Page 1

Kommunvis uppföljning av

anmälda brott

(Källa: Brå och Hobit)

För tiden 2011-01-01-2011-08-31 • Framtagna medianvärden är en beräkning baserad på de tre senaste årens utveckling med avvikelser inom ett normalintervall • OBS! Brott begångna på plats som ej går att ange exakt läge på, finns inte uppräknad i listan men finns med i diagrammen.

1


Utfall t o m aug

Östergötlands län Totalt anmälda brott (Källa: Brå) Normalintervall

Normalintervall

Medianvärde 2011

36756

34571

35942

2009

2010

Utfall 2011

Utfall 2011

5000 4500 4000 3500 3000 2500 Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Våldsbrott

Skadegörelse 900 800 700 600

50 0 4 50 400

500 400

3 50

300 200

300

Jan

2 50 Jan

Fe b

M ar

Apr

Maj

Jun

Jul

A ug

Sep

Okt

No v

Fe b

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

No v

De c

De c

Stöldbrott

Bostadsinbrott 2400 90

2200

80

2000

70 60

18 0 0

50

16 0 0

40 30

14 0 0

20 10

12 0 0

0

10 0 0 Jan

Feb

M ar

Apr

M aj

J un

Jul

A ug

Sep

Okt

No v

De c

Ja n

Fe b

Mar

Apr

Ma j

J un

Ju l

Aug

Sep

Okt

N ov

Dec

2


Boxholm kommun Totalt anmälda brott (Källa:Brå) N o rma lint e rv a ll

N o rmali nt e rv all

M e d ianv ä rd e 2 0 11

U t f all 2 0 11

Utfall t o m aug 218 182

166

60 50 40 30 20 10

2009

0 Jan

Fe b

Ma r

A pr

Ma j

Jun

Jul

A ug

Sep

Ok t

No v

7 6 5 4 3 2 1 0 Jan

Fe b

M ar

Apr

M aj

Jun

2011

Skadegörelse

Våldsbrott

-1

2010

De c

Jul

A ug

Sep

Okt

No v

Dec

12 10 8 6 4 2 0 J an

Fe b

Ma r

Apr

Ma j

J un

Jul

Aug

Sep

Okt

No v

De c

A ug

Sep

Ok t

Nov

De c

Stöldbrott Bostadsinbrott 30 25

3

20 15 10

2

1

5 0

0

J an

Fe b

Mar

A pr

Maj

Jun

J ul

A ug

Sep

O kt

No v

Dec

Ja n

Fe b

Ma r

Apr

Ma j

J un

J ul

3


Anmälda brott i Boxholm kommun aug 2011

Ärendegrupp klartext Brottskod klartext Tillgrepps- och skadegörelseb. Fullbordat inbrott i lägenhet Skadegörelse, på motorfordon Stöld i fritidshus Stöld i källare, vind Stöld på byggplats, i bod (tillfällig barack, vagn o.d.) Stöld ur eller från motordrivet fordon, släpfordon och husvagn Stöld utan inbrott, annan stöld eller snatteri utan inbrott Stöld utan inbrott, i butik, varuhus, kommersiell utställningslokal Stöld, annan stöld medelst inbrott Tillgrepp av motordrivet fortskaffningsmedel, moped Tillgrepps- och skadegörelseb. Totalt Våldsbrottslighet Grov misshandel inomhus mot kvinna 18 år eller äldre i nära relation Misshandel grov, utomhus, mot man 18 år eller äldre, bekant med offret Misshandel, ej grov, inomhus mot pojke 0-6 år, bekant med offret Olaga hot mot man 18 år eller äldre Våldsbrottslighet Totalt Totalt

Totalt 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 13 1 1 1 1 4 17

4


Finspång kommun Totalt anmälda brott (källa: Brå)

N o rmalint e rv all

N o rma lint e rv a ll

Utfall t o m aug

M e d ia nvä rd e 2 0 11

1129

1139

2009

2010

1092

2 0 11

200 18 0 16 0 14 0 12 0 10 0

2011

80 Jan

Fe b

Ma r

Apr

Ma j

J un

J ul

Aug

S ep

Ok t

No v

De c

Våldsbrott

Skadegörelse

40 35

35 30

30 25

25 20

20 15

15 10

10 5 0 Jan

Fe b

Mar

Apr

M aj

J un

J ul

Aug

Sep

Ok t

No v

De c

5 0 Ja n

Fe b

Ma r

A pr

Stöldbrott

Ma j

J un

J ul

Aug

Sep

Ok t

No v

De c

Au g

S ep

Ok t

No v

De c

Bostadsinbrott

10 0 90 80 70 60 50 40

8 7 6 5 4 3 2

30 20

1 0

10 0

-1

Ja n

Fe b

Ma r

Ap r

Ma j

J un

Jul

-2

Jan

Fe b

M ar

Apr

M aj

J un

J ul

A ug

Sep

Okt

No v

Dec

5


Anmälda brott i Finspång kommun aug 2011

Ärendegrupp klartext

Brottskod klartext Totalt Fullbordat tillgrepp av motordrivet fortskaffningsmedel, annat än lastbil, släpfordon, järnvägsvagn eller lastbärare (container eller motsvarande) Tillgrepps- och skadegörelseb. avsedd för yrkesmässig godsbefordran 3 Skadegörelse, annan skadegörelse (ej klotter) 4 Skadegörelse, genom brand (även på motorfordon) 1 Skadegörelse, mot stat, kommun, landsting (ej klotter) 1 Skadegörelse, på motorfordon 7 Stöld i butik, varuhus, kommersiell utställningslokal 1 Stöld i fabrik, lager, verkstad (ej bilverkstad) 1 Stöld i fritidshus 1 Stöld i idrotts-, bad- och sportanläggning 1 Stöld i källare, vind 1 Stöld på byggplats, i bod (tillfällig barack, vagn o.d.) 2 Stöld ur eller från motordrivet fordon, släpfordon och husvagn 7 Stöld ur och från båt (ej båtmotor) 1 Stöld utan inbrott, annan stöld eller snatteri utan inbrott 5 Stöld utan inbrott, fickstöld, stöld ur eller av persedel någon bär med sig, ej mot funktionsnedsatt 1 Stöld utan inbrott, i bostad (lägenhet, villa) ej hos handikappad 1 Stöld utan inbrott, i bostad (lägenhet, villa) hos handikappad 2 Stöld utan inbrott, i butik, varuhus, kommersiell utställningslokal 8 Stöld utan inbrott, i idrotts-, bad- och sportanläggning 4 Stöld, annan stöld medelst inbrott 2 Tillgrepp av ej motordrivet fortskaffningsmedel, cykel 3 Tillgrepp av motordrivet fortskaffningsmedel, försök till biltillgrepp 4 Tillgrepp av motordrivet fortskaffningsmedel, moped 1 Tillgrepp av motordrivet fortskaffningsmedel, motorcykel 1 Tillgrepps- och skadegörelseb. Totalt 63 Våldsbrottslighet Fullbordad våldtäkt, grov våldtäkt inomhus mot flicka under 15 år 1 Misshandel, ej grov, inomhus mot flicka 7-14 år, bekant med offret 1 Misshandel, ej grov, inomhus mot man 18 år eller äldre, bekant men ej i nära relation 1 Misshandel, ej grov, inomhus mot pojke 0-6 år, bekant med offret 1 Misshandel, ej grov, utomhus mot pojke 7-14 år, bekant med offret 4 Misshandel, utomhus, mot man 18 år eller äldre, bekant med offret 1 Misshandel, utomhus, mot man 18 år eller äldre, obekant med offret 1 Olaga hot mot grupp 1 Olaga hot mot kvinna 18 år eller äldre 3 Olaga hot mot man 18 år eller äldre 4 Olaga hot mot pojke under 18 år 6 Våld mot tjänsteman, mot polisman, arbetsoförmögen under kortare tid än ett dygn 2 Våldsbrottslighet Totalt 26 Totalt 89

6


Kinda kommun Totalt anmälda brott (källa: Brå)

Utfall t o m aug 556

N o rma lint e rva ll

N o rma lint e rv a ll

M e d ia nv ärd e 2 0 11

2 0 11

90

394

418

2010

2011

80 70 60 50 40 30 20 10 0 Jan

Fe b

M ar

Apr

M aj

J un

Jul

A ug

Sep

O kt

No v

De c

2009

Våldsbrott

Skadegörelse

12 10

20

8

15

6

10

4

5 2

0 0 Jan

Fe b

Ma r

Apr

Ma j

J un

Jul

Aug

Sep

Ok t

No v

De c

-5

-2

Jan

Feb

Mar

Apr

40

4

35

3

30

3

25

2

20

2

15

1

10

1

5

0 -1

0 Fe b

Ma r

Ap r

Ma j

J un

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

J ul

Au g

S ep

Ok t

Nov

De c

Bostads inbrott

Stöldbrott

Jan

Maj

Jul

Au g

Sep

Ok t

No v

De c

J an

Fe b

Ma r

Ap r

Ma j

J un

-1

7


Anmälda brott i Kinda kommun aug 2011

Ärendegrupp klartext Brottskod klartext Tillgrepps- och skadegörelseb. Försök till inbrott i villa/radhus Skadegörelse, annan skadegörelse (ej klotter) Skadegörelse, mot stat, kommun, landsting (ej klotter) Skadegörelse, på motorfordon Stöld utan inbrott, annan stöld eller snatteri utan inbrott Stöld utan inbrott, fickstöld, stöld ur eller av persedel någon bär med sig, ej mot funktionsnedsatt Stöld utan inbrott, i hotell, pensionat o.d. Stöld, annan stöld medelst inbrott Stöld, av skjutvapen, i fritidshus Tillgrepp av motordrivet fortskaffningsmedel, moped Tillgrepps- och skadegörelseb. Totalt Våldsbrottslighet Hot eller förgripelse mot tjänsteman Våldsbrottslighet Totalt Totalt

Totalt 1 1 1 5 3 1 1 3 1 1 18 1 1 19

8


Utfall t o m aug

Linköping kommun Totalt anmälda brott (källa Brå) N o rma lint e rv al l

N o rma lint e rva ll

11684

M e d ia nv ä rd e 2 0 11

11002

11353

2010

2011

2 0 11

18 0 0 17 0 0 16 0 0 15 0 0 14 0 0 13 0 0 12 0 0 110 0

2009

10 0 0 Jan

Fe b

Ma r

Apr

Ma j

J un

J ul

Aug

Sep

Ok t

No v

De c

Våldsbrott

Skadegörelse

18 0

335

16 0

285 14 0

235 12 0

18 5

10 0

13 5

80

85 Jan

60 Jan

Fe b

Ma r

Ap r

Ma j

J un

J ul

Aug

Sep

Ok t

Nov

Fe b

Ma r

Ap r

Ma j

J un

J ul

Au g

Sep

Ok t

No v

De c

Ok t

No v

De c

De c

Bostadsinbrott

Stöldbrott 40

900

35

800

30

700

25 20

600

15

500

10 5

400

0

300 Jan

Fe b

Ma r

Ap r

Ma j

J un

J ul

Au g

Sep

Ok t

No v

De c

Jan

Fe b

Ma r

Apr

Ma j

J un

J ul

Au g

Sep

9


Anmälda brott i Linköping kommun aug 2011

Tillgrepps- och skadegörelseb.

Fullbordat inbrott i lägenhet Fullbordat inbrott i villa/radhus Fullbordat tillgrepp av motordrivet fortskaffningsmedel, annat än lastbil, släpfordon, järnvägsvagn eller lastbärare (container eller motsvarande) avsedd för yrkesmässig godsbefordran Försök till inbrott i lägenhet Försök till inbrott i villa/radhus Klotter (ej kollektivtrafik) Klotter (mot kollektivtrafik) Skadegörelse, annan skadegörelse (ej klotter) Skadegörelse, genom brand (även på motorfordon) Skadegörelse, mot stat, kommun, landsting (ej klotter) Skadegörelse, på motorfordon Stöld av båtmotor Stöld från cykel Stöld i biograf, teater, nöjes-, samlings- och ungdomslokal Stöld i butik, varuhus, kommersiell utställningslokal Stöld i fabrik, lager, verkstad (ej bilverkstad) Stöld i fritidshus Stöld i garage, bensinstation, bilverkstad Stöld i idrotts-, bad- och sportanläggning Stöld i kafé, konditori, restaurang, näringsställe Stöld i kassaskåp, kassavalv, bank-, servicebox o.d. (oavsett lokal) Stöld i kiosk, automat, skyltskåp Stöld i kontor Stöld i källare, vind Stöld i läkar- eller tandläkarpraktik, sjukhus Stöld i skola, bibliotek, undervisningslokal, förskola, fritidshem Stöld på byggplats, i bod (tillfällig barack, vagn o.d.) Stöld under övrig yrkesmässig transport (dock ej fickstöld eller yrkesmässig godsbefodran) Stöld ur eller från lastbil, släpfordon eller lastbärare (container eller motsvarande) avsedd för yrkesmässig godsbefordran Stöld ur eller från motordrivet fordon, släpfordon och husvagn Stöld ur och från båt (ej båtmotor) Stöld utan inbrott i fabrik, lager, verkstad Stöld utan inbrott på byggplats, i bod, (tillfällig barack, vagn o.d.) Stöld utan inbrott, annan stöld eller snatteri utan inbrott Stöld utan inbrott, fickstöld, stöld ur eller av persedel någon bär med sig, ej mot funktionsnedsatt Stöld utan inbrott, fickstöld, stöld ur eller av persedel någon bär med sig, mot funktionsnedsatt Stöld utan inbrott, i biograf, teater, nöjes-, samlings- och ungdomslokal Stöld utan inbrott, i bostad (lägenhet, villa) ej hos handikappad Stöld utan inbrott, i bostad (lägenhet, villa) hos handikappad Stöld utan inbrott, i butik, varuhus, kommersiell utställningslokal Stöld utan inbrott, i hotell, pensionat o.d. Stöld utan inbrott, i idrotts-, bad- och sportanläggning Stöld utan inbrott, i kafé, konditori, restaurang, näringsställe Stöld utan inbrott, i kontor Stöld utan inbrott, i källare, vind Stöld utan inbrott, i läkar- och tandläkarpraktik, sjukhus Stöld utan inbrott, i skola, bibliotek, undervisningslokal, förskola, fritidshem Stöld utan inbrott, inom campingplats, strandbad Stöld utan inbrott, väskryckning, mot funktionsnedsatt Stöld, annan stöld medelst inbrott Tillgrepp av ej motordrivet fortskaffningsmedel, cykel Tillgrepp av motordrivet fortskaffningsmedel, försök till biltillgrepp Tillgrepp av motordrivet fortskaffningsmedel, moped Tillgrepp av motordrivet fortskaffningsmedel, motorcykel Övriga brott mot kap 8, egenmäktigt förfarande, självtäkt, olovlig kraftavledning Tillgrepps- och skadegörelseb. Totalt

6 1

5 3 2 93 3 50 6 17 71 1 2 1 9 4 6 5 1 5 2 2 7 18 3 14 9 2 4 58 1 1 3 62 36 2 3 13 15 85 2 4 12 5 1 2 4 1 1 9 269 2 22 5 20 990

10


Våldsbrottslighet

Våldsbrottslighet Totalt Totalt

Fullbordad våldtäkt, grov våldtäkt inomhus mot flicka 15-17 år Fullbordad våldtäkt, grov våldtäkt inomhus mot kvinna Fullbordad våldtäkt, grov våldtäkt utomhus mot kvinna Grov fridskränkning mot flicka under 18 år Grov fridskränkning mot pojke under 18 år Grov kvinnofridskränkning Grov misshandel, utomhus mot pojke 7-14 år, obekant med offret Hot eller förgripelse mot tjänsteman Misshandel grov, utomhus, mot man 18 år eller äldre, bekant med offret Misshandel grov, utomhus, mot man 18 år eller äldre, obekant med offret Misshandel, ej grov, inomhus mot kvinna 18 år eller äldre i nära relation Misshandel, ej grov, inomhus mot kvinna 18 år eller äldre, bekant men ej i nära relation

1 2 2 1 1 1 1 11 1 1 18 2

Misshandel, Misshandel, Misshandel, Misshandel, Misshandel,

ej ej ej ej ej

grov, inomhus mot man 18 år eller äldre i nära relation grov, inomhus mot pojke 0-6 år, bekant med offret grov, inomhus mot pojke 15-17 år, bekant med offret grov, inomhus mot pojke 7-14 år, bekant med offret grov, utomhus mot flicka 15-17 år, bekant med offret

6 2 1 2 1

Misshandel, Misshandel, Misshandel, Misshandel,

ej ej ej ej

grov, utomhus mot flicka 15-17 år, obekant med offret grov, utomhus mot flicka 7-14 år, bekant med offret grov, utomhus mot flicka 7-14 år, obekant med offret grov, utomhus mot pojke 15-17 år, bekant med offret

1 1 2 2

Misshandel, ej grov, utomhus mot pojke 15-17 år, obekant med offret Misshandel, ej grov, utomhus mot pojke 7-14 år, bekant med offret Misshandel, ej grov, utomhus mot pojke 7-14 år, obekant med offret

1 3 5

Misshandel, inomhus, mot kvinna 18 år eller äldre, obekant med offret Misshandel, inomhus, mot man 18 år eller äldre, obekant med offret

4 6

Misshandel, utomhus, mot kvinna 18 år eller äldre, bekant med offret

4

Misshandel, utomhus, mot kvinna 18 år eller äldre, obekant med offret Misshandel, utomhus, mot man 18 år eller äldre, bekant med offret Misshandel, utomhus, mot man 18 år eller äldre, obekant med offret Olaga hot mot flicka under 18 år Olaga hot mot grupp Olaga hot mot kvinna 18 år eller äldre Olaga hot mot man 18 år eller äldre Olaga hot mot pojke under 18 år Rån mot privatperson 18 år eller äldre, med skjutvapen, utomhus Rån mot privatperson 18 år eller äldre, utan skjutvapen, utomhus Rån mot privatperson under 18 år, utan skjutvapen, utomhus Våld mot tjänsteman, mot polisman, arbetsoförmögen under kortare tid än ett dygn

4 6 22 3 6 19 18 3 1 3 1 2 171 1161

11


Mjölby kommun Totalt anmälda brott (källa Brå) N o rma lint e rv a ll

N o rma lint e rva ll

Utfall t o m aug 2214

M e d ianv ä rd e 2 0 11

2 0 11

1684

1673

2010

2011

380 330 280 230

2009 18 0 13 0 Jan

Fe b

M ar

Apr

M aj

J un

J ul

A ug

Sep

Okt

No v

De c

Våldsbrott

Skadegörelse

35

120

30

100

25

80 20

60 15

40 10

20 5

0 0 Jan

Fe b

Ma r

Apr

Ma j

J un

J ul

Aug

Sep

Ok t

No v

Jan

De c

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Bostadsinbrott

Stöldbrott 200

25 20

15 0 15

10 0

10 5

50

0 Jan

0 Jan

Fe b

Ma r

Ap r

Ma j

J un

Jul

Aug

Sep

Ok t

No v

De c

Fe b

Ma r

Ap r

Ma j

J un

J ul

Au g

Sep

Ok t

No v

-5

12

De c


Anmälda brott i Mjölby kommun aug 2011

Ärendegrupp klartext Brottskod klartext Totalt Tillgrepps- och skadegörelseb. Fullbordat inbrott i lägenhet 1 Fullbordat tillgrepp av motordrivet fortskaffningsmedel, annat än lastbil, släpfordon, järnvägsvagn eller lastbärare (container eller motsvarande) avsedd för yrkesmässig godsbefordran 2 Klotter (ej kollektivtrafik) 1 Skadegörelse, annan skadegörelse (ej klotter) 12 Skadegörelse, genom brand (även på motorfordon) 1 Skadegörelse, mot stat, kommun, landsting (ej klotter) 14 Skadegörelse, på motorfordon 17 Stöld från cykel 1 Stöld i butik, varuhus, kommersiell utställningslokal 2 Stöld i fabrik, lager, verkstad (ej bilverkstad) 2 Stöld i fritidshus 1 Stöld i garage, bensinstation, bilverkstad 3 Stöld i kafé, konditori, restaurang, näringsställe 6 Stöld i kontor 2 Stöld i källare, vind 3 Stöld i skola, bibliotek, undervisningslokal, förskola, fritidshem 2 Stöld ur eller från motordrivet fordon, släpfordon och husvagn 48 Stöld utan inbrott i fabrik, lager, verkstad 1 Stöld utan inbrott, annan stöld eller snatteri utan inbrott 23 Stöld utan inbrott, fickstöld, stöld ur eller av persedel någon bär med sig, ej mot funktionsnedsatt 6 Stöld utan inbrott, i bostad (lägenhet, villa) ej hos handikappad 1 Stöld utan inbrott, i bostad (lägenhet, villa) hos handikappad 2 Stöld utan inbrott, i butik, varuhus, kommersiell utställningslokal 11 Stöld utan inbrott, i idrotts-, bad- och sportanläggning 2 Stöld utan inbrott, i kafé, konditori, restaurang, näringsställe 3 Stöld utan inbrott, inom campingplats, strandbad 1 Stöld utan inbrott, väskryckning, ej mot funktionsnedsatt 1 Stöld, annan stöld medelst inbrott 8 Tillgrepp av ej motordrivet fortskaffningsmedel, cykel 26 Tillgrepp av lastbil, släpfordon eller lastbärare (container eller motsvarande) avsedd för yrkesmässig godsbefordran 1 Tillgrepp av motordrivet fortskaffningsmedel, försök till biltillgrepp 1 Tillgrepp av motordrivet fortskaffningsmedel, moped 4 Tillgrepp av motordrivet fortskaffningsmedel, motorcykel 2 Övriga brott mot kap 8, egenmäktigt förfarande, självtäkt, olovlig kraftavledning 5 Tillgrepps- och skadegörelseb. Totalt 216 Våldsbrottslighet Fullbordad våldtäkt, grov våldtäkt inomhus mot kvinna 1 Grov misshandel inomhus mot man 18 år eller äldre, bekant men ej i nära relation 2 Hot eller förgripelse mot tjänsteman 2 Misshandel, ej grov, inomhus mot kvinna 18 år eller äldre, bekant men ej i nära relation 1 Misshandel, ej grov, inomhus mot man 18 år eller äldre, bekant men ej i nära relation 1 Misshandel, ej grov, inomhus mot pojke 0-6 år, obekant med offret 1 Misshandel, ej grov, utomhus mot flicka 15-17 år, obekant med offret Misshandel, ej grov, utomhus mot flicka 7-14 år, obekant med offret Misshandel, inomhus, mot man 18 år eller äldre, obekant med offret Misshandel, utomhus, mot kvinna 18 år eller äldre, obekant med offret Misshandel, utomhus, mot man 18 år eller äldre, bekant med offret Misshandel, utomhus, mot man 18 år eller äldre, obekant med offret Olaga hot mot grupp Olaga hot mot kvinna 18 år eller äldre Olaga hot mot man 18 år eller äldre Olaga hot mot pojke under 18 år Rån mot privatperson 18 år eller äldre, utan skjutvapen, utomhus Rån, utan skjutvapen, butiksrån Våld mot tjänsteman, övriga fall än polis eller ordningsvakt Våldsbrottslighet Totalt Totalt

3 1 1 1 1 4 1 5 3 1 1 1 1 32 248

13


Motala kommun Totalt anmälda brott (källa: Brå) N o rma lint e rva ll

N o rma lint e rv a ll

M e d ia nv ärd e 2 0 11

Utfall t o m aug 3173 2785

2817

2010

2011

2 0 11

50 0 4 50 400 3 50 300 2 50

2009

200 Jan

Fe b

M ar

Apr

M aj

J un

J ul

A ug

Sep

Okt

No v

De c

Våldsbrott

Skadegörelse

60

12 0

50

10 0 40

80

30

60

20

40 20

10

0 0

Jan Jan

Fe b

Ma r

Apr

Ma j

J un

J ul

Aug

Sep

Ok t

Nov

Fe b

Ma r

A pr

Ma j

J un

J ul

Aug

S ep

Ok t

Nov

De c

Se p

Okt

Nov

Dec

De c

Bostadsinbrott

Stöldbrott 200

10

8

15 0 6

10 0

4

2

50

0

0

Jan

Jan

Fe b

Ma r

Ap r

Ma j

J un

J ul

Au g

Sep

Ok t

Nov

De c

Fe b

Mar

Ap r

Maj

Jun

Jul

Au g

-2

14


Anmälda brott i Motala kommun aug 2011

Ärendegrupp klartext Brottskod klartext Totalt Tillgrepps- och skadegörelseb. Fullbordat inbrott i villa/radhus 3

Fullbordat tillgrepp av motordrivet fortskaffningsmedel, annat än lastbil, släpfordon, järnvägsvagn eller lastbärare (container eller motsvarande) avsedd för yrkesmässig godsbefordran 2

Försök till inbrott i villa/radhus

2

Klotter (ej kollektivtrafik)

11

Skadegörelse, annan skadegörelse (ej klotter)

20

Skadegörelse, genom brand (även på motorfordon)

2

Skadegörelse, mot stat, kommun, landsting (ej klotter)

7

Skadegörelse, på motorfordon

11

Stöld av båtmotor

5

Stöld av kulturföremål, genom inbrott, från kyrka, museum, hembygdsgård, konsthall, bibliotek och arkiv 1

Stöld av kulturföremål, utan inbrott, från kyrka, museum, hembygdsgård, konsthall, bibliotek och arkiv 1

Stöld i biograf, teater, nöjes-, samlings- och ungdomslokal

2

Stöld i butik, varuhus, kommersiell utställningslokal

4

Stöld i fabrik, lager, verkstad (ej bilverkstad)

1

Stöld i garage, bensinstation, bilverkstad

2

Stöld i idrotts-, bad- och sportanläggning

2

Stöld i kafé, konditori, restaurang, näringsställe

1

Stöld i kiosk, automat, skyltskåp

2

Stöld i källare, vind

8

Stöld i läkar- eller tandläkarpraktik, sjukhus

1

Stöld i skola, bibliotek, undervisningslokal, förskola, fritidshem

5

Stöld på byggplats, i bod (tillfällig barack, vagn o.d.)

2

Stöld under övrig yrkesmässig transport (dock ej fickstöld eller yrkesmässig godsbefodran) 1

Stöld ur eller från motordrivet fordon, släpfordon och husvagn

11

Stöld ur och från båt (ej båtmotor)

2

Stöld utan inbrott i fabrik, lager, verkstad

1

Stöld utan inbrott på byggplats, i bod, (tillfällig barack, vagn o.d.)

1

Stöld utan inbrott, annan stöld eller snatteri utan inbrott

12

Stöld utan inbrott, fickstöld, stöld ur eller av persedel någon bär med sig, ej mot funktionsnedsatt 3

Stöld utan inbrott, i butik, varuhus, kommersiell utställningslokal

12

Stöld utan inbrott, i kafé, konditori, restaurang, näringsställe

3

Stöld utan inbrott, inom campingplats, strandbad

2

Stöld, annan stöld medelst inbrott

6

Tillgrepp av ej motordrivet fortskaffningsmedel, cykel

26

Tillgrepp av lastbil, släpfordon eller lastbärare (container eller motsvarande) avsedd för yrkesmässig godsbefordran 1

Tillgrepp av motordrivet fortskaffningsmedel, annat (bl.a. snöskoter)

1

Tillgrepp av motordrivet fortskaffningsmedel, båt

6

Tillgrepp av motordrivet fortskaffningsmedel, moped

4

Tillgrepp av motordrivet fortskaffningsmedel, motorcykel

2

Övriga brott mot kap 8, egenmäktigt förfarande, självtäkt, olovlig kraftavledning 2

Tillgrepps- och skadegörelseb. Totalt

191

15


Våldsbrottslighet

Fullbordad våldtäkt, grov våldtäkt inomhus mot flicka under 15 år Grov fridskränkning mot flicka under 18 år Grov kvinnofridskränkning Hot eller förgripelse mot tjänsteman Misshandel grov, inomhus, mot kvinna 18 år eller äldre, obekant med offret Misshandel, ej grov, inomhus mot kvinna 18 år eller äldre i nära relation Misshandel, ej grov, inomhus mot kvinna 18 år eller äldre, bekant men ej i nära relation Misshandel, ej grov, inomhus mot man 18 år eller äldre, bekant men ej i nära relation Misshandel, ej grov, utomhus mot flicka 15-17 år, bekant med offret Misshandel, ej grov, utomhus mot flicka 7-14 år, obekant med offret

2 1 1

Misshandel, ej grov, utomhus mot pojke 15-17 år, obekant med offret Misshandel, ej grov, utomhus mot pojke 7-14 år, obekant med offret

1 1

Misshandel, inomhus, mot kvinna 18 år eller äldre, obekant med offret Misshandel, inomhus, mot man 18 år eller äldre, obekant med offret

2 2

Misshandel, utomhus, mot kvinna 18 år eller äldre, bekant med offret

2

Misshandel, utomhus, mot kvinna 18 år eller äldre, obekant med offret Misshandel, utomhus, mot man 18 år eller äldre, bekant med offret Misshandel, utomhus, mot man 18 år eller äldre, obekant med offret Olaga hot mot flicka under 18 år Olaga hot mot kvinna 18 år eller äldre Olaga hot mot man 18 år eller äldre Olaga hot mot pojke under 18 år Våld mot tjänsteman, övriga fall än polis eller ordningsvakt Våldsbrottslighet Totalt Totalt

1 1 1 3 1 6 2

3 1 9 3 7 7 1 1 59 250

16


Utfall t o m aug

Norrköping kommun

Totalt anmälda brott

(källa Brå) N o rma lint e rv a ll

N o rma li nt e rv a l l

12248

M e d i a nv ä rd e 2 0 11

11890

11310

2 0 11

19 0 0 18 0 0 17 0 0 16 0 0 15 0 0 14 0 0 13 0 0 12 0 0 110 0 10 0 0 Ja n

Fe b

M ar

Apr

M aj

J un

J ul

A ug

Sep

Okt

No v

2009

Dec

Våldsbrott

2010

2011

Skadegörelse

240

250

220 200

200

18 0 16 0

15 0

14 0 12 0

10 0

10 0

50

80 60

Jan Jan

Fe b

Ma r

Apr

Ma j

J un

Jul

Aug

Sep

Okt

No v

Fe b

Ma r

Ap r

Ma j

J un

J ul

Au g

S ep

Okt

No v

De c

Aug

Sep

Ok t

No v

De c

De c

Bostadsinbrott

Stöldbrott 800

30

750

25

700 20

650 600

15

550

10

500

5

450 0

400 Jan

Fe b

Ma r

Apr

Ma j

J un

J ul

Aug

Sep

Ok t

No v

De c

Jan

Fe b

Ma r

Apr

Ma j

J un

J ul

17


Anmälda brott i Norrköping kommun aug 2011

Ärendegrupp klartext Brottskod klartext Totalt Tillgrepps- och skadegörelseb. Fullbordat inbrott i lägenhet 1 Fullbordat inbrott i villa/radhus 9 Fullbordat tillgrepp av motordrivet fortskaffningsmedel, annat än lastbil, släpfordon, järnvägsvagn eller lastbärare (container eller motsvarande) avsedd för yrkesmässig godsbefordran 11 Försök till inbrott i lägenhet 2 Klotter (ej kollektivtrafik) 10 Skadegörelse, annan skadegörelse (ej klotter) 39 Skadegörelse, genom brand (även på motorfordon) 5 Skadegörelse, mot stat, kommun, landsting (ej klotter) 32 Skadegörelse, på motorfordon 59 Stöld av båtmotor 4 Stöld från cykel 2 Stöld i biograf, teater, nöjes-, samlings- och ungdomslokal 1 Stöld i butik, varuhus, kommersiell utställningslokal 4 Stöld i fabrik, lager, verkstad (ej bilverkstad) 1 Stöld i fritidshus 3 Stöld i garage, bensinstation, bilverkstad 2 Stöld i hotell, pensionat o.d. 2 Stöld i idrotts-, bad- och sportanläggning 2 Stöld i kafé, konditori, restaurang, näringsställe 6 Stöld i kiosk, automat, skyltskåp 10 Stöld i kontor 5 Stöld i källare, vind 25 Stöld i skola, bibliotek, undervisningslokal, förskola, fritidshem 5 Stöld på byggplats, i bod (tillfällig barack, vagn o.d.) 2 Stöld ur eller från motordrivet fordon, släpfordon och husvagn 93 Stöld ur och från båt (ej båtmotor) 1 Stöld utan inbrott i fabrik, lager, verkstad 3 Stöld utan inbrott på byggplats, i bod, (tillfällig barack, vagn o.d.) 2 Stöld utan inbrott, annan stöld eller snatteri utan inbrott 63 Stöld utan inbrott, fickstöld, stöld ur eller av persedel någon bär med sig, ej mot funktionsnedsatt 59 Stöld utan inbrott, fickstöld, stöld ur eller av persedel någon bär med sig, mot funktionsnedsatt 8 Stöld utan inbrott, i biograf, teater, nöjes-, samlings- och ungdomslokal 1 Stöld utan inbrott, i bostad (lägenhet, villa) ej hos handikappad 13 Stöld utan inbrott, i bostad (lägenhet, villa) hos handikappad 8 Stöld utan inbrott, i butik, varuhus, kommersiell utställningslokal 87 Stöld utan inbrott, i hotell, pensionat o.d. 2 Stöld utan inbrott, i idrotts-, bad- och sportanläggning 10 Stöld utan inbrott, i kafé, konditori, restaurang, näringsställe 6 Stöld utan inbrott, i källare, vind 1 Stöld utan inbrott, i skola, bibliotek, undervisningslokal, förskola, fritidshem 5 Stöld, annan stöld medelst inbrott 10 Stöld, av skjutvapen, övrig stöld av skjutvapen, ammunition och sprängämnen 1 Tillgrepp av ej motordrivet fortskaffningsmedel, båt 1 Tillgrepp av ej motordrivet fortskaffningsmedel, cykel 127 Tillgrepp av motordrivet fortskaffningsmedel, annat (bl.a. snöskoter) 5 Tillgrepp av motordrivet fortskaffningsmedel, försök till biltillgrepp 8 Tillgrepp av motordrivet fortskaffningsmedel, moped 32 Tillgrepp av motordrivet fortskaffningsmedel, motorcykel 4 Övriga brott mot kap 8, egenmäktigt förfarande, självtäkt, olovlig kraftavledning 27 Tillgrepps- och skadegörelseb. Totalt 819

18


Våldsbrottslighet

Våldsbrottslighet Totalt Totalt

Fullbordad våldtäkt, grov våldtäkt inomhus mot flicka under 15 år Fullbordad våldtäkt, grov våldtäkt inomhus mot kvinna Fullbordad våldtäkt, grov våldtäkt utomhus mot kvinna Grov misshandel inomhus mot kvinna 18 år eller äldre i nära relation Grov misshandel inomhus mot man 18 år eller äldre i nära relation Grov misshandel inomhus mot man 18 år eller äldre, bekant men ej i nära relation Hot eller förgripelse mot tjänsteman Misshandel grov, utomhus, mot man 18 år eller äldre, bekant med offret Misshandel grov, utomhus, mot man 18 år eller äldre, obekant med offret Misshandel, ej grov, inomhus mot flicka 0-6 år, bekant med offret

1 2 1 1 1

Misshandel, ej grov, inomhus mot flicka 15-17 år, obekant med offret Misshandel, ej grov, inomhus mot kvinna 18 år eller äldre i nära relation Misshandel, ej grov, inomhus mot kvinna 18 år eller äldre, bekant men ej i nära relation

1

1 8 1 6 3

14 3

Misshandel, ej grov, inomhus mot man 18 år eller äldre i nära relation Misshandel, ej grov, inomhus mot man 18 år eller äldre, bekant men ej i nära relation Misshandel, ej grov, inomhus mot pojke 0-6 år, bekant med offret Misshandel, ej grov, inomhus mot pojke 15-17 år, bekant med offret Misshandel, ej grov, inomhus mot pojke 7-14 år, bekant med offret

3 9 4 3 1

Misshandel, ej grov, utomhus mot flicka 15-17 år, obekant med offret Misshandel, ej grov, utomhus mot pojke 15-17 år, bekant med offret

1 6

Misshandel, ej grov, utomhus mot pojke 15-17 år, obekant med offret Misshandel, ej grov, utomhus mot pojke 7-14 år, bekant med offret Misshandel, ej grov, utomhus mot pojke 7-14 år, obekant med offret

1 1 2

Misshandel, inomhus, mot kvinna 18 år eller äldre, obekant med offret Misshandel, inomhus, mot man 18 år eller äldre, obekant med offret

3 8

Misshandel, utomhus, mot kvinna 18 år eller äldre, bekant med offret

8

Misshandel, utomhus, mot kvinna 18 år eller äldre, obekant med offret Misshandel, utomhus, mot man 18 år eller äldre, bekant med offret Misshandel, utomhus, mot man 18 år eller äldre, obekant med offret Olaga hot mot flicka under 18 år Olaga hot mot grupp Olaga hot mot kvinna 18 år eller äldre Olaga hot mot man 18 år eller äldre Olaga hot mot pojke under 18 år Rån mot privatperson 18 år eller äldre, utan skjutvapen, inomhus Rån mot privatperson 18 år eller äldre, utan skjutvapen, utomhus Rån mot privatperson under 18 år, utan skjutvapen, inomhus Rån mot privatperson under 18 år, utan skjutvapen, utomhus Rån, utan skjutvapen, övrigt rån Våld mot tjänsteman, mot polisman, arbetsoförmögen under kortare tid än ett dygn Våld mot tjänsteman, övriga fall än polis eller ordningsvakt

5 13 24 2 5 17 28 8 1 12 1 2 2 1 2 216 1035

19


Utfall t o m aug

Söderköping kommun Totalt anmälda brott (källa: Brå)

583

586

2010

2011

495 N o rma lint e rva ll

N o rma lint e rv a ll

M e d ia nv ärd e 2 0 11

2 0 11

12 0 10 0 80 60 40 20

2009

0 Jan

Fe b

Ma r

A pr

Ma j

J un

Jul

Aug

Sep

Ok t

Nov

De c

Våldsbrott

Skadegörelse

12

30

10

25

8

20 6

15

4

10

2

5 0

0

Jan

Fe b

Ma r

Apr

Ma j

J un

J ul

Aug

Sep

Ok t

No v

Jan

De c

Fe b

Ma r

Ap r

Ma j

J un

J ul

Aug

Sep

Ok t

No v

De c

Aug

Sep

Ok t

No v

De c

- 2

Bostadsinbrott

Stöldbrott 5

60 50 40 30 20 10 0

4 3 2 1 0 Jan

Jan

Fe b

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

No v

De c

Fe b

Ma r

Ap r

Ma j

J un

J ul

-1

20


Anmälda brott i Söderköping kommun aug 2011

Ärendegrupp klartext Brottskod klartext Tillgrepps- och skadegörelseb. Fullbordat inbrott i villa/radhus Försök till inbrott i villa/radhus Skadegörelse, annan skadegörelse (ej klotter) Skadegörelse, på motorfordon Stöld i fabrik, lager, verkstad (ej bilverkstad) Stöld i fritidshus Stöld i idrotts-, bad- och sportanläggning Stöld i kafé, konditori, restaurang, näringsställe Stöld i kiosk, automat, skyltskåp Stöld i källare, vind Stöld på byggplats, i bod (tillfällig barack, vagn o.d.) Stöld ur eller från motordrivet fordon, släpfordon och husvagn Stöld utan inbrott, annan stöld eller snatteri utan inbrott Stöld utan inbrott, fickstöld, stöld ur eller av persedel någon bär med sig, ej mot funktionsnedsatt Stöld utan inbrott, fickstöld, stöld ur eller av persedel någon bär med sig, mot funktionsnedsatt Stöld utan inbrott, i bostad (lägenhet, villa) ej hos handikappad Stöld utan inbrott, i butik, varuhus, kommersiell utställningslokal Stöld utan inbrott, i idrotts-, bad- och sportanläggning Stöld utan inbrott, i kafé, konditori, restaurang, näringsställe Stöld, annan stöld medelst inbrott Tillgrepp av ej motordrivet fortskaffningsmedel, cykel Tillgrepp av motordrivet fortskaffningsmedel, moped Övriga brott mot kap 8, egenmäktigt förfarande, självtäkt, olovlig kraftavledning Tillgrepps- och skadegörelseb. Totalt Våldsbrottslighet Misshandel, ej grov, inomhus mot flicka 15-17 år, bekant med offret Misshandel, ej grov, inomhus mot kvinna 18 år eller äldre i nära relation Misshandel, ej grov, inomhus mot pojke 15-17 år, bekant med offret Misshandel, ej grov, utomhus mot flicka 7-14 år, obekant med offret Misshandel, ej grov, utomhus mot pojke 15-17 år, bekant med offret

Totalt 1 1 4 2 1 2 1 2 1 1 2 5 1

Misshandel, utomhus, mot kvinna 18 år eller äldre, bekant med offret

1

Misshandel, utomhus, mot kvinna 18 år eller äldre, obekant med offret Misshandel, utomhus, mot man 18 år eller äldre, obekant med offret Olaga hot mot flicka under 18 år Olaga hot mot grupp Olaga hot mot kvinna 18 år eller äldre Olaga hot mot man 18 år eller äldre Våldsbrottslighet Totalt Totalt

2 1 4 3 1 2 2 3 1 1 44 1 3 1 1 1

1 2 1 2 5 2 21 65

21


Utfall t o m aug

Vadstena kommun Totalt anmälda brott (källa: Brå)

480 N o rma lint e rv a ll

N o rma lint e rva ll

M e d i anv ä rd e 2 0 11

2 0 10

387

355

90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Jan

Fe b

M ar

Ap r

M aj

Jun

J ul

A ug

Sep

O kt

No v

2009

De c

Våldsbrott

2010

2011

Skadegörelse

16 14

20

12

15

10 8

10

6

5

4 2

0

0 -2

Jan

Fe b

Ma r

Ap r

Ma j

J un

J ul

A ug

Sep

Ok t

No v

Jan

De c

Fe b

Ma r

Ap r

45

8

40

7

35

6

30

5

25

4

20

3

15

2

10

1

5

0 -1

0 Fe b

Ma r

Ap r

Ma j

Jun

J un

J ul

Au g

Sep

Ok t

No v

De c

Aug

Sep

Ok t

No v

De c

Bostadsinbrott

Stöldbrott

Jan

Ma j

J ul

Au g

Sep

Ok t

No v

De c

Jan

Fe b

Ma r

Apr

Ma j

J un

J ul

-2

22


Anmälda brott i Vadstena kommun aug 2011

Ärendegrupp klartext Brottskod klartext Totalt Tillgrepps- och skadegörelseb. Fullbordat inbrott i villa/radhus 1 Fullbordat tillgrepp av motordrivet fortskaffningsmedel, annat än lastbil, släpfordon, järnvägsvagn eller lastbärare (container eller motsvarande) avsedd för yrkesmässig godsbefordran 1 Skadegörelse, annan skadegörelse (ej klotter) 2 Skadegörelse, på motorfordon 3 Stöld av båtmotor 1 Stöld ur eller från motordrivet fordon, släpfordon och husvagn 2 Stöld utan inbrott, annan stöld eller snatteri utan inbrott 6 Stöld utan inbrott, fickstöld, stöld ur eller av persedel någon bär med sig, ej mot funktionsnedsatt 1 Stöld utan inbrott, i bostad (lägenhet, villa) ej hos handikappad 2 Stöld utan inbrott, i butik, varuhus, kommersiell utställningslokal 1 Stöld, annan stöld medelst inbrott 2 Tillgrepp av ej motordrivet fortskaffningsmedel, cykel 6 Tillgrepp av motordrivet fortskaffningsmedel, moped 1 Övriga brott mot kap 8, egenmäktigt förfarande, självtäkt, olovlig kraftavledning 2 Tillgrepps- och skadegörelseb. Totalt 31 Våldsbrottslighet Misshandel, utomhus, mot man 18 år eller äldre, bekant med offret 1 Våldsbrottslighet Totalt 1 Totalt 32

23


Valdemarsvik kommun Totalt anmälda brott (källa: Brå)

Utfall t o m aug 373

N o rma lint e rv a ll

N o rma lint e rva ll

M e d i anv ä rd e 2 0 11

2 0 11

10 0

363

90 80

357

70 60 50 40 30 20 10

2009

0

Ja n

Fe b

M ar

Ap r

M aj

Jun

Jul

A ug

S ep

Okt

No v

2010

2011

D e c

Våldsbrott

Skadegörelse

18

16

15

14

12

10

10

8

5

6 4

0

2

Jan

0 - 2

Fe b

Ma r

Apr

Ma j

J un

J ul

Aug

Sep

Ok t

No v

De c

- 5

Jan

Fe b

Ma r

Apr

Ma j

Jun

J ul

Aug

Sep

Ok t

No v

De c

Bostadsinbrott

Stöldbrott 5

45 40

4

35 3

30 25

2

20 15

1

10 5

0 Jan

0 Jan

Fe b

Ma r

Ap r

Ma j

J un

J ul

Aug

Sep

Ok t

Nov

De c

Fe b

Ma r

Apr

Ma j

J un

J ul

Aug

S ep

Ok t

No v

-1

24

De c


Anmälda brott i Valdemarsvik kommun aug 2011

Ärendegrupp klartext Brottskod klartext Tillgrepps- och skadegörelseb. Fullbordat inbrott i villa/radhus Fullbordat tillgrepp av motordrivet fortskaffningsmedel, annat än lastbil, släpfordon, järnvägsvagn eller lastbärare (container eller motsvarande) avsedd för yrkesmässig godsbefordran Skadegörelse, mot stat, kommun, landsting (ej klotter) Skadegörelse, på motorfordon Stöld av båtmotor Stöld i kontor Stöld ur och från båt (ej båtmotor) Stöld utan inbrott, i bostad (lägenhet, villa) ej hos handikappad Stöld utan inbrott, i butik, varuhus, kommersiell utställningslokal Stöld utan inbrott, i kafé, konditori, restaurang, näringsställe Stöld utan inbrott, i skola, bibliotek, undervisningslokal, förskola, fritidshem Stöld utan inbrott, inom campingplats, strandbad Stöld, annan stöld medelst inbrott Tillgrepp av ej motordrivet fortskaffningsmedel, cykel Tillgrepp av motordrivet fortskaffningsmedel, försök till biltillgrepp Tillgrepps- och skadegörelseb. Totalt Våldsbrottslighet Olaga hot mot man 18 år eller äldre Våldsbrottslighet Totalt Totalt

Totalt 1

1 2 1 4 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 25 1 1 26

25


Utfall t o m aug

Ydre kommun Totalt anmälda brott (källa: Brå) N o rma lint e rva ll

N o rma lint e rv a ll

138 122

M e d ia nvä rd e 2 0 11

103

2 0 11

40 35 30 25 20 15 10

2009

5

2010

2011

0 Jan

Fe b

M ar

Ap r

M aj

Jun

J ul

A ug

Sep

O kt

No v

De c

Våldsbrott

Skadegörelse

5

5

4

4

3

3 2

2

1

1

0

0 J a n

Fe b

Ma r

A p r

Ma j

J u n

J u l

Au g

S e p

Ok t

No v

De c

-1

J an

Fe b

Ma r

A pr

Ma j

Jun

Jul

Aug

Sep

Ok t

Nov

De c

-1

Bostadsinbrott

Stöldbrott 25

3 3

20

2

15

2 1

10

1

5

0 -1

0 J an

Fe b

Ma r

Apr

Ma j

J un

J ul

Aug

Sep

Ok t

Nov

De c

Jan

Fe b

Ma r

Apr

Ma j

J un

J ul

Aug

Sep

Ok t

Nov

-1

26

De c


Anmälda brott i Ydre kommun aug 2011

Ärendegrupp klartext Brottskod klartext Tillgrepps- och skadegörelseb. Skadegörelse, annan skadegörelse (ej klotter) Stöld ur eller från motordrivet fordon, släpfordon och husvagn Stöld utan inbrott, annan stöld eller snatteri utan inbrott Stöld utan inbrott, i bostad (lägenhet, villa) hos handikappad Tillgrepps- och skadegörelseb. Totalt Försök till mord eller dråp med användning av skjutvapen mot Våldsbrottslighet man Våldsbrottslighet Totalt Totalt

Totalt 1 2 1 1 5 1 1 6

27


Utfall t o m aug

Åtvidaberg kommun Totalt anmälda brott (källa: Brå)

481 412 N o rma lint e rv a ll

N o rma lint e rva ll

M e d i anv ä rd e 2 0 11

2 0 11

385

12 0 10 0 80 60 40 20

2009

0 Ja n

Fe b

M ar

Ap r

M aj

Jun

Jul

A ug

S ep

Okt

No v

2010

2011

De c

Våldsbrott

Skadegörelse

12 10

25

8

20

6

15 10

4

5

2

0

0 Jan

Fe b

Ma r

A pr

Ma j

Jun

Jul

Au g

S ep

Okt

Nov

Jan

De c

Fe b

Ma r

Apr

Ma j

J un

J ul

Aug

S ep

Ok t

No v

Aug

Sep

Ok t

No v

De c

-2

Bostadsinbrott

Stöldbrott 45

7

40

6

35

5

30 25

4

20

3

15

2

10

1

5

0

0 Jan

Fe b

Ma r

Apr

Ma j

J un

Jul

Au g

S ep

Ok t

Nov

De c

-1

J an

Fe b

Ma r

Ap r

Ma j

J un

J ul

28

De c


Anmälda brott i Åtvidaberg kommun aug 2011

Ärendegrupp klartext Brottskod klartext Totalt Tillgrepps- och skadegörelseb. Fullbordat inbrott i villa/radhus 1 Skadegörelse, annan skadegörelse (ej klotter) 4 Skadegörelse, mot stat, kommun, landsting (ej klotter) 1 Skadegörelse, på motorfordon 2 Stöld från cykel 1 Stöld i kiosk, automat, skyltskåp 2 Stöld ur eller från motordrivet fordon, släpfordon och husvagn 3 Stöld utan inbrott på byggplats, i bod, (tillfällig barack, vagn o.d.) 1 Stöld utan inbrott, annan stöld eller snatteri utan inbrott 4 Stöld utan inbrott, i butik, varuhus, kommersiell utställningslokal 1 Stöld, annan stöld medelst inbrott 1 Tillgrepp av ej motordrivet fortskaffningsmedel, cykel 5 Tillgrepp av motordrivet fortskaffningsmedel, moped 1 Tillgrepps- och skadegörelseb. Totalt 27 Misshandel, ej grov, inomhus mot flicka 15-17 år, bekant med Våldsbrottslighet offret 1 Misshandel, utomhus, mot kvinna 18 år eller äldre, bekant med offret 2 Olaga hot mot kvinna 18 år eller äldre 2 Rån, utan skjutvapen, övrigt rån 1 Våldsbrottslighet Totalt 6 Totalt 33

29


Ödeshög kommun Totalt anmälda brott (källa: Brå)

Utfall t o m aug 365

N o rma li nt e rv al l

N o rma lint e rva ll

M e d ia nv ä rd e 2 0 11

328

288

2 0 11

70 60 50 40 30 20 10

2009

0 J an

Fe b

M ar

Apr

Maj

Jun

J ul

A ug

Sep

Okt

No v

2010

2011

Dec

Skadegörelse

Våldsbrott 10

14

8

12

6

10

4

8 6

2

4 2

0 Jan

Fe b

Ma r

Apr

Ma j

J un

J ul

Aug

Sep

Ok t

No v

De c

0

-2

Jan

Feb

Mar

Apr

M aj

Jun

Jul

A ug

S ep

Okt

No v

De c

Au g

Sep

Ok t

Nov

De c

Bostadsinbrott

Stöldbrott 40

5

35

4

30 25

3

20

2

15 1

10 5

0 Jan

0 J an

Fe b

Ma r

A pr

Ma j

J un

J ul

A ug

S ep

Okt

Nov

De c

Fe b

Ma r

Ap r

Ma j

J un

Jul

-1

30


Anmälda brott i Ödeshög kommun aug 2011

Ärendegrupp klartext

Brottskod klartext

Fullbordat tillgrepp av motordrivet fortskaffningsmedel, annat än lastbil, släpfordon, järnvägsvagn eller lastbärare (container Tillgrepps- och skadegörelseb. eller motsvarande) avsedd för yrkesmässig godsbefordran Klotter (ej kollektivtrafik) Skadegörelse, annan skadegörelse (ej klotter) Skadegörelse, på motorfordon Stöld i hotell, pensionat o.d. Stöld i kafé, konditori, restaurang, näringsställe Stöld ur eller från lastbil, släpfordon eller lastbärare (container eller motsvarande) avsedd för yrkesmässig godsbefordran Stöld ur eller från motordrivet fordon, släpfordon och husvagn Stöld utan inbrott på byggplats, i bod, (tillfällig barack, vagn o.d.) Stöld utan inbrott, annan stöld eller snatteri utan inbrott Stöld utan inbrott, i butik, varuhus, kommersiell utställningslokal Stöld utan inbrott, i kafé, konditori, restaurang, näringsställe Stöld, annan stöld medelst inbrott Tillgrepp av ej motordrivet fortskaffningsmedel, cykel Övriga brott mot kap 8, egenmäktigt förfarande, självtäkt, olovlig kraftavledning Tillgrepps- och skadegörelseb. Totalt Misshandel grov, utomhus, mot man 18 år eller äldre, bekant Våldsbrottslighet med offret Misshandel, utomhus, mot man 18 år eller äldre, bekant med offret Misshandel, utomhus, mot man 18 år eller äldre, obekant med offret Olaga hot mot man 18 år eller äldre Våldsbrottslighet Totalt Totalt

Totalt

1 1 3 8 1 1

1 2 1 2 2 1 2 1 1 28 1 1 1 2 5 33

31

Kommunvis uppföljning avanmälda brott  

Kommunvis uppföljning av anmälda brott för tiden 2011-01-01-2011-08-31

Advertisement