Page 1

Presentation av

Kompetensförsörjning inför generationsväxling Ett ESF-projekt för sju kommuner i Östergötland och en i norra Småland År 2012 - 2013


Kompetensväxeln – Kompetensförsörjning inför generationsväxling Ett gemensamt projekt, finansierat av Europeiska socialfonden (ESF), för kommunerna Boxholm, Kinda, Linköping, Mjölby, Motala, Söderköping, Tranås och Åtvidaberg med stöd av Regionförbundet Östsam. Kompetensväxeln pågår under perioden 1 oktober 2011 – 30 september 2013 och är ett samarbete för att vidareutveckla kommunerna som attraktiva arbetsgivare inför stundande generationsväxling. Resultatet av den enkätundersökning som genomfördes våren 2012, visar bland annat på områden som medarbetare är nöjda med när det gäller kommunen som arbetsgivare; · arbetsmiljö och hälsa, · tillvarata förändringar i omvärlden · medarbetarnas kompetens och erfarenhet tas tillvara på ett bra sätt.

Undersökningen visar även tre huvudområden som kommunerna behöver bli bättre på. Dessa områden, tillsammans med kommunernas egna behov, utgör grunden för innehållet i Kompetensväxelns utbildningar och aktiviteter · Ledarskap · Verksamhetsutveckling · Utveckla lärande arbetsmiljöer. På kommande sidor kan du tal del av de utbildningar och aktiviteter som är planerade att äga rum under de kommande elva månaderna. Utförlig kursplan presenteras på Kompetensväxelns hemsida varefter upphandling är avslutad http://www.ostsam.se/article.asp?id=211 Som du ser varierar det mellan kommunerna samt mellan yrkesgrupper och befattningar, i vilken utsträckning man deltar i de olika utbildningarna/aktiviteterna. Vad just du kommer att delta i bestäms av varje lokal projektarbetsgrupp tillsammans med berörda chefer.

-2-


Innehållsförteckning över aktiviteter och utbildningar 2012 – 2013 Aktiveter och utbildningar 2012 – 2013 .............................................................................................................. 4 Systematiskt arbete med ständiga förbättringar – 4 steg ................................................................................... 4 Steg 1. Verksamhetsutveckling – ständiga förbättringar Utbildningen genomförs under en dag. ................. 4 Steg 2. Verksamhetsutveckling – ständiga förbättringar Genomförs under tre dagar. .................................. 4 Steg 3. Verksamhetsutveckling – ständiga förbättringar ............................................................................... 5 Steg 4. Verksamhetsutveckling – ständiga förbättringar ............................................................................... 5 Ledarskap – 4 områden ........................................................................................................................................ 6 Område 1. Att leda mig själv och andra............................................................................................................. 6 Område 2 – Förändringsledning Utbildningen genomförs under två dagar. .................................................... 7 Område 3 – Konflikthantering Utbildningen genomförs under tre dagar.......................................................... 7 Område 4 – Kommunikation och retorik Utbildningen äger rum under två dagar. ........................................... 8 Värdegrundsarbete ............................................................................................................................................... 8 Etapp 1: Värdegrundsföreläsning ...................................................................................................................... 8 Etapp 2: Workshop och stöd för att ta fram och implementera en gemensam värdegrund för arbetsgivaren Mjölby kommun. ................................................................................................................................................. 9 Etapp 3: Processtöd till chefer inom Motala respektive Mjölby kommuner i arbetet med att implementera respektive kommuns värdegrund bland sina medarbetare. ................................................................................ 9 En dag om Leanlinks kärnvärden ..................................................................................................................... 10 Projekt och projektledning................................................................................................................................. 10 Utvärderingsmetoder .......................................................................................................................................... 10 Mentorskap och överföring av tyst kunskap .................................................................................................... 10 Omvärldsbevakning och framtidsscenarier...................................................................................................... 10 Projektavslutning ................................................................................................................................................ 11 Utvärdering och uppföljning av projektet ........................................................................................................ 11 Jämställdhets och tillgänglighetsintegrering .................................................................................................... 11 Samarbete mellan kommuner och deltagare .................................................................................................... 11 Kompetensväxelns organisation ........................................................................................................................ 12

-3-


Aktiveter och utbildningar 2012 – 2013 Systematiskt arbete med ständiga förbättringar – 4 steg Utbildningens fyra olika steg genomförs under november 2012 – september 2013 och är den största utbildningen inom projektet. Utbildningen genomförs av Montico AB.

Steg 1. Verksamhetsutveckling – ständiga förbättringar Utbildningen genomförs under en dag. Målgrupp Chefer och medarbetare Antal platser per deltagande kommuner Tranås 110, Kinda 35, Boxholm 30, Motala 150, Linköping 91, Mjölby 143, Åtvidaberg 2. Syfte med utbildningen Syftet är att ifrågasätta nuvarande arbetssätt och attityder (beteenden) samt ökad förståelse för ständiga förbättringar. Förväntade läranderesultat Inspiration och förståelse för värdeskapande förbättringsinspirerat arbetssätt Insikt att kunna se sitt dagliga arbete i form av flera processer Se sin egen roll i det värdeskapande arbetet

Steg 2. Verksamhetsutveckling – ständiga förbättringar Genomförs under tre dagar. Målgrupp Chefer och medarbetare som genomgått steg 1 Antal platser per deltagande kommuner Tranås 85, Kinda 35, Boxholm 30, Motala 50, Linköping 41, Mjölby 53, Åtvidaberg 2. Syfte med utbildningen Deltagarna ska känna sig trygg i att starta upp och införa verksamhetsutveckling – ständiga förbättringar på den egna arbetsplatsen och vara klar över sin roll i förändringsarbetet. Förväntade läranderesultat · Eget ställningstagande till verksamhetsutveckling, värderingar och kunskap om sin roll som ledare i förbättringsarbete ·

Hur man använder olika metoder och verktyg för att starta verksamhetsutveckling – ständiga förbättringar

·

Implementera filosofin verksamhetsutveckling – ständiga förbättringar i sin arbetsgrupp

·

Insikt i uppföljningsverktyg och visualisering

·

Startat och lett ett förbättringsarbete

-4-


Steg 3. Verksamhetsutveckling – ständiga förbättringar Genomförs under sammanlagt 6 dagar. Målgrupp Chefer, medarbetare och förändringsledare som genomgått steg 2 Antal platser per deltagande kommuner Tranås 10, Kinda 10, Boxholm 8, Motala 4, Linköping 4, Mjölby 21. Syfte med utbildningen Syftet är att medarbetarna skriva driva egna förbättringsprojekt och att jag som ledare känner mig trygg i att följa upp och visualisera förbättringsprojekt. Förväntade läranderesultat · Genomfört ett pilotprojekt i den egna arbetsgruppen under utbildningen ·

Arbetsgruppen ska känna sig bekväm med att arbeta med verksamhetsutveckling – ständiga förbättringar

·

Verktyg och metoder för uppföljning, visualisering och mål

·

Smörgåsbord av teori, verktyg och metoder för fortsatt arbete med verksamhetsutveckling – ständiga förbättringar

·

Känna sig bekväm i hur man använder de teorier, verktyg och metoder som implementerats under utbildningen.

Steg 4. Verksamhetsutveckling – ständiga förbättringar Genomförs under sammanlagt 10 dagar. Deltagarna i steg 4 har också deltagit i steg 1-3 samt genomfört studiebesök och praktik. Totalt ca 30 dagars utbildning/praktik. Målgrupp Mindre grupp som får en utvecklingsroll i att utbilda och sprida arbetssättet vidare. Deltagarna har genomgått steg 1-3 före påbörjande av steg 4. Antal platser per deltagande kommuner Tranås 5, Kinda 4, Boxholm 8, Motala 4, Linköping 4, Mjölby 4. Syfte med utbildningen Syftet är att kunna leda utbildningar inom kommunerna avseende steg 1 och 2 samt att vara ansvarig för genomförande av steg 3. Förväntade läranderesultat · Klarar av att leda utbildning i steg 1. · Klarar av att leda utbildning i steg 2. · Känna sig bekväm i att ansvara för genomförande av steg 3. · Känna sig bekväm i att vara ett stöd för förbättringsgrupper.

-5-


Ledarskap – 4 områden Utbildning inom ledarskapsutveckling omfattar fyra olika områden och genomförs under januari 2013 – maj 2013. Upphandling av utförare pågår.

Område 1. Att leda mig själv och andra Utbildningen genomförs i två steg med rubrikerna ”Självkännedom” samt ”Jag och gruppen” om vardera två heldagar (totalt fyra dagar) Målgrupp Chefer, ledare och nyckelpersoner. Förkunskaperna hos deltagarna kan variera. Utgångsläget för utbildningsanordnaren är att förkunskaper inom området saknas. Antal platser per deltagande kommun Motala 15, Boxholm 15, Mjölby ca 15, Åtvidaberg 23. Syfte med utbildningen Syftet är att ge deltagarna kunskap om och insikt i verktyg för personlighetsanalys/test och hur jag som chef/ledare/nyckelperson med hjälp av detta kan utläsa vad som motiverar mig själv och andra, våra grundläggande rädslor, hur man beter sig under press samt ökad självkännedom. Deltagarna ska ges utbildning i teorier om en persons styrkor och begränsningar, personers olika kommunikationsstilar och personers olika värde för organisationen. Förväntade läranderesultat · Att deltagarna efter avslutad utbildning ska ha ökad självkännedom och känna sig trygg i sitt ledarskap samt ha kunskap om och förståelse för olika personlighetstyper för att kunna leda andra. ·

En förståelse för varandras olikheter som kan leda till att man undviker missförstånd och konflikter samt att och hur man kan dra nytta av varandras styrkor.

·

Verktyget bör användas som en grund för att reflektera kring olika kommunikationsstilar, för att öka sin skicklighet i bemötande av personer med annan personlighetsprofil samt för att reflektera över sin egen personlighetsprofil och egenskaper.

·

Insikt och förståelse för olika personlighetstyper samt dess inverkan på grupprocessen/dynamiken

·

Insikt att se sig själv och sina egenskaper utifrån andras perspektiv

·

Skicklighet i att kunna bemöta olika personlighetstyper och olika personlighetstypers behov i en grupp

·

Reflektion över olika lärandestilar och hur det påverkar gruppen och ledaren

·

Reflektion över det egna ledarskapets styrkor och svagheter

·

Förståelse över sin egen personlighetsprofil och insikt om olika personligheters behov av ledarstil

·

Färdigheter och verktyg för att känna sig trygg i sitt fortsatta ledarskap med hänsyn till olika personligheter och grupprocesser

·

Få kunskap och insikt i gruppers olika mognad/ grupprocesser

-6-


Område 2 – Förändringsledning Utbildningen genomförs under två dagar. Målgrupp Chefer, ledare och nyckelpersoner. Antal platser per deltagande kommun Motala 15, Boxholm 15, Mjölby ca 15, Åtvidaberg 23, Linköping 59. Syfte med utbildningen Syftet är ge deltagarna teorier, metoder och verktyg för att kunna leda förändringar. Förväntade läranderesultat Efter genomförd utbildning förväntas deltagarna: · ha med sig metoder och verktyg för att kunna arbeta på egen hand med att involvera medarbetarna i förändringsprocesser. · ha en ökad och djupare förståelse för förändringsprocesser, förmåga att kunna växla perspektiv mellan att se och hantera delar och helhet. · kunna använda sig själv som verktyg i den processen, det vill säga vara förändringsledare · kunna leda förändringsarbete i sin verksamhet och prioritera rätt saker · känna sig bekväm i hur man använder de teorier, verktyg och metoder som implementerats under utbildningen.

Område 3 – Konflikthantering Utbildningen genomförs under tre dagar. Målgrupp Chefer, arbetsledare och nyckelpersoner. Antal platser per deltagande kommun Motala 15, Boxholm 15, Mjölby ca 15, Åtvidaberg 23, Linköping 12 Syfte med utbildningen Syftet är ge deltagarna insikt i konflikters uppkomst och påverkan samt ge kunskap om metoder och verktyg för hur man kan hantera konflikter och bygga robusta samarbetskulturer. Teori varvas med övningar och samtal utifrån forskningsbaserad kunskap inom området konfliktlösning. Förväntade läranderesultat · Kunna relatera till egna arbetsgruppen/r under utbildningen och applicera de utlärda metoderna ·

Metoder, modeller och verktyg för att se och hantera konflikter

·

Metoder, modeller och verktyg för att kunna bygga robusta samarbetskulturer

·

Känna sig bekväm i hur man använder de teorier, metoder, modeller och verktyg som presenterats under utbildningen för att på egen hand kunna arbeta med konflikthantering.

-7-


Område 4 – Kommunikation och retorik Utbildningen äger rum under två dagar. Målgrupp Chefer, ledare och nyckelpersoner. Antal platser per deltagande kommun Motala 15, Boxholm 15, Mjölby ca 15, Åtvidaberg 11, Linköping 90 Syfte med utbildningen Syftet är att genom utbildning och övningar på metoder i området kommunikation och retorik kunna fånga en publik – den enskilda individen, den lilla arbetsgruppen och den stora enheten – och föra fram ett budskap så att alla känner sig delaktiga och förstår. Deltagarna ska efter genomförd utbildning ha kunskap och färdighet i att planera, strukturera och metodiskt hålla i ett möte samt bygga upp en presentation utifrån ett givet mål. Förväntade läranderesultat · Kunskap inom området pedagogik och retorik ·

Verktyg för att hålla i små och stora möten

·

Praktiska övningar på metoder i kommunikation och retorik

Värdegrundsarbete Genomförs i tre olika etapper för olika kommuner och målgrupper. Upphandling pågår.

Etapp 1: Värdegrundsföreläsning 4 december föreläsning under förmiddagen i Motala Antal platser per deltagande kommun Boxholm 7, Mjölby 110, Motala 190, Söderköping 40, Åtvidaberg 35 Syfte med föreläsningen · Ge kunskap och erfarenhet av vad en värdegrund kan vara/är · Belysa vad en värdegrund är i relation till kommunens vision, kommunikationsplattform, devis, mål, etc. · Se nyttan med att kommunen som arbetsgivare har en gemensam värdegrund. · Ge exempel på metoder som är användbara i arbetet med att ta fram och implementera värdegrunden. · Tydliggöra värdegrundens betydelse för tillgänglighet, bemötande och för att motverka diskriminering utifrån diskrimineringslagen. · Synliggöra hur värdegrunden kan levandegöras i den anställdes vardag i mötet med medborgare och kollegor Föreläsningen bearbetas av Motala kommun under eftermiddagen. Mjölby genomför en workshop under etapp 2, för att ta fram en värdegrund för arbetsgivaren Mjölby kommun.

-8-


Etapp 2: Workshop och stöd för att ta fram och implementera en gemensam värdegrund för arbetsgivaren Mjölby kommun. Sammanlagt 110 personer fördelade på ca 80 chefer, 30 kommunpolitiker och fackliga företrädare, som deltagit i etapp 1 Syfte med workshopen · ta fram en kommungemensam värdegrund för arbetsgivaren Mjölby kommun. · kommunens chefer ska få redskap för att kunna påbörja arbetet med att implementera värdegrunden på respektive arbetsplats tillsammans med sina medarbetare. · kommunens chefer ska börja kommunicera och agera i enlighet med värdegrunden. Workshopen genomförs under eftermiddagen den 4 december i Motala och fortsätter därefter under förmiddagen den 5 december i Mjölby.

Etapp 3: Processtöd till chefer inom Motala respektive Mjölby kommuner i arbetet med att implementera respektive kommuns värdegrund bland sina medarbetare. Målgrupp 120 chefer i Motala och 80 chefer i Mjölby. Chefsuppdrag med ansvar för personal, verksamhet och ekonomi. Syftet med aktiviteten · ge berörda chefer i Motala respektive Mjölby kommuner processtöd i deras arbete med att implementera respektive kommuns kärnvärden/värdegrund. Stödet ska ge respektive kommuns chefer de redskap som krävs för att de ska kunna genomföra värdegrundsarbetet på respektive arbetsplats tillsammans med sina medarbetare. De ska även kunna hantera den komplexitet som eventuellt kan uppstå när de ska kommunicera kommunens värdegrund/kärnvärden i en verksamhet som har i uppdrag att följa lagar och andra nationella regelverk som bygger på en nationell och verksamhetsspecifik värdegrund. Processtödet finns tillgängligt under perioden december 2012 – juni 2013 med möjlighet till förlängning året ut (ev. förlängningen bekostas av respektive kommun).

-9-


En dag om Leanlinks kärnvärden Inspirations och uppfriskningsdag om Leanlinks kärnvärden, genomförs för Affärsområde äldreomsorg någon gång under perioden 15 oktober – 30 november. Målgrupp – Leanlink, Linköpings kommun: Ca 24 verksamhetschefer, 2 ekonomer, 2 HR-konsulter, 1 projektledare, 2 verksamhetsutvecklare, 1 områdesassistent, 5 administratörer, 1 biträdande affärsområdeschef och 1 affärsområdeschef.

Projekt och projektledning Grundläggande projektledarutbildning. Ca 3-4 dagar. Upphandling oktober 2012. Eventuellt kan utbildningen påbörjas under senare delen av hösten 2012. Antal platser per deltagande kommun Kinda 10, Mjölby 19, Motala 6.

Utvärderingsmetoder Utbildning i verksamhetsutvärdering och att genomföra utvärderingar. Att synliggöra verksamhetsresultat. Ca 4 utbildningstillfällen samt eget utvärderingsarbete. Genomförs under vintern – våren 2013. Upphandling oktober 2012. Antal platser per deltagande kommun Linköping 4, Mjölby 9, Motala 8, Åtvidaberg 33.

Mentorskap och överföring av tyst kunskap Arbetssätt som på olika sätt medverkar till att yrkeserfarenheter mellan erfarna medarbetare och nyanställda kan överföras. Genomförs under våren 2013. Upphandling oktober/november 2012. Antal platser per deltagande kommun Kinda 50, Linköping 58, Mjölby 38, Motala 8, Åtvidaberg 50.

Omvärldsbevakning och framtidsscenarier Hur kan kommunal verksamhet arbeta systematiskt med att få en ökad framförhållning genom omvärldsbevakning och/eller att göra framtidsscenarier. Genomförs under våren 2013. Deltagare: Linköping 91, Mjölby 11, Motala.

- 10 -


Projektavslutning Kompetensväxeln avslutas den sista september 2013. Beviljas en ansökan om förlängning av projekttiden, kan det få till följd en förskjutning av denna tidpunkt med någon eller några månader. En gemensam avslutningskonferens planeras till fredagen den 30 augusti 2013, då bland annat erfarenheter från den gångna projekttiden kommer att presenteras.

Utvärdering och uppföljning av projektet En av utvärderingsmetoderna som under projekttiden kommer att tillämpas är följeforskning av Sofia Nyström vid Linköpings universitet. Sofia kommer att följa någon eller några av de utvecklingsprocesser som påbörjas under tiden Kompetensväxeln pågår för att lämna delresultat och reflektioner till bland annat Kompetensväxelns styrgrupp. Syftet med denna återkoppling är att vi under projektets gång ska kunna styra och göra nödvändiga förändringar inom de olika delarna. Det övergripande syftet med följeforskningen är att ge deltagande kommunledningar kompletterande kunskap som underlättar det fortsatta arbetet efter projektets avslutande. Kompetensväxeln genomför även en egen utvärdering och uppföljning genom olika skriftliga enkäter som ni kommer att få i samband med avslutandet av utbildningarna och aktiviteterna.

Jämställdhets och tillgänglighetsintegrering När du fyller i dessa utvärderingar så ombeds du ange man eller kvinna, detta som ett led i arbetet med att integrera jämställdhetsperspektiv inom ESF-finansierade projekt. Inom ramen för Kompetensväxeln tittar vi bland annat på om kvinnor respektive män får lika tillgång till utbildningar samt om det finns könsmässiga skillnader i upplevelserna av utbildningarna. ESF-projekt ska också vara tillgänglighetsintegrerade vilket innebär att alla anmälda deltagare ska ges möjlighet att delta och medverka i projektets olika aktiviteter.

Samarbete mellan kommuner och deltagare Kompetensväxeln genomförs gemensamt av åtta kommuner. En bärande tanke i projektets utformning och genomförande är att vi vill utveckla samarbetet mellan deltagande kommuner och deras medarbetare och chefer. Ta vara på kollegorna i grannkommunen, som du möter under våra gemensamma utbildningar, nya kontakter kan ge nya möjligheter i vardagen! Vi bär alla på erfarenheter och kunskaper som kan vara värdefulla för dem vi som möter på vår väg.

- 11 -


Kompetensväxelns organisation Deltagande kommuner: Boxholm, Kinda, Linköping (Leanlink), Mjölby, Motala, Söderköping, Tranås och Åtvidaberg (Vård och omsorg). Sammanlagt 615 deltagare. Projektägare: Regionförbundet Östsam, http://www.ostsam.se/ Samarbetspartner: · Centrum för Kommunstrategiska Studier (CKS), http://www.isak.liu.se/cks?l=sv · HELIX – vinn excellence centre, www.liu.se/helix · FoU Centrum för vård omsorg och socialt arbete, http://www.linkoping.se/sv/Stodomsorg/Kvalitet-och-utveckling/FoU-centrum-for-vard-omsorg-och-socialt-arbete/ Styrgrupp: Deltagande kommuners kommunchefer, regiondirektör för Östsam och föreståndaren för CKS. På mötena deltar även ledaren för Qvalitetsnätverk Öst och projektledaren. Projektledare: Lars-Inge, Lasse Jonsson lars-inge.jonsson@ostsam.se, 013 – 26 27 39 Projektadministration: Ulrika Sundberg ulrika.sundberg@ostsam.se, 013 – 26 27 42 Operativ projektarbetsgrupp: · Annika Eriksson med stöd av Henrik Ottosson, Boxholm kommun · Beatrice Backlund och Elisabeth Nägga, Kinda kommun · Margareta Junghard - Lindell, Leanlink Linköpings kommun · Carina Brofeldt, Mjölby kommun · Ewa Soame med stöd av Eva Hulth och Jan Holmberg, Motala Kommun · Pia Ölund och Ulla Jonsson, Söderköpings kommunn · Rosie-Marie Fors med stöd av Christina Gustafsson, Tranås kommu · Ankie Jönsson med stöd av Jeanette Mikkelsen, Åtvidabergs kommun Projektbudget: 2012 -2013, aktiviteter och utbildningar: 5, 4 miljoner kronor. Kompetensväxelns hemsida: http://www.ostsam.se/article.asp?id=211

- 12 -

Presentation av Kompetensväxeln  

Kompetensförsörjning inför generationsväxling Ett ESF-projekt för sju kommuner i Östergötland och en i norra SmålandÅr 2012 - 2013

Advertisement