Page 1

Motala Centrum 2025 Vi satsar pü Motala Centrum – var med och bidra i visionsarbetet!


Ös te rm a lm sg at an

Kyr kog ata n

Reeepps p la laggaar argga gat ataaann

Prä stgga ta t n

ota

lag

p parken

Badplats

en

dsväg

 

ta Verks    

 

Hamnpi H m piren mn mnpir pir ir G Gästisparken Gästispar parkke parken

 

 

Hamnen m en e

  

 

 

Kallbadd-hus  

 

prom promenaden ena  a den    me p

 

 

 

an gat pelg Pop

ata n

Stads-

Vät err Vätter 

tan

pm

 

gga

Bis

 

tan sga ten Plaa

in ttn

Stora torget to orget orget geet

Dro

Urba U rbban baann H Hjjärn Hjär järnnes neees vä vväg ä

an gat Käll

Kunng Ku ngsg sggaattaaann

Med sikte på 2025 Motala ska vara en attraktiv och innovativ del av östgötaregionen där det är enkelt att bo och verka. Det är vår vision och målet är att vi ska bli fler i Motala – fler invånare, fler besökare och fler företag, för att kommunen ska blomstra och utvecklas positivt. Ett attraktivt centrum är en viktig pusselbit för att nå målet och därför har vi bestämt oss för att förbättra och utveckla Motala Centrum.

vill vi få in synpunkter och idéer från dig som bor och verkar i Motala. Då kan vi göra visionen ännu bättre innan den slås fast i vinter.

För att lyckas genomföra de förändringar som krävs är vi fem aktörer som samverkar; Fastighetsägarna, AB Göta kanalbolag, Tillväxt Motala, Motala Kommun och Mitt i Motala – Centrumföreningen.

I den här broschyren sammanfattar vi vårt förslag till vision för Motala Centrum 2025. Därefter finns en kort information om hur den fortsatta arbetsprocessen ser ut. På sista sidan hittar du information om hur och var du kan bidra med dina synpunkter och idéer liksom kontaktuppgifter och länkar till mer information.

I ett första steg har vi arbetat fram en gemensam vision för Motala Centrum 2025. Men ännu är det bara ett förslag och därför

Vi ser fram emot att ta del av dina tankar och idéer för ett ännu bättre Motala Centrum!


Vår vision – så är Motala Centrum år 2025 Ett inbjudande, livfullt och inspirerande centrum med en dynamisk stadskänsla i ständig utveckling. Det är så vi ser framför oss framtidens Motala Centrum. Vi tar tagit tillvara på det som är utmärkande och unikt med vår stadskärna: det fantastiska läget vid Göta kanal och Vättern, Baltzar von Platens karakteristiska solfjäderplan, hamnen, Stora Torget och alla våra fina parker. Staden har fått mer vattenkontakt och blivit tätare. Vi har fått ett rikare utbud av restauranger och butiker. Stora Torget myllrar och har fått en livlig torghandel – och Motalas största turistmagnet, Vätternrundan, har fått sällskap av nya lockande evenemang. Hela centrum har blivit promenad- och cykelvänligt och det är lättare att ta sig till centrum med bil, tåg och buss.

Tre huvudspår Visionen bygger på tre huvudspår: • Ett centrum med unika värden • Ett livfullt och dynamiskt centrum • Ett centrum som inspirerar och bjuder in På följande sidor beskrivs de närmare tillsammans med exempel på projekt som vi vill genomföra för att nå visionen.


Ett centrum med unika värden Det perfekta läget vid Vättern och Göta kanal, de många parkerna och den vackra sol­ fjäderplanen ger fortsatt vårt centrum sin alldeles unika karaktär. I hamnen har det byggts ett kallbadhus och gästhamnen har blivit större. Motalabornas positiva öppenhet tillsammans med de allt fler entusiastiska besökarna skapar den trivsamma och familjära stämningen.

Vår bild av Motala Centrum år 2025: •

Solfjäderplanen med de tvärgående gatorna med sikt mot Vätterns vatten och Bondebackas grönska har blivit ännu tydligare och mer utmärkande. Luckorna som funnits längs linjerna har fyllts ut med nya intressanta byggnader – och platser där sikten skymts har öppnats upp.

Vattnet har blivit mer närvarande i centrum tack vare förbättrad utsikt mot Vättern och fler bryggor, soltrappor och båtplatser.

Ett kallbadhus har uppförts i anslutning till hamnen och stadsparken och gästhamnen är utbyggd.

Platsen kring statyn av stadens grundare, Baltzar von Platen, har utvidgats och är nu torgets mötesplats.

Nya bostadshus i vattennära lägen har byggts.

Hur ser din bild ut? Hur vill du utveckla centrum?


Ett livfullt och dynamiskt centrum Motala Centrum har fått en mer dynamisk stadskänsla med ett rikt utbud av restauranger och affärer, nya bostäder och många fina platser för möten och aktiviteter. Ett ständigt flöde av människor skapar liv och rörelse från morgon till kväll och centrum utvecklas hela tiden med nya verksamheter och evenemang.

Vår bild av Motala Centrum år 2025: •

Stora torget har blivit större och trevligare sedan parkeringen togs bort. Här finns nu en tjusig glaspaviljong, uteserveringar med flera mysiga caféer och torghandel.

Nya bostadshus har gett nya spännande lägen för butiker, caféer och restauranger.

Nya butiker har öppnats upp i gatuplanet i befintliga byggnader vilket ger ett livfullt intryck.

Nya stora butikskedjor och mindre lokala butiker har etablerat sig.

Nya kultur- och sportevenemang har gett liv till staden och lockat fler besökare.

Centrum har fått fler återkommande evenemang och aktiviteter.

Hur ser din bild ut? Hur vill du utveckla centrum?


Ett centrum som inspirerar och bjuder in Motala Centrum har blivit mer inspirerande med nya intressanta miljöer, spännande arkitektur, gedigna material och vackra detaljer. Nya bilfria gator och gångfartsgator gör det inbjudande att strosa runt i stadskärnan och det har blivit lättare att ta sig fram både till fots och på cykel. Hit är det lätt att ta sig med tåg, buss och bil sedan Vadstenavägen byggts och Motala Central blivit ett resecentrum.

Vår bild av Motala Centrum år 2025: •

Många gator har blivit bilfria, till exempel Strömbron och en del av Repslagargatan liksom Stora Torget vilket gör att det är lätt att strosa runt i staden.

Nya cykelbanor, säkra korsningar och fler cykelparkeringar har gjort Motala till en cykelvänlig stad.

Det har blivit lätt att ta sig till och från Motala. Bussar och tåg stannar centralt i stan. För de som åker bil är det lätt att hitta parkering i nybyggda parkeringsanläggningar.

De nya bostadshusen har fått modern arkitektur och förstärker kvarterskänslan.

Det har blivit fler sittplatser och vackra planteringar längs gatorna.

Vadstenavägen har byggts om och blivit en inbjudande stadsgata.

Drottningsplan har blivit en välkomnande och viktig entré till staden och centrums busshållplatsläge för landsortstrafik.

Hur ser din bild ut? Hur vill du utveckla centrum?


Från vision till verklighet Under hösten 2012 vill vi ha en bred diskussion med allmänheten. Resultatet från diskussionen och de synpunkter som kommer in sammanställs. Därefter justeras visionsdokumentet som ska godkännas i vinter.

Åtgärdsplan som visar vad och när I visionen ingår en lista över alla byggprojekt. En åtgärdsplan kommer därefter tas fram för att visa när projekten kan genomföras och vad de uppskattningsvis kommer att kosta.

Stadsmiljöprogram som visar hur För att visionen för Motala Centrum ska kunna förverkligas, är det inte bara viktigt att de olika projekten genomförs utan även hur de genomförs. Därför tas också ett stadsmiljöprogram fram som beskriver vilken kvalitet vi vill uppnå på markbeläggningar, planteringar, gatubelysning, skyltar, tillbyggnader med mera.

Aktörer som genomför visionen Kommunen ansvarar för allmänna platser som gator, torg och parker. Hamnplanen och kajerna tillhör Göta kanalbolag medan byggnader och gårdar är de enskilda fastighetsägarnas ansvar. Centrumföreningen Mitt i Motala är ett samarbete mellan näringsidkare, fastighets­ ägare och kommunen, och har en viktig samordnande funktion.


Vad tycker du? Här i broschyren har vi beskrivit visionen för Motala Centrum 2025. Nu vill vi ha dina synpunkter och idéer för att kunna vässa den ytterligare innan den beslutas. Du kan mejla in dina synpunkter, skicka in, ringa oss eller medverka vid något av våra dialogmöten som kommer att utannonseras och äga rum under hösten 2012. Alla synpunkter och idéer kommer att besvaras.

Mejla eller skicka in dina synpunkter och idéer: E-post: motalacentrum2025@motala.se Adress: KLF/Stadsbyggnad, Motala kommun, 591 86 Motala

Vill du veta mer?

Frågor

Den fullständiga centrumvisionen finns här:

Om du har frågor om centrumvisionen är du välkommen att kontakta:

Kommunhusets och bibliotekets entré

motala.se/motalacentrum2025

Caroline Johansson E-post: caroline.johansson@motala.se Telefon: 0141-22 51 97

motalacentrum.se

Leif Sjögren E-post: leif.sjogren@motala.se Telefon: 0141-22 51 95 Marianne Lindh E-post: marianne@motalacentrum.se Telefon: 0141-21 68 15

Illustrationen på framsidan är framtagen av White. Skisser och illustrationer i broschyren är framtagna av Dockson arkitekter, Sweco, White.

Motala Centrum 2025 - kortversion  

Vi satsar på Motala Centrum – var med och bidra i visionsarbetet!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you