Međimurske novine 685

Page 7

KROZ ME I URJE

21. listopada 2008.

7

KANALIZACIJA donjeg Me imurja

Jesu li na elnici Marijan Varga, Josip Grivec i Marija Fran i heroji ili neprijatelji naroda? Kao bomba je u uĹĄima osipa or eca, direktora “Me imurskih vodaâ€?, ovih dana odjeknula vijest da donjome imurske op ine traĹže partnera za izgradnju kanalizacije u Francuskoj, a nakon ponude jedne francuske agencije. Do sada je javnosti bila poznata samo ponuda multinacionalke “ emondisâ€?, no uvjeti koji su ponu eni nisu zadovoljavali. e li vijest istinita ili ne, zapitali smo na elnika Donje Dubrave Marijana Vargu. n nam je rekao: - Nismo bili zadovoljni s ponudom “ emondisaâ€? kakva je ponu ena, na 25 godina otplate, nakon ĹĄto smo razmijenili pismo namjere koje, naravno, ne obvezuje nikoga od nas. bog toga smo dogovorili da u studenom “ emondisâ€? odrĹži prezentaciju i ponudi druga ije uvjete, ako Ĺželi dobiti priliku za posao. z pomo “Me imurskih vodaâ€? te “Hrvatskih vodaâ€? te uz pomo Vlade i fondova iz urope sasvim sigurno moĹžemo dobiti bolju ponudu od ponude “ emondi-

saâ€?, no ne znamo kad emo na red. To je klju no pitanje. ekujemo da kanalizaciju rijeĹĄimo u roku od tri godine, to su nekakvi parametri, pogotovo kad se zna da leĹžimo na vodi, a ne da ekamo izgradnju kanalizacije do 2015. godine ili sli no. me uvremenu smo kontaktirali i jednu francusku agenciju koja zastupa tvrtku sli nu “ emondisuâ€?, ako ponuda bude povoljna, ne emo odustati, kaĹže Marijan Varga. Na elnik op ine Donji Vidovec osip Grivec pak na temu kanalizacije kaĹže: - To no je da smo potpisali pismo namjere zajedno s op inom Donja Dubrava i Sveta Marija, te na taj na in ustvrdili da smo za mogu nost dogovora s “ emondisomâ€?. Pismo namjere, naravno, nikoga ne obvezuje: naĹĄ motiv je ĹĄto se pitanje kanalizacije rjeĹĄava presporo. d studije utjecaja proĹĄlo je ravno deset godina. Sigurno je da op ine donjeg Me imurja nemaju dovoljno novca da same rijeĹĄe probleme kanalizacije, no, objektivno, leĹžimo na vodi i drĹžavi bi trebalo biti vaĹžno

da je zaĹĄtiti. bog toga smatramo da treba ubrzati izgradnju kanalizacije. vjeti koji su ponu eni od strane “ emondisaâ€? nisu bili zadovoljavaju i, pa ekamo novu prezentaciju. Sigurno je jedno: na elnici donjome imurskih op ina Ĺžele rijeĹĄiti pitanje kanalizacije ĹĄto prije. Drugo je pitanje koliko su zapravo ozbiljne inicijative dovo enja stranih tvrtki koje bi onda trebale postati vlasnici kanalizacije te ubirati dobit godinama. Prema izjavama oba na elnika, oni Ĺžele ubrzati izgradnju kanalizacije, to je nesporno, a svakako je nesporno i to da su zatraĹžili ponude barem dvije strane multinacionalke koje se bave izgradnjom infrastrukture. Prema njima, to zna i da je rije o ozbiljnim pokuĹĄajima da se prona e ĹĄto bolje rjeĹĄenje za op ine. Koliko je to dobro za zemlju u kojoj onda i vode mogu postati stvar stranog kapitala, drugo je pitanje. "spada da u ime razvoja stranom kapitalu nudimo naĹĄe vodene resurse, pa bi ionako malo novca za

OP INSKO VIJE E DomaĹĄinec

Vlasnici kioske moraju odseliti u roku godine dana Vije e op ine DomaĹĄinec na sjednici odrĹžanoj u srijedu 15. listopada jednoglasno je prihvatilo predloĹženi nastavak realizacije programa ure enja centra naselja DomaĹĄinec. To zna i da e se za godinu dana krenuti u izgradnju prometnice koja e spojiti Vrtnu ulicu s poslovnim centrom DomaĹĄinec. Sve potrebne dozvole za taj poduhvat ve su isho ene, a pred op inom je da ukloni dva kioska koja se nalaze u dvoriĹĄtu Doma kulture, a koji smetaju realizaciji projekta. adi se o jednom ka i u i slasti arnici. Vlasnicima tih prostora bit e naloĹženo iseljenje i osloba anje zemljiĹĄta, i to u roku od 12 mjeseci. Kioske e na toj lokaciji, poĹĄto bude izgra ena prometnica, zamijeniti vrsti objekt povrĹĄine 80 do 90 kvadrata. zgradi e biti ure ena dva poslovna prostora. gradu bi gradila op ina DomaĹĄinec, a namjera je da se novi objekt arhitekturom uklopi u kompleks Doma kulture i zgrade op ine. "zgradnjom ulice koja e povezati Poslovni centar s Vrtnom ulicom u kojoj op ina ima slobodnih

Objekti koji e biti â€œĹžrtvovaniâ€? zbog prometnice i ljepĹĄe ure enog centra zemljiĹĄta za poslovnu i stambenu tako ostali bez frizera, kozmeti arizgradnju otvara se mogu nost iz- ke i kojekakvih drugih obrtni kih gradnje novoga poslovnog centra. radnji, obrazloĹžio je na elnik Dra edna od parcela, odlu ilo je Vije e, gutin Lisjak. bit e ponu ena zainteresiranima Na sjednici je razmotreno i uzeza izgradnju poslovnog centra. p- to na znanje izvjeĹĄ e revizije koja ina je spremna investitoru dati nije imala osobitih prigovora na rad komunalno opremljeno zemljiĹĄte, op ine DomaĹĄinec u proĹĄloj godini. osim priklju aka, a zauzvrat traĹži Na prijedlog Poglavarstva odre eni dio poslovnog prostora u vije nici su odobrili zamjenu nebudu oj gra evini. kretnina kako bi se moglo urediti - Tako bismo rijeĹĄili niz upita parkiraliĹĄte kod groblja. p ina e potencijalnih najmoprimaca po- jedno grobno mjesto vrijedno 2.300 slovnih prostora koje, na Ĺžalost, mo- kuna zamijeniti za dio nekretnine ramo odbijati uz obrazloĹženje da im u privatnom vlasniĹĄtvu jednake nemamo ĹĄto ponuditi. mjestu smo vrijednosti. Kao ni u jednoj drugoj

javne potrebe bilo joĹĄ manje, jer bi odlazio nekamo drugdje. Kako je poznato, hrvatska Vlada je nedavno donijela strategiju za koriĹĄtenje vodnih resursa zemlje u kojoj je najvaĹžnije to da stranci ne mogu biti vlasnici vodovodne mreĹže ni kanalizacijskih ure aja, ve samo op ine i gradovi. Problem je u tome ĹĄto pojedini zakonski propisi dozvoljavaju ulaganja, pa op ine koje straĹže strane partnere za sada ne rade niĹĄta nelegalno. koliko pak se dogodi da se potpiĹĄe kakav ugovor, a u me uvremenu do e do zakonskih promjena, multinacionalke mogu tuĹžiti op inu ili grad za neizvrĹĄavanje obvezu, ĹĄto bi cijelu op inu ili grad moglo baciti na prosja ki ĹĄtap. Pitanje je sljede e: jesu li na elnici donjome imurskih op ina narodni heroji jer Ĺžele ĹĄto prije rijeĹĄiti pitanje izgradnje kanalizacije i zaĹĄtititi vodene resurse ovog dijela Me imurja ili neprijatelji naroda, kako se to popularno kaĹže. ( . Ĺ imunko)

op ini, u DomaĹĄincu vlada istinsko jedinstvo i sklad. Sjednice Vije a su toliko dobro pripremljene, to ke dnevnoga reda obrazloĹžene i usmeno i u pisanim materijalima, a na elnik Lisjak na po etku sjednice podrobno informira vije nike o aktualnostima pa im tijekom aktualnog sata ne preostaje drugo doli postavljanja tek trivijalnih i ĹĄiroj javnosti nezanimljivih pitanja. Me u informacijama koje je na elnik podnio vije nicima jest i ona o inanciranju proĹĄirenja ceste i izgradnje pjeĹĄa ko biciklisti ke staze uz Ĺžupanijsku cestu na potezu od DomaĹĄinca do Kvitrovca. p ina e za to izdvojiti 243.734 kune, odnosno 50 posto ukupne vrijednosti, dok e drugu polovicu dati Ĺ˝ C. bavijestio je kako je u planu da se radovi na stazi izvedu joĹĄ ove godine. Tako er je objavio da je Poglavarstvo prihvatilo ponudu gra evinskog obrta “Majsterâ€? iz DomaĹĄinca koji je ve zapo eo sanaciju kroviĹĄta DruĹĄtvenog doma u Tur iĹĄ u. To e op inu koĹĄtati neĹĄto viĹĄe od 44 tisu e kuna. Tako er je re eno da je prihva ena ponuda elektroinstalatera “Hreljaâ€? iz Male Subotice za izvo enje elektroinstalacija u sjevernom krilu Doma kulture u DomaĹĄincu gdje e se urediti prostori namijenjeni za provedbu Programa za mlade. (D.Mihoci)

U PRELOGU skup o prevenciji ovisni kih ponaĹĄanja mladih

Kako zaustaviti sve prisutnije alkoholiziranje mladih? “Pokrenimo zajednicu u prevenciji ovisni kih ponaĹĄanja mladih“ naziv je skupa koji e se odrĹžati ovaj utorak 21. listopada s po etkom u 19 sati u Pastoralnom centru BlaĹženoga Alojzija Stepinca u Prelogu. Skup organiziraju Tim za zdravlje Me imurske Ĺžupanije – ProĹĄireni tim za prioritet prekomjerno pijenje alkohola i puĹĄenje u mladih te Grad Prelog. - Pojava ovisnosti mladih o cigaretama, alkoholu i drugim psihoaktivnim sredstvima javlja se kao sve izraĹženiji javno - zdravstveni i socioloĹĄki problem u Me imurju. "z istraĹživanja o navikama, stavovima i koriĹĄtenju sredstava ovisnosti,

koje je provedeno me u mladima u Me imurju, vidljivo je da uspjeĹĄno rjeĹĄavanje ovog problema nije mogu e bez angaĹžmana svih subjekata druĹĄtvene zajednice koji se bave mladima. Sportske i druge udruge koje okupljaju djecu i mlade imaju veoma vaĹžnu ulogu u pravilnom izi kom ali i psihi kom i socijalnom razvoju djeteta i mladog ovjeka i neizostavno vrĹĄe velik utjecaj na stvaranje navika i stavova mladih. Namjera je ovoga stru nog skupa upoznati sve one koji se bave mladima s trendovima rizi nih ponaĹĄanja me u mladima te ih povezati sa stru njacima razli itih pro ila koji se bave rjeĹĄavanjem ovih problema. Stvaranjem mre-

Ĺže stru njaka i udruga koje okupljaju mlade, te njihovih roditelja, ostavljamo manje prostora za djelovanje onih koji poti u razna rizi na ponaĹĄanja mladih. Ĺ˝elja nam je razmjenom iskustava i informacija smanjiti izloĹženost mladih rizi nim ponaĹĄanjima i ujedno im ponuditi sadrĹžaje koji promi u zdravlje. snovni cilj nam je zaustavljanje negativnih trendova sve prisutnijeg pijenja alkohola me u mladima, a time i svih problema koje takvo ponaĹĄanje sobom nosi, te je ovaj stru ni skup nastavak aktivnosti koje na tom podru ju provodi i poti e Me imurska Ĺžupanija u sklopu projekta “ drava

Ĺžupanija“, pojaĹĄnjava dr. med. Diana vodi - #uri , specijalistica ĹĄkolske medicine avoda za javno zdravstvo Me imurske Ĺžupanije, koja je sudjelovala u istraĹživanju. Na skupu e na temu “Alkohol nije coolâ€? govoriti mr. sc. Dario Vuckovi , policijski sluĹžbenik za prevenciju P me imurske, a o mladima i alkoholu Tanja Lili , prof. sociologije u Srednjoj ĹĄkoli Prelog. Na skupu e svoje miĹĄljenje o ovoj temi iznijeti i predstavnici KLA-a Prelog. ni e govoriti o doprinosu klubova lije enih alkoholi ara smanjenju navike pijenja me u mladima. (D.M.)

SANACIJA divlje deponije u re anu

Naselje dobiva novi prostor za ĹĄetnju, odmor i rekreaciju sklopu provedbe elenog plana djelovanja za op inu NedeliĹĄ e, u subotu 11. listopada realiziran je projekt sanacija divlje deponije kod ribnjaka. Tim je projektom itava povrĹĄina ure ena. iĹĄ ena je deponija otpada kod ribnjaka, uklonjena ĹĄikara, poruĹĄen viĹĄak drve a, dovezena nova zemlja. Projekt planira sadnju ukrasnog grmlja i drve a, sjetvu trave te ure enje staze za ĹĄetaliĹĄte, uz postavljanje klupa za sjedenje. Na ovaj se na in osim sanacije divlje deponije u samom naselju dobiva novi prostor za ĹĄetnju, odmor i rekreaciju. realizaciji ovog projekta, koji se su inancira iz op inskog prora una u iznosu od 22.400 kuna, sudjelovali su Vije e Mjesnog odbora re an, DVD re an, druga Ĺžena re an, dbojkaĹĄki klub “Centrometalâ€? re an te pojedini mjeĹĄtani. p ina NedeliĹĄ e pristupila je izradi elenog plana djelovanja me u prvima u epublici Hrvatskoj, te ga je 2004. i prihvatila, i to kao prva jedinica lokalne samouprave u Me imurskoj Ĺžupaniji, odnosno kao tre a u Hrvatskoj, nedavno je podsjetio Mladen Horvat, predsjednik p inskog vije a op ine NedeliĹĄ e. z StrateĹĄki plan gospodarskog razvitka i Prostorni plan ure enja, eleni plan djelovanja predstavlja

platformu ekonomskog te posebno ekoloĹĄki odrĹživog razvoja. zaĹĄtiti okoliĹĄa op ina NedeliĹĄ e stavlja teĹžiĹĄte svog interesa na vodu, odnosno podzemni vodni resurs koji danas koristi viĹĄe od 90 posto stanovniĹĄtva Me imurja. aĹĄtita pitke vode podrazumijeva zbrinjavanje divljih odlagaliĹĄta otpada, ĹĄto je u prvoj godini provo enja plana bio primarni zadatak. Na temelju ostvarenih rezultata u provo enju plana, op ina NedeliĹĄ e je 2004. godine dobila “ ko scarâ€?, najviĹĄu drĹžavnu nagradu na podru ju zaĹĄtite okoliĹĄa. sklopu elenog plana djelovanja u proteklom je razdoblju realizirano 15 projekata, dok je ove godine postavljene kriterije zadovoljilo 10 projekata, za ĹĄto je u op inskom prora unu izdvojeno preko 150.000 kuna. sim pokrivanjem dijela troĹĄkova, nositelji projekata u realizaciji ovih projekata sudjeluju i dobrovoljnim radom. a op inu NedeliĹĄ e je od posebnog zna enja injenica da su u provo enje ovakvih aktivnosti uklju eni mjesni odbori i udruge gra ana, stoga je Mladen Horvat uputio poziv svim stanovnicima op ine NedeliĹĄ e da sudjeluju u realizaciji projekata elenog plana djelovanja kako bi ova op ina bila pogodna i poĹželjna sredina za Ĺživljenje i djelovanje. (H. e ar)

SPORAZUM Orehovice i renĹĄovaca

Romska kulturno turisti ka transverzala Na elnik op ine rehovica Franjo Bukal i Ĺžupan op ine renĹĄovci Anton TĂśrnar potpisali su u utorak 14. listopada sporazum o suradnji na projektu “ spostava prekograni ne romske kulturno - turisti ke transverzale: ‘D M’ te razvoj i promocija integriranoga romskog kulturno - turisti kog proizvodaâ€?. Projekt je prijavljen na natje aj programa "PA za projektne prijedloge iz podru ja prekograni ne suradnje pograni nih podru ja Slovenije i Hrvatske koji se odnose na teme ekonomski i socijalni razvoj, te odrĹživo upravljanje prirodnim resursima. Cilj projekta je razvoj i implementacija integriranoga romskog kulturno - turisti kog proizvoda koji bi bili ponu eni suvremenom turistu, Ĺželjnom doga aja kroz atraktivne, inovativne programe iz pomalo misti nog Ĺživota oma.

Tako er, projekt ima tendenciju uspostavljanja temelja za razvoj romskoga socijalnog poduzetniĹĄtva na podru ju kulture i turizma, socijalne i radne integracije nezaposlenih oma, te o uvanja i optimalne komercijalizacije bogate romske kulturno - etnoloĹĄke baĹĄtine s podru ja kulture i turizma. Predvi eno trajanje projekta je tri godine, ali planira se i nastavak suradnje na navedenom projektu, kao i suradnja dvije op ine na podru jima kulture, gospodarstva i obrazovanja. Na natje aj programa "PA, prema kojemu kod prijave projekta partneri iz epublike Hrvatske trebaju osigurati minimalno 15 posto sredstava, Me imurska Ĺžupanija sudjeluje i u projektu za poboljĹĄanje kvalitete Ĺživljenja romske populacije temeljenog na me usektorskom pristupu. (d)