Spektrum 2013—2016

Page 1

A MOME „KIEMELT FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNY” CÍMÉNEK NÉGY ÉVE

Spektrum 2013 — 2016


2


Spektrum


2013


2016


SPE KTRUM

TARTALOM


Tartalom

REKTORI E LŐS ZÓ

07

BEVEZE TÉ S

08

EGYE TEMFEJLESZTÉS

12

VÁLOGATOT T P ROJ E K TE K

Digital Craft Lab

16

A tanítás és tanulás eredményessége a MOME-n

18

Archizoom

20

Disegno – a designkultúra folyóirata

22

MOME+ Kísérleti Inkubációs Program

24

Megtartó erő – Holding Cohesion

26

Interaktív digitális technológiák kutatása

28

Designisso

30

Bódva projekt

32

SZAKMAI HATÁS OK ÉS TOVÁ B B I HOZADÉ KOK

34

FÜGGE LÉK

A támogatás felhasználása

38

Eredmények: előállt produktumok és elért hatások

42

Prioritások megvalósulása

47

Alapelvek megvalósulása

53

A megvalósított szakmai projektek listája

58

KÖSZÖNE TNYI LVÁ NÍTÁS

67


8

SPE KTRUM

RE KTORI E LŐSZÓ


RE KTORI E LŐSZÓ SPE KTRUM

FÜLÖP JÓZSEF, rektor A 21. század első évtizedeiben a design megítélését, szükségszerűségét illetően alapvető változások tanúi lehetünk, társadalmi értéke, gazdasági jelentősége folyamatosan nő. A klasszikus szereposztás, amelyben elsődleges szempont volt, hogy környezetünk, tárgyaink használhatósága esztétikai minőséggel párosuljon, már régen nem az egyetlen, és nem a legizgalmasabb megközelítés. A kortárs gyakorlat azt mutatja, hogy a design feladata folyamatok, szolgáltatások, élethelyzetek generálása, amelyek fenntartható és az életminőséget javító eredményeket hoznak.

Mindez természetéből fakadóan globális folyamat, amely Magyarországon is tetten érhető, de még nem érvényesül sem a gazdaság, sem a nagy társadalmi rendszerek működése, fejlesztése, vagy éppen szükségszerű alakítása kapcsán. Közös feladatunk, hogy az elkerülhetetlen változások, amelyeket a technológiai fejlődés szédületes tempója diktál, ne csak hatékonyabb, de élhetőbb világot teremtsenek. Kétséges a sikere annak az innovációnak, amely nélkülözi a design összefüggéseket kereső és értéket teremtő aktivitását, mert anélkül a mindenkori felhasználó szempontrendszere, végeredményben a humánum sérül. A MOME azon hazai műhelyek egyike, amely tudja és hirdeti, milyen lehetőségek, erőforrások rejlenek abban, ha designerek közösen dolgoznak más területek szakembereivel. A nemzeti felsőoktatási kiválósági program négyéves ciklusában éppen ezért sokféle – mondjuk úgy, széles spektrumon történő – gondolkodás, aktivitás jelenhetett meg. Van, amely az oktatás újszerű kihívásaira keres választ, egy másik társadalmi és kulturális jelenségeket boncolgat, szociális problémákkal foglalkozik, vagy a kreatívipar leendő aktorait erősítve, a tehetséggondozás lehetőségeit vizsgálja. Számos olyan kezdeményezés – kutatási, alkotói, fejlesztési folyamat – kapott lehetőséget, amelyek aktuális kérdéseket tárgyaltak az egyetem működése, vagy éppen nemzetközi folyamatok terén. Ezen tevékenységek közös nevezője a határterületek bejárása, ahol nem a megszokott diszciplináris rutin vezet a kérdés megválaszolására. Bár a program hivatalosan lezárult, a megkezdett munka folytatódik. Erős szándékunk, hogy aktív szereplői, alakítói legyünk jelenünknek és kutassuk Fotó: SZALONTAI ÁBEL

jövőnk lehetőségeit.

9


B E VE Z E TÉ S SPE KTRUM

1

Bevezetés Magyarország Kormánya a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemet – a 2013 és 2016 közötti időszakra, azaz négy akadémiai évre – kiemelt felsőoktatási intézménnyé minősítette.

10


B E VE Z E TÉ S SPE KTRUM

A kiválósági címmel összefüggésben elnyert, az Emberi Erőforrások Minisztériuma által folyósított intézményi támogatás mértéke a 2013/2014. évben 84.299.000 forint, a 2014/2015. évben 76.800.000 forint, a 2015/2016. évben 76.800.000 forint, a 2016/2017. évben 76.800.000 forint volt. A támogatás felhasználásának elaprózódását elkerülendő, a MOME vezetése érdemi és valós eredmények lehetőségét hordozó programokat támogatott, amelynek két főcsoportja: ún. központi keret és szakmai projektek pályázati kerete. (A felhasználás megoszlásának alakulását a Függelék A támogatás felhasználása című alfejezete mutatja be részletesen.) A központi keretben olyan összegyetemi célokat szolgáló kiemelt tételek szerepeltek, mint

→ egyetemfejlesztés (MOME Campus Kreatív Innovációs és Tudáspark fejlesztéséről szóló 1769/2013. (X. 25.) Korm. határozatában nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított MOME Kreatív és Innovációs Tudáspark programalkotása),

→ egyetemi szinten szervezetfejlesztés, kommunikáció, pályázási tevékenység erősítése, nemzetközi kapcsolatépítés, IT technológiák alkalmazása,

→ oktatói és kutatói kiválóság elismerése és más (nemzetközi) benyújtandó pályázatokhoz önrész fedezete,

→ valamint a menedzsment hatékonyságának és szerepvállalásának erősítése. A támogatás másik részének terhére a MOME vezetése évente kiírt nyilvános belső pályázat keretében szakmai projektek kiválasztásáról döntött előre meghatározott szempontok mentén. A MOME a program- és projekttervek számára a következő prioritásokat határozta meg: NEMZETKÖZIESÍTÉS,

INKUBÁCIÓ,

INTEGRATIVITÁS,

TUDÁS– ÉS

TÁRSADALMI ELKÖTELEZETTSÉG,

TECHNOLÓGIATRANSZFER,

FENNTARTHATÓSÁG,

ALAPKUTATÁS.

11


B E VE Z E TÉ S SPE KTRUM

Az egyetem a Kiválóság négyéves időszakának kezdetekor a cél elérését szolgáló alapelveket fogalmazott meg az alábbiak szerint (prioritások és alapelvek megvalósulásáról ld. Függelék):

→ a felhasználás legyen látható és átlátható, → az egyes tevékenységeket projektként kezeljék (ütemezett tevékenységek, mérföldkövek, kommunikációs terv, pénzügyi terv, kurátor, menedzser, részbeszámolók),

→ → → → → → →

az előrehaladás, megvalósulás monitorozására is kerüljön sor, hosszú távú projektek támogatása legyen elsődleges, az elaprózódást meg kell előzni, nemzetközi kitekintés, kapcsolódás valósuljon meg, később felmerülő tervek támogatására is legyen lehetőség, az elért (rész)eredmények kerüljenek nyilvános szakmai vitára, kommunikációs és megjelenési tevékenység épüljön be – az elért eredmények hazai és nemzetközi bemutatása is történjen meg,

→ a támogatott projektek járuljanak hozzá a MOME forrásbevonási képességeinek javításához,

→ → → →

a MOME pályázási, forrásbevonási hajlandósága maradjon meg; a támogatott projektek kiválasztására szakmai alapon kerüljön sor, a támogatás elszámolásának legyen biztosított a nyilvánossága, a projektek belső szerződések aláírásával indulnak.

A négy év alatt a belső pályázati eljárásban összesen ötvenöt projekt és huszonkilenc projekttípus nyert támogatást, a projektek közül jó néhány több évre meghosszabbított támogatást kapott. A támogatott projektek monitorozása előre meghatározott szempontok és indikátorok mentén történt. A kiválósági munkában a MOME oktatóinak nagy többsége aktívan részt vett, és valamilyen formában a hallgatók jelentős hányada bevonódott (részletes adatok ld. Függelék. Eredmények: előállt produk­tumok és elért hatások).

12


a MOME méltán büszke. A következő fejezetekben és a Függelékben a kiválósági

B E VE Z E TÉ S SPE KTRUM

A négy év kiválósági munkája során rendkívüli eredmények születtek, amelyekre munka szakmai eredményeit, hozadékait és főbb mutatóit közöljük. A 2. fejezet az egyetemfejlesztés keretét, a 3. fejezet néhány szakmai projekt részletesebb bemutatását tartalmazza, míg a 4. fejezetben a kiválósági tevékenységek további hozadékait vesszük számba. A Függelékben a támogatás és a megvalósulás főbb adatait, mutatóit közöljük.

13


EGYETEMFEJLESZTÉS SPE KTRUM

2

Egyetemfejlesztés MOME Laboratory – A 21. századi campusért

14


EGYETEMFEJLESZTÉS SPE KTRUM

A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem campusfejlesztésének kiemelt szellemi műhelye a MOME Laboratory kreatív közössége, amely 2014-től komplex tevékenységével részben generálja, részben irányítja az átalakulás folyamatát. A MOME Laboratory a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás dedikált műhelye, amely a campusfejlesztés végéig látja el feladatát. Legfontosabb célja, az építészeti program megvalósítása mellett, hogy a 20. századból átvezesse az egyetem közösségét a 21. századba. A Kreatív Innovációs Tudáspark koncepciójának alapdokumentuma a MOME Laboratory által 2015-ben elkészített Integrált Intézményfejlesztési Program (2014 − 2018 − 2030), amely vízió és egyben cselekvési terv is. Az egyetem jövőképét körvonalazó kiadvány az intézmény új típusú és tartalmú társadalmi-gazdasági szerepvállalásán, valamint képzési-oktatási modelljén túl a MOME campus építészeti fejlesztésének irányelveit és szempontrendszerét is felvázolja. Az Integrált Intézményfejlesztési Program számos specifikus területet érintő fejezetének megírása nemzetközi és hazai szakértők bevonásával, előtanulmányok készítésével történt. A MOME Laboratory jelentős szerepet vállalt a campusfejlesztés építészeti tervpályázatának előkészítésében és lebonyolításában, továbbá napi szinten részt vett és részt vesz az egyes építészeti ütemekhez tartozó tervezési programok irányításában és kontrolljában, a tervegyeztetésektől kezdve a végső építészeti döntések meghozatalán át, a kivitelezés részletkérdéseiig. Az I. építészeti ütemben megvalósult Műhelyház, a II. építészeti ütemhez tartozó, szerkezetkész állapotban lévő Műteremház – Médiaház valamint a III. ütemben, 2018-ban létrejövő, illetve megújuló épületek, mint a Tudásközpont, a MOME Szíve, az A épület, a B épület és a Gondűző – mind-mind a Laboratory munkájának építészeti lenyomatai; ezek szellemi tartalommal, új tudással való feltöltésében a fejlesztő labor szintén kulcsfontosságú szereppel bír.

15


EGYETEMFEJLESZTÉS SPE KTRUM

A Laboratory munkája ezer szállal kötődik a MOME szakmai stábjának és szervezeti egységeinek tevékenységéhez. Közös feladat a legkülönbözőbb formában és platformokon (integrált kurzusok, egyeztető fórumok, akciók) az egyetem közösségének minél teljesebb bevonása a fejlesztési folyamatokba, valamint a modellértékű helyzetből és szerepből adódóan az átalakulás eredményeinek és tapasztalatainak széles körű társadalmasítása. A MOME Laboratory, a MOME teljes fizikai és szellemi megújulásán dolgozik, irányítója Kopek Gábor DLA, miniszterelnöki megbízott; a folyamatos munkában teamtagként a következő személyek vesznek / vettek részt: Fülöp József, Nagy Zsombor, Barcza Dániel, Derényi András, Halasi Rita Mária, Juhász Ákos és Kovács Dániel.

16


VÁLO GATOT T PROJ E KTE K

Válogatott projektek

SPE KTRUM

3

Digital Craft Lab A tanítás és tanulás eredményessége a MOME-n Archizoom Disegno – a designkultúra folyóirata MOME+ Kísérleti Inkubációs Program Megtartó erő – Holding Cohesion Interaktív digitális technológiák kutatása Designisso Bódva projekt 17


VÁLO GATOT T PROJ E KTE K SPE KTRUM

3 Digital Craft Lab A MOME Digital Craft Lab (digitalcraftlab.mome.hu) projekt célja egy innovatív, anyag– és technológiakutató, oktatásfejlesztő labor létrehozása, amely a 21. század információs és technológiai társadalmának kihívásaira reagálva kutatja a digitális és az analóg világ metszéspontjait.

PROJEKTVEZETŐ Lipóczki Ákos DLA

A labor a kézműves hagyományokra építő New Craft területek kortárs, progresszív

PROJEKTMUNKATÁRSAK Harsányi Réka Józsa István Varga Péter István DLA Váró Péter

letű kutatási, fejlesztési tevékenység keretein belül, innovatív technológiák felhasz-

és piacképes újraértelmezését kívánja megvalósítani projekt alapú, integratív szemlénálásával. Fő kutatási területei: digitális tárgyalkotó technológiák (Digital Manufacturing Research), újgenerációs anyagtársítási kísérletek (Innovative Materials Experience), oktatásfejlesztés (STEAM Education Development). Az Űrvirágok projekt (2014) a biomorf térképző struktúrák, az Add to Cart Jewellery program (2014) pedig a digitálisan perszonalizálható, online értékesíthető, additív és szubtraktív technológiákkal többszörözhető ékszerek tervezését állította fókuszba.

ORBÁN EMESE ConcreteCube című betonkísérleti munkája

18


VÁLO GATOT T PROJ E KTE K SPE KTRUM NEUZER ZSÓFIA Virágzás című kísérleti intallációja, mely a Wearable Technologies projekt keretében készült

A 3D print… Mire jó? (2015) kurzussorozat a 3D nyomtatási technológia jövőjének kutatásával, valamint olyan kísérleti alkalmazás, szolgáltatás, termék tervezésével foglalkozott, amely egy otthoni 3D nyomtatóval is elkészíthető. A VPI Betonmanufaktúrával való együttműködésben megvalósult My Little Beton (2015) anyagtársítási kísérletsor és alapkutatás az újgenerációs betonkeverékek innovatív felhasználási lehetőségeit térképezte fel a beton anyagszerűségéből kiindulva. Az alapkutatás folytatása a MOME Digital Craft Lab + MOME TechLab kiválósági pályázat jóvoltából létrejött Wearable Technologies (2016) projekt, melynek célja olyan tárgyak, kulturális szignálok tervezése volt, melyek az Arduino Open-Source elektronikus platformok használatával mind tartalmilag, mind esztétikailag progresszív értékkel bírnak.

A két labor egymást erősítő fúziója során született kísérleti projektjei életmód- és jövőkutatást követően adtak választ az ember és környezete virtuális, illetve materiális kapcsolatára. Az Abstract Nature (2016) Magyarország vezető séfjeivel való közös kooperációban kutatta a nemzetközileg is érdekes, a fine dining tálalás területén alkalmazható tálalási koncepciókat, trendeket és továbblépési lehetőségeket, a tervezési folyamatba illesztve a megismert innovatív technológiákat és anyagkutatási eredményeket. A Be STEAM! (2017) projekt célja egy olyan, az általános közoktatásba is integrálható, fúziós tudásmegosztáson alapuló Open-Source metodika fejlesztése, mely tartalmilag és esztétikailag is új utakat nyit a világszerte egyre népszerűbbé váló Science – Technology – Engineering – Math (STEM) módszertant kiegészítve az Art & Craft & Design (A) területével. A STEAM-program fókusztémái az élményalapú és horizontális gondolkodás jegyében különböző tudásterületeket kapcsolnak össze elméletben és gyakorlatban egyaránt, megmutatva a manuális és digitális tárgyalkotás kombinációs lehetőségeit.

19


VÁLO GATOT T PROJ E KTE K SPE KTRUM

3 A tanítás és tanulás eredményessége a MOME-n A MOME oktatóiból és kutatóiból alakult kutatócsoport a 2015/2016-os tanév során komplex (interjúkból, kérdőíves felmérésből, fókuszcsoportos beszélgetésekből álló) kutatást végzett az oktatók és a hallgatók körében arról, hogy mit gondolnak a MOME-n folyó oktatásról és annak feltételeiről.

PROJEKTVEZETŐ Bényei Judit

A kutatás célja nem csupán a vizsgálat elvégzése volt, hanem az intézményi

PROJEKTMUNKATÁRSAK Schmidt Andrea Pallag Andrea Derényi András Jánosa Veronika

sével (277 diák és 38 oktató), ami eljuttatja a közösséget a változások szüksé-

folyamatok és nézetek reflektálása a kutatásban érintett résztvevők közreműködégességének és irányának felméréséig és kijelöli annak súlypontjait. A vizsgálat eredményei kutatási zárójelentést tartalmazó kiadvány formájában és a projekt honlapján (tanitastanulas.mome.hu), valamint hazai és nemzetközi konferenciákon bemutatva váltak nyilvánossá. A kutatás konkrét fejlesztési programok elindítását eredményezte, melyek megvalósítása szintén a Kiválósági programon belül kezdődött el a 2016/2017-es tanévben. Ezek egyike az oktatók tanításmódszertani képességeinek fejlesztésére irányult a MOME-n nagyobb arányban jelen lévő csoportos hallgatói feladatok irányítása terén (kooperatív technikák); egy másik pedig az értékelési eljárások és módszerek hallgatók által erőteljesen igényelt újragondolását indította el.

20


VÁLO GATOT T PROJ E KTE K SPE KTRUM Kooperatív pedagógiai módszertani képzés a MOME-n. Fotó: LAKOS MÁTÉ

21


VÁLO GATOT T PROJ E KTE K SPE KTRUM

3 Archizoom Az Archizoom a MOME Építészeti Intézete által szervezett előadássorozat, melynek célja, hogy a képzés a szakma nemzetközi vérkeringésének részeként tovább építse országhatáron túli kapcsolatait.

PROJEKTVEZETŐ Juhász Ákos

A felkért előadók között a sztárépítészek mellett helyet kaptak az új, feltörekvő

PROJEKTMENEDZSER Tornyos-Varga Adrienn

az építészszcénának. Az előadások egyéb szakmai programokkal egészültek ki,

generáció képviselői is, akik munkásságukkal már megkerülhetetlen szereplői amelyekbe bevonták a MOME hallgatóit és oktatói közösségét is. 2014 novemberében Peter Clegg, a fenntartható tervezés világszinten jegyzett képviselője tartott teltházas előadást, majd egy konzultációt az Építészeti Intézet valamennyi évfolyamát érintő ‚vertikális stúdióban”. 2015 áprilisában Juha Leiviskä, a zeneiségéről és tárgyalkotásáról is ismert finn építész került a figyelem középpontjába az intézet vendégeként. A 79 évesen is aktív alkotót példaértékű hozzáállása és alkotói életműve alapján a MOME tiszteletbeli doktorrá (DLA honoris causa) avatta. 2015 októberében Charley Brentnall és Toby Lewis brit oktatók tartottak előadást faépítészet és anyagkísérletek témában; majd ötnapos nyitott workshopot vezettek a MOME campuson, a hallgatókkal közösen kísérletezve a hely, anyag, szerkezet és építés koreográfiájával. 2016 májusában Pentti Kareoja, a fiatal finn építészgeneráció meghatározó tagja tartott előadást az építészetoktatás lehetséges útjairól és módszereiről, valamint az oktatási terek létrehozásának saját praxisában betöltött gyakorlatáról. Az előadók – nemzetközi tapasztalatuknak és kapcsolatrendszerüknek köszönhetően – újfajta, kortárs építészszemléletbe nyújtottak betekintést az egyetem közössége számára. Minden látogatást nagy érdeklődés kísért, és komoly szakmai visszhangot váltott ki nem csupán a MOME-n, hanem a hazai építésztársadalomban is. A meghívások hosszú távú hozadéka az építésznövendékek szakmai horizontjának nemzetközi szélesedése, a külföldi pályázatokon való indulás ösztönzése, valamint a nyugati építészetoktatási kultúra megismerése.

22


VÁLO GATOT T PROJ E KTE K SPE KTRUM Juha Leiviskä előadása a MOME-n. Fotó: GOSZTOM GERGŐ

Peter Clegg előadása a MOME-n. Fotó: GOSZTOM GERGŐ

23


VÁLO GATOT T PROJ E KTE K SPE KTRUM

3 Disegno – a designkultúra folyóirata A Disegno – a designkultúra folyóirata (disegno.mome.hu) – a MOME munkatársai és volt hallgatói együttműködésében született országos és nemzetközi jelentőségű szakfolyóirat, olyan tudományterületen, amelynek hazai orgánuma korábban még egyáltalán nem volt.

SZERKESZTŐ BIZOTTSÁGI TAGOK Victor Margolin Jessica Hemmings

A Disegno folyóirat alapító-szerkesztőinek célja, hogy egy, a kreatív szakmai

SZERKESZTŐK Fiáth Heni Gyenge Zsolt Szentpéteri Márton

rangú képviseletére, kritikai természetű honi adaptációjára és analízisére.

ARCULATTERV TÖRDELÉS Skrapits Borka PROJEKTMENEDZSER Fazekas Ildikó

és tudományos világban meghatározó szerepet betöltő, szemeszterenként megjelenő, vakolvasással lektorált, hazai és nemzetközi adatbázisokban nyilvántartott szabad folyóiratot hozzanak létre a designkultúra nemzetközi

A 2014-ben megjelent első lapszám különleges célja, hogy a kiadvány a designkultúráról folyó beszéd létjogosultságát erősítse a hazai tudományosságban. A 2015-ben megjelent Sztárdászt lapszám a celebritás tudományos kutatásának a design és a művészet területén születő eredményeit próbálja összegezni hazai és külföldi szerzők tanulmányai segítségével. A Disegno 2016/2017-es összevont lapszáma angol nyelven jelent meg, 8 ország 19 szerzőjének közreműködésével. A lapszám tematikája a Copy-theft volt, azaz a másolás, remix, remake, a nyílt hozzáférés, a szerzői jogok változásának designkultúrában felvetődő kérdéseit vizsgálta.

24


VÁLO GATOT T PROJ E KTE K SPE KTRUM A Disegno megjelent lapszámai. Fotó: LEBÓ ESZTER

25


VÁLO GATOT T PROJ E KTE K SPE KTRUM

3 MOME+ Kísérleti Inkubációs Program A MOME+ Kísérleti Inkubációs Program (momeplusz.mome.hu) missziója, hogy a tehetséges alkotókat, a fiatal tervezőket segítse elindítani pályájukon, valamint támogassa őket abban, hogy saját vállalkozásaikkal hatékonyan tudjanak megjelenni a hazai és nemzetközi piacokon.

PROJEKTVEZETŐK Schmidt Andrea Koós Pál

A program a MOME végzett és jelenlegi hallgatói számára a szakmai megerősödést, az új, innovatív utak keresését szolgálja. Az inkubációs tevékenység kiterjesztése során a programba bevont fiatal tervezők terveikhez tartalomfejlesztési és vállalkozásfejlesztési támogatást is kapnak, amelyek eredményeként piaci hasznosításra is alkalmas termékek és szolgáltatások jönnek létre.

MOME+ 1.0, a mentorprogramot bemutató könyv. Grafika: DEMECZKY NÓRA (de_form)

26


VÁLO GATOT T PROJ E KTE K SPE KTRUM MOME+ Jam Session. Fotó: KUSTOS NIKOLETT

A MOME+ program első fázisa egy mentorprogram volt, amely pilot jelleggel tíz kiválasztott, különböző jellegű és tematikájú projekt-terv és az ezeket képviselő húsz fiatal tervező számára biztosított projekt- és üzleti fejlesztést. Emellett további projektfejlesztési módszerek tesztelésére került sor a gyakorlatban. Később szintén pilot jelleggel megkezdődött egy – a hallgatók szélesebb körét is érintő – többszintű elérést biztosító tanácsadó-hálózat kialakítása. A MOME+ Jam Session programsorozat és a hozzá kapcsolódó képzések folyamán olyan szolgáltatáscsomagok tesztelése zajlott, amelyek elengedhetetlenül szükségesek a vállalkozói lét során, de tényleges szaktudást nem igényelnek a tervezőtől: a cél a lehetőség biztosítása a szolgáltatások szakszerű igénybevételére az egyetem hallgatói számára. Tematikájukat tekintve ezek elsősorban jogi, adózási, és karriertervezési szolgáltatásokat jelentettek. A harmadik szakaszban a MOME+ célirányosan, a MOME stratégiai fejlesztéséhez kapcsolódva arra kereste a választ, hogy az eddigi tapasztalatok alapján az egyetem jövőbeli tudásközpontjának működése hogyan alakítható befogadóvá az inkubációs programok számára. Ennek keretében zajlott a MOME+ TALK workshopsorozat, amelynek során meghívott szakértők segítségével az egyetem szereplői fejlesztési stratégiák kialakításában vettek részt.

27


VÁLO GATOT T PROJ E KTE K SPE KTRUM

3 Megtartó erő – Holding Cohesion A „Megtartó Erő – Holding Cohesion” (www.de-fence.eu) az integráció és önkéntesen vállalt szegregáció, az asszimiláció, illetve a megmaradás és mindezek az épített környezetben rögzülő emlékezete által felvetett problémákra koncentrál.

PROJEKTVEZETŐ Szalontai Ábel

A MOME Fotográfia Tanszéke 2013-ban Schwabenzug címmel elindított programja

PROJEKTMENEDZSEREK Kudász Gábor Arion Bakk Ágnes Karolina

Ám az elmúlt négy évben, túllépve a magyar-sváb tematikán, a projekt a tágabb

NEMZETKÖZI MUNKATÁRSAK Bert Danckaert Clare Gallagher

kezdetben egyetlen kisebbségre, a magyarországi németek helyzetére összpontosított. értelemben vett megmaradás jelenségeinek vizsgálatával közös európai kultúránkat alakító migrációt és népvándorlást helyezte a fotográfiai kutatómunka középpontjába. E nemzetközi diszciplináris program hosszú távú fejlesztésének első lépéseként mutatkozott be a Megtartó Erő – Holding Cohesion projekt a Backlight Fesztiválon.

Workshop az antwerpeni egyetemen. Fotó: KUDÁSZ GÁBOR ARION

28


VÁLO GATOT T PROJ E KTE K SPE KTRUM VIZI ANDRÁS antwerpeni workshopon készült Antwerpen Zoo című sorozatának részlete

A Fotográfia Tanszék 2016-ban indította útjára a DeFence című transzdiszciplináris kutatási projektet, amely olyan külföldi művészeti intézmények együttműködésére épült, mint a belfasti Ulster University és az antwerpeni Royal Academy of Fine Arts fotográfia tanszékei.

A kooperáció új kutatási módszertan kialakítását teszi lehetővé, a szociológiai kutatással szorosan összefonódó perspektívát nyit a fotográfiai képzésben, a városokon belüli konfliktusok és a szegregáció okait feltárva. A projekt keretében a három partnerintézmény transzdiszciplináris workshop – sorozatot rendezett oktatók, fotográfus hallgatók, független kutatók és szociológusok részvételével. A DeFence kutatási programját az Advocate Europe pályázatán a legjobb 12 projekt között emelték ki, és ezzel elnyerte a szervezet anyagi támogatását.

29


VÁLO GATOT T PROJ E KTE K SPE KTRUM

3 Interaktív digitális technológiák kutatása A kiválósági projekt keretében a MOME TechLab (techlab.mome.hu) első interaktív mesekönyve, A kiskakas gyémánt félkrajcárja azzal a céllal készült, hogy kitapogassa ennek az új műfajnak a lehetőségeit és feltárja a jó tervezés elveit.

PROJEKTVEZETŐ Ruttkay Zsófia

Az új érintőképernyős, kézbesimuló eszközök sok lehetőséget adnak arra, hogy

PROJEKTMUNKATÁRSAK Bényei Judit Karasz Dániel Mata Juli Szepesi-Szűcs Barbara Varga Emőke

automatikusan – megelevenedjen az illusztráció. Számos kutatói kérdés adódik,

– az olvasó, vagy éppen még olvasni sem tudó gyerek aktivitása nyomán, vagy többek között az, hogy milyen a ‚jó” interaktív mese; hogyan segíthetik – vagy éppen ronthatják – az interaktív lehetőségek a mesélés élményét, az olvasás megkedvelését, a szövegértést; milyen lehet a mozgó illusztráció stílusa? Az interaktív mese használatáról kisiskolásokkal folytatott empirikus vizsgálatok alapján nyert tapasztalatokat hazai szakmai fórumokon és nemzetközi konferenciákon ismertették. A három nyelven is elérhető app itthon Formatervezési Díjat nyert, és meghívást kapott egy japán fesztiválra.

RUTTKAY ZSÓFIA a MuseumNext konferencián (Genf, 2015). Fotó: MuseumNext

30


VÁLO GATOT T PROJ E KTE K SPE KTRUM A kiskakas gyémánt félkrajcárja a Petőfi Irodalmi Múzeum Mesemúzeumában. Fotó: RUTTKAY ZSÓFIA

A digitális technológiák egy másik alkalmazási területe a kulturális örökség múzeumi és a falakon kívüli bemutatása. A múzeum régi és új céljait élményt nyújtó interaktív installációk, társasjátékok, újfajta vezetők és hazavihető digitális emlékek szolgálhatják. Ezekre példák a BME hallgatóit is bevonó interdiszciplináris ‚Digitális Múzeum” – kurzus keretében megvalósult hallgatói projektek, valamint több múzeum kiállításán nagy sikerrel szereplő installációk. Napjainkban az interaktív digitális technológiák rohamos térnyerése megállíthatatlan folyamat, amely egyúttal mindent és mindenkit összekapcsol. A látható és láthatatlan információáradat, valamint az ezeket hang, kép, mozgás és más formában közvetíteni képes eszközök olyan újfajta alkalmazások lehetőségeit teremtik meg, amelyek megálmodása és megvalósítása a technológiák ismeretén túl kreativitást, esztétikai érzéket és szociális érzékenységet is igényel. Bár az ilyenfajta alkalmazások új dimenziókat nyitnak a technológia fejlődésének és szerepének a mindennapi életben, hatásmechanizmusuk és alkalmaz­hatóságuk felderítése, a tervezői elvek és jó gyakorlatok beazonosítása még szinte érintetlen terület. A MOME TechLab a fenti kihívásokra válaszként egy olyan nyitott, horizontális kutatóés alkotótérként jött létre, ahol a digitális technológiákat – nyugati kutatási-fejlesztési modellek mintájára – interdiszciplináris projektek keretében aknázzák ki, szociológiai, művészeti és műszaki tudást és tartalmakat vegyítve. A TechLab számos nemzetközi – így többek között a genfi MuseumNext konferencián való – megjelenést, hazai szakmai konferenciák, nyilvános előadások, valamint szakmai bemutatók megszervezését tudhatja maga mögött (köztük például Kelly Cannon, a New York-i Museum of Modern Art munkatársának bemutatójátaz adatvizualizáció adta lehetőségekről egy fotókiállítás kapcsán).

31


VÁLO GATOT T PROJ E KTE K SPE KTRUM

3 Designisso A designisso.com a MOME közössége által létrehozott, szerkesztett és működtetett online lap.

PROJEKTVEZETŐ (2015–) Schneider Ákos PROJEKTVEZETŐK (2014–2015) Kovács Dániel Petri Zsolt

A designisso szerint a design műfaji és szakmai területeken átívelő fogalom, aminek segítségével párbeszédbe léphetnek egymással a kultúra legkülönbözőbb elemei, a tervezett környezettől egészen a digitális bitfolyamokig. A lap személyes szemszögből mutatja be az egyetemen zajló projekteket, és gyakorlati lehetőséget kínál a publikálás iránt érdeklődő hallgatóknak. Az érintett témák gyakran mutatnak a MOME falain túlra, és a kortárs designkultúra hazai és nemzetközi eredményeire irányítják a figyelmet. 2016-ban a designisso formai megújuláson és tartalmi bővülésen ment keresztül. Az egyetem Elméleti Intézetének hallgatói mellett a tervezőszakok diákjai is aktívan bekapcsolódtak a szerkesztőségi munkába. A lap egyszerre működik sokszereplős műhelyként és nyilvános kommunikációs felületként. Amellett, hogy több közösségi médiumon rendelkezik követőtáborral, továbbra is fontos szerepet tölt be oktatási programként az egyetem falain belül. A szerkesztőség félévente megújul a hozzá kapcsolódó kulturális újságírás kurzus keretében; a közelmúltban pedig önálló gyakornoki programot indított a lap.

A designisso egyik fejléce, IVÁDY TAMÁS animáció szakos hallgató munkája

32


VÁLO GATOT T PROJ E KTE K SPE KTRUM Screenshot a honlap tartalmából

A designisso.com havi többezres látogatói számai, a több száz publikált cikk, a nemzetközi szcéna olyan jeles képviselőivel készített interjúk mint Marcel Wanders vagy Benjamin Hubert, és a Design Hét Budapest hivatalos médiapartnereként való jelenlét biztosítják az alapot a jövőbeni építkezéshez. A designisso már most értékes archívuma és élő platformja a kortárs designéletnek – folyamatosan fejlődő projekt, ami keresi és megteremti a saját lehetőségeit, miközben láthatóságot biztosít a fiatal tervezőgenerációnak. A lap a jövőben még inkább kinyitja majd az egyetem kapuit, középtávon pedig stabil szereplőjévé kíván válni a szélesebb hazai és közép-kelet-európai designkultúrának.

33


VÁLO GATOT T PROJ E KTE K SPE KTRUM

3 Bódva projekt A Bódva projekt – MOME Felhőgyár (cloudfactory.mome.hu) célja egy szociális designnal és szociális innovációval foglalkozó műhely létrehozása Magyarország egyik legszegényebb térségében, a Bódva-völgyben.

PROJEKTVEZETŐK Fehér Bori Barcza Dániel PROJEKTMUNKATÁRSAK Szerencsés Rita Schmidt Andrea

A MOME intenzív együttműködésben áll a Bódvaszilasi Körzeti Általános Iskolával, amely a térség tizenkét településéről érkező, mélyszegénységben élő gyermekek oktatási központja. A program a társadalmi leszakadás, a perifériára szorulás jelenségére reflektál. A Felhőgyár a MOME EcoLab, a MOME fenntarthatósági kutatócsoportjának 2013-ban elindított kísérleti programja, amely a szociális design eszközeivel szeretne új perspektívákat létrehozni a helyi gyerekközösségek számára.

Food design workshop. Fotó: KUSTOS NIKOLETT

34


VÁLO GATOT T PROJ E KTE K SPE KTRUM Felhőgyár. Fotó: BARCZA DÁNIEL

A gyerekek a MOME különböző szakterületeiről és képzési szintjeiről érkező hallgatóival együttműködve sajátítják el a kreatív alkotófolyamat alapjait: a projektek a helyi kontextushoz kötődnek, a gyerekek saját problémáiból, vágyaiból indulnak ki, és kézzel fogható alkotásokban valósulnak meg.

A folyamat célja, hogy a gyerekek megtapasztalják saját kreativitásuk erejét és képességüket arra, hogy változtatni tudnak környezetükön és helyzetükön. A projekt emellett kísérlet egy új képzési forma kialakítására a MOME-n, amely nem csupán a hallgatók tudását és képességeit fejleszti, hanem szociális attitűdjüket, érzékenységüket és felelősségvállalásukat is. A Felhőgyáron belül számos projekt valósult meg: a bódvaszilasi gyerekek és a MOME hallgatóinak közös munkájában készült el a Felhőkönyv, a Bódva-völgy felett úszó felhők szubjektív atlasza. Több, az iskola környezetébe illeszkedő építményt is terveztek és valósítottak meg közösen, így például a Felhőgyár névvel illetett, workshopok és tanórák megtartására alkalmas szabadtéri faépítményt vagy a Falut, amely egy apró faházakból álló, mesevilágszerű fa installáció csoport az iskola udvarán. A Bódva projekt további eleme a Bódva Pakk, egy olcsó, tartós használati eszközökből álló, tematikus termékcsalád, amely az egészség, az élelmezés, a fejlődés és tanulás, valamint a biztonságos környezet megteremtésére kínál megoldásokat fokozottan hátrányos helyzetű családoknak.

35


36 SP EKTR UM

SZ AKMAI HATÁSOK É S TOVÁB B I H OZ ADÉ KOK

4

Szakmai hatások és további hozadékok


támogatásnak köszönhetően létrejött programok és projektek hosszabb távú hatásai, valamint a kiválósági támogatásból fakadó többlet lehetőségek lendülete egyetemen belüli és kívüli impulzusokat eredményezett, melyek túlmutatnak a kitűzött kiválósági célokon. E hatások nem csupán összeadódnak, hanem a jelentős kutató,

SZ AKMAI HATÁSOK É S TOVÁB B I H OZ ADÉ KOK

a 21. század problémáira, és innovatív megoldásokat keres rájuk. A kiválósági

SP EKTR UM

A MOME Magyarország jelentős kreatívipari központjaként érzékenyen reagál

fejlesztő, alkotó munka szinergiáinak jóvoltából új minőségi többletet is teremtenek. Az alábbiakban érintett kezdeményezések finanszírozása jellemzően nem, vagy csak részben történt a kiválósági támogatási keret terhére, mégis úgy tűnik, a kiválósági címből fakadó lendület hatott rájuk. Az egyetem szellemi tőkéjének gyarapítása, valamint a szervezet hatékonyabb működésének elősegítése érdekében a vezetőség és a menedzsment 2015-ben és 2016-ban továbbképzésen vett részt. A munkatársak a tréningek, workshopok és teamcoaching formák keretében olyan ismeretekkel és készségekkel gyarapodtak, mint például a stratégiaalkotás, problémamegoldás, konfliktuskezelés, kommunikáció, időgazdálkodás és változásmenedzsment, mely kompetenciák birtokában megfelelő válaszokat adhatnak a MOME előtt álló átfogó campusfejlesztéssel járó jelentős kihívásokra. A MOME, a nemzetközi design szcénához hasonlóan, folyamatosan frissíti tanulmányi programjait. Számos új tervezési módszertant és tendenciát (például design thinking, service design) tett a képzés szerves részévé, és ezzel jelentősen hozzájárult magyarországi meghonosításukhoz és elterjesztésükhöz, továbbá nemzetközi figyelmet keltett képzési eredményeivel és saját oktatási módszereivel. A kiválósági projektekbe különböző módon bevont hallgatók széles köréből többen komoly sikereket értek el végzésüket követően. Köztük az animáció szakon végzett Bucsi Réka Symphony No. 42 című rövidfilmjével alapozta meg nemzetközi szakmai karrierjét, amely több elismerése mellett az Oscar-jelölt animációs kisfilmek tizes shortlistjéig jutott. A Formatervező Tanszék alumnája, az immár saját márkát építő Góg Angéla pedig a food design egyik hazai úttörőjévé vált.

37


SZ AKMAI HATÁSOK É S TOVÁB B I H OZ ADÉ KOK SP EKTR UM

Az egyetem az élethosszig tartó tanulásnak szintén kiemelkedő fontosságot tulajdonít, évek óta indít különböző témájú továbbképzéseket és iskolarendszeren kívüli kurzusokat. A felsőoktatás hagyományos keretein kívül megfogalmazódó képzési igényekre reagálva 2016-ban létrehozta tanfolyamait támogató központját, a MOME Opent (open.mome.hu), mely friss tematikákkal, autentikus szereplőkkel, a MOME által megfogalmazott szakmai elvárásokkal és korszerű módszertannal fejleszt és kínál olyan alternatív képzési programokat, melyek átjárhatóságot biztosítanak oktatási helyzet, kutatási lehetőség és konkrét projektmegvalósítás között. A széles körű érdeklődésre számot tartó tanfolyamok spektrumában a felhasználói élményre fókuszáló UX design képzés, a Magyarországon egyre népszerűbbé váló tálalás design, videó-újságírás, valamint speciális tipográfiai és fotográfiai kurzus is megtalálható. Túlmutatva az oktatási feladatok körén, az egyetem szakmai missziót vállalva megjelentette a Magyar Design Évkönyvet a 2013-as, majd ismételten a 2014-es évre vonatkozóan. A kortárs magyar design jelenségeivel és eredményeivel koncentráltan foglalkozó, Magyarországon hiánypótló kétnyelvű kiadványt később számos hasonló hazai publikáció követte. A kiválósági programban létrejött számos projekt egyik kedvező szervezeti hatásaként megerősödött és professzionalizálódott az egyetemi projektmenedzsment. Az e célra létrejött Projekt- és Fejlesztési Iroda egyre tudatosabban keresi és építi az egyetem kutatás-, pályázat- és tudásmenedzsment funkcióit, aminek következtében egyre szélesebb gazdasági és társadalmi merítéssel rendelkező partnerségi hálózatot épít ki. A MOME számos forprofit és nonprofit szervezettel működik együtt sikeresen. Egyik stratégiai partnere, az Országos Bírósági Hivatal szervezeti megújulása érdekében több felületen kezdeményezett közös gondolkodást. Az egyetem többek között a General Electrics-szel is stratégiai együttműködést kötött, valamint olyan nagyszabású fejlesztésekre kapott megbízást, mint a vizes világbajnokságra épült Duna Aréna felületeinek vizuális tervezése. E kapcsolatrendszer a MOME tevékenységébe vetett bizalomnak, a hazai designéletben betöltött vezető szerepének és a létrejött alkotások kvalitásának elismeréseként is értelmezhető. A MOME számára a kiválósági munka nem szűnik meg, hiszen továbbra is jelen van az Új Nemzeti Kiválósági Program támogatott intézményei listájában, és több nyertes nagypályázata fut új kutatás-fejlesztési projektek megvalósítására.

38


Függelék

SPE KTRUM

F ÜGGE LÉ K

5

A támogatás felhasználása Eredmények: előállt produktumok és elért hatások Prioritások megvalósulása Alapelvek megvalósulása A megvalósított szakmai projektek listája

37


F ÜGGE LÉ K SPE KTRUM

38

5 A támogatás felhasználása


menedzsmentkapacitásnövelés

oktatói-kutatói kiválóság elismerése, pályázati önrész SPE KTRUM

kommunikáció

10%

10%

F ÜGGE LÉ K

A TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁNAK MEGOSZLÁSA A 2013/2014. AKADÉMIAI ÉVBEN

10%

40%

10%

20% szervezetfejlesztés

egyetemfejlesztés

belső szakmai pályázat

A TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁNAK MEGOSZLÁSA A 2014/2015. AKADÉMIAI ÉVBEN

menedzsmentkapacitásnövelés

10%

oktatói-kutatói kiválóság elismerése, pályázati önrész

10%

40%

20% 20% szervezetfejlesztés, kommunikáció, nemzetközi kapcsolatépítés

10% új pályázatok

egyetemfejlesztés

belső szakmai pályázat

39


F ÜGGE LÉ K SPE KTRUM

A TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁNAK MEGOSZLÁSA A 2016/2017. AKADÉMIAI ÉVBEN

szervezetfejlesztés, kommunikáció, nemzetközi kapcsolatépítés, pályázati tevékenységek támogatása

menedzsmentkapacitásnövelés

10%

10%

pályázati önrész

15%

40%

25%

egyetemfejlesztés

belső szakmai pályázat

A TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁNAK MEGOSZLÁSA A 2015/2016. AKADÉMIAI ÉVBEN

menedzsmentkapacitásnövelés

10%

oktatói-kutatói kiválóság elismerése, pályázati önrész

10%

30%

30% 20% kommunikáció, nemzetközi kapcsolatépítés, pályázati tevékenységek támogatása, IT korszerűsítés

40

egyetemfejlesztés

belső szakmai pályázat


F ÜGGE LÉ K SPE KTRUM

A TÁMOGATOTT SZAKMAI PROJEKTEK SZÁMA ÉVENKÉNT

18

18

szakmai projektek

12

7

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017*

*Megjegyzés: A 2016/2017. évben a pályázati kiírás a 2015/2016. évi projektek továbbviteléről vagy zárásáról szólt, új projektek elindítását már nem tette lehetővé.

41


F ÜGGE LÉ K SPE KTRUM

5 Eredmények: előállt produktumok és elért hatások A szakmai sikerek mellett a számszerűsíthető produktumokat és hatásokat az alábbi két táblázat foglalja össze – a programok értékelésére kialakított belső indikátorrendszer mentén.

2016/2017

2015/2016

2014/2015

2013/2014

print kiadvány (könyv/folyóirat)

4

3

7

3

17

elektronikus kiadvány

2

4

10

8

24

digitális dokumentumtár

2

3

3

1

9

24

12

20

20

76

új honlap

4

4

2

9

19

honlapfejlesztés

7

8

6

2

23

adatbázis

-

n.a.

n.a.

4

4

konferencia

7

10

8

10

35

kiállítás

5

10

4

5

24

1

15

4

9

29

előállt produktumok

dokumentum (pl. kutatási dokumentum)

(pl. elektronikus) alkalmazás

42

összesen (db)


18

13

20

54

akkreditációs dokumentum

-

1

3

3

7

filmek/rövidfilmek/image-videó

1

7

6

18

32

elért hatások , indikátorok

Kiválósági programokba bevont MOME hallgatók száma

2016/2017

2015/2016

2014/2015

302

F ÜGGE LÉ K

3

SPE KTRUM

tanulmányút

2013/2014

437 944

Kiválósági programokba bevont más magyar hallgatók száma

18

Kiválósági programokba bevont külföldi hallgatók száma

68

925

Kiválósági programokba bevont MOME oktatók száma

164

129

164

67

Kiválósági programokba bevont külföldi oktatók száma

15

65

34

23

Kiválósági programokba bevont külső szakértők száma

41

47

56

37

Kiválósági programokba bevont hazai intézmények (szervezetek, partnerek, hálózatok) száma

23

52

38

12

Kiválósági programokba bevont külföldi intézmények (szervezetek, partnerek, hálózatok) száma

11

61

33

27

4725

6172

33.916

8000

24.980

92.039

379.955

n.a.

A projekt eredményeiből (közvetlenül) részesülők száma

Tájékoztatásban részesülők száma

668

5

21

A bevonások számánál meg kell jegyezni, előfordult, hogy egy hallgató egy évben több kiválósági projektben vett részt, vagy egy oktató több projektben is szerepet vállalt.

43


F ÜGGE LÉ K

A KIVÁLÓSÁGI PROJEKTEKBEN RÉSZT VEVŐ HALLGATÓK ÉS OKTATÓK

SPE KTRUM

A négy év alatt lezajlott huszonkilenc projekttípusban részt vett hallgatók és oktatók száma a MOME hallgatói (kb. 900 fő) és oktatói (kb. 100 fő) létszámához viszonyítva.

előállt produktumok | támogatott évek

hallgatók (fő)

‚COGNITIVE DESIGN MA” NEMZETKÖZI MA KÉPZÉS ELŐKÉSZÍTÉSE | 2

0

8

‚INTERACTIVE STORYTELLING MA” NEMZETKÖZI MA KÉPZÉS ELŐKÉSZÍTÉSE | 2

0

6

A DOKTORI ISKOLA HONLAPJÁNAK ÉS EZEN KERESZTÜL A KUTATÁSOK ÖSSZEKAPCSOLÁSÁNAK FEJLESZTÉSE | 1

3

2

A TANÍTÁS ÉS A TANULÁS EREDMÉNYESSÉGE A MOME-N | 2

298

41

ALKALMAZOTT, PRODUKCIÓS, LÁTVÁNY- ÉS KARAKTERTERVEZÉS | 1

26

ANIMÁCIÓ ÉS TRANSZMÉDIA PRODUCER KÉPZÉS / ANIMATION & TRANSMEDIA PRODUCER TRAINING PROGRAM | 1

ARCHISTRUCTURE | 2

ARCHITOURS SPECIAL | 1

ARCHIZOOM | 1

AZ INSPIRÁLÓ DESIGNELMÉLET 2014-2015. / 2015-2016. / 2016-2017. AKADÉMIAI ÉVI TEVÉKENYSÉGE | 3

44

oktatók (fő)

12

105

2

2

9

48

75

71

4

2

14


17

900

0

64

DISEGNO – A DESIGNKULTÚRA FOLYÓIRATA | 2

22

57

INTERAKTÍV DIGITÁLIS TECHNOLÓGIÁK KUTATÁSA | 2

207

20

169

11

80

MOME DIGITAL CRAFT LAB | 4

15

0

MOME ENGLISH BREAKFAST – ANGOL NYELVI OKTATÁS | 1

336

7

13

111

MOME-UNHCR HUMANITÁRIUS EGYÜTTMŰKÖDÉS | 2

1

8

MAGYAR DESIGN ÉVKÖNYV / HUNGARIAN DESIGN YEARBOOK | 1

MOME+ KÍSÉRLETI INKUBÁCIÓS PROGRAM | 4

9

0

ISEA 2015 WORKSHOP ÉS PREZENTÁCIÓ | 1

MEGTARTÓ ERŐ / HOLDING COHESION | 4

71

140

HEIMTEXTIL | 2

KISKAKAS NEXT | 2

3 SPE KTRUM

15

DESIGN A MÚZEUMBAN – KIÁLLÍTÁS ÉS KONFERENCIA | 1

DESIGN TUDÁSKÖZPONT/PORTÁL KIALAKÍTÁSA INTEGRÁLT KÖNYVTÁRI RENDSZERREL ÉS A DIGITÁLIS DOKUMENTUMTÁR (REPOZITÓRIUM) TOVÁBBFEJLESZTÉSÉVEL | 2

F ÜGGE LÉ K

107

BÓDVA PROJEKT – MOME CLOUDFACTORY | 4

12

50

45


F ÜGGE LÉ K SPE KTRUM

MOMENTARY HUNGARY I. | 1

0

1

NEMZETKÖZI KAPCSOLATÉPÍTÉS – MŰVÉSZETI KUTATÁS MÓDSZERTANI STRATÉGIA FEJLESZTÉSÉNEK ELŐKÉSZÍTÉSE A MOME DOKTORI ISKOLA SZÁMÁRA | 1

0

1

RÉSZVÉTEL A EUROPEAN YOUTH AWARD KRITIKAI TEVÉKENYSÉGÉBEN | 2

TÉRTÁGÍTÁS | 1

VIZUÁLIS KUTATÁS / METODIKAI ELEMZÉSEK A POST-DIGITÁLIS KORBAN | 2

21

86

74

2

10

2

Megjegyzés: Több projekt a megjelölt intervallumon kívül is működött más forrás felhasználásával, valamint előfordult, hogy több projekt programja összevonva egy projektnév alatt valósult meg, amelyek azonban nem jelennek meg a statisztikában.

46


Prioritások megvalósulása

F ÜGGE LÉ K SPE KTRUM

5

Kutatás A művészeti és design kutatás egy egyre inkább erősödő kutatási irány, amelyet a MOME-n sok program alkalmazott. Több kiválósági program is kutatásintenzív tevékenységet valósított meg, amelyben blue skies research, alkalmazott kutatások, kísérleti fejlesztések egyaránt megjelentek – ezek révén számos új vagy újszerű eredmény született. Egyes programokban különösen erőteljes volt a kutatási dimenzió, például a MOME Laboratory tevékenységében és a MOME Digital Craft Lab + MOME TechLab / Wearable Technologies projektben (ld. Válogatott projektek). Bizonyos projektek a fejlesztési munka fontos elemeként foglalkoztak (nemzetközi) jó gyakorlatok felkutatásával (például ‚Interactive Storytelling MA” – nemzetközi MA képzés előkészítése, ‚Cognitive Design MA” – nemzetközi MA képzés előkészítése). Ezen a ponton kiemelendő, hogy az egyetem 2015-ben delegálta magát a kanadai International Symposion of Electronic Art-ra (ISEA 2015 workshop és prezentáció). Az itt zajló workshopokon az ötletgenerálás, a prototípus szintű megvalósítás és a dokumentálás egy átfogó kutatás részét képezték, amely az emberi kreativitás, az interakció és a (szoftver) technológia társadalmi hatásaira fókuszált. Más projektek a kutatást támogató kapacitások növelésével járultak hozzá az egyetemen folyó kutatómunkához. Például a KISKAKAS Next projekt jóvoltából létrejött a KISKAKAS Filmtár elnevezésű adatbázis; a Design Tudásközpont /Portál kialakítása integrált könyvtári rendszerrel és a digitális dokumentumtár (repozitórium) továbbfejlesztésével projekt keretében pedig a MOME Könyvtár épített ki digitális dokumentumtárat.

47


F ÜGGE LÉ K SPE KTRUM

15

A NÉGY ÉV ALATT LEZAJLOTT HUSZONKILENC PROJEKTTÍPUS TÉMA

kutatási projekt*

SZERINTI RENDEZÉSE NÉGY KATEGÓRIA SEGÍTSÉGÉVEL TÖRTÉNT

→ oktatásfókuszú projekt → kutatásfókuszú projekt → külső partner bevonása alapvető fontosságú a projekt működése szempontjából

→ kulturális fókuszú projekt

29

Meg kell jegyezni, hogy számos projekt egyszerre több kategóriában is működött, ám itt a fő fókusz alapján kerültek besorolásra.

6

oktatási projekt

4

kulturális fókusz

4

külső partner

*A kutatásfókuszú kategória magában foglalja mind a művészeti és design alapkutatást, mind különböző alkalmazott kutatásokat és fejlesztéseket, mind pedig a kísérleti fejlesztéseket megvalósító projekteket.

Fenntarthatóság A pályázattal kiválasztott projektekkel szembeni hangsúlyos támogatási feltétel volt a hosszú távú finanszírozási modell kidolgozása és további lehetséges források felkutatása; a támogatási időszakot követően pedig a projektek önfinanszírozóvá válása, ami például a kutatási eredmények piacosításából, pályázati és szponzori támogatásokból és költségtérítéses szakmai események szervezéséből valósult meg. Az elmúlt évek során a projekteknek sikerült bevonni megrendelőket és szponzorokat, valamint partnerkapcsolati hálójukat bővítették. A partnerek szakértői tudással, kapcsolataikkal vagy (kedvezményes) technológiai háttérrel segítették a munkát. A Megtartó Erő – Holding Cohesion projekt olyan nemzetközi alkotóközösségi kezdeményezést indított el, amely egyetemközi, illetve az egyetemek és társadalmi szervezetek, valamint kutatócsoportok közötti együttműködést erősíti, és nemzetközi pályázatokon való sikeres szereplést biztosít. Ennek bizonyítékaként a 2016-os Advocate Europe pályázaton több mint 15.000 eurós támogatást kapott a projekt DeFence programja. A Bódva projekt – MOME Cloudfactory fenntarthatósági szempontból több sikert ért el (például Nemzeti Tehetség Programon nyertes pályázat, a Holland Királyság Magyarországi Nagykövetségénél sikeres pályázat, TedxDanubia mecénás kapcsolati háló). A Heimtextil. Stand projekt további forrásokhoz jutott a Nemzeti Kulturális Alap támogatásából, valamint a vásáron való tervértékesítések útján.

48


F ÜGGE LÉ K

Egyes projektek nemcsak gazdasági szempontból törekedtek a fenntartható működésre, hanem a fenntarthatóság kritériumát ökológiai és társadalmi szempontból is teljesítették. A Bódva projekt – MOME Cloudfactory esetében A Disegno – a designkultúra folyóirata a szerzők, témák és műfajok változatossága révén hivatott hozzájárulni a kulturális és szellemi sokszínűség megőrzéséhez és ezáltal a fenntartható társadalom kiépítéséhez.

SPE KTRUM

a fenntarthatóságra való törekvés nemcsak finanszírozási, hanem lokális és társadalmi szempontból is megjelent.

Inkubáció, termékfejlesztés A kiválósági projektek a BA, MA, doktori hallgatók és alumnusok foglalkoztatásával egyfajta inkubációs tevékenységet láttak el az egyetemen belül. Olyan hallgatói eredmények születtek, amelyek alkalmasak arra, hogy nagyobb tervezőművészi projektek, start-up vállalkozások épüljenek a tárgyak és a szolgáltatások köré. A MOME+ Kísérleti Inkubációs Program célja a MOME kötődésű hallgatói és alumnus projektek – mentorok bevonásával is történő – vállalkozás-centrikus fejlesztése, a piaci érvényesülés elősegítése, valamint az inkubáció területén keresztül hozzájárulás a MOME egyetemfejlesztési tevékenységéhez. A KISKAKAS Next fontos inkubációs eleme a pályakezdő filmes-animációs alkotók első munkáinak kommunikációja, bemutatása – kiinduló pontként a MOME Anim Premier esemény segítségével. A kiválósági projekteknek köszönhetően a hallgatók olyan ismeretekre tettek szert, és olyan gyakorlati feladatokat oldottak meg, amelyekkel saját jövőbeli szakmai tevékenységüket tudták elindítani vagy elmélyíteni (például az Inspiráló Designelmélet előadássorozatának köszönhetően). A Bódva project – MOME Cloudfactory különleges mentorprogramot valósított meg: Bódva völgyének helyi közösségeivel kooperálva hozott létre olyan terveket, amelyeket együtt juttattak el a gondolattól a megvalósításig, és amelyek adott esetben más helyzetre, akár vállalkozásba adaptálhatóak. Például az egészség-projektláb keretében a csapat prototípus szintre fejlesztett egy, az egészségmegőrzésre fókuszáló termékcsoportot – nem mellesleg a rotterdami Willem de Kooning Akademie-vel együttműködésben.

Integrativitás A kiválósági munkában az egyetem minden intézete és tanszéke különböző összetételű kooperációkban vett részt. Továbbá hallgatókat vontak be minden képzési szintről (BA, MA, doktori, alumnusok). E projektek során a különböző szakterületeket képviselő hallgatók megismerhették diáktársaik munkáit és hozzáállását, ezáltal hozzásegítették őket integratív szemléletük megerősödéséhez. Ugyanakkor a kiválósági munkába külsős partnerek is jól integrálódtak (ld. Függelék. Eredmények: előállt produktumok és elért hatások). Egyes projektek külső szakértők révén olyan kompetenciákat is be tudtak vonni, amelyek a MOME-n nincsenek képviselve, így társadalomtudományi, üzleti, valamint műszaki és technológiai szakterületek is kapcsolódtak a programokhoz. Például a Részvétel a European Youth Award kritikai tevékenységében projektnél a nemzetközi versenyen a megfigyelt projektek egyszerre építettek társadalmi, kulturális és gazdasági tudásra, valamint az infokommunikációs technológiák használatára, tehát a MOME részt vevő hallgatóinak is fel kellett készülniük az érintett területeken.

49


F ÜGGE LÉ K

A Doktori Iskola és a MOME Könyvtár online felületeinek fejlesztése a kutatási területek integrációját segítették elő mind a képzésen belül, mind más intézményekkel összekapcsolódva (A Doktori Iskola honlapjának és ezen keresztül

SPE KTRUM

a kutatások összekapcsolásának fejlesztése, Design Tudásközpont/Portál kialakítása integrált könyvtári rendszerrel és digitális dokumentumtár [repozitórium] továbbfejlesztésével). Mindezek kifejezik, hogy a MOME elkötelezett az integratív, különböző diszciplínák kooperációját megvalósító együttműködések mellett.

Nemzetköziesítés Több kiválósági projekt alapvető célja volt az egyetemen zajló képzés és kutatás nemzetközivé tétele, a nemzetközi best practices tanulmányozása és egyes elemek beemelése a tantervekbe. A tanítás és tanulás eredményessége a MOME-n projekt kutatása azt a célt követte, hogy a MOME pedagógiai fejlesztése a nemzetközi felsőoktatási fejlődéshez igazodjon, és a képzés tudatosabban építsen a kompetencia-alapúság elveire. Az Interaktív digitális technológiák kutatása projekt témája nemzetközileg ‚hot topic”; a kutatással az egyetem a nemzetközi szakmai diskurzusba került be. A projektek nemzetközi kapcsolatépítést kezdtek vagy folytattak. A Momentary Hungary 1. projekt elsősorban fotográfusok számára, Budapesten megrendezett szakmai esemény tervének kidolgozását célozta meg, amelynek fontos eleme külföldi szakemberek és elismert szakmai partnerek Magyarországra csábítása. A Nemzetközi kapcsolatépítés – Művészeti kutatás módszertani stratégia fejlesztésének előkészítése a MOME Doktori Iskola számára című projekt keretében tanulmányutak valósultak meg több hasonló profilú európai intézménybe. A projektek részt vettek nemzetközi konferenciákon, kiállításokon, workshopokon és nemzetközi fókuszú hazai eseményeken. A Heimtextil. Stand bemutatkozott a kontinens egyik legfontosabb textilipari kiállításán és vásárán Frankfurtban. Az Architours Special projekt keretében az egyetem Építészeti Intézete két helyszínen is bemutatkozott a 14. Velencei Nemzetközi Építészeti Biennálén. Egyes projektek szoros nemzetközi kooperációban dolgoztak. A TÉRTÁGÍTÁS projekt a karlsruhei Hochschule für Gestaltunggal működött együtt térértelmezéseket célzó kutatásban, kurzuson, kiállításon és konferencián. A projektek céljai közé tartozott, hogy a MOME-hez köthető eredmények nemzetközi szinten megjelenjenek, ezért tevékenységükről és eredményeikről nemzetközi fórumokon és itthon külföldi intézmények képviselői előtt prezentáltak (például Bódva projekt – MOME Cloudfactory). Egyes projektek hozzájárultak a MOME polgárok (szakmai) ismereteinek nemzetközi szinten tartásához, például külföldi vagy nemzetközileg jegyzett magyar szakértőkkel való együttműködés formájában (például Archizoom), nemzetközi szakmai eredmények hazai megismertetésével (például KISKAKAS Nexten belül a KISKAKAS Animációs Filmnapok), vagy angol szakmai nyelvi készségek fejlesztésével (például MOME English Breakfast – angol nyelvi oktatás).

50


F ÜGGE LÉ K

Néhány projekt támogatta az egyetem berkein belül elindult kreatív ipari produktumok nemzetközi megjelenését. Így a MOME+ Kísérleti Inkubációs Program dolgozott a Pikkpack projekt (ld. pikkpack.com) és az Eperfa projekt animációs diplomafilmje, a Symphonie no. 42 (ld. vimeo.com/153887315) nemzetközi marketingjében, így hozzájárult ahhoz, hogy a film eljutott több mint hetven magyar és nemzetközi filmfesztiválra, és jelölést kapott az Oscar-díjra.

SPE KTRUM

(ld. www.dombon-a-tanya.hu/eperfa) nemzetközi piaci érvényesüléséért. A MOME részt vállalt Bucsi Réka 2014-es

nemzetköziesítést megvalósító kiválósági projektek*

18/4

18/5

12/9

7/5

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

*Kiválósági projektek, amelyek a nemzetköziesítés prioritását vállalták és megvalósították – külföldi partner, nemzetközi konferencián vagy más típusú szakmai fórumokon való részvétel, tanulmányút vagy idegen nyelvű publikáció formájában.

Társadalmi elkötelezettség A MOME szellemiségében a társadalmi elkötelezettség és felelősségvállalás fontos szerepet tölt be. Erről a kiválósági projektek által középpontba állított számtalan társadalmilag érzékeny téma is árulkodik, ahogy ezt az alábbi válogatás érzékelteti. A Bódva projekt – MOME Cloudfactory a mélyszegénységben élő közösségekkel foglalkozik. A 2013/2014. tanévben bevont általános iskolai osztály 95%-a hátrányos helyzetű volt. A Megtartó Erő – Holding Cohesion szintén társadalmilag érzékeny témacsoportot tett kutatása tárgyává (etnikai közösségek közötti különbözőségek, identitás, integráció, asszimiláció, megmaradás, emlékezet), amelyet a fotográfia eszközeivel dolgozott fel.

51


F ÜGGE LÉ K

A MOME-UNHCR humanitárius együttműködés projekt fókuszában a menekültügy segítése állt, a MOME

SPE KTRUM

stratégiai partnere az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága volt. Az Interaktív digitális technológiák kutatása egy napjainkban kritikus kérdéshez, a kulturális örökség megőrzéséhez és átörökítéséhez szól hozzá – a digitális média révén a jövő generációját megszólítva. A 2013/2014. évben például a projekt központjában az interaktív könyv állt, amely potenciálisan jó eszköz lehet az olvasás népszerűsítésére, a szövegértés és a verbális kommunikáció fejlesztésére. Az Alkalmazott, produkciós, látvány- és karaktertervezés projekt fókuszában az online kommunikáció állt, amely jelenleg fontos társadalmi közeg és problematika. A Vizuális kutatás / Metodikai elemzések a post-digitális korban projekt a 2013/2014. évben Közérthető város címmel egy társadalmi problémákat feldolgozó és a pozitív folyamatokat a grafika eszközeivel elősegítő pályázatot és kiállítást valósított meg. Az Archistructure 2 projekt a 2014/2015. évben partnereivel együttműködve szociális építészeti kurzust, kiállítást és tanulmánykötetet hozott létre. Az egyetem Építészeti Intézetének nyári építési gyakorlata az újrahasznosítás és az újraértelmezés elveit szem előtt tartó programmal valósult meg.

Transzferhatások A MOME a kiválósági munkával kiterjedt hatáskeltésre törekedett. A transzferhatások jelentősek voltak, amelyet más prioritások (alapkutatás, inkubáció, integrativitás, nemzetköziesítés) is erősítettek. Az egyetem kurrikulumát és extrakurrikulumát bővítették új, naprakész ismereteket nyújtó, külső szakembereket is foglalkoztató képzések, fejlesztések és programok (például Animáció és transzmédia producer képzés / Animation & Transmedia Producer Training Program). A képzések mellett a konferenciákkal és kiállításokkal, valamint a számos bevont partnerrel sikerült nagyobb hatást gyakorolni (ld. Függelék. Eredmények: előállt produktumok és elért hatások). Egyes projektek produktumai, mint az ingyenes kiadványok és az online elérhető tartalmak hozzájárulnak egy szélesebb körben megvalósuló tudástranszferhez (Magyar Design Évkönyv 2014 / Hungarian Design Yearbook 2014, Disegno – a designkultúra folyóirata).

52


Alapelvek megvalósulása

F ÜGGE LÉ K SPE KTRUM

5

A támogatott projektek szakmai alapú kiválasztása Minden évben a belső pályázati eljárásban elindult projekteket az egyetem rektora által felkért bizottság szakmai alapon értékelte, és javaslatot tett a támogatásra érdemes pályázatokra. Végül a rektor – a szakmai javaslattal egybecsengő döntéssel – választotta ki, mely pályázatok részesülnek kiválósági támogatásban.

A felhasználás legyen látható és átlátható A beérkezett pályázatok prezentációja is nyilvános volt, és a MOME a későbbiekben is ügyelt arra, hogy a kiválósági támogatást felhasználó projektek átláthatósága és láthatósága mind az egyetem belső, mind az egyetem külső környezetében megvalósuljon. A projektek nyilvános eseményei, eredményei az egyetem hírcsatornáin rendszeresen megjelentek. A MOME honlapján található magyar és angol nyelvű oldal ismerteti a kiválósági munkát és összefoglalja a támogatásban részesített valamennyi kiválósági projekt tevékenységét, valamint képekkel illusztrálja azt (ld. www.mome.hu/en/university-of-national-excellence és www.mome.hu/hu/kiválóság).

Az egyes tevékenységek projektként való kezelése (ütemezett tevékenységek, mérföldkövek, kommunikációs terv, pénzügyi terv, kurátor, menedzser, részbeszámolók) A MOME a kiválósági pályázatoktól tartami követelményként ütemtervet, kommunikációs tervet, pénzügyi tervet és egy a projektcsapatot ismertető részt várt el, majd évi kétszer információt kért be állapotfelmérő adatlap és részbeszámoló formájában arról, hogy a pályázatban vállalt ütemezéshez képest hol tartanak az egyes projektek.

53


F ÜGGE LÉ K

Az előrehaladás monitorozása A kiválósági munka megkívánta, hogy az egyetem menedzsmentkapacitása bővüljön. Az egyetem új munkatársakat alkalmazott (például szakmai kiválósági menedzser, pénzügyi kiválósági menedzser és kommunikációs pro-

SPE KTRUM

jektmenedzser), akik segítették és ellenőrizték a projektek munkáját, valamint bizonyos időközönként információt kértek a projektektől, amelyeket továbbítottak az egyetem vezetőségéhez. Az egyetem szélesebb vezetősége, a szenátus, valamint 2015 szeptemberében nyílt fórum foglalkozott a kiválósági projektek eredményeivel.

Hosszú távú projektek támogatása A kiválósági pályázati eljárásban nyertes szakmai projektek többsége hosszú távra tervezett. A kiválasztott projektekből több már a pályázáskor nem egy akadémia évre ütemezte tevékenységét, hanem két, három vagy négy évre. Négy projekt mind a négy éven keresztül kiválósági forrásból működhetett, és számos projekt nyert támogatást három vagy két évre.

szakmai projektek száma

a kiválósági projektek futamideje

12

11

4 2 1 év

2 év

3 év

4 év

Az elaprózódás megelőzése A belső pályázati eljárásban minden évben jóval több pályázat vett részt, mint amennyi végül támogatást nyert el. Ennek oka az elaprózódás elkerülése volt, és célja, hogy a kiválósági támogatás jóvoltából a nyertes projektek valóban hatékony és minőségi munkát végezhessenek. A nyertes pályázatoknak megítélt legkisebb támogatási összeg 350.000 forint volt.

Nemzetközi kitekintés, kapcsolódás A támogatás felhasználásnak prioritásai között szerepelt a nemzetköziesítés, amely szempontot a projektek többsége magára nézve irányadónak tartott, és annak megfelelt (ld. Függelék. Prioritások megvalósulása).

54


Amikor az egyetem kiválósági munkatársai mérleget vontak az egyes kiválósági szakaszok után, kiderült, hogy

F ÜGGE LÉ K

Később felmerülő tervek támogatásának lehetősége

jóval több terv került megvalósításra, mint amit az induláskor elgondoltak. Ezek a tervek a kiválósági munka folyamán

A támogatás elszámolásának nyilvánossága és

SPE KTRUM

a későbbiekben merültek fel, és a MOME vezetőségének döntése értelmében a realizálásukra lehetőség nyílt.

az elért (rész)eredmények nyilvános szakmai vitája A 2014. július 11-i záró prezentáción a kiválósági projektek a nagy nyilvánosság előtt számoltak el tevékenységükről mind szakmai, mind pénzügyi szempontból. 2015. szeptember 21-én MOME Fórum tárgyalta az előző kiválósági szakasz munkáját. Ezeken az alkalmakon lehetőség nyílt az eredmények megismerésére és a hallgatóság számára kérdések feltevésére és reakciók kifejezésére. Több projekt szintén a nyilvánosság bevonásával rendezte meg eseményeit.

Kommunikációs és megjelenési tevékenység beépítése – az elért eredmények hazai és nemzetközi bemutatása A négy évre szóló kiválósági cím lehetőséget teremtett a MOME arculatának és kommunikációjának frissítésére. Ennek keretében elindult az online eszközök tudatos tartalommenedzselése és funkcionális szétválasztása: a honlap az egyetemi aktualitások mellett a képzéshez kapcsolódó (oktatói, hallgatói, alumnus) eredményeket helyezi előtérbe, de a kötelező, jogszabályokban előírt adatszolgáltatási és átláthatósági tartalmak kezelése is itt történik. Az egyetem Facebook oldala a hazai és nemzetközi szakmai híreket, eseményeket terjeszti napi több friss poszt formájában. A MOME jelen van más social media felületen is (Instagram, YouTube, Vimeo, Blog, LinkedIN). A 2013-ban kiválósági támogatásból, Tumblr felületen indult designisso, az egyetem szakmai magazinja, immár saját honlapon jelenik meg, látogatottsága folyamatosan nő.* Az egyetemi honlap alhonlapjainak fejlesztése folyamatos, önálló mikrosite-ot üzemeltet a felvételi időszakban, valamint a campusfejlesztés számára (campus.mome.hu, tervpalyazat.mome.hu, z.mome.hu). Az egyetemi kiadványok közül az éves összefoglaló, a Made in MOME a teljes keresztmetszetét adja az adott év kiemelkedő MOME-s produktumainak, a diplomakönyv pedig a végzős MA hallgatókat és munkáikat mutatja be. A Magyar Design Évkönyv 2014 / Hungarian Design Yearbook 2014 és a Disegno – a designkultúra folyóirata a MOME gondozásában jöttek lére, és erősítik az egyetem hírnevét. A kiválósági programok és képviselőik több ízben szerepeltek külső helyszíneken. Például a Design a múzeumban – kiállítás és konferencia projekt a Semmelweis Orvostörténeti Múzeumban rendezte meg a Vágod? Az olló és a design című kiállítását 2014 tavaszától őszéig, valamint a kapcsolódó Tárgyminták. A design múzeumi reputációja Magyarországon című konferenciát. *A designissot nem projektként, hanem a kommunikációs munka állandósított elemeként kezelte az egyetem, ennek megfelelően nem vett részt a belső szakmai pályázati eljárásban, és működési támogatása a központi keretből származik. A designnisso ezért nem szerepel a megvalósított szakmai projektek listájában.

55


F ÜGGE LÉ K

A projektek nemzetközi prezentációja érdekében több külföldi tanulmányút és konferencia programjához csatolták a kiválósági munka ismertetését, így a MOME-UNHCR humanitárius együttműködés bemutatkozott a baltimore-i

SPE KTRUM

Maryland Institute College of Art-on, a Yale Egyetem Center for Engineering Innovation & Design központjában és a Willem de Kooning Academie Social Practices szakirányán.

A támogatott projektek hozzájárulása a MOME forrásbevonási képességeinek javításához A MOME számára a kiválósági címmel tagadhatatlanul nagyfokú figyelem és imázsfejlődés járt együtt, amely hozzájárul ahhoz, hogy az egyetem további támogatásokhoz, forrásokhoz jusson (ld. Függelék. Szakmai hatások és további hozadékok). Így 2013-ban a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium a MOME Alapítvány számára nyújtott támogatást, amelyből megvalósulhattak a Disegno – a designkultúra folyóirata és a Magyar Design Évkönyv kiadványai első ízben. Másrészről sikerült az üzleti szféra szereplőinek részfinanszírozását is megszerezni bizonyos kiválósági projektekhez, például a Disegno 2016-ra már külsős kiadó támogatását élvezi.

A MOME pályázási, forrásbevonási hajlandóságának fenntartása A kiválósági címhez kötődő támogatás rendelkezésre állásával kockázatként jelentkezett a további források bevonására való hajlandóság csökkenése. Részben ennek megelőzését szolgálta a belső pályázati rendszer működtetése és a támogatott projektek számára kiegészítő források elérésének célul tűzése. A kiválósági támogatás jóvoltából elindult vagy folytatódott egyetemi projektmunkák egyénileg vagy partnereikkel karöltve sikerrel pályáztak más forrásokra (ld. Függelék. Prioritások megvalósulása. Fenntarthatóság). A belső pályázat és további projekt-forrásbevonások nyomán általánosabbá és eredményesebbé vált az egyes intézetek részéről a pályázatírás, és ma már több nagy értékű pályázati projekt fut a MOME-n.

A projektek belső szerződések aláírásával indulnak Minden kiválósági szakaszban a MOME a nyertes pályázatokkal belső szerződéseket kötött, ezzel növelve a résztvevők felelősségét, és számukra a kiválósági támogatás felhasználásáról tájékoztatót adott ki.

56


57

SPE KTRUM

F ÜGGE LÉ K


F ÜGGE LÉ K SPE KTRUM

58

5 A megvalósított szakmai projektek listája


F ÜGGE LÉ K projektvezető

projektmenedzser

‚COGNITIVE DESIGN MA” NEMZETKÖZI MA KÉPZÉS ELŐKÉSZÍTÉSE

Fülöp József

Fábics Natália

‚INTERACTIVE STORYTELLING MA” NEMZETKÖZI MA KÉPZÉS ELŐKÉSZÍTÉSE

Fülöp József

Fábics Natália

A DOKTORI ISKOLA HONLAPJÁNAK ÉS EZEN KERESZTÜL A KUTATÁSOK ÖSSZEKAPCSOLÁSÁNAK FEJLESZTÉSE

Turányi Gábor

Gáspár Júlia

ALKALMAZOTT, PRODUKCIÓS, LÁTVÁNY- ÉS KARAKTERTERVEZÉS

Szirtes János

Kulcsár Viktória, Fehér Borbála, Bodóczky Antal

ANIMÁCIÓ ÉS TRANSZMÉDIA PRODUCER KÉPZÉS / ANIMATION & TRANSMEDIA PRODUCER TRAINING PROGRAM

Erkel András

Sipos Orsolya

BÓDVA PROJEKT – MOME CLOUDFACTORY

Barcza Dániel

Fehér Borbála

DESIGN A MÚZEUMBAN – KIÁLLÍTÁS ÉS KONFERENCIA

Koós Pál

Fehér Borbála

DESIGN TUDÁSKÖZPONT/PORTÁL KIALAKÍTÁSA INTEGRÁLT KÖNYVTÁRI RENDSZERREL ÉS A DIGITÁLIS DOKUMENTUMTÁR (REPOZITÓRIUM) TOVÁBBFEJLESZTÉSÉVEL

Lévai Klára

Kun Dorottya

INTERAKTÍV DIGITÁLIS TECHNOLÓGIÁK KUTATÁSA

Ruttkay Zsófia

Sárközi Zsolt

KISKAKAS NEXT

Falvai Györgyi

Sipos Orsolya

MEGTARTÓ ERŐ – HOLDING COHESION

Szalontai Ábel

Csaba Enikő

MOME+

Koós Pál

Fehér Borbála, Sipos Orsolya

SPE KTRUM

projektcím

59


F ÜGGE LÉ K SPE KTRUM

60

MOME DIGITAL CRAFT LAB

Orlai Balázs

Bodnár Barbara

MOME-UNHCR HUMANITÁRIUS EGYÜTTMŰKÖDÉS

Erhardt Miklós

Fehér Borbála

MOMENTARY HUNGARY 1.

Máté Gábor

Csaba Enikő

NEMZETKÖZI KAPCSOLATÉPÍTÉS – MŰVÉSZETI KUTATÁS MÓDSZERTANI STRATÉGIA FEJLESZTÉSÉNEK ELŐKÉSZÍTÉSE A MOME DOKTORI ISKOLA SZÁMÁRA

Gáspár Júlia

-

TÉRTÁGÍTÁS

Tillmann József

German Kinga

VIZUÁLIS KUTATÁS / METODIKAI ELEMZÉSEK A POST-DIGITÁLIS KORBAN

Balla Dóra

Balla Dóra


F ÜGGE LÉ K projektvezető

projektmenedzser

‚COGNITIVE DESIGN MA” NEMZETKÖZI MA KÉPZÉS ELŐKÉSZÍTÉSE

Fülöp József

Fábics Natália

‚INTERACTIVE STORYTELLING MA” NEMZETKÖZI MA KÉPZÉS ELŐKÉSZÍTÉSE

Fülöp József

Fábics Natália

ARCHISTRUCTURE

Reith András

megbízott szakértő: Velősy András

ARCHITOURS SPECIAL

Kiss-Gál Zsuzsa, Nagy Tamás

Kiss-Gál Zsuzsa, Nagy Tamás

ARCHIZOOM

Juhász Ákos, Nagy Tamás

Tornyos-Varga Adrienn

AZ INSPIRÁLÓ DESIGNELMÉLET 2014-2015. AKADÉMIAI ÉVI TEVÉKENYSÉGE

Horányi Attila

Hoffmann Petra, Soós Andrea

BÓDVA PROJECT – MOME CLOUDFACTORY

Barcza Dániel

felelős: Fehér Borbála

DESIGN TUDÁSKÖZPONT/PORTÁL KIALAKÍTÁSA INTEGRÁLT KÖNYVTÁRI RENDSZERREL ÉS A DIGITÁLIS DOKUMENTUMTÁR (REPOZITÓRIUM) TOVÁBBFEJLESZTÉSÉVEL

Lévai Klára

Kun Dorottya

DISEGNO – A DESIGNKULTÚRA FOLYÓIRATA

Gyenge Zsolt, Szentpéteri Márton

Fazekas Ildikó

INTERAKTÍV DIGITÁLIS TECHNOLÓGIÁK KUTATÁSA

Ruttkay Zsófia

Juhász Szvetlana

MAGYAR DESIGN ÉVKÖNYV 2014 / HUNGARIAN DESIGN YEARBOOK 2014

Halasi Rita Mária

Bodnár Barbara, Hoffmann Petra

MEGTARTÓ ERŐ – HOLDING COHESION

Szalontai Ábel

Bakk Ágnes

SPE KTRUM

projektcím

61


F ÜGGE LÉ K SPE KTRUM

MOME DIGITAL CRAFT LAB

Lipóczki Ákos

Szűcs Szabina

MOME ENGLISH BREAKFAST – ANGOL NYELVI OKTATÁS

Barcza Dániel

Fehér Borbála

MOME+ KÍSÉRLETI INKUBÁCIÓS PROGRAM

vezető: Koós Pál felelősök: Koós Pál, Schmidt Andrea

Sipos Orsolya

MOME-UNHCR HUMANITÁRIUS EGYÜTTMŰKÖDÉS

Erhardt Miklós

Fehér Borbála, Surányi Kinga

RÉSZVÉTEL A EUROPEAN YOUTH AWARD KRITIKAI TEVÉKENYSÉGÉBEN

Horányi Attila

-

Balla Dóra

Balla Dóra

VIZUÁLIS KUTATÁS / METODIKAI ELEMZÉSEK A POST-DIGITÁLIS KORBAN

62


F ÜGGE LÉ K projektvezető

projektmenedzser

A TANÍTÁS ÉS TANULÁS EREDMÉNYESSÉGE A MOME-N

Bényei Judit

Jánosa Veronika

ARCHISTRUCTURE 2 (programja magában foglalja az Archizoom 2 pályázat programját is)

vezető: Juhász Ákos; felelősök: Juhász Ákos, Kovács Csaba

Tornyos-Varga Adrienn

AZ INSPIRÁLÓ DESIGNELMÉLET 2015-2016. AKADÉMIAI ÉVI TEVÉKENYSÉGE

Horányi Attila

Hirsch Boróka

BÓDVA PROJEKT – MOME CLOUDFACTORY. MOME SZOCIÁLIS DESIGN KÖZPONT ÉSZAK-KELET MAGYARORSZÁGON

vezető: Fehér Borbála, felelősök: Fehér Borbála, Schmidt Andrea, Barcza Dániel

SPE KTRUM

projektcím

Szerencsés Rita

DISEGNO – A DESIGNKULTÚRA FOLYÓIRATA

Gyenge Zsolt, Szentpéteri Márton

Fazekas Ildikó

HEIMTEXTIL. STAND

Benczúr Emese, Bényei Tünde

-

ISEA 2015 WORKSHOP ÉS PREZENTÁCIÓ

Nagy Ágoston

Nagy Ágoston

KISKAKAS NEXT

Fábics Natália

Sipos Orsolya

MEGTARTÓ ERŐ – HOLDING COHESION

Szalontai Ábel

Bakk Ágnes

MOME DIGITAL CRAFT LAB + MOME TECHLAB / WEARABLE TECHNOLOGIES

Lipóczki Ákos

Szűcs Szabina

MOME+ KÍSÉRLETI INKUBÁCIÓS PROGRAM

vezető: Koós Pál, felelősök: Koós Pál, Schmidt Andrea

Baló Réka, Szűcs Szabina

RÉSZVÉTEL A EUROPEAN YOUTH AWARD KRITIKAI TEVÉKENYSÉGÉBEN

Horányi Attila, Birgit Kolb

Hirsch Boróka

63


F ÜGGE LÉ K SPE KTRUM

projektcím

projektvezető

projektmenedzser

A TANÍTÁS ÉS TANULÁS EREDMÉNYESSÉGE A MOME-N. II. RÉSZ: DISSZEMINÁCIÓ ÉS KONTINUITÁS

Bényei Judit

Jánosa Veronika

AZ INSPIRÁLÓ DESIGNELMÉLET 2016-2017. AKADÉMIAI ÉVI TEVÉKENYSÉGE

Horányi Attila

Hirsch Boróka

BÓDVA PROJEKT – MOME CLOUDFACTORY. MOME SZOCIÁLIS DESIGN KÖZPONT ÉSZAK-KELET MAGYARORSZÁGON

64

vezető: Fehér Borbála, felelősök: Fehér Borbála, Schmidt Andrea, Barcza Dániel

Szerencsés Rita

DEFENCE (MEGTARTÓ ERŐ 4. – HOLDING COHESION 4)

Szalontai Ábel

Bakk Ágnes

HEIMTEXTIL. STAND

Benczúr Emese, Bényei Tünde

-

MOME DIGITAL CRAFT LAB OPERATING PLAN

Lipóczki Ákos

Szűcs Szabina

MOME+ KÍSÉRLETI INKUBÁCIÓS PROGRAM

vezető: Koós Pál, felelősök: Koós Pál, Schmidt Andrea

Baló Réka, Költő Nóra


65


65 SPE KTRUM


SPE KTRUM

Köszönetnyilvánítás

A lebonyolításban nyújtott segítségért, a szakmai programokban való önzetlen közreműködésért, az elért eredmények bemutatásához szükséges terek, helyzetek biztosításáért a MOME köszönetét fejezi ki szervezeti egységeinek, valamint az alább felsorolt intézményeknek.

BALASSI INTÉZET BUDAPEST FILM ZRT. BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA DESIGN TERMINÁL FABLAB BUDAPEST FUGA BUDAPESTI ÉPÍTÉSZETI KÖZPONT IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM KÉK – KORTÁRS ÉPÍTÉSZETI KÖZPONT MAGYAR NEMZETI MÚZEUM NÉPRAJZI MÚZEUM

66


SPE KTRUM

Impresszum FELELŐS KIADÓ Fülöp József rektor FELELŐS SZERKESZTŐ Hamvai Kinga SZÖVEG Hamvai Kinga, Merkl Márta, Popper Viktória KIADVÁNYTERV Kovács Mónika SZAKMAI LEKTOR Derényi András GRAFIKAI LEKTOR Marcell Tamás KORREKTÚRA Császár László PROJEKTMENEDZSMENT Merkl Márta FOTÓ a kiadványban szereplő fotók szerzői A projektek munkatársainak köszönetet mondunk a projekteket bemutató szövegek létrehozásáért. KIADÓ Moholy-Nagy Művészeti Egyetem H-1121 Budapest, Zugligeti út 9-25. info@mome.hu A kiadványt gondozta: MOME Brand Iroda | VEZETŐJE Vaktor Éva BETŰTÍPUS Moholy—Sans (Burg & Oeden), Naske Mihály László NYOMDA Print City Europe Zrt. PÉLDÁNYSZÁM 500 copyright©text, design and photo 2017 MOME

67


SPE KTRUM

SPEKTRUM 2013 — 2016 68


69 SPE KTRUM


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.