Page 1

Resultat av enkätundersökning

Utvecklingsplan Motala December 2012 – januari 2013

Spetsa AB. Teknikringen 10, 583 30 Linköping. Org.nr: 556750-0235. www.spetsa.se


www.spetsa.se

Innehållsförteckning INLEDNING............................................................................................................................................. 1 METOD .................................................................................................................................................. 2 MÅLPOPULATION .......................................................................................................................................... 2 SAMMANSTÄLLNING AV ADRESSER.................................................................................................................... 2 UTVECKLING AV ENKÄT ................................................................................................................................... 2 GENOMFÖRANDE .......................................................................................................................................... 2 BORTFALL .................................................................................................................................................... 3 RESULTAT .............................................................................................................................................. 4 DEL I: BAKGRUNDSFRÅGOR ............................................................................................................................ 4 FRÅGA 1: KÖN ............................................................................................................................................. 4 FRÅGA 2: VILKET ÅR ÄR DU FÖDD..................................................................................................................... 5 FRÅGA 3: VILKEN ÄR DIN HUVUDSAKLIGA SYSSELSÄTTNING ................................................................................... 6 FRÅGA 4: ÄR DU FÖDD I MOTALA .................................................................................................................... 7 FRÅGA 5: VARFÖR FLYTTADE DU FRÅN MOTALA ................................................................................................. 8 FRÅGA 6: VARFÖR FLYTTADE DU TILL MOTALA ................................................................................................... 9 FRÅGA 7: I VILKEN HUVUDSAKLIG ROLL BESVARAR DU DENNA ENKÄT ..................................................................... 10 DEL II: OM MOTALAS FRAMTIDA UTVECKLING ................................................................................................. 11 FRÅGA 8A: ANSER DU ATT MOTALA SOM STAD PRÄGLAS AV ÖPPENHET ................................................................. 11 FRÅGA 8B: ANSER DU ATT MOTALA SOM STAD PRÄGLAS AV STOLTHET .................................................................. 12 FRÅGA 8C: ANSER DU ATT MOTALA SOM STAD PRÄGLAS AV NYSKAPANDE.............................................................. 13 FRÅGA 9: VILKA LOKALA AKTÖRER/ORGANISATIONER FÖRUTOM KOMMUNEN ANSER DU HAR STÖRST INVERKAN PÅ MOTALAS FRAMTIDA UTVECKLING .................................................................................................................. 14 FRÅGA 10: HUR STORT BEDÖMER DU ATT DITT EGET ENGAGEMANG I MOTALAS FRAMTIDA UTVECKLING ÄR ................. 15 FRÅGA 11: GE EXEMPEL PÅ HUR DU BIDRAR TILL MOTALAS FRAMTIDA UTVECKLING ................................................. 15 FRÅGA 12A: MOTALAS VIKTIGASTE KONKURRENSFÖRDEL ÄR BRA SKOLOR .............................................................. 16 FRÅGA 12A: MOTALAS VIKTIGASTE KONKURRENSFÖRDEL ÄR TRYGG UPPVÄXTMILJÖ ................................................. 17 FRÅGA 12A: MOTALAS VIKTIGASTE KONKURRENSFÖRDEL ÄR STADENS LÄGE VID VÄTTERN ......................................... 18 FRÅGA 12A: MOTALAS VIKTIGASTE KONKURRENSFÖRDEL ÄR PENDLINGSMÖJLIGHETERNA .......................................... 19 FRÅGA 12A: MOTALAS VIKTIGASTE KONKURRENSFÖRDEL ÄR VARAMOBADEN ......................................................... 20 FRÅGA 12A: MOTALAS VIKTIGASTE KONKURRENSFÖRDEL ÄR GÖTA KANAL ............................................................. 21 FRÅGA 12A: MOTALAS VIKTIGASTE KONKURRENSFÖRDEL ÄR STADENS KULTUR-, IDROTTS- OCH EVENEMANGSUTBUD ..... 22 FRÅGA 12A: MOTALAS VIKTIGASTE KONKURRENSFÖRDEL ÄR UTBUDET PÅ BOSTÄDER................................................ 23 FRÅGA 12A: MOTALAS VIKTIGASTE KONKURRENSFÖRDEL ÄR TRAFIKSITUATIONEN OCH PARKERINGSMÖJLIGHETERNA ...... 24 FRÅGA 12A: MOTALAS VIKTIGASTE KONKURRENSFÖRDEL ÄR GODA MÖJLIGHETER TILL ARBETE OCH KARRIÄR ................. 25 FRÅGA 12A: MOTALAS VIKTIGASTE KONKURRENSFÖRDEL ÄR LÄGET MED NÄRHET TILL STORSTÄDER, E4 OCH STAMBANA . 26 FRÅGA 12A: MOTALAS VIKTIGASTE KONKURRENSFÖRDEL ÄR FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR FÖRETAGANDE ....................... 27 FRÅGA 12A: ANDRA KONKURRENSFÖRDELAR SOM ÄR VIKTIGA FÖR MOTALA ÄR ...................................................... 28 FRÅGA 12B: OM MOTALA SKA VÄXA OCH UTVECKLAS ÄR DET HELT AVGÖRANDE ATT NYA FÖRETAG ETABLERAR SIG I STADEN ............................................................................................................................................................... 29 FRÅGA 12B: OM MOTALA SKA VÄXA OCH UTVECKLAS ÄR DET HELT AVGÖRANDE ATT MOTALA UPPFATTAS SOM EN ATTRAKTIV BOENDEORT ................................................................................................................................ 30 FRÅGA 12B: OM MOTALA SKA VÄXA OCH UTVECKLAS ÄR DET HELT AVGÖRANDE ATT MOTALA ÄR HÖGT RANKAD NÄR DET GÄLLER NÄRINGSLIVSKLIMATET....................................................................................................................... 31 FRÅGA 12B: OM MOTALA SKA VÄXA OCH UTVECKLAS ÄR DET HELT AVGÖRANDE ATT MOTALA HAR EN TYDLIG OCH VÄL FÖRANKRAD STADVISION OCH HANDLINGSPLAN ................................................................................................. 32 FRÅGA 12B: OM MOTALA SKA VÄXA OCH UTVECKLAS ÄR DET HELT AVGÖRANDE ATT TONGIVANDE PERSONER I LOKALA PRIVATA OCH OFFENTLIGA VERKSAMHETER DRAR ÅT SAMMA HÅLL ........................................................................ 33 FRÅGA 12B: OM MOTALA SKA VÄXA OCH UTVECKLAS ÄR DET HELT AVGÖRANDE ATT YNGRE FÅR STÖRRE INFLYTANDE ÖVER STADENS FRAMTIDA UTVECKLING .................................................................................................................... 34


www.spetsa.se

FRÅGA 12B: OM MOTALA SKA VÄXA OCH UTVECKLAS ÄR DET HELT AVGÖRANDE ATT FASTIGHETSÄGARNA GES EN MER OFFENSIV ROLL I FÖRNYELSEN AV STADEN ......................................................................................................... 35 FRÅGA 12B: OM MOTALA SKA VÄXA OCH UTVECKLAS ÄR DET HELT AVGÖRANDE ATT UTBILDNINGSMÖJLIGHETERNA BLIR FLER ......................................................................................................................................................... 36 FRÅGA 12B: OM MOTALA SKA VÄXA OCH UTVECKLAS ÄR DET HELT AVGÖRANDE ATT FLER AKTÖRER ETABLERAS PÅ BOSTADSMARKNADEN .................................................................................................................................. 37 FRÅGA 12B: OM MOTALA SKA VÄXA OCH UTVECKLAS ÄR DET HELT AVGÖRANDE ATT BRA MÖJLIGHETER ERBJUDS FÖR BARNFAMILJER............................................................................................................................................ 38 FRÅGA 12B: OM MOTALA SKA VÄXA OCH UTVECKLAS ÄR DET HELT AVGÖRANDE ATT BRA MÖJLIGHETER FINNS TILL IDROTTSOCH FRILUFTSLIV ......................................................................................................................................... 39 FRÅGA 12B: OM MOTALA SKA VÄXA OCH UTVECKLAS ÄR DET HELT AVGÖRANDE ATT BRA KULTURLIV ERBJUDS............... 40 FRÅGA 12B: ANDRA FAKTORER SOM ÄR VIKTIGA FÖR ATT MOTALA SKA VÄXA OCH UTVECKLAS ................................... 41 FRÅGA 13: VAD ANSER DU SKULLE VARA DEN ENSKILT VIKTIGASTE INSATSEN SOM DE NÄRMASTE ÅREN SKULLE MARKERA ATT ETT NYTT STEG TAS FÖR MOTALAS FRAMTIDA UTVECKLING ............................................................................. 42 FRÅGA 14: HAR DU NÅGRA FÖRSLAG PÅ HUR ENGAGEMANGET OCH MOBILISERINGEN FÖR MOTALAS FRAMTIDA UTVECKLING KAN ÖKAS ................................................................................................................................. 42 DEL III: OM INITIATIVET UTVECKLINGSPLAN MOTALA ....................................................................................... 43 FRÅGA 15: VAD ANSER DU OM INITIATIVET UTVECKLINGSPLAN MOTALA ............................................................... 43 FRÅGA 16: KOMMENTARER OM UTVECKLINGSPLAN MOTALA .............................................................................. 43 FRÅGA 17: SKULLE DU KUNNA TÄNKA DIG ATT BIDRA I ARBETET MED UTVECKLINGSPLAN MOTALA ............................. 44 SAMMANFATTANDE KOMMENTARER ................................................................................................. 45 GENERELLT ................................................................................................................................................ 45 DEL I: BAKGRUNDSFRÅGOR ........................................................................................................................... 45 DEL II: OM MOTALAS FRAMTIDA UTVECKLING .................................................................................................. 45 DEL III: OM INITIATIVET UTVECKLINGSPLAN MOTALA......................................................................................... 47 BILAGA 1: FRITEXTSVAR FRÅGA 9 ...........................................................................................................I BILAGA 2: FRITEXTSVAR FRÅGA 11 .................................................................................................... VIII BILAGA 3: FRITEXTSVAR FRÅGA 13 .................................................................................................... XIII BILAGA 4: FRITEXTSVAR FRÅGA 14 .................................................................................................... XIX BILAGA 5: FRITEXTSVAR FRÅGA 16 ................................................................................................... XXV BILAGA 6: FRITEXTSVAR FRÅGA 17 ................................................................................................ XXVIII BILAGA 7: ENKÄT ............................................................................................................................. XXXI


www.spetsa.se

Inledning Motala kommun har av Tillväxtverket och Regionförbundet Östsam fått ekonomiskt stöd för att under perioden 2012 – 2014 genomföra projektet Utvecklingsplan Motala. Projektet syftar till att utveckla en stadsvision och en handlingsplan som tar vara på de förbättrade kommunikationerna och möjligheterna för Motala att bli en bättre integrerad del av en stor region. Motala kommun har också fått i uppdrag att genomföra en uppföljning och utvärdering av projektet. För att kunna värdera vad Utvecklingsplan Motala resulterat i år 2014 är det nödvändigt att nu i projektets inledande skede få en uppfattning om vilka förväntningar och ambitioner berörda lokala och regionala aktörer har på projektet och med den egna insatsen för att utveckla staden. Denna initiala kartläggning har genomförts genom en enkätundersökning bland företrädare för politik, näringsliv och organisationer lokalt och i regionen. Undersökningen har genomförts av Spetsa AB genom konsult Karl Wahlin, universitetslektor i statistik vid Linköpings universitet. Spetsa AB ägs av Linköpings universitet via Universitetsholding i Linköping AB. Bolagets uppdrag är att identifiera, paketera och sälja tjänster baserade på kunskap och erfarenhet vid Linköpings universitet. Spetsa är ett led i universitets strävan att förena en hög akademisk standard med det som är relevant och nyttigt för samhället i stort.

1


www.spetsa.se

Metod Målpopulation Undersökningens målpopulation är politiker, kommunala tjänstemän, föreningsföreträdare, representanter för näringslivet/företagare samt övriga personer som bedömts viktiga för Motalas framtida utveckling. Målpopulationen definierades av Utvecklingsplan Motalas projektledare Sven-Inge Arnell i samråd med Jan Holmberg, utvecklingschef i Motala kommun samt Peder Rehnström, fd regiondirektör.

Sammanställning av adresser Målpopulationen bestod av 351 personer och e-postadresser till dessa sammanställdes av Sven-Inge Arnell.

Utveckling av enkät Enkäten består av tre delar. Del I utgörs av bakgrundsfrågor om respondenten: kön, ålder, huvudsaklig sysselsättning, respondentens relation till Motala samt i vilken roll man besvarar enkäten. Del II behandlar Motalas framtida utveckling ur ett generellt perspektiv. Respondenten ombeds här ge sin syn på i vilken omfattning man anser att Motala som stad präglas av kärnvärdena Öppen, Stolt och Nyskapande, vilka lokala aktörer/organisationer man anser har störst inverkan på Motalas framtida utveckling, samt hur stort ens eget engagemang i Motalas framtida utveckling är. Vidare ombeds respondenten betygsätta Motalas konkurrensfördelar och vilka faktorer som måste komma till eller utvecklas för att Motala ska fortsätta att växa och utvecklas. Del III fokuserar på Utvecklingsplan Motala. Här får respondenten ge sin övergripande syn på projektet såväl genom betygsättning som genom fritextsvar. Enkäten i sin helhet finns i Bilaga 7.

Genomförande Enkätundersökningen genomfördes med hjälp av det elektroniska enkätverktyget Surveymonkey (http://www.surveymonkey.com). Enkäten utsändes klockan 10.00 den 28 november 2012 till 351 personer. 7 personer hade spärrat sina e-postadresser för e-postundersökningar och enkäten nådde därför 344 personer. Den 10 december 2012 hade 144 svar inkommit och en påminnelse sändes till de som ännu inte svarat. Den 2 januari klockan 08.00 avslutades undersökningen och 209 svar hade då inkommit.

2


www.spetsa.se

Antal utsända enkäter

344

Antal svarande

209

Svarsfrekvens

61%

Bortfall Bortfall kan antingen vara slumpmässigt eller systematiskt. Slumpmässigt bortfall innebär att respondenter av olika skäl, som ej är gemensamma och som ej har något särskilt att göra med undersökningens syfte, har underlåtit att besvara enkäten. Systematiskt bortfall innebär att respondenterna av något gemensamt skäl ej besvarat enkäten. Systematiskt bortfall skulle kunna förskjuta resultatet på undersökningen, medan slumpmässigt bortfall normalt är mindre allvarligt. Jämförelse av bakgrundsvariablerna (kön, offentligt anställd/tillhörande organisation/näringsidkare) mellan de som svarat och bortfallsgruppen, i de fall tillräcklig information gått att utläsa ur kontaktuppgifterna, ger inga indikationer på systematik i bortfallet. De sammanställda resultaten av enkätundersökningen bör därför kunna betraktas som representativa för målpopulationens gemensamma åsikter. Då somliga personer inte svarat på samtliga frågor är bortfallet på vissa frågor ibland ändå större. Detta kallas partiellt bortfall och storleken på det partiella bortfallet för varje fråga framgår i resultatredovisningen.

3


www.spetsa.se

Resultat Del I: Bakgrundsfrågor Fråga 1: Kön Antal svarande 209 personer av 209. Kön Kvinna Man

Andel 31.58% 68.42% 100.00%

4


www.spetsa.se

Fråga 2: Vilket år är Du född Antal svarande 208 personer av 209.

Medelåldern bland de svarande var 54 år.

5


www.spetsa.se

Fråga 3: Vilken är Din huvudsakliga sysselsättning Antal svarande 205 personer av 209. Vilken är Din huvudsakliga sysselsättning? Anställd i den offentliga sektorn Anställd i den privata sektorn Arbetssökande Företagare Förtidspensionär Heltidsstuderande Långtidssjukskriven Praktikarbete Studerar och arbetar parallellt Tjänstledig/föräldraledig Ålderspensionär Annan huvudsaklig sysselsättning, nämligen

Andel 30.24% 21.46% 0.98% 29.27% 0.49% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 9.27% 8.29% 100.00%

Som annan huvudsaklig sysselsättning angavs anställd i ideell förening/idrottsförbund (2 personer), förtroendevald (3 personer), politiker (6 personer), konsult (2 personer), kanslist vid idrottsförening (1 person), statligt anställd (1 person), tillsvidareanställd vid ett politiskt parti (1 person) samt verksamhetsledare och fritidspolitiker (1 person).

6


www.spetsa.se

Fråga 4: Är Du född i Motala Antal svarande 206 personer av 209. Är Du född i Motala? Ja, och jag bor där nu Ja, men jag har flyttat därifrån Nej, men jag bor där sedan mer än 15 år Nej, men jag bor där sedan 5 – 15 år Nej, men jag bor där sedan mindre än 5 år Nej, men jag har bott där Nej, och jag har aldrig bott där

Andel 37.38% 2.91% 31.07% 11.17% 4.37% 1.46% 11.65% 100.00%

7


www.spetsa.se

Fråga 5: Varför flyttade Du från Motala Denna fråga besvarades av de som är födda i Motala men som flyttat därifrån samt de som under en period bott i Motala, totalt 9 personer varav 7 besvarade frågan. Som svar angavs Arbetsort Linköping Blivande frun bodde på annan ort Driver lantbruk i Vadstena kommun Familjeskäl Flyttade som 19-åring direkt efter gymnasiet. Upplevde Motala som tråkigt... sedan jobb och studier på annan ort. Föddes på Motala BB men uppväxt i Boxholm Ägde inte frågan, sambon är från Vadstena.....Bor i Vadstena

8


www.spetsa.se

Fråga 6: Varför flyttade Du till Motala Denna fråga besvarades av de som ej är födda i Motala men som har bott eller bor där, totalt 99 personer varav 96 besvarade frågan. Varför flyttade Du till Motala? Markera det alternativ som stämmer bäst för Dig! På grund av arbete På grund av boendemöjligheterna Av familjeskäl På grund av kärleken På grund av naturen På grund av staden På grund av studier För att starta eller ta över ett företag Jag är inflyttad av annat skäl, nämligen

Andel 36.46% 11.46% 19.79% 13.54% 5.21% 1.04% 1.04% 2.08% 9.38% 100.00%

Som annat skäl angavs Både familjeskäl och kärleken Del av familjen fick arbete här Ekonomiska skäl: I Borensberg kan man köpa hus i fantastiska boendemiljöer till huspriser som är ibland mindre än hälften, i jämförelse med liknade hus i Linköping. Bra boendemiljö, naturnära med låg boendekostnad helt enkelt. Flykting För att min sambo drog mig till denna ogästvänliga jantehåla...I'll never forgive her Med föräldrar som barn (10 år) Relation Skola för teknisk ingenjörsutbildning Vattnet och Varamobaden.

9


www.spetsa.se

Fråga 7: I vilken huvudsaklig roll besvarar Du denna enkät Antal svarande 204 personer av 209. I vilken huvudsaklig roll besvarar Du denna enkät? Politiker Kommunal tjänsteman Föreningsföreträdare Representant för näringslivet/företagare Annan roll, nämligen

Andel 34.31% 14.71% 9.31% 34.31% 7.35% 100.00%

Som annan roll angavs Butikschef Egenföretagare Expertpanelen Forskare Företagare har fastigheter i Motala hälso o sjukvård Medborgare (2 personer) Medlem Tillväxt Motala Privatperson Statlig myndighet Universitetsanställd VD Almi VD Privat bolag

10


www.spetsa.se

Del II: Om Motalas framtida utveckling Fråga 8a: Anser Du att Motala som stad präglas av öppenhet Antal svarande 200 personer av 209. Motala som stad präglas av öppenhet 5 - Instämmer helt 4 3 2 1 - Instämmer inte alls

Andel 5.00% 23.00% 41.50% 24.50% 6.00% 100.00%

Medelbetyget är 2.97.

11


www.spetsa.se

Fråga 8b: Anser Du att Motala som stad präglas av stolthet Antal svarande 201 personer av 209. Motala som stad präglas av stolthet 5 - Instämmer helt 4 3 2 1 - Instämmer inte alls

Andel 4.98% 19.90% 39.30% 29.35% 6.47% 100.00%

Medelbetyget är 2.88.

12


www.spetsa.se

Fråga 8c: Anser Du att Motala som stad präglas av nyskapande Antal svarande 200 personer av 209. Motala som stad präglas av nyskapande 5 - Instämmer helt 4 3 2 1 - Instämmer inte alls

Andel 3.50% 15.50% 38.50% 32.00% 10.50% 100.00%

Medelbetyget är 2.70.

13


www.spetsa.se

Fråga 9: Vilka lokala aktörer/organisationer förutom kommunen anser Du har störst inverkan på Motalas framtida utveckling På denna fråga ombads respondenten att rangordna de tre viktigaste aktörerna, med den viktigaste aktören som nummer ett. Antal svarande var 182 personer av 209. Som den viktigaste aktören har 20 procent uppgett Tillväxt Motala och 14 procent näringslivet. Cirka 6 procent anser att företagen är den viktigaste aktören för Motalas framtida utveckling. Som den näst viktigaste aktören har 7 procent uppgett Tillväxt Motala, 7 procent företagen, 5 procent näringslivet, 3 procent föreningslivet och 3 procent Vätternrundan. Som den tredje viktigaste aktören uppgav 9 procent föreningar/föreningslivet, 3 procent Centrumföreningen, och 2.5 procent vardera turism och Östgötatrafiken. Fullständiga tabeller över fritextsvar på fråga 9 återfinns i Bilaga 1.

14


www.spetsa.se

Fråga 10: Hur stort bedömer Du att Ditt eget engagemang i Motalas framtida utveckling är Antal svarande 197 personer av 209. Hur stort bedömer Du att Ditt eget engagemang i Motalas framtida utveckling är? Mycket stort Ganska stort Ganska litet Mycket litet

Andel 27.92% 47.21% 20.81% 4.06% 100.00%

Fråga 11: Ge exempel på hur Du bidrar till Motalas framtida utveckling 148 personer av 209 gav fritextsvar på denna fråga. Många uppger att man bidrar till Motalas framtida utveckling genom att ta på sig en ambassadörsroll för Motala i privata och offentliga kontakter. Ett flertal bidrar genom sitt företagande eller genom engagemang i föreningar och organisationer, samt genom politiskt arbete. Svaren i sin helhet återfinns i Bilaga 2.

15


www.spetsa.se

Fråga 12a: Motalas viktigaste konkurrensfördel är bra skolor Antal svarande 194 personer av 209. Motalas viktigaste konkurrensfördel är bra skolor 5 - Instämmer helt 4 3 2 1 - Instämmer inte alls

Andel 22.68% 30.93% 33.51% 10.82% 2.06% 100.00%

Medelbetyget är 3.61.

16


www.spetsa.se

Fråga 12a: Motalas viktigaste konkurrensfördel är trygg uppväxtmiljö Antal svarande 193 personer av 209. Motalas viktigaste konkurrensfördel är trygg uppväxtmiljö 5 - Instämmer helt 4 3 2 1 - Instämmer inte alls

Andel 30.57% 36.79% 26.94% 5.18% 0.52% 100.00%

Medelbetyget är 3.92.

17


www.spetsa.se

Fråga 12a: Motalas viktigaste konkurrensfördel är stadens läge vid Vättern Antal svarande 196 personer av 209. Motalas viktigaste konkurrensfördel är stadens läge vid Vättern 5 - Instämmer helt 4 3 2 1 - Instämmer inte alls

Andel 79.08% 14.80% 5.10% 0.51% 0.51% 100.00%

Medelbetyget är 4.71.

18


www.spetsa.se

Fråga 12a: Motalas viktigaste konkurrensfördel är pendlingsmöjligheterna Antal svarande 195 personer av 209. Motalas viktigaste konkurrensfördel är pendlingsmöjligheterna 5 - Instämmer helt 4 3 2 1 - Instämmer inte alls

Andel 26.67% 29.23% 31.28% 11.79% 1.03% 100.00%

Medelbetyget är 3.69.

19


www.spetsa.se

Fråga 12a: Motalas viktigaste konkurrensfördel är Varamobaden Antal svarande 195 personer av 209. Motalas viktigaste konkurrensfördel är Varamobaden 5 - Instämmer helt 4 3 2 1 - Instämmer inte alls

Andel 49.23% 30.26% 15.38% 4.62% 0.51% 100.00%

Medelbetyget är 4.23.

20


www.spetsa.se

Fråga 12a: Motalas viktigaste konkurrensfördel är Göta kanal Antal svarande 195 personer av 209. Motalas viktigaste konkurrensfördel är Göta kanal 5 - Instämmer helt 4 3 2 1 - Instämmer inte alls

Andel 49.23% 33.33% 13.85% 3.59% 0.00% 100.00%

Medelbetyget är 4.28.

21


www.spetsa.se

Fråga 12a: Motalas viktigaste konkurrensfördel är stadens kultur-, idrotts- och evenemangsutbud Antal svarande 195 personer av 209. Motalas viktigaste konkurrensfördel är stadens kultur-, idrotts- och evenemangsutbud 5 - Instämmer helt 4 3 2 1 - Instämmer inte alls

Andel 14.36% 43.08% 33.33% 7.18% 2.05% 100.00%

Medelbetyget är 3.61.

22


www.spetsa.se

Fråga 12a: Motalas viktigaste konkurrensfördel är utbudet på bostäder Antal svarande 195 personer av 209. Motalas viktigaste konkurrensfördel är utbudet på bostäder 5 - Instämmer helt 4 3 2 1 - Instämmer inte alls

Andel 20.51% 35.38% 29.74% 12.82% 1.54% 100.00%

Medelbetyget är 3.60.

23


www.spetsa.se

Fråga 12a: Motalas viktigaste konkurrensfördel är trafiksituationen och parkeringsmöjligheterna Antal svarande 194 personer av 209. Motalas viktigaste konkurrensfördel är trafiksituationen och parkeringsmöjligheterna 5 - Instämmer helt 4 3 2 1 - Instämmer inte alls

Andel 8.25% 34.02% 39.69% 15.98% 2.06% 100.00%

Medelbetyget är 3.30.

24


www.spetsa.se

Fråga 12a: Motalas viktigaste konkurrensfördel är goda möjligheter till arbete och karriär Antal svarande 195 personer av 209. Motalas viktigaste konkurrensfördel är goda möjligheter till arbete och karriär 5 - Instämmer helt 4 3 2 1 - Instämmer inte alls

Andel 13.33% 13.33% 30.26% 33.33% 9.74% 100.00%

Medelbetyget är 2.87.

25


www.spetsa.se

Fråga 12a: Motalas viktigaste konkurrensfördel är läget med närhet till storstäder, E4 och stambana Antal svarande 196 personer av 209. Motalas viktigaste konkurrensfördel är läget med närhet till storstäder, E4 och stambana 5 - Instämmer helt 4 3 2 1 - Instämmer inte alls

Andel 19.39% 35.71% 32.65% 11.22% 1.02% 100.00%

Medelbetyget är 3.61.

26


www.spetsa.se

Fråga 12a: Motalas viktigaste konkurrensfördel är förutsättningarna för företagande Antal svarande 195 personer av 209. Motalas viktigaste konkurrensfördel är förutsättningarna för företagande 5 - Instämmer helt 4 3 2 1 - Instämmer inte alls

Andel 16.92% 31.28% 33.85% 12.82% 5.13% 100.00%

Medelbetyget är 3.42.

27


www.spetsa.se

Fråga 12a: Andra konkurrensfördelar som är viktiga för Motala är 13 personer bland de 209 gav fritextsvar på frågan om andra konkurrensfördelar som är viktiga för Motala. Svaren var Det skulle vara bra om det fanns en multihall som kunde ta en större publik för att då kunna ordna större tävlingar och cuper i handboll, basket med mera. Friluftsliv Hög outnyttjad potential i många av punkterna ovan. Kommuninvånarna själva som företrädare för Motala. Motala = staden? Motala har med läget vid Vättern stora möjligheter att lyfta sitt miljöfokus. Naturen Naturen, sjöarna och friluftsområdena Närhet till skog , slätt och vatten! Storleken - "lagom stor" Pendeln startar april 2013 och vi får ny genomfart o ny väg till E 4 hösten 2013. Det blir bra. utöka privatsjukvård på vårt lasarett! Funktionellt modernt sjukhus med vacker utsikt! Lockar hit personer med behov av vård, förhoppningsvis trivs de även i vår stad. Äter mat och shoppar, kanske återvänder som turister! Vätternrundan Vätternrundan, sportevenemang, sommarnöje och turism

28


www.spetsa.se

Fråga 12b: Om Motala ska växa och utvecklas är det helt avgörande att nya företag etablerar sig i staden Antal svarande 194 personer av 209. Om Motala ska växa och utvecklas är det helt avgörande att nya företag etablerar sig i staden 5 - Instämmer helt 4 3 2 1 - Instämmer inte alls

Andel 75.77% 18.56% 5.67% 0.00% 0.00% 100.00%

Medelbetyget är 4.70.

29


www.spetsa.se

Fråga 12b: Om Motala ska växa och utvecklas är det helt avgörande att Motala uppfattas som en attraktiv boendeort Antal svarande 196 personer av 209. Om Motala ska växa och utvecklas är det helt avgörande att Motala uppfattas som en attraktiv boendeort 5 - Instämmer helt 4 3 2 1 - Instämmer inte alls

Andel 84.18% 14.29% 0.51% 0.51% 0.51% 100.00%

Medelbetyget är 4.81.

30


www.spetsa.se

Fråga 12b: Om Motala ska växa och utvecklas är det helt avgörande att Motala är högt rankad när det gäller näringslivsklimatet Antal svarande 196 personer av 209. Om Motala ska växa och utvecklas är det helt avgörande att Motala är högt rankad när det gäller näringslivsklimatet 5 - Instämmer helt 4 3 2 1 - Instämmer inte alls

Andel 47.45% 38.78% 10.71% 0.51% 2.55% 100.00%

Medelbetyget är 4.28.

31


www.spetsa.se

Fråga 12b: Om Motala ska växa och utvecklas är det helt avgörande att Motala har en tydlig och väl förankrad stadvision och handlingsplan Antal svarande 196 personer av 209. Om Motala ska växa och utvecklas är det helt avgörande att Motala har en tydlig och väl förankrad stadsvision och handlingsplan 5 - Instämmer helt 4 3 2 1 - Instämmer inte alls

Andel 45.92% 41.33% 10.20% 2.55% 0.00% 100.00%

Medelbetyget är 4.31.

32


www.spetsa.se

Fråga 12b: Om Motala ska växa och utvecklas är det helt avgörande att tongivande personer i lokala privata och offentliga verksamheter drar åt samma håll Antal svarande 195 personer av 209. Om Motala ska växa och utvecklas är det helt avgörande att tongivande personer i lokala privata och offentliga verksamheter drar åt samma håll 5 - Instämmer helt 4 3 2 1 - Instämmer inte alls

Andel 66.67% 24.62% 7.69% 1.03% 0.00% 100.00%

Medelbetyget är 4.57.

33


www.spetsa.se

Fråga 12b: Om Motala ska växa och utvecklas är det helt avgörande att yngre får större inflytande över stadens framtida utveckling Antal svarande 196 personer av 209. Om Motala ska växa och utvecklas är det helt avgörande att yngre får större inflytande över stadens framtida utveckling 5 - Instämmer helt 4 3 2 1 - Instämmer inte alls

Andel 25.51% 39.80% 28.06% 6.12% 0.51% 100.00%

Medelbetyget är 3.84.

34


www.spetsa.se

Fråga 12b: Om Motala ska växa och utvecklas är det helt avgörande att fastighetsägarna ges en mer offensiv roll i förnyelsen av staden Antal svarande 196 personer av 209. Om Motala ska växa och utvecklas är det helt avgörande att fastighetsägarna ges en mer offensiv roll i förnyelsen av staden 5 - Instämmer helt 4 3 2 1 - Instämmer inte alls

Andel 27.55% 44.90% 23.47% 3.06% 1.02% 100.00%

Medelbetyget är 3.95.

35


www.spetsa.se

Fråga 12b: Om Motala ska växa och utvecklas är det helt avgörande att utbildningsmöjligheterna blir fler Antal svarande 194 personer av 209. Om Motala ska växa och utvecklas är det helt avgörande att utbildningsmöjligheterna blir fler 5 - Instämmer helt 4 3 2 1 - Instämmer inte alls

Andel 50.52% 36.60% 10.82% 1.03% 1.03% 100.00%

Medelbetyget är 4.35.

36


www.spetsa.se

Fråga 12b: Om Motala ska växa och utvecklas är det helt avgörande att fler aktörer etableras på bostadsmarknaden Antal svarande 196 personer av 209. Om Motala ska växa och utvecklas är det helt avgörande att fler aktörer etableras på bostadsmarknaden 5 - Instämmer helt 4 3 2 1 - Instämmer inte alls

Andel 33.67% 31.12% 25.00% 7.65% 2.55% 100.00%

Medelbetyget är 3.86.

37


www.spetsa.se

Fråga 12b: Om Motala ska växa och utvecklas är det helt avgörande att bra möjligheter erbjuds för barnfamiljer Antal svarande 196 personer av 209. Om Motala ska växa och utvecklas är det helt avgörande att bra möjligheter erbjuds för barnfamiljer 5 - Instämmer helt 4 3 2 1 - Instämmer inte alls

Andel 52.55% 40.82% 6.12% 0.51% 0.00% 100.00%

Medelbetyget är 4.45.

38


www.spetsa.se

Fråga 12b: Om Motala ska växa och utvecklas är det helt avgörande att bra möjligheter finns till idrotts- och friluftsliv Antal svarande 196 personer av 209. Om Motala ska växa och utvecklas är det helt avgörande att bra möjligheter finns till idrotts- och friluftsliv 5 - Instämmer helt 4 3 2 1 - Instämmer inte alls

Andel 40.82% 41.33% 15.31% 2.04% 0.51% 100.00%

Medelbetyget är 4.20.

39


www.spetsa.se

Fråga 12b: Om Motala ska växa och utvecklas är det helt avgörande att bra kulturliv erbjuds Antal svarande 195 personer av 209. Om Motala ska växa och utvecklas är det helt avgörande att bra kulturliv erbjuds 5 - Instämmer helt 4 3 2 1 - Instämmer inte alls

Andel 33.33% 40.00% 20.00% 5.64% 1.03% 100.00%

Medelbetyget är 3.99.

40


www.spetsa.se

Fråga 12b: Andra faktorer som är viktiga för att Motala ska växa och utvecklas 17 personer bland de 209 gav fritextsvar på frågan om andra faktorer som är viktiga för att Motala ska växa och utvecklas. Svaren var Att det börjar byggas bostäder nu. Att förtag o kommun inser att näringslivsutbud o klimat måste förändras Att locka hit turister under hela året inte bara under Vätternrundan. Det finns så mycket mer att göra här Motala. Hela Varamon är en pärla om bara inte de boende i Varamon ser hela området som sin enskilda egendom. De måste ha insett att området är attraktivt för andra än de själva innan de köpte sina fina hus där. Låt Folkparken ha konserter... som det är nu är det två husägare i Marieberg som protesterar mot ljudvolymen efter kl 22. Vilken turist eller besökare vill gå hem kl 22.00 när de ska på konsert? Att varamobaden exploateras på ett trevligt sätt Att vi agerar framåt Attraktiva sjönära tomter Bibehållna och utvecklade pendlingsmöjligheter även till de orter som framåt ej berikas av den nya stambanan eller nya bron - de iorter som idag fungerar som pendlinsgorter till tex Linköping - dvs Borensberg med omnejd.. det måste vara lätt att pendla till närliggande städer Ett charmigare och mer tilltalande centrum och torg, det måste bli mer liv i staden Fler får möjlighet att utbilda sig, infrastruktur, bredband Fördela resurser till övriga orter inom kommunen Kallbadhus Mer handling och mindre tomma löften och utredningar Motala har stor möjlighet att skapa en konkurrensfördel i ett större miljöfokus. Något som samspelar väl med fokus på boende och turism. Stora PR möjligheter finns även i miljödebatten vilket kan ge Motala fokus i givande sammanhang. Dessutom är miljöfokus en väg att få moderna och nya företag. Närmare samarbete med Lkpg/Nrkpg avseende högskola/univ, flygplatser och idrott/kultur. tjänstemän i offentlig regi lär sig näringslivets situationer och villkor Utveckla handlingsplan med lyxboende i och vid vattnet på södra stranden av motalaviken. Läget är unikt för de som oroas över framtida vattenhöjningar i haven. Närheten till resecentrum och stadscentrum är perfekt för ägarlägenheter.

41


www.spetsa.se

Fråga 13: Vad anser Du skulle vara den enskilt viktigaste insatsen som de närmaste åren skulle markera att ett nytt steg tas för Motalas framtida utveckling 169 personer av 209 gav fritextsvar på denna fråga. De vanligaste åsikterna handlar om att satsningar bör göras på infrastruktur, förutsättningarna för företagande, turism och på boende. Svaren i sin helhet återfinns i Bilaga 3.

Fråga 14: Har Du några förslag på hur engagemanget och mobiliseringen för Motalas framtida utveckling kan ökas 139 personer av 209 gav fritextsvar på denna fråga. Som förslag på hur engagemanget och mobiliseringen för Motalas framtida utveckling kan ökas nämner flera ökat samarbete och större samstämmighet mellan tongivande personer, större genomsynlighet och öppenhet i den politiska processen och ökat medborgarinflytande. Svaren i sin helhet återfinns i Bilaga 4.

42


www.spetsa.se

Del III: Om initiativet Utvecklingsplan Motala Fråga 15: Vad anser Du om initiativet Utvecklingsplan Motala Antal svarande 194 personer av 209. Vad anser Du om initiativet Utvecklingsplan Motala? Mycket bra Bra Varken bra eller dåligt Dåligt Mycket dåligt

Andel 52.58% 38.14% 8.25% 1.03% 0.00% 100.00%

Fråga 16: Kommentarer om Utvecklingsplan Motala 55 personer bland de 209 gav fritextsvar på frågan om vad man anser om Utvecklingsplan Motala. Majoriteten är positiva, men farhågor finns om att projektet kommer att rinna ut i sanden utan att ha resulterat i något. Svaren i sin helhet återfinns i Bilaga 5.

43


www.spetsa.se

Fråga 17: Skulle Du kunna tänka Dig att bidra i arbetet med Utvecklingsplan Motala Antal svarande 186 personer av 209. Skulle Du kunna tänka Dig att bidra i arbetet med Utvecklingsplan Motala? Ja Nej

Andel 73.12% 26.88% 100.00%

73 procent av de svarande förklarar sig villiga att bidra i arbetet med Utvecklingsplan Motala. På frågan hur man vill bidra har 136 personer svarat. Ett flertal erbjuder sig att sitta med i referensgrupper eller agera bollplank. Fritextsvaren i sin helhet återfinns i Bilaga 6.

44


www.spetsa.se

Sammanfattande kommentarer Generellt Svarsfrekvensen om 61 procent måste anses god för en enkätundersökning idag. Statistiska Centralbyrån har myntat begreppet enkättrötthet, med vilket man belyser de fallande svarsfrekvenser man har observerat i enkätundersökningar under de senaste åren. Enkättröttheten tros komma av att man hela tiden utsätts för reklam, spam-mail och telefonförsäljare vilket gör att seriösa enkäter försvinner i mediabruset. Den goda svarsfrekvensen och de små partiella bortfallen på varje enskild fråga, tillsammans med det faktum att inga tecken på systematik verkar finnas i bortfallet, borgar för pålitliga och representativa resultat.

Del I: Bakgrundsfrågor 30 procent av de svarande är anställda i den offentliga sektorn, 29 procent är företagare och 21 procent anställda i den privata sektorn. Lika stor andel av de svarande, 34 procent vardera, har besvarat enkäten i rollen som politiker respektive representanter för näringslivet/företagare. 37 procent av de svarande är födda i Motala och bor där nu. 31 procent är ej födda i Motala, men har bott i Motala i mer än 15 år. Vanligaste orsaken till att man flyttat till Motala är familjeskäl (20 procent) följt av kärleken (14 procent). Bland de som flyttat från Motala är familjeskäl den vanligaste orsaken till flytten. 12 procent av de svarande har aldrig bott i Motala.

Del II: Om Motalas framtida utveckling På frågan om i vilken utsträckning man instämmer i Motalas kärnvärden Öppen, Stolt och Nyskapande är medelbetyget på en femgradig skala 2.97 för öppenhet, 2.88 för stolthet och 2.70 för nyskapande. Tillväxt Motala betraktas som den i särklass viktigaste aktören för Motalas framtida utveckling. En klar majoritet, 75 procent, uppger att deras engagemang i Motalas framtida utveckling är stort eller mycket stort. Som exempel på hur man engagerar sig nämner flera att man tar på sig ett ambassadörskap för Motala i privata och offentliga kontakter, att man genom sitt företag eller engagemang i organisation ökar kännedomen om Motala och att man är politiskt engagerad. Tabell 1 rangordnar Motalas viktigaste konkurrensfördelar.

45


www.spetsa.se

Tabell 1: Rangordning av medelbetyg (på femgradig skala) av Motalas viktigaste konkurrensfördelar Motalas viktigaste konkurrensfördel

Medelbetyg

Stadens läge vid Vättern

4.71

Göta kanal

4.28

Varamobaden

4.23

Trygg uppväxtmiljö

3.92

Pendlingsmöjligheterna

3.69

Läget med närhet till storstäder, E4 och stambana

3.61

Bra skolor

3.61

Stadens kultur-, idrotts- och evenemangsutbud

3.61

Utbudet på bostäder

3.60

Förutsättningarna för företagande

3.42

Trafiksituationen och parkeringsmöjligheterna

3.30

Goda möjligheter till arbete och karriär

2.87

Ur tabell 1 framgår tydligt att läget vid Vättern med Göta Motalas enskilt viktigaste konkurrensfördel. Även den pendlingsmöjligheterna anses viktiga. Däremot parkeringsmöjligheterna och möjligheterna till arbete konkurrensfördelar.

kanal och Varamobaden är trygga uppväxtmiljön och anses trafiksituationen, och karriär vara svaga

Tabell 2: Rangordning av medelbetyg (på femgradig skala) av de viktigaste faktorerna för att Motala ska fortsätta växa och utvecklas Om Motala ska växa och utvecklas är det helt avgörande att

Medelbetyg

Motala uppfattas som en attraktiv boendeort

4.81

Nya företag etablerar sig i staden

4.70

Tongivande personer i lokala privata och offentliga verksamheter drar åt samma håll

4.57

Bra möjligheter erbjuds för barnfamiljer

4.45

Utbildningsmöjligheterna blir fler

4.35

Motala har en tydlig och väl förankrad stadsvision och handlingsplan

4.31

Motala är högt rankad när det gäller näringslivsklimatet

4.28

Bra möjligheter finns till idrotts- och friluftsliv

4.20

Bra kulturliv erbjuds

3.99

Fastighetsägarna ges en mer offensiv roll i förnyelsen av staden

3.95

Fler aktörer etableras på bostadsmarknaden

3.86

Yngre får större inflytande över stadens framtida utveckling

3.84

46


www.spetsa.se

Tabell 2 rangordnar de viktigaste faktorerna för att Motala ska växa och utvecklas. Som viktigaste faktorer anses den allmänna uppfattningen om Motala vara. Likaså anses det viktigt att nya företag etablerar sig i staden, samt att samstämmighet råder mellan beslutsfattarna. Större inflytande till fastighetsägare och yngre anses inte vara viktiga faktorer. För att markera att ett nytt steg tas i Motalas framtida utveckling anser många att satsningar bör göras på infrastruktur, att man ska förbättra förutsättningarna för företagare, att öka kännedomen om Motala som turistort och på exklusiva vattennära boenden. Som förslag på hur engagemanget och mobiliseringen för Motalas framtida utveckling ska öka nämner flera ökad samarbete och samstämmighet mellan tongivande personer, större genomsynlighet i de beslut som fattas och öppenhet och ökat medborgarinflytande.

Del III: Om initiativet Utvecklingsplan Motala 91 procent anser att initativet Utvecklingsplan Motala är bra eller mycket bra, och 73 procent av de svarande förklarar sig villiga att bidra i arbetet. Framförallt vill man bidra genom att sitta med i referensgrupper eller genom att agera bollplank under projektets gång.

47


www.spetsa.se

Bilaga 1: Fritextsvar fråga 9 Fritextsvar på fråga 9: Vilka aktörer/organisationer förutom kommunen anser Du har störst inverkan på Motalas framtida utveckling Den viktigaste aktören "Tillväxt Motala" ? Alla Motalabor Alla småföretag Alliansen Allmänheten - stolthet över staden – nyinflyttade Arbetslivets aktörer Arbetsmarknaden Autoliv befolkningens inställning Behålla industri jobben Besöksnäringen Bostadsbyggare Bostadsstiftelsen Platen Centrumföreningen Centrumgruppen Cityhandeln Den enskilde medborgaren Det lokala näringslivet Det privata näringslivet(som helhet men egna initiativ) Fastiaghetsägare Fastighetsägarna Förbättrade pendlingsmöjligheter Föreningen Motorväg till Lkpg och Spår direkt till Lkpg Företag Företagande Företagar centrum Företagare Företagarna Företagarorganisationer Företagen Företagen i Motala Handeln Handeln – köpmännen Idag finns det ingen, men tillväxt motala skall väl ta den rollen Industrin Innevånarna Invånarna Jan Ove Boll kan ej svara Kommun

Andel 0.55% 0.55% 0.55% 0.55% 0.55% 0.55% 0.55% 0.55% 0.55% 0.55% 0.55% 0.55% 0.55% 0.55% 1.10% 0.55% 0.55% 0.55% 1.10% 0.55% 0.55% 1.10% 0.55% 0.55% 1.65% 0.55% 0.55% 0.55% 2.20% 0.55% 5.49% 0.55% 0.55% 0.55% 0.55% 1.10% 0.55% 2.20% 0.55% 0.55% 0.55%

i


www.spetsa.se

Kommunen Kommunens ansvariga tjänstemän Kommuninvånarna Landstinget Landstinget i Östergötland LiM linköping univeristet Lokala företag inom alla sektorer Lokala företagare Lokala näringslivet Medborgarna Motala kommun Motala kommun politiker / tjänstemän Motala tillväxt AB Motala Verkstad Motalaborna Motalas företag Motalas näringsliv näringsidkarna i samverkan Näringsliv Näringslivet Näringslivet – arbetstillfällen Näringslivet gm Tillväxt Motala Näringslivet i samverkan Näringslivsorganisationer Omvärlden Politiken Politiker Politikerna Politiska partier Politker Privata företagen Sjukhuset Socialdemokraterna Starka företag/entreprenörer Staten Staten, länsstyrelsen StorIndustri Tillväxt Motala Tillväxt Motala (Näringsliv/Kommunikation/Turism) Tillväxt Motala AB Turism Turismen Turistnäringen Utvecklingsföretag vet ej Vi – Medborgarna

0.55% 0.55% 1.10% 1.65% 0.55% 0.55% 0.55% 0.55% 0.55% 0.55% 1.10% 0.55% 0.55% 0.55% 0.55% 0.55% 0.55% 0.55% 0.55% 2.20% 13.74% 0.55% 0.55% 0.55% 0.55% 0.55% 0.55% 0.55% 1.65% 0.55% 0.55% 0.55% 0.55% 0.55% 0.55% 0.55% 0.55% 0.55% 19.23% 0.55% 1.10% 0.55% 0.55% 0.55% 0.55% 0.55% 0.55%

ii


www.spetsa.se

Våra företag Vätternrundan Östsam

Den näst viktigaste aktören ? Alla företagare Allmänhet Bankerna Befolkningen Boröpanna Bostadföretagen Bostadsbolagen Bostadsförsörjning/utveckling Bostadsstiftelsen Platen Centrumföreningen De röstberättigade Det privata näringslivet i övrigt Eldsjälarna Fackförbunden - bromsare! Fastighetsägare Fastighetsägarna folkhögskolan i motala FramtidsFrön Förbättra Turismen, gör något vettigt av Varamon som har varit en långbänk i snart 40 år Föreningar Föreningen Tillväxt Motala Föreningslivet Föreningslivet (fritidsaktiviter) Föreningslivets aktörer Företagareföreningar i Motala Företagarna Företagen Företagen som finns etablerade i kommunen Föringslivet Göta Kanal Handeln Idella sektorn IFK bandy Industrin Inflyttning Infrastruktur Infrastrukturen Intresseorganisationer Invånarna

0.55% 1.10% 1.10% 100.00% Andel 0.56% 0.56% 0.56% 0.56% 0.56% 0.56% 0.56% 1.13% 0.56% 2.26% 2.82% 0.56% 0.56% 0.56% 0.56% 0.56% 1.13% 0.56% 0.56% 0.56% 0.56% 0.56% 3.39% 0.56% 0.56% 0.56% 3.95% 2.26% 0.56% 0.56% 0.56% 1.13% 0.56% 0.56% 0.56% 0.56% 1.69% 0.56% 0.56% 1.13%

iii


www.spetsa.se

Kommunen Kommuninvånarna Kommunmedborgarna Kulturlivet Köpmän Landsting Landstinget Landstinget / Länstyrelsen Landstinget o övriga offentliga organ Lasarettet Linköping (närheten) Lokala engagerade medborgare Lokala föreningar lokala företagare Lokala näringslivet Lokalt Näringslivorg Majoriteten Massmedia Medborgaren Medborgarna Medborgarnas inställning Mindre industrier Mitt i Centrum Motala Verkstad Motalaborna själva Motalas kulturliv Människorna Nyföretagar centrum Nyföretagarcentrum Näringlivet - måste våga investera och satsa Näringsliv Näringslivet näringslivet/arbetstillfällen Näringslivets hus Näringslivs organisationer Närsjukvården Organisationer organisationer som stödjer nyföretagande – innovation organisationer/företag som bidrar till en god boendemiljö Pendeltåg Platen Politiker Politikerna Politiska organisationer Pressen privata företag Regionförbund (Östsam)

0.56% 0.56% 0.56% 0.56% 0.56% 0.56% 1.13% 0.56% 0.56% 0.56% 0.56% 0.56% 1.13% 0.56% 0.56% 0.56% 0.56% 0.56% 0.56% 0.56% 0.56% 0.56% 0.56% 0.56% 0.56% 0.56% 0.56% 0.56% 0.56% 0.56% 1.69% 5.08% 0.56% 0.56% 0.56% 0.56% 0.56% 0.56% 0.56% 0.56% 0.56% 1.13% 1.69% 1.13% 0.56% 0.56% 0.56%

iv


www.spetsa.se

Serviceföretag SJ, Östgötatrafiken, Vägverket (kommunikationer) Skola Skolan Små special företag inom industrisektor Småföretagarna Starka varumärken Staten Tillväxt Motala Tillväxt Motala AB tillväxt motala om förankringen är stor Tillväxtmotala Trafiken - Kollektivtrafiken och Pendeln Trafikverket Trafikverket (pendling/infrastruktur) Turism Turistnäring Utbildning Utbildningsväsendet - inkl den kommunala skolan Varamon vet ej Vet inte Vision Motala Visit Varamobaden Visit Varamon Våra föreningar Vätternrundan östsam o regionala samarbetsformer

Den tredje viktigaste aktören ? AB Götakanalbolag Alla invånare Allmän opinion Andra byggherrar Befolkningen Boende Bostadsstiftelsen Platen Byggbolag/Husleverantörer (Boendet) Cebtrumföreningen Centrumföreningen Den som bygger attraktivt boende med inflytansmöjlighet Detaljhandeln Engagerade. Motalabor Fastighetsägare Fastighetsägarna

0.56% 0.56% 0.56% 1.13% 0.56% 1.13% 0.56% 0.56% 6.78% 0.56% 0.56% 0.56% 0.56% 1.13% 0.56% 0.56% 0.56% 0.56% 0.56% 0.56% 1.13% 0.56% 0.56% 0.56% 0.56% 0.56% 2.82% 0.56% 100.00% Andel 0.62% 0.62% 0.62% 0.62% 0.62% 0.62% 0.62% 0.62% 0.62% 0.62% 3.09% 0.62% 0.62% 0.62% 1.23% 0.62%

v


www.spetsa.se

Finns det någon mer ? Föreningar Föreningar, t ex kultur Föreningar/Idrott Föreningarna Föreningsliv Föreningslivet Föreningslivet - förmågan att skapa utveckling genom eldsjälar och intresse Föreningsverksamhet Företagarna Gymnasieskolan Göta Kanal Bolag H Folke sandelin Hamnen Hamnområdet Handeln Handels ICA Maxi ideella föreningar, idrottsföreningar Ideella organisationer Ideella sektorn Idella föreningar Idrotten Idrotten - Vätternrundan, IFK-bandy, Speedwey etc. Idrottsföreningar Idrottsrörelsen Innevånarna Invånare Invånarna Kommun Kommunen Kommunikationerna Kultur och fritid Kulturorganisationer Landstinget Landstinget (viktig arbetsgivare, sjukhuset m.m.) Lokal näringslivet Lokala företagare Lokala företagarorganisationer Lokalpressen/regionmedia Maif/Vätternrundan Massmedia Medborgare Medborgarna Medborgarna genom att leva upp till kärnvärden Medierna Motala Convention Centre

0.62% 3.09% 0.62% 0.62% 1.85% 1.23% 6.17% 0.62% 0.62% 1.85% 0.62% 0.62% 0.62% 0.62% 0.62% 1.23% 0.62% 0.62% 0.62% 0.62% 0.62% 0.62% 0.62% 0.62% 0.62% 1.23% 0.62% 0.62% 0.62% 0.62% 1.85% 0.62% 0.62% 0.62% 1.85% 0.62% 0.62% 0.62% 0.62% 0.62% 0.62% 0.62% 1.23% 1.23% 0.62% 0.62% 0.62%

vi


www.spetsa.se

Motala kommun Motala turism Motala verkstad Motalaborna Motalabornas attityd Motormuseet med dess ägare näringsidkarna i samarbete med skolan Näringslivet Organisationer Platen Politiken politiken och frivilligorganisationer Privata Företag Privatpersoner Regionen Regionens utveckling Regionförbundet Östsam Rese/pendlingsmöjligheter, göra det lättat at resa till och från Motala Sjukhuset Skolan Småföretag i Motala kommun Socialdemokraterna Solfjäderstaden IBK Sport Staten Storföretagen Svensk Handel svenskt näringsliv (org) Tillväxt Motala Tillväxt Motala? Turism Turismen Turismnäringen Turister Turistverksamheten Ung Företagsamhet Utbildning/forskning Vet ej Vätternrundan Yrkesvägledarna Äldrevården Öif Östgötatrafiken Östsam Övriga statiliga aktörer

0.62% 0.62% 0.62% 1.23% 0.62% 0.62% 0.62% 1.23% 0.62% 0.62% 1.23% 0.62% 0.62% 0.62% 0.62% 0.62% 0.62% 0.62% 0.62% 1.23% 0.62% 0.62% 0.62% 0.62% 0.62% 0.62% 0.62% 0.62% 1.85% 0.62% 2.47% 0.62% 0.62% 0.62% 0.62% 0.62% 0.62% 2.47% 4.32% 0.62% 1.23% 0.62% 1.23% 2.47% 0.62% 100.00%

vii


www.spetsa.se

Bilaga 2: Fritextsvar fråga 11 Fritextsvar på fråga 11: Ge exempel på hur Du bidrar till Motalas framtida utveckling Aktiv ambassadör för vår stad i alla de sammanhang jag kan verka. Aktiv i mitt politiska arbete, är dessutom aktiv i flera föreningar. Såväl fackligt, idrott och div intresseföreningar. Aktiv i Tillväxt Motala ek för Aktiv med förslag Engagemang i politiken och i föreningslivet Ambasadörskap Ansvarig för utvecklingsfrågor på förvaltningsledningsnivå. Deltar i kommunchefens ledningsgrupp där utvecklingsuppdrag, projekt etc bereds och beslutas Arbetar med marknadsföring för lokala näringslivet. Bidrar med idéer vid allmänna möten. Berättar för andra att jag bor i Motala och att platsen erbjuder god livskvalitet till rimlig kostnad. Arbetar med ungas entreprenörskap Arbete genom Tillväxt Motala Arbete med kärnvärden och arbetsgivarmärke Arbetstillfällen, miljövänliga produkter, anlitar alltid lokal arbetskaft Att försöka medverka till att Motala är en trygg kommun att bo o leva i Bebattinlägg ang. ny simhall. Marknadsför Idrottsgymnasiet Bidrar till aktivitetslivet där Man tar tillvara ungdomarnas idrottsintresse. Bredbandsutbyggnad Bättre och snabbare IT-lösningar även utanför centralorten De ekonomiska ramarna och dess fördelning Delaktig i Motala Tillväxt Dels genom jobbet (reklam) samt prata väl om Motala både som företagare och invånare. Försöka värna om Motalas företag m.m. Deltager imöten utbildar mig för det nya Deltar aktivt i de forum där vi diskuterar dessa viktiga frågor. Är med och beslutar kring dito. Deltar i diskussioner, debatter, föreningar och näringsliv Deltar i en referensgrupp Deltar i föreningslivet deltar i möten ang Motalas framtid Deltar i processen att bygga besöksnäring i Varamobaden genom mitt globala varumärke Kona Windsurfing med den internattionella Klassen KonaOne och dess Kona Scholl som växer globalt. Deltar med remisser och arbete med olika planer för Motalas framtid Den nya infrastruturen med RV 50 och dubbelspår järnväg dialog med politiker sedan många år, deltar i Sv. näringslivs aktiviteter, teknikföretagen, teknikcollerådet, etc Eget företag, kontakter inom framtidsbranscher, politiskt, berättar om motala Engagemang (eget och eller ekonomiskt) i olika nätverk. Genom samhällsengagemanget i arbetsrollen engagerad i de föreningar som jobbar med frågan, samt försöker vara positiv i diskussion med medmänniskor

viii


www.spetsa.se

Engagerad i Tillväxt Motala och försöker inspirera med min verksamhet Engagerar mig i utvecklingsfrågor där jag har många idéer och försöker påverka kommunens politiker och tjänstemän, deltar aktivt i Tillväxt Motala, arbetar målmedvetet med att utveckla och utvidga vårt företag samt marknadsföra oss utåt på ett sätt som även andra privatpersoner och företagare i viktiga utvecklingsfrågor för Motala. Etablering av ett nytt Truckstop. Aktiv i Kallbadhus föreningen Finansiering. Styrelsearbete. Kommunikation. Skatt! Fritidspolitiker Föreningen arbetar mycket aktivt med ungdomsverksamhet Föreningsaktiv Försöker att bidra att att våra invånare ska få en utbildning som leder till vidare studier och arbete Försöker att få centrum aktivt från Handelssida, vilket ska locka Motalaborna att handla i Motala och andra att komma hit för att handla. försöker att ta del och påverka i frågor som rör motalas utveckling, t.ex. genom remiossvar, Försöker driva de frågor som handlar om tillväxt inom politiken Försöker hitta lokala kunder för min konsultverksamhet inriktad mot IT/telekom Försöker hitta nya företag till våra industrihotell. Sponsrar nyföretagande. Sponsrar sport evenemang mm. Försöker vara positiv Genom aktiva möten inom projektet Framtidens Motala och mitt dagliga arbete. Genom att arbeta politiskt och genom att vara en god ambassadör för Motala. Genom att bedriva ungdomsidrott, som inte bara ser till det idrottsliga utan som en skola för positiva och bra medborgare. Genom att företaget finns och verkar här. Vi anlitar andra företag på orten och skapar arbetstillfällen. Genom att informera på ett positivt sätt om Motala och det som sker på orten. Genom att lyfta fram vår historiska roll, främst mellan år 1810- ca 1920 Genom att medverka till framtida idrottsframgångar Genom att påverka min personal i förhållningssätt till allmänhet och samverkanspartners. Genom att skapa och utveckla förutsättningar för att ungdomar och vuxna kan bedriva seglings- idrott till rimliga kostnader. Genom att t ex svara på denna enkät, gå på möten som arrangeras av Tillväxt Motala m fl som syftar på att utveckla Motala. Jag försöker även via mitt jobb skapa arbetstillfällen i Motala. genom att ta till mig medborgares åsikter och föra fram dem på den politiska arenan och till tjänstemännen som berörs. att i varje förekommande forum lyfta fram näringslivs och turismfrågor Genom att tala väl om Motala i alla sammanhang och motverka den negativa attityden många "infödingar" har till sin stad Genom att tillhandahålla en portal som har adressen www.motala24.se som vänder sig till besökare och motalabor. Genom att utveckla vår förening så att fler invånare ska vilja bli medlemmar Genom att vara en god rådgivare i expertpanelen. Genom att vara politiker för ett parti och därmed kan bidra med förslag, ideer och delta i beslut som rör Motalas framtid. Genom mitt arbete Genom mitt arbete där jag arbetar för en hållbar utveckling av Motala

ix


www.spetsa.se

Genom politikens påverkan Genom Turism Ger olika förslag gällande arbetstillfällen och utveckling av staden Grupper, utvecklingsfrågor, försöker att vara en god ambassadör. Att påpeka hur vacker staden är Handelplats Motala Expertpanel Driver etableringar till Motala Har inte möjligheten att aktivt bidraga mer än att följa de rekommendationer som görs från Centrumföreningen. hjälper till med kontakter I alla lägen påvisa det positiva med vår stad och kommun. Det fantastiska läget mitt i mellan Stockholm o Göteborg, Jönköping o Örebro, vid Vättern och Boren. Dessutom börjar kommunikationerna bli allt bättre. I det dagliga arbetet med att forma en hållbar och kundorienterad socialtjänst som upplevs attraktiv av medborgarna. I min roll som politiker kan jag styra utvecklingen genom att prioritera inom kommunens område och DET är viktigt för utvecklingen. Jag driver på för att politiken ska prioritera driften av våra gator och vägar och andra offentliga områden! I min yrkesroll. Privat genom att tala väl om Motala som ort. Genom att bo kvar och engagera mig. I mitt arbete i Motala kommuns förvaltning ingår i olika styrgrupper/nätverk Inte alls. Jag arbetar med projektering av förskolor, skolor, bostäder, affärsfastigheter, vård,omsorgsfastigheter och offentliga fastigheter (brandstation, mm) Jag arbetar politiskt såsom ersättare i Plan- och miljönämnden samt medlem i Folkpartiet. Jag arbetar samarbetar med både politiker och tjänstemän i Motala kommun. Jag har ett stort intresse av att försöka att bidra till Motalas utveckling/tillväxt. Genom bl.a. mitt engagemang i Tillväxt Motala AB & Centrumföreningen Jag bidrar genom att lägga ner mycket tid på att driva bordtennisklubbar i Motala och Borensberg. Jag jobbar även på att locka hit nationella och internationella gäster för bl.a. träningsläger vilka förhoppningsvis får en positiv bild av Motala som stad vilket leder till återkommande besök. Jag framhåller Motala i alla sammanhang. Berättar gärna om den fantastiska stad vi bor i. Jag pratar med människor om vikten av samarbete och engagemang och i min politiska roll. Jag försöker att påverka så fler människor flyttar till Motala. En ambassadör för staden utanför Motala. Jag har valt att aktivera mig politiskt med konsekvensen att mina planer på att starta eget företag är åtsidosatta inom den närmaste framtiden, det är engagemang om något. Min förhållningssätt är att vi behöver jobba tillsammans och att alla ska vara med på tåget. Stor ansvar vilar på hur den politiska majoriteten väljer att agera. Jag leder kommunens tjänstemannaorganisation i arbetet med utveckling och ansvarar ytterst för projektet med utvecklingsplan Motala Jag strävar hela tiden efter att hjälpa till där jag själv har ingågngar och ser möjligheter. Inte bara med åsikter utan även genom hands on arbete där jag förmedlar kontakter och ser till att saker blir utförda. Jag stöttar Tillväxt Motala. I diskussioner framhåller jag Motalas potential. De diskussionerna är i en mindre grupp men jag gillar inte när folk gnäller och klagar utan att göra något åt sin

x


www.spetsa.se

situation. Tänk positivt om Motala och Motalaborna så är vi en god bit på väg. Jag har stor tilltro för dem som jobbar i Tillväxt Motala men känner att jag själv vill först främst arbeta in mitt företag bland kommuninvånarna :) Jag är en god ambassadör, dvs jag delar gärna med mig av information kring såväl små som stora evenemang, processer och vad som händer, dvs jag är en god "försäljare". Att jag dessutom arbetar med utvecklingsprojekt i kommunen, medverkar till att jag är insatt och påläst och bidrar positivt till spridningen av information. Att se Motala kommuns fördelar är enkelt för min del, som ännu inte är bosatt i Motala och förmodligen ser på Motala "med nya ögon och utan förmörkande gardiner". Jag är medem i Tillväxt Motala, Jag ärbetar för Varmobaden i Visit Varamobaden Jobbar aktivt i Motala med lokalutveckling Har många utvecklingsideer och säger vad jag tycker Deldar i olika näringslivsforum Kommer inte att bidra så särskilt mycket mer eftersom det inte finns den typ av arbeten som svarar till mitt verksamhetsområde. KOmmer nog att vara avflyttad om ett par år Kommer med idéer och är även med och leder en del processer i utvecklingen av kommunen. Kommunstyrelse och medlem i tillväxt motala Kontorshotell, aktiv i dialoger och i forum Landsbygdens perspektiv Ledamot i kommunstyrelsen, kommunfullmäktige, bostadsstiftelsen Platen Ledamot teknisk nämnd Lobbyverksamhet med andra företagare Medlem i Tillväxt Motala medlem i Tillväxt Motala Turistutveckling, marknadsför Motala till turister! Medlem i tillväxt Motala, försöker vara del i dialogen. Medlem i Tillväxt Motala, styrelseordförande i ett flertal organisationer mycket aktiv mentor medverkan i expertpanel, föreningen inom Tillväxt, ivrig förespråkare av mer stolthet bland Motalaborna, ambassadör mm mm mm Mitt företag/organisation verkar i Motala och bidrar till människors bildning och fritid Mitt politiska engagemang Mkt genom att tala varmt om motala samt politiskt agera för en positiv utveckling Nätverkande samt lämnar finansiella råd till mina kunder planer och utredningar i mitt arbete Politik.Föreningar. Politiska uppdrag Politiskt engagerad Politiskt åsiktsarbete i olika sammanhang och ärenden Positiv inställning till kommunen vid möte med personer från andra delar av landet Profilerar Motala vad jag befinner mig och vid varje tillfälle Skapa förutsättningar för att nya företag att etablera sig på orten. Skapar nya idéer via mitt jobb. Aktualiserar utvecklingsfrågor i jobbet Skriver motioner Skulle gärna deltaga, men har bränt mig på tidigare insatser....då allt var helt omöjligt (vart fall hände inget alls, men trevliga samtal har funnits) Som aktör i utvecklingen av GMV och som lokalpolitiker Som en del i samhällsbyggandet inom kommunen. Som entreprenör följer jag utvecklingen i Motala men har inte haft tiden att aktivt varit med och påverkat utvecklingen

xi


www.spetsa.se

som fritidspolitiker Som fritidspolitiker i Plan och Miljönämden. Som invandrare, så långt ifrån jantementaliteten som möjligt, sugen för att göra det jag drömmer om och inte som omgivningen förväntar av mig att vara, så bidrar jag till Motalas utveckling i dagsläget mycket. Bara genom att peppa folk att gräva när spadar finns utställda skapar man sitt eget litet nätverk. I dagsläget har jag pushat säkerligen 15 företagare vidare. I dagsläget anställer dessa ca 45-65 personer. Och formeln till success är ironiskt nog funnen i Motala. Jag citerar Baltzar von Platen " Du kan vad du vill, för säger du att du inte kan så vill du det inte heller" Du kan vad du vill....Och råkar vilja en del... Motala är dock en oslipad diamant med otroligt många möjligheter. Rätt personer, med rätt driv och nonchalans mot jantementaliteten kan förändra Motala någon gång i framtiden. Som lokalpolitiker Som politiker och i arbetet i ett studieförbund med demokratiska värderingar Som politiker oerhört engagerad i detta. Som kultureldsjäl arbetat med utveckling mycket. Föreningsmänniska, Motalaambasadör, Folkhögskollärare- alltid varit engagerad. Som tjänsteman i den kommunala organisationen försöker jag hela tiden se till Motals bästa. Intern konkurrens förgör! Sprider en positiv bild av Motala till de jag möter. Stimulerar näringslivet Ställa frågor till poitiker, näringslov Stöttning till naringslivet, främst småföretagare. Medlemsskap i föreningar. Pucha på politiker och andra medborgare för ökad förståelse mellan olika parter och näringsliv mm Svarar på denna enkät Tar aktiv del i planarbete, lokala möten, ger synpunkter på förslag och kommer med nya inspel! Tänker, tycker och agerar. utveckla centrumhandeln vi driver butik och hoppas att det kan generera mer jobb i framtiden. Via kommunens ledning Via Teknikföretagen och Vision Motala Vill ge verktyg till folk att må bra. Visionsarbete Vårt företag utvecklas och förändras i sin helhet i samma tid som Motala förändras. Vi är en viktig aktör och kugge för att bidra till allmänhetens stolthet för sin stad. Jag ingår i många nätverk för utveckling. Året Runt i Motala Är delaktig i företagsutveckling och nätverk mellan företag Är förtroendevald och kan påverka politiken med synpunkter och förslag. Är lärare och framför budskapet till mina elever. Är med och driver en elit serieförening som står som Motalas stolthet är med och påverkar på olika sett bla genim föreningar

xii


www.spetsa.se

Bilaga 3: Fritextsvar fråga 13 Fritextsvar på fråga 13: Vad anser Du skulle vara den enskilt viktigaste insatsen som de närmaste åren skulle markera att ett nytt steg tas för Motalas framtida utveckling? - Införande av ett nytt tänk, bortoperering av jantecancern som stoppar all positiv utveckling av Motala. Du kan vad du vill... * Enkel och smidig pendlingsmöjlighet till angränsande kommuner. Tidsfaktorn viktig. * Öka det turistiska utbudet! Arbete åt alla Arbetstillfällen Arbetstillfällen och utbildning genom att nyttja "dragkraften" av bättre kommunikationer och läget. Att alla utredningar utmynnar i konkreta förslag och en reell handlingsplan som man inte gör avsteg ifrån, måste vara brett politiskt förankrat, så att planen håller över tid. Att boende i Motala känner sig trygga och trivs i staden. De blir då goda ambassadörer för kommunen Att Byggnadsnämnden hjälper de som vill satsa och investera i nya fastigheter och inte vara negativt inställda, motarbeta och ifrågasätta. att det man avser att göra görs i rätt ordning. man följer en uppgjord plan. Att det syns resultat efter alla utredingar och visioner! Att en kostpolicy tas i KS/KF Att ett större företag etablerar sig i Motala. Att flera högre utbildningar förläggs till Motala. Tex högskoleutbildnngar på distans Att få fram nya stadsplaner och flexibelt bebyggbar mark. Att företagare inte motarbetas av tjänstemän inom kommun, så de tappar antusiasmen för sina ideér och lägger ner projekten. Att göra verkstad av planerna för torget och dess närområde. Att hantera övergången från industriort till utveckling av fler mindre tjänsteföretag. Att höja utbildningsnivån hos ungdomarna och skapa fler jobb (i samarbete med företagarna ) Att kommunen blir mer positiv till företagsutveckling. Att miljökontoret kan ha lite mer fingertoppkänsla och inte bestraffa företag, utan en rimlig dialog Att kommunen släppte mer egen verksamhet till privata nyskapande entreprenörer. Att företagande sattes högst upp på dagordningen och genomsyrade hela kommunen Att locka hit turister i form av aktiviteter som konserter, teater med mera. Rusta gamla industribyggnader och låta ungdomar vara där för att repa musik ungefär som fryshuset i Sthlm. Att man inte bara har visioner utan att man gör verklighet av idéerna. Dessutom finns det viktigare områden att fokusera på än en bandyhall och Varamon. Att man slutar dansa efter östsams pipa och kommunen istället påbörjar ett program för att hitta stadens "själ" och erkänner att all forskning pekar på att näringsliv är det viktigaste och inte sovstad till linköping Att man släpper restriktioner för temporära säsongsberoende verksamheter i varamon. Målet skulle vara att höja attraktionsvärdet där Att Motala centrum uyvecklas.Att nya företag kommer.Att dom företag som finns kan utveclas.Att göra något åt varamon badet camping bla annat.

xiii


www.spetsa.se

Att Motala kan erbjuda goda arbetstillfällen. Att något radikalt grepp kunde tas för att ungdomar som är arbetslösa, kan erbjudas utbildning som passar deras intresseriktning Att politikers beslut genomförs, att tjänstemän ägnar sig åt " hur" Att på alla sätt förenkla för både befintliga och nya företag att utvecklas och etablera sig i Motala. Att se till att kommunikationer, lokal och markfrågor löses snabbt och effektivt och att byråkratin hålls på en minimal nivå. Att samarbeta med de lokala småföretagen och då inte bara industriföretagen. Att satsa på fler jobb och utbildning/omställning. Att sätta ner foten och bestämma hur långbänken Varamon ska användas på bästa sätt. Att vi talar väl om och är stolta över allt som ÄR bra med vår stad. Att våga satsa och det rejält inom något segment. Något som gör att man sticker ut positivt i jämförelse med andra kommuner. Att öka befolkningen med minst 25% då löser sig de flästa problemen. Badhus i Motalaviken Bered tomter - det måste finnas möjlighter för företag samt för människor att bygga och bo, så viktigt profilera - i Motala finns alla förutsättningar för boende, jämför med Mjölby och Eskilstuna de har tomter och sattsat på boende men har inget som Motala har med vattennära läge. Se till att tomter finns! Bra kommunkationsmöjligheter som gynnar pendling och därmed ökad inflyttning kombinerat med ett rikt kultur och idrottsutbud. Attraktiva boenden nära vatten är en framgångsfaktor för Motala. Bra pendlingsmöjligheter. Fungerande pendeltåg. Bra skolor och bra miljö för ungdommar. Arbete för ungdommar. Byta politisk majoritet Byte av kommunledning. Bättre sjötomter för nybyggnation. Cykelvägen mellan förorterna de ungas instäkllning till företagande Den nya bron och och järnvägsbygget Det är den infrastruktur satsning som sker och som bör fullbordas med stickspår förbi Mjölby samt färdigställande av 34:an och 50 ian norr ut. Det är svårt. Motala växte fram med storindustrin. Nu ä'r den borta. Men detta trots så efterlyser jag mer optimism. Direktförbindelse till Linköping ca 30 minuter Direktpendel med tåg till Linköping - med triangelspår i Mjölby Dubbelspåren Eftersom industrins storhetstid är över i Motala behövs omställning till andra jobb. Vi behöver satsa på utbildning i en riktning som ger framtida jobb så att unga människor inte flyr Motala. Inte bara högskoleutbildning. Lärlingsjobb för dom som inte har möjlighet eller förmåga att plugga. Yrkesutbildning till såna jobb som hör framtiden till. Även satsning på Samhall för människor som inte platsar på öppna arbetsmarknaden. Ge alla möjlighet till egen försörjning utifrån sin egen förmåga. En gemensam framtidsplan som stöds av invånarna, företagen, kommun, landsting, politiker på riks- och lokalplanet. En intressantare stadskärna. Renodla bottenblanen i centrum till affärer och inte banker, fastighetsmäklare osv. Viktigt att Vision 2025 slår igenom också.

xiv


www.spetsa.se

En ny stor företagsetablering En offensiv plan för att locka nya stora aktörer inom turism, evenemang med mera till Motala. Vi känner alla till Holiday Clubs intresse från sommaren 2012 och hur klumpigt Motala o Folkets Park såldes in av ledande representanter. Nu gäller det att samla styrkorna och preparera för nya liknande aktörer. Vi har en unik plats och unik möjlighet med framförallt Folkets Park i Varamon. En turistanläggning kan ge enorma effekter för Motala. Ett stort fokus borde ligga på att utveckla framförallt Varamon samt Hamnen i turismsyfte och med ett långsiktigt mål att få hit en ny aktör i stil med Holiday Club. Framtidens företag för Motala ligger inom tursim och evenemang samt miljö. En politisk enighet om att verkligen satsa nu och inte i morgon för att dra nytta av "infrastrukturvågen". En politisk trovärdighet. En samsyn över partigränserna om de största satsningarna så att de fortsätter oavsett valutgången i kommande val. En satsning på Motala centrum där kommun och fastighetsägare gemensamt bidrar till att skapa ett attraktivt stadsrum som manifesterar kärnvärdena öppen, stolt och nyskapande. En tydlig diskussion om vad som behöver göras med näringsliv, föreningar mfl. Politiska utspel som sedan tas tillbaka helt eller delvis är kontraproduktiva. En öppen positiv kommun som gör mer än vad man är skyldig till! Erbjuda nya företag att etabelar i Motala med sjötomter vid vättern Etablering av företag som tillför rjält med arbetstillfällen. Etablering av nytt större tillverkningsföretag Ett blocköverskridande beslut om utvecklingsplan 2013-2025, så att en långsiktig och stabil utveckling kan ske över flera mandatperioder. Fibrera hela kommunen, öka pendlingsmöjligheterna Fler attrktiva bostäder och fler företag Fler företag Fler företag som ordnar mer arbetstillfällen! Fler företagare och fler arbetstillfällen Fler företagare, mer jobba, tursimen. Fler företagsetableringar, underlätta för personer att bygga på attraktiva lägen, låt de som kan betala för attraktiva tomter göra detta, offensiv stadsplanering, jobba visionärt. fler invånare och företagsetableringar i kommunen Fler mindre och medelstora företag. Företagsvänlig kommun inkl tjänstemän Fler som bygger och investerar i Motala Fokusera på att infrastruktursatsningarna slår mycket väl ut och att invånarna genom bra marknadsföring också inser det. få in nya företag inom industri så att det sväljer många anställda. Förbättrade pendlingsmöjligheter till och från Motala Förnyelse av centrum när genomfartstrafiken försvinner Förtätning av innestan, dvs nya lägenheter Förverkliga centrumvisionen Förverkligande av centrumplanen Förverkligandet av de första delarna av centrumvisionen samt ökat bostadsbyggande Förändrad situation på bostadsmarknaden bl a genom att Platen säljer delar av sitt bestånd Ge unga möjlighet till arbete och möjlighet till ett billigt boende! Gemensam vision och handlingsplan som förankras i den samlade politiken för Motalas bästa.

xv


www.spetsa.se

Gynna företagsverksamheten gör rv 34 till motorväg Handlingsplanen för stadsutvecklingen och hur den ska marknadsföras. Höja utbildningsnivån. Campus. Inflyttning av ett nytt företag inom en ny expansiv branch = Bevis för attraktiv ort för företag Ökad inflyttning = Bevis för attraktiv boendeort Infrastrukturen kommer/behöver förbättras för att öka möjligheterna till pendling till framförallt Linköping. Motala som ort behöver få till en attitydförändring till företagandet där vi möter en "kärv" attityd bland kommunala tjänstemän. Insikten och stoltheten om vår faktiska roll i det moderna Sverige Jante, luthter och Ågren måste försvinna från motala och människa måste se positivt Just att TIllväxt Motala får en viktig roll och blir "portöppnare" mellan alla parter samt beslutat inflytande inom MOtala kommun Kallbadhus, exklusiva bostadsrätter. avknoppning av Universitet till Saabs lokaler torpedverkstan Kampanj för pendling till och från Motala Kommunikationerna och dess möjligheter Kultur och idrottsanläggningssatsningar som ger eko i regionen och nationellt. Leva som man lär Nya impulser utifrån Vidgade vyer Levandegöra Centrum och Varamobaden, samt knyta ihop dessa mer. Låta Storgatan fortsätta över PK-torget ända ner till Motalaviken/Motala CC och vara paradgatan som knyter samman Centrum med Varamon. Samtidigt underlättar det besökartrafik till Centrums södra delar så att dessa blir lättupptäckta och att sedan parkeringsmöjligheterna är tydliga och lättnådda så att man enkelt kan stanna till. Besökare måste forma en positiv bild av Motala, som långsiktigt ger en positiv helhetssyn av Motala. Locka barnfamiljer genom att erbjuda länets bästa skola och fritid! Lyckad bekämpning av den höga arbetslösheten. Marknadsför Motala's centrala läge med mycket natur i omgivningen. Bra utbildningen och fritidsliv till yngre, så att de väljer stanna kvar. Marknadsföra platsen Motala! Boenden/arrangemang för turism. Mera flera utbildningstillfälle mera arbete Mod att prioritera av politikerna, gärna i samverkan Motorväg till Linköping samt en uppstart av spårbunden trafik direkt via Borensberg till Linköping. Nyetablering av industri med arbetstillfällen. Effektivisering av kommunen så vi får ut mer av skattepengarna Möjlighet att försörja sig - på ort eller genom pendling.Extra viktigt - unga för unga personer som vill sätta bo! Ny attityd och anda Ny simhall Ny simhall och en satsning på skola (främst gymnasienivå) tillsammans med pendeltrafik. Nya arbetstillfällen Nya bostäder Nya företag kan etablera sig i Motala nya företagsetableringar , bättre utbildningar för specialkompetens som behövs. nya och flera arbetsplatser Nya stabila, kunniga politiker som fattar beslut på kunskapsgrund och som sedan håller fast så att ett förtroende för systemet kan infinna sig, oavsett partifärg. Nyskapande av jobb så,attraktivt boende Större satsning på idrottsverksamhet.

xvi


www.spetsa.se

Ombyggnaden av centrum. Ombyggnation av centrala Motala vore ett en nystart. Placera Motala på Sverigekartan genom kreativ marknadssföring Platsvarumärket - samarbetet Politikersamarbete Profilera Motala som en extraordinärt bra skolstad. Rätt inställning i hela Motala Kommun/ Politiker att vara stolta över Motala och viljande att ta emot nya kommuninvånare/ företag. Samarbete Samstämd enighet i alla led VAD eller VILKA mervärden som skall prioriteras för att sedan lägga en prioritetsordning i samtliga utvecklingsprojekt/-processer. Samstämmig politisk majoritet SAMVERKAN mellan olika aktörer i Motala för att vi alla skall stäva mot samma mål. Jag tror att det även är viktigt med politisk samverkan över partigränserna. Samverkan mellan. Politik näringslivet och de kommunala verksamheterna Satsa på att lära barn och ungdomar entreprenörskap satsa på mer företagande och idrottsanläggningarna. Satsa på Varamobaden och få visionsarbetet förverkligat, visa handlingskraft Satsning på riktade utbildningar inom områden som Motala vill vara framstående inom. Satsningen på utbildning genom "En skola för alla" Skapa en attraktiv turistsatsning Skapa ett Campus Motala inom Linköpings universitet som även kan ge avknoppningsföretag. Skapa konsensus, släpp fram kreativa personer och GENOMFÖR. Bort med rädslan för det som finns utanför kommunen och Jantelagen. Skapa nya företag Skapandet av & politisk enighet om genomförandet av en ny centrumplan. Förhoppningsvis skulle detta innebära att bostadsmarknaden skulle förnyas genom att fler fastighetsägare skulle etablera hyresgäst,ägda &bostadsrätter i centrum! Släpp fram fler sjönära tomter Stadsvisionen Starkt politiskt styre Starta etablera locka nya företaget Större utbud på arbetsmarknaden som drar hit nya invånare. svårt att säga Sälj attraktiv tomtmark för villabyggande, helst vattennära - Nytt folk, nya intäkter, nya potentiella kundgrupper och arbetskraft för ett levande näringsliv. Ta makten över Östsam, låt inte bara Linköping/Norrköping styra denna organisation Ta vara på nya infrastrukturen o bygga bostäder. Trenden med ungdomsarbetslöshet kan brytas. KY utbildningar med inriktning på riktiga arbeten. Tydlig ledarskap med mycket mod, rak kommunikation och dialog med samtliga aktörer samt medborgare i kommunen. Tydlig och förankrad stadsvision och handlingsplan på kort tid 3 år resp. 8 år Tydliggöra Motalas profil och marknadsföra staden Upprustning av vägarna. Utveckla centrum och ta tillvara den enorma potential som finns i turism med Varamon, Hamnen, Göta Kanal och Vättern som de stora dragplåstren. Fler aktörer i Varamon, minska

xvii


www.spetsa.se

permanentboendeandelen i Varamon, större gästhamn med mer aktiviteter för båtfolket. Skrota uppgörelsen som gör att torget belamras under sommarens bästa turismmånader med ett stort fult tält som bara besöks av de som ska cykla, inte deras familjer och vänner. Låt centrum bli ett levande centrum , se till att den lokala handeln tillåts att blomstra i centrum där den hör hemma. Bättre parkeringsmöjligheter. P-skiva istället för p-avgifter. Utveckla ett idrottscentrum - IP, Isstadion, Sporthallen Utveckla idrottsområdet vid Idrottsparken Utveckla området mellan Motala o Borensberg. Utveckla Varamobaden som en unikitet som ej går att kopiera som tillhör den främsta enskilda möjligheten att bli känd i Sverige. Skapa möjligheter för etablering för företag. Vad vore Halmstad utan Tylösand och det bygger på den fantastiska stranden, som inte är lika bra som Varamobadens, söta, klara unika lagun. Här ska man använda vattnet, bredda stranden och ge företag möjligheter etablera sig. T.ex har Hollyday club visat intresse att etablera sig om förutsättningarna är det rätta. Så Varamobaden är vår enskillt största möjlighet som inte går att kopiera. Utveckla Varamobaden till ett turistparadis. utveckla Varamon med hotell, camping, restauranger mm Utveckling av Varamon Utöver fler goda boendemiljöer och nybyggnation av bostäder vore det utomordentlig viktigt med etablering av universitet eller högskola i Motala med centralt placerad Campus. Valfrihet inom vård och utbildning vet ej Öka företagandet så att arbete skapas.

xviii


www.spetsa.se

Bilaga 4: Fritextsvar fråga 14 Fritextsvar på fråga 14: Har Du några förslag på hur engagemanget och mobiliseringen för Motalas framtida utveckling kan ökas? Anslagstavla på torget med uppdaterad information som rör stadens utveckling. Löpande dialog/information i lokaltidningen. Att alla berömmer och kan vara stolt över Motala..altså en mer positiv attityd. Att banker slutar med att nedklassa Motala, som en kris-stad men urusel rating och därmed stopp i långegivandet elller slutar att ställa krav på orimliga säkerheter. (idag måste du ha så mycket pengar/tillgångar, för att få låna. varför då låna..??) Bankerna är ett stort hinder till utveckling...för Motala i synnerhet. Att alla drar åt samma håll Att alla medborgare får känna ett engagemang för sin stad genom att uppmuntras att komma med förslag om framtiden. Detta skulle kunna ske med förslagslådor i varje affär, på torget, på biblioteket, på arbetsförmedling och försäkringskassa, systembolaget etc. Alla skulle upppmärksammas och varje medborgare skulle känna sig delaktig. Att bli Sveriges bästa företagare och utbildnings kommun i sverige, se fördelen med människor som lyckas och investerar i kommunen. Alla som vill göra något se det som en möjlighet inget hot Att fler röstar på Alliansen Att få alla att dra åt samma håll. Att få med ungdomarna att arbeta i utvecklingsprojekt som även ger resultat. Att visa att det är möjligt Att få någon stor fastighetsexploatör att nappa på utbyggnad av Motalas framtida boendemöjligheter. Lokal nystartskuvös gärna med stöd från mjärdevi sciense park, universitetet, Almi, näringslivet. Att ge medborgarna mer info ock att ta in ider från motalas befolkning. Att kommunen och näringslivet förstärker det positiva bilden av Motala. Att man lyssnar på näringslivet (går utanför Tillväxt Motala) och röstar fram tydlig politik Att medborgare upplever de politiska förslagen/intentionerna som trovärdiga och i och med detta skapar en positiv bild av kommunen som var och kan sprida vidare utanför kommungränsen. Att media, kommun och organisationer drar åt samma håll med positiv anda och tydlighet i frågor men även att positiva resutlat lyfts fram till offentlighet så alla märker en positiv förändring Att sunt förnuft råder i den lokala politiken, för Motalas bästa Att vi har bred politisk enighet om hur staden ska utvecklas. Bilda ett kommunägt evenemangsbolag Bjud in medborgarna i kommunen till en dialog och samråd så att de får komma till tals i denna så viktiga och avgörande fråga. Byta några tjänstemän på kommunen Bättre marknadsföring utanför kommunen och att fler unga blir delaktiga. Bättre samarbete mellan kommun-näringsliv samt att politik och tjänstemän har en bättre dialog. Delaktighet av så många invånare som möjligt. (jättesvårt)

xix


www.spetsa.se

Delaktighet och information till invånare och medarbetare. Om o om igen Delaktighet. Måste hända något NU. EJ vara så fega Det absolut viktigaste är att utan prestige och egen vinning (politisk, ekonomisk eller annat), lyssna av vad medborgarna vill att Motala ska vara för stad 2025. Det betyder att unga människor ska ha lika mycket att säga till om som äldre. Det har redan skett mycke de senaste åren. Dialog betyder att båda parter kan uttrycka sina åsikter och där båda parter lyssnar på varandra. Detta saknas idag och skulle om det blir bättre öka engagemanget hos många fler. Du kan vad du vill. Efterfråga serviceföretagens åsikter samt småbarnsfamiljernas åsikter. En långsiktig hållbar utvecklingsplan där kommunen håller ihop och går ut med ett gemensamt långsiktigt budskap. Använd redan genomförda idéskisser och program. Börja inte om! En tydlig och öppen målsgruppsanpassad dialog med aktörerna där såväl utmaningar som visioner, kostnader och uppnådda resultat kommuniceras. En utmaning är att få med nya grupper i de olika samrådsmöten och andra möten som arrangeras. Yngre och invandrare måste vara med och forma Motalas framtid i högre utsträckning. Det behövs nya former för at närma oss dem. De nuvarande kommer nästa bara de som "alltid" kommer på olika möten. Engagemanget är stort i ord - men inte i handling. Vi måste lita på varandra och att vi alla arbetar med positiva grunder och att alla insatser är viktiga. Uppmuntra, bejaka och stötta istället för att kritiera och "klanka ner"... Här kan både kommunens företrädare och vi i näringslivet bli bättre. att ge varandra en "ryggdunk" ibland kan vara avgörande för ny energi att arbeta framåt. Ett brett arbete för att samtala med människor - genom öppna möten, träffar med ideella organisationer och i andra sammanhang. Ett fokusprojekt med mycket färg och ljus i varamon. En rolig badplattform som kan användas som scen t.ex. Fler Motalaambassadörer Platsmarknadsföring Forsatt arbete med stadsvisionen Fortsatt dialog mellan berörda parter Fortsätta jobba med olika råd, typ anläggningsråd etc. Det behövs nog inom många områden, även inom arbetsmarknaden. Framtidsforum för medborgare - flera kanaler för olika målgrupper Få alla i staden delaktiga Få med alla organisationer i detta arbete. Få med sig kommunens inneboende och skapa en positiv framtidstro. Förhindra utanförskap och skapa tydliga samlingspunkter Försöka få med folk i ett mer positivt tänkande och att vi i Motala ska hjälpa varandra typ "Gnosjö-andan". Genom att flera kan få möjlighet att påverka besluten - inte bara den politiska majoriteten. Genom att fullfölja och utveckla arbetet som nu inletts genom samarbetet mellan Motala kommun och Tillväxt Motala Genom att skapa förutsättningar för en bättre dialog mellan alla brerörda parter och klargöra våra roller i samspelet för att nå framgång. Genom att visa på goda exempel, ligga väl framme i olika kvalitetsmätningar och ha en bred dialog med medborgarna.

xx


www.spetsa.se

Genom en aktiv medborgardialog Genom stor öppenhet, t ex genom en hemsida där invånrna snabbt kan ta del av vad som är på gång, deltaga i enkäter, skicka in förslag/synpunkter m m. Få människor att känna sig delaktiga genom frågetsällningar, enkäter m m. grundläggande är att det finns aktiviteter inom många områden, men de måste samordnas väl Ha maxgräns för hur länge kommunpolitiker kan vara styrande, max 2 mandatperioder. Hitta stadens "själ", strunta i östsam, utmana företagarna att vakna upp till den moderna tiden, skapa forum för folket att diskutera motalas framtid, skapa träffpunkter inom olika områden där folk kan själva lära sig och hitta en framtid, få företagare att ställa upp med komptens och resurser idellt för de arbetslösas skull Hårt arbete och nytt politiskt styre. Här råder en kultur som jag i stora delar upplever "huggen i sten". Umgängesklimatet behöver förändras för att lusten att förändra ska råda! Det är svårt "att lära gamla hundar sitta", men de yngre bör vara mera förändringsbara och -benägna. Ta därför med de yngre och unga vuxna i allt förändringsarbete! Högre utbildningar, flera bostäder, flera jobb I sociala medier ser man ett stort engagemang även bland de som inte kommer på informationsmöten, frukostar, minigolf med mera. Tillväxt Motala verkar vara bra på banan här med Facebook, Twitter, Instagram och blogg. Fortsätt så. Information (lobby) om möjligheter för nya företag att komma till Motala Information till medborgarna är viktig för att få flera att engagera sig och förstå hur viktigt det är med utveckling och tillväxt. Att kommunen fullföljer tagna beslut i rätt tid och på rätt sätt. Det är en viktig del i att bygga upp invånarnas förtroende för kommunen. Bjud in representanter för olika lokala aktörer att delta i viktiga projekt - bra exempel är Motala Centrum 2025. Informationskvällar med Tillväxt Motala, lämpliga föreningar, inressanta gästföreläsare, tydlig dagordning med fåtal punkter-uppföljningsmöten informera och kommunicera Inför en anställningspolicy för chefers förordnande i kommunen som omprövas var 3:e år. inget konkret kolla med ungdomarna på gymnasiet,dom har visioner. Kultursatsning Kundfokus från kommunen Investera även i de små orterna Satsa på de yngre Lyfta frågorna i fler forum än nu, exempelvis i skolorna Lyssna och skapa förutsättning för privata aktörer att påverka och verka Låt barn och unga få större inflytande över sin vardag Låt motalaborna komma till tals även de i kransorterna. Gör en bred enkät, marknadsför Motala mot studenter i Linköping för att visa på den fantastiska boendekvaliteten som finns är här. Man måste bestämma sig och ha ett tydligt budskap mot nya Invånare/företagare Medborgardialoger Medborgarna måste kunna tro på beslutsfattarna vilket man inte gör idag. Ingen idé att engagera sig, det är bara för döva öron. Mer lobby verksamhet på riksplanet! Vara den kommunen som får chansen först när något händer! Mer visionsarbete kring "nya vägen" och industriområden samt givetvis bättre reklam för

xxi


www.spetsa.se

boendeområden. Mobiliseringskampanj för att motalaborna skall känna stolthet över sin stad Motalabor ska känna sig mer stolt att vara i Motala, då känner man sig mer engagerat. Man ska känna att det finns återkoppling om man lämna i ideeer eller engagemanget. Attrahera yngre personer att lämna engagera sig i Motalas framtid. Lyssna och svara på deras behov. Mät förändringar varje månad, visa statistik. Skriv om företag i kommunen MVT mm. Nej Nej tyvärr. Nej, inte utöver de som planeras på det lokala planet Om politikerna vågar agera i enlighet med majoritetens intresse idag (inte utifrån personliga kontakter eller den som skriker högst eller traditioner) Politikerna och tjänstemännen måste bli mer lyhörda för privata förslag. De lyssnar men de förändrar inte sin uppfattning. Fler ledande tjänstemän måste också bo i staden. Politikersamarbete Pågår mycket bra arbetet - fortsätta att "hänga i" o involvera företagen och medborgaren i att ta ansvar för Motalas framtid ! Påverka teleoperatörerna för utbyggnad av mobil- och bredbandsnätet.Inte ens i största orten utanför centralorten har bra telekommunikation. Landsbygden saknas helt möjligheter för vettigt företagande på grund av avsaknad av bredband. Reklam i andra städer, t.ex. Linköping Rekrytering av ungdomsambasadörer. Risken är att det är några enskilda eldsjälar som driver på och att resten inte vill, kan eller orkar hänga på. Att få till en attitydförändring bland företagare och oss som bor i Motala är oerhört viktigt. Att fler känner stolthet i sin stad och säger det också och inte faller in i gammalt gnäll. Samarbete med ala aktörer inom arbetsmarknaden Samarbete mellan alla parter för att utvecklas framåt. Samverka mer med Vadstena kommun. Samverkan mellan alla parter. Förståelse för "det som är bra för en av oss är bra för alla" Satsa på bra anläggningar, men sluta ge överlevnadsbidrag Satsa på några få saker som blir genomförda Se oss alla som medarbetare ej konkurenter. Se till att få lite fart med etablering av företag utmed nya R50 Se över utbildningssituationen och öka möjlighet till lokal yrkesutbildning på olika nivåer. Utfärda en handlingsplan som offentligt ska delges Motalaborna och som vi kan stå för och fullfölja. Nu får vi en stort förbättrad infrastruktur med bättre pendlingsmöjligheter som vi ska tillvarata. Både till och från Motala. Skapa något unikt motsv t ex Ishotellet eller något annat som riktigt sticker ut och kan ge stolthet och framåtanda. Skapa nätverk, Tillväxt Motala ett steg i rätt riktning Skapa tvärpolitiska grupper där kreativiteten får råda! Våga pröva något nytt! Sluta med allt snack om arbetarstad och spela offer - titta på värkligheten och var stolt Slå ihop "livet i Motala" med "Tillväxt Motala". Införliva även föreningslivet och idrotten i samarbetet. Framförallt skapa olika idrotts-centrum i Motala (Center, Nord, Syd, Öst och Väst) där föreningarna samarbetar över gränserna för att skapa bättre evenemang som lockar till sig fler företag som samarbetspartners/sponsorer. Allting finns redan och behöver bara knytas samman. En stark idrottsprofil ger Motala både god marknadsföring på riksplan och

xxii


www.spetsa.se

ett starkt argument för inflyttning till bl.a. barnfamiljer. Större öppenhet för att öka människors inflytande och engagemang i kommunens utveckling. Skapa möjligheter att fler aktörer än kommunen kan växa inom välfärdssektorn. Samarbeta med istället för att motverka privata initiativ. Stötta Motala Tillväxt Synas och höras mest Synbara satsningar på, exempelvis simhallen, så folk får känna att det inte bara snackas, utan också händer någon ting. Ta in föreningar och fler målgrupper i utvecklingsarbetet. Finns många eldsjälar. Näringslivet kommer inte att räcka till. Ta tillvara på de idéer som den lokala handeln kan bidra med, samla och genomför gemensamma planeringar och aktiviteter i centrala Motala Ta vara på det breda engagemang innan beslutsfattande, ta beslut och ha modet att stå för dem Tillväxt Motala borde, om samarbetet lyckas, ha goda förutsättningar. Tror att "staden" är på rätt väg i tanken nu förväntar sig alla handling! Ser man resultat så ökar tron på att det faktiskt kan bli bättre! Tror man skall ha en strategi för att kommunicera allt man gör. Exempelvis bron Tror mycket på den nya infrastrukturen ! Propagera för Motala som en enkel och vacker stad att bo och bra i ! Tryck mer på behovet/nyttan för berörda parter. Tycker lokala engagemanget börjar bli bättre där det finns olika forum till nätverkande och möjlighet att delta och påverka. Tror att det regionala nätverkandet blir viktigare framöver för att få igång Motalaföretagen. Regionala engagemang. Tydliggöra för alla i Motala hur bra det egentligen är att leva i Motala Få sedan alla att sprida den kunskapen/informationen till alla i resten av Sverige och omvärlden. Tålamod o bred front. tävlingar i skolorna om "bästa idé för framtida utv, samarbete, engagemang av fler personer och organisationer-mer delaktighet Uppsökande verksamhet från industrier, politiker, tjänstemän m.fl. till arbetsplatser, skolor, föreningar mm. Inte sitta och vänta på att de ska få en inbjudan till besök. Utbilda polititikerna i näringslivsfrågor.J obba över partigränserna. Se till att tjänstemännen blir serviceinriktade och duktiga på kundvård Utforma nya bostadsområden, gamla motala werkstads utbyggnaden, satsningar kring sim/sporthall till isstadion och Maif arenan. Utveckla ett tydligt platsvarumärke Utvecklingsgrupper, vara öppen och positiv, viktigt att media visar en positiv bild vet ej Vi politiker kan samlas i en gemensam långsiktig vision. Vi visar att det har inletts en utveckling genom att fortsätta arbetet på att förädla Motala centrum så att folk ser att det händer positiva saker. Det gör att engagemanget ökar och fler känner att de kan vara med. Viktigt att tongivande media löpande rapporterar vad som händer så att en positiv spiral uppnås. Visa handlingskraft och var modiga. Tänk utveckling och gör klart det som är på börjat. Öka känslan hos medborgarna att de kan påverka och att man känner att kommunen ägnar sig åt rätt saker Öka på infrastruktur, gräv ner fiber i Varamobaden så man kan live sända arrangemang från

xxiii


www.spetsa.se

området. stimulera aktiviteter och turism. Ta tag i campingfrågan, se till att ha den bästa campingen i Sverige. Bli bäst är viktigt, medelmåttligt duger inte. Ökad dialog med invånarna, även på småorterna Ökad dialog och möjlighet tll påverkan Öppenhet med analyser, planer, hot och möjligheter för kommunala och privata aktörers handlande. Kunnig mediabevakning. Öppenhet, info om vad som händer från alla viktigt. Bör ökas Öppna upp för fler att deltaga i samtalen om förändringsprocessen. Bjud in även utomstående som kan tillföra nya ideer!

xxiv


www.spetsa.se

Bilaga 5: Fritextsvar fråga 16 Fritextsvar på fråga 16: kommentarer på initiativet Utvecklingsplan Motala Behövs ett helhetsgrepp på framtidstänket. Viktigt att förankra o få med många i processen. blir nog bra för framtiden Bra att det änder något nytt och att möjligheter diskuteras. Bra att man såtter ned foten och har en vision, även om jag inte håller med om all förtätning av innerstaden och förlummning av stadsparken. Bra början -trevligt med regionalt engagemang! Bra initiativ som vi tillsammans måste samarbeta med för att nå framgång. Kräver säkert mycket "brain-storming" för att få nya idéer. Bra med något som håller ihop framtidsfrågorna. Bra om det leder till verkliga förändringar och inte blir ytterligare en utredning och om det samkörs med Tillväxt Motala. Deltar gärna i detta arbetet. Den är för dåligt förankrad bland politiker och medborgare. Den är modig och framåttänkande Det finns många processledare och utvecklingsledare i staden - och det är bra. Det svåra är att kommunicera bra tankar på ett bra sätt och få ut det till gemene man. Det är som sagt tidigare i enkäten, den enskilde medborgaren som avgör vad man vill tro på och vad man vill satsa på. Det får inte stanna vid en pappersplan...det måste bli konkreta handlingar av detta. Det är bra att kommunicera visioner och framtida planerade förändringar. På så sätt kan debatt/diskussioner om vad motalaborna vill komma igång, istället för att projekt ska bromsas upp när de är igång. Det är nu det gäller att sätta Motala på kartan. Det är nödvändigt att alla påbörjade projekt håller ihop och samordnas! Fortsätt kommunicera ut budskapet med många olika media, arrangera tävlingar, seminarier mm För första gången får kommunen en regional uppbackning i sitt utvecklingsarbete och stöd efter de stora neddragningarna i industrin. Gillar helhetssynen har f.n. inte så djupa kunskaper om vad det omfattar Hoppas att den verklige utveckla Motala till att bli till ett föredöme. Hoppas att visionen blir verklighet och inte bara vackra ord. Hoppas det blir verkstad och inte bara visioner I grevens tid att vi i Motala kommer igång med detta. Den största risken är att politiken inte planerar ekonomin tillräckligt väl för att kunna förverkliga de förslag som utvecklingsplanen kommer att resultera i. Jag finner det bra att saker äntligen är på gång. Dock kan jag tydligt se att ett flertal liknande projekt sjösätts samtidigt. Hade det inte varit bättre att samordna ytterligare. Jag tycker att Utvecklingsplan Motala ska in i som en del i Tillväxt Motala för att undvika spretighet och få ett ökat fokus. Ägna tid åt rätt saker, visionen för Motala är väl i stort sett klar. Turism och boende samt småföretag är framtiden. Fokusera nu på innehåll och roadmap för att nå dit. Jag hoppas på en fortlöpande dialog, och att resultaten presenteras och diskuteras i olika instanser.

xxv


www.spetsa.se

Jag upplever att värdskapet och bemötandet i Motala kan utvecklas kraftigt och att det därför är viktigt att betona detta i utvecklingsarbetet! Att f¨örstå att vi alla är del av utvecklingen, är det absolut viktigaste! Kanske lite för mycket en "femårsplan" som presenteras som ett färdigt förslag innan man har processat det med medborgarna. Kom till skott och låta saker börja hända. Man behöver stärka på alla områden i Motala som är en fin stad på många plan Massor av projekt pågår men ingen samordning verkar finnas och framtagna rapporter hamnar på hyllan - ska utvecklingsplan motala bli ytterligare ett kostsamt projekt vars resultat kommer ignoreras Men det har gjorts många insatser tidigare, som har slutat med ingen ting. Men allt som kan leda till något positivt är utmärkt..även om det är lite. Måste säkerställas att arbetet integreras och samordnas med pågående processer och projekt för att våra ansträgningar sammantaget ska ge maximal utväxling. Nu har Motala chansen, tack vare infrastrukturen m.m. Otydlig finansiering och uppsidor för gemene man. Tidplan /genomförande Man kan uppleva att vi tappat fokus på övriga delar, ex Motala verkstad Planen är till stora delar bra. Tydligheten i vad som verkligen skall göras och när måste bli tydligare. Planer är bra men det måste bli mer än planer, kommunen får nog inte så många fler chanser Risken är att det hamnar i en pärm i bokhyllan. Det har det gjort många gånger förut. Se till att öppenhet och löpande rapportering via media uppnås. Ser fram emot den dag detta underlag faktiskt leder till aktioner. Som jag skrev tidigare. Länka in tidigare idéskisser och program och ta fram en långsiktig utvecklingsplan som är realistisk och som bygger på medborgardialog. En investeringsplan koppals till denna för att få kraft till handling. Motalaborna vill se resultat. Synpunkt: Frågorna är ställda såsom ni bara är intresserde för stadens utveckling - glöm inte övriga orter och landsbygden inom kommunen. 25% av kommuninnevånarna bor utanför staden! Tar ett helhetsgrepp över planeringen så att det inte diskuteras en fråga i taget Tycker den ser spännande ut. Inga kommentarer. Ur ett långsiktigt perspektiv är Utvecklingsplanens framgång ett måste för Motala. Nyinflyttade barnfamiljer från Linköping med köpkraft och förmåga att betala skatt är viktigt. Utvecklingsplanen måste gälla hela kommunen. Exempel: I centralorten diskuteras om Bandyplan, simhall med äventyrsbad man kan inte ens tänka simhall i Borensberg Vet för lite om det. Vet inte så mycket om den. Vet inte vad ni menar med "Utvecklingsplan Motala" Viktigt att arbeta fram en plan med realistiska mål som man faktiskt genomför. Fokusera och vidareutveckla våra starka sidor parallellt med att komma ifatt inom olika områden som bl a tjänsteföretag som kan utgå från Motala. Upplever att vi halkat efter här och den traditionella bruksortsmentaliteten måste bort. Vi står inför en förändring som vi alla måste bidra till. Viktigt att det blir "verkstad" av alla goda föresatser i Utvecklingsplanen. Viktigt att gå från ord till handling Viktigt att samarbeta med de aktörer som redan finns, Tillväxt Motala Företagarna Centrumföreningen tex Viktikt att ha ett verktyg eller färdplan som ligger i botten under en lång utvecklingsfas för

xxvi


www.spetsa.se

att inte "gå vilse" Återigen, man hittar på massa varianter om än det ena och än det andra men sen rinner det ut i sanden. Så vitt jag vet har i stort sett ingenting av alla visioner och projekt lett till någon implementering.

xxvii


www.spetsa.se

Bilaga 6: Fritextsvar fråga 17 Fritextsvar på fråga 17: hur man kan tänka sig att bidra i arbetet med Utvecklingsplan Motala aktiv handling Aktiv i t ex Tillväxt Motala Anställa personal vid bra konjunktur Att arbeta vidare mot lärare, barn o ungdomar att bidra med mina erfarenheter från handeln, undervisning och webben att delta i arbets- eller referensgrupp. att delta i projektet och fortsatt arbete som politiker. att delta i samtal om hur Motala kan utvecklas att driva en så attraktiv butik som möjligt på orten. att fortsätta vara positiv till det arbete som krävs för att få en förändring till stånd. Att få ta del av arbetet Att föra ut arbete med planen till medborgarna. Att göra en enkät för personer som inte bor i Motala Att ingå i någon arbetsgrupp att komma med bra genomförbara verklighetesförankrade idéer. att komma med idéer Att komma med ider ,Ta in förslag från boende i olika bostadsområde.Utforma staden att komma med synpunkter att politiskt arbeta för att förverkliga Utvecklingsplan Motala. Viktigt då att få kontinuerlig information och möjlighet lämna synpunkter under hela resan mot målet. Att svara på remisser, ingå i referensgrupper eller liknande. att tillföra idéer och erbjuda samarbetsmöjligheter mellan vårt företag och kommun/näringsliv. att tycka till på detta sätt och genom att vara ambassadör vilket kräver löpande information Att vara bollplank i vissa av frågorna att vara en aktiv i de delar jag kan bidra med. att vara en del av den politiska kommunledningen. Att verka för att våra fritidsområden bevaras och slöts. bidrar med ideer till möte, arbetsgrupper.. Bidrar redan Bollplank, ambassadör, påverkare centrumförenings arbete delta i någon fokus/arbetsgrupp kring frågor om utveckling. Delta i olika aktiviteter. Delta i panel, styrgrupp Delta i processen med min egen kunskap och erfarenhet deltaga i projekt Deltagande deltagande på aktiviteter Deltagande på olika sätt Deltar redan - dialog med projektledaren denna typ av enkät exempelvis.

xxviii


www.spetsa.se

Dialog dialog - komma med synpunkter ideer Ej just nu, men ev. senare engagemang eventuellt deltagande i projekt expertgrupp Fatta bra beslut i ks Fatta bra beslut i planens riktning Fortsatt aktivt engagemang Fortsätta mitt arbete i kommunförvaltningen Frantid Borensberg Fördela resurser i hela kommunen Företagsnätverkande Försöka förbättra Motala rykte Ge er råd från andra orter och verkligheten från Varamobaden perspektiv. ge ideell arbetsinsats inom mitt/vårt kompetensområde genom att arbeta politiskt Genom att fortsätta att arbeta i föreningslivet. Genom ett störe engagemang i Tillväxt Motala Genom mina erfarenheter som kommunal tjänsteman och Motalabo. Genom mitt politiska engagemang. gör det redan gör jag redan... görs redan i min nuvarande tjänst. Som medborgare om det ligger i mina tidigare nämnda områden. I mitt politiska arbete. idébidrag eller remissinstans informationsbärare, ambassadör Inte personligen, men genom min organisation ja genom att delge mina åsikter, synpunkter, förslag på det som skall fastställas i handlingsplanen. Jag gör det redan idag genom mitt politiska engagemang Jag skulle kunna tänka mig att bidra med idéer kring frågan om Sporthallens framtid. Det finns några aktörer i Sporthallen (bl.a. bordtennisföreningen) som skulle kunna utvecklas enormt med rätt förutsättningar och locka personer utifrån till staden samt sätta Motala på kartan. Jobb i kommunala grupper jobba i olika nätverk Kan gärna delta i olika projektgrupper. Kanske det Komma med förslag konsultstöd Konsulttjänster, plan kring utveckling av stadens IT infrastruktur genom utbyggande av stadsnät t ex Kreativitet o tankearbete Känner att tiden är knapp men något kan jag bidra med men jag vet inte med vad.... Förslag? Mail Med mIna erfarenheter inom försvarsindustrin

xxix


www.spetsa.se

Medverka i dialog. Men som tidigare sagts, så är jag lite bränd. men visst skulle det vara kul att åter få arbeta med frågan. Min roll som politiker och/eller yrkesman. min roll som tjänsteman respektive presumtiv Motalabo. min yrkesroll Mitt arbete i kommunen Mitt fortsatta engagemang Mitt intresse för kommunen mitt jobb Mitt politiska arbete Mitt politiska arbete, med de kunskaper jag har i kulturarbete mm mitt politiska engagemang Nya bra idéer Olika gruppmöten och idéseminarier Om jag har tid och finns i Motala personligt engagemang politik och det egna företagandet. politiken politiska egagemanget politiska strategier Politiskt politiskt kritisk granskning men också ideer Prioriteringar av investeringar på olika sätt ställa mig till förfogande där jag kan göra nytta i själva saken Referensgrupp Remiss yttrande. Råd och stöd samverkan och engagemang Skicka in förslag, delta i möten. Kanske engagera mig när jag ser att det inte hamnar i bokhyllan. som idag genom motala tillväxt Sprida positiv information. svårt att ha en uppfattning idagsläget. Men jag vill inte säga nej för det känns så negativt. Tillväxt Motala tn Tyvärr ser jag ingen större möjlighet nu. uppmärkdamhet utveckling av företagsklimatet, marknadsföring, tvätta bort jantementaliteten (dessutom med stort nöje) m.fl. Du kan vad du vill...Men du kan nog få lite hjälp på vägen... Vad behövs? vad finns det som behöver göras? Det är ett bra sätt att få många intresserade, tala om vilken hjälp och stöttning som behövs. Vad som än behövs att hjälpa till Vara med och diskutera och planera. Vet dock inte på vilket sätt jag kan hjälpa till

xxx


www.spetsa.se

Bilaga 7: Enk채t

xxxi


ENKÄTUNDERSÖKNING:

UTVECKLINGSPLAN MOTALA Motala kommun har av Tillväxtverket och Regionförbundet Östsam fått ekonomiskt stöd för att under perioden 2012 – 2014 genomföra projektet Utvecklingsplan Motala. I korthet handlar projektet om att utveckla en stadsvision och en handlingsplan som tar vara på de förbättrade kommunikationerna och möjligheterna att bli en bättre integrerad del av en stor region (se bifogad folder). Motala kommun har också fått i uppdrag att genomföra en uppföljning och utvärdering av projektet. För att kunna värdera vad Utvecklingsplan Motala resulterat i år 2014 är det nödvändigt att nu i projektets inledande skede få en uppfattning om vilka förväntningar och ambitioner berörda lokala och regionala aktörer har på projektet och med den egna insatsen för att utveckla staden. Detta är bakgrunden till att vi skickat denna enkät till Dig. Vår avsikt är att också återkomma till Dig med en uppföljande enkät när projektet är avslutat. Enkäten tar cirka 10 minuter att fylla i och Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt. Ditt svar är viktigt – tack för Din medverkan!

Del I: Bakgrundsfrågor 

1. Kön Kvinna

2. Vilket år är Du född?

3. Vilken är Din huvudsakliga sysselsättning?

Man

Anställd i den offentliga sektorn

Anställd i den privata sektorn

Arbetssökande

Företagare

Förtidspensionär

Heltidsstuderande

Långtidssjukskriven

Praktikarbete

Studerar och arbetar parallellt

Tjänstledig/föräldraledig

Ålderspensionär

Annan huvudsaklig sysselsättning, nämligen

1


4. Är Du född i Motala?

Ja, och jag bor där nu

Ja, men jag har flyttat därifrån

Nej, men jag bor där sedan mer än 15 år

Nej, men jag bor där sedan 5 – 15 år

Nej, men jag bor där sedan mindre än 5 år

Nej, men jag har bott där

Nej, och jag har aldrig bott där

5. (för de som har svarat att de är födda i Motala men har flyttat samt de som har bott där) Varför flyttade Du från Motala?

6. (för de som svarat att de ej är födda i Motala men har bott eller bor där) Varför flyttade Du till Motala? Markera det alternativ som stämmer bäst för Dig.

På grund av arbete

På grund av boendemöjligheterna

Av familjeskäl

På grund av kärleken

På grund av naturen

På grund av staden

På grund av studier

För att starta eller ta över ett företag

Jag är inflyttad av annat skäl, nämligen

2


7. I vilken huvudsaklig roll besvarar Du denna enkät?

Politiker

Kommunal tjänsteman

Föreningsföreträdare

Representant för näringslivet/företagare

Annan roll, nämligen

3


Del II: Om Motalas framtida utveckling 

8. Motala har definierat tre kärnvärden, som står för de förhållningssätt som ska prägla den kommunala organisationen. Kärnvärdena är Öppen, Stolt och Nyskapande. a) Anser Du att Motala som stad präglas av öppenhet? Ange Ditt svar på en skala 1 – 5, där 5 betyder Instämmer helt och 1 betyder Instämmer inte alls.

⃝5

⃝4

⃝3

⃝2

⃝1

b) Anser Du att Motala som stad präglas av stolthet? Ange Ditt svar på en skala 1 – 5, där 5 betyder Instämmer helt och 1 betyder Instämmer inte alls.

⃝5

⃝4

⃝3

⃝2

⃝1

c) Anser Du att Motala som stad präglas av nyskapande? Ange Ditt svar på en skala 1 – 5, där 5 betyder Instämmer helt och 1 betyder Instämmer inte alls.

⃝5

⃝4

⃝3

⃝2

⃝1

9. Vilka lokala aktörer/organisationer förutom kommunen anser Du har störst inverkan på Motalas framtida utveckling? Rangordna 1 – 3, där 1 är den viktigaste aktören! 1 2 3

10. Hur stort bedömer Du att Ditt eget engagemang i Motalas framtida utveckling är?

Mycket stort

Ganska stort

Ganska litet

Mycket litet

4


11. Ge exempel på hur Du bidrar till Motalas framtida utveckling!

12. Vad är Din inställning till följande påståenden? Ange Dina svar på en skala från 1 – 5, där 5 betyder Instämmer helt och 1 betyder Instämmer inte alls a) Motalas viktigaste konkurrensfördel är Bra skolor

5

4

3

2

1

Trygg uppväxtmiljö

5

4

3

2

1

Stadens läge vid Vättern

5

4

3

2

1

Pendlingsmöjligheterna

5

4

3

2

1

Varamobaden

5

4

3

2

1

Göta kanal

5

4

3

2

1

Stadens kultur-, idrotts- och evenemangsutbud

5

4

3

2

1

Utbudet på bostäder

5

4

3

2

1

Trafiksituationen och parkeringsmöjligheterna

5

4

3

2

1

Goda möjligheter till arbete och karriär

5

4

3

2

1

Läget med närhet till storstäder, E4 och stambana

5

4

3

2

1

Förutsättningarna för företagande

5

4

3

2

1

Annat, nämligen

5


b) Om Motala ska växa och utvecklas är det avgörande att

Nya företag etablerar sig i staden

5

4

3

2

1

Motala uppfattas som en attraktiv boendeort

5

4

3

2

1

Motala är högt rankad när det gäller näringslivsklimatet

5

4

3

2

1

Motala har en tydlig och väl förankrad stadsvision och handlingsplan

5

4

3

2

1

Tongivande personer i lokala privata och offentliga verksamheter drar åt samma håll

5

4

3

2

1

Yngre får större inflytande över stadens framtida utveckling

5

4

3

2

1

Fastighetsägarna ges en mer offensiv roll i förnyelsen 5 av staden

4

3

2

1

Utbildningsmöjligheterna blir fler

5

4

3

2

1

Fler aktörer etableras på bostadsmarknaden

5

4

3

2

1

Bra möjligheter erbjuds för barnfamiljer

5

4

3

2

1

Bra möjligheter finns till idrotts- och friluftsliv

5

4

3

2

1

Bra kulturliv erbjuds

5

4

3

2

1

Annat, nämligen

13. Vad anser Du skulle vara den enskilt viktigaste insatsen som de närmaste åren skulle markera att ett nytt steg tas för Motalas framtida utveckling?

14. Har Du några förslag på hur engagemanget och mobiliseringen för Motalas framtida utveckling kan ökas?

6


Del III: Om initiativet Utvecklingsplan Motala 

15. Vad anser Du om initiativet Utvecklingsplan Motala?

Mycket bra

Bra

Varken bra eller dåligt

Dåligt

Mycket Varkendåligt bra eller dåligt

16. Kommentera gärna Utvecklingsplan Motala!

17. Skulle Du kunna tänka Dig att bidra i arbetet med Utvecklingsplan Motala?

Nej

Ja, genom

Om du svarat ja, och vill ha en kontakt ser vi gärna att du hör av dig till projektledare Sven-Inge Arnell på telefon 0141-22 50 83, eller via e-post till sveninge.arnell@motala.se Tack för Din medverkan!

7

Resultat av enkätundersökning - Utvecklingsplan Motala  

December 2012 - Januari 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you