Page 1

‫ﺴﻭﻨﻭﮔـﺭﺍﻓﯽ‬ ‫‪ ۱۱ - ۱۴‬ﻫﻔﺘﮕﯽ‬ ‫ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه‪:‬‬ ‫ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﮐﻴﭙﺮوس ﻧﻴﮑﻮﻻﻳﺪس‬

‫ﻣﺘﺮﺟﻢ‪:‬‬ ‫دﮐﺘﺮ ﺣﻤﻴﺮا وﻓﺎﺋﯽ ﺳﯽ ﺳﺨﺖ‬

‫ﺳﻮﻧﻮﮔـــﺮاﻓﯽ ‪ ١١ -١۴‬هﻔﺘــــﮕﯽ‬

‫‪١‬‬

‫‪The 11 – 13 +6 weeks scan‬‬


‫ﺳﻮﻧﻮﮔﺮاﻓﻲ ‪ 11-14‬ﻫﻔﺘﮕﻲ‬

‫ﺑﻨﻴﺎد ﻃﺐ ﺟﻨﻴﻨﯽ‬ ‫ﻟﻨﺪن‬

‫ﺳﻮﻧﻮﮔـــﺮاﻓﯽ ‪ ١١ -١۴‬هﻔﺘــــﮕﯽ‬

‫‪٢‬‬

‫‪The 11 – 13 +6 weeks scan‬‬


‫ﺕﻘﺪﻳﻢ ﺑﻪ‬ ‫هﺮودوت و دﺳﭙﻴﻨﺎ‬

‫ﺳﻮﻧﻮﮔـــﺮاﻓﯽ ‪ ١١ -١۴‬هﻔﺘــــﮕﯽ‬

‫‪٣‬‬

‫‪The 11 – 13 +6 weeks scan‬‬


‫ﻓﻬﺮﺳﺖ‬ ‫ﻡﻘﺪﻡﻪ‬ ‫‪ .١‬ﺕﺸﺨﻴﺺ ﻧﻘﺎﻳﺺ ﮐﺮوﻡﻮزوﻡﯽ در ﺳﻪ ﻡﺎهﻪ اول‪٧................‬‬ ‫روزاﻟﻴﻨﺪ اﺳﻨﻴﺠﺮ‪ ،‬ﮐﻴﭙﺮوس ﻧﻴﮑﻮﻻﻳﺪس‬ ‫ﺕﺸﺨﻴﺺ ﻧﻘﺎﻳﺺ ﮐﺮوﻡﻮزوﻡﯽ‬ ‫ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮﯼ ﺑﺮاﯼ ﻧﻘﺎﻳﺺ ﮐﺮوﻡﻮزوﻡﯽ‬ ‫رﻳﺴﮏ اﺥﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﻴﻤﺎر ﺑﺮاﯼ ﻧﻘﺎﻳﺺ ﮐﺮوﻡﻮزوﻡﯽ‬ ‫ﺿﺨﺎﻡﺖ ﭼﻴﻦ ﮔﺮدﻧﯽ‬ ‫ﺕﻤﺎﻳﻞ ﺥﺎﻧﻢ هﺎ ﺑﺮاﯼ ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮﯼ در ﺳﻪ ﻡﺎهﻪ اول‬

‫‪ .٢‬ﺕﻈﺎهﺮات ﺳﻮﻧﻮﮔﺮاﻓﻴﮏ ﻧﻘﺎﻳﺺ ﮐﺮوﻡﻮزوﻡﯽ‪۶٧ ................‬‬ ‫وﻳﮑﺘﻮرﻳﺎ هﻴﺲ‪ ،‬ﮐﻴﭙﺮوس ﻧﻴﮑﻮﻻﻳﺪس‬ ‫ﺳﻮﻧﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺳﻪ ﻡﺎهﻪ اول‬ ‫ﺳﻮﻧﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺳﻪ ﻡﺎهﻪ دوم‬

‫‪ .٣‬اﻓﺰاﻳﺶ ﺿﺨﺎﻡﺖ ﭼﻴﻦ ﮔﺮدﻧﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرﻳﻮﺕﺎﻳﭗ ﻧﺮﻡﺎل‪١١١ ............‬‬ ‫ﺁﺕﻨﺎ ﺳﻮﮐﺎ‪ ،‬ﮐﻨﺴﺘﺎﻧﺘﻴﻦ ون ﮐﻴﺴﻨﺒﺮگ‪ ،‬ﮐﻴﭙﺮوس ﻧﻴﮑﻮﻻﻳﺪس‬ ‫ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺟﻨﻴﻦ هﺎﯼ داراﯼ اﻓﺰاﻳﺶ ﺿﺨﺎﻡﺖ ﭼﻴﻦ ﮔﺮدﻧﯽ‬ ‫اﺥﺘﻼﻻت هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺿﺨﺎﻡﺖ ﭼﻴﻦ ﮔﺮدﻧﯽ‬ ‫ﭘﺎﺕﻮﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﯼ اﻓﺰاﻳﺶ ﺿﺨﺎﻡﺖ ﭼﻴﻦ ﮔﺮدﻧﯽ‬ ‫ادارﻩ ﺣﺎﻡﻠﮕﯽ هﺎﯼ داراﯼ اﻓﺰاﻳﺶ ﺿﺨﺎﻡﺖ ﭼﻴﻦ ﮔﺮدﻧﯽ‬

‫‪ .۴‬ﭼﻨﺪ ﻗﻠﻮﺋﯽ‪١۴۵ ...............................................................‬‬ ‫ﻧﻴﻞ ﺳﺒﻴﺮ‪ ،‬ﮐﻴﭙﺮوس ﻧﻴﮑﻮﻻﻳﺪس‬ ‫اﭘﻴﺪﻡﻴﻮﻟﻮژﯼ‬ ‫ﺕﻌﻴﻴﻦ زﻳﮕﻮﺳﻴﺘﯽ و ﮐﻮرﻳﻮﻧﻴﺴﻴﺘﯽ‬ ‫ﮐﻮرﻳﻮﻧﻴﺴﻴﺘﯽ و ﻋﻮارض ﺣﺎﻡﻠﮕﯽ‬ ‫ﻧﻘﺎﻳﺺ ﮐﺮوﻡﻮزوﻡﯽ در ﺣﺎﻡﻠﮕﯽ ﭼﻨﺪ ﻗﻠﻮ‬

‫ﺳﻮﻧﻮﮔـــﺮاﻓﯽ ‪ ١١ -١۴‬هﻔﺘــــﮕﯽ‬

‫‪٤‬‬

‫‪The 11 – 13 +6 weeks scan‬‬


‫ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻣﺆﻟﻒ‬ ‫در‬

‫ﺳﺎل‬

‫ﻣﻴﻼدی‬

‫‪١٨٦٦‬‬

‫داون‬

‫‪،‬ﻻﻧﮕﺪون‬

‫)‪ ،(Langdon Down‬ﻧﻘﺺ در اﻻﺳﺘﻴﺴﻴﺘﻪ ﭘﻮﺳﺖ )وﺟﻮد‬ ‫ﺑﺰرﮔﱰ‬

‫ﺳﻄﺢ‬

‫ﭘﻮﺳﺖ‬

‫ﻧﺴﺒﺖ‬

‫ﺑﺪن(‬

‫ﺑﻪ‬

‫‪‬ﻦ‬

‫‪،‬ﺻﻮرت‬

‫)‪ (flat face‬و ﺑﻴﻨﯽ آﻮﭼﻚ را ﺑﻌﻨﻮان ﺗﻈﺎهﺭات‬ ‫ﺷﺎﻳﻊ ﺗﺭﻳﺰوﻣﯽ ﺑﻴﺴﺖ و ﻳﻚ ﻣﻌﺭﻓﯽ آﺭد‪ .‬در‬ ‫‪١٩٩٠‬‬

‫ﻣﺸﺨﺺ‬

‫ﺷﺪ‬

‫آﻪ‬

‫ﺗﻈﺎهﺭ‬

‫اﻳﻦ‬

‫ﭘﻮﺳﺘﯽ‬

‫دهﻪ‬ ‫ﺳﻨﺪرم‬

‫داون‪ ،‬در ﻣﺎﻩ ﺳﻮم ﺡﺎﻣﻠﮕﯽ ﺑﺼﻮرت اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺭاﻧﺲ‬ ‫ﻟﻮﺳﻨﺴﯽ ﮔﺭدن )‪ (NT: nuchal translucency‬دﻳﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫اﻧﺪازﻩ‬ ‫‪+ ٦‬‬

‫ﮔﲑی‬

‫ﺿﺨﺎﻣﺖ‬

‫‪NT‬‬

‫در‬

‫هﻔﺘﻪ‬

‫هﺎی‬

‫‪)١١-١٣‬در ﻣﱳ آﺘﺎب ‪،‬ﲜﺎی ‪ ١٣+٦‬از ‪ ١٤‬اﺳﺘﻔﺎدﻩ‬

‫ﻣﯽ آﻨﻴﻢ‪ ،(.‬ﳘﺭاﻩ ﺑﺎ ﺳﻦ ﻣﺎدر روش ﻣﺆﺛﺭی ﺑﺭای‬ ‫ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺑﺎ اﻳﻦ روش‬

‫ﻏﺭﺑﺎﻟﮕﺭی ﺗﺭﻳﺰوﻣﯽ ‪٢١‬‬

‫در ‪ ٥‬درﺻﺪ ﻣﻮارد ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﳒﺎم ﺗﺴﺖ هﺎی ﲥﺎﲨﯽ‬ ‫وﺟﻮد دارد و ﺡﺪود ‪ ٧٥‬درﺻﺪ ﺡﺎﻣﻠﮕﯽ هﺎی ﻣﺒﺘﻼ‬ ‫ﺑﻪ ﺗﺭﻳﺰوﻣﯽ ﺑﻴﺴﺖ و ﻳﻚ ﺗﺸﺨﻴﺺ دادﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫اﮔﺭ ﳘﺰﻣﺎن ﻣﻘﺪار‬

‫‪free ß-hCG‬‬

‫و ﭘﻼﲰﺎ‬

‫ﭘﺭوﺗﺌﲔ ‪ A‬واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺡﺎﻣﻠﮕﯽ )‪ (PAPP-A‬اﻧﺪازﻩ‬ ‫ﮔﲑی‬

‫ﺷﻮد‪،‬‬

‫ﻣﻴﺰان‬

‫ﺗﺸﺨﻴﺺ‬

‫ﻧﻘﺎﻳﺺ‬

‫آﺭوﻣﻮزوﻣﻲ‬

‫ً ‪ ٨٥-٩٠‬درﺻﺪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺗﻘﺭﻳﺒﺎ‬ ‫در ﺳﺎل ‪ ٢٠٠١‬ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ آﻪ اﺳﺘﺨﻮان ﺑﻴﻨﯽ در‬ ‫‪ ٦٠-٧٠‬درﺻﺪ ﺟﻨﲔ هﺎی ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺗﺭﻳﺰوﻣﯽ ‪ ،٢١‬در‬ ‫ﺳﻮﻧﻮﮔﺭاﻓﯽ ‪ ١١-١٤‬هﻔﺘﮕﯽ‪ ،‬دﻳﺪﻩ ﳕﯽ ﺷﻮد‪ .‬در ﻧﻈﺭ‬ ‫ﮔﺭﻓﱳ اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ ﻣﻴﺰان ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺳﻮﻧﻮﮔﺭاﻓﯽ و‬

‫ﺳﻮﻧﻮﮔـــﺮاﻓﯽ ‪ ١١ -١۴‬هﻔﺘــــﮕﯽ‬

‫‪٥‬‬

‫‪The 11 – 13 +6 weeks scan‬‬


‫ﺗﺴﺖ هﺎی ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ﺳﺭم را ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از ‪٩٥‬‬ ‫درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﯽ دهﺪ‪.‬‬ ‫اﻓﺰاﻳﺶ‬

‫ﺿﺨﺎﻣﺖ‬

‫ﻧﻪ‬

‫‪NT‬‬

‫در‬

‫ﺗﻨﻬﺎ‬

‫ارزﻳﺎﺑﯽ‬

‫رﻳﺴﻚ ﺗﺭﻳﺰوﻣﯽ ‪ ،٢١‬ﺑﻠﻜﻪ در ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدی‬ ‫از ﻧﻘﺎﻳﺺ آﺭوﻣﻮزوﻣﯽ دﻳﮕﺭ‪ ،‬اﺧﺘﻼﻻت ﻗﻠﺐ و ﻉﺭوق‬ ‫ﺑﺰرگ و ﺳﻨﺪرم هﺎی ژﻧﺘﻴﻜﯽ آﻤﻚ آﻨﻨﺪﻩ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ ١١-١٤‬هﻔﺘﮕﯽ‬

‫ﺳﺎﻳﺭ ﻓﻮاﻳﺪ ﺳﻮﻧﻮﮔﺭاﻓﯽ در‬

‫ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺸﺨﺺ آﺭدن زﻧﺪﻩ ﺑﻮدن ﺟﻨﲔ‪ ،‬ﺗﻌﻴﲔ ﺗﺎرﻳﺦ‬ ‫دﻗﻴﻖ‬

‫ﺗﺸﺨﻴﺺ‬

‫ﺡﺎﻣﻠﮕﯽ‪،‬‬

‫هﺎی‬

‫ﻧﻘﺺ‬

‫و‬

‫ﻉﻤﺪﻩ‬

‫ﭼﻨﺪ ﻗﻠﻮﻳﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﳘﭽﻨﲔ اﻳﻦ ﺳﻮﻧﻮﮔﺭاﻓﯽ ﺟﻬﺖ‬ ‫ﺗﻌﻴﲔ‬

‫ﻉﺎﻣﻞ‬

‫آﻮرﻳﻮﻧﻴﺴﻴﺘﻪ‪-‬‬

‫اﺻﻠﯽ‬

‫آﻨﻨﺪﻩ‬

‫ﺗﻌﻴﲔ‬

‫ﭘﻴﺎﻣﺪ ﺡﺎﻣﻠﮕﯽ ﭼﻨﺪ ﻗﻠﻮﻳﯽ‪ -‬ﻣﻔﻴﺪ و ﻗﺎﺑﻞ اﻉﺘﻤﺎد‬ ‫اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﻧﻨﺪ‬ ‫آﺴﺎﻧﯽ‬

‫ﳘﻪ‬

‫آـﻪ‬

‫ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی‬ ‫اﻳﻦ‬

‫هﺎی‬

‫ﺟﺪﻳـﺪ‪،‬‬

‫ﺳﻮﻧـﻮﮔﺭاﻓﯽ‬

‫را‬

‫ﺑﺎﻳـﺪ‬ ‫اﻧـﺠﺎم‬

‫ﻣﯽ دهﻨﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﻣﻴﺰان آﺎﻓﯽ ﺁﻣﻮزش دﻳﺪﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻨﻴﺎد ﻃﺐ ﺟﻨﻴﻨﯽ در ﻟﻨﺪن دورﻩ هﺎی ﺁﻣﻮزﺷﯽ‬ ‫ً ﺑﻪ آﺴﺎﻧﯽ آﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ‬ ‫ﺗﺭﺗﻴﺐ دادﻩ و ‪‬ﺎﻳﺘﺎ‬ ‫ﲞﻮﺑﯽ‬

‫و‬

‫ﻧﺰدﻳﻚ‬

‫اﺳﺘﺎﻧﺪارد‬

‫ﺑﻪ‬

‫ﺳﻮﻧﻮﮔﺭاﻓﯽ را اﳒﺎم دهﻨﺪ و‬

‫اﻳﻦ‬

‫ﻧﻮع‬

‫ﻧﻜﺎت ﺗﺸﺨﻴﺼﯽ‬

‫و‬

‫درﻣﺎﻧﯽ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻮﻧﻮﮔﺭاﻓﯽ را ﲞﻮﺑﯽ‬ ‫ﺑﺪاﻧﻨﺪ‪ ،‬ﮔﻮاهﯽ )‪ (certificate of competence‬دادﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬

‫ﺳﻮﻧﻮﮔـــﺮاﻓﯽ ‪ ١١ -١۴‬هﻔﺘــــﮕﯽ‬

‫‪٦‬‬

‫‪The 11 – 13 +6 weeks scan‬‬


‫ﻓﺼﻞ اول‬ ‫ﺕﺸﺨﻴﺺ ﻧﻘﺎﻳﺺ آﺮوﻡﻮزوﻡﯽ در ﺳﻪ‬ ‫ﻡﺎهﻪ اول‬ ‫در ﺳﺎل ‪ ١٨٦٦‬ﻣﻴﻼدی‪ ،‬ﻻﻧﮕﺪون داون ﻣﻮردی‬ ‫از ﺗﺭﻳﺰوﻣﯽ ‪ ٢١‬را ﮔﺰارش آﺭد آﻪ ﺳﻄﺢ ﭘﻮﺳﺖ‬ ‫ﺑﻴﺸﱰ از ﺳﻄﺢ ﺑﺪن‪ ،‬ﺑﻴﻨﯽ آﻮﭼﻚ و ﺻﻮرت ‪‬ﻦ داﺷﺖ‪.‬‬ ‫اﻳﻦ‬

‫ﻧﺎهﻨﺠﺎری‬

‫آﺭوزوﻣﯽ‬

‫ﺑﻌﺪا‬ ‫ً‬

‫ﺳﻨﺪرم‬

‫داون‬

‫ﻧﺎﻣﻴﺪﻩ ﺷﺪ‪ .‬در دهﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺸﺎهﺪﻩ اﻳﻦ ﺷﻮاهﺪ‬ ‫در ﺳﻮﻧﻮﮔﺭاﻓﯽ ﻣﺎﻩ ﺳﻮم ﺡﺎﻣﻠﮕﯽ‪ ،‬ﻣﻴﺴﺭ ﮔﺭدﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﺡﺪود ‪ ٧٥‬درﺻﺪ ﺟﻨﲔ هﺎی ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺗﺭﻳﺰوﻣﯽ‬ ‫‪ ،٢١‬اﻓﺰاﻳﺶ ﺿﺨﺎﻣﺖ ‪ NT‬را دارﻧﺪ و ‪ ٦٠-٧٠‬درﺻﺪ‬ ‫ﺁ‪‬ﺎ‪ ،‬اﺳﺘﺨﻮان ﺑﻴﻨﯽ ﻧﺪارﻧﺪ )ﺷﻜﻞ ‪١‬و ‪.(٢‬‬

‫ﺳﻮﻧﻮﮔـــﺮاﻓﯽ ‪ ١١ -١۴‬هﻔﺘــــﮕﯽ‬

‫‪٧‬‬

‫‪The 11 – 13 +6 weeks scan‬‬


‫ﺕﺸﺨﻴﺺ ﻧﻘﺎﻳﺺ آﺮوﻡﻮزوﻡﯽ‬ ‫روﺵﻬﺎﯼ‬

‫ﺕﺸﺨﻴﺼﯽ‬

‫ﺕﻬﺎﺟﻤﯽ‬

‫ﻏﻴﺮ‬

‫)‪(Non- invasive diagnosis‬‬ ‫در ﺳﯽ ﺳﺎل اﺧﲑ‪ ،‬ﲢﻘﻴﻘﺎت زﻳﺎدی در ﺟﻬﺖ‬ ‫ﭘﻴﺪا آﺭدن ﻳﻚ روش ﺗﺸﺨﻴﺼﯽ ﻏﲑ ﲥﺎﲨﯽ ﺑﺭ ﭘﺎﻳﻪ‬ ‫ﺟﺪا آﺭدن و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﻠﻮل هﺎی ﺟﻨﻴﻨﯽ در ﺧﻮن‬ ‫ﻣﺎدر‪ ،‬اﳒﺎم ﺷﺪﻩ اﺳﺖ‪ .‬از هﺭ ‪ ١٠٣-١٠٧‬ﮔﻠﺒﻮل‬ ‫ﻗﺭﻣﺰ هﺴﺘﻪ دار در ﺧﻮن ﻣﺎدر‪ ،‬ﻳﻚ ﺳﻠﻮل ﻣﺘﻌﻠﻖ‬ ‫ﺑﻪ ﺟﻨﲔ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﺎ روش هﺎﻳﯽ‬

‫‪ Magnetic cell sorting‬ﻳﺎ‬

‫ﻣﺎﻧﻨﺪ‬

‫‪ fluorescent activated cell sorting‬ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از اﺗﺼﺎل‬ ‫ﺁﻧﺘﯽ ﺑﺎدی ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ ﻳﺎ ﻧﺸﺎﻧﮕﺭ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺎرآﺭهﺎی ﺳﻠﻮل ﺟﻨﻴﻨﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﻌﺪاد ﺳﻠﻮل هﺎی‬ ‫ﺟﻨﻴﻨﯽ را ﺑﻪ ﻳﻚ در دﻩ ﻳﺎ ﺻﺪ ﺳﻠﻮل اﻓﺰاﻳﺶ‬ ‫داد‪ .‬ﳕﻮﻧﻪ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ‪ ،‬ﺑﺪﻟﻴﻞ وﺟﻮد ﺗﻌﺪاد زﻳﺎد‬ ‫ﺳﻠﻮل‬ ‫ﻣﻨﺎﺳﺐ‬

‫ﻣﺎدری‪،‬‬ ‫ﻧﻴﺴﺖ‪.‬‬

‫ﺟﻬﺖ‬ ‫ﺑﺎ‬

‫ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ‬ ‫اﻳﻦ‬

‫ﺳﻴﺘﻮژﻧﺘﻴﻚ‬

‫ﺡﺎل‪،‬‬

‫ﺑﺎ‬

‫ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ‬

‫اﺳﺘﻔﺎدﻩ‬

‫از‬

‫ﭘﺭوب هﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ‪ DNA‬و ‪fluorescent in situ hybridization‬‬

‫)‪ (FISH‬ﺑﺎ دﻳﺪن هﺴﺘﻪ هﺎی ﺳﻪ ﺳﻴﮕﻨﺎﻟﯽ در ﺧﻮن‬ ‫ﻣﺎدر ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﺭﻳﺰوﻣﯽ ﺟﻨﲔ ﺷﻚ آﺭد‪.‬‬

‫ﺳﻮﻧﻮﮔـــﺮاﻓﯽ ‪ ١١ -١۴‬هﻔﺘــــﮕﯽ‬

‫‪٨‬‬

‫‪The 11 – 13 +6 weeks scan‬‬


‫ﺷﮑﻞ‬

‫‪ .١‬ﲡﻤﻊ ﻣﺎﻳﻊ در ﻓﻀﺎی زﻳﺭ ﺟﻠﺪ ﭘﺸﺖ ﮔﺭدن ﺟﻨﲔ‪.‬‬

‫)ﻉﻜﺲ ﺗﻮﺳﻂ دآﱰ ‪ Eva Pajkrt‬از داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﻣﺴﱰدام ﲥﻴﻪ ﺷﺪﻩ‬

‫اﺳﺖ‪(.‬‬

‫ﺷﻜﻞ‬

‫‪ .٢‬ﺗﺼﻮﻳﺭ ﺳﻮﻧﻮﮔﺭاﻓﯽ ﻳﻚ ﺟﻨﲔ ‪ ١٢‬هﻔﺘﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ‬

‫ﺗﺭﻳﺰوﻣﯽ ‪ ٢١‬آﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺿﺨﺎﻣﺖ ‪ NT‬و ﻉﺪم وﺟﻮد اﺳﺘﺨﻮان‬ ‫ﺑﻴﻨﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دهﺪ‪.‬‬

‫ﺳﻮﻧﻮﮔـــﺮاﻓﯽ ‪ ١١ -١۴‬هﻔﺘــــﮕﯽ‬

‫‪٩‬‬

‫‪The 11 – 13 +6 weeks scan‬‬


‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی در دﺳﱰس‪ ،‬ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ‬ ‫ﺳﻠﻮل هﺎی ﺟﻨﻴﻨﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﻮن ﻣﺎدر ﺑﻴﺶ از‬ ‫ﺁﻧﻜﻪ روش ﺗﺸﺨﻴﺼﯽ ﻏﲑ ﲥﺎﲨﯽ ﻧﻘﺎﻳﺺ آﺭوﻣﻮزوﻣﯽ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﲔ رﻳﺴﻚ و ﺧﻄﺭ اﻳﻦ ﻧﻘﺎﻳﺺ ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫اﺳﺘﻔﺎدﻩ اﺳﺖ‪ .‬ﺡﺴﺎﺳﻴﺖ اﻳﻦ روش ﺑﺎ ﺗﺴﺖ هﺎی‬ ‫ﺳﺭﻣﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﺳﺖ‪ .‬اﳒﺎم ﺗﺴﺖ هﺎی ﺳﺭﻣﯽ‬ ‫ﺳﺎدﻩ اﺳﺖ و ﻣﯽ ﺗﻮان ﺁ‪‬ﺎ را ﺑﺭاﺡﺘﯽ ﺑﺭای ﲨﻌﻴﺖ‬ ‫زﻳﺎدی اﳒﺎم داد‪ ،‬وﻟﯽ ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ ﺳﻠﻮل هﺎی ﺟﻨﲔ در‬ ‫ﺧﻮن ﻣﺎدر ﻣﺸﻜﻞ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﻬﺎرت زﻳﺎدی ﻧﻴﺎز‬ ‫دارد‪ .‬روش هﺎی اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﺳﻠﻮل هﺎی ﺟﻨﲔ در‬ ‫ﳕﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﲠﺒﻮد ﻳﺎﺑﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﳘﺰﻣﺎن ﳕﻮﻧﻪ‪-‬‬

‫هﺎی زﻳﺎدی را ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ آﺭد‪.‬‬ ‫اﺧﲑا‬ ‫ً‬

‫ﺗﺸﺨﻴﺺ‬

‫وﺟﻮد‬

‫ﺁزاد‬

‫‪DNA‬‬

‫ﺟﻨﻴﻨﯽ‬

‫در‬

‫ﭘﻼﲰﺎی ﻣﺎدر و ﺗﺸﺨﻴﺺ ‪ DNA‬ﺟﻨﲔ ﭘﺴﺭ ﺑﺎ روش‬ ‫‪ ،real- time quantitative PCR‬ﺗﻮﺟﻪ زﻳﺎدی را ﲞﻮد ﺟﻠﺐ‬ ‫آﺭدﻩ اﺳﺖ‪ .‬در ﺗﻌﺪادی از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت‪ ،‬ﻣﻴﺰان ‪DNA‬‬

‫ﺁزاد در ﺗﺭﻳﺰوﻣﯽ‬

‫‪ ٢١‬اﻓﺰاﻳﺶ‬

‫ﻳﺎﻓﺘﻪ وﻟﯽ در‬

‫ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺡﻈﻪ ای ﺑﺎ‬ ‫ﺡﺎﻣﻠﮕﯽ ﻧﺭﻣﺎل ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬ﺟﻬﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻳﻦ‬ ‫ﺳﺌﻮال آﻪ ﺁﻳﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان از اﻳﻦ ﺗﺴﺖ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻜﯽ‬ ‫دﻳﮕﺭ‬ ‫ﺳﻨﺪرم‬

‫از‬

‫ﻣﺎرآﺭهﺎی‬

‫داون‬

‫ﺳﺭﻣﯽ‬

‫اﺳﺘﻔﺎدﻩ‬

‫ﻣﺎدر‬

‫آﺭد‬

‫ﻳﺎ‬

‫در‬ ‫ﻧﻪ‪،‬‬

‫ﻏﺭﺑﺎﻟﮕﺭی‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت‬

‫ﺑﻴﺸﱰی ﻻزم اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﺳﻮﻧﻮﮔـــﺮاﻓﯽ ‪ ١١ -١۴‬هﻔﺘــــﮕﯽ‬

‫‪١٠‬‬

‫‪The 11 – 13 +6 weeks scan‬‬


‫روﺷﻬﺎی ﺗﺸﺨﻴﺼﯽ ﻏﲑ ﲥﺎﲨﯽ‬ ‫* ﻤﻁﺎﻟﻌﻪ ﺴﻠﻭل ﻫﺎﯼ ﺠﻨﻴﻨﯽ ﺩﺭ ﺨﻭﻥ ﻤﺤﻴﻁﯽ ﻤﺎﺩﺭ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﻴﻙ‬ ‫ﺭﻭﺵ ﺍﺭﺯﻴﺎﺒﯽ ﺭﻴﺴﻙ ﺍﺴﺕ ﻨﻪ ﻴﻙ ﺭﺍﻩ ﺘﺸﺨﻴﺼﯽ ﻏﻴﺭ ﺘﻬﺎﺠﻤﯽ‪.‬‬ ‫* ﺩﺭ ﻤﻭﺭﺩ ﻏﻠﻅﺕ ‪ DNA‬ﺁﺯﺍﺩ ﺠﻨﻴﻨﯽ ﺩﺭ ﺘﺭﻴﺯﻭﻤﯽ ‪ ،٢١‬ﺍﺘﻔﺎﻕ‬ ‫ﻨﻅﺭ ﻭﺠﻭﺩ ﻨﺩﺍﺭﺩ‪.‬‬

‫روﺵﻬﺎﯼ ﺕﺸﺨﻴﺺ ﺕﻬﺎﺟﻤﯽ‬

‫) ‪(Invasive diagnosis‬‬

‫ﺁﻡﻨﻴﻮﺳﻨﺘﺰ‬ ‫ﻓﻘﻂ‬

‫ﻳﻚ‬

‫ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ‬

‫ﺗﺼﺎدﻓﯽ‬

‫دارد‬

‫وﺟﻮد‬

‫آﻪ‬

‫ﺧﻄﺭات ﺁﻣﻨﻴﻮ ﺳﻨﺘﺰ را ﺑﺎ ﮔﺭوﻩ آﻨﱰل ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ‬ ‫آﺭدﻩ اﺳﺖ‪ .‬در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ‪ ٤٦٠٦ ،‬ﺧﺎﱎ ‪٢٥-٣٤‬‬ ‫ﺳﺎﻟﻪ ﺳﺎﱂ و آﻢ ﺧﻄﺭ )‪ (Low risk‬در هﻔﺘﻪ هﺎی ‪١٤-٢٠‬‬ ‫ﺡﺎﻣﻠﮕﯽ ﺑﻄﻮر ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﻪ دو ﮔﺭوﻩ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺟﻬﺖ ﻳﻚ ﮔﺭوﻩ ﺁﻣﻨﻴﻮ ﺳﻨﺘﺰ اﳒﺎم ﺷﺪ و ﮔﺭوﻩ دﻳﮕﺭ‬ ‫ﺗﻮﺳﻂ‬

‫ﻓﻘﻂ‬

‫ارزﻳﺎﺑﯽ‬

‫ﺳﻮﻧﻮﮔﺭاﻓﯽ‬

‫ﺷﺪﻧﺪ‬

‫)‪ .(Tabor et al 1986‬ﻣﻴﺰان آﻞ از دﺳﺖ دادن ﺟﻨﲔ در‬ ‫ﮔﺭوهﯽ آﻪ ﺁﻣﻨﻴﻮ ﺳﻨﺘﺰ اﳒﺎم ﺷﺪﻩ ﺑﻮد‪ ،‬ﻳﻚ درﺻﺪ‬ ‫ﺑﻴﺸﱰ‬

‫از‬

‫ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ‪،‬‬

‫ﮔﺭوﻩ‬

‫ﺑﻮد‪.‬‬

‫آﻨﱰل‬

‫ﳘﭽﻨﲔ‬

‫اﻳﻦ‬

‫ﻃﺒﻖ‬

‫ﺁﻣﻨﻴﻮ ﺳﻨﺘﺰ ﺧﻄﺭ ﺳﻨﺪرم زﺟﺭ ﺗﻨﻔﺴﯽ‬

‫)‪ (Respiratory distress syndrome‬و ﭘﻨﻮﻣﻮﻧﯽ )‪ (Pneumonia‬را‬ ‫اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﯽ دهﺪ‪.‬‬ ‫اﳒﺎم‬

‫ﺁﻣﻨﻴﻮﺳﻨﺘﺰ‬

‫در‬

‫هﻔﺘﻪ‬

‫هﺎی‬

‫‪١١-١٤‬‬

‫ﺡﺎﻣﻠﮕﯽ ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺴﺭ اﺳﺖ‪ .‬وﻟﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺼﺎدﻓﯽ‬

‫ﺳﻮﻧﻮﮔـــﺮاﻓﯽ ‪ ١١ -١۴‬هﻔﺘــــﮕﯽ‬

‫‪١١‬‬

‫‪The 11 – 13 +6 weeks scan‬‬


‫ﻧﺸﺎن دادﻩ اﻧﺪ آﻪ ﻣﻴﺰان از دﺳﺖ دادن ﺟﻨﲔ‬ ‫‪٢‬‬

‫ﺡﺪود‬

‫درﺻﺪ‬

‫ﺑﻴﺸﱰ‬

‫و‬

‫ﺑﺭوز‬

‫ﭘﺎﭼﻨﱪی‬

‫‪(talipes‬‬

‫)‪ ١/٦ ،equinovarus‬درﺻﺪ ﺑﻴﺸﱰ از ﳕﻮﻧﻪ ﺑﺭداری از‬ ‫ﭘﺭزهﺎی آﻮرﻳﻮﻧﯽ )‪ (Chorionic Villus Sampling‬در ﺳﻪ ﻣﺎهﻪ‬ ‫اول ﻳﺎ ﺁﻣﻨﻴﻮ ﺳﻨﺘﺰ در ﺳﻪ ﻣﺎهﻪ دوم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدارﯼ از ﭘﺮزهﺎﯼ آﻮرﻳﻮﻧﯽ )‪(CVS‬‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻧﺸﺎن دادﻩ اﻧﺪ آﻪ ﻣﻴﺰان‬ ‫از دﺳﺖ دادن ﺟﻨﲔ ﺑﻌﺪ از ‪ CVS‬ﺗﺭاﻧﺲ اﺑﺪوﻣﻴﻨﺎل‬ ‫ﺑﺎ ﺁﻣﻨﻴﻮ ﺳﻨﺘﺰ ﺳﻪ ﻣﺎهﻪ دوم ﻳﻜﺴﺎن اﺳﺖ‪ .‬در‬ ‫ﻣﻴﺰان‬

‫ﻣﻮرد‬

‫دﺳﺖ‬

‫از‬

‫ﺟﻨﲔ‬

‫دادن‬

‫ﺑﻌﺪ‬

‫از‬

‫‪CVS‬‬

‫ﺗﺭاﻧﺲ ﺳﺭوﻳﻜﺎل‪ ،‬اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺭ وﺟﻮد دارد‪ .‬اﺡﺘﻤﺎﻻ‬ ‫در ﻣﺭاآﺰ ﳎﺭب و ﲢﺖ هﺪاﻳﺖ ﺳﻮﻧﻮﮔﺭاﻓﯽ ﺧﻄﺭات‬ ‫ﺁﻣﻨﻴﻮ ﺳﻨﺘﺰ و ‪) CVS‬ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روش اﳒﺎم‬ ‫‪ ،(CVS‬ﻳﻜﺴﺎن اﺳﺖ‪.‬‬ ‫در ﺻﻮرت اﳒﺎم ‪ CVS‬ﻗﺒﻞ از هﻔﺘﻪ دﻩ ﺡﺎﻣﻠﮕﯽ‬ ‫ﻣﻴﺰان‬

‫اﺳﺘﺡﺎﻟﻪ‬

‫ﻧﻘﺎﻳﺺ‬

‫اﻧﺪام‬

‫ای‬

‫)‪ ،(fetal transverse limb abnormalities‬ﻣﻴﻜﺭوﮔﻨﺎﺗﯽ )‪(Micrognathia‬‬

‫و‬

‫ﻣﻴﻜﺭوﮔﻠﻮﺳﯽ‬

‫)‪(Microglossia‬‬

‫اﻓﺰاﻳﺶ‬

‫ﻣﯽ‬

‫ﻳﺎﺑﺪ‪.‬‬

‫ﺑﻨﺎﺑﺭاﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻬﻢ اﻳﻦ اﺳﺖ آﻪ ‪ CVS‬ﻓﻘﻂ ﺑﻌﺪ‬ ‫از هﻔﺘﻪ ﻳﺎزدﻩ و ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺭد ﺁﻣﻮزش دﻳﺪﻩ اﳒﺎم‬ ‫ﺷﻮد‪.‬‬

‫ﺳﻮﻧﻮﮔـــﺮاﻓﯽ ‪ ١١ -١۴‬هﻔﺘــــﮕﯽ‬

‫‪١٢‬‬

‫‪The 11 – 13 +6 weeks scan‬‬


‫ﺗﺱﺘﻬﺎی ﲥﺎﲨﯽ‬ ‫غ‬ ‫* ﺠﻬﺕ ﺘﺸﺨﻴﺹ ﻨﻘﺎﻴﺹ ﻜﺭﻭﻤﻭﺯﻭﻤﯽ ﺠﻨﻴﻥ ﺘﺴﺕ ﻫﺎﯼ ﺘﻬﺎﺠﻤﯽ ﻻﺯﻡ‬ ‫ﺍﺴﺕ‪.‬‬ ‫* ﺨﻁﺭ ﺴﻘﻁ ﺠﻨﻴﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﺯ ‪ CVS‬ﺩﺭ ﺴﻪ ﻤﺎﻫﻪ ﺍﻭل ﻭ ﺁﻤﻨﻴﻭ ﺴﻨﺘﺯ ﺩﺭ‬ ‫ﺴﻪ ﻤﺎﻫﻪ ﺩﻭﻡ ﻴﻜﺴﺎﻥ ﺍﺴﺕ‪.‬‬ ‫* ﺁﻤﻨﻴﻭ ﺴﻨﺘﺯ ﻨﺒﺎﻴﺩ ﻗﺒل ﺍﺯ ﻫﻔﺘﻪ ﭙﺎﻨﺯﺩﻫﻡ ﺍﻨﺠﺎﻡ ﺸﻭﺩ‪.‬‬ ‫* ‪ CVS‬ﻨﺒﺎﻴﺩ ﻗﺒل ﺍﺯ ﻫﻔﺘﻪ ﻴﺎﺯﺩﻫﻡ ﺍﻨﺠﺎﻡ ﺸﻭﺩ‪.‬‬ ‫* ﺘﺴﺕ ﻫﺎﯼ ﺘﻬﺎﺠﻤﯽ ﺒﺎﻴﺩ ﺘﻭﺴﻁ ﻓﺭﺩ ﺁﻤﻭﺯﺵ ﺩﻴﺩﻩ ﻭ ﻤﺠﺭﺏ ﺍﻨﺠﺎﻡ‬ ‫ﺸﻭﺩ‪.‬‬

‫ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮﯼ ﺑﺮاﯼ ﻧﻘﺎﻳﺺ آﺮوﻡﻮزوﻡﯽ‬ ‫در ﻏﺭﺑﺎﻟﮕﺭی ﻗﺒﻞ از ﺗﻮﻟﺪ ﺑﺭای ﺗﺭﻳﺰوﻣﯽ‬ ‫‪،٢١‬‬

‫ﲜﺎی‬

‫واژﻩ‬

‫ﻣﻴﺰان‬

‫ﻏﺭﺑﺎﻟﮕﺭی‬

‫ﻣﺜﺒﺖ‬

‫)‪ ،(Screen positive rate‬ﻣﯽ ﺗﻮان از واژﻩ ﻣﻴﺰان ﺗﺴﺖ‬ ‫ﲥﺎﲨﯽ )‪ (invasive testing rate‬اﺳﺘﻔﺎدﻩ آﺭد‪ ،‬زﻳﺭا اآﺜﺭ‬ ‫ﺧﺎﱎ هﺎﻳﯽ آﻪ ﺗﺴﺖ ﻏﺭﺑﺎﻟﮕﺭی ﻣﺜﺒﺖ دارﻧﺪ‪ ،‬ﺗﺴﺖ‬ ‫ﲥﺎﲨﯽ اﳒﺎم ﻣﯽ دهﻨﺪ‪ .‬در اﻳﻦ ﺻﻮرت‪ ،‬از ﺁﳒﺎﻳﯽ‬ ‫آﻪ اآﺜﺭ اﻳﻦ ﺟﻨﲔ هﺎ ﻧﺭﻣﺎل هﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬ﻣﻴﺰان ﻣﺜﺒﺖ‬ ‫آﺎذب )‪ (FPR: false positive rate‬را دارﱘ‪.‬‬ ‫در اواﻳﻞ دهﻪ ‪ ،١٩٧٠‬ﻏﺭﺑﺎﻟﮕﺭی ﺗﺭﻳﺰوﻣﯽ ‪٢١‬‬ ‫ﺑﺭ اﺳﺎس ﺳﻦ ﻣﺎدر ﺑﻮد‪ .‬ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺧﻄﺭ ﺳﻘﻂ ﺟﻨﲔ ﺑﺎ‬ ‫ﺁﻣﻨﻴﻮ‬

‫ﺳﻨﺘﺰ‬

‫و‬

‫هﺰﻳﻨﻪ‬

‫ﺳﻮﻧﻮﮔـــﺮاﻓﯽ ‪ ١١ -١۴‬هﻔﺘــــﮕﯽ‬

‫زﻳﺎد‪،‬‬

‫‪١٣‬‬

‫ﺁﺷﻜﺎر‬

‫ﺑﻮد‬

‫‪The 11 – 13 +6 weeks scan‬‬

‫آﻪ‬


‫ﻧﺒﺎﻳﺪ از ﺁﻣﻨﻴﻮ ﺳﻨﺘﺰ )روش هﺎی ﺗﺸﺨﻴﺼﯽ ﲥﺎﲨﯽ(‬ ‫ﺑﺭای ﳘﻪ ﺧﺎﱎ هﺎی ﺡﺎﻣﻠﻪ اﺳﺘﻔﺎدﻩ آﺭد‪ .‬ﲠﻤﲔ‬ ‫دﻟﻴﻞ‪ ،‬ﺁﻣﻨﻴﻮ ﺳﻨﺘﺰ ﺑﺭای ﺧﺎﱎ هﺎی ﺡﺎﻣﻠﻪ ﻣﺴﻦ ﺗﺭ‬ ‫از ‪ ٤٠‬ﺳﺎل اﳒﺎم ﻣﯽ ﺷﺪ‪ .‬ﺑﺘﺪرﻳﺞ آﻪ ﺁﻣﻨﻴﻮ ﺳﻨﺘﺰ‬ ‫ﺑﻴﺸﱰ اﳒﺎم ﺷﺪ و اﳝﻨﯽ ﺁن ﺑﻴﺸﱰ ﺷﺪ‪ ،‬ﺡﺪاﻗﻞ ﺳﻨﯽ‬ ‫‪٣٥‬‬

‫ﺳﺎل‬

‫ﺑﻌﻨﻮان‬

‫را‬

‫ﭘﺭ‬

‫ﮔﺭوﻩ‬

‫ﺧﻄﺭ‬

‫ﻧﻈﺭ‬

‫در‬

‫در‬

‫ﮔﺭﻓﺘﻨﺪ‪ .‬اﻳﻦ ﮔﺭوﻩ ‪ ٥‬درﺻﺪ ﺡﺎﻣﻠﮕﯽ هﺎ را‬

‫ﺑﺭ ﻣﯽ ﮔﺭﻓﺖ‪ .‬در ﺳﯽ ﺳﺎل اﺧﲑ دو ﺳﻴﺎﺳﺖ دﮔﻤﺎﺗﻴﻚ‬ ‫در ﻏﺭﺑﺎﻟﮕﺭی اﳚﺎد ﺷﺪﻩ اﺳﺖ‪.‬‬

‫دﮔﻤﺎی اول در‬

‫آﺸﻮرهﺎﻳﯽ وﺟﻮد دارد آﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺭاﻗﺒﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ‬ ‫دارﻧﺪ‪ .‬در اﻳﻦ آﺸﻮرهﺎی ﭘﻴﺸﺭﻓﺘﻪ‪ ،‬ﺳﻦ ﻣﺎدران‬ ‫اﻓﺰاﻳﺶ‬

‫ﺡﺎﻣﻠﻪ‬

‫ﻳﺎﻓﺘﻪ‬

‫اﺳﺖ‬

‫و‬

‫ﮔﺭوﻩ‬

‫ﻏﺭﺑﺎﻟﮕﺭی‬

‫ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺭ اﺳﺎس ﺳﻦ ﻣﺎدر‪ ١٥ ،‬درﺻﺪ ﺡﺎﻣﻠﮕﯽ هﺎ را‬ ‫ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬دﮔﻤﺎی دوم در آﺸﻮرهﺎﻳﯽ اﺳﺖ آﻪ‬ ‫ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺭاﻗﺒﺘﯽ ﻣﻠﯽ دارﻧﺪ‪ .‬در اﻳﻦ آﺸﻮرهﺎ ﺗﺴﺖ‬ ‫ﲥﺎﲨﯽ ﺑﺭای ‪ ٥‬درﺻﺪ از ﭘﺭﺧﻄﺭﺗﺭﻳﻦ اﻓﺭاد اﳒﺎم‬ ‫ﻣﯽ ﺷﺪ و ﺡﺪاﻗﻞ ﺳﻨﯽ ﺑﺭای ﺗﺴﺖ هﺎی ﲥﺎﲨﯽ از ‪٣٥‬‬ ‫ﺑﻪ ‪ ٣٨‬ﺳﺎل اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺎ ﺗﻐﻴﲑ ﺡﺪاﻗﻞ‬ ‫ﺳﻦ ﻣﺎدران‪ ٥ ،‬درﺻﺪ ﲨﻌﻴﺖ ﺡﺎﻣﻠﻪ ﭘﺭﺧﻄﺭ در ﻧﻈﺭ‬ ‫ﻣﯽ‬

‫ﮔﺭﻓﺘﻪ‬

‫ﺷﻮﻧﺪ‬

‫اﻳﻦ‬

‫و‬

‫ﺑﭽﻪ هﺎی ﺳﻨﺪرم داون‬ ‫در‬

‫اواﺧﺭ‬

‫ﮔﺭوﻩ‬

‫ﻓﻘﻂ‬

‫‪٣٠‬‬

‫درﺻﺪ‬

‫را در ﺑﺭ ﻣﯽ ﮔﲑد‪.‬‬

‫دهﻪ‬

‫‪،١٩٨٠‬‬

‫ﻳﻚ‬

‫روش‬

‫ﺟﺪﻳﺪ‬

‫ﻏﺭﺑﺎﻟﮕﺭی اﳚﺎد ﺷﺪ آﻪ ﻉﻼوﻩ ﺑﺭ ﺳﻦ ﻣﺎدر‪ ،‬ﺷﺎﻣﻞ‬ ‫ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﳏﺼﻮﻻت ﳐﺘﻠﻔﯽ از ﺟﻨﲔ و ﺟﻔﺖ در ﺧﻮن‬ ‫ﻣﺎدر ﺑﻮد‪ .‬در هﻔﺘﻪ ‪ ١٦‬ﺡﺎﻣﻠﮕﯽ‪ ،‬ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻴﺎﻧﻪ‬ ‫ﺁﻟﻔﺎ‬

‫ﻓﺘﻮ‬

‫ﭘﺭوﺗﺌﲔ‬

‫ﺳﻮﻧﻮﮔـــﺮاﻓﯽ ‪ ١١ -١۴‬هﻔﺘــــﮕﯽ‬

‫)‪،(AFP‬‬

‫‪١٤‬‬

‫اﺳﱰﻳﻮل‬

‫ﻏﲑآﻮﻧﮋوﮔﻪ‬

‫‪The 11 – 13 +6 weeks scan‬‬


‫)‪ -ß-hCG ،(uE3‬ﺁزاد و آﻞ‪ -‬و اﻳﻨﻬﻴﺒﲔ ‪،(Inhibin-A) A-‬‬ ‫در ﺡﺎﻣﻠﮕﯽ هﺎی دارای ﺟﻨﲔ ﺑﺎ ﺗﺭﻳﺰوﻣﯽ ‪ ٢١‬ﺑﺎ‬ ‫هﺎی‬

‫ﺡﺎﻣﻠﮕﯽ‬

‫در‬

‫ﻧﺭﻣﺎل‬

‫ﺡﺪی‬

‫اﺳﺖ‬

‫ﻣﺘﻔﺎوت‬

‫آﻪ‬

‫ﻣﯽ ﺗﻮان از ﺁ‪‬ﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﲔ ﮔﺭوﻩ ﭘﺭﺧﻄﺭ اﺳﺘﻔﺎدﻩ‬ ‫آﺭد‪ .‬اﻳﻦ روش ﻏﺭﺑﺎﻟﮕﺭی ﻣﺆﺛﺭﺗﺭ از ﺳﻦ ﻣﺎدر ﺑﻪ‬ ‫ﺗﻨﻬﺎﻳﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﺴﺖ ﲥﺎﲨﯽ‬ ‫ﻳﻜﺴﺎن‬

‫‪٥‬‬

‫)ﺡﺪود‬

‫درﺻﺪ(‪،‬‬

‫ﺗﻮاﻧﺪ‬

‫ﻣﯽ‬

‫ﺡﺪود‬

‫‪ ٥٠-٧٠‬درﺻﺪ از ﺟﻨﲔ هﺎی ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺗﺭﻳﺰوﻣﯽ ‪٢١‬‬ ‫را ﻣﺸﺨﺺ آﻨﺪ‪.‬‬ ‫در دهﻪ ‪ ،١٩٩٠‬ﻏﺭﺑﺎﻟﮕﺭی ﺑﺭ اﺳﺎس ﺳﻦ ﻣﺎدر‬ ‫و ﺿﺨﺎﻣﺖ ‪ NT‬در ﺳﻮﻧﻮﮔﺭاﻓﯽ ‪ ١١-١٤‬هﻔﺘﮕﯽ اﳒﺎم‬ ‫ﺷﺪ‪.‬‬

‫ﺑﺎ‬

‫اﻳﻦ‬

‫ﻣﺘﺪ‬

‫ﺑﺎ‬

‫وﺟﻮد‬

‫‪٥‬‬

‫درﺻﺪ‬

‫ﻣﻴﺰان‬

‫ﻏﺭﺑﺎﻟﮕﺭی ﻣﺜﺒﺖ‪ ،‬ﺡﺪود ‪ ٧٥‬درﺻﺪ ﺟﻨﲔ هﺎی ﻣﺒﺘﻼ‬ ‫ﺑﻪ ﺗﺭﻳﺰوﻣﯽ ‪ ٢١‬ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ً ﺳﻦ ﻣﺎدر ﳘﺭاﻩ ﺑﺎ ‪ NT‬و ﺗﺴﺖ هﺎی‬ ‫‪‬ﺎﻳﺘﺎ‬ ‫ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ﺳﺭم ﻣﺎدر)‪ free ß-hCG‬و ‪ (PAPP-A‬در ﺳﻪ‬ ‫ﻣـﺎهﻪ اول‪ ،‬ﺡـﺪود ‪ ٨٥-٩٠‬درﺻـﺪ ﺟﻨﲔ هﺎی ﻣﺒﺘﻼ‬ ‫را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﻣﯽ آﻨﺪ‪ .‬ﺑﻌﻼوﻩ ﺑﺎ روش هﺎی ﺟﺪﻳﺪ‬ ‫ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ آﻪ در ﻉﺭض ﺳﯽ دﻗﻴﻘﻪ از ﺧﻮن ﮔﲑی‪،‬‬ ‫ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺁﻣﺎدﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد‪ ،‬ﻳﻜﺒﺎر ﺡﻀﻮر در آﻠﻴﻨﻴﻚ‬ ‫ارزﻳﺎﺑﯽ‬

‫ﺟﻬﺖ‬

‫رﻳﺴﻚ‬

‫آﺎﻓﯽ‬

‫اﺳﺖ‪.‬‬

‫اﻳﻦ‬

‫ﺳﻴﺎﺳﺖ‬

‫)‪ (OSCAR: One- Stop Clinics for Assessment of Risk‬ﻧﺎﻣﻴﺪﻩ‬ ‫ﻣﯽ ﺷﻮد)ﺷﻜﻞ ‪.(٣‬‬ ‫در ﺳﺎل ‪ ٢٠٠١‬ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ آﻪ در ‪ ٦٠-٧٠‬درﺻﺪ‬ ‫ﺟﻨﲔ هﺎی ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺗﺭﻳﺰوﻣﯽ ‪ ،٢١‬در ﺳﻮﻧﻮﮔﺭاﻓﯽ‬ ‫‪١١-١٤‬‬

‫هﻔﺘﮕﯽ‪،‬‬

‫اﺳﺘﺨﻮان‬

‫ﺳﻮﻧﻮﮔـــﺮاﻓﯽ ‪ ١١ -١۴‬هﻔﺘــــﮕﯽ‬

‫‪١٥‬‬

‫ﺑﻴﻨﯽ‬

‫دﻳﺪﻩ‬

‫ﳕﯽ‬

‫ﺷﻮد‪.‬‬

‫‪The 11 – 13 +6 weeks scan‬‬


‫اﺿﺎﻓﻪ آﺭدن اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﻮﻧﻮﮔﺭاﻓﯽ ﺳﻪ ﻣﺎهﻪ‬ ‫اول و ﺗﺴﺖ هﺎی ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ‪ ،‬ﻣﻴﺰان ﺗﺸﺨﻴﺺ را‬ ‫ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از ‪ ٩٥‬درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﯽ دهﺪ )ﺟﺪول ‪.(١‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪.٣‬‬

‫ﺟﻬﺖ‬

‫ارزﻳﺎﺑﯽ‬

‫رﻳﺴﻚ‬

‫ﻧﻘﺎﻳﺺ‬

‫آﺭوﻣﻮزوﻣﯽ‬

‫ﻣﯽ ﺗﻮان از ﺳﻦ ﻣﺎدر‪ ،‬اﻧﺪازﻩ ﮔﲑی ‪ NT‬در ﺳﻮﻧﻮﮔﺭاﻓﯽ‪،‬‬ ‫وﺟﻮد‬

‫ﻳﺎ‬

‫ﻉﺪم‬

‫وﺟﻮد‬

‫اﺳﺘﺨﻮان‬

‫ﺑﻴﻨﯽ‬

‫و‬

‫اﻧﺪازﻩ‬

‫ﮔﲑی‬

‫‪ free ß-hCG‬و ‪ PAPP-A‬اﺳﺘﻔﺎدﻩ آﺭد‪ .‬ﺑﻌﺪ از ﻣﺸﺎورﻩ ﺑﻴﻤﺎر‬ ‫ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻮرد ﺗﺴﺖ هﺎی ﲥﺎﲨﯽ و آﺎرﻳﻮﺗﺎﻳﭗ ﺗﺼﻤﻴﻢ‬

‫ﺑﮕﲑد و در ﳘﺎن وﻳﺰﻳﺖ ﻣﯽ ﺗﻮان ‪ CVS‬اﳒﺎم داد‪.‬‬

‫ﺳﻮﻧﻮﮔـــﺮاﻓﯽ ‪ ١١ -١۴‬هﻔﺘــــﮕﯽ‬

‫‪١٦‬‬

‫‪The 11 – 13 +6 weeks scan‬‬


‫ﺟﺪول‬

‫‪ .١‬ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﺳﻨﺪرم داون ﺑﺎ‬

‫روش هﺎی ﻏﺭﺑﺎﻟﮕﺭی ﳐﺘﻠﻒ ﺑﺎ در ﻧﻈﺭ ﮔﺭﻓﱳ ‪ ٥‬درﺻﺪ ﻣﺜﺒﺖ‬ ‫آﺎذب‪.‬‬

‫رﻳﺴﻚ اﺥﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﻴﻤﺎر ﺑﺮاﯼ ﻧﻘﺎﻳﺺ‬ ‫آﺮوﻡﻮزوﻡﯽ‬ ‫اﺡﺘﻤﺎل داﺷﱳ ﺟﻨﲔ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻧﻘﺺ آﺭوﻣﻮزوﻣﯽ‬ ‫در ﳘﻪ ﺡﺎﻣﻠﮕﯽ هﺎ وﺟﻮد دارد‪ .‬ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﲔ رﻳﺴﻚ‬ ‫اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ‪ ،‬اﺑﺘﺪا ﺑﺎﻳﺪ رﻳﺴﻚ اوﻟﻴﻪ )‪ (Prior risk‬را‬ ‫آﻪ ﺑﺭ اﺳﺎس ﺳﻦ ﻣﺎدر و ﺳﻦ ﺡﺎﻣﻠﮕﯽ اﺳﺖ‪ ،‬در ﻧﻈﺭ‬ ‫ﺑﮕﲑﱘ‪.‬‬

‫ﺳﭙﺲ‬

‫اﻳﻦ‬

‫رﻳﺴﻚ‬

‫ﺑﺎ‬

‫ﺗﻮﺟﻪ‬

‫ﺑﻪ‬

‫ﻧﺘﺎﻳﺞ‬

‫ﺗﺴﺖ هﺎی ﻏﺭﺑﺎﻟﮕﺭی ﺗﻐﻴﲑ ﻣﯽ آﻨﺪ‪ .‬ﻧﺴﺒﺖ اﺡﺘﻤﺎﻟﯽ‬ ‫)‪ (LR: Likelihood Ratio‬ﺑﺭای ﻳﻚ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺳﻮﻧﻮﮔﺭاﻓﯽ ﻳﺎ‬ ‫ﺗﺴﺖ ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ﺑﺭ اﺳﺎس ﺗﻘﺴﻴﻢ درﺻﺪ ﺟﻨﲔ هﺎی‬

‫ﺳﻮﻧﻮﮔـــﺮاﻓﯽ ‪ ١١ -١۴‬هﻔﺘــــﮕﯽ‬

‫‪١٧‬‬

‫‪The 11 – 13 +6 weeks scan‬‬


‫ﻏﲑ‬

‫ﻃﺒﻴﻌﯽ‬

‫ﺑـﻪ‬

‫ﺟﻨﲔ‬

‫هﺎی‬

‫ﻃﺒﻴﻌﯽ‬

‫دارای‬

‫ﺁن‬

‫ﻳـﺎﻓﺘﻪ‪ ،‬ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ ﺁﻳﺪ‪ .‬هﺭ زﻣﺎن ﺗﺴﺘﯽ اﳒﺎم‬ ‫ﻣﯽ ﺷﻮد‪ ،‬رﻳﺴﻚ اوﻟﻴﻪ در ‪ LR‬ﺁن ﺗﺴﺖ ﺿﺭب ﻣﯽ ﺷﻮد‬ ‫و رﻳﺴﻚ ﺟﺪﻳﺪی ﺑﺪﺳﺖ‬

‫ﻣﯽ ﺁﻳﺪ کﻪ در واﻗﻊ رﻳﺴﻚ‬

‫اوﻟﻴﻪ ﺑﺭای ﺗﺴﺖ ﺑﻌﺪی اﺳﺖ )‪.(Snijders and Nicolaides1996‬‬

‫ﺗﺴﺖ هﺎی ﳐﺘﻠﻒ از هﻢ ﻣﺴﺘﻘﻞ هﺴﺘﻨﺪ‪ .‬اﮔﺭ‬ ‫ﺗﺴﺖ هﺎ از هﻢ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ‪ ،‬ﺑﺎﻳﺪ از روش هﺎی‬ ‫ﺁﻣﺎری ﻣﺸﻜﻞ ﺗﺭی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺴﺖ‬

‫هﺎی ﺁﻣﺎری ﭼﻨﺪ‬

‫ﻣﺘﻐﲑی اﺳﺘﻔﺎدﻩ آﺭد‪ .‬ﺑﺎ ﺳﻴﺎﺳﺖ ‪ OSCAR‬ﻣﯽ ﺗﻮان‬ ‫ﳘﻪ ﻣﺭاﺡﻞ ﻏﺭﺑﺎﻟﮕﺭی را در ﻳﻚ ﻣﺭﺡﻠﻪ در هﻔﺘﻪ‬ ‫‪ ١٢‬ﺡﺎﻣﻠﮕﯽ اﳒﺎم داد )ﺷﻜﻞ ‪.(٣‬‬

‫ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮی ﻣﺮﺡﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺡﻠﻪ‬ ‫* ﺒﺭﺍﯼ ﻫﺭ ﺨﺎﻨﻤﯽ ﺨﻁﺭ ﺩﺍﺸﺘﻥ ﺠﻨﻴﻥ ﻤﺒﺘﻼ ﺒﻪ ﻨﻘﺹ ﻜﺭﻭﻤﻭﺯﻭﻤﯽ‬ ‫ﻭﺠﻭﺩ ﺩﺍﺭﺩ‪.‬‬ ‫* ﺭﻴﺴﻙ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺒﺭ ﺍﺴﺎﺱ ﺴﻥ ﻤﺎﺩﺭ ﻭ ﺴﻥ ﺤﺎﻤﻠﮕﻲ ﺍﺴﺕ‪.‬‬ ‫* ﺭﻴﺴﻙ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻲ ﺒﺭﺍﯼ ﻫﺭ ﺒﻴﻤﺎﺭ ﺍﺯ ﺤﺎﺼل ﻀﺭﺏ ﺭﻴﺴﻙ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺩﺭ‬ ‫ﻴﻙ ﺴﺭﯼ ﻨﺴﺒﺕ ﺍﺤﺘﻤﺎﻟﯽ ﺒﺭ ﺍﺴﺎﺱ ﻨﺘﺎﻴﺞ ﺘﺴﺕ ﻫﺎﯼ ﻏﺭﺒﺎﻟﮕﺭﯼ ﺒﺩﺴﺕ ﻤﯽ‬ ‫ﺁﻴﺩ‪.‬‬ ‫* ﺒﻌﺩ ﺍﺯ ﺍﻨﺠﺎﻡ ﺘﺴﺕ‪ ،‬ﺭﻴﺴﻙ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺩﺭ ‪ LR‬ﺘﺴﺕ ﻀﺭﺏ ﻤﻲ ﺸﻭﺩ ﻭ ﻋﺩﺩ‬ ‫ﺒﺩﺴﺕ ﺁﻤﺩﻩ ﺭﻴﺴﻙ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺒﺭﺍﯼ ﺘﺴﺕ ﺒﻌﺩﯼ ﺍﺴﺕ‪.‬‬

‫ﺳﻮﻧﻮﮔـــﺮاﻓﯽ ‪ ١١ -١۴‬هﻔﺘــــﮕﯽ‬

‫‪١٨‬‬

‫‪The 11 – 13 +6 weeks scan‬‬


‫ﺳﻦ ﻡﺎدر و ﺳﻦ ﺣﺎﻡﻠﮕﯽ‬ ‫ﺧﻄﺭ اﳚﺎد ﺑﺴﻴﺎری از ﻧﻘﺎﻳﺺ آﺭوﻣﻮزوﻣﯽ ﺑﺎ‬ ‫اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻦ ﻣﺎدر‪ ،‬اﻓﺰاﻳﺶ‬

‫ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ)ﺷﻜﻞ ‪.(٤‬‬

‫ﺑﻌﻼوﻩ از ﺁﳒﺎﺋﯽ آﻪ اﺡﺘﻤﺎل ﻣﺭگ داﺧﻞ رﲪﯽ در‬ ‫ﺟﻨﲔ هﺎی ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻧﻘﺺ آﺭوﻣﻮزوﻣﯽ ﺑﻴﺸﱰ اﺳﺖ‪،‬‬ ‫ﺧﻄﺭ داﺷﱳ ﺟﻨﲔ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻧﻘﺺ‬

‫آﺭوﻣﻮزوﻣﯽ‪ ،‬ﺑﺎ‬

‫اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻦ ﺡﺎﻣﻠﮕﯽ آﺎهﺶ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ )ﺷﻜﻞ ‪.(٥‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪.٤‬‬

‫راﺑﻄﻪ ﺳﻦ ﻣﺎدر ﺑﺎ ﻧﻘﺎﻳﺺ آﺭوﻣﻮزوﻣﯽ ﺟﻨﲔ‬

‫ﺳﻮﻧﻮﮔـــﺮاﻓﯽ ‪ ١١ -١۴‬هﻔﺘــــﮕﯽ‬

‫‪١٩‬‬

‫‪The 11 – 13 +6 weeks scan‬‬


‫ﺷﻜﻞ ‪.٥‬‬

‫راﺑﻄﻪ ﺳﻦ ﺡﺎﻣﻠﮕﯽ ﺑﺎ اﺧﺘﻼﻻت آﺭوﻣﻮزوﻣﯽ‪.‬‬

‫ﺧﻄﻮط ﻧﺸﺎﻧﺪهﻨﺪﻩ رﻳﺴﻚ ﻧﺴﺒﯽ ﺑﺭ اﺳﺎس رﻳﺴﻚ ‪ ١٠‬هﻔﺘﮕﯽ‬ ‫ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬

‫ﻗﺒﻞ از ﻣﻌﺭﻓﯽ روش هﺎی ﺗﺸﺨﻴﺼﯽ ﭘﺭی ﻧﺎﺗﺎل‪،‬‬ ‫رﻳﺴﻚ‬

‫ﲣﻤﲔ‬

‫ﺑﺭ‬

‫ﺳﻦ‬

‫اﺳﺎس‬

‫ﺑﻮد‬

‫ﻣﺎدر‬

‫)‪.(Hecht and Hook1994‬‬ ‫در ﭘﺎﻧﺰدﻩ ﺳﺎل اﺧﲑ‪ ،‬ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺗﺴﺖ هﺎی‬ ‫ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ‬

‫ﺳﻮﻧﻮﮔﺭاﻓﯽ‬

‫و‬

‫در‬

‫ﻣﺭاﺡﻞ‬

‫ﳐﺘﻠﻒ‬

‫ﺡﺎﻣﻠﮕﯽ‪ ،‬ﻻزم ﺷﺪ آﻪ رﻳﺴﻚ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺭ اﺳﺎس ﺳﻦ‬ ‫ﻣﺎدر‬

‫و‬

‫ﺳﻦ‬

‫ﺡﺎﻣﻠﮕﯽ‬

‫ﳏﺎﺳﺒﻪ‬

‫ﺷﻮد‬

‫)‪ 1999‬و‪ .(Snijders et al 1995‬اﻳﻦ ﲣﻤﲔ ﺑﺭ اﺳﺎس ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ‬ ‫ﻣﻴﺰان ﺷﻴﻮع ﺗﺭﻳﺰوﻣﯽ ‪ ٢١‬هﻨﮕﺎم ﺗﻮﻟﺪ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان‬ ‫ﺷﻴﻮع هﻨﮕﺎم ﺁﻣﻨﻴﻮ ﺳﻨﺘﺰ در ﺳﻪ ﻣﺎهﻪ دوم ﻳﺎ‬ ‫‪ CVS‬در ﺳﻪ ﻣﺎهﻪ اول در ﺧﺎﱎ هﺎی هﻢ ﺳﻦ ﺑﺪﺳﺖ‬ ‫ﻣﯽ ﺁﻳﺪ‪.‬‬

‫ﺳﻮﻧﻮﮔـــﺮاﻓﯽ ‪ ١١ -١۴‬هﻔﺘــــﮕﯽ‬

‫‪٢٠‬‬

‫‪The 11 – 13 +6 weeks scan‬‬


‫ﻣﺭگ‬

‫ﻣﻴﺰان‬ ‫ﺗﺭﻳﺰوﻣﯽ‬

‫ﺧﻮدﲞﻮد‬ ‫ﺑﲔ‬

‫‪،٢١‬‬

‫در‬ ‫هﻔﺘﻪ‬

‫هﺎی‬

‫ﺟﻨﲔ‬ ‫‪١٢‬‬

‫ﻣﺒﺘﻼ‬

‫ﺑﻪ‬

‫آﻪ‬

‫‪NT‬‬

‫)زﻣﺎﻧﯽ‬

‫اﻧﺪازﻩ ﮔﲑی ﻣﯽ ﺷﻮد( و هﻔﺘﻪ ‪ ٤٠‬ﺡﺪود ‪ ٣٠‬درﺻﺪ‪،‬‬ ‫ﺑﲔ هﻔﺘﻪ ‪) ١٦‬زﻣﺎﻧﯽ آﻪ ﺗﺴﺖ هﺎی ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ‬ ‫اﳒﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد( و هﻔﺘﻪ ‪ ٤٠‬ﺡﺪود ‪ ٢٠‬درﺻﺪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫از روش هﺎی ﻣﺸﺎﲠﯽ ﺑﺭای ﲣﻤﲔ رﻳﺴﻚ ﺳﺎﻳﺭ‬ ‫ﻧﻘﺎﻳﺺ‬

‫آﺭوﻣﻮزوﻣﯽ‬

‫اﺳﺘﻔﺎدﻩ‬

‫ﺷﺪﻩ‬

‫اﺳﺖ‪.‬‬

‫رﻳﺴﻚ‬

‫ﺗﺭﻳﺰوﻣﯽ ‪ ١٨‬و ‪ ١٣‬ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻦ ﻣﺎدر اﻓﺰاﻳﺶ و‬ ‫ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻦ ﺡﺎﻣﻠﮕﯽ آﺎهﺶ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ‪ .‬ﻣﻴﺰان‬ ‫ﺳﻘﻂ و ﻣﺭگ ﺟﻨﲔ ﺑﲔ ‪ ١٢‬و ‪ ٤٠‬هﻔﺘﮕﯽ ﺡﺪود ‪٨٠‬‬ ‫درﺻﺪ اﺳﺖ )ﺟﺪول ‪.(٢‬‬ ‫ﺳﻨﺪرم ﺗﺭﻧﺭ اﻏﻠﺐ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻧﺪاﺷﱳ آﺭوﻣﻮزوم‪X‬‬

‫ﭘﺪری اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺭاﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺷﻴﻮع ﺳﻨﺪرم ﺗﺭﻧﺭ‬ ‫ﺑﻪ ﺳﻦ ﻣﺎدر ﺑﺴﺘﮕﯽ ﻧﺪارد‪ .‬ﻣﻴﺰان ﺷﻴﻮع ﺳﻨﺪرم‬ ‫ﺗﺭﻧﺭ در هﻔﺘﻪ ‪ ٢٠ ،١٢‬و ‪ ٤٠‬ﺑﱰﺗﻴﺐ ﻳﻚ در ‪،١٥٠٠‬‬ ‫ﻳﻚ در ‪ ٣٠٠٠‬و ﻳﻚ در ‪ ٤٠٠٠‬ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﻣﻴﺰان‬ ‫ﺑﺭوز‬

‫ﺳﺎﻳﺭ‬

‫ﻧﻘﺎﻳﺺ‬

‫آﺭوﻣﻮزوم‬

‫ﺟﻨﺴﯽ‬

‫)‪،٤٧xxx‬‬

‫‪ (٤٧xyy ،٤٧xxy‬ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻦ ﻣﺎدر ﺗﻐﻴﲑ ﭼﻨﺪاﻧﯽ‬ ‫ﻧﺪارﻧﺪ‪ .‬از ﺁﳒﺎﺋﯽ آﻪ در اﻳﻦ ﻣﻮارد‪ ،‬ﻣﻴﺰان‬ ‫ﻣﺭگ‬

‫ﺟﻨﲔ‬

‫ﻧﺴﺒﺖ‬

‫ﺑﻪ‬

‫ﺟﻨﲔ‬

‫هﺎی‬

‫ﻧﺭﻣﺎل‬

‫ﺗﻔﺎوﺗﯽ‬

‫ﻧﺪارد‪ ،‬ﻣﻴﺰان آﻞ ﺷﻴﻮع )ﺡﺪود ﻳﻚ در ﭘﺎﻧﺼﺪ( ﺑﺎ‬ ‫اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻦ ﺡﺎﻣﻠﮕﯽ آﺎهﺶ ﳕﯽ ﻳﺎﺑﺪ‪.‬‬ ‫ﭘﻠﯽ ﭘﻠﻮﺋﻴﺪی ﺡﺪود ‪ ٢‬درﺻﺪ از ﺡﺎﻣﻠﮕﯽ هﺎ‬ ‫را در ﺑﺭ ﻣﯽ ﮔﲑد‪ ،‬وﻟﯽ ﭼﻮن ﺑﺴﻴﺎر آﺸﻨﺪﻩ اﺳﺖ‪،‬‬ ‫ﺑﻨﺪرت در ﺗﻮﻟﺪهﺎی زﻧﺪﻩ دﻳﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬ﺷﻴﻮع ﺁن‬

‫ﺳﻮﻧﻮﮔـــﺮاﻓﯽ ‪ ١١ -١۴‬هﻔﺘــــﮕﯽ‬

‫‪٢١‬‬

‫‪The 11 – 13 +6 weeks scan‬‬


‫در‬

‫هﻔﺘﻪ‬

‫در‪٢٠٠٠‬‬

‫ﺟﺪول ‪.٢‬‬

‫‪١٢‬‬

‫و‬

‫‪٢٠‬‬

‫و ﻳﻚ در‬

‫ﺡﺎﻣﻠﮕﯽ‬

‫ﺑﱰﺗﻴﺐ‬

‫ﺡﺪود‬

‫ﻳﻚ‬

‫‪ ٢٥٠٠٠٠‬ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫رﻳﺴﻚ ﲣﻤﻴﻨﯽ ) ﻳﻚ ﺑﻪ ازای ﻉﺪد ذآﺭ ﺷﺪﻩ(‬

‫ﺗﺭﻳﺰوﻣﯽ ‪ ١٨ ،٢١‬و ‪ ١٣‬و راﺑﻄﻪ ﺁن ﺑﺎ ﺳﻦ ﻣﺎدر و ﺳﻦ‬ ‫ﺡﺎﻣﻠﮕﯽ‬

‫اﺛﺮ ﺱﻦ ﻣﺎدر و ﺱﻦ ﺡﺎﻣﻠﮕﯽ ﺑﺮ رﻳﺱﻚ‬ ‫ﻧﻘﺎﻳﺺ آﺮوﻣﻮزوﻣﯽ‬ ‫* ﺭﻴﺴﻙ ﺘﺭﻴﺯﻭﻤﯽ ﺒﺎ ﺍﻓﺯﺍﻴﺵ ﺴﻥ ﻤﺎﺩﺭ ﺍﻓﺯﺍﻴﺵ ﻤﯽ ﻴﺎﺒﺩ‪.‬‬ ‫* ﺭﻴﺴﻙ ﺴﻨﺩﺭﻡ ﺘﺭﻨﺭ ﻭ ﺘﺭﻴﭙﻠﻭﺌﻴﺩﯼ ﺒﺎ ﺍﻓﺯﺍﻴﺵ ﺴﻥ ﻤﺎﺩﺭ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻨﻤﯽ‬ ‫ﻜﻨﺩ‪.‬‬ ‫* ﺩﺭ ﺴﻥ ﺤﺎﻤﻠﮕﯽ ﭙﺎﺌﻴﻥ‪ ،‬ﺍﺤﺘﻤﺎل ﻨﻘﺎﻴﺹ ﻜﺭﻭﻤﻭﺯﻭﻤﯽ ﺒﻴﺸﺘﺭ ﺍﺴﺕ‪.‬‬ ‫* ﻤﻴﺯﺍﻥ ﻤﺭﮒ ﺠﻨﻴﻥ ﺩﺭ ﺴﻨﺩﺭﻡ ﺩﺍﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎﯼ ‪ ١٢‬ﻭ ‪ ٤٠‬ﺤﺩﻭﺩ‬ ‫‪ ٣٠‬ﺩﺭﺼﺩ ﻭ ﺒﻴﻥ ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎﯼ ‪ ١٦‬ﻭ ‪ ٤٠‬ﺤﺩﻭﺩ ‪ ٢٠‬ﺩﺭﺼﺩ ﺍﺴﺕ‪.‬‬ ‫* ﺩﺭ ﺘﺭﻴﺯﻭﻤﯽ ‪ ١٨‬ﻭ ‪ ١٣‬ﻭ ﺴﻨﺩﺭﻡ ﺘﺭﻨﺭ‪ ،‬ﻤﻴﺯﺍﻥ ﻤﺭﮒ ﺠﻨﻴﻥ ﺩﺭ ﻫﻔﺘﻪ‬ ‫ﻫﺎﯼ ‪ ١٢‬ﺘﺎ ‪ ،٤٠‬ﺤﺩﻭﺩ ‪ ٨٠‬ﺩﺭﺼﺩ ﺍﺴﺕ‪.‬‬

‫ﺳﻮﻧﻮﮔـــﺮاﻓﯽ ‪ ١١ -١۴‬هﻔﺘــــﮕﯽ‬

‫‪٢٢‬‬

‫‪The 11 – 13 +6 weeks scan‬‬


‫ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻗﺒﻠﯽ ﺕﺮﻳﺰوﻡﯽ‬ ‫در ﺧﺎﱎ ﺡﺎﻣﻠﻪ ای آﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺟﻨﲔ ﻳﺎ ﺑﭽﻪ‬ ‫ﻣﺒﺘﻼ‬

‫ﺑﻪ‬

‫ﺗﺭﻳﺰوﻣﯽ‬

‫ﺑﻴﺸﱰ‬

‫از‬

‫ﻣﻴﺰان‬

‫دارد‪،‬‬ ‫ﻣﻮرد‬

‫وﺟﻮد‬

‫ﺧﻄﺭ‬

‫اﻧﺘﻈﺎر‬

‫ﺗﺭﻳﺰوﻣﯽ‬ ‫ﺳﻦ‬

‫ﺑﺭای‬

‫وی‬

‫ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬رﻳﺴﻚ ﻉﻮد در ﺧﺎﳕﯽ آﻪ ﻗﺒﻼ ﺡﺎﻣﻠﮕﯽ‬ ‫ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﻨﺪرم داون داﺷﺘﻪ‪ ،‬ﺡﺪود ‪ ٠/٧٥‬درﺻﺪ‬ ‫ﺑﻴﺸﱰ از ﻣﻴﺰان ﺧﻄﺭ ﺑﺭای ﳘﺎن ﺳﻦ و ﳘﺎن ﺳﻦ‬ ‫ﺡﺎﻣﻠﮕﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺭاﻳﻦ رﻳﺴﻚ ﺗﺭﻳﺰوﻣﯽ ‪٢١‬‬ ‫در هﻔﺘﻪ دوازدهﻢ ﺑﺭای ﺧﺎﱎ ‪ ٣٥‬ﺳﺎﻟﻪ ای ﺑﺎ‬ ‫ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻗﺒﻠﯽ از ﻳﻚ در ‪ ٠/٤) ٢٤٩‬درﺻﺪ( ﺑﻪ ﻳﻚ‬ ‫در ‪ ١/١٥) ٨٧‬درﺻﺪ( اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ‪ ،‬و ﺑﺭای‬ ‫ﻳﻚ‬

‫ﺧﺎﱎ‬

‫و‬

‫ﺑﻴﺴﺖ‬

‫ﭘﻨﺞ‬

‫ﺳﺎﻟﻪ‪،‬‬

‫)‪ ٠/١٥٦‬درﺻﺪ( ﺑﻪ ﻳﻚ در‬ ‫اﻓﺰاﻳﺶ‬

‫از‬

‫در‬

‫ﻳﻚ‬

‫‪٩٤٦‬‬

‫‪ ٠/٨٥٦) ١١٧‬درﺻﺪ(‬

‫ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ‪.‬‬

‫در آﻤﱰ از ‪ ٥‬درﺻﺪ ﻣﻮاردی آﻪ در ﺡﺎﻣﻠﮕﯽ‬ ‫ﻗﺒﻠﯽ‬ ‫ﺑﻮدﻩ‬ ‫وﺟﻮد‬

‫ﺟﻨﲔ‬

‫دارای‬

‫ﻣﺒﺘﻼ‬

‫اﻧﺪ‪،‬ﻣﻮزاﺋﻴﺴﻢ‬ ‫دارد‬

‫آﻪ‬

‫در‬

‫ﭘﺪری‬

‫ﺑﻪ‬ ‫ﻳﺎ‬

‫ﭘﺭوﺳﻪ‬

‫ﺗﺭﻳﺰوﻣﯽ‬ ‫ﻳﻚ‬

‫ﻧﻘﺺ‬

‫ﻃﺒﻴﻌﯽ‬

‫‪٢١‬‬

‫ژﻧﺘﻴﻚ‬

‫ﺟﺪا‬

‫ﺷﺪن‬

‫آﺭوﻣﻮزوم )‪ ،(dysjunction‬اﺷﻜﺎل اﳚﺎد ﻣﯽ آﻨﺪ‪ .‬اﻳﻦ‬ ‫ﭘﺪﻳﺪﻩ‬

‫ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ‬

‫اﺡﺘﻤﺎﻟﯽ‬

‫اﻓﺰاﻳﺶ‬

‫رﻳﺴﻚ‬

‫ﻉﻮد‬

‫ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬در واﻗﻊ در اآﺜﺭ ﻣﻮارد )ﺑﻴﺶ از ‪٩٥‬‬ ‫درﺻﺪ(‪ ،‬رﻳﺴﻚ ﻉﻮد اﻓﺰاﻳﺶ ﳕﯽ ﻳﺎﺑﺪ‪ .‬ﺷﻮاهﺪ اﺧﲑ‬

‫ﺳﻮﻧﻮﮔـــﺮاﻓﯽ ‪ ١١ -١۴‬هﻔﺘــــﮕﯽ‬

‫‪٢٣‬‬

‫‪The 11 – 13 +6 weeks scan‬‬


‫دادﻩ‬

‫ﻧﺸﺎن‬

‫اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ‬

‫اﻧﺪ‬

‫اﺳﺖ‪.‬‬

‫آﻪ‬

‫ﻉﻮد‬

‫ﺑﻨﺎﺑﺭاﻳﻦ‬

‫ﺑﺭای‬

‫هﺭ‬

‫در‬

‫اآﺜﺭ‬

‫آﺭوﻣﻮزوم‬ ‫ﻣﻮارد‪،‬‬

‫ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ اﺡﺘﻤﺎﻟﯽ اﻓﺰاﻳﺶ ﻉﻮد‪ ،‬ﻣﻮزاﺋﻴﺴﻢ ﭘﺪری‬ ‫ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﻉﻮد ﻧﻘﺎﻳﺺ آﺮوﻣﻮزوﻣﯽ‬ ‫ﻼ ﻴﻙ ﺠﻨﻴﻥ ﻴﺎ ﺒﭽﻪ ﻤﺒﺘﻼ ﺒﻪ ﺘﺭﻭﻴﺯﻭﻤﯽ ﺩﺍﺸﺘﻪ‪ ،‬ﺨﻁﺭ‬ ‫* ﺍﮔﺭ ﺨﺎﻨﻤﯽ ﻗﺒ ﹰ‬ ‫ﺍﻴﺠﺎﺩ ﺘﺭﻴﺯﻭﻤﯽ ﺩﺭ ﺤﺎﻤﻠﮕﯽ ﺍﺨﻴﺭ‪ ٠/٧٥ ،‬ﺩﺭﺼﺩ ﺒﻴﺸﺘﺭ ﺍﺯ ﺭﻴﺴﻙ ﺍﻭﻟﻴﻪ‬ ‫ﺍﺴﺕ‪.‬‬ ‫* ﻋﻭﺩ ﺒﺭﺍﯼ ﻫﺭ ﻜﺭﻭﻤﻭﺯﻭﻡ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﯽ ﺍﺴﺕ‪.‬‬

‫ﺕﺮاﻧﺲ ﻟﻮﻧﺴﯽ ﮔﺮدن‬

‫)‪(NT: Nuchal Translucency‬‬

‫‪ NT‬ﺟﻨﲔ ﺑﻄﻮر ﻃﺒﻴﻌﯽ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻦ ﺡﺎﻣﻠﮕﯽ‬ ‫اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ‪ .‬در هﺭ ﺳﻦ ﺡﺎﻣﻠﮕﯽ )ﺑﺭ اﺳﺎس‬ ‫‪،(CRL‬‬

‫ﺿﺨﺎﻣﺖ‬

‫)‪(Likelihood Ratio: LR‬‬

‫ﻳﻚ‬

‫‪NT‬‬

‫اﳚﺎد‬

‫ﻣﯽ‬

‫ﻧﺴﺒﺖ‬ ‫آـﻪ‬

‫آﻨﺪ‬

‫اﺡﺘﻤﺎﻟﯽ‬ ‫در‬

‫رﻳﺴﻚ‬

‫اوﻟﻴﻪ_ ﺑـﺭ اﺳﺎس ﺳﻦ ﻣﺎدر و ﺳﻦ ﺡﺎﻣﻠﮕﯽ_‪ ،‬ﺿﺭب‬ ‫ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬هﺭ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان ‪ NT‬ﺑﻴﺸﱰ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻣﻴﺰان ‪LR‬‬

‫ﺑﻴﺸﱰ و ﺑﻨﺎﺑﺭاﻳﻦ رﻳﺴﻚ ﺑﻴﺸﱰ‬

‫اﺳﺖ‪ .‬ﻉﻜﺲ اﻳﻦ‬

‫ﻗﻀﻴﻪ ﻧﻴﺰ ﺻﺎدق ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ )ﺷﻜﻞ ‪.(٦‬‬

‫ﺳﻮﻧﻮﮔـــﺮاﻓﯽ ‪ ١١ -١۴‬هﻔﺘــــﮕﯽ‬

‫‪٢٤‬‬

‫‪The 11 – 13 +6 weeks scan‬‬


‫ﺷﻜﻞ‬

‫‪ .٦‬رﻳﺴﻚ ﺗﺭﻳﺰوﻣﯽ ‪ ٢١‬در هﻔﺘﻪ دوازدﻩ ﺑﺭ اﺳﺎس‬

‫ﺳﻦ ﻣﺎدر )رﻳﺴﻚ اوﻟﻴﻪ( و اﺛﺭ ﺿﺨﺎﻣﺖ ‪.NT‬‬

‫ﺳﻮﻧﻮﮔـــﺮاﻓﯽ ‪ ١١ -١۴‬هﻔﺘــــﮕﯽ‬

‫‪٢٥‬‬

‫‪The 11 – 13 +6 weeks scan‬‬


‫اﺳﺘﺨﻮان ﺑﻴﻨﯽ و ﺳﺎﻳﺮ ﻡﺎرآﺮهﺎﯼ ﺳﻮﻧﻮﮔﺮاﻓﯽ‬ ‫ﺳﻪ ﻡﺎهﻪ اول‬ ‫ً در ‪ ٦٠-٧٠‬درﺻﺪ ﺟﻨﲔ هﺎی ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ‬ ‫ﺗﻘﺭﻳﺒﺎ‬ ‫ﺳﻨﺪرم‬

‫داون‬

‫و‬

‫‪٢‬‬

‫درﺻﺪ‬

‫ﺟﻨﲔ‬

‫هﺎی‬

‫ﻧﺭﻣﺎل‪،‬در‬

‫ﺳﻮﻧﻮﮔﺭاﻓﯽ ‪ ١١-١٤‬هﻔﺘﮕﯽ‪ ،‬اﺳﺘﺨﻮان ﺑﻴﻨﯽ دﻳﺪﻩ‬ ‫ﳕﯽ ﺷﻮد‪ .‬ﻧﺎهﻨﺠﺎری ﺷﻜﻞ اﻣﻮاج داﭘﻠﺭ‬

‫)‪(Waveform‬‬

‫ً در‪ ٦٥ -٧٠‬درﺻﺪ ﺟﻨﲔ هﺎی‬ ‫ﳎﺭای ورﻳﺪی ﺗﻘﺭﻳﺒﺎ‬ ‫ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ داون و ‪ ٥‬درﺻﺪ ﺟﻨﲔ هﺎی ﻃﺒﻴﻌﯽ دﻳﺪﻩ‬ ‫ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬ﳘﭽﻨﲔ ﺷﻴﻮع دﻳﮕﺭ ﻳﺎﻓﺘﻪ هﺎی ﻏﲑ ﻃﺒﻴﻌﯽ‬ ‫ﺳﻮﻧﻮﮔﺭاﻓﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﮔﺰوﻣﻔﺎﻟﻮس )‪ ،(exomphalos‬ﺑﺰرﮔﯽ‬ ‫ﻣﺜﺎﻧﻪ )‪ ،(Megacystis‬ﺷﺭﻳﺎن ﻣﻨﻔﺭد ﻧﺎﻓﯽ‪ ،‬در اﺧﺘﻼﻻت‬ ‫آﺭوﻣﻮزوﻣﯽ ﺧﺎص ﺑﻴﺸﱰ اﺳﺖ‪ .‬هﺭ آﺪام از اﻳﻦ‬ ‫ﻳﺎﻓﺘﻪ هﺎی ﺳﻮﻧﻮﮔﺭاﻓﯽ دارای ﻳﻚ ﻧﺴﺒﺖ اﺡﺘﻤﺎﻟﯽ‬ ‫)‪ (LR‬اﺳﺖ آﻪ در رﻳﺴﻚ اوﻟﻴﻪ ﺿﺭب ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬

‫ﺕﺴﺖ هﺎﯼ ﺑﻴﻮﺵﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ﺳﺮم ﻡﺎدر در ﺳﻪ ﻡﺎهﻪ‬ ‫اول‬ ‫ﺑﻄﻮر ﻃﺒﻴﻌﯽ ﻣﻴﺰان ‪ Free β-hCG‬ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻦ‬ ‫ﺡﺎﻣﻠﮕﯽ‪ ،‬آﺎهﺶ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ‪ ،‬وﻟﯽ در ﺗﺭﻳﺰوﻣﯽ ‪،٢١‬‬ ‫ﻣﻘﺪار ﺁن اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ‪ .‬ﻣﻴﺰان ‪ PAPP-A‬ﺑﻄﻮر‬ ‫ﻃﺒﻴﻌﯽ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻦ ﺡﺎﻣﻠﮕﯽ‪ ،‬اﻓﺰاﻳﺶ و در‬

‫ﺳﻮﻧﻮﮔـــﺮاﻓﯽ ‪ ١١ -١۴‬هﻔﺘــــﮕﯽ‬

‫‪٢٦‬‬

‫‪The 11 – 13 +6 weeks scan‬‬


‫ﺳﻨﺪرم داون آﺎهﺶ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ‪ .‬در هﺭ ﺳﻦ ﺡﺎﻣﻠﮕﯽ‪،‬‬ ‫ﻣﻴﺰان ‪ Free β-hCG‬و ‪ PAPP-A‬ﻳﻚ ﻧﺴﺒﺖ اﺡﺘﻤﺎﻟﯽ ﻣﺸﺨﺺ‬ ‫دارﻧﺪ آﻪ در رﻳﺴﻚ اوﻟﻴﻪ ﺿﺭب ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬هﺭ ﭼﻪ‬ ‫ﻣﻴﺰان ‪ β-hCG‬ﺑﻴﺸﱰ و ﻣﻴﺰان ‪ PAPP-A‬آﻤﱰ ﺑﺎﺷﺪ‪،‬‬ ‫اﺡﺘﻤﺎل ﺗﺭﻳﺰوﻣﯽ ‪ ٢١‬ﺑﻴﺸﱰ اﺳﺖ )ﺷﻜﻞ ‪.(٧‬‬

‫ﺷﻜﻞ‬

‫‪ . ٧‬ﺧﻄﺭ وﺟﻮد ﺗﺭﻳﺰوﻣﯽ ‪ ٢١‬در هﻔﺘﻪ ‪ ١٢‬ﺑﺭ اﺳﺎس‬

‫ﺳﻦ ﻣﺎدر و اﺛﺭ ﻣﻴﺰان ‪)Free β-hCG‬ﲰﺖ ﭼﭗ ( و ‪)PAPP-A‬ﲰﺖ‬ ‫راﺳﺖ(‬

‫ﺳﻮﻧﻮﮔـــﺮاﻓﯽ ‪ ١١ -١۴‬هﻔﺘــــﮕﯽ‬

‫‪٢٧‬‬

‫‪The 11 – 13 +6 weeks scan‬‬


‫ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺗﺮاﻧﺲ ﻟﻮﺳﻨﯽ ﮔﺮدن ﺟﻨﻴﻦ‬ ‫هﻴﮕﺮوم آﻴﺴﺘﻴﻚ‪ ،‬ادم ﮔﺮدن و ﺕﺮاﻧﺲ ﻟﻮﺳﻨﯽ‬ ‫ﮔﺮدن‬ ‫ﺳﻪ‬

‫در‬

‫دوم‬

‫ﻣﺎهﻪ‬

‫ﺳﻮم‬

‫و‬

‫ﲡﻤﻊ‬

‫ﺡﺎﻣﻠﮕﯽ‪،‬‬

‫ﻏﲑ ﻃﺒﻴﻌﯽ ﻣﺎﻳﻊ ﭘﺸﺖ ﮔﺭدن ﺟﻨﲔ‪ ،‬ﺑﻌﻨﻮان هﻴﮕﺭوم‬ ‫آﻴﺴﺘﻴﻚ‬

‫ﻳﺎ‬

‫و‬

‫ﮔﺭدﻧﯽ‬

‫ادم‬

‫ﺗﻠﻘﯽ‬

‫)‪(nuchal edema‬‬

‫ً در ‪ ٧٥‬درﺻﺪ ﺟﻨﲔ هﺎی ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬ﺗﻘﺭﻳﺒﺎ‬ ‫هﻴﮕﺭوم آﻴﺴﺘﻴﻚ‪ ،‬اﺧﺘﻼل آﺭوﻣﻮزوﻣﯽ وﺟﻮد دارد و‬ ‫در ‪ ٩٥‬درﺻﺪ ﻣﻮارد‪ ،‬اﻳﻦ اﺧﺘﻼل ﺳﻨﺪرم ﺗﺭﻧﺭ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﻣﯽ‬

‫ﮔﺭدﻧﯽ‬

‫ادم‬

‫ﻉﻠﻞ‬

‫ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ‬

‫دارد‪.‬‬

‫ً در ﻳﻚ ﺳﻮم ﻣﻮارد‪ ،‬اﺧﺘﻼل آﺭوﻣﻮزوﻣﯽ‬ ‫ﺗﻘﺭﻳﺒﺎ‬ ‫وﺟﻮد‬

‫دارد‬

‫آﻪ‬

‫درﺻﺪ‬

‫‪٧٥‬‬

‫ﻣﻮارد‬

‫ﻣﺭﺑﻮط‬

‫ﺑﻪ‬

‫ﺗﺭﻳﺰوﻣﯽ ‪ ١٨‬ﻳﺎ ‪ ٢١‬ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﳘﭽﻨﲔ ادم ﮔﺭدﻧﯽ‬ ‫ﳑﻜﻦ‬

‫اﺳﺖ‬

‫دﻳﺴﭙﻼزی‬ ‫ﻣﺎدرزادی‪،‬‬

‫ﺑﺪﻟﻴﻞ‬

‫ﻧﻘﺎﻳﺺ‬

‫اﺳﻜﻠﺘﯽ‬

‫ﻗﻠﺒﯽ‪-‬ﻉﺭوﻗﯽ‪،‬‬ ‫‪،(Skeletal‬‬

‫)‪dysplasia‬‬

‫اﺧﺘﻼﻻت‬

‫ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻚ‬

‫و‬

‫رﻳﻮی‪،‬‬ ‫ﻉﻔﻮﻧﺖ‬

‫ﳘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ‬

‫ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬در هﺭ ﺻﻮرت و ﺡﺘﯽ در ﺻﻮرت ﻧﺭﻣﺎل ﺑﻮدن‬ ‫آﺭوﻣﻮزوم‬

‫ﭘﻴﺶ‬

‫ﺁﮔﻬﯽ‬

‫ﺟﻨﲔ‬

‫هﺎی‬

‫دارای‬

‫ﮔﺭدﻧﯽ‪ ،‬ﺑﺪ اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﺳﻮﻧﻮﮔـــﺮاﻓﯽ ‪ ١١ -١۴‬هﻔﺘــــﮕﯽ‬

‫‪٢٨‬‬

‫‪The 11 – 13 +6 weeks scan‬‬

‫ادم‬


‫در ﺳﻪ ﻣﺎهﻪ اول ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻳﺎ‬ ‫ﻉﺪم وﺟﻮد ‪ Septation‬و ﮔﺴﱰش ﺑﻪ آﻞ ﺳﻄﺢ ﺑﺪن ﻳﺎ‬ ‫ﳏﺪود ﺑﻮدن ﺑﻪ ﮔﺭدن‪ ،‬از واژﻩ ﺗﺭاﻧﺲ ﻟﻮﺳﻨﺴﯽ‬ ‫ﮔﺭدن )‪ (NT‬اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬در ﻃﻮل ﺳﻪ ﻣﺎهﻪ‬ ‫دوم‪ ،‬ﺗﺭاﻧﺲ ﻟﻮﺳﻨﺴﯽ از ﺑﲔ ﻣﯽ رود و در ﻣﻮارد‬ ‫ﳑﻜﻦ‬

‫آﻤﯽ‬

‫اﺳﺖ‬

‫ادم‬

‫ﺑﺼﻮرت‬

‫ﮔﺭدﻧﯽ‬

‫ﻳﺎ‬

‫هﻴﮕﺭوم‬

‫آﻴﺴﺘﻴﻚ ﺑﺎ ﻳﺎ ﺑﺪون هﻴﺪروﭘﺲ ﺟﻨﺭاﻟﻴﺰﻩ ﺗﻈﺎهﺭ‬ ‫آﻨﺪ‪ .‬ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺗﻈﺎهﺭ ﺳﻮﻧﻮﮔﺭاﻓﯽ ﺿﺎﻳﻌﻪ‪،‬‬ ‫ﳕﯽ ﺗﻮان ﻣﻴﺰان ﺑﺭوز ﻧﻘﺎﻳﺺ آﺭوﻣﻮزوﻣﯽ و ﻳﺎ‬ ‫ﭘﻴﺶ ﺁﮔﻬﯽ را ﻣﺸﺨﺺ آﺭد‪.‬‬ ‫اﻓﺰاﻳﺶ ‪ NT‬در ﺗﺭﻳﺰوﻣﯽ ‪ ،٢١‬ﺳﻨﺪرم ﺗﺭﻧﺭ‪،‬‬ ‫ﺳﺎﻳﺭ ﻧﻘﺎﻳﺺ آﺭوﻣﻮزوﻣﯽ‪ ،‬ﺧﻴﻠﯽ از ﺳﻨﺪرم هﺎی‬ ‫ژﻧﺘﻴﻜﯽ و ﻧﺎهﻨﺠﺎری هﺎی ﺟﻨﻴﻨﯽ دﻳﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺑﺭوز اﻳﻦ اﺧﺘﻼﻻت ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺿﺨﺎﻣﺖ‬ ‫دارد‬

‫ﻧﻪ‬

‫ﺑﻪ‬

‫ﺑﻨﺎﺑﺭاﻳﻦ رﻳﺴﮏ‬

‫ﺷﻜﻞ‬

‫ﻇﺎهﺭی‬

‫ﺗﺭاﻧﺲ‬

‫‪NT‬‬

‫ﻟﻮﺳﻨﺴﯽ‪.‬‬

‫ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺭ ﭘﺎﻳﻪ اﻧﺪازﻩ ﮔﲑی‬

‫ﺿﺨﺎﻣﺖ و ﻧﻪ ﺑﺭ اﺳﺎس ﺷﻜﻞ ﻇﺎهﺭی ‪ NT‬ﺗﻌﻴﲔ ﺷﺪﻩ و‬ ‫ارزﻳﺎﺑﯽ ﺷﻮد‪.‬‬

‫ﺳﻮﻧﻮﮔـــﺮاﻓﯽ ‪ ١١ -١۴‬هﻔﺘــــﮕﯽ‬

‫‪٢٩‬‬

‫‪The 11 – 13 +6 weeks scan‬‬


‫‪ -Nuchal Translucency‬ﺗﻌﺮﻳﻒ‬ ‫* ‪ NT‬ﺘﻅﺎﻫﺭ ﺴﻭﻨﻭﮔﺭﺍﻓﻴﻙ ﺘﺠﻤﻊ ﻤﺎﻴﻊ ﭙﺸﺕ ﮔﺭﺩﻥ ﺠﻨﻴﻥ ﺩﺭ ﺴﻪ ﻤﺎﻫﻪ‬ ‫ﺍﻭل ﺤﺎﻤﻠﮕﯽ ﻤﯽ ﺒﺎﺸﺩ‪.‬‬ ‫* ﺍﻴﻥ ﺘﻅﺎﻫﺭ ﺒﺩﻭﻥ ﺘﻭﺠﻪ ﺒﻪ ﮔﺴﺘﺭﺩﮔﯽ ﻭ ﻭﺠﻭﺩ ﻴﺎ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ‬ ‫‪ ،Septation‬ﺘﺭﺍﻨﺱ ﻟﻭﺴﻨﺴﯽ ﻨﺎﻤﻴﺩﻩ ﻤﯽ ﺸﻭﺩ‪.‬‬ ‫* ﺒﺭﻭﺯ ﻨﻘﺎﻴﺹ ﻜﺭﻭﻤﻭﺯﻭﻤﯽ ﻭ ﺴﺎﻴﺭ ﺍﺨﺘﻼﻻﺕ ﺒﺴﺘﮕﯽ ﺒﻪ ﺴﺎﻴﺯ ﻭ‬ ‫ﻀﺨﺎﻤﺕ ‪ NT‬ﺩﺍﺭﺩ ﻨﻪ ﺒﻪ ﺸﻜل ﻅﺎﻫﺭﯼ ﺘﺭﺍﻨﺱ ﻟﻭﺴﻨﺴﯽ ‪.‬‬ ‫* ﺩﺭ ﻁﻭل ﺴﻪ ﻤﺎﻫﻪ ﺩﻭﻡ‪ ،‬ﺘﺭﺍﻨﺱ ﻟﻭﺴﻨﺴﯽ ﺍﺯ ﺒﻴﻥ ﻤﯽ ﺭﻭﺩ ﻭ ﺩﺭ‬ ‫ﺘﻌﺩﺍﺩ ﻜﻤﯽ ﺍﺯ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﻤﻤﻜﻥ ﺍﺴﺕ ﺍﺩﻡ ﮔﺭﺩﻨﯽ ﻴﺎ ﻫﻴﮕﺭﻭﻡ ﻜﻴﺴﺘﻴﻙ‪ -‬ﺒﺎ ﻴﺎ‬ ‫ﺒﺩﻭﻥ ﻫﻴﺩﺭﻭﭙﺱ ﺟﻨﺮاﻟﻴﺰﻩ ‪ -‬ﺍﻴﺠﺎﺩ ﺸﻭﺩ‪.‬‬

‫اﻧﺪازﻩ ﮔﻴﺮﯼ ‪NT‬‬ ‫ﺑﺪﺳﺖ ﺁوردن ﻳﻚ اﻧﺪازﻩ ﻗﺎﺑﻞ اﻉﺘﻤﺎد ﺑﺴﺘﮕﯽ‬ ‫ﺑﻪ ﺁﻣﻮزش ﻣﻨﺎﺳﺐ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد دارد‪ ،‬ﺑﻄﻮری آﻪ‬ ‫اﻳﻦ اﻧﺪازﻩ ﮔﲑی ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺭاد ﳐﺘﻠﻒ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ‬ ‫ﻣﺸﺎﲠﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﺳﻮﻧﻮﮔـــﺮاﻓﯽ ‪ ١١ -١۴‬هﻔﺘــــﮕﯽ‬

‫‪٣٠‬‬

‫‪The 11 – 13 +6 weeks scan‬‬


‫ﺳﻦ ﺣﺎﻡﻠﮕﯽ و ﻃﻮل ﺳﺮﯼ‪ -‬دﻡﯽ)‪(CRL‬‬ ‫ﺳﻦ ﺡﺎﻣﻠﮕﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺭای اﻧﺪازﻩ ﮔﲑی ‪،NT‬‬ ‫هﻔﺘﻪ‬

‫‪١١-١٤‬‬

‫ﺡﺎﻣﻠﮕﯽ‬

‫ﻣﯽ‬

‫ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫در‬

‫ﺳﻦ‬

‫اﻳﻦ‬

‫ﺡﺎﻣﻠﮕﯽ‪ ،‬ﺡﺪاﻗﻞ و ﺡﺪاآﺜﺭ ‪ CRL‬ﺑﱰﺗﻴﺐ ‪ ٤٥‬و ‪٨٤‬‬ ‫ﻣﻴﻠﯽ ﻣﱰ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ دو دﻟﻴﻞ‪ ،‬ﻳﺎزدﻩ هﻔﺘﮕﯽ ﺑﻌﻨﻮان ﺡﺪاﻗﻞ‬ ‫ﺳﻦ ﺡﺎﻣﻠﮕﯽ ﺑﺭای اﻧﺪازﻩ ﮔﲑی ‪ NT‬در ﻧﻈﺭ ﮔﺭﻓﺘﻪ‬ ‫ﺷﺪﻩ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪-١‬‬

‫ﺗﺴﺖ‬

‫ﻧﻴﺎز‬

‫ﻏﺭﺑﺎﻟﮕﺭی‬

‫ﺑﻪ‬

‫دﺳﱰﺳﯽ‬

‫ﺗﺴﺖ‬

‫ﺑﻪ‬

‫ﺗﺸﺨﻴﺼﯽ دارد و ‪ CVS‬ﻗﺒﻞ از ﻳﺎزدﻩ هﻔﺘﮕﯽ ﺑﺎ‬ ‫ﻉﻮارﺿﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ‬

‫)‪(Transverse Limb reduction defects‬‬

‫ﳘﺭاﻩ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ -٢‬ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺳﻮﻧﻮﮔﺭاﻓﯽ ﺧﻴﻠﯽ از ﻧﻘﺎﻳﺺ‬ ‫دﻳﮕﺭ ﺟﻨﻴﻨﯽ از اﻳﻦ ﺳﻦ ﺡﺎﻣﻠﮕﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ‬ ‫هﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫اﻧﻨﺴﻔﺎﻟﯽ‬

‫ﺑﻌﻨﻮان‬ ‫ﻗﺒﻞ‬

‫ﻣﺜﺎل‬ ‫از‬

‫ﺗﺸﺨﻴﺺ‬

‫هﻔﺘﻪ‬

‫ﻳﺎزدﻩ‬

‫وﺟﻮد‬

‫‪acrania‬‬

‫ﺡﺎﻣﻠﮕﯽ‬

‫و‬

‫ﻣﻴﺴﺭ‬

‫ﻧﻴﺴﺖ‪ ،‬زﻳﺭا ﻗﺒﻞ از اﻳﻦ ﺳﻦ ﺡﺎﻣﻠﮕﯽ‪ ،‬ارزﻳﺎﺑﯽ‬ ‫ﻣﺭاآﺰ اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ ﲨﺠﻤﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﻉﺘﻤﺎد ﻧﻴﺴﺖ‪.‬‬ ‫ارزﻳﺎﺑﯽ ﭼﻬﺎر ﺡﻔﺭﻩ ﻗﻠﺐ و ﺷﺭﻳﺎن هﺎی ﺑﺰرگ ﻓﻘﻂ‬ ‫ﺑﻌﺪ از دﻩ هﻔﺘﮕﯽ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺭ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﳘﭽﻨﻴﻦ‬ ‫در ‪ ٨-١٠‬هﻔﺘﮕﯽ ﳘﻪ ﺟﻨﲔ هﺎ دارای ﻓﺘﻖ‬

‫‪Midgut‬‬

‫هﺴﺘﻨﺪ آﻪ ﺑﺼﻮرت ﻳﻚ ﺗﻮدﻩ هﻴﭙﺭاآﻮژن در‬

‫‪Base‬‬

‫ﺑﻨﺪﻧﺎف دﻳﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺭاﻳﻦ در اﻳﻦ ﺳﻦ‬

‫ﺳﻮﻧﻮﮔـــﺮاﻓﯽ ‪ ١١ -١۴‬هﻔﺘــــﮕﯽ‬

‫‪٣١‬‬

‫‪The 11 – 13 +6 weeks scan‬‬


‫ﳕﯽ ﺗﻮان اﮔﺰوﻣﻔﺎﻟﻮس را ﺗﺸﺨﻴﺺ داد‪.‬‬

‫ﺡﺎﻣﻠﮕﯽ‪،‬‬

‫ﻣﺜﺎﻧﻪ ﻓﻘﻂ در ‪ ٥٠‬درﺻﺪ ﺟﻨﲔ هﺎ در دﻩ هﻔﺘﮕﯽ‪،‬‬ ‫در ‪ ٨٠‬درﺻﺪ در ﻳﺎزدﻩ هﻔﺘﮕﯽ و در ﲤﺎم ﺟﻨﲔ هﺎ‬ ‫در دوازدﻩ هﻔﺘﮕﯽ دﻳﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺑﻪ‬

‫دﻟﻴﻞ‬

‫ﺳﻪ‬

‫ﺳﻦ‬

‫ﻣﻬﻢ‪،‬‬

‫‪١٣+٦‬‬

‫ﺡﺎﻣﻠﮕﯽ‬

‫هﻔﺘﮕﯽ)کﻪ در اﻳﻦ آﺘﺎب ﺟﻬﺖ راﺡﺖ ﺗﺭ ﺑﻮدن از‬ ‫‪١٤‬‬

‫هﻔﺘﮕﯽ‬

‫اﺳﺘﻔﺎدﻩ‬

‫ﻣﯽ‬

‫آﻨﻴﻢ‪-‬‬

‫ﺗﻮﺿﻴﺢ‬

‫ﻣﱰﺟﻢ(‬

‫ﺑﻌﻨﻮان ﺡﺪاآﺜﺭ ﺳﻦ ﺡﺎﻣﻠﮕﯽ ﺑﺭای ارزﻳﺎﺑﯽ‬

‫‪NT‬‬

‫اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻩ اﺳﺖ‪:‬‬ ‫ﻣﯽ ﺗﻮان ﺡﺎﻣﻠﮕﯽ را‬

‫‪ -١‬در ﺟﻨﲔ هﺎی ﻣﺒﺘﻼ‪،‬‬

‫زودﺗﺭ و ﺑﺎ ﻉﻮارض آﻤﱰ ﺧﺘﻢ آﺭد‪.‬‬ ‫‪ -٢‬ﲡﻤﻊ ﻏﲑ ﻃﺒﻴﻌﯽ ﻣﺎﻳﻊ ﭘﺸﺖ ﮔﺭدن ﺟﻨﲔ هﺎی ﻣﺒﺘﻼ‬ ‫ﺑﻪ ﻧﻘﺎﻳﺺ آﺭوﻣﻮزوﻣﯽ در هﻔﺘﻪ هﺎی ‪ ١٤-١٨‬ﻧﺴﺒﺖ‬ ‫ﺑﻪ ﻗﺒﻞ از ‪ ١٤‬هﻔﺘﮕﯽ‪ ،‬آﻤﱰ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﺡﺘﻤﺎل‬

‫‪-٣‬‬

‫اﻧﺪازﻩ‬

‫ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ‬

‫ﮔﲑی‬

‫در‬

‫‪١٠-١٣‬‬

‫هﻔﺘﮕﯽ‪ ٩٨-١٠٠ ،‬درﺻﺪ اﺳﺖ و در هﻔﺘﻪ ‪ ١٤‬ﺑﺪﻟﻴﻞ‬ ‫و ﻣﺸﻜﻞ ﺗﺭ ﺑﻮدن اﻧﺪازﻩ‬

‫ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻉﻤﻮدی ﺟﻨﲔ‬

‫ﮔﲑی‪ ،‬ﻣﻴﺰان ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ‪ ٩٠‬درﺻﺪ اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﺕﺼﻮﻳﺮ و اﻧﺪازﻩ ﮔﻴﺮﯼ‬ ‫در ارزﻳﺎﺑﯽ ﺿﺨﺎﻣﺖ ‪ ،NT‬دﺳﺘﮕﺎﻩ ﺳﻮﻧﻮﮔﺭاﻓﯽ‬ ‫ﺑﺎﻳﺪ از ﻗﺪرت ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﺎﻻﻳﯽ ﺑﺭﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ و‬ ‫‪Video- Loop function‬‬

‫کﺎﻟﻴﭙﺭی‬

‫و‬

‫داﺷﺘﻪ‬

‫ﺑﺎﺷﺪ‬

‫آﻪ‬

‫ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ دﻗﺖ ﻳﻚ دهﻢ ﻣﻴﻠﯽ ﻣﱰ اﻧﺪازﻩ ﮔﲑی‬ ‫آﻨﺪ‪.‬‬

‫ﺗﻘﺭﻳﺒﺎ‬ ‫ً‬

‫در‬

‫‪٩٥‬‬

‫درﺻﺪ‬

‫ﻣﻮارد‬

‫ﻣﯽ‬

‫ﺗﻮان‬

‫ﺑﺭاﺡﺘﯽ ‪ NT‬را ﺑﺎ ﺳﻮﻧﻮﮔﺭاﻓﯽ ﺷﻜﻤﯽ اﻧﺪازﻩ ﮔﲑی‬

‫ﺳﻮﻧﻮﮔـــﺮاﻓﯽ ‪ ١١ -١۴‬هﻔﺘــــﮕﯽ‬

‫‪٣٢‬‬

‫‪The 11 – 13 +6 weeks scan‬‬


‫و‬

‫آﺭد‬

‫در‬

‫ﺑﻘﻴﻪ‬

‫ﻣﻮارد‬

‫ﺑﺎﻳﺪ‬

‫ﺳﻮﻧﻮﮔﺭاﻓﯽ‬

‫از‬

‫واژﻳﻨﺎل اﺳﺘﻔﺎدﻩ آﺭد‪ .‬ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺳﻮﻧﻮﮔﺭاﻓﯽ ﺷﻜﻤﯽ‬ ‫و واژﻳﻨﺎل ﻳﻜﺴﺎن اﺳﺖ‪.‬‬ ‫در ﺗﺼﻮﻳﺭی آﻪ ‪ NT‬اﻧﺪازﻩ ﮔﲑی ﻣﯽ ﺷﻮد‪،‬‬ ‫ﺑﺎﻳﺪ ﻓﻘﻂ ﺳﺭ و ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻی ﻗﻔﺴﻪ ﺳﻴﻨﻪ دﻳﺪﻩ ﺷﻮد‬ ‫)ﺷﻜﻞ ‪ .(٨‬ﺗﺼﻮﻳﺭ ﺑﺎﻳﺪ در ﺡﺪ اﻣﻜﺎن ﺑﺰرگ ﺷﻮد‬ ‫‪،‬در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺡﺭآﺖ آﻮﭼﻚ ‪ ،callipers‬ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان‬ ‫‪ ٠/١‬ﻣﻴﻠﯽ ﻣﱰ اﻧﺪازﻩ را ﺗﻐﻴﲑ ﻣﯽ دهﺪ‪ .‬هﻨﮕﺎم‬ ‫ﺑﺰرگ آﺭدن ﺗﺼﻮﻳﺭ‪ -‬ﻗﺒﻞ ﻳﺎ ﺑﻌﺪ از ﻓﺭﻳﺰ )‪(freeze‬‬

‫آﺭدن‪ -‬ﺑﺎﻳﺪ ‪ gain‬را آﺎهﺶ داد‪.‬‬ ‫اﻳﻦ آﺎر از ﻗﺭار دادن ‪ callipers‬روی ﻟﺒﻪ ﻣﺎت‬ ‫)‪(fuzzy‬‬

‫آﻪ‬

‫ﺑﺎﻉﺚ‬

‫آﻢ‬

‫ﺷﺪن‬

‫ﻣﻴﺰان‬

‫‪NT‬‬

‫ﻣﯽ‬

‫ﺷﻮد‪،‬‬

‫ﺟﻠﻮﮔﲑی ﻣﯽ آﻨﺪ‪ .‬ﺟﻬﺖ اﻧﺪازﻩ ﮔﲑی ﺻﺡﻴﺢ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻚ‬ ‫ﺗﺼﻮﻳﺭ ﺳﺎژﻳﺘﺎل ﺧﻮب‪ -‬ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺼﻮﻳﺭی آﻪ ﺑﺭای‬ ‫‪ CRL‬ﻻزم اﺳﺖ‪ -‬و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ‬

‫‪neutral‬‬

‫وﺟﻮد داﺷﺘﻪ‬

‫ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬در ﺻﻮرﺗﯽ آﻪ ﺟﻨﲔ دﭼﺎر هﻴﭙﺭاآﺴﺘﺎﻧﺴﻴﻮن‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ‪ NT ،‬ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ‪ ٠/٦‬ﻣﻴﻠﯽ ﻣﱰ اﻓﺰاﻳﺶ و‬ ‫هﻨﮕﺎم ﻓﻠﻜﺴﻴﻮن‪ ،‬ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ‪ ٠/٤‬ﻣﻴﻠﯽ ﻣﱰ آﺎهﺶ‬ ‫ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ‪.‬‬

‫ﺳﻮﻧﻮﮔـــﺮاﻓﯽ ‪ ١١ -١۴‬هﻔﺘــــﮕﯽ‬

‫‪٣٣‬‬

‫‪The 11 – 13 +6 weeks scan‬‬


‫ﺷﻜﻞ ‪.٨‬‬

‫ﺗﺼﺎوﻳﺭ ﺳﻮﻧﻮﮔﺭاﻓﯽ ﻳﻚ ﺟﻨﲔ ‪ ١٢‬هﻔﺘﻪ ای‪ .‬در هﺭ ﺷﺶ ﺗﺼﻮﻳﺭ‬

‫ﻣﻘﻄﻊ ﺳﺎژﻳﺘﺎل ﺧﻮﺑﯽ وﺟﻮد دارد‪ .‬ﺗﺼﻮﻳﺭ )‪ (a‬ﺟﻬﺖ اﻧﺪازﻩ ﮔﲑی ‪NT‬‬ ‫ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ‪ .‬زﻳﺭا ﻓﻘﻂ ﺳﺭ و ﺑﺎﻻی ﺗﻮراکﺲ در ﺗﺼﻮﻳﺭ دﻳﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد و‬ ‫ﻏﺸﺎی ﮔﺭدﻧﯽ ﻧﺎزك آﺎﻣﻼ ﺟﺪا از ﭘﺭدﻩ ﺁﻣﻨﻴﻮن دﻳﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺗﺼﻮﻳﺭ )‪ (b‬ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﯽ ﺑﺭای اﻧﺪازﻩ ﮔﲑی ‪ NT‬ﺧﻴﻠﯽ آﻢ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺗﺼﻮﻳﺭ )‪ (c‬ﮔﺭدن ﺟﻨﲔ دﭼﺎر هﻴﭙﺭاآﺴﺘﺎﻧﺴﻴﻮن اﺳﺖ‪ .‬ﺗﺼﻮﻳﺭ )‪ (d‬ﮔﺭدن‬ ‫دﭼﺎر ﻓﻠﻜﺴﻴﻮن زﻳﺎد اﺳﺖ‪ .‬ﺗﺼﻮﻳﺭ )‪ (e‬ﻣﻘﺪار ﻣﺎآﺰﳝﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺟﻬﺖ ‪ NT‬در‬ ‫ﻧﻈﺭ ﮔﺭﻓﺘﻪ ﺷﻮد‪ .‬در ﺗﺼﻮﻳﺭ ) ‪ (f‬ﺑﻨﺪ ﻧﺎف دور ﮔﺭدن ﺟﻨﲔ اﺳﺖ‪ .‬در اﻳﻦ‬ ‫ﻣﻮارد ﺑﺎﻳﺪ ‪ NT‬ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﺋﲔ ﺑﻨﺪ ﻧﺎف اﻧﺪازﻩ ﮔﲑی ﺷﻮد و ﻣﻴﺎﻧﮕﲔ ﺁن‬ ‫ﺟﻬﺖ ارزﻳﺎﺑﯽ رﻳﺴﻚ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻗﺭار ﮔﲑد‪.‬‬

‫ﺳﻮﻧﻮﮔـــﺮاﻓﯽ ‪ ١١ -١۴‬هﻔﺘــــﮕﯽ‬

‫‪٣٤‬‬

‫‪The 11 – 13 +6 weeks scan‬‬


‫از ﺁﳒﺎﻳﯽ آﻪ در اﻳﻦ ﺳﻦ ﺡﺎﻣﻠﮕﯽ ﭘﻮﺳﺖ ﺟﻨﲔ‬ ‫و‬

‫ﭘﺭدﻩ‬

‫ﻏﺸﺎهﺎی‬

‫ﺁﻣﻨﻴﻮن‬

‫ﻧﺎزآﯽ‬

‫هﺴﺘﻨﺪ‪،‬‬

‫ﺑﺎﻳﺪ‬

‫آﺎﻣﻼ ﻣﺭاﻗﺐ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﺗﺎ اﻳﻦ دو را از هﻢ ﺗﺸﺨﻴﺺ‬ ‫دهﻴﻢ‪ .‬ﺟﻬﺖ اﻳﻦ آﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﻢ ﻣﻨﺘﻈﺭ ﺡﺭآﺖ‬ ‫ﺧﻮدﲞﻮدی ﺟﻨﲔ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﻳﺎ ﺿﺭﺑﺎت ﺁرام و ﺳﺭﻳﻊ ﺑﻪ‬ ‫ﺷﻜﻢ ﻣﺎدر وارد آﻨﻴﻢ و ﻳﺎ از ﻣﺎدر ﲞﻮاهﻴﻢ آﻪ‬ ‫ﺳﺭﻓﻪ آﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻴﺸﱰﻳﻦ ﺿﺨﺎﻣﺖ ‪ NT‬ﺑﲔ ﭘﻮﺳﺖ و ﻣﻬﺭﻩ هﺎی‬ ‫ﮔﺭدﻧﯽ ﺑﺎﻳﺪ اﻧﺪازﻩ ﮔﲑی ﺷﻮد)ﺷﻜﻞ ‪.(٨‬‬ ‫‪ Callipers‬ﺑﺎﻳﺪ روی ﺧﻄﯽ آﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ ‪ NT‬را ﻧﺸﺎن‬ ‫ﻣﯽ دهﺪ‪ ،‬ﻗﺭار ﮔﲑد و ‪ crossbar‬آﺎﻟﻴﭙﺭ ﺑﺎﻳﺪ روی‬ ‫ﺧﻂ ﺳﻔﻴﺪ ﻟﺒﻪ دﻳﺪﻩ ﺷﻮد ﻧﻪ در ﻣﺎﻳﻊ ﮔﺭدﻧﯽ‪ .‬در‬ ‫ﺳﻮﻧﻮﮔﺭاﻓﯽ‬

‫ﻃﻮل‬

‫ﺑﺎﻳﺪ‬

‫ﺑﻴﺶ‬

‫از‬

‫ﻳﻜﺒﺎر‬

‫‪NT‬‬

‫را‬

‫ً ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﺸﱰﻳﻦ ﻣﻘﺪار‬ ‫اﻧﺪازﻩ ﮔﲑی آﺭد و ‪‬ﺎﻳﺘﺎ‬ ‫را ﺛﺒﺖ آﺭد‪.‬‬ ‫در ‪ ٥-١٠‬درﺻﺪ ﻣﻮارد ﳑﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻨﺪ ﻧﺎف دور‬ ‫ﮔﺭدن ﺟﻨﲔ ﺑﺎﺷﺪ و اﻳﻦ ﺑﺎﻉﺚ اﻓﺰاﻳﺶ آﺎذب‬

‫‪NT‬‬

‫ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬در اﻳﻦ ﻣﻮارد ‪ NT‬ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﺋﲔ ﺑﻨﺪ ﻧﺎف‬ ‫ً از ﻣﻴﺎﻧﮕﲔ ﺁ‪‬ﺎ‬ ‫اﻧﺪازﻩ ﮔﲑی ﻣﯽ ﺷﻮد و ‪‬ﺎﻳﺘﺎ‬ ‫اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد )ﺷﻜﻞ ‪.(٨f‬‬ ‫از‬ ‫اﺳﺘﻌﻤﺎل‬

‫ﻧﻈﺭ‬

‫ﺑﺎﻟﻴﻨﯽ‬

‫ﺳﻴﮕﺎر‪،‬‬

‫ﭘﺎرﻳﺘﯽ‪،‬ﮔﺭاوﻳﺪﻳﺘﯽ‪،‬‬

‫دﻳﺎﺑﺖ‪،‬‬

‫اﻟﻘﺎی‬

‫ﺡﺎﻣﻠﮕﯽ‪،‬‬

‫ﺧﻮﻧﺭﻳﺰی در اواﻳﻞ ﺡﺎﻣﻠﮕﯽ و ﺟﻨﺲ ﺟﻨﲔ اﺛﺭی ﺑﺭ‬ ‫ﻣﻴﺰان ‪ NT‬ﻧﺪارﻧﺪ‪ .‬در ‪ ٩٥‬درﺻﺪ ﻣﻮارد ﺗﻔﺎوت‬ ‫‪ intra-observer‬و‬

‫‪ inter-observer‬آﻤﱰ از ‪ ٠/٥‬ﻣﻴﻠﯽ ﻣﱰ‬

‫اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﺳﻮﻧﻮﮔـــﺮاﻓﯽ ‪ ١١ -١۴‬هﻔﺘــــﮕﯽ‬

‫‪٣٥‬‬

‫‪The 11 – 13 +6 weeks scan‬‬


‫اﻧﺤﺮاف از اﻧﺪازﻩ ﻃﺒﻴﻌﯽ‬ ‫ﺿﺨﺎﻣﺖ ‪ NT‬ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ‪ CRL‬اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻨﺎﺑﺭاﻳﻦ‬ ‫ﺡﺎﻣﻠﮕﯽ‬

‫در‬

‫ﻣﻬﻢ‬

‫ﺻﻮرت‬ ‫اﺳﺖ‪.‬‬

‫اﻓﺰاﻳﺶ‬

‫‪،NT‬‬

‫داﻧﺴﱳ‬

‫ﻳﻚ‬

‫ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ‬

‫آﻪ‬

‫در‬

‫ﺳﻦ‬ ‫ﺷﺎﻣﻞ‬

‫‪٩۶١٢٧‬ﺡﺎﻣﻠﮕﯽ ﺑﻮد‪ ،‬ﻣﻴﺰان ﻣﻴﺎﻧﻪ و ﺻﺪك ﻧﻮد و‬ ‫ﭘﻨﺞ در ﺟﻨﲔ هﺎی دارای ‪ CRL=٤٥‬ﻣﻴﻠﯽ ﻣﱰ‪ ،‬ﺑﱰﺗﻴﺐ‬ ‫‪١/٢‬‬

‫و‬

‫‪٢/١‬‬

‫ﻣﻴﻠﯽ‬ ‫ﻣﻴﻠﯽ‬

‫‪CRL=٨٤‬‬

‫ﻣﱰ‬

‫ﺑﻮد‪،‬‬

‫در‬

‫ﻣﱰ‪،‬‬

‫‪١/٩‬‬

‫و‬

‫ﺡﺎﻟﯽ‬ ‫‪٢/٧‬‬

‫آﻪ‬

‫در‬

‫ﻣﻴﻠﯽ‬

‫ﻣﱰ‬

‫ﺑﻮد)‪.(Snijders et al 1998‬‬ ‫در ﻏﺭﺑﺎﻟﮕﺭی ﺑﺭای ﻧﻘﺎﻳﺺ آﺭوﻣﻮزوﻣﯽ‪ ،‬رﻳﺴﻚ‬ ‫اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺭای هﺭ ﺑﻴﻤﺎر ﺑﺭ‬

‫اﺳﺎس ﺡﺎﺻﻞ ﺿﺭب‬

‫رﻳﺴﻚ اوﻟﻴﻪ‪ -‬ﺑﺭ ﺡﺴﺐ ﺳﻦ ﻣﺎدر و ﺳﻦ ﺡﺎﻣﻠﮕﯽ‪ -‬و‬ ‫‪ Likelihood ratio‬ﳏﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫‪ ،(LR) Likelihood ratio‬ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻴﺰان ‪ NT‬از ﻣﻴﺰان‬ ‫ﻧﺭﻣﺎل ﻣﻴﺎﻧﻪ ﺑﺭای ﺁن ‪ (Delta value) CRL‬ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد‬ ‫)ﺷﻜﻞ هﺎی ‪.(٩-١١‬‬ ‫در‬

‫ﺗﺴﺖ‬

‫هﺎی‬

‫ﻏﺭﺑﺎﻟﮕﺭی‬

‫آﻪ‬

‫از‬

‫ﻣﺎرآﺭهﺎی‬

‫ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد‪ ،‬روش ﳏﺎﺳﺒﻪ رﻳﺴﻚ‬ ‫ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ‪ .‬در اﻳﻦ ﻣﻮارد‪ ،‬ﻏﻠﻈﺖ اﻧﺪازﻩ ﮔﲑی‬ ‫ﺷﺪﻩ‬

‫را‬

‫ﺑﻪ )‪ Multiple of the Median (MOM‬ﺡﺎﻣﻠﮕﯽ‬

‫ﻧﺭﻣﺎل ﺑﺎ ﳘﺎن ﺳﻦ ﺡﺎﻣﻠﮕﯽ ﺗﺒﺪﻳﻞ‬

‫ﻣﯽ آﻨﻴﻢ‪ .‬ﺳﭙﺲ‬

‫ﺗﻮزﻳﻊ زﻧﮕﻮﻟﻪ ای ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ ‪١٠‬‬

‫)‪ (NT MoM‬در‬

‫ﺗﺭﻳﺰوﻣﯽ ‪ ٢١‬و ﺡﺎﻣﻠﮕﯽ ﻧﺭﻣﺎل ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ ﺁﻳﺪ و‬

‫ﺳﻮﻧﻮﮔـــﺮاﻓﯽ ‪ ١١ -١۴‬هﻔﺘــــﮕﯽ‬

‫‪٣٦‬‬

‫‪The 11 – 13 +6 weeks scan‬‬


‫ً از ‪ Likelihood ratio‬ﺟﻬﺖ ﺗﻐﻴﲑ رﻳﺴﻚ اوﻟﻴﻪ‬ ‫‪‬ﺎﻳﺘﺎ‬ ‫اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬

‫ﺷﻜﻞ‬

‫‪ .٩‬ﻣﻴﺰان ‪ NT‬در ‪ ٣٢٦‬ﺟﻨﲔ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺗﺭﻳﺰوﻣﯽ ‪٢١‬‬

‫ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻧﺭﻣﺎل ﺑﺭای ﳘﺎن ‪) CRL‬ﺻﺪك ‪(٥-٩٥‬‬

‫ﺳﻮﻧﻮﮔـــﺮاﻓﯽ ‪ ١١ -١۴‬هﻔﺘــــﮕﯽ‬

‫‪٣٧‬‬

‫‪The 11 – 13 +6 weeks scan‬‬


‫ﺷﻜﻞ‬

‫‪ .١٠‬ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻴﺰان ﻣﻴﺎﻧﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ ‪ NT‬در‬

‫ﺟﻨﲔ هﺎی‬

‫ﻧﺭﻣﺎل )ﺧﻄﻮط ﺳﻴﺎﻩ( و ‪ ٣٢٦‬ﺟﻨﲔ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺗﺭﻳﺰوﻣﯽ ‪٢١‬‬ ‫)ﺧﻄﻮط ﺁﺑﯽ(‪.‬‬

‫ﺳﻮﻧﻮﮔـــﺮاﻓﯽ ‪ ١١ -١۴‬هﻔﺘــــﮕﯽ‬

‫‪٣٨‬‬

‫‪The 11 – 13 +6 weeks scan‬‬


‫ﺷﻜﻞ‬

‫‪ Likelihood ratio .١١‬ﺗﺭﻳﺰوﻣﯽ ‪ ٢١‬ﺑﺭ اﺳﺎس ﺗﻔﺎوت‬

‫ﻣﻴﺰان ‪ NT‬از ﻣﻴﺰان ﻣﻴﺎﻧﻪ‪.‬‬

‫اﺳﺘﻔﺎدﻩ از روش دﻟﺘﺎ ﺑﺭای ﺿﺨﺎﻣﺖ ‪ ،NT‬روش‬ ‫دﻗﻴﻘﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ )‪، (Spencer et al 2003‬‬

‫وﻟﯽ ‪ MoM‬روش‬

‫دﻗﻴﻘﯽ ﻧﻴﺴﺖ‪ .‬زﻳﺭا اوﻻ در ﺡﺎﻣﻠﮕﯽ هﺎی ﻧﺭﻣﺎل‪،‬‬ ‫ﺗﻮزﻳﻊ‬

‫‪MoM‬‬

‫‪NT‬‬

‫و‬

‫ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ‬

‫‪١٠‬‬

‫ﺁن‬

‫ﺑﺼﻮرت‬

‫ً ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻦ‬ ‫زﻧﮕﻮﻟﻪ ا ی )‪ (Gaussian‬ﻧﻴﺴﺖ‪ .‬دوﻣﺎ‬ ‫ﺡﺎﻣﻠﮕﯽ‪ ،‬اﳓﺭاف ﻣﻌﻴﺎر )‪ (Standard Deviation‬ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻴﺴﺖ‬ ‫ً ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﻪ ‪ MoM‬ﺑﺭای ﺗﺭﻳﺰوﻣﯽ ‪،٢١‬‬ ‫و ﺳﻮﻣﺎ‬ ‫ﻣﻴﺰان ﺛﺎﺑﺘﯽ از ﻣﻴﺎﻧﻪ ‪ MoM‬ﺡﺎﻣﻠﮕﯽ هﺎی ﻧﺭﻣﺎل‬ ‫ﻧﻴﺴﺖ‪ .‬اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ‪ MoM‬در هﻔﺘﻪ ﻳﺎزدهﻢ ﺑﺎﻉﺚ‬ ‫ﲣﻤﲔ ﺑﻴﺶ از ﺡﺪ و در هﻔﺘﻪ ﺳﻴﺰدهﻢ ﺑﺎﻉﺚ ﲣﻤﲔ‬ ‫آﻤﱰ از ﺡﺪ رﻳﺴﻚ ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬

‫اﻧﺪازﻩ ﮔﻴﺮﯼ ‪NT‬‬ ‫* ﺍﻨﺩﺍﺯﻩ ﮔﻴﺭﯼ ﺒﺎﻴﺩ ﺩﺭ ﻫﻔﺘﻪ ‪ ١١-١٣+٦‬ﻭ ﺒﺎ ‪٤٥-٨٤ ،CRL‬‬ ‫ﻤﻴﻠﯽ ﻤﺘﺭ ﺍﻨﺠﺎﻡ ﺸﻭﺩ‪.‬‬ ‫* ‪ NT‬ﺒﺎﻴﺩ ﺩﺭ ﻤﻘﻁﻊ ﻤﻴﺩﺴﺎﮊﻴﺘﺎل ﻭ ﺒﺎ ﻤﻭﻗﻌﻴﺕ ‪ neutral‬ﺍﻨﺩﺍﺯﻩ ﮔﻴﺭﯼ‬ ‫ﺸﻭﺩ‪.‬‬ ‫* ﺒﺎﻴﺩ ﻓﻘﻁ ﺴﺭ ﺠﻨﻴﻥ ﻭ ﻗﺴﻤﺕ ﺒﺎﻻﯼ ﺘﻭﺭﺍﻜﺱ ﺩﺭ ﺘﺼﻭﻴﺭ ﺒﺎﺸﺩ‪.‬‬ ‫ﺘﺼﻭﻴﺭ ﺘﺎ ﺤﺩ ﻤﻤﻜﻥ ﺒﺯﺭﮒ ﺸﻭﺩ‪ .‬ﺤﺭﻜﺕ ﻜﻡ ‪ ،callipers‬ﻤﻴﺯﺍﻥ ‪NT‬‬ ‫ﺭﺍ ﻓﻘﻁ ‪۰/۱‬ﻤﻴﻠﯽ ﻤﺘﺭ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻤﯽ ﺩﻫﺩ‪.‬‬

‫ﺳﻮﻧﻮﮔـــﺮاﻓﯽ ‪ ١١ -١۴‬هﻔﺘــــﮕﯽ‬

‫‪٣٩‬‬

‫‪The 11 – 13 +6 weeks scan‬‬


‫* ﺒﺎﻴﺩ ﺒﻴﺸﺘﺭﻴﻥ ﻀﺨﺎﻤﺕ ﺘﺭﺍﻨﺱ ﻟﻭﺴﻨﺴﯽ ﺯﻴﺭ ﺠﻠﺩﯼ ﺒﻴﻥ ﭙﻭﺴﺕ ﺩﺭ‬ ‫ﺒﺎﻓﺕ ﻨﺭﻡ ﺯﻴﺭ ﻤﻬﺭﻩ ﻫﺎﯼ ﮔﺭﺩﻨﯽ‪ ،‬ﺍﻨﺩﺍﺯﻩ ﮔﻴﺭﯼ ﺸﻭﺩ‪ .‬ﭙﻭﺴﺕ ﺠﻨﻴﻥ ﺒﺎﻴﺩ‬ ‫ﻼ ﺍﺯ ﺁﻤﻨﻴﻭﻥ ﻤﺘﻤﺎﻴﺯ ﺒﺎﺸﺩ‪.‬‬ ‫ﻜﺎﻤ ﹰ‬ ‫* ‪ callipers‬ﺒﺎﻴﺩ ﺭﻭﯼ ﺨﻁﻭﻁﯽ ﺒﺎﺸﺩ ﻜﻪ ﻀﺨﺎﻤﺕ ‪ NT‬ﺭﺍ ﻤﺸﺨﺹ‬ ‫ﻤﯽ ﻜﻨﻨﺩ‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﻴﻥ ‪ crossbar‬ﻜﺎﻟﻴﭙﺭ‪ ،‬ﻨﻴﺯ ﺒﺎﻴﺩ ﺩﺭ ﺍﻴﻥ ﻨﺎﺤﻴﻪ ﺒﺎﺸﺩ‪،‬‬ ‫ﺒﻁﻭﺭﯼ ﻜﻪ ﺒﻪ ﺴﺨﺘﯽ ﺩﺭ ﺨﻁ ﺴﻔﻴﺩ ﻟﺒﻪ ﺩﻴﺩﻩ ﺸﻭﺩ‪ crossbar .‬ﻨﺒﺎﻴﺩ ﺩﺭ‬ ‫ﻤﺎﻴﻊ ﮔﺭﺩﻨﯽ ﺩﻴﺩﻩ ﺸﻭﺩ‪.‬‬ ‫* ‪ NT‬ﺒﺎﻴﺩ ﭽﻨﺩ ﺒﺎﺭ ﺍﻨﺩﺍﺯﻩ ﮔﻴﺭﯼ ﺸﺩﻩ ﻭ ﻨﻬﺎﻴﺘﹰﺎ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺤﺩﺍﻜﺜﺭ ﺜﺒﺕ‬ ‫ﺸﻭﺩ‪.‬‬

‫ﺁﻡﻮزش و ارزﻳﺎﺑﯽ اﻧﺪازﻩ ﮔﻴﺮﯼ‬

‫‪NT‬‬

‫ﺟﻬﺖ داﺷﱳ ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻠﻴﻨﻴﻜﯽ ﺧﻮب‪ ،‬ﺑﺎﻳﺪ ﺁﻣﻮزش‬ ‫ﻣﻨﺎﺳﺐ و آﺎﻓﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺑﻌﻼوﻩ‬ ‫ارزﻳﺎﺑﯽ‬

‫ﻣﻨﻈﻢ‬

‫و‬

‫ﻣﺪاوم‬

‫وﺟﻮد ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ‬

‫آﻴﻔﯽ‬

‫ﺑﺭای‬

‫ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ‬

‫ﺑﺭﻧﺎﻣﻪ ﻏﺭﺑﺎﻟﮕﺭی ﻻزم اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﳘﻪ آﺴﺎﻧﯽ آﻪ ﺳﻮﻧﻮﮔﺭاﻓﯽ اﳒﺎم ﻣﯽ دهﻨﺪ‪،‬‬ ‫ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻳﻚ ﺗﺼﻮﻳﺭ ﺧﻮب و ﻗﺎﺑﻞ اﻉﺘﻤﺎد‬ ‫ﺳﺎژﻳﺘﺎل از ﺟﻨﲔ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ‬

‫‪CRL‬‬

‫را ﲞﻮﺑﯽ و دﻗﻴﻖ اﻧﺪازﻩ ﮔﲑی آﻨﻨﺪ‪ .‬اﻳﻦ اﻓﺭاد‬ ‫ﻣﯽ‬

‫ﺗﻮاﻧﻨﺪ‬

‫در‬

‫ﻉﺭض‬

‫ﺳﻮﻧﻮﮔـــﺮاﻓﯽ ‪ ١١ -١۴‬هﻔﺘــــﮕﯽ‬

‫‪٤٠‬‬

‫ﭼﻨﺪ‬

‫ﺳﺎﻉﺖ‪،‬‬

‫ﻣﻬﺎرت‬

‫‪The 11 – 13 +6 weeks scan‬‬


‫اﻧﺪازﻩ ﮔﲑی ‪ NT‬را ﺑﺪﺳﺖ ﺁورﻧﺪ‪ ،‬وﻟﯽ ﲠﺭ ﺡﺎل‬ ‫ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ‬

‫اﻧﺪازﻩ‬

‫دﻗﻴﻖ‬

‫ﮔﲑی‬

‫ﺑﺎ‬

‫ﻣﺪاوم‬

‫ﺁﻣﻮزش‬

‫هﺸﺘﺎد‬

‫ﻣﻴﺴﺭ اﺳﺖ‪ .‬ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺧﻮب ﺑﻌﺪ از ﺡﺪود‬

‫ﺳﻮﻧﻮﮔﺭاﻓﯽ ﺷﻜﻤﯽ و ﺻﺪ ﺳﻮﻧﻮﮔﺭاﻓﯽ واژﻳﻨﺎل ﺑﺪﺳﺖ‬ ‫ﻣﯽ ﺁﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت‬ ‫ﻣﺭﺗﺐ‬

‫زﻳﺎدی‬

‫ﺗﺼﺎوﻳﺭ‬

‫ﻧﺸﺎن‬

‫ﺟﻬﺖ‬

‫‪NT‬‬

‫ﻣﯽ‬

‫دهﻨﺪ‬

‫ارزﻳﺎﺑﯽ‬

‫آﻪ‬

‫آﻴﻔﯽ‬

‫آﻨﱰل‬

‫ﻣﺭآﺰ‬

‫و‬

‫ﺳﻮﻧﻮﮔﺭاﻓﺭ ﻻزم اﺳﺖ‪ .‬ﺗﻔﺎوت اﻧﺪازﻩ ﮔﲑی هﺎی ﺑﲔ‬ ‫ﺑﻌﺪ‬

‫ﻓﺭدی‪،‬‬

‫از‬

‫ﻓﺎزهﺎی‬

‫ﺁﻣﻮزﺷﯽ‪،‬‬

‫ﺑﻮﺿﻮح‬

‫آﺎهﺶ‬

‫ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ و آﻴﻔﻴﺖ ﺗﺼﺎوﻳﺭ و اﻧﺪازﻩ ﮔﲑی هﺎ‪،‬‬ ‫اﻓﺰاﻳﺶ‬

‫ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ‪.‬‬

‫ﺑﻨﻴﺎد ﻃﺐ ﺟﻨﻴﻨﯽ )‪ (Fetal Medicine Foundation‬آﻪ ﻳﻚ‬ ‫اﳒﻤﻦ‬

‫ﺧﲑﻳﻪ‬

‫در‬

‫اﻧﮕﻠﻴﺲ‬

‫ﻣﯽ‬

‫ﺑﺎﺷﺪ‪،‬‬

‫ﻳﻚ‬

‫ﺳﻴﺴﺘﻢ‬

‫ﺁﻣﻮزﺷﯽ ﺟﻬﺖ اﻧﺪازﻩ ﮔﲑی ‪ ،NT‬ﺗﺪوﻳﻦ آﺭدﻩ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺁﻣﻮزش ﺷﺎﻣﻞ ﻳﻚ دورﻩ ﺗﺌﻮری و دورﻩ هﺎی ﻉﻤﻠﯽ‪-‬‬ ‫ﺷﺎﻣﻞ‬

‫ﺗﺼﺎوﻳﺭ‬

‫ﻣﻨﺎﺳﺐ‪،‬‬

‫ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﯽ‬

‫درﺳﺖ‪،‬‬

‫ﻣﻘﻄﻊ‬

‫ﺳﺎژﻳﺘﺎل ﻣﻨﺎﺳﺐ‪ ،‬ﲤﺎﻳﺰ ﭘﻮﺳﺖ و ﺁﻣﻨﻴﻮن و درﺳﺖ‬ ‫ﻗﺭار دادن ‪ callipers‬ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ارزﻳﺎﺑﯽ آﻴﻔﯽ ﺑﺭ‬ ‫اﺳﺎس ﺗﻮزﻳﻊ اﻧﺪازﻩ ﮔﲑی ‪ NT‬و ﺗﺼﺎوﻳﺭ اراﺋﻪ‬ ‫ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻮﻧﻮﮔﺭاﻓﺭ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ)ﺷﻜﻞ ‪.(١٢‬‬

‫ﺳﻮﻧﻮﮔـــﺮاﻓﯽ ‪ ١١ -١۴‬هﻔﺘــــﮕﯽ‬

‫‪٤١‬‬

‫‪The 11 – 13 +6 weeks scan‬‬


‫‪ -NT‬ﺁﻡﻮزش و ارزﻳﺎﺑﯽ آﻴﻔﯽ‬ ‫* ﺠﻬﺕ ﺩﺍﺸﺘﻥ ﻨﺘﺎﻴﺞ ﺒﺎﻟﻴﻨﯽ ﺨﻭﺏ‪ ،‬ﺒﺎﻴﺩ ﺁﻤﻭﺯﺵ ﻜﺎﻓﯽ ﻭ ﻤﻨﺎﺴﺏ ﺒﺎﺸﺩ‪.‬‬ ‫* ﻭﺠﻭﺩ ﺴﻴﺴﺘﻡ ﻜﻨﺘﺭل ﻭ ﺍﺭﺯﻴﺎﺒﯽ ﻤﻨﻅﻡ ﻭ ﻤﺩﺍﻭﻡ‪ ،‬ﺠﻬﺕ ﻤﻭﻓﻘﻴﺕ‬ ‫ﺒﺭﻨﺎﻤﻪ ﻏﺭﺒﺎﻟﮕﺭﯼ ﻻﺯﻡ ﺍﺴﺕ‪.‬‬ ‫* ﺁﻤﻭﺯﺵ ﺒﺭ ﺍﺴﺎﺱ ﻴﻙ ﺩﻭﺭﻩ ﺘﺌﻭﺭﯼ ﻭ ﺩﻭﺭﻩ ﻫﺎﯼ ﻋﻤﻠﯽ ﺸﺎﻤل ﺍﺭﺍﺌﻪ‬ ‫ﺘﺼﺎﻭﻴﺭ ﻤﻨﺎﺴﺏ ﻭ ﺍﻨﺩﺍﺯﻩ ﮔﻴﺭﯼ ﺼﺤﻴﺢ ‪ NT‬ﻤﯽ ﺒﺎﺸﺩ‪.‬‬ ‫* ﺍﺭﺯﻴـﺎﺒﯽ ﻜﻴﻔﯽ ﺒـﺭ ﺍﺴﺎﺱ ﺘـﻭﺯﻴﻊ ﻤﻴﺯﺍﻥ ‪ NT‬ﻭ ﺘﺼﺎﻭﻴﺭ ﺍﺭﺍﺌـﻪ‬ ‫ﺸﺩﻩ ﺘـﻭﺴﻁ ﺴﻭﻨـﻭﮔﺭﺍﻓﺭ ﻤﯽ ﺒﺎﺸﺩ‪.‬‬

‫ﺳﻮﻧﻮﮔـــﺮاﻓﯽ ‪ ١١ -١۴‬هﻔﺘــــﮕﯽ‬

‫‪٤٢‬‬

‫‪The 11 – 13 +6 weeks scan‬‬


‫ﺷﻜﻞ‬

‫‪ .١٢‬ﺗﻮزﻳﻊ ﺿﺨﺎﻣﺖ ‪ .NT‬در ﺷﻜﻞ ‪ a‬ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻨﺎﺳﺐ‬

‫اﺳﺖ‪ .‬در ﺷﻜﻞ ‪ b‬اﻧﺪازﻩ هﺎ آﻤﱰ از ﺡﺪ ﲣﻤﲔ زدﻩ ﺷﺪﻩ‬ ‫اﻧﺪ‪ .‬در ﺷﻜﻞ ‪ c‬اﻧﺪازﻩ هﺎ ﺑﻴﺶ از ﺡﺪ ﲣﻤﲔ زدﻩ‬ ‫اﻧﺪ‪.‬‬

‫ﺳﻮﻧﻮﮔـــﺮاﻓﯽ ‪ ١١ -١۴‬هﻔﺘــــﮕﯽ‬

‫‪٤٣‬‬

‫‪The 11 – 13 +6 weeks scan‬‬

‫ﺷﺪﻩ‬


‫ﺿﺨﺎﻡﺖ ‪ NT‬و رﻳﺴﻚ ﻧﻘﺎﻳﺺ آﺮوﻡﻮزوﻡﯽ‬ ‫در ﺳﺎل ‪ ١٩٩٢‬ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ای اﳒﺎم ﺷﺪ آﻪ در ﺁن‬ ‫ﻗﺒﻞ از اﳒﺎم ‪ CVS‬ﺑﺭای آﺎرﻳﻮﺗﻴﭗ‪ NT ،‬ﺟﻨﲔ هﺎ‬ ‫اﻧﺪازﻩ ﮔﲑی ﻣﯽ ﺷﺪ‪ .‬در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ‪ ،‬ﮔﺰارش ﺷﺪ‬ ‫آﻪ‬

‫در‬

‫ﺗﻌﺪاد‬

‫آﺭوﻣﻮزوﻣﯽ‬

‫زﻳﺎدی‬

‫از‬

‫ﺟﻨﲔ‬

‫ﺿﺨﺎﻣﺖ ‪NT‬‬

‫داﺷﺘﻨﺪ‪،‬‬

‫هﺎﻳﯽ‬

‫آﻪ‬

‫اﻓﺰاﻳﺶ‬

‫ﻧﻘﺺ‬

‫ﻳﺎﻓﺘﻪ‬

‫ﺑﻮد )‪ .(Nicolaides et al 1992‬اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت‬ ‫ﺑﻌﺪی در اواﻳﻞ دهﻪ ‪ ١٩٩٠‬ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﻴﺪ‪ .‬ﺑﺎ‬ ‫ﲨﻊ ﺁوری ﻧﺘﺎﻳﺞ هﻔﺪﻩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺎﻣﻞ ‪ ١٦٩٠‬ﺟﻨﲔ ﺑﺎ‬ ‫اﻓﺰاﻳﺶ ‪ ،NT‬ﻣﻴﺰان ﺑﺭوز ﻧﻘﺎﻳﺺ آﺭوﻣﻮزوﻣﯽ ‪٢٩‬‬ ‫درﺻﺪ ﺑﻮد‬ ‫در‬

‫)‪.( Nicolaides 2004‬‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت‬

‫ﳐﺘﻠﻒ‬

‫ﻣﻴﺰان‬

‫ﺑﺭوز‬

‫ﻧﻘﺎﻳﺺ‬

‫آﺭوﻣﻮزوﻣﯽ ﺑﲔ ‪ ١١-٨٨‬درﺻﺪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد‪ .‬اﻳﻦ‬ ‫ﺗﻔﺎوت ﺑﺪﻟﻴﻞ اﺧﺘﻼف در ﺗﻮزﻳﻊ ﲨﻌﻴﺖ‪ ،‬ﺳﻦ ﻣﺎدر و‬ ‫ﺗﻌﺭﻳﻒ ﺡﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺰان ‪ NT‬ﻏﲑ ﻃﺒﻴﻌﯽ ) ﺑﲔ ‪٢-١٠‬‬ ‫ﻣﻴﻠﻲ ﻣﱰ( ﺑﻮد‪.‬‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اواﺳﻂ دهﻪ ‪ ١٩٩٠‬ﻧﺸﺎن دادﻩ اﻧﺪ‬ ‫آﻪ اوﻻ ﻣﻴﺰان ‪ NT‬ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻦ ﺡﺎﻣﻠﮕﯽ اﻓﺰاﻳﺶ‬ ‫ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ‪ .‬دوﻣﺎ‬ ‫ً در ﺗﺭﻳﺰوﻣﯽ ‪ ٢١‬و ﺑﻘﻴﻪ ﻧﻘﺎﻳﺺ‬ ‫ً رﻳﺴﻚ‬ ‫آﺭوﻣﻮزوﻣﯽ‪ NT ،‬اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ‪ .‬ﺳﻮﻣﺎ‬ ‫ﺗﺭﻳﺰوﻣﯽ‬

‫ﺑﺭ‬

‫اﺳﺎس‬

‫ﺿﺭب آﺭدن‬

‫رﻳﺴﻚ‬

‫) ﺑﺭ ﺡﺴﺐ ﺳﻦ ﻣﺎدر و ﺳﻦ ﺡﺎﻣﻠﮕﯽ ( در ‪LR‬‬

‫ﺳﻮﻧﻮﮔـــﺮاﻓﯽ ‪ ١١ -١۴‬هﻔﺘــــﮕﯽ‬

‫‪٤٤‬‬

‫اوﻟﻴﻪ‬ ‫ﺑﺪﺳﺖ‬

‫‪The 11 – 13 +6 weeks scan‬‬


‫ﺑﺭ اﺳﺎس ﺗﻔﺎوت ﻣﻴﺰان ‪NT‬‬

‫ﻣﯽ ﺁﻳﺪ‪LR .‬‬

‫از ﻣﻴﺰان ﻣﻴﺎﻧﻪ ﻧﺭﻣﺎل ﺑﺭای ﺁن ﺳﻦ ﺡﺎﻣﻠﮕﯽ )ﺑﺭ‬ ‫اﺳﺎس ‪(CRL‬‬

‫ﺑﺪﺳﺖ‬

‫ﻣﯽ‬

‫ﺁﻳﺪ‬

‫) ‪, Pandya et al 1995‬‬

‫‪.(Nicolaides et al 1994‬‬ ‫در‬

‫ﺻﻮرت‬

‫دادن‬

‫ﻗﺭار‬

‫ﺡﺪاﻗﻞ‬

‫رﻳﺴﻚ‬

‫‪١/٣٠٠‬‬

‫ﺑﻌﻨﻮان ﻏﺭﺑﺎﻟﮕﺭی ﻣﺜﺒﺖ‪ ،‬ﲣﻤﲔ زدﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد آﻪ در‬ ‫ﲨﻌﻴﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﲔ ﺳﻨﯽ ‪ ٢٨‬ﺳﺎل‪ ،‬ﻣﯽ ﺗﻮان‬ ‫‪ ٨٠‬درﺻﺪ ﺟﻨﲔ هﺎی ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ داون را ﺗﺸﺨﻴﺺ داد‪.‬‬ ‫در‬

‫اﻳﻨﺼﻮرت‬

‫ﺡﺪود‬

‫درﺻﺪ‬

‫‪٥‬‬

‫ﻣﺜﺒﺖ‬

‫آﺎذب‬

‫وﺟﻮد‬

‫دارد‪.‬‬

‫‪ -NT‬ﻡﺤﺎﺳﺒﻪ رﻳﺴﻚ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺮاﯼ ﺑﻴﻤﺎر‬ ‫* ﺭﻴﺴﻙ ﺘﺭﻴﺯﻭﻤﯽ ﺒﺭ ﺍﺴﺎﺱ ﺤﺎﺼل ﻀﺭﺏ ﺭﻴﺴﻙ ﺍﻭﻟﻴﻪ‪ -‬ﺒﺎ ﺘﻭﺠﻪ ﺒﻪ‬ ‫ﺴﻥ ﻤﺎﺩﺭ ﻭ ﺴﻥ ﺤﺎﻤﻠﮕﯽ‪ -‬ﻭ ‪ LR‬ﺒﺩﺴﺕ ﻤﯽ ﺁﻴﺩ‪.‬‬ ‫* ‪ LR‬ﺘﺭﺍﻨﺱ ﻟﻭﺴﻨﺴﯽ ﮔﺭﺩﻥ ﺒﺴﺘﮕﯽ ﺒﻪ ﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﻨﺩﺍﺯﻩ ‪ NT‬ﺒﺎ ﻤﻴﺎﻨﻪ‬ ‫ﻨﺭﻤﺎل ﺒﺭﺍﯼ ﺁﻥ ﺴﻥ ﺤﺎﻤﻠﮕﯽ ﺩﺍﺭﺩ‪.‬‬

‫ﺳﻮﻧﻮﮔـــﺮاﻓﯽ ‪ ١١ -١۴‬هﻔﺘــــﮕﯽ‬

‫‪٤٥‬‬

‫‪The 11 – 13 +6 weeks scan‬‬


‫ﻗﺮار دادن ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮﯼ ‪ NT‬در ارزﻳﺎﺑﯽ روﺕﻴﻦ‬ ‫آﻠﻴﻨﻴﻜﯽ‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻧﮕﺭ زﻳﺎدی در اﻳﻦ ﻣﻮرد‬ ‫اﳒﺎم ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ) ‪ .( Nicolaides 2004‬در ﺑﻌﻀﯽ از‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﻬﺖ ﺗﻌﺭﻳﻒ ﮔﺭوﻩ ﻏﺭﺑﺎﻟﮕﺭی ﻣﺜﺒﺖ از‬ ‫ﺡﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺰان ﻧﺭﻣﺎل ‪ NT‬ﻳﺎ از ﺗﺭآﻴﺐ رﻳﺴﻚ ﺳﻦ‬ ‫ﻣﺎدر و ﺗﻔﺎوت ﻣﻴﺰان ‪ NT‬ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﻪ ﻧﺭﻣﺎل ﺑﺭای‬ ‫ﺁن ﺳﻦ ﺡﺎﻣﻠﮕﯽ )ﺑﺭ اﺳﺎس ‪ (CRL‬اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﺪﻩ‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬ﻳﺎﻓﺘﻪ هﺎی ﻣﻬﻢ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد‬ ‫زﻳﺭ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪:‬‬ ‫‪ -١‬در ﺑﻴﺶ از ‪ ٩٩‬درﺻﺪ ﻣﻮارد ‪ NT‬ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ و‬ ‫ﲞﻮﺑﯽ اﻧﺪازﻩ ﮔﲑی ﺷﺪﻩ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫‪ -٢‬ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺗﻔﺎوت در ﺗﻮزﻳﻊ ﺳﻦ ﻣﺎدران‪ ،‬ﲨﻌﻴﺖ‬ ‫ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺡﺪاﻗﻞ رﻳﺴﻚ در ﻧﻈﺭ ﮔﺭﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ‪،‬‬ ‫ﺗﻔﺎوت‬

‫اﺟﺘﻨﺎب‬

‫ﻧﺎﭘﺬﻳﺭی‬

‫در‬

‫ﻣﻴﺰان‬

‫ﺗﺸﺨﻴﺺ‬

‫و‬

‫ﻣﻴﺰان ﻣﺜﺒﺖ آﺎذب وﺟﻮد داﺷﺖ‪.‬‬ ‫‪ -٣‬ﺑﺎ ﲨﻊ ﺁوری ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺡﺎوی ﺑﻴﺶ از ‪٢٠٠٠٠٠‬‬ ‫ﺡﺎﻣﻠﮕﯽ‪،‬‬

‫ﺷﺎﻣﻞ‬

‫ﺑﻴﺶ‬

‫از‬

‫‪٩٠٠‬‬

‫ﺗﺭﻳﺰوﻣﯽ ‪ ٢١‬ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از‬ ‫ﻏﺭﺑﺎﻟﮕﺭی‪ ،‬ﺑﺎ اﺡﺘﺴﺎب‬

‫ﺟﻨﲔ‬

‫ﻣﺒﺘﻼ‬

‫ﺑﻪ‬

‫‪ NT‬ﺑﻌﻨﻮان ﺗﺴﺖ‬

‫‪ ٥‬درﺻﺪ ﻣﺜﺒﺖ آﺎذب‪،‬‬

‫ﺑﻴﺶ از ‪ ٧٥‬درﺻﺪ ﺟﻨﲔ هﺎی ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺗﺭﻳﺰوﻣﯽ ‪٢١‬‬ ‫و ﺳﺎﻳﺭ ﻧﻘﺎﻳﺺ آﺭوﻣﻮزوﻣﯽ ﺗﺸﺨﻴﺺ دادﻩ ﺷﺪﻧﺪ‪.‬‬

‫ﺳﻮﻧﻮﮔـــﺮاﻓﯽ ‪ ١١ -١۴‬هﻔﺘــــﮕﯽ‬

‫‪٤٦‬‬

‫‪The 11 – 13 +6 weeks scan‬‬


‫ﳘﭽﻨﲔ ﺑﺎ اﺡﺘﺴﺎب ﻳﻚ درﺻﺪ ﻣﺜﺒﺖ آﺎذب‪ ،‬ﻣﻴﺰان‬ ‫ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺡﺪود ‪ ٦٠‬درﺻﺪ ﺑﻮد)‪.(Nicolaides 2004‬‬ ‫‪FMF‬‬

‫در ﺑﺰرﮔﱰﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﻪ ﺗﻮﺳﻂ‬ ‫)‪(Fetal Medicine Foundation‬‬

‫ﳘﺎهﻨﮓ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد‪ ،‬ﺡﺪود‬

‫‪ ١٠٠٣١١‬ﺡﺎﻣﻠﮕﯽ ﺗﻚ ﻗﻠﻮ ﺗﻮﺳﻂ ‪ ٣٠٦‬ﺳﻮﻧﻮﮔﺭاﻓﺭ‬ ‫ﺁﻣﻮزش دﻳﺪﻩ در ﺑﻴﺴﺖ و دو ﻣﺭآﺰ در اﻧﮕﻠﻴﺲ‪،‬‬ ‫ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪﻧﺪ) ‪ .(Snijders et al 1998‬در ﳘﻪ ﻣﻮارد ‪NT‬‬ ‫و ‪ CRL‬اﻧﺪازﻩ ﮔﲑی ﺷﺪﻩ و ﺑﺭ اﺳﺎس ﺳﻦ ﻣﺎدر‪ ،‬ﺳﻦ‬ ‫ﺡﺎﻣﻠﮕﯽ و ﻣﻴﺰان ‪ ،NT‬رﻳﺴﻚ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺭای هﺭ‬ ‫ﺑﻴﻤﺎر ﳏﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ‪ ٩٦١٢٧ .‬ﻣﻮرد آﻪ ﺷﺎﻣﻞ ‪٣٢٦‬‬ ‫ﻣﻮرد‬

‫ﺗﺭﻳﺰوﻣﯽ‬

‫‪٢١‬‬

‫و‬

‫‪٣٢٥‬‬

‫ﻣﻮرد‬

‫ﺳﺎﻳﺭ‬

‫ﻧﻘﺎﻳﺺ‬

‫آﺭوﻣﻮزوﻣﯽ ﺑﻮد‪ ،‬ﭘﯽ ﮔﲑی ﺷﺪﻧﺪ )ﺟﺪول ‪ .(٣‬ﻣﺘﻮﺳﻂ‬ ‫ﺳﻦ ﻣﺎدر‪ ٣١ ،‬ﺳﺎل و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻦ ﺡﺎﻣﻠﮕﯽ ‪ ١٢‬هﻔﺘﻪ‬ ‫ﺑﻮد‪ .‬رﻳﺴﻚ ﲣﻤﻴﻨﯽ ﺑﺭای ﺗﺭﻳﺰوﻣﯽ ‪ ،٢١‬در ‪ ٨‬درﺻﺪ‬ ‫ﺡﺎﻣﻠﮕﯽ‬

‫هﺎی‬

‫ﻧﺭﻣﺎل‪،‬‬

‫‪٨٢‬‬

‫درﺻﺪ‬

‫ﺡﺎﻣﻠﮕﯽ‬

‫هﺎی‬

‫دارای ﺟﻨﲔ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺗﺭﻳﺰوﻣﯽ ‪ ٢١‬و ‪ ٧٨‬درﺻﺪ‬ ‫ﺡﺎﻣﻠﮕﯽ هﺎی ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺭ ﻧﻘﺎﻳﺺ آﺭوﻣﻮزوﻣﯽ‬ ‫ﻣﻌﺎدل ﻳﺎ ﺑﻴﺸﱰ از ‪ ١/٣٠٠‬ﺑﻮد ‪ .‬ﺑﺎ در ﻧﻈﺭ‬ ‫ﮔﺭﻓﱳ ‪ ٥‬درﺻﺪ ﻏﺭﺑﺎﻟﮕﺭی ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻴﺰان ﺗﺸﺨﻴﺺ‪٧٧ ،‬‬ ‫درﺻﺪ ﺑﻮد )ﺑﺎ‪ ٩٥ CI = ٧٢ – ٨٢%‬درﺻﺪ(‪.‬‬

‫ﺳﻮﻧﻮﮔـــﺮاﻓﯽ ‪ ١١ -١۴‬هﻔﺘــــﮕﯽ‬

‫‪٤٧‬‬

‫‪The 11 – 13 +6 weeks scan‬‬


‫ﺟﺪول‬

‫‪ .٣‬ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﺭآﺰی ‪FMF‬‬

‫ﻡﺮگ ﺥﻮد ﺑﺨﻮد ﺟﻨﻴﻦ‬ ‫ﺑﺪﻟﻴﻞ‬

‫ﺗﺸﺨﻴﺺ‬

‫ﺗﺭ‬

‫ﺳﺭﻳﻊ‬

‫و‬

‫ﺧﺘﻢ‬

‫ﺡﺎﻣﻠﮕﯽ‬

‫راﺡﺖ ﺗﺭ‪ ،‬ﻏﺭﺑﺎﻟﮕﺭی آﺭوﻣﻮزوﻣﯽ در ﺳﻪ ﻣﺎهﻪ اول‬ ‫ﺗﺭﺟﻴﺢ دادﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻣﺸﻜﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮﻩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻣﺎهﻪ دوم اﻳﻦ اﺳﺖ آﻪ‬ ‫ﻏﺭﺑﺎﻟﮕﺭی‬

‫زودﺗﺭ‬

‫ﺑﺎﻉﺚ‬

‫ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ‬

‫ﺡﺎﻣﻠﮕﯽ‬

‫هﺎی‬

‫ﻏﲑ ﻃﺒﻴﻌﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد آﻪ ﳑکﻦ اﺳﺖ ﺧﻮدﲞﻮد از ﺑﲔ‬ ‫ً ‪ ٣٠‬درﺻﺪ ﺟﻨﲔ هﺎی ﻏﲑ ﻃﺒﻴﻌﯽ ﺑﲔ‬ ‫ﺑﺭوﻧﺪ‪ .‬ﺗﻘﺭﻳﺒﺎ‬ ‫هﻔﺘﻪ هﺎی ‪ ١٢-٤٠‬ﻣﯽ ﻣﲑﻧﺪ‪ .‬اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺭای ﲤﺎم‬ ‫ﺗﺴﺖ‬

‫هﺎی‬

‫ﻏﺭﺑﺎﻟﮕﺭی‬

‫ﻗﺒﻞ‬

‫از‬

‫ﺗﻮﻟﺪ‬

‫از‬

‫ﲨﻠﻪ‬

‫ﺗﺴﺖ هﺎی ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ﺳﻪ ﻣﺎهﻪ دوم‪ ،‬اﺷﻜﺎل اﳚﺎد‬

‫ﺳﻮﻧﻮﮔـــﺮاﻓﯽ ‪ ١١ -١۴‬هﻔﺘــــﮕﯽ‬

‫‪٤٨‬‬

‫‪The 11 – 13 +6 weeks scan‬‬


‫ﻣﯽ آﻨﺪ‪ ،‬زﻳﺭا ﻣﻴﺰان ﻣﺭگ ﺟﻨﲔ ﺑﲔ ‪ ١٦-٤٠‬هﻔﺘﮕﯽ‪،‬‬ ‫ﺡﺪود ‪ ٢٠‬درﺻﺪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻏﺭﺑﺎﻟﮕﺭی ﳕﯽ ﺗﻮان ﻣﺸﺨﺺ آﺭد‬ ‫آﻪ ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد از ﺡﺎﻣﻠﮕﯽ هﺎی دارای ﺟﻨﲔ ﻣﺒﺘﻼ‬ ‫ﺑﻪ ﺗﺭﻳﺰوﻣﯽ ‪ ٢١‬آﻪ ﺧﺘﻢ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ‪ ،‬ﻣﻨﺠﺭ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﺪ‬ ‫زﻧﺪﻩ‬

‫ﺷﺪﻧﺪ‪،‬وﻟﯽ‬

‫ﻣﯽ‬

‫ﻣﯽ‬

‫ﺗﻮان‬

‫اﺛﺭ‬

‫ﺗﺴﺖ‬

‫هﺎی‬

‫ﻏﺭﺑﺎﻟﮕﺭی را ﺑﺭ ﺷﻴﻮع ﺗﻮﻟﺪ زﻧﺪﻩ ﺗﺭﻳﺰوﻣﯽ ‪،٢١‬‬ ‫زد‪.‬‬

‫ﲣﻤﲔ‬

‫اﻳﻦ‬

‫آﺎر‪،‬‬

‫ﺑﺭ‬

‫اﺳﺎس‬

‫ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ‬

‫ﺗﻌﺪاد‬

‫ﺟﻨﲔ هﺎی ﺑﻴﻤﺎری آﻪ زﻧﺪﻩ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ‪ ،‬ﺑﺎ‬ ‫ﺷﻴﻮع‬

‫ﺗﻮﻟﺪ‬

‫زﻧﺪﻩ‬

‫ﲣﻤﲔ‬

‫زدﻩ‬

‫ﺷﺪﻩ‬

‫ﺑﺭ‬

‫اﺳﺎس‬

‫ﺳﻦ‬

‫ﻣﺎدر‪ ،‬اﳒﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻏﺭﺑﺎﻟﮕﺭی ‪،FMF‬‬ ‫ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺳﻦ ﻣﺎدر و ‪ NT‬و ﺑﺎ در ﻧﻈﺭ‬ ‫ﮔﺭﻓﱳ ﺡﺪاﻗﻞ رﻳﺴﻚ ‪ ١/٣٠٠‬و ‪ ٨‬درﺻﺪ ﻣﺜﺒﺖ آﺎذب‪،‬‬ ‫ﻣﻴﺰان ﺗﺸﺨﻴﺺ ‪ ٨٢‬درﺻﺪ ﺑﻮد)‪ .(Snijders et al 1998‬ﲣﻤﲔ‬ ‫زدﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد آﻪ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺗﺴﺖ هﺎی ﻏﺭﺑﺎﻟﮕﺭی‪،‬‬ ‫روش هﺎی ﺗﺸﺨﻴﺺ ﲥﺎﲨﯽ و ﺧﺘﻢ ﺡﺎﻣﻠﮕﯽ در ﺻﻮرت‬ ‫اﺑﺘﻼی ﺟﻨﲔ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻴﻮع ﺗﻮﻟﺪ زﻧﺪﻩ ﺗﺭﻳﺰوﻣﯽ‬ ‫‪ ٢١‬را ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ‪ ٧٨-٨٢‬درﺻﺪ آﺎهﺶ دهﺪ‪.‬‬

‫ﺳﻮﻧﻮﮔـــﺮاﻓﯽ ‪ ١١ -١۴‬هﻔﺘــــﮕﯽ‬

‫‪٤٩‬‬

‫‪The 11 – 13 +6 weeks scan‬‬


‫‪ -NT‬ﻜﺎﺭﺍﻴﯽ ﻏﺭﺒﺎﻟﮕﺭﯼ ﺒﺭﺍﯼ ﺘﺭﻴﺯﻭﻤﯽ ‪٢١‬‬ ‫* ﻤﻁﺎﻟﻌﺎﺕ ﺁﻴﻨﺩﻩ ﻨﮕﺭ ﺩﺭ ﺒﻴﺵ ﺍﺯ ﺩﻭﻴﺴﺕ ﻫﺯﺍﺭ ﺤﺎﻤﻠﮕﯽ ﺤﺎﻭﯼ ﺒﻴﺵ‬ ‫ﺍﺯ ‪ ٩٠٠‬ﺠﻨﻴﻥ ﻤﺒﺘﻼ ﺒﻪ ﺘﺭﻴﺯﻭﻤﯽ ‪ ،٢١‬ﻨﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻨﺩ ﻜﻪ ﺒﺎ ﻏﺭﺒﺎﻟﮕﺭﯼ‬ ‫‪ ،NT‬ﺒﺎ ﺩﺭ ﻨﻅﺭ ﮔﺭﻓﺘﻥ ‪ ٥‬ﺩﺭﺼﺩ ﻤﺜﺒﺕ ﻜﺎﺫﺏ ﻤﯽ ﺘﻭﺍﻥ ﺒﻴﺵ ﺍﺯ ‪٧٥‬‬ ‫ﺩﺭﺼﺩ ﺠﻨﻴﻥ ﻫﺎﯼ ﻤﺒﺘﻼ ﺒﻪ ﺘﺭﻴﺯﻭﻤﯽ ‪ ٢١‬ﺭﺍ ﺘﺸﺨﻴﺹ ﺩﺍﺩ‪.‬‬ ‫* ﺍﻓﺯﺍﻴﺵ ‪ NT‬ﻀﺭﻭﺭﺘﹰﺎ ﺒﻪ ﻤﻌﻨﯽ ﺠﻨﻴﻥ ﻫﺎﯼ ﻤﺒﺘﻼ ﺒﻪ ﺘﺭﻴﺯﻭﻤﯽ ﻭ‬ ‫ﻤﺤﻜﻭﻡ ﺒﻪ ﻤﺭﮒ ﺩﺍﺨل ﺭﺤﻤﯽ ﻨﻴﺴﺕ‪.‬‬ ‫* ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺘﺸﺨﻴﺹ ﺘﺭﻴﺯﻭﻤﯽ ‪ ،٢١‬ﺒﺎ ﻏﺭﺒﺎﻟﮕﺭﯼ ‪ NT‬ﺩﺭ ﺴﻪ ﻤﺎﻫﻪ ﺍﻭل‬ ‫ﻓﻘﻁ ‪ ٢-٣‬ﺩﺭﺼﺩ ﺒﻴﺸﺘﺭ ﺍﺯ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺘﺸﺨﻴﺹ ﺤﺎﻤﻠﮕﯽ ﻫﺎﻴﯽ ﺍﺴﺕ ﻜﻪ‬ ‫ﻤﻤﻜﻥ ﺍﺴﺕ ﻤﻨﺠﺭ ﺒﻪ ﺘﻭﻟﺩ ﺯﻨﺩﻩ ﺸﻭﻨﺩ‪.‬‬

‫ﻡﻄﺎﻟﻌﺎت ﻡﺸﺎهﺪﻩ اﯼ‬ ‫ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ اﻧﺪازﻩ ﮔﲑی دﻗﻴﻖ و ﻗﺎﺑﻞ اﻉﺘﻤﺎد‬ ‫‪ NT‬ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺁﻣﻮزش ﻣﻨﺎﺳﺐ‪ ،‬اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺗﻜﻨﻴﻚ‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪارد و اﻧﮕﻴﺰﻩ ﺳﻮﻧﻮﮔﺭاﻓﺭ دارد‪ .‬هﺭ ﺳﻪ‬ ‫ﻣﻮرد ﲞﻮﺑﯽ در ﺗﻔﺎوت ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺪاﺧﻠﻪ ای‬ ‫و ﻣﺸﺎهﺪﻩ ای )در ﺁن ﺳﻮﻧﻮﮔﺭاﻓﺭ ﻓﻘﻂ ‪ NT‬را ﺛﺒﺖ‬ ‫ﻣﯽ‬

‫آﻨﺪ‬

‫و‬

‫آﺎری‬

‫ﻧﺘﻴﺠﻪ‬

‫ﺑﻪ‬

‫ﻧﺪارد(‪،‬‬

‫دﻳﺪﻩ‬

‫ﻣﯽ ﺷﻮد )‪.(Nicolaides 2004‬‬

‫ﺳﻮﻧﻮﮔـــﺮاﻓﯽ ‪ ١١ -١۴‬هﻔﺘــــﮕﯽ‬

‫‪٥٠‬‬

‫‪The 11 – 13 +6 weeks scan‬‬


‫در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺪاﺧﻠـﻪ ای در ﺑﻴﺶ از ‪٩٩‬‬ ‫درﺻﺪ ﻣـﻮارد و در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺸﺎهﺪﻩ ای ﻓﻘﻂ در‬ ‫‪ ٧٥‬درﺻﺪ ﻣﻮارد‪ ،‬اﻧﺪازﻩ ﮔﲑی ‪ NT‬ﺻﺡﻴﺢ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫ﳘﭽﻨﲔ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺪاﺧﻠﻪ ای‪ ،‬اﻓﺰاﻳﺶ ‪ NT‬در‬ ‫‪ ٧٦/٨‬درﺻﺪ ﻣﻮارد ﺗﺭﻳﺰوﻣﯽ ‪ ٢١‬و در ‪ ٤/٢‬درﺻﺪ‬ ‫ﺟﻨﲔ‬

‫ﻧﺭﻣﺎل‬

‫هﺎی‬

‫)از‬

‫آﺭوﻣﻮزوم(‬

‫ﻧﻈﺭ‬

‫دﻳﺪﻩ‬

‫ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬اﻳﻦ ﻣﻴﺰان در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺸﺎهﺪﻩ ای‬ ‫ﺑﱰﺗﻴﺐ ‪ ٣٨/٤‬و ‪ ٥‬درﺻﺪ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺸﺎهﺪﻩ ای‪ ،‬ﺳﻮﻧﻮﮔﺭاﻓﯽ در ﺳﻦ‬ ‫ﺡﺎﻣﻠﮕﯽ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اﳒﺎم ﺷﺪﻩ ﺑﻮد وﺳﻮﻧﻮﮔﺭاﻓﺭ هﺎ‬ ‫ﻳﺎ ﲞﻮﺑﯽ ﺁﻣﻮزش ﻧﺪﻳﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ﻳﺎ اﻧﮕﻴﺰﻩ آﺎﻓﯽ‬ ‫ﺑﺭای اﻧﺪازﻩ ﮔﲑی ﺻﺡﻴﺢ ‪ NT‬ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ‪ .‬ﺑﻌﻨﻮان‬ ‫ﻣﺜﺎل در ﻳﻜﯽ از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آﻪ ﺳﻮﻧﻮﮔﺭاﻓﺭ‬ ‫ﻧﺒﺎﻳﺪ‬ ‫ﻣﯽ‬

‫وﻗﺖ‬

‫آﺭد‪،‬‬

‫زﻳﺎدی‬

‫ﻓﻘﻂ‬

‫در‬

‫را‬ ‫‪٦٦‬‬

‫ﺻﺭف‬ ‫درﺻﺪ‬

‫اﳒﺎم‬ ‫ﻣﻮارد‪،‬‬

‫ﺳﻮﻧﻮﮔﺭاﻓﯽ‬ ‫‪NT‬‬

‫ﲞﻮﺑﯽ‬

‫اﻧﺪازﻩ ﮔﲑی ﺷﺪﻩ ﺑﻮد )‪.(Roberts et al 1995‬‬ ‫در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﮕﺭی در ‪ ٥٤‬درﺻﺪ ﻣﻮارد‪CRL ،‬‬ ‫آﻤﱰ از ‪ ٣٣‬ﻣﻴﻠﯽ ﻣﱰ ﺑﻮد و ﺳﻮﻧﻮﮔﺭاﻓﺭ آﻪ ﳎﺒﻮر‬ ‫ﺑﻮد ‪ NT‬را در ﻃﻮل ﺳﻪ دﻗﻴﻘﻪ اﻧﺪازﻩ ﮔﲑی آﻨﺪ‪،‬‬ ‫در ‪ ٤٢‬درﺻﺪ ﻣﻮارد ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺪازﻩ ﮔﲑی ﻧﺒﻮد‬ ‫)‪.(Kornman et al 1996‬‬ ‫اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼت ﺗﻜﻨﻴﻜﯽ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ آﻪ ﺡﺎوی‬ ‫ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدی ﳕﻮﻧﻪ هﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬ﭼﺸﻤﮕﲑﺗﺭ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ‪ ٤٧٠٥٣‬ﺡﺎﻣﻠﮕﯽ ﺗﻚ ﻗﻠﻮ آﻪ در‬ ‫‪ ٦-١٦‬هﻔﺘﮕﯽ اﳒﺎم ﺷﺪﻩ ﺑﻮد‪ ،‬در ‪ ٢٣‬درﺻﺪ ﻣﻮارد‪،‬‬ ‫ﺑﺪﻟﻴﻞ‬

‫ﺳﻦ‬

‫ﺡﺎﻣﻠﮕﯽ‬

‫ﺳﻮﻧﻮﮔـــﺮاﻓﯽ ‪ ١١ -١۴‬هﻔﺘــــﮕﯽ‬

‫آﻢ‬

‫‪٥١‬‬

‫ﻳﺎ‬

‫ﻉﺪم‬

‫ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ‬

‫‪The 11 – 13 +6 weeks scan‬‬


‫ﺳﻮﻧﻮﮔﺭاﻓﺭ و ﻳﺎ ﺗﺼﻮﻳﺭ ﻏﲑ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل‪ NT ،‬ﲞﻮﺑﯽ‬ ‫اﻧﺪازﻩ ﮔﲑی ﻧﺸﺪﻩ ﺑﻮد )‬

‫‪.( Wald et al 2003 a‬‬

‫ﺷﻮاهﺪ دﻳﮕﺭی از ﺗﻔﺎوت ﻣﻮﺟﻮد ﺑﲔ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت‬ ‫ﻣﺪاﺧﻠﻪ‬

‫ای‬

‫ﻣﺸﺎهﺪﻩ‬

‫و‬

‫ای‬

‫ﺗﻮﺳﻂ‬

‫‪Crossley‬‬

‫و‬

‫ﳘﻜﺎراﻧﺶ اراﺋﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ)‪ .(2002‬در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ‬ ‫ﻣﺸﺎهﺪﻩ ای‪ ،‬در ‪ ٧٣‬درﺻﺪ از ‪ ١٧٢٢٩‬ﺡﺎﻣﻠﮕﯽ‪NT ،‬‬ ‫ﲞﻮﺑﯽ اﻧﺪازﻩ ﮔﲑی ﺷﺪﻩ ﺑﻮد‪ .‬در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻌﺪی آﻪ‬ ‫روی ﺑﻴﺶ از دو هﺰار ﺡﺎﻣﻠﮕﯽ اﳒﺎم ﺷﺪﻩ و ﻧﺘﺎﻳﺞ‬ ‫ﺁن ﺑﻪ ﻣﺎدران دادﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد‪ ،‬در ‪ ٩٩/٨‬درﺻﺪ‬ ‫ﻣﻮارد‪ NT ،‬ﲞﻮﺑﯽ اﻧﺪازﻩ ﮔﲑی ﺷﺪﻩ ﺑﻮد‪.‬‬

‫‪ NT‬و ﺕﺴﺖ هﺎﯼ ﺑﻴﻮﺵﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ﺳﺮم ﻡﺎدر‬ ‫در ﺡﺎﻣﻠﮕﯽ هﺎی ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺗﺭﻳﺰوﻣﯽ‪ ،‬ﻏﻠﻈﺖ‬ ‫ﺗﻌﺪادی از ﳏﺼﻮﻻت ﺟﻨﻴﻨﯽ‪ -‬ﺟﻔﺘﯽ در ﺳﺭم ﻣﺎدر‬ ‫ﺗﻐﻴﲑ ﻣﯽ آﻨﺪ‪ .‬اﻳﻦ ﳏﺼﻮﻻت ﺷﺎﻣﻞ ‪،free β-hCG ،AFP‬‬ ‫‪estriol‬‬

‫‪unconjugated‬‬

‫)‪،(uE3‬‬

‫‪Inhibin-A‬‬

‫و‬

‫‪PAPP-A‬‬

‫ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻏﺭﺑﺎﻟﮕﺭی ﺳﻪ ﻣﺎهﻪ‬ ‫دوم ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻦ ﻣﺎدر ﻏﻠﻈﺖ ‪،free β-hCG‬‬ ‫‪ UE3 ،AFP‬و ‪ Inhibin-A‬ﺑﺎ در ﻧﻈﺭ ﮔﺭﻓﱳ ‪ ٥‬درﺻﺪ‬ ‫ﻣﺜﺒﺖ‬

‫آﺎذب‪،‬‬

‫ﻣﯽ‬

‫ﺗﻮان‬

‫‪٥٠-٧٥‬‬

‫درﺻﺪ‬

‫ﻣﻮارد‬

‫ﺗﺭﻳﺰوﻣﯽ ‪ ٢١‬را ﺗﺸﺨﻴﺺ داد‪ .‬ﻣﻴﺰان ﺗﺸﺨﻴﺺ در‬

‫ﺳﻮﻧﻮﮔـــﺮاﻓﯽ ‪ ١١ -١۴‬هﻔﺘــــﮕﯽ‬

‫‪٥٢‬‬

‫‪The 11 – 13 +6 weeks scan‬‬


‫ﻏﺭﺑﺎﻟﮕﺭی ﺳﻪ ﻣﺎهﻪ اول ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺳﻦ ﻣﺎدر‬ ‫و ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺭﻣﯽ ‪ free β-hCG‬و ‪ ،PAPP-A‬ﺑﺎ داﺷﱳ ‪٥‬‬ ‫درﺻﺪ ﻣﺜﺒﺖ آﺎذب‪ ٦٠ ،‬درﺻﺪ اﺳﺖ‪ .‬در هﺭ ﺻﻮرت‪،‬‬ ‫ﺟﻬﺖ‬

‫اﺳﺘﻔﺎدﻩ‬

‫ﻏﺭﺑﺎﻟﮕﺭی‪،‬‬

‫از‬

‫ﺗﺴﺖ‬

‫ﺑﺎﻳﺪ‬

‫ﺳﻦ‬

‫هﺎی‬

‫ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ‬ ‫ﺑﺪﻗﺖ‬

‫ﺡﺎﻣﻠﮕﯽ‬

‫ﺟﻬﺖ‬ ‫ﺗﻮﺳﻂ‬

‫ﺳﻮﻧﻮﮔﺭاﻓﺭ ﺗﻌﻴﲔ ﺷﻮد‪ .‬در ﻏﲑ اﻳﻨﺼﻮرت ﻣﻴﺰان‬ ‫ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻩ درﺻﺪ آﺎهﺶ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ‪.‬‬

‫‪ NT‬و ﺕﺴﺖ هﺎﯼ ﺳﺮﻡﯽ ﺳﻪ ﻡﺎهﻪ اول‬ ‫در ﺗﺭﻳﺰوﻣﯽ ‪ ٢١‬در هﻔﺘﻪ دوازدﻩ ﺡﺎﻣﻠﮕﯽ‪،‬‬ ‫ﻣﻴﺰان ﺳﺭﻣﯽ ‪ free β-hCG‬ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺡﺎﻣﻠﮕﯽ ﻧﺭﻣﺎل‬ ‫ﺑﻴﺸﱰ )ﺡﺪود ‪ (٢MoM‬و ﻣﻴﺰان ‪ PAPP-A‬آﻤﱰ )ﺡﺪود‬ ‫‪ (٠/٥MoM‬اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻦ ﺡﺎﻣﻠﮕﯽ‪ ،‬ﺗﻔﺎوت‬ ‫ﻣﻴﺰان ‪ free β-hCG‬ﺑﲔ اﻳﻦ دو ﮔﺭوﻩ )ﻧﺭﻣﺎل و‬ ‫ﺗﺭﻳﺰوﻣﯽ‬

‫‪(٢١‬‬

‫اﻓﺰاﻳﺶ‬

‫و‬

‫ﺗﻔﺎوت‬

‫‪PAPP-A‬‬

‫آﺎهﺶ‬

‫ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ‪ .‬هﻨﮕﺎم ﳏﺎﺳﺒﻪ رﻳﺴﻚ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﻴﻤﺎر‪،‬‬ ‫ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت هﺎ‪ ،‬راﺑﻄﻪ ﻣﺎرآﺭهﺎ ﺑﺎ هﻢ‬ ‫و ﺑﺎ وزن ﻣﺎدر ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ‪.‬‬ ‫راﺑﻄﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﲔ ‪ NT‬و ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺭﻣﯽ‬ ‫‪ free β-hCG‬و ‪ PAPP-A‬وﺟﻮد ﻧﺪارد‪ -‬ﻧﻪ در ﻣﻮارد‬ ‫ﺗﺭﻳﺰوﻣﯽ ‪ ٢١‬و ﻧﻪ در ﻣﻮارد ﻧﺭﻣﺎل‪ ، -‬ﺑﻨﺎﺑﺭاﻳﻦ‬

‫ﺳﻮﻧﻮﮔـــﺮاﻓﯽ ‪ ١١ -١۴‬هﻔﺘــــﮕﯽ‬

‫‪٥٣‬‬

‫‪The 11 – 13 +6 weeks scan‬‬


‫ﻣﯽ ﺗﻮان از ﺗﺭآﻴﺐ اﻳﻦ دو روش ﺑﺭای ﻏﺭﺑﺎﻟﮕﺭی‬ ‫ﻣﺆﺛﺭﺗﺭ اﺳﺘﻔﺎدﻩ آﺭد)‪ .(Spencer et al 1999‬ﺳﻬﻮﻟﺖ‬ ‫و ﻣﺆﺛﺭ ﺑﻮدن اﻳﻦ روش‪ ،‬در ﺷﺶ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺁﻳﻨﺪﻩ‪-‬‬ ‫ﺑﻪ‬

‫ﻧﮕﺭ‬

‫اﺛﺒﺎت‬

‫رﺳﻴﺪﻩ‬

‫ﺑﺎ‬

‫اﺳﺖ‪.‬‬

‫اﻳﻦ‬

‫روش‬

‫در‬

‫‪ ٣٨٨٠٤‬ﺡﺎﻣﻠﮕﯽ ﺷﺎﻣﻞ ‪ ١٨٢‬ﻣﻮرد ﺗﺭﻳﺰوﻣﯽ ‪ ،٢١‬ﺑﺎ‬ ‫وﺟﻮد ‪ ٥‬درﺻﺪ ﻣﺜﺒﺖ آﺎذب‪ ،‬ﻣﻴﺰان ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺗﺭﻳﺰوﻣﯽ‬ ‫‪ ٨٦ ، ٢١‬درﺻﺪ ﺑﻮد )‪.(Nicolaides 2004‬‬ ‫در ﺗﺭﻳﺰوﻣﯽ ‪ ١٣‬و ‪ ،١٨‬ﻣﻴﺰان ‪ Free β-hCG‬و‬ ‫‪ PAPP-A‬در ﺳﺭم ﻣﺎدر آﺎهﺶ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ‪.‬‬ ‫در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻧﺎهﻨﺠﺎری آﺭوﻣﻮزوم ﺟﻨﺴﯽ‪،‬‬ ‫‪ free‬ﻧﺭﻣﺎل و ﻣﻴﺰان ‪ PAPP-A‬آﻢ‬

‫ﻣﻴﺰان ‪β- hCG‬‬ ‫ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫در‬

‫ﺑﺎ‬

‫ﺗﺭﻳﭙﻠﻮﺋﻴﺪی‬

‫ﭘﺪری‬

‫ﻣﻨﺸﺄ‬

‫ﻣﻴﺰان‬

‫‪ free β-hCG‬ﺑﻪ ﻣﻴﺰان زﻳﺎدی اﻓﺰاﻳﺶ و ﻣﻴﺰان‬ ‫‪PAPP-A‬‬

‫ﺑﻪ‬

‫ﻣﻴﺰان‬

‫آﺎهﺶ‬

‫ﺧﻔﻴﻔﯽ‬

‫ﻣﯽ‬

‫ﻳﺎﺑﺪ‪.‬‬

‫ﺗﺭﻳﭙﻠﻮﺋﻴﺪی ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺄ ﻣﺎدری ﳘﺭاﻩ ﺑﺎ آﺎهﺶ ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻴﺰان ‪free β-hCG‬‬

‫و ‪ PAPP-A‬ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺑﺎ‬

‫اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ‪ NT‬و ﻣﻴﺰان ﺳﺭﻣﯽ ‪ Free β-hCG‬و‬ ‫‪ PAPP-A‬ﺟﻬﺖ ﻏﺭﺑﺎﻟﮕﺭی ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ وﺟﻮد ﻳﻚ‬ ‫درﺻﺪ‬

‫ﻏﺭﺑﺎﻟﮕﺭی‬

‫ﺗﺭﻳﺰوﻣﯽ‬

‫‪،٢١‬‬

‫ﻣﺜﺒﺖ‬ ‫ﺡﺪود‬

‫ﺑﻌﻼوﻩ‬ ‫‪٩٠‬‬

‫‪٥‬‬

‫درﺻﺪ‬

‫درﺻﺪ‬ ‫اﻳﻦ‬

‫ﺑﺭای‬ ‫اﺧﺘﻼﻻت‬

‫آﺭوﻣﻮزوﻣﯽ را ﺗﺸﺨﻴﺺ داد‪.‬‬ ‫ﻳﻚ‬

‫ﺗﻜﺎﻣﻞ‬

‫ﻣﻬﻢ‬

‫‪(random access immunoassay‬‬

‫ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﺟﺪﻳﺪ‬ ‫‪cryptate-‬‬

‫‪amplified-‬‬

‫در‬

‫ﺗﺴﺖ‬

‫هﺎی‬

‫ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ‬

‫‪resolved-‬‬

‫ﺳﻮﻧﻮﮔـــﺮاﻓﯽ ‪ ١١ -١۴‬هﻔﺘــــﮕﯽ‬

‫‪٥٤‬‬

‫‪time-‬‬

‫‪using‬‬

‫‪analyzer‬‬

‫‪The 11 – 13 +6 weeks scan‬‬


‫)‪ emission‬ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ آﻪ در ﻃﻮل ﺳﯽ دﻗﻴﻘﻪ‪ ،‬اﻧﺪازﻩ‬ ‫ﮔﲑی اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ‪ ،‬دﻗﻴﻖ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻜﺭار اﳒﺎم ﻣﯽ‬ ‫دهﺪ‪ .‬ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از اﻳﻦ ﺗﻜﻨﻴﻚ و ﺳﻮﻧﻮﮔﺭاﻓﯽ‬ ‫ﻣﯽ ﺗﻮان ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﻳﻜﺒﺎر ﻣﺭاﺟﻌﻪ ﺑﻪ آﻠﻴﻨﻴﻚ‪،‬‬ ‫رﻳﺴﻚ و اﺡﺘﻤﺎل ﻧﻘﺎﻳﺺ را ارزﻳﺎﺑﯽ آﺭد‪ .‬اﻳﻦ‬ ‫‪OSCAR‬‬

‫روش‬

‫)‪(One- Stop clinics for early Assessment of fetal Risk‬‬ ‫ﻧﺎﻣﻴﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد)‪Bindraet al ،Spencer et al 2003 b‬‬ ‫‪.(2003‬‬

‫‪ NT‬و ﺕﺴﺖ هﺎﯼ ﺳﺮﻡﯽ در ﺳﻪ ﻡﺎهﻪ دوم‬ ‫در ﻣﻮاردی آﻪ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﺳﻮﻧﻮﮔﺭاﻓﯽ ﺳﻪ ﻣﺎهﻪ‬ ‫اول ﺑﺭای ‪ ،NT‬از ﺗﺴﺖ هﺎی ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ﺳﻪ ﻣﺎهﻪ‬ ‫دوم اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد‪ ،‬ﺑﺎﻳﺪ‬ ‫‪adjust‬‬

‫آﻨﻴﻢ‪.‬‬

‫در‬

‫ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت‬

‫رﻳﺴﻚ اوﻟﻴﻪ را‬ ‫ﺁﻳﻨﺪﻩ‬

‫ﻧﮕﺭ‪،‬‬

‫ﺑﺎ‬

‫اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ‪ NT‬ﺳﻪ ﻣﺎهﻪ اول و ﺗﺴﺖ ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ‬ ‫ﺳﻪ ﻣﺎهﻪ دوم‪ ،‬ﺑﺎ ‪ ٥‬درﺻﺪ ﻣﺜﺒﺖ آﺎذب‪ ،‬ﻣﻴﺰان‬ ‫ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺗﺭﻳﺰوﻣﯽ ‪ ،٢١‬ﺡﺪود ‪ ٨٥-٩٠‬درﺻﺪ اﺳﺖ آﻪ‬ ‫ﻣﺸﺎﺑﻪ‬

‫ﺗﺭآﻴﺐ‬

‫اﻳﻦ‬

‫دو‬

‫روش‬

‫در‬

‫ﺳﻪ‬

‫ﻣﺎهﻪ‬

‫ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ )‪.(Nicolaides 2004‬‬

‫ﺳﻮﻧﻮﮔـــﺮاﻓﯽ ‪ ١١ -١۴‬هﻔﺘــــﮕﯽ‬

‫‪٥٥‬‬

‫‪The 11 – 13 +6 weeks scan‬‬

‫اول‬


‫ﺕﺮآﻴﺐ ﺕﺴﺖ هﺎﯼ ﺳﻪ ﻡﺎهﻪ اول و دوم‬ ‫در ﻳﻚ ﻣﺪل ﺁﻣﺎری ﺑﺎ ﺗﺭآﻴﺐ ارزﻳﺎﺑﯽ ‪ NT‬و‬ ‫ﻣﻴﺰان ﺳﺭﻣﯽ ‪ PAPP-A‬در ﺳﻪ ﻣﺎهﻪ اول و ﻣﻴﺰان‬ ‫‪ uE3 ،free β-hCG‬و ‪ Inhibin-A‬در ﺳﻪ ﻣﺎهﻪ دوم‪ ،‬ﺑﺎ‬ ‫در ﻧﻈﺭ ﮔﺭﻓﱳ ‪ ٥‬درﺻﺪ ﻣﺜﺒﺖ آﺎذب‪ ،‬ﻣﻴﺰان ﺗﺸﺨﻴﺺ‬ ‫ﺗﺭﻳﺰوﻣﯽ ‪ ،٢١‬ﺡﺪود ‪ ٩٤‬درﺻﺪ ﲣﻤﲔ زدﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ‬ ‫)‪.(wald et al 1999‬وﻟﯽ اﻳﻦ ﺗﺴﺖ‪ ،‬ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﳘﻜﺎری‬ ‫آﺎﻣﻞ ﺧﺎﱎ ﺡﺎﻣﻠﻪ دارد‪ .‬زﻳﺭا اوﻻ ﺑﺎﻳﺪ دو ﺑﺎر‬ ‫ﻣﺭاﺟﻌﻪ‬

‫دوﻣﺎ‬ ‫ً‬

‫آﻨﺪ‪.‬‬

‫ﺡﺎﻣﻠﻪ‬

‫ﺧﺎﱎ‬

‫ﺳﻮﻧﻮﮔﺭاﻓﯽ‬

‫ﻣﯽ ﺷﻮد‪ ،‬وﻟﯽ ﻧﺘﻴﺠﻪ را درﻳﺎﻓﺖ ﳕﯽ آﻨﺪ‪ .‬ﺳﻮﻣﺎ‬ ‫ً‬ ‫در ﺻﻮرت ﺗﺸﺨﻴﺺ‪ ،‬ﺧﺘﻢ ﺡﺎﻣﻠﮕﯽ در ﺳﻪ ﻣﺎهﻪ دوم‬ ‫اﳒﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺭاﻳﻦ ﳑﻜﻦ اﺳﺖ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت‬ ‫ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻧﮕﺭ و از ﻧﻈﺭ ﺗﺌﻮری‪ ،‬ﻣﻔﻴﺪ ﺑﻮدن اﻳﻦ‬ ‫ﺗﺴﺖ‬

‫ﺑﻪ‬

‫اﺛﺒﺎت‬

‫ﺑﺭﺳﺪ‪،‬‬

‫وﻟﯽ‬

‫اﺳﺘﻔﺎدﻩ‬

‫آﻠﻴﻨﻴﻜﯽ‬

‫ﮔﺴﱰدﻩ‪ ،‬ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺸﻜﻞ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫در ﺑﻜﺎرﮔﲑی ﺗﺭآﻴﺒﯽ اﻳﻦ ﺗﺴﺖ هﺎ‪ ،‬ﻣﺸﻜﻼﺗﯽ‬ ‫وﺟﻮد دارد‪ .‬ﻳﻜﺴﺭی از اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼت از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت‬ ‫ﻣﺸﺎهﺪﻩ ای ﭼﻨﺪ ﻣﺭآﺰی )‪ (SURUSS‬ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ‬ ‫)‪.(Wald et al 2003‬‬

‫اﻳﻦ‬

‫در‬

‫هﺪف‬

‫ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ‪،‬‬

‫اﻧﺪازﻩ ﮔﲑی ‪ NT‬در ﺳﻪ ﻣﺎهﻪ اول‪ ،‬ﺁزﻣﺎﻳﺶ ﺳﺭم و‬ ‫دوم‬

‫ﺑﻮد‪.‬‬

‫ادرار‬

‫ﻣﺎدر‬

‫در‬

‫ﺳﻪ‬

‫ﻣﺎهﻪ‬

‫اول‬

‫و‬

‫ارزﻳﺎﺑﯽ و ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺑﺭاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺁزﻣﺎﻳﺶ‬

‫ﺳﺭﻣﯽ‬

‫ﺳﻪ ﻣﺎهﻪ دوم اﳒﺎم ﻣﯽ ﺷﺪ و ﺑﻘﻴﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ هﺎ‬ ‫ﺑﺼﻮرت ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﮕﺭ ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﯽ‬

‫ﺳﻮﻧﻮﮔـــﺮاﻓﯽ ‪ ١١ -١۴‬هﻔﺘــــﮕﯽ‬

‫‪٥٦‬‬

‫ﺷﺪﻧﺪ‪ .‬در اﻳﻦ‬

‫‪The 11 – 13 +6 weeks scan‬‬


‫ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﻘﻂ ‪ ٦٠‬درﺻﺪ از ‪ ٤٧٠٥٣‬ﺧﺎﱎ ﺡﺎﻣﻠﻪ‪،‬‬ ‫‪ ١٠١‬ﺟﻨﲔ‬

‫ﭘﺭوﺗکﻞ را آﺎﻣﻞ آﺭدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ‪ .‬در کﻞ‬

‫ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺗﺭﻳﺰوﻣﯽ ‪ ٢١‬وﺟﻮد داﺷﺖ و ﻓﻘﻂ در ‪٧٥‬‬ ‫ﻣﻮرد‪ ،‬ﺗﺼﻮﻳﺭ ﺧﻮﺑﯽ از ‪ NT‬ﲥﻴﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد‪ .‬در اﻳﻦ‬ ‫ﺗﺴﺖ ﺗﺭآﻴﺒﯽ ﺑﺎ ‪ ٥‬درﺻﺪ ﻣﺜﺒﺖ آﺎذب‪ ٩٣ ،‬درﺻﺪ‬ ‫ﻣﻮارد‬ ‫ﺑﻨﻈﺭ‬

‫ﺗﺭﻳﺰوﻣﯽ‬ ‫رﺳﺪ‬

‫ﻣﯽ‬

‫‪٢١‬‬ ‫آﻪ‬

‫ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫اﻳﻦ‬

‫ﺗﺸﺨﻴﺺ‬

‫ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ‬

‫ﺑﻮدﻧﺪ‪.‬‬ ‫دﻗﻴﻖ‬

‫وﻟﯽ‬

‫ﻧﺒﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل‪ ،‬ﻣﻴﺰان ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺎ‬ ‫اﺡﺘﺴﺎب ‪ ٥‬درﺻﺪ ﻣﺜﺒﺖ آﺎذب ﺑﺭای دو ﺗﺴﺖ‪٧١ ،‬‬ ‫درﺻﺪ‪ ،‬ﺑﺭای ﺳﻪ ﺗﺴﺖ ‪ ٧٧‬درﺻﺪ و ﺑﺭای ﭼﻬﺎر ﺗﺴﺖ‬ ‫‪٨٣‬‬

‫ﺑﻮد‪.‬‬

‫درﺻﺪ‬

‫اﻳﻦ‬

‫ﻣﻘﺎدﻳﺭ‬

‫ﺑﻪ‬

‫ﻗﺎﺑﻞ‬

‫ﻣﻴﺰان‬

‫ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻴﺸﱰ از اﻳﻦ ﻣﻴﺰان هﺎ) ﺑﱰﺗﻴﺐ ‪ ٦٦ ،٦١‬و‬ ‫‪ ٧٥‬درﺻﺪ( در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻧﮕﺭ ﻏﺭﺑﺎﻟﮕﺭی از‬ ‫ﳘﲔ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ )‪.(Wald et al 2003 b‬‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸﺎﲠﯽ در ﺁﻣﺭﻳﻜﺎ )‪ (FASTER trial‬ﺑﺭ‬ ‫روی ‪ ٣٣٥٥٧‬ﺡﺎﻣﻠﮕﯽ ﺷﺎﻣﻞ ‪ ٨٤‬ﻣﻮرد ﺗﺭﻳﺰوﻣﯽ ‪٢١‬‬ ‫اﳒﺎم‬

‫ﺷﺪﻩ‬

‫ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ‬

‫ﺑﺎ‬

‫ﺑﻮد)‪2004‬‬ ‫اﺡﺘﺴﺎب‬

‫‪al‬‬

‫‪et‬‬

‫‪٥/٤‬‬

‫‪.(Malone‬‬ ‫درﺻﺪ‬

‫در‬

‫ﻣﺜﺒﺖ‬

‫اﻳﻦ‬

‫آﺎذب‪،‬‬

‫ﻣﯽ ﺗﻮان ‪ ٩٠‬درﺻﺪ ﺟﻨﲔ هﺎی ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺗﺭﻳﺰوﻣﯽ ‪٢١‬‬ ‫را ﺗﺸﺨﻴﺺ داد‪.‬‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻧﮕﺭ ﻧﺸﺎن دادﻩ اﻧﺪ آﻪ ﺑﺎ‬ ‫اﻧﺪازﻩ ﮔﲑی ‪ NT‬و ﺗﺴﺖ ﺳﺭﻣﯽ ‪ free β-hCG‬و ‪PAPP-A‬‬ ‫در ﺳﻪ ﻣﺎهﻪ اول ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﭼﻨﲔ ﻧﺘﺎﳚﯽ رﺳﻴﺪ‬ ‫)‪b‬‬

‫‪2003‬‬

‫‪al‬‬

‫‪et‬‬

‫‪،Spencer‬‬

‫‪2002‬‬

‫‪al‬‬

‫‪et‬‬

‫‪Bindra‬‬

‫(‪.‬‬

‫ﺑﻨﺎﺑﺭاﻳﻦ ﺿﺭوری اﺳﺖ آﻪ در ﻏﺭﺑﺎﻟﮕﺭی ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮد‬ ‫را ﺑﻪ ﺳﻮﻧﻮﮔﺭاﻓﯽ ﺑﺎ آﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻ و ﺗﺴﺖ هﺎی‬

‫ﺳﻮﻧﻮﮔـــﺮاﻓﯽ ‪ ١١ -١۴‬هﻔﺘــــﮕﯽ‬

‫‪٥٧‬‬

‫‪The 11 – 13 +6 weeks scan‬‬


‫ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ‬ ‫آﺭوﻣﻮزوﻣﯽ‬

‫ﺟﻬﺖ‬

‫ﺗﺸﺨﻴﺺ‬ ‫دارﱘ‬

‫ﻣﻌﻄﻮف‬

‫ﺳﺭﻳﻊ‬ ‫ﺗﺎ‬

‫اﻳﻨﻜﻪ‬

‫ﺗﺭ‬

‫ﻧﻘﺎﻳﺺ‬

‫ﻣﺪل‬

‫هﺎی‬

‫ﺗﺌﻮرﻳﻜﯽ اﳚﺎد آﻨﻴﻢ آﻪ دﻳﺭﺗﺭ )ﺳﻪ ﻣﺎهﻪ دوم(‬ ‫ﺗﺸﺨﻴﺺ‬

‫ﻣﯽ‬

‫دهﻨﺪ‬

‫و‬

‫از‬

‫ﻧﻈﺭ‬

‫آﻠﻴﻨﻴﻜﯽ‬

‫ﻣﻨﺎﺳﺐ‬

‫ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬

‫ﻏﺭﺒﺎﻟﮕﺭﯼ ﺒﺎ ‪ NT‬ﻭ ﺘﺴﺕ ﻫﺎﯼ ﺒﻴﻭﺸﻴﻤﻴﺎﻴﯽ‬ ‫* ﺩﺭ ﺘﺭﻴﺯﻭﻤﯽ ‪ ٢١‬ﺩﺭ ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎﯼ ‪ ١١-١٤‬ﺤﺎﻤﻠﮕﯽ‪ ،‬ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺴﺭﻤﯽ‬ ‫‪ free β-hCG‬ﺒﻴﺸﺘﺭ )ﺤﺩﻭﺩ ‪ (٢MoM‬ﻭ ﻤﻴﺯﺍﻥ ‪ PAPP-A‬ﻜﻤﺘﺭ‬ ‫)ﺤﺩﻭﺩ ‪ (٠/٥MoM‬ﺍﺴﺕ‪.‬‬ ‫* ﺭﺍﺒﻁﻪ ﻗﺎﺒل ﺘﻭﺠﻬﯽ ﺒﻴﻥ ‪ NT‬ﻭ ﻤﻴﺯﺍﻥ ‪ free β-hCG‬ﻭ ‪PAPP-A‬‬ ‫ﻭﺠﻭﺩ ﻨﺩﺍﺭﺩ )ﻨﻪ ﺩﺭ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺘﺭﻴﺯﻭﻤﻲ ﻭ ﻨﻪ ﺩﺭ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﻨﺭﻤﺎل(‪.‬‬ ‫* ﻤﯽ ﺘﻭﺍﻥ ﺍﺯ ﺘﺭﻜﻴﺏ ﺴﻭﻨﻭﮔﺭﺍﻓﯽ ﻭ ﺘﺴﺕ ﻫﺎﯼ ﺒﻴﻭﺸﻴﻤﻴﺎﻴﯽ ﺠﻬﺕ‬ ‫ﻏﺭﺒﺎﻟﮕﺭﯼ ﻤﺅﺜﺭﺘﺭ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﻩ ﻜﺭﺩ‪.‬‬ ‫*ﻤﻁﺎﻟﻌﺎﺕ ﺁﻴﻨﺩﻩ ﻨﮕﺭ ﺩﺭ ﺒﻴﺵ ﺍﺯ ‪ ٥٠٠٠٠‬ﺤﺎﻤﻠﮕﯽ ﺸﺎﻤل ﺒﻴﺵ ﺍﺯ‬ ‫‪ ٢٥٠‬ﺠﻨﻴﻥ ﺒﺎ ﺘﺭﻴﺯﻭﻤﯽ ‪ ،٢١‬ﻨﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻨﺩ ﻜﻪ ﺒﺎ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻀﺨﺎﻤﺕ‬ ‫‪ NT‬ﻭ ﺘﺴﺕ ﻫﺎﯼ ﺒﻴﻭﺸﻴﻤﻴﺎﻴﯽ ﺴﺭﻤﯽ ﺩﺭ ﺴﻪ ﻤﺎﻫﻪ ﺍﻭل ﻴﺎ ﺴﻪ ﻤﺎﻫﻪ‬ ‫ﺩﻭﻡ ﻤﯽ ﺘﻭﺍﻥ ‪ ٨٥-٩٠‬ﺩﺭﺼﺩ ﺠﻨﻴﻥ ﻫﺎﯼ ﻤﺒﺘﻼ ﺒﻪ ﺘﺭﻴﺯﻭﻤﯽ ‪ ٢١‬ﺭﺍ‬ ‫ﺒﺎ ﺩﺭ ﻨﻅﺭ ﺩﺍﺸﺘﻥ ‪ ٥‬ﺩﺭﺼﺩ ﻤﺜﺒﺕ ﻜﺎﺫﺏ ﺘﺸﺨﻴﺹ ﺩﺍﺩ‪.‬‬ ‫* ﺩﺭ ﺘﺭﻴﺯﻭﻤﯽ ‪ ١٨‬ﻭ ‪ ١٣‬ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺴﺭﻤﯽ ‪ Free β-hCG‬ﻭ ‪PAPP-‬‬ ‫‪ A‬ﻜﺎﻫﺵ ﻤﯽ ﻴﺎﺒﺩ‪ .‬ﺩﺭ ﻨﻘﺎﻴﺹ ﻜﺭﻭﻤﻭﺯﻭﻡ ﺠﻨﺴﯽ ﻤﻴﺯﺍﻥ‬

‫ﺳﻮﻧﻮﮔـــﺮاﻓﯽ ‪ ١١ -١۴‬هﻔﺘــــﮕﯽ‬

‫‪٥٨‬‬

‫‪The 11 – 13 +6 weeks scan‬‬


‫‪ free β-hCG‬ﻨﺭﻤﺎل ﻭ ﻤﻴﺯﺍﻥ ‪ PAPP-A‬ﻜﻡ‬

‫ﻤﯽ ﺸﻭﺩ‪ .‬ﺩﺭ‬

‫ﺘﺭﻴﭙﻠﻭﺌﻴﺩﯼ ﺒﺎ ﻤﻨﺸﺎ ﭙﺩﺭﯼ ‪ free β-hCG‬ﺒﻪ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺯﻴﺎﺩﯼ ﺍﻓﺯﺍﻴﺵ ﻭ‬ ‫‪ PAPP-A‬ﺒﻪ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﻜﻤﯽ ﻜﺎﻫﺵ ﻤﯽ ﻴﺎﺒﺩ‪ .‬ﻏﺭﺒﺎﻟﮕﺭﯼ ﺒﺎ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ‬ ‫‪ free β-hCG ،NT‬ﻭ ‪ PAPP-A‬ﺒﺎ ﺩﺍﺸﺘﻥ ﻴﻙ ﺩﺭﺼﺩ ﻏﺭﺒﺎﻟﮕﺭﯼ‬ ‫ﻤﺜﺒﺕ ﺒﻌﻼﻭﻩ ‪ ٥‬ﺩﺭﺼﺩ ﺒﺭﺍﯼ ﺘﺭﻴﺯﻭﻤﯽ ‪ ،٢١‬ﻤﯽ ﺘﻭﺍﻨﺩ ﺤﺩﻭﺩ ‪٩٠‬‬ ‫ﺩﺭﺼﺩ ﺍﺯ ﻨﻘﺎﻴﺹ ﻜﺭﻭﻤﻭﺯﻭﻤﯽ ﺭﺍ ﺘﺸﺨﻴﺹ ﺩﻫﺩ‪.‬‬

‫ﺕﻤﺎﻳﻞ ﺥﺎﻧﻢ هﺎ ﺑﻪ ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮﯼ ﺳﻪ ﻡﺎهﻪ اول‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﳒﺎم ﺷﺪﻩ در ﻣﻮرد ﲤﺎﻳﻞ ﺧﺎﱎ هﺎ‬ ‫ﺑﻪ‬

‫زﻣﺎن‬

‫ﺧﺎﱎ هﺎ‬

‫ﻏﺭﺑﺎﻟﮕﺭی‬

‫ﻧﺸﺎن‬

‫ﻣﯽ‬

‫دهﻨﺪ‬

‫آﻪ‬

‫اآﺜﺭ‬

‫ﺗﺭﺟﻴﺢ ﻣﯽ دهﻨﺪ ﺗﺴﺖ هﺎی ﻏﺭﺑﺎﻟﮕﺭی را‬

‫در ﺳﻪ ﻣﺎهﻪ اول و ﻧﻪ ﺳﻪ ﻣﺎهﻪ دوم‪ ،‬اﳒﺎم‬ ‫دهﻨﺪ‪ .‬ﻳﻚ ﻣﺸﻜﻞ اﺳﺎﺳﯽ ﻏﺭﺑﺎﻟﮕﺭی ﺑﺎ ‪ NT‬اﻳﻦ اﺳﺖ‬ ‫آﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ‪ NT‬در ﺳﻪ ﻣﺎهﻪ اول ﻣﻨﺠﺭ ﺑﻪ اﳒﺎم‬ ‫ﺗﺴﺖ هﺎی ﲥﺎﲨﯽ و ﺧﺘﻢ ﺡﺎﻣﻠﮕﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد‪ ،‬در ﺡﺎﻟﯽ‬ ‫آﻪ ﳑﻜﻦ اﺳﺖ اﻳﻦ ﺟﻨﲔ هﺎ ﺧﻮدﲞﻮد از ﺑﲔ ﺑﺭوﻧﺪ‪.‬‬ ‫در ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺡﺪود ‪ ٧٠‬درﺻﺪ ﺧﺎﱎ هﺎ اﻇﻬﺎر‬ ‫داﺷﺘﻪ اﻧﺪ آﻪ ﺡﺘﯽ اﮔﺭ ﳘﻪ ﺟﻨﲔ هﺎی ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ‬ ‫ﺳﻨﺪرم داون ﻗﺒﻞ از ﺳﻪ ﻣﺎهﻪ دوم ﺑﻄﻮر ﺧﻮدﲞﻮد‬ ‫از ﺑﲔ ﺑﺭوﻧﺪ‪،‬‬ ‫ﻣﺎهﻪ‬

‫اول‬

‫را‬

‫ﺑﺎز هﻢ اﻧﺪازﻩ ﮔﲑی ‪ NT‬در ﺳﻪ‬ ‫ﺑﻌﻨﻮان‬

‫ﺳﻮﻧﻮﮔـــﺮاﻓﯽ ‪ ١١ -١۴‬هﻔﺘــــﮕﯽ‬

‫‪٥٩‬‬

‫ﺗﺴﺖ‬

‫ﻏﺭﺑﺎﻟﮕﺭی‬

‫ﺗﺭﺟﻴﺢ‬

‫‪The 11 – 13 +6 weeks scan‬‬


‫ﻣﯽ‬

‫دهﻨﺪ)‪Wallace2000‬‬

‫ﲤﺎﻳﻞ‬

‫داﺷﺘﻨﺪ‬

‫ﺑﺪون‬

‫‪and‬‬

‫‪.(Mulvey‬اﻳﻦ‬ ‫ﺑﻪ‬

‫ﺗﻮﺟﻪ‬

‫ﺧﺎﱎ‬

‫ﻧﺘﻴﺠﻪ‬

‫هﺎ‬

‫ﺡﺎﻣﻠﮕﯽ‬

‫ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﺁﻳﺎ ﺟﻨﲔ ﺁ‪‬ﺎ ﺳﻨﺪرم داون دارد ﻳﺎ ﻧﻪ و‬ ‫ﳘﭽﻨﲔ در ﺻﻮرت ﺳﻘﻂ ﺧﻮدﲞﻮد ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺳﻨﺪرم داون‬ ‫ﻉﻠﺖ ﺁن را ﺑﺪاﻧﻨﺪ‪.‬‬

‫اهﻤﻴﺖ آﻠﻴﻨﻴﻜﯽ‪respect for autonomy‬‬ ‫‪ respect for autonomy‬ﻳﻚ‬

‫در ﻗﻮاﻧﲔ ﭘﺰﺷﻜﯽ‬

‫اﺻﻞ ﭘﺎﻳﻪ اﺳﺖ‪ .‬اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﺰﺷﻚ را ﳎﺒﻮر ﻣﯽ‬ ‫آﻨﺪ‬

‫آﻪ‬

‫ﺑﻪ‬

‫ﺧﻮاﺳﺘﻪ‬

‫ﺑﻴﻤﺎر‬

‫ﺗﻮﺟﻪ‬

‫آﻨﺪ‪.‬‬

‫اﳘﻴﺖ‬

‫‪ respect for autonomy‬در ﻏﺭﺑﺎﻟﮕﺭی ﺳﻪ ﻣﺎهﻪ اول دو‬ ‫ﭼﻴﺰ اﺳﺖ‪:‬‬ ‫اول‬

‫اﻳﻨﻜﻪ‬

‫ﺗﺸﺨﻴﺺ‬

‫زودﺗﺭ‬

‫و‬

‫ﺧﺘﻢ‬

‫ﺳﺭﻳﻊ ﺗﺭ ﺑﺭای ﺧﻴﻠﯽ از ﺧﺎﱎ هﺎ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﺡﺎﻣﻠﮕﯽ‬ ‫دوم‬

‫اﻳﻨﻜﻪ در ﺻﻮرت آﻢ ﺧﻄﺭ ﺑﻮدن )‪ (Low risk‬ﺧﺎﱎ‬ ‫ﺡﺎﻣﻠﻪ‪ ،‬اآﺜﺭ ﺗﺴﺖ هﺎی ﻏﺭﺑﺎﻟﮕﺭی ﺳﻪ ﻣﺎهﻪ اول‬ ‫ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺧﺎﻃﺭ اﳚﺎد آﻨﻨﺪ‪ .‬ﺎﻳﺘﺎ‬ ‫ً‬ ‫دﺳﱰﺳﯽ ﺑﻪ ﺳﻮﻧـﻮﮔـﺭاﻓـﯽ ﺑـﺎ آﻴﻔﻴﺖ ﺑـﺎﻻ در ﺳﻪ‬ ‫ﻣﺎهـﻪ اول اﻳـﻦ ‪ autonomy‬را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﯽ دهﺪ‬ ‫)‪.(Chasen et al 2001‬‬

‫ﺳﻮﻧﻮﮔـــﺮاﻓﯽ ‪ ١١ -١۴‬هﻔﺘــــﮕﯽ‬

‫‪٦٠‬‬

‫‪The 11 – 13 +6 weeks scan‬‬


‫* ﺍﻜﺜﺭ ﺨﺎﻨﻡ ﻫﺎﯼ ﺤﺎﻤﻠﻪ‪ ،‬ﺘﺴﺕ ﻫﺎﯼ ﻏﺭﺒﺎﻟﮕﺭﯼ ﺴﻪ ﻤﺎﻫﻪ ﺍﻭل ﺭﺍ‬ ‫ﺘﺭﺠﻴﺢ ﻤﯽ ﺩﻫﻨﺩ‪.‬‬

‫ﺳﻮﻧﻮﮔـــﺮاﻓﯽ ‪ ١١ -١۴‬هﻔﺘــــﮕﯽ‬

‫‪٦١‬‬

‫‪The 11 – 13 +6 weeks scan‬‬


‫ﻣﻨﺎﺑﻊ‬ Bindra R, Heath V, Liao A, Spencer K, Nicolaides KH. One stop clinic for assessment of risk for trisomy 21 at 11-14 weeks: A prospective study of 15030 pregnancies. Ultrasound

.

Obstet Gynecol 2002; 20:219-25

Chasen ST, Skupski DW, McCullough LB, Chervenak FA. Prenatal informed consent for sonogram: the time for firsttrimester nuchal translucency has come. J Ultrasound Med 2001; 20:1147-52. Crossley JA, Aitken DA, Cameron AD, McBride E, Connor JM. Combind ultrasound and biochemical screening for Down’s syndrome in the first trimester: a Scottish multicentre study. BJOG 2002; 109:667-76. Down LJ. Observations on an ethnic classification of idiots. Clin Lectures and Reports, London Hospital 1866; 3; 259-62 Hecht CA, Hook EB. The imprecision in rates of Down syndrome by 1-year maternal age intervals: a critical analysis of rates used in biochemical screening. Prenat Diagn 1994; 14: 729-38.

The 11 – 13 +6 weeks scan

٦٢

‫ هﻔﺘــــﮕﯽ‬١١ -١۴ ‫ﺳﻮﻧﻮﮔـــﺮاﻓﯽ‬


Kornman LH, Morssink LP, Beekhuis JR, DeWolf BTHM, Heringa MP, Mantingh A. Nuchal translucency cannot be used as a screening test for chromosomal abnormalities in the first trimester of pregnancy in a routine ultrasound practice. Prenat Diagn 1996 ; 16: 797-805. Malone FD, Wald NJ, Canick JA, Ball RH, Nyberg DA, Comstock CH, Bukowski R,et al. First- and second- trimester evaluation of risk (FASTER) trial: principal results of the NICHD multicenter Down syndrome screening study. SMFM 2004, Abstract 1. Mulvey S, Wallace EM. Women’s knowledge of and attitudes to first and second trimester screening for Down’s syndrome. BJOG 2000; 107: 1302-5. Nicolaides KH, Azar G, Byrne D, Mansur C, Marks K. Fetal nuchal translucency: ultrasound screening for chromosomal defects in first trimester of pregnancy. BMJ 1992 ; 304: 867-9. Nicolaides KH, Brizot ML, Snijders RJM. Fetal nuchal translucency: Ultrasound screening for fetal trisomy in the first trimester of pregnancy. BJOG 1994 ; 101:782-6.

The 11 – 13 +6 weeks scan

٦٣

‫ هﻔﺘــــﮕﯽ‬١١ -١۴ ‫ﺳﻮﻧﻮﮔـــﺮاﻓﯽ‬


Nicolaides KH. Nuchal translucency and other first-trimester sonographic markers of chromosomal abnormalities. Am J Obstet Gynecol 2004; 191: 45-67 . Pandya PP, Snijders RJM, Johnson SJ, Brizot M, Nicolaides KH. Screening for fetal trisomies by maternal age and fetal nuchal translucency thickness at 10 to 14 weeks of gestation. BJOG 1995 ; 102: 957-62. Roberts LJ, Bewley S, Mackinson AM, Rodeck

CH. First

trimester fetal nuchal translucency: Problems with screening the general population 1. BJOG 1995 ; 102:381-5. Snijders RJM, Sebire NJ, Cuckle H, Nicolaides KH. Maternal age and gestational age- specific risks for chromosomal defects. Fetal Diag Ther 1995 ; 10: 356-67. Snijders RJM, Nicolaides KH. Sequential screening. In: Nicolaides

KH,

editor.

Ultrasound

markers

for

fetal

chromosomal defects . Carnforth, UK. Parthenon Publishing, 1996, pp 109-13 . Snijders RJM, Noble P, Sebire N, Souka A, Nicolaides KH. UK multicentre project on assessment of risk of trisomy 21 by maternal age and fetal nuchal translucency thickness at 10-14 weeks of gestation . Lancet 1998 ; 351: 343-6.

The 11 – 13 +6 weeks scan

٦٤

‫ هﻔﺘــــﮕﯽ‬١١ -١۴ ‫ﺳﻮﻧﻮﮔـــﺮاﻓﯽ‬


Snijders RJM, Sundberg K, Holzgreve W, Henry G, Nicolaides KH. Maternal age and gestation-specific risk for trisomy 21 . Ultrasound Obstet Gynecol 1999 ; 13:167-70. Spencer K, Souter V, Tul N, Snijders R, Nicolaides KH. A screening program for trisomy 21 at 10-14 weeks using fetal nuchal translucency, maternal serum free beta human chorionic gonadotropin and Pregnancy-associated plasma protein-A. Ultrasound Obstet Gynecol 1999 ;13: 231-7. Spencer K, Bindra R, Nix ABJ, Heath V, Nicolaides KH. Delta- NT or NT MoM. Which is the most appropriate method for calculating accurate patient-specific risks for trisomy 21 in the first trimester? Ultrasound Obstet Gynecol 2003a;22:142-8. Spencer K, Spencer CE, Power M, Dawson C, Nicolaides KH. Screening for chromosomal abnormalities in the first trimester using ultrasound and maternal serum biochemistry in a one stop clinic: A review of three years prospective experience. BJOG 2003b ;110: 281-6. Tabor A, Philip J, Madsen M, Bang J, Obel EB, NorgaardPedersen

B.

Randomised

controlled

trial

of

genetic

amniocentesis in 4,606 low-risk women. Lancet 1986 ;1:128793.

The 11 – 13 +6 weeks scan

٦٥

‫ هﻔﺘــــﮕﯽ‬١١ -١۴ ‫ﺳﻮﻧﻮﮔـــﺮاﻓﯽ‬


Wald NJ, Watt HC, Hackshaw AK. Integrated screening for Down’s syndrome on the basis of tests performed during the first and second trimesters. N Engl J Med 1986 ;341: 461-7. Wald NJ, Rodeck C, Hackshaw AK, Walters J, Chitty L, Mackinson AM; SURUSS Research Group. First and second trimester antenatal screening for Down’s syndrome: the result of the Serum, Urine and Ultrasound Screening Study (SURUSS). Health Technol Assess 2003a ;7: 1-77. Wald NJ, Huttly WJ, Hackshaw AK. Antenatal screening for Down’s

syndrome

with

the

quadraple

test.

Lancet

2003b;361:835-6.

The 11 – 13 +6 weeks scan

٦٦

‫ هﻔﺘــــﮕﯽ‬١١ -١۴ ‫ﺳﻮﻧﻮﮔـــﺮاﻓﯽ‬


‫ﻓﺼﻞ دوم‬ ‫ﺕﻈﺎهﺮات‬

‫ﻧﻘﺎﻳﺺ‬

‫ﺳﻮﻧﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ‬

‫آﺮوﻡﻮزوﻡﯽ‬ ‫هﺭ ﻧﻘﺺ آﺭوﻣﻮزوﻣﯽ‪ ،‬ﻧﺎهﻨﺠﺎری هﺎی ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫ﺗﺸﺨﻴﺼﯽ اﳚﺎد ﻣﯽ آﻨﺪ و اﻟﮕﻮی ﺳﻨﺪرﻣﯽ ﺧﺎص ﺧﻮد‬ ‫را‬

‫دارد‪.‬‬

‫در‬

‫اﻳﻦ‬

‫ﻓﺼﻞ‬

‫ﺗﻈﺎهﺭات‬

‫ﺳﻮﻧﻮﮔﺭاﻓﻴﻚ‬

‫ﺗﺭﻳﺰوﻣﯽ ‪ ٢١‬و ﺳﺎﻳﺭ ﻧﻘﺎﻳﺺ ﻉﻤﺪﻩ آﺭوﻣﻮزوﻣﯽ در‬ ‫ﺳﻪ ﻣﺎهﻪ اول و دوم را ﺷﺭح ﻣﯽ دهﻴﻢ‪.‬‬

‫ﺳﻮﻧﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺳﻪ ﻡﺎهﻪ اول‬ ‫در هﻔﺘﻪ هﺎی ‪ ١١-١٤‬ﺡﺎﻣﻠﮕﯽ‪ ،‬ﺿﺨﺎﻣﺖ ‪ NT‬در‬ ‫ﳘﻪ ﻧﻘﺎﻳﺺ آﺭوﻣﻮزوﻣﯽ ﻉﻤﺪﻩ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ‬ ‫) ‪.(Snijders et al 1998‬‬

‫در ﺗﺭﻳﺰوﻣﯽ ‪ ١٨ ،٢١‬و‬

‫‪ ١٣‬اﻟﮕﻮی اﻓﺰاﻳﺶ ‪ NT‬ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺳﺖ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ‪NT‬‬

‫ﺳﻮﻧﻮﮔـــﺮاﻓﯽ ‪ ١١ -١۴‬هﻔﺘــــﮕﯽ‬

‫‪٦٧‬‬

‫‪The 11 – 13 +6 weeks scan‬‬


‫ﺡﺪود ‪ ٢/٥‬ﻣﻴﻠﯽ ﻣﱰ ﺑﻴﺸﱰ از ﻣﻴﺰان ﻣﻴﺎﻧﻪ ﻧﺭﻣﺎل‬ ‫ﺑﺭای ﺳﻦ ﺡﺎﻣﻠﮕﯽ )ﺑﺭ اﺳﺎس ‪ (CRL‬اﺳﺖ‪ .‬در ﺳﻨﺪرم‬ ‫ﺗﺭﻧﺭ‪،‬‬

‫ﻣﻴﺎﻧﻪ‬

‫‪NT‬‬

‫ﺡﺪود‬

‫‪٨‬‬

‫ﻣﱰ‬

‫ﻣﻴﻠﯽ‬

‫ﺑﻴﺸﱰ‬

‫از‬

‫ﻣﻴﺎﻧﻪ ﻧﺭﻣﺎل اﺳﺖ‪.‬‬ ‫در ﺗﺭﻳﺰوﻣﯽ ‪ ٢١‬ﻉﻼوﻩ ﺑﺭ اﻓﺰاﻳﺶ ‪ ،NT‬در‬ ‫‪ ٦٠-٧٠‬درﺻﺪ ﻣﻮارد اﺳﺘﺨﻮان ﺑﻴﻨﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد‪.‬‬ ‫در‬

‫‪٢٥‬‬

‫)‪(Short‬‬

‫درﺻﺪ‬

‫ﻣﻮارد‬

‫ﻣﺎﮔﺰﻳﻼ‬

‫اﺳﺘﺨﻮان‬

‫آﻮﺗﺎﻩ‬

‫و در ‪ ٧٠‬درﺻﺪ ﻣﻮارد اﻣﻮاج داﭘﻠﺭ‬

‫ﳎﺭای ورﻳﺪی ﻏﲑ ﻃﺒﻴﻌﯽ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫در ﺗﺭﻳﺰوﻣﯽ ‪ ١٨‬ﳏﺪودﻳﺖ رﺷﺪ‬

‫زود هﻨﮕﺎم‪،‬‬

‫ﺑﺭادی آﺎردی و اﮔﺰوﻣﻔﺎﻟﻮس در ‪ ٣٠‬درﺻﺪ ﻣﻮارد‪،‬‬ ‫وﺟﻮداﺳﺘﺨﻮان‬

‫ﻉﺪم‬

‫در‬

‫ﺑﻴﻨﯽ‬

‫‪٥٥‬‬

‫درﺻﺪ‪،‬‬

‫ﺷﺭﻳﺎن‬

‫ﻧﺎﻓﯽ ﻣﻨﻔﺭد در ‪ ٧٥‬درﺻﺪ ﻣﻮارد دﻳﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫در ﺗﺭﻳﺰوﻣﯽ ‪ ١٣‬در ‪ ٧٠‬درﺻﺪ ﻣﻮارد ﺗﺎآﯽ آﺎردی‬ ‫دارد‪.‬‬

‫وﺟﻮد‬ ‫ﺑﺰرﮔﯽ‬

‫رﺷﺪ‬

‫ﳏﺪودﻳﺖ‬

‫ﻣﺜﺎﻧﻪ)‪،(megacystis‬‬

‫)‪(holoprosencephaly‬‬

‫و‬

‫هﻨﮕﺎم‪،‬‬

‫زود‬

‫هﻮﻟﻮﭘﺭوزﻧﺴﻔﺎﻟﯽ‬

‫اﮔﺰوﻣﻔﺎﻟﻮس‬

‫در‬

‫ﺡﺪود‬

‫‪٤٠‬‬

‫درﺻﺪ ﻣﻮارد دﻳﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ً در‪٥٠‬‬ ‫در ﺳﻨﺪرم ﺗﺭﻧﺭ ﺗﻘﺭﻳﺒﺎ‬

‫درﺻﺪ ﻣﻮارد‬

‫ﺗﺎآﯽ آﺎردی و ﳏﺪودﻳﺖ رﺷﺪ زود هﻨﮕﺎم وﺟﻮد‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫در‬

‫ﻣﻮارد‬

‫ﺗﺭﻳﭙﻠﻮﺋﻴﺪی‬

‫رﺷﺪ‬

‫ﳏﺪودﻳﺖ‬

‫ﻧﺎﻣﺘﻘﺎرن و زود هﻨﮕﺎم و ﺑﺭادی آﺎردی در ‪٣٠‬‬ ‫درﺻﺪ‪،‬‬

‫هﻮﻟﻮﭘﺭوزﻧﺴﻔﺎﻟﯽ‪،‬‬

‫اﮔﺰوﻣﻔﺎﻟﻮس‪،‬‬

‫آﻴﺴﺖ‬

‫‪ Posterior fossa‬در ‪ ٤٠‬درﺻﺪ و ﺗﻐﻴﲑات ﻣﻮﻻر ﺟﻔﺖ در‬ ‫‪ ٣٠‬درﺻﺪ ﻣﻮارد دﻳﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬

‫ﺳﻮﻧﻮﮔـــﺮاﻓﯽ ‪ ١١ -١۴‬هﻔﺘــــﮕﯽ‬

‫‪٦٨‬‬

‫‪The 11 – 13 +6 weeks scan‬‬


‫ﻋﺪم وﺟﻮد اﺳﺘﺨﻮان ﺑﻴﻨﯽ‬ ‫در ﺳﺎل ‪ ١٨٦٦‬ﻣﻴﻼدی ﻻﻧﮕﺪون داون اﺷﺎرﻩ‬ ‫آﻪ‬

‫آﺭد‬ ‫آﻮﭼﻚ‬

‫ﻳﻜﯽ‬

‫ﺑﻮدن‬

‫از‬

‫ﺗﻈﺎهﺭات‬

‫ﺑﻴﻨﯽ‬

‫اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﺗﺭﻳﺰوﻣﯽ‬

‫ﺷﺎﻳﻊ‬

‫ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت‬

‫‪٢١‬‬

‫ﺁﻧﱰوﭘﻮﻣﱰﻳﻚ‬

‫ﻧﺸﺎن دادﻩ اﻧﺪ آﻪ ﻉﻤﻖ ‪ nasal root‬در ‪ ٥٠‬درﺻﺪ‬ ‫ﻣـﻮارد ﺳﻨﺪرم داون ﺑـﻄﻮر ﻏﲑ ﻃﺒـﻴﻌﯽ آــﻢ اﺳﺖ‬ ‫)‪ .(Cicero et al 2001‬ﳘﭽﻨﻴﻦ‬

‫رادﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ‬

‫ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت‬

‫ﭘﺲ از ﻣﺭگ ﺟﻨﲔ در ﺟﻨﲔ هﺎی ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺗﺭﻳﺰوﻣﯽ‬ ‫‪ ٢١‬آﻪ ﺳﻘﻂ ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ‪ ،‬ﻉﺪم وﺟﻮد ﻳﺎ هﻴﭙﻮﭘﻼزی‬ ‫ً در ‪ ٥٠‬درﺻﺪ ﻣﻮارد‬ ‫اﺳﺘﺨﻮان ﺑﻴﻨﯽ را ﺗﻘﺭﻳﺒﺎ‬ ‫ﮔﺰارش آﺭدﻩ اﻧﺪ)‪. (Farkas et al 2001‬در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت‬ ‫ﺳﻮﻧﻮﮔﺭاﻓﻴﻚ در هﻔﺘﻪ هﺎی ‪ ،١٥-٢٤‬ﻉﺪم وﺟﻮد ﻳﺎ‬ ‫ً در ‪ ٦٥‬درﺻﺪ‬ ‫آﻮﭼﻚ ﺑﻮدن اﺳﺘﺨﻮان ﺑﻴﻨﯽ ﺗﻘﺭﻳﺒﺎ‬ ‫ﻣﻮارد ﺗﺭﻳﺰوﻣﯽ ‪ ٢١‬ﮔﺰارش ﺷﺪﻩ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﻄﻮر ﻃﺒﻴﻌﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان اﺳﺘﺨﻮان ﺑﻴﻨﯽ را در‬ ‫ﺳﻮﻧﻮﮔﺭاﻓﯽ‬ ‫)‪2001‬‬

‫هﻔﺘﻪ‬

‫هﺎی‬

‫‪١١-١٤‬‬

‫ﺡﺎﻣﻠﮕﯽ‬

‫دﻳﺪ‬

‫‪.(Cicero et al‬‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺎدی ارﺗﺒﺎط ﻗﻮی ﺑﲔ ﻉﺪم وﺟﻮد‬

‫اﺳﺘﺨﻮان ﺑﻴﻨﯽ در ﺳﻮﻧﻮﮔﺭاﻓﯽ‬

‫‪ ١١-١٤‬هﻔﺘﮕـﯽ و‬

‫ﺗـﺭﻳـﺰوﻣـﯽ ‪ ٢١‬و ﳘﭽﻨﲔ ﺳﺎﻳﺭ ﻧﻘﺎﻳﺺ‬

‫آﺭوﻣﻮزوﻣﯽ‬

‫را ﻧﺸﺎن دادﻩ اﻧﺪ )‪ .(Nicolaides 2004‬ﺑﺎﲨﻊ ﺁوری‬

‫ﺳﻮﻧﻮﮔـــﺮاﻓﯽ ‪ ١١ -١۴‬هﻔﺘــــﮕﯽ‬

‫‪٦٩‬‬

‫‪The 11 – 13 +6 weeks scan‬‬


‫ﻳﺎﻓﺘﻪ هﺎی اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت‪ ،‬در ‪ ١٥٨٢٢‬ﺟﻨﲔ‪ ،‬در‬ ‫‪ ٩٧/٤‬درﺻﺪ ﻣﻮارد ﭘﺭوﻓﺎﻳﻞ ﺻﻮرت ﲞﻮﺑﯽ ارزﻳﺎﺑﯽ‬ ‫ﺷﺪﻩ ﺑﻮد‪ .‬اﺳﺘﺨﻮان ﺑﻴﻨﯽ در ‪ ١/٤‬درﺻﺪ ﺟﻨﲔ هﺎی‬ ‫ﻧﺭﻣﺎل و ‪ ٦٩‬درﺻﺪ ﺟﻨﲔ هﺎی ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺗﺭﻳﺰوﻣﯽ ‪٢١‬‬ ‫دﻳﺪﻩ ﻧﺸﺪ‪.‬‬ ‫ﻳﻚ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﻬﻢ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻳﻦ اﺳﺖ آﻪ‬ ‫ﻣﻴﺰان ﺑﺭوز ﻉﺪم وﺟﻮد اﺳﺘﺨﻮان ﺑﻴﻨﯽ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ‬ ‫‪ ،CRL‬آﺎهﺶ و ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺿﺨﺎﻣﺖ ‪ ،NT‬اﻓﺰاﻳﺶ‬ ‫ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ‪ .‬ﳘﭽﻨﲔ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان در ﻧﮋاد ﺁﻓﺭﻳﻘﺎﺋﯽ‪-‬‬ ‫آﺎراﺋﻴﺒﯽ‬ ‫ﳏﺎﺳﺒﻪ‬

‫‪LR‬‬

‫از‬

‫ﺑﻴﺸﱰ‬ ‫ﺑﺎﻳﺪ‬

‫ﺑﻪ‬

‫ﺳﻔﻴﺪ‬ ‫اﻳﻦ‬

‫ﭘﻮﺳﺖ‬

‫هﺎ‬

‫ﻓﺎآﺘﻮرهﺎ‬

‫اﺳﺖ‪.‬‬

‫در‬

‫دﻗﺖ‬

‫آﺭد‬

‫)‪.(Cicero et al 2004‬‬

‫ﺕﺮآﻴﺐ ﺳﻮﻧﻮﮔﺮاﻓﯽ و ﺕﺴﺖ هﺎﯼ ﺑﻴﻮﺵﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ﺳﻪ‬ ‫ﻡﺎهﻪ اول‬ ‫ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد‪ -‬ﺷﺎهﺪی ﺷﺎﻣﻞ ﺻﺪ ﺟﻨﲔ ﻣﺒﺘﻼ‬ ‫ﺑﻪ ﺳﻨﺪرم داون و ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﺟﻨﲔ ﺗﻚ ﻗﻠﻮی ﻧﺭﻣﺎل‬ ‫در هﻔﺘﻪ ‪ ١١-١٤‬اﳒﺎم ﺷﺪﻩ اﺳﺖ‪ .‬در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ‬ ‫از اﻧﺪازﻩ ﮔﲑی ‪ ،NT‬وﺟﻮد ﻳﺎ ﻉﺪم وﺟﻮد اﺳﺘﺨﻮان‬ ‫ﺑﻴﻨﯽ‪،‬‬

‫ﻏﻠﻈﺖ‬

‫‪β-hCG‬‬

‫‪free‬‬

‫و‬

‫‪،PAPP-A‬‬

‫ﺟﻬﺖ‬

‫ﻏﺭﺑﺎﻟﮕﺭی ﺗﺭﻳﺰوﻣﯽ ‪ ٢١‬اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ) ‪Cicero‬‬

‫ﺳﻮﻧﻮﮔـــﺮاﻓﯽ ‪ ١١ -١۴‬هﻔﺘــــﮕﯽ‬

‫‪٧٠‬‬

‫‪The 11 – 13 +6 weeks scan‬‬


‫‪ .(et al 2003‬ﺑﺎ در ﻧﻈﺭ ﮔﺭﻓﱳ ‪ ٥‬درﺻﺪ ﻣﺜﺒﺖ‬ ‫آﺎذب‪ ،‬ﻣﻴﺰان ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺗﺭﻳﺰوﻣﯽ ‪ ٩٧ ،٢١‬درﺻﺪ ﲣﻤﲔ‬ ‫زدﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﺳﻮﻧﻮﮔـــﺮاﻓﯽ ‪ ١١ -١۴‬هﻔﺘــــﮕﯽ‬

‫‪٧١‬‬

‫‪The 11 – 13 +6 weeks scan‬‬


‫ارزﻳﺎﺑﯽ اﺳﺘﺨﻮان ﺑﻴﻨﯽ‬ ‫* ﺍﺭﺯﻴﺎﺒﯽ ﺍﺴﺘﺨﻭﺍﻥ ﺒﻴﻨﯽ‪ ،‬ﺒﺎﻴﺩ ﺩﺭ ﺴﻥ ﺤﺎﻤﻠﮕﯽ ‪ ١١-١٤‬ﻫﻔﺘﮕﯽ ﻭ ﺒﺎ‬ ‫ﻁﻭل ‪ CRL=٤٥-٨٤‬ﻤﻴﻠﯽ ﻤﺘﺭ ﺍﻨﺠﺎﻡ ﺸﻭﺩ‪.‬‬ ‫* ﺘﺼﻭﻴﺭ ﺒﺎﻴﺩ ﺒﺯﺭﮒ ﺸﻭﺩ‪ ،‬ﺒﺤﺩﯼ ﻜﻪ ﻓﻘﻁ ﺴﺭ ﻭ ﻗﺴﻤﺕ ﺒﺎﻻﯼ‬ ‫ﺘﻭﺭﺍﻜﺱ ﺩﺭ ﺼﻔﺤﻪ ﺩﻴﺩﻩ ﺸﻭﺩ‪.‬‬ ‫* ﺒﺎﻴﺩ ﺍﺯ ﺼﻭﺭﺕ ﺠﻨﻴﻥ ﻴﻙ ﺘﺼﻭﻴﺭ ﻤﻴﺩ ﺴﺎﮊﻴﺘﺎل ﺩﺍﺸﺘﻪ ﺒﺎﺸﻴﻡ ﻭ‬ ‫ﺘﺭﺍﻨﺴﺩﻴﻭﺴﺭ ﺭﺍ ﺒﻪ ﻤﻭﺍﺯﺍﺕ ﺒﻴﻨﯽ ﻗﺭﺍﺭ ﺩﻫﻴﻡ‪.‬‬ ‫* ﺩﺭ ﺘﺼﻭﻴﺭ ﺒﻴﻨﯽ ﺒﺎﻴﺩ ﺴﻪ ﺨﻁ ﺘﺸﺨﻴﺹ ﺩﻴﺩﻩ ﺸﻭﺩ‪ .‬ﺨﻁ ﺒﺎﻻﻴﯽ ﻨﺸﺎﻨﻪ‬ ‫ﭙﻭﺴﺕ ﺍﺴﺕ‪ .‬ﺨﻁ ﭙﺎﺌﻴﻥ ﻜﻪ ﻀﺨﻴﻡ ﺘﺭ ﻭ ﺍﻜﻭﮊﻨﻴﻙ ﺘﺭ ﺍﺯ ﭙﻭﺴﺕ ﺍﺴﺕ‪،‬‬ ‫ﺍﺴﺘﺨﻭﺍﻥ ﺒﻴﻨﯽ ﺍﺴﺕ‪ .‬ﺨﻁ ﺴﻭﻡ ﻜﻪ ﺘﻘﺭﻴﺒﹰﺎ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻤﻪ ﭙﻭﺴﺕ ﻭ ﻜﻤﯽ ﺒﺎﻻﺘﺭ‬ ‫ﻗﺭﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ‪ ،‬ﻨﺸﺎﻨﻪ ﻨﻭﻙ ﺒﻴﻨﯽ ﺍﺴﺕ‪.‬‬ ‫* ﺩﺭ ‪ ١١-١٤‬ﻫﻔﺘﮕﯽ ﺩﺭ ﺒﻴﺵ ﺍﺯ ‪ ٩٥‬ﺩﺭﺼﺩ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﭙﺭﻭﻓﺎﻴل ﺼﻭﺭﺕ‬ ‫ﺒﺨﻭﺒﯽ ﻗﺎﺒل ﺍﺭﺯﻴﺎﺒﯽ ﺍﺴﺕ‪.‬‬ ‫* ﺩﺭ ﻜﻤﺘﺭ ﺍﺯ ﻴﻙ ﺩﺭﺼﺩ ﺠﻨﻴﻥ ﻫﺎﯼ ﻨﺭﻤﺎل ﺴﻔﻴﺩ ﭙﻭﺴﺕ ﻭ ﺩﺭ ﺤﺩﻭﺩ‬ ‫‪ ١٠‬ﺩﺭﺼﺩ ﺠﻨﻴﻥ ﻫﺎﯼ ﻨﺭﻤﺎل ﺁﻓﺭﻴﻘﺎﺌﯽ‪ -‬ﻜﺎﺭﺍﺌﻴﺒﯽ‪ ،‬ﺍﺴﺘﺨﻭﺍﻥ ﺒﻴﻨﯽ ﺩﻴﺩﻩ‬ ‫ﻨﻤﯽ ﺸﻭﺩ‪.‬‬ ‫* ﺕﻘﺮﻳﺒًﺎ ﺩﺭ ‪ ٦٠-٧٠‬ﺩﺭﺼﺩ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺘﺭﻴﺯﻭﻤﯽ ‪ ٥٠ ،٢١‬ﺩﺭﺼﺩ‬ ‫ﺘﺭﻴﺯﻭﻤﯽ ‪ ١٨‬ﻭ ‪ ٣٠‬ﺩﺭﺼﺩ ﺘﺭﻴﺯﻭﻤﯽ ‪ ،١٣‬ﺍﺴﺘﺨﻭﺍﻥ ﺒﻴﻨﯽ ﻭﺠﻭﺩ‬ ‫ﻨﺩﺍﺭﺩ‪.‬‬ ‫* ﺒﺎ ﺩﺭ ﻨﻅﺭ ﮔﺭﻓﺘﻥ ‪ ٥‬ﺩﺭﺼﺩ ﻤﺜﺒﺕ ﻜﺎﺫﺏ‪ ،‬ﺩﺭ ﻏﺭﺒﺎﻟﮕﺭﯼ ﺒﺎ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﻩ‬ ‫ﺍﺯ ﺍﻨﺩﺍﺯﻩ ﮔﻴﺭﯼ ‪ ،NT‬ﺍﺴﺘﺨﻭﺍﻥ ﺒﻴﻨﯽ‪ ،‬ﻏﻠﻅﺕ ‪ free β-hCG‬ﻭ‬ ‫‪ ،PAPP-A‬ﺒﻁﻭﺭ ﺒﺎﻟﻘﻭﻩ ﻤﯽ ﺘﻭﺍﻥ ﺒﻴﺵ ﺍﺯ ‪ ٩٥‬ﺩﺭﺼﺩ ﻤﻭﺍﺭﺩ‬ ‫ﺘﺭﻴﺯﻭﻤﯽ ‪ ٢١‬ﺭﺍ ﺘﺸﺨﻴﺹ ﺩﺍﺩ‪.‬‬ ‫* ﻨﻜﺘﻪ ﻤﻬﻡ ﺍﻴﻥ ﺍﺴﺕ ﻜﻪ ﺴﻭﻨﻭﮔﺭﺍﻓﺭﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﻴﻥ ﻤﻭﺭﺩ‪ ،‬ﺁﻤﻭﺯﺵ ﻜﺎﻓﯽ‬ ‫ﺒﺒﻴﻨﻨﺩ‪.‬‬

‫ﺳﻮﻧﻮﮔـــﺮاﻓﯽ ‪ ١١ -١۴‬هﻔﺘــــﮕﯽ‬

‫‪٧٢‬‬

‫‪The 11 – 13 +6 weeks scan‬‬


‫ﻃﻮل ﺳﺮﯼ‪-‬دﻡﯽ)‪(CRL‬‬ ‫در‬

‫ﺗﺭﻳﺰوﻣﯽ‬

‫‪١٨‬‬

‫و‬

‫ﺗﺭﻳﭙﻠﻮﺋﻴﺪی‪،‬‬

‫ﳏﺪودﻳﺖ‬

‫رﺷﺪ‬

‫ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺎ ﺷﺪﻳﺪ وﺟﻮد دارد‪ .‬در ﺗﺭﻳﺰوﻣﯽ ‪ ١٣‬و‬ ‫ﺳﻨﺪرم ﺗﺭﻧﺭ ﳏﺪودﻳﺖ رﺷﺪ ﺧﻔﻴﻒ اﺳﺖ‪ ،‬در ﺡﺎﻟﯽ آﻪ‬ ‫در ﺗﺭﻳﺰوﻣﯽ ‪ ،٢١‬رﺷﺪ ﻃﺒﻴﻌﯽ اﺳﺖ‬ ‫)ﺷﻜﻞ‪١‬؛‬

‫‪.(Nicolaides et al 1996‬‬

‫‪ CRL‬و ﻧﻘﺎﻳﺺ آﺮوﻡﻮزوﻡﯽ‬ ‫* ﺩﺭ ﺘﺭﻴﺯﻭﻤﯽ ‪ ١٨‬ﻭ ﺘﺭﻴﭙﻠﻭﺌﻴﺩﯼ‪ ،‬ﻤﺤﺩﻭﺩﻴﺕ ﺭﺸﺩ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺘﺎ ﺸﺩﻴﺩ‬ ‫ﻭﺠﻭﺩ ﺩﺍﺭﺩ‪.‬‬ ‫* ﻤﺤﺩﻭﺩﻴﺕ ﺭﺸﺩ ﺩﺭ ﺘﺭﻴﺯﻭﻤﯽ ‪ ١٣‬ﻭ ﺴﻨﺩﺭﻡ ﺘﺭﻨﺭ ﺨﻔﻴﻑ ﺍﺴﺕ‪.‬‬ ‫* ﺩﺭ ﺘﺭﻴﺯﻭﻤﯽ ‪ ٢١‬ﺭﺸﺩ ﻁﺒﻴﻌﯽ ﺍﺴﺕ‪.‬‬

‫ﺳﻮﻧﻮﮔـــﺮاﻓﯽ ‪ ١١ -١۴‬هﻔﺘــــﮕﯽ‬

‫‪٧٣‬‬

‫‪The 11 – 13 +6 weeks scan‬‬


‫ﺷﻜﻞ ‪.١‬‬

‫ﺗﻮزﻳﻊ ‪ CRL‬ﺟﻨﲔ هﺎی ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺗﺭﻳﭙﻠﻮﺋﻴﺪی‬

‫)ﻧﻘﺎط ﺳﻴﺎﻩ( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ‪ CRL‬ﺟﻨﲔ هﺎی ﻃﺒﻴﻌﯽ )ﺻﺪك ﭘﻨﺠﻢ‪،‬‬ ‫ﻣﻴﺎﻧﻪ و ﻧﻮد و ﭘﻨﺞ(‪.‬‬

‫ﺳﻮﻧﻮﮔـــﺮاﻓﯽ ‪ ١١ -١۴‬هﻔﺘــــﮕﯽ‬

‫‪٧٤‬‬

‫‪The 11 – 13 +6 weeks scan‬‬


‫ﻃﻮل اﺳﺘﺨﻮان ﻡﺎﮔﺰﻳﻼ‬ ‫ﻻﻧﮕﺪون‬

‫داون‬

‫ﻣﺸﺎهﺪﻩ‬

‫آﺭد‬

‫آﻪ‬

‫در‬

‫ﻣﻮارد‬

‫ﺗﺭﻳﺰوﻣﯽ ‪ ،٢١‬ﺻﻮرت ‪ flat‬اﺳﺖ‪ .‬اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﳑﻜﻦ اﺳﺖ‬ ‫ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻉﺪم ﺗﻜﺎﻣﻞ آﺎﻣﻞ ﻣﺎﮔﺰﻳﻼ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت‬ ‫ﺁﻧﱰوﭘﻮﻣﱰﻳﻚ و رادﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ در ﺑﻴﺶ از ‪ ٥٠‬درﺻﺪ‬ ‫ﺑﻴﻤﺎران ﺳﻨﺪرم داون‪ ،‬ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻧﺎﻗﺺ ﻣﺎﮔﺰﻳﻼ را‬ ‫ﻧﺸﺎن دادﻩ اﻧﺪ )‪.(Farkas et al 2001‬‬ ‫ﻣﺎﮔﺰﻳﻼی‬

‫ﺟﻨﲔ‬

‫ﺳﻮﻧﻮﮔﺭاﻓﯽ‬

‫در‬

‫هﺎی‬

‫هﻔﺘﻪ‬

‫‪ ١١-١٤‬ﺑﺭاﺡﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎهﺪﻩ و اﻧﺪازﻩ ﮔﲑی اﺳﺖ‬ ‫)‪.(Cicero et al 2004‬‬ ‫اﺑﺘﺪا ﻳﻚ ﳕﺎی ﻣﻴﺪ ﺳﺎژﻳﺘﺎل از ﺻﻮرت ﺟﻨﲔ‬ ‫ﲥﻴﻪ‬

‫ﺷﺪﻩ‬

‫و‬

‫ﺳﭙﺲ‬

‫ﺗﺭاﻧﺴﺪﻳﻮﺳﺭ‬

‫ﺑﻪ‬

‫ﲰﺖ‬

‫ﺧﺎرج‬

‫ﭼﺭﺧﺎﻧﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ هﻢ اﺳﺘﺨﻮان ﻣﺎﮔﺰﻳﻼ و هﻢ‬ ‫ﻓﻚ ﲢﺘﺎﻧﯽ ﺷﺎﻣﻞ ‪ ramus‬و زاﺋﺪﻩ آﻮﻧﺪﻳﻞ در ﺁن‬ ‫دﻳﺪﻩ ﺷﻮد )ﺷﻜﻞ ‪.(٢‬‬ ‫در ﺟﻨﲔ هﺎﻳﯽ آﻪ از ﻧﻈﺭ آﺭوﻣﻮزوﻣﯽ ﻧﺭﻣﺎل‬ ‫هﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬ﺑﻄﻮر ﻃﺒﻴﻌﯽ ﺑﻪ ازای هﺭ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﯽ ﻣﱰ‬ ‫اﻓﺰاﻳﺶ ‪ ،CRL‬ﻳﻚ دهﻢ ﻣﻴﻠﯽ ﻣﱰ ﺑﻪ ﻃﻮل ﻣﺎﮔﺰﻳﻼ‬ ‫اﻓﺰودﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫در ﻣﻮارد ﺗﺭﻳﺰوﻣﯽ ‪ ،٢١‬ﻃﻮل ﻣﻴﺎﻧﻪ ﻣﺎﮔﺰﻳﻼ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﭼﺸﻤﮕﲑی ﺗﺎ ‪ ٠/٧‬ﻣﻴﻠﯽ ﻣﱰ‪ ،‬ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻦ‬ ‫ﺡﺎﻣﻠﮕﯽ آﻮﺗﺎﻩ ﺗﺭ اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﺳﻮﻧﻮﮔـــﺮاﻓﯽ ‪ ١١ -١۴‬هﻔﺘــــﮕﯽ‬

‫‪٧٥‬‬

‫‪The 11 – 13 +6 weeks scan‬‬


‫ﺷﻜﻞ ‪ .٢‬ﺗﺼﻮﻳﺭ ﺳﻮﻧﻮﮔﺭاﻓﯽ ﻳﻚ ﺟﻨﲔ ‪ ١٢‬هﻔﺘـﻪ ای‬ ‫آـﻪ ﻣﺎﮔﺰﻳﻼ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دهﺪ‪.‬‬

‫ارﺗﺒﺎط ﻗﻮی ﺑﲔ ﻃﻮل ﻣﺎﮔﺰﻳﻼ و ﺿﺨﺎﻣﺖ ‪NT‬‬ ‫وﺟﻮد دارد‪ .‬ﳘﭽﻨﲔ در ﺟﻨﲔ هﺎﻳﯽ آﻪ اﺳﺘﺨﻮان‬ ‫ﺑﻴﻨﯽ ﻧﺪارﻧﺪ‪ ،‬ﻣﺎﮔﺰﻳﻼ آﻮﺗﺎﻩ ﺗﺭ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺭاﻳﻦ‬ ‫ﻣﺴﺘﻘﻞ‬

‫ﺑﻮدن‬

‫ﻃﻮل‬

‫ﻣﺎﮔﺰﻳﻼ‬

‫ﺗﺭﻳﺰوﻣﯽ ‪ ٢١‬هﻨﻮز ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪﻩ‬

‫ﺑﺭای‬

‫ﻏﺭﺑﺎﻟﮕﺭی‬

‫اﺳﺖ‪ .‬در ﺳﺎﻳﺭ‬

‫ﻧﻘﺎﻳﺺ آﺭوﻣﻮزوﻣﯽ‪ ،‬ﺗﻐﻴﲑ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺡﻈﻪ ای در ﻃﻮل‬ ‫ﻣﺎﮔﺰﻳﻼ دﻳﺪﻩ ﳕﯽ ﺷﻮد‪.‬‬

‫ﺳﻮﻧﻮﮔـــﺮاﻓﯽ ‪ ١١ -١۴‬هﻔﺘــــﮕﯽ‬

‫‪٧٦‬‬

‫‪The 11 – 13 +6 weeks scan‬‬


‫ﻃﻮل ﮔﻮش‬ ‫ﺑﻌﺪ از ﺗﻮﻟﺪ‪ ،‬ﮔﻮش آﻮﺗﺎﻩ )‪ (Short‬ﺷﺎﻳﻊ‬ ‫ﺗﺭﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ آﻠﻴﻨﻜﯽ ﺳﻨﺪرم داون‬

‫ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﮔﻮش ﺟﻨﲔ ﺑﻪ ﺁﺳﺎﻧﯽ در ﺳﻮﻧﻮﮔﺭاﻓﯽ ‪ ١١-١٤‬هﻔﺘﮕﯽ‬ ‫ﻗﺎﺑﻞ روﻳﺖ و اﻧﺪازﻩ ﮔﲑی اﺳﺖ ) ‪Sacchini et al‬‬ ‫‪.(2003‬‬ ‫ﮔﺭ ﭼﻪ ﻃﻮل ﮔﻮش در ﺗﺭﻳﺰوﻣﯽ ‪ ٢١‬ﺑﻪ ﻣﻴﺰان‬ ‫ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ آﻢ ﺷﺪﻩ‪ ،‬وﻟﯽ اﻳﻦ اﻧﺪازﻩ ﺑﻪ ﺡﺪی‬ ‫آﻮﭼﻚ اﺳﺖ آﻪ ﳕﯽ ﺗﻮان از ﺁن ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﺗﺴﺖ‬ ‫ﻣﻔﻴﺪ در ﻏﺭﺑﺎﻟﮕﺭی ﺳﻨﺪرم داون اﺳﺘﻔﺎدﻩ آﺭد‪.‬‬

‫ﻃﻮل اﺳﺘﺨﻮان ران و ﺑﺎزو‬ ‫ﺗﺭﻳﺰوﻣﯽ ‪ ٢١‬ﺑﺎ آﻮﺗﺎهﯽ ﻗﺪ ﳘﺭاﻩ اﺳﺖ‪ .‬در‬ ‫اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎران در ﻃﻮل ﺳﻪ ﻣﺎهﻪ دوم‪ ،‬اﺳﺘﺨﻮان‬ ‫ران و ﺑﺎزو آﻮﺗﺎﻩ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬در ﺳﻮﻧﻮﮔﺭاﻓﯽ‬ ‫‪ ١١-١٤‬هﻔﺘﮕﯽ‪ ،‬در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﺗﺭﻳﺰوﻣﯽ ‪ ٢١‬ﻃﻮل‬ ‫ﻣﻴﺎﻧﻪ اﺳﺘﺨﻮان ﺑﺎزو‬

‫و ران‬

‫ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑﻞ‬

‫ﺗﻮﺟﻬﯽ آﻤﱰ از ﺡﺎﻟﺖ ﻧﺭﻣﺎل اﺳﺖ‪ ،‬وﻟﯽ ﺑﺪﻟﻴﻞ‬ ‫آﻮﭼﻚ ﺑﻮدن اﻉﺪاد ﳕﯽ ﺗﻮان از ﺁ‪‬ﺎ در ﻏﺭﺑﺎﻟﮕﺭی‬ ‫اﺳﺘﻔﺎدﻩ آﺭد )‪.(Longo et al 2004‬‬

‫ﺳﻮﻧﻮﮔـــﺮاﻓﯽ ‪ ١١ -١۴‬هﻔﺘــــﮕﯽ‬

‫‪٧٧‬‬

‫‪The 11 – 13 +6 weeks scan‬‬


‫ﺵﺮﻳﺎن ﻧﺎﻓﯽ ﻡﻨﻔﺮد‬ ‫ً در ﻳﻚ درﺻﺪ زاﳝﺎن هﺎ‪ ،‬ﻓﻘﻂ ﻳﻚ‬ ‫ﺗﻘﺭﻳﺒﺎ‬ ‫ﺷﺭﻳﺎن ﻧﺎﻓﯽ وﺟﻮد دارد‪ .‬اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﮔﺎهﯽ ﺑﺎ‬ ‫ﺁﻧﻮﻣﺎﻟﯽ‬

‫هﺎی‬

‫ارﮔﺎن‬

‫ﺳﺎﻳﺭ‬

‫ﻣﻬﻢ‬

‫هﺎی‬

‫ﳘﭽﻨﲔ‬

‫و‬

‫ﻧﻘﺎﻳﺺ آﺭوﻣﻮزوﻣﯽ ﳘﺭاﻩ اﺳﺖ‪ .‬در ﺳﻪ ﻣﺎهﻪ اول‬ ‫ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از داﭘﻠﺭ رﻧﮕﯽ در ﻃﺭﻓﲔ ﻣﺜﺎﻧﻪ و‬ ‫در اداﻣﻪ اﺗﺼﺎل ﺑﻨﺪ ﻧﺎف ﺑﻪ ﺷﻜﻢ ﺟﻨﲔ در ﻣﻘﻄﻊ‬ ‫ﻉﺭﺿﯽ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺷﺭﻳﺎن هﺎی ﻧﺎﻓﯽ را دﻳﺪ‪.‬‬ ‫در‬

‫‪١١-١٤‬‬

‫ﺳﻮﻧﻮﮔﺭاﻓﯽ‬

‫هﻔﺘﮕﯽ‬

‫در‬

‫درﺻﺪ‬

‫‪٣‬‬

‫ﺟﻨﲔ هﺎی ﻧﺭﻣﺎل و ‪ ٨٠‬درﺻﺪ ﻣﻮارد ﺗﺭﻳﺰوﻣﯽ ‪،١٨‬‬ ‫ﻳﻚ ﺷﺭﻳﺎن ﻧﺎﻓﯽ دﻳﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد) ‪(Rembouskos et al‬‬ ‫‪2003‬‬ ‫دﻳﺪن ﺷﺭﻳﺎن ﻧﺎﻓﯽ ﻣﻨﻔﺭد رﻳﺴﻚ ﺗﺭﻳﺰوﻣﯽ ‪١٨‬‬ ‫را‬

‫هﻔﺖ‬

‫ﺡﺎﻣﻠﮕﯽ‬

‫ﺑﺭاﺑﺭ‬ ‫هﺎی‬

‫ﻣﯽ‬

‫ﻣﺒﺘﻼ‬

‫آﻨﺪ‬ ‫ﺑﻪ‬

‫وﻟﯽ‬

‫ﺷﻴﻮع‬

‫ﺗﺭﻳﺰوﻣﯽ‬

‫‪،٢١‬‬

‫ﺁن‬

‫در‬

‫ﺗﻔﺎوت‬

‫ﻣﻌﻨﯽ داری ﺑﺎ ﺟﻨﲔ هﺎی ﻧﺭﻣﺎل ﻧﺪارد‪ .‬ﲠﺭ ﺡﺎل‬ ‫ﺟﻨﲔ‬

‫هﺎی‬

‫ﻣﺒﺘﻼ‬

‫ﺗﺭﻳﺰوﻣﯽ‬

‫ﺑﻪ‬

‫‪،١٨‬‬

‫ﻧﻘﺎﻳﺺ‬

‫ﻣﻬﻢ‬

‫دﻳﮕﺭی دارﻧﺪ آﻪ ﺑﺭاﺡﺘﯽ در ﺳﻮﻧﻮﮔﺭاﻓﯽ هﻔﺘﻪ‬ ‫‪ ١١-١٤‬ﺡﺎﻣﻠﮕﯽ دﻳﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﳘﭽﻨﲔ ﺧﻴﻠﯽ از‬ ‫ﻣﻮارد‬

‫ﻏﲑ‬

‫ﻃﺒﻴﻌﯽ‬

‫ﳘﺭاﻩ‬

‫ﺳﻮﻧﻮﮔـــﺮاﻓﯽ ‪ ١١ -١۴‬هﻔﺘــــﮕﯽ‬

‫‪٧٨‬‬

‫ﺑﺎ‬

‫ﺗﺭﻳﺰوﻣﯽ‬

‫‪١٨‬‬

‫‪The 11 – 13 +6 weeks scan‬‬

‫در‬


‫‪١٦-٢٠‬‬

‫ﺳﻮﻧﻮﮔﺭاﻓﯽ‬

‫ﺑﺎ‬

‫ﺑﻨﺎﺑﺭاﻳﻦ‬

‫هﻔﺘﮕﯽ‬

‫دﻳﺪن‬

‫ﻗﺎﺑﻞ‬

‫ﺷﺭﻳﺎن‬

‫ﺗﺸﺨﻴﺺ‬

‫ﻧﺎﻓﯽ‬

‫هﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬

‫ﻣﻨﻔﺭد‬

‫ﺑﻪ‬

‫ﺗﻨﻬﺎﻳﯽ‪ ،‬ﻧﻴﺎزی ﺑﻪ اﳒﺎم آﺎرﻳﻮﺗﻴﭗ ﻧﻴﺴﺖ‪.‬‬

‫ﺑﺰرﮔﯽ ﻡﺜﺎﻧﻪ )‪(Megacystis‬‬ ‫ﻣﺜﺎﻧﻪ ﺟﻨﲔ در ‪ ٨٠‬درﺻﺪ ﺟﻨﲔ هﺎی ﻳﺎزدﻩ‬ ‫هﻔﺘﻪ و ﳘﻪ ﺟﻨﲔ هﺎی ‪ ١٣‬هﻔﺘﻪ در ﺳﻮﻧﻮﮔﺭاﻓﯽ‬ ‫ﻗﺎﺑﻞ روﻳﺖ اﺳﺖ‪ .‬در اﻳﻦ ﺳﻦ ﺡﺎﻣﻠﮕﯽ ﻃﻮل ﻣﺜﺎﻧﻪ‬ ‫ﺑﻄﻮر ﻃﺒﻴﻌﯽ آﻤﱰ از ‪ ٦‬ﻣﻴﻠﯽ ﻣﱰ اﺳﺖ‪ .‬ﻣﺜﺎﻧﻪ ﺑﺎ‬ ‫ﻗﻄﺭ ﻃﻮﻟﯽ ‪ ٧‬ﻣﻴﻠﯽ ﻣﱰ ﻳﺎ ﺑﻴﺸﱰ در ﺳﻪ ﻣﺎهﻪ اول‪،‬‬ ‫ﺑﻌﻨﻮان ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﺜﺎﻧﻪ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬ﺷﻴﻮع ﺑﺰرﮔﯽ‬ ‫ﻣﺜﺎﻧﻪ ﻳﻚ در ‪ ١٥٠٠‬ﺡﺎﻣﻠﮕﯽ اﺳﺖ )ﺷﻜﻞ ‪ .(٣‬در‬ ‫ﺻﻮرﺗﯽ آﻪ ﻗﻄﺭ ﻃﻮﻟﯽ ﻣﺜﺎﻧﻪ ‪ ٧-١٥‬ﻣﻴﻠﯽ ﻣﱰ ﺑﺎﺷﺪ‪،‬‬ ‫ﺑﺭوز ﻧﻘﺎﻳﺺ آﺭوﻣﻮزوﻣﯽ ﲞﺼﻮص ﺗﺭﻳﺰوﻣﯽ ‪ ١٣‬و ‪١٨‬‬ ‫ﺡﺪود‬

‫درﺻﺪ‬

‫‪٢٠‬‬

‫در‬

‫اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﺟﻨﲔ‬

‫هﺎی‬

‫ﻧﺭﻣﺎل‬

‫در‬

‫ً ‪ ٩٠‬درﺻﺪ ﻣﻮارد‪ ،‬اﻳﻦ ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﺜﺎﻧﻪ ﺑﻄﻮر‬ ‫ﺗﻘﺭﻳﺒﺎ‬ ‫ﺧﻮدﲞﻮد از ﺑﲔ ﻣﯽ رود )‪.(Liao et al 2003‬‬ ‫ﺑﺭ ﻉﻜﺲ در ﺻﻮرت ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﺜﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻗﻄﺭ ﺑﻴﺸﱰ‬ ‫از ‪ ١٥‬ﻣﻴﻠﯽ ﻣﱰ ﻣﻴﺰان ﺑﺭوز ﻧﻘﺎﻳﺺ آﺭوﻣﻮزوﻣﯽ‬ ‫ﺡﺪود ‪ ١٠‬درﺻﺪ اﺳﺖ و در ﻣﻮاردی آﻪ آﺭوﻣﻮزوم‬ ‫ﻧﺭﻣﺎل اﺳﺖ‪ ،‬اﻳﻦ ﺷﺭاﻳﻂ ﺑﺎ اوروﭘﺎﺗﯽ اﻧﺴﺪادی‬ ‫ﭘﻴﺶ روﻧﺪﻩ ﳘﺭاﻩ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﺜﺎﻧﻪ ﳘﺭاﻩ ﺑﺎ‬ ‫اﻓﺰاﻳﺶ‬

‫‪NT‬‬

‫آﺭوﻣﻮزوﻣﯽ‬

‫ﺗﻘﺭﻳﺒﺎ‬ ‫ً‬ ‫و‬

‫در‬

‫در‬ ‫‪٣٠‬‬

‫ﺳﻮﻧﻮﮔـــﺮاﻓﯽ ‪ ١١ -١۴‬هﻔﺘــــﮕﯽ‬

‫‪٧٥‬‬

‫درﺻﺪ‬

‫درﺻﺪ‬

‫ﺟﻨﲔ‬

‫‪٧٩‬‬

‫ﻣﻮارد‬ ‫هﺎی‬

‫ﻧﻘﺺ‬

‫ﻧﺭﻣﺎل‬

‫‪The 11 – 13 +6 weeks scan‬‬


‫)آﺎرﻳﻮﺗﻴﭗ ﻧﺭﻣﺎل( دﻳﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬ﺑﺎ در ﻧﻈﺭ‬ ‫ﺳﻦ ﻣﺎدر و ‪ ،NT‬وﺟﻮد ﻣﺜﺎﻧﻪ ﺑﺰرگ اﺡﺘﻤﺎل‬

‫ﮔﺭﻓﱳ‬

‫ﺗﺭﻳﺰوﻣﯽ ‪ ١٣‬ﻳﺎ ‪ ١٨‬را ﺡﺪود ‪ ٦/٧‬ﺑﺭاﺑﺭ اﻓﺰاﻳﺶ‬ ‫ﻣﯽ دهﺪ‪.‬‬

‫اﮔﺰوﻡﻔﺎﻟﻮس‬ ‫هﻔﺘﻪ‬

‫در‬

‫‪١١-١٤‬‬

‫هﺎی‬

‫ﺷﻴﻮع‬

‫ﻣﻴﺰان‬

‫اﮔﺰوﻣﻔﺎﻟﻮس )ﺷﻜﻞ ‪ (٤‬ﺡﺪود ﻳﻚ در هﺰار اﺳﺖ‪.‬اﻳﻦ‬ ‫ﻣﻴﺰان ﭼﻬﺎر ﺑﺭاﺑﺭ ﺷﻴﻮع ﺁن در ﻣﺘﻮﻟﺪﻳﻦ زﻧﺪﻩ‬ ‫ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﻣﻴﺰان ﺑﺭوز ﻧﻘﺎﻳﺺ آﺭوﻣﻮزوﻣﯽ ﲞﺼﻮص‬ ‫ﺗﺭﻳﺰوﻣﯽ ‪ ١٨‬در اﻳﻦ ﺳﻦ ﺡﺎﻣﻠﮕﯽ ﺡﺪود ‪ ٦٠‬درﺻﺪ‪،‬‬ ‫در اواﺳﻂ ﺡﺎﻣﻠﮕﯽ ‪ ٣٠‬درﺻﺪ و در ﻧﻮزادان ‪١٥‬‬ ‫ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻦ‬

‫درﺻﺪ اﺳﺖ‪ .‬رﻳﺴﻚ ﺗﺭﻳﺰوﻣﯽ ‪١٨‬‬

‫ﻣﺎدر اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ‪ .‬از ﺁﳒﺎﺋﯽ آﻪ ﺗﺭﻳﺰوﻣﯽ‬ ‫‪ ١٨‬ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻻی ﻣﺭگ داﺧﻞ رﲪﯽ ﳘﺭاﻩ اﺳﺖ‪،‬‬ ‫ﺑﻨﺎﺑﺭاﻳﻦ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻦ ﺡﺎﻣﻠﮕﯽ ﺷﻴﻮع ﺁن آﻢ ﻣﯽ‬ ‫ﺷﻮد‪.‬‬ ‫در‬

‫ﺟﻨﲔ‬

‫هﺎی‬

‫ﻣﺒﺘﻼ‬

‫ﺑﻪ‬

‫اﮔﺰوﻣﻔﺎﻟﻮس‬

‫آﻪ‬

‫آﺭوﻣﻮزوم ﻧﺭﻣﺎل دارﻧﺪ‪ ،‬ﻣﻴﺰان ﻣﺭگ ﺟﻨﲔ ﺑﻴﺸﱰ‬ ‫ﻧﻴﺴﺖ‪.‬‬

‫‪‬ﺎﻳﺘﺎ‬ ‫ً‬

‫ﺷﻴﻮع‬

‫اﮔﺰوﻣﻔﺎﻟﻮس‬

‫ورﻳﺴﻚ‬

‫ﻧﻘﺎﻳﺺ‬

‫آﺭوﻣﻮزوﻣﯽ ﳘﺭاﻩ ﺁن‪ ،‬ﺑﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺳﻦ ﻣـﺎدر‪،‬‬ ‫اﻓـﺰاﻳﺶ و ﺑــﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻦ ﺡـﺎﻣﻠﮕـﯽ آـﺎهﺶ‬ ‫ﻣﯽ ﻳـﺎﺑـﺪ‬

‫)‪.(snijders et al 1995‬‬

‫ﺳﻮﻧﻮﮔـــﺮاﻓﯽ ‪ ١١ -١۴‬هﻔﺘــــﮕﯽ‬

‫‪٨٠‬‬

‫‪The 11 – 13 +6 weeks scan‬‬


‫ﺷﻜﻞ‬

‫‪ .٣‬ﺟﻨﲔ ‪ ١٣‬هﻔﺘﻪ ای ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﺜﺎﻧﻪ‬

‫ﺷﻜﻞ ‪.٤‬‬

‫ﺟﻨﲔ ‪ ١٢‬هﻔﺘﻪ ای ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺗﺭﻳﺰوﻣﯽ ‪ ١٨‬ﺑﺎ‬

‫اﮔﺰوﻣﻔﺎﻟﻮس و اﻓﺰاﻳﺶ ‪NT‬‬

‫ﺳﻮﻧﻮﮔـــﺮاﻓﯽ ‪ ١١ -١۴‬هﻔﺘــــﮕﯽ‬

‫‪٨١‬‬

‫‪The 11 – 13 +6 weeks scan‬‬


‫ﮐﻴﺴﺖ آﻮرﺋﻴﺪ ﭘﻠﻜﺴﻮس‪ ،‬اﺕﺴﺎع ﻟﮕﻨﭽﻪ آﻠﻴﻪ و‬ ‫ﻓﻮآﻮس اآﻮژن در ﻗﻠﺐ‬ ‫در هﻔﺘﻪ ‪ ١١-١٤‬ﺡﺎﻣﻠﮕﯽ‪ ،‬ﺷﻴﻮع آﻴﺴﺖ آﻮرﺋﻴﺪ‬ ‫ﭘﻠﻜﺴﻮس‪ ،‬اﺗﺴﺎع ﻟﮕﻠﻨﭽﻪ آﻠﻴﻪ و ﻓﻮآﻮس اآﻮژن‬ ‫درﻗﻠﺐ ﺑﱰﺗﻴﺐ ‪ 0.6, 0.9 , 2.3‬درﺻﺪ ﺑﻮد‬ ‫)‪ .(Whitlow et al 1998‬از ﻧﺘﺎﻳﺞ اوﻟﻴﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان‬ ‫ﺡﺪس‬

‫زد‬

‫آﻪ‬

‫ﻣﺸﺎﺑﻪ‬

‫ﺳﻪ‬

‫ﻣﺎهﻪ‬

‫دوم‪،‬‬

‫ﺷﻴﻮع‬

‫اﻳﻦ‬

‫ﻣﺎرآﺭهﺎ در ﻣﻮاردی آﻪ ﺟﻨﲔ از ﻧﻈﺭ آﺭوﻣﻮزوﻣﯽ‬ ‫ﻏﲑ ﻃﺒﻴﻌﯽ اﺳﺖ‪ ،‬ﺑﻴﺸﱰ اﺳﺖ وﻟﯽ ﺟﻬﺖ ﳏﺎﺳﺒﻪ رﻳﺴﻚ‬ ‫و ‪ ،LR‬ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺸﱰی ﺑﻴﻤﺎر ﻻزم اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﺣﺠﻢ ﺟﻔﺖ‬ ‫ﺡﺠﻢ ﺟﻔﺖ آﻪ در هﻔﺘﻪ هﺎی ‪ ١١-١۴‬ﺡﺎﻣﻠﮕﯽ ﺗﻮﺳﻂ‬ ‫ﺳﻮﻧﻮﮔﺭاﻓﯽ ﺳﻪ ﺑﻌﺪی ﺗﻌﻴﲔ ﻣﯽ ﺷﻮد‪ ،‬ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ‬ ‫‪ CRL‬اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ‪ .‬در ﻣﻮارد ﺗﺭﻳﺰوﻣﯽ ‪،٢١‬‬ ‫ﺡﺠﻢ‬

‫ﺟﻔﺖ‬

‫ﺗﻔﺎوت‬

‫ﭼﻨﺪاﻧﯽ‬

‫ﺑﺎ‬

‫ﺟﻨﲔ‬

‫هﺎی‬

‫ﻧﺭﻣﺎل‬

‫ﻧﺪارد‪ .‬وﻟﯽ در ﺗﺭﻳﺰوﻣﯽ ‪ ،١٨‬ﺡﺠﻢ ﺟﻔﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان‬ ‫ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ آﺎهﺶ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ‪.‬‬

‫ﺳﻮﻧﻮﮔـــﺮاﻓﯽ ‪ ١١ -١۴‬هﻔﺘــــﮕﯽ‬

‫‪٨٢‬‬

‫‪The 11 – 13 +6 weeks scan‬‬


‫ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ ﺟﻨﻴﻦ‬ ‫در ﺡﺎﻣﻠﮕﯽ ﻧﺭﻣﺎل ﺿﺭﺑﺎن ﻗﻠﺐ ﺟﻨﲔ از ﺡﺪود ‪١٠٠‬‬ ‫ﺿﺭﺑﻪ در دﻗﻴﻘﻪ در هﻔﺘﻪ ﭘﻨﺞ ﺑﻪ ‪ ١٧٠‬ﺿﺭﺑﻪ در‬ ‫دﻗﻴﻘﻪ در هﻔﺘﻪ ‪ ١٠‬اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ و ﺳﭙﺲ ﺗﺎ‬ ‫هﻔﺘﻪ ﭼﻬﺎردهﻢ ﺑﻪ‬

‫‪ ١۵۵‬ﺿﺭﺑﻪ‬

‫در دﻗﻴﻘﻪ آﺎهﺶ‬

‫ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ‪ .‬در هﻔﺘﻪ ‪ ١٠-١۴‬در ﺗﺭﻳﺰوﻣﯽ ‪ ١٣‬و‬ ‫ﺳﻨﺪرم ﺗﺭﻧﺭ‪ ،‬ﺗﺎآﯽ آﺎردی و در ﺗﺭﻳﺰوﻣﯽ ‪ ١٨‬و‬ ‫ﺗﺭﻳﭙﻠﻮﺋﻴﺪی ﺑﺭادی آﺎردی وﺟﻮد دارد) ﺷﻜﻞ ‪;۵‬‬ ‫‪ .(Liao et al 2001‬در ﺗﺭﻳﺰوﻣﯽ ‪ ٢١‬ﺿﺭﺑﺎن ﻗﻠﺐ‬ ‫ﺟﻨﲔ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان آﻤﯽ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ‪ .‬اﺡﺘﻤﺎل‬ ‫ﲠﺒﻮد‬ ‫ﺗﻌﻴﲔ‬

‫ﻏﺭﺑﺎﻟﮕﺭی‬ ‫ﺿﺭﺑﺎن‬

‫ﻗﻠﺐ‬

‫ﺗﺭﻳﺰوﻣﯽ‬ ‫ﺟﻨﲔ‬

‫آﻢ‬

‫‪٢١‬‬

‫ﺑﺎ‬

‫اﺳﺖ‬

‫اﺳﺘﻔﺎدﻩ‬ ‫وﻟﯽ‬

‫در‬

‫ﻣﻮرد‬

‫ﺗﺭﻳﺰوﻣﯽ ‪ ١٣‬ﻣﻔﻴﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﺳﻮﻧﻮﮔـــﺮاﻓﯽ ‪ ١١ -١۴‬هﻔﺘــــﮕﯽ‬

‫‪٨٣‬‬

‫از‬

‫‪The 11 – 13 +6 weeks scan‬‬


‫ﺷﻜﻞ ‪ .۵‬ﺿﺭﺑﺎن ﻗﻠﺐ ﺟﻨﲔ هﺎی ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺗﺭﻳﺰوﻣﯽ ‪)١٣‬ﻧﻘﺎط‬ ‫ﺳﻴﺎﻩ( در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺟﻨﲔ هﺎی ﻧﺭﻣﺎل )ﺻﺪك ‪۵‬و ‪.(٩۵‬‬

‫داﭘﻠﺮ ﻡﺠﺮاﯼ ورﻳﺪﯼ‬ ‫ﳎﺭای ورﻳﺪی ﻳﻚ ﺷﺎﻧﺖ ﻣﻨﺡﺼﺭ ﺑﻪ ﻓﺭد اﺳﺖ آﻪ ﺧﻮن‬ ‫اآﺴﻴﮋن دار را از ورﻳﺪ ﻧﺎﻓﯽ درﻳﺎﻓﺖ واز ﻃﺭﻳﻖ‬ ‫ورود ﺑﻪ دهﻠﻴﺰ ﭼﭗ از راﻩ ‪ foramen ovale‬ﺑﻪ ﻣﻐﺰ‬ ‫و ﺳﻴﺴﺘﻢ آﺭوﻧﺭی ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ‪ .‬ﺟﺭﻳﺎن ﺧﻮن در ﳎﺭای‬ ‫ورﻳﺪی ﺑﺼﻮرت ﻣﻮﺟﯽ )‪ (Waveform‬اﺳﺖ‪.‬در‬ ‫ﺳﻴﺴﺘﻮل و‬

‫ﻃﻮل‬

‫دﻳﺎﺳﺘﻮل از ﺳﺭﻉﺖ ﺑﺎﻻﻳﯽ ﺑﺭﺧﻮردار‬

‫ﺳﻮﻧﻮﮔـــﺮاﻓﯽ ‪ ١١ -١۴‬هﻔﺘــــﮕﯽ‬

‫‪٨٤‬‬

‫‪The 11 – 13 +6 weeks scan‬‬


‫اﺳﺖ )‪ S-Wave‬و ‪ (D-Wave‬و در ﻃﻮل اﻧﻘﺒﺎض دهﻠﻴﺰ‬ ‫ﺟﺭﻳﺎن رو ﺑﻪ ﺟﻠﻮ دارد )‪ .(a-Wave‬در ﺳﻪ ﻣﺎهﻪ‬ ‫دوم و ﺳﻮم ﺡﺎﻣﻠﮕﯽ‪ ،‬ﺟﺭﻳﺎن ﺧﻮن ﻏﲑ ﻃﺒﻴﻌﯽ ﳘﺭاﻩ‬ ‫ﺑﺎ‬

‫وﺟﻮد‬

‫ﻉﺪم‬

‫‪a-wave‬‬

‫ﻳﺎ‬

‫‪a-wave‬‬

‫وﺟﻮد‬

‫ﻣﻌﻜﻮس‬

‫ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻧﺎرﺳﺎﻳﯽ ﻗﻠﺐ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫در‬

‫هﻔﺘﻪ‬

‫ورﻳﺪی‬

‫هﺎی‬

‫)ﺷﻜﻞ‬

‫‪١٠-١۴‬‬

‫ﺟﺭﻳﺎن‬

‫ﻏﲑ‬

‫ﺑﺎ‬

‫ﻧﻘﺎﻳﺺ‬

‫آﺭوﻣﻮزوﻣﯽ‬

‫‪(۶‬‬

‫ﳎﺭای‬

‫ﻃﺒﻴﻌﯽ‬

‫و‬

‫ﻧﺎهﻨﺠﺎری هﺎی ﻗﻠﺒﯽ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺪ ﺡﺎﻣﻠﮕﯽ ﳘﺭاﻩ‬ ‫اﺳﺖ )‪،Borrell et al 2003‬‬

‫‪.(Matias et al 1998‬‬

‫ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺭاآﺰ ﲣﺼﺼﯽ ﺑﺭ روی ﺑﻴﺶ از ‪۵٠٠٠‬‬ ‫ﺡﺎﻣﻠﮕﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺡﺪود ‪ ٢٨٠‬ﻣﻮرد ﺗﺭﻳﺰوﻣﯽ ‪ ،٢١‬در‬ ‫‪ ١٠-١۴‬هﻔﺘﮕﯽ ﻧﺸﺎن دادﻩ اﻧﺪ‬

‫آﻪ ﺟﺭﻳﺎن ﺧﻮن‬

‫ً در‬ ‫ﻏﲑ ﻃﺒﻴﻌﯽ در ﳎﺭای ورﻳﺪی ﺗﻘﺭﻳﺒﺎ‬

‫‪۶۵-٧٠‬‬

‫درﺻﺪ ﺟﻨﲔ هﺎی ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺗﺭﻳﺰوﻣﯽ ‪ ٢١‬و ‪ ۵‬درﺻﺪ‬ ‫ﺟﻨﲔ هﺎی ﻧﺭﻣﺎل وﺟﻮد دارد )‪.(Nicolaides 2004‬‬ ‫ﺑﲔ اﻓﺰاﻳﺶ ‪ NT‬و ﻣﻴﺰان ﺑﺭوز ﺟﺭﻳﺎن ﻏﲑ ﻃﺒﻴﻌﯽ‬ ‫ﺧﻮن در ﳎﺭای ورﻳﺪی ارﺗﺒﺎﻃﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﻳﺎ‬ ‫ارﺗﺒﺎط ﺿﻌﻴﻔﯽ وﺟﻮد دارد‪ .‬اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ هﺎ ﻧﺸﺎن‬ ‫ﻣﯽ‬

‫دهﻨﺪ‬

‫آﻪ‬

‫ﳎﺭای‬

‫ارزﻳﺎﺑﯽ‬

‫ورﻳﺪی‬

‫ﳘﺭاﻩ‬

‫ﺑﺎ‬

‫اﻧﺪازﻩ ﮔﲑی ‪ NT‬ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺄﺛﲑ ﺳﻮﻧﻮﮔﺭاﻓﯽ را‬ ‫در ﻏﺭﺑﺎﻟﮕﺭی ﺗﺭﻳﺰوﻣﯽ ‪ ٢١‬ﲠﺒﻮد ﲞﺸﺪ‪.‬‬ ‫ارزﻳﺎﺑﯽ ﺟﺭﻳﺎن ﺧﻮن ﳎﺭای ورﻳﺪی وﻗﺖ ﮔﲑ اﺳﺖ و‬ ‫اﺡﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﺳﻮﻧﻮﮔﺭاﻓﺭ ﻣﺎهﺭ دارد‪ .‬ﺑﻨﻈﺭ ﻣﯽ رﺳﺪ‬ ‫آﻪ اآﻨﻮن ﳕﯽ ﺗﻮان ﺑﺼﻮرت روﺗﲔ اﻳﻦ ارزﻳﺎﺑﯽ را‬ ‫اﳒﺎم داد‪ ،‬وﻟﯽ در ﻣﺭاآﺰ ﲣﺼﺼﯽ ﺟﻬﺖ ارزﻳﺎﺑﯽ‬ ‫ﳎﺪد رﻳﺴﻚ در ﺑﻴﻤﺎراﻧﯽ آﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ‪ NT‬و ﺗﺴﺖ هﺎی‬

‫ﺳﻮﻧﻮﮔـــﺮاﻓﯽ ‪ ١١ -١۴‬هﻔﺘــــﮕﯽ‬

‫‪٨٥‬‬

‫‪The 11 – 13 +6 weeks scan‬‬


‫ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ‬

‫‪borderline‬‬

‫دارﻧﺪ‪،‬‬

‫ﻣﯽ‬

‫ﺗﻮان‬

‫اﻳﻦ‬

‫ارزﻳﺎﺑﯽ را اﳒﺎم داد‪.‬‬

‫ﺷﻜﻞ‬

‫‪ .۶‬ﺳﺭﻉﺖ ﺟﺭﻳﺎن ﺧﻮن‪ ،‬در ﳎﺭای ورﻳﺪی ﻳﻚ ﺟﻨﲔ ‪١٢‬‬

‫هﻔﺘﻪ ای ‪ a-wave‬ﻃﺒﻴﻌﯽ )ﺑﺎﻻ(‪ a-wave ،‬ﻏﲑ ﻃﺒﻴﻌﯽ )ﭘﺎﺋﲔ(‪.‬‬

‫ﺳﻮﻧﻮﮔـــﺮاﻓﯽ ‪ ١١ -١۴‬هﻔﺘــــﮕﯽ‬

‫‪٨٦‬‬

‫‪The 11 – 13 +6 weeks scan‬‬


‫ﺟﺮﻳﺎن ﺧﻮن ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﯽ در ﻡﺠﺮاﯼ ورﻳﺪﯼ و ﻧﻘﺎﻳﺺ آﺮوﻡﻮزوﻡﯽ‬ ‫*ﺩﺭ ﻫﻔﺘﻪ ‪ ۱۱-۱۴‬ﺠﺭﻴﺎﻥ ﻏﻴﺭ ﻁﺒﻴﻌﯽ ﻤﺠﺭﺍﯼ ﻭﺭﻴﺩﯼ ﺘﻘﺭﻴﺒﹰﺎ ﺩﺭ ‪ ۶‬ﺩﺭﺼﺩ‬ ‫ﺠﻨﻴﻥ ﻫﺎﯼ ﻨﺭﻤﺎل ﻭ ‪ ۶۵‬ﺩﺭﺼﺩ ﺠﻨﻴﻥ ﻫﺎﯼ ﻤﺒﺘﻼ ﺒﻪ ﺘﺭﻴﺯﻭﻤﯽ ‪ ۲۱‬دﻳﺪه ﻤﯽ ﺸﻭﺩ‪.‬‬ ‫*ﺠﻬﺕ ﺒﻬﺒﻭﺩ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺴﻭﻨﻭﮔﺭﺍﻓﯽ ﺩﺭ ﻏﺭﺒﺎﻟﮕﺭﯼ ﺘﺭﻴﺯﻭﻤﯽ ‪ ۲۱‬ﻤﯽ ﺘﻭﺍﻥ ﺍﺯ ﺍﺭﺯﻴﺎﺒﯽ‬ ‫ﺠﺭﻴﺎﻥ ﺨﻭﻥ ﻤﺠﺭﺍﯼ ﻭﺭﻴﺩﯼ ﻫﻤﺭﺍﻩ ﺒﺎ ﺍﻨﺩﺍﺯﻩ ﮔﻴﺭﯼ ‪ NT‬ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﻩ ﻜﺭﺩ‪.‬‬ ‫*ﺍﺭﺯﻴﺎﺒﯽ ﺠﺭﻴﺎﻥ ﺨﻭﻥ ﻤﺠﺭﺍﯼ ﻭﺭﻴﺩﯼ ﻭﻗﺕ ﮔﻴﺭ ﺍﺴﺕ ﻭ ﺍﺤﺘﻴﺎﺝ ﺒﻪ ﺴﻭﻨﻭﮔﺭﺍﻓﺭ‬ ‫ﻤﺎﻫﺭ ﺩﺍﺭﺩ‪ .‬ﺒﻨﺎﺒﺭﺍﻴﻥ ﺒﺼﻭﺭﺕ ﺭﻭﺘﻴﻥ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﻩ ﻨﻤﯽ ﺸﻭﺩ‪ .‬ﻭﻟﯽ ﺩﺭ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺘﺨﺼﺼﯽ‬ ‫ﺠﻬﺕ ﺍﺭﺯﻴﺎﺒﯽ ﻤﺠﺩﺩ ﺭﻴﺴﻙ ﺒﻴﻤﺎﺭﺍﻨﯽ ﻜﻪ ﻨﺘﺎﻴﺞ ‪ NT‬ﻭ ﺘﺴﺕ ﻫﺎﯼ ﺒﻴﻭﺸﻴﻤﻴﺎﻴﯽ‬ ‫‪ borderline‬ﺩﺍﺭﻨﺩ‪ ،‬ﻤﯽ ﺘﻭﺍﻥ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﻩ ﻜﺭﺩ‪.‬‬

‫داﭘﻠﺮ ﺳﺎﻳﺮ ﻋﺮوق‬ ‫ﺵﺮﻳﺎن هﺎﯼ رﺣﻤﯽ‬ ‫در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ داﭘﻠﺭ ﺷﺭﻳﺎن هﺎی رﲪﯽ در هﻔﺘﻪ هﺎی‬ ‫‪ ١١ -١۴‬ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺡﻈﻪ ای در ﺷﺎﺧﺺ ﺿﺭﺑﺎن‬ ‫ﭘﺬﻳﺭی )‪(pulsatility index‬در ﺟﻨﻴﻦ هﺎی ﻃﺒﻴﻌﯽ و ﻏﻴﺭ‬ ‫ﻃﺒﻴﻌﯽ‬

‫)از‬

‫ﻧﻈﺭ‬

‫کﺭوﻣﻮزوم(دﻳﺪﻩ‬

‫ﻧﺸﺪﻩ‬

‫اﺳﺖ‪.‬ﺑﻨﺎﺑﺭاﻳﻦ ﻣﻴﺰان زﻳﺎد ﻣﺭگ ﺟﻨﻴﻨﯽ و ﳏﺪودﻳﺖ‬ ‫رﺷﺪ ﺟﻨﻴﻦ در ﻧﻘﺎﻳﺺ کﺭوﻣﻮزوﻣﯽ ﺑﺪﻟﻴﻞ اﺧﺘﻼل‬ ‫ﺟﻔﺖ در ﺳﻪ ﻣﺎهﻪ اول ﻧﻴﺴﺖ‪.‬ﺑﻄﻮر کﻠﯽ داﭘﻠﺭ‬

‫ﺳﻮﻧﻮﮔـــﺮاﻓﯽ ‪ ١١ -١۴‬هﻔﺘــــﮕﯽ‬

‫‪٨٧‬‬

‫‪The 11 – 13 +6 weeks scan‬‬


‫ﺷﺭﻳﺎن رﲪﯽ روش ﻣﻔﻴﺪی ﺑﺭای ﻏﺭﺑﺎﻟﮕﺭی ﻧﻘﺎﻳﺺ‬ ‫کﺭوﻣﻮزوﻣﯽ ﻧﻴﺴﺖ‪.‬‬

‫ﺵﺮﻳﺎن ﻧﺎﻓﯽ‬ ‫داﭘﻠﺭ ﺷﺭﻳﺎن ﻧﺎﻓﯽ ﺑﺭای ﻏﺭﺑﺎﻟﮕﺭی ﺗﺭﻳﺰوﻣﯽ‬

‫‪٢١‬‬

‫ﻣﻔﻴﺪ ﻧﻴﺴﺖ‪ ،‬وﻟﯽ در ﺗﺭﻳﺰوﻣﯽ ‪ ١٨‬اﻣﭙﺪاﻧﺲ ﺟﺭﻳﺎن‬ ‫درﺻﺪ ﻣﻮارد ﺑﻄﻮر‬

‫ً ‪٢٠‬‬ ‫اﻓﺰاﻳﺶ و در ﺗﻘﺭﻳﺒﺎ‬

‫ﺛﺎﺑﺘﯽ ﺟﺭﻳﺎن ﭘﺎﻳﺎن دﻳﺎﺳﺘﻮﻟﯽ ﻣﻌکﻮس ﺷﺪﻩ اﺳﺖ‪.‬‬

‫ورﻳﺪ ﻧﺎﻓﯽ‬ ‫در ﺳﻪ ﻣﺎهﻪ دوم و ﺳﻮم در ﺻﻮرت در ﺧﻄﺭ ﺑﻮدن‬ ‫ﺟﻨﻴﻦ‪،‬ﺟﺭﻳﺎن ﺧﻮن ﺿﺭﺑﺎﻧﯽ ورﻳﺪ ﻧﺎﻓﯽ ﻳﮏ ﻳﺎﻓﺘﻪ‬ ‫ﺑﺪ‬

‫و‬

‫ﺗﺄﺧﻴﺭی‬

‫ﻣﯽ‬

‫ﺑﺎﺷﺪ‪.‬در‬

‫هﻔﺘﻪ‬

‫هﺎی‬

‫‪١١-١۴‬‬

‫ً در ‪ ٢۵‬درﺻﺪ ﻣﻮارد ﻧﺭﻣﺎل و ‪ ٩٠‬درﺻﺪ‬ ‫ﺗﻘﺭﻳﺒﺎ‬ ‫ﺟﻨﻴﻦ هﺎی ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺗﺭﻳﺰوﻣﯽ ‪ ١٣‬و ‪ ١٨‬ﺟﺭﻳﺎن ﺧﻮن‬ ‫ﺿﺭﺑﺎﻧﯽ در ورﻳﺪ ﻧﺎﻓﯽ دﻳﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬وﻟﯽ در‬ ‫ﺟﻨﻴﻦ هﺎی ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺗﺭﻳﺰوﻣﯽ ‪ ٢١‬ﺷﻴﻮع اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪﻩ‬ ‫ﺗﻔﺎوت ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺎ ﺟﻨﻴﻦ هﺎی ﻧﺭﻣﺎل ﻧﺪارد‪.‬‬

‫ﺳﻮﻧﻮﮔـــﺮاﻓﯽ ‪ ١١ -١۴‬هﻔﺘــــﮕﯽ‬

‫‪٨٨‬‬

‫‪The 11 – 13 +6 weeks scan‬‬


‫ورﻳﺪ ژﮔﻮﻻر و ﺵﺮﻳﺎن ﮐﺎروﺕﻴﺪ‬ ‫ارﺗﺒﺎط ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺡﻈﻪ ای ﺑﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺿﺭﺑﺎن ﭘﺬﻳﺭی‬ ‫ورﻳﺪ ژﮔﻮﻻر و ﺷﺭﻳﺎن کﺎروﺗﻴﺪ و ﻣﻴﺰان ‪ NT‬وﺟﻮد‬ ‫ﻧﺪارد‪ .‬ﳘﭽﻨﻴﻦ ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺡﻈﻪ ای ﺑﻴﻦ ﺟﻨﻴﻦ‬ ‫هﺎی ﻃﺒﻴﻌﯽ و ﻏﻴﺭﻃﺒﻴﻌﯽ )از ﻧﻈﺭ کﺭوﻣﻮزوم(وﺟﻮد‬ ‫ﻧﺪارد‪.‬‬

‫ﺳﻮﻧﻮﮔﺮاﻓﯽ در ﺳﻪ ﻡﺎهﻪ دوم‬ ‫در ﺳﻪ ﻣﺎهﻪ دوم ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻪ ﻣﺎهﻪ اول هﺭ ﻧﻘﺺ‬ ‫کﺭوﻣﻮزوﻣﯽ اﻟﮕﻮی ﺳﻨﺪرﻣﯽ و ﻧﺎهﻨﺠﺎری هﺎی ﺧﺎص‬ ‫ﺧﻮد را دارد)ﺟﺪول‪;Snijders and Nicolaides 1996, ١‬‬ ‫‪.(Nicolaides et al 1992‬‬ ‫ﺑﻨﺎﺑﺭاﻳﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد کﻪ در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎهﺪﻩ‬ ‫ﻳﮏ ﻣﺎرکﺭ ﻳﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻏﻴﺭ ﻃﺒﻴﻌﯽ در ﺳﻮﻧﻮﮔﺭاﻓﯽ‬ ‫‪،‬ﺟﻨﻴﻦ‬

‫روﺗﻴﻦ‬

‫ﺑﺭای‬

‫ﺳﺎﻳﺭ‬

‫ﻣﺎرکﺭهﺎی‬

‫ﻧﻘﺎﻳﺺ کﺭوﻣﻮزوﻣﯽ ﺑﻄﻮر کﺎﻣﻞ ﭼﮏ ﺷﻮد‪،‬زﻳﺭا اﮔﺭ‬ ‫ﻳﺎﻓﺘﻪ‬

‫هﺎی‬

‫ﻏﻴﺭ‬

‫ﻃﺒﻴﻌﯽ‬

‫دﻳﮕﺭی‬

‫وﺟﻮد‬

‫داﺷﺘﻪ‬

‫ﺑﺎﺷﺪ‪،‬رﻳﺴﮏ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﻧﻘﺎﻳﺺ کﺭوﻣﻮزوﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان‬ ‫ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ‪ .‬در ﻣﻮاردی کﻪ‬ ‫ﻓﻘﻂ ﻳﮏ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻏﻴﺭﻃﺒﻴﻌﯽ وﺟﻮد دارد‪،‬ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﻪ‬ ‫اﳒﺎم‬

‫ﺗﺴﺖ‬

‫هﺎی‬

‫ﲥﺎﲨﯽ‬

‫ﺑﺴﺘﮕﯽ‬

‫ﺑﻪ‬

‫ﻧﻮع‬

‫ﻳﺎﻓﺘﻪ‬

‫ﻏﻴﺭﻃﺒﻴﻌﯽ دارد‪.‬‬

‫ﺳﻮﻧﻮﮔـــﺮاﻓﯽ ‪ ١١ -١۴‬هﻔﺘــــﮕﯽ‬

‫‪٨٩‬‬

‫‪The 11 – 13 +6 weeks scan‬‬


‫ﺟﺪول‬

‫‪ . ١‬ﻧﻘﺎﻳﺺ ﻛﺮوﻣﻮزوﻣﻲ ﺷﺎﻳﻊ وﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺳﻮﻧﻮﮔﺮاﻓﻲ‬

‫ﺳﻮﻧﻮﮔـــﺮاﻓﯽ ‪ ١١ -١۴‬هﻔﺘــــﮕﯽ‬

‫‪٩٠‬‬

‫‪The 11 – 13 +6 weeks scan‬‬


‫ﺳﻮﻧﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺳﻪ ﻡﺎهﻪ دوم و ﺕﻈﺎهﺮ ﻓﻨﻮﺕﻴﭙﯽ ﻧﻘﺎﻳﺺ کﺮوﻡﻮزوﻡﯽ‬ ‫* ﺩﺭ ﻤﺒﺘﻼﺒﺎﻥ ﺒﻪ ﺘﺭﻴﺯﻭﻤﯽ ‪ ٢١‬ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺯﻴﺭ ﺭﺍ ﻤﯽ ﺘﻭﺍﻥ ﺩﻴـﺩ‪:‬‬ ‫ﻫﻴﭙﻭﭙﻼﺯﯼ ﺒﻴﻨﯽ‪ ،‬ﺍﻓﺯﺍﻴﺵ ﻀﺨﺎﻤﺕ ﭽﻴﻥ ﮔﺭﺩﻨﯽ‪ ،‬ﻨﻘـﺎﻴﺹ ﻗﻠﺒـﯽ‪،‬‬ ‫ﻓﻭﮐﻭﺱ ﻫﺎﯼ ﺍﮐﻭﮊﻨﻴﮏ ﻗﻠﺏ‪ ،‬ﺁﺘﺭﺯﯼ ﺩﺌﻭﺩﻨـﻭﻡ‪ ،‬ﺭﻭﺩﻩ ﺍﮐـﻭﮊﻥ‪،‬‬ ‫ﻫﻴﺩﺭﻭﻨﻔﺭﻭﺯ‪ ،‬ﮐﻭﺘﺎﻫﯽ ﺍﺴـﺘﺨﻭﺍﻥ ﺭﺍﻥ ﻭ ﺒـﺎﺯﻭ‪،Sandal gap ،‬‬ ‫ﻜﻠﻴﻨﻭﺩﺍﮐﺘﻴﻠﯽ‪ ،‬ﻫﻴﭙﻭﭙﻼﺯﯼ ﺒﻨﺩ ﻭﺴﻁ ﺍﻨﮕﺸﺕ ﭙﻨﺠﻡ‪.‬‬ ‫* ﺩﺭ ﺘﺭﻴﺯﻭﻤﯽ ‪ ١٨‬ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺯﻴﺭ ﺩﻴﺩﻩ ﻤﯽ ﺸﻭﺩ‪ :‬ﺴﺭ ﺒﻪ ﺸﮑل ﺘﻭﺕ‬ ‫ﻓﺭﻨﮕﯽ‪ ،‬ﮐﻴﺴﺕ ﮐﻭﺭﺌﻴﺩ ﭙﻠﮑﺴﻭﺱ‪ ،‬ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﮐﻭﺭﭙﻭﺱ ﮐﺎﻟﻭﺯﻭﻡ‪،‬‬ ‫ﺒﺯﺭﮔﯽ ﺴﻴﺘﺭﻨﺎ ﻤﮕﻨﺎ )‪ ،(Cisterna magna‬ﺸـﮑﺎﻑ ﺼـﻭﺭﺘﯽ‪،‬‬ ‫ﮐﻭﭽﮑﯽ ﭽﺎﻨﻪ‪ ،‬ﺍﺩﻡ ﮔﺭﺩﻥ‪ ،‬ﻨﻘﺎﻴﺹ ﻗﻠﺒﯽ‪ ،‬ﻓﺘﻕ ﺩﻴﺎﻓﺭﺍﮔﻤﯽ‪ ،‬ﺁﺘـﺭﺯﯼ‬ ‫ﻻ ﻓﻘﻁ ﺭﻭﺩﻩ ﺩﺭ ﺤﻔـﺭﻩ ﻭﺠـﻭﺩ ﺩﺍﺭﺩ(‪،‬‬ ‫ﻤﺭﯼ‪ ،‬ﺍﮔﺯﻭﻤﻔﺎﻟﻭﺱ )ﻤﻌﻤﻭ ﹲ‬ ‫ـﻭﯼ‪ ،‬ﺭﻭﺩﻩ ﺍﮐــﻭﮊﻥ‪،‬‬ ‫ـﺘﻼﻻﺕ ﮐﻠﻴـ‬ ‫ـﺭﺩ‪ ،‬ﺍﺨـ‬ ‫ـﺎﻓﯽ ﻤﻨﻔـ‬ ‫ـﺭﻴﺎﻥ ﻨـ‬ ‫ﺸـ‬ ‫ﻤﻴﻠﻭﻤﻨﻨﮕﻭﺴل‪ ،‬ﻤﺤﺩﻭﺩﻴﺕ ﺭﺸﺩ‪ ،‬ﮐﻭﺘﺎﻩ ﺒﻭﺩﻥ ﺍﻨﺩﺍﻡ ﻫـﺎ‪ ،‬ﺁﭙـﻼﺯﯼ‬ ‫ﺍﺴﺘﺨﻭﺍﻥ ﺭﺍﺩﻴﻭﺱ‪ ،‬ﺍﻨﮕﺸﺘﺎﻥ ﺭﻭﻴﻬﻡ ﻗﺭﺍﺭ ﮔﺭﻓﺘﻪ‪ ،‬ﭙـﺎ ﭽﻨﺒـﺭﯼ ﻭ‬ ‫‪.rocker bottom feet‬‬ ‫* ﺩﺭ ﺘﺭﻴﺯﻭﻤــﯽ ‪ ١٣‬ﻤــﻭﺍﺭﺩ ﺯﻴــﺭ ﻤﺸــﺎﻫﺩﻩ ﻤــﯽ ﺸــﻭﺩ‪:‬‬ ‫ﻫﻭﻟﻭﭙﺭﻭﺯﻨﺴﻔﺎﻟﯽ‪ ،‬ﻤﻴﮑﺭﻭﺴﻔﺎﻟﯽ‪ ،‬ﻨﺎﻫﻨﺠﺎﺭﯼ ﻫﺎﯼ ﺼﻭﺭﺕ‪ ،‬ﻨﻘﺎﻴﺹ‬ ‫ﻗﻠﺒﯽ‪ ،‬ﮐﻠﻴﻪ ﻫﺎﯼ ﺒﺯﺭﮒ ﻭ ﺍﮐﻭﮊﻨﻴـﮏ‪ ،‬ﺍﮔﺯﻭﻤﻔـﺎﻟﻭﺱ ﻭ ﭙﻠـﯽ‬ ‫ﺩﺍﮐﺘﻴﻠﯽ ‪.Postaxial‬‬ ‫* ﺩﺭ ﺘﺭﻴﭙﻠﻭﺌﻴﺩﯼ ﺩﺭ ﺼﻭﺭﺘﯽ ﮐﻪ ﻤﻨﺸﺄ ﮐﺭﻭﻤﻭﺯﻭﻡ ﺍﻀﺎﻓﻪ ﺍﺯ ﭙﺩﺭ‬ ‫ﺒﺎﺸﺩ‪ ،‬ﻤﻨﺠﺭ ﺒﻪ ﺠﻔﺕ ﻤﻭﻻﺭ ﻤﯽ ﺸﻭﺩ‪ .‬ﺩﺭ ﺍﻴﻥ ﻤـﻭﺍﺭﺩ ﺤـﺎﻤﻠﮕﯽ‬ ‫ﺒﻨﺩﺭﺕ ﺘﺎ ﺒﻴﺴﺕ ﻫﻔﺘﮕﯽ ﺩﻭﺍﻡ ﻤﯽ ﺁﻭﺭﺩ‪ .‬ﺍﮔﺭ ﻤﻨﺸـﺄ ﮐﺭﻭﻤـﻭﺯﻭﻡ‬ ‫ﺍﻀﺎﻓﻪ ﺍﺯ ﻤﺎﺩﺭ ﺒﺎﺸﺩ‪ ،‬ﺤﺎﻤﻠﮕﯽ ﻤﻤﮑﻥ ﺍﺴﺕ ﺘﺎ ﺴﻪ ﻤﺎﻫﻪ ﺴﻭﻡ ﺍﺩﺍﻤﻪ‬ ‫ﭙﻴﺩﺍ ﮐﻨﺩ‪ .‬ﺴﺎﺨﺘﻤﺎﻥ ﺠﻔﺕ ﻨﺭﻤﺎل ﻭﻟﯽ ﮐﻭﭽﮏ ﺍﺴﺕ‪ .‬ﺠﻨـﻴﻥ ﺩﭽـﺎﺭ‬ ‫ﻤﺤﺩﻭﺩﻴﺕ ﺭﺸﺩ ﻏﻴـﺭ ﻗﺭﻴﻨـﻪ ﺸـﺩﻴﺩ ﺍﺴـﺕ‪ .‬ﺩﺭ ﺍﻴـﻥ ﻤـﻭﺍﺭﺩ‬ ‫ـﯽ‪،‬‬ ‫ـﺎﻴﺹ ﻗﻠﺒـ‬ ‫ـﻪ‪ ،‬ﻨﻘـ‬ ‫ـﻭﭽﮑﯽ ﭽﺎﻨـ‬ ‫ـﻑ‪ ،‬ﮐـ‬ ‫ـﺎﻟﯽ ﺨﻔﻴـ‬ ‫ﻭﻨﺘﺭﻴﮑﻭﻟﻭﻤﮕـ‬ ‫ﻤﻴﻠﻭﻤﻨﻨﮕﻭﺴل‪ ،‬ﺴﻴﻥ ﺩﺍﮐﺘﻴﻠﯽ ﻭ ‪hitch- hicker toe deformity‬‬ ‫ﺸﺎﻴﻊ ﺍﺴﺕ‪.‬‬ ‫* ﺩﺭ ﺴﻨﺩﺭﻡ ﺘﺭﻨﺭ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺯﻴﺭ ﺩﻴﺩﻩ ﻤﯽ ﺸﻭﺩ‪ :‬ﻫﻴﮕﺭﻭﻡ ﮐﻴﺴـﺘﻴﮏ‬ ‫ﺒﺯﺭﮒ ﺩﺭ ﮔﺭﺩﻥ‪ ،‬ﺍﺩﻡ ﺠﻨﺭﺍﻟﻴﺯﻩ‪ ،‬ﺍﻓﻭﺯﻴﻭﻥ ﭙﻠﻭﺭ‪ ،‬ﺁﺴـﻴﺕ ﺨﻔﻴـﻑ‪،‬‬ ‫ﻨﻘﺎﻴﺹ ﻗﻠﺒﯽ‪ ،‬ﮐﻠﻴﻪ ﻨﻌل ﺍﺴﺒﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺴـﻭﻨﻭﮔﺭﺍﻓﯽ ﻤﻤﮑـﻥ ﺍﺴـﺕ‬ ‫ﺒﺼﻭﺭﺕ ﻫﻴﺩﺭﻭﻨﻔﺭﻭﺯ ﺨﻔﻴﻑ ﺩﻭ ﻁﺭﻓﻪ ﺩﻴﺩﻩ ﺸﻭﺩ‪.‬‬

‫ﺳﻮﻧﻮﮔـــﺮاﻓﯽ ‪ ١١ -١۴‬هﻔﺘــــﮕﯽ‬

‫‪٩١‬‬

‫‪The 11 – 13 +6 weeks scan‬‬


‫وﻧﺘﺮﻳﻜﻮﻟﻮﻡﮕﺎﻟﯽ‬ ‫ﺷﻴﻮع وﻧﱰﻳکﻮﻟﻮ ﻣﮕﺎﻟﯽ هﻨﮕﺎم ﺗﻮﻟﺪ ﺡﺪود ﻳﮏ‬ ‫در ‪ ١٠٠٠‬اﺳﺖ‪ .‬ﻉﻠﻞ ﺁن ﻉﺒﺎرﺗﻨﺪ از‪:‬‬ ‫ﻧﻘــﺎﻳﺺ کﺭوﻣــﻮزوﻣﯽ‪ ،‬ژﻧﺘﻴکــﯽ‪ ،‬ﺧــﻮﻧﺭﻳﺰی‬ ‫ﻳﺎﻉﻔﻮﻧﺖ ﻣﻐﺰی‪ .‬وﻟﯽ در اکﺜﺭ ﻣﻮارد ﻉﻠﺖ ﻣﺸﺨﺼـﯽ‬ ‫ﺑﺭای ﺁن ﭘﻴﺪا ﳕـﯽ ﺷـﻮد‪ .‬در کـﻞ ﺷـﻴﻮع ﻧﻘـﺎﻳﺺ‬ ‫کﺭوﻣﻮزوﻣﯽ در ﺻﻮرت وﺟﻮد وﻧﱰﻳکﻮﻟﻮﻣﮕﺎﻟﯽ ﺡـﺪود‬ ‫‪ ١٠‬درﺻﺪ اﺳﺖ و ﺷﺎﻳﻌﱰﻳﻦ اﺧـﺘﻼﻻت ﺗﺭﻳﺰوﻣـﯽ ‪،٢١‬‬ ‫‪ ١٣ ، ١٨‬و ﺗﺭﻳﭙﻠﻮﺋﻴــﺪی‬ ‫ﻧﻘﺎﻳﺺ کﺭوﻣﻮزوﻣﯽ در‬

‫ﻣــﯽ ﺑﺎﺷــﻨﺪ‪ .‬ﺷــﻴﻮع‬

‫وﻧﱰﻳکﻮﻟﻮ ﻣﮕـﺎﻟﯽ ﺧﻔﻴـﻒ‬

‫ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻴﺸﱰ از وﻧﱰﻳکﻮﻟﻮ ﻣﮕﺎﻟﯽ ﺷﺪﻳﺪ اﺳﺖ‪.‬‬

‫هﻮﻟﻮﭘﺮوز ﻧﺴﻔﺎﻟﯽ‬ ‫ﻣﻴﺰان ﺷﻴﻮع ﺁن هﻨﮕﺎم ﺗﻮﻟـﺪ ﺡـﺪود ﻳـﮏ در‬ ‫‪ ١٠٠٠٠‬اﺳﺖ‪ .‬ﮔﺭ ﭼﻪ در ﺑﻌﻀﯽ‬

‫از ﻣﻮارد ﻉﻠـﺖ ﺁن‬

‫ﻧﻘﺺ کﺭوﻣﻮزوﻣﯽ ﻳﺎ ژﻧﺘﻴـﮏ اﺳـﺖ وﻟـﯽ در اکﺜـﺭ‬ ‫ﻣﻮارد ﻉﻠﺖ ﺁن ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬ﺷﻴﻮع کﻠﯽ ﻧﻘـﺎﻳﺺ‬ ‫ـﻔﺎﻟﯽ‪،‬‬ ‫ـﻮد هﻮﻟﻮﭘﺭوزﻧﺴـ‬ ‫ـﻮرت وﺟـ‬ ‫ـﻮزوﻣﯽ در ﺻـ‬ ‫کﺭوﻣـ‬ ‫ﺡــﺪود ‪ ٣٠‬درﺻــﺪ اﺳــﺖ‪ .‬ﺷــﺎﻳﻊ ﺗــﺭﻳﻦ ﻧﻘــﺎﻳﺺ‬ ‫کﺭوﻣﻮزوﻣﯽ ﳘﺭاﻩ ﺑﺎ هﻮﻟﻮﭘﺭوزﻧﺴﻔﺎﻟﯽ‪ ،‬ﺗﺭﻳﺰوﻣـﯽ‬ ‫‪١٨‬و ‪ ١٣‬ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬هﻮﻟﻮﭘﺭوزﻧﺴﻔﺎﻟﯽ ﺑﻄـﻮر ﺷـﺎﻳﻊ‬ ‫ﺑﺎ اﺧﺘﻼﻻت ‪midfacial‬‬

‫ﳘﺭاﻩ اﺳﺖ وﻟﯽ ﻣﻴﺰان ﺑـﺭوز‬

‫ـﻪ‬ ‫ـﻮاردی کــ‬ ‫ـﻂ در ﻣــ‬ ‫ـﻮزوﻣﯽ ﻓﻘــ‬ ‫ـﺎﻳﺺ کﺭوﻣــ‬ ‫ﻧﻘــ‬

‫ﺳﻮﻧﻮﮔـــﺮاﻓﯽ ‪ ١١ -١۴‬هﻔﺘــــﮕﯽ‬

‫‪٩٢‬‬

‫‪The 11 – 13 +6 weeks scan‬‬


‫هﻮﻟﻮﭘﺭوزﻧﺴــﻔﺎﻟﯽ ﺑــﺎ ﻧﻘــﺎﻳﺺ ﺧــﺎرج ﺻــﻮرت)‬ ‫‪ (extrafacial‬ﳘﺭاﻩ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬اﻓﺰاﻳﺶ‬

‫ﻣـﯽ ﻳﺎﺑـﺪ‪ .‬در‬

‫ﺻﻮرت هﻮﻟﻮﭘﺭوزﻧﺴـﻔﺎﻟﯽ ﺗﻨـﻬﺎ و ﻳـﺎ ﳘـﺭاﻩ ﺑـﺎ‬ ‫اﺧﺘﻼﻻت ﺻﻮرﺗﯽ‪ ،‬ﻣﻴﺰان ﻧﻘﺎﻳﺺ کﺭوﻣﻮزﻣﯽ اﻓـﺰاﻳﺶ‬ ‫ﳕﯽ ﻳﺎﺑﺪ‪.‬‬

‫ﮐﻴﺴﺖ ﮐﻮرﺋﻴﺪ ﭘﻠﮑﺴﻮس‬ ‫ٌ در ‪ ٢‬درﺻﺪ ﺟﻨﲔ هـﺎ در هﻔﺘـﻪ هـﺎی‬ ‫ﺗﻘﺭﻳﺒﺎ‬ ‫‪ ١٦-٢٤‬ﺡﺎﻣﻠﮕﯽ دﻳﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد‪ ،‬وﻟـﯽ در ‪ ٩٥‬درﺻـﺪ‬ ‫ﻣﻮارد ﺗﺎ ‪ ٢٨‬هﻔﺘﮕﯽ از ﺑﲔ ﻣﯽ رود و ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﮏ‬ ‫ﻧﻴﺴــﺖ‪ .‬کﻴﺴــﺖ کﻮرﺋﻴــﺪ ﭘﻠکﺴــﻮس ﺑــﺎ اﺧــﺘﻼﻻت‬ ‫کﺭوﻣﻮزوﻣﯽ ﲞﺼﻮص ﺗﺭﻳﺰوﻣﯽ ‪ ١٨‬ﻣﺭﺗﺒﻂ اﺳـﺖ‪ .‬وﻟـﯽ‬ ‫اکﺜﺭ ﺟﻨﲔ هﺎی ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺗﺭﻳﺰوﻣﯽ ‪١٨‬‬ ‫هﺎی ﻣﺘﻌﺪد دﻳﮕـﺭی‬

‫ﻧﺎهﻨﺠﺎری‬

‫دارﻧـﺪ ‪ .‬ﺑﻨـﺎﺑﺭاﻳﻦ دﻳـﺪن‬

‫کﻴﺴﺖ کﻮرﺋﻴﺪ ﭘﻠکﺴﻮس ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺳـﻮﻧﻮﮔﺭاﻓﺭ را‬ ‫ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺭای ﺳﺎﻳﺭ‬

‫ﻧﺎهﻨﺠﺎری هﺎی ﳘـﺭاﻩ ﺑـﺎ‬

‫ﺗﺭﻳﺰوﻣﯽ ‪ ١٨‬ﻣﻌﻄﻮف کﻨﺪ‪ .‬اﮔﺭ ﻓﻘﻂ کﻴﺴﺖ کﻮرﺋﻴـﺪ‬ ‫ﭘﻠکﻮس وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬رﻳﺴﮏ ﺗﺭﻳﺰوﻣﯽ ‪ ١٨‬ﺑـﻪ‬ ‫ﻣﻴﺰان ﺧﻴﻠﯽ کﻤﯽ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ‪.‬‬

‫ﺳﻮﻧﻮﮔـــﺮاﻓﯽ ‪ ١١ -١۴‬هﻔﺘــــﮕﯽ‬

‫‪٩٣‬‬

‫‪The 11 – 13 +6 weeks scan‬‬


‫ﮐﻤﭙﻠﮑﺲ ‪Dandy- Walker‬‬ ‫ﻃﺒﻔﯽ از ﻧﺎهﻨﺠﺎری هﺎی ﳐﭽﻪ‪ ،‬اﺗﺴﺎع کﻴﺴﺘﻴﮏ ﺑﻄﻦ‬ ‫ﭼﻬﺎرم و ﺑﺰرﮔﯽ ﺳﻴﱰﻧﺎ ﻣﮕﻨﺎ را ﺷﺎﻣﻞ‬ ‫اﻳﻦ ﻧﺎهﻨﺠﺎری ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ‬

‫ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬

‫ﻣﯽ ﺷﻮد‪:‬‬

‫ ‪ :Dandy- Walker malformation‬در اﻳـﻦ ﻧﺎهﻨﺠـﺎری‬‫ﺁژﻧﺰی کﺎﻣﻞ ﻳﺎ ﻧﺎﻗﺺ ﳐﭽﻪ و ﺑﺰرﮔﯽ‬

‫‪Posterior fossa‬‬

‫وﺟﻮد دارد‪ .‬ﺷﻴﻮع ﺁن هﻨﮕﺎم ﺗﻮﻟﺪ ﺡـﺪود ﻳـﮏ در‬ ‫‪ ٣٠٠٠٠‬اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ ‪ :Dandy- Walker variant‬در اﻳﻦ ﺡﺎﻟﺖ ﳐﭽﻪ دارای‬‫ﺁژﻧﺰی ﻧﺎﻗﺺ اﺳﺖ و‪fossa‬‬

‫‪ posterior‬ﺑﺰرگ ﻧﻴﺴﺖ‪.‬‬

‫ ‪ :Mega Cisterna magna‬در اﻳﻦ ﺡﺎﻟﺖ ﳐﭽﻪ و ﺑﻄـﻦ‬‫ﭼﻬﺎرم ﻃﺒﻴﻌﯽ هﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻧﻘﺎﻳﺺ کﺭوﻣﻮزوﻣﯽ‪ ،‬ﺑـﻴﺶ از ﭘﻨﺠـﺎﻩ ﺳـﻨﺪرم‬ ‫ـﻮژن‬ ‫ـﻮاد ﺗﺭاﺗـ‬ ‫ـﺎدرزادی و ﻣـ‬ ‫ـﺖ ﻣـ‬ ‫ـﯽ‪ ،‬ﻉﻔﻮﻧـ‬ ‫ژﻧﺘﻴکـ‬ ‫ﻣﺎﻧﻨــﺪ وارﻓــﺎرﻳﻦ از ﻉﻠــﻞ اﻳــﻦ ﻧﺎهﻨﺠــﺎری‬ ‫ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬وﻟﯽ ﳑکﻦ اﺳﺖ ﻓﻘﻂ ﻳﮏ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻳﺰوﻟـﻪ‬ ‫)‪ (isolated‬ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺷﻴﻮع کﻠﯽ ﻧﻘﺎﻳﺺ کﺭوﻣﻮزوﻣﯽ‪ -‬اﻏﻠﺐ ﺗﺭﻳﺰوﻣﯽ‬ ‫‪ ١٣، ١٨‬و ﺗﺭﻳﭙﻠﻮﺋﻴﺪی‪ -‬ﺡﺪود ‪ ٤٠‬درﺻﺪ اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﺳﻮﻧﻮﮔـــﺮاﻓﯽ ‪ ١١ -١۴‬هﻔﺘــــﮕﯽ‬

‫‪٩٤‬‬

‫‪The 11 – 13 +6 weeks scan‬‬


‫ﺵﮑﺎف ﺻﻮرت )‪(Facial Cleft‬‬ ‫ٌ ﻳﮏ در ‪٧٠٠‬‬ ‫ﺷﻴﻮع ﺷکﺎف ﻟﺐ و ﻳﺎ کﺎم ﺗﻘﺭﻳﺒﺎ‬ ‫ﺗﻮﻟﺪ زﻧﺪﻩ اﺳﺖ‪ .‬ﻓﺎکﺘﻮرهﺎی ﳏﻴﻄﯽ و ژﻧﺘﻴکـﯽ در‬ ‫اﳚﺎد ﺁن دﺧﻴﻞ هﺴـﺘﻨﺪ‪ .‬ﺑﻌـﺪ از ﺗﻮﻟـﺪ‪ ،‬ﻧﻘـﺎﻳﺺ‬ ‫کﺭوﻣﻮزوﻣﯽ در کﻤﱰ از ﻳﮏ درﺻﺪ ﺑﭽﻪ هـﺎی دارای‬ ‫ﺷکﺎف دﻳﺪﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ‪ ،‬وﻟﯽ ﻗﺒﻞ از ﺗﻮﻟـﺪ‪ ،‬ﺷـﻴﻮع‬ ‫ﻧﻘﺎﻳﺺ کﺭوﻣﻮزوﻣﯽ ﺡﺪود ‪ ٢٠‬درﺻﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬اﻳﻦ‬ ‫اﺧﺘﻼف ﺁﺷﻜﺎر ﺷـﻴﻮع‪ ،‬ﺑـﻪ اﻳـﻦ دﻟﻴـﻞ اﺳـﺖ کـﻪ‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻞ از ﺗﻮﻟﺪ در ﲨﻌﻴﺘﯽ اﳒﺎم ﻣـﯽ ﺷـﻮد‬ ‫کــﻪ از ﻗﺒــﻞ اﻧﺘﺨــﺎب ﺷــﺪﻩ اﻧــﺪ و ﳑکــﻦ اﺳــﺖ‬ ‫ﻧﺎهﻨﺠــﺎری هــﺎی دﻳﮕــﺭی ﻧﻴــﺰ داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﻨﺪ‪.‬‬ ‫ـکﺎف‪،‬‬ ‫ـﺭاﻩ ﺷـ‬ ‫ـﻮزوﻣﯽ ﳘـ‬ ‫ﺷـ‬ ‫ـﺎﻳﺺ کﺭوﻣـ‬ ‫ـﺭﻳﻦ ﻧﻘـ‬ ‫ـﺎﻳﻊ ﺗـ‬ ‫ﺗﺭﻳﺰوﻣﯽ ‪ ١٣‬و ‪ ١٨‬ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬

‫ﻡﻴﮑﺮوﮔﻨﺎﺕﯽ )‪(Micrognathia‬‬ ‫ﺷﻴﻮع ﻣﻴکﺭوﮔﻨﺎﺗﯽ هﻨﮕﺎم ﺗﻮﻟﺪ ﺡﺪود ﻳـﮏ در‬ ‫هﺰار اﺳـﺖ‪ .‬اﻳـﻦ ﻳﺎﻓﺘـﻪ اﺧﺘﺼﺎﺻـﯽ ﻧﻴﺴـﺖ و در‬ ‫ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدی از ﻧﻘـﺎﻳﺺ کﺭوﻣـﻮزوﻣﯽ و ژﻧﺘﻴکـﯽ‬ ‫ﲞﺼﻮص ﺗﺭﻳﺰوﻣﯽ ‪ ١٨‬و ﺗﺭﻳﭙﻠﻮﺋﻴﺪی دﻳﺪﻩ‬

‫ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬

‫در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﳒﺎم ﺷﺪﻩ در ﺟﻨﻴﻦ هـﺎی دارای‬ ‫ٌ ‪٦٠‬‬ ‫ﭼﺎﻧﻪ کﻮﭼﮏ‪ ،‬ﺷﻴﻮع اﺧﺘﻼﻻت کﺭوزوﻣـﯽ ﺗﻘﺭﻳﺒـﺎ‬ ‫ـﺖ‪ ،‬وﻟـ‬ ‫ـﻦ‬ ‫ـﻪ اﻳـ‬ ‫ـﯽ ﳘـ‬ ‫ـﻮدﻩ اﺳـ‬ ‫ـﺪ ﺑـ‬ ‫درﺻـ‬

‫ﺳﻮﻧﻮﮔـــﺮاﻓﯽ ‪ ١١ -١۴‬هﻔﺘــــﮕﯽ‬

‫‪٩٥‬‬

‫ـﺎ‬ ‫ـﻨﲔ هـ‬ ‫ﺟـ‬

‫‪The 11 – 13 +6 weeks scan‬‬


‫ﻧﺎهﻨﺠــﺎری هــﺎی دﻳﮕــﺭ و ﻳــﺎ ﳏــﺪودﻳﺖ رﺷــﺪ‬ ‫داﺷﺘﻪ اﻧﺪ‪.‬‬

‫هﻴﭙﻮﭘﻼزﯼ ﺑﻴﻨﯽ‬ ‫ﻃﺒــﻖ ﮔــﺰارش ﻣﻄﺎﻟﻌــﺎت ﺳــﻮﻧﻮﮔﺭاﻓﻴﮏ در‬ ‫هﻔﺘﻪ هﺎی ‪ ١٥-٢٤‬ﺡﺪود ‪ ٦٥‬درﺻﺪ ﺟﻨﲔ هـﺎی ﻣﺒـﺘﻼ‬ ‫ﺑﻪ ﺗﺭﻳﺰوﻣﯽ ‪ ٢١‬هﻴﭙﻮﭘﻼزی اﺳﺘﺨﻮان ﺑﻴﻨﯽ دارﻧﺪ‪.‬‬ ‫ـﺖ‬ ‫ـﺪم روﻳـ‬ ‫ـﻮرت ﻉـ‬ ‫ـﯽ ﺑﺼـ‬ ‫ـﺘﺨﻮان ﺑﻴﻨـ‬ ‫ـﻮﭘﻼزی اﺳـ‬ ‫هﻴﭙـ‬ ‫اﺳﺘﺨﻮان ﺑﻴﻨﯽ ﻳﺎ اﺳﺘﺨﻮان ﺑﻴﻨﯽ کﻮﺗـﺎﻩ ﺗـﺭ از‬ ‫‪ ٢/٥‬ﻣﻴﻠﯽ ﻣﱰ ﺗﻌﺭﻳﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد‬ ‫) ‪, Cicero et al 2003‬‬

‫‪.( Sonek and Nicolaides 2002‬‬

‫در ﺟﻨﲔ هﺎی ﻧﺭﻣﺎل ﺷـﻴﻮع هﻴﭙـﻮﭘﻼزی ﺑﻴﻨـﯽ‬ ‫ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻧـﮋاد دارد‪ .‬ﺑﻄـﻮری کـﻪ در‬

‫ﺳـﻔﻴﺪ‬

‫ﭘﻮﺳﺘﺎن کﻤﱰ از ﻳﮏ درﺻﺪ و در ﻧﮋاد ﺁﻓﺭﻳﻘـﺎﺋﯽ‪-‬‬ ‫کﺎراﺋﻴﺒﯽ‪ ،‬ﺑﻴﺶ از‬

‫‪ ١٠‬درﺻﺪ‬

‫ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬هﻨﻮز‬

‫زود اﺳﺖ کـﻪ ﺑﺘـﻮاﻧﻴﻢ در ﻣـﻮرد ﻣﻴـﺰان دﻗﻴـﻖ‬ ‫ﺗﺸﺨﻴﺺ در ﺳﻪ ﻣﺎهﻪ دوم ﺑﺭ اﺳﺎس ﺳﻦ ﻣﺎدر‪ ،‬ﺗﺴـﺖ‬ ‫هﺎی ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ و ﻳﺎﻓﺘﻪ هﺎی ﺳﻮﻧﻮﮔﺭاﻓﯽ ﺷـﺎﻣﻞ‬ ‫اﺳﺘﺨﻮان ﺑﻴﻨـﯽ و ﺳـﺎﻳﺭ ﻣﺎرکﺭهـﺎ اﻇﻬـﺎر ﻧﻈـﺭ‬ ‫کﻨﻴﻢ‪ .‬ﺑﻪ هﺭ ﺡﺎل اﺡﺘﻤﺎﻻ ﺡﺴﺎﺳﱰﻳﻦ و‬ ‫اﺧﺘﺼﺎﺻــﯽ ﺗــﺭﻳﻦ ﻣــﺎرکﺭ ﺳــﻪ ﻣﺎهــﻪ دوم ﺑــﺭای‬ ‫ﺗﺭﻳﺰوﻣﯽ ‪ ٢١‬هﻴﭙﻮﭘﻼزی ﺑﻴﻨﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﺳﻮﻧﻮﮔـــﺮاﻓﯽ ‪ ١١ -١۴‬هﻔﺘــــﮕﯽ‬

‫‪٩٦‬‬

‫‪The 11 – 13 +6 weeks scan‬‬


‫ﻓﺘﻖ دﻳﺎﻓﺮاﮔﻤﯽ‬ ‫ﺷﻴﻮع ﺁن هﻨﮕـﺎم ﺗﻮﻟـﺪ ﺡـﺪود ﻳـﮏ در ‪٤٠٠٠‬‬ ‫ﺗﻮﻟﺪ زﻧﺪﻩ اﺳﺖ و اﻏﻠﺐ اﺳـﭙﻮرادﻳﮏ ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ‪.‬‬ ‫ﺷﻴﻮع ﻧﻘﺎﻳﺺ کﺭوﻣﻮزوﻣﯽ ﲞﺼﻮص ﺗﺭﻳﺰوﻣﯽ ‪ ١٨‬ﺡـﺪود‬ ‫‪ ٢٠‬درﺻﺪ اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻧﻘﺎﻳﺺ ﻗﻠﺒﯽ‬ ‫ﺷﻴﻮع ﻧﺎهﻨﺠﺎری هﺎی ﻗﻠﺐ و ﻉﺭوق ﺑﺰرگ‪٤-٧ ،‬‬ ‫در هﺰار ﺗﻮﻟﺪ زﻧﺪﻩ و ﺡﺪود ‪ ٣٠‬در هـﺰار ﺗﻮﻟـﺪ‬ ‫ﻣﺭدﻩ )‪ (Stillbirth‬اﺳﺖ‪ .‬ﻧﺎهﻨﺠﺎری هﺎی ﻗﻠﺒـﯽ ﻉﻠـﻞ‬ ‫ﳐﺘﻠﻔﯽ دارﻧﺪ و اﺡﺘﻤﺎﻻ ﺑﺴـﺘﮕﯽ ﺑـﻪ ﻓﺎکﺘﻮرهـﺎی‬ ‫ﻣﺘﻌﺪد ژﻧﺘﻴکﯽ و ﳏﻴﻄﯽ دارد‪ .‬اﺧـﺘﻼﻻت ﻗﻠﺒـﯽ در‬ ‫ﺑﻴﺶ از ‪ ٩٠‬درﺻﺪ ﺟﻨﲔ هﺎی ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺗﺭﻳﺰوﻣـﯽ ‪١٨‬‬ ‫ﻳﺎ ‪ ١٣‬و ‪ ٤٠‬درﺻﺪ ﺟﻨﲔ هﺎی ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺗﺭﻳﺰوﻣﯽ ‪٢١‬‬ ‫ٌ در ‪٢٥‬‬ ‫و ﻳﺎ ﺳﻨﺪرم ﺗﺭﻧﺭ دﻳﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬ﺗﻘﺭﻳﺒـﺎ‬ ‫درﺻــﺪ ﻣــﻮاردی کــﻪ ﻧﺎهﻨﺠــﺎری هــﺎی ﻗﻠﺒــﯽ در‬ ‫ﺳــﻮﻧﻮﮔﺭاﻓﯽ ﺗﺸــﺨﻴﺺ دادﻩ ﻣــﯽ ﺷــﻮﻧﺪ‪ ،‬ﻧﻘــﺎﻳﺺ‬ ‫کﺭوزوﻣﯽ وﺟﻮد دارد‪.‬‬

‫ﺳﻮﻧﻮﮔـــﺮاﻓﯽ ‪ ١١ -١۴‬هﻔﺘــــﮕﯽ‬

‫‪٩٧‬‬

‫‪The 11 – 13 +6 weeks scan‬‬


‫اﮔﺰوﻡﻔﺎﻟﻮس‬ ‫ﺷﻴﻮع ﺁن هﻨﮕﺎم ﺗﻮﻟـﺪ ﺡـﺪود ﻳـﮏ در ﭼﻬـﺎر‬ ‫هﺰار اﺳﺖ‪ .‬اﮔﺰوﻣﻔﺎﻟﻮس ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺼﻮرت اﺳﭙﻮرادﻳﮏ‬ ‫اﺳﺖ وﻟﯽ در ﺑﻌﻀﯽ ﻣـﻮارد ﳑکـﻦ اﺳـﺖ ﳘـﺭاﻩ ﺑـﺎ‬ ‫ﺳﻨﺪرم هﺎی ژﻧﺘﻴکـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ‪ .‬ﻧﻘـﺎﻳﺺ کﺭوﻣـﻮزوﻣﯽ‬ ‫ً در‬ ‫ﲞﺼﻮص ﺗﺭﻳﺰوﻣـﯽ ‪ ١٨‬و ‪ ١٣‬ﺗﻘﺭﻳﺒـﺎ‬

‫‪ ٣٠‬درﺻـﺪ‬

‫ﻣﻮارد در اواﺳﻂ ﺡﺎﻣﻠﮕﯽ و در ‪ ١٥‬درﺻﺪ ﻧﻮزادان‬ ‫ﻳﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬اﮔﺭ در ﺡﻔـﺭﻩ اﮔﺰوﻣﻔـﺎﻟﻮس ﻓﻘـﻂ‬ ‫رودﻩ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ و کﺒـﺪ در ﺁن ﻧﺒﺎﺷـﺪ‪،‬‬ ‫ﺷﻴﻮع ﻧﻘﺎﻳﺺ کﺭوﻣﻮزوﻣﯽ ﭼﻬﺎر ﺑﺭاﺑﺭ ﺑﻴﺸﱰ اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﺁﺕﺮزﯼ ﻡﺮﯼ‬ ‫ﺷﻴﻮع ﺁن هﻨﮕـﺎم ﺗﻮﻟـﺪ ﺡـﺪود ﻳـﻚ در ‪٣٠٠٠‬‬ ‫ـﻴﺘﻮل‬ ‫ـﺎ ﻓﺴـ‬ ‫ـﺭاﻩ ﺑـ‬ ‫ـﻮارد ﳘـ‬ ‫ـﺪ ﻣـ‬ ‫ـﺖ‪ .‬در ‪ ٩٠‬درﺻـ‬ ‫اﺳـ‬ ‫ﻧﺎی‪ -‬ﻣﺭی ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ‪ .‬ﻣﻌﻤـﻮﻻ اﺳـﭙﻮرادﻳﻚ اﺳـﺖ‪.‬‬ ‫ﻧﻘﺎﻳﺺ آﺭوﻣﻮزﻣﯽ در ‪ ٣-٤‬درﺻﺪ از ﻧﻮزادان ﻣﺒﺘﻼ‬ ‫ﺑﻪ ﺁﺗﺭزی ﻣﺭی دﻳـﺪﻩ ﻣـﯽ ﺷـﻮد‪ .‬ﻗﺒـﻞ از ﺗﻮﻟـﺪ‬ ‫ﺗﻘﺭﻳﺒﺎ‬ ‫ً در ‪ ٢٠‬درﺻﺪ ﻣﻮارد‪ ،‬ﻧﻘـﺎﻳﺺ آﺭوﻣـﻮزوﻣﯽ‬ ‫ﲞﺼﻮص ﺗﺭﻳﺰوﻣﯽ ‪ ١٨‬ﻳﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬

‫ﺳﻮﻧﻮﮔـــﺮاﻓﯽ ‪ ١١ -١۴‬هﻔﺘــــﮕﯽ‬

‫‪٩٨‬‬

‫‪The 11 – 13 +6 weeks scan‬‬


‫ﺁﺕﺮزﯼ دﺋﻮدﻧﻮم‬ ‫ﺷﻴﻮع ﺁﺗﺭزی ﻳـﺎ اﺳـﺘﻨﻮز دﺋﻮدﻧـﻮم هﻨﮕـﺎم‬ ‫ﺗﻮﻟﺪ ﺡﺪود ﻳﮏ در ‪ ٥٠٠٠‬اﺳـﺖ‪ .‬در اکﺜـﺭ ﻣـﻮارد‬ ‫اﺳﭙﻮرادﻳﮏ اﺳـﺖ وﻟـﯽ در ﺑﻌﻀـﯽ ﻣـﻮارد اﻟﮕـﻮی‬ ‫ٌ در ‪٤٠‬‬ ‫وراﺛﺘﯽ اﺗﻮزوﻣﺎل ﻣﻐﻠـﻮب دارد‪ .‬ﺗﻘﺭﻳﺒـﺎ‬ ‫درﺻﺪ ﻣﻮارد ﺗﺭﻳﺰوﻣﯽ ‪ ٢١‬دﻳﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬

‫اﺥﺘﻼﻻت ﻡﺠﺎرﯼ ادرارﯼ‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﺭی ﻧﺎﺗـﺎل ﻧﺸـﺎن دادﻩ اﻧـﺪ کـﻪ‬ ‫اﺧــﺘﻼﻻت ﺳﻴﺴــﺘﻢ ادراری در ﺧﻴﻠــﯽ از ﻧﻘــﺎﻳﺺ‬ ‫کﺭوﻣﻮزوﻣﯽ ﺷﺎﻳﻊ اﺳﺖ‪ .‬رﻳﺴﮏ ﻧﻘـﺎﻳﺺ کﺭوﻣـﻮزوﻣﯽ‬ ‫ﺑﺭای اﺧﺘﻼﻻت ﻳﮏ ﻃﺭﻓﻪ و ﻳـﺎ دو ﻃﺭﻓـﻪ‪ ،‬اﻧـﻮاع‬ ‫ﳐﺘﻠﻒ ﻧﺎهﻨﺠﺎری هﺎی کﻠﻴﻮی‪ ،‬اﻧﺴﺪاد ﻣﻴﺰﻧﺎی ﻳـﺎ‬ ‫ﭘﻴﺸﺎﺑﺭاﻩ ﳘﺭاﻩ ﺑﺎ اﻟﻴﮕﻮهﻴﺪارﻣﻨﻴﻮس ﻳـﺎ ﻣـﺎﻳﻊ‬ ‫ـﺎن اﺳـ‬ ‫ـﺎل ﻳکﺴـ‬ ‫ـﻮن ﻧﺭﻣـ‬ ‫ﺁﻣﻨﻴـ‬ ‫ـﺎﻳﺺ‬ ‫ـﺎل ﻧﻘـ‬ ‫ـﺖ‪ .‬اﺡﺘﻤـ‬ ‫کﺭوﻣﻮزوﻣﯽ در ﺟﻨﲔ هﺎی ﻣﺆﻧﺚ‪ ،‬دو ﺑﺭاﺑـﺭ اﺳـﺖ‪.‬‬ ‫ﻧﺎهﻨﺠـﺎری هـﺎی ﳘـﺭاﻩ‬

‫ﻧﻮع ﻧﻘﺺ کﺭوﻣﻮزوﻣﯽ و‬

‫ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻧﺎهﻨﺠﺎری کﻠﻴﻮی دارد‪ .‬در ﺻـﻮرت‬ ‫وﺟــﻮد هﻴــﺪروﻧﻔﺭوز ﺧﻔﻴــﻒ ﺷــﺎﻳﻊ ﺗــﺭﻳﻦ ﻧﻘــﺺ‬ ‫کﺭوﻣﻮزوﻣﯽ‪ ،‬ﺗﺭﻳﺰوﻣﯽ ‪ ٢١‬ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬در ﺡﺎﻟﯽ کـﻪ‬ ‫در ﺻﻮرت وﺟﻮد هﻴـﺪروﻧﻔﺭوز ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﺗـﺎ ﺷـﺪﻳﺪ‪،‬‬ ‫کﻠﻴــﻪ ﻣــﻮﻟﺘﯽ کﻴﺴــﺘﻴﮏ ﻳــﺎ ﺁژﻧــﺰی کﻠﻴــﻮی‪،‬‬ ‫ﺷﺎﻳﻊ ﺗﺭﻳﻦ ﻧﻘﺎﻳﺺ کﺭوﻣﻮزوﻣﯽ‪ ،‬ﺗﺭﻳﺰوﻣﯽ ‪ ١٨‬و ‪١٣‬‬ ‫ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬

‫ﺳﻮﻧﻮﮔـــﺮاﻓﯽ ‪ ١١ -١۴‬هﻔﺘــــﮕﯽ‬

‫‪٩٩‬‬

‫‪The 11 – 13 +6 weeks scan‬‬


‫ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري ﻫﺎي اﻧﺪام‬ ‫در ﺗﺭﻳﺰوﻣـــﯽ ‪،١٨ ، ٢١‬‬

‫ﺗﺭﻳﭙﻠﻮﺋﻴـــﺪی و‬

‫ﺳﻨﺪرم ﺗﺭﻧﺭ کﻮﺗﺎهﯽ ﻧﺴﺒﯽ اﺳـﺘﺨﻮان هـﺎی ﺑﻠﻨـﺪ‬ ‫وﺟــﻮد دارد‪ .‬ﺳــﲔ داکﺘﻴﻠــﯽ ﺑــﺎ ﺗﺭﻳﭙﻠﻮﺋﻴــﺪی‪،‬‬ ‫ـﻮداکﺘﻴﻠﯽ و ‪gap‬‬ ‫کﻠﻴﻨـ‬

‫‪ Sandal‬ﺑــﺎ ﺗﺭﻳﺰوﻣــﯽ ‪،٢١‬‬

‫ﭘﻠﯽ داکﺘﻴﻠﯽ ﺑﺎ ﺗﺭﻳﺰوﻣﯽ ‪ ،١٣‬اﻧﮕﺸـﺘﺎن روﻳﻬـﻢ‬ ‫ﻗـﺭار ﮔﺭﻓﺘـﻪ‪ Rocker bottom feet ،‬و ﭘـﺎﭼﻨﱪی ﺑـﺎ‬ ‫ﺗﺭﻳﺰوﻣﯽ ‪ ١٨‬دﻳﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬

‫ﻡﺤﺪودﻳﺖ رﺵﺪ ﺟﻨﻴﻦ‬ ‫وزن کﻢ هﻨﮕﺎم ﺗﻮﻟﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺷﺎﻳﻌﯽ در ﻧﻘﺎﻳﺺ‬ ‫کﺭوﻣــﻮزوﻣﯽ ﻣــﯽ ﺑﺎﺷــﺪ‪ ،‬وﻟــﯽ ﺷــﻴﻮع ﻧﻘــﺎﻳﺺ‬ ‫کﺭوﻣﻮزوﻣﯽ در ﻧﻮزادان کﻮﭼﮏ ﻓﻘﻂ ﺡﺪود ﻳﮏ درﺻﺪ‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬از ﺁﳒﺎﻳﯽ‬

‫کﻪ اکﺜـﺭ ﺡـﺎﻣﻠﮕﯽ هـﺎی دارای‬

‫ﺟﻨﲔ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻧﻘـﺺ کﺭوﻣـﻮزوﻣﯽ ﻣﻨﺠـﺭ ﺑـﻪ ﺳـﻘﻂ‬ ‫ﺧﻮد ﲞﻮد داﺧﻞ رﺡﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ‪ ،‬ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺑﻌـﺪ از‬ ‫ﺗﻮﻟﺪ ارﺗﺒﺎط ﺑﲔ ﻧﻘـﺎﻳﺺ کﺭوﻣـﻮزوﻣﯽ و ﳏـﺪودﻳﺖ‬ ‫رﺷﺪ را کﻤﱰ از ﺡﺪ‪ ،‬ﲣﻤﲔ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ‪ .‬ﺗﺭﻳﭙﻠﻮﺋﻴـﺪی‬ ‫و ﺗﺭﻳﺰوﻣﯽ ‪ ،١٨‬ﺷﺎﻳﻌﱰﻳﻦ ﻧﻘﺎﻳﺺ کﺭوﻣﻮزوﻣﯽ ﳘﺭاﻩ‬ ‫ﺑﺎ ﳏﺪوﻳﺖ رﺷﺪ هﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫در ﺻﻮرت ﳘﺭاهـﯽ ﳏـﺪودﻳﺖ رﺷـﺪ ﺑـﺎ ﺳـﺎﻳﺭ‬ ‫ﻧﺎهﻨﺠﺎری هﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ‪ ،‬ﻣﺎﻳﻊ ﺁﻣﻨﻴـﻮن ﻃﺒﻴﻌـﯽ‬ ‫ﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ‪ ،‬داﭘﻠﺭ ﻧﺭﻣﺎل در ﺷﺭﻳﺎن ﻧﺎﻓﯽ‬

‫ﺳﻮﻧﻮﮔـــﺮاﻓﯽ ‪ ١١ -١۴‬هﻔﺘــــﮕﯽ‬

‫‪١٠٠‬‬

‫‪The 11 – 13 +6 weeks scan‬‬


‫و رﲪﯽ‪ ،‬ﺷـﻴﻮع ﻧﻘـﺎﻳﺺ کﺭوﻣـﻮزوﻣﯽ ﺑﻴﺸـﱰ اﺳـﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﻨﺎﺑﺭاﻳﻦ ﺗﻈـﺎهﺭ ﳏـﺪودﻳﺖ رﺷـﺪ ﺑـﺪﻟﻴﻞ ﻧﻘـﺎﻳﺺ‬ ‫کﺭوﻣﻮزوﻣﯽ ﺑﺎ ﳏﺪودﻳﺖ رﺷﺪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻧﺎرﺳﺎﻳﯽ ﺟﻔﺖ‪،‬‬ ‫ﻣﺘﻔﺎوت اﺳـﺖ‪ .‬در ﻧﺎرﺳـﺎﻳﯽ ﺟﻔـﺖ‪ ،‬کـﺎهﺶ ﻣـﺎﻳﻊ‬ ‫ﺁﻣﻨﻴﻮن‪ ،‬اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻉـﺭوق رﲪـﯽ‪،‬‬

‫ﻧـﺎﻓﯽ و‬

‫‪ redistribution‬در ﮔﺭدش ﺧﻮن ﺟﻨﲔ وﺟﻮد دارد‪.‬‬

‫ﻧﺎهﻨﺠﺎرﯼ هﺎﯼ ﻋﻤﺪﻩ‬ ‫ـﺪﻩ در‬ ‫ـﺎی ﻉﻤـ‬ ‫ـﺎری هـ‬ ‫ـﺪن ﻧﺎهﻨﺠـ‬ ‫ـﻮرت دﻳـ‬ ‫در ﺻـ‬ ‫ﺳﻮﻧﻮﮔﺭاﻓﯽ ﺳﻪ ﻣﺎهﻪ دوم‪ ،‬ﺡﺘـﯽ اﮔـﺭ ﻧﺎهﻨﺠـﺎری‬ ‫ـﻨﻬﺎد‬ ‫ـﭗ ﭘﻴﺸـ‬ ‫ـﺎﺑﯽ کﺎرﻳﻮﺗﻴـ‬ ‫ـﺪ‪ ،‬ارزﻳـ‬ ‫ـﻪ ﺑﺎﺷـ‬ ‫اﻳﺰوﻟـ‬ ‫ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬از ﺁﳒﺎﺋﯽ کﻪ ﺗﻌﺪاد اﻳﻦ‬

‫ﻧﺎهﻨﺠﺎری هﺎ‬

‫زﻳﺎد ﻧﻴﺴﺖ‪ ،‬ﺑﻨﺎﺑﺭاﻳﻦ هﺰﻳﻨﻪ زﻳﺎدی ﻧﺪارد‪.‬‬ ‫در ﻧﺎهﻨﺠﺎری هﺎﻳﯽ کـﻪ کﺸـﻨﺪﻩ هﺴـﺘﻨﺪ ﻳـﺎ‬ ‫ﻣﻨﺠﺭ ﺑـﻪ ﻧـﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺷـﺪﻳﺪ )‪ (handicap‬ﻣـﯽ ﺷـﻮﻧﺪ‬ ‫ﻣﺎﻧﻨﺪ هﻮﻟﻮﭘﺭوزﻧﺴﻔﺎﻟﯽ‪ ،‬ﺟﻬﺖ ﭘﻴﺪا کﺭدن ﻉﻠـﺖ و‬ ‫ـﻪ‬ ‫ـﺎ از ﲨﻠـ‬ ‫ـﺎﺑﯽ هـ‬ ‫ـﺭی ارزﻳـ‬ ‫ـﻮد‪،‬از ﻳکﺴـ‬ ‫ـﺰان ﻉـ‬ ‫ﻣﻴـ‬ ‫کﺎرﻳﻮﺗﻴﭗ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫اﮔﺭ ﻧﺎهﻨﺠﺎری ﺑﺎ ﺟﺭاﺡﯽ ﻗﺒـﻞ ﻳـﺎ ﺑﻌـﺪ از‬ ‫ﺗﻮﻟــﺪ ﻗﺎﺑــﻞ درﻣــﺎن ﺑﺎﺷــﺪ‬

‫ﻣﺎﻧﻨــﺪ ﻓﺘــﻖ‬

‫دﻳﺎ ﻓﺭاﮔﻤﯽ‪ ،‬ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺒﻞ از درﻣﺎن وﺟﻮد ﻳﺎ ﻉـﺪم‬ ‫وﺟﻮد ﻧﻘﺺ کﺭوﻣـﻮزوﻣﯽ را ﻣﺸـﺨﺺ کـﺭدﻩ ﺑﺎﺷـﻴﻢ‪.‬‬ ‫زﻳﺭا اﻳﻦ ﻣـﻮرد در ﺗﺭﻳﺰوﻣـﯽ ‪ ١٣‬ﻳـﺎ ‪ ١٨‬دﻳـﺪﻩ‬ ‫ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬

‫ﺳﻮﻧﻮﮔـــﺮاﻓﯽ ‪ ١١ -١۴‬هﻔﺘــــﮕﯽ‬

‫‪١٠١‬‬

‫‪The 11 – 13 +6 weeks scan‬‬


‫ﻧﺎهﻨﺠﺎرﯼ هﺎﯼ ﺥﻔﻴﻒ ﻳﺎ ‪Soft markers‬‬ ‫ﻧﺎهﻨﺠﺎری هﺎی ﺧﻔﻴﻒ ﻳـﺎ ‪ ،Soft markers‬ﺷـﺎﻳﻊ‬ ‫هﺴــﺘﻨﺪ و ﻣﻌﻤــﻮﻻ ﲜــﺰ در ﳘﺭاهــﯽ ﺑــﺎ‬

‫ﻧﻘــﺎﻳﺺ‬

‫کﺭوﻣــﻮزوﻣﯽ‪ ،‬ﺑــﺎ ﻧــﺎﺗﻮاﻧﯽ و ‪ handicap‬ﳘــﺭاﻩ‬ ‫ﻧﻴﺴــﺘﻨﺪ‪ .‬اﳒــﺎم روﺗــﲔ کﺎرﻳﻮﺗﻴــﭗ ﺑــﺭای اﻳــﻦ‬ ‫ﻣﺎرکﺭهﺎ ﻣﻨﺠﺭ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻘﻂ و اﻓﺰاﻳﺶ هﺰﻳﻨـﻪ‬ ‫ـﻦ اﺳـ‬ ‫ـﻦ راﻩ اﻳـ‬ ‫ـﻮد‪ .‬ﲠﱰﻳـ‬ ‫ـﻪ‬ ‫ـﺖ کـ‬ ‫ـﯽ ﺷـ‬ ‫ـﺎدی ﻣـ‬ ‫اﻗﺘﺼـ‬ ‫ﺑﺭ اﺳﺎس رﻳﺴﮏ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻣـﺎرکﺭ ﲣﻤـﲔ زدﻩ و ﺑـﺎ‬ ‫ﺑﻴﻤﺎر ﻣﺸﺎورﻩ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫رﻳﺴﮏ ﲣﻤﻴﻨﯽ از ﻃﺭﻳﻖ ﺿﺭب رﻳﺴﮏ اوﻟﻴﻪ )ﺑـﺭ‬ ‫اﺳﺎس ﺳـﻦ ﻣـﺎدر‪ ،‬ﺳـﻦ ﺡـﺎﻣﻠﮕﯽ‪ ،‬ﺗﺎرﳜﭽـﻪ داﺷـﱳ‬ ‫ﺡــﺎﻣﻠﮕﯽ ﻏــﲑ ﻃﺒﻴﻌــﯽ ﻗﺒﻠــﯽ‪ ،‬ﻧﺘﻴﺠــﻪ ‪ NT‬و ﻳــﺎ‬ ‫ﺗﺴﺖ هﺎی ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ﻏﺭﺑـﺎﻟﮕﺭی( در ‪ LR‬ﻣـﺎرکﺭ‬ ‫ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ ﺁﻳﺪ‪.‬‬ ‫ـﯽ‬ ‫ـﺖ و ﻣﻨﻔـ‬ ‫ـﺎل ﻣﺜﺒـ‬ ‫ـﺭای اﺡﺘﻤـ‬ ‫ـﲔ ﺑـ‬ ‫ـﻦ ﲣﻤـ‬ ‫ﲠﱰﻳـ‬ ‫ﻣﺎرکﺭهﺎی ﺷﺎﻳﻊ ﺗﺭﻳﺰوﻣـﯽ ‪ ٢١‬در ﺟـﺪول ‪ ٢‬ﺁﻣـﺪﻩ‬ ‫اﺳﺖ )‪،Bromely et al 2002،Nicolaides2003‬‬ ‫‪.(Nyberg et al 2001‬‬ ‫ٌ در ‪٧٥‬‬ ‫ﻧﺎهﻨﺠﺎری هﺎی ﻉﻤﺪﻩ ﻳﺎ ﺟﺰﺋﯽ ﺗﻘﺭﻳﺒﺎ‬ ‫درﺻﺪ ﺟﻨﲔ هﺎی ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺗﺭﻳﺰوﻣﯽ ‪ ٢١‬و در ‪١٠-١٥‬‬ ‫درﺻﺪ ﺟﻨﲔ هﺎی ﻧﺭﻣﺎل دﻳﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬

‫ﺑﺭ اﺳـﺎس‬

‫اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ هﺎ‪ ،‬در ﺻﻮرت ﻉﺪم وﺟـﻮد ﻧﺎهﻨﺠـﺎری‪،‬‬ ‫اﺡﺘﻤﺎل ﺗﺭﻳﺰوﻣﯽ ‪ ٠/٣٠ ،٢١‬اﺳﺖ‪ .‬در هـﺭ ﻣـﻮرد‪،‬‬

‫ﺳﻮﻧﻮﮔـــﺮاﻓﯽ ‪ ١١ -١۴‬هﻔﺘــــﮕﯽ‬

‫‪١٠٢‬‬

‫‪The 11 – 13 +6 weeks scan‬‬


‫اﺡﺘﻤﺎل وﺟﻮد ﺗﺭﻳﺰوﻣﯽ ‪ ،٢١‬ﺑﺎ ﺗﻘﺴـﻴﻢ ﺷـﻴﻮع ﺁن‬ ‫ﻣﺎرکﺭ در ﺗﺭﻳﺰوﻣﯽ ‪ ٢١‬ﺑـﺭ ﺷـﻴﻮع ﺁن در ﻣـﻮارد‬ ‫ﻧﺭﻣﺎل ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ ﺁﻳﺪ‪ .‬ﺑﺭای ﻣﺜـﺎل وﺟـﻮد ﻓﻮکـﻮس‬ ‫اکﻮژﻧﻴﮏ در ﻗﻠﺐ در ‪ ٢٨/٢‬درﺻﺪ ﻣﻮارد ﺗﺭﻳﺰوﻣـﯽ‬ ‫‪ ٢١‬و در ‪ ٤/٤‬درﺻﺪ ﺟﻨﲔ هـﺎی ﻧﺭﻣـﺎل دﻳـﺪﻩ ﻣـﯽ‬ ‫ﺷﻮد‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺭاﻳﻦ اﺡﺘﻤﺎل ﻧﺴﺒﯽ ﻣﺜﺒـﺖ ﺁن‬ ‫‪٦/٤١ ،likelihood‬‬

‫)‪ratio‬‬

‫‪(Positive‬‬

‫و اﺡﺘﻤﺎل ﻣﻨﻔﯽ ﺁن ‪٠/٧٥‬‬

‫)‪ (٧١/٨ ÷٩٥/٦‬اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺭاﻳﻦ دﻳﺪن ﻳـﮏ ﻓﻮکـﻮس‬ ‫اکﻮژن در ﻗﻠـﺐ‪ ،‬رﻳﺴـﮏ اوﻟﻴـﻪ را ‪ ٦/٤١‬ﺑﺭاﺑـﺭ‬ ‫اﻓﺰاﻳﺶ‬

‫ﻣﯽ دهﺪ و ﻉﺪم وﺟـﻮد ﺁن رﻳﺴـﮏ را ‪٢٥‬‬

‫درﺻﺪ کـﺎهﺶ ﻣـﯽ دهـﺪ‪ .‬اﻳـﻦ ﻣﺴـﺌﻠﻪ ﺑـﺭای ﳘـﻪ‬ ‫ﻣﺎرکﺭهﺎی ﺟﺪول ‪ ٢‬ﺻﺎدق اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺭاﻳﻦ ﺑﺭای ﻳﮏ‬ ‫ﺧﺎﱎ ‪ ٢٥‬ﺳﺎﻟﻪ کﻪ در ﺑﻴﺴـﺖ هﻔﺘﮕـﯽ ﺳﻮﻧــﻮﮔﺭاﻓﯽ‬ ‫ﻣﯽ ﺷﻮد‪ ،‬رﻳﺴﮏ اوﻟﻴﻪ ﺡﺪود ﻳـﮏ در هـﺰار اﺳـﺖ‪.‬‬ ‫اﮔﺭ در ﺳﻮﻧﻮﮔﺭاﻓﯽ ﻓﻮکﻮس اکﻮژﻧﻴﮏ دﻳـﺪﻩ ﺷـﻮد‪،‬‬ ‫وﻟﯽ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﭼﲔ ﮔﺭدﻧـﯽ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻧﻴﺎﻓﺘـﻪ ﺑﺎﺷـﺪ‪،‬‬ ‫اﺳـــﺘﺨﻮان ﺑـــﺎزو و ران کﻮﺗـــﺎﻩ ﻧﺒﺎﺷـــﻨﺪ‪،‬‬ ‫هﻴﺪروﻧﻔﺭوز و رودﻩ هﻴﭙﺭاکﻮژن ﻳﺎ ﻧﻘﺎﻳﺺ ﻉﻤـﺪﻩ‬ ‫وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬اﺡﺘﻤﺎل ﺗﺭکﻴﺒﯽ ﻣﻌـﺎدل ‪١/١‬‬ ‫اﺳــﺖ ) ‪ .(٦/٤١ ×٠/٦٧ ×٠/٦٢ ×٠/٨٧ ×٠/٧٩‬ﭘــﺲ‬ ‫ٌ ﻳﮏ در هـﺰار ﺑـﺎﻗﯽ ﻣـﯽ‬ ‫رﻳﺴﮏ اﻳﻦ ﺧﺎﱎ‪ ،‬ﺗﻘﺭﻳﺒﺎ‬ ‫ﻣﺎﻧﺪ‪.‬‬ ‫اﮔﺭ ﻓﻘﻂ هﻴـﺪروﻧﻔﺭوز ﺧﻔﻴـﻒ وﺟـﻮد داﺷـﺘﻪ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻣﻴﺰان اﺡﺘﻤﺎل ﻳﮏ‬

‫ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬اﮔﺭ ﺟﻨﻴﻨـﯽ‬

‫ﻓﻮکﻮس اکﻮژﻧﻴﮏ ﻗﻠﺐ و هﻴﺪروﻧﻔﺭوز ﺧﻔﻴﻒ داﺷـﺘﻪ‬ ‫و ﺳﺎﻳﺭ ﻧﺎهﻨﺠﺎری هﺎ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬اﺡﺘﻤـﺎل‬

‫ﺳﻮﻧﻮﮔـــﺮاﻓﯽ ‪ ١١ -١۴‬هﻔﺘــــﮕﯽ‬

‫‪١٠٣‬‬

‫‪The 11 – 13 +6 weeks scan‬‬


‫وﺟﻮد ﻧﻘﺺ کﺭوﻣﻮزوﻣﯽ ‪ ٨/٤٢‬اﺳﺖ ) ‪×٠/٨٧ ×١٠/٧٩‬‬ ‫‪ (٦/٤١ ×٦/٧٧ ×٠/٦٧ ×٠/٦٨ ×٠/٦٢‬و رﻳﺴﮏ او از‬ ‫ﻳﮏ در هﺰار ﺑﻪ ﻳﮏ در ‪ ١١٩‬اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ‪.‬‬

‫ـﺪول‬ ‫ﺟـ‬

‫ـﺎ‬ ‫ـﻒ ﻳـ‬ ‫ـﺪﻩ و ﺧﻔﻴـ‬ ‫ـﺎی ﻉﻤـ‬ ‫ـﺎری هـ‬ ‫ـﻴﻮع ﻧﺎهﻨﺠـ‬ ‫‪ . ٢‬ﺷـ‬

‫ﻣﺎرکﺭهﺎ در ﺳﻮﻧﻮﮔﺭاﻓﯽ ﺳﻪ ﻣﺎهﻪ دوم در ﺟﻨﲔ هﺎی ﻣﺒـﺘﻼ‬ ‫ﺑﻪ ﺗﺭﻳﺰوﻣﯽ ‪ ٢١‬و ﺟﻨﲔ هﺎی ﻧﺭﻣﺎل ﺑﺭ اﺳـﺎس دو ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ‬ ‫ﺑـﺰرگ )‪Bromley et al 2004‬و ‪ .(Nyberg et al 2001‬از اﻳـﻦ دادﻩ‬ ‫هﺎ‪ ،‬ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﻴﺰان اﺡﺘﻤﺎل ﻣﺜﺒـﺖ و ﻣﻨﻔـﯽ )ﺑـﺎ ‪= ٩٥%‬‬ ‫‪ (CI‬را ﺑﺭای هﺭ ﻣﺎرکﺭ ﺗﻌﻴﲔ کﺭد‪ .‬در ﺁﺧﺭﻳﻦ ﺳﺘﻮن رﻳﺴﮏ‬ ‫اﺡﺘﻤﺎل هﺭ ﻣﺎرکﺭ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﺳﻮﻧﻮﮔـــﺮاﻓﯽ ‪ ١١ -١۴‬هﻔﺘــــﮕﯽ‬

‫‪١٠٤‬‬

‫‪The 11 – 13 +6 weeks scan‬‬


‫ـﺎی‬ ‫ـﺎط ﻣﺎرکﺭهـ‬ ‫ـﺭ ارﺗﺒـ‬ ‫ـﯽ ﺑـ‬ ‫ـﻪ ای ﻣﺒﻨـ‬ ‫ﻳﺎﻓﺘـ‬ ‫ﺳﻪ ﻣﺎهﻪ دوم و ‪ NT‬ﻳـﺎ ﺗﺴـﺖ هـﺎی ﺑﻴﻮﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﯽ‬ ‫)‬

‫ﻣﺎدر‬

‫‪ free β-hCG‬و‬

‫‪PAPP-A‬‬

‫در‬

‫(‬

‫هﻔﺘﻪ هﺎی‬ ‫‪ ١١-١٤‬وﺟﻮد ﻧﺪارد‪ .‬ﳘﭽﻨﲔ دﻟﻴـﻞ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟـﻮژﻳکﯽ‬ ‫ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺭ وﺟﻮد اﻳـﻦ ارﺗﺒﺎط وﺟـﻮد ﻧـﺪارد‪ .‬ﭘـﺲ‬ ‫ﻣﯽ ﺗﻮان ﺁ‪‬ﺎ را ﻣﺴﺘﻘﻞ در ﻧﻈﺭ ﮔﺭﻓﺖ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺭاﻳﻦ‬ ‫هﻨﮕﺎم ﳏﺎﺳـﺒﻪ رﻳﺴـﮏ ﺑﺎﻳـﺪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ‬

‫ﺗﺴـﺖ هـﺎی‬

‫ﻏﺭﺑﺎﻟﮕﺭی ﻗﺒﻠﯽ را در ﻧﻈﺭ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ‪.‬‬ ‫ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﻳـﮏ ﺧـﺎﱎ ‪ ٣٢‬ﺳـﺎﻟﻪ رﻳﺴـﮏ‬ ‫زﻣﻴﻨﻪ ای ﺡﺪود ﻳﮏ در ‪ ٥٥٩‬ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺳﻮﻧﻮﮔﺭاﻓﯽ‬ ‫در ‪ ١١-١٤‬هﻔﺘﮕﯽ و اﻧـﺪازﻩ ﮔـﲑی ‪ ،NT‬رﻳﺴـﮏ را‬ ‫هﻔﺖ ﺑﺭاﺑﺭ کﺎهﺶ دادﻩ اﺳﺖ )رﻳﺴﮏ ﻳﮏ در ‪.(٣٩١٣‬‬ ‫در ﺻـــﻮرت ﺗﺸـــﺨﻴﺺ رودﻩ اکـــﻮژن‬

‫ﺗﻨـــﻬﺎ در‬

‫ﺳﻮﻧﻮﮔﺭاﻓﯽ ﺑﻴﺴﺖ هﻔﺘﮕـﯽ‪ ،‬رﻳﺴـﮏ وی ﺳـﻪ ﺑﺭاﺑـﺭ‬ ‫اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ )ﻳـﮏ در ‪ .(١٣٠٤‬در ﳘـﲔ ﻣـﻮرد‬ ‫اﮔﺭ ‪ NT‬اﻧﺪازﻩ ﮔﲑی ﻧﺸﺪﻩ ﺑﻮد‪ ،‬رﻳﺴﮏ از‬

‫ﻳﮏ در‬

‫‪ ٥٥٩‬ﺑﻪ ﻳﻚ در ‪ ١٨٦‬اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﯽ ﻳﺎﻓﺖ‪.‬‬ ‫در ﻣﻮرد ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻮدن ﻳﺎﻓﺘﻪ هﺎی ﺗﺴـﺖ هـﺎی‬ ‫ﻏﺭﺑﺎﻟﮕﺭی ﳐﺘﻠﻒ‪ ،‬اﺳﺘﺜﻨﺎء وﺟﻮد دارد‪ .‬دﻳﺪن ادم‬ ‫ـﻂ‬ ‫ـﻮﻧﻮﮔﺭاﻓﯽ اواﺳـ‬ ‫ـﯽ در ﺳـ‬ ‫ـﺺ ﻗﻠﺒـ‬ ‫ـﺎ ﻧﻘـ‬ ‫ـﯽ ﻳـ‬ ‫ﮔﺭدﻧـ‬ ‫ﺡﺎﻣﻠﮕﯽ از ﻣﻴـﺰان ‪ NT‬در ‪ ١١-١٤‬هﻔﺘﮕـﯽ ﻣﺴـﺘﻘﻞ‬ ‫ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬

‫ﺳﻮﻧﻮﮔـــﺮاﻓﯽ ‪ ١١ -١۴‬هﻔﺘــــﮕﯽ‬

‫‪١٠٥‬‬

‫‪The 11 – 13 +6 weeks scan‬‬


‫ﻣﻨﺎﺑﻊ‬ Borrell A, Martinez JM, Seres A, Borobio V, Cararach V, Fortuny A. Ductus venosus assessment at the time of nuchal translucency measurement in the detection of fetal aneuploidy. Pernat Diagn 2003; 23:921-6. Bromley B, Lieberman E, Shipp TD, Benacerraf BR. The genetic sonogram. A method of risk assessment for Down syndrome in the second trimester. J Ultrasound Med 2002;21:1087-96. Cicero S, Curcio P, Papageorghiou A, Sonek J, Nicolaides KH. Absence of nasal bone in the fetuses with trisomy 21 at 11- 14 weeks of gestation: an observational study. Lancet 2001; 358:1665-7.

The 11 – 13 +6 weeks scan

١٠٦

‫ هﻔﺘــــﮕﯽ‬١١ -١۴ ‫ﺳﻮﻧﻮﮔـــﺮاﻓﯽ‬


Cicero S, Bindra R, Rembouskos G, Spencer K, Nicolaides KH. Integrated ultrasound and biochemical screening for trisomy 21 at 11-14 weeks. Prenat Diagn 2003; 23: 306-10. Cicero S, Sonek JD, McKenna DS, Croom CS, Johnson L, Nicolaides KH. Nasal bone hypoplasia in trisomy 21 at 15022 weeks’ gestation. Ultrasound Obstet Gynecol 2003; 21: 15-8. Cicero S, Rembouskos G, vandecruys H, Hogg M, Nicolaides KH. Liklihood ratio for trisomy 21 in fetuses with absent nasal bone at 11-14 weeks scan. Ultrasound Obstet Gynecol 2004; 23: 218-23. Cicero S, Curcio P, Rembouskos G, Sonek J, Nicolaides KH. Maxillary length at 11-14 weeks of gestation in fetuses with trisomy 21. Ultrasound Obstet Gynecol 2004; 24: 19-22. Down LJ. Observations on an ethnic classification of idiots. Clin Lectures and Reports, London Hospital 1866; 3: 259-62. Farkas LG, Katic MJ, Forrest CR, Litsas L. Surface anatomy of the

face

in

Down’s

syndrome:

Linear

and

angular

measurements in the craniofacial regions. J Craniofac Surg 2001; 12: 373-9.

The 11 – 13 +6 weeks scan

١٠٧

‫ هﻔﺘــــﮕﯽ‬١١ -١۴ ‫ﺳﻮﻧﻮﮔـــﺮاﻓﯽ‬


Liao AW, Snijders R, Geerts L, Spencer K, Nicolaides KH. Fetal

heart

rate

in

chromosomally

abnormal

fetuses.

Ultrasound Obstet Gynecol 2000; 16: 610-3. Liao AW, Sebire NJ, Geerts L, Cicero S, Nicolaides KH. Megacystis at 10-14 weeks of gestation: Chromosomal defects and outcome according to bladder length. Ultrasound Obstet Gynecol 2003; 21: 338-41. Longo D, DeFigueiredo D, Cicero S, Sacchini C, Nicolaides KH. Femur and humerus length in trisomy 21 fetuses at 11-14 weeks of gestation . Ultrasound Obstet Gynecol 2004; 23: 1437. Matias A, Gomes C, Flack N, Montenegro N, Nicolaides KH. Screening for chromosomal abnormalities at 11-14 weeks: the role of ductus venosus blood flow. Ultrasound Obstet Gynecol 1998;2: 380-4. Nicolaides KH, Sebire NJ, Snijders JM . Crown rump length in chromosomally abnormal fetuses. In Nicolaides KH(Ed) The 11-14 weeks scan-The diagnosis of fetal abnormalities. New York: Parthenon Publishing, 1996, pp31-3.

The 11 – 13 +6 weeks scan

١٠٨

‫ هﻔﺘــــﮕﯽ‬١١ -١۴ ‫ﺳﻮﻧﻮﮔـــﺮاﻓﯽ‬


Nicolaides KH, Snijders RJM, Gosden RJM, Berry C, Campbell S. Ultrasonographically detectable markers of fetal chromosomal abnormalities. Lancet 1992; 340:704-7. Nicolaides

KH.

Screening

for

chromosomal

defects.

Ultrasound Obstet Gynecol 2003; 21:313-21. Nicolaides KH. Nuchal translucency and other first-trimester sonographic markers of chromosomal abnormalities. Am J Obstet Gynecol 2004; 191:45-67 . Nyberg DA, Souter VL, El-Bastawissi A, Young S, Luthhardt F, Luthy DA. Isolated sonographic markers for detection of fetal Down syndrome in the second trimester of pregnancy. J Ultrasound Med 2001; 20:1053-63. Rembouskos G, Cicero S, Longo D, Sacchini C, Nicolaides KH. Single Umblical Artery at 11-14 weeks: relation to chromosomal defects. Ultrasound Obstet Gynecol 2003;22: 567-70. Sacchini C, El-Sheikhah A, Cicero S, Rembouskos G, Nicolaides KH. Ear length in trisomy 21 fetuses at 11-14 weeks of gestation. Ultrasound Obstet Gynecol 2003;22:460-3.

The 11 – 13 +6 weeks scan

١٠٩

‫ هﻔﺘــــﮕﯽ‬١١ -١۴ ‫ﺳﻮﻧﻮﮔـــﺮاﻓﯽ‬


Snijders RJM, Noble P, Sebire N, Souka A, Nicolaides KH. UK multicentre project on assessment of risk of trisomy 21 by maternal age and fetal nuchal translucency thickness at 11-14 weeks of gestation . Lancet 1998; 351:343-6 . Snijders RJM, Brizot ML, Faria M, Nicolaides KH. Fetal exomphalos at 11-14 weeks of gestation. J Ultrasound Med 1995; 14:569-74.

Snijders RJM, Nicolaides KH. Sequential screening. In: Nicolaides

KH,

editor.

Ultrasound

Markers

for

Fetal

Chromosomal Defects. Carnforth, UK: Parthenon Publishing, 1996, pp109-13. Sonek J, Nicolaides KH. Prenatal ultrasonographic diagnosis of nasal bone

abnormalities in

three

fetuses

with

Down

syndrome. Am J Obstet Gynecol 2002; 186:139-41. Whitlow BJ, Lazanakis Ml, Kadir RA, Chatzipapas I, Economides DL. The significance of choroid plexus cysts, echogenic heart foci and renal pyelectasis in the first trimester. Ultrasound Obstet Gynecol 1998; 12:385-90.

The 11 – 13 +6 weeks scan

١١٠

‫ هﻔﺘــــﮕﯽ‬١١ -١۴ ‫ﺳﻮﻧﻮﮔـــﺮاﻓﯽ‬


‫ﻓﺼﻞ ﺳﻮم‬ ‫اﻓﺰاﻳﺶ ﺕﺮاﻧﺲ ﻟﻮﺳﻨﺴ ﯽ ﮔ ﺮدن ﺑ ﺎ ﮐﺎرﻳﻮﺕﻴ ﭗ‬ ‫ﻧﺮﻡﺎل‬ ‫اﻓﺰاﻳﺶ ﺿﺨﺎﻣﺖ ‪ NT‬ﻳﮏ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻓﻨﻮﺗﻴﭙﯽ ﺷﺎﻳﻊ‬ ‫ﺗﺭﻳﺰوﻣﯽ ‪ ٢١‬و ﺳﺎﻳﺭ ﻧﻘﺎﻳﺺ کﺭوﻣﻮزوﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﳘﭽﻨﲔ ﺑﺎ ﻣﺭگ ﺟﻨﲔ‪ ،‬ﻧﺎهﻨﺠﺎری هﺎ و دﻓﺭﻣﻴﺘﯽ هﺎی‬ ‫ﺟــﻨﲔ‪ ،‬دﻳــﺲ ژﻧــﺰی )‪ (Dysgenesis‬و ﺳــﻨﺪرم هــﺎی‬ ‫ژﻧﺘﻴکﯽ دﻳﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬در اﻳـﻦ ﻓــﺼﻞ ﺳﺭاﳒــﺎم‬ ‫ﺟﻨﲔ هﺎی دارای ‪ NT‬ﺿﺨﻴﻢ و آـﺭوﻣـﻮزوم ﻧــﺭﻣﺎل‬ ‫را ﺑــﺭرﺳﯽ ﻣﯽ کﻨﻴﻢ‪ .‬ﺑﺭ اﺳﺎس اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘـﻪ هـﺎ‬ ‫ﺑﺭای هﺭ ﮔﺭوﻩ ‪NT‬‬

‫ﻣﯽ ﺗﻮان ﺷﺎﻧﺲ ﺑﻘـﺎی داﺧـﻞ‬

‫رﲪﯽ و ﺗﻮﻟﺪ ﻳﮏ ﺟﻨﲔ ﺳﺎﱂ ﺑﺪون ﻧﺎهﻨﺠﺎری را ﲣﻤﲔ‬ ‫زد‪.‬اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ هﺎ در ﻣﺸﺎورﻩ ﺑـﺎ واﻟـﺪﻳﻦ اﻳـﻦ‬ ‫ﺡﺎﻣﻠﮕﯽ هﺎ و ﭘﯽ ﮔﲑی ﻣﻨﺎﺳـﺐ اﻳـﻦ ﺡـﺎﻣﻠﮕﯽ هـﺎ‬ ‫ﻣﻔﻴﺪ اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﺳﻮﻧﻮﮔـــﺮاﻓﯽ ‪ ١١ -١۴‬هﻔﺘــــﮕﯽ‬

‫‪١١١‬‬

‫‪The 11 – 13 +6 weeks scan‬‬


‫در ﺟﻨﲔ ﻧﺭﻣﺎل‪ ،‬ﻣﻴﺰان ‪ NT‬ﺑﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ ‪CRL‬‬ ‫اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ‪ .‬ﻣﻴﺰان ﻣﻴﺎﻧـﻪ و ﺻـﺪک ﻧـﻮد و‬ ‫ﭘﻨﺠﻢ ﺑﺭای ‪ NT‬در ‪ CRL = ٤٥‬ﻣﻴﻠﯽ ﻣﱰ ﺑﱰﺗﻴﺐ ‪١/٢‬‬ ‫و ‪ ٢/٢‬ﻣﻴﻠﯽ ﻣﱰ و در ‪ CRL = ٨٤‬ﻣﻴﻠﯽ ﻣﱰ‪ ١/٩ ،‬و‬ ‫‪ ٢/٧‬ﻣﻴﻠﯽ ﻣﱰ اﺳﺖ‬

‫)‪ .(Snijders et al 1998‬ﺻﺪك ﻧﻮد‬

‫و ‪‬ﻢ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ‪ CRL‬ﺧﻴﻠﯽ ﺗﻐﻴﲑ ﳕﯽ آﻨﺪ و ﺡﺪود‬ ‫‪ ٣/٥‬ﻣﻴﻠﯽ ﻣﱰ اﺳﺖ‪ .‬وﻗﺘﯽ ﻣﻴﺰان ‪ NT‬ﺑﻴﺸﱰ از ﺻﺪک‬ ‫‪ ٩٥‬ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد دﻳﻮارﻩ )‪(Septation‬‬ ‫ﻳﺎ ﻣﻴﺰان ﮔﺴﱰدﮔﯽ اﻳﻦ ﲡﻤـﻊ ﻣـﺎﻳﻊ‪ ،‬ﺑﻌﻨـﻮان ‪NT‬‬ ‫اﻓـﺰاﻳﺶ ﻳـﺎﻓﺘﻪ ﺗﻠﻘﯽ ﻣـﯽ ﺷﻮد‪ .‬ﺑﻌـﺪ از هﻔﺘـﻪ‬ ‫ﭼﻬﺎردهﻢ‪ NT ،‬اﻏﻠﺐ از ﺑﲔ‬

‫ﻣﯽ رود‪ ،‬وﻟﯽ در‬

‫ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد ﻣﻨﺠﺭ ﺑـﻪ ادم ﮔﺭدﻧـﯽ ﻳـﺎ هﻴﮕـﺭوم‬ ‫کﻴﺴﺘﻴﮏ ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬

‫ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺟﻨﻴﻦ هﺎﯼ دﭼﺎر ‪ NT‬اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ‬ ‫ارﺗﺒــﺎط ﺑــﲔ ﺿــﺨﺎﻣﺖ ‪ NT‬و ﺷــﻴﻮع ﻧﻘــﺎﻳﺺ‬ ‫کﺭوﻣﻮزوﻣﯽ‪ ،‬ﺳﻘﻂ‪ ،‬ﻣـﺭگ ﺟـﻨﲔ و ﻧﺎهﻨﺠـﺎری هـﺎی‬ ‫ﻉﻤﺪﻩ ﺟﻨﻴﻨﯽ در ﺟﺪول ‪ ١‬ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ‬ ‫)‪.(Souka et al 2004‬‬

‫ﺳﻮﻧﻮﮔـــﺮاﻓﯽ ‪ ١١ -١۴‬هﻔﺘــــﮕﯽ‬

‫‪١١٢‬‬

‫‪The 11 – 13 +6 weeks scan‬‬


‫ﺟﺪول ‪.١‬‬

‫ارﺗﺒﺎط ﺑﲔ ﺿﺨﺎﻣﺖ ‪ NT‬و ﺷـﻴﻮع ﻧﻘـﺎﻳﺺ‬

‫کﺭوﻣﻮزوﻣﯽ‪ ،‬ﺳﻘﻂ‪ ،‬ﻣﺭگ ﺟﻨﲔ ﻳﺎ ﻧﺎهﻨﺠﺎری هﺎی ﻉﻤﺪﻩ ﺟﻨﲔ‪،‬‬ ‫ﺳﺘﻮن ﺁﺧﺭ ﲣﻤﻴﻨﯽ اﺳﺖ از ﺷـﻴﻮع ﺗﻮﻟـﺪ ﺑﭽـﻪ ﺳـﺎﱂ ﺑـﺪون‬ ‫ﻧﺎهﻨﺠﺎری‬

‫ﻧﻘﺎﻳﺺ ﮐﺮوﻡﻮزوﻡﯽ‬ ‫ﺷﻴﻮع ﻧﻘﺎﻳﺺ کﺭوﻣـﻮزوﻣﯽ ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ ‪،NT‬‬ ‫ﻣـﯽ ﻳﺎﺑـﺪ‬

‫ﺑﺼﻮرت ﺗﺼﺎﻉﺪی اﻓـﺰاﻳﺶ‬

‫)ﺟﺪول‪ ١‬؛ ‪ .(Snijders et al 1998‬در ﮔﺭوهـﯽ کـﻪ از‬ ‫ﻧﻈﺭ کﺭوﻣﻮزوﻣﯽ ﻏﲑ ﻃﺒﻴﻌﯽ هﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬ﺡﺪود ‪ ٥٠‬درﺻﺪ‬ ‫ﺗﺭﻳﺰوﻣﯽ ‪ ٢٥ ،٢١‬درﺻﺪ ﺗﺭﻳﺰوﻣـﯽ ‪ ١٣‬ﻳـﺎ ‪١٠ ،١٨‬‬ ‫درﺻﺪ ﺳﻨﺪرم ﺗﺭﻧـﺭ‪ ٥ ،‬درﺻـﺪ ﺗﺭﻳﭙﻠﻮﺋﻴـﺪی و ‪١٠‬‬ ‫درﺻﺪ ﺳﺎﻳﺭ ﻧﻘﺎﻳﺺ کﺭوﻣﻮزوﻣﯽ دﻳﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬

‫ﺳﻮﻧﻮﮔـــﺮاﻓﯽ ‪ ١١ -١۴‬هﻔﺘــــﮕﯽ‬

‫‪١١٣‬‬

‫‪The 11 – 13 +6 weeks scan‬‬


‫ﻡﺮگ ﺟﻨﻴﻦ‬ ‫در ﻣــﻮاردی کــﻪ ‪ NT‬اﻓــﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘــﻪ و‬ ‫کﺭوﻣﻮزوم ﺟﻨﲔ ﻧﺭﻣـﺎل اﺳـﺖ‪ ،‬ﻣﻴـﺰان ﻣـﺭگ ﺟـﻨﲔ‬ ‫ﺑﺼﻮرت ﺗﺼﺎﻉﺪی اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ‪ .‬در ﺻـﻮرﺗﯽ کـﻪ‬ ‫ﻣﻴﺰان ‪ NT‬ﺑﲔ ﺻﺪک ‪ ٩٥‬و ‪ ٩٩‬ﺑﺎﺷـﺪ‪ ،‬ﻣﻴـﺰان ﻣـﺭگ‬ ‫ﺟﻨﻴﻨﯽ ‪ ١/٣‬درﺻﺪ اﺳﺖ‪ ،‬در ﺡـﺎﻟﯽ کـﻪ وﻗﺘـﯽ ‪،NT‬‬ ‫‪ ٦/٥‬ﻣﻴﻠﯽ ﻣﱰ ﻳﺎ ﺑﻴﺸﱰ اﺳﺖ‪ ،‬ﻣﻴﺰان ﻣﺭگ ﺟﻨﻴﻨـﯽ‪،‬‬ ‫‪ ١۵‬درﺻﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‬

‫)ﺟﺪول‪ ١‬؛ ‪al 2001‬‬

‫‪،Souka et‬‬

‫‪.(Michailidis and Economides 2001‬‬ ‫اﻳﻦ ﺟﻨﲔ هﺎ اﻏﻠﺐ ﺗﺎ ﺑﻴﺴﺖ هﻔﺘﮕﯽ ﻣﯽ ﻣﲑﻧﺪ و در‬ ‫اکﺜﺭ ﺁ‪‬ﺎ ‪ NT‬اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻣﻨﺠﺭ ﺑﻪ هﻴﺪروﭘﺲ‬ ‫ﺷﺪﻳﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬

‫ﻧﺎهﻨﺠﺎرﯼ ﺟﻨﻴﻨﯽ‬ ‫ـﺎن‬ ‫ـﻪ درﻣـ‬ ‫ـﺎج ﺑـ‬ ‫ـﻪ اﺡﺘﻴـ‬ ‫ـﺎﻳﯽ کـ‬ ‫ـﺎری هـ‬ ‫ﻧﺎهﻨﺠـ‬ ‫داروﻳﯽ ﻳﺎ ﺟﺭاﺡﯽ دارﻧﺪ ﻳﺎ ﳘﺭاﻩ ﺑـﺎ ﻧـﺎﺗﻮاﻧﯽ‬ ‫ذهﻨﯽ هﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬ﻧﺎهﻨﺠﺎری ﻉﻤﺪﻩ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬در‬ ‫اکﺜﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت‪ ،‬اﻓـﺰاﻳﺶ ‪ NT‬ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺷـﻴﻮع‬ ‫ـﺎ‬ ‫ـﺖ‪ .‬ﺑـ‬ ‫ـﻮدﻩ اﺳـ‬ ‫ـﺭاﻩ ﺑـ‬ ‫ـﺪﻩ ﳘـ‬ ‫ـﺎی ﻉﻤـ‬ ‫ـﺎری هـ‬ ‫ﻧﺎهﻨﺠـ‬ ‫ﲨﻊ ﺁوری ﻧﺘﺎﻳﺞ ‪ ٢٨‬ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ کـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ ‪ ٦١٥٣‬ﺟﻨﲔ‬ ‫ﻧـﺭﻣـﺎل )از ﻧﻈﺭ کﺭوﻣـﻮزوﻣﯽ( ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ ‪NT‬‬ ‫ﺑﻮدﻩ اﻧﺪ‪ ،‬ﺷﻴﻮع ﻧﺎهﻨﺠﺎری هﺎی ﻉﻤﺪﻩ ‪ ٧/٣‬درﺻـﺪ‬ ‫ﺑﻮد )‪ .(Souka et al 2004‬ﲠﺭﺡﺎل در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﳐﺘﻠﻒ‬ ‫ﺷــﻴﻮع ﻧﺎهﻨﺠــﺎری هــﺎی ﻉﻤــﺪﻩ از ‪ ٣٠-٥٠‬درﺻــﺪ‬ ‫ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ‪ .‬دﻟﻴﻞ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف‪ ،‬ﺗﻔـﺎوت در‬

‫ﺳﻮﻧﻮﮔـــﺮاﻓﯽ ‪ ١١ -١۴‬هﻔﺘــــﮕﯽ‬

‫‪١١٤‬‬

‫‪The 11 – 13 +6 weeks scan‬‬


‫ﺡﺪاﻗﻞ ‪ NT‬ﻏﲑ ﻃﺒﻴﻌﯽ اﺳﺖ کﻪ از ‪ ٢-٥‬ﻣﻴﻠﯽ ﻣﱰ در‬ ‫ﻧﻈﺭﮔﺭﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺷﻴﻮع ﻧﺎهﻨﺠـﺎری هـﺎی ﻉﻤـﺪﻩ در ﺟـﻨﲔ هـﺎی‬ ‫ﻧﺭﻣﺎل از ﻧﻈﺭ کﺭوﻣﻮزوم‪ ،‬ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ‪ NT‬اﻓﺰاﻳﺶ‬ ‫ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ‪ .‬در ﺻﻮرﺗﯽ کﻪ ‪ NT‬زﻳﺭ ﺻـﺪک ‪ ٩٥‬ﺑﺎﺷـﺪ‪،‬‬ ‫ﻣﻴﺰان ﺷﻴﻮع ﻧﺎهﻨﺠﺎری هﺎی ﻉﻤـﺪﻩ‪ ١/٦ ،‬درﺻـﺪ و‬ ‫در ‪ NT‬ﺑﲔ ﺻﺪک ‪ ٩٥‬و ‪ ،٩٩‬اﻳﻦ ﻣﻴـﺰان ‪ ٢/٥‬درﺻـﺪ‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬در ﺻﻮرﺗﯽ کﻪ ‪ NT‬ﻣﺴﺎوی ﻳـﺎ ﺑﻴﺸـﱰ از ‪٦/٥‬‬ ‫ﻣﻴﻠﯽ ﻣﱰ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺷﻴﻮع ﻧﺎهﻨﺠﺎری هﺎی ﻉﻤﺪﻩ ﺑﻄـﻮر‬ ‫ﺗﺼﺎﻉﺪی اﻓﺰاﻳﺶ‬

‫ٌ ‪ ٤٥‬درﺻـﺪ‬ ‫ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ و ﺗﻘﺭﻳﺒـﺎ‬

‫اﺳﺖ )ﺟﺪول‪ ١‬؛ ‪al 2001‬‬

‫‪،Souka et‬‬

‫‪Michailidis and‬‬

‫‪.(Economides 2001‬‬

‫ﺕﺄﺥﻴﺮ ﺕﮑﺎﻡﻠﯽ‬ ‫ـﻪ‬ ‫ـﺎﻳﯽ کـ‬ ‫ـﻨﲔ هـ‬ ‫ـﺪت در ﺟـ‬ ‫ـﻮﻻﻧﯽ ﻣـ‬ ‫ـﺎت ﻃـ‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﻌـ‬ ‫اﻓﺰاﻳﺶ ‪ NT‬و کﺭوﻣﻮزوم ﻧﺭﻣﺎل داﺷﺘﻪ اﻧﺪ‪ ،‬ﺷﻴﻮع‬ ‫ﺗـﺄﺧﲑ در ﺗکﺎﻣـﻞ را ﺡـﺪود ‪ ٢-٤‬درﺻـﺪ ﮔـﺰارش‬ ‫کﺭدﻩ اﻧﺪ )‪ .(Souka et al 2004‬ﲠﺭﺡﺎل ﺗﻌﻴﲔ اﳘﻴﺖ‬ ‫اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﺸکﻞ اﺳﺖ‪ ،‬زﻳﺭا ﻓﻘﻂ در ﻳﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ‬ ‫ﮔﺭوﻩ کﻨﱰل وﺟﻮد داﺷﺖ‪.‬‬ ‫‪ Brady‬و ﳘکﺎراﻧﺶ )‪ (1998‬ﻳﮏ ﭘﯽ ﮔﲑی ﺑﺎﻟﻴﻨﯽ‬ ‫اﳒﺎم دادﻧﺪ‪ .‬در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ‪ ٨٩‬کـﻮدک کـﻪ در‬ ‫ـﺎوی‬ ‫ـﺎ ﻣﺴــ‬ ‫ـﱰ ﻳــ‬ ‫ـﯽ دارای ‪ NT‬ﺑﻴﺸــ‬ ‫دوران ﺟﻨﻴﻨــ‬ ‫‪ ٣/٥‬ﻣﻴﻠﯽ ﻣﱰ ﺑﻮدﻩ و ‪ ٣٠٢‬کﻮدک کـﻪ ‪ NT‬کﻤـﱰ از‬

‫ﺳﻮﻧﻮﮔـــﺮاﻓﯽ ‪ ١١ -١۴‬هﻔﺘــــﮕﯽ‬

‫‪١١٥‬‬

‫‪The 11 – 13 +6 weeks scan‬‬


‫‪ ٣/٥‬ﻣﻴﻠﯽ ﻣﱰ داﺷﺘﻨﺪ‪ ،‬ﭘـﯽ ﮔـﲑی ﺷـﺪﻧﺪ‪ .‬در هـﺭ‬ ‫ﮔﺭوﻩ ﻓﻘﻂ ﻳﮏ کﻮدک دﭼﺎر ﺗﺄﺧﲑ ﺗکﺎﻣﻠﯽ ﺑﻮد‪.‬‬

‫اﺥﺘﻼﻻت هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ‪NT‬‬ ‫ﻧﺎهﻨﺠﺎری هﺎی ﺟﻨﻴﻨﯽ ﻣﺘﻌـﺪدی ﳘـﺭاﻩ ﺑـﺎ‬ ‫اﻓﺰاﻳﺶ ‪ NT‬ﮔﺰارش ﺷﺪﻩ اﻧﺪ‪ .‬اﻳﻦ ﻧﺎهﻨﺠـﺎری هـﺎ‬ ‫در ﺟﺪول ‪ ٢‬ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺷــﻴﻮع ﺑﻌﻀــﯽ از ﻧﺎهﻨﺠــﺎری هــﺎ ﻣﺎﻧﻨــﺪ‬ ‫ـﻔﺎﻟﯽ‪ ،‬هﻮﻟﻮﭘﺭوزﻧﺴـــﻔﺎﻟﯽ‪ ،‬ﮔﺎﺳﱰوﺷـــﻴﺰی‪،‬‬ ‫اﻧﻨﺴــ‬ ‫اﺧﺘﻼﻻت کﻠﻴﻮی و اﺳـﭙﻴﻨﺎ ﺑﻴﻔﻴـﺪا ﺗﻔـﺎوﺗﯽ ﺑـﺎ‬ ‫ﲨﻌﻴﺖ ﻧﺭﻣﺎل ﻧﺪارد‪ ،‬وﻟـﯽ ﺷـﻴﻮع اﺧـﺘﻼﻻت ﻗﻠﺒـﯽ‬ ‫ﻉﻤﺪﻩ‪ ،‬ﻓﺘﻖ دﻳﺎﻓﺭاﮔﻤﯽ‪ ،‬اﮔﺰوﻣﻔﺎﻟﻮس‪،‬‬

‫ﺁﻧﻮﻣـﺎﻟﯽ‬

‫هﺎی ‪ ،body stalk‬اﺧـﺘﻼﻻت ﺳﻴﺴـﺘﻢ اﺳـکﻠﺘﯽ‪ ،‬ﺑﻌﻀـﯽ‬ ‫ﺳــﻨﺪرم هــﺎی ژﻧﺘﻴکــﯽ‪،‬‬

‫هﻴﭙــﺭﭘﻼزی ﻣــﺎدرزادی‬

‫ﺁدرﻧﺎل‪ ،‬دﻓﺭﻣﻴﺘﻪ اکﻨﺰﻳﺎی ﺟﻨﻴﻨـﯽ ‪(Fetal akinesia‬‬ ‫)‪Sequence‬‬ ‫‪- optiz‬‬

‫‪ ،deformation‬ﺳــﻨﺪرم ﻧﻮﻧــﺎن‪ ،‬ﺳــﻨﺪرم‬ ‫‪Spinal muscular atrophy‬‬

‫‪,Smith- Lemli‬‬

‫در ﺻﻮرت اﻓـﺰاﻳﺶ ‪ ،NT‬ﺑﻴﺸـﱰ از ﲨﻌﻴـﺖ ﻧﺭﻣـﺎل‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻨﻈﺭ ﻣﯽ رﺳﺪ ارﺗﺒﺎط اﻳﻦ ﻧﺎهﻨﺠﺎری هﺎ ﺑﺎ‬ ‫اﻓﺰاﻳﺶ ‪ ،NT‬واﻗﻌﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﺳﻮﻧﻮﮔـــﺮاﻓﯽ ‪ ١١ -١۴‬هﻔﺘــــﮕﯽ‬

‫‪١١٦‬‬

‫‪The 11 – 13 +6 weeks scan‬‬


‫ﻧﻘﺎﻳﺺ ﻗﻠﺒﯽ‬ ‫ﺑـﲔ اﻓـﺰاﻳﺶ ‪ NT‬و ﻧﺎهﻨﺠـﺎری هـﺎی ﻗﻠﺒـﯽ‪،‬‬ ‫ارﺗﺒــﺎط ﻗــﻮی وﺟــﻮد دارد‪ .‬اﻳــﻦ ارﺗﺒــﺎط در‬ ‫ﺟﻨﲔ هﺎی دارای کﺭوﻣﻮزوم ﻃﺒﻴﻌـﯽ و ﻏـﲑ ﻃﺒﻴﻌـﯽ‬ ‫دﻳﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد) ‪.(Hyett et al 1997,1999‬‬ ‫ﺑﻄﻮرکﻠﯽ هﺸﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺭای ارزﻳـﺎﺑﯽ ﻗﺎﺑـﻞ‬ ‫اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺑﻮدن ﺿﺨﺎﻣﺖ ‪ NT‬ﺟﻬﺖ ﻏﺭﺑـﺎﻟﮕﺭی ﻧﻘـﺎﻳﺺ‬ ‫ﻗﻠﺒﯽ اﳒﺎم ﺷﺪﻩ اﺳـﺖ )‪ .(Souka et al 2004‬در کـﻞ‬ ‫در ارزﻳﺎﺑﯽ ‪ ٦٧٢٥٦‬ﺡﺎﻣﻠﮕﯽ‪ ،‬ﺷﻴﻮع ﻧﻘـﺎﻳﺺ ﻗﻠﺒـﯽ‬ ‫ﻉﻤﺪﻩ‪ ٢/٤ ،‬در هﺰار ﺑﻮد‪ .‬ﺑﺎ در ﻧﻈﺭ ﮔـﺭﻓﱳ ‪٤/٩‬‬ ‫درﺻﺪ ﻣﺜﺒﺖ کﺎذب‪ ،‬ﻣﻴﺰان ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﻧﻘـﺎﻳﺺ ﻗﻠﺒـﯽ‬ ‫‪ ٣٧/٥‬درﺻﺪ ﺑﻮد‪.‬‬

‫ﺳﻮﻧﻮﮔـــﺮاﻓﯽ ‪ ١١ -١۴‬هﻔﺘــــﮕﯽ‬

‫‪١١٧‬‬

‫‪The 11 – 13 +6 weeks scan‬‬


‫ﺟﺪول ‪.٢‬‬

‫ﻧﺎهﻨﺠﺎری هﺎی ﺟﻨﻴﻨﯽ ﳘﺭاﻩ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ‪NT‬‬

‫ﺳﻮﻧﻮﮔـــﺮاﻓﯽ ‪ ١١ -١۴‬هﻔﺘــــﮕﯽ‬

‫‪١١٨‬‬

‫‪The 11 – 13 +6 weeks scan‬‬


‫ﻣﺘﺎﺁﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻏﺭﺑـﺎﻟﮕﺭی ﻧﺸـﺎن دادﻩ‬ ‫اﺳﺖ کﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﺎ در ﻧﻈﺭ ﮔـﺭﻓﱳ ﺡـﺪاکﺜﺭ‬ ‫‪ NT‬ﺑﺭ اﺳﺎس ﺻﺪک ‪ ٩٥‬و ‪ ٩٩‬ﺑﱰﺗﻴﺐ ‪ ٣٧‬و ‪ ٣١‬درﺻـﺪ‬ ‫ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ )‪ .(Makrydimas et al 2003‬در ﺟﻨﲔ هـﺎﻳﯽ‬ ‫کﻪ کﺭوﻣﻮزوم ﻧﺭﻣﺎل دارﻧﺪ‪ ،‬ﺷﻴﻮع ﻧﻘـﺎﻳﺺ ﻉﻤـﺪﻩ‬ ‫ﻗﻠﺒﯽ ﺑﺭ اﺳﺎس ﻣﻴﺰان ‪ NT‬ﺑﱰﺗﻴﺐ زﻳﺭ ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ‪:‬‬ ‫ﺑﺭای ‪ NT‬زﻳﺭ ﺻﺪک ‪ ١/٦ ،٩٥‬درهﺰار‪= ٢/٥ -٣/٤ ،‬‬ ‫‪ ،NT‬ﺡﺪود ﻳﮏ درﺻـﺪ‪ ٣ ،NT = ٣/٥ -٤/٤ ،‬درﺻـﺪ‪،‬‬ ‫‪ ٧ ، NT = ٤/٥ -٥/٤‬درﺻﺪ‪٢٠ ، NT = ٥/٥ -٦/٤ ،‬‬ ‫درﺻﺪ‪ ≥ ٦/٥ ،‬ﻣﻴﻠﯽ ﻣﱰ‪ ،‬ﺡﺪود ‪ ٣٠‬درﺻﺪ اﺳﺖ‬ ‫)‬

‫‪2004‬‬

‫‪al‬‬

‫‪et‬‬

‫‪( Souka‬‬

‫‪.‬‬

‫اﳘﻴﺖ ﺑﺎﻟﻴﻨﯽ اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻳـﻦ اﺳـﺖ کـﻪ در‬ ‫ﺻﻮرت اﻓﺰاﻳﺶ ‪ ،NT‬ﺑﺎﻳـﺪ اکﻮکـﺎردﻳﻮﮔﺭاﻓﯽ ﺟـﻨﲔ‬ ‫ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺭد ﻣﺘﺨﺼﺺ اﳒﺎم ﺷﻮد‪ .‬ﺷـﻴﻮع کﻠـﯽ ﻧﻘـﺎﻳﺺ‬ ‫ﻉﻤﺪﻩ ﻗﻠﺒـﯽ در اﻳـﻦ ﮔـﺭوﻩ )ﮔـﺭوﻩ ‪ NT‬اﻓـﺰاﻳﺶ‬ ‫ﻳﺎﻓﺘﻪ( ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﺷﻴﻮع ﺁن در ﺟﻨﲔ هـﺎی ﻣـﺎدران‬ ‫دﻳﺎﺑﺘﯽ و ﻳﺎ دارای ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻗﺒﻠﯽ ﺑﻴﻤﺎری ﻗﻠﺒـﯽ‪،‬‬ ‫ﺡﺪود ‪ ١-٢‬درﺻﺪ اﺳﺖ‪ .‬در ﳘﻪ اﻳـﻦ ﻣـﻮارد ﺑﺎﻳـﺪ‬ ‫اکﻮکﺎردﻳﻮﮔﺭاﻓﯽ ﺟﻨﲔ اﳒﺎم ﺷﻮد‪.‬‬ ‫در ﺡﺎل ﺡﺎﺿﺭ ﺑﺪﻟﻴﻞ کﻢ ﺑﻮدن ﺗﻌﺪاد ﻣﺘﺨﺼﺼﲔ‬ ‫اکﻮکﺎردﻳﻮﮔﺭاﻓﯽ ﺟﻨﲔ‪ ،‬ﲜﺎی‬

‫ﺻﺪک ‪ ،٩٥‬از ﺻﺪک ‪٩٩‬‬

‫ﺑﻌﻨــﻮان اﻧﺪﻳکﺎﺳــﻴﻮن اکﻮکــﺎردﻳﻮﮔﺭاﻓﯽ ﺟــﻨﲔ‬ ‫اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺑــﺪﻟﻴﻞ ﲠﺒــﻮد ﻗــﺪرت ﺗﻔکﻴــﮏ )‪(resolution‬‬ ‫ﻣﺎﺷﲔ هﺎی ﺳﻮﻧﻮﮔﺭاﻓﯽ‪ ،‬ﻧﻴﺎزی ﺑﻪ ﺻـﱪ کـﺭدن ﺗـﺎ‬ ‫هﻔﺘﻪ ‪ ٢٠‬ﺡﺎﻣﻠﮕﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد و در ﺳﻪ ﻣﺎهﻪ اول‬

‫ﺳﻮﻧﻮﮔـــﺮاﻓﯽ ‪ ١١ -١۴‬هﻔﺘــــﮕﯽ‬

‫‪١١٩‬‬

‫‪The 11 – 13 +6 weeks scan‬‬


‫ﻣﯽ ﺗﻮان ﲞﻮﺑﯽ ﻗﻠﺐ را ارزﻳﺎﺑﯽ کﺭد‪ .‬اﳒـﺎم ﻳـﮏ‬ ‫اکﻮکــﺎردﻳﻮﮔﺭاﻓﯽ ﺗﻮﺳــﻂ ﻣﺘﺨﺼــﺺ در هﻔﺘــﻪ ‪١٣‬‬ ‫ﺡــﺎﻣﻠﮕﯽ ﻣــﯽ ﺗﻮاﻧــﺪ ﲞــﻮﺑﯽ اکﺜــﺭ واﻟــﺪﻳﻦ را‬ ‫اﻃﻤﻴﻨﺎن ﲞﺸﺪ و ﳘﭽﻨﻴﻦ در ﻣﻮارد وﺟﻮد ﻧﻘﺺ ﻗﻠﺒﯽ‬ ‫اﻣکﺎن ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺻﺡﻴﺢ و ﳘﭽﻨﻴﻦ‬

‫اﻣکﺎن‬

‫ﭘﯽ ﮔﲑی‬

‫هﺎی ﺑﻌﺪی وﺟﻮد دارد‪.‬‬ ‫ﲠﱰﻳﻦ اﺳﱰاﺗﮋی اﻳﻦ اﺳﺖ کﻪ ﺟـﻨﲔ هـﺎﻳﯽ کـﻪ‬ ‫دارای اﻓﺰاﻳﺶ ‪ NT‬در‬

‫هﻔﺘﻪ هﺎی ‪ ١١-١٤‬هﺴـﺘﻨﺪ‬

‫و ﳘﭽــﻨﲔ کﺴــﺎﻧﯽ کــﻪ ﳕــﺎی ﭼﻬــﺎر ﺡﻔــﺭﻩ ای‬ ‫)‪ (Four chamber view‬ﻏﲑ ﻃﺒﻴﻌﯽ دارﻧﺪ‪ ،‬در اواﺳـﻂ‬ ‫ﺡــﺎﻣﻠﮕﯽ ﺑــﺎ اکﻮکــﺎردﻳﻮﮔﺭاﻓﯽ ﺗﻮﺳــﻂ ﻣﺘﺨﺼــﺺ‬ ‫ارزﻳﺎﺑﯽ ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬اﻳﻦ دو ارزﻳﺎﺑﯽ ﻣکﻤـﻞ هﺴـﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫زﻳﺭا ﻳکﺴﺭی از ﻧﻘـﺎﻳﺺ ﻉﻤـﺪﻩ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺗﱰاﻟـﻮژی‬ ‫ﻓﺎﻟﻮت‪ ،‬ﺟﺎﲜﺎﻳﯽ ﻉﺭوق ﺑﺰرگ‪ ،‬کﻮارکﺘﺎﺳﻴﻮن ﺁﺋﻮرت‬ ‫در ﺑﺭرﺳﯽ ﭼﻬﺎر ﺡﻔﺭﻩ ای ﻗﻠﺐ در ﺳـﻪ ﻣﺎهـﻪ اول‬ ‫دﻳﺪﻩ ﳕﯽ ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬در ﺡـﺎﻟﯽ کـﻪ ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ ‪،NT‬‬ ‫ﺷﻴﻮع ﺁ‪‬ﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺭاﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ هـﻢ‬ ‫در ﺳﻪ ﻣﺎهﻪ اول و هـﻢ در ﻣﻴﺎﻧـﻪ‬

‫ﺡـﺎﻣﻠﮕﯽ از‬

‫ﻧﻈﺭ ﻗﻠﺐ ارزﻳﺎﺑﯽ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬

‫ﺁﻧﻮﻡﺎﻟﯽ ‪Body Stalk‬‬ ‫ٌ در‬ ‫اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ اﺳﭙﻮرادﻳﮏ و کﺸﻨﺪﻩ ﺗﻘﺭﻳﺒـﺎ‬ ‫ﻳﮏ در دﻩ هﺰار ﺟﻨﲔ ‪ ١١-١٤‬هﻔﺘﻪ دﻳﺪﻩ ﻣﯽ ﺷـﻮد‪.‬‬ ‫ﻳﺎﻓﺘﻪ هﺎی ﺳﻮﻧﻮﮔﺭاﻓﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻘﺺ ﻉﻤـﺪﻩ دﻳـﻮارﻩ‬ ‫ﺷکﻢ‪ ،‬کﻴﻔﻮاﺳکﻮﻟﻴﻮز ﺷﺪﻳﺪ‪ ،‬ﺑﻨـﺪ ﻧـﺎف کﻮﺗـﺎﻩ و‬

‫ﺳﻮﻧﻮﮔـــﺮاﻓﯽ ‪ ١١ -١۴‬هﻔﺘــــﮕﯽ‬

‫‪١٢٠‬‬

‫‪The 11 – 13 +6 weeks scan‬‬


‫ﺷــــﺭﻳﺎن ﻧــــﺎﻓﯽ ﻣﻨﻔــــﺭد ﻣــــﯽ ﺑﺎﺷــــﺪ‬ ‫)‪ .(Daskalakis et al 1997‬ﻧﻴﻤﻪ ﺑﺎﻻﻳﯽ ﺑﺪن ﺟـﻨﲔ در‬ ‫ﺡﻔﺭﻩ ﺁﻣﻨﻴﻮن و ﻧﻴﻤﻪ ﭘﺎﺋﻴﻨﯽ در ﺡﻔـﺭﻩ ﺳـﻠﻮﻣﻴﮏ‬ ‫ﻗﺭار دارد‪ .‬ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﻳﺎﻓﺘـﻪ‪ ،‬ﻉﻠـﺖ‬ ‫اﺡﺘﻤﺎﻟﯽ اﻳﻦ ﺁﻧﻮﻣﺎﻟﯽ‪ ،‬ﭘﺎرﮔﯽ کﻴﺴﻪ ﺁﻣﻨﻴﻮن ﻗﺒﻞ‬ ‫از ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺡﻔﺭﻩ ﺳﻠﻮﻣﻴﮏ اﺳـﺖ‪ .‬ﮔﺭﭼـﻪ‬

‫در ‪٨٥‬‬

‫درﺻﺪ ﻣﻮارد‪ NT ،‬اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ وﻟـﯽ کﺎرﻳﻮﺗﻴـﭗ‬ ‫ﻧﺭﻣﺎل اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻓﺘﻖ دﻳﺎﻓﺮاﮔﻤﯽ‬ ‫ٌ در ‪ ٤٠‬درﺻﺪ ﺟﻨﲔ هﺎی ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻓﺘـﻖ‬ ‫ﺗﻘﺭﻳﺒﺎ‬ ‫دﻳﺎﻓﺭاﮔﻤﯽ‪ NT ،‬اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪ ٨٠ .‬درﺻﺪ از‬ ‫اﻳﻦ ﻣﻮارد )ﻣـﻮارد دارای ‪ NT‬اﻓـﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘـﻪ(‬ ‫کﺴﺎﻧﯽ هﺴـﺘﻨﺪ کـﻪ ﺑـﺪﻟﻴﻞ هﻴﭙـﻮﭘﻼزی رﻳـﻪ‪ ،‬در‬ ‫دوران ﻧﻮزادی ﻣﯽ ﻣﻴﺭﻧـﺪ و‬ ‫ﻣﻮارد‬

‫ﻓﻘـﻂ در ‪ ٢٠‬درﺻـﺪ‬

‫ﺑﻘﺎ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﻨﺪ ) ‪.(Sebire et al 1997‬‬

‫اﺡﺘﻤــﺎﻻ در ﺟــﻨﲔ هــﺎی ﻣﺒــﺘﻼ ﺑــﻪ ﻓﺘــﻖ‬ ‫دﻳﺎﻓﺭاﮔﻤﯽ کﻪ ‪ NT‬اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘـﻪ دارﻧـﺪ‪ ،‬ﻓﺘـﻖ‬ ‫اﻉﻀﺎی ﺷکﻤﯽ ﺑﻪ ﺗﻮراکﺲ در ﺳﻪ ﻣﺎهﻪ اول اﺗﻔـﺎق‬ ‫اﻓﺘﺎدﻩ و ﻓﺸـﺎر ﻃـﻮﻻﻧﯽ ﻣـﺪت ﺑـﺭ رﻳـﻪ‪ ،‬ﻣﻮﺟـﺐ‬ ‫هﻴﭙﻮﭘﻼزی رﻳﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬در ﻣﻮاردی کـﻪ ﻓﺘـﻖ در‬ ‫ﺳﻪ ﻣﺎهﻪ دوم ﻳـﺎ ﺳـﻮم اﺗﻔـﺎق اﻓﺘـﺎدﻩ ﺑﺎﺷـﺪ‪،‬‬ ‫ﭘﻴﺶ ﺁﮔﻬﯽ ﲠﱰ اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﺳﻮﻧﻮﮔـــﺮاﻓﯽ ‪ ١١ -١۴‬هﻔﺘــــﮕﯽ‬

‫‪١٢١‬‬

‫‪The 11 – 13 +6 weeks scan‬‬


‫اﮔﺰوﻡﻔﺎﻟﻮس‬ ‫در هﻔﺘﻪ ‪ ١١-١٤‬ﻣﻴـﺰان ﺑـﺭوز اﮔﺰوﻣﻔـﺎﻟﻮس‬ ‫ﺡﺪود ﻳﮏ در هﺰار اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺭوز ﻧﻘﺎﻳﺺ کﺭوﻣـﻮزوﻣﯽ‬ ‫–ﲞﺼــﻮص ﺗﺭﻳﺰوﻣــﯽ ‪ -١٨‬ﺡــﺪود ‪ ٦٠‬درﺻــﺪ اﺳــﺖ‬ ‫)‪ .(Snijders et al 1995‬اﻓﺰاﻳﺶ ‪ NT‬در ‪ ٨٥‬درﺻـﺪ از‬ ‫ﻣﻮاردی کﻪ از ﻧﻈﺭ کﺭوﻣﻮزوﻣﯽ‬

‫ﻏﲑ ﻃﺒﻴﻌﯽ هﺴﺘﻨﺪ‬

‫و ‪ ٤٠‬درﺻﺪ کﺴﺎﻧﯽ کﻪ کﺭوﻣﻮزوم ﻧﺭﻣـﺎل دارﻧـﺪ‪،‬‬ ‫دﻳﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬

‫ﺑﺰرﮔﯽ ﻡﺜﺎﻧﻪ )‪(Megacystis‬‬ ‫ﻣﻴﺰان ﺑﺭوز ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﺜﺎﻧﻪ‪ -‬ﻗﻄﺭ ﻃﻮﻟﯽ ﻣﺜﺎﻧﻪ‬ ‫ﺑﻴﺸﱰ ﻳﺎ ﻣﺴﺎوی ‪ ٧‬ﻣﻴﻠﯽ ﻣـﱰ‪ -‬در‬ ‫‪ ١١-١٤‬هﻔﺘﻪ ﺡﺪود ﻳﮏ در ‪١٥٠٠‬‬

‫ﺟـﻨﲔ هـﺎی‬ ‫ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ‪.‬‬

‫ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﺜﺎﻧﻪ ﺑﺎ اﻓﺰﻳﺶ ‪ NT‬ﳘـﺭاﻩ اﺳـﺖ‪ .‬ﺑﺰرﮔـﯽ‬ ‫ٌ در ‪ ٧٥‬درﺻـﺪ از ﺟـﻨﲔ هـﺎی ﻏـﲑ‬ ‫ﻣﺜﺎﻧﻪ ﺗﻘﺭﻳﺒـﺎ‬ ‫ﻃﺒﻴﻌﯽ )از ﻧﻈﺭ کﺭوﻣﻮزوﻣﯽ( ﲞﺼﻮص ﺗﺭﻳﺰوﻣﯽ ‪ ١٣‬و‬ ‫‪٣٠‬‬

‫درﺻـﺪ‬

‫دﻳﺪﻩ‬

‫ﻣﯽ ﺷﻮد‬

‫ﺟـﻨﲔ‬

‫هـﺎی‬

‫ﻧـﺭﻣــﺎل‬

‫)‪.(Liao et al 2003‬‬

‫ﺳﻨﺪرم هﺎﯼ ژﻧﺘﻴﮏ‬

‫ﺳﻨﺪرم هﺎی ژﻧﺘﻴکﯽ ﳘﺭاﻩ ﺑـﺎ‬

‫اﻓﺰاﻳﺶ ‪ NT‬در ﺟﺪول ‪ ٣‬ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ‪.‬‬

‫ﺳﻮﻧﻮﮔـــﺮاﻓﯽ ‪ ١١ -١۴‬هﻔﺘــــﮕﯽ‬

‫‪١٢٢‬‬

‫‪The 11 – 13 +6 weeks scan‬‬


‫ﺟﺪول‬

‫‪ .٣‬ﺳـﻨﺪرم هـﺎی ژﻧﺘﻴکـﯽ ﮔـﺰارش ﺷـﺪﻩ در‬

‫ﻣﻮاردی کﻪ ‪ NT‬اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﺳﻮﻧﻮﮔـــﺮاﻓﯽ ‪ ١١ -١۴‬هﻔﺘــــﮕﯽ‬

‫‪١٢٣‬‬

‫‪The 11 – 13 +6 weeks scan‬‬


‫ﺳﻮﻧﻮﮔـــﺮاﻓﯽ ‪ ١١ -١۴‬هﻔﺘــــﮕﯽ‬

‫‪١٢٤‬‬

‫‪The 11 – 13 +6 weeks scan‬‬


‫ﺳﻮﻧﻮﮔـــﺮاﻓﯽ ‪ ١١ -١۴‬هﻔﺘــــﮕﯽ‬

‫‪١٢٥‬‬

‫‪The 11 – 13 +6 weeks scan‬‬


‫ﺳﻮﻧﻮﮔـــﺮاﻓﯽ ‪ ١١ -١۴‬هﻔﺘــــﮕﯽ‬

‫‪١٢٦‬‬

‫‪The 11 – 13 +6 weeks scan‬‬


‫ﺳﻮﻧﻮﮔـــﺮاﻓﯽ ‪ ١١ -١۴‬هﻔﺘــــﮕﯽ‬

‫‪١٢٧‬‬

‫‪The 11 – 13 +6 weeks scan‬‬


‫ﺳﻮﻧﻮﮔـــﺮاﻓﯽ ‪ ١١ -١۴‬هﻔﺘــــﮕﯽ‬

‫‪١٢٨‬‬

‫‪The 11 – 13 +6 weeks scan‬‬


‫ﭘﺎﺕﻮﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﯼ اﻓﺰاﻳﺶ ‪NT‬‬ ‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﻌﺪد ﺑﻮدن ﻣﻮاردی کـﻪ ﳘـﺭاﻩ‬ ‫ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ‪ NT‬دﻳﺪﻩ‬

‫ﻣﯽ ﺷﻮد‪ ،‬اﺡﺘﻤﺎﻻ ﻣکﺎﻧﻴﺴـﻢ‬

‫هﺎی ﳐﺘﻠﻔﯽ ﺑﺭای ﲡﻤﻊ ﻣﺎﻳﻊ زﻳﺭ ﭘﻮﺳﺖ ﮔﺭدن وﺟﻮد‬ ‫دارد‪ .‬ﻣکﺎﻧﻴﺴــﻢ هــﺎی اﺡﺘﻤــﺎﻟﯽ ﻉﺒﺎرﺗﻨــﺪ از‪:‬‬ ‫ﻧﻘﺎﻳﺺ ﻉﻤﻠکﺭدی ﻗﻠﺐ‪ ،‬اﺡﺘﻘـﺎن ورﻳـﺪی در ﺳـﺭ و‬ ‫ﮔﺭدن‪ ،‬ﺗﻐﻴﲑ ﳏﺘﻮای ﻣﺎﺗﺭﻳکﺲ ﺧﺎرج ﺳـﻠﻮﻟﯽ‪ ،‬ﻧﻘـﺺ‬ ‫در ﲣﻠﻴﻪ ﻟﻨﻔﺎوی‪ ،‬کﻢ ﺧﻮﻧﯽ ﺟﻨﲔ‪ ،‬کـﺎهﺶ ﭘـﺭوﺗﺌﲔ‬ ‫ﺧﻮن و ﻉﻔﻮﻧﺖ هﺎی ﻣﺎدرزادی‪.‬‬

‫ﭘﺎﺗﻮﻓﻴﺰیﻮﻟﻮژﯼ اﻓﺰایﺶ ‪NT‬‬ ‫*‬ ‫*‬ ‫*‬ ‫*‬ ‫*‬ ‫*‬

‫ﻨﻘﺎﻴﺹ ﻗﻠﺒﯽ‬ ‫ﺍﺤﺘﻘﺎﻥ ﻭﺭﻴﺩﯼ ﺴﺭ ﻭ ﮔﺭﺩﻥ‬ ‫ﻨﻘﺹ ﺩﺭ ﺘﺨﻠﻴﻪ ﻟﻨﻔﺎﻭﯼ‬ ‫ﮐﻡ ﺨﻭﻨﯽ ﺠﻨﻴﻥ‬ ‫ﮐﺎﻫﺵ ﭙﺭﻭﺘﺌﻴﻥ ﺨﻭﻥ ﺠﻨﻴﻥ‬ ‫ﻋﻔﻭﻨﺕ ﺠﻨﻴﻥ‬

‫ﺳﻮﻧﻮﮔـــﺮاﻓﯽ ‪ ١١ -١۴‬هﻔﺘــــﮕﯽ‬

‫‪١٢٩‬‬

‫‪The 11 – 13 +6 weeks scan‬‬


‫ﻧﻘﺎﻳﺺ ﻗﻠﺒﯽ‬ ‫در ﻧﺎهﻨﺠﺎری هﺎی ﻗﻠﺐ و ﻉﺭوق ﺑﺰرگ –هﻢ در‬ ‫ﺟﻨﲔ هﺎی ﻧﺭﻣﺎل و هﻢ در ﺟﻨﲔ هﺎی ﻏﲑ ﻃﺒﻴﻌﯽ از‬ ‫ﻧﻈﺭ کﺭوﻣﻮزوم‪ -‬اﻓﺰاﻳﺶ ‪ NT‬دﻳﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬ﺑﻌﻼوﻩ‬ ‫در ﺟﻨﲔ هﺎﻳﯽ کﻪ ‪ NT‬اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﻧﻘﺎﻳﺺ‬ ‫کﺭوﻣﻮزوﻣﯽ ﺑﺎ ﻳﺎ ﺑﺪون ﻧﻘﺎﻳﺺ ﻗﻠﺒﯽ داﺷﺘﻨﺪ‪،‬‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت‬ ‫ﻏﻴـﺭ‬

‫داﭘـﻠﺭ‬

‫ﻃﺒﻴـﻌﯽ‬

‫ﺧﻮن‬

‫ﻧﺸﺎﻧـﺪهﻨـﺪﻩ‬ ‫در‬

‫ﳎﺭای‬

‫ﺟـﺭﻳـﺎن‬ ‫ورﻳﺪی‬

‫ﺑﻮد‬

‫)‪.(Matias et al 1999‬‬

‫اﺣﺘﻘﺎن ورﻳﺪﯼ در ﺳﺮ و ﮔﺮدن‬ ‫در ﺻﻮرﺗﯽ کﻪ ﺑـﺪن ﺟـﻨﲔ ﲢـﺖ ﻓﺸـﺎر ﺑﺎﺷـﺪ‪،‬‬ ‫ﻣﺎﻧﻨـــﺪ ﻣـــﻮارد ﭘـــﺎرﮔﯽ کﻴﺴـــﻪ ﺁﻣﻨﻴـــﻮن‬ ‫)‪sequence‬‬

‫‪rupture‬‬

‫‪ ،(amnion‬ﻓﺸــﺎر ﻣﺪﻳﺎﺳــﺘﻴﻨﻮم‬

‫ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ در اﺛﺭ ﻓﺘـﻖ دﻳـﺎﻓﺭاﮔﻤﯽ‪ ،‬ﻗﻔﺴـﻪ ﺳـﻴﻨﻪ‬ ‫ﺑﺎرﻳﮏ‬

‫و دﻳﺴﭙﻼژی اﺳکﻠﺘﯽ‪ ،‬اﺡﺘﻘﺎن ورﻳﺪی ﺳﺭ و‬

‫ﮔﺭدن اﳚﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬اﻟﺒﺘﻪ در ﺑﻌﻀـﯽ از ﻣـﻮارد‬ ‫ـﺪ ‪imperfecta‬‬ ‫دﻳﺴـ‬ ‫ـکﻠﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨـ‬ ‫ـﭙﻼزی اﺳـ‬

‫‪،osteogenesis‬‬

‫ﺗﻐﻴﲑ ﳏﺘﻮﻳﺎت ﻣﺎﺗﺭﻳکﺲ ﺧـﺎرج ﺳـﻠﻮﻟﯽ‪ ،‬ﻣکﺎﻧﻴﺴـﻢ‬ ‫دﻳﮕﺭ اﻓﺰاﻳﺶ ‪ NT‬اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﺳﻮﻧﻮﮔـــﺮاﻓﯽ ‪ ١١ -١۴‬هﻔﺘــــﮕﯽ‬

‫‪١٣٠‬‬

‫‪The 11 – 13 +6 weeks scan‬‬


‫ﺕﻐﻴﻴﺮ ﻡﺤﺘﻮاﯼ ﻡﺎﺕﺮﻳﮑﺲ ﺥﺎرج ﺳﻠﻮﻟﯽ‬ ‫ژن ﻣﺴﺌﻮل ﺧﻴﻠﯽ از ﭘـﺭوﺗﺌﲔ هـﺎی ﻣـﺎﺗﺭﻳکﺲ‬ ‫ﺧﺎرج ﺳـﻠﻮﻟﯽ روی کﺭوﻣـﻮزوم هـﺎی ‪ ١٨ ،٢١‬و ‪١٣‬‬ ‫ﻗﺭار دارد‪.‬‬

‫ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﳝﻮﻧﻮهﻴﺴﺘﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ﺑـﺭ‬

‫ﭘﻮﺳــﺖ ﺟــﻨﲔ هــﺎﻳﯽ کــﻪ از ﻧﻈــﺭ کﺭوﻣــﻮزوﻣﯽ‬ ‫ﻏﲑ ﻃﺒﻴﻌﯽ هﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬ﺗﻐـﻴﲑات اﺧﺘﺼﺎﺻـﯽ در ﳏﺘـﻮای‬ ‫ﻣﺎﺗﺭﻳکﺲ ﺧﺎرج ﺳﻠﻮﻟﯽ را ﻧﺸـﺎن ﻣـﯽ دهـﺪ‪ .‬اﻳـﻦ‬ ‫ﺗﻐــﻴﲑات ﳑکــﻦ اﺳــﺖ ﺑــﻪ ﻣﻘــﺪار ژن ﻣﺭﺑﻮﻃــﻪ‬ ‫)‪ (gene dosage effeet‬واﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ) ‪Von kaisenberg‬‬ ‫‪ .( et al 1998‬در ﺗﻌﺪاد زﻳـﺎدی از ﺳـﻨﺪرم هـﺎی‬ ‫ژﻧﺘﻴکﯽ‪ ،‬ﺗﻐﻴﲑ ﻣـﺎﺗﺭﻳکﺲ ﺧـﺎرج ﺳـﻠﻮﻟﯽ‪ ،‬ﻣﺴـﺌﻮل‬ ‫اﻓﺰاﻳﺶ ‪NT‬‬

‫ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪:‬‬

‫ ﻣﻮاردی کﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﲑ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴـﻢ کـﻼژن ﳘـﺭاﻩ‬‫ـﭗ ‪،II‬‬ ‫ـﺪروژﻧﺰ ﺗﻴـــ‬ ‫ـﺪ‪ :‬ﺁکﻨـــ‬ ‫ـﺘﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨـــ‬ ‫هﺴـــ‬ ‫‪Nance- Sweeney syndrome‬و ‪.osteogenesis imperfecta II‬‬ ‫ اﺧﺘﻼل در رﺳﭙﺘﻮرهﺎی ﻓﺎکﺘﻮر رﺷﺪ ﻓﻴﱪوﺑﻼﺳـﺖ‪:‬‬‫اکﻨﺪروﭘﻼزی‪ ،‬و ‪Thanatophoric dysplasia‬‬ ‫ اﺧــﺘﻼل در ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴــﻢ ﻓــﺎکﺘﻮر ﺑﻴﻮﺳــﻨﺘﺰ‬‫‪ Peroxisome‬ﻣﺎﻧﻨﺪ ‪Zellweger syndrome‬‬

‫ﺳﻮﻧﻮﮔـــﺮاﻓﯽ ‪ ١١ -١۴‬هﻔﺘــــﮕﯽ‬

‫‪١٣١‬‬

‫‪The 11 – 13 +6 weeks scan‬‬


‫اﺥﺘﻼل ﺕﺨﻠﻴﻪ ﻟﻨﻔﺎوﯼ‬ ‫ﻳﻚ ﻣکﺎﻧﻴﺴﻢ اﺡﺘﻤﺎﻟﯽ اﻓـﺰاﻳﺶ ‪ ،NT‬اﺗﺴـﺎع‬ ‫ﺡﻔﺭات ﻟﻨﻔﺎوی ژﮔﻮﻻر‬

‫ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬اﻳﻦ اﺗﺴﺎع ﳑکﻦ‬

‫اﺳﺖ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺗﺄﺧﲑ ﺗکﺎﻣﻠﯽ در اﺗﺼـﺎل ﺑـﻪ ﺳﻴﺴـﺘﻢ‬ ‫ورﻳﺪی ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻳﺎ ﺑﻄـﻮر اوﻟﻴـﻪ اﺗﺴـﺎع و ﺗکـﺜﲑ‬ ‫ﻏﲑ ﻃﺒﻴﻌﯽ در کﺎﻧﺎل هﺎی ﻟﻨﻔﺎوی وﺟﻮد داﺷـﺘﻪ و‬ ‫ﺑﺎ ﺟﺭﻳﺎن ﻃﺒﻴﻌﯽ ﺑـﲔ ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﻟﻨﻔـﺎوی و ورﻳـﺪی‬ ‫ﺗﺪاﺧﻞ اﳚﺎد کﻨﺪ‪ .‬ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﳝﻮﻧﻮهﻴﺴﺘﻮﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﯽ‬ ‫در ﺑﺎﻓﺖ ﭘﻮﺳـﺖ ﮔـﺭدن‬

‫ﺟﻨـﻴﻦ‬

‫هـﺎی ﻣﺒـﺘﻼ ﺑـﻪ‬

‫ﺳﻨﺪرم ﺗﺭﻧﺭ ﻧﺸﺎن دادﻩ اﻧﺪ کﻪ ﻉﺭوق ﻟﻨﻔﺎوی در‬ ‫ـﺎﻧﯽ هﻴﭙﻮﭘﻼﺳــــــﺘﻴﮏ هﺴــــــﺘﻨﺪ‬ ‫درم ﻓﻮﻗـــــ‬ ‫)‪.(Van kaisenberg et al 1998‬در ﺳـﻨﺪرم ﻧﻮﻧـﺎن و‬ ‫ﻟﻨﻒ ادﻣﺎی ﻣـﺎدرزادی کـﻪ از ﻧﻈـﺭ کﺭوﻣـﻮزوﻣﯽ‬ ‫ﻧﺭﻣﺎل هﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬ﺑﺪﻟﻴﻞ هﻴﭙﻮﭘﻼزی ﻳﺎ ﺁﭘﻼزی ﻉـﺭوق‬ ‫ﻟﻨﻔﺎوی‪ ،‬ﲣﻠﻴﻪ ﻟﻨﻔﺎوی ﻧﺎﻗﺺ اﺳـﺖ و ‪ NT‬اﻓـﺰاﻳﺶ‬ ‫ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ‪ .‬دﻟﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ‪ NT‬در ﻧﻘﺎﻳﺺ ﻣـﺎدرزادی‬ ‫‪Fetal akinesia deformation‬‬

‫ﻉﺼـﺒﯽ‪ -‬ﻉﻀـﻼﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ‬ ‫‪،sequence‬‬

‫‪myotonic dystrophy‬و‬

‫‪Spinal musular‬‬

‫‪ ،atrophy‬اﺧﺘﻼل ﲣﻠﻴﻪ ﻟﻨﻔﺎوی ﺑﺪﻟﻴﻞ کـﺎهﺶ ﺡﺭکـﺖ‬ ‫ﺟﻨﲔ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﺳﻮﻧﻮﮔـــﺮاﻓﯽ ‪ ١١ -١۴‬هﻔﺘــــﮕﯽ‬

‫‪١٣٢‬‬

‫‪The 11 – 13 +6 weeks scan‬‬


‫ﮐﻢ ﺥﻮﻧﯽ ﺟﻨﻴﻦ‬ ‫کــﻢ ﺧــﻮﻧﯽ ﺟــﻨﲔ ﳘــﺭاﻩ ﺑــﺎ ﮔــﺭدش ﺧــﻮن‬ ‫هﻴﭙﺭدﻳﻨﺎﻣﻴﮏ اﺳﺖ‪ .‬در ﺻﻮرت کﺎهﺶ ﳘﻮﮔﻠﻮﺑﲔ ﺑـﻴﺶ‬ ‫از ‪ ٧‬ﮔﺭم در دﺳﯽ ﻟﻴﱰ‪ ،‬هﻴﺪروﭘﺲ اﳚﺎد‬

‫ﻣﯽ ﺷـﻮد‬

‫)‪ .(Nicolaides et al 1998‬اﻳﻦ ﻗﻀﻴﻪ در هﺭ دو ﻧـﻮع‬ ‫ﻏﲑ اﳝﻴﻮن( ﺻﺪق ﻣﯽ کﻨـﺪ‪.‬‬

‫هﻴﭙﺪروﻳﺲ )اﳝﻴﻮن و‬

‫در ﺻﻮرت وﺟﻮد اﻳﺰواﳝﻮﻧﻴﺰاﺳﻴﻮن ﮔﻠﺒـﻮل ﻗﺭﻣـﺰ‪،‬‬ ‫ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻧﺎﺑـﺎﻟﻎ ﺑـﻮدن ﺳﻴﺴـﺘﻢ رﺗﻴکﻮاﻧـﺪوﺗﻠﻴﺎل‬ ‫ﺑﺭای از ﺑﲔ ﺑﺭدن ﮔﻠﺒﻮل هـﺎی ﻗﺭﻣـﺰ ﻣﺘﺼـﻞ ﺑـﻪ‬ ‫ﺁﻧﺘﯽ ﺑﺎدی‪ ،‬کﻢ ﺧـﻮﻧﯽ ﺷـﺪﻳﺪ ﻗﺒـﻞ از هﻔﺘـﻪ ‪١٦‬‬ ‫اﳚﺎد ﳕﯽ ﺷﻮد‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺭاﻳﻦ در اﻳﻦ ﻣﻮرد‪ ،‬اﻓـﺰاﻳﺶ‬ ‫‪ NT‬را ﻧﺪارﱘ‪ .‬وﻟـﯽ در کـﻢ ﺧـﻮﻧﯽ ﺟـﻨﲔ ﺑـﺪﻟﻴﻞ‬ ‫ﻧﻘﺎﻳﺺ ژﻧﺘﻴﮏ )ﺁﻟﻔـﺎ ﺗـﺎﻻﲰﯽ‪،‬‬ ‫‪anemia ،anemia‬‬

‫‪Blackfan- Diamond‬‬

‫‪ ،dyserythropoietic‬ﭘــــــﻮرﻓﲑی‬

‫ارﻳﱰوﭘﻮﺋﺘﻴﮏ ﻣﺎدرزادی‪ ،‬کﻢ ﺧـﻮﻧﯽ ﻓـﺎﻧکﻮﻧﯽ( و‬ ‫کﻢ ﺧﻮﻧﯽ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻉﻔﻮﻧﺖ هﺎی ﻣﺎدرزادی ﳑکـﻦ اﺳـﺖ‬ ‫‪ NT‬اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﮐﺎهﺶ ﭘﺮوﺕﺌﻴﻦ ﺥﻮن ﺟﻨﻴﻦ‬ ‫هﻴﭙﻮ ﭘﺭوﺗﺌﻴﻨﻤﯽ در ﭘﺎﺗﻮﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژی هـﺭ دو‬ ‫ﻧﻮع هﻴﺪروﭘﺲ )اﳝﻴﻮن و‬ ‫)‪1995‬‬

‫‪al‬‬

‫‪et‬‬

‫ﻏﲑ اﳝﻴﻮن( ﻣﻄـﺭح اﺳـﺖ‬

‫‪ .(Nicoloaides‬در ﺳـﻪ ﻣﺎهـﻪ اول در‬

‫ﺟﻨﲔ هﺎی ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳـﻨﺪرم ﻧﻔﺭوﺗﻴـﮏ ﻣـﺎدرزادی‪،‬‬ ‫دﻓﻊ ﭘﺭوﺗﺌﲔ از ادرار ﻣﻨﺠﺭ ﺑﻪ هﻴﭙـﻮﭘﺭوﺗﺌﻴﻨﻤﯽ‬

‫ﺳﻮﻧﻮﮔـــﺮاﻓﯽ ‪ ١١ -١۴‬هﻔﺘــــﮕﯽ‬

‫‪١٣٣‬‬

‫‪The 11 – 13 +6 weeks scan‬‬


‫ﻣﯽ ﺷﻮد و ﳑکﻦ اﺳﺖ ﻣکﺎﻧﻴﺴﻢ اﻓﺰاﻳﺶ ‪ NT‬در اﻳـﻦ‬ ‫ﺟﻨﲔ هﺎ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺟﻨﻴﻨﯽ‬ ‫ٌ در ‪ ١٠‬درﺻـﺪ ﺟـﻨﲔ هـﺎی ﻣﺒـﺘﻼ ﺑـﻪ‬ ‫ﺗﻘﺭﻳﺒﺎ‬ ‫هﻴﺪروﭘﺲ ﺑـﺪﻟﻴﻞ ﻧـﺎﻣﻌﻠﻮم در ﺳـﻪ ﻣﺎهـﻪ دوم و‬ ‫ﺳﻮم‪ ،‬ﺷﻮاهﺪی از ﻉﻔﻮﻧﺖ اﺧﲑ ﻣـﺎدر وﺟـﻮد دارد‪.‬‬ ‫در اﻳﻦ ﻣﻮارد ﺟﻨﲔ ﻧﻴﺰ ﻣﺒـﺘﻼ ﺑـﻪ ﻉﻔﻮﻧـﺖ ﺷـﺪﻩ‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬وﻟﯽ در ﻣﻮاردی کـﻪ ‪ NT‬اﻓـﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘـﻪ و‬ ‫کﺎرﻳﻮﺗﻴﭗ ﻧﺭﻣﺎل اﺳﺖ‪ ،‬ﻓﻘﻂ در ‪ ١/٥‬درﺻﺪ ﻣـﻮارد‬ ‫ﺷﻮاهﺪی از ﻉﻔﻮﻧﺖ اﺧﲑ ﻣﺎدر وﺟـﻮد دارد و اﻳـﻦ‬ ‫ﺟــﻨﲔ هــﺎ ﺑﻨــﺪرت دﭼــﺎر ﻉﻔﻮﻧــﺖ ﺷــﺪﻩ اﻧــﺪ‬ ‫)‪.(Sebire et al 1997‬‬ ‫اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘـﻪ هـﺎ ﺡـﺎکﯽ از ﺁن اﺳـﺖ کـﻪ در‬ ‫ﺡﺎﻣﻠﮕﯽ هﺎﻳﯽ کﻪ ‪ NT‬اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ‪،‬ﻣﻴﺰان ﺷـﻴﻮع‬ ‫ﻉﻔﻮﻧﺖ ﻣﺎدر ﺑﺎ ‪ TORCH‬ﺑﻴﺸـﱰ از ﲨﻌﻴـﺖ ﻧﺭﻣـﺎل‬ ‫ﻧﻴﺴﺖ‪ .‬ﳘﭽﻨﲔ در ﻣﻮاردی کﻪ ﻣﺎدر ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻉﻔﻮﻧﺖ‬ ‫اﺳﺖ‪ ،‬اﻓـﺰاﻳﺶ ‪ NT‬ﻧﺸـﺎﻧﺪهﻨﺪﻩ اﺑـﺘﻼی ﺟـﻨﲔ ﺑـﻪ‬ ‫ﻉﻔﻮﻧﺖ ﻧﻴﺴﺖ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺭاﻳﻦ در ﺻﻮرت اﻓـﺰاﻳﺶ ‪ NT‬در‬ ‫ﺟﻨﲔ هﺎی ﻧﺭﻣﺎل از ﻧﻈﺭ کﺭوﻣـﻮزوم‪ ،‬ﻧﻴـﺎزی ﺑـﻪ‬ ‫ـﻮد‬ ‫ـﺎدری وﺟـ‬ ‫ـﺎی ﻣـ‬ ‫ـﺖ هـ‬ ‫ـﺎﺑﯽ ﻉﻔﻮﻧـ‬ ‫ـﺘﺠﻮ و ارزﻳـ‬ ‫ﺟﺴـ‬ ‫ﻧﺪارد‪ ،‬ﻣﮕﺭ اﻳﻨکﻪ در ﺳﻪ ﻣﺎهـﻪ دوم ﻳـﺎ ﺳـﻮم‪،‬‬ ‫ادم ﮔﺭدﻧﯽ ﻳﺎ هﭙﺪروﻳﺲ ﺟﻨﺭاﻟﻴﺰﻩ وﺟـﻮد داﺷـﺘﻪ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﺳﻮﻧﻮﮔـــﺮاﻓﯽ ‪ ١١ -١۴‬هﻔﺘــــﮕﯽ‬

‫‪١٣٤‬‬

‫‪The 11 – 13 +6 weeks scan‬‬


‫ﺗﻨﻬﺎ ﻉﻔﻮﻧﺘﯽ کـﻪ ﳘـﺭاﻩ ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ ‪،NT‬‬ ‫ﮔﺰارش ﺷﺪﻩ اﺳﺖ‪ ،‬ﭘﺎرو وﻳﺭوس ‪ B19‬ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ‪ .‬در‬ ‫ـﺭدی‬ ‫ـﺰاﻳﺶ ‪ ،NT‬ﻧﻘ ـﺺ ﻉﻤﻠکـ‬ ‫ـﻮارد ﻉﻠ ـﺖ اﻓـ‬ ‫ـﻦ ﻣـ‬ ‫اﻳـ‬ ‫ﻣﻴﻮکﺎرد ﻳﺎ ﺁﳕﯽ ﺟﻨﲔ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻣﻬﺎر ﺧﻮﻧﺴﺎزی اﺳﺖ‪.‬‬

‫ارزﻳﺎﺑﯽ ﺣﺎﻡﻠﮕﯽ هﺎﯼ دﭼﺎر اﻓﺰاﻳﺶ ‪NT‬‬ ‫ارﺗﺒﺎط ﺑﲔ ﺿﺨﺎﻣﺖ ‪ NT‬و ﻧﻘﺎﻳﺺ کﺭوﻣﻮزوﻣﯽ‪،‬‬ ‫ﺳﻘﻂ‪ ،‬ﻣﺭگ ﺟﻨﲔ و ﻧﻘﺎﻳﺺ ﻉﻤـﺪﻩ ﺟـﻨﲔ در ﺟـﺪول ‪١‬‬ ‫ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ‪ .‬ﺑﺭ اﺳﺎس اﻳﻦ‬

‫دادﻩ هﺎ ﺑـﺭای‬

‫هﺭ ﮔﺭوﻩ ‪ ،NT‬ﻣﯽ ﺗﻮان ﺷـﺎﻧﺲ ﺑﻘـﺎی ﺗﻮﻟـﺪ ﺳـﺎﱂ‬ ‫ﺑﺪون ﻧﻘﺎﻳﺺ ﻉﻤﺪﻩ را ﲣﻤﲔ زد‪ .‬اﻳـﻦ اﻃﻼﻉـﺎت در‬ ‫ﻣﺸﺎورﻩ ﺑﺎ واﻟﺪﻳﻦ اﻳـﻦ ﺡـﺎﻣﻠﮕﯽ هـﺎ و ﭘـﻴﮕﲑی‬ ‫ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎران ﻣﻔﻴﺪ اﺳﺖ )ﺷکﻞ ‪.(١‬‬

‫ﺳﻮﻧﻮﮔـــﺮاﻓﯽ ‪ ١١ -١۴‬هﻔﺘــــﮕﯽ‬

‫‪١٣٥‬‬

‫‪The 11 – 13 +6 weeks scan‬‬


‫ﺷﮑﻞ ‪.١‬‬

‫ارزﻳﺎﺑﯽ ﺡﺎﻣﻠﮕﯽ هﺎی دﭼﺎر اﻓﺰاﻳﺶ ‪NT‬‬

‫‪ NT‬ﮐﻤﺘﺮ از ﺻﺪﮎ ‪٩٩‬‬ ‫در ﻣﻮاردی کﻪ ﺿـﺨﺎﻣﺖ ‪ NT‬کﻤـﱰ از ﺻـﺪک ‪٩٩‬‬ ‫)‪ ٣/٥‬ﻣﻴﻠﯽ ﻣﱰ( ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺗﺼﻤﻴﻢ واﻟﺪﻳﻦ ﺑـﺭای ﭼـﮏ‬ ‫کﺭدن کﺎرﻳﻮﺗﻴﭗ ﺟﻨﲔ‪ ،‬ﺑﺭ اﺳـﺎس رﻳﺴـﮏ اﺧﺘﺼﺎﺻـﯽ‬ ‫ﺑﻴﻤﺎر ﺑﺭای ﻧﻘﺎﻳﺺ کﺭوﻣﻮزوﻣﯽ اﺳﺖ‪ .‬اﻳـﻦ رﻳﺴـﮏ‬ ‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻦ ﻣﺎدر‪ ،‬ﻳﺎﻓﺘﻪ هـﺎی ﺳـﻮﻧﻮﮔﺭاﻓﯽ‪،‬‬ ‫ﻣﻴﺰان ﺳﺭﻣﯽ‬

‫‪Free β -hCG‬و ‪ PAPP-A‬در هﻔﺘﻪ هـﺎی‬

‫‪ ١١-١٤‬ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ ﺁﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ واﻟﺪﻳﻦ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺧﺎﻃﺭ دارد کﻪ در‬ ‫ﺻﻮرت وﺟﻮد ‪ NT‬زﻳﺭ ﺻﺪک ‪ ،٩٥‬ﺷﺎﻧﺲ ﺗﻮﻟﺪ ﺑﭽﻪ ﺳﺎﱂ‬ ‫ﺑﺪون ﻧﻘﺎﻳﺺ ﻉﻤﺪﻩ‪ ،‬ﺡـﺪود ‪ ٩٧‬درﺻـﺪ و در ﺻـﻮرت‬ ‫ﺑﻮدن ‪ NT‬ﺑﲔ ﺻﺪک ‪ ٩٥‬و ‪ ،٩٩‬ﺡﺪود ‪ ٩٣‬درﺻﺪ اﺳـﺖ‪.‬‬

‫ﺳﻮﻧﻮﮔـــﺮاﻓﯽ ‪ ١١ -١۴‬هﻔﺘــــﮕﯽ‬

‫‪١٣٦‬‬

‫‪The 11 – 13 +6 weeks scan‬‬


‫ﺑﻌــﻼوﻩ ﺧﻴﻠــﯽ از اﺧــﺘﻼﻻت ﻉﻤــﺪﻩ ﺟﻨﻴﻨــﯽ ﺑــﺎ‬ ‫ﺳﻮﻧﻮﮔﺭاﻓﯽ ‪ high-resolution‬در ‪ ١١-١٤‬هﻔﺘﮕـﯽ ﻗﺎﺑـﻞ‬ ‫ﺗﺸﺨﻴﺺ هﺴﺘﻨﺪ‪ .‬در ارزﻳﺎﺑﯽ اﻳﻦ ﺟﻨﲔ هـﺎ‪ ،‬ﲠﱰﻳـﻦ‬ ‫اﻗﺪام اﳒﺎم ﺳﻮﻧﻮﮔﺭاﻓﯽ دﻗﻴﻖ و ﺑﺎ ﺟﺰﺋﻴﺎت کﺎﻣﻞ‬ ‫در هﻔﺘــﻪ ‪ ،٢٠‬ﺟﻬــﺖ ارزﻳــﺎﺑﯽ رﺷــﺪ و ﺗﺸــﺨﻴﺺ‬ ‫ﻧﺎهﻨﺠﺎری هﺎی ﻉﻤﺪﻩ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫در ﮔﺭوهﯽ از ﺟﻨﲔ هﺎ کﻪ ‪ NT‬ﺑﻴﻦ ﺻـﺪک ‪ ٩٥‬و‬ ‫‪ ٩٩‬اﺳﺖ )ﺡـﺪود ‪ ٤‬درﺻـﺪ(‪ ،‬ﺑﺎﻳـﺪ کـﺎﻣﻼ ﻣﺭاﻗـﺐ‬ ‫ﺑﺎﺷﻴﻢ‪ :‬اوﻻ ﺑﺎﻳﺪ ﭼﲔ‬

‫ﮔـﺭدن )‪ (nuchal fold‬دﻗﻴﻘـﺎ‬ ‫ٌ‬

‫اﻧﺪازﻩ ﮔـﲑی ﺷـﻮد )ﳑکـﻦ اﺳـﺖ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘـﻪ‬ ‫ٌ ﺁﻧـﺎﺗﻮﻣﯽ ﺟـﻨﲔ ﺑﺎﻳـﺪ ﺑـﺎ دﻗـﺖ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ‪ .(.‬دوﻣـﺎ‬ ‫ارزﻳﺎﺑﯽ ﺷﻮد‪ ،‬زﻳﺭا در اﻳﻦ ﺟﻨـﻴﻦ هـﺎ اﺡﺘﻤـﺎل‬ ‫وﺟﻮد ﻧﻘﺎﻳﺺ ﻉﻤﺪﻩ ‪ ٢/٥‬درﺻﺪ اﺳﺖ‪ ،‬در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ‬ ‫‪ ١/٦‬درﺻﺪ در ﺟﻨﻴﻦ هـﺎﻳﯽ کـﻪ ‪ NT‬زﻳـﺭ ﺻـﺪک ‪٩٥‬‬ ‫ٌ ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﻗﻠﺐ ﺧﻴﻠﯽ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ‪ .‬ﺗﺭﺟﻴﺢ‬ ‫دارﻧﺪ‪ .‬ﺳﻮﻣﺎ‬ ‫دادﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد کﻪ اکﻮکـﺎردﻳﻮﮔﺭاﻓﯽ ﺟﻨـﻴﻦ ﺗﻮﺳـﻂ‬ ‫ﻣﺘﺨﺼﺺ –در ﺻﻮرت اﻣکﺎن‪ -‬اﳒﺎم ﺷﻮد‪.‬‬

‫‪ NT‬ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺻﺪﮎ ‪٩٩‬‬ ‫‪ NT‬ﺑﻴﺸـﱰ از ‪ ٣/٥‬ﻣﻴﻠـﯽ ﻣـﱰ در ﻳـﮏ درﺻـﺪ‬ ‫ﺡﺎﻣﻠﮕﯽ هﺎ دﻳﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬اﺡﺘﻤﺎل وﺟـﻮد ﻧﻘـﺎﻳﺺ‬ ‫ﻉﻤﺪﻩ کﺭوﻣﻮزوﻣﯽ ‪ ٢٠‬درﺻـﺪ اﺳـﺖ‪ ،‬ﺑـﺭای ‪NT = ٥‬‬ ‫ـﱰ و ‪NT ≥ ٦/٥‬‬ ‫ـﯽ ﻣــ‬ ‫ـﱰ‪ NT = ٦ ،‬ﻣﻴﻠــ‬ ‫ﻣﻴﻠــﯽ ﻣــ‬ ‫ﻣﻴﻠﯽ ﻣﱰ‪ ،‬ﺷﻴﻮع ﻧﻘﺎﻳﺺ ﻉﻤﺪﻩ کﺭوﻣـﻮزوﻣﯽ ﺑﱰﺗﻴـﺐ‬ ‫‪ ٥٠ ،٣٣‬و ‪ ٦٠‬درﺻﺪ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻨـﺎﺑﺭاﻳﻦ اوﻟـﻴﻦ روش‬

‫ﺳﻮﻧﻮﮔـــﺮاﻓﯽ ‪ ١١ -١۴‬هﻔﺘــــﮕﯽ‬

‫‪١٣٧‬‬

‫‪The 11 – 13 +6 weeks scan‬‬


‫ارزﻳﺎﺑﯽ اﻳﻦ ﺟﻨﻴﻦ هﺎ‪ ،‬ﺗﻌﻴﻴﻦ کﺎرﻳﻮﺗﻴـﭗ ﺟﻨـﻴﻦ‬ ‫ﺗﻮﺳﻂ ‪ CVS‬اﺳﺖ‪.‬‬ ‫در ﻣﻮاردی کﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ‬

‫ﺳﻨﺪرم هﺎی‬

‫ژﻧﺘﻴکﯽ ﻣﺭﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ‪ NT‬وﺟﻮد دارد و ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫کﻨﱰل اﺳﺖ‪ ،‬ﻣﯽ ﺗﻮان از ‪ CVS‬و ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ ‪ DNA‬ﻗﺒﻞ‬ ‫ـﻮارد‬ ‫ـﻦ ﻣـ‬ ‫ـﺨﻴﺺ اﻳـ‬ ‫ـﺖ ﺗﺸـ‬ ‫ـﺪول ‪ (٣‬ﺟﻬـ‬ ‫ـﺪ )ﺟـ‬ ‫از ﺗﻮﻟـ‬ ‫اﺳﺘﻔﺎدﻩ کﺭد‪ .‬ﻉﻼوﻩ ﺑﺭ اﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﮏ ﺳﻮﻧﻮﮔﺭاﻓﯽ‬ ‫دﻗﻴﻖ ﺑـﺭای ارزﻳـﺎﺑﯽ ﻧﻘـﺎﻳﺺ ﻉﻤـﺪﻩ ﳘـﺭاﻩ ﺑـﺎ‬ ‫اﻓﺰاﻳﺶ ‪ NT‬در هﻔﺘﻪ هﺎی ‪ ١١-١٤‬اﳒﺎم داد)ﺟـﺪول‬ ‫‪.(٣‬‬

‫از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ‪NT‬‬ ‫در ﻣﻮاردی کﻪ کﺭوﻣـﻮزوم ﻧﺭﻣـﺎل اﺳـﺖ‪ ،‬در‬ ‫هﻔﺘﻪ هﺎی ‪ ١٤-١6‬ﺑﺎﻳﺪ ﻳﮏ ﺳﻮﻧﻮﮔﺭاﻓﯽ دﻗﻴﻖ ﳘﺭاﻩ‬ ‫ﺑﺎ اکﻮکﺎردﻳﻮﮔﺭاﻓﯽ ﺟﻨﻴﻦ ﺟﻬﺖ ارزﻳـﺎﺑﯽ ﻣﻴـﺰان‬ ‫‪ NT‬و ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻳﺎ رد ﻧﻘﺎﻳﺺ ﺟﻨﻴﻨﯽ اﳒﺎم ﺷﻮد‪ .‬اﮔﺭ‬ ‫در اﻳﻦ ﺳـﻮﻧﻮﮔﺭاﻓﯽ اﻓـﺰاﻳﺶ ‪ NT‬از ﺑـﻴﻦ رﻓﺘـﻪ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ و اﺧﺘﻼل ﻉﻤﺪﻩ ای ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻧﺸﻮد‪ ،‬ﻣﯽ ﺗـﻮان‬ ‫واﻟﺪﻳﻦ را ﺑﻪ‬

‫ﭘﻴﺶ ﺁﮔﻬﯽ ﺧﻮب ﺟﻨـﻴﻦ و اﺡﺘﻤـﺎل‬

‫ﺑﻴﺶ از ‪ ٩٥‬درﺻﺪ ﺑﺭای داﺷﱳ ﺑﭽﻪ ﻧﺭﻣﺎل اﻃﻤﻴﻨﺎن‬ ‫داد‪ .‬در اﻳﻦ ﻣﻮارد‪ ،‬ﻓﻘﻂ ﻳﮏ ﺳـﻮﻧﻮﮔﺭاﻓﯽ دﻗﻴـﻖ‬ ‫دﻳﮕﺭ ﺟﻬﺖ رد ﻳﺎ ﺗﺸـﺨﻴﺺ ﻧﻘـﺎﻳﺺ ﻉﻤـﺪﻩ و ﺧﻔﻴـﻒ‬ ‫ﳘﺭاﻩ ﺑﺎ ﺳﻨﺪرم هﺎی ژﻧﺘﻴﮏ )ﺟـﺪول ‪ (٣‬در هﻔﺘـﻪ‬

‫ﺳﻮﻧﻮﮔـــﺮاﻓﯽ ‪ ١١ -١۴‬هﻔﺘــــﮕﯽ‬

‫‪١٣٨‬‬

‫‪The 11 – 13 +6 weeks scan‬‬


‫ـﻦ‬ ‫ـﻮدن اﻳـ‬ ‫ـﯽ ﺑـ‬ ‫ـﻮرت ﻃﺒﻴﻌـ‬ ‫ـﺖ‪ .‬در ﺻـ‬ ‫‪ ٢٠-٢٢‬ﻻزم اﺳـ‬ ‫ﺳﻮﻧﻮﮔﺭاﻓﯽ‪ ،‬ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ واﻟﺪﻳﻦ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺧـﺎﻃﺭ‬ ‫داد کﻪ اﺡﺘﻤﺎل داﺷﱳ ﺑﭽﻪ ای ﺑﺎ ﻧﻘـﺺ ﺟـﺪی ﻳـﺎ‬ ‫ﺗﺄﺧﻴﺭ ﺗکﺎﻣﻠﯽ ﻉﺼﺒﯽ ﺑﻴﺸﱰ از ﲨﻌﻴﺖ ﻧﺭﻣﺎل ﻧﻴﺴﺖ‪.‬‬

‫اﻳﺠﺎد ادم ﮔﺮدﻧﯽ‬ ‫در ﺻﻮرت وﺟﻮد ‪ NT‬ﺿﺨﻴﻢ ﺑﺪون ﻉﻠﺖ ﻣﺸﺨﺺ در‬ ‫هﻔﺘﻪ هﺎی ‪ ١٤-١٦‬ﻳﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ ‪ NT‬ﺑﻪ ادم ﮔﺭدﻧﯽ ﻳﺎ‬ ‫ـﺖ‬ ‫ـﺎل ﻉﻔﻮﻧــ‬ ‫ـﻪ ‪ ٢٠-٢٢‬اﺡﺘﻤــ‬ ‫ـﺪروﭘﺲ در هﻔﺘــ‬ ‫هﻴــ‬ ‫ﻣﺎدرزادی و ﻳﺎ ﺳﻨﺪرم ژﻧﺘﻴﮏ ﺑﻴﺸﱰ اﺳـﺖ‪ .‬ﺑﺎﻳـﺪ‬ ‫ﺧﻮن ﻣﺎدر از ﻧﻈﺭ ﺗﻮکﺴﻮﭘﻼﲰﻮز‪ ،‬ﺳﻴﺘﻮﻣﮕﺎﻟﻮوﻳﺭوس‬ ‫و ﭘﺎرووﻳﺭوس ‪ B19‬ﺁزﻣﺎﻳﺶ ﺷـﻮد‪ .‬ﭘـﯽ ﮔﻴـﺭی ﺑـﺎ‬ ‫ﺳﻮﻧﻮﮔﺭاﻓﯽ ﺑﺎﻳﺪ هﺭ ﭼﻬﺎر هﻔﺘﻪ اﳒﺎم ﺷﻮد‪ .‬ﻉﻼوﻩ‬ ‫ﺑﺭ اﻳﻦ ﺑﺎﻳـﺪ ﺟﻬـﺖ ﻳکﺴـﺭی از ﺷـﺭاﻳﻂ ژﻧﺘﻴکـﯽ‬ ‫ﻣﺎﻧﻨـﺪ‬

‫‪atrophy‬‬

‫‪muscular‬‬

‫‪ Spinal‬ﺗﺴـﺖ ‪ DNA‬اﳒـﺎم‬

‫ﺷﻮد‪ ،‬ﺡﺘﯽ اﮔﺭ زﻣﻴﻨﻪ ﺧـﺎﻧﻮادﮔﯽ وﺟـﻮد ﻧﺪاﺷـﺘﻪ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫در ﺻﻮرت وﺟﻮد ادم ﮔﺭدﻧﯽ ﺑﺪون ﻉﻠـﺖ ﻣﺸـﺨﺺ‬ ‫در ﺳﻮﻧﻮﮔﺭاﻓﯽ هﻔﺘﻪ‬

‫‪ ،٢٠-٢٢‬ﺑﺎﻳـﺪ واﻟـﺪﻳﻦ را‬

‫ﻣﻄﻠﻊ کﺭد کﻪ در ‪ ١٠‬درﺻﺪ اﻳﻦ ﻣـﻮارد‪ ،‬اﺡﺘﻤـﺎل‬ ‫اﻳﺠــﺎد هﻴــﺪروﭘﺲ‪ ،‬ﻣــﺭگ ﭘــﺭی ﻧﺎﺗــﺎل و ﻳــﺎ‬ ‫ﺳﻨﺪرم هﺎی ژﻧﺘﻴﮏ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺳـﻨﺪرم ﻧﻮﻧـﺎن وﺟـﻮد‬ ‫دارد‪ .‬ﳘﭽﻨﻴﻦ اﺡﺘﻤﺎل ﺗﺄﺧﻴﺭ ﺗکﺎﻣﻠﯽ‪ -‬ﻉﺼﺒﯽ‪٣/٥ ،‬‬ ‫درﺻﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﺳﻮﻧﻮﮔـــﺮاﻓﯽ ‪ ١١ -١۴‬هﻔﺘــــﮕﯽ‬

‫‪١٣٩‬‬

‫‪The 11 – 13 +6 weeks scan‬‬


‫* اﻓﺰاﻳﺶ ‪ NT‬در ﺳﻮﻧﻮﮔﺮاﻓﯽ هﻔﺘﻪ هﺎﯼ ‪ ،١١-١٤‬ﻳﮏ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻓﻨﻮﺕﻴﭙﯽ‬ ‫ﺵﺎﻳﻊ ﻧﻘﺎﻳﺺ ﮐﺮوﻡﻮزوﻡﯽ‪ ،‬ﻧﺎهﻨﺠﺎرﯼ ه ﺎﯼ ﺟﻨﻴﻨ ﯽ و ﺳ ﻨﺪرم ه ﺎﯼ‬ ‫ژﻧﺘﻴﮑﯽ ﻡﯽ ﺑﺎﺵﺪ‪.‬‬ ‫* ﺵﻴﻮع ﻧﺎهﻨﺠﺎرﯼ هﺎﯼ ﺟﻨﻴﻨﯽ و ﭘﻴﺶ ﺁﮔﻬﯽ ﺑﺪ ﺟﻨﻴﻦ ﺑﻄﻮر ﺕﺼﺎﻋﺪﯼ‬ ‫ﺑ ﺎ اﻓ ﺰاﻳﺶ ‪ ،NT‬ﺑﻴﺸ ﺘﺮ ﻡ ﯽ ﺵ ﻮد‪ .‬ﺑ ﺎ اﻳ ﻦ ﺣ ﺎل واﻟ ﺪﻳﻦ ﺑﺎﻳ ﺪ ﻡﻄﻠ ﻊ‬ ‫ﺵ ﻮﻧﺪ ﮐ ﻪ اﺣﺘﻤ ﺎل ﺕﻮﻟ ﺪ ﺑﭽ ﻪ ﺑ ﺪون ﻧﻘ ﺎﻳﺺ ﻋﻤ ﺪﻩ‪ ،‬در ﺻ ﻮرت وﺟ ﻮد‬ ‫‪ ٩٠‬درﺻﺪ‪ ،‬در ﺻﻮرت‬ ‫‪ NT‬ﺑﻴﻦ ﺻﺪﮎ ‪ ٩٥‬و ‪ ،٩٩‬ﺑﻴﺸﺘﺮ از‬ ‫‪ NT‬ﺑ ﻴﻦ ‪ ٣/٥ -٤/٤‬ﻡﻴﻠ ﯽ ﻡﺘ ﺮ ‪ ٧٠‬درﺻ ﺪ‪ ٤/٥ -٥/٤ ،NT ،‬ﻡﻴﻠ ﯽ‬ ‫ﻡﺘ ﺮ‪ ٥٠ ،‬درﺻ ﺪ و ‪ NT‬ﺑ ﻴﻦ ‪ ٥/٥ -٦/٤‬ﻡﻴﻠ ﯽ ﻡﺘ ﺮ‪ ٣٠ ،‬درﺻ ﺪ و‬ ‫ﻧﻬﺎﻳﺘٌﺎ در ﺻﻮرﺕﯽ ﮐﻪ ‪ NT‬ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻳﺎ ﻡﺴﺎوﯼ ‪ ٦/٥‬ﻡﻴﻠﯽ ﻡﺘﺮ ﺑﺎﺵﺪ‪١٥ ،‬‬ ‫درﺻﺪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫* ﺕﻌﺪاد زﻳﺎدﯼ از ﻧﻘﺎﻳﺺ ﺟﻨﻴﻨﯽ هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ اﻓ ﺰاﻳﺶ ‪ NT‬را ﻡ ﯽ ﺕ ﻮان‬ ‫ﺕﺎ ﻗﺒﻞ از ‪ ١٤‬هﻔﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﺕﺴﺖ هﺎﯼ ﺥﺎص ﺕﺸﺨﻴﺺ داد‪.‬‬

‫ﺳﻮﻧﻮﮔـــﺮاﻓﯽ ‪ ١١ -١۴‬هﻔﺘــــﮕﯽ‬

‫‪١٤٠‬‬

‫‪The 11 – 13 +6 weeks scan‬‬


‫ﻣﻨﺎﺑﻊ‬ Brady AF, Pandya PP, Yuksel B, Greenough A, Patton MA, Nicolaides KH. Outcome of chromosomally normal livebirths with increased fetal nuchal translucency at 10-14 weeks’ gestation. J Med Genet 1998; 35:222-4. Hyett JA, Moscoso G, Nicolaides KH. Abnormalities of the heart and great arteries in first trimester chromosomally abnormal fetuses. Am J Med Genet 1997; 69:207-16. Hyett J, Perdu M, Sharland G, Snijders R, Nicolaides KH. Using fetal nuchal translucency to screen for major congenital cardiac defects\at 10-14 weeks of gestation: population based cohort study. BJM 1999 ; 318:81-5. Liao AW, Sebire NJ, Geerts L, Cicero S, Nicolaides KH. Megacystis at 10-14 weeks of gestation: Chromosomal defects and outcome according to bladder length. Ultrasound Obstet Gynecol 2003; 21:338-41. Makrydimas G, Sotiriadis A, Loannidis JP. Screening performance of first-trimester nuchal translucency for major cardiac defects: a meta-analysis. Am J Obstet Gynecol 2003; 189:1330-5.

The 11 – 13 +6 weeks scan

١٤١

‫ هﻔﺘــــﮕﯽ‬١١ -١۴ ‫ﺳﻮﻧﻮﮔـــﺮاﻓﯽ‬


Matias A, Huggon I, Areias JC, Montenegro N, Nicolaides KH. Cardiac defects in chromosomally normal fetuses with abnormal ductus venosus blood flow at 10-14 weeks. Ultrasound Obstet Gynecol 1999; 14: 307-10. Michailidis

GD,

Economides

DL.

Nuchal

translucency

measurement and pregnancy outcome in karyotypically normal fetuses. Ultrasound Obstet Gynecol 2001; 17:102-5. Nicolaides KH, Warenski JC, Rodeck CH. The relationship of fetal plasma protein concentration and hemoglobin level to the development of hydrops in rhesus isoimmunization. Am J Obstet Gynecol 1985; 1:152 : 341-4. Nicolaides KH, Soothill PW, Clewell WH, Rodeck CH, Mibashan R, Campbell S. Fetal haemoglobin measurment in the assessment of red cell isoimmunisation. Lancet 1988; 1:1073-5. Sebire NJ, Snijders RJM, Davenport M, Greenough A, Nicolaides KH . Fetal nuchal translucency thickness at 10-14 weeks of

gestation and congenital diaphragmatic hernia.

Obstet Gynecol 1997; 90 : 943-7.

The 11 – 13 +6 weeks scan

١٤٢

‫ هﻔﺘــــﮕﯽ‬١١ -١۴ ‫ﺳﻮﻧﻮﮔـــﺮاﻓﯽ‬


Sebire NJ, Bianco D, Snijders RJM, Zuckerman M, Nicolaides KH.

Increased fetal nuchal translucency thickness at 10-14

weeks: is screening for maternal-fetal infection necessary? BJOG 1997; 104 : 212-5. Snijders RJm, Brizot ML, Faria M, Nicolaides KH. Fetal exomphalos at 11-14 weeks of gestation. J Ultrasound Med 1995; 14 : 569-74. Snijders RJM, Noble P, Sebire N, Souka A, Nicolaides KH. UK multicentre project on assessment of risk of trisomy 21 by maternal age and fetal nuchal translucency thickness at 10-14 weeks of gestation. Lancet 1998 ; 351 : 343-6. Souka AP, Von Kaisenberg CS, Hyett JA, Sonek JD, Nicolaides KH. Increased nuchal translucency with normal karyotype. Am J Obstet Gynecol 2004; 192 : 1645-9. Souka AP, Krampl E, Bakalis S, Heath V, Nicolaides KH. Outcome of pregnancy in chromosomally normal fetuses with increased nuchal translucency in the first trimester. Ultrasound Obstet Gynecol 2001; 18 : 9-17.

The 11 – 13 +6 weeks scan

١٤٣

‫ هﻔﺘــــﮕﯽ‬١١ -١۴ ‫ﺳﻮﻧﻮﮔـــﺮاﻓﯽ‬


Von Kaisenberg CS, Krenn V, Ludwig M, Nicolaides KH, Brand-Saberi B. Morphological classification of nuchal skin in fetuses with trisomy 21, 18 and 13 at 12-18 weeks and in a trisomy 16 mouse. Anat Embryol 1998 ; 197 : 105-24. Von Kaisenberg CS, Nicolaides KH, Brand-Saberi B. Lymphatic vessel hypoplasia in fetuses with Turner syndrome. Hum Reprod 1999; 14 : 823-6.

The 11 – 13 +6 weeks scan

١٤٤

‫ هﻔﺘــــﮕﯽ‬١١ -١۴ ‫ﺳﻮﻧﻮﮔـــﺮاﻓﯽ‬


‫ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم‬ ‫ﭼﻨﺪ ﻗـﻠـﻮﻳــﯽ‬ ‫ﭼﻨﺪ ﻗﻠﻮﻳﯽ در اﺛﺭ ﲣﻤﮏ ﮔﺬاری و ﻟﻘﺎح ﺑـﻴﺶ‬ ‫از ﻳﮏ ﲣﻤﮏ اﻳﺠﺎد ﻣﻴﺸﻮد‪ .‬در اﻳﻦ ﻣﻮارد ﺟﻨـﻴﻦ‬ ‫هﺎ از ﻧﻈﺭ ژﻧﺘﻴکﯽ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻨﺪ و ﭼﻨﺪ زﻳﮕﻮﺗﯽ ﻳـﺎ‬ ‫ﻏﻴﺭ ﳘﺴﺎن ﻧﺎﻣﻴﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ـﻮدﻩ‬ ‫ـﻴﻢ ﺗـ‬ ‫ـﺭ ﺗﻘﺴـ‬ ‫ـﻮﻳﯽ در اﺛـ‬ ‫ـﺪ ﻗﻠـ‬ ‫ـﺎهﯽ ﭼﻨـ‬ ‫ﮔـ‬ ‫اﻣﱪﻳﻮﻧﻴﮏ و اﻳﺠـﺎد دو ﻳـﺎ ﭼﻨـﺪ ﺟﻨـﻴﻦ اﻳﺠـﺎد‬ ‫ﻣﯽ ﺷـﻮد‪ .‬در اﻳـﻦ ﺻـﻮرت ﺟﻨـﻴﻦ هـﺎ ﳘﺴـﺎن ﻳـﺎ‬ ‫ﻣﻮﻧﻮزﻳﮕﻮت هﺴﺘﻨﺪ‪ .‬در ﲤﺎم ﻣـﻮارد ﺡﺎﻣـﻞ‬

‫ﭼﻨـﺪ‬

‫زﻳﮕﻮﺗﯽ هﺭ ﺟﻨﻴﻦ کﻴﺴﻪ ﺁﻣﻨﻴﻮن‪ ،‬کﻮرﻳـﻮن و ﺟﻔـﺖ‬ ‫ﺟﺪا دارد )ﭘﻠـﯽ کﻮرﻳﻮﻧﻴـﮏ(‪ ،‬در ﺡـﺎﻟﯽ کـﻪ در‬ ‫ﺡﺎﻣﻠﮕﯽ هﺎی ﻣﻮﻧﻮزﻳﮕﻮت ﳑکﻦ اﺳﺖ ﳘﻪ ﺟﻨﻴﻦ هﺎ ﻳﮏ‬ ‫ـﺖ )ﻣﻮﻧﻮکﻮرﻳـ‬ ‫ﺟﻔـ‬ ‫ـﻮن(‪،‬‬

‫ـﻮن‬ ‫ـﻪ ﺁﻣﻨﻴـ‬ ‫ـﺎ ﻳ ـﮏ کﻴﺴـ‬ ‫ﻳـ‬

‫)ﻣﻮﻧﻮﺁﻣﻨﻴﻮن( داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻳـﺎ ﺡﺘـﯽ ارﮔـﺎن‬ ‫هﺎی ﺟﻨﻴﻨﯽ ﻣﺸﱰک داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ )دو ﻗﻠﻮهـﺎی ﲠـﻢ‬ ‫ﭼﺴﺒﻴﺪﻩ ﻳﺎ ﺳﻴﺎﻣﯽ(‪.‬‬ ‫در ﻳﮏ ﺳﻮم دو ﻗﻠﻮهـﺎی ﻣﻮﻧﻮزﻳﮕـﻮت ﺗﻘﺴـﻴﻢ‬ ‫ﺗﻮدﻩ ﺟﻨﻴﻨﯽ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳـﻪ روز از ﻟﻘـﺎح اﳒـﺎم‬ ‫ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﻨﺠﺭ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﺟﻔﺖ و کﻴﺴـﻪ ﺁﻣﻨﻴـﻮن‬ ‫ﺟﺪا ﻣﯽ ﺷﻮد )دی کﻮرﻳﻮن‪ -‬دی ﺁﻣﻨﻴﻮن؛ ﺷـکﻞ ‪.(١‬‬ ‫در ﺻﻮرت ﺟـﺪا ﺷـﺪن ﺑﻌـﺪ از روز ﺳـﻮم ارﺗﺒـﺎط‬

‫ﺳﻮﻧﻮﮔـــﺮاﻓﯽ ‪ ١١ -١۴‬هﻔﺘــــﮕﯽ‬

‫‪١٤٥‬‬

‫‪The 11 – 13 +6 weeks scan‬‬


‫ﻉﺭوﻗﯽ ﺑﻴﻦ دو ﺟﻔﺖ وﺟـﻮد دارد )ﻣﻮﻧﻮکﻮرﻳـﻮن(‪،‬‬ ‫ـﺎد‬ ‫ـﻪ اﻳﺠـ‬ ‫ـﺭ ﺑـ‬ ‫ـﻢ ﻣﻨﺠـ‬ ‫ـﺪ از روز ‪‬ـ‬ ‫ـﺪن ﺑﻌـ‬ ‫ـﺪا ﺷـ‬ ‫ﺟـ‬ ‫ﻣﻮﻧﻮکﻮرﻳﻮن‪ -‬ﻣﻮﻧﻮﺁﻣﻨﻴﻮن‬

‫ﻣـﯽ ﺷـﻮد و ﺑﻌـﺪ از‬

‫روز دوازدهﻢ ﺑﺎﻉﺚ ﺗﺸکﻴﻞ دو ﻗﻠﻮهﺎی ﲠﻢ ﭼﺴﺒﻴﺪﻩ‬ ‫ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬

‫اﭘﻴﺪﻡﻴﻮﻟﻮژﯼ‬ ‫ﺑﻄﻮر کﻠﯽ ﻳﮏ درﺻـﺪ ﺡـﺎﻣﻠﮕﯽ هـﺎ‪ ،‬دو ﻗﻠـﻮ‬ ‫هﺴﺘﻨﺪ‪ .‬از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد دو ﺳﻮم دی زﻳﮕـﻮت و ﻳـﮏ‬ ‫ﺳﻮم ﻣﻮﻧﻮزﻳﮕﻮت هﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺷﻴﻮع دو ﻗﻠﻮﻳﯽ دی زﻳﮕﻮت در ﻧﮋادهﺎی ﳐﺘﻠﻒ‬ ‫ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻄﻮری کﻪ در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺁﻓﺭﻳﻘﺎ‪،‬‬ ‫‪ ٥‬ﺑﺭاﺑﺭ ﺑﻴﺸﱰ و در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺁﺳـﻴﺎﻳﯽ ﻧﺼـﻒ‬ ‫ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬از ﻉﻮاﻣﻞ دﻳﮕـﺭ ﻣـﺆﺛﺭ ﺑـﺭ ﺷـﻴﻮع دو‬ ‫ﻗﻠــﻮﻳﯽ ﻣــﯽ ﺗــﻮان ﺳــﻦ ﻣــﺎدر )‪ ٢‬درﺻــﺪ در ‪٣٥‬‬ ‫ﺳﺎﻟﮕﯽ(‪ ،‬ﭘﺎرﻳﺘﯽ )‪ ٢‬درﺻﺪ ﺑﻌﺪ از ﭼﻬﺎر ﺡﺎﻣﻠﮕﯽ(‬ ‫و ﻧــﻮع ﺡــﺎﻣﻠﮕﯽ )‪ ٢٠‬درﺻــﺪ در ﺻــﻮرت اﻟﻘــﺎی‬ ‫ﲣﻤﮏ ﮔﺬاری( را ﻧﺎم ﺑﺭد‪.‬‬ ‫ﻧﮋاد‪ ،‬ﺳﻦ ﻣﺎدر و ﭘﺎرﻳﺘﯽ اﺛـﺭی ﺑـﺭ ﺷـﻴﻮع‬ ‫ـﻮرت‬ ‫ـﯽ در ﺻـ‬ ‫ـﺪ وﻟـ‬ ‫ـﻮت ﻧﺪارﻧـ‬ ‫ـﻮﻳﯽ ﻣﻮﻧﻮزﻳﮕـ‬ ‫دو ﻗﻠـ‬ ‫اﻟﻘﺎی ﺡﺎﻣﻠﮕﯽ و ﻟﻘﺎح ﺧﺎرج رﲪﯽ )‪ ،(IVF‬اﺡﺘﻤﺎل‬ ‫ﭼﻨﺪ ﻗﻠﻮﻳﯽ ﻣﻮﻧﻮزﻳﮕﻮت دو ﺗﺎ ﺳﻪ ﺑﺭاﺑﺭ اﻓـﺰاﻳﺶ‬ ‫ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ‪ .‬اﮔﺭ ﭼﻪ ﻉﻠﺖ ﺁن کﺎﻣﻼ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻴﺴﺖ وﻟـﯽ‬ ‫ﺑﻨﻈﺭ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺑـﺪﻟﻴﻞ ﺗﻐﻴﻴـﺭات اﻳﺠـﺎد ﺷـﺪﻩ در‬ ‫زوﻧﺎﭘﻠﻮﺳﻴﺪا )‪ (Zona pellucida‬ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﺳﻮﻧﻮﮔـــﺮاﻓﯽ ‪ ١١ -١۴‬هﻔﺘــــﮕﯽ‬

‫‪١٤٦‬‬

‫‪The 11 – 13 +6 weeks scan‬‬


‫در ﺑﻴﺴﺖ ﺳﺎل اﺧﻴﺭ‪ ،‬ﻣﻴﺰان دو ﻗﻠﻮﻳﯽ‪ -‬ﲞﺼﻮص‬ ‫دی زﻳﮕﻮت‪ -‬اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬ﺡﺪس زدﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد‬ ‫کﻪ ﺡﺪود ﻳﮏ ﺳـﻮم اﻳـﻦ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺑـﺪﻟﻴﻞ ﺗـﺄﺧﻴﺭ‬ ‫ﺡﺎﻣﻠﮕﯽ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻦ ﻣﺎدر هﻨﮕﺎم ﺡﺎﻣﮕﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪،‬‬ ‫ٌ ﺑﺪﻟﻴﻞ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از‬ ‫وﻟﯽ ﻉﻤﺪﺗﺎ‬ ‫‪Techniques‬‬

‫‪Reproductive‬‬

‫روﺷﻬﺎی‬

‫‪(ART) Assisted‬‬

‫ـﯽ‬ ‫ﻣـ‬

‫ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﺷﮑﻞ ‪. ١‬‬

‫در دو ﻗﻠﻮهﺎی ﻣﻮﻧﻮزﻳﮕﻮت‪ ،‬ﺟﺪا ﺷـﺪن در ﺳـﻪ‬

‫روز اول ﺑﻌﺪ از ﻟﻘﺎح ﻣﻨﺠﺭ ﺑﻪ ﺡﺎﻣﻠﮕﯽ دی کﻮرﻳـﻮن‪،‬ﺑﻴﻦ‬ ‫روزهﺎی ﺳﻮم و ‪‬ﻢ ﻣﻨﺠﺭ ﺑﻪ ﻣﻮﻧﻮکﻮرﻳـﻮن‪ -‬دی ﺁﻣﻨﻴـﻮن و‬ ‫ﺑــﻴﻦ روز ‪‬ــﻢ و دوازدهــﻢ ﻣﻨﺠــﺭ ﺑــﻪ ﻣﻮﻧﻮکﻮرﻳــﻮن‪،‬‬ ‫ﻣﻮﻧﻮﺁﻣﻴﻨﻮن ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬ﺟﺪاﻳﯽ ﺑﻌﺪ از روز دوازدهﻢ ﻣﻨﺠـﺭ‬ ‫ﺑﻪ دو ﻗﻠﻮهﺎی ﲠﻢ ﭼﺴﺒﻴﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬

‫ﺳﻮﻧﻮﮔـــﺮاﻓﯽ ‪ ١١ -١۴‬هﻔﺘــــﮕﯽ‬

‫‪١٤٧‬‬

‫‪The 11 – 13 +6 weeks scan‬‬


‫ﺕﻌﻴﻴﻦ زﻳﮕﻮﺳﻴﺘﯽ و ﮐﻮرﻳﻮﻧﻴﺴﻴﺘﯽ‬ ‫زﻳﮕﻮﺳﻴﺘﯽ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ‪ DNA‬اﻣکﺎن ﭘﺬﻳﺭ‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺭای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ‪ DNA‬ﺑﺎﻳﺪ ‪ ،CVS‬ﺁﻣﻨﻴﻮﺳـﻨﺘﺰ‬ ‫ـﻴﻦ‬ ‫ـﺖ ﺗﻌﻴــ‬ ‫ـﺎم داد‪ .‬ﺟﻬــ‬ ‫ـﻨﺘﺰ اﳒــ‬ ‫ـﺎ کﻮردوﺳــ‬ ‫ﻳــ‬ ‫کﻮرﻳﻮﻧﻴﺴﻴﺘﯽ‬

‫ﻣـﯽ ﺗـﻮان از ﺳـﻮﻧﻮﮔﺭاﻓﯽ – ﺑـﺎ‬

‫ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺲ ﺟﻨﻴﻦ هﺎ‪ ،‬ﺗﻌﺪاد ﺟﻔـﺖ و ﺧﺼﻮﺻـﻴﺎت‬ ‫ﻏﺸـــﺎی ﺑـــﻴﻦ دو ﺟﻨـــﻴﻦ‪ -‬اﺳـــﺘﻔﺎدﻩ کـــﺭد‬ ‫)‪(Monteagudo et al 1994‬‬

‫‪.‬‬

‫دو ﺟــﻨﺲ ﳐــﺎﻟﻒ ﻧﺸــﺎﻧﺪهﻨﺪﻩ دی زﻳﮕــﻮت و‬ ‫ﺑﻨﺎﺑﺭاﻳﻦ دی کﻮرﻳﻮن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬وﻟـﯽ ﺡـﺪود ﻳـﮏ‬ ‫ﺳﻮم ﺟﻨﻴﻦ هـﺎی دو ﻗﻠـﻮ‪ ،‬هـﻢ ﺟـﻨﺲ هﺴـﺘﻨﺪ کـﻪ‬ ‫ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ دی زﻳﮕﻮت ﻳﺎ ﻣﻮﻧﻮزﻳﮕﻮت ﺑﺎﺷـﻨﺪ‪ .‬در‬ ‫اﻳﻦ ﺡﺎﻟﺖ اﮔﺭ دو ﺟﻔﺖ ﺟﺪا وﺟﻮد داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ‪،‬‬ ‫ﺡﺎﻣﻠﮕﯽ دی زﻳﮕﻮت اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺎ اﻳﻦ ﺡﺎل در ﺧﻴﻠﯽ از‬ ‫ﻣﻮارد‪ ،‬ﺟﻔﺖ هﺎ ﲠـﻢ ﭼﺴـﺒﻴﺪﻩ اﻧـﺪ و ﺑﻨـﺎﺑﺭاﻳﻦ‬ ‫ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺸکﻞ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫در ﺟﻨﻴﻦ هﺎی دی کﻮرﻳـﻮن ‪ ،‬ﻏﺸـﺎی ﺑـﻴﻦ دو‬ ‫ﺟﻨﻴﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﻳﮏ ﻏﺸﺎی کﻮرﻳﻮن ﻣﺭکﺰی در وﺳﻂ و دو‬ ‫ﻏﺸﺎی‬

‫ﺁﻣﻨﻴﻮن در ﻃﺭﻓﻴﻦ ﺁن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬در ﺡـﺎﻟﯽ‬

‫کﻪ ﺟﻨﻴﻦ هﺎی ﻣﻮﻧﻮکﻮرﻳﻮن ﻓﻘـﻂ ﺗﻮﺳـﻂ دو ﻏﺸـﺎی‬ ‫ﺁﻣﻨﻴﻮن از هﻢ ﺟﺪا ﻣﯽ ﺷـﻮﻧﺪ‪ .‬ﲠﱰﻳـﻦ راﻩ ﺑـﺭای‬ ‫ﺗﺸﺨﻴﺺ کﻮرﻳﻮﻧﻴﺴﻴﺘﯽ‪ ،‬اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺳﻮﻧﻮﮔﺭاﻓﯽ در‬ ‫هﻔﺘــﻪ هــﺎی ‪ ٦-٩‬ﺡــﺎﻣﻠﮕﯽ اﺳــﺖ‪ .‬در دوﻗﻠــﻮﻳﯽ‬

‫ﺳﻮﻧﻮﮔـــﺮاﻓﯽ ‪ ١١ -١۴‬هﻔﺘــــﮕﯽ‬

‫‪١٤٨‬‬

‫‪The 11 – 13 +6 weeks scan‬‬


‫دی کﻮرﻳﻮن‪ ،‬ﻳﮏ ﻏﺸﺎی ﺿﺨﻴﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﭙﺘﻮم ﺑﻴﻦ دو‬ ‫کﻴﺴﻪ ﺁﻣﻨﻴﻮن دﻳﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬اﻳﻦ ﻏﺸﺎ ﺑـﻪ ﻣـﺭور‬ ‫زﻣﺎن ﻧﺎزک ﺗﺭ ﻣﯽ ﺷﻮد‪،‬وﻟﯽ در ﳏﻞ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺟﻔﺖ‬ ‫ﺿﺨﻴﻢ ﺗﺭ اﺳﺖ و ﺑﺼﻮرت ﻳﮏ ﻣﺜﻠـﺚ ﺑﺭاﺡﺘـﯽ دﻳـﺪﻩ‬ ‫ﻣــﯽ ﺷــﻮد‪ .‬اﻳــﻦ ﺑﺎﻓــﺖ ﻣﺜﻠﺜــﯽ را ﻧﺸــﺎﻧﻪ‬ ‫ﻻﻣﺒﺪا)‪ (Lamda sign‬ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪(Monteagudo et al 2000, Sepulveda et al 1996,1997,‬‬ ‫‪Bessis et al 1981).‬‬ ‫ارزﻳﺎﺑﯽ ﻏﺸﺎی ﺑﻴﻦ دو ﺟﻨﻴﻦ در ﺳﻮﻧﻮﮔﺭاﻓﯽ‬ ‫ـﺎﻧﻪ‬ ‫ـﻮد ﻧﺸـ‬ ‫ـﺪم وﺟـ‬ ‫ـﺎ ﻉـ‬ ‫ـﻮد ﻳـ‬ ‫ـﯽ و وﺟـ‬ ‫‪ ١١-١٤‬هﻔﺘﮕـ‬ ‫ﻻﻣﺒﺪا)ﺷکﻞ ‪ ،( ٢‬ﻳـﮏ روش ﻣﻄﻤـﺌﻦ ﺑـﺭای ﺗﻌﻴـﻴﻦ‬ ‫کﻮرﻳﻮﻧﻴﺴﻴﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺭﻓﺖ ﺡﺎﻣﻠﮕﯽ ﻻﻳـﻪ‬ ‫کﻮرﻳﻮن ﺑﻴﻦ ﻏﺸﺎهﺎی ﺁﻣﻨﻴﻮن از ﺑـﻴﻦ ﻣـﯽ رود و‬ ‫دﻳﺪن ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻻﻣﺒﺪا ﻣﺸکﻞ ﺗﺭ ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬ﺗـﺎ ﺑﻴﺴـﺖ‬ ‫هﻔﺘﮕﯽ ﻓﻘﻂ‬

‫‪ ٨٥‬درﺻﺪ ﺡـﺎﻣﻠﮕﯽ هـﺎی دی کﻮرﻳـﻮن‬

‫ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻻﻣﺒﺪا را دارﻧﺪ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺭاﻳﻦ ﻧﺪﻳﺪن ﻧﺸﺎﻧﻪ‬ ‫ﻻﻣﺒﺪا در هﻔﺘﻪ ﺑﻴﺴﺖ و ﺑﻌـﺪ از ﺁن ﺑـﻪ ﻣﻨﺰﻟـﻪ‬ ‫ﻣﻮﻧﻮکﻮرﻳﻮن ﺑﻮدن ﻧﻴﺴـﺖ و ﳕـﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ اﺡﺘﻤـﺎل‬ ‫دی کﻮرﻳﻮن ﺑﻮدن را رد کﻨﺪ‪.‬وﻟﯽ از ﺁﳒـﺎﻳﯽ کـﻪ‬ ‫در دوﻗﻠﻮهﺎی ﻣﻮﻧﻮکﻮرﻳﻮن ﻧﺸـﺎﻧﻪ ﻻﻣﺒـﺪا وﺟـﻮد‬ ‫ﻧﺪارد‪،‬دﻳﺪن ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻻﻣﺒﺪا در هﺭ ﺳﻦ ﺡﺎﻣﻠﮕﯽ ﺑـﻪ‬ ‫ﻣﻨﺰﻟﻪ دی کﻮرﻳﻮن ﺑﻮدن اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﺳﻮﻧﻮﮔـــﺮاﻓﯽ ‪ ١١ -١۴‬هﻔﺘــــﮕﯽ‬

‫‪١٤٩‬‬

‫‪The 11 – 13 +6 weeks scan‬‬


‫ﺷــــﮑﻞ ‪٢‬‬

‫‪ .‬ﺗﻈــــﺎهﺭ ﺳــــﻮﻧﻮﮔﺭاﻓﻴﮏ دوﻗﻠﻮهــــﺎی‬

‫ﻣﻮﻧﻮکﻮرﻳﻮن)ﭼﭗ( و دی کﻮرﻳﻮن)راﺳﺖ( در ‪ ١٢‬هﻔﺘﮕﯽ‪.‬ﺗﻮﺟﻪ‬ ‫کﻨﻴﺪ کﻪ در هﺭ دو ﻣﻮرد ﻳﮏ ﺟﻔﺖ وﺟﻮد دارد وﻟـﯽ در‬ ‫دی کﻮرﻳﻮن ﮔﺴﱰش ﺟﻔﺖ ﺑﻴﻦ دو ﻏﺸﺎ)ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻻﻣﺒـﺪا( وﺟـﻮد‬ ‫دارد‪.‬‬

‫ﺳﻮﻧﻮﮔـــﺮاﻓﯽ ‪ ١١ -١۴‬هﻔﺘــــﮕﯽ‬

‫‪١٥٠‬‬

‫‪The 11 – 13 +6 weeks scan‬‬


‫ﮐﻮرﻳﻮﻧﻴﺴﻴﺘﯽ و ﻋﻮارض ﺣﺎﻡﻠﮕﯽ‬ ‫ﺳﻘﻂ ﺟﻨﻴﻦ‬ ‫در ﺡﺎﻣﻠﮕﯽ هﺎی ﺗﮏ ﻗﻠـﻮ در ﺻـﻮرت زﻧـﺪﻩ‬ ‫ﺑﻮدن ﺟﻨﻴﻦ در ﺳﻮﻧﻮﮔﺭاﻓﯽ ‪ ١١-١٤‬هﻔﺘﮕﯽ‪ ،‬اﺡﺘﻤﺎل‬ ‫ﺳﻘﻂ ﺟﻨﻴﻦ ﻗﺒﻞ از ﺑﻴﺴﺖ و ﭼﻬﺎر هﻔﺘﮕﯽ ﺡﺪود ﻳـﮏ‬ ‫درﺻــﺪ اﺳــﺖ‪ .‬ﻣﻴــﺰان از دﺳــﺖ دادن ﺟﻨــﻴﻦ در‬ ‫ـﺎی دی کﻮرﻳﻮن‪،‬ﺡـــﺪود دو درﺻـــﺪ و در‬ ‫دوﻗﻠﻮهــ‬ ‫ً ‪ ١٠‬درﺻﺪ اﺳﺖ‬ ‫ﻣﻮﻧﻮکﻮرﻳﻮن ﺗﻘﺭﻳﺒﺎ‬ ‫)‪1997a‬‬

‫‪al‬‬

‫‪et‬‬

‫‪(Sebire‬‬

‫ـﻪ در‬ ‫ـﺰان ﺑـﺎﻻی ﻣﻮرﺗﺎﻟﻴﺘـ‬ ‫‪ .‬ﻣﻴـ‬

‫ﺡــﺎﻣﻠﮕﯽ هــﺎی ﻣﻮﻧﻮکﻮرﻳــﻮن ﺑــﺪﻟﻴﻞ ﺳــﻨﺪرم‬ ‫ﺗﺭاﻧﺴــــــﻔﻮزﻳﻮن ﺑــــــﻴﻦ ﻗــــــﻞ هــــــﺎ‬ ‫)‪ (TTTS : Twin to Twin Transfusion Syndrome‬ﺷـﺪﻳﺪ‬ ‫و زودرس‬

‫ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫کﺎهﺶ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻻی ﻣﻮرﺗﺎﻟﻴﺘﻪ دو ﻗﻠﻮهﺎ‬ ‫ﻣﻴﺴﺭ ﳕﯽ ﺷﻮد ﻣﮕﺭ ﺑـﺎ ﺗﻌﻴـﻴﻦ کﻮرﻳﻮﻧﻴﺴـﻴﺘﯽ در‬ ‫اواﻳﻞ ﺡﺎﻣﻠﮕﯽ‪ ،‬ﺑﺎاﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺳﻮﻧﻮﮔﺭاﻓﯽ ‪١١-١٤‬‬ ‫هﻔﺘﮕــﯽ‪ ،‬ﻣﺭاﻗﺒــﺖ دﻗﻴــﻖ و درﻣــﺎن ﻣﻨﺎﺳــﺐ ﺑــﺎ‬ ‫کﻮﺁﮔﻮﻻﺳــﻴﻮن ﻉــﺭوق ﻣﺸــﱰک ﺟﻔــﺖ ﺑــﺎ ﻟﻴــﺰر‬ ‫اﻧﺪوﺳـــــکﻮﭘﻴﮏ در ﻣـــــﻮارد ‪ TTTS‬ﺷـــــﺪﻳﺪ‬ ‫)‪.(Ville et al 1995, Senat et al 2004‬‬

‫ﺳﻮﻧﻮﮔـــﺮاﻓﯽ ‪ ١١ -١۴‬هﻔﺘــــﮕﯽ‬

‫‪١٥١‬‬

‫‪The 11 – 13 +6 weeks scan‬‬


‫ﻡﺮگ و ﻡﻴﺮ ﭘﺮﯼ ﻧﺎﺕﺎل‬ ‫ﻣﺭگ و ﻣﻴﺭ ﭘﺭی ﻧﺎﺗـﺎل در دو ﻗﻠﻮهـﺎ ﭘـﻨﺞ‬ ‫ﺑﺭاﺑﺭ ﺗﮏ ﻗﻠﻮهﺎﺳﺖ‪ .‬دﻟﻴـﻞ ﻉﻤـﺪﻩ اﻳـﻦ اﻓـﺰاﻳﺶ‬ ‫ﻣﻮرﺗﺎﻟﻴﺘﻪ‪ ،‬ﻉﻮارض ﻣﺭﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺎرﺳﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ و‬ ‫در دو ﻗﻠﻮهﺎی ﻣﻮﻧﻮکﻮرﻳﻮن )‪ ٥‬درﺻـﺪ( ﺑﻴﺸـﱰ از‬ ‫دی کﻮرﻳﻮن )‪ ٢‬درﺻﺪ( اﺳـﺖ ) ‪.(Sebire et al 1997a‬‬ ‫در دو ﻗﻠﻮهﺎی ﻣﻮﻧﻮکﻮرﻳﻮن ‪،‬‬

‫‪ TTTS‬ﻉﻠﺖ اﻓﺰاﻳﺶ‬

‫ﻣﻮرﺗﺎﻟﻴﺘﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫زاﻳﻤﺎن زودرس‬ ‫ﻣﻬﻤﱰﻳﻦ ﻉﺎرﺿﻪ ﳘﻪ ﺡﺎﻣﻠﮕﯽ هﺎ زاﻳﻤـﺎن ﻗﺒـﻞ‬ ‫از ﺗﺭم ﲞﺼﻮص ﻗﺒﻞ از هﻔﺘﻪ ‪ ٣٢‬ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺗﻘﺭﻳﺒﺎ‬ ‫ً‬ ‫ﳘﻪ ﺟﻨﻴﻦ هﺎﻳﯽ کﻪ ﻗﺒﻞ از ‪ ٢٤‬هﻔﺘﮕﯽ ﺑـﺪﻧﻴﺎ ﻣـﯽ‬ ‫ً ﳘﻪ‬ ‫ﺁﻳﻨﺪ‪ ،‬ﻣﯽ ﻣﻴﺭﻧﺪ و ﺗﻘﺭﻳﺒﺎ‬ ‫ﺷﺪﻩ‬

‫ﺟﻨﻴﻦ هﺎی ﻣﺘﻮﻟﺪ‬

‫ﺑﻌﺪ از ‪ ٣٢‬هﻔﺘﮕﯽ‪ ،‬زﻧـﺪﻩ ﻣـﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ‪ .‬در‬

‫ﺻﻮرت ﺗﻮﻟﺪ ﺑﻴﻦ ‪ ٢٤‬و ‪ ٣٢‬هﻔﺘﮕـﯽ‪ ،‬اﺡﺘﻤـﺎل ﻣـﺭگ‬ ‫ﻧﻮزادی و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ زﻳﺎد اﺳﺖ‪ .‬اﺡﺘﻤـﺎل زاﻳﻤـﺎن‬ ‫ﺑﻴﻦ ‪ ٢٤‬و ‪ ٣٢‬هﻔﺘﮕﯽ در ﺡـﺎﻣﻠﮕﯽ هـﺎی ﺗـﮏ ﻗﻠـﻮ‬ ‫ﺡﺪود ﻳﮏ درﺻـﺪ‪ ،‬در دو ﻗﻠﻮهـﺎی‬

‫دی کﻮرﻳـﻮن ‪٥‬‬

‫درﺻﺪ و در دو ﻗﻠﻮهﺎی ﻣﻮﻧﻮکﻮرﻳﻮن ‪ ١٠‬درﺻﺪ ﻣـﯽ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ)‪.(Sebire et al 1997a‬‬

‫ﺳﻮﻧﻮﮔـــﺮاﻓﯽ ‪ ١١ -١۴‬هﻔﺘــــﮕﯽ‬

‫‪١٥٢‬‬

‫‪The 11 – 13 +6 weeks scan‬‬


‫ﻡﺤﺪودﻳﺖ رﺵﺪ‬ ‫ﺷﻴﻮع وزن کﻤﱰ از ﺻﺪک ﭘﻨﺠﻢ در ﺡﺎﻣﻠﮕﯽ هﺎی‬ ‫ﺗﮏ ﻗﻠﻮ ﭘﻨﺞ درﺻﺪ ‪،‬در دو ﻗﻠﻮهـﺎی دی کﻮرﻳـﻮن‪،‬‬ ‫‪ ٢٠‬درﺻﺪ و در ﻣﻮﻧﻮکﻮرﻳﻮن‪ ٣٠ ،‬درﺻﺪ ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ‬ ‫)‪1998a‬‬

‫‪1997a,‬‬

‫‪al‬‬

‫‪et‬‬

‫ـﺎل‬ ‫ـﻼوﻩ اﺡﺘﻤـ‬ ‫‪ .(Sebire‬ﺑﻌـ‬

‫ـﺎی دی‬ ‫ـﻴﻦ در دو ﻗﻠﻮهـ‬ ‫ـﺭ دو ﺟﻨـ‬ ‫ـﺪ هـ‬ ‫ـﺪودﻳﺖ رﺷـ‬ ‫ﳏـ‬ ‫ـﻮن ‪٨‬‬ ‫ـﺪ و در ﻣﻮﻧﻮکﻮرﻳـ‬ ‫ٌ ‪ ٢‬درﺻـ‬ ‫کﻮرﻳـ‬ ‫ـﻮن ﺗﻘﺭﻳﺒ ـﺎ‬ ‫ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫درﺻﺪ‬

‫در ﺡﺎﻣﻠﮕﯽ هﺎی ﺗﮏ ﻗﻠﻮ‪ ،‬ژﻧﺘﻴـﮏ و ﻉﻤﻠکـﺭد‬ ‫ﺟﻔﺖ دو ﻓﺎکﺘﻮر اﺻﻠﯽ ﺗﻌﻴﻴﻦ کﻨﻨـﺪﻩ رﺷـﺪ ﺟﻨـﻴﻦ‬ ‫ـﻦ دو‬ ‫ـﻮن‪ ،‬اﻳـ‬ ‫ـﺎی ﻣﻮﻧﻮکﻮرﻳـ‬ ‫ـﺘﻨﺪ‪ .‬در دو ﻗﻠﻮهـ‬ ‫هﺴـ‬ ‫ﻓﺎکﺘﻮر ﺑﺭای هﺭ دو ﺟﻨﻴﻦ ﻳکﺴﺎن اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺭاﻳﻦ‬ ‫ـﺘﻼف رﺷـ‬ ‫ـﺎی‬ ‫ـﻴﻦ در دو ﻗﻠﻮهـ‬ ‫ـﺪ دو ﺟﻨـ‬ ‫ـﺎﻻ اﺧـ‬ ‫اﺡﺘﻤـ‬ ‫ـﺎوی‬ ‫ـﻴﻢ ﻣﺴــ‬ ‫ـﺪم ﺗﻘﺴــ‬ ‫ـﺪﻟﻴﻞ ﻉــ‬ ‫ـﻮن ﺑــ‬ ‫ﻣﻮﻧﻮکﻮرﻳــ‬ ‫ﺗﻮدﻩ ﺳﻠﻮﻟﯽ اوﻟﻴﻪ و ﻳﺎ ﺟﺭﻳﺎن ﺧـﻮن ﻧﺎﻣﺘﻌـﺎدل‬ ‫ﺑﺪﻟﻴﻞ ارﺗﺒﺎط ﻉﺭوق ﺟﻔﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬از‬

‫ﺁﳒـﺎﺋﯽ‬

‫کــــﻪ ﺡــــﺪود ‪ ٩٠‬درﺻــــﺪ ﺡــــﺎﻣﻠﮕﯽ هــــﺎی‬ ‫دی کﻮرﻳﻮن‪ ،‬دی زﻳﮕﻮت هﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬اﺧـﺘﻼف ﺳـﺎﻳﺰ در‬ ‫دو ﻗﻠﻮهﺎی‬

‫دی کﻮرﻳﻮن ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺗﻔـﺎوت ژﻧﺘﻴـﮏ و‬

‫ﻉﻤﻠکﺭد ﺟﻔﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﺳﻮﻧﻮﮔـــﺮاﻓﯽ ‪ ١١ -١۴‬هﻔﺘــــﮕﯽ‬

‫‪١٥٣‬‬

‫‪The 11 – 13 +6 weeks scan‬‬


‫ﭘﺮﯼ اﮐﻼﻡﭙﺴﯽ‬ ‫ﺷﻴﻮع ﭘﺭی اکﻼﻣﭙﺴﯽ در ﺡﺎﻣﻠﮕﯽ هﺎی‬

‫دو ﻗﻠﻮ‬

‫ـﺎی‬ ‫ـﺎﻣﻠﮕﯽ هـ‬ ‫ـﱰ از ﺡـ‬ ‫ـﺭ ﺑﻴﺸـ‬ ‫ـﺎر ﺑﺭاﺑـ‬ ‫ٌ ﭼﻬـ‬ ‫ﺗﻘﺭﻳﺒ ـﺎ‬ ‫ﺗﮏ ﻗﻠﻮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ‪ ،‬وﻟـﯽ ﺗﻔـﺎوت ﻉﻤـﺪﻩ ای ﺑـﻴﻦ‬ ‫دو ﻗﻠﻮهــﺎی دی کﻮرﻳــﻮن و ﻣﻮﻧﻮکﻮرﻳــﻮن وﺟــﻮد‬ ‫ﻧﺪارد )‪.(Savvidou et al 2001‬‬

‫ﻡﺮگ ﻳﮏ ﺟﻨﻴﻦ‬ ‫ﻣﺭگ ﻳﮏ ﺟﻨﻴﻦ در ﺡﺎﻣﻠﮕﯽ دو ﻗﻠﻮ ﳑکـﻦ اﺳـﺖ‬ ‫ﻉﻮارﺿﯽ ﺑﺭای ﺟﻨﻴﻦ دﻳﮕﺭ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ‪ .‬ﻧـﻮع و‬ ‫ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﻉﻮارض ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ کﻮرﻳﻮﻧﻴﺴﻴﺘﯽ دارد‪.‬‬ ‫در ﺡﺎﻣﻠﮕﯽ هﺎی ﺗﮏ ﻗﻠﻮ‪ ،‬ﻣﺭگ ﺟﻨﻴﻦ و ﻣﺎﻧـﺪن ﺁن‬ ‫در رﺡﻢ ﳑکﻦ اﺳﺖ ﻣﻨﺠﺭ ﺑﻪ ‪ DIC‬ﻣﺎدر ﺷـﻮد‪ ،‬وﻟـﯽ‬ ‫در ﺡﺎﻣﻠﮕﯽ هﺎی دو ﻗﻠﻮ اﻳﻦ ﻉﺎرﺿﻪ ﺧﻴﻠـﯽ ﻧـﺎدر‬ ‫اﺳﺖ‪.‬‬ ‫در ﺡﺎﻣﻠﮕﯽ هﺎی دی کﻮرﻳـﻮن ﺑـﺎ ﺁزاد ﺷـﺪن‬ ‫ﺳﻴﺘﻮکﻴﻦ هﺎ و ﭘﺭوﺳﺘﺎﮔﻼﻧﺪﻳﻦ هﺎ از ﺟﻔـﺖ ﺟﻨـﻴﻦ‬ ‫ﻣــﺭدﻩ‪ ،‬اﺡﺘﻤــﺎل زاﻳﻤــﺎن زودرس‬

‫ﺟﻨــﻴﻦ زﻧــﺪﻩ‬

‫اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ‪ .‬در اﻳﻦ ﻣﻮارد در‬

‫دو ﻗﻠﻮهﺎی‬

‫دی کﻮرﻳﻮن اﺡﺘﻤﺎل ﻣـﺭگ ﻳـﺎ ﻧـﺎﺗﻮاﻧﯽ ذهﻨـﯽ و‬ ‫ﻉﺼﺒﯽ ﺡﺪود ‪ ٥-١٠‬درﺻﺪ اﺳﺖ در ﺡـﺎﻟﯽ کـﻪ در دو‬ ‫ﻗﻠﻮهﺎی ﻣﻮﻧﻮکﻮرﻳﻮن اﻳﻦ اﺡﺘﻤﺎل ﺡﺪاﻗﻞ ‪ ٣٠‬درﺻﺪ‬ ‫ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬اﻳﻦ ﻣﻴـﺰان ﺑـﺎﻻ ﺑـﺪﻟﻴﻞ اﭘﻴﺰودهـﺎی‬ ‫کﺎهﺶ ﻓﺸـﺎر ﺧـﻮن و ﳘﭽﻨـﻴﻦ زاﻳﻤـﺎن ﭘـﺭﻩ ﺗـﺭم‬ ‫ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺧﻮﻧﺭﻳﺰی از ﺟﻨﻴﻦ زﻧﺪﻩ ﺑﻪ درون‬

‫ﺳﻮﻧﻮﮔـــﺮاﻓﯽ ‪ ١١ -١۴‬هﻔﺘــــﮕﯽ‬

‫‪١٥٤‬‬

‫‪The 11 – 13 +6 weeks scan‬‬

‫ﺟﻔﺖ‬


‫و‬

‫ﺟﻨﻴﻦ ﻣﺭدﻩ‪،‬ﻉﻠﺖ دورﻩ هﺎی ﺡـﺎد کـﺎهﺶ ﻓﺸـﺎر‬

‫ﺧﻮن اﺳـﺖ‬

‫)‪ .(Fusi et al 1991‬ﺗﺰرﻳـﻖ ﺧـﻮن داﺧـﻞ‬

‫رﺡﻢ در ﻃﻮل ‪ ٢٤‬ﺳﺎﻉﺖ اول ﺑﻌﺪ از ﻣﺭگ ﻳﮏ ﺟﻨـﻴﻦ‬ ‫ﳑکﻦ اﺳﺖ از ﻣﺭگ ﺟﻨﻴﻦ دﻳﮕﺭ ﺟﻠﻮﮔﻴﺭی کﻨﺪ‪.‬‬

‫ﻧﻘﺎﻳﺺ ﺳﺎﺥﺘﻤﺎﻧﯽ‬ ‫ﻧﻘﺎﻳﺺ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ در ﺡﺎﻣﻠﮕﯽ هﺎی دو ﻗﻠﻮ ﺑﻪ‬ ‫دو ﮔﺭوﻩ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﻳکﺴﺭی ﻧﻘﺎﻳﺼﯽ هﺴـﺘﻨﺪ‬ ‫کﻪ در ﺡﺎﻣﻠﮕﯽ هﺎی ﺗﮏ ﻗﻠﻮ ﻧﻴﺰ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﻨﺪ‬ ‫و ﻳکﺴﺭی ﻉﻮارﺿﯽ هﺴﺘﻨﺪ کﻪ ﻣﻨﺡﺼـﺭ ﺑـﻪ ﺡـﺎﻣﻠﮕﯽ‬ ‫هﺎی دو ﻗﻠﻮ ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﻨﺪ‪ ،‬اﻳـﻦ ﻉـﻮارض ﻓﻘـﻂ در‬ ‫ﺡﺎﻣﻠﮕﯽ هﺎی ﻣﻮﻧﻮزﻳﮕﻮت دﻳﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬در ﻣﻮرد‬ ‫هﺭ ﻧﻘﺼﯽ ﳑکﻦ اﺳﺖ هﺭ دو ﺟﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻳﮏ ﺷﺪت دارای‬ ‫ﻳﮏ ﻧﻘﺺ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻳﺎ ﺷﺪت و ﻧﻮع ﻧﻘﺺ در ﺟﻨـﻴﻦ هـﺎ‬ ‫ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﺎ ﻓﻘﻂ ﻳﮏ ﺟﻨﻴﻦ دﭼﺎر ﻧﺎهﻨﺠﺎری‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺷﻴﻮع ﻧﻘﺎﻳﺺ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑـﺭ اﺳـﺎس ﺗﻌـﺪاد‬ ‫ﺟﻨﻴﻦ در دو ﻗﻠﻮهﺎی دی زﻳﮕﻮت ﺑﺎ ﺡـﺎﻣﻠﮕﯽ هـﺎی‬ ‫ﺗﮏ ﻗﻠﻮ ﻳکﺴﺎن اﺳﺖ‪ ،‬در ﺡﺎﻟﯽ کﻪ در ﺡﺎﻣﻠﮕﯽ هﺎی‬ ‫ﻣﻮﻧﻮزﻳﮕــــﻮت ‪ ٢-٣‬ﺑﺭاﺑــــﺭ ﺑﻴﺸــــﱰ اﺳــــﺖ‬ ‫)‪.(Burn et al 1991, Baldwin et al 1994‬‬ ‫وﺟﻮد ﳘﺰﻣﺎن ﻳﮏ ﻧﻘﺺ در هﺭ دو ﺟﻨـﻴﻦ ﺷـﺎﻳﻊ‬ ‫ٌ در‬ ‫ـﺖ و ﺗﻘﺭﻳﺒ ـﺎ‬ ‫ﻧﻴﺴـ‬

‫ـﺎی‬ ‫ـﺎﻣﻠﮕﯽ هـ‬ ‫ـﺪ ﺡـ‬ ‫‪ ١٠‬درﺻـ‬

‫دی کﻮرﻳﻮن و ‪ ٢٠‬درﺻﺪ ﺡﺎﻣﻠﮕﯽ هﺎی ﻣﻮﻧﻮکﻮرﻳـﻮن‬ ‫دﻳﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬

‫ﺳﻮﻧﻮﮔـــﺮاﻓﯽ ‪ ١١ -١۴‬هﻔﺘــــﮕﯽ‬

‫‪١٥٥‬‬

‫‪The 11 – 13 +6 weeks scan‬‬


‫در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻧﻘﺺ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ در ﻳﮏ ﺟﻨـﻴﻦ‪،‬‬ ‫ﻣﯽ ﺗﻮان ‪ expectant‬ﺑﺭﺧـﻮرد کـﺭد ﻳـﺎ ﺑـﺎ ‪fetocide‬‬ ‫اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ‪ ،‬ﺟﻨـﻴﻦ ﻏﻴـﺭ ﻃﺒﻴﻌـﯽ را از ﺑـﻴﻦ ﺑـﺭد‬ ‫)‪(Sebire et al 1997a‬‬ ‫در ﻣﻮاردی کﻪ ﻧﺎهﻨﺠﺎری کﺸﻨﺪﻩ ﻧﻴﺴـﺖ وﻟـﯽ‬ ‫ﺑﺎﻉﺚ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺟﺪی ﻣﯽ ﺷـﻮد‪ ،‬ﺑﺎﻳـﺪ واﻟـﺪﻳﻦ در‬ ‫ﻣﻮرد اﺡﺘﻤﺎل داﺷﱳ ﺑﭽﻪ ﻧﺎﺗﻮان و ﳘﭽﻨـﻴﻦ رﻳﺴـﮏ‬ ‫از دﺳﺖ دادن ﺟﻨﻴﻦ ﻧﺭﻣﺎل در اﺛﺭ ‪ fetocide‬ﺗﺼـﻤﻴﻢ‬ ‫ﺑﮕﻴﺭﻧﺪ‪ .‬در ﺻﻮرﺗﯽ کﻪ ﻧﺎهﻨﺠﺎری کﺸﻨﺪﻩ اﺳﺖ‪ ،‬ﲠﱰ‬ ‫اﺳﺖ ﺑﺭای ﺟﻠﻮﮔﻴﺭی از ﻉﺎرﺿﻪ از دﺳﺖ دادن ﺟﻨﻴﻦ‬ ‫ﻧﺭﻣﺎل ﺑﺎ ‪ ،fetocide‬اﻳﻦ کـﺎر اﳒـﺎم ﻧﺸـﻮد‪ ،‬ﻣﮕـﺭ‬ ‫اﻳﻨکﻪ وﺟﻮد ﺟﻨﻴﻦ ﻏﻴـﺭ ﻃﺒﻴﻌـﯽ در رﺡـﻢ‪ ،‬ﺑﻘـﺎی‬ ‫ﺟﻨﻴﻦ ﻧﺭﻣـﺎل را ﲥﺪﻳـﺪ کﻨـﺪ‪ .‬در ﺡـﺎﻣﻠﮕﯽ هـﺎی‬ ‫دی کﻮرﻳﻮن ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﺗﺰرﻳﻖ کﻠﺭور ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﺑﻪ‬ ‫داﺧﻞ ﻗﻠﺐ ‪ fetocide‬را اﳒﺎم داد‪ .‬در ﺡﺎﻟﯽ کـﻪ در‬ ‫ﺡﺎﻣﻠﮕﯽ هﺎی ﻣﻮﻧﻮکﻮرﻳﻮن ﺑﺎﻳﺪ ﻉﺭوق ﺑﻨﺪ ﻧﺎف را‬ ‫ﺑﺴﺖ‪.‬‬

‫ﺳﻨﺪرم ﺕﺮاﻧﺴﻔﻮزﻳﻮن ﺑﻴﻦ ﻗﻞ هﺎ )‪(TTTS‬‬ ‫در دو ﻗﻠﻮهﺎی ﻣﻮﻧﻮکﻮرﻳﻮن‪ ،‬ﺁﻧﺎﺳـﺘﻮﻣﻮزهﺎی‬ ‫ﻉﺭوﻗﯽ ﺑﻴﻦ ﺟﻔﺖ هﺎ وﺟﻮد دارد کﻪ ﺑﺎﻉـﺚ اﻳﺠـﺎد‬

‫ﺳﻮﻧﻮﮔـــﺮاﻓﯽ ‪ ١١ -١۴‬هﻔﺘــــﮕﯽ‬

‫‪١٥٦‬‬

‫‪The 11 – 13 +6 weeks scan‬‬


‫ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﮔﺭدش ﺧﻮن دو ﺟﻨﻴﻦ ﻣـﯽ ﺷـﻮد‪ .‬اﻳـﻦ‬ ‫ﺁﻧﺎﺳــﺘﻮﻣﻮزهﺎ ﳑکــﻦ اﺳــﺖ ﺷــﺭﻳﺎﻧﯽ‪ -‬ﺷــﺭﻳﺎﻧﯽ‪،‬‬ ‫ﺷﺭﻳﺎﻧﯽ‪ -‬ورﻳﺪی و ﻳـﺎ ورﻳـﺪی‪ -‬ورﻳـﺪی ﺑﺎﺷـﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﻌــﺎت ﺁﻧﺎﺗﻮﻣﻴــﮏ ﻧﺸــﺎن دادﻩ اﻧــﺪ کــﻪ‬ ‫ـﺖ‬ ‫ـﻖ ﺟﻔـ‬ ‫ـﺪی در ﻉﻤـ‬ ‫ـﺭﻳﺎﻧﯽ‪ -‬ورﻳـ‬ ‫ـﺘﻮﻣﻮزهﺎی ﺷـ‬ ‫ﺁﻧﺎﺳـ‬ ‫هﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ ﲤﺎم ﻉﺭوق ﺗﻐﺬﻳﻪ کﻨﻨﺪﻩ ﺳﻄﺡﯽ هﺴـﺘﻨﺪ‬ ‫)‪1973‬‬

‫‪al‬‬

‫‪et‬‬

‫ٌ در ‪٣٠‬‬ ‫‪ .(Benirschke‬ﺗﻘﺭﻳﺒـﺎ‬

‫درﺻـﺪ‬

‫ﺡــﺎﻣﻠﮕﯽ هــﺎی ﻣﻮﻧﻮکﻮرﻳــﻮن‪ ،‬ﺑــﺪﻟﻴﻞ ارﺗﺒــﺎط‬ ‫ﺷﺭﻳﺎﻧﯽ‪ -‬ورﻳﺪی ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺧﻮن رﺳﻴﺪﻩ ﺑﻪ ﺟﻨـﻴﻦ‬ ‫هﺎ ﻉﺪم ﺗﻌﺎدل وﺟـﻮد دارد و ﺑﺎﻉـﺚ ﺗﺒـﺪﻳﻞ ﻳـﮏ‬ ‫ﺟﻨﻴﻦ ﺑﻪ دهﻨﺪﻩ )‪ (Donor‬و ﺟﻨﻴﻦ دﻳﮕﺭ ﺑﻪ ﮔﻴﺭﻧﺪﻩ‬ ‫)‪(recipient‬‬ ‫‪ TTTS‬اﻳﺠﺎد‬

‫ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬ﺑـﺪﻳﻦ ﺗﺭﺗﻴـﺐ ﺳـﻨﺪرم‬ ‫ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬در ﻧﻴﻤـﯽ از ﻣـﻮارد‬

‫اﻳﻦ ﺳﻨﺪرم ﺷﺪﻳﺪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﻴﻤﺎری ﺷﺪﻳﺪ ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﭘﻠﯽ هﻴﺪراﻣﻨﻴﻮس در‬ ‫هﻔﺘــﻪ هــﺎی ‪ ١٦-٢٤‬ﺡــﺎﻣﻠﮕﯽ ﻇــﺎهﺭ ﻣــﯽ ﺷــﻮد‪.‬‬ ‫ﻳﺎﻓﺘـــﻪ هـــﺎی ﭘﺎﺗﻮﮔﻨﻮﻣﻴـــﮏ ‪ TTTS‬ﺷـــﺪﻳﺪ در‬ ‫ﺳﻮﻧﻮﮔﺭاﻓﯽ وﺟﻮد ﻣﺜﺎﻧﻪ ﺑﺰرگ و ﭘﻠﯽ هﻴﺪراﻣﻨﻴﻮس‬ ‫در ﺟﻨﻴﻦ ﮔﻴﺭﻧﺪﻩ ﭘﻠﯽ اورﻳﮏ )‪ (Polyuric‬و ﻧﺪﻳـﺪن‬ ‫ﻣﺜﺎﻧﻪ و اﻟﻴﮕﻮهﻴﺪارﻣﻨﻴﻮس ﺷـﺪﻳﺪ و ﺟﻨـﻴﻦ ‪Stuck‬‬ ‫در ﺟﻨﻴﻦ دهﻨﺪﻩ اﻧﻮرﻳﮏ )‪ (Anuric‬ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬اﻳـﻦ‬ ‫ﺟﻨﻴﻦ ﺑﺪﻟﻴﻞ ا‪‬ﻴﺪراﻣﻨﻴﻮس در ﻏﺸـﺎ کﻼﭘـﺲ ﺷـﺪﻩ‪،‬‬ ‫ﺑﺼﻮرت ﺑﯽ ﺡﺭکﺖ در ﻟﺒﻪ ﺟﻔـﺖ ﻳـﺎ دﻳـﻮارﻩ رﺡـﻢ‬ ‫ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ )ﺷکﻞ ‪.(٣‬‬

‫ﺳﻮﻧﻮﮔـــﺮاﻓﯽ ‪ ١١ -١۴‬هﻔﺘــــﮕﯽ‬

‫‪١٥٧‬‬

‫‪The 11 – 13 +6 weeks scan‬‬


‫ﺷﮑﻞ ‪.٣‬‬

‫ﺳﻨﺪرم ‪ TTTS‬ﺷـﺪﻳﺪ در هﻔﺘـﻪ ‪ ٢٠‬ﺡـﺎﻣﻠﮕﯽ‪ .‬در‬

‫ﺟﻨﻴﻦ ﮔﻴﺭﻧﺪﻩ ﭘﻠﯽ هﻴﺪراﻣﻨﻴﻮس وﺟﻮد دارد‪ .‬ﺟﻨﻴﻦ دهﻨـﺪﻩ‬ ‫ﺑﺎ ﻏﺸﺎی کﻼﭘﺲ ﺷﺪﻩ و ﺑﺪون ﻣﺎﻳﻊ ﺁﻣﻨﻴﻮن ﺑﻪ ﺟﻔﺖ ﭼﺴﺒﻴﺪﻩ‬ ‫اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﺕﺸﺨﻴﺺ زود هﻨﮕﺎم ‪TTTS‬‬ ‫ﺗﻐﻴﻴﺭات ﳘﻮدﻳﻨﺎﻣﻴﮏ در ‪ TTTS‬ﺷﺪﻳﺪ ﳑکﻦ اﺳﺖ‬ ‫در ﺳﻮﻧﻮﮔﺭاﻓﯽ‬

‫‪ ١١-١٤‬هﻔﺘﮕﯽ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ‪ NT‬در‬

‫ﻳﮏ ﻳﺎ هﺭ دو ﺟﻨﻴﻦ ﺗﻈﺎهﺭ کﻨـﺪ‪ .‬در دو ﻗﻠﻮهـﺎی‬ ‫ـﻮﻧﻮﮔﺭاﻓﯽ‬ ‫ـﺰاﻳﺶ ‪ NT‬در ﺳـ‬ ‫ـﻴﻮع اﻓـ‬ ‫ـﻮن ﺷـ‬ ‫ﻣﻮﻧﻮکﻮرﻳـ‬

‫ﺳﻮﻧﻮﮔـــﺮاﻓﯽ ‪ ١١ -١۴‬هﻔﺘــــﮕﯽ‬

‫‪١٥٨‬‬

‫‪The 11 – 13 +6 weeks scan‬‬


‫ٌ دﭼـﺎر‬ ‫هﻔﺘﻪ هﺎی ‪ ،١١-١٤‬در ﻣـﻮاردی کـﻪ ﺑﻌـﺪا‬ ‫‪ TTTS‬ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ‪ ،‬ﺡﺪود ‪ ٣٠‬درﺻﺪ اﺳﺖ‪ ،‬در ﺡﺎﻟﯽ کﻪ‬ ‫در ﺟﻨﻴﻦ هﺎﻳﯽ کﻪ ﺑﻪ ‪ TTTS‬ﻣﺒﺘﻼ ﳕـﯽ ﺷـﻮﻧﺪ‪١٠ ،‬‬ ‫درﺻﺪ اﺳﺖ )‪.(Sebire et al 2000‬‬ ‫ﻳﮏ ﻳﺎﻓﺘﻪ زود هﻨﮕﺎم دﻳﮕـﺭ ‪ TTTS‬ﺷـﺪﻳﺪ در‬ ‫ﺳﻮﻧﻮﮔﺭاﻓﯽ‪ ،‬ﻏﻴﺭ ﻃﺒﻴﻌﯽ ﺑﻮدن داﭘﻠﺭ ﳎﺭای ورﻳﺪی‬ ‫ﺟﻨـﻴﻦ ﮔﻴﺭﻧـﺪﻩ اﺳـﺖ )‪ .(Matias et al 2000‬اﺧـﺘﻼف‬ ‫‪ CRL‬ﺑﻴﻦ دو ﺟﻨﻴﻦ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﯽ کﻨﻨﺪﻩ اﻳﺠـﺎد ‪TTTS‬‬ ‫ﻧﻴﺴﺖ‪.‬‬ ‫ﺗﺎﺧﻮردﮔﯽ )‪ (Folding‬ﻏﺸﺎی ﺑﻴﻦ دو ﺟﻨـﻴﻦ ﻳـﮏ‬ ‫ﻳﺎﻓﺘﻪ زود هﻨﮕﺎم از ﺗﻔﺎوت ﻣﻴﺰان ﻣﺎﻳﻊ ﺁﻣﻨﻴﻮن‬ ‫ٌ در ‪٣٠‬‬ ‫ﺑﻴﻦ دو ﺟﻨﻴﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ )ﺷکﻞ ‪ .(٤‬ﺗﻘﺭﻳﺒـﺎ‬ ‫ـﺎی‬ ‫ـﻪ هـ‬ ‫ـﻮن در هﻔﺘـ‬ ‫ـﺎی ﻣﻮﻧﻮکﻮرﻳـ‬ ‫ـﺪ دو ﻗﻠﻮهـ‬ ‫درﺻـ‬ ‫‪ Folding ،١٥- ١٧‬ﻏﺸﺎ وﺟـﻮد دارد و در ﻧﻴﻤـﯽ از‬ ‫اﻳــﻦ ﻣــﻮارد )‪ ١٥‬درﺻــﺪ از کــﻞ( ﻣﻨﺠــﺭ ﺑــﻪ‬ ‫ـﺪﻟﻴﻞ ‪TTTS‬‬ ‫ـﺪراﻣﻨﻴﻮس ﺑـ‬ ‫ـﺪراﻣﻨﻴﻮس‪ -‬ا‪‬ﻴـ‬ ‫ـﯽ هﻴـ‬ ‫ﭘﻠـ‬ ‫ﺷﺪﻳﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬در ‪ ١٥‬درﺻﺪ ﺑﻘﻴـﻪ‪ TTTS ،‬ﻣﺘﻮﺳـﻂ‬ ‫ـﺎﻳﺰ‬ ‫ـﻮن و ﺳـ‬ ‫ـﺎﻳﻊ ﺁﻣﻨﻴـ‬ ‫ـﺰان ﻣـ‬ ‫ـﺘﻼف در ﻣﻴـ‬ ‫ـﺎ اﺧـ‬ ‫ﺑـ‬ ‫ﺟﻨـــﻴﻦ هـــﺎ در ﻃـــﻮل ﺡـــﺎﻣﻠﮕﯽ وﺟـــﻮد دارد‬ ‫)‪.(Sebire et al 1998b‬‬ ‫در دو ﺳﻮم دو ﻗﻠﻮهﺎی ﻣﻮﻧﻮکﻮرﻳـﻮن‪folding ،‬‬ ‫ﻏﺸﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد و در اﻳﻦ ﺡﺎﻣﻠﮕﯽ هﺎ‪ ،‬ﺧﻄﺭ ﺳﻘﻂ‬ ‫ﻳــﺎ ﻣــﺭگ ﭘــﺭی ﻧﺎﺗــﺎل ﺑــﺪﻟﻴﻞ ‪ TTTS‬اﻓــﺰاﻳﺶ‬ ‫ﳕﯽ ﻳﺎﺑﺪ‪.‬‬

‫ﺳﻮﻧﻮﮔـــﺮاﻓﯽ ‪ ١١ -١۴‬هﻔﺘــــﮕﯽ‬

‫‪١٥٩‬‬

‫‪The 11 – 13 +6 weeks scan‬‬


‫ﺷﮑﻞ ‪.٤‬‬

‫دو ﻗﻠﻮی ﻣﻮﻧﻮکﻮرﻳـﻮن در هﻔﺘـﻪ ‪ ١٦‬کـﻪ‬

‫دﭼﺎر ‪ TTTS‬زود هﻨﮕﺎم ﺷﺪﻩ اﻧـﺪ‪ Folding .‬ﻏﺸـﺎ ﺑـﻪ ﻃـﺭف‬ ‫ـﺎﻳﻊ‬ ‫ـﺰاﻳﺶ اکﻮژﻧﻴﺴ ـﻴﺘﯽ ﻣـ‬ ‫ـﺪﻩ و اﻓـ‬ ‫ـﻪ ﺁﻣﻨﻴ ـﻮن ﮔﻴﺭﻧـ‬ ‫کﻴﺴـ‬ ‫ﺁﻣﻨﻴﻮن دهﻨﺪﻩ دﻳﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬

‫‪)TRAP‬ﺁﮐﺎردﻳﺎ(‬ ‫ٌ در ﻳﮏ درﺻﺪ‬ ‫ﺑﺪﺗﺭﻳﻦ ﺗﻈﺎهﺭ ‪ TTTS‬کﻪ ﺗﻘﺭﻳﺒﺎ‬ ‫ﺡﺎﻣﻠﮕﯽ هﺎی ﻣﻮﻧﻮزﻳﮕﻮت دﻳـﺪﻩ ﻣـﯽ ﺷـﻮد‬ ‫‪ twining‬اﺳﺖ‪ .‬اﻳـﻦ اﺧـﺘﻼل )‪(TRAP‬‬

‫‪acardiac‬‬

‫‪Twin Reversed‬‬

‫‪ Arterial Perfusion‬ﻧﺎﻣﻴﺪﻩ ﻣـﯽ ﺷـﻮد‪ .‬ﻣکﺎﻧﻴﺴـﻢ ﺁن‪،‬‬ ‫اﺧﺘﻼل ﭘﺭﻓﻮزﻳﻮن ﻉﺭوﻗﯽ و ﺗکﺎﻣﻞ ﺟﻨـﻴﻦ ﮔﻴﺭﻧـﺪﻩ‬ ‫ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺁﻧﺎﺳﺘﻮﻣﻮز ﺷـﺭﻳﺎﻧﯽ‪ -‬ﺷـﺭﻳﺎﻧﯽ ﺑـﺎ ﺟﻨـﻴﻦ‬

‫ﺳﻮﻧﻮﮔـــﺮاﻓﯽ ‪ ١١ -١۴‬هﻔﺘــــﮕﯽ‬

‫‪١٦٠‬‬

‫‪The 11 – 13 +6 weeks scan‬‬


‫دهﻨﺪﻩ) ﺟﻨﻴﻦ ﭘﻤﭗ( ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ‬ ‫)‪.al 1983‬‬

‫‪(Van Allen et‬‬

‫ﺡــﺪاﻗﻞ ‪ ٥٠‬درﺻــﺪ ﺟﻨــﻴﻦ هــﺎی دهﻨــﺪﻩ‬

‫ﺑﺪﻟﻴﻞ اﺡﺘﻘﺎن ﻗﻠﺒﯽ و ﻳـﺎ زاﻳﻤـﺎن‬

‫ﭘـﺭﻩ ﺗـﺭم‬

‫زودرس )کﻤـــﱰ از ‪ ٣٢‬هﻔﺘـــﻪ( ﺑﻌﻠـــﺖ‬

‫ﭘﻠـــﯽ‬

‫ًﳘـﻪ ﺟﻨـﻴﻦ هـﺎی‬ ‫هﻴﺪراﻣﻨﻴﻮس ﻣﯽ ﻣﻴﺭﻧـﺪ‪ .‬ﺗﻘﺭﻳﺒﺎ‬ ‫ﮔﻴﺭﻧــﺪﻩ ﺑــﺪﻟﻴﻞ ﺁﻧﻮﻣــﺎﻟﯽ هــﺎی ﻣﺘﻌــﺪد ﳘــﺭاﻩ‬ ‫ﻣﯽ ﻣﻴﺭﻧﺪ‪ .‬درﻣﺎن ﭘﺭی ﻧﺎﺗﺎل ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺴـﱳ ﺟﺭﻳـﺎن‬ ‫ﺧﻮن ﺟﻨﻴﻦ ﺁکﺎردﻳﺎ ﺗﻮﺳﻂ دﻳﺎﺗﺭﻣﯽ ﺑﻨﺪ ﻧـﺎف ﺑـﺎ‬ ‫هﺪاﻳﺖ ﺳﻮﻧﻮﮔﺭاﻓﯽ ﻳﺎ کﻮﺁﮔﻮﻻﺳﻴﻮن ﻉﺭوق ﺑﻨﺪ ﻧﺎف‬ ‫در ﺷکﻢ ﺟﻨﻴﻦ ﺁکﺎردﻳﺎ ﺑﺎ ﻟﻴﺰر ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ‪ .‬اﻳـﻦ‬ ‫درﻣﺎن در هﻔﺘﻪ ‪ ١٦‬اﳒﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬

‫اهﻤﻴﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﻮریﻮﻧﻴﺴﻴﺘﯽ ﻗﺒﻞ از ﺗﻮﻟﺪ‬ ‫* کﻮرﻳﻮﻧﻴﺴ ﻴﺘﯽ‪ -‬ﻧ ﻪ زﻳﮕﻮﺳ ﻴﺘﯽ‪ -‬ﻓ ﺎکﺘﻮر ﻡﻬ ﻢ ﺕﻌﻴ ﻴﻦ کﻨﻨ ﺪﻩ ﻧﺘﻴﺠ ﻪ‬ ‫ﺡﺎﻡﻠﮕﯽ ﻡﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫* در دو ﻗﻠ ﻮﻳﯽ ﻡﻮﻧﻮکﻮرﻳ ﻮن ﻡﻴ ﺰان ﺳ ﻘﻂ‪ ،‬ﻡ ﺮگ ﭘ ﺮﯼ ﻧﺎﺕ ﺎل‪،‬‬ ‫زاﻳﻤﺎن ﭘﺮﻩ ﺕﺮم‪ ،‬ﻡﺤﺪودﻳﺖ رﺷ ﺪ و ﻧﺎهﻨﺠ ﺎرﯼ ه ﺎﯼ ﺟﻨ ﻴﻦ ﺑﻴﺸ ﺘﺮ از‬ ‫دﯼ کﻮرﻳﻮن ﻡﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫* در ﺻﻮرت ﻡﺮگ ﺟﻨﻴﻦ ﻡﻮﻧﻮکﻮرﻳ ﻮن‪ ،‬اﺡﺘﻤ ﺎل ﻡ ﺮگ ﻧﺎﮔﻬ ﺎﻧﯽ ﻳ ﺎ‬ ‫اﺧﺘﻼل ﺷﺪﻳﺪ ﻧﻮروﻝﻮژﻳﮏ در ﺟﻨﻴﻦ دﻳﮕﺮ زﻳﺎد اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﺳﻮﻧﻮﮔـــﺮاﻓﯽ ‪ ١١ -١۴‬هﻔﺘــــﮕﯽ‬

‫‪١٦١‬‬

‫‪The 11 – 13 +6 weeks scan‬‬


‫ﻧﻘﺎﻳﺺ ﮐﺮوﻡﻮزوﻡﯽ در ﺣﺎﻡﻠﮕﯽ ﭼﻨﺪ ﻗﻠﻮﻳﯽ‬ ‫در ﺡﺎﻣﻠﮕﯽ هﺎی ﭼﻨﺪ ﻗﻠﻮ ﺑﺪﻻﻳﻞ زﻳﺭ ﺗﺸـﺨﻴﺺ‬ ‫ـﺭ از‬ ‫ـکﻞ ﺗـ‬ ‫ـﻮزوﻣﯽ ﻣﺸـ‬ ‫ـﺎﻳﺺ کﺭوﻣـ‬ ‫ـﺎل ﻧﻘـ‬ ‫ـﺭی ﻧﺎﺗـ‬ ‫ﭘـ‬ ‫ﺡﺎﻣﻠﮕﯽ ﺗﮏ ﻗﻠﻮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪:‬‬ ‫ اوﻻ ﳑکﻦ اﺳﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺴﺖ هﺎی ﲥﺎﲨﯽ ﻣﻄﻤﺌﻦ‬‫ﻧﺒﺎﺷﺪ و رﻳﺴﮏ ﺳﻘﻂ ﺑﻴﺸﱰ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ٌ ﳑکﻦ اﺳﺖ ﻳﮏ ﺟﻨﻴﻦ دارای ﻧﺎهﻨﺠـﺎری‬ ‫ دوﻣﺎ‬‫ﺑﺎﺷﺪ و در اﻳﻦ ﻣـﻮارد ﻳـﮏ روش درﻣـﺎﻧﯽ ‪fetocide‬‬ ‫اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ اﺳﺖ‪ fetocide .‬اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﳑکﻦ اﺳﺖ ﻣﻨﺠﺭ ﺑﻪ‬ ‫ﺳﻘﻂ ﺧﻮدﲞﻮد ﻳﺎ ﺗﻮﻟﺪ ﭘﺭﻩ ﺗﺭم ﺟﻨﻴﻦ دﻳﮕـﺭ ﺡﺘـﯽ‬ ‫ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻩ ﺑﻌﺪ از اﳒﺎم ‪ fetocide‬ﺷـﻮد‪ .‬اﺡﺘﻤـﺎل‬ ‫اﻳﻦ ﻉﻮارض ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺳﻦ ﺡـﺎﻣﻠﮕﯽ هﻨﮕـﺎم اﳒـﺎم‬ ‫‪ fetocide‬دارد‪ .‬در ﺻﻮرت اﳒﺎم ‪ fetocide‬ﺑﻌﺪ از هﻔﺘـﻪ‬ ‫‪ ،١٦‬ﺧﻄﺭات ﺳﻪ ﺑﺭاﺑﺭ ﺑﻴﺸﱰ اﺳﺖ‪ .‬ﳘﭽﻨﻴﻦ ارﺗﺒـﺎط‬ ‫ﻣﻌکﻮﺳﯽ ﺑـﻴﻦ‬

‫ﺳـﻦ ﺡـﺎﻣﻠﮕﯽ هﻨﮕـﺎم اﳒـﺎم‬

‫ـﻮد دارد‬ ‫ـﺪ وﺟـ‬ ‫ـﺎم ﺗﻮﻟـ‬ ‫ـﺎﻣﻠﮕﯽ هﻨﮕـ‬ ‫ـﻦ ﺡـ‬ ‫‪fetocide‬و ﺳـ‬ ‫)‪.(Evans et al 1994‬‬ ‫ﺑﺎ ﺁﻣﻨﻴﻮﺳﻨﱰ ﻣﯽ ﺗﻮان ﲞﻮﺑﯽ کﺎرﻳﻮﺗﻴـﭗ هـﺭ‬ ‫دو ﺟﻨﻴﻦ را ﺗﻌﻴﻴﻦ‬

‫کﺭد‪ .‬اﺡﺘﻤﺎل از دﺳـﺖ دادن‬

‫ﺟﻨﻴﻦ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺁﻣﻨﻴﻮﺳﻨﺘﺰ ﺡﺪود ‪ ٢‬درﺻﺪ اﺳـﺖ‪ .‬ﺑـﺎ‬ ‫‪ CVS‬اﻳﻦ اﺡﺘﻤﺎل ﺡﺪود ﻳﮏ درﺻﺪ اﺳﺖ وﻟﯽ در ﻳـﮏ‬ ‫درﺻﺪ ﻣﻮارد ﳑکﻦ اﺳﺖ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﮔﺭﻓﱳ ﳕﻮﻧـﻪ از ﻳـﮏ‬ ‫ﺟﻔﺖ ﻳﺎ ﳐﻠﻮط ﺷـﺪن ﳕﻮﻧـﻪ هـﺎ‪ ،‬ﺗﺸـﺨﻴﺺ اﺷـﺘﺒﺎﻩ‬

‫ﺳﻮﻧﻮﮔـــﺮاﻓﯽ ‪ ١١ -١۴‬هﻔﺘــــﮕﯽ‬

‫‪١٦٢‬‬

‫‪The 11 – 13 +6 weeks scan‬‬


‫ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﻣﺰﻳﺖ اﺻﻠﯽ ‪ CVS‬اﻳﻦ اﺳﺖ کﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ زودﺗﺭ‬ ‫ﺁﻣﺎدﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﺻﻮرت ﻟـﺰوم ‪ Fetocide‬زودﺗـﺭ‬ ‫اﳒﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬

‫ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮﯼ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻦ ﻡﺎدر‬ ‫در ﺡﺎﻣﻠﮕﯽ هﺎی دی زﻳﮕـﻮت اﺡﺘﻤـﺎل ﻧﻘـﺎﻳﺺ‬ ‫کﺭوﻣﻮزوﻣﯽ ﺑﺭ اﺳﺎس ﺳﻦ ﻣﺎدر ﺑﺭای هﺭ دو ﺟﻨـﻴﻦ‬ ‫ﻳکﺴﺎن و ﺷﺒﻴﻪ ﺡﺎﻣﻠﮕﯽ ﺗـﮏ ﻗﻠـﻮﻳﯽ‬

‫ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ‪.‬‬

‫ﺑﻨﺎﺑﺭاﻳﻦ اﺡﺘﻤﺎل وﺟﻮد ﻧﻘﺎﻳﺺ کﺭوﻣﻮزوﻣﯽ ﺡﺪاﻗﻞ‬ ‫در ﻳﮏ ﺟﻨﻴﻦ دو ﺑﺭاﺑـﺭ ﻳـﮏ ﺡـﺎﻣﻠﮕﯽ‬

‫ﺗـﮏ ﻗﻠـﻮ‬

‫ـﻮﻳﯽ‬ ‫ـﺎل دو ﻗﻠـ‬ ‫ـﻪ اﺡﺘﻤـ‬ ‫ـﺎﺋﯽ کـ‬ ‫ـﯽ ﺑﺎﺷـ‬ ‫ﻣـ‬ ‫ـﺪ‪ .‬از ﺁﳒـ‬ ‫دی زﻳﮕﻮت ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳـﻦ ﻣـﺎدر ﺑـﺎﻻ ﻣـﯽ رود‪،‬‬ ‫اﺡﺘﻤﺎل وﺟﻮد ﻧﻘـﺎﻳﺺ کﺭوﻣـﻮزوﻣﯽ در دو ﻗﻠﻮهـﺎ‬ ‫ﺑﻴﺸﱰ از ﺗﮏ ﻗﻠﻮهﺎ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫در ﺡﺎﻣﻠﮕﯽ هﺎی ﻣﻮﻧﻮزﻳﮕﻮت‪ ،‬اﺡﺘﻤﺎل ﻧﻘـﺎﻳﺺ‬ ‫کﺭوﻣﻮزوﻣﯽ ﺷﺒﻴﻪ ﺡﺎﻣﻠﮕﯽ هﺎی ﺗﮏ ﻗﻠﻮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و‬ ‫در اکﺜﺭ ﻣﻮارد هﺭ دو ﺟﻨﻴﻦ ﻣﺒﺘﻼ هﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫در ﲨﻌﻴــﺖ ﺳــﻔﻴﺪ ﭘﻮﺳــﺖ ﻧﺴــﺒﺖ دو ﻗﻠــﻮﻳﯽ‬ ‫دی زﻳﮕﻮت ﺑﻪ ﻣﻮﻧﻮزﻳﮕﻮت ﺡﺪود دو ﺑﻪ ﻳـﮏ اﺳـﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﻨﺎﺑﺭاﻳﻦ ﺷﻴﻮع اﺧﺘﻼﻻت کﺭوﻣﻮزوﻣﯽ کﻪ ﺡﺪاﻗﻞ ﻳﮏ‬ ‫ﺟﻨﻴﻦ را ﻣﺒـﺘﻼ کـﺭدﻩ ﺑﺎﺷـﺪ‪ ،‬در ﺡـﺎﻣﻠﮕﯽ هـﺎی‬ ‫دو ﻗﻠﻮ‪ ١/٦ ،‬ﺑﺭاﺑﺭ ﺑﻴﺸﱰ از ﺗﮏ ﻗﻠﻮ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫در ﻣﺸﺎورﻩ ﺑﺎ واﻟﺪﻳﻦ ﻣﯽ ﺗـﻮان ﺑـﺭ اﺳـﺎس‬ ‫کﻮرﻳﻮﻧﻴﺴﻴﺘﯽ‪ ،‬ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺑﻴﺸﱰی داد‪ .‬در‬

‫ﺳﻮﻧﻮﮔـــﺮاﻓﯽ ‪ ١١ -١۴‬هﻔﺘــــﮕﯽ‬

‫‪١٦٣‬‬

‫ﺟﻨﻴﻦ هﺎی‬

‫‪The 11 – 13 +6 weeks scan‬‬


‫ﻣﻮﻧﻮکﻮرﻳﻮن ﳑکﻦ اﺳﺖ هﺭ دو ﺟﻨﻴﻦ دﭼـﺎر ﻧﻘـﺎﻳﺺ‬ ‫کﺭوﻣﻮزوﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﻳﻦ رﻳﺴﮏ ﺷﺒﻴﻪ ﺡﺎﻣﻠﮕﯽ هﺎی‬ ‫ﻳﮏ ﻗﻠﻮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫در ﺡﺎﻣﻠﮕﯽ دی کﻮرﻳﻮن رﻳﺴـﮏ وﺟـﻮد ﻧﻘـﺎﻳﺺ‬ ‫کﺭوﻣــﻮزوﻣﯽ در ﻳــﮏ ﺟﻨــﻴﻦ دو ﺑﺭاﺑــﺭ ﺡــﺎﻣﻠﮕﯽ‬ ‫ﺗﮏ ﻗﻠﻮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬اﺡﺘﻤـﺎل اﻳﻨکـﻪ هـﺭ دو ﺟﻨـﻴﻦ‬ ‫دﭼﺎر ﻧﻘﺎﻳﺺ کﺭوﻣﻮزوﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑـﺎ ﻣﺭﺑـﻊ رﻳﺴـﮏ‬ ‫ﺡﺎﻣﻠﮕﯽ ﺗﮏ ﻗﻠﻮ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ ﺁﻳﺪ‪ .‬ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜـﺎل در‬ ‫ﻳﮏ ﺧﺎﱎ ‪ ٤٠‬ﺳﺎﻟﻪ رﻳﺴﮏ ﺗﺭﻳﺰوﻣﯽ ‪ ٢١‬ﺑﺭ اﺳﺎس ﺳـﻦ‬ ‫ﻣﺎدر ﻳﮏ درﺻﺪ اﺳﺖ‪ .‬در ﺻـﻮرت وﺟـﻮد دو ﻗﻠـﻮﻳﯽ‬ ‫دی زﻳﮕﻮت رﻳﺴﮏ اﺑﺘﻼی ﻳﮏ ﺟﻨـﻴﻦ ﻳـﮏ در ﭘﻨﺠـﺎﻩ‬ ‫)‪ (١/١٠٠ + ١/١٠٠‬و رﻳﺴﮏ اﺑﺘﻼی هﺭ دو ﺟﻨﻴﻦ ﻳﮏ‬ ‫در دﻩ هــﺰار )‪ (١/١٠٠ × ١/١٠٠‬ﻣــﯽ ﺑﺎﺷــﺪ‪ .‬در‬ ‫واﻗﻊ اﻳﻦ ﻳﮏ ﻣﺜـﺎل ﺳـﺎدﻩ اﺳـﺖ‪ .‬ﭼـﻮن ﮔـﺭ ﭼـﻪ‬ ‫ﺡﺎﻣﻠﮕﯽ هﺎی ﻣﻮﻧﻮکﻮرﻳﻮن ﳘﻴﺸﻪ ﻣﻮﻧﻮزﻳﮕﻮت هﺴﺘﻨﺪ‬ ‫وﻟﯽ ﺡﺪود ‪ ٩٠‬درﺻﺪ ﺡﺎﻣﻠﮕﯽ هﺎی دی کﻮرﻳـﻮن‪ ،‬دی‬ ‫زﻳﮕﻮت هﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬

‫ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮﯼ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺕﺴﺖ هﺎﯼ ﺳﺮﻡﯽ ﺳﻪ ﻡﺎهﻪ دوم‬ ‫در ﺡﺎﻣﻠﮕﯽ هﺎی ﺗﮏ ﻗﻠﻮ‪ ،‬ﻏﺭﺑﺎﻟﮕﺭی ﺗﺭﻳﺰوﻣﯽ‬ ‫‪ ٢١‬ﺑﺭ اﺳﺎس ﺳﻦ ﻣﺎدر و ﺗﺴـﺖ هـﺎی ﺑﻴﻮﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﯽ‬ ‫ﺳﻪ ﻣﺎهﻪ دوم‪ ،‬ﺑﺎ وﺟـﻮد ‪ ٥‬درﺻـﺪ ﻣﺜﺒـﺖ کـﺎذب‪،‬‬ ‫‪ ٥٠-٧٠‬درﺻﺪ ﻣﻮارد ﺗﺭﻳﺰوﻣـﯽ ‪ ٢١‬را ﺗﺸـﺨﻴﺺ ﻣـﯽ‬ ‫دهﺪ )‪.(cuckle 1998‬‬

‫ﺳﻮﻧﻮﮔـــﺮاﻓﯽ ‪ ١١ -١۴‬هﻔﺘــــﮕﯽ‬

‫‪١٦٤‬‬

‫‪The 11 – 13 +6 weeks scan‬‬


‫ـﻪ‬ ‫ـﺰان ﻣﻴﺎﻧـ‬ ‫ـﻮ‪ ،‬ﻣﻴـ‬ ‫ـﺎی دو ﻗﻠـ‬ ‫ـﺎﻣﻠﮕﯽ هـ‬ ‫در ﺡـ‬ ‫ﻣﺎرکﺭهﺎی ﺳﺭﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ‪،hCG ،AFP‬‬

‫‪Free β-hCG‬و‬

‫ٌ دو ﺑﺭاﺑﺭ ﺡﺎﻣﻠﮕﯽ هﺎی‬ ‫‪ Inhibin-A‬ﺗﻘﺭﻳﺒﺎ‬

‫ﺗﮏ ﻗﻠﻮ‬

‫ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ‪ .‬ﺑـﺎ در ﻧﻈـﺭ ﮔـﺭﻓﱳ اﻳـﻦ ﺗﻔـﺎوت در‬ ‫ﻣﺪل هﺎی رﻳﺎﺿﯽ‪ ،‬ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از اﻳﻦ‬

‫ﺗﺴﺖ هـﺎ‬

‫و ﺑﺎ در ﻧﻈﺭ ﮔﺭﻓﱳ ‪ ٥‬درﺻﺪ ﻣﺜﺒﺖ کﺎذب‪ ،‬ﺡﺪود ‪٤٥‬‬ ‫درﺻﺪ ﺟﻨﻴﻦ هﺎی ﻣﺒـﺘﻼ ﺗﺸـﻴﺨﺺ دادﻩ‬

‫ﻣـﯽ ﺷـﻮﻧﺪ‬

‫)‪ .(Cuckle 1998‬ﺡﺘﯽ اﮔـﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺁﻳﻨـﺪﻩ ﻧﮕـﺭ‬ ‫ﻣﻔﻴﺪ ﺑﻮدن ﺗﺴﺖ هﺎی ﺳـﺭﻣﯽ را ﻧﺸـﺎن دهﻨـﺪ‪ ،‬در‬ ‫اﺳﺘﻔﺎدﻩ از اﻳﻦ ﺗﺴﺖ هـﺎ هﻨـﻮز ﻣﺸـکﻼﺗﯽ وﺟـﻮد‬ ‫دارد‪:‬‬ ‫اﻟﻒ‪ -‬ﺑﺎ اﻳﻦ روش ﻣﻴﺰان ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﺎ ﻣﺜﺒـﺖ کـﺎذب‬ ‫کﻢ و ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل‪ ،‬کﻢ اﺳﺖ‪ .‬ﲞﺼﻮص کـﻪ ﺗﺴـﺖ هـﺎی‬ ‫ﲥﺎﲨﯽ در ﺡﺎﻣﻠﮕﯽ هﺎی دو ﻗﻠـﻮ از ﻧﻈـﺭ ﺗکﻨﻴکـﯽ‬ ‫ﻣﺸکﻞ ﺗﺭ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬در ﺗﻔﺴﻴﺭ ﻏﺭﺑﺎﻟﮕﺭی ﻣﺜﺒـﺖ ﻣﺸـﺨﺺ ﻧﻴﺴـﺖ کـﻪ‬ ‫کﺪام ﺟﻨﻴﻦ ﳑکﻦ اﺳﺖ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ج‪ -‬اﮔﺭ ﻳﮏ ﺟﻨﻴﻦ ﻣﺒـﺘﻼ ﺑـﻪ ﻧﻘـﺎﻳﺺ کﺭوﻣـﻮزوﻣﯽ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬رﻳﺴﮏ ﺧﺘﻢ ﺡﺎﻣﻠﮕﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ در ﺳـﻪ ﻣﺎهـﻪ‬ ‫دوم ﺑﻴﺸﱰ از ﺳﻪ ﻣﺎهﻪ اول اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﺳﻮﻧﻮﮔـــﺮاﻓﯽ ‪ ١١ -١۴‬هﻔﺘــــﮕﯽ‬

‫‪١٦٥‬‬

‫‪The 11 – 13 +6 weeks scan‬‬


‫ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮﯼ ﺑﺮ اﺳﺎس ‪NT‬‬ ‫ـﺎﻟﮕﺭی‬ ‫ـﻮن‪ ،‬ﻏﺭﺑــ‬ ‫ـﺎی دی کﻮرﻳــ‬ ‫در دو ﻗﻠﻮهــ‬ ‫ﺗﺭﻳﺰوﻣﯽ ‪ ٢١‬ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎدﻩ از ‪ ٧٥-٨٠ ،NT‬درﺻـﺪ‬ ‫ﻣﻮارد را ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﯽ دهـﺪ‪ .‬ﻣﻴـﺰان ﻣﺜﺒـﺖ کـﺎذب‬ ‫‪ ٥‬درﺻﺪ ﺑﺭای هﺭ ﺟﻨﻴﻦ و ‪ ١٠‬درﺻﺪ ﺑﺭای ﺡـﺎﻣﻠﮕﯽ‬ ‫ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬اﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺭ ﺷﺒﻴﻪ ﺡﺎﻣﻠﮕﯽ هﺎی ﻳﮏ ﻗﻠﻮ‬ ‫اﺳﺖ )‪ .(Sebire et al 1996a, 1996b‬رﻳﺴـﮏ اﺧﺘﺼﺎﺻـﯽ‬ ‫هﺭ ﺟﻨﻴﻦ ﺑﺭای ﺗﺭﻳﺰوﻣﯽ ‪ ،٢١‬ﺑﺭ اﺳﺎس ﺳﻦ ﻣﺎدر و‬ ‫‪ NT‬ﳏﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﺷـﻮد‪ .‬ﻏﺭﺑـﺎﻟﮕﺭی ﻣـﺆﺛﺭ و ﺗﺸـﺨﻴﺺ‬ ‫ﻧﻘﺎﻳﺺ کﺭوﻣﻮزوﻣﯽ در ﺳﻪ ﻣﺎهﻪ اول اﻣکﺎن اﳒـﺎم‬ ‫‪ fetocide‬اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ زودﺗﺭ و اﻣﻦ ﺗﺭ را ﻓـﺭاهﻢ ﻣـﯽ‬ ‫کﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻳﮏ ﻣﺰﻳﺖ ﻣﻬﻢ ﻏﺭﺑﺎﻟﮕﺭی ﺑـﺎ اﻧـﺪازﻩ ﮔﻴـﺭی‬ ‫‪ NT‬در دو ﻗﻠﻮهﺎی دی کﻮرﻳﻮن اﻳﻦ اﺳـﺖ کـﻪ ﺑـﺎ‬ ‫ﻣﺎرکﺭهﺎی ﺳﻮﻧﻮﮔﺭاﻓﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﲞﻮﺑﯽ ﻣﺸـﺨﺺ کـﺭد‬ ‫کﻪ کﺪام ﺟﻨﻴﻦ ﻣﺒﺘﻼ اﺳﺖ و در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز‪ ،‬ﺧـﺘﻢ‬ ‫ﺡﺎﻣﻠﮕﯽ ﺑﺪرﺳﺘﯽ اﳒﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨکﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ‪ NT‬ﻳـﮏ ﺗﻈـﺎهﺭ‬ ‫زودرس از ‪ TTTS‬ﻣــﯽ ﺑﺎﺷــﺪ‪ ،‬در ﺡــﺎﻣﻠﮕﯽ هــﺎی‬ ‫ﻣﻮﻧﻮکﻮرﻳــﻮن ﻣﻴــﺰان ﻣﺜﺒــﺖ کــﺎذب ﺑﻴﺸــﱰ از‬ ‫دی کﻮرﻳﻮن اﺳﺖ )‪ ٨‬درﺻﺪ ﺑـﺭای هـﺭ ﺟﻨـﻴﻦ و ‪١٤‬‬ ‫درﺻﺪ ﺑﺭای کﻞ ﺡﺎﻣﻠﮕﯽ(‪ .‬رﻳﺴﮏ ﺗﺭﻳﺰوﻣﯽ ‪ ٢١‬ﺑﺭای‬ ‫هﺭ ﺟﻨﻴﻦ ﺑﺭ اﺳﺎس ﺳﻦ ﻣﺎدر و ﻣﻴﺰان ‪ NT‬ﳏﺎﺳﺒﻪ و‬

‫ﺳﻮﻧﻮﮔـــﺮاﻓﯽ ‪ ١١ -١۴‬هﻔﺘــــﮕﯽ‬

‫‪١٦٦‬‬

‫‪The 11 – 13 +6 weeks scan‬‬


‫ﺳﭙﺲ رﻳﺴﮏ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو ﺑﻌﻨﻮان رﻳﺴﮏ کﻠـﯽ‬ ‫در ﻧﻈﺭ ﮔﺭﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬

‫ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮﯼ ﺑﺎ ‪ NT‬و ﺕﺴﺖ هﺎﯼ ﺳﺮﻡﯽ ﻡﺎدر‬ ‫ـﺎ‬ ‫ـﻪ ﺑـ‬ ‫ـﻮ در ﻣﻘﺎﻳﺴـ‬ ‫ـﺎی دو ﻗﻠـ‬ ‫ـﺎﻣﻠﮕﯽ هـ‬ ‫در ﺡـ‬ ‫ﺡــﺎﻣﻠﮕﯽ ﺗــﮏ ﻗﻠــﻮ‪ ،‬ﻣﻴــﺰان ﻣﻴﺎﻧــﻪ ‪ PAPP-A‬و‬ ‫‪free β-hCG‬‬

‫ﺳﺭم ﻣﺎدر‪ -‬در ﺻﻮرﺗﯽ کﻪ ﺑـﺭ اﺳـﺎس‬

‫وزن ﻣﺎدر ﺗﺼﺡﻴﺢ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ‬

‫‪ -‬ﺡﺪود ‪ ٢MoM‬اﺳﺖ‪.‬‬

‫در ﺡﺎﻣﻠﮕﯽ هﺎی دو ﻗﻠﻮ ﺑﺎ ﺗﺭﻳﺰوﻣﯽ ‪ ،٢١‬ﻣﻴﺰان‬ ‫‪ free β-hCG‬ﺧﻴﻠﯽ ﺑﻴﺸﱰ و ﻣﻴﺰان ‪ PAPP-A‬ﺧﻴﻠـﯽ‬ ‫کﻤﱰ از دو ﻗﻠﻮهﺎی ﻧﺭﻣﺎل ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ‪ .‬در ﺻـﻮرت‬ ‫ﻏﺭﺑﺎﻟﮕﺭی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ‪ NT‬و ﺗﺴﺖ هـﺎی ﺳـﺭﻣﯽ‬ ‫ﻣﯽ ﺗـﻮان ‪ ٨٥-٩٠‬درﺻـﺪ ﻣـﻮارد ﺗﺭﻳﺰوﻣـﯽ ‪ ٢١‬را‬ ‫ﺗﺸﺨﻴﺺ داد‪ .‬اﻳﻦ روش ﺡﺪود ‪ ١٠‬درﺻﺪ ﻣﺜﺒﺖ کـﺎذب‬ ‫)در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ‪ ٥‬درﺻﺪ ﺑﺭای ﺡﺎﻣﻠﮕﯽ‬

‫ﺗﮏ ﻗﻠـﻮ(‬

‫دارد )‪.(Spencer and Nicolaides 2003‬‬ ‫وﺿﻌﻴﺖ کﻮرﻳﻮﻧﻴﺴﻴﺘﯽ ﺗﻔﺎوت زﻳﺎدی در ﻣﻴﺰان‬ ‫‪β-hCG‬‬

‫‪ free‬و ‪ PAPP-A‬در ﺳﻪ ﻣﺎهـﻪ اول اﻳﺠـﺎد‬

‫ﳕﯽ کﻨﺪ‪.‬‬

‫ﺳﻮﻧﻮﮔـــﺮاﻓﯽ ‪ ١١ -١۴‬هﻔﺘــــﮕﯽ‬

‫‪١٦٧‬‬

‫‪The 11 – 13 +6 weeks scan‬‬


‫‪ Management‬ﺣ ﺎﻡﻠﮕﯽ ه ﺎﯼ دو ﻗﻠ ﻮ ﺑ ﺎ ﻧﻘ ﺎﻳﺺ‬ ‫ﮐﺮوﻡﻮزوﻡﯽ‬ ‫در ﺻﻮرﺗﯽ کﻪ هﺭ دو ﺟﻨﻴﻦ ﻧﻘـﺺ کﺭوﻣـﻮزوﻣﯽ‬ ‫داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ ،‬ﻣﻌﻤﻮﻻ واﻟـﺪﻳﻦ ﺧـﺘﻢ ﺡـﺎﻣﻠﮕﯽ را‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ کﻨﻨﺪ‪ .‬در ﻣﻮاردی کﻪ ﻳﮏ ﺟﻨﻴﻦ ﻣﺒـﺘﻼ‬ ‫اﺳﺖ‪ ،‬ﻣﯽ ﺗـﻮان ‪ fetocide‬اﻧﺘﺨـﺎﺑﯽ اﳒـﺎم داد ﻳـﺎ‬ ‫درﻣﺎن اﻧﺘﻈﺎری داﺷﺖ‪ .‬در اﻳﻦ ﻣﻮارد ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻄـﺭ‬ ‫ﺳﻘﻂ و ﻣﺭگ ﺟﻨﻴﻦ ﻧﺭﻣﺎل در اﺛﺭ ‪ fetocide‬و از ﻃﺭف‬ ‫دﻳﮕﺭ اﺡﺘﻤﺎل داﺷﱳ ﻳﮏ ﺟﻨﻴﻦ ﻧﺎﺗﻮان را در ﻧﻈـﺭ‬ ‫داﺷﺖ )‪.(Sebire et al 1997c‬‬ ‫در ﺻــﻮرت اﳒــﺎم ‪ fetocide‬اﻧﺘﺨــﺎﺑﯽ ﺑﻌــﺪ از‬ ‫هﻔﺘﻪ ﺷﺎﻧﺰدهﻢ‪،‬اﺡﺘﻤﺎل ﺳﻘﻂ ﺧﻮدﲞـﻮد ﺳـﻪ ﺑﺭاﺑـﺭ‬ ‫ﺑﻴﺸﱰ از اﳒﺎم ﺁن ﻗﺒﻞ از هﻔﺘﻪ ﺷـﺎﻧﺰدهﻢ اﺳـﺖ‪.‬‬ ‫ﳘﭽﻨﻴﻦ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌکﻮﺳﯽ ﺑﻴﻦ ﺳـﻦ ﺡـﺎﻣﻠﮕﯽ هﻨﮕـﺎم‬ ‫‪ fetocide‬و ﺳﻦ ﺡﺎﻣﻠﮕﯽ هﻨﮕﺎم زاﻳﻤـﺎن وﺟـﻮد دارد‬ ‫)‪ .(Evans et al 1996‬ﳑکﻦ اﺳـﺖ کـﻪ ﺟﻔـﺖ و ﺟﻨـﻴﻦ‬ ‫ﻣﺭدﻩ‬

‫ﺑﺎﻉﺚ اﻳﺠﺎد ﭘﺎﺳﺦ اﻟﺘﻬﺎﺑﯽ در رﺡﻢ ﺷـﻮﻧﺪ‬

‫و اﻳﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻓﺖ ﻣـﺭدﻩ و ﺑﻨـﺎﺑﺭاﻳﻦ‬ ‫ﺳﻦ ﺡـﺎﻣﻠﮕﯽ ﺑﺴـﺘﮕﯽ دارد‪ .‬ﭼﻨـﻴﻦ ﭘﺎﺳـﺦ‬

‫ﺑﻪ‬ ‫اﻟﺘﻬﺎﺑﯽ‬

‫ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﻨﺠـﺭ ﺑـﻪ ﺁزاد ﺷـﺪن‬

‫ﺳﻴﺘﻮکﻴﻦ و ﭘﺭوﺳـﺘﺎﮔﻼﻧﺪﻳﻦ هـﺎ ﻣـﯽ ﺷـﻮد‪ .‬اﻳـﻦ‬ ‫ﻉﻮاﻣﻞ اﻟﺘـﻬﺎﺑﯽ ﺑﺎﻉـﺚ اﻟﻘـﺎی ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ رﲪـﯽ و‬ ‫ٌ ﺳﻘﻂ و زاﻳﻤﺎن زودرس ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫‪‬ﺎﻳﺘﺎ‬

‫ﺳﻮﻧﻮﮔـــﺮاﻓﯽ ‪ ١١ -١۴‬هﻔﺘــــﮕﯽ‬

‫‪١٦٨‬‬

‫‪The 11 – 13 +6 weeks scan‬‬


‫در ﻣﻮاردی کﻪ ﻳﮏ ﺟﻨﻴﻦ دﭼـﺎر ﺗﺭﻳﺰوﻣـﯽ ‪٢١‬‬ ‫اﺳﺖ ‪ ،‬درﻣﺎن اﻧﺘﺨـﺎﺑﯽ ‪ fetocide‬اﺳـﺖ‪ ،‬زﻳـﺭا ﺑـﺎ‬ ‫ـﺎ‬ ‫ـﺘﻼ ﺑﻘـ‬ ‫ـﺎی ﻣﺒـ‬ ‫ـﻪ هـ‬ ‫ـﺭ ﺑﭽـ‬ ‫ـﺎری اکﺜـ‬ ‫ـﺎن اﻧﺘﻈـ‬ ‫درﻣـ‬ ‫ﻣﯽ ﻳﺎﺑﻨﺪ‪ .‬در ﻣﻮارد کﺸﻨﺪﻩ ﺗﺭ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺭﻳﺰوﻣـﯽ‬ ‫‪ ،١٨‬ﺡﺪود ‪ ٨٥‬درﺻـﺪ ﺟﻨـﻴﻦ هـﺎی ﻣﺒـﺘﻼ در رﺡـﻢ‬ ‫ﻣﯽ ﻣﻴﺭﻧﺪ و ﺑﻘﻴﻪ در ﻳکﺴﺎل اول ﺑﻌـﺪ از ﺗﻮﻟـﺪ‬ ‫ﻣﯽ ﻣﻴﺭﻧـﺪ‪ .‬ﺑﻨـﺎﺑﺭاﻳﻦ در اﻳـﻦ ﻣـﻮارد درﻣـﺎن‬ ‫اﻧﺘﻈﺎری ﺗﺭﺟﻴﺢ دادﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬در ﺻﻮرت اﻧﺘﺨـﺎب‬ ‫درﻣﺎن اﻧﺘﻈﺎری‪ ،‬از ﻉﻮارض ﻣﺭﺑﻮط ﺑﻪ ‪ fetocide‬ﻧﻴﺰ‬ ‫ﺟﻠﻮﮔﻴﺭی کﺭدﻩ اﻳﻢ‪ .‬از ﻃﺭف دﻳﮕـﺭ ﺑﺎﻳـﺪ ﺗﻮﺟـﻪ‬ ‫داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ کﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺭدﻩ و ﺑﻨـﺎﺑﺭاﻳﻦ‬ ‫رﻳﺴﮏ ﺳﻘﻂ و زاﻳﻤﺎن زودرس در ﺻﻮرت ﺧﺘﻢ ﺡﺎﻣﻠﮕﯽ‬ ‫در هﻔﺘﻪ دوازدهﻢ کﻤﱰ از هﻨﮕﺎﻣﯽ اﺳﺖ کﻪ ﺟﻨـﻴﻦ‬ ‫ـﻦ‬ ‫ـﻮد در ﺳـ‬ ‫ـﻮر ﺧﻮدﲞـ‬ ‫ـﯽ ‪ ١٨‬ﺑﻄـ‬ ‫ـﻪ ﺗﺭﻳﺰوﻣـ‬ ‫ـﺘﻼ ﺑـ‬ ‫ﻣﺒـ‬ ‫ﺡﺎﻣﻠﮕﯽ ﺑﺎﻻﺗﺭ از ﺑﻴﻦ ﺑﺭود‪.‬‬

‫ﺳﻮﻧﻮﮔـــﺮاﻓﯽ ‪ ١١ -١۴‬هﻔﺘــــﮕﯽ‬

‫‪١٦٩‬‬

‫‪The 11 – 13 +6 weeks scan‬‬


‫ﻏﺮﺏﺎﻟﮕﺮﯼ ﺗﺮیﺰوﻡﯽ ‪ ٢١‬در دو ﻗﻠﻮهﺎﯼ ﻡﻮﻧﻮﮐﻮریﻮن‬ ‫* در دو ﻗﻠ ﻮﻳﯽ ﻡﻮﻧﻮزﻳﮕ ﻮت رﻳﺴ ﮏ ﻧﻘ ﺎﻳﺺ کﺮوﻡ ﻮزوﻡﯽ ﺷ ﺒﻴﻪ‬ ‫ﺡﺎﻡﻠﮕﯽ ﻳﮏ ﻗﻠﻮ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫* در ﺡ ﺎﻡﻠﮕﯽ ه ﺎﯼ ﻡﻮﻧﻮکﻮرﻳ ﻮن ﻡﻴ ﺰان ﻡﺜﺒ ﺖ ک ﺎذب در ارزﻳ ﺎﺑﯽ‬ ‫‪ NT‬ﺑﻴﺸﺘﺮ از دﯼ کﻮرﻳﻮن اﺳﺖ )‪ ٨‬درﺻﺪ ﺑﺮاﯼ ه ﺮ ﺟﻨ ﻴﻦ و ‪١٤‬‬ ‫درﺻﺪ ﺑﺮاﯼ کﻞ ﺡﺎﻡﻠﮕﯽ(‪ .‬دﻝﻴﻞ اﻳﻦ ﻡﺴ ﺌﻠﻪ اﻓ ﺰاﻳﺶ ‪ NT‬در ﻡ ﻮارد‬ ‫‪ TTTS‬زود هﻨﮕﺎم ﻡﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫* رﻳﺴ ﮏ ﺕﺮﻳﺰوﻡ ﯽ ‪ ٢١‬ﺑ ﺮ اﺳ ﺎس ﺳ ﻦ ﻡ ﺎدر‪ ،‬ﻡﻴ ﺰان ‪ NT‬و‬ ‫ﺕﺴ ﺖ ه ﺎﯼ ﺑﻴﻮﺷ ﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ﺳ ﺮم ﻡ ﺎدر ﻡﺤﺎﺳ ﺒﻪ ﺷ ﻮد و رﻳﺴ ﮏ ﻡﺘﻮﺳ ﻂ‬ ‫ﺑﻌﻨﻮان رﻳﺴﮏ کﻞ ﺡﺎﻡﻠﮕﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻡﯽ ﺷﻮد‪.‬‬

‫ﻏﺮﺏﺎﻟﮕﺮﯼ ﺗﺮیﺰوﻡﯽ ‪ ٢١‬در دو ﻗﻠﻮهﺎﯼ دﯼ ﮐﻮریﻮن‬ ‫* ﻏﺮﺑ ﺎﻝﮕﺮﯼ ﺑ ﺎ اﺳ ﺘﻔﺎدﻩ از ‪ NT‬و ﺕﺴ ﺖ ه ﺎﯼ ﺑﻴﻮﺷ ﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ﺡ ﺪود‬ ‫‪ ٨٥-٩٠‬درﺻ ﺪ ﻡ ﻮارد ﺕﺮﻳﺰوﻡ ﯽ ‪ ٢١‬را ﺕﺸ ﺨﻴﺺ ﻡ ﯽ ده ﺪ‪ .‬اﻳ ﻦ‬ ‫روش ‪ ١٠‬درﺻ ﺪ ﻡﺜﺒ ﺖ ک ﺎذب )در ﻡﻘﺎﻳﺴ ﻪ ﺑ ﺎ ‪ ٥‬درﺻ ﺪ ﺑ ﺮاﯼ‬ ‫ﺡﺎﻡﻠﮕﯽ ﺕﮏ ﻗﻠﻮ( دارد‪.‬‬ ‫* در ﺡ ﺎﻡﻠﮕﯽ ه ﺎﯼ ک ﻪ ﻓﻘ ﻂ ﻳ ﮏ ﺟﻨ ﻴﻦ ﻡﺒ ﺘﻼ اﺳ ﺖ ﻡ ﯽ ﺕ ﻮان‬ ‫‪ selective fetocide‬ﻳﺎ درﻡﺎن اﻧﺘﻈﺎرﯼ را اﻧﺘﺨﺎب کﺮد‪.‬‬ ‫* اﺡﺘﻤ ﺎل ﺳ ﻘﻂ ﺧﻮدﺑﺨ ﻮد در ﺻ ﻮرت اﻧﺠ ﺎم ‪ fetocide‬ﺑﻌ ﺪ از‬ ‫هﻔﺘ ﻪ ﺷ ﺎﻧﺰدهﻢ ﺳ ﻪ ﺑﺮاﺑ ﺮ ﺑﻴﺸ ﺘﺮ از زﻡ ﺎﻧﯽ اﺳ ﺖ ک ﻪ ﻗﺒ ﻞ از هﻔﺘ ﻪ‬ ‫ﺷﺎﻧﺰدهﻢ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد‪.‬‬

‫ﺳﻮﻧﻮﮔـــﺮاﻓﯽ ‪ ١١ -١۴‬هﻔﺘــــﮕﯽ‬

‫‪١٧٠‬‬

‫‪The 11 – 13 +6 weeks scan‬‬


‫ﻣﻨﺎﺑﻊ‬ Baldwin VJ. Anomalous development of twins. In pathology of Multiple pregnancy. In Baldwin VJ (Ed) Springer-Vertag,New York,1994,pp169-97. Benirschke K, Kim Ck. Multiple pregnancy. N Eng J Med 1973; 288:1276-84. Bessis R, Papiernik E. Echographic imagery of amniotic membranes in twin pregnancy. In: Gedda L, Parisi P, eds. Twin research 3: Twin biology and multiple pregnancy. New York: Alan R. Liss,1981, pp183-7. Burn J. Disturbance of morphological laterality in humans. Ciba Found Symp 1991; 162:282-96. Cuckle H. Down’s syndrome screening in twins. J Med Screen 1998; 5 : 3-4. Evans MI, Goldberg JD, Dommergues M, Wapner RJ, Lynch L, Dock BS, et al. Efficacy of second-trimester selective termination for fetal abnormalities: international collaborative experience among the world’s largest centers. Am J Obstet Gynecol 1994; 171:90-4. Fusi L, MacOharland P, Fisk N, Nicolini U, Wigglesworth J. Acute twin-twin transfusion: a possible mechanism for brain damaged survivors after intrauterine death of a monozygotic twin. Obstet Gynecol 1991; 78 : 517-22.

The 11 – 13 +6 weeks scan

١٧١

‫ هﻔﺘــــﮕﯽ‬١١ -١۴ ‫ﺳﻮﻧﻮﮔـــﺮاﻓﯽ‬


Matias A, Montenegro N, Areias JC. Anticipating twin-twin transfusion syndrome in monochorionic twin pregnancy. Is there a role for nuchal translucency and ductus venosus blood flow evaluation at 11-14 weeks? Twin Res 2000 ; 3:65-70. Monteagudo A, Timor-Tritsch I, Sharma S. Early and simple determination of chorionic and amniotic type in multifetal gestations in the first 14 weeks by high frequency transvaginal ultrasound. Am J Obstet Gynecol 1994; 170 :824-9. Monteagudo A, Timor-Tritsch IE. Second- and third-trimester ultrasound evaluation of chorionicity and amniocity in twin pregnancy. A simple algorithm. J Reprod Med 2000 ;45:47680. Savvidou MD, Karanastasi E, Skentou C, Geerts L, Nicolaides KH. Twin chorionicity and pre-eclampsia. Ultrasound Obstet Gynecol 2001; 18:228-31. Sebire NJ, Snijders RJM, Hughes K, Sepulveda W, Nicolaides KH. Screening for trisomy 21 in twin pregnancies by maternal age and fetal nuchal translucency thickness at 10-14 weeks of gestation. BJOG 1996a; 103:999-1003. Sebire NJ, Noble PL, Psarra A, Papapanagiotou G, Nicolaides KH. Fetal karyotyping in twin pregnancies: selection of technique by measurement of fetal nuchal translucency. BJOG 1996a; 103:887-90. Sebire NJ, Sepulveda W, Hughes KS, Noble P, Nicolaides KH. Management of twin pregnancies discordant for anencephaly. BJOG 1997a; 104:216-9. Sebire NJ, Snijders RJM, Hughes K, Sepulveda W, Nicolaides KH. The hidden mortality of monochorionic twin pregnancies. BJOG 1997a;104:1203-7.

The 11 – 13 +6 weeks scan

١٧٢

‫ هﻔﺘــــﮕﯽ‬١١ -١۴ ‫ﺳﻮﻧﻮﮔـــﺮاﻓﯽ‬


Sebire NJ, Snijders RJM, Santiago C, Papapanagiotou G, Nicolaides KH. Management of twin pregnancies with fetal trisomies. BJOG 1997c;104:220-2. Sebire NJ, Carvalho M, D’Ercole C, Souka A, Nicolaides KH. Intertwin disparity in fetal size in monochorionic and dichorionic twin pregnancies. Obstet Gynecol 1998a;91:82-5. Sebire NJ, Souka A, Carvalho M, Nicolaides KH. Inter-twin membrane folding as an early feature of developing twin-totwin transfusion syndrome. Ultrasound Obstet Gynecol 1998b;11:324-27. Sebire NJ, Souka A, Skentou H, Geerts L, Nicolaides KH. Early prediction of severe twin-to-twin transfusion syndrome. Hum Reprod 2000;15:2008-10. Senat MV, Deprest J, Boulvain M, Paupe A, Winer N, Ville Y. Endoscopic laser surgery versus serial amnioreduction for severe twin-to-twin transfusion syndrome. N Eng J Med 2004;351:136-44. Sepulveda W, Sebire NJ, Hughes K, Odibo A, Nicolaides KH. The lambda sign at 10-14 weeks of gestation as a predictor of chorionicity in twin pregnancies. Ultrasoun Obstet Gynecol 1996;7:421-3. Sepulveda W, Sebire NJ, Hughes K, Kalogeropoulos A, Nicolaides KH. Evaluation of the lambda or twin/chorionic peak sign in dichorionic twin pregnancies. Obstet Gynecol 1997;89:439-41. Spencer K, Nicolaides KH. Screening for trisomy 21 in twin using first trimester ultrasound and maternal serum biochemistry in a one-stop clinic:a review of three years experience. BJOG 2003;110:276-80.

The 11 – 13 +6 weeks scan

١٧٣

‫ هﻔﺘــــﮕﯽ‬١١ -١۴ ‫ﺳﻮﻧﻮﮔـــﺮاﻓﯽ‬


Van Allen MI, Smith DW & Shepard TH. Twin reversed arterial perfusion (TRAP) sequence: study of 14 twin pregnancies with acardius. Semin Perinatol 1983;7:285-93. Ville Y, Hyett J, Hecher K, Nicolaides KH. Preliminary experience with endoscopic laser surgery for severe twin-twin transfusion syndrome. N Engl J Med 1995;332:224-7.

The 11 – 13 +6 weeks scan

١٧٤

‫ هﻔﺘــــﮕﯽ‬١١ -١۴ ‫ﺳﻮﻧﻮﮔـــﺮاﻓﯽ‬

fmf farsi  
fmf farsi  

dsavsgvbsdgv

Advertisement