Međimurske novine 685

Page 36

16

ME\IMURSKE NOVINE 21. listopada 2008.

OVhijec^` b$ EdYjoZic^ hiZ ^ hcVaV a_^k^! hVbdhiVac^! VbW^X^doc^ ^ `dbjc^`Vi^kc^# CjY^bd KVb gVY j _ZYcd_ dY kdYZĚ^] [^cVcX^_h`^] ^chi^ijX^_V j =gkVih`d_ cV gVYcdb b_Zhij OVhijec^`# B_Zhid gVYV/ BZƀ^bjgh`V jeVc^_Z KV ^ \aVkc^ oVYVX^ W^i ęZ/ " hVk_ZidkVc_Z `a^_ZcViV ^ egZedocVkVc_Z c_^]dk^] edigZWV " egj Vc_Z jhaj\Z edcjYZ ^ h`aVeVc_V j\dkdgV d dh^\jgVc_j " egZoZciVX^_V ^ egdbdX^_V 6aa^VcoV " egj Vc_Z edYg `Z `a^_Zci^bV Egd[^a `VcY^YViV " K H ^a^ HHH ed Za_cd gVYcd ^h`jhikd cV ^hi^b ^a^ ha^IJc^b edhadk^bV " edocVkVc_Z gVYV cV gVIJjcVaj " kdoVIJ`V YdokdaV 7 `ViZ\dg^_Z " edhadkcV ^ egdYV_cV dg^_ZciVX^_V " h`adcdhi i^bh`db gVYj! Y^cVb^IJcdhi ^ jedgcdhi Edo^kVbd KVh YV ed Va_ZiZ hkd_ ^kdide^h Yd '-#&%#'%%-# \dY^cZ cV Z"bV^a VYgZhj/ edhVd5Vaa^Vco#]g ^a^ ejiZb ed iZ cV VYgZhj/ 6aa^Vco OV\gZW Y#Y#! Haj WV oV jegVka_Vc_Z a_jYh`^b gZhjgh^bV! HZah`V XZhiV &(+"&(-! &% %%% OV\gZW h cVocV`db/ OVhijec^` BZƀ^bjgh`V jeVc^_V CjY^bd KVb/ " gVokd_ jhe_Z cZ edhadkcZ `Vg^_ZgZ " Y^cVb^IJVc edhVd egdYV_Z j [^cVcX^_h`d_ Y_ZaVicdhi^ dh^\jgVc_V " bdi^k^gVcd ^ `kVa^iZicd edhadkcZ d`gj Zc_Z " higjIJcV ZYj`VX^_V ^ edhadkcV ocVc_V " hi^bjaVi^kcZ [^cVcX^_h`Z eg^]dYZ HcV\V _Z j a_jY^bV