Međimurske novine 685

Page 28

8

ME\IMURSKE NOVINE 21. listopada 2008.

OTVORENE TEHNOLOGIJE

Gimp - obrada fotografije u novoj verziji Gimp (GNU Image Manipulation Program), najpoznatiji program otvorenog koda za obradu rasterske gra ike dobio je novu verziju, 2.6. Gimp slovi kao najbolja alternativa komercijalnim rješenjima za obradu fotogra ija iako ga mnogi profesionalni korisnici teško prihva aju zbog ponešto druga ijeg na ina rada od poznatijih komercijalnih programa. Me utim, Gimp su prihvatili mnogi korisnici diljem svijeta i baza korisnika svakim danom raste. Gimp je multiplatformska aplikacija jer ju je mogu e koristiti na Linux, Windows i Mac OS operativnom sustavu. Nova ina ica Gimpa donosi najviše promjena “ispod haube”, ali dakako da ima i novosti vidljivih samom korisniku. Promjene su i na samom korisni kom su elju na koji

je bilo dosta pritužbi korisnika, ali kao što je uvijek slu aj sa zajednicom slobodnog softvera, pritužbe korisnika se vrlo brzo rješavaju i postaju prošlost. Od zna ajnih promjena treba naglasiti poboljšani alat za ru no selektiranje (Free Select Tool) i Brush alat koji je dobio nove korisne opcije. Mnogi ostali alati su tako er nadogra eni novim mogu nostima, a kompletan popis promjena mogu e je prona i na službenim stranicama Gimpa (www.gimp.org). Vrlo važna promjena je integracija GEGL frameworka koji e omogu iti vrlo detaljnu i kvalitetnu obradu slika bez gubljenja kvalitete slike. Ova promjena ne zna i 16-bitnu podršku, ali zna i korak bliže tome i u sljede oj verziji možemo o ekivati 16-bitnu podršku u Gimpu.

Ukoliko ste po etnik ili pak želite unaprijediti svoje vještine u Gimpu preporu amo video tutoriale Rolfa Steinorta, gospodina koji je prisustvovao na ovogodišnjem Slobodnom festivalu (www. slobodnifestival.info) i pokazao nam zbog ega je Gimp mo an alat. Video lekcije možete preuzeti sa stranice MeetTheGimp (www. meetthegimp.org). Autonomni centar (ACT www.actnow.hr) e Vam tako er pomo i u korištenju Gimpa, a možete i upisati te aj na kojem ete svladati mnoge osnovne i napredne vještine u korištenju Gimpa. (M. Leško)

KNJIŽNICA I ITAONICA “Nikola Zrinski” akovec, utorak 21. listopada 18.30 sati

Memoari generala Vinka Kneževi a od Sv. Helene U knjižnici i itaonici akovec u utorak, 21. listopada s po etkom u 18.30 sati biti e predstavljena deveta knjiga Sjevernohrvatskih tema dr. Zvonimira Bartoli a s podnaslovom Memoari podmarašala baruna Vinka Kneževi a od Sv. Helene &

Dosje Zrinski mauzolej. Ljubiteljima povjsti i kulture po prvi su put dostupni memoari generala Vinka Kneževi a uz popratnu studiju dr. Bartoli a. U drugom dijelu knjige objavljeni su dokumenti vezani uz Mauzolej

Zrinskih i borbi Matice hrvatske akovec devedesetih godina prošlog stolje a da se otkupi zemljište mauzoleja, na kojem je bilo - gnojište. O knjizi e govoriti: prof. #uro Vidmarovi i mr. Vladimir Legac te autor, dr. Zvonimir Bartoli .(j)