Page 1

Kulturarv i Motala motala.se

Sev채rdheter och museer centralt och i omgivningarna

Motalas kulturarv | 1


Kulturmiljöer av riksintresse! När ett område klassas som riksintresse innebär det att kulturmiljön i området är unik eller av särskild betydelse för länet, landet eller internationellt sett. I Sverige finns ca 1700 riksintressanta kulturmiljöområden. Ett 90-tal av dessa ligger i Östergötland. Riksintressena ska representera hela landets historia, från stenålder till nutid. De ska åskådliggöra hur vi genom århundradena utnyttjat naturens resurser, olika tiders näringsliv och sociala villkor, byggnadsskick samt estetiska ideal.

I Motala med omgivningar finns fem unika kulturmiljöer, klassade som riksintresse områden! De är Göta kanal, Ulfåsa, Medevi brunn, Godegård och Tjällmo. Bland dessa dominerar Göta kanal som är av stort teknikhistoriskt värde. Längs kanalen genom staden från Motala hamns magasin, Göta kanal bolagshuset och slussvaktmästarboställen finner man även parkområdet längs Göta kanal med Baltzar von Platens grav och hela gamla Motala verkstadsområdet till Borenshults slussar. I öster har vi kanalområdet i Borensberg, med anrika Göta Hotell, Gästgivaregården längs Motala ström, stenbroar och Näs kraftstation. I närheten finns även Brunneby herrgård med medeltida gårdskyrka. Vid Borens södra strand ligger Ulvåsa med lämningar från tidig storgård. Här bodde Birgitta Birgersdotter, senare den heliga Birgitta, idag kan man se resterna av den medeltida befästa gård som var hennes hem. I området finns även Ekebyborna kyrka och den gamla prästgården samt gravfält från äldre och yngre järnålder. I norra delen av kommunen finns Medevi brunn, nordens äldsta hälsobrunn. Här finns ett 80-tal byggnader placerade enligt ursprunglig byggnadsplan från 1700-talet med bl.a Stora matsalen, kyrka och högbrunn samt bostadshus från 1700-talet. Av riksintresse är även Godegård säteri med herrgård från 1720-talet, engelsk park och äldre bruksmiljö såsom spikbod. Tillsammans med Tjällmo var här en gång centrum för Östgöta bergslag. Kring Tjällmo kyrka med medeltida anor finns prästgård, skola och tiondebod från 1600 -1800- talen. I samhället finns även tingshus och gästgivaregård från 1700-talet.

Välkomna till våra unika kulturarv!

2 | Kulturarv i Motala

Kulturarv i Motala | 3


Kulturmiljöer av riksintresse! När ett område klassas som riksintresse innebär det att kulturmiljön i området är unik eller av särskild betydelse för länet, landet eller internationellt sett. I Sverige finns ca 1700 riksintressanta kulturmiljöområden. Ett 90-tal av dessa ligger i Östergötland. Riksintressena ska representera hela landets historia, från stenålder till nutid. De ska åskådliggöra hur vi genom århundradena utnyttjat naturens resurser, olika tiders näringsliv och sociala villkor, byggnadsskick samt estetiska ideal.

I Motala med omgivningar finns fem unika kulturmiljöer, klassade som riksintresse områden! De är Göta kanal, Ulfåsa, Medevi brunn, Godegård och Tjällmo. Bland dessa dominerar Göta kanal som är av stort teknikhistoriskt värde. Längs kanalen genom staden från Motala hamns magasin, Göta kanal bolagshuset och slussvaktmästarboställen finner man även parkområdet längs Göta kanal med Baltzar von Platens grav och hela gamla Motala verkstadsområdet till Borenshults slussar. I öster har vi kanalområdet i Borensberg, med anrika Göta Hotell, Gästgivaregården längs Motala ström, stenbroar och Näs kraftstation. I närheten finns även Brunneby herrgård med medeltida gårdskyrka. Vid Borens södra strand ligger Ulvåsa med lämningar från tidig storgård. Här bodde Birgitta Birgersdotter, senare den heliga Birgitta, idag kan man se resterna av den medeltida befästa gård som var hennes hem. I området finns även Ekebyborna kyrka och den gamla prästgården samt gravfält från äldre och yngre järnålder. I norra delen av kommunen finns Medevi brunn, nordens äldsta hälsobrunn. Här finns ett 80-tal byggnader placerade enligt ursprunglig byggnadsplan från 1700-talet med bl.a Stora matsalen, kyrka och högbrunn samt bostadshus från 1700-talet. Av riksintresse är även Godegård säteri med herrgård från 1720-talet, engelsk park och äldre bruksmiljö såsom spikbod. Tillsammans med Tjällmo var här en gång centrum för Östgöta bergslag. Kring Tjällmo kyrka med medeltida anor finns prästgård, skola och tiondebod från 1600 -1800- talen. I samhället finns även tingshus och gästgivaregård från 1700-talet.

Välkomna till våra unika kulturarv!

2 | Kulturarv i Motala

Kulturarv i Motala | 3


Byggnadsminnen Det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda vår kulturmiljö. Ansvaret för detta delas av alla. Såväl enskilda som myndigheter skall visa hänsyn och aktsamhet mot kulturmiljön. Lagen om kulturminnen (SFS1988.950) anger att en särskilt märklig och värdefull byggnad, bebyggelsemiljö, kyrkomiljö, park, trädgård eller liknande kan skyddas som ett byggnadsminne. Kravet är att miljön är mycket välbevarad eller haft en särskild betydelse. I Motala är för närvarande följande miljöer klassade som byggnadsminnen. De flesta är i privat ägo. 1. Ekebyborna gamla prästgård

Ekebyborna gamla prästgård ligger på en udde vid sjön Boren. Huvudbyggnaden från 1735 har bevarats med ursprunglig planlösning och äldre fast inredning som eldstäder, snickerier och dörrar. 2. Gamla Folkets hus

Motala gamla Folkets hus är ett av landets äldsta autentiskt bevarade. Det uppfördes 1907 av Föreningen Folkets Hus vid Motala Verkstad efter ritningar av ingenjören Lars Kolmodin. Byggnaden uppvisar flera typiska drag för tidens Folkets Hus-lokaler och kan ses som ett uttryck för arbetarrörelsens starka ställning i Motala. 3. Johannisbergs herrgård

Johannisbergs herrgård är en funktionellt framvuxen och väl sammanhållen bebyggelseenhet bestående av huvudbyggnad och fyra flygelbyggnader kring en öppen grusgård. Byggnaderna har tillkommit mellan början av 1700-talet och tidigt 1800-tal och bär på kulturhistoriska värden från olika tidsskeden.

4 | Kulturarv i Motala

motala.se

4. Godegårds säteri

Byggnadsbeståndet vid Godegård har kommit till mellan 1600- och 1800-talen. Herrgården består av en huvudbyggnad från 1725 och två flyglar som uppförts något senare. Dessutom finns stora delar av bruksbebyggelsen kvar i form av magasin, stålugnar, ekonomibyggnader och arbetarbostäder. 5. Medevi brunn

Medevi brunn är Sveriges äldsta hälsobrunn, grundad av Urban Hjärne 1678. Brunnsmiljön innehåller en unik samling byggnader med skilda funktioner, uppförda mellan 1690-talet och senare delen av 1800-talet. Bebyggelsen och området som helhet har mycket att berätta om äldre tiders samhällsliv. 6. Olivehults herrgård

Olivehults säteri byggdes på 1650-talet och uppkallades efter grundaren Hans Månsson Oliveblad. Gårdens huvudbyggnad har byggts till på 1780-talet och innehåller bevarad inredning från tidigt 1700-tal och framåt. Till byggnadsminnet hör bl.a. en väderria från 1837, en av länets få bevarade.

motala.se

Kulturarv i Motala | 5


Byggnadsminnen Det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda vår kulturmiljö. Ansvaret för detta delas av alla. Såväl enskilda som myndigheter skall visa hänsyn och aktsamhet mot kulturmiljön. Lagen om kulturminnen (SFS1988.950) anger att en särskilt märklig och värdefull byggnad, bebyggelsemiljö, kyrkomiljö, park, trädgård eller liknande kan skyddas som ett byggnadsminne. Kravet är att miljön är mycket välbevarad eller haft en särskild betydelse. I Motala är för närvarande följande miljöer klassade som byggnadsminnen. De flesta är i privat ägo. 1. Ekebyborna gamla prästgård

Ekebyborna gamla prästgård ligger på en udde vid sjön Boren. Huvudbyggnaden från 1735 har bevarats med ursprunglig planlösning och äldre fast inredning som eldstäder, snickerier och dörrar. 2. Gamla Folkets hus

Motala gamla Folkets hus är ett av landets äldsta autentiskt bevarade. Det uppfördes 1907 av Föreningen Folkets Hus vid Motala Verkstad efter ritningar av ingenjören Lars Kolmodin. Byggnaden uppvisar flera typiska drag för tidens Folkets Hus-lokaler och kan ses som ett uttryck för arbetarrörelsens starka ställning i Motala. 3. Johannisbergs herrgård

Johannisbergs herrgård är en funktionellt framvuxen och väl sammanhållen bebyggelseenhet bestående av huvudbyggnad och fyra flygelbyggnader kring en öppen grusgård. Byggnaderna har tillkommit mellan början av 1700-talet och tidigt 1800-tal och bär på kulturhistoriska värden från olika tidsskeden.

4 | Kulturarv i Motala

motala.se

4. Godegårds säteri

Byggnadsbeståndet vid Godegård har kommit till mellan 1600- och 1800-talen. Herrgården består av en huvudbyggnad från 1725 och två flyglar som uppförts något senare. Dessutom finns stora delar av bruksbebyggelsen kvar i form av magasin, stålugnar, ekonomibyggnader och arbetarbostäder. 5. Medevi brunn

Medevi brunn är Sveriges äldsta hälsobrunn, grundad av Urban Hjärne 1678. Brunnsmiljön innehåller en unik samling byggnader med skilda funktioner, uppförda mellan 1690-talet och senare delen av 1800-talet. Bebyggelsen och området som helhet har mycket att berätta om äldre tiders samhällsliv. 6. Olivehults herrgård

Olivehults säteri byggdes på 1650-talet och uppkallades efter grundaren Hans Månsson Oliveblad. Gårdens huvudbyggnad har byggts till på 1780-talet och innehåller bevarad inredning från tidigt 1700-tal och framåt. Till byggnadsminnet hör bl.a. en väderria från 1837, en av länets få bevarade.

motala.se

Kulturarv i Motala | 5


7. Ulvåsa slott

Den imponerande huvudbyggnaden på Ulvåsa har anor från 1500-talet och har i olika etapper byggts till under 1700- och 1800-talen. Anläggningen omfattar en engelsk park och välbevarat byggnadsbestånd som inkluderar byggnader av skiftande ålder och historisk funktion.

Kyrkor Västra Östergötland har många kyrkor med medeltida anor, några av dem är bland de äldsta kyrkorna i landet. Här följer en kort beskrivning av intressanta kyrkor i Motala med omnejd. 9. Ask kyrka

Kyrkan uppfördes under 1100-talets andra hälft och räknas till Östergötlands förnämsta och är en av tre romanska kyrkor med torn i öster. Väggmålningarna i kyrkan har tillskrivits mäster Amund och tillkom på 1490-talet. I vapenhuset finns även en medeltida rikt dekorerad järnbeslagen dörr. 8. Övralid

Sedan Verner von Heidenstams död 1940 står hans hem Övralid orört som museum. Huvudbyggnaden blev färdig 1925 och är byggd efter författarens egna skisser. Till byggnadsminnet hör förutom bostadshuset också Heidanstams gravmonument samt ett antal äldre uthus och ekonomibyggnader. Mer finns att läsa om dessa byggnadsminnen på Länsstyrelsen i Östergötlands hemsida.

6 | Kulturarv i Motala

motala.se

10. Brunneby kyrka

Gårdskyrka från 1200-talet ombyggd på 1400-talet. De mycket speciella takryttare som finns bevarade tillkom 1747. Under 1800-talet revs inventarierna och kyrkan byggdes om för att bli magasin till Brunneby gård.

motala.se

11. Ekebyborna kyrka

Sannolikt uppförd i mitten av 1100-talet tillbyggd ett flertal gånger. I ett tornrum finns S:t Birgittas bönekammare. De vackra kalkmålningarna målades i början på 1400-talet förmodligen av elever till den s k Risingemästaren och mäster Amund. Altartavlan är målad av Pehr Hörberg 1804. 12. Charlottenborgs kyrka

Uppförd 1988 ritad av arkitekterna Gösta Eriksson och Bengt Linder i senmodernismens fria formspråk är av stort kulturhistoriskt värde. Kyrkan är rundad enligt rundkyrkans form med snedskuret tak. Ljuset är centralt och i fastetidens violetta färg, dörrarna i kyrkan är i grönt och symboliserar växandet. 13. Fivelstad kyrka

Den ursprungliga kyrkan tros vara uppförd på kungligt initiativ. Den medeltida kyrkan blev

Kulturarv i Motala | 7


7. Ulvåsa slott

Den imponerande huvudbyggnaden på Ulvåsa har anor från 1500-talet och har i olika etapper byggts till under 1700- och 1800-talen. Anläggningen omfattar en engelsk park och välbevarat byggnadsbestånd som inkluderar byggnader av skiftande ålder och historisk funktion.

Kyrkor Västra Östergötland har många kyrkor med medeltida anor, några av dem är bland de äldsta kyrkorna i landet. Här följer en kort beskrivning av intressanta kyrkor i Motala med omnejd. 9. Ask kyrka

Kyrkan uppfördes under 1100-talets andra hälft och räknas till Östergötlands förnämsta och är en av tre romanska kyrkor med torn i öster. Väggmålningarna i kyrkan har tillskrivits mäster Amund och tillkom på 1490-talet. I vapenhuset finns även en medeltida rikt dekorerad järnbeslagen dörr. 8. Övralid

Sedan Verner von Heidenstams död 1940 står hans hem Övralid orört som museum. Huvudbyggnaden blev färdig 1925 och är byggd efter författarens egna skisser. Till byggnadsminnet hör förutom bostadshuset också Heidanstams gravmonument samt ett antal äldre uthus och ekonomibyggnader. Mer finns att läsa om dessa byggnadsminnen på Länsstyrelsen i Östergötlands hemsida.

6 | Kulturarv i Motala

motala.se

10. Brunneby kyrka

Gårdskyrka från 1200-talet ombyggd på 1400-talet. De mycket speciella takryttare som finns bevarade tillkom 1747. Under 1800-talet revs inventarierna och kyrkan byggdes om för att bli magasin till Brunneby gård.

motala.se

11. Ekebyborna kyrka

Sannolikt uppförd i mitten av 1100-talet tillbyggd ett flertal gånger. I ett tornrum finns S:t Birgittas bönekammare. De vackra kalkmålningarna målades i början på 1400-talet förmodligen av elever till den s k Risingemästaren och mäster Amund. Altartavlan är målad av Pehr Hörberg 1804. 12. Charlottenborgs kyrka

Uppförd 1988 ritad av arkitekterna Gösta Eriksson och Bengt Linder i senmodernismens fria formspråk är av stort kulturhistoriskt värde. Kyrkan är rundad enligt rundkyrkans form med snedskuret tak. Ljuset är centralt och i fastetidens violetta färg, dörrarna i kyrkan är i grönt och symboliserar växandet. 13. Fivelstad kyrka

Den ursprungliga kyrkan tros vara uppförd på kungligt initiativ. Den medeltida kyrkan blev

Kulturarv i Motala | 7


under 1800-talet för liten 1882 uppfördes den nya större kyrkan ritad av arkitekten Albert Törnqvist, det medeltida tornet behölls. Rester av s k Eskilstunakistor finns samt gravhäll med för Östergötland ovanlig stavkors. En igenmurad öppning för en emporieläktare (läktare förbehållen stormannen och byggherren med familj) syns i tornet.

16. Klockrike kyrka

En av de största landsortskyrkorna i länet, uppförd 1826 norr om den medtida kyrka som revs, arkitekten var Samuel Enander. Kyrkan är ett välbevart exempel på stram nyklassicism. Här finns ovanliga målningar i koret samt spår av herrskapsläktare. Inredningen är original och för övrigt finns mycket av den ålderdomliga prägeln kvar .

14. Fornåsa kyrka

Byggd i mitten av 1100-talet. Över valven i kyrkorummet finns bevarade romanska kalkmålningar utförda i al fresco teknik av mycket hög kvalitet.. Två romanska dörrar med järnsmide finns. Tornet tillkom vid ombyggnation 1901. Dopfunt i trä tillverkad av Carl Gustaf Westell, son till klockaren i Fornåsa Kyrkomiljön inkl. den gamla lanthandeln visar på kyrkan som ortens centrum. 15. Godegårds kyrka

Sägs vara invigd 1251, har idag en T-formad plan från 1700-talet, saknar torn men har istället i anslutning till kyrkan en klockstapel. Släkterna de Geer och Grill, tidigare ägare till Godegårds säteri har haft stort inflytande på kyrkan. Här finns även en altartavla av Per Hörberg.

17. Kristbergs kyrka

Kyrkan har sedan medeltiden byggts om som de flesta kyrkor. Tornet, i för Östergötland ovanlig form, är från början av 1200-talet. Kyrkorummet präglas av den omfattande ombyggnaden under 1700-talet , bl a med tidstypiskt tresidigt kor. Taket har mycket välbevarade barockmålningar av Anders Wikström.. Kyrkan, kyrkogården, gravkapell, kyrkstall tillsammans med f d skolan, f d prästgård Kristbergs rusthåll visar på kyrkplatsens centrala roll. 18. Lönsås kyrka

Ursprungligen uppförd under första hälften av 1100-talet, den lilla romanska kyrkan genomgick som så många kyrkor omfattande ombyggnation under 1700-talet för att passa en växande befolkning. Dopfunt i trä tillverkad av Carl Gustaf Westell från Fornåsa, altaruppsats av Pehr Hörberg 1804. I kyrkomiljön har funnits tingshus, fjärdingsmansboställe och galgbacke. En stad ska enligt sägnen ha funnits vid platsen med kungsgård, stenlagda gator och torg. 1998 fann man en s k paxtavla från katolsk tid. 19. Medevi brunn kyrka/kapell

Byggt 1771 ligger vid stora gången i Medevi brunn är en del av Hedvig Eleonoras stadsplan från 1693. Kor saknas, kyrkorummets långhus är symetriskt med en altarpredikstol (en av fyra i Östergötland) på norrväggen från 1807. Detta

8 | Kulturarv i Motala

motala.se

är ett gott exempel på gustaviansk spartansk inredning.Votivskeppet från 1700-talet i taket lär vara tillverkat av en straffånge i Vadstena. 20. Motala kyrka

De äldsta delarna av kyrkan är sannolikt från 1200-talets första hälft, 1774 byggdes den nuvarande kyrkan för att senare förses med torn 1846 med nygotisk prägel. Ombyggnationer och renoveringar har efter detta gjorts vid ett flertal tillfällen bl.a av lokala byggmästarna Nyström. Inventarier och inredning har donerats av ägarna till socknens stora gårdar såsom Kugelhielm och Gyllenram samt Motala Verkstad. Kyrkotextilier av hög konstnärlig kvalitet av textilkonstnären Sten Kauppi tillhör kyrkan. 21. Tjällmo kyrka

Kyrkan är uppförd i slutet av 1200-talet, blev under 1400-talet tvåskeppig och valvslagen samt försågs med kalkmålningar. Kyrkan tillbyggdes under 1700-talet med korsarmar och torn. Under 1950-talet gjordes omfattande renoveringsarbeten. En ålderdomlig prästgårdsmiljö omger kyrkan.

halvkolonner på en bas av stående djur, kapitäl i form av människohuvuden och gapande odjur är ett mästerligt medeltida stenhuggeriarbete. Kyrkan karaktäriseras för övrigt av 1950-talets restaureringsideal. 24. Västra Ny kyrka

Troligen uppförd under andra hälften av1200talet som en salskyrka. Kyrkorummet präglas av tiden runt år 1800 med sparsamt dekorerat tunnvalv och interiör. Även denna kyrka har en altartavla målad av Pehr Hörberg. Söder om kyrkan är en klockstapel placerad. 25. Västra Stenby kyrka

Den nyklassiscistiska kyrkan byggdes i början av 1800-talet på platsen för den tidigmedeltida Kälvestens kyrka efter sammanslagningen av Kälvesten och Stens socknar. Det medeltida tornet sparades, möjligtvis kan det ha funnits en läktare för bygdens stormanssläkt. Dopfunt från Michael Hakes verkstad i Skänninge finns även i denna kyrka. En runsten och en häll till en s k Eskilstunakista finns bevarade. Den medeltida offerkällan strax väster om kyrkan kallas Birgittas källa.

22. Varv-Styra kyrka

1862 slogs Varv och Styra socknar samman, de medeltida kyrkorna revs och en gemensam kyrka uppfördes. Stilen är nyklassicisism med tidstypiska inslag av nygotik. Interiörens karaktär har behållits även efter senare renoveringar. Dopfunt och gravhäll är tillverkade i Michael Hakes verkstad i Skänninge och har därigenom stora regionala och konsthistoriska värden. Kring kyrkan finns tre skolbyggnader från olika epoker. 23. Vinnerstad kyrka

Är sannolikt från 1100-talets andra hälft och är en viktig källa till kunskap om medeltida byggnadsteknik. Den påkostade portalen med

motala.se

26. Älvestad kyrka

Kyrkan förstördes i en brand 2007 och är nyinvigd 2011. Tornet från 1200-talet kunde räddas och har återfått en medeltida typ av tornhuva, med plats för fyra klockor. Den ursprungliga kyrkan var förmodligen från 1100-talet, ombyggd på 1700-talet för att återigen efter branden återgå till en medeltida storlek. Inventarier som altarskåp från 1400-talet kunde räddas. Mer finns att läsa i bl. a. kyrkoinventeringarna för respektive kyrka som finns tillgängliga på länsstyrelsen i Östergötland samt Linköpings stifts hemsidor.

Kulturarv i Motala | 9


under 1800-talet för liten 1882 uppfördes den nya större kyrkan ritad av arkitekten Albert Törnqvist, det medeltida tornet behölls. Rester av s k Eskilstunakistor finns samt gravhäll med för Östergötland ovanlig stavkors. En igenmurad öppning för en emporieläktare (läktare förbehållen stormannen och byggherren med familj) syns i tornet.

16. Klockrike kyrka

En av de största landsortskyrkorna i länet, uppförd 1826 norr om den medtida kyrka som revs, arkitekten var Samuel Enander. Kyrkan är ett välbevart exempel på stram nyklassicism. Här finns ovanliga målningar i koret samt spår av herrskapsläktare. Inredningen är original och för övrigt finns mycket av den ålderdomliga prägeln kvar .

14. Fornåsa kyrka

Byggd i mitten av 1100-talet. Över valven i kyrkorummet finns bevarade romanska kalkmålningar utförda i al fresco teknik av mycket hög kvalitet.. Två romanska dörrar med järnsmide finns. Tornet tillkom vid ombyggnation 1901. Dopfunt i trä tillverkad av Carl Gustaf Westell, son till klockaren i Fornåsa Kyrkomiljön inkl. den gamla lanthandeln visar på kyrkan som ortens centrum. 15. Godegårds kyrka

Sägs vara invigd 1251, har idag en T-formad plan från 1700-talet, saknar torn men har istället i anslutning till kyrkan en klockstapel. Släkterna de Geer och Grill, tidigare ägare till Godegårds säteri har haft stort inflytande på kyrkan. Här finns även en altartavla av Per Hörberg.

17. Kristbergs kyrka

Kyrkan har sedan medeltiden byggts om som de flesta kyrkor. Tornet, i för Östergötland ovanlig form, är från början av 1200-talet. Kyrkorummet präglas av den omfattande ombyggnaden under 1700-talet , bl a med tidstypiskt tresidigt kor. Taket har mycket välbevarade barockmålningar av Anders Wikström.. Kyrkan, kyrkogården, gravkapell, kyrkstall tillsammans med f d skolan, f d prästgård Kristbergs rusthåll visar på kyrkplatsens centrala roll. 18. Lönsås kyrka

Ursprungligen uppförd under första hälften av 1100-talet, den lilla romanska kyrkan genomgick som så många kyrkor omfattande ombyggnation under 1700-talet för att passa en växande befolkning. Dopfunt i trä tillverkad av Carl Gustaf Westell från Fornåsa, altaruppsats av Pehr Hörberg 1804. I kyrkomiljön har funnits tingshus, fjärdingsmansboställe och galgbacke. En stad ska enligt sägnen ha funnits vid platsen med kungsgård, stenlagda gator och torg. 1998 fann man en s k paxtavla från katolsk tid. 19. Medevi brunn kyrka/kapell

Byggt 1771 ligger vid stora gången i Medevi brunn är en del av Hedvig Eleonoras stadsplan från 1693. Kor saknas, kyrkorummets långhus är symetriskt med en altarpredikstol (en av fyra i Östergötland) på norrväggen från 1807. Detta

8 | Kulturarv i Motala

motala.se

är ett gott exempel på gustaviansk spartansk inredning.Votivskeppet från 1700-talet i taket lär vara tillverkat av en straffånge i Vadstena. 20. Motala kyrka

De äldsta delarna av kyrkan är sannolikt från 1200-talets första hälft, 1774 byggdes den nuvarande kyrkan för att senare förses med torn 1846 med nygotisk prägel. Ombyggnationer och renoveringar har efter detta gjorts vid ett flertal tillfällen bl.a av lokala byggmästarna Nyström. Inventarier och inredning har donerats av ägarna till socknens stora gårdar såsom Kugelhielm och Gyllenram samt Motala Verkstad. Kyrkotextilier av hög konstnärlig kvalitet av textilkonstnären Sten Kauppi tillhör kyrkan. 21. Tjällmo kyrka

Kyrkan är uppförd i slutet av 1200-talet, blev under 1400-talet tvåskeppig och valvslagen samt försågs med kalkmålningar. Kyrkan tillbyggdes under 1700-talet med korsarmar och torn. Under 1950-talet gjordes omfattande renoveringsarbeten. En ålderdomlig prästgårdsmiljö omger kyrkan.

halvkolonner på en bas av stående djur, kapitäl i form av människohuvuden och gapande odjur är ett mästerligt medeltida stenhuggeriarbete. Kyrkan karaktäriseras för övrigt av 1950-talets restaureringsideal. 24. Västra Ny kyrka

Troligen uppförd under andra hälften av1200talet som en salskyrka. Kyrkorummet präglas av tiden runt år 1800 med sparsamt dekorerat tunnvalv och interiör. Även denna kyrka har en altartavla målad av Pehr Hörberg. Söder om kyrkan är en klockstapel placerad. 25. Västra Stenby kyrka

Den nyklassiscistiska kyrkan byggdes i början av 1800-talet på platsen för den tidigmedeltida Kälvestens kyrka efter sammanslagningen av Kälvesten och Stens socknar. Det medeltida tornet sparades, möjligtvis kan det ha funnits en läktare för bygdens stormanssläkt. Dopfunt från Michael Hakes verkstad i Skänninge finns även i denna kyrka. En runsten och en häll till en s k Eskilstunakista finns bevarade. Den medeltida offerkällan strax väster om kyrkan kallas Birgittas källa.

22. Varv-Styra kyrka

1862 slogs Varv och Styra socknar samman, de medeltida kyrkorna revs och en gemensam kyrka uppfördes. Stilen är nyklassicisism med tidstypiska inslag av nygotik. Interiörens karaktär har behållits även efter senare renoveringar. Dopfunt och gravhäll är tillverkade i Michael Hakes verkstad i Skänninge och har därigenom stora regionala och konsthistoriska värden. Kring kyrkan finns tre skolbyggnader från olika epoker. 23. Vinnerstad kyrka

Är sannolikt från 1100-talets andra hälft och är en viktig källa till kunskap om medeltida byggnadsteknik. Den påkostade portalen med

motala.se

26. Älvestad kyrka

Kyrkan förstördes i en brand 2007 och är nyinvigd 2011. Tornet från 1200-talet kunde räddas och har återfått en medeltida typ av tornhuva, med plats för fyra klockor. Den ursprungliga kyrkan var förmodligen från 1100-talet, ombyggd på 1700-talet för att återigen efter branden återgå till en medeltida storlek. Inventarier som altarskåp från 1400-talet kunde räddas. Mer finns att läsa i bl. a. kyrkoinventeringarna för respektive kyrka som finns tillgängliga på länsstyrelsen i Östergötland samt Linköpings stifts hemsidor.

Kulturarv i Motala | 9


Museer och hembygdsgårdar

29. Motala Industrimuseum

Det finns ett flertal museer i Motala kommun. Många drivs av hembygdsföreningar och privata samlare. Flera hembygdsgårdar driver museiverksamhet i mindre skala och finns inte med här.

På gamla Motala verkstadsområdet intill Göta kanal, finns industrimuseet. Här visas främst föremål från gamla Motala Verkstad – ”Sveriges Verkstadsindustris vagga”. Här finns exempel på Motala Verkstads omfattande produktion och höga kvalitet samt fotoutställningar.

27. Charlottenborgs slott

Gör ett besök på Charlottenborgs slott. Här visas flera utställningar, man kan bl.a. se fantastiska träsniderier gjorda av konstnärinnan Jungfru Sophia Isberg, samt god svensk konst med lokal anknytning. Det finns även en unik och omfattande fågelsamling, skolsal och en stor dockskåpsamling. Dessutom visas föremål från olika epoker i Motalas historia. www.motalamuseum.com

28. Göta kanalutställningen

www.motala-industrimuseum.com

30. Motala motormuseum

Upplev 2000 kvadratmeter utställningsyta fylld med bilar, racerfordon, motorcyklar, leksaker, radioapparater, kameror, modellbilar, flygplan och kuriosa, allt i en härlig blandning och det mesta i sin rätta miljö. Här finns b.la. en av Sveriges största samlingar av Rolls Royce, utställningen innehåller bilar från 1927 och nyare! www.motormuseum.se

Det första spadtaget till Göta kanal togs i Motala för 200 år sedan. I Göta kanal utställningen får du ta del av Göta kanals fantastiska historia. Möt kanalgrävarna i arbete och Göta kanals grundare Baltzar von Platen själv i de uppbyggda miljöerna. Utställningen är inrymd i två paviljonger intill kanalen i Dockan området, mellan Borenshults slussar och Motala gästhamn i Vättern. www.gotakanal.se

5. Medevi brunn

Medevi Brunn grundades redan 1678 som Sveriges äldsta hälsobrunn och än idag kan du dricka det hälsobringande vattnet, lyssna till Sveriges äldsta Brunnsorkester i den lummiga parken och gå med i den anrika Grötlunken. Besök lasarettsmuseet, apoteket och Brunnskyrkan och upplev kulturen på Medevi brunn. Miljön bjuder in dig till en tidsresa tillbaka i historien. www.medevibrunn.se

10 | Kulturarv i Motala

motala.se

Kulturarv i Motala | 11


Museer och hembygdsgårdar

29. Motala Industrimuseum

Det finns ett flertal museer i Motala kommun. Många drivs av hembygdsföreningar och privata samlare. Flera hembygdsgårdar driver museiverksamhet i mindre skala och finns inte med här.

På gamla Motala verkstadsområdet intill Göta kanal, finns industrimuseet. Här visas främst föremål från gamla Motala Verkstad – ”Sveriges Verkstadsindustris vagga”. Här finns exempel på Motala Verkstads omfattande produktion och höga kvalitet samt fotoutställningar.

27. Charlottenborgs slott

Gör ett besök på Charlottenborgs slott. Här visas flera utställningar, man kan bl.a. se fantastiska träsniderier gjorda av konstnärinnan Jungfru Sophia Isberg, samt god svensk konst med lokal anknytning. Det finns även en unik och omfattande fågelsamling, skolsal och en stor dockskåpsamling. Dessutom visas föremål från olika epoker i Motalas historia. www.motalamuseum.com

28. Göta kanalutställningen

www.motala-industrimuseum.com

30. Motala motormuseum

Upplev 2000 kvadratmeter utställningsyta fylld med bilar, racerfordon, motorcyklar, leksaker, radioapparater, kameror, modellbilar, flygplan och kuriosa, allt i en härlig blandning och det mesta i sin rätta miljö. Här finns b.la. en av Sveriges största samlingar av Rolls Royce, utställningen innehåller bilar från 1927 och nyare! www.motormuseum.se

Det första spadtaget till Göta kanal togs i Motala för 200 år sedan. I Göta kanal utställningen får du ta del av Göta kanals fantastiska historia. Möt kanalgrävarna i arbete och Göta kanals grundare Baltzar von Platen själv i de uppbyggda miljöerna. Utställningen är inrymd i två paviljonger intill kanalen i Dockan området, mellan Borenshults slussar och Motala gästhamn i Vättern. www.gotakanal.se

5. Medevi brunn

Medevi Brunn grundades redan 1678 som Sveriges äldsta hälsobrunn och än idag kan du dricka det hälsobringande vattnet, lyssna till Sveriges äldsta Brunnsorkester i den lummiga parken och gå med i den anrika Grötlunken. Besök lasarettsmuseet, apoteket och Brunnskyrkan och upplev kulturen på Medevi brunn. Miljön bjuder in dig till en tidsresa tillbaka i historien. www.medevibrunn.se

10 | Kulturarv i Motala

motala.se

Kulturarv i Motala | 11


31. Nubbekullens Hembygdsgård

32. Svenskt Porslinsmuseum

Hembygdsgården är barndomshem åt professor August Malmström, som bl.a. målat tavlan Grindslanten. Malmström föddes på Nubbekullen 1829. Hembygdsgården består av en huvudbyggnad möblerat på äldre vis samt två flyglar och en ladugård med loge. Många gamla redskap finns från bygden, bl.a. en snickarbod i ladugården och på logen finns museet. På tomten finns även många gamla växtsorter från tiden då torpet brukades. Västra Ny Hembygdsförening sköter även Övralids Lantbruksmuseum.

På Godegård säteri kan du uppleva 250 år av svensk historia i unik miljö och besöka både bruksmuseum, vagnsmuseum och porslinsmuseum. Porslinsmuseet inrymmer en av landets största samlingar av svenskt bruksporslin - från ca 1750 till våra dagar. Här är de svenska porslinstillverkarna representerade t ex Rörstrand, Gustavsberg, Göteborg, Gefle, Karlskrona och Lidköping. Örtagården ligger där den en gång placerades i slutet av 1600-talet.

www.vastrany.se

Motala har genom sitt anrop ”StockholmMotala” för evigt etsat sig fast i historien. Flytta dig tillbaka i tiden genom ett besök på den gamla rundradiostationen från 1927. Idag finns ett museum i stationen där du bland annat kan se den ursprungliga sändarutrustningen. På museet kan du lära dig om radions utveckling, se samlingar av Luxors apparater och även lyssna till gamla radioprogram.

www.godegard.se

33. Sveriges Rundradiomuseum

www.motala.se/radiomueum

34. Tjällmo Hembygdsmuseum

Besök ett levande hembygdsmuseum beläget alldeles intill Tjällmo kyrka. I det före detta komministerbostället med anor från 1600-talet visas rika samlingar från bygden. De visas i bl.a. kök, bibliotek, sal och vävkammare. Ett rum har förvandlats till en tidstypisk skolsal, där man kan provsitta både parbänkar och enkla sådana. En unik fotoutställning finns i ett annat rum. Ett närliggande och nästan lika åldrat magasin hyser jordbruksmaskiner och gamla redskap. Inne på den kringbyggda Hembygdsparken ligger ett rart litet dagsverkstorp med inredning från 1800-talet. I Skönnarbo finns även en vandringsled genom det dramatiskt vackra brukslandskapet. www.tjallmo.info

12 | Kulturarv i Motala

motala.se

35. Borensbergs Hembygdsmuseum

den, en tvåvånings timmerbyggnad från 1824.

Borensbergs hembygdsmuseum ligger vackert beläget i familjen von Fersens gamla kvarn från 1775. Kvarnen är placerad mitt emellan Göta Kanal och Motala Ström, ca 1,5 km öster om Borensberg. På museet kan du se interiörer från en smedja, bygdeföremål och fotoutställning. Här finns jordbruk-, skogsbruk- och hushållsattribut av olika slag, som väl representerar kulturlandskapet i bygden. Huvudsakligen är föremålen från 1800-1900-talet. En fotoutställning visar Borensberg och bygden runt omkring; en samling glas från Borensbergs Glasbruk (18991952) och en utställning från Urmakareskolan i Borensberg.

www.kulturarvostergotland.se

www.borensbergshembygd.com

36. Utställningen Verkstadsminnen – Motala Verkstad

I ord och bild belyser här utställningar det sociala livet vid gamla Motala verkstad. Passa också på att bese K G Ekbergs över hundra unika intarsiatavlor med motiv med anknytning till Motala, trakterna kring Motala Verkstad och Medevi brunn. Intresseföreningen håller till i Varvsbyggna-

motala.se

37. SA Fotomuseum

Privat samling gamla fina kameror, filmkameror, videokameror, tillbehör och fotoatelje från Motala, den enda bevarade med utrustning från 1940-talet, samt bilder från 1839 och framåt. www.safotomuseum.se

8. Övralid

Nationalskalden Verner von Heidenstams bostad med milsvid utsikt över Vättern. Huset byggdes enligt Heidenstams skisser och står välbevarat som han lämnade det vid sin död 1940. Heidenstams liv och verk. På Övralidsdagen som firas årligen den 6 juli på Verner von Heidenstams födelsedag delas Övralidspriset ut till en framstående författare eller forskare. www.ovralid.net

De hembygdsgårdar som inte finns nämnda ovan se Motala kommuns och Östergötlands hembygdsförbunds hemsidor.

Kulturarv i Motala | 13


31. Nubbekullens Hembygdsgård

32. Svenskt Porslinsmuseum

Hembygdsgården är barndomshem åt professor August Malmström, som bl.a. målat tavlan Grindslanten. Malmström föddes på Nubbekullen 1829. Hembygdsgården består av en huvudbyggnad möblerat på äldre vis samt två flyglar och en ladugård med loge. Många gamla redskap finns från bygden, bl.a. en snickarbod i ladugården och på logen finns museet. På tomten finns även många gamla växtsorter från tiden då torpet brukades. Västra Ny Hembygdsförening sköter även Övralids Lantbruksmuseum.

På Godegård säteri kan du uppleva 250 år av svensk historia i unik miljö och besöka både bruksmuseum, vagnsmuseum och porslinsmuseum. Porslinsmuseet inrymmer en av landets största samlingar av svenskt bruksporslin - från ca 1750 till våra dagar. Här är de svenska porslinstillverkarna representerade t ex Rörstrand, Gustavsberg, Göteborg, Gefle, Karlskrona och Lidköping. Örtagården ligger där den en gång placerades i slutet av 1600-talet.

www.vastrany.se

Motala har genom sitt anrop ”StockholmMotala” för evigt etsat sig fast i historien. Flytta dig tillbaka i tiden genom ett besök på den gamla rundradiostationen från 1927. Idag finns ett museum i stationen där du bland annat kan se den ursprungliga sändarutrustningen. På museet kan du lära dig om radions utveckling, se samlingar av Luxors apparater och även lyssna till gamla radioprogram.

www.godegard.se

33. Sveriges Rundradiomuseum

www.motala.se/radiomueum

34. Tjällmo Hembygdsmuseum

Besök ett levande hembygdsmuseum beläget alldeles intill Tjällmo kyrka. I det före detta komministerbostället med anor från 1600-talet visas rika samlingar från bygden. De visas i bl.a. kök, bibliotek, sal och vävkammare. Ett rum har förvandlats till en tidstypisk skolsal, där man kan provsitta både parbänkar och enkla sådana. En unik fotoutställning finns i ett annat rum. Ett närliggande och nästan lika åldrat magasin hyser jordbruksmaskiner och gamla redskap. Inne på den kringbyggda Hembygdsparken ligger ett rart litet dagsverkstorp med inredning från 1800-talet. I Skönnarbo finns även en vandringsled genom det dramatiskt vackra brukslandskapet. www.tjallmo.info

12 | Kulturarv i Motala

motala.se

35. Borensbergs Hembygdsmuseum

den, en tvåvånings timmerbyggnad från 1824.

Borensbergs hembygdsmuseum ligger vackert beläget i familjen von Fersens gamla kvarn från 1775. Kvarnen är placerad mitt emellan Göta Kanal och Motala Ström, ca 1,5 km öster om Borensberg. På museet kan du se interiörer från en smedja, bygdeföremål och fotoutställning. Här finns jordbruk-, skogsbruk- och hushållsattribut av olika slag, som väl representerar kulturlandskapet i bygden. Huvudsakligen är föremålen från 1800-1900-talet. En fotoutställning visar Borensberg och bygden runt omkring; en samling glas från Borensbergs Glasbruk (18991952) och en utställning från Urmakareskolan i Borensberg.

www.kulturarvostergotland.se

www.borensbergshembygd.com

36. Utställningen Verkstadsminnen – Motala Verkstad

I ord och bild belyser här utställningar det sociala livet vid gamla Motala verkstad. Passa också på att bese K G Ekbergs över hundra unika intarsiatavlor med motiv med anknytning till Motala, trakterna kring Motala Verkstad och Medevi brunn. Intresseföreningen håller till i Varvsbyggna-

motala.se

37. SA Fotomuseum

Privat samling gamla fina kameror, filmkameror, videokameror, tillbehör och fotoatelje från Motala, den enda bevarade med utrustning från 1940-talet, samt bilder från 1839 och framåt. www.safotomuseum.se

8. Övralid

Nationalskalden Verner von Heidenstams bostad med milsvid utsikt över Vättern. Huset byggdes enligt Heidenstams skisser och står välbevarat som han lämnade det vid sin död 1940. Heidenstams liv och verk. På Övralidsdagen som firas årligen den 6 juli på Verner von Heidenstams födelsedag delas Övralidspriset ut till en framstående författare eller forskare. www.ovralid.net

De hembygdsgårdar som inte finns nämnda ovan se Motala kommuns och Östergötlands hembygdsförbunds hemsidor.

Kulturarv i Motala | 13


15. Godegård 4./32.

Här hittar du oss… Byggnadsminnen 1. Ekebyborna gamla prästgård 2. Gamla Folkets hus 3. Johannisbergs herrgård 4. Godegårds säteri 5. Medevi brunn 6. Olivehults herrgård 7. Ulvåsa slott 8. Övralid

3.

Kyrkor 9. Ask kyrka 10. Brunneby kyrka 11. Ekebyborna kyrka 12. Charlottenborgs kyrka 13. Fivelstad kyrka 14. Fornåsa kyrka 15. Godegårds kyrka 16. Klockrike kyrka 17. Kristbergs kyrka 18. Lönsås kyrka 19. Medevi brunn kyrka/kapell 20. Motala kyrka 21. Tjällmo kyrka 22. Varv-Styra kyrka 23. Vinnerstad kyrka 24. Västra Ny kyrka 25. Västra Stenby kyrka 26. Älvestad kyrka

21. Tjällmo 34.

5. 19. Medevi 31.

Karlsby 211

37. 24.

Nykyrka

8.

6. 50

34

Museer och hembygdsgårdar 27. Charlottenborgs slott 28. Göta kanalutställningen 5. Medevi brunn 29. Motala Industrimuseum 30. Motala motormuseum 31. Nubbekullens Hembygdsgård 32. Svenskt Poslinsmuseum 33. Sveriges Rundradiomuseum 34. Tjällmo Hembygdsmuseum 35. Borensbergs Hembygdsmuseum 36. Utställningen Verkstadsminnen 37. SA Fotomuseum 8. Övralid

17.

Vättern

7.

33. 2./36. 20. 28./29. 30. 27. 12.

Motala

11.

1.

10.

9. Österstad

23.

50

18. 25.

Fågelsta

13.

14 | Kulturarv i Motala

Borensberg 35.

Boren

motala.se

motala.se

Klockrike 16.

32

14. Fornåsa

22. 26.

Kulturarv i Motala | 15


15. Godegård 4./32.

Här hittar du oss… Byggnadsminnen 1. Ekebyborna gamla prästgård 2. Gamla Folkets hus 3. Johannisbergs herrgård 4. Godegårds säteri 5. Medevi brunn 6. Olivehults herrgård 7. Ulvåsa slott 8. Övralid

3.

Kyrkor 9. Ask kyrka 10. Brunneby kyrka 11. Ekebyborna kyrka 12. Charlottenborgs kyrka 13. Fivelstad kyrka 14. Fornåsa kyrka 15. Godegårds kyrka 16. Klockrike kyrka 17. Kristbergs kyrka 18. Lönsås kyrka 19. Medevi brunn kyrka/kapell 20. Motala kyrka 21. Tjällmo kyrka 22. Varv-Styra kyrka 23. Vinnerstad kyrka 24. Västra Ny kyrka 25. Västra Stenby kyrka 26. Älvestad kyrka

21. Tjällmo 34.

5. 19. Medevi 31.

Karlsby 211

37. 24.

Nykyrka

8.

6. 50

34

Museer och hembygdsgårdar 27. Charlottenborgs slott 28. Göta kanalutställningen 5. Medevi brunn 29. Motala Industrimuseum 30. Motala motormuseum 31. Nubbekullens Hembygdsgård 32. Svenskt Poslinsmuseum 33. Sveriges Rundradiomuseum 34. Tjällmo Hembygdsmuseum 35. Borensbergs Hembygdsmuseum 36. Utställningen Verkstadsminnen 37. SA Fotomuseum 8. Övralid

17.

Vättern

7.

33. 2./36. 20. 28./29. 30. 27. 12.

Motala

11.

1.

10.

9. Österstad

23.

50

18. 25.

Fågelsta

13.

14 | Kulturarv i Motala

Borensberg 35.

Boren

motala.se

motala.se

Klockrike 16.

32

14. Fornåsa

22. 26.

Kulturarv i Motala | 15


Mer finns att läsa ur inventeringarna på Länsstyrelsen Östergötland, Linköpings stifts hemsidor och motala.se. Denna broschyr är producerad av sektor Kultur, Bildningsförvaltningen, Motala kommun 2011 Foto: Helena Törnqvist Motala kommun, Lars Ekelund Länsstyrelsen Östergötland, m.fl.

Kulturarv i Motala  

Sevärdheter och museer centralt och i omgivningarna

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you