Page 1

Časopis pre spoločenstvá Združenia mariánskej mládeže

3 / 2006 príspevok 20,- Sk


ĽUDIA AKO MY

Sv. Ján Krstiteľ de la Salle

Sv. Ján Krstiteľ de la Salle sa narodil 30. apríla 1651 v Remeši. Pochádzal z významnej šľachtickej rodiny. Jeho rodičia za najväčšiu starosť považovali chrániť kresťanský charakter rodiny. Ján už ako dieťa rád staval kaplnky, oltáriky, hrával sa na kňaza. Ako osemročný sa stal spevákom v kostole a desaťročný navštevoval prednášky vyššieho učilišťa pri Univerzite v Remeši. Horlivosť, s akou sa venoval učeniu, neškodila jeho zbožnosti, preto ho rodičia v nej podporovali. Ako jedenásťročný sa stal klerikom. Skôr, ako vstúpil do kňazského seminára, na prianie kancelára remešskej univerzity, Petra Dozeta, vymenovali ani nie šestnásťročného Jána za kanonika slávnej remešskej katedrály. S týmto miestom boli spojené značné príjmy a neveľké povinnosti, čo mohlo mladého človeka ľahko zviesť k pohodlnému a ľahtikárskemu životu. Ale Ján nestratil nič zo svojej skromnosti. Pokračoval v štúdiu, dokončil gymnázium i dvojročný kurz filozofie a po výborne zloženej skúške sa stal v r. 1669 doktorom filozofie. Prijal nižšie svätenia a o rok nato vstúpil do kňazského seminára v Paríži. Keď mu v r. 1672 umreli rodičia, stal sa hlavou rodiny - musel sa vrátiť domov a venovať sa výchove mladších súrodencov. Tak ich nabádal k nábožnému životu, že dvaja z jeho bratov sa stali kňazmi a jedna sestra rehoľníčkou. Nemožno sa diviť, že Ján v týchto starostiach o rodinu zapochyboval o svojom kňazskom povolaní. V tejto neistote a tiesni sa obrátil k Bohu. Vykonal si osemdňové duchovné cvičenia, ktoré mu objasnili kňazské povolanie. Bol v období pre mladého človeka najťažšom. Vedel, že nad pokušeniami nezvíťazí bez tuhého boja, v ktorom zbraňami mu boli pôst a skracovanie spánku. S Božou pomocou neskoršie pokračoval v štúdiu teológie na fakulte v Remeši a na Bielu sobotu v r. 1678 bol vysvätený za kňaza. Ján so žiaľom pozoroval opustenú, chudobnú mládež, potulujúcu sa bez cieľa a bez opatery, mal možnosť poznávať jej mravnú úbohosť. Najmä táto mravná bieda mládeže ho pohla k myšlienke založiť pre ňu spoločnosť učiteľov, ktorí by sa venovali mládeži s celou dušou a s otcovským porozumením. Preto s pomocou príbuznej založil školu pre chlapcov v Remeši. Ján prenajal za svoje peniaze pre učiteľov osobitný dom blízko svojho, aby ich mohol častejšie navštevovať a posielať im jedlo. Keď učiteľom vypršala nájomná zmluva v ich dome, Ján ich prijal do svojho domu, čím naznačil, že to, čo dosiaľ robil iba príležitostne ako vedľajšie zamestnanie, od toho dňa prijíma za svoju hlavnú úlohu. Vtedy sa tiež rozhodol zrieknuť svojho kanonického miesta i príjmov z neho plynúcich a aj dedičstva po rodičoch. Svoj majetok neurčil pre svoje školy, ale rozdal ho chudobným a žil potom z almužny. Márne ho priatelia i sám arcibiskup odhovárali. Ján odpovedal: „Ako môžem odporúčať chudobu, keď sám nebudem chudobný?“ Čoskoro sa k nemu pridalo niekoľko mladíkov a bezplatne vyučovali a vychovávali chudobných chlapcov. Ján pomaly pripravoval premenu združenia na riadnu cirkevnú spoločnosť. Po mnohých modlitbách a dlhom uvažovaní spoznal, že nová spoločnosť lepšie splní svoje úlohy, keď sa bude skladať iba z laikov, rehoľných bratov, a nie z kňazov. Sám sa preto ako kňaz nechcel stať predstaveným. Až na veľké naliehanie svojich bratov a cirkevných predstaviteľov prevzal vedenie novej spoločnosti, a to najmä duchovné. Neskôr im Ján navrhol spoločné rúcho podľa rúcha francúzskych svetských kňazov a nazval ich Bratia kresťanských škôl, alebo, ako ich poznáme u nás, Školskí bratia. O rok neskôr zriadil v Remeši prvý učiteľský seminár na vzdelanie vidieckych učiteľov. Rok nato bol zriadený druhý taký ústav v Paríži. Žiakov doň prijímali zadarmo a viedol ho sám šľachetný zakladateľ. Obyčajne tam bolo okolo tridsať žiakov, ktorí sa potom rozišli po dedinách a učili tam. Chlapci sa učili čítať, písať, kresliť, spievať a tiež spôsob, metódu, ako tieto predmety vyučovať. Ján bol otcom a bratom svojich duchovných synov a spolupracovníkov, staral sa o nich s nevšednou láskou, najmenej o seba. Nežiadal ani nepredpisoval svojim spolubratom nijaké mimoriadne pôsty a kajúce skutky, no sám bičoval svoje telo, často sa postil a pod kňazským rúchom nosieval tvrdý kajúcnický pás, aby si z neba vyprosil požehnanie pre svoje dielo. Jeho život sa čím ďalej, tým viac stával životom modlitby. Rád opakoval, že ten, čo sa veľa modlí, urobí dvakrát toľko. Niekedy sa utiahol na celý deň, ba aj na týždne do kláštora. A jeho modlitba mala zázračnú moc, ktorá sa zjavne ukázala vo viacerých prípadoch uzdravení na tele, a najmä pri polepšení a obrátení hriešnikov. Školy bratov, pôvodne obmedzené len na hranice jedného biskupstva, remešského, sa rýchlo šírili aj inde. Zomrel na Veľký piatok, 7. apríla 1719 v Saint-Yon pri Rouene .Ešte v tú noc sa zbožne pomodlil modlitbu Mária, Matka milosti - touto modlitbou od malička končil svoju večernú pobožnosť, pretože si veľmi ctil Pannu Máriu. Pochovali ho v Rouene na Bielu sobou večer za obrovskej účasti kňazov, rádových osôb i laikov. Pápež Lev XIII. ho 19. februára 1888 vyhlásil za blahoslaveného a 24. mája 1900 za svätého.

Fiona

2


ÚVODNÍK Milí mladí priatelia, vedúci a animátori, drahé sestry animujúce spoločenstvá ZMM, všetkých vás srdečne pozdravujem prostredníctvom tohto môjho prvého úvodníka v našom (in)formačnom časopise Lúče. Na začiatku vám chcem poďakovať za všetku pomoc, apoštolát, modlitby i obety v prospech detí a mládeže v našom Združení. Osobitne ďakujem sestre Margite, P. Pavlovi i bývalým členom Národného výboru za ich doterajšiu činnosť, ktorú urobili a „vyorali“ na tomto Máriinom poli. Tiež moja vďaka patrí našim predstaveným, kňazom Misijnej spoločnosti, ako aj všetkým priateľom a dobrodincom, cez ktorých nám Boh dáva pocítiť svoju lásku, pomoc, pochopenie i štedrosť. Priznám sa, že pracovať v ZMM je pre mňa veľkým darom a milosťou. Jednak preto, že Združenie je dielom Panny Márie, ktorá si ho priala, a ja môžem byť v tomto diele aspoň nepatrným nástrojom, ako aj preto, že práca s deťmi a mládežou prináša veľa radosti do môjho osobného života, radosť hlavne z toho, že deťom i mladým sa podáva pravda, pravda o Bohu, o živote, o pravom šťastí a prostriedkoch, ako k tomuto šťastiu prísť. 2. mája uplynulo 200 rokov od narodenia našej „malej“ svätice, sestry Kataríny Labouré. Je to pre nás výzva zamyslieť sa nad jej jednoduchým, a pritom tak úžasným životom. Skúsme si priblížiť jej úprimnosť, lásku, dôveru k Bohu a k Nebeskej Matke. Zoe denne dokazovala svoju vernosť voči Bohu a Márii. Dokážme to i my, mladí priatelia, že to s Ježišom a Máriou myslíme naozaj vážne. Milujme ich viac ako seba,

svojich priateľov, módu, viac ako vlastné pohodlie. Ale nezabudnime pripojiť k tejto našej láske aj konkrétne skutky voči našim blížnym. Pretože Boh i naše spoločenstvá potrebuje čistých, pokorných, poslušných a milujúcich mladých, ktorí sa nehanbia žiť Evanjelium radikálne. Potrebujeme mladých, ktorí nie sú zviazaní nepriaznivými ľudskými ohľadmi či zosmiešňovaním. Prežívame mesiac máj, ktorý zvláštnym spôsobom patrí našej Matke. Darujme jej v tieto dni viac ako inokedy našu lásku a pozornosť tak, ako to robievala Zoe. Určite i jej bolo niekedy ťažké vstať skoro ráno o štvrtej hodine, prať, variť, tri kilometre chodiť na svätú omšu za každého počasia, pomáhať chudobným, prijať nepochopenie, poníženie... Ale premohla sa, a tým aj nám dosvedčila, že to ide, že to všetko sa dá zvládnuť, ak na prvé miesto vo svojom živote dáme Boha. Preto buďme tým, čím máme byť, buďme vernými deťmi MÁRIE. A keď sa nám to niekedy predsa nepodarí, poprosme ju o silu vstať z našich zlyhaní, a opäť nanovo kráčať za Kristom, jej Synom. Jej náruč je pre nás vždy otvorená. sestra Beáta

3


SPIRITUALITA KATARÍNA A POVOLANIE

(pokračovanie z minulého čísla) U Kataríny sa prebúdza duchovné povolanie prostredníctvom stretnutia sa s Dcérami kresťanskej lásky. Ale ona si ho skrýva v srdci a hovorí o tom iba Tonke. Rada obsluhuje chorých. Mala jeden sen, v ktorom jej kňaz povedal: „Dcéra moja, je pekné ošetrovať chorých. Teraz mi utekáte, ale v jeden deň budete šťastná, že prídete ku mne. Boh má s vami svoje zámery. Nezabudnite na to!“ Katarína má 18 rokov. Premýšľa a plánuje. Ale aby mohla vstúpiť ku sestrám, bolo treba, aby vedela čítať a písať. Jej sesternica po matke, Antónia Gontard, sa ponúkla učiť ju. Katarína preto necháva Tonku konať práce farmy a odchádza do Chatillonu do vychýreného penzionátu. Jej radosť je veľká: blízky kostol so Sviatosťou Oltárnou a kňazom vždy k dispozícii, sestry, u ktorých objavuje portrét kňaza, ktorého videla vo sne. Vysvetlili jej, že je to sv. Vincent z Pauly. Vo svätej spovedi nachádza potvrdenie slov ním vyslovených vo sne. Necíti sa však pohodlne so slečnami, vôbec ju nepritiahli ich mašličkovým oblečením ani prefíkanosťou, ani povoľnosťou. Ich chovanie zraňuje jej priamosť a jednoduchosť. Preto opäť prichádza na farmu do Fain. Katarínu prosili i o ruku, ale ona odmietla s tým, že spoznala povolanie k rehoľnému životu. Jej otec však odmietol dať druhú dcéru Pánu Bohu a rozhodol sa poslať Katarínu do Paríža, aby sa „uzdravila zo svojich plánov“. Manželka brata Karola práve nedávno zomrela. To ona spravovala reštauráciu pre jednu robotnícku spoločnosť. Karol potrebuje pomoc, preto Katarína ide do Paríža. Poslúcha otca napriek vnútornej bolesti nemôcť uskutočniť svoje povolanie. Ona, 22-ročná, jednoduchá dievčina, je vystavená pohľadom a dvojzmyselným slovám, vtipom a rôznym pokušeniam hostinca, ale zostáva vnútorne silná. Jedine povinnosti a zručnosť ju držia pri tejto novej práci popri svojom bratovi, ktorý premýšľa znovu sa oženiť. Pri príležitosti tejto svadby sa Katarína vyslobodzuje. Píše nanovo svojej sesternici do Chatillonu a svojej sestre Márii-Lujze. Táto jej radí vrátiť sa do Chatillonu. Katarína jej otvára svoje srdce a vyjadruje svoju horúcu túžbu vstúpiť ku sestrám. Nastáva veľká zmena: sesternica sa stala jej švagrinou, pretože brat Hubert si ju zobral za manželku. Penzionát ju veľmi neočaril, ale navštevuje čím ďalej tým častejšie Dcéry kresťanskej lásky. Nachádza tam sestru Viktóriu, blízku jej veku i svojou sympatiou a láskou k Panne Márii a ku chudobným. Neskoršie povie o Kataríne: „Nikdy som nevidela dušu úprimnejšiu a čistejšiu od nej“. Prihovára sa u predstavenej sr. Cany, aby ju prijala, pretože vidí, že penzionát pre ňu nie je vhodný. Navrhuje, že ju bude sama učiť. Katarína je prijatá. Ale bolo zvykom priniesť veno a výbavu. Na príhovor brata a švagrinej, otec nakoniec dáva dcére svoj súhlas, ale žiadne veno. To bude dar od týchto dvoch dobrodincov. Katarína sa radostne rozlúčila s penzionistkami - priateľskými, ale prehnane jemnými.

4


14. januára 1830 začína svoj postulát u Dcér kresťanskej lásky v Chatillone, veľmi šťastná, že je zasvätená do služby a do komunitného života. Takto sa učí spoznávať biedu a službu vo veľkých rozmeroch. Po troch mesiacoch postulátu odchádza do seminára v Paríži. Katarína žiari vnútornou radosťou pri priblížení sa sviatku prenesenia ostatkov svätého Vincenta de Paul. Jej túžba je naplnená a žiadosť pána Vincenta uskutočnená. Mení svoj dedinský odev za šaty seminárskej sestry. Rýchlo si zvyká na pravidlá a zvyky domu, ako aj na práce. Pre svoju postavu je Katarína vybraná k zametaniu vonkajších priestorov, chodieb, k umývaniu veľkého kuchynského riadu, hrncov a kotlov.Sestru Katarínu mala postretnúť mimoriadna milosť. 25. apríla 1830 mal byť deň slávnostného prenesenia ostatkov sv. Vincenta de Paul v schránke z katedrály Notre-Dame de Paris do novej kaplnky kňazov Misijnej spoločnosti na Rue de Sévres. Sprievod tvorili kňazi – vincentíni, biskupi, siroty, rehoľné sestry a 112 seminárskych sestier, medzi ktorými bola i Katarína, „ktorá sa viac nedotýkala zeme“. A tu sa, drahí mladí priatelia, zastavme. Skôr ako si v ďalšom čísle nášho časopisu priblížime mimoriadne udalosti, ktoré prežila sestra Katarína, zamyslime sa nad tým, kam, kde a k čomu aj nás Boh volá! Sestra Katarína opustila svojho otca, súrodencov, farmu, aby plnila Božiu vôľu. Čo sme my schopní opustiť, aby sme naplnili to, čo vo svojom svedomí spoznávame ako vôľu Božiu? Každý z nás je Bohom milovaný. Každý je originál, pretože Boh nerobí kópie, každý je jedinečný a s jedinečným plánom. Boh má s každým človekom plán lásky, ktorý mu ponúka. Tento plán je vymodelovaný s najnežnejšou láskou, s dokonalou fantáziou a pre človeka prináša naplnenie jeho života. Nič sa v našom živote neodohrá tak, že by o tom Boh nevedel. Aj ťažké situácie, skúšky a bolesti sú zabudované do Božej prozreteľnosti. Môžete sa spýtať: „Ale ako spoznáme Božiu vôľu vo svojom živote? Je treba sa modliť, žiť naplno v spoločenstve, mať duchovné vedenie. Základnú Božiu vôľu spoznávame cez Desatoro a učenie Cirkvi. Svoju vôľu nám Boh ukazuje tiež v denných povinnostiach života. Poznať Božiu vôľu znamená uviesť do súladu to, čo chcem ja, s tým, čo chce Boh. Na prvom mieste chce, aby som svoj život žil ako dobrý človek – v láske, pretože máme jedného Otca. Na druhom mieste, aby som vo svojom živote prijal spásu v Ježiša Krista - stal sa na 100 % kresťanom. A potom je dôležité mať odvahu pripustiť, že sa niekedy môžem i mýliť. Až potom sa môžem pýtať: „Kam ma, Pane, voláš? Kadiaľ mám ísť, čím sa mám stať?“ Možno si myslíš: „To nedokážem. Ani za sto rokov.“ Neboj sa, dôveruj. Boh dal tvojmu srdcu milosť Ducha svätého , ktorý ťa vedie a dáva ti svoje dary. Kto sa snaží plniť vôľu Božiu, je spokojný a šťastný, lebo žije v stálej dôvere v Božiu lásku a prítomnosť. A takéto šťastie vám zo srdca prajem a vyprosujem. s. Beáta Kasášová, DKL Použitá literatúra: sr. Fides Mitašová: Sv. Katarína Labouré a posolstvo Panny Márie mladým ľuďom. Sekce pro mládež, Pojď a následuj mě

5


STRETKO

Naše povolanie (13 a viacroční)

P Cieľ: zamyslieť sa, kam ma Boh povoláva a túžiť plniť Jeho vôľu

G

Príprava: nižšie uvedené zvýraznené slová si animátor napíše zvlášť na papier A4 a v nasledujúcom zamyslení ich postupne ukladá na zem tak, ako o nich hovorí. Môže si taktiež zaobstarať obrázky dieťaťa v lone matky, tehotnej matky, dieťaťa pri krste, obraz srdca, obrázky kňazov, rehoľníc, svadobné obrázky a tiež obyčajných ľudí. Postupne ich rozkladá, aby zaujal poslucháčov aj vizuálne. Potrebuje aj plagát a lepidlo. FPovolanie k LÁSKE FPovolanie k ŽIVOTU FPovolanie k VIERE FOSOBNÉ povolanie: klerický stav - KŇAZ, DIAKON laický stav - REHOĽA MANŽELSTVO SLOBODNÝ LAIK

U

Zamyslenie: Každého Boh niekam volá. V matkinom lone nás Boh povoláva k životu. Byť človekom z mäsa a kostí a s dušou, ktorá je stvorená na obraz Boží. Pri krste nás Boh povoláva k viere. Máme sa naplno rozvíjať aj v duchovnej oblasti našej viery, dôverovať Bohu a prijímať jeho pomocnú ruku. Daruje nám vieru, aby sme mali večný život. Ale keďže je každý človek jedinečný, Boh má pre nás aj osobné povolanie: buď v klerickom stave ako diakon a kňaz alebo v laickom stave do rehole, do manželstva, a tiež aj ako slobodný laik. No nech si zvolíme akýkoľvek stav, každý z nás je osobne pozývaný a má povolanie k láske. Toto je najzákladnejšie povolanie. Veď každý z nás túži, aby miloval a súčasne bol aj milovaný. Boh má pre každého osobitný plán, v ktorom sa človek môže naplno realizovať a využívať svoje schopnosti, dary a talenty. Boh chce naše šťastie už tu na zemi a všetkých nás sprevádza na našej pozemskej púti a ukazuje nám na našu vlasť v nebi. Každý z nás sa musí v slobode rozhodnúť, ako prežije svoj pozemský život. Tu (ukážeš na obrázky a nápisy) sú božie volania a je len na nás spoznať Jeho vôľu a vybrať sa cestou, na ktorej budeme najšťastnejší. Preto sa nezabúdajte modliť za svoje povolanie, aby ste ho včas spoznali a mali silu vydať sa na tú správnu cestu, na tú vašu cestu, ktorá vedie do neba.

R

Aktivita: Teraz si môžete ponalepovať slová a k nim príslušné obrázky na plagát a dotvoriť inými kresbami. V následnej diskusii sa môžete porozprávať o rôznych cestách objavovania svojho povolania, ako sa vaši rodičia zoznámili, či máte v rodine alebo poznáte nejakú rehoľníčku, rehoľníka, kňaza; prečítať si vhodný príbeh napríklad o tom, ako sa niekto rozhodol slúžiť Bohu v celibáte a pod.

O

Záver: modlitba desiatku sv. ruženca za svoje budúce povolanie a pieseň „Svätosť je to, po čom túžim“.

6


Kňazstvo - sprítomňovanie Krista (8 - 88 rokov)

P Cieľ: uvedomiť si hodnotu kňazského povolania

G

Pomôcky: 3x tvrdý výkres A4, pastelky, písatká, fixky, obrázky kňazov pri slávení omše a iné obrázky kňazov, obraz svätého Jána Mária Vianney.

)

Úvod: Milý animátor, po krátkej modlitbe predstavíš deťom sv. Jána M. Vianney - patróna kňazov, ukážeš jeho obraz, a čo si o ňom vopred zistil pekne v krátkosti porozprávaš (Tento úvod je možné aj vynechať, keď nemáš informácie o tomto svätom. Skús si vyhľadať aj iných svätých kňazov, napr. Don Bosco, Vincent de Paul, Ján Vojtašák, Ignác z Loyoly, páter Pio... - je ich mnoho, máš z čoho vyberať.).

U

Zamyslenie: Život kňaza je veľkou obetou nášmu Pánovi. Veľkosť a vznešenosť kňazského povolania je v tom, že kňazi majú ľuďom sprítomňovať Krista a zjavovať im Božiu vôľu nielen slovami evanjelia, ale aj svojím životom. Kňaz, ktorý s láskou plní trojaké poslanie: proroka, obetníka - zmierovateľa a pastiera, je žijúcim Kristom medzi nami. Kňaz prostredníctvom Krista dáva návod zmysluplného a plnohodnotného života prikázaniami, ktoré zjavil náš Pán. Kristus vynikal láskou k chorým, trpiacim a zomierajúcim. Uzdravoval ich telá, ale najskôr uzdravil ich dušu. Tým dal jasný pokyn kňazom, s akou ochotou, láskou a porozumením majú chorým a trpiacim vysluhovať sviatosť pomazania chorých a prinášať Eucharistiu. Pri nijakej inej sviatosti nie je taká zrejmá jednota kňaza s Kristom ako vo svätej omši, keď hovorí nad chlebom slová: „Toto je moje telo, toto je moja krv, ktorá sa obetuje za vás na odpustenie hriechov.“ Zjednotenie s Kristom vo svätom prijímaní je najdôvernejšou chvíľou v kňazovom živote. Tu čerpá silu, milosť a odvahu. Kňaz je vyňatý oddelený, aby celý patril Bohu a mohol účinnejšie slúžiť bratom a sestrám. V tom je zmysel kňazského celibátu - kňaz nemôže patriť nikomu, lebo patrí všetkým, aby všetkých získal pre Krista. „Kto je bez ženy, stará sa o Pánove veci, ako sa páči Pánovi,“ hovorí apoštol Pavol v 1 Kor 7, 32.

R

Aktivita: po následnej disusii na toto zamyslenie a výmene názorov sa rozdelíte na tri skupiny. Každej dáš písatká a výkres. Prvá skupina nakreslí kňaza ako proroka, druhá skupina má za úlohu nakresliť kňaza ako obetníka - zmierovateľa a tretia skupina kňaza ako pastiera. (pomôžem: Kňaz prorok - pri kazateľnici ako káže ľudu. Kňaz obetník – zmierovateľ - pri sv. omši ako pozdvihuje telo Kristovo, alebo má rozopäté ruky ako pri modlitbe Otčenáš, alebo kňaz v spovednici. Kňaz pastier - tak to už asi viete J.

O

Záver: Modlitba desiatku ruženca „Ježiš, ktorý ustanovil Oltárnu Sviatosť“ lebo na Zelený štvrtok bola ustanovená aj sviatosť kňazstva. A pripojte prosby aj za vášho kňaza vo farnosti a tiež za nové kňazské povolania.

7


„Tu som, Pane, volal si ma...“ (trinásť, Pánboh pri nás :-)

P Cieľ: zahĺbiť sa do tajomstva kňazského povolania cez Sväté písmo

G

Pomôcky: Sv. písmo - Starý aj Nový zákon, Katechizmus Katolíckej Cirkvi (KKC), jeden veľký výkres rozdelený na tri časti, a tiež tri papiere a perá. Doma si animátor pripraví tento plagát: KŇAZSTVO Starý Zákon Nový Zákon

Katechizmus katolíckej cirkvi

U

Zamyslenie: Obetovať život Kristovi nie je v dnešnej dobe až také bežné. Napriek tomu si každý rok Boh povoláva ľudí, aby sa mu úplne odovzdali. Pravidelne každý rok v júni sa konajú diakonské a kňazské vysviacky. Pán si v každej dobe povoláva „robotníkov na svoju žatvu“. Na dnešnom stretnutí sa pozrieme, ako kňazstvo vyzeralo v dobe Starého zákona, čo sa udialo v Novom Zákone a taktiež, čo nám hovorí Cirkev o tomto povolaní k svätosti.

R

Aktivita: Deti rozdelíme na tri skupiny. 1. skupine má Starý zákon a vyhľadá tieto citáty (Ex 19, 6; Lv 21, 6 - 9; Lv 22, 31; Lv 9, 22 - 24; Lv 8, 8 - 13). 2. skupina má Nový zákon a vyhľadá tieto citáty (Lk 22, 19; 2Kor 6, 4 - 10; Sk 14, 21 - 23; Mt 4, 19 - 22; 1 Tim 2, 5; ). 3. skupina dostane KKC a vyhľadá nasledovné články (1536, 1549, 1550, 1551, 1566, 1581). V skupinke si zvolia hľadača - vyhľadáva v príslušnej literatúre, zapisovateľa - zapisuje hlavné myšlienky a na konci to napíše do spoločného plagátu do zodpovedajúcej kolónky a prednášača- ten na konci zreferuje, čo sa dialo v skupinke, čo nové sa dozvedeli, čo ich oslovilo a podobne.

O

Záver: Pomodlite sa za všetkých kňazov desiatkom ruženca a proste Nepoškvrnenú Matku o veľmi veľa milostí pre kňazov. najmä pre tých vo vašej farnosti.

8


Duchovná kytica pre kňaza (pre obetavé duše)

Milý animátor, tu ti ponúkam návrh, ako môže vyzerať duchovná kytica pre kňaza, za ktorého sa budete modliť. Avšak tvojej tvorivosti nič nebráni, aby si bol šikovnejší a poslal nám do redakcie aj iné návrhy, ktoré sa zrodia v tvojej múdrej hlavičke.

G

Pomôcky: tvrdý výkres formátu A2, nožnice strihavé, pastelky písavé, papiere farebné, lepidlo lepivé a štvorčeky bieleho papiera 8x8 cm.

R

Na stretku: Vysvetlíš deťom dôležitosť kňazského povolania (ak si to ešte neučinil na predošlých stretnutiach - viď predchádzajúce témy) a prečo sa vlastne majú modliť zvlášť za svojho kňaza. Každý si vystrihne farebný kvet a nalepí ho na plagát. Plagátik si pekne vyzdobte. Inšpirujem vás, čo by tam nemalo chýbať: Združenie mariánskej mládeže v ... Duchovná kytica pre nášho pána farára ... S láskou za vás obetovali deti a mládež počas mesiaca jún 2006: (alebo také niečo podobného charakteru napísané) Lenže takémuto prázdnemu plagátu by sa asi váš pán farár veľmi nepotešil. A tak rozdáš všetkým štvorčeky bieleho papiera, na ktoré si deti počas celého mesiaca napíšu, čo všetko obetovali za kňaza. Inšpirácia - modlitba svätého ruženca, krížovej cesty, deviatnika k Božskému srdcu Ježišovmu/ koľkokrát; účasť na svätej omši, prijatie Eucharistie/počet; koľko dobrých skutkov som obetoval za kňaza; poklona Eucharistii, čítanie Božieho Slova/ počet; a mnoho iných dobrých vecí sa dá ešte obetovať, aby kňazi boli ako Kristus na zemi. Na konci mesiaca sa stretnete a každý si svoj papierik zloží a nalepí do jedného kvietku na plagáte. Na papieriky sa nikto nepodpisuje. Takto zaplnený plagát symbolizuje duchovnú kyticu v nebi, ktorú ste obetovali za vášho kňaza. Spoločne mu tento plagát odovzdáte pri vhodnej príležitosti (pri svätej omši v obetných daroch, alebo si pozvete kňaza na vaše stretko a podobne.) Tieto modlitby budú vypočuté, lebo aj Ježiš túži mať kňazov podľa Jeho srdca. Tak neotáľajte a hor sa do modlitieb, obiet a dobrých skutkov. Prosme Nepoškvrnenú o veľa veľa milostí, ktoré jej vychádzajú z drahokamov na jej prsteňoch. Prosme si milosti, o ktoré sme ešte neprosili. Ona nám ich túži rozdávať, len ju nezabúdajme prosiť s dôverou, pokorou a láskou. Ave Mária. A o všetkých dobročinoch nás nezabudnite včas informovať. V nádeji vaša Maruška +++

9


NA KOBERČEK Pred zhruba štyrmi mesiacmi si vymenilo štafetu staré a nové predsedníctvo, sestry koordinátorky, predsedovia ZMM a čaká to aj nášho národného direktora. V minulom čísle sa vám predstavilo predsedníctvo, aby ste vedeli, kto to naše ZMM vlastne riadi (okrem Panny Márie :-). V tomto čísle prichádza na rad predsedníčka ZMM - RNDr. Katarína Havrišová. ✏ Ako si spomínaš na svoje detstvo? Nejaký najkrajší zážitok? Spomínam si najmä na to, že som veľa času trávila s babkou, ktorá mi rozprávala rozprávky, spievala, učila ma rôzne modlitbičky (k anjelovi strážnemu, ruženec). Boli to krásne chvíle. Pekných zážitkov z detských čias bolo ale viac. Za zmienku hádam stojí rodinný výlet, ktorý sme absolvovali na starom malom autíčku (volali sme ho Lienka). Rodičia, ja, dve malé sestry a kufor plný plienok. Chúďa auto, nezvládlo ten nápor a pokazilo sa. Ocko sa ho snažil opraviť, ale nepodarilo sa. Musela zakročiť mamka. Doteraz nevie nikto z rodiny (myslím, že ani ona sama), čo spravila, ani ako, ale po jej „chirurgickom zákroku“ auto bežalo ako hodinky a do Bojníc sme dorazili. Tam trampoty pokračovali, ale o tom snáď nabudúce... ✏ Viedli ťa rodičia od malička k viere? Áno, od malička. Modlili sa so mnou rodičia alebo babka, s ktorou som trávila veľa času. Pamätám si nedeľné sväté omše - niekedy som chodievala s ockom na chór, vtedy som bola poslušná a niekedy s mamkou. Pri nej som stále vystrájala, čo neuniklo bystrému oku ocka. Ten mi to po návrate domov pekne zrátal, musela som kľačať pod palmou, aby som si zapamätala, že v kostole nesmiem vyrušovať. ✏ Máš súrodencov? Áno, mám dve mladšie sestričky, ktoré veľmi ľúbim a veľmi si ich vážim. Obe sa aktívne zapájajú do práce pre ZMM (Martinka ako vedúca ZMM Parchovany, Anička ako animátorka anjelikov). V mnohých veciach sú pre mňa vzorom a často oporou. Aj vďaka nim som sa nevytratila zo života v ZMM. Mám ešte jednu pokrvnú sestru (Gabiku), ktorá už svoju púť na zemi skončila a verím, že na mňa z neba dáva pozor :). ✏ Aká bola tvoja puberta? Od malička som mala o pár kíl viac ako ostatní a v puberte som si to začala príliš uvedomovať a prežívať. Trpela som kvôli tomu pocitom menejcennosti a snažila som sa to kompenzovať ponorením sa do štúdia, čítaním kníh a telkou. Veľmi ťažko som prijímala skutočnosť, že som nastúpila na strednú školu, ktorá nebola mojím snom. Ale neľutujem, pretože som tam našla spriaznenú dušu - svoju „tretiu sestru“.

10


✏ Momentálne pôsobíš na vysokej škole, čím ťa zaujal práve tvoj odbor? Predovšetkým ma zaujal tým, že ponúkal voľné doktorandské miesto s celkom zaujímavou témou na výskum. Bola som bez práce, tak som sa prihlásila a absolvovala prijímací pohovor. ✏ Aké boli tvoje začiatky v ZMM? Do ZMM som neprišla kvôli ZMM, ale kvôli tomu, že tam boli moje kamarátky, spolužiačky zo základnej školy. Ani som sa vtedy nesnažila pochopiť podstatu a význam tohto spoločenstva. Jednoducho som išla s davom. Vtedy ma napĺňalo a bavilo robiť stretká a športové dni pre deti, akadémie, spievať v zbore... ✏ Už asi štyri mesiace si predsedníčkou ZMM, aké sú tvoje prvé dojmy z tejto funkcie? Cítim zvláštnu ochranu, zvláštne milosti, vďaka ktorým dokážem zvládnuť niekedy toľko povinností, že sama žasnem. Zároveň vo svojej práci (nielen pre ZMM) narážam na obrovské množstvo prekážok, zdolanie ktorých často stojí veľa námahy. Navštívila som zopár spoločenstiev ZMM na východe, z čoho mám veľkú radosť. Deti a mladí, ktorých som stretla, ma veľmi posilnili a uistili, že ZMM je Božie a Máriino dielo a stojí za tie obety. ✏ Ako sa ti spolupracuje s predsedníctvom a „duchovenstvom“? Musím sa priznať, že naša spolupráca sa ešte len rozbieha. Mne osobne spoluprácu sťažuje to, že sme rozlietaní po celom Slovensku (páter Pavol, sestra Beáta i ja). Ale spolupracuje sa mi s nimi výborne, pretože nás všetkých okrem viery, nádeje a lásky spája aj ochota pracovať pre združenie. ✏ Čo sa ti páči a nepáči na dnešnej mládeži? Páči sa mi otvorenosť a úprimnosť. Nepáči sa mi nezodpovednosť, snaha vyhnúť sa povinnostiam, túžba všetko vidieť, skúsiť, získať a mať za každú cenu. ✏ Čo pre teba znamená viera v Boha? Život prežívaný v Božej prítomnosti, v načúvaní Jeho hlasu, v komunikácii s Ním, v plnení Jeho vôle. ✏ Aká cnosť Panny Márie je ti najbližšia? Pokora, s akou prijímala Božiu vôľu. ✏ Tvoje plány do budúcnosti (nielen v ZMM)? Mať okrem ZMMáckej rodiny aj vlastnú rodinu, ktorá bude nasledovať vzor svätej rodiny. Stať sa užitočným nástrojom v Božích rukách. Za rozhovor ďakuje

Fiona

11


JUBILEJNÁ POZVÁNKA Ako už viete, Združenie mariánskej mládeže oslavuje tento rok nielen na Slovensku, ale i na celom svete dve veľké výročia. Tento rok uplynulo 200 rokov od narodenia sestry Kataríny Labouré (2. 5.) a 31. 12. to už bude 130 rokov od jej smrti. Preto sme sa pri tejto príležitosti rozhodli uskutočniť regionálne stretnutia vedúcich - animátorov ZMM s cieľom pomôcť mladým vo vernosti duchu ZMM podľa príkladu sestry Kataríny. Stretnutia sa uskutočnia v týchto termínoch:

O1. – 3. septembra 2006 v Hrabovci nad Laborcom (pre animátorov východoslovenského regiónu)

O13. – 15. 10. 2006 v Trenčíne – Zlatovciach (pre animátorov zo stredoslovenského a západoslovenského regiónu) üüü Cieľom regionálnych stretnutí je vzájomná výmena skúseností, povzbudenie, načerpanie nových síl a oduševnenie pri práci v ZMM. Súčasťou programu budú prednášky, rozhovory, svedectvá vzácnych hostí a diskusie. Samozrejme, nebude chýbať ani pravá radosť, ktorá je blízka všetkým mladým čistého srdca. Preto neváhaj a príď aj ty, pretože toto stretnutie je určené práve pre teba! Svoju účasť potvrď do 31. júla 2006 na adrese: pre východoslovenský región: s. Karitas Grobarčíková, Smetanova 6, 040 04 Košice (0915 326 822) pre stredoslovenský a západoslovenský región: s. Beáta Kasášová, Oravská 10, 949 01 Nitra (0903 742 291), s.beata@centrum.sk, zmm@zmm.sk

BIBLICKÁ OLYMPIÁDA Rajec Rovnako ako v ďalších oblastných centrách, aj u nás sa oblastné kolo biblickej olympiády konalo 2. apríla v PC Rajec. Pred popasovaním sa s náročnými úlohami sme sa spolu povzbudili modlitbou a rozveselili peknou ukazovačkou. Vylievanie múdrostí z našich hlavičiek trvalo presne hodinu a potom nasledovalo netrpezlivé čakanie na výsledky, spestrené občerstvením a hrami. Výsledky nenechali na seba dlho čakať a z víťazstva sa tešili v mladšej kategórii dievčatá z Malých Ledníc a v staršej kategórii dievčatá z Rajca. I touto cestou im gratulujeme a držíme palce v ďalších kolách. Vďaka patrí i všetkým ostatným účastníkom a samozrejme aj organizátorom. Evka

12


Bratislava V Bratislave-Ružinove sa 1. apríla konalo oblastné kolo biblickej olympiády. V kategórií do 13 rokov sa zúčastnili Lucka, Katka a Romanka z Bratislavy a pretože nemali súpera, tak v svojej kategórii boli „nečakane prví“. O dve hodiny neskôr sa začala olympiáda pre kategóriu 14 – 17 rokov, na ktorej sa zúčastnili členovia zo Šenkvíc a 2 skupiny z Bratislavy. Začali sme modlitbou, kde sme prosili Ducha Svätého, aby nás naplnil takou múdrosťou, akú si zaslúžime a hlavne nech nám táto olympiáda prinesie nové vedomosti o živote našich svätých a o Cirkvi. Nad celým týmto „vedomostným ošiaľom“ dohliadali sr. Katarína Jašková, DKL a P. Jožko Mrocek, CM. Po 30 minútach poriadneho rozmýšľania sme museli odovzdať naše papiere kam sme písali správne odpovede. Počas toho, ako sa testy opravovali, účastníci diskutovali nad otázkami, ale taktiež... čo by mohli také bláznivé zrealizovať (keďže bol 1. apríl). Na nič sme neprišli, tak sme sa aspoň spoločne občerstvovali pri fľaškách... kofôl a rozmýšľali, kto to asi tak vyhrá, pretože to bolo véééľmi nerozhodné. Nastal čas rozsudku - sestrička nás zavolala do miestnosti, kde mávame stretká (tá sa na pár minút stala súdnou sieňou) a tu začala slovami: „Bolo to veľmi nerozhodné a výsledok je veľmi tesný. Na treťom mieste sa umiestnili Šenkvice, ktoré keby nemali literárnu indispozíciu, by mohli spraviť radikálne zmeny vo výsledkoch. Na druhom mieste sa umiestnili Bratislavčania z druhej skupiny (Rišo, Peťa, Maja) a na prvom Mišo, Kubo a Dia.“ Po týchto nečakaných výsledkoch sme si všetci priateľsky podali ruky a poďakovali za účasť. Potom sme si šli zahrať naše „spoločné hry“ ktoré máme k dispozícii a k nemu sa pripojilo aj priateľsko-ironické podpichovanie do 2. miestnych : -). Takže výsledky poznáme, a vďaka tejto olympiáde aj nové diecézy, ako napr. šenkvická :-) Moja rada: ak by ste tieto odpovede niekomu napísali, tak bod za to zrejme asi nebude, ale aspoň sa vám podarí vykúzliť ostatným na tvári krásny a úprimný úsmev. Veď keď sa človek usmieva, znamená to, že je srdce doma. Di

Beluša

1. apríl je deň ako stvorený na žartíky a vtipkovanie, ale my zo ZMM sme tento deň brali naozaj vážne, pretože sa u nás konalo oblastné kolo Biblickej olympiády. Zišli sme sa v Pastoračnom centre v Beluši a o 15:00 sa zahájilo súťaženie. Z okolitých mariánskych družín prišli zástupcovia s hlavami plnými vedomostí zo Sv. písma, o Kataríne Labouré, o Matke Tereze... A tak ich postupne vyťahovali na pripravené papiere s otázkami. Bojovalo sa do úplného vyčerpania, a tak nám všetkým padol vhod dobrý čajík a keksíky. Zatiaľ animátori kontrolovali a vyhodnocovali poradie jednotlivých skupiniek. V kategórii do 13 rokov zvíťazila Opatová a od 14 do 17 rokov všetkých rozvalcovala Nemšová. Ceny odovzdala s. Konzoláta Matejková. Po zhodnotení celého priebehu súťaže sme sa pobrali na Večeradlo s Pannou Máriou a niektorí, kvôli spojom, cválali domov. Víťazom prajeme veľa úspechov v nasledujúcom Regionálnom kole v Martine a zúčastneným patrí česť za všetku trpezlivosť a vedomosti, ktorými sa statočne preukázali. Ave Mária! Maruška

13


ČO BOLO? Ticho – púšť v mojej duši V dňoch od 3. – 5. marca sa stretli mladí z východu v Košiciach – Šaci, aby si urobili duchovné cvičenia. P. Janko Martinček, CM, nás učil uvedomovať si Božiu prítomnosť. P. Janko nehovoril veľa, ale dal priestoru Bohu, aby cez skúsenosti malého mnícha a v žalmoch sa nás dotkol Boh. A naozaj sa nás dotkol. Pocítili sme Božiu prítomnosť a jeho blízkosť. Bol tam čas na ticho, modlitbu, prechádzku, rozhovor, spoveď či na hodnotný film „Pred klenotníctvom“ či muzikál „Pilátova žena“. Duchovné cvičenia vyvrcholili slávnostným požehnaním. Počas týchto dní sme všetci zistili, že: „V každom z nás je od chvíle nášho stvorenia zárodok mnícha. Do našej duše ho vložil Boh.“ S láskou Janka

Maškarný ples

Brno... kto vie, kde to je, nech zdvihne ruku. V poriadku. A kto vie, kto zo ZMM tam od tohto roku pôsobí? Správne - je to sestra Margita Grobarčíková. Má tam na starosti pastoračné centrum vo farnosti Lesná a tam sme aj mali 26. februára maškarný ples na tému „Svätí“. Všetko sa začalo slávnostným nástupom a postupným predstavovaním svätých v interview so skúseným moderátorom Honzíkom. Takto postupne o svojom živote, príp. smrti povedali svätí ako František z Assisi, Ján Krstiteľ, Kráľovná zo Sáby, evanjelista Marek, kráľ Baltazár, Zdislava, Terezka Ježiškova a veľa daľších. Pre deti, pardon, malých svätých, ktorých bolo takmer 30, bolo pripravených veľa súťaží (Nebo, peklo, nos, Líščí chvost, Okrajovanie jablka...), pri ktorých prežili veľa zábavy a zistili, akí sú šikovní. Maškarný ples by sa samozrejme nezaobišiel ani bez odmeňovania najkrajších masiek, ukazovačiek, ktoré rozhýbali celé telo a samozrejme tanca. Tým bol v tomto prípade takmer všetkým známy „Belgičák“ (pozn. autora: „všetkým“ je myslené ako „slovenským ZMM-ákom“, pretože tu sme sa ho ešte len učili:). Ale keďže i tu je veľa šikovných „parketových levov“, zvládli ho „levou zadní“ a potom tancovali a tancovali a tancovali... až kým nezazvonil zvonec a maškarnému plesu nebol koniec. Myslím, že deti si okrem vedomostí o svätých, ktorí sú všade okolo nás, zobrali i ceny a pekné dojmy z príjemne prežitej nedele, a o to predovšetkým išlo. Detašované pracovisko ZMM v Brne :)

Dobrý skutok na popolcovú stredu Popolcovou stredou sa začala 40-dňová príprava na veľkonočné sviatky. Počas tohto pôstneho obdobia mladí z Rabče a Sihelného dali do kostola prútený kôš, do ktorého mohli deti i dospelí vložiť niečo, čoho sa zriekli. A tak sa koše plnili hračkami, sladkosťami a všelijakými vecami. Na koniec pôstu sa všetko zabalilo do krabíc, poslalo do Košíc a tam to sestričky rozdelili medzi deti. Štefan Margeťák, Rabča

14


Nechať žiť je správna voľba V sobotu, 11. marca, sme sa na stretku nášho spoločenstva ZMM v Beluši rozprávali o právach dieťaťa, o krutej realite potratov, postabortívnych syndrómoch a iných rizikách, o ktorých matky pred potratom neinformujú. Na ďalšiu sobotu sme vyrábali biele stužky, rozvešali plagáty a vybavili ostatné organizačné veci. Dňa 19. marca, po nedeľných omšiach, sme rozdávali bielu stužku a tiež letáky ku Dňu počatého dieťaťa. Veriaci boli v oznamoch informovaní o aktivitách Fóra života a po omši si mohli zakúpiť aj príslušnú literatúru, krížové cesty, odznak nožičiek a aj model plodu dieťatka v maternici. O 14:30 sme sa modlili v kostole krížovú cestu nenarodených a spoločne prosili za nenarodené počaté deti a ich matky. Po krížovej ceste sa konala v Pastoračnom centre videoprojekcia a mohli sme nahliadnuť do života pred narodením dieťaťa, vypočuť si svedectvá matiek po potrate aj to, ako sa vykonáva potrat v dokumente Nemý výkrik. Krížová cesta s touto tematikou sa konala aj v piatok pred sv. omšou. Všetkým dobrovoľníkom zo srdca ďakujem - odmena na nás čaká v nebi!

Veľkonočný pondelok na Strážove Na tento deň sme sa obzvlášť tešili. Nie preto, že budeme mokrí, vyšibaní a sedieť celý deň doma, ale práve naopak. Ako je u nás ZeMeMákov v Beluši zvykom, vždy na Veľkonočný pondelok sa vyberieme niekam do hôr na túru, rozhýbať svoje zlenivené telo a po dlhej zime si okysličiť tých pár mozgových buniek, ktoré nám ešte zostali. Do obeda to s počasím vyzeralo všelijako. Tak sme sa naobliekali, zobrali pršiplášte a hor sa na hory! Autami sme sa doviezli do Zliechova a asi okolo 14:00 sme začali preskakovať malé i väčšie potôčiky, boli sme mokrí aj spotení od slniečka, ktoré začalo svietiť, začali sme postupne zhadzovať zimné kožuchy a baranice, brodili sme sa premočeným lístím a blatom, na severných svahoch sme „kráčali“ v snehu po kolená a po mnohých radostiach i žalostiach sme prišli až na vrchol 1200 metrového Strážova. Nechýbala dobrá nálada, opekanie, „hriatuo“ :-), koláče a sušenie ponožiek pri ohni. Niektorí si pomýlili strmé svahy so šmýkačkou zo škôlky, ale veď stále sme všetci Božie deti a nakoniec všetko dobre dopadlo. Z dvadsiatich ľudkov sa nikto nestratil, všetci sú zdraví, spokojní a tešia sa na najbližšie preskakovanie horských potôčikov. Maruška

Stretnutie predsedníctva v Habovke Habovka... kde to asi tak môže byť... Ale to už asi každý dobre vie vďaka finalistovi Superstar 2, Peťovi Bažíkovi, ktorý pochádza práve odtiaľto. A ináč podľa mňa malá krásna dedinka v srdci Oravy. Takúto charakteristiku si zaslúžilo miesto, kde sa konalo 1. stretnutie nového predsedníctva. Stretnutie sa začalo 7. apríla o 18:00 hod. svätou omšou v habovskom kostolíku. Po sv. omši nasledovalo stretnutie habovskej ZMM s predsedníckym osadenstvom. Pri tomto stretnutí sa premietala prezentácia ZMM, ktorá obsahovala všetky dôležité veci, ktoré by mal ovládať každý ZMmák, ale hlavne odkazy Panny Márie ktorá nám chce povedať, ako veľmi nás potrebuje a prečo sme my tou nádejou.

15


Habovský pán farár nás s veľkým srdcom a radosťou prijal vo svojej farnosti a nezabudol sa nám pochváliť ani svojím pestrým akváriom. Večer keď sme prišli na miesto ktoré sa v najbližších 3och dňoch stalo našim domovom sa Počas stretnutia sa upresňovali úlohy predsedníctva a ich povinnosti, ako napr. zapisovateľ, komunikácia so svetom, atď. Všetko sú to úlohy, ktoré členovia predsedníctva dostali na 3 roky ich činnosti, a preto je ich povinnosťou zodpovedne a s Božou pomocou tieto úlohy plniť. Na stretnutí sa hovorilo tiež o aktuálnom stave v spoločenstvách na východe, strede a západe a ich fungovaní, ale aj o problémoch a krízach, ktoré sú ich súčasťou. Preto sme spoločne rozmýšľali, akým spôsobom môžeme pomôcť nášmu milovanému ZMM. Preberali sa aj realizácie a presné miesta pripravovaných akciách, ktoré nás tento rok aj budúci rok čakajú. V sobotu sa oravskí animátori stretli spolu s predsedníctvom, pri ktorom sa konala veľká zoznamovacia debata. Rozdelili sme sa do skupiniek a spoločne sme si pripravovali pár slov k téme, ktorá bola ku každej skupinke pridelená. Poobede k nám prišla Monika Pavlacová, porozprávala nám niečo ohľadom papierov a po jej krátkej prednáške bola možnosť ísť na sviatosť zmierenia ktorú sme mali k dispozícii cez P. Pavla. V nedeľu sa konala rekapitulácia našej práce, a aby naše stretnutie bolo požehnané, tak sme išli s bahniatkami ku kaplnke, odkiaľ sa konala slávnostná procesia (bola Kvetná nedeľa). Veľmi milo nás na habovských svätých omšiach prekvapila hojná účasť miestnych (ak nie všetkých) na sv. príjimaní. Bolo to pre nás veľké povzbudenie, z ktorého si môžeme brať všetci príklad. Chcela by som sa v mene celého predsedníctva z úprimného srdca poďakovať všetkým, ktorí toto stretnutie „spískali“, ale hlavne Habovčankám, ktoré sa o nás starali od rána do večera bez toho, aby si čo len raz povzdychli. Boli ste pre nás tým svetlom, ktoré tento svet potrebuje a tou nádejou, o ktorej hovoril Sv. Otec Ján Pavol II. Dianka

POZNÁMKY Z GENERÁLNEHO ZHROMAŽDENIA PARÍŽ 2005 (pokračovanie z čísla 1/2006)

ZMM je súčasťou obrovskej vincentskej rodiny, do ktorej patria viaceré spoločenstvá. Čo môžeme my ponúknuť ako ZMM vincentskej rodine? Čo očakávajú od nás? Čo oni môžu ponúknuť? VINCENTÍNI A. Čo očakávajú lazaristi od ZMM? Radostný život v službe chudobným – dať do služby mladosť, elán. Chudobní nemajú vzhľad navonok, ale obráťme medailu – nájdime v nich Krista. Naša spiritualita spočíva v chudobných. Boh dal zrod rôznym vincentským spoločenstvám. ZMM má tiež veľký význam pre Cirkev. B. Čo ponúkajú lazaristi ZMM? Ponúkajú mladým službu, evanjelizáciu, sprevádzanie na ceste.

16


DKL A. Čo DKL očakáva od ZMM? Vynaliezavosť – aby sme boli svedkami Ježiša Krista, že mladí budú apoštolmi - pastorácia Cirkvi medzi mladými i pastorácia pre tých, čo sa vzdialili od Boha a Cirkvi B. Čo DKL môže priniesť ZMM? Priniesť mladým vincentskú spiritualitu, skúsenosť s Bohom.

AIC A. Čo očakáva AIC od ZMM? Že sa budú angažovať v činnosti proti chudobe, že mladí majú veľkú vieru a budú bojovať proti nespravodlivosti, spoločné hľadanie zmien pre službu chudobným. B. Čo ponúka AIC ZMM? Združenie je zamerané na priamu službu chudobným, môžu nás podporiť metódy formácie, projekty, dokumenty, môže pomôcť ZMM v službe chudobným. ZDRUŽENIE ZÁZRAČNEJ MEDAILY A. Čo očakáva ZZM od ZMM? Prajeme si, aby ste vedeli prijať P. Máriu a nosili ju na medaile. B. Čo ponúka ZZM ZMM? Byť ako Panna Mária, keď išla navštíviť Alžbetu, žiť postoj Márie a Evanjelia, úcta k Panne Márii bola blízka aj sv. Vincentovi.

MISEVI Je to laické združenie spojené so spiritualitou sv. Vincenta, posiela mladých do misií – pomocou formácie vincentskej spirituality. A. Čo očakáva MISEVI od ZMM? Je to najmladšia vetva vincent. rodiny, potrebujú oporu, sprevádzanie ZMM, je to druh apoštolátu. B. Čo ponúka MISEVI ZMM? Oporu na ľudskej a finančnej spolupráci – animáciu, vzájomnú formáciu – rozoznanie povolania VINCENTSKÁ RODINA A. Čo očakáva Vincentská rodina od ZMM? Chceme využiť vašu otvorenosť, mladosť, tvorivosť, vytrvalosť. Majte víziu, tvorivosť v službe chudobným. Žime lásku k Nepoškvrnenej, k mariánskej spiritualite, ona je vzor citovej a činnej lásky k chudobným. 70% ľudstva je chudobná, tak sa nebojme v nich nájsť Boha! B. Čo očakáva ZMM od Vincentskej rodiny? Treba prijať rady - kňazi, sestry majú skúsenosti zo života pre život, učiť sa na chybách minulosti. V Cirkvi môžete nájsť sklamanie, vo vincentskej. rodine môžete nájsť otcov, matky v duchovnej rodine. DKL, CM, AIC, ZZM, ZMM sa zrodili v Cirkvi. Žijeme v Cirkvi a ona je naším stredom. Panna Mária nás učí, ako máme slúžiť – je to naše poslanie. MY sme služobníci, a nie páni! spracovala Zubla

17


výlet do poľska Možno ste už počuli, že sa chystá a usilovne pripravuje zájazd do Poľska. V nasledujúcich riadkoch sa dočítate o tejto akcii najnovšie info. Zájazd sa uskutoční v dňoch 10. – 16. júla 2006 (pondelok – nedeľa). Čo vás bude určite zaujímať, je trasa našej púte. Takže čo všetko navštívime? Oswienčim, Krakov – Sanktoárium Božieho milosrdenstva a prehliadka mesta, Čenstochová, Licheň – najväčšie pútne miesto Poľska, Vroclav a okolie. Späť sa budeme vracať cez Čechy a tam navštívime okrem iného aj jaskyňu Macochu – prehliadka sa absolvuje na plti, a veľké pútne miesto Čiech, Velehrad. Cena zájazdu je 3500 Sk V cene je zahrnutá cesta, ubytovanie, vstupy do kultúrnych pamiatok a poistenie. Nahlásiť sa môžete do 15. júna u Moniky Pavlacovej, ktorá záujemcom poskytne aj bližšie informácie na tel: 0903176431 alebo na adrese: Krížna 960/20, Beluša 018 61. Tak šup-šup nahlasovať sa, aby vám niekto nevyfúkol miesto v autobuse :-) Monika

júnový modlitbový zápas za kňazov ZMM bude mať takých kňazov, akých si vymodlí...

Keď sme sa na stretnutí Predsedníctva ZMM v Habovke zdieľali o situáciách v našich spoločenstvách ZMM, spozorovali sme, že je potrebné modliť sa viac za svojich kňazov vo farnostiach. A tak sme vyhlásili mesiac JÚN za mesiac modlitieb za kňazov. Zvlášť osobitne za našich kňazov vo farnostiach, kde pôsobí Združenie mariánskej mládeže. Preto vyzývame všetkých animátorov, aby reagovali na našu výzvu modliť sa. Pripravili si stretnutia zamerané na kňazstvo (zopár ich nájdete aj v tomto vydaní Lúčov) a aby sa počas mesiaca jún všetci v ZMM každý deň modlili desiatok ruženca „Ježiš, ktorý ustanovil Sviatosť Oltárnu“. Vtedy bola ustanovená aj sviatosť kňazstva. A prosme aj sv. Katarínu Labouré, pretože ona oslavuje tento rok veľké výročie a vyprosí pre nás veľa milostí. Z celomesačných modlitieb, dobrých skutkov, obiet a svätých omší obetovaných na tento úmysel si pripravte „duchovnú kyticu“ a na konci mesiaca ju spoločne odovzdajte vášmu pánu farárovi. Sú to veľké milosti pre našich kňazov, preto sa navzájom povzbudzujte v modlitbách, obetách a všetko si zapisujte do duchovnej kytice. Buďte vytrvalí, úprimní a pokorní. Naša mamička bude na nás hrdá a aj my budeme čerpať z milostí, ktoré vyprosujeme pre našich kňazov. Vezmite si túto výzvu na srdce najmä v júni a o celom prežívaní tohto mesiaca napíšte do Lúčov. Pripojte aj fotky duchovných kytíc s vašimi kňazmi a hlavne modlite sa, modlite sa s láskou! v mene Predsedníctva ZMM Mária Mazúrová

18


svedectvo V dnešnej dobe sa útočí veľa na rodinu i na cirkev. Preto je dôležité, aby sme možno aj v blížiacich sa parlamentných voľbách podporovali „našich ľudí“, ľudí, ktorí podporujú cirkev a každé dobré dielo. Preto vám prinášame rozhovor s pánom Petrom Gaburom, kandidátom za KDH (č. 77), ktorý si pre vás pripravil svedectvo o svojom živote a rodine. ✏ Čo pre vás znamená viera? Keď prijmeš Ježiša a Máriu za „svojich“, keď nie si len „sviatočný“ kresťan, keď ich vnesieš do každodenného života v rodine, prostú jasnú úctu - aj pred svojimi deťmi, aby videli, kto je stredom tej rodiny. Ja cítim nad sebou fantastickú ochrannú ruku, a necítim potrebu to definovať ako zázrak, je to definované vecami, o ktorých nezvykneme hovoriť. Je to pokoj, vyrovnaný život, očisťovanie sa od hriešnych návykov a oslobodenie sa. ✏ Panna Mária dnes veľmi zdôrazňuje dôležitosť rodiny, je to aj v jej posledných posolstvách. Rodina je dnes pod veľkým tlakom. Vy ste otec veľkej rodiny - deviatich detí - čo ste očakávali, keď ste si rodinu zakladali? Keď je človek mladý, vôbec nad takýmito vecami nerozmýšľa. Je očarený tým dievčaťom, a ja môžem povedať len jedno - že keď som stretol svoju budúcu manželku, v tom okamihu, keď som ju videl, som pochopil, že to je ona. Druhý fakt je, že v deň svadby, keď už sme boli unavení a šli sme spať, ona zaviedla večernú modlitbu, čo dodnes dodržiavame. To je jej dielko, jednoducho ona bola tým iniciátorom. Môže sa zdať, že všetko prichádzalo ľahko, ale práve tá vzájomná úcta a tolerancia pramení z ochrany Panny Márie a ochrany dobrotivého Pána. A to je len a len v modlitbe. ✏ Modlíte sa aj s deťmi? Samozrejme. Večer si čítame, ďakujeme a prosíme aj o druhý deň. Máme štyriapolročné dievčatko, a je úžasné počuť, keď v modlitbe ďakuje Ježiškovi, že nás má... ✏ Ako spolupracujú deti s vami ako s rodičmi? Prídu s problémami, alebo ako ich riešite? U každého príde to obdobie osamostatňovania sa, čo u nás zostáva také inšpirujúce, že sa na moje narodeniny stretávame každý rok, a vtedy si to uvedomujeme, že tie deti sa nehádajú, podebatujú, zatancujú si. Mal som aj mnohé kritické momenty, aj som sa ocitol v zlej finančnej situácii, a vtedy jeden syn mi ponúkol, že predá auto, druhý syn byt, dcéra - že nám dá peniaze, čo sme jej dali na svadbe. Ja som to potom nejako vyriešil, ale tento zážitok mi zostal, akoby ma obdarovali. Nie sme ideálni, každý máme svoje problémy, ale cez lásku sa dá žiť aj v tejto dobe.

19


DUCHOVNÉ TÁBORY

ZDRUŽENIA MARIÁNSKEJ MLÁDEŽE 2006 Miesto: MODRA Termíny: 21. 7. - 27. 7 (do 10 rokov) 28. 7. - 3. 8 (8 - 11 rokov) 6. 8. - 12. 8 (13 - 16 rokov) 13. 8. - 19. 8. (8 - 13 rokov)

s. Katarína Jašková, DKL Ul. sv. Vincenta 1, P. O. BOX 6 820 12 Bratislava 210 tel.: 02/43 42 84 44, 0908 870 639 Všetky termíny sú už obsadené!

Miesto: ZLATOVCE (POZOR, ZMENA!) Termíny: 31. 7. - 3. 8. (9 - 12 rokov) 13. 8. - 16. 8. (9 - 12 rokov) 16. 8. - 19. 8. (13 - 15 rokov) 20. 8. - 23. 8. (16 - 18 rokov) 24. 8. - 27. 8. (nad 19 rokov)

s. Konzoláta Matejková, DKL Belušské Slatiny 138/53 018 61 Beluša tel.: 042/46 24 643 0911 259 769

Miesto: BOŠANY (POZOR, ZMENA!) Termíny: 25. 7. - 28. 7. (do 15 rokov)

s. Beáta Kasášová, DKL (pozri Nitra - Šindolka)

Miesto: NITRA – ŠINDOLKA Termín: 13. 7. - 16. 7. (nad 17 rokov)

s. Beáta Kasášová, DKL Oravská 10, 949 01 Nitra tel.: 037/74 17 446, 0903 742 291

Miesto: VYSOKÉ TATRY Termín: 14. 8. - 19. 8. (8 - 18 rokov)

katechétka Božena Sandtnerová Domovina 47, 900 81 Šenkvice tel.: 033/64 97 181

Miesto: HORNÁ SÚČA (vybavuje sa)

s. Nonnáta Vrbová, DKL (pozri s. Konzoláta Matejková)

Miesto: HABOVKA (POZOR, ZMENA!) Termín: 15. 7. - 18. 7. (10 - 13 rokov) 19. 7. - 22. 7. (nad 13 rokov) Všetky termíny sú už obsadené!

s. Veronika Hanáková Okružná 2057/16-84 026 01 Dolný Kubín tel.: 043/ 58 64 039, 0902 624 857

Miesto: RAJEC Termín:18. 7. - 22. 7. (10 - 13 rokov) 24. 7. - 28. 7. (13 - 15 rokov)

s. Kaja Hečková A. Škrábika 9, 015 01 Rajec tel.: 041/54 23 037, 0908 072 133

Miesto: LIPTOVSKÁ OSADA Termín: 9. 7. - 14. 7. (9 - 18 rokov)

Mgr. Slavomíra Belanová Poštová 2 941 11 Palárikovo tel.: 0908 239 618

20


Miesto: JASENOVCE Termíny: 21. 8. - 25. 8. (12 - 15 rokov) 25. 8. – 29. 8. (do 11 rokov)

s. Karitas Grobarčíková, DKL (pozri Košice - Borda)

Miesto: KOŠICE – ŠACA Termíny: 5. 7. - 9. 7. 10. 7. - 14. 7. 14. 7. – 18. 7. 18. 7. - 22. 7. 24. 7. - 28. 7. 28. 7. - 2. 8.

s. Karitas Grobarčíková, DKL Smetanova 6 040 01 Košice tel.: 055/ 62 50 691

(do 11 rokov) (12 - 15 rokov) (do 11 rokov) (12 - 15 rokov) (do 11 rokov) (12 - 15 rokov)

Miesto: MIKULOVCE PRI LITOMYŠLI – ČR Termín: 4. 7. - 12. 7. (do 12 rokov)

s. Františka Majerčíková, DKL Tyršova 39, 612 00 Brno tel.: +420 541 216 693

Miesto: MALÁ HRADNÁ Termín: 10. 7. - 15. 7. (obsadené)

Zuzana Šumichrastová Závadská 2, 914 41 Nemšová tel.: 0903 448 507

Pozvánka na stretnutie Sdružení mariánské mládeže Srdečne ťa pozývame na stretnutie SMM v Českej republike, ktoré sa uskutoční v dňoch 21. – 23. júla 2006 v oratóriu Saleziánov Dona Bosca v Brne – Žabovřeskách. Na stretnutí sa chceme vzájomne povzbudiť, obohatiť a poďakovať za Božiu lásku. V tomto roku uplynie 200 rokov od narodenia a 130 rokov od smrti patrónky nášho združenia – sv. Kataríny Labouré. Ona bola pri zrode nášho združenia, keď videla Nepoškvrnenú Pannu a dôverne sa s ňou rozprávala. Je to veľký dar, že Panne Márii môžeme dôverovať a prežívať svoj život pod jej ochranou. Aby sme mohli spoločne chváliť Boha a ďakovať mu, príď medzi nás. Prines si so sebou spacák, karimatku, ak máš aj hudobný nástroj, dobrú náladu a 200 Kč. Tiež aj mariánsku stuhu. Pri stretnutí si obnovíme aj svoje zasvätenie sa Panne Márii. Na stretnutie sú pozvaní aj P. Pavol Noga, CM + Predsedníctvo ZMM zo Slovenska, ktorí pripravujú program a prezentáciu o sv. Kataríne. Podrobný program Ti pošleme po potvrdení Tvojej účasti. Prihlášku, prosím, pošli do 31. mája 2006 na adresu: Sestry DKL, Tyršova 39, 612 00 Brno, alebo na s.margita@centrum.sk, mobil: 00420 724 77 23 48 (prihlášku nájdeš aj na webe: www.zmm.sk) Za komunitu sestier z Brna s. Margita Grobarčíková, DKL a s. Františka Majerčíková, DKL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prihláška na Stretnutie SMM v Brne Meno a priezvisko:

Telefón, e-mail:

Adresa:

Podpis:

21


INFO U V dňoch 23. – 25. júna 2006 sa uskutoční OBLASTNÉ STRETNUTIE v Nižnej Sitnici, ktoré je určené pre mladých od 13 – 18 rokov z celého východného regiónu. Toto stretnutie je zamerané na život a svedectvo svätej Kataríny Labouré. Súčasťou programu budú rôzne prednášky, diskusia a taktiež dobrá nálada. Prihlásiť sa môžete na adrese: Peťo Čura, Nižná Sitnica 10, 094 07, tel.: 0905 333 272. U ŠKANDÁL SLUŽBY – to je názov akcie, ktorú pripravili sestry DKL z komunity Rajec. Keďže minulý rok sa im veľmi osvedčila, tak i tento rok pozývajú všetkých mladých, ktorí majú záujem stráviť počas 2 mesiacov prázdnin (júl – august) dni naplnené skúsenosťami so služby starým ľuďom, mentálne postihnutým, ale i týraným ženám a slobodným mamičkám. Samozrejme, že nebude chýbať i dobré spoločenstvo a modlitba. Každý turnus trvá 2 týždne. Tak,ak máš chuť, kontaktuj sa na adrese: s. Mariana Kušnieriková, A. Škrábika 9, 015 01 Rajec, tel.: 041/ 54 23 037 alebo 0908 072 133. U Dňa 3. júna 2006 o 9. hod. sa uskutoční Regionálne stretnutie ZMM v Košiciach. Prihlásiť sa môžeš u sestry Karitas Grobarčíkovej, Smetanova 6, 040 01 Košice, tel.: 055/ 62 50 691 alebo 0915 326 822. U V Ivanke pri Nitre sa v dňoch 2. – 3. júna uskutoční ďalší animakurz určený pre animátorov ZMM. Bližšie info sa dozvieš v centre ZMM. U Keďže už prebehli aj regionálne kolá biblickej olympiády, tu sú výsledky: v kategórii do 13 rokov sa na prvých miestach umiestnili družstvá z Bratislavy, Opatovej a Svitu, v kategórii 14 - 17 rokov družstvá z Bratislavy, Rajca a Jasenoviec. GRATULUJEME!

- časopis pre spoločenstvá Združenia mariánskej mládeže • Vydáva Združenie mariánskejmládeže, Oravská 10, 949 01 Nitra • Internet: www.zmm.sk • Kontaktná adresa: Monika Zbínová, Slatinská 29/10, 018 61 Beluša • Telefón: 0911 220 313 • E-mail: luce@zmm.sk • Šéfredaktor: Monika Zbínová (Monulka) • Redakčná rada: Daniel Koyš (DanKo), Mária Mazúrová (Maruška), Mária Cibičková (Fiona) • Distribúcia a predplatné: Erika Koyšová, Štúrova 9/9, 018 61 Beluša • Telefón: 0903 464 240 • Registrované na MK SR, registračné číslo 3164/2004 • ISSN 1336 - 7013 • Vyšlo s podporou MŠ SR • Redakcia si vyhradzuje právo na úpravu zaslaných textov. Nevyžiadané rukopisy nevraciame. Uzávierka čísla 4 bude 31. mája.

22


ŽARTOVNÍK Slohová úloha žiaka ZŠ na tému: „Moji rodičia“ Rodičia sa delia na dve časti: matku a otca. Matka sa ešte rozdeľuje na ženu v domácnosti a v zamestnaní. Doma sa potom skladá z manželky, matky, kuchárky, upratovačky, práčky, nakupovačky, účtovníčky, vychovávateľky... ostatné si nepamätám, ale mama toho vie vymenovať viac, ako napr. slúžka, otrok a iné. Matka sa vyznačuje tým, že sa zázračne nachádza na viacerých miestach naraz, vie v jednej chvíli myslieť na sto vecí, pričom desať vecí robí súčasne. Vidím na vlastné oči, ako po návrate zo zamestnania dá variť vodu na sporák, zatiaľ čo zamiesi cestu na rezance. Pritom jej ide práčka, do ktorej chodí vymieňať bielizeň, mne vymýšľa vety oznamovacie, rozkazovacie, opytovacie a našu Olinku skúša z veľkej násobilky. Že potom prebalí malého Karolka a zarobí mu na Sunar s krupicou, to ani nezbadám. Dve oči mi na to nestačia. Lebo keď potom zasadnem k večeri, už je namletý mak aj orechy na varené rezance a ja mám na kolenách teplákov zašité nové diery. Olina má umyté vlasy a bielizeň je rozvešaná na balkóne. Darmo si mamu potajme obzerám. Mama má naozaj len dve ruky... a predsa, keď príde domov z roboty, má v jednej veľkú a malú kabelku, v druhej dve sieťovky s nákupom a v tretej... nie, veď som už povedal, že má len dve ruky, ale nesie aj Karolka. Otec sa neskladá ani nerozdeľuje. Nachádza sa v zamestnaní a doma, ale doma ho nájdete málokedy. Okrem raňajkovania a večerania, keď sedí pri stole, vyskytuje sa obyčajne v kresle, alebo na gauči a býva zakrytý novinami. Zanecháva po sebe vždy tie isté stopy: roztvorené, prevrátené noviny a cigaretový popol, niekedy aj v popolníku. Na rozdiel od mamy, hoci má tiež dve ruky, prichádza domov s rukami prázdnymi. Či vie násobilku, neviem, ale písať asi nevie, lebo žiacku knižku mi ešte ani raz nepodpísal. Ani to ešte nie je preskúmané, prečo patrí do skupiny rodičov, keď na rodičovské združenie vôbec nechodí. Pán učiteľ povedal, aby sme sa pri písaní tejto úlohy zamysleli nad prácou svojich rodičov. V škole prideľujú žiaka, ktorý riadne nepracuje, čiže neučí sa, dobrému a usilovnému žiakovi, aby sa pri ňom niečo naučil. A tak si myslím, že pri sobáši prideľujú mužov ženám, aby ich ženy niečomu dobrému naučili a mali na nich dobrý vplyv. Mojej mame sa to zatiaľ, žiaľ, nepodarilo...

23


Luce 3-2006  

casopis pre spolocenstva ZMM