Page 1

SØNDAGSSKOLEN presenterer

Håndbok


© SØNDAGSSKOLEN NORGE 2012 www.sondagsskolen.no Redaktør: Odd Ketil Sæbø Redaksjon: Inge Stene, Olof Edsinger, Karin Kvalvaag Manvik Grafisk design/illustrasjoner: Camilla Hoholm Takk til alle som har vært med å bidra på ulike områder fram mot relanseringen av SPRELL LEVENDE: Alle ansatte i SØNDAGSSKOLEN NORGE, Ellen Anker Storset, Roar Kvistad, Kjersti Bliksås Winsnes, Ingrid Reite, Rashid Akrim, alle barn som har svart på spørreundersøkelsen SPRELL for barn 201I, referansegruppen for SPRELL LEVENDE, alle andre ledere som har gitt oss verdifulle tilbakemeldinger eller svart på undersøkelsen En bedre søndagsskole, alle våre samarbeidspartnere i Norge og våre samarbeidspartnere i det nordiske søndagsskolenettverket. Bibeltekstene er hentet fra Bibel 2011, © Bibelselskapet 2011. Gjengitt med tillatelse. Barnesitatene er hentet fra SØNDAGSSKOLEN NORGEs spørreundersøkelse SPRELL for barn 2011. Gjengitt med tillatelse. Forsidefoto: istockphoto.com Boken er trykt på svanemerket miljøpapir.


SPRELL LEVENDE håndbok

INNHOLD 4

Kjære SPRELL LEVENDE søndagsskoleleder!

6 8 10 12 14 16

Del 1. SPRELL LEVENDE – en ny søndagsskole Vi vil – Søndagsskolens visjon og formål Kvalitet og nyskaping – Om utviklingen i SPRELL LEVENDE Jeg – en søndagsskoleleder – Om ledelse og basisblikk Det er hjemme det skjer – SPRELL LEVENDE vil hjelpe mamma og pappa å tro sammen med barna! Barnas gudstjeneste – Om gudstjenestefeiring og søndagsskole

18 20 24 26 28 30 32 34 36

Del 2. Barnet i søndagsskolen Det utsatte barnet – Barn av det moderne, nordiske samfunnet Jesus + barna = SANT – Om barnet i evangeliene Barnet og Gud – Om barnets åndelige liv Barn og tro – Søndagsskolens 8 teser om barn og tro Jeg trenger at du speiler meg – Om barneegenskapene og barnet i oss Aktive, lærende barn – Om å gi plass til Gud på søndagsskolen Barns behov i gudsrelasjonen – Om sensitive faser og aldersdeling Smart på 9 måter – Om barnets mange intelligenser

40 42 46 52 54 58 60 62

Del 3. Læringsverktøyet SPRELL LEVENDE Slik kommer du i gang – Om abonnement og oppstart For hele barnet – SPRELL LEVENDE-samlingens fem deler Online planleggingsverktøy – En ny hverdag for lederen FamilieSPRELL – En ny ramme for søndagsskolen Et helhetlig programtilbud – BARNAS og nettsider for barn Økt kompetanse – Ledertrening i søndagsskolen Les mer! – …på www.sondagsskolen.no/grunnlag

side 10

side 28

side 42

3


SPRELL LEVENDE håndbok

Kjære SPRELL LEVENDE søndagsskoleleder!

Velkommen til det nye SPRELL LEVENDE og en ny søndagsskolehverdag! En SPRELL LEVENDE søndagsskole Vi er glade for og stolte av den betydningen SPRELL LEVENDE har hatt i arbeidet med å virkeliggjøre SØNDAGSSKOLENs visjon JESUS TIL BARNA. Med denne utgaven av SPRELL LEVENDE håper og ber vi om at enda flere barn skal få muligheten til å bli kjent med Jesus som sin Frelser, Herre og venn. Brukervennlighet og forenkling SPRELL LEVENDE kommer nå i en forbedret utgave for både dere ledere og for barna. Ikke minst har vi lagt vekt på de mange tilbakemeldingene vi får fra dere lederne i utviklingen av det nye konseptet. Du vil raskt merke at SPRELL LEVENDE har blitt enklere og at brukervennligheten er forbedret. Det nye online planleggingsverktøyet er et eksempel på dette. Ta det i bruk, og lek og undre deg gjennom spennende forberedelser, som du også kan dele med alle medlederne dine. Vi håper du også er aktivt med oss i den videre utviklingen av SPRELL LEVENDE. Det er du gjennom å benytte mulighetene til å gi oss verdifulle tilbakemeldinger. Sammen lager vi stadig bedre søndagsskolesamlinger. Barna som våre forbilder Vårt viktigste fokus i denne nye utgaven av SPRELL LEVENDE har allikevel vært å kombinere en videreføring av SØNDAGSSKOLENs tydelige og sentrale formidling av Bibelens fortellinger til barna med en bevissthet om å ta barnas egen tro på alvor. Barna har en fullverdig tro selv om de har mye å lære, ja de er rett og slett de største

4


SPRELL LEVENDE håndbok

forbildene for oss voksne i sin undring, tillit og tilslutning, og som formidlere av evangeliet! Ta imot barna som Guds sendebud, og våg å se Gud i møte med dem og bibelfortellingene! Det er frigjørende for oss ledere som har ansvaret for planleggingen av samlingene og samværet med barna. Søndagsskolen + Hjemmet = Sant Hjemmet er den viktigste arena for å skape rom der barna kan få møte Gud og få en livskraftig tro. Foreldrene er derfor søndagsskolens viktigste ressurs i vårt arbeid. I nye SPRELL LEVENDE har vi derfor ønsket å styrke båndet mellom det som skjer på søndagsskolen og det som skjer i hjemmet. Må Gud velsigne deg Jeg ønsker deg Guds velsignelse over din viktige tjeneste med å virkeliggjøre visjonen JESUS TIL BARNA! Som ledere i søndagsskolen har vi del i det samme løfte som Gud ga til Abram da han kalte han til en spesiell tjeneste som stamfar for israelsfolket, løftet om en dobbel velsignelse: Jeg vil velsigne deg og gjøre ditt navn stort, og du skal bli til velsignelse (1. Mosebok 12,2). SPRELL i vei! Lykke til! Med SPRELL LEVENDE hilsen Erling Ekroll generalsekretær

5


Del 1

SPRELL LEVENDE – en ny søndagsskole

MME- E Ø R D MIN AGSSKOL SØND

SARAH 10 ÅR:

MELISSA 9 ÅR: Bibler og kristne ting, og det må se ut som en kirke, for jeg elsker min Gud min Far.

6

Alle i hele verden var der og ba til Gud og sa hvor fantastisk han er og alle vil føle seg god og varm inni seg. Sanger om Jesus og tilber han. Og alle sammen vil aldri glemme denne dagen og bare kose seg :)


Del 1

SPRELL LEVENDE – en ny søndagsskole

DEL 1: SPRELL LEVENDE – en ny søndagsskole

MAGNHILD 9 ÅR: OLINE 6 ÅR: Høre om Gud. Gode ledere som ser meg og bryr seg om meg.

Lære mye om Gud og Jesus. I min egen kirke, rett ved huset vårt. Og fått med mange andre barn som har lyst til å være med. Inni kirken skulle det vært et stort badebasseng, i tilfelle vi skulle få god tid på slutten. Sunget mange kristne sanger. Alle barna i hele verden skulle være med i denne søndagsskolen.

7


Del 1

SPRELL LEVENDE – en ny søndagsskole

VI VIL SØNDAGSSKOLEN NORGEs visjon og formål

SPRELL LEVENDE er et læringsverktøy for søndagsskoler og andre barnegrupper. SPRELL LEVENDE har som målgruppe barn i alderen 3–10 år. SPRELL LEVENDEs og SØNDAGSSKOLEN NORGEs visjon er JESUS TIL BARNA. Du er med å virkeliggjøre visjonen vår gjennom å arbeide for formålene: • å styrke barnas tro • å bygge et kristent fellesskap sammen med barna • å støtte hjemmene i deres oppdrag med å styrke barnas tro Med å styrke tro mener vi å hjelpe barna til: • nærmere kjennskap med den treenige Gud • etterfølgelse av Jesus Kristus Ifølge Grunnregler for SØNDAGSSKOLEN NORGE (§2) skal vår virksomhet skje i troskap mot Bibelen og den evangelisk-lutherske bekjennelse. Det betyr blant annet at SØNDAGSSKOLEN NORGE har et luthersk dåpssyn med barnedåp som normal praksis.

8


Del 1

SPRELL LEVENDE – en ny søndagsskole

Brukere av SPRELL LEVENDE og SØNDAGSSKOLEN NORGEs andre programtilbud vil likefullt tilhøre ulike kirkesamfunn, med ulike dåpssyn. Det har vist seg at materiellet er svært fleksibelt og at alle kan bruke SPRELL LEVENDE. Under temaer hvor det kan være viktige teologiske forskjeller vil dette bli synliggjort i materiellet. Slik kan alle legge til rette for læring utfra sitt eget ståsted. I søndagsskolen vil vi møte både døpte og udøpte barn fra svært ulike bakgrunner når det gjelder livssyn. I praksis vil vi møte barn fra de ulike sammenhengene på nokså lik måte, men med noe ulikt formål. Under Barn og tro, tese 1 (side 28–29) er dette uttrykt slik: Den voksnes oppgave er å skape arenaer der barnet får utvikle sin relasjon til Gud og lære å kjenne Gud som den treenige Gud. Dette skjer med utgangspunkt i barnets dåp eller som en forberedelse til barnets dåp.

Les mer om SØNDAGSSKOLENs formål i artikkelen Læring i søndagsskolen på www.sondagsskolen.no/grunnlag Foto: stockbyte.com

9


Del 1

SPRELL LEVENDE – en ny søndagsskole

KVALITET OG NYSKAPING Om utviklingen i SPRELL LEVENDE

SPRELL LEVENDE ble første gang lansert i 2006. I tiden etter det har læringsverktøyet vært i bruk i over 1000 søndagsskoler og barnegrupper i Norge. Vi har mottatt mange viktige tilbakemeldinger på SPRELL LEVENDE i disse årene og også gjennomført flere brukerundersøkelser. Dere har hjulpet oss å stadig forbedre verktøyene! Når vi med denne utgaven av SPRELL LEVENDE snakker om en ny søndagsskolevirkelighet, er det særlig på grunnlag av: Ny barneteologi Det har skjedd en stor endring i synet på barnet og på læring i kirker og menigheter de siste årene (se side 24–35). Det er særlig det barneteologiske arbeidet knyttet til Den norske kirkes trosopplæringsreform, fra 2003, som har bidratt til denne endringen. Fokus på familien SPRELL LEVENDE vil ha økt fokus på at troslæring skal fortsette på hjemmebane, der den viktigste læringen skjer (se side 14–15 og 54–57). Økt brukervennlighet og nytt planleggingsverktøy De mange tilbakemeldingene fra lederne har bidratt til viktige endringer som gir økt brukervennlighet og en enklere samling (se side 46–51). Gjennom det nye online planleggingsverktøyet kan ledergruppen enkelt planlegge samlinger og dele informasjon (se side 52–53).

10


Del 1

SPRELL LEVENDE – en ny søndagsskole

Fokus på frivillige SØNDAGSSKOLEN vil fokusere mer på hvordan det er å være leder i søndagsskolen: hvordan din hverdag er, hvordan vi kan ta bedre vare på deg, hvordan vi kan legge til rette for at du øker din kompetanse, hvordan vi kan rekruttere flere ledere og hvordan vi stadig kan øke brukervennligheten i våre tilbud. Nordisk samarbeid SØNDAGSSKOLEN NORGE gir ut SPRELL LEVENDE i samarbeid med den svenske organisasjonen Salt – barn och unga i EFS (Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen). Læringsverktøyet lanseres i 2012 i Sverige og svensktalende del av Finland under navnet Skatten. De nye tesene om barn og tro (se side 28–29) er utviklet i samarbeid med også andre organisasjoner i det nordiske søndagsskolenettverket. Integrering av tårnagentene De populære tårnagentene blir en del av SPRELL LEVENDE! Barn som har begynt på skolen, kan bli agenter som får aktualisert bibelfortellingene gjennom spennende oppdrag. Lederne som partnere I det nye SPRELL LEVENDE vil det bli enklere for deg som leder å gi dine tilbakemeldinger og synspunkter på verktøyet. Bruk disse mulighetene! Sammen utvikler vi SPRELL LEVENDE videre!

11


Del 1

SPRELL LEVENDE – en ny søndagsskole

JEG – EN SØNDAGSSKOLELEDER

Hvor finner jeg flere å dele denne oppgaven med?

Når kan jeg finne rom for stillhet selv?

Om ledelse og basisblikk

Hva kan jeg lære av barna?

Hvorfor glemmer jeg hvor velsignet jeg ofte blir når jeg er sammen med barna?

Når kan jeg få tid til å forberede meg?

Hvordan kan jeg legge til rette for Kasper i dag, så også han får dette med seg? Gjør jeg dette av plikt eller av lyst?

Hva om barna spør om noe jeg ikke kan svare på?

Skal jeg orke ett år til? 12

Er Gud min arbeidsgiver?

Foto: www.istockphoto.com


Del 1

SPRELL LEVENDE – en ny søndagsskole

Basisblikk Den tjenesten du gjør er verdifull! Takk for at du er med på laget! Vi heier på deg! Vi håper du opplever at tjenesten i søndagsskolen blir verdsatt. Og at du opplever mange rike øyeblikk sammen med barna. I denne boken og på www.sondagsskolen.no/grunnlag kan du lære mye om både barna og om verktøyene i søndagsskolen. Men ikke glem å ta vare på deg selv heller! Gi verdi til dine behov som menneske og leder. Og be også om å få vokse i det å følge Jesus. Vi mener det er avgjørende viktig for alle ungdommer og voksne i søndagsskolen å rette oppmerksomheten tre steder for å bli en god leder. Dette kaller vi lederens fokus, eller basisblikk: • Se meg selv • Se Gud • Se barnet Når vi gir alle tre basisblikkene verdi i livene våre, vil det også virke inn på tjenesten vår. Søndagsskolesamlingene blir bedre opplevelser for både barn og voksne! Når du i SPRELL LEVENDE møter symbolet for basisblikkene, så ta deg tid til å lese. Basisblikkene er en ressurs for deg! De er lærerike, gir kunnskap om bibelfortellingen, kunnskap om barn og tro, og de utfordrer oss til å lære mer om både oss selv og om vårt forhold til Gud. Les mer om basisblikkene på www.sondagsskolen.no/grunnlag Les også om rekruttering av ledere på samme sted. 13


Del 1

SPRELL LEVENDE – en ny søndagsskole

DET ER HJEMME DET SKJER SPRELL LEVENDE vil hjelpe mamma og pappa å tro sammen med barna!

Det er ikke lett å hjelpe barnet til å bevare en trygg tro. Som ledere opplever mange av oss denne utfordringen i våre egne hjem. Det er bra om vi kan være åpne om at vi stadig lever med disse utfordringene, men samtidig også deler erfaringene våre om tro hjemme med andre foreldre – kanskje kan vi være til hjelp for hverandre! Mamma og pappa er barnets viktigste forbilder i tro. Barnet overtar vårt livssyn og vår trospraksis! I alle fall for mange år av sitt liv. Barnet gjør det som vi gjør. I mindre grad som vi sier. Foreldrene er filteret som bestemmer hva barn skal få være med på og oppleve – for eksempel hva slags kjennskap og nærhet de skal ha til ulike livssyn. Samtidig har foreldrene en indirekte filterfunksjon: de lærer barna å etter hvert selv velge og å prioritere hva som er viktig i livet og hva slags informasjon de synes er relevant. Vi kan ikke forvente at barn ber hvis ikke de ser at vi ber. Og bønnen blir ikke viktig for barn hvis ikke vi som er voksne, faktisk tar med de bønneemnene som er viktig for oss i bønnene våre. Barn begynner ikke å lese bibelfortellinger hvis ikke bibelfortellingene er viktige for oss. Og om du leser Bibelen bare på datamaskinen eller på telefonen, så husk at barna kanskje ikke får med seg at du gjør det. Som foreldre er det også viktig at vi speiler de verdifulle barneegenskapene (se side 30–31) og viser at de er gode og aksepterte. Barn må selv få undre seg og leve i en aktiv gudsrelasjon (se side 26–27). Tiden da trosopplæring i hovedsak besto av kunnskapsoverføring er over. På samme måte bør vi skifte fokus hjemme!

14


Del 1

SPRELL LEVENDE – en ny søndagsskole

Det er ikke mengden og kunnskapsinnholdet i trosformidling som er avgjørende, men hvordan barnet får eie og leve hver dag i en trygg gudsrelasjon. Det er mange «brente barn» fra hjem med omfattende trosformidling, barn som opplevde forventningene om å tro og leve riktig som sterkere enn vissheten om å være trygge gudsbarn, som fikk være hele seg.

Slik kan du hjelpe hjemmene • Lær av skole og barnehage: gi informasjon hjem om hva som skjer på søndagsskolen! Dere vil få hjelpemidler til dette i SPRELL LEVENDE. • Oppfordre aktivt til bruk av barnebladet BARNAS og SØNDAGSSKOLENs nettsider! Vis barna hva de kan gjøre hjemme sammen med foreldrene. • La barna begynne på aktiviteter som må fullføres hjemme! Oppdragene egner seg ofte til dette.

• • • •

Ha egne samlinger hvert semester hvor foreldrene er inviterte. La barna presentere for foreldrene noe de gjør på søndagsskolen, spis deilig mat og kos dere! Vurdér FamilieSPRELL (se side 54-57) som ny ramme for søndagsskolen! Bruk avslutningen på FamilieSPRELL til å lære hjemmene kveldssanger og velsignelse. Spør en du vet passer til det om å komme med tips til foreldrene om kveldsbønn,

BARNAS-lesing og om tro hjemme. Bruk den tiden foreldrene er alene under FamilieSPRELL! Eller kanskje dere skal samtale om barn og tro og temaer fra Del 2 i denne boken? • Spør foreldre som er ofte til stede på søndagsskolen, om de kan tenke seg å gjøre en oppgave i søndagsskolen! Da kan tro bli mer naturlig på hjemmebane også.

Les mer i artikkelen Tro i hjemmet på www.sondagsskolen.no/grunnlag 15


Del 1

SPRELL LEVENDE – en ny søndagsskole

BARNAS GUDSTJENESTE Om gudstjenestefeiring og søndagsskole

De fem delene i SPRELL LEVENDE-samlingen (se side 46–49) har likheter med hoveddelene i Den norske kirkes gudstjenester. Men Søndagsskolen er barnas gudstjeneste – en gudstjeneste på barns premisser: • I SPRELL LEVENDE henvender lederen seg til barna med et språk og en interesse som er sentrert om barnet. • I søndagsskolerommet legger vi til rette for at det visuelle tiltaler barnet og at barnet ser godt hva som foregår. • I SPRELL LEVENDE vil vi møte barnet med alle dets sanser og intelligenser (se side 36–39). Her kan nysgjerrige barn lære om og gi sin respons til Gud gjennom lek, dans, barnesanger, samtale og spennende aktiviteter. Barn er forbilder i tro og disippelskap (se side 24–25). Kanskje har vi voksne mye å lære av barnet akkurat når det gjelder å feire gudstjeneste? Barnet er til stede med hele seg: umiddelbart, spontant, glad i å bruke kroppen og alle sanser. Barnets spiritualitet er ikke i sin natur noe ekstraordinært, men virker å være liketil og naturlig. Når barnet henvender seg til Gud, kan det ikke annet enn være helt seg selv, med sine famlende ord, med det som er hjertets eget språk. Hvordan utfordrer barnet oss og vår gudstjenestefeiring i vår menighet? Det er viktig at barna er en del av det store gudstjenestefellesskapet. Menigheten er alle. Og barn må ikke holdes borte fra sakramentene: De må få glede seg over at menigheten tar imot nye døpte – og få motta Jesu kropp og blod i nattverden. Den norske kirke har nå lagt noe mer til rette for at barn også kan være prestens medhjelpere under nattverden.

16


Del 1

SPRELL LEVENDE – en ny søndagsskole

SPRELL LEVENDE gudstjeneste Det ideelle er å feire gudstjenester som favner alle. SØNDAGSSKOLEN NORGE tilbyr SPRELL LEVENDE gudstjenester. Disse gudstjenestene bygger på pedagogikken i SPRELL LEVENDE, med totalformidling og mangfold. SPRELL LEVENDE gudstjenester er en fullverdig gudstjeneste, på barns premisser. Samtidig er det gudstjenester som en bredde av menigheten vil oppleve spennende! Viktige fokus • La barnas umiddelbarhet, kroppslighet og naturlige spiritualitet fortsette å utfordre vår gudstjenestefeiring. • Ha en kritisk holdning til det å sosialisere barn inn i en gudstjeneste på voksnes premisser. • Legg gode planer, sammen med presten, for hvordan søndags skolebarna kan delta mest mulig ved dåp og nattverd. • Skap gode SPRELL LEVENDE gudstjenester som en bredde av menigheten vil oppleve som rike og givende. • Skap gjenkjennelse der det er mulig. Samarbeid med prest og organist om å skape en helhet mellom gudstjeneste og ulike tilbud i menigheten, slik at sanger og aktiviteter som barn kjenner fra søndagsskole, kor og lignende blir en naturlig del av gudstjenesten.

Les om innhold og bestilling av SPRELL LEVENDE gudstjenester på www.sondagsskolen.no 17


Del 2

Barnet i søndagsskolen

MEM Ø R MIN DAGSSKOLE SØND

INGEBORG LIVE 10 ÅR: LEVI 4 ÅR: Leke sammen, og snakke med Gud i hjertet mitt.

18

På min drømmesøndagsskole ville jeg bruke mer tid på å sitte i ro og høre Gud snakke til meg. At vi søndagsskolebarna kan synge alene for resten av menigheten før vi går ned på søndagsskolen. Mer teater.


Del 2

Barnet i søndagsskolen

DEL 2: Barnet i søndagsskolen

PETTER 8 ÅR: Vi skulle vært mye ute om sommeren. Vi skulle sunget sanger med bevegelse. Vi skulle lekt en lek der søndagsskolelæreren skulle gjemt mange «kristne ting» og så skulle barna funnet dem. Lest fra Bibelen og så tegnet tegninger ut ifra det. Så skulle vi ha ligget på madrasser på gulvet og tenkt på at Jesus er her. Til slutt skulle vi spist noe godt.

JESPER-AMANDUS 8 ÅR: Tegnet, malt, lekt, synge, be til Gud og Jesus, og trøste de som ikke føler seg bra.

19


Del 2

Barnet i søndagsskolen

DET UTSATTE BARNET Barn av det moderne, nordiske samfunnet

På flere måter har barn i vår del av verden det bedre enn barn noen gang har hatt det: • Samfunnets rammer er forholdsvis stabile – og vi lever i en fredelig del av verden. • Materielt sett har de fleste barn nok, primærbehovene dekkes – selv om forskjellen mellom de mange og de fattigste er stor. • Barn har fått større egenverdi og medbestemmelsesmulighet – de regnes med i flere sammenhenger og er i større grad med på å forme sin egen hverdag i hjem, barnehage og skole. Samtidig lever barn i en utsatt posisjon. Barn er totalt avhengige av god omsorg, primært fra sine foreldre. Den første, sårbare tiden gir retning for hele livet. Det vesle barnet trenger aller først en mor som tar på det, som møter barnets blikk med uforbeholden kjærlighet, som opptrer trygt, forutsigbart og alltid er tilgjengelig, som forstår barnets følelser og viser dette. Barn som lider Det er viktig at både mor og far speiler barnets gode egenskaper – som dets avhengighet og tillit (se side 30–31). Et barn som ikke møter en grunnleggende omsorg eller opplever at barneegenskaper ikke blir møtt eller akseptert, lukker seg – og lider. Det mister evnen til tillit, det snakker ikke om følelser, eller mister kontakt med følelser, det «klarer seg selv».

20


Del 2

Barnet i søndagsskolen

Svært mange barn lever i en hverdag preget av stor ustabilitet, forårsaket av at foreldre har rusproblemer eller psykiske lidelser. Hvert femte barn lever under oppvekstforhold hvor alkohol er et problem i familien (Forbundet Mot Rusgift). Dersom barnet utsettes for overgrep eller åpenbar omsorgssvikt, vil samfunnet kunne overta omsorgen for det. Men ingen skjermer barnet mot de mer usynlige, negative mekanismene som kan utspille seg i relasjonen foreldre-barn: Mangel på oppmerksomhet og bekreftelse, manipulerende tendenser, forakt mot det i barnet som vi ikke har bearbeidet i oss selv, eller ydmykelser – mot dette er barnet i hjemmet svært forsvarsløst. Sårene som dette skaper, vil prege livet og etter hvert forme barnets eget foreldreskap.

21


Del 2

Barnet i søndagsskolen

Generelle trekk De fleste barn vil preges av mer allmenne tendenser i samfunnet: • En økonomisk materialisme, som fanger oss, og som krever at vi voksne bruker mye tid på arbeid. Barn får mindre tid sammen med foreldrene. Noen barnehagebarn har 40 timers «arbeidsuke». Og foreldrene er slitne på fritiden. • En teknologisering, som innebærer at mer og mer av barnets tid preges av skjermer, underholdning, passivisering og opplevelser av virtuelle virkeligheter, som fjerner oss fra livet og fra fullverdige relasjoner, nærhet og åndelighet. • En barndom under press. Mer og mer av ungdomskulturen innføres på et stadig tidligere tidspunkt. Markedskrefter vil gjøre barna til konsumenter av nye produkter. Vi foreldre er ofte ikke nok tilstede for å verne om barndommens verdier, men overlater barna til skjermene – som drar barnet inn i det som er nytt og triggende. • Et kunnskapsfokus i skolene, som innebærer økt konkurranse. Fokuset innebærer også at allmenn og objektiv kunnskap blir sett på som viktig, mens personlig erfaring og åndelige spørsmål får mindre plass. En Gud som ser Søndagsskolen vil verne om og vil utvikling av hele barnet (tese 8, side 28–29). Vi må gjøre det ved å se barnet. Ved å bekrefte og speile barneegenskaper. Og ta hele barnet på alvor. Vi vil gjøre det også ved å Begge foto: ImageSource.com

22


Del 2

Barnet i søndagsskolen

gi barnet fortellinger som møter dets sentrale behov i gudsrelasjonen (se side 34–35). Dette er viktig ikke minst når det gjelder de lidende barna. Disse barna trenger mest av alt å få møte Gud som den omsorgsfulle Gud, som ser hvert enkelt barn med en ubetinget kjærlighet. Og få møte Jesus som alles bror, som identifiserer seg framfor alt med den som lider – med de aller svakeste. Som ledere må vi være åpne om også tvil, og om at motstanden er en del av troen. Og det må være rom for den ubetingede klagen til Gud. Slik kan vi skape rom for at barna kan komme med også sine vondeste opplevelser til Gud.

Les mer i heftene Om det utsatte barnet og Om barnet og det vonde (Verktøykassa), som du finner gjennom www.sondagsskolen.no/grunnlag

23


Del 2

Barnet i søndagsskolen

JESUS + BARNA = SANT Om barnet i evangeliene

Barna er framtiden, sier vi gjerne. Men barn er framfor alt her og nå. Jesus løfter fram barna på en oppsiktsvekkende måte. Midt i en kultur som ga barna liten verdi.

Sannelig, jeg sier dere: Uten at dere vender om og blir som barn, kommer dere ikke inn i himmelriket. Den som gjør seg selv liten som dette barnet, han er den største i himmelriket. (Matteus 18,3–4) Jeg priser deg, Far, himmelens og jordens Herre, fordi du har skjult dette for vise og forstandige, men åpenbart det for umyndige små. Ja, Far, for dette var din gode vilje. (Matteus 11,25b–26)

24

Pass dere for å forakte en eneste av disse små! For jeg sier dere: De har sine engler i himmelen som alltid ser min himmelske Fars ansikt. (Matteus 18,10)

De bar små barn til ham for at han skulle røre ved dem, men disiplene viste dem bort. Da Jesus så det, ble han sint og sa til dem: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem. Sannelig, jeg sier dere: Den som ikke tar imot Guds rike slik som et lite barn, skal ikke komme inn i det.» Og han tok dem inn til seg, la hendene på dem og velsignet dem. (Markus 10,13–16)

Den som tar imot et slikt lite barn i mitt navn, tar imot meg. (Matteus 18,5)


Del 2

Barnet i søndagsskolen

Jesus holder fram barna som: • Forbilder i tro og disippelskap. Det forbilledlige ved barnet ligger ikke bare i det å ta imot, men også i det å være en borger av Guds rike. Guds rike tilhører slike som dem! Den som er liten som barnet er den største i dette riket. • Sine egne sendebud. Når Jesus sier at den som tar imot et barn i hans navn, tar imot ham selv, lar han barnet representere seg selv – som sitt eget sendebud. • Sannhetsvitner. Gud kan åpenbare sine hemmeligheter for de umyndige små! På palmesøndag (Matteus 21,14-16) løfter Jesus også fram barna som priser ham – og henviser til Salmenes bok 8,3: Fra småbarns og spedbarns munn har du reist et vern mot dem som står deg imot. Jesu ord utfordrer oss grunnleggende når det gjelder hvordan vi skal se på barnet og hvordan vi skal forstå læring i søndagsskolen og menigheten.

Les mer i artikkelen Jesus og barna på www.sondagsskolen.no/grunnlag

Illustrasjon: Asbjørn Tønnesen

25


Del 2

Barnet i søndagsskolen

BARNET OG GUD Om barnets åndelige liv

Som vi har sett, holder Jesus fram barnet som et forbilde i tro og disippelskap. I Søndagsskolens 1. tese om barn og tro (se neste sider) heter det at barnets tro har samme verdi som voksnes tro. Dette utfordrer vårt syn på hva tro er! Det kan gi mening å si at troen har i alle fall tre dimensjoner, eller deler: • en relasjonell del – et hjerteforhold til Gud • en kunnskapsdel – hvor vår hjerne og fornuft setter ord på troen • en fellesskapsdimensjon – troen lever og utøves i en sammenheng, et fellesskap I en sunn trosutvikling bør den relasjonelle delen av troen, hjerteforholdet, bevares som troens fundament og viktigste del. Samtidig skal vi bruke vår stadig større fornuft til å prøve å beskrive Gud og sette ord på vår gudsrelasjon. Barnet har i liten grad fornuftsevner som gjør at det kan sette ord på sin tro. Noe av hemmeligheten ved barnets forbilledlighet må ligge i barnets relasjonelle egenskaper, i barneegenskapene (se side 30–31). Og i dets åndelige åpenhet. Gud kan åpenbare seg for alle mennesker, uavhengig av hva vi kjenner til av bibelfortellinger. Han viser oss storheten sin gjennom skaperverket og viljen sin gjennom samvittigheten vår (Romerne 2,14–15). Men også når det gjelder å forstå hvem Jesus er og forstå bibelens hendelser, kan Gud, ved Den hellige ånd, gi oss og barna sannheter og visdom – gi nytt lys over bibelfortellingene (se forrige sider). Naturlig åndelighet Nyere forskning på barns åndelighet eller spiritualitet avdekker at barna har et rikt åndelig liv. Et viktig grep som er gjort for å lettere forstå hva

26


Del 2

Barnet i søndagsskolen

barns åndelighet er, er å definere åndelighet som relasjonell bevissthet. Med dette mener forskerne en særlig bevissthet som barnet kan kjenne på og ofte reflektere over i relasjon til seg selv, til andre, til verden eller til det guddommelige1. Barn har sterke øyeblikkserfaringer – evige nå – de har åndelige opplevelser knyttet til kunst, estetikk og undring, de kjenner på uforklarlig flyt i sine aktiviteter, på å være omsluttet av like uforklarlig godhet – eller opplever forlatthet. Andre forskere har studert barn som ser farger rundt mennesker, ser engler, eller som vet ting som aldri har blitt fortalt dem. Flere viktige observasjoner kan knyttes til barnas åndelighet: • Mange barn holder de åndelige opplevelsene for seg selv, i frykt for å bli latterliggjort og ikke trodd. • Barn opplever en forventning om at de skal bruke voksnes religiøse språk, en forventning som ofte blir et hinder for å uttrykke eller fastholde deres opplevelse. • Det er en nær sammenheng mellom åndelighet og en selvoppofrende, eller nestekjærlig holdning. Barn erfarer det som er «larger than life». Gud bruker alle typer erfaringer til å knytte oss og barna nærmere til ham, som har pustet liv i oss. Samtidig skal vi være klar over at det finnes mange slags ånder, og at både barn og voksne trenger veiledning på dette området.

Foto: stockxpert.com

Hay, David, Rebecca Nye 2006: The Spirit of the Child. Revised edition. London/Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers 1

Les mer i heftet Om barnet og Gud (Verktøykassa) – som du finner gjennom www.sondagsskolen.no/grunnlag

27


Del 2

Barnet i søndagsskolen

BARN OG TRO Søndagsskolens 8 teser om barn og tro

1. Barnets tro har samme verdi som voksnes tro • Tro som relasjon er mer grunnleggende enn troens kunnskapsdel. Selv om troen skal utvikles, har barnets tro full verdi her og nå. Troens verdi ligger ikke i hva barnet skal vokse til å bli. • Den voksnes oppgave er å skape arenaer der barnet får utvikle sin relasjon til Gud og lære å kjenne Gud som den treenige Gud. Dette skjer med utgangspunkt i barnets dåp eller som en forberedelse til barnets dåp. 2. Barnets tro er i utvikling • Barnets behov i gudsrelasjonen er i utvikling. En generell utvikling går fra behovet for å være grunnleggende elsket, til behov for en kjærlighet som også tilgir (fra ca. 6 år) og til behov for å leve i etterfølgelse (ca 10. år) (etter Sofia Cavalletti). • Det er viktig at barnet møter fortellinger og temaer som er tilpasset dets alder og utvikling i gudsrelasjonen. 3. Barnets tro er forbilledlig • Jesus sier: «Den som gjør seg selv liten som dette barnet, han er den største i himmelriket» (Matteus 18,4). • Barnet har egenskaper som gjør det til et forbilde i det å tilhøre Guds rike, i det å være disippel. Blant disse egenskapene kan være avhengighet, tillit, sannferdighet, tilfredshet med det som livet byr av goder, nysgjerrighet, kreativitet, evne til å undre seg og evne til å klage (etter Tommy Hellsten). 4. Barnets tro utfordrer den voksne • Når Jesus framhever barnets måte å forholde seg på som noe å etterligne (Matteus 18,1-5), innebærer det at den voksne utfordres av barnet. • Barnets perspektiv må vektlegges og ses på som en ressurs når vi studerer tro, tradisjoner, kirkelig og teologisk praksis og arbeider med menighetsutvikling.

28


Del 2

Barnet i søndagsskolen

5. Trosopplæringens formål er en indre motivert etterfølgelse av Jesus • Den indre motiverte etterfølgelsen springer ut av en trygg gudsrelasjon hvor barnet har fått møte Guds grunnleggende kjærlighet i skapelse, forsørgning og forsoning (jf 1 Johannes 4,19). • Tradisjonell trosopplæring har i for stor grad bygd på ytre motivasjon, verdiformidling og ikke-kristne dannelsesidealer. 6. Den viktigste trosopplæringen skjer i nære relasjoner • Søndagsskolen vil bevisstgjøre og støtte familien i dens rolle som viktigste arena for trosopplæring. • Det er viktig at voksne som rollemodeller speiler og bekrefter barnets forbilledlige egenskaper (jf tese 3) så disse kan bevares i barnet. • For barn som ikke opplever denne bekreftelsen hjemme, blir søndagsskolelederes og andre voksnes bekreftelse særlig viktig. 7. Barn og voksne er likeverdige som lærende • Læring foregår fra barn til voksen og fra voksen til barn i et lærende fellesskap. • Gud kan lære og gi visdom direkte til både barn og voksne (Matteus 11,25–26). • Den voksne er ansvarlig for læringssituasjonen gjennom å ha ansvar for rammer, innhold og metode. 8. Søndagsskolen verner om og vil utvikling av hele barnet • Søndagsskolen skal arbeide for at alle barn opplever trivsel og møter respekt og omsorg. • Søndagsskolen vil gi rom for barnets undring og naturlige spiritualitet. • Søndagsskolen tilstreber totalformidling og et metodisk mangfold for å møte barna i all deres forskjellighet og med alle deres intelligenser (etter Howard Gardner m.fl.). • Søndagsskolen har fokus på barnets behov og sensitive faser i gudsrelasjonen (jf tese 2).

Foto: Getty Images

En rekke organisasjoner i det nordiske søndagsskolenettverket har bidratt i den endelige utformingen av tesene. 29


Del 2

Barnet i søndagsskolen

JEG TRENGER AT DU SPEILER MEG Om barneegenskapene og barnet i oss

Selv om det nyfødte barnet i liten grad kan forstå hvem mamma eller pappa eller Gud egentlig er, forholder det seg aktivt til omgivelsene: Det søker mammas varme, det søker kjærlige øyne, og næring. Barnet kan bli skremt, eller le. Alle barn er unike og må respekteres for den de er. Samtidig kan vi se egenskaper hos de minste barna som virker å være generelle når det gjelder hvordan de forholder seg til mamma eller pappa. Utvikingspsykologen Erik Erikson har funnet at barnet først prøver å møte omgivelsene med en grunnleggende tillit. Barnet trenger at omgivelsene er til å stole på, at omgivelsene bærer. Andre har observert at hvis foreldrene svikter grunnleggende, velger barnet å idealisere situasjonen, eller legge feilen på seg selv – heller enn å mistro foreldrene. Betydningen av barneegenskapene er løftet fram av den finske terapeuten Tommy Hellsten2. Han forstår det å være barn ikke først og fremst som det å tilhøre en aldersgruppe, men som å eie disse egenskapene. Det er vanskelig å dokumentere disse egenskapene vitenskapelig, men følgende barneegenskaper (de fleste fra Hellsten) synes å være ganske generelle:

Hellsten, Tommy 1999: Flodhesten i dagligstuen. Om medavhengighet og om møtet med barnet i oss. Sørumsand: g-perspektiv as 2

30

• avhengighet • tillit • sannferdighet • tilfredshet med det som livet byr av goder • nysgjerrighet • kreativitet • evne til å undre seg • evne til å klage


Del 2

Barnet i søndagsskolen

Barneegenskapene er viktige å bevare! De er forbilledlige! De hjelper oss å bevare en barnlig relasjon til Gud, som vår Far eller pappa. Vi har jo retten til å være Guds barn og kalle Gud vår pappa eller Abba (Galaterne 4,1–7). Det er vanlig å kjenne på motstand i forhold til dette. Vi har ulike og ofte sammensatte opplevelser i relasjonen til våre egne foreldre. Å komme til Gud med barneegenskapene, fulle av tillit, kan være en livslang øvelse. Et viktig poeng i Hellstens teori er at barnet er helt avhengig av at nære omsorgspersoner speiler barneegenskapene. Det vil si at de voksne selv viser egenskapene og kommuniserer at de er aksepterte. Dersom barnet opplever at egenskapene ikke bekreftes og aksepteres, vil de dypfryses. Å hjelpe voksne til å finne tilbake til sine dypfryste barneegenskaper og slik bli hele mennesker er en sentral del av Hellstens terapeutiske praksis. Gjennom å speile barneegenskaper hjelper også du som søndagsskoleleder barnet i dets åndelige utvikling og i dets relasjon til Gud! Det finnes mange «løvetannbarn» som har vokst opp under svært ustabile forhold, men som har kommet seg fram i livet mot alle odds og bevart barnet i seg – fordi de har møtt ett menneske som har bekreftet barneegenskapene. Som ledere er det kanskje det beste vi kan oppleve?

Foto: ImageSource.com 31


Del 2

Barnet i søndagsskolen

AKTIVE, LÆRENDE BARN Om å gi plass til Gud på søndagsskolen

Gutten har akkurat tegnet Jesus på korset. Og lederen kommer bort til han: – Hva har du tegnet? – Det er Gud, da han så ut som Jesus. Hva skjer når vi slipper barna til og anerkjenner barnas tro og perspektiver? Det har skjedd en stille revolusjon i synet på barnet i menighetene. Spesielt arbeidet med bibeltekster om Jesus og barna (se side 24–25) har inspirert til å se barnet og læring på en ny måte. Barneteologien beskriver det som om at barnet har fått tre fram som et troende subjekt. Barnet er ikke lenger en passiv mottaker av undervisning, i form av kunnskap og ferdige svar vi voksne gir dem. Barnesinnet er ikke en tom tavle vi kan fylle med det vi mener er hensiktsmessig og riktig. Barnet • er aktivt og undrende i sin egen tro • har en levende åndelighet (se side 26–27) • har forbilledlige egenskaper for en god gudsrelasjon (se side 30– 31) SPRELL LEVENDE vil gi rom for barnets undring og anerkjenne at Gud kan vise barnet hva som er viktig for den enkelte, midt i hverdagen. Det viktigste vi kan lære er at Gud er nær oss, akkurat der vi er. At fortellingen kan hjelpe meg akkurat nå, møte meg i min største lengsel. For å oppnå dette må vi våge å slippe noe av den kontrollen vi kanskje helst vil ha. Tro på en levende Ånd, som leder til Sannheten. Slippe til Gud som den indre lærer (Augustin). Pedagogiske valg Fordi vi vil vektlegge at barnet lærer gjennom sitt åndelige liv, legger vi i pedagogikken vekt på:

32


Del 2

Barnet i søndagsskolen

• fortelling • undring • dialog I bibelfortellingene møter barna spennende karakterer og kan lære av deres både gode og dårlige valg. Fortellingene engasjerer! De skaper gjenkjennelse og lever i oss hele livet. De åpner seg på nytt og på nytt for oss, så vi ser nye sammenhenger og sannheter, alt etter hvor vi er i livet. Bruk også din egen troshistorie som en ressurs i søndagsskolen! Hvem og hva har ledet deg til den du er i dag, til den troen du eier? Vi bør ikke avslutte fortellingen med å komme med vår egen tolkning av hva teksten vil fortelle oss. Sentralt i SPRELL LEVENDE er å gi rom for undringen etter fortellingen (se side 46–49). Gjennom ulike aktiviteter kan barnet være sammen med Gud og være mottakelig for hva Gud vil lære barnet. Etterpå er det viktig at dere snakker sammen, helst i aldersdelte grupper. I denne dialogen foregår læring begge veier – fra barn til voksen, og fra voksen til barn. Vi vandrer sammen med barna, vi klarer opp i misforståelser, vi blir verdifulle og viktige veiledere for barna – så de kan utvikle en selvstendig og bærekraftig tro i møte med livet.

… Det er et dypt bånd som binder Gud til barnet, skaperen til sin skapning. Det er et bånd som ikke kan forklares som resultat av menneskelig arbeid, et bånd som ingen på noen måte må våge å forstyrre. Dr. Sofia Cavalletti 3 Les mer i artikkelen Læring i søndagsskolen på www.sondagsskolen.no/grunnlag

Illustrasjon: Aleksei Bitskof Cavalletti, Sofia 2009: Barnets religiøse potensial; beskrivelse av erfaringer med barn fra 3 til 6 år. Oslo: Inger Marit Brorson, s. 29 3

33


Del 2

Barnet i søndagsskolen

BARNAS BEHOV I GUDSRELASJONEN Om sensitive faser og aldersdeling

Søndagsskolen verner om og vil utvikling av hele barnet (se side 28–29, tese 8). SPRELL LEVENDE vil være barnesentrert! Læringsverktøyets store styrke er at det kobler en rekke barnesentrerte teorier sammen. Vi vil anerkjenne barneegenskapene og barnets naturlige spiritualitet (se side 26–27 og 30–31). Vi vil ta hensyn til barnets mange intelligenser og fokusere på totalformidling og mangfold (se side 36–39) – og vi vil ta hensyn til utviklingen av barnets behov i gudsrelasjonen. SPRELL LEVENDE er inspirert av Dr. Sofia Cavalletti (1917-2011) som var elev av den italienske pedagogen Maria Montessori (1870– 1952). Montessori la vekt på de sensitive fasene i barnas utvikling: Barn viser interesse for og følsomhet for å lære innen bestemte fagområder avhengig av alder. For eksempel kan barn lære språk veldig tidlig.

Å starte livet i en trygg tro på Guds ubetingede kjærlighet og omsorg er det beste utgangspunktet for et godt moralsk liv – til et liv i en indre motivert etterfølgelse av Jesus. Gud kaller oss til å være før å gjøre! Alle foto: ImageSource.com 34


Del 2

Barnet i søndagsskolen

Sofia Cavalletti har påvist gjennom studier av barn at de har sensitive faser også i sin gudsrelasjon. Barnet har ulike behov i troen avhengig av alder. Og det finnes viktige generelle trekk: Ca. 0–5 år: Barnets sentrale behov i gudsrelasjonen er å få møte Guds ubetingede kjærlighet og omsorg. Ca. 6–9 år: Barnet har behov for at den absolutte kjærligheten er en kjærlighet som også tilgir. Fra ca. 10 år: Etterfølgelsen av Jesus, som et ideal i livet, blir viktigere. Det er viktig å møte barnet med et læringsinnhold tilpasset barnets behov i den aktuelle fasen. Og det er viktig at du kjenner disse behovene når du har dialog med barna. Dersom dere har ressurser til det, er det bra for barna om deler av samlingene foregår i aldersdelte grupper. SPRELL LEVENDE vil i mange av sine deler skille mellom målgruppene gullivergjeng (3-5 år) og tårnagenter (6-10 år) (se side 50–51). Les mer om de sensitive fasene i gudsrelasjonen i heftene Om barns religiøse utvikling og Om barnet og det vonde (Verktøykassa) – som dere finner gjennom www.sondagsskolen.no/grunnlag 35


Del 2

Barnet i søndagsskolen

SMART PÅ 9 MÅTER Om barnets mange intelligenser

SPRELL LEVENDE har hele tiden vært inspirert av tanken om at barn har mange intelligenser. Den kanskje fremste talsmannen for multiintelligens-teorien (eller MI-teorien) er Harvard-professoren Howard Gardner. Mens vi tradisjonelt tenker at intelligens handler kun om evnen til å ressonere logisk, eller kanskje også være sosialt intelligent, mener Gardner at vi har hele ni intelligenser: Språklig intelligens Evnen til å bruke ord virkningsfullt, muntlig eller skriftlig. Vil ofte bety å være glad i å høre fortellinger, like å lære ord og uttrykk, leke med ord. Logisk–matematisk intelligens Evnen til å bruke tall effektivt og til å ressonere godt. Romlig intelligens Evnen til å oppfatte den visuelle-romlige verden. Vil ofte bety følsomhet for farge, linje, form og rom. Kroppskinestetisk intelligens Evnen til å bruke hele kroppen for å uttrykke ideer og følelser. Henger ofte sammen med god koordinering, fingerferdigheter og å like fysisk lek.

36


Del 2

Barnet i søndagsskolen

Musikalsk intelligens Evnen til å oppfatte, skjelne mellom, forvandle og uttrykke musikalske uttrykk. Sosial intelligens Evnen til å oppfatte og skjelne mellom sinnsstemninger, motiver, drivkrefter og følelser hos andre. Intrapersonlig intelligens Evnen til selvinnsikt og til å handle på basis av denne kunnskapen. Naturalistisk intelligens Evnen til å gjenkjenne og klassifisere arter i naturen, eller skille mellom for eksempel biler eller joggeskomerker i et urbant miljø. Eksistensiell intelligens Evnen til å arbeide med grunnleggende livsspørsmål: Hvor kommer vi fra? Meningen med livet. Eller det ondes problem.

37


Del 2

Barnet i søndagsskolen

Sentrale poenger i MI-teorien • Alle barn og voksne har alle intelligensene, men vi er sterkest på ulike områder. Vi oppfatter og lærer på ulike måter. • Vi har tradisjonelt henvendt oss mest til barn som er sterke innen språk og logikk. • Hvis vi får lov å utvikle våre sterke intelligenser, får vi selvtillitt og nysgjerrighet. Dette åpner igjen nye sider av livet og kulturen for oss – og er utviklende for andre intelligenser. MI-teorien og SPRELL LEVENDE Siden søndagsskolene normalt ikke har ressurser til tilpasset opplæring, må vi på andre måter sikre at barn med ulike intelligenser blir møtt på de områdene hvor de har sine styrker. SPRELL LEVENDE oppnår dette gjennom: • Totalformidling – tanken om at alt barnet opplever og sanser på søn dagsskolen kan være med å presentere og formidle bibelfortellingen • Variasjon og mangfold. Du kan i SPRELL LEVENDE velge mellom en rekke formidlingsformer og ulike aktiviteter. Tenk mangfold i samlingene og variér – for barnas skyld! MI-teorien kan hjelpe oss også i vår selvforståelse som ledere. Og det er en sammenheng mellom MI-teorien og nådegavetenkning. Hvilke intelligenser er vi sterke på selv? Hvordan styrer dette hva barna får oppleve på søndagsskolen? Hvordan er vi som team satt sammen?

38


Del 2

Barnet i søndagsskolen

MI-teorien samsvarer godt med et kristent skapelsessyn! Gud har skapt oss alle like verdifulle og helt unike. Gjennom MI-teorien oppvurderes flere måter å sanse og erkjenne virkeligheten og Guds åpenbaring på. Og flere måter å gi Gud vår respons tilbake.

Les mer i heftet Om barn og kreativitet (Verktøykassa) – som du finner gjennom www.sondagsskolen.no/grunnlag

Illustrasjon: Rolf Jansson

39


Del 3

Læringsverktøyet SPRELL LEVENDE

MEM Ø R MIN DAGSSKOLE SØND

40

MADELEN 5 ÅR:

JOHANNE 6 ÅR:

SARA 10 ÅR:

Lekt litt i gymsalen, hoppet tau, hatt med mamma og pappa på søndagsskolen noen ganger, se på dyra i fjøset, dra på grilltur, synge mange sanger.

At vi fikk høre om gjeterne hver gang, og at det kom en ulv. For da bruker vi marshmallows som sauer. Og da kan vi spise dem når fortellingen er ferdig.

Hmmmmmmmmm jeg er ikke helt sikker, men jeg går i en fantastisk søndagsskole, den trenger ikke være bedre siden det er den beste!!!


Del 3

Læringsverktøyet SPRELL LEVENDE

DEL 3: Læringsverktøyet SPRELL LEVENDE

TEA 8 ÅR:

IVE-LORENSE 7 ÅR:

At det var en voksen som iallfall kunne litt om Jesus, Gud, og Den hellige ånden. Så skulle vi ha frukt, kjeks og litt saft. Å at vi kunne få litt spørsmål og oppgaver om Den hellige ånden, Gud, Jesus og hans hjelpere. Og at vi hadde mye bevegelser i dansene.

Vi vil synge litt. Og så kan vi leke noen leker. Forteller eventyr. Spise frukt. Og at vi koser oss litt rundt omkring i kirka. Og så kan vi danse og vise fram danser. …Ungene kan vere fra 4-9 år. Voksne kan være fra 30-90 år.

41


Del 3

Læringsverktøyet SPRELL LEVENDE

SLIK KOMMER DU I GANG Om abonnement og oppstart

SPRELL LEVENDE vil ha ulike abonnementsmuligheter: online-abonnement og post-abonnement. Flere og flere vil trolig ønske å hente så mange ressurser som mulig fra Internett. Online-abonnement I et online-abonnement planlegger du samlingene i planleggingsverktøyet (se side 52–53) og laster ned multimediefiler og andre filer du trenger. Som online-abonnent mottar du én pakke i posten før hver høst med andre nødvendige hjelpemidler. Online-abonnementene vil komme i flere størrelser, med ulike antall samlinger pr. halvår. Ordinær størrelse inneholder åtte bibelfortellinger (inntil 16 samlinger) pr. halvår. Et online-abonnement vil være noe billigere enn et post-abonnement med samme antall samlinger og innhold. Og det er mer miljøvennlig. Samtidig krever det noe mer bruk av tekniske hjelpemidler. Post-abonnement Som post-abonnent mottar du alle hjelpemidlene i posten. Du får én pakke for hvert halvår, med trykte veiledninger, ressurs-CDer/DVD-er med mer. Abonnementet inneholder åtte bibelfortellinger (inntil 16 samlinger) pr. halvår. Veiledningene til samlingene kan post-abonnenter også finne som pdf-dokumenter på www.sondagsskolen.no Startpakke Den første pakken du får som ny SPRELL LEVENDE-abonnent, uansett abonnementstype, er startpakken. Pakkens innhold vil kunne endres noe fra år til år. Følgende hjelpemidler vil være sentrale i startpakken en tid:

42


Del 3

Læringsverktøyet SPRELL LEVENDE

• Dekorativt veggteppe (150x200 cm) med Jesus og barna. Veggteppet er med på å prege søndagsskolerommet med sitt flotte motiv. Teppet kan fungere som et alterbilde i rommet og inneholder mye symbolikk som kan være fin å samtale rundt med barna. • To hånddukker med scene. Det følger med bibelske klær som dukkene kan ha på seg. SPRELL LEVENDE vil inneholde manus til dukkespill. • Kristuskransen (stor). Den velkjente og pedagogiske kransen har kuler som symboliserer sentrale deler av gudsrelasjonen og troen. • Ti supersetningsplakater (format A2). Flotte foto med sentrale bibelvers (supersetninger) som barna kan lære. I tillegg vil startpakken inneholde andre hjelpemidler, for eksempel CD/DVD med sanger og denne boken.

43


Del 3

Læringsverktøyet SPRELL LEVENDE

nr.1

ukta

Paradisb

Side 2

ing m tolvår Jesus so mplet i te Side 4-5

nr.7

?

: Umulig

Oppdrag

Dagens ord: Gud Sammen med i hans hus

Tomas, Jesus og side 4-5 en bibelseri

8. januar •

Paradisb2ukta side

15. april • 2012 Dagens ord: Gud Sammen med ikke ser ham selv om vi

2012

BARNAS Vi anbefaler alle som tegner abonnement på SPRELL LEVENDE, å også tegne gruppeabonnement på barnebladet BARNAS for alle barna (se side 46). Bladet følger samme bibeltekster som SPRELL LEVENDE, og hjelper familien å ta søndagsskolen med hjem. Som abonnent av SPRELL LEVENDE får du ett privatabonnement av BARNAS. Støtte fra Frifond SPRELL LEVENDE er et pedagogisk hjelpemiddel som tilfredsstiller SØNDAGSSKOLEN NORGEs krav slik at medlemsgrupper kan motta betydelig støtte via Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) for å bruke læringsverktøyet. Dersom dere er medlem i en annen organisasjon enn SØNDAGSSKOLEN NORGE, så kontakt deres egen organisasjon for å undersøke mulighetene for Frifond-støtte. Oppstart av ny søndagsskole Dersom dere starter opp en ny søndagsskole eller barnegruppe, kan dere melde denne inn i SØNDAGSSKOLEN NORGE. Barnegruppen vil da motta en oppstartstøtte. Dere vil også motta informasjon om og hjelpemidler for oppstart. Alle barnegrupper som driver trosopplæring, er velkomne i vår organisasjon, uansett hvilken ukedag dere samles. Medlemsgrupper må kunne slutte seg til SØNDAGSSKOLEN NORGESs evangelisk-lutherske grunnlag.

44


Del 3

Læringsverktøyet SPRELL LEVENDE

Besøk www.sondagsskolen.no for informasjon om • abonnementstyper, priser og bestilling • innhold startpakke • abonnement BARNAS • betingelser for Frifond støtte • innmelding i SØNDAGSSKOLEN NORGE og oppstartstøtte Les om Lokal markedsføring og pressekontakt på www.sondagsskolen.no/grunnlag

Foto: stockxpert.com

45


Del 3

Læringsverktøyet SPRELL LEVENDE

FOR HELE BARNET SPRELL LEVENDEsamlingens fem deler

En god SPRELL LEVENDE-samling inneholder fem deler. Alle delene er viktige for at barna skal oppleve god læring og ha det godt på søndagsskolen. Lær dem! Når du planlegger samlingen, vil ikoner og fargebruk hjelpe deg til å kjenne igjen de ulike delene. SPRELL LEVENDE inneholder et mangfold av ulike aktiviteter du kan velge mellom! Det er mer enn nok innhold til å bygge opp to samlinger til hver fortelling. Og for barna er det flott at de møter samme fortelling flere ganger – den verdifulle læringen skjer ofte når vi har tid til å stoppe opp (se side 32–33). Fellesskapet Målsettinger med samlingens første del er: • at hvert barn skal oppleve seg velkomment, sett og verdifullt • å styrke fellesskapsfølelsen i søndagsskolen – mellom små og store søsken i Guds rike • å være sammen med Gud og tilbe ham • å åpne oss mot et verdensvidt fellesskap og skape misjonsengasjement Aktiviteter som kan tilhøre denne delen er: • Åpningssangen Så brrra! – eller en annen åpningssang • SPRELL (lek) • Takk og bønn (med lystenning) • Skattkista • Gave/misjonsaktivitet

46


Del 3

Læringsverktøyet SPRELL LEVENDE

Fortellingen Målsettinger med fortellingsdelen: • å formidle bibelfortellingen på en måte som er mest mulig tro mot bibelteksten • å presentere fakta knyttet til teksten på en måte som åpner for økt forståelse Det vil for hver fortelling være tre alternative formidlingsformer. Det vil være merket hvilken aldersgruppe de ulike formene passer best til. Blant formidlingsformer dere vil finne i SPRELL LEVENDE er: • animasjon • drama • dukketeater • flanellograf • fortelling (evt. med vandring) • hørespill • lekefortelling • tablåer • tale-male-ark eller tegnebilder • tegneserie (plansjer eller på projektor) • TV tro Det kan synges en sang knyttet til fortellingen her eller senere i samlingen. Kriteriene for valg av bibeltekster i SPRELL LEVENDE finner du i artikkelen Læring i søndagsskolen på www.sondagsskolen.no

47


Del 3

Læringsverktøyet SPRELL LEVENDE

Undringen Barn lærer gjennom å være sammen med Gud (se side 32–33). En stor utfordring for oss som ledere er å la være å si noe umiddelbart om hva fortellingen «betyr» for oss. I stedet bør vi slippe noe av denne kontrollen og la barnet undre seg over teksten. Gud kan vise barnet noe som er viktig i barnets liv. Som ledere vil vi ofte overraskes over nye, verdifulle perspektiver barna har fått. Å skape betingelser for dette kan være krevende i en overgangsfase, og vi bør begynne i det små. Målsettinger for undringen er: • å gi rom for at barnet kan møte og forstå teksten ut fra sitt eget liv og perspektiv • å legge til rette for at barna får troserfaringer som styrker deres relasjon til Gud • å ta barna på alvor som undrende, nysgjerrige, kroppslige og mangfoldige i deres gudsrelasjon Aktiviteter som kan tilhøre denne delen er: • Sangen God tid • Få eller mange undringsstasjoner (en slags bønnevandring): tegne på gulvpapir, leke med flanellograf eller figurer, ligge i «grønne enger» (madrass med tepper og puter), danse til rolig musikk, ha fokus på veggteppet eller en supersetningplakat, klage- eller takkestasjon, tenne lys, klatre i et tre og annet. • Dialog (aldersdelt) der barna deler tanker eller viser noe de har laget, og forteller. I dialogen kan barna få hjelp til å holde fast på, og finne språk for opplevelser de har hatt i løpet av undringen. Det man forteller husker man. Her lærer barn av voksne og voksne av barn. Dialogen har mye til felles med filosofiske samtaler med barn, som

48


Del 3

Læringsverktøyet SPRELL LEVENDE

ikke er så avanserte som det kanskje høres ut. Les heftet Om filosofiske samtaler (Verktøykassa) som du finner gjennom www.sondagsskolen.no/ grunnlag Oppdraget Målsettinger for oppdragene er: • å aktualisere bibelfortellingen i barnas hverdag • å sette i gang aktiviteter som knytter søndagsskole og hjem tettere sammen og som gir hjelpemidler til å snakke om og praktisere tro hjemme Oppdragene er aldersdelte. Dere finner oppdrag for førskolebarna (gullivergjeng) og for skolebarna (tårnagentene). Det er bra om barna får BARNAS-bladet, noe som gjør det lettere å knytte bånd mellom søndagsskole og hjem. Velsignelsen Målsetting med denne siste delen er å gi barna Guds velsignelse med på veien og gi dem nødvendig informasjon. Delen kan inneholde: • Sangen Hver eneste dag – eller en annen velsignelse • FamilieSPRELL-avslutning (se side 54–57) • Tips til mat • Viktige beskjeder (framtidsinfo)

Les mer om samlingens deler i artikkelen SPRELL LEVENDEsamlingen på www.sondagsskolen.no/grunnlag

49


Del 3

Læringsverktøyet SPRELL LEVENDE

Gullivergjeng og Tårnagenter Siden barn har ulike behov i troen sin avhengig av alder (side 34–35), anbefaler vi sterkt å dele søndagsskolen i flere grupper under enkelte deler av samlingen dersom dere kan ha ressurser til det! I SPRELL LEVENDE vil vi skille mellom to grupper med hver sine ikoner som dere vil kjenne igjen: Gullivergjengen (førskolebarna, 3–5 år) Tårnagentene (skolebarna, 6–10 år) Vær med å skap forventning til det å bli en tårnagent, slik at barna fortsetter i søndagsskolen også når de blir større! Mange barn blir tårnagenter gjennom å delta på tårnagenthelger, som er et breddetiltak i samarbeid mellom SØNDAGSSKOLEN og Den norske kirke. Bruk disse helgene til å invitere deltakerne inn i tårnagentgrupper i søndagsskolen! 50

Vi oppfordrer alle søndagsskoler som har skolebarn, å opprette tårnagentgruppe på www.tarnagentene.no. Det er engasjerende for barna å: • legge inn rapporter om fullførte oppdrag • få agentbevis • få diplomer • lage egne oppdrag • finne møteplan og annen informasjon om sin egen klubb • se hva andre hemmelige agentgrupper gjør!


Del 3

Læringsverktøyet SPRELL LEVENDE

Brukervennlig men fleksibelt • Online-abonnenter (se side 42–45 og 52–53) får forslag til kjøreplaner for to samlinger pr. fortelling. I tillegg finnes det mange alternative aktiviteter du kan hente inn. • Post-abonnenter får presentert ett forslag til kjøreplan pr. fortelling, men har de samme aktivitetene tilgjengelig som online-abonnentene og kan bygge opp en andre samling. Forslagene til kjøreplan har en varighet på en knapp time. Samtidig har dere all frihet til å forkorte eller forlenge samlingen og bytte ut aktiviteter. Det er en styrke om barna opplever at rutinene er noenlunde de samme fra samling til samling og kjenner igjen gangen i det som skjer. Alle samlinger bør inneholde de fem samlingsdelene, men de ulike søndagsskolene og gruppene vil ha ulike profiler. Det kan også variere fra gang til gang i en søndagsskole hvor mye de ulike delene vektlegges.

Alternativ 1:

Alternativ 2:

Alternativ 3:

1) Fellesskapet

1) Fellesskapet

1) Fellesskapet

2) Fortellingen

2) Fortellingen

2) Fortellingen

3) Undringen

3) Undringen

3) Undringen 4) Oppdraget 5) Velsignelsen

4) Oppdraget

4) Oppdraget

5) Velsignelsen

5) Velsignelsen 51


Del 3

Læringsverktøyet SPRELL LEVENDE

ONLINE PLANLEGGINGSVERKTØY En ny hverdag for lederen

SØNDAGSSKOLEN NORGE har fått utviklet et planleggingsverktøy for søndagsskolesamlinger på Internett. Som online-abonnent (se side 42–45) får du tilgang til dette verktøyet. I planleggingsverktøyet kan lederne i søndagsskolen: • få raskt og visuelt presentert alle samlingene i semesteret • ha full tilgang til alt innhold for semesteret – tilgangen varer til skoleåret er fullført • ved hjelp av ikoner raskt se hvilke formidlingsformer som finnes for de ulike fortellingene • lage søndagsskolens semesterplan – med fordeling av ansvar • velge bibelfortelling og få presentert kjøreplaner for to ulike samlinger (knapt 60 minutter) pr bibelfortelling • legge til alternative aktiviteter – som sanger, leker eller undringsstasjoner • fjerne aktiviteter • bytte aktiviteter • ha full oversikt over anslått varighet på samlingen • laste ned alle multimediefiler og andre filer du trenger • ha oversikt over alle samlinger som er under arbeid • ha tilgang til historikk og se hva som skjedde på de forrige samlingene • dele alle planer og filer med sine medledere • bestemme en endelig kjøreplan med ansvarsfordelinger • skrive ut kjøreplanen eller enkeltdeler av samlingen • gi rask og verdifull tilbakemelding til SØNDAGSSKOLEN NORGE om hvordan aktiviteter fungerer

52


Del 3

Læringsverktøyet SPRELL LEVENDE

Som online-abonnent velger du det miljøvennlige alternativet! Som online-abonnent mottar du ikke trykte veiledninger eller ressursCD-er/DVD-er. Tenk derfor godt gjennom så dere har mulighet for å anvende alle typer filer på en god måte, ved bruk av projektor, CDbrenner, høyttalere og lignende.

Du kan prøve ut en demo av planleggingsverktøyet på www.sondagsskolen.no

53


Del 3

Læringsverktøyet SPRELL LEVENDE

FAMILIESPRELL En ny ramme for søndagsskolen

Søndagsskolebegrepet er blitt fleksibelt. Våre helgevaner har endret seg, og mange opplever det vanskelig å rekruttere barn til samlinger på søndag formiddag. Veldig mange søndagsskoler samles til andre ukedager enn søndager. Og vi har nye former for søndagsskoler: friluftssøndagsskoler, korsøndagsskoler, kjøpesentersøndagsskoler… Vi vil ikke si at noe er bedre enn det andre. Alle må finne en form og en ramme som passer lokalt.

Illustrasjon: Asbjørn Tønnesen, fra serien Paradisbukta, Barnas nr 2 2012 54


Del 3

Læringsverktøyet SPRELL LEVENDE

Fordi det kan være en utfordring å finne et godt tidspunkt å samle barn, og fordi erfaring viser at familien spiller en helt vesentlig rolle i trosopplæringen (se også side 14–15), vil vi foreslå en ny, alternativ ramme rundt søndagsskolen – FamilieSPRELL! Hovedtankene bak FamilieSPRELL kommer fra den engelske suksessen Messy Church. Ideen prøves ut i Danmark, i regi av Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler. Kombinert med SPRELL LEVENDE blir dette konseptet til FamilieSPRELL. FamilieSPRELL er: • å samle familier i kirken, menighetshuset, bedehuset eller i et hjem en hverdag, like etter arbeid, barnehage og SFO. • å servere et enkelt måltid, for eksempel pølser i brød – en kjærkom men enkel middagsløsning for en travel familie. Å spise sammen skaper fellesskap. • å gå i aldersdelte grupper (gullivergjeng og tårnagenter) mens foreldrene enten følger med barna sine, eller småprater for seg. Dette er også en fin anledning til å samle foreldre og gi dem ressurser og tips til kveldsbønn, BARNAS-lesing eller andre gode rutiner hjemme. • å samle familiene til en liten avslutning, gjerne i et kirkerom. Her kan vi tenne lys, velsigne hverandre, kanskje synge en kveldsang?

Foto: PhotoAlto 55


Del 3

Læringsverktøyet SPRELL LEVENDE

FamilieSPRELL er ikke et eget programopplegg. Bruk SPRELL LEVENDE som det er, aldersdelt i sammenhenger hvor det er ressurser. Under Velsignelsen finner dere innhold til en enkel avslutning for FamilieSPRELL. Det kan være flott å ha et opplegg også for de aller minste barna slike ettermiddager. Vi anbefaler for eksempel babysang-oppleggene fra Frelsesarmeen eller IKO. For å få FamilieSPRELL opp å gå, må mange være med å gjøre en begrenset oppgave. Les artikkelen Rekruttering av ledere på www.sondagsskolen.no/grunnlag for noen gode tips. Behov for ressurser avhenger av hvor ofte dere har samlinger. Foreldrenes rolle i en søndagsskolesamling Uansett ramme for søndagsskolen vil det ofte være mange foreldre som følger de mindre barna til samlingene og er tilstede der. Det er hyggelig! Men det kan være bra å ha tenkt gjennom hva slags rolle disse foreldrene skal ha. Vår erfaring er at barn opptrer friere og mer frimodig uten foreldre tilstede. Dette blir enda viktigere å vektlegge i en søndagsskole hvor dialogen er en viktig del av læringen. Det er også viktig at ikke foreldrene opptrer som passive tilskuere ved for eksempel undringsdelen. Når barn ligger på en grønn eng (madrass) for å være stille sammen med Gud, er det lite heldig at foreldrene sitter på stoler rundt og betrakter det hele.

56


Del 3

Læringsverktøyet SPRELL LEVENDE

• Snakk med foreldrene om at barn ofte er mer frimodige alene, og be de tenke gjennom om de egentlig trenger være tilstede. • Dersom foreldre må være tilstede, er det bedre om de deltar aktivt i undring og ellers, enn at de er tilskuere. • Om foreldrene vil være ofte til stede, så prøv heller å gi de en liten oppgave eller funksjon i søndagsskolen! Kanskje de nettopp venter på et slikt spørsmål?

Foto: PhotoAlto

57


Del 3

Læringsverktøyet SPRELL LEVENDE

ET HELHETLIG PROGRAMTILBUD BARNAS og nettsider for barn

SØNDAGSSKOLEN NORGEs programtilbud for søndagsskole, menighet og hjem består av: • SPRELL LEVENDE • BARNAS • nettsider for barn • SPRELL LEVENDE gudstjeneste (se side 16–17) Programtilbudet utgjør en helhet. Vi vil at barna skal oppleve en dyp sammenheng mellom det de møter på søndagsskolen og hjemme. Derfor vil det være tette bånd mellom de ulike kanalene i programtilbudet. SPRELL LEVENDE har sin fortsettelse i BARNAS og på nettsidene. Barna vil kjenne igjen tegneseriene og fortellingene. Oppdrag og aktiviteter er nært knyttet til fortellingene i SPRELL LEVENDE.

På www.sondagsskolen.no vil dere finne barnenettsidene, med tilbud inn mot ulike aldersgrupper: • på nettSPRELL.no kan barn fra 3 år oppleve fortellinger, spill, musikkvideoer med mer • tarnagentene.no er tårnagentenes egen, hemmelige nettside 58


Del 3

Læringsverktøyet SPRELL LEVENDE

nr.1

nr.5

ukta Paradisb2 Side

åring m tolv Jesus so plet i tem4-5

Paradisbukta

– side 2

Side

Søndagsblad

Gud ga folket manna Side

4-5

Dagens ord: Sammen får vi alt vimed Gud trenger

8. januar

• 2012

18. mars •

2012

ord: Dagens med Gud Sammen i hans hus

14 blader + CD + DVD

Kan bestilles som gruppeabonnement eller privatabonnement. Den gode

gjete -DVD

En

20 tegnefilmfortellinger fra Jesu liv. Forteller:

Harald Stoltenberg

Tegnere:

re n

de Den go en

gjete

gjeterode en

Christoffer Alve, CirkA Film

Produsent innlesing: Merete Føyen Arnevåg

DVD-trykking: Dicentia

En -DVD

Tegneseriemanus/produsent:

Asbjørn Tønnesen, Chris Murphy, Vera Tataro, Rikke Fjeld Jansen, Raymond Gaustadnes, Erik Ødegaard

Den g

r

Animasjon:

Runar Bang

og © Norsk Søndagsskoleforbund PB 6552 Etterstad, 0606 OSLO

2011

Opp

fra

dra

Bestilling av DVD: butikk@sondagsskole.no

En -DVD fra

Bli abonnent på barneblad Søndagsskolens i posten. + bok rett hjem 14 blader + DVD ndagsskole.no Bestill på barnas@so

muli

F S021

nr.7

g: U

NSS

2011

g?

• Bibeltegneserier med prisbelønte tegnere • Populære aktiviteter • Andakt og bønner • Hverdagsfortellinger av kjente kristne forfattere Velg mell • Tårnagentenes klubbavis om bokmål e ller nyno rsk Bestill på post@sondagsskole.no blad! Dage Samm ns or selv en med: om vi ikkd Gud e se r ha m

Jes bibelsus og To erien mas, side 4-5

Parad

isb side ukta 2

15. ap

ril •

2012

eller på www.sondagsskole.no

59


Del 3

Læringsverktøyet SPRELL LEVENDE

ØKT KOMPETANSE Ledertrening i Søndagsskolen

Som søndagsskoleleder gjør du selv viktige erfaringer og kan øke din kompetanse innen områder som: • ledelse • pedagogikk • bibelkunnskap • barneteologi • diakoni • mentoring Ledertreningstilbudet i SØNDAGSSKOLEN NORGE vil bygges videre ut og etter hvert bestå av flere tilbud.

KONFERANSE

SPRELL LEVENDE konferanse Konferansene holdes annet hvert år, til cirka samme tid flere steder i landet. Konferansene er større arrangementer og er stedet for fellesskap, inspirasjon og utvikling! Du kan her lære mer om Søndagsskolens programtilbud, om barn og tro – og velge mellom spennende seminarer. Lokale kurs og samlinger Det vil holdes ulike kurs og samlinger i kretsene. Det kan være kurs i formidlingsformer, i barneteologi eller innføringer i bruk av høst- eller vårpakkene i SPRELL LEVENDE.

60


Del 3

Læringsverktøyet SPRELL LEVENDE

SLUSH SLUSH står for SPRELL LEVENDE Unge Søndagsskolehjelpere og er et hjelpelederkurs for unge, foreløpig for alderen 10-14 år. Kursene er populære, og vi ser at mange SLUSH-ere blir aktive ledere i søndagsskolen etter kursene. Online kurstilbud SØNDAGSSKOLEN NORGE ønsker etter hvert å legge til rette for at du også skal kunne øke din kompetanse ved å gjennomføre kurs på Internett. Følg med! Ta kontakt med din krets for å finne aktuelle kurs i ditt område! Du finner kretsen din på www.sondagsskolen.no

61


Del 3

Læringsverktøyet SPRELL LEVENDE

LES MER! ... på www.sondagsskolen.no/grunnlag

På SØNDAGSSKOLEN NORGEs nettsider finner du viktig lesestoff som gjør deg til en dyktigere leder. Her (og i heftene fra Verktøykassa som det lenkes til) finner du alle artiklene det er henvist til i denne boken – om barn og barneteologi, om innholdet i SPRELL LEVENDE, verdigrunnlag og andre emner som du har fått et innblikk i. Her finner du i tillegg artikler om andre viktige temaer, som: Rekruttering av ledere Lokalt samarbeid og søndagsskolen i trosopplæringsplanen Lokal markedsføring og pressekontakt

Tilrettelegging for barn med spesielle behov Tiltak ved mistanke om seksuelle overgrep Håndtering i søndagsskolen ved katastrofer og ulykker i nyhetsbildet Barnets fem kjærlighetsspråk

62


Del 3

Læringsverktøyet SPRELL LEVENDE

Foto: iStockPhoto.com 63


Del 3

Læringsverktøyet SPRELL LEVENDE

Anbefalt litteratur Frosker uten bein kan ikke høre. Å nære tro i hjem og menighet. (David W. Anderson og Paul Hill) Oslo: IKO-Forlaget, 2007 Mange intelligenser i klasserommet. (Thomas Armstrong) Oslo: Abstrakt Forlag 2003 Barnets religiøse potensial; beskrivelse av erfaringer med barn fra 3 til 6 år. (Sofia Cavalletti) Oslo: Inger Marit Brorson, 2009 The Spirit of the Child. Revised edition. (David Hay og Rebecca Nye) London/Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, 2006 Flodhesten i dagligstuen. Om medavhengighet og om møtet med barnet i oss. (Tommy Hellsten) Sørumsand: g-perspektiv as, 1999 «Barna roper i helligdommen»: for en urovekkende barneteologi. (Sturla Stålsett) I boken Barneteologi og kirkens ritualer. Perspektiver på trosopplæring, barn og konfirmanter. (Red. Elisabeth Tveito Johnsen) Oslo: Det praktisk-teologiske seminar, 2007 Gudsbarnet. Om barnetroens hemmeligheter og en ny trosopplæring. (Odd Ketil Sæbø) Oslo: Verbum, 2010

64

Søndagsskolens håndbok  

Søndagskolens håndbok for frivillige ledere.

Søndagsskolens håndbok  

Søndagskolens håndbok for frivillige ledere.

Advertisement