laittaa jalkaan. Se on mYös tyylikkään näköinen, mitä tosin on hintakin: 430 markkaa.

Sidi Revolution Ovh. 430 mk Sidi Cyclesport Ovh. 370 mk

Maahantuoja: Velosport Ky, Kimmontie 5, 00610 Helsinki, puh. 90-

7 5'.7

tlsl

I)uecin kenkä nahkaa. Hyvin ilmastoitu, silti tukeva. Vain remmien kohdille tulevat vahvikkeet puuttuvat. Pohja muista Poiketen Puuta, siksi erinomaisen tukeva. Klossin kiinnitys hieman vanhahtava, mutta toimiva. Kannassa voisi olla jonkinlainen lappu estämään kulumista Duegi Touring Ovh. 335 mk Maahantuoja: Suomen UrheiluPYörä Oy, Kissanmaankatu 11, 33530 Tampere, puh.93l-550 759.

21


Patricin kenkä on valmistettu na-

hasta ja siten helppo muotoilla jalkaan sopivaksi. Pohjan kuviointi onnistunut, pysyy jopa vedettäessä polkimessa. Tukevuutta saisi pohjassa olla enemmän, muuten asiallinen.

Patric Touring Ov. 236 mk Maahantuoja: Suomen KoneliikeHelkama Oy, Hanko, puh. 9ll86 471

Rivatti lämminvuorikenkä on puh-

taasti kylmän ajan pyöräilykenkä. Kengän pohja on melko taipuisa mutta kuitenkin riittävän kova. Pohja istuu hyvin muotoiltuun uraan antaen kengänkärjelle sisään-ulos suun-

nassa pienen liikkumavaran. Hyvä talvikenkä.

Yarsinaiset

Rivatti Ovh. 450 mk Maahantuoja: Tunturimyynti Ky Harkke, Turku, puh. 921-332 712

pyöräilykengät

26


kaan, jossa ei lainkaan ole väliputkea.

Pyöräilijän jaloimmat ruumiinosat lepäävät Concorin mokkapintaisella

satulalla. Ajaja tarkkailee tietä 3TTT/84 ohjainkannattimen takaa pitäen kiinni saman valmistajan tangosta. Vanteet ovat Ambrosion valmistet-

ta ja niiden

herkästä pyörimisestä vastaavat Campagnolon navat. Puolien poikkileikkaus on ellipsinmuotoinen ja materiaali ruostumaton teräs.

Ernesto Colnago onkin tunnettu siitä, että jokainen osa on harkittu

sekä liittyy saumattomana lenkkinä viimeisteltyyn kokonaisuuteen ja kaikesta näkyy hyvä tyylitaju sekä osaamisen leima. Eipä siis mikään ihme, että tehtaan talliajajana sekä joukkueen kapteenina toimii maailmankuulu Giuseppe Vaijerin kuorisla on pd(isty eroon asenlnrnallo keskiön alle yksinkertainen muoviohjctin.

pyörät. Esittylemme puna-valkoisen GOLNAGO Arabesquen runko on valmis-

tettu korkealuokkaisesta COLUMSalula on rnuovirunkoinen jo vaikultaa riilttivdn lukevalla. Pinla on rnuot,ikankainen.

BUS SL EXAGOLNAGO putkesta hopeajuotosmuhvein. Eräänä erikoisuutena mainittakoon mm. higno muhviliitos keskiöstä takahaaruk-

Saronni. Hän ajaa nykyään Colnagon Master S.R. pyöräliä ja on ollut

voittoisa mm. kuuluisassa >Ciro

d'Italia)) kilpailussa. Ernesto Colnagon polkupyörät ovat niittäneet mainetta maailmalla lukuisissa ammattiamatöörikilpailuissa ja nyt tämä italialaisen kuumaverinen kilpakone on löytänyt tiensä myös Suomeen.

ja

Tekniset tiedot: Runko:

Columbus SL Esacolnago, kulmikkaaksi

profiloitu Rungon korkeus: Vaakaputken pituus: Haarukan taivutus: Keskiön ja takaakselin etäisyys: Vanne: Puolat:

580 mm 565 mm 55 mm 990 mm

Ambrosio, tummaksi pinnoitettu Ruostumaton, litistet-

ty Renkaat: Ohjaintanko: Kannatin: Ketju: Rissa: Muut osat:

1,8 x 1,3 mm Gommitalia 3TTT, 410 mm 3TTT Sedisport kulta Regina CX Campagnolo Super

Record

Hinta: Maahantuoja:

10.100,Oy Renlund Ab Urheiluosasto

Yrjönkatu 29 00100 Helsinki

32


PR mukana Kuvat: Erkki Salo

MUN

KORTTELIAJO

28


Upea sää Turussa avasi kilpapyöräil1'kauden. Monelle oli pettymys, että rätä Turun 29. kansainvälistä kortte-

liajoa ei televisioitu. Ensi vuosi on kortteliajon juhlavuosi (30 vuotta), roivottavasti silloin on TV-miehet mukana antamassa oman merkittär'än mainoksen pyöräilyn hyväksi.

Suomalaisjuhlaa \-aikka kortteliajossa ei Suomelta kirkkainta kärkeä ollut mukana, oli menestys erinomainen. Yleisen sarjan tähdeksi nousi Han-

nu Heiskari. Tosi kiperäkurvinen 60 kilometrin rata tuntui sopivan hänelle hyvin. Kortteliajosta saatiin kirjata myös uusi rataennätys; Lahden Kale-

tan 24 vuotias sähkömies Hannu Heiskari on lukaus. Koko kisa oli suomalaisten juhlaa, nelosvoitto ja kl,mmenen parhaan joukossa oli vain kaksi norjalaista. Heiskarilla on takanaan kevään ajalta 4500 harjoituskilometriä, niistä noin puolet ajettu

Oikealla toiseksi ajanul Hannu Luoto. K

nelle sijttlle puristi Dun Brotnan.

Espanjassa.

Ratkaisun tuntuisia irtiottoja ei kortteliajo tarjonnut, ajon ratkaisu

jai viimeisen kierroksen kovaan kiriin, jossa Heiskarin takana seuraavaksi rutistivat Kälviän Tarmon Hannu Luoto, Sipoon Dan Broman sekä Tampereen Yrityksen TaPio Niemi (5.). Paras ulkolaiskilpailija oli Norjan Geir Enberg.

l oirtajan juhlua, Hannu Heiskuri

ju palkinro.

Jyrki Tujunen, tosi puurtaja

Missä tytöt

Vantaan Lets Go -seuraa edustava Jyrki Tujunen voitti alle l8-vuotiaiden 15 kierroksen ajon uudella rataennätyksell| 25,19. Tujusen mahtavasta menosta kertoo se, että hän osallistui yleisen luokan kilpailuun heti nuorten kilpailun jälkeen ja sijoittui hienosti 7. sijalle.

Naisten kilpailun paras suomalainen oli Sipoon Marina Rantanen, 5. sija. Englannin maajoukkueajajat Louise Garbett ja Mario Blower, ensimmäinen ja toinen sija samalla ajalla. 3. sija Anneli Josefsson ja 4. Ingela Ferin Ruotsista molemma. Näin naisten l8 km:n parhaat.

Englannin muajoukkuttr.jujul Louisa Gurb('t (kc.\k.), ll'luriu fllox'cr (vu.s.)iu Annali Jtt.scfsnn.

29


Lomamatkalle matkavakuutus

Pyöräilijän vakuutusturoa Teksti:

Arja Suomi

Kuvat: Erkki Solo

Liikennesääntöjen noudattaminen, pyörän huollosta ja kunnollisesta säilytyksestä huolehtiminen ja alituinen valppaus vähentävät vahinkoja, mut-

ta kaikkia vahinkoja ei voi torjua. Kun jotain sattuu, herää kysymys,

mistä rahat. Omasta kukkarostako,

vai maksaisiko jokin vakuutus? Viisainta on uhrata hetki aikaa suunnittelulle jo ennen kuin mitänn on sattunut.

Pyöräilijä joutuu yleisimmin teke-

misiin kolmenlaisten

vahinkojen

kanssa: itselle sattuu, pyörälle sattuu

tai pyöräilijä tulee omalla toiminnallaan aiheuttaneeksi jotakin vahinkoa muille. Vahingonvaarat keskittyvät siis tapaturmiin, omaisuusvahinkoihin ja vastuuvahinkoihin. Näiden varalle voi ottaa vakuutuksia. Omista arvostuksista riippuu, valitaanko suppein mahdollinen, keskinkertaisen riittävä vai mahdollisimman laaja vakuutusturva. Sopiva turva voidaan rakentaa yhdistämällä

harkitusti erilaisia vakuutuslajeja. Periaate on tässä kuten muussakin hankinnassa, että kalliimmalla saa enemmän.

Merkitse polkupyöräsi Poliisi ja vakuutusyhtiöt suosittelevat merkitsemään pyörän jo ostettaessa. Merkintävälineitä saa myöhemmin maksutta lainaksi vakuutusyhtiöiltä. Omaisuuden merkintä helpottaa varastetun omaisuuden palauttamista oikealle omistajalle. Tavallinen kotivakuutus korvaa polkupyörän varkauden, jos pyörä on viety lukitusta pyöräsuojasta tai se on

ollut lukittuna Vahinkovakuu-

tusyhdistyksen hyväksymällä lukolla.

Turvalukot tunnistaa avaimessa olevasta ristilipun kuvasta tai kahdesta ristikkäisestä ympyrästä.

Korvausta haettaessa tarvitaan korvaushakemuksen liitteeksi kopio poliisille tehdystä ilmoituksesta, pyörän molemmat avaimet sekä takuukortti, josta ilmenevät rungon ja lu-

kon numerot. Korvauksen

määrää Iaskettaessa vähennetään vastaavan

uuden pyörän hinnasta l0 prosenttia toisesta käyttövuodesta alkaen. Korvausta maksetaan myös tulipa-

lon tai seen 30

pyöräsuojaan murtautumi-

liittyvän ilkityön aiheuttamista

vaurioista.

Laaja kotivakuutus korvaa vahingot, jotka polkupyörälle aiheutuvat äkillisesti jostakin ulkoisesta syystä. Esimerkiksi jos pyörä kaatuu ja rikkoutuu, korvataan sekä polkupyörän että yllä olevien vaatteiden vahingot omavastuun ylittävältä osalta. Kulumis- tai syöpymisvahingot eivät kuulu laajankaan vakuutuksen korvausten piiriin. Jos pyörä vaurioituu liikenteessä, vahingot korvaa syyllisen moottoriajoneuvon liikennevakuutus.

Tapaturmasta harmia ja rahanmenoa Tapaturmasta seuraa hoitokuluja ja usein työkyvyttömyyttä. Työkyvyttömyydestä voi seurata työansion me-

netystä tai pysyvä invaliditeetti, jopa

kuolema. Työmatkansa polkupyörällä taittava saa tapaturmastaan korvausta

työnantajan kustantamasta lakisää-

teisestä

tapaturmavakuutuksesta. Vapaa-ajan vakuutusturvasta on itse päätettävä. Suppeimman tapaturmaturvan an-

taa kotivakuutukseen liitetty vapaaajan tapaturmavakuutus. Se korvaa vamman hoidon kustannuksia ja maksaa päivärahaa sairaslomapäivil-

tä. Myös

invaliditeettikorvaus ja kuolemantapaussumma kuuluvat korvauslajeihin. Sen korvausmäärät ovat kaavamaiset, eivätkä ehkä vastaa pyöräilijän tarpeita yhtä hyvin kuin yksilöllinen tapaturmavakuutus.

Ulkomaille suuntaava pyöräilijä on jo melkein oppinut muistamaan, ertä matkavakuutus on yhtä tärkeä kuin matkatavarat. Matkustaj avakuutuksen perusteella korvataan äkillisen sairauden tai

tapaturman aiheuttamat menetykser yllättävistä sairaanhoitokuluista mat-

kasuunnitelman muuttumiseen. Samaan pakettiin saa turvan myös varusteilleen. Kuitenkin on syytä muistaa, että laajan kotivakuutuksen ottanut ei tarvitse erillistä matkatavaravakuutusta. Matkavakuutuksen voi tietenkin

ottaa myös kotimaassa vietettävää liikuntalomaa varten. Mahdollisuutta kannattaa harkita etenkin sellaisen

henkilön, jonka vakuutusturvaa ei ole kyllin hyvin hoidettu jatkuvilla vakuutuksilla.

Vaikeat vastuut Vastuuvakuutus kuuluu osana sekä perinteiseen että laajaan kotivakuutukseen. Sen perusteella korvataan pyöräilijän muille aiheuttamia vahin-

koja, joista hän on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. Suomalainen vahingonkorvausoikeus perustuu velvollisuuteen hoitaa asiansa niin, ettei aiheuta muille va-

hinkoa. Jos niin kuitenkin käy, tulee olla valmis vastaamaan teostaan. Jos pyöräilijällä on vastuuvakuu-

tus kunnossa, hoitaa vakuutusyhtiö hänen puolestaan myös neuvottelut korvausasioissa.

Taloudellisuutta vakuutuspäätöksiin Vakuutukset ovat osa pyöräilijän ar-

kipäivän taloudenhoitoa. Niihin pätevät samat vaatimukset kuin mui-

hinkin välttämättömyyksiin:

mah-

dollisimman halvalla ja vaivattomasri.

Turvan tarve muuttuu elämäntilanteiden muuttuessa. Ajoittain on syytä tarkistaa, ettei maksa turhasta tai ettei jotakin ole vahingossa jäänyt

vakuuttamatta. Kun vakuutusasioihin on kerran paneutunut kunnolla, riittää jatkossa vain ajanmukaistus ja huolto. Vakuutusyhiiöillä on erilaisia keskittämissopimuksia, joilla vakuutusmaksuista saa alennuksia. Niihin kannattaa tutustua ja käyttää edut hyväkseen.

Myös verovähennysoikeus kannatHenkilövakuutusten maksuja saa vähentää tämän vuoden verotuksessa 320 markkaa perheenjä-

taa muistaa.

sentä kohti.

Henkilövakuutuksia

ovat henkivakuutusten lisäksi tapaturmavakuutukset kuutus.

ja

matkustajava-


0olnago COLNAGO-nimi, joka tuskin sanoo mitään tavallisen Kulkurikympin tai

Nopsan omistajalle. Ehkä joskus ohimennen kuultu nimi - eionmuuta. Ja kuitenkin kysymyksessä tuote, joka arvostetaan pyörämaailman aateliin. Esittelymme pyörä onkin todellinen kaunotar. Punainen koru, joka houkuttelee koskettamaan, kehottaa ajamaan. Renlundin urheiluosasto on tehnyt rohkean teon aloittaessaan kyseisten polkupyörien maahantuonnin, sillä ne eivät suinkaan ole yleisimmästä tai halvimmasta päästä. Esittelypyörämme vaihtaa omistajaa noin 12.500,hinnasta.

Mutta mikät tekee polkupyörän näin arvokkaaksi? Mikä on COLNAGO!

Se on polkupyörä todella isolla P:llä, joka valmistetaan perinteisenä käsityönä Casa Colnagon tehtailla

Campiagon kaupungissa Italiassa, lä- hellä Milanoa. Vielä tänäkin päivänä kaikenlaisten teollisuusrobottien luvattuna ai-

kana Ernesto Colnago yhdessä vel-

jensä Paolon kanssa alkavat pyörän teon valitsemalla huolella oikeat putket kuhunkin pyörään. Loistavan käsityön leima sekä viimeistely näkyvätkin Colnagon pol-

kupyörien jokaisessa osassa, eikä

esittelymme COLNACO Arabesque tee tässä poikkeusta.

Rungon muhvit, joissa jokaisessa taidokkaasti tehty Colnagon tunnus, ristiässä, ovat todellisia käsityötaidon mestarinäytteitä. Liitokset on juotettu erikoismenetelmin, jotka Ernesto Colnago on itse kehittanyt. Koska käsityön osuus on varsin

suuri, valmistuu näitä pyörämaail-

man helmiä vain noin 800 kappaletta vuosittain mukaanlukien kaikki teh-

taalla valmistetut kilpa-

ia

erikois-

Muht,ien viirneistelyssii hlvi n ktisi t )'ön jti I k i.

jo

rttauIouksessu ntikvt

ll


Teksti ja kuvat Markku Jalonen

FILLARICROSSI TULEE

Veljekset Klous (13 v.)

ja Kristofer

Vonarno (14 v').

BMX, mitä se on? LYhenne, joka voidaan nähdä jokaisen fillaricrossiin tarkoitetun polkupyörän putkessa, tulee englanninkielisestä sanasta >Bicycle motor-cross : (X)), - fillaricrossi.

Alunperin Amerikasta lähtöisin

oleva urheilulaji valloittaa Eurooppaa ja siinä sivussa se on hiiPinYt sukkasillaan myös Suomeen.

Jo vuonna 1973 muuan Marvin Church rakenteli autotallissaan nykyisen kaltaisen kevyen ja vahvan pyörän, jossa oli suora etuhaarukka ja tukevat renkaat. Kun tähän soPpaan ripautettiin mausteeksi annos makeata ulkonäköä ja leveä tanko, oli keitto valmis. Alunperin lasten ja nuorten harrastukseksi aiottu urheilumuoto on levinnyt myös vanhempien harrastajien keskuuteen ja maailmalla onkin nuorten sarjojen lisäksi mYös oma luokkansa yli 25-vuotiaille. Suomessa, missä kaikki lähtee aina vähän nihkeästi käyntiin, on vihdoinkin saatu tiettävästi ainakin kolme rataa, yksi Kouvolan tienoilla ja toinen Puuhamaassa Tervakoskella sekä yksi Hyvinkäällä. Huhuja on kan-

tautunut radasta jossain Tammisaaren lähellä, mutta ne ovat toistaiseksi vahvistamattomia. Laji olisi omiaan meillekin, sillä se ei tarvitse kalliita ratoja tai ajanotto-

laitteita. Hieman maata, hartiavoimat sekä puolijoukkueellinen lapioita ja n. 100 x 100 metri maa-alue riittävän radan tekoon + maanomistajan lupa, mikseipä vanha soramonttu kelpaisi. Niita ainakin riittaisi. Lisäksi katsojille olisi parvet valmiina. 1t


BMX:n on lyhykäisyydessään

Erikoispolkupyörän

seu-

faavai

vaatimukset

ovat (kts. piirros) Määritelmä

Fillaricrossi on 6-16 vuotiaille tarkoitettu urheilulaji, jossa kilpailu- ja

harjoitusvälineenä käytetään joko vakiopolkupyörää tai tarkoitukseen valmistettua erikoispolkupyötää. Fillaricrossi on maastoradalla ajettava nopeuskilpailu, jossa ensimmäisenä maalilinjan ylittänyt ajaja on erän voittaja.

9l-97

cm

pyöräkoko 20 tuumaa ohjaustangon enimmäisleveys 75 cm Rata

Fillaricrossia ajetaan yleensä radoilla, jotka sijaitsevat tasamaalla. Luku sinänsä onkin>Free-Style>, jossa py-

-

Silmäsuojaimien käyttöä suositellaan. Suojapehmustuksia polviin ja

kyynärpäihin suositellaan. Polkupyörät

Kilpailuissa polkupyörät jaetaan kahteen luokkaan:

I 2

Vakiopolkupyörät Erikoispolkupyörät

Kaikissa polkupyörissä tulee olla: vaikuttava jarru - takapyörään suojapehmustus, kovaa vaahto- muovia, väh. 2 cm:n paksuinen

Ajajat Ajajien ikä on 6-16 vuotta. Se määräytyy sen kalenterivuoden alusta, jolloin ajajatäyttää ko. iän. Takarajana on sen kalenterivuoden loppu, jolloin ajaja on täyttänyt ko. iän. Kilpailuissa voidaan toistaiseksi ajajat luokitella eri ikäryhmiin kilpailujen järjestäjän haluamalla taval-

akseliväli

-

-

ritään taidokkaisiin temppuihin ja hyppyihin, sekä sisäratakilpailut, joita järjestetään esim. Ranskassa ja Hollannissa.

Varsinaisen fillaricrossin rata on

joka alkaa kallistetusta lähtöpaikasta ja jatkuu erilaisten kaarteiden ja hyppyreiden kautta maaliin. Säännöt ovat periaatteessa yksinkertaiset: Ensiksi maaliin ehtinyt voittaa. Sarjoja saattaa kyllä olla useitakin, mutta idea on aina sa350 metrin mittainen,

ma.

rungon vaakaputkessa ohjaustangon välituessa ja ohj austangon kannattimissa pyörän akselin päissä

-etunumerokilpi

(milloin ei kai'te-

tä ajajan numeroliiviä)

la.

Tytöt voivat osallistua vastaavissa ikäryhmissä samaan kilpailuun poikien kanssa tai omana luokkanaan. Ajajien on oltava jäseninä SML:n tai tämän kanssa sopimuksen tehneen järjestön kerhossa. Lisäksi ajajalta vaaditaan rankat pohkeet, hyvää kuntoa sekä voitontahtoa pärjätäkseen kovassa kilpailussa. Hyvä tasapainoaisti auttaa selviytymään hurjannäköisistä hypyistä.

Kovista kyynärpäistä saattaa myös

olla hyöryä kilpailijan pyrkiessä etu-

riviin. Ajajien varusteet

Ajajilla tulee olla

seuraavat varus-

teet:

-

-

Tukevat (farmari-)housut tai erityisesti fillaricrossiin valmistetut housut. Ei lyhyita housuja eikä kevyttä materiaalia. Housujen oikea lahje tulee sitoa siten, ettei se mene ketjujen väliin. Pitkähihainen pusero tai fillaricrossiin valmistettu pusero. Hansikkaiden käyttöä suositellaan.

Kumi- tai lenkkitossut tai kevyet saappaat, jotka suojaavat nilk-

koja.

34

SML:n hyväksymä suojakypärä.

Itse radan tuli täyttää seuraavat vaatimukset:

-

pituus 350 metriä lähtömäen vähimmäiskorkeus 2 m lähtöpuomin leveys vähintään 6 m lähtösuoran vähimmäisleveys 7 m lähtösuoran vähimmäispituus 20 m ensimmäisen hyppyrin vähimmäiskorkeus 0,6 m


kuisia alahaaroja, joista häyttävin on

juuri >Free-style>, jossa ajetaan yhdellä pyörälla, hypitaän tynnyreitten yli tai muuten kikkaillaan ja esitetään taitoja. Tämä alalaji on eritoten suo-

sittu maailmalla ehkä joskus Suomessakin.

Eräs huima lajijohdannainen on

eräänlainen pyöräpoolojalkapallo

(mikä sanahirviö!), jossa eri joukkueet koettavat saada palloa toistensa maaleihin koskettamalla sitä pyörän osilla tai pyörillä, kuitenkaan laskematta jalkaa maahan. Summa summarum

Joka tapauksessa Fillaricrossi-BMX on tullut Suomeen jäädäkseen ja la-

jin

harrastus tulee kasvamaan.

Sopii,'vain muistaa, että radoille tarkoitetut pyörät ovat tosiaankin tarkoitetut juuri sinne eikä yleisen liikenteen joukkoon. Tämä on syytä painaa mieleen, ettei hyvin alkanutta urheilulajia pilata ajamalla jalkakäytävillä ihmisten seassa, aiheuttaen täten yleistä närkäs-

Va u

hd i kust u

tystä. Liioin ei ole suotavaa pyöriä yleisen liikenteen vaarana ajoradalla aiheuttaen sydämentykytystä autoilijoille. Tiellä liikkumiseen on erilaiset polkupyörät.

ntenoe ruddl ld.

Radalla tulisi olla tilaa vähintään kahdeksalle BMX-ajajalle ja ensimmäinen kaarre täytyy rakentaa riittä-

vän leveäksi, jotta siihen ei synny ruuhkaa kilpailijoiden ampaistessa siihen yhtäaikaa.

Vauhtihyppyrit

Ensimmäisen kaarteen jälkeen voidaan rakentaa erilaisia hyppyreitä se-

kä kaarteita, jotka eivät kuitenkaan saa olla niin tiukkoja, että pysähtyy niihin. Hyppyrit taas tulee suunnitella siten, että niistä voidaan hypätä ilmaan. Lisäksi yksi pitka suora on hyvä olla, jotta päästään katsomaan, kenellä on eniten ruista reisissä. Rata on kuitenkin suunniteltava sellaiseksi, ettei kilpailijoiden nopeus missään kohdassa ylitä 40 km/h. Lisäksi lähtölinjan jälkeen on oltava l5 metrin etäisyydellä radan poikki merkitty selvä linja. Mikäli useampi kuin yksi ajaja kaatuu ennen tätä linjaa, on lähtö otettava uusiksi.

Kallistettu kaar

\S_

i\ 'i\,,/'

: \ \

I

/

I

(t 7'r\\)

IrN"'

vl

Kamelin kyttyrä

,z

Kaarteet täytyy rakentaa siten, että

niitä on sekä oikealle että vasemmalle. On myös tärkeää, että radan reunoilla ei ole kiviä, puita tms., sekä ratamerkkien korkeus on enintään l0

Pöytähyppyri

\

cm maasta. Kilpailu voidaan ajaa pistekilpailuna siten, että voittaja saa 3 pistettä, seuraava 2 pistettä jne. tai vaihtoeh-

,\--

Pudol ush yppyn

toisesti pudotuskilpailuna. Lisäksi rataa voi kiertää ihan muuten vaan, omaksi huvikseen. Temput

Kuten kaikki välinelajit, niin tämäkin urheilumuoto on synnyttänyt lu-

.\ Iu

II

i

t

A.s i

tt k

trt u i.\(\ I u

t1t(ld \ I Lt.

35


PR testaa

AGU SPORT

440

kolmiosainen Jos on vähän rahaa ja pitää ottaa paljon tavaraa, on kolmiosainen iso laukku paikallaan. Laukun kaikki osat ovat vetoketjulla suljettavat. Yläosan saumat ovat muovinauhalla kantattu, joten ne ovat hyvin vedenpitävät. Laukussa on kahdeksan pientä lenkkiä esim.

teltan ja makuualustan kiinnittämistä varten. Muuten laukku on yksiosaisen kaltainen.

Tilavuus: 43,5 I Paino: 880 s pronssinvihreri, Vriril: Hinta: 345,-

sini-harmaa

Maahantuoja: K.V. Kervinen Oy, Helsinki

AGU SPORT

450

nityskoukut on kokonaan muovisoitu ja alapään kumilenkki-koukku-

erilliset vasen j a oikea liffTliärä111il"i'S1"ffi,f:1. sa on

Laukut näyttävät hyvin kulmikkailta tukevan nailonkankaan ansiosta ja antavat näin erittäin siistin ja miellyttävän vaikutelman.

Agu Sport on hollantilainen ja näin suuren pyöräilymaan tuote.

Laukusta näkyy huolellinen työn jälki ja pyöräretkellä laukun toimivuus on hyvä. Taustan tukena on vahva

kantolenkki, joten

se käy myös

kassista.

Laukun kansi sulkeutuu vetoket-

julla, samoin takatasku. Vetoketjun päälle tulee sadesuoja ja takataskun alareunassa on leveä heijastin. Laukku kuuluu sarjaan >jämpti määrä ta-

varaa)), koska se ei ole yhtään säkkimäinen.

Siisti suositeltava laukku

muovilevy, joka on laukun sisäpuo-

lella n. 3 cm leveässä taskussa. Tämä laukun kokoinen (muotoinen) tasku

on erinomainen säilytyspaikka kartoille, korteille yms. Ulkopuolelta on taustaa suojattu alareunasta muovilla n. l0 cm. Kiin-

Tilqvuus: 35 I Paino: 2 x440 g pronssinvihreii, sini-harmoa Vdrit: Hinta: 365,- pari Maahantuoja: K.V. Kervinen Oy, Helsinki

FINN SAVOTTA 155 Savotan uutuus laukkumarkkinoille

on nyöritetyllä sivulla varustettu

laukku, joka saadaan kasvamaan halutun kokoiseksi nyöriä päästämällä. Laukku on mukavan näköinen pienelläkin tavaramäärällä, kun nyöritys vedetään tiukalle. Näin myös tavarat saadaan lähemmäksi pyörän

runkoa. Tausta on taipuisa musta muovilevy, joka antaa riittävän tuen ja suojan. Kannatinkoukut ovat metalliset, alapään tuki tavanomainen kumilenkki-silmukka-yhdistelmä. Laukun materiaali on tukevaa Cordura-kangasta, väri olivinvihreä. Sivutasku on vetoketjulla suljettava ja melko tilava. Laukussa ei ole pöly- ja kosteussuojaa ja se suljetaan

narulukolla ja kansi kahdella metallisoljella, jotka eivät ole käytössä niitä mukavimpia.

Laukut ovat erilliset: oikea ja vasen. Kaiken kaikkiaan laukku antoi hyvän vaikutelman. Kurenarujen vekit

keräävät likaa ja koloset ovat hankalat puhdistaa, siitä pieni miinus muuten hyvälle laukulle.

Tilavuus: Paino: Vdrit: Hinta:

2x20-28 I 2x550 g Tummanvihreii

169,- kpl

Valmistaja: Finn-SavottaOy,

Karstula

39


PR testaa

NAPIALA PYORALAUKKU Kiinnityskoukut ovat metalliset. Alapään kumilenkki- ja koukkuyhdistelmä on kiinnitetty laukun keskiosan yläpuolelle ja näin alapään tuki on erittäin heikko. Laukku kuuluu vertailun tilavimpiin ja vetää näin paljon tavaraa.

Tämän pyörälaukun muotoilu on hyvä, laukku sulkeutuu yläosasta naru-

lukolla ja kansi on hyvin muotoiltu ja varustettu kahdella muovisella pikalukolla, joten se on helppo .ia no-

pea käyttää. Takatasku sulkeutuu ve-

toketjulla, jonka päällä on sadesuoja

ja heijastinnauha. Laukun materiaali on nailonkangas. Tausta on tuettu matkalaukkupahvilla laukun sisättä. Kun tiedetään kosteuden kuitenkin pääsevän

Tilavuus: 2x25 I Puino: 2x150 g Vlirit: l.pu,tditrcn, rrtustu, kultn Hinto: 25, kpl

sisään saumoista, ei kyseinen ratkaisu ole kovin hyvä.

1

VctItrti.stu,ja: Nttpiulu O.y', Tervukoski

NAPIALA tuontilaukku lella ja suojattu ohuella nailonkairkaalla. Alareunan tuki on kumilenkki-koukku-yhdistelmä, joka voidaan kiinnittaa laukussa kolmeen eri kohtaan, joten laukun tuenta myös alapäästä on hyvä.

Pienempi Napilan-pyörälaukku on ohuemmasta nailonkankaasta valmistettu ja laukun yläosa on vielä ohuempi, joten se sulkeutuu narulukolla tosi tiiviiksi. Kansi on muoroiltu kuminauhalla hyvin suojaavaksi. Takatasku on varustettu vetoket.julla, jonka päällä on sadesuoja. Metalliset kiinnityskoukut kolmella niitillä taustaan kiinnitettynä vaikuttavat luotettavilta. Taustatuki on sisäpuo-

filttvtrus: 2x22

I

Pnino.

2x400

Viirit: Hirttu:

sininen, puttuinen

Muu ha

1q

80,- kpl n

t

uojct : Nup ia

Iu O.t,, Terya

k osk

i

HALTI TRAMP Pyörälaukku on PU-nailonkangasta, pussimainen muotoilu. Sulkeutuu narulukolla hyvin tiiviiksi, joten pöly ja pieni kosteus ei pääse sisään. Kansi muotoiltu hyvin suojaavaksi, kiinnitys kahdella soljella, jotka eivat olc käytossZi mukavat. Vetoketjulla suljettavan takataskun alareunassa heijastin.

Kantolenkki kuuluu molempiin laukkuihin.

Tilut tttts: Puino: I'dril:

2

t

22,5 I

2t550.q .sittittett,

l(l)t(t, ltunttuu-trtr.,

Iturrttutt-pun. I

lintu:

\1trulutn I urt ju:

38

J

u

ku / la.r

Oy, l Icl.si nk i


PR testaa Kuvat: Erkki Salo

PUNTARISSA helle runkoa. Myös akseleiden suhteen pitää olla

tasapuolinen siten, että koko kuormasta esim. % on etupyörällä. Retkilaukut ripustetaan pyörään yleensä

normaalin tavaratelineen sivuille, mutta markkinoilta löytyy myös telineitä, joissa on erillinen laukkuteli-

nen joka on laskettu huomattavan alas paremman ajomukavuuden saavuttamiseksi. Takalaukkujen muotoilun tulee ol-

la riittävän vino

etupuolelta, näin

kantapäälle jää hyvää tilaa. Retkipyörissä on yleensä rungon kulmat loivemmat ja takahaarukka 50-60

mm pitempi kuin urheilupyörissä, näin laukut sopivat hyvin eivätkä häiritse veivin pyörittämistä. Pyöräretki kannattaa suunnitella huolella myös laukkujen sisällön suhteen. Tavoitteeksi kannattaa ottaa, että kaikkien tavaroiden yhteispainoksi jää alle 20 kg ja näin syntyy miellyttävämpi reissu, kuin esim. 30

Onnistuneen pyöräretken yksi tärkeä lenkki on hyvin suunnitellut retkilaukut. Mitkä seikat pitää huomioida laukkuja hankkiessa? Kuinka pyörä tulisi kuormata? Vai olisiko parempi

ottaa mukaan rahaa eikä tavaraa? PR tutki )reput) ja tutustui eri valmistajien ja maahantuojien markkinoimiin laukkuihin.

Kesätien varrella on hauska katsel-

la mitä

eriskummallisempia kuormauksia. Hyvin usein näkee, että

moista asiaa ei todellakaan ole aiateltu. Pyörä on pakattu >siinähän roik-

kuu -tyyliin>.

kg tavaran kuljetus voi pilata retken liialla rasittavuudella. Matka-ajo etupää kuormattuna vaatii pintä totuttelua, koska ajoominaisuudet muuttuvat melkoisesti. Ennen kuormaamista pitää muistaa tarkastaa, että ohjainkannatin ei ole liian ylhäällä (maximi-merkki), jarrun säätö mahdollisimman tehokas ja etta se toimii hyvin myös laukkujen kanssa. Renkaan ilmatila ja paine ovat luku sinänsä. mutta tässä yhteydessä voidaan mainita, että 28 mm:n ilmatila on suositeltavin retkipyörän renkaan koko (28-622 tai 28-630).

Matkalle kuormatulla

pyörällä

kannattaa lähteä ilman seisontatu-

Tasapainoa

ja painopistettä

Pyöräilyn perusidea on tasapaino ja tämä on huomioitava pyörää kuormattaessa. On tärkeätä sovittaa laukut pyörän sivuille mahdollisimman alas ja sijoittaa painavat tavarat laukussa pohjalle ja mahdollisimman lä-

kea, koska siitä ei ole mitään iloa kun

p)'örä on kuormattu, koska tuki ei pidä sitä pystyssä. Varmasti löytyy aitaa, seinää, puuta tai muuta sopivaa tukevaa pönkittäjää, jota vasten pyörän saa tukevasti jätettyä pystyyn, tarvitsematta pelätä sen kaatumista. 37


BMX PYORAN OSAT JARRUKAHVAT SATULA PEHMUSTEE

OHJAINTANKO

JAINKANNATIN

JARRUVAIJERIT

SATULAN

TOLPPAI

ETUJARRU

r^^Y-\

TAKAJARRU

KETJUT

POLKIMET ETUNAPA

Siis nyt joukolla rautakauppaan

lapioita ostamaan ja sitten ratoja rakentamaan. Mutta HUOM! Luvallisille paikoille eikä naapurien takapihoille. Tässä saattaa olla uusi keino ohja-

ta nuoret pois kaduilta kunnon harrasteen pariin, kokemukset KeskiEuroopasta ovat erinomaisia. Ottakaamme BMX-fillaricrossi vastaan haasteena ja hauskana vapaa'-ajan harrasteena

BMX-fillaricrossista voi tiedustella lisää Suomen Moottoriliitosta ouh. 90-158 2253 tai valistuneilta pyöräkauppiailta.

BMXIIN!

!

ffu"rm:l.':ål[.*

EXEL xYKY-Kltml t(Y 3t300 xilKKA PUH. 932.3552t

lEt Ex 2253t

-16

Sopii kaikentyyppisiin ja -kokoisiin potkupyöriin. Materiaalina on joustava solukumi, joka vastaa oikeaa rengaspainetta.


PR testaa

FINN SAVOTTA 151 Tämä laukku on kaksiosainen, myös riittävästi etureunasta viistottu. Laukussa on narusuljin ja kansi on muotoiltu niin että se suojaa hyvin. Kannen kiinnitys kahdella soljella, jotka eivät ole mukavia käyttää; ne ovat hitaita ja epäkäytännöllisiä. Laukun materiaali on muovisoitu nailonkangas. Takaosassa vetoket-

juilla suljettavat taskut ovat tilavat, ehkä korkeutta liikaakin ajatellen pikkutavaraa. Laukun tukeva muovilevy taustassa antaa hyvän suojan ja tuen.

Tilavuus: Paino: V(irit: Hinta:

55 I 950 g

Sininen, oliyi, hopea 190 ntk

Valntistajct: Fin4-Sct'otta Oy, Karstula

keutuu kahdella muovisella pikasol-

jella. Takatasku on laukun levyinen

ja

vetoketjulla sulkeutuva. Vetoket-

jun päällä on sadesuoja. Laukun taustatukena on muovilevy. Koko tausta on suojattu muovikankaalla,

näin laukun puhdistus on

melko helppoa. Kiinnityskoukut ovat muoviset ja ne kiinnitetään laukun yläreunassa olevaan kevytmetallikis-

koon ruuveilla. Ruuvikiinnitys mahdollistaa kannatinkoukkujen asenta-

misen mahdollisimman edulliseen kohtaan. Taustaan on kiinnitetty kolme lenkkiä, joilla voidaan siroa laukku telineeseen kiinni. Laukuissa on myös kantokahva.

KARRIMOR Iberian Pannier + Universal Karrimorin isot iaukut ovat muotoilultaan tavanomaiset. Tavanomaista sen sijaan ei ole laukkujen korkeatasoinen materiaali ja pienet näppärät yksityiskohdat.

Laukun materiaali on Corduratyyppinen kangas KS-100, joka on

3

erittäin jämäkän ja vahvan tuntuista. Valmistaja mainostaakin laukulle

>elinikäistä takuuta>. Laukussa on narulukolla suljettava, ohuemmasta kankaasta valmistettu suuaukko, joka toimii hyvin pöly- ja tihkusuojana. Kansi on hyvin muotoiltu ja sul-

Tilat,trus: Poino: Vdrit: Hinla:

elu 30 2

t

420

l, g

laka 45 I

2,

55U

I

Punainen

439 tnk 359 ntk Maohcrntuoju: Partioaitto O.y, Helsinki

HALTI etulaukku telineellä Neliosainen laukku, jossa läpinäkyvä (pieni) kansi muodostaa lokeron kartalle. Laukku kiinnitetään kolmella nauhalla ohjaintankoon ja kannattimeen ja siihen on saatavana erillinen kannatinteline. Laukun materiaali on nailonkangasta. Varustukseen kuu-

luu olkahihna. Pikkulokerot tekevät laukusta toimivan kokonaisuuden. Tilavuus.

8l

Paino:

320

Vtirit:

g + teline 200 g Punainen, sininen, yi hreti, hopea

ja

turkoosi

Hinta: 80,- + teline Maahantuoja : Jukaflex Oy, Helsinki

40

KARRIMOR BARDET Materiaali KS 100, Karrimorin oma kangas. Kansi

ja takatasku on tarrakiinnitteiset. Läpinäkyvä kansi on reilun kokoinen. Sisäosa sulkeutuu narulla tiukaten. Laukku on aika vaatimaton verrattuna muihin. Tiluyuus: Paino:

Hinta:

5l 240 g 190 mk Part ioait ta Oy, Helsinki


PR testaa AGUSPORT etulaukku Nämä etulaukut on suunniteltu etutelineen sivuille niin, että painopiste tu-

lee mahdollisimman lähelle etupyörän napaa. Laukut ovat takalaukkujen kaltaiset, paitsi kooltaan laukku on kapea ja melko korkea. Vaikka tilavuutta on melko paljon, on pakattaessa pyrittävä täyttämään laukku suhteelli-

sen kevyellä tavaralla, ettei paino vie

kaikkea pyörän ajo-ominaisuuksia.

Tilavuus: Paino: Vcirit: Hinta:

20,5 I

Maahantuoja:

K.V. Kervinen Oy, Helsinki

2

x450 g

Pronssinvihrer), sini-harmao

300,-

AGUSPORT 520 etulaukku telineellä Etulaukku erillisellä telineellä vie laukun vähän kauemmaksi ohjaintagosta, antacn enemmän tilaa. Laukun materiaali on pehmeämPi, Corduratyyppinen kangas. Paljon lokeroita on ollut päämäärä rätä laukkua

suunniteltaessa. Läpinäkyvässä kannessa on karttatasku, joka jää vähän

pieneksi. Olkahihna kuuluu varustukseen.

Tilavuus: Paino: Vdrit: Hinla:

1l I 760 e Beige

250 mk

Maahantuoja: K.V. Kervinen Oy, Helsinki

aa

^dIORUttA

aa

KUNTOPYORA

Voit ajaa omalla pyörälläsi ja

Ajorullan runko

on

käyttää vaihteita ajonopeuden tai kuntosi mukaan.

säädettävissä lähes pyörille.

/,

Pyörä on nopeä kiinnittää lukitusakselilla ja keskiön takaa

Ilmavirt voidaan letkujen avulia suunnata puhaltamaan myös

/,

Turbopyörät antavat pehmeästi nousevan jarrun.

*

Turbopyörät on laakeroitu tukevasti runkoon.

/,

ruuvilla.

$6\'

posti-

kulut

TULE KOEAJAMAAN TAI

TILAA POSTITSE

.firsr*Moy

Annankatu 22 00100 Helsinki p. 90-608 264

4l


SIA SIA Muualla maailmassa

jo

kauan käy-

tössä olleita DESCENTE pyöräilyvarusteita saa ostaa nyt myös Suomes-

sa. Varsinaisten kilpailuvarusteiden lisäksi tuotevalikoimaan kuuluvat myös lyhyr- ia pitkähihaiset puseror, urheiluhousut, pyöräilytakki, sacle-

ESPE OY:n Tena tuotanto on tuonut kesämarkkinoille mielenkiintoisen uutuuden:

takki, termopuku, käsivarsi- ja jalka-

suojat, kengänpäälliser (muoviterut ja ilman) sekä käsineer. DESCENTE vaatteet ovat tunnustettuja hyvän laatunsa, asianmukaisen suunnittclunsa, helppohoitoisuutensa ja upean

ZIPPER

Teltan rakenne on uutta. Kahdella

puoli avattua. Näin saadaan kauniilla ilmalla mukavan suojaisa oleskelutila.

DESCENTE pyöräilyvaarteira tuo nraahan HOLDINVEST OY.

\å-h

O.S

t

aNe

PEUGEOT fvIAAHANTUONTI HS.LKATIIIA.FYÖ'RÄ

.jj

::

j:

trii "..@

d

;#* :$S.

,

iffi ##

42

kiinni-auki-teltta mihin

vetoketjulla saadaan koko toinen

ulkonäkönsä ansiosta.

ul

-

vain.


MTTSTMTTETOA S JAOS KEVATKISAAI'{! TULE MUKAAN HETI Pyöräilyn, retkeilyn ja tarvikkeiden mielenkiintoiseen maailmaan.

PR-julkaisu on erikoislehti, jonka vankka asiantuntemus antaa sinulle hyödyllistä tietoa

ja auttaa oikeiden tuotteiden valinnassa.

OLET MIJKANA SUU. RESSA KEYATKISASSA Samalla kun tilaat PR-julkaisun osallistut suuren kevätkisan arvontaan. Sen pääpalkintona on CRESCENT-pyörä. Lisäksi: 1 kpl SANYO digitaalimittari 2 kpl SANYO nopeus-matkamittaria Palkintojen arvontaan osallistuvat kaikki 30.9.86 mennessä tulleet tilaukset ja kupongit.

TILAUKSET MYOS PUHELIMITSE 90.605 113 KAIKKI PUHELINTILAUKSET JOTKA TULEVAT ENNEN 30.9. OSALLISTUVAT ARVONTAAN

a Fro

F$ rTl V-l

-\rV )7\) a

?'< ux

3 r!

JF å I f-)

gi

i

&w

o-7' Jo. 5=

:n tilaa nyt, mutta

,5i 10.

Z i-i

haluan osallistua suuren rer'ätkisan arvontaan. \laksan itse kupongin postimaksun 1,60 mk.

a) DJ {o FA-1

<v >E

*V Z

?'< =6 u&

l'9 so )a

l,x:l,lä ::?li',';å"rrä

kk 6 numeroa PR MAKSAA POSTIMAKSUN Kuponki postiin -10.9. ntcnncssr.i.

tr

12

El

E cn

-)l!t

NY d utör.ä TILAAN PRn*t'u

3

=

kupong'ra 105 mk.

IMAKSUN

i \FIIOSOITE

PUHEI-IN

I-ÄHIOSOiTE

.\tLi.


KYSYNIYSIEN KETJU Kysymysten ketju on PR-lehden lukijoiden oma palsta. Se

on tarkoitettu teknillisten ja ajankohtaisten asioiden selvittelyyn. Kysy ja kerro. Lähetä kirjeesi osoitteell: PR-lehti 1084 101 Helsinki

mitattuna vain 210 cm, >matkamittarin ostanut> t

o i tu

kses t a

saa kyllri moni pririnsrirkyr), myös muiden tuuma-

mittojen osalta.

Asia muuttuu heti yksinkertaisemmaksi, jos puhumme milleistci ja ilmaisemme renkaasts kaksi mittas: halkaisi.iu ja ilmatila, esim. 27" on 630 mm, 28" on 622 mm. Nykyisin renkaista löytyy molemmat mitst.

Mitä oikein

Toisin sanoen aset!essasi

jos

Miksi on ilmoitettu, että 27" pyörän ulkomitta (kehä) on pituudeltaan 216 cm kun 28" pyörässä se on

tri tuuma mi

ta. Kylld kysymyksesscisi oli jo se paras vastqus.

hyvin muotoillun laukun mahdollisitnman toakse jq

PL

Tös

oleminen varmasti vaikes-

tarkoitatte

kulmilla? Edellisessä numerossa puhuttiin jostain kulmista ja ilmoitettiin sellaisia lukuja kuin 72'. Mikä kulma ja miksi? Selittäkää!

>Veli-Matti Koistinen>

Rungon pystyputkien (satula- ja haarukkaputki)

kulma haarukan priiden kautta vedettyyn suoraon esim. 74ox74" on hyvin jyrkkti ja silloin on kysymyksessr) stihtikkri kilpapyörri. On tietysti moniq muitakin mittoja, jotka vaikuttuvst pyörcin sjo-

ominsisuuksiin,

kuten

haarukan >rvekki>> laivutus, takahasrukan pituus, akselivcili kerloo myös pyöriin tvvoistri. Mistä löytäisin hyvät sivulaukut pyörääni tai minkälainen muutos olisi tehtävä

itse pyörään, kun minulla on n:o 47 jalka ja ajaessa osuu aina kantapää tavallisen laukun pohjaan. Pitäisikö rakentaa pitempi tavarateline vai mitä? >Antero Linjeblad>

Onhan se isokenkriisend

kantapcici vielci ottaa

kiinni, ei auta muu kuin rakentqa pieni iatke tava-

ralelineeseen; nriin laukut sqadaan riit lcivcin taa kse.

Miksei toisten polkupyörien ketjuissa käytetä lain-

kaan ns.

ketjulukkoa.

Kuinka tällaisen pyörän ketju vaihdetaan? >lukoton>

Ulkovaihteellinen PYÖrci on vqrustettu koPeammalla ketjulla kuin vakioPYörcit. Ttissti kaPeassa ketjussa ei tavqnomaistq lukkoa kriytetr), vaan ketju katkaistaan mistci kohtaa tqha

nsa

t(i

h(in

ta r

ko

pieni reikä? Pitääkö veden

tulla siitä ulos? >reiätön>

kanava yksityisille henkilöille. Tämän palstan kautta tavoitat helposti suuren harrastajajoukon.

Ilmoitus voi sisältää 6 riviä (n.

150

merkkiä). Kun haluat ilmoittaa, lähetä ilmoituksesi ja 40 markkaa kirjattuna kirjeenä toimitukseen. Voit myös varustaa ilmoituksesi kuvalla, silloin hinta on 100 markkaa. Lähetä ilmoituksesi osoitteella: PR-julkaisu

>Extra-tori>

PL

1084

00101 Helsinki

Ostin uuden rataspakan, kun vanha heilui niin pahasti. Vaihdettuani uuden,

totesin sen olevan samanlaisen. Voiko sitä säärää? Rataspakka eli rissa on rqkenneuu niin, ettci se hyvin rnyö

tr) i lee va i h t uvaa

ketj uRissan ollessa paikqlloan ja pyörc)n pyöriess(i n(iytl(id vernputus vcihc)n

linjaa.

pahalta, multa se kuuluu qsiaan.

Innostuin pyöräilystä noin vuosi sitten ja ostin Helkaman Kulkuri-kymppi -polkupyörän. Myöhemmin samana kesänä tein viikon pyöräretkenkin. Nyt ole

vakavissani harkinnut kuntoilua ja suunnitellut paremman pyörän ostoa. Olisin tiedustellut minkälaisen pyörän ostaisin, kun

tavoitteenani on työmatkojen lisäksi jokailtainen pyörälenkki?

>Kari> Pyördn runkoputket vaativat myös tuuletusta. Lcim-

Kyllt) nykyisellci kymppivai h teisel

lasi voit mainiost i

kriydd töissci

Myydään

Extra-torilla voivat lehden lukijat tarjota myytäväksi, ostettavaksi tai vaihdettavaksi omia välineitään. Extra-tori on tehokas markkinointi-

ksee n

Miksi toisten polkupyörien takahaarukan putkissa on

Lukijan oma extra-tori alkaa Ostan-Myyn-Vaihdan

itu

valmistetul la työ ks lul la.

pötilojen vaihtuessa noPeasti putket hikoilevat ia nriin on tcirkeritri, ettd Putkissq on hyvci tuuletus.

Tuubikiekot: MAVIC GP4 puolattuna Campagnolon Gran Sport 36 r. matalalaippaisille navoille. Kiekoilla on ajettu n. 2000 km. Hinta 399 mk. Puh. 90-546 085. Märkäpuku. Lähes uusi, no. 50, väri sininen. Hinta 400 mk. Puh. 90-234 421 iltaisin.

PEUGEOT l8-vaihteinen retkipyörä. HiNtA I350,-. ERITTÄIN HY. VÄ. Rungon koko 58 cm. Puh. iltaisin 90-87 6'7 570/ Iuha. Asiakkaan lukuun vuoden vanha harjoituspyörä DAWES. Runko 535 MM. HYVÄ KUNTO. Puh. 90-643 064.

ja iltalenkillci,

mullq ctrvaan, ettd olel katsellut yhri lisac)ntyvr)r) urheilupyörien mdc)reir) ja haluaiset kevyernrnc)n ja kd m tnA n aj ope I i n. Sanoisin, ettei kohtuullinen harjoituspyörci on hinnal-

sA hci

taan 2500-4000 markkaa

ja sinullu on rnelkoinen

tnerkkivalikoima Iutkittqvu

na

e l(t

n

e

r i k o is

Iiik

ke issri.

Kun olet löytcinyt mieleisesi, kiinnitri huomiosi rnuulamaan seikkaan: sinulle oikea rungon koko, oikean trrittuinen ohjuinkannatin ju pyördn keveys (kun pyörri kevenee, hinla nousee). Nriild kolmeu asiua voit pitäri lrihtökohtana ja valita pyörän kdytösscisi olevan ra ha rnriri rei n m u kaa n. 47


pukuja on montaa eri tyyppiä, suosituin on ns. >Steamer>, joka on yksiosainen n. 3 mm:n neoprenista tehty pitkähihainen haalari, jossa liikkumisvapaus on paras. Toinen vaihtoehto on kaksiosainen puku: hihaton haalari lämpimiä päiviä varten ja kylmällä kelillä takki päälle. Märkäpuvut vaihtelevat hinnaltaan 5001000 markan välillä. Surfaustossut eivät ole välttämåttömät, mutta suositeltavat, koska ne antavat hyvän pidon laudan kanteen

ja

ja pitävät

keväällä syksyllä jalat lämpöisinä. Pelastusliivit ovat myöskin suositeltavat turvallisuuden kan-

'o

å

olto

PINARELLO

CoLNAGO

OLilO

P|NABELIO

V/olrTAJAN tuEltI<lT

9 J

UJ

G

@

z Ä

o

-J

o

#*

(otnfiQ)

o

o 2

)o

nalta.

COIX^CO Otto

o

Pyörät alkaen

9 J

2990,-

l!

UJ

E

*

Ä =

o

Pirelli renkaat

o

*

-J

9

Magic Guanto käsineet

lrl G o. =

*

o

-J

Marresi kengåt

o o o

Surfauksen vouhdin hurmaa.

***

zJ

o o

Miten oppia Suomessa

on

kymmenkunta surf-

fauskoulua. Koulun avulla oppii al-

o

Kaikkea kilpa- ja

lrt

ku ntopyöräilyyn

J

Pyöräilyasusteet

E

o-

keet varmasti nopeimmin ja sinne on

MYYNTI Pyöräilykenkä

Helsinki:

mahdollista mennä omistamatta mi-

tään välineitä: lauta ja puku annetaan koulun puolesta. Viikon kurssit maksavat n. 300 markkaa. 95 9o oppii surfauksen alkeet l0 tunnin aikana. Toinen vaihtoehto on opetella jo

SANTINI

!

o o

-J

vel4onlttl

kv

o

å,Tglri;ie

s,00610 He,sinki,

o o

SUOMEN URHEILUAITTA OY, Annankatu 22, puh. 90-643 064

Jos ole epävarma lajin sopivuudes-

9

YLöJÄRVEN PYÖRÄ, Kuruntie 20,

ta sinulle, laudan vuokraamista viikoksi tai viikonlopuksi suositellaan.

ul

c z

Lahll:

Ä

lisalmi:

o

lllvala:

surfausta harrastaneen avulla.

Myös suurimmat surfauskaupat antavat lautoja kokeiltaviksi aikean laudan löytymiseksi.

-J

o

Teksti ja kuvat: Lasse Luoto

Tampare:

c

VAPAA-AJAN VÄL I N EH

U

OLTO, Pohio tan

N|VA.PYÖRÄ, valratle 10,

a

Rauma:

ARI-SPORf,, Valtakatu

9-11,

!2, ! il F

931-480604

RETSIN URHEILUPYÖRÄ, Asemakatu 2,

c

5

o o

9'18-40481

katu,

I

97 7

z

-12793

o o o

983-424s4

e

-

938-222833

Tornlo:

PYÖRÄ-OSA KEINÄNEN, Kemlnile 50,

I

o

980-445820

!

-

Lappoenranta:

LAPPEENRANNAN URHEILUPYÖRÄ, HAIIITUSKATU 39, HWinkää:

c 914-13025 Maarlanhamina: ALLANS SPORI Skarpansvägen 27, t 928-12475 Turku: MANUN PYÖRÄPISTE, Kupittaan asema, c 921-26701

^

953-21915

pvota

aa

PINARELLO COII{AGO

OLTO

PINARELI-o COLNAGO

IIll

5

VELI SAARELAINEN KY, Ahokaari 6,

aa

.

o

o

.

o

OLMO

PINARELW

o

iT'retki 45


/;

WA

ffi',-j L,i

)P:,

ENGLANTILAISTA KASITYOTAITOA MAAHANTUOJA PÄAEDUSTAJA

ANNANKATU 2200100 Puh. 90-608

264

HELSINKI

l2-vaihteinen urheilupyörä. Runko maailman kuulua REYNOLDS 531 mangani-molybdeeni-terästä. - Lokasuojien ja tavaratelineen kiinnitysmahdollisuus - Neljä ,rnkokokoa: 535 mm, 575 mm, 600 mm ja 640 mm - Vaihteisto: Sun Tour AR 14-11-19-21-22-24 - Rissa: Solida 42-52 - Keskiö: Atom Pikalukitus - Navat: - vanteet: Rigida Alumiini 700C OU n2450 Weinmann 500 - Jarrut: _

paino:

10,6 kg

*


Miten valitsen pu{elaudan Vinta mökkilauta, F2 Strada Al-

roundfun-lauto, kölitön kovantuulen Funlouta.

doissa

5,5-7,5 m, välillä. Kevyellä

tuulella iso purje on tukevampi käsitellä, mutta vähän raskaampi nostaa vedestä. Tosin nykyään materiaalien kehittyessä mylar-kankaiset purjee ovat kevyitä, vaikka ne olisivat lionneet koko päivän vedessä. Purjeen koon valinnassa ideaali tilanne on silloin, kun valitaan yksi iso purje n. 7 m' ja yksi pienempi, n. 5 m', kovaa tuulta tai kevyempää henkilöä varten. Kahdella purjeella voidaan surfata n. 95 Vo kaikissa Suomen tuuliolosuhteissa.

Uusi vai käytetty Su

rfaus ka us i on

aI

kanut.

Surffaus on lajina kehittynyt nopeas-

ti. Lautoja on tarjolla monta eri mallia ja kokeneenkin harrastajan on vaikea löytää sopivia välilcitä. Tässä muutamia seikkoja, jotka tulisi tietää.

Lautatyypit Larrdat on jaettu kolmeen eri pääiuokkaan: ns. mökkilautoihin, Funlautoihin ja pyöreäpohjaisiin kilpa-

lautoihin. Mökkilaudat ovat pääasiassa aloitteleville tarkoitettuja suurtilavuuksisia ja tasapohjaisia. Mökkilaudan käyttöalue on kuitenkin rajattu, koska leveä perän muoto tekee laudasta yli 5 m/s tuulessa usein rauhattoman. Purjeen koot vaihtelevar vakiolaudoissa 5,5-6,5 m': välillä. Raskaammille ja pidemmille suositellaan suurempaa purjetta ja kevyemmille pienempää. Pienemmissä purjeissa yleensä myös puomi lyhenee ja purjeen nostaminen vedestä helpottuu.

Fun-laudoilla on nykyään suurin

osuus purjelautamarkkinoista ja syykin on selvä: Fun-laudat omaavat

suuremman käyttöalueen surfauksesta enemmän 44

irti

ja antavat sekä aloit-

televalle että pidempään harrastaneelle. Fun-lauta eroaa mökkilaudasta eniten kapean peränsä ja myös kokonaan sisäänkääntyvän kölinsä ta-

kia. Sisäänkääntyvä köli helpottaa sivu- ja myötätuuleen ajettaessa laudan trimmiä ja lauta alkaa totella jalkaohjausta, myös plaanausominaisuudet (liuku) paranevat huomattavasti. Fun-lautoja on montaa eri kokoa: ns. Alround Fun-laudat ovat näistä laudoista kantavimpia, koot vaihtelevat 320-375 cm:n välillä. Kantavimmilla Fun-laudoilla on tilavuutta n. 220litraa ja niitä suositellaan yli 80 kg painaville, keskikokoiset 190 litran laudat ovat ideaaleja 70-80 kg painaville, pienemmät 140-160 litraiset ovat nuorille ja junioreille tarkoitetut. Koko perheen käyttöä ajatellen keskikokoiset, pituus n. 360 cm ja tilavuudeltaan n. 190 litraa antaa isälle ja pojalle jotain. Fun-laudan riki (purje, puomi ja masto) eroaa mökkilaudan vastaavasta paljon. Purje on leikattu lyhyemmälle puomille ja se nousee vedestä helposti, lisäksi kovemmalla tuulella kapeaa purjetta on parempi käsitellä. Purjeen koot vaihtelevat vakiolau-

Käytetyn voi löytää monta rahaa edullisemmin kuin uuden. Periaatteessa laudan runko ei kulu, ainoa kuluva osa on purje. Dacron-purjeen kestoikä on n. 2 vuotta, mylarkankaisen n. 4 vuotta. Laudan rungossa saa olla naarmuja, ne eivät paljon menoa haittaa. Ainoa ajo-ominaisuuksiin vaikuttava tekijä on huonosti paikatut reiät, joista on mahdollisesti päässyt vettä sisään. Laudan ydinmateriaalilla (yleensä styroxin tyyppistä) on taipumus imeä vettä

ja laudan paino saattaa nousta monta kiloa. Käytetyt mökkilaudat maksavat n. 1000-2500 markkaa ja uudet 25003500 markkaa. Fun-laudoissa myös purjeen kunto ratkaisee paljon. Tarkista käytetystä laudasta runko, köli, peräevä, puomi, masto, mastonjalka ja purjeesta toppi, lattataskut ja ikkuna.

Käytetyt Fun-lauta maksaa 25005000 markkaa, uudet materiaalista

ja

varustetasosta riippuen 3500-7000 markkaa.

Varusteet Suomen oloissa märkäpuku on välttämätön, muuten laudan käyttö rajoittuu muutamaan harvaan kesäpäivään. Surfatessa roiskevesi ehtii aina jäähtyä ilmassa ja paras suoja sitä vastaan on märkäpuku. Märkä-


10. 8. 1986 SUOMI PYöRÄILEE, Turku Pyrkivän Urhellutalo klo 9.00. matkat 30-80 km.

Pyörä-68. Tied. Ko3ll Mondolln 921/382 123 tai TUL:n Varsinais-Suomen plirl 921/331 847.

PORTEX RETKISAHA

16. 8. 1986 SALON MERtTtE, Salo Salon to.i klo 9.00. Måtka 110 km. Maksu 20 mk, 3is. huolloaulon palvelun. Salon Seudun Samooiat, pyöråilylaosto. Tted. Terhi iltanen 924/16 096

tai Kyllikki Yrttiranta 924116 096.

Ruotsalaista laatutyötä. Helposti koottava. Runko eloksoitua alumii-

16. 8. 1986 lV T-KAUPAN AJOT, Veik-

nia. Kevyt, paino n. 400 gr. Saha mukana kärkikarkaistu teräs terä. Metsästäjille ruhon paloittelua varten erikoisterä.

kola

Veikkolan T-kauppa klo 10.00. Kuntosarle 63 km, puulaakiaio 3-henkisin loukkuein lå kuntosaria 126 km 3-henkisin ioukkueln. Maksu 40 mk/henkilö. veikkotan veikot. Tied. unto Lelne 90/268 883.

17.8. 1986 ALAND RUNT PA CYKEL, Maarianhamina

Lähtö AMF:n tolmisto, Styrmansgatan 10 klo

9.00-

10.30. Matka n.78 km. Mekru 35 mk sisältåå

lautan. Ålands Motionslörbund. Tied. Ch.ister Matlsson 928/15 464.

24. 8. 1986 SIUNTION

KUNTOAJO,

Kauniainen Kauniaisten VPK. Kuntosariat 1q) km la lK-32. Tied. Urho Siren 90/298 1446.

SO km.

24. 8. 1986 ITÄUUDENMAANPYöRÄILY, Loviisa, Andersby, Lapinjärvi, Liljendal, Koskenkylä, lsnäs, porvoo Lähtö em. pelkkakunnitta kto 9.00-tO.oO. uatkat ia 10 km. Kf ttäuudetlamaalla. Tied. Richard Bergström 915/522 90.

60 km, 30 km

31.8. 1986 LAKEUDEN AJO, Kempete Kempeleen kuntake3kukoen P-alue

klo

11.00.

llalkat 20 km, 40 km ia 50 km. Kempeteen Kiri.

Tied. Toivo Kylmäaho 981/556 334.

Kalenterltledot varauklella. Seuretkea elueen lehtlä tai soltlåkaa lårle3tällen llmolttamaan puhellnnumeroon. Tepahlumlen lärlestelyihln voi tullå muutoksia kalenterln ilmestymisen iälkeen.

TIGER TERASTERMOSPULLO aa

Ruuvikorkki

Japanilaista viimeistelyä, korkin värit: musta. pun. Koko teräksinen vakuumipullo, säädettävä kantohihna. Punakorkkinen löytyy helposti maastosta. Lämpöhukka erittäin pieni. Tilavuus 0,8 I

206 mk TILAA POSTIENNAKOLLA

I fl ! fl

Sekä pullon että sahan Hinta

380,-

Portex retkisahaa ... kpl. Hinra 198,Tiger terästermospullo ... kpl. Hinta 198,Portex lihaterää ... kpl. Hinta 32,-

Pullon väri Pun./Musta

Nimi ...

.

Lähiosoite Postitoimipaik ka

Tilaukset myös puhelimitse Puh.90-694 9500

Löhetö tilous kirieessö os.

OY SMC

LTD

Konsokoulukotu 5 00100 Helsinki 50

B


SUOMEN PISIN KUNTOPYORAILYTAPAHTUMA

1..-2.8.1.986

Maratonpyöräilyssä on kaksi sarjaa

KUNTO. JA KILPASARJA KUNTOSARJA ajetaan kahden päivän aikana Kilpisjärveltä Tornioon. Ensimmäisenä päivänä ajetaan Muonioon 200 km etappi. Toinen etappi 2.8. klo 1.30 \luoniosta Tornioon 270 km. Kymmenen kilometriä ennen maalia joukon kärkeen liittyy tandemilla kuntoileva JOULUPUKKI JA HANEN MUORINSA KILPASARJA. Maraton-pyöräilyn kilpasarja on Suomen kuntopyöräilyn historian pisin yhtäjaksoinen ajo. Kilpailusarjan yhteislähtö tapahtuu Kilpisjärvelrä 1.8. klo 22.00. ILMOITTAUTUMINEN tapahtuu maksamalla Tornion Osuuspankissa oler alle tilille (Maraton-pyöräily 547528-41 1390) osanottomaksu, joka on 4.7. asti '00,-, 18.7. asti 225,- ja 1.8. asti 250,-. Pankkisiirtolomakkeeseen tulee merkitä selvästi: os.ottajan nimi, osoite, SoTu, seura ja sarja, johon osallistuu. Kuntosarjan ryhmät muodostetaan ilmoittautumisjärjestyksessä! Pankkisiirtoiomake tulee olla lähtöpaikalla mukana!

oROVANTEMt

HUOLLOT Molempien sarjojen mukana liikkuu kah to-, lääkintä ja ravintohuoltoautoja. OSANOTTOMAKSU SNÄLTÄÄ - kuljetuksen Torniosta kuupussi tms. mukaan) - ruokailut muoniossa

lähtöpaikalle

Tor- - monipuoliset ja runsaat niosta 31.7. klo 18.00 ravintopalvelut aioreiKilpasarja: lähtö Torni- tillä - lääkintähuollon osta 1.8. klo 9.00 - varusteiden takaisin - tapaturmavakuutuken Kuntosarja: lähtö

=(D=

6HOD

kuljetus lähtöpaikalta - kunnikirja ja osanotto-

maaliin - Maraton-Pyöräilyn Hy- kuntosarjalaisten yhteismajoitukset Karesu- my-OP -paita, joka toivannon koululla ja mii pääsylippuna huolMuonion koululla (ma- topisteille

Maraton-Pyöräilyn suojelijaksi on lupautunut Lapin läänin maaherra Asko Oinas. Hän tulee vastaanottamaan Maraton-Pyråilijät Tornion keskustassa olevassa maalissa, sekä jakamaan osanottomi-

Tiedustelut

Hanne Mannisen kanssa.

Alatornion Ahjo ry, Aki Rautapuro, puh. 980-445 783 (ilt.)

talit ja kunnikirjat yhdessä Tornion kaupunginjohtajan

sf;f;äittiiftm

SILKKIPAINO

-

MAINOSKYLTIT

Teollisuuskatu 8, Tornio, Puh. 446 131

ovörä

pK**

SETJRAAYASSA NUMEROSSA n:o 3 ilmestyy 15.8.1986

PR selvittää, mitä uutta liikenneministeriön päätös polkupyöristä 1.9.1986 jälkeen tuo tullessaan.

PR kuvaa ja kertoo kesän suuret pyöräilytapahtumat. Nyt vuorossa: - Itämeren ystävyysajo Turku Leningrad

- IX Pirkan Pyöräily Pyörän pyörät artikkeli piti olla tässä kakkosnumerossa, mutta >laake-

P1'öräretki Saimaan ympäri.

Tutustumme jälleen urheilu- ja kilpapyöriin.

rivian> takia se siirtyy myöhemmäksi.

Toimitus


TIILIKAINEN JOUIII

Tarkka-ampuiankatu 2A D 40 9A120 0ULU

SUOMEN MESTARUUS 198s

w

FXTHA PÄÄEDUSTAJA: HJORTH POLKUPYÖRÄ OY, TAMPERE, PUH. 931-443

133

Pyora ja retki 2/86  
Pyora ja retki 2/86  

Suomalainen pyorailyretkeilylehti 1986

Advertisement