Page 1

ĂŤDNRYHF3(7$.WUDYQMD

&LMHQDNXQD

SANACIJA OPASNOG POLICIJA za 

!" #   $%&' (&'     !   

BARBARA )

        u zemlji

 

*RGLQD;;,,%URM

 '

         "#    %    za prava

   ! 

U PODTURNU gdje je u lokvi krvi zamalo 

 

 1 #! "  # $    

 

  

BABY BOOM u naseljima   

 &

&  /   (!#   * ! +  ),&- &(.'

.'( /-' ' $.

 )

- "  

+* #  (

U dva tjedna 

 

DIJANA BALOG,   

 

$ %# & ' TS1IĂ•MQYVNY  (  )  *+++ , POSEBNI & PRILOG 20. travnja 2018.

 

 

 

Z beciklinom ili peĹĄice

TS1IĂ•MQYVNY 1

Z beciklinom ili peĹĄic e  

  

   

 GodiĹĄnje bicik lom !"#$ %& '#() * +#,-$.'!

  Biciklijade po Međi murju #3#+,#! 0)*# ( 4!)5'"-$ upoznajte ljepo te Međimurja  .+ $ 6#3#+,#!0 . bude zadovoljst vo  +- -46!'# !"# 6#3#+,7

Foto: Zvrzan

 /    

 #'- 0. )1#"'# ) )')2 . ) 3# ,0)

 )

     - . 

VLAHKO     Već od 350,00 kn (+pdv) mjeseÄ?no

 

Besplatni info telefon 0800 1507 Franje PunÄ?eca 2, ÄŒakovec (Aurora)


Aktualno

2

 

 

 

5! (

 #! '/&

#23 #!

1 ( Svi su nezadovoljni, a nitko javnih povrĹĄina se ne bi javno pobunio po gradovima i   , U ! " #$

 #% #& ' 

  ( )

* + ,)  %  (# $ 

 

+ / +   3

# / ( ") (  ( # % 4(

/ (# 

/  /  $

 (# %   # & 5

 ( 

6 (#  6 /+% / % (

#  ( 7% 

 ( %# / /  ' + 

((  (# 

 ( '  # 6

 + /  ( %

+  /&$ /

 ! "9$ ( 

% / : ( ( 

; (# #$  % (

# 9 # (# < 

  / 

(  3 / 

 & /  (  ( ) $ / 

 = > ? (#

/ ( $ / :@?,> < +  +

  ( A@=> B (#

 ( / A@=$ :@?

 C(  + # 

 ##  +/#> @( +(   

 /+ # ( # D#$  

#   #

  (# (

  

(

 ( =(  

#3   # # 

 / # (## ( + /  $  (

 + ( # $

/ " &$ 

(# (# 3  # ($

 + ( /+ / 

 #(

 % =( % +  

 /+$ # # # # 4 $ 

# / + #

 E #$  / 4  /#(  % ( 

 %/ # #%

/  ( (

(# $ + ( 

( # #+ (,( ( =/ (# ( 

 %# # :@?,#$ + 

 ( + / +/  

   /+%

 

# #  B(+#(  $

 (# % + 

D# /+  #% ( (#  # # #

( % D$ + / +/ 

  + 

  # % 

+ (  %# +

 +   (

/+ %  /

I

M

9

A

+67 !'& & /&89&&:;

  + #

+ # #

 (  +

( + % %

 ( $ (# $ 

 #%$ + # (  (#

 / + / +/  

+> F ( # (# 

 (  + 

/ #$ (   

( (# % D 

( ( # ( 

# ( / $  (

 #% / ##

(#

% (# # (     ( (

 ( $

 ( % ( %D# (# " 

 4& B( ( 

# (## ( 3 

( ( $   #  (  /

/(   #

 / ( /+% % ( ( 3($  % D 

 ( (   ( (  9 / (#$ 3 ( ( ## 

 #  3 %(

(## % # 

 /$ (# / "#& B ( ( + # / %  % D

 # /  $ 

 (## ( $ /  4% G C D#$ + / % D(

+ (   

promjena.  / (

 #$ 

 +  #

 ( (# 

 3  3#  3 $  % 

 +  + ( 

/(  9 #/ (  + ( / /(  # (

% D 3 (   ( 

% # ( ( # /# 

  % D +#

+ $  ( ( + (

3 $ (  %# D  # 

(# + +  %( /+ $  

%#  ( $ 

 +  (

?

A

9

5

9

 !     ! " !  ! ,  ! !1223  4 %, %     (     (! ( 

 ,  

  &(  ! !  ! "  !  & (%  % ,5      67" % ,  (   !  " " & 

  !  "  

  8! 3

2 3 4

 

U Sv. Jurju na Bregu u dva tjedna krĹĄteno "          ! !  "#$ % &   &  '(() (*   % ! "+ %, !

  "   " +   !  !    &     . /  0

&, 1 , partnerica pronaĹĄla u lokvi krvi 5    #9:2 (   ,  ; %& !

  &   860<7&   

=&  !  (" %+ > 6#27,(     ?;9'@ & A*"  9'@  B*  "  ,         (  5  -         (

! &  C ?"   %"D  ( , &E

20. travnja 2018.

* !

*+  ", +         . $

Prosvjed za reforme kako bi imalo smisla  . < + ' %.& (&/ ( $/%' &6

$&' / / /

(&/.& $('/&

$: > && $' (9

/ ? %' (

&-' /&

$'&- (&/.&9

$'&69: C 9( $ ( A / ((

( : ( $ 3 

# H# 4 # /  + 3

C D# % / ? ( C

(

( %/ # 

(+ # ?% +# ( #

 # =  # (

 # ( J% 

 ' %#  =  ) 

B6  # C( %

 ( (  #

(

( + 

#  %  % (  (

% D =/ 

( ( # 3# +## (

 (   ? ?% +

 + %/  / #+#($ / # %/# (#

/#3  # (nim povjereniĹĄtvima. A ( 

 (# ( D 4 / # $ (# (#

( ' / # + /  #

(( ( 3 # : (

/ ( $ (

  (  #3 +  % (## #

  / / : (

 #   ( #

: ( 3 ( 3

%#   

 /  #% $ / # (# ( # 

 G( %# # 

/(

  , / 

9( 

=(  # 

+ 3 ( # -

H "  4 %    % 4 12<1 A ( /3# / % / ($ /#( / #(#%

 /  / ( / (%#  +( (#( #(#%

 ( ( (#(#

 (# ( #D  % ( 

 # / ( 

( $

 % D G # 

/ ( / #3 

 ## # ( +   &  C? A # #  $   # $ (#D (#/+ # 

 (#  /(#3 / / ( (#+ (

#/ 3# # (  A ( /3 / - 3 L@= /  ($ 

  / - ( (#+ ( / E ( (  $ #( /  (#

(#/+ / # + ( # ((+ A ( /3# /

 ( 

+ #% 

 # = (#   # (  NF 

+ K % / / ##   # (

# #$  -   (

(

(/    - $ # (  %

% #  ?3# ( / #/ %

 

  # -  (## # ( + + ( (   = #( # # /#

 #  % + /  + #  (  4 NF$ ( /

+  (#( NF  # 3( 

( # #$ 

#  ?3# ( /  # ( (# (

 

+ / ( /  (  

 + / + /% # ( /  + # (#(  3 $ #D - ( 4  # ( #$

  (  - , # 9( 

OLC5P $   %# / #

* > #   *

3 4   rada za naĹĄe radnike , )  8 ,  9 ?5F < 12<E "    ! , 5  F 8    + @ )(   8 / ( C G ,  "  ! 5  F    <12<E &

  5  / ( C  = &  8   "    < 12<E 5 F ( "   ! =     !     &!"   / (C 

 (  ( %  ( 5F=5 / %"  < / ( C  

 "  5  F  ,   "% =56G &  7 !  ((  67


20. travnja 2018.

Aktualno

 

 

 

3

 1#

!" # / * $+ 0  $  1(1( 

 & " 9;  % <05! % &  !   " 

5   ( # 

Mario Medved:

S  ( 

# (# ( (   #  ( 

( =@6,$ / #  /   #  @(

 ( +  (# 

(%# # +

 + ( (

3    :

 + # (##$

  ( /#

 / # + 9 $ % D  (#

 / % 

/ E ($ / 

C C  F/  (#

%  $ #

 (  (

 /D '

 (# ( ( ( 

# (#$ % D  (# D 

#  9  

 ( 3

/+%  +

 / $ %#

/ ( ( / G  /# /

 ( G ( $   

( 3# OLC5P

        Piše: >&

.- < . Foto: . &

/ ' $' % /& 9'& $9&

$&' &/&'? $'& ' FH

( . ' /&& $'K &/&':

/&' ( ( QH /& &/ /

93 # H# (/ &' 9.' (&&

/% D QKQ % $ 

(  %$ 

/%  +  

+ ) /% D $

  %   %  (# %

 /(   

 ( ( 

 (  # 

 

/ =   % $ 

   3$ +  

(# /  

 D# 3 ) 

 3 

% % (#

 /  6 

% + % D (

+   3 C /

 /# # (#  

 % D (# ( /

  # (  

=  (  /D  R $

 (# ( ( % (

 % #$ 

/+% (( /

(  /  // #% /#

H# (  #,#

?+% % /#$ ( +

  / #

#  D 3$

 #% ( # +/ 3 9 

% /% 3  + (  ( % 

 + +  # 

 % (%# ( A  % $  / (   

(+  # # # #

 + /D $ /  C C $ / % 

H # (# 3(

4 ( ##  #,&&-&' /. 

@( -( 5+ * H  (

( ( + 3 (# #( +

(#G ( #

3  : (

 ($   CF=, / ( ( 9% % 

/ (%# (  

, 9 % ( ( 

 (    

# ( % (  #( ( ( # #

(# 3 , / 

C  A 3 

/ (# =    (

3  $K

# # ( =@6, @ +

( (  ( $

/D   

# 4/ @+ $ 3 + (

#  (# (

3  (# (#

( ( 5 (# # /+% % /# /% # $  % %

?+% ( ( ( (#

 # / / #$  # 4/#

( 

&   ! " ? "      %   <2<0% . &   (

" 8!    &  ? 

& (  

 (  ?  67

%& %

&& .; /&

$ ( (6&

;/.-' (

&%& K&' /.-'

 % ( (

$. % $

&'; $/ $ 

' /'' .&9

/9: ) ( $ # (+# +   4/  ### #

( ## % #( 

3 ( #(+

+ '  4/   

 ( O (+$ 

 ( P$    ( $E # #$ 

 + / #

 ( B(+$

 ( /  4/ $  ( + / /D  #% 4/ 

  ( /$ 

 + + + /   

(# % % $ ( 

 ( # F  #% 4/ ( 

(   

(/ % % #( -

3 + (  

% (+    3 L##

 (# /+% / ( $  ( ( 

3 $  (  %  @ $ 

 ( 3 %  

% ( ( A % : ( '

 #% 4/  # (

  # # ' (

/  4/ # 

% / (# 3

   # # F  4/ ( (

( % % 

' (  

#   # Q

% $  (#   $ # #

 . 

 FHFH: /& ?  4/ 

 + ( % $ 

### +# (#+$ (# # $ ( #3

 (  (# 

%  ' / 4/ 

   $ #

# ' + 3 

 % +  


Aktualno

4

20. travnja 2018.

 

 

 

? ( OP ( &  ? "  @/ 

5 15$ !  $ 23  

8!%  Q  Q  

!

5 456/ $  

  (# # # B

(#  ]D ( "  (

# # $

(   

3 ( # (  ( ,

   / 

B L3$ # #( + 

'  6 , & "  ( $  " (  $7  # @ ( @

+ 3 ( 3# @

  ( ( ( /+/  + (+

( ( @  

+ 5 

/

 (

#/# /# 

/

(+ # / 

H (#     (

 # %

#( (

# ( 

 % # F #%

/ ( @ C D# ( 3#  / (

# #% ' J /

A   %

/ ( 3# # #% ! , : ( F 

 + 

# 3# ($ ( A ( (+ (

@ (    % ? #

 # % / % 

 #% ( # (+ $   (#  

 A% (# 

# # #% 

+  [ (

   +## $ ( %# (

(/ # 3# 9  @   %

= ## (   # #  (#

< !'- ( (&/mom Down osje' / 9 /(.

$. ( (;9?

$ & /9;

$$9' (''

/(&-&': .?

/ ; ( $;

 &$&?

& ; ' <

(% '& / .9&-?

9' $/6&'

/''%- ! (# 5 (# /$ # ( (#  ( F /( ( /## /% # #

@ ( ( @

+ (#$ ( % $ #

(# #+ 6 ( (# 

 #+ ) # @ #

##   # $ (

( %  '  ( + = % A (% (+ ( ( 

@ # H# + 3 

 # ( ( 

BB (  (

 3+  (

 F #% / ( @ C D# (

3# N @ + $ _(

L  @# ` O $ /P

= ( %

K\; # ( H #(  ( + /   /

# (   #

/#    

# C D# ( 3# =( + /  $ 

% ( /# ]D ( "$ /  # 

/ +  ( 

O  / (  #/$ @ ( $ 7@:@$

(+($  #

 /% (#^P O (    ! F ( +% / %

 ( - VK (.'W 9&' /

 #( (#

( + % #/ - (.; %& 6.? ( &'; &$#/ (# / + - / ' ' & ( 9 ( ' (.:

/

  O ( .' ( %&- . '/&? (

 /$ $  

$&/ 9 #P$ # /  + /

!!) # ,  ( 3 #(#   % # #/ %+# ( 3 #/ 

(# O ## $

%/+ ## $ 

## $  ( / ( 

## $ #P 9(#

 3 # #(

+ $ #/ (# #

- U rujnu 2017. godine on je "   % &  # ($ 

 "    " & ( ##  / # #3 ( # (#3+  ? ! -  ( %+    , %%$ %  ( % (%?, ! -    , F # (  (  # /# +  & ( ,  ! (    % (  #+        !( &   < !A (  # +  4 % H   & (   %# ( + " " (  (# /# 

(  &( -  _ ( (% %

 / VK

(.'W ' (

otvorena!

A  # #$ 

 #$ (# 

    ( (# 

  ( #3 /

 C (#  $ (  + / # F/

/# % # 

# $ 3 ( + 3 A (% ( (( #/# F #%# ( $ (#

 + 3 $ +$ $

%  # % 

( H (#  % % $ (%

 $ #( % 

/D / /   #3 (

# + 3#$ / 

 %

 OP

-  (  8+ 94 #     , ( (

/ " (% 

POGLED ODOZDO

 !   P

(  (

( 3 / /   % 

5/ ( + (# $

  # (

 ( $ ## 

  +  ( % + % / 

+ (  % /

+  + / (#

( ( 3  (#

/ 3 # : (

( /+% %$ ( G # (# (   (# /+% (

F

+ (  

 9 3  3 , 

#  (

 ( /#  

%  

/ # %$   3 + / /

( %# # 5  3 / + %# /

( # # +3 

#( ( 3# ( 

(# + # #  ( 

/  % +

 #( ( ( -

V

G

 # F D# #

% (# #  

+  %  + + #  $  

 +#  9 

 #%

(# /( (# (

 / 

(

# #  (  ( / 

(

$ # ( /% % (#

 /#  5 (#

(# # % % $

 (  %

 (  $ #

S

 #  ( njem. %  

%3 #

( (#  

 3#  3 

 (# ((+ / + %# /

( $ ## +( #( (  # #

3$ 3 /  9

3  #% +

 /+   / ## (  (  + ($

 % %# + 

 C% 3 ( 

( ## / ( 

A

/   % (#

  #+# # /

(  / # ( 

% # ( F/

  (  #

# (   

 (  # / (#$

3  #  #%   ( 

#$ ( # (%# 

  /  

( # # # ( ( (  + % / ( / (

# # %( (# % #

 (  ( 

E

3LãH%RåHQD0DOHNRFL2OHWLü ER]HQDPDOHNRFL#PQRYLQHKU

$ 3 (# ( + #  

  (%# (# #


20. travnja 2018.

Aktualno

 

 

 

5

5 #! 1

7# ! 

 ( #    @ " %       12<E/!   12  ,    "     &% "   ,   ?   %  &  ?(     "   !O .%   %@ " %    67

H ".Y   "  

 ! ) # ! 4 #    

-    $& #' & > '/& ' / '; K9' ' ( 9 $;.

$&9 $/&9 $(9:

& 6 '

$6. /& K& % Q[ /'-? $ (9 (/? $&' ' (&( W\ 9]

[# / A % _# 

L %# + (# % ( (  ( % %D

/   9 $

  ( B =# #   (

  (  D $ ( /(  3

 

F (#+# K   

 + (   ! A# 

: $ ( B A :  <  ( ( + L / E O# (#

+ C  6 : P$ *+  = $ ( @  9

<4 $ ( ( + =  E O# (#

+ '( 7 _ P$

B = /$ ( C  7  *$ ( ( + @ %( K O#

(# + C  7 6 ( P$ 7# 6#$ ) (

 ' @ $ ( (

 + @ %( ;

O# (# + 9 C

<P$ R C #$ @ -

 7 6 + $ ( (

 + @ %( Q

O# (# + B% C 

= P$ 7  )$ 

9 C A $ ( ( + ?(+ %

Q O# + = 9P$

N )$ C  7 

A $ ( ( + 

L / K O# (# + 9 7 = P '  ( $ 

 $ (   

     !

C <4 $ A ? / : / 5 #%% 6 

K O# (# + @ 

6  : P$ 6 9$

( C  C ) /

/ R$ 6  O# 

+ 7 ) / P$ B R ($

( 7D  [  R ( /

`  O# (# +

7 ( B A P 

: <$ R# '

 L  / R$ 6 9/ 

 O# (# + )  C <P

  %COH? X(%HC "5+ # 5+)

,!  "+ %, !!"  %

+6. /& K&  %  + #  $ ( % / 

_ #  # - ((  /+% (

Q[ /'- (#  /  +

( ( ,

# + (#  

  + ( , /  # /% # 7D 9% ($

 5 A _# 

 L %#

F (#  

( ( #% (  / # / $   # ( = 

 4 /

+ # / (

, 6   +

 /    = (  /   #$ ( ( %#  9

  3 # 

6 ( ( 

%#  

(% $  # ( + /

(   

 + %# # / ( ,

(# 9% ( O( P

&,  ; # 

+D    

3 #/ 

  # $  + 

( niti. D ( 

 

+ (  ( 

  # # 3 $

 # ( ( + # 

 

%# A (

( #$ # 

 # #% ( (+

  ( / %/#

  # (  (#3   D

%  

# /

(+ (# ( 

B  ( 

# / (  # A _# 

L %#$ /%  #

 (# (#  "++d

+&

, = + # D (   # C D# #  # 

# #(# F#  % D K  = 

 ( % Q 

$ &  <! %      8 %W  ! COH?O > ( F & " %  !, &   "  

 5 O   %  X(%& > (F   HC 67

>" + 1

D

  # # /# ( (

+$ %# 

 +#  

 (# # ( 

/( C D# 

6  # ( 

/ # 

3 (  

 # "## # &

( (  # # 

 #% /   /  ( (

 ( # " & / /  +

( / (

#

 

 ( /  

 # # ( #

%# $  (

 3# # (    

# : (   #

# 7 $ #

( 3#  # 

 # (##

H

Z

##   

%# %

(  ( + )3

   / % %

C D#  ( # 

(# (    / 

  ( #+(

%# = +%#$  

 %#$ ( 

( #  # (  $

  $ ( ( # (

 %$   

   ( ($ # #+

 #%

 /

( ($ #$ %#$

3 /# ( #

  ( # #

A% ( #  %# ( #  # 

/ #  

 (#$ 4% G 

  4% G 

/ # # # 

=

U

Piše: Sanja Heric


6

Gospodarstvo

 

 

 

20. travnja 2018.

ENERGETSKA OBNOVA OSNOVNIH Ĺ KOLA POTPISAN UGOVOR u Osnovnoj ĹĄkoli Selnica

8 %H  !  Y 8 " %

â&#x20AC;&#x153;ZLATA VRIJEDANâ&#x20AC;?

 ) OPG Zdenke Medenjak ( & # -! C D# ( G(

% 6  % ( "?  &

 5=* ? C $

Sveti Urban (Ĺ trigova) â&#x20AC;&#x201C; #  # 

  /  ( %( (# O#$

$ ## #/$ P ` #( % 

 $ % # 3#( =($

 / +% (%

 $ #( ( # $ ( ( $ D# ( ( /

+ $ (( ( $

/% +

$ 3( $ ( (# #5=*, /

 / 3 # #

 (#  #

#

F (#  /

%

G( %$ % /+ 

/ + + (  %( ( #

 "?  & #

(# # 6  ( 

C( (   A# 3## * 

?% + #  /+ #

 (  5=*$

 D#   #  l  %

/ / ) $ ?% + =3 ,((

3# l + /+ 

+ = % +

+  $ / 

(# (%#   

 % / + 5=* 

/+ #  6  % ( O(3P

Ravnateljica RaĹĄperger: 3    50-te godiĹĄnjice ĹĄkole! F 5( A 

( F%  + # ( #

 % ( + 5( A  

;;;$ # F% (# (

 5( 

A 7 J % 

  %% # q#  ?

q# $ #/ (#( 3# C D# ( 3#

C# =($  

F5 / + / $ ## #

  C D# ( 3# L A# $  F5 / ( 3#

* *  

CN9N7, C D# (

 % ( % 

7 6 , 9 ( 

(   #

 (  #% # F E %

  

   (

% + , / 

 %  5<,

A 7 J % J # $ 

 /  # (

  % 

+(- 

izgradnju ugibaliĹĄta i okretiĹĄta za autobuse = (# ( + 

 CN9N7, 7 6  (#  

 #% (##

# (# % ( +

+ /

#(

David Ĺ tampar u obiteljskom podrumu modernizira preradu i proizvodnju vina

5  %D? %G%/!  " ! Z HZ 

Radovi na energetskoj obnovi u vrijednosti / ^:_``:HQ` & $%  /

osam dana od potpisivanja ugovora, a njihov 6 %' ( '9 FH^`: /&

6 (  

## /( QE

# 5( 

 % ( +$ # 

/( ##  / 

  # $ ( # / / 

 % (% G$

  3+ (

  D 

  B/ NF 4 /

   + 

( ##% /($

 

 (  ( / % 4

C( ( %%

/ 4 NF$ 

(  

C D# ( 3# , =  #  D 

 ( # +# ( ( $ (

/    (

( # # /(# 

E ( ' + 

 / # % ( / L , %( 6

  ( #% 

( ( /(   $ (   4(   

( ( RN@ ( [# C =( 

/ / /( ( #%  +  ( + # /  ( 

  (%# ( 

  ( /% 

#%+ #+#(%

(  / #+#( O( P

%,   # ! 3C $4 % 

! 1# + ! "4

C  D-    6% (  # ( ]< " /

< % ( F%  + ( 

( ( / NF 4 /

  ]= # (  

  / 

 "   

 / N,#( # ##

$ # # 5 %

 % )# ( 

 / F#  (

  ;;$ #$ + + ( 

( ( / N# (% 4

/ % / /(

 # F (#   (  

/ # % 3D (

((  #(  $ # ( # 

 ( # J /  %#

 (   

  # ( 

   ( F (# 

( (#% ` (

* # #(       

## %  #   %

/+ O(3P

A (

#%  #  % ( +

 +  

; #  D# 5(# # @

)  =    Q$ #$

 #% (# ( 

  5( @ )  

A 6    %% #

q#  C q# 

C D# 

,9  

+ 3   

( ( #% 

/ % (# +#  /#/ 3( 

/ # ( (#

% # / %

# ( ## (#(

   

( #%  /(

+ $  ( ( 

/  RN@ % C q# C D# +   (

( / # 

 ;  (

#% 

,5+   (

 ( 

$  / 

  / 

 +  $ 

  (%# +

# / ( # 

Ugovor o energetskoj obnovi dvorane u OĹ Donji Kraljevec # $   ( 

  % 8 Z  #% # + / (# , (# 

N % ( + ( C D# ( 3#

  A- ### (# ( , / /# 3#

 6  /% $ - =( O( P


20. travnja 2018.

Gospodarstvo

 

 

 

7

POSAO I NOVAC: pitanja i odgovori

 . (  3, ! ( !"  F5$6Q

Z

;   ( 02(

IZ MJESECA U MJESEC ruše se rekordi broja nezaposlenih - sveden na 2667 osoba

$      !( Udio dugotrajno nezaposlenih osoba u $&9 ' ' ^^H[: & & $( %'

/ / /& /&: !'& /&-'

& ' & & $6.'(

 /,- .,-' .'%&'

& 6 /:

9# # #

3## % (

 E; /( 

(+

 $K | ##% +  /( 

(+ L 

% (# ( / # D #( l ; (+ $ % D 

l E (+$ % l 

(+$ #%( (# , Q

(+ B(+ (# (

grane najviše zapošljavale. 5( // /+%

/( / 

(# + ( ; (+ $ 

#% /+% %

 3 ($  /+% / #

/#$ /

 # (  (3( /

 + /( 

( + / B/

 ( ? vila se 51 osoba. Uvjete za # (  (+$

  #( 

 (+

' 3# # # /( 

   (+

)  3# 

 = #% # : (% / / / H + 

K /( 

(+

L  /( 

/

 ( # (# 

( 3#$  / $$

 # (#  # 

% / E$; ( A

registrirane nezaposlenosti  ( 

/ / 3# $

posto. F 3## / 

 /( 

/ E

(+ 5 % Q (+

/( ($ 

 Q (+ ( +# / 

 ( # ((+ / + / /(

% ($ %(  % # 

+ $ ( /( (

 #%  #$  

posebnim propisima. Nema  /  

W   9XY !

-( Y+X ( " F % 

 /  ; % ##  KQ (+$

 K / /

/ $ K (+

 (  # / (/ $ ; (+

# % # ( #% ((+ / + /

/( % ($

K (+ ##  #

+ / $  (+

## (# # % 

  #  ( #   '   3#

## + ;E

 ( $  % (

K; (+ (  ## %#$ K (+ 

 # %# OLC5P

SVJETSKI JEDINSTVEN

SUSTAV MODULARNE GRADNJE           !" www.trex-systems.com

 ( (  + 

 /( 

( (

(# # (#   (  # (# 

3# K % OLC5P

= # ( ## #

 

 

#   (#

(+  / %

( l

Q (+ 9 $ (+   / ($ 

(+ # # #

 / + /$

 (# ( (+

/+ 3 / % #%% + Promatrano prema (#$ # ## + #

 /( 

(+ 3 

 $ # E

< ( #3  /( $ #

#%  /( 

(+$ (  /( $ 

K  

/( #3 %#

 5   (+  # (#

 ( # /

 ( (#  / OLC5$ 4! ? 6 /P

bog zaštite prava i te 

(+  # / ( +  

(+

$ 

( + /+% %

/ /+% % (# (

4 ( /#/   (#

($ N# ( #  5# # +# /

(+

 O* 

@ =  J %#P  (# (%#

E (+ 5 

F + NF  (

  # ( 3 N# (

# $ + / + %

  # /($ # : (

 (   

E (+ ; % + ( + 

  

(+ # (#  + ( 

 G  ( 

 # +  ?  #D

(+

 +  +   /

($ ### ( +

(  D 

  ( A

   (( ( # $ 

 $ ( ($ (

% D  

   (+

$  

 4  $ ( 

$ #( 

 $   (    

zaborav.   #

 $ (

/( ( / %  

# ( , ( $ #  ( 

+ ( % D

  %# #

/ ( ? / (# + F + #

: ( + /#3 

7% / /# (+

$ + /

 F + (# (

%( ( (#+ 

(## # N# ( #$

  (3# # (

% D$

 (  

U

U

Piše: 8 !C & % F + ( + %#lirana zaštita osobnih po 

(+

 ( / # +# 

 3 /

  ( + (+ (

( #! $ ($

, ($ B= C7S ($

*=A $ J`B@ % 

  3 ( $  4( + $ 4% G$ ( $ 5BL$ + (

 O( ($ (  P$ % (

$  + /# ( # ( $  $   /#3 #$ 

 # # +$ 

 / #$ ( (#  $ %(  #%   

( 3

#    #  F + $ ( 

 (## # : (

#3 (# ?

 / (+  # 

 ( /( $  (#3+ / /# (+

 =  F + $ ( 

 #  $ 

 ( / # /(# $E

 ( ##% %+%  $ (% % $

( +   $ 

( #3# /#/ %

G(

( ( # %## ( % (

( F +$ +  

(

% (  

 $   (

 

O

O

Knjigovodstvo Cimerman d.o.o. Ljudevita Gaja 9, 40000 Ä&#x152;AKOVEC UFMtNPC fax: 040/314 -183 NBJMLOKJHPWPETUWP!DJNFSNBOIS

CIMERMAN


8

Crna kronika

 

 

 

20. travnja 2018.

&'D63[W\ $6\\ - 3$'-6W-

,  && &  ! 

OKRUGLI VRH

  " 5  <^ & <#9:2 !   

   8 F &   &    ?  ! &  !      

,  ? !O8O> % ? % 

 , .%  &    && ? &  6 &.9 7

OREHOVICA

&  ,  " 5  <:  ? &  %&

5%G ; !& " (%  E#?! "  %    % 

  % ! %    &   "    ?   6 7

!*) 

 !# (

O ! "  ::?!? "  !   ? 3 <E:2 ? ! & 5%8 % "   5   ? ( (& " 

 (   ( &

( "   ?    

6   "7 @  (? ( %    , ::?! ?      , !  4 % 6 7

%6\'%D 1]D&' "*#* 5 +  > 

#  0 * napadao

8^;# (    " 5  <0 11<0 4 % &! 

 %&1:?! ! "  !  !   "&  ( Y"   ,   (   ?  %F1:??

! "

 %   0<&3  "    #&: , 1:?!?      , !  4 %  (  "%%6 7

+

 .

,0   / 

& / ^ ( !   /   <0 & (

     % 4 %50902& H?. %& ?  %     /  ?  

 11?! 

 " D %  C ,  % &  <&<: &    (    &    ( !? %6 7

F    ,      %       

+! * 5   <      =

  # 

1  " (  ( ! 5 .; / &? &' & /-

& *&  ('(&9 (&'

$&6. ' ($/ / .'( F # / # #  # 

! ( + ( # #

=# # # * #$ % ( / # 

( / % $ % %

 ( % A 6  OEP$ % # ( # /# N$

#    %

/+   B

R OP = +# # 

%( # %  /% 

, *( ( ! "'

 $  >& ( ( #

  % ! "'# 

 A }& 5

( ( / #  C 

= /  #

(  A   3

#   + ( / 3

F  ## ( (

( ( ( # 

   + ( #

 #$ ( #( 

/ :# , (  A    %D

@ # %   %   /$ 

( ( 3 C 

=$ 3 # R#+$

  + # + ( # # =# # ) ( (/ B +3

(#( 

(# ( (# :

$ A  / #

D # (#+  

(   (#( ( # 9 %$

3 B$ %  

 # % C 

  # 

, C  A (# #  ( ($  

 ( #  ##    C %

+  A  + #  (# ( (

 #  , # (-

# ( B ( 

  # #

)   /

     %  ( (# 

 

( # % C 

= # #( # 

   C# A#( 

B A  / 

  ## C = (  A   #

 %# , A  C  ( (#

/  /+ ( $ (

 %  F

(## + ( (D

 +  G/% + #$ +(  (#( 

# %# 9( #  # ( :

$   

 (# , 

 (#( B A  / * # 

B #  ## 

  (  ( / $  # # +

  / # 

9%D (  # #

+ (" %+ >   8  (   ! (   3  G/ + #$ 

 ( # (# /%  (

%  #%$ (

C (  # 

% / 3

9 3  

 ( %D +  

 , 93($  

 A  ( /# 

  ( % #

 % %  

    5

 +   ,     " 

 + $ 

 $ /  $  # % ## 

( + ( (## )

( + #$  

 ( # # # C# 

'    (

3 # ( #  ( 

 ,  B 

( # =# / =# ( 

  % 

A (#$  /

 $ 5  / % + 5 

(  [#( +

H 

, C( (  (  $ % 

(   ( +

# # 5 ( (#$ 

 ( ( ( (%# 

 ( %$   (  

(  #$ % 

 #  9 + #

 (  #3 

 $  %

 + # % % 

 , (   ( B

< ( % 

+ $ (/ ( 

 +# /  ( ( 3 OP


20. travnja 2018.

Ĺ˝ivot u MeÄ&#x2018;imurju

 

 

 

9

+*1# !        ! > 

% ,   ( ! # _ (%# ( /  /  (%# (

  

(  (  / =  / 

   Q %

( %# % H 

=  ( 

( / #  ( # +

(#   ( 

 % /+% (  

  ( 

+  

(%# ( =(

 #  (

/ ( L% L $  /+ 

A   # / ( 

  

3   ( $

( + 

/ =F D# ( 

 (  D #( O% P =  / 

+  

 % % 

 % $ 3 

 / 

  ( ##

 # # #

 / ( (

% ( 

) ( A / =( #  D# ( /  ( (% (

/ 

  ( # /  $ /

/ %  ( 3

( +# # =(#

# # D# (# i ta-

#/&- ..& (9$ ( ' /K' ' 

'& $6& 

(&9&? (;/

'6&' / +5 9K9(

'  ( + (  / 

  

#/ (# ( +

  # % (  /# 

  # /  ( 

F #  # 

( ($ 

  %D 

 %   

 # # _  (/  / %

# (#  D#   ) # (##   

# 

(#

+ ( $  + +

(   

(  % /# (

  GF ,%   

 $ (      %  / 

 (

 

 %

(!  $ (   ! 

OLC5$ 4! ? 6 /P  =FC,

G   " 8_( % C 

+5 45    !   7# 

\ , !, X9+   "  "  ? 3# C D# ( 3# A 

:  ( ( ## 

($

  # 4# /  =( # $ 6 `+

 ( (# ( 3

 (# (%# ( 

( D# % D C D# ( 3# 

 #/ # E (

, 7  #   # #% ]A4 "

/  

,

 # # ( % D # ( % 

 # C D# #$ 

  (#  %   $  (

 Q$ # 

 # `+ B( 3 

=( #  D# ( # (# ( C D-

# ( 3#$ (

   # (# (

 4  ( B S , C l [  % D (   # / (%# 

3 9   (   

 $ # ( #% (#( # $  #%

 %/ ' 

/#   (  ( l 

: S ( 3 +#  

(/ % D$ +  # 3$

( 

 $ 

/ $ % (

/ (%# (  # 3$ (\ (#(

 $ (# /#

 ( % 4( + 

O(P

F %!  Y% " &   %

OCULUS d.o.o. za elektroinstalacije i montaĹžu P. Zrinskog 1, HraĹĄÄ&#x2021;ica, 42200 VaraĹždin

TraĹži se

elektriÄ?ar

(m/Ĺž) â&#x20AC;&#x201C; viĹĄe izvrĹĄitelja

Uvjeti t iskustvo za elektriÄ?are: najmanje 2 godine radnog staĹža t poznavanje Ä?itanja nacrta i spajanja ormara t marljiv rad i struÄ?no obavljanje posla t poĹželjno poznavanje njemaÄ?kog jezika Potrebne godine iskustva: 2 Ĺ to nudimo? t moguÄ&#x2021;nost napredovanja t kvalitetnu i redovitu plaÄ&#x2021;u po EU standardima Vrsta zaposlenja: na odreÄ&#x2018;eno vrijeme, stalni radni odnos Mjesto rada: EU Radimo s pouzdanim partnerima. Prijave: 042 320 065 info@okulus-elektrotehnik.com

VLAŽNE MARAMICE SU NEPRIJATELJ KANALIZACIJE

Nerazgradive su i zato Vas molimo da ih ne (% P%! & ! 


10

Ä&#x152;akovec

 

 

 

20. travnja 2018.

 ! * #+

  .$ # 7 >  

Nova stambena zona Brezje s cijenom gradiliĹĄta oko 20.000 eura ;.'& 9 '/& @('  F

/& 9 ($. ( ^H[ /.6

( 9$.& K&9 9&.&9 &,(9 PIĹ E: Vlasta Vugrinec

 J/%  # 

 ( # ( # + (( 

, / "3 & (#

/+ B 9 , * 

+##($  ( /+% ( 9 3  

 +  (  $

 +  ( (4

+ ( ( (# +# /% # 

/ ( +

 # * #( ( 

$E # # 9 

(  #(  ( ( *6, # (+# 

(#  / /D 

$  % % + # # D  

/ A $ C 

+  # : ( # #

 % % (%

( K % ( 

# D # 4 ( ## , * # (+ / L /  (#

E ,  $  ( 

  # , +(  (# ( 

C5, _( _ / 

= # D 

 K % D (

 

B ( / % # # $

 

  % (#  -

) #

# D (+ / #

8 4 % H(   ( # ( / L /#$

  " " (  / D# (%$ +  

# F% (# / (   $ /  %

/% (/

$ / C  # /#  ( 

?+ % D C 

 / C D#   / ( ( ( #  #9 ( # ( / #

 %

/ # ## A3 (# 

 ( +/ /%

' #  ( #(  C   #

 <4 $ #(  

 / ( + D / $ "( % + + % &  (%# +  

 ( ( /   "(  ( C % '  #3 %

(  

& F/# % 

   # +  ( /+ 

+ /  + 

Asfalt mjeĹĄtanima /( #3 # (  

# D ( ( +

&' /

( %  $E

#$ / (6$'(&

# #  # #$  % , 9 4 ( %  A )

interneta B ?+ % D #

B  % ( ( ( #3 # C 

 (# / % / 

+ ( ( +  3#  %# ( %( (+ / $ ( %( + ,  ( % 

 % ( ( = %

(# % % D # / ( ) , J G 

)  

 # C A ( # #% $ 3 4 % ( #  D 

(#  ( # #$ 

( ## #  # ( (

( $ ( ( / $

%  A 

 ( ( 5 

)  % / K  #% $ C C  

 ( # ( # % (

? 6 

 # $ # #$ 

C D#$ / /# 

( % # C #( % (% $ 

3  # # + 3 (@  ( 

  / D# ) )# (#G  #3 $   #% +  # $ (#G +   $ ( $ 

F  # %  ( (#   %  # D #

, 9 %# ( (#$

 (+  /%  $ (

  ( #  

   $  

C5 C  / ( , ?     = 6( ( (

 ( ( # ##$ (!    !

+.9 &(;

/

, =# ( # 

# ( # 

  = ( ( /  $  (# ( 

  5 / 

(  # %  (# , # "#+3& (

 ( _ / , = 

 ( #$ ( 

( / # C #

/%  QQQ %  

 (   + + (

 ( ( 

/ % # %#$  / 

# 7  ( /% 

 #$ /  [ 

:# ( # / #

= ( #$ % # $ (  # %#

#/+ #$ %#   #

stranu. , N$  ( ( 

# ( # ( ( ( 

 ## #  , /

 [ , B (   ( ( (  /

 / %  ## 

(# # ( ( #   9 

 (  (

 $  (  

( ( % 3 

B($ 3 $ + (# # 

 ( ( ( # $ 

 /  $  + /

 B ($ $ #( 

(  $ ( 

( ( 

$ ( , H  (  

' + + ( /$ (4$ ($ #+$  #$ ( % , 

  #

O6( 6#% P

W C   %   !

| 

.

 >2   >

3! ! (!# "  

, Z    @ 8 F 

  !   $  

  * 

1 %  '  ( (  H4 % " /  (  ! & 

(" &  !  ( @    &  

 "  @   H  @ & " +% (& " 5     ( H 

 &" 5    % 4 % H      "8F &" " ! &    %   ( H@ &   :2    D (H&1< ( <22(" 

9( (# vi na obnovi fontane u = # ? (

 (#

/  ( '

 C C $ / % $

/#3 / # 

4 ( ## (

# * # H#$ / C D# ( + 

   4

zasjati u puno sjaju svje(

 

4 

F +# (  # /+% /  (

' %   % $

#(  (   ( (

( % #

(%# ( # 

 

 + # #( / J (#

/ $ + /    

H"  ( . " "

`  /% D  ( #  %

#  ( 

%$ + # #(

( # 5( (-

 #

 ($

#  ( $

(  +/ $

(  ( (

 $ D# ( -

 # # 

J + /  

( (+$ ##

 (

;K$ #

OLC5$ 4! ? 6 /P


20. travnja 2018.

SrediĹĄnje MeÄ&#x2018;imurje 11

 

 

 

DOMAĹ INEC   * ?     $   

  

2016. odbijene konzultantske #/   , 5(  @  3 (# K ( # ( (  $ /  ( 5(%

 @ ' 

  C ' B/3  %

 # 5 @ 

/ K %#$  / 

 #  # / ;

%#

, = (  /(

#  ## /  /#( #(#% / ?% +

 / #/ /% # ( (

  9 $ ( ( ( (

 %  % ) ( 

3 $ 

# ( # 9

 # %  $

 ( /  

+  ( 5(%

 9 ( / 

(  +   (  (#

#> , ( %( +   

R(

) 3  ' $ (# + #(#% %

  / /% # ( (% + $ ( # ( # 4-

Tema izgradnje sportske dvorane, koja se /& $.%  $&'? '6

' .&? ( &/.%&( 

/ &': '.(&' '& & $(.'/&''

('/&- ' 6 //6&' &%.&

 $ G( + (

/ $ (  

 ( (# (#

, (# # 

 / /#( #(#%

" @!     (  (  ! q ( 

 # 

  / ( (# #

 + ( % #  

( , %   ' 

R(  #

 (  %#

 D /#(

 ( ## /

  $   ( 

/% $ (# # #

 # (## ( ( 

 4 /% 9 #

(# # ($ % (

+  + B(  3(  

 ( (##  ($   # @

   ( #( 

, 9( (# #( # 

# +   (

 (  =% 

( #3   $   

( / ' Â&#x201A; @ $

( +# ( 

# , #  

8 ( ! "  >  !  !       = + ( /+%

%    % D ( / + %

 ( ( + ((

 /  % 

 # (+# K % 

B$ # ( #

  # 

(# OP

+ 

!*) 

[  X++  ' 

 %  / 6  , 

( / ( 

E  / (

(  9  R 

 (#  

  ## (#

 9   %#  D K Â&#x20AC;6 

, ( Â&#x20AC; 93($

 (  3 ( % $ # ( #

  ( ?  ( / 

 Q $ # (#+# (

  %"! !  " OO

 3 %$ (  +  (# J(-

 %/   ( 

9  $ 

 /$   

 D# (

 

 (# 

uspijeva animirati svoje (#  # #% 

# ## ,# 

 % #  / 

( = # (   ( / (+  ($ 

#   ( /+ #

H O6( 6#% P

+# ]"* < + !#*]

Njegovateljice i # ,  !  F (#  +

  &[NRBC , =5C5Â @B_NRBC& @ #

(+ (  (  C D# (

3# $ G %

 ( N# (%

(% 4$ 5  % F

#( $ 3 (  +

 

/( 

3 5   3 + +  ( / 

( + %

(+ (  ( 

5!5 " + 1

Posjetite â&#x20AC;&#x17E;Tjedan ekologije w &  , 8+ Y4x F #% 3 =  ( ( (  #( 

 ! ]' % l A  ;"

5  K   ( / ( # %/ F #%

 (# F  

  F #%

   5< 9  N% ( #

 (  

  ( F # 

  / # 

 / =< @# 

 %/ (#  4 ( C

S  # ]A #

 " F ( # E

 / (# C #  

# D ( l (  $ +

3 $ # D 

 F  

  ( ( l A $ 

 ( ( =< @# 

 D  # #

( ( $ % # (#

Kralja Tomislava 18 Ä&#x152;akovec

www.femel.hr

"  !  ! (  ! %

5( (

  (# / 3 /

3 

 

( 3 /

+ / # 

/ 'D $ 

((+ 3 / + (

 %  % $  % % $

 #3 #(#% 

# # ( (+$

(+ (  

( (+ #  3#  ## C D# (

3# OP

   (

9 #   %  +

(   $

  # $ ( 3 

F #% A (  #3 

( #  l  ( 

# $ # 

 /  / 

 (  ]_+# l  " A

#  ( / 3 

A#  ( F 

K  F #% 3 

=  (  A  # = %#

F #% / ( / (  ( A

 /# ( /# F #% #  

#   

  ( ( /

##    / (

 = 

 G ( (

5 9  


12

Gornje MeÄ&#x2018;imurje

UKRATKO IZ MUR !)

Obnova stare zgrade poĹĄte i apoteke NekadaĹĄnja zgrada poĹĄte i apoteke ide u obnovu. Grad    (   +. %   !  ("  za izradu glavnog projekta re %  ! i apoteke.  (  (   %  (  %    ! 

[ # 8+++ 5  "    % (   1222  ( !  

Nord-ing radi projekte za , Za izradu izvedbenih proje  " 

  !   Y ? 4 %#:$02 kuna. (BMO)

 ,  !(

  4 (! % %  &(

( &" !  &" ( %%  " "  "  (  ! 

  %  !;"  !O  % ! ' ! %* +  

 (  "   ( " % " % < <(  !  ! 67

@* +

[    " @ #  # : % /# ( 3  + /+# ?  ( 

(# (

+ / / # %%

  ( #

 # %  /

/D  ( # OLC5P

 

 

 

20. travnja 2018.

5!5 " # 7  #   * 

<  y     A ( 3  (# 

# #%  ## % 

= % + (# 

 ( ## Q (# F/ (# % (

4 ( %(

(#  ( 3  # H#$ 9 #$

) +$ A C # 

C#  < % 9  # K % ( (#

##   3  (# # ) 

 D# # 

# A+ # A9  ?

 # ( 

 N 6 % N# (  (

# 9// (

  ( % 

( % * 

C# ( A 

Slave 20 godina djelovanja ' % D 

 /  # (

  (    F % F #% 3 (

 % ( % (

  (# ( 

  #(  

+ 3#  # #

  /+# R =% $ ( F #% $ 

 # # ( ( 

 # ( /3+  (  #  

, % F (# ( * ( #  ( 

  # # 

( J# # 9 %-

 #  

/ ( (# D##

 ( % (

%( ) ( %

  #  3  ( 3 

 ( % 3

# A#  D# 

#  / (

  

/ /& /9&

/& $&( 9   

 (  (  

 ( ( 3%  ( # 3 

 (# # Q % 

 # C# ( A # + K, 3 

 3 $  

//$   ( 

 3# 3#

 + %# R =%  - >, %& %5     A# / 

( (#$ - 5 ' /& 5/ 9&' (. FH: 

#/ # ( ( ( # %  /& (' $('&' /'.&' ( $ / ( ( R 

 + (# $  ( $.& $' (9'& $9 .'- =% $ ( 

F #% 3 C# /# #$  #

(

 # +##( ? - &' /'.&' 9 $.9 /.' ( A  OLC5P  D (   3# (#

 # #  #+  3  (#  

5"  "  , # (    !    Y%- "     # #%

milijun kuna rezervirano je   #2?   +  # #%

  "  -     ( #  +

 #3 $

udruga za ovu godinu. Udru- voobnovljenom Centru za  8   ($ # 

/ 

     / &    ( ( (

/ # 

   "  & -  ;  / #  (   %  " &  A# / 

  druĹĄtva.

 67  #3  (#-

-#  (    

!5) W ) !#1 ]

' /    !( F # (  S  / ## # ]J# "

 3 /  % ( (# @ #

]9 " C# ( A $   ( = (  #

B C #/ 

 ( (  # #/ F #% ( # ( # K % $ 

## ### # #

]*  l  

 " %  @ 3 

A  # # K

% 9 % (#  ) (%

+ = ( ) (% + ) (

9 (  #/ (

(  (#  +   # ;

%  /  

#  B/ + 

' $ # (# ( * 

C# ( A $  

 + (% # 

  +  

/ ( #

* (# 3# # C# ( A  H

# #% ( ( 

]A / ( "$ / # 

/ 5( C# ( A  %/ (#

% ( %# F  

, 

 # F( ( # (# (

# #% A ( 

+ + * ( 3

 ' %

 (  ( 

, # (# ( @# @+  # (  L3

A ( ( (  # ; % 

 # #% ( (  ]A / ( " 

'   (

($ A (% 

( $ 5(% 

A (%  

+ & %O ! ' ! %*&F & %F%( 7/# ( 

 % 

 %### # 

##  # 

(#$ #  #  # # (# ( / / (#

  + ( %#(  (%

 % % ($

#/ (  +-

 /  / (#( ( ( +  #% ( (  * 

) ( ) / # ]C

" # C 

C )  A 

  # /#

% D(

  #

( / % D(% % @ # -

D # %,+ /

 ## # % 

@ A  /

(  # %

#(%  /, % % / F + 

(  %

(#  # #% ( # % C# ( A 

/ #+   # #

+ (#( ]* l   " @ # ]9 "    # C D# (  / ]=

 l / 3" # #

 (  ( ( 

##   /#  #$

 $ # # ## /

(#   

+ # ##$  

  FÂ&#x192; (%# #

 / ]A  " @ # "9 & G( # * /

% (%  # OLC5P


20. travnja 2018.

Gornje MeÄ&#x2018;imurje

 

 

 

13

RAZGOVOR POVODOM 2   * @ = * 

Moramo platiti preko 6 milijuna kuna Geodetskom zavodu Split PiĹĄe: Sanja Heric = C $ / ( 3# $ 

A # + 3#

 @ 5 A 

# / ( (## 

%D 9 A  

/ (  

(  #3 ( @

5 $  ( ( ( # (/ 

 + 3 %# 

 # ( # A $

  (  #

 /+#

Razgovor smo zapo            Â&#x201E; F (# #  ( /%#+ (# 

  

  / $ 

 % ? /

 ( + ##

 /#$ (  (# /( % _ % 

+ ($ #% %

 ($ ( ; (

R / #$  /  

 # (# #$

 # F #/ # +/

 (# % ( 

( $  ( 

/ 3 # $  (

(# /  (

   $

 ( /# F +-

 (## ( +

/   /  % C D#$ (## 

 + #$ ( 3

(# #% H (

 #/ # +/ $ (  /# $  #% 

]3 " %  

5(  7 (# (

( / ( 3 

=(  # ( (##

3+# 

 

  !   

 "        # $ "       " " "% & ' Â&#x201E; L ((  / / # %%

  @+ %

  / ) /

/(  # A

 ( ( #% (  # / #

%%  =( (#

/   ( 

(#3+ ( ## /

  # ( + #  =( (  

   ( ' 

( $ ( +/  

 C( ( # /

 #  % ((

 / $ +( ( % 

   ( ( 

  ' # ( / D# (/ / A (  ( #

# ! $ , & ; Markovo 2018. *  Q!,7 "?  (" Q!,R%  F; !,R !,6 %( # , C  Q!,)3  , ( %

 ( # B%

< 

 *,  Q!,3  , ( % 

? ( # 7 

A+ 

 *+  !,( ( E!,( ( ,  

 / ;!, + # 5< A  (# )F@, A 

  E!,9) @ ), ( ( (#(   ,# <9 A C $

U10

,% 

/ ( ( 

*.  !,  A

  = ,/+ #/ 3# %/+# ,% 

/ ( ( 

"  %= 8" 

5 $(/ ' /.%& / (9 . (/ 

/ 99 $. 9 / $% 9': *9%& %&&? /'& ' 

/ ' & Â&#x20AC;?^Q 9.'& &? '6 Â&#x20AC; 9.'&

9: +( 9 . +# C D# +

  #  $

( + (     # 

 3 L  ( 

   A 

+  + + %

 (/ = (

 ( /( 

 #   (# #   ( 

( /  7 +

 # # (

4 @% (

 #3 (/ / 

 +

; 4  

 /  %  = ( 

A / ( (

+

 # C D# ( 3# ? =4 4 

 + ( (  % % 3 %-

&& ( Kje staza za Svjetsko prvenstvo u ribolovu. K %9 ./

. /6.'&'?

$(& ( / &

9&9 $ '&9 99

D % $  

/ #  A )  # # ( $ +(   C3 # 

  ( /(

 ,  # 

# (# + #%( ( + ' #

##   

( (  L  ( (  +# ( 

"  "!   

! "  (%  )      ' Â&#x201E; F = (

% / (

  C D# ( (#  /%# ( / / 

   (#

 % N  # +   %

 (   #% #

_  ( #  ( 

 /#  #$

 ( /  

 F =  

( # % 3 

+ $  (# 3 + ($  /

 $ (%  (

   #

# / # #%% (#%

# 

# (

/   

## (  

 (# # $"   ' /  ' Â&#x201E; F ?% +# ( ( #% 9 %

( ( ( #%

 ( + ( C D# ( C( 

(     (  

(  ( / A

+/   + / + + # %#

 % $ ( 

   ( %

/ ( 9 

(  } / 

 " ' , 7   # # A $  +   @ #% 3 ( 

  #  

K  /%  

  /+% 

% $  

 $ # ( #

#/ J/% /     +  

/($ ( #  

K$E # # @% 

( (   #  #  ( % D ( / # /(#

 K$E # # F ( 

(( # / % 9 $

 # ( #% #% $ %  ( (    J 

(#    +

  $ /+% 

 

(  + @ #  %(

 (  ( #%

 ( +$ 3($

 + + +   B  ( 

 _ ( (

D % %

 ( (# ( /  % (  (

/% + # (# , %  ( 

 + + ( /  #$ $ (%

 ( ($ % (

B (  ( $ D# 3 (

 # / # / 7 

%  ( 

/#  ( (# / + /

, %  (

   (#

J (#  

+ (  #

#$ / ( 

 

svim mjeĹĄtanima OpÄ&#x2021;ine Selnica

Ä?estitamo

Dan OpÄ&#x2021;ine OpÄ&#x2021;inski naÄ?elnik i OpÄ&#x2021;insko vijeÄ&#x2021;e


14

Gornje MeÄ&#x2018;imurje

 

 

 

20. travnja 2018.

SVETI MARTIN NA MURI

Za turizam oko pola milijuna kuna Prema planu razvojnih pro  12<E   #1^  H X    :1 &    <:2 

 /    5"    "1^#  & & " 00  & !      ( % ?  67

Å TRIGOVA

Dolazi biskup na dogovor o korištenju crkve sv. Jeronima D   "  . =5 (  %   % , %? %%  &  8 ?5"     G ( % &   %    D " X  &  8 ( , D

 (   ! %  "   

? "  / ( Nastavljaju se radovi na mjesnom groblju 5D %     

  (F &  "    8  1$1022 G   " & (($2O %(  !%    !  %  ( & "  ( 67

SVETI JURAJ NA BREGU

 , ) ( !  , ,"  8 %       %    Y% ("  ( ! H"   Y% 1&22&  . <&^2& "   .  <&02/ .   =5.   Y% <&#1&  <&:$

8 %    (  .%  (" & (%   " &(  (   & F  (    ! . & " ! ! C  67

/ (  %   % %

 ! *5> 45# uspješno djeluje punih 70 godina bez prekida rada

Natjecateljska lokacija u Å trigovi ! ] 6" ; )   3 

/+ (# J#+

C D#  B/+ %

#( OR# ` 

Q7? ( Â&#x2020;

R# L # Â&#x2020; _  '#( 

B5$ _( J  Q7EJ_$ B5Â&#x2020;

'( C Q7E7RR$ B5P

 D ( ( / D

##% ( @ 

/ D (

 # /# $ /#

 (#( D(# #+

A# (# ( +  %( [ C  

R 

L ( ?  ## [# * 

H = / 

#+#  3 ( +/ 

  ( #+ #%

G ( ( ( # /  

## A#  (#(

 %  C# (% A @ 3 A J#+

(+ / # * # C# ( A  @ 3 # A #

   / 

/ / ( #+ #

C# ( A #

K9( /9 $9./. %.&(

(' .:

 &' ($6& &

' $/('/& & *-'& |&&? ,&-' '& .' * >;&

Klub djeluje u -? (9

/6 ) B #+ #  

 !  ( Q7S7R # H#$ ( 

Q7SCA # C# ( A #

O ( ## %  $ #

 P   (

  < % $ 

S% 9 ( $ 

 %( /## (# $ ( ( _(

J ,= 

=  (# #+

 % ( 

( /# #(  % $ /(#3 

#+ # (#

 ( % (

  ( # , (  ' 

+  % (

 ( : ( A#

# B(# +  ( 

 ( %  

A  /#/ /# # # (  $ %  #

( ( ( % 

(#  3 / 

 ( / # (

 ( (  5

 / ## ( 

(# %  +

% (#   

'( K&'

9./; 

$/%'

J#+ C D#  #  K % + / 

  #3 %#( +   # #$ 

( # / ( # # O/ : A P

6 + (

 +

 +  # #+#

 # ( # /(   -

SELNICA

-    mjesta iza trgovine 8!   %     %  H(   !   & O  ( D" " ?, ! "  F   !&.   ( ,  F & ! " ? " % = 8"  !    (67

+     !

( / A'NC # 

?+% % J#+ 

 ( / #D 

# (

% A'NC #

A /% J#+

 3 $ (# # #

/(  

 ## * H  (# # #

  /  / # $ % 

   9  #  / %  + ( %( 

  

 

/ O/ # S , ( /P

J# _  '#( O 4 (  ## P R 6 O % D + / < % P J ( 3# ( ( 

 ; 

# ( J#+ (# # H#$

7 A # (( Q ?  

 / ( # /

 #+ 3 ( 

 Q/ F #+

/ ( + 

 +# ( 6

 ( (# # J#+ 3  ( 

J#+ Q O( P

+ 

POVJERENSTVO

 '  ]4 % 6 5(%  # A  (# %( ( ( 

## /  #

# /+ # = ( / ( #$ ## #$

( $ # ( 

(%  A (

 ( (#

 _# ) /+% 

/% F ( $ /

# # /+ L  ' = ( 

 ( B R $

 (# ( ! L = $ C 6 $

B 9$ J 6

 )  < 6

O( P


20. travnja 2018.

Gornje MeÄ&#x2018;imurje 15

 

 

 

 

* 4*

 # * 2    

%, # , < PiĹĄe: Sanja Heric

Dobiveni su novci za adaptaciju i dogradnju (/6&'  &( / Â 9.'& &:

5 / FQ 9'(- / (.$&' 

_#   (

u Svetom Jurju na Bregu ' 9 ( $

( @ 5 3# 

' ( ( 5#  /% 

(  #(  /

## %#

01 !  2   !  

  "   3  "   " 

  4 % "  Â&#x201E; @+ (  

 +# 

 E # # /

  F# +

 $  % (#

   ( # J: F(  

+ / (#

#% 9 % -

# #  8X4 # , *  !,)  A 

_#   ( :JC

# ( (  5A

B* ) 

*:  !,A _# $ 3#

 , (  +  ( *+  Q!,( ( 

56, # @# ## _# C# 

!, %#( ( tnih vina *;  !,= ( 

# ( (# # ( (  5(B

* ) *<  !,_# ( 

 ; (    # +# + /D 

F #  ( 

( #%  +

+ ( # # +#

?$ (#G 

/%  /(

;E ($ E (  ( (#G 9# ( 

C( ( %%

/ / ( 

 D# NF  

 + / % 4 G  % # #

= 5# 

 + + 

(  

/    5 

6 "' Â&#x201E; 9 # (# / #$ 

/ / 9 (  

 +$  $ # # # ## ?% _# 

C#  / 

S / (  $

  # A 

C # C# A  '# ( / C D# ( 3#

J# * # (

 # # #$     

B % : +( 

  # (  % /($ 

3  ( 

#(  #

(  3  (#  ( ( ( ## %D

 / (

9 (% ? C D# =  # ' +

+( # (+# (

/ # + # / =  ($

(3 (  

 (

F/ # / + 

( 4 ( ## 

9 3  # ( 

  ( ## 

# _ # 

 /# 

 ( / # #mu. 7   !  

 "   

 2 / 

    ' Â&#x201E; ? ( 

 # # % ?(+ % A ( (#

#% = ( /

( L / $ R 

 C C  @ (#  

( = $ 6#   ?(+ %

= + # # 3  

( +#  (

#( 5( (#

 ( `  

( ?(+ % 5

 ( (  C # 5( 6# $  5 #% 6

 @ %( +

  @ %( 

A # C D# ( 

## ( (

 # ( 

+ ( ( #(  H# ) ( 

 $ (# (

( %  (   (

R# ( # / (

  ( (

"   G  

 5 (

(   

( % @   # 

% # #% 4/ 3  ( ( 

 ( H       !

  

 ' Â&#x201E; J(  (

(  

=  ( E

$  ( E ( 3

3 # / ( ( RN@ 

6 ( # 

 ( 

/ ( F (##

 /   # ( %

  (

RN@ (  (#

 #%# + #

=    (%  $ (

+ / % (  

=   #

# # +

( %  

  9  

 +  (, 

(

5 +  ( #

 +  

  + / / B (  

 ! @ ## $ @6@ 6# $ A (, (  J%/$

(+ / # L /#$

A (, (

 # ?(+ %#

' + + 

%   

_# (  # /

' + (3 #+#( ($ # 

 ,+(

(/ J ( #

4/# (+/ /

 % +#

8   

 6 ' Â&#x201E; _  (   J Â&#x201A;

 ( + ( /

@ #%  (  7C=  ( +

 / +3

/  )# (#

   (# % 

 S   (#

 # $ 

(   

5  (

/ (  % F

(  ( G ( ( ( % (

 #%$  #% ( G  C3 ( 

   ( F /  # (%#  

 

9  "    % 

  ' Â&#x201E; L /+ /   

( %  / # (+# _ (#

(  $   # <(% + (# (

 # # #$   

( ( # 

#%  ?

  ( ( (# (#

+ / # / ( # ( #3 + A % 3 + ( 

+ /  

 ( (# (#

/ =< ?(+ %  # (# # = #

svim mjeĹĄtanima OpÄ&#x2021;ine Sveti Juraj na bregu

Ä?estitamo

Dan OpÄ&#x2021;ine OpÄ&#x2021;inski naÄ?elnik i OpÄ&#x2021;insko vijeÄ&#x2021;e


16

Donje MeÄ&#x2018;imurje

 

 

 

20. travnja 2018.

STUDENTSKA PRAVOBRANITELJICA *  . $  7# 

  ! C,  studentska predstavnica u zemlji PIĹ E: Benjamin Bauer C +/ L + <$ (# ( G % !_  O,? +  A # #

   H G/  ?% +#  

(

(# (

 + SDP PRELOG  # J #+ : ($

# (  #  (% %#

( +# : (#$ 

( (  % B # = %# (# ( # (#- # #/ / J %( mo. +#   # + 

  Studentska / ?# 7 J#- ($ 

pravobraniteljica u  (  ( %

drugom mandatu

` # 3 A@=, /- /  : ( L + < / = %

 ( * ( %/9 % ( 3 # = A@=, = %  %# # (  + % - / ( (#  % # ( ( D (# ( / % = % 4# / ?# 7 J#$  (  # ?% +#$ ( # 

 % ( 3 + #$ 7 3 % #(  ( 

:#   l 5 # / - /# (# (# ] "5  7 J#- # ( % D  #"$  / 3( 

 & # ( ?  } l 3# -  % 4( L

7 J#  #- %/ O(3P  # %/

_( A (% #(

= 4# A #

# ?% +#$ ( (

%  D#  # %  9 

  #% # /+ 

/ (# (# + # A # # ?% +#  %#

 A +/  A#

 / ( 

$  # 

( %  #

3 % (# (%

 ( # : (

J (# ( +  +#  ((;! !   " O F % A # # ?% +#

9 / #//

DONJI KRALJEVEC /   #  

/% +% A # @ L (  ( ( 

3( (# (# (% + 

Uspjela akcija â&#x20AC;&#x153;Omiljeni cvijet Ane Rukavineâ&#x20AC;?

&  umirovljenika 9 L #  # ;  3 # ( #

]A  " / % (# #3

#  @ )  

* (#   #3 # /

( ; #  /

@ % ) $ :$

@ % : $ =$

A % _# # ' # @ %

=#( = ( 

 #3 7# *( 

( # ( (#

($  / 

 C % ? -

 $  #3 A

(# /  %(  $ (#( + 

 # #( (  

C D# ( 3# _  # #  

+ (  (# ##

#( (  $  =/  ## 

 5

@ )  C : 9 (# 3

  #3 #/

/+#  (# ( %(

/ = $ (( ]L 

+(" O$ 4! /P

+ @1

(! (   3; 3" / ! 1 9 ( ( ( 5(  5

5   ## 

((# /+ / 

6  (

+ ( 

5 $ =+ ( 6# 

9 /+  ( 3-

 #  # K (+ + 

 (   / 6 

 (% + 5 $ (  / 6  (%

+ =+ (  

/ 6  (% + 6# O(P

(D,   %"  , ? .  H (

Barbara brani sva prava koja pripadaju studentima poput ostvarivanja subvencionirane hrane, smjeĹĄtaja u studentskom domu, poĹĄten rad u student-servisu, ostvarivanje ($&/' (.%& & /&

posao F + + / /(# 

 3

(# # : ($ L + #( 

+ #3( / 

  ]5 %/ ($ /

/    %/ ( (# #

3#  # (#"$ % L + 

+   

#( ( ( + /

(  G(#  A ( (

 % #  ( ( /(#

#  $ (+

   

  ( # # F #

(# (% + lja. F (# ( (

?$ L + + (

  # (# # # + 

 (  (# # ( 

  (#+ #

#$ ( # (# ( #$  

  # (# ,( (#$ (  

( # ( 'D $

 3 +  

 + #/ (# e

(   ( 3# % # B(   +  ( /

(#  (  + / ]A# 

 #  

(# (   /

3+#  ( % "$ + L + 

   

    $

  3 # /+% (% 

=( + ( +  / (, (  (#  (# (#+ $

 $ / ( (%#  / A# 

 ( # # (#3+ %  +  / (+

(  L + 

 3  $ 

 (# # / /

(( ( $ 

% %#+  

(#  6 #  % (

 = 3 +

 ( +/ Obitelj pravnica 9 (   ( + (# ( B

 @ 9 $

L + # (# (# 

#   ( ( ( R# B 

(# D / = 

4# 

A # # ?% +#$ D ( ( 

7$  ( 3  ( (

( 

( ( L + 

/ ( ($

 #  % D##$ #/

 ( (  

 #  ( 

 +( +##(

PRELOG

}4 &  , 8*4 8}4  '# ( / 

% = %  

% %/ % A 

# = %# A 

 ( 3 K Q

 ; % * 

= % #  ]* 

 "$ #    ( % #

 # ( /  : ( $

(% ( 4 ( ( # # /# 4 (# # /% / 

/  / ( OCD ( A P A

   #

# = %# C D# (

3# QQQ % $

 '# ( / -

 % = % # (

 %/  ( 4 ( S A  

# #  

 # D (

# +$ $   A 

## # # D  ($

 #  (   #3 /

 /+ % A   

  ( ( 

+% ## ,#  % $  % 

 +$ %(## ## # #% %/+ 

/D [  #

#/% $ ($ /D $

,   ( % 

(  (

% /

/ # D 

 $  # B/% A 

%# +  $ 

 ( +  

 ## $ (

(  (# + 

 / / # D 

  O(3P


20. travnja 2018.

 

 

 

Donje MeÄ&#x2018;imurje 17

DONJI VIDOVEC $  

 * 

[    ,  # < ( $.$ ( ,&&-'? .( /9

  /6& K& / ' 

/&? $%' &%.& .& PIĹ E: Dora Vadlja FOTO: Zlatko Vrzan ? ( # @

6# ( / #

 ( +/ @

## # 4/ % 

 $  

+    D ( ( C( (

% ( 5( % ? (% 

   /   /% 

( / / ( , 7 ( (

G $ ? ( 

+ + +   /% D   % $   ( 

(%# 5 /

   ##  # 3 

% ( ## ( 3

, #  _(

C#

A , (

/  %

  @ ( / 

  (#  # # / % C D#  # 3

C D#  C D# 

 3 #/ C# # @ #

"  ! H"  "  

18. travnja - 5. svibnja 2018. 27.4.2018. 9

Dani 

 Bogat folklorni program otvorila je prva postava !  

DONJA DUBRAVA â&#x20AC;&#x153;Dobravi za Vuzemâ&#x20AC;?

Splet " &# ) +/ .69 ' FH: 9 9K9(

,..? '/& (9 & ,.. '

 ( & $/%' K9' / ^_: ^[:

.$&' FH^`: /&

5 3     + @+ /

6#/  (# (#

( ( )F@, A 

A% / @ @#+  = %    ( A% (# / ( 

 D# (

$  

(  +# / 

  % G

= ( (

` # +%# # %  /# 

D %  $ (#

 (#  (#4 F 3

/ (  (#

# / ( (($  

(# +  #+

A (# 4 

  +# $

 ( 4 ( 7# : F (( (## / (# ( 

 % (

$ #/ ((

B L   

 (# "6 * #& 

( ( ( C D# (  # @ 

) # F/ +% %/+ 

 % $ % /

"_ + ( 3 & # A <  ( (# (

C ) $ < G )$

6 H  L3 )$

 (#( %# (

(  #  #3 9

L 

=/ # (# ( +%

# L( 6# $

 D# +  ( ( (# (# (   D# ( OP

18.4.2018. ,

17:00 sati NGC Aton ,>?@ *':/*$; 18:00 sati Dom kulture , <"#*+;!"#$; , "$"=!"#$% 7HWD/L]DÄ&#x2C6;XYDULFDPHÄ&#x17E;LPXUVNH SRSHYNH 20:00 sati Centar za kulturu RUDAR  !"#$+#$"# ,?@ ´32-(=,-$9ODGH.UHVOLQD¨

21.4.2018. 69

10:30 sati   & 46 !"#$% "&'#(" 17:00 sati Centar za kulturu  #$#'#)#'*$*# %+"#,#/3

22.4.2018. ,>

10:00 sati      6 << Frankopana *'/ 12:45 sati Katedrala 6 << / 9:00 sati  ,> 6 QRNS< ´%LFLNORPPHÄ&#x17E;LPXUVNLPSXWRYLPD§

23.4.2018. ,> 19:00 sati Park R. Kropeka 2  *#F+% 20:00 sati Metalac Industrial bar  #+/$"BI%XL]YHGEL7HDWUD .HUHNHVK

 27.4. - 28.4.2018. 11:15 sati 

Trg Republike

12:00 sati 

Centar za kulturu /A+$"BI !"#$="B

>4 27.4. - 29.4.2018.

11:00 sati   #  ,!"#$'/*"A*I" $/"ÂĽVYHÄ&#x2C6;DQDVMHGQLFDLRWYRUHQMH 6WXGHQWVNRJGRPD

Prostor iza gradske uprave NO</F" #*'"

9:15 sati 

;+B/;B#(GE#/$ /$(#*#+I'#+

9:45 sati 

 $"B*":/$+*:$B#(

10:00 sati 

Crkva svetog Nikole biskupa */*GB#+*/# *$

*:$G'/#+="B$

11:00 sati 

Trg Republike ;+B#/B#( B#/$="B"GB*'/F $+BJB*AB'"** ;#/$(#*:!"#": B#'+B#'#

12:00 sati 

DvoriĹĄte Staroga grada #'#$+B$B#I

13:00 sati 

Jezero Staroga grada >/$"*#/

29.4.2018. ,>

8:00 sati 

Jezero Staroga grada #*A#$"##:*$B;# $* &#$'

10:00 sati 

Zrinsko Frankopanska ulica <$/A$B*"#&#$;

18:00 sati 

Zgrada Scheier A#":B:"/* /$ &(#"#/*$$/

30.4.2018. ,> B+B'( #&#$' D# #D#$B 17:30 sati & 46

 #/$&#$'#+$/ B$#/*"B#*/B+ &#$;D#$BB#++$" E#/$'(#'<4#+" +#$/F"

17:45 sati & 46

 *'/$+$#B B# #&#$' D# #D#$B

18:00 sati & 46

*/*: #&#$'D# #"D#$BGB#+*// ($"B"#"<"#:#

26.4.2018. 99 16:30 sati Zgrada Scheier   J("+(*B(+%

*'/B+B$ B'"**;#/$(#*

28.4.2018. 69

24.4.2018. 9 8:00 sati !" # $  ,/#;/##*:(#$ >+*/ #*!"#

Trg Republike !"#+*" +$$+*"%

5.5.2018. 69

SURJODĂ&#x2039;HQMHQDMEROMLKLQRYDFLMVNLKUDGRYDL LQRYDWRUD0HÄ&#x17E;LPXUMD]DJRGLQX

9:00 sati 

20:00 sati Centar za kulturu  9#("%9>:3 SRNORQNRQFHUWVYLP0HÄ&#x17E;LPXUNDPDL 0HÄ&#x17E;LPXUFLPDXVSRPHQ7HWL/L]L

11:00 sati

4#;L

21:00 sat

#/&$

Trg Republike D/*B+":I/G(# 4J/ KB+":E#/$K


18

Poljodjelstvo

20. travnja 2018.

 

 

 

+#* | 5 +* $ B  6 0 +  > 

Deni i Sandra nastavljaju obiteljsku tradiciju uzgoja #   %,;8 % !     "   

DOBAR GLAS $  *  

Plodovi s Bernardina vrta doprli do Dubrovnika @+ %(  (

 $ L  5 

( ( +

 / ( (% 

 ( ( /  /

/ % C D# #

: ( ( @#+ $  / : (

# % 5  Q 3#

(#   ( (# / 

 $ % +

 / % #/ 

# @#+ # 5% ( / 

 D ( 3 

  +#  (

 + @#+ (

+  / 5=*,

6#%  / 9  

(# (# (# 

# 5 (# (  ( ( 

? ## L 

  % #

 5=* 6#% $ C D# 

( ( ( #( -

( (# # @#+ #

L  5  

# @#+  (# (# ( # /#

?  # 

 C  #

 #( ( /

 /(# #   (

  (# + (  / /(

 ( 

9 (# # L  #(   $

 (# 

 3 (

 (  

L  5  3  ( (

# @#+ #  /

 #% D# ( #/%    

 D  / D# ( +# # ' +

+ + ( ( # /

/   3# % ( 

  % / # ( OP

=   3  ( ( 

(  ( 

  A #% ( $ %

  +   #  # 

 )3#  $ 

 % ($

 ( #%  (#

/ % # %# A 

 #$  

+ / / 9$ 

 # < 4# % ( +  # 4 

&%& W]

9' [HHH .'& F Â&#x20AC;+#Â&#x20AC; ( 

( 5=* ) (% $ (  $ @ ) (%  %# / ##

A # ' , C # #

' #

 K (## 

 E ) (  (%# 

(  , +(

 @ 

'   % 

 /%  3  ( 9$  (   ( 

 3  +# # /+( #

# /# + ( , =  % (  # ( 

# $    /

 + ( + (

 /G $ ( 

 / L(#

O     " $222

 ( $/&- $.9 $& $ Â $

/6&'? & ; ' &'.'$6 /' (/

 $.'? $ (9 $('. .' '/& / &'$&'; 9K9(; '%

'; ' ( 9&' K9': !&/&

( '% 9K9(; $- .  (9 &69 &(.'? & /&( ; '?

&.(? ( 9&' 9  #D #   % % 

  B( (# 

 //# , +  

@ + /

% (, / (  =

( + /  

( $ #% (

+ (

( ' 9

 & (& H(  

  ( #/ 

+ ( ( /$  $

( $ /  

9 $  ( 

#/ (#$ (#

 + 

@ #% $ 

(# % /  + 

(

( %  3 A 

 $ ( ( +

# # = (# ( + (   #  # + (  

 (# A% 

 + /   (#( / ( D 9$ # ( #

 $ /  #%#

? (# + 

=  ( % 3, #    $ / 

#%#

O6( 6#% P

BIOVRT

Njega presadnica â&#x20AC;&#x201C; priprema za sadnju na otvoreno = ( +3 (+$   (D# ( ( 

 7 + %

#( (  $

 

   #/% # / 

9 ( ( #$ ( (D## #

/( + (#

 (#  $  

  (# A ( 

 #  %

 

%#  ( (3 # (#$

 #  #% $   

( #  ? $

( ( (%

  + l @$

+ (  F / # + (#

#    

 $  ( # 

%# +  < $

 (# +  (+ $    

3 #$  /+  ? 

 +

 l 7 

 #%$ ( 

  ( #$

 $

 

 /

ili novinama. Time 

  

 $ ( mnima na ( #  @ #% + ( 

 % ( l (# B ( ( #/%#  / ( ($

( G  (# / $

  /% 

(##   

 -

NAJAVA RADIONICE

â&#x20AC;&#x153;Prepoznavanje samoniklog jestivog i ljekovitog divljeg biljaâ&#x20AC;? 28. travnja 2018. u Novom Selu Rok =   (

( / ? (  3 

# $ # #% L ,

# (# (      

 F (#+# ; 

; # 9 A # J 

! K! A ) , ` 3 #

"= / (%

 (%  % %

+& ?  ( (  ((

+$ (#

(  #/%   C% + 

(  (# /   (  

7 +( 

/   l  

 

# / 9 

  # # 

 l  / (

  ( + #

  / 

( 3 

 ( S  

 (##$  

+ / , + + $ + (#

%  A ( 

 + 

  , 6 + 

PiĹĄe i snima: Silvija Kolar-Fodor, predsjednica udruge Biovrt - u skladu s prirodom, www.biovrt.com

( 3 / 

  # O

+ +  P$ 

 + A%  ( ( (

 + /( (  

 $  

/ B $  

 /  (

+# #(    (# ? 

  +#   $

/  ($ %

#( =( $ %#

+ ( #3 $ (

 (#$ ( #

 # ?  

  / D  # /  ($ 

(# +   

/ ( #  (#

na otvoreno.


20. travnja 2018.

Poljodjelstvo 19

 

 

 

 +* 1

W  

 Salate Zelje bijelo Zelje crveno

12 kn/kg

Salate

8-10 kn/kg

10 kn/kg

Rikula

0?EÂ&#x2026; " 

,"

<2Â&#x2026; " 

Mlada mrkva

5 kn/vezica

Matovilac

0Â&#x2026; " 

10 kn/kg

Blitva

5 kn/vezica

5 kn/vezica

Ĺ pinat

<2Â&#x2026; " 

Luk

6 kn/kg

Mrkva

8 kn/kg

Grah

20 kn/kg

4 !

40 kn/kg

Jaja

  ( ( &("(  ! @  ! %  (  kupuju i presadnice salata, kupusnja"&"%   5 (  "(  " kurenciju koja dolazi preko Drave,  8  G  ((   %  % % " &" (&    % 688 %7

Poriluk

6 kn/kg 5 kn/vezica

Mladi luk

Izmjenjuje se ponuda ovo   %!" ",   & mrkva. Naravno, razlika u cijeni  "  & &    &  !  ! ((& ! & !& ( &      !   % & &% @ 

15 kn/kg

Rotkvica Mrkva

 ! %  %1.2 kn

Zelje

5 kn/kg

Lovor

10 kn/vezica

Celer

15 kn/kg

Rabarbara

10 kn/vezica

X "

20 kn/kg

Ĺ paroge

10 kn/vezica

Mladi krumpir

8 kn/kg

Paprika

20 kn/kg

Ĺ paroge

/"%

20 kn/kg

/"%

20 kn/kg

Krastavci

15 kn/kg

Paprika

25 kn/kg

10 kn/kg

Krastavci

15 kn/kg

Mladi krumpir Krumpir

2.5-3 kn/kg

10 kn/vezica

Cikla

5 kn/kg

20 kn/kg

Grah

25 kn/kg

10 kn/kg

Orasi

75 kn/kg

F 

10 kn/kg

Jagode

25 kn/kg

; 

25 kn/kg

"

10 kn/kg

Jagode

30 kn/kg

F 

12 kn/kg

, % 

0.7 kn

Presadnice

0.7-5 kn

, % % 

5 kn

Pelargonije

7 kn

F ! "

 !

cijena pala

cijena rasla

cijena ista

 * !"5  5 45#5 "#$% 

&'( , radno vrijeme E?<1<^?<3& (E?<1  E?3@ :^:?E2< "#)% * radnim danom 0-24 sata. tel. 098/814-114, nedjeljom i prazni ^#0?#116, 7

!+% * svakim danom 0-24 sata na tel. 863-110 ,$% &'( -&(*. radi 7 - 14.30 & ($?<1 $?3Â&#x152; &'( -( *. radi od 8-18 & (E?<1 E?3 ^#0?#11

3! (  ( , 

= +  / 

  / ( (%#  (# (%#  

(# % 

( / F ((#

 +  ,  (# #  ((  % %

(# F ( 

( %###

+ /#  (%# 

D  ( / 

)  ( ( /

 ( + ( /# (#  (#3  (# / = ( /

 +   

 # / 3

%  

 

#

 (# O]/ 4 "P FD  /

]"

/ #  ( 

OBA5$ :7SS=$ *7=$ *C=P 

 #  / 

 #/ 

(# ( + % % ( /D

 C D#$ 3 

( ( (#

/ / 

# ( /D (#% ( +# 

 $ 3  ( 

F   trebno je prepoznati i prihva-

 #   

#  

# D # % ( / (%# 

# 9    ]+ 

  (" ( 

 + #(  /

%# 

% 

%D (

/+%   + ]"

% ( ] #"   + ( %

+ ( ( (9 $ % + ( ( 

 ( 3  + % (

/ (%# (

 ( /D  

) 

 % ]+   (" D ( # (

 

/   /#

  % ( % ( ] #  % $

(   ( 

# ( ( $ (# # #$ (#D

 #   $ /# ( " ( /   #

 #(

#

 (# / 

C D#$  / /(%#  ( ( # / + ( ( (9 $ (  (

#  #3#

 + / % D

/# # %  %   F

 ((# + /   ( (  

/ (# + /

3 #  ##

7 /  /

  (  ( 

  3 ( / 

   ## (

/ (%# ##

(  # ( # > @  /# 

 ]+   ("

AMBULANTA ZA MALEradnim danom od 8-18 sati, subotom 7-12 sati i nedjeljom od 8-9 sati tel: 390-859

  radno vrijeme od 7 do 14 sati, tel. 390-896  !"#$%"#"

&' ()*

'' +), radnim danom od 7 do 9 sati i od 13 do 14 sati

/1 2 47 7

(DDD)

> 5 /::: 1

 C  ! 

Ä&#x152;AKOVEC

# ( ] ,:7SS= % " / # # #> A % % 

 / ]+  

 (" % + ( (3 #

(    ! =   O ##$ $ (#D$

$ P 5 

O( 

  %

 / P F (

+ 

) 

D 

 /

 O( % / /# P =  

]+  ( "

3 (  % (# # (#(#

% ( / (%# (

  % #%  #

 # 

 / 

 C D#$ 3  (

%# (%# ( 

 / # 

] (" + 

 ( (#+ # #

 #/ D # % ( J/#   + #( 

 / ( %# # D

(%# (

  

/ / 

dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija, (+ !"#=%"=

 4 4 radno vrijeme od 7 do 15 sati, subotom od 7 do 12 sati > $?%"= ,+@ !"#=%"C=

MURSKO SREDIĹ Ä&#x2020;E ,@> & ,> >)

+'

radnim danom od 7 do 8 sati > ="$%?=?  !"#=%"C$

GORNJI MIHALJEVEC I Ĺ TRIGOVA tel. 899-101  !"#=%"C    radnim danom od 7 do 9 sati


20

Moj vrt

VAÅ VRT

20. travnja 2018.

 

 

 

Ako neÅ¡to volimo, .9 $&Â&#x201A;

BERNARDIN VRT

PIÅ E: BERNARDA OREHOVEC

5  ! ! 

D%3 w  C ( ( %( 

 ?  6 #no ili oholo? 5#  ((  ((

=  ) / ( $ $

 $ #$ $

 % (   #

fosilnih goriva mi volimo = # 7

=  (# (

3  3  ' (

 6  ( (#( 

 (  % 

'  (  ( %/  /% D##

#%# + $ ##

 / % ( =  ( ( /% D# $

( $   # 

F    (

 3 O 3

 + P /#(

'$ /#(  (  D JD# (

( #$ +

O ( # 3 P$ #$ 

3 $  %/

I svi imamo svoje mjesto   

? 

6   (( $

+  (( 

F (( #/ 6$

#/ / $ /  $

#/ + ( /($ #/ 3 

(# # ( ( 

   ( 3

( O( $ + $

% ^  #( (# 3P

L / 6( +   

 6  + 

L / +  

+ +  L / 3 +

+ #(

6 #  

 ( %/ 

(# (  + #

( ( D  

 O/ (P ( %

 ( 

9  

+(#(

 (   # # 3 #% 3 #  

 + ( #%# 

   

( 7 

  #  

 #3  % (  

 $    +#$  ( ( # # (

  ( ( 7

(   ( %  (% S %#(

 / 

 + 

( +   ( / 

=  /   ( ( H 

 3 ( 

3 7 # +

 +

(# %( _ 3   (# #

(  Â&#x2039;# #3Â&#x152; F3 %> R#+> N 

#+  #!

=/ )

/ +$ / $

3 # #> 6 

 / ) 

## #/ 

 (  #  (

 %   # #(# ( # ( Â&#x2039; (  +Â&#x152;$

  # 

 # ( / % $ 

+ /  (

# Â&#x2039; % Â&#x152;  % #/#

=3 '  # C D# ( $

 $ ( % 

AD ( _ (

3 ) $  $

( $ (  

 

6 6( =  '% 

  7  

3 F ( (#

 3 = 

/ #3 = + /( #( (

+ / 

7 

 # 

 3 % 3 

@ / ( + (

#+$ #+ # (

 / $ 3 

  B  # = # 6 6( ( / B6N}

? % #  

 #/ /% D

% # 7  

(  D 

  % $ /

  /  

 ( /% 

= #  (# 

(  + %

 # ((  (

 / * (# #

% (   

 +# (# /# ? ( $ D#$ %D % #( (

  (  # ( 

+#> ? ( ( # 

(  + 

 #  # ( 

/##  > _

 (#   3

 ( > J#4 A 

 # ( / "  & # 

% ## (#  # /#$ # / $

 C (  (% #

# /  (3  C (  (% ##

# ## % %#

(   (#=   ( ( 3 %

 ( /#

/  '  (  % # + (#

6 #3  3 C (  (% # #

(#  # % (

+ + 5( %$

 + # ( ( 

(% # %

# # (  

( (  ( # / +3 / ' /

 % %

 # + 

9+  

   ( 9

 # 

#%%

3 3  ( 

/%  %

7 ( 3 ( $ (

 (# (# 

 F % ( +

+  

 + % %#

/ #

 53 % %+  /  %(

%  3( %/   (# + (  B/ (  + + #   

/

#( (  

% / ( +  

 %

20. travnja - Nepovoljno vrijeme za rad s biljkama zbog perigeja G("  & " &(  

&! %     (   

21. travnja - Dan cvijeta @   02<&  % % % &" &    % %  "  

556 78  9; .< 9= . > &-'( ( 6 O<0   " &<^    23. travnja - Dan lista &  ( <2<E 24. travnja - Dan ploda 1#10 (  &    (("

 25. travnja - Dan ploda 4 "  & (   ( "   !

5=6 7>( 9; .< 9= .>( -'(  6 , % &( " & ! "%   & & . "  " 02$    

VRTLARICA U VRTU OBITELJI Herman iz Belice

     #  9 (+  (

#  #  ##   # #

5( ( $ % $  

  ## $ (  

(+ 9 $  (#( (   /$

 #   (# 

 /  3# (

( ( 

  9  / 

( 3 ( # (  ( 

F (%# ( / %

 ( #  (   ((# #

L $ # # @ %# : N # / 

    $   #3 

#  ( 

F (%# ( ( (# 

( $ #$   @ %  (

( /  +  

/ ( ($ 5  O  "   O6( 6#% P & & !


20. travnja 2018.

Otvoreni stupci 21

 

 

 

6D\%~]D/ %3DW'\6/ &\ 63DW]\ <9.7 /-'89&&:; . $69 &7 W45

 ] 2$(9 %.'3? : 9(. F? QHHHH -

#   5

7 /&89&&:; . : .: HQHÂ&#x192;Â&#x20AC;FÂ&#x20AC;<_H^ 

)@ )*

!" 

#1 #5 

# # *    >

Â&#x20AC;  # ,   / $ [  < C  , 5( 6 

# 6 3( 3# 

  ; 3# +

 3% 9 / % /

A#  ## 

# (

 ( 

 / (

 : ( $  D#  /

+  D# (

# C D# (# 3##

 ( ( # (

 F %  % ( % /

 # $ ! @ 

?  #/  (

B _# / 5<, A $

 (  ($ J4 J #/  (

)# ) 3 / 5<,

< % C C# / B

5< H #/  (

6 : H# F %  / /  %

% % # C D#  ( ` 

C% #/  (

9 ( =( / 5< H ( (  (

H  ( +

 # %  #%% ( % / ' (# +!

R# < / 5<, C A#+ #/  (

C _ ( (  ($ C( :3 / 5< H #/  ( 9

=% $ A < % / B

5< H #/  (

* 5 7 ( C / 5<, L #/

mentorstvo Marijane Mar ! %  % " !    O( P

! # )*

$ Â #  W  ( # ,"   % "    ! "     % "   1^1E  8 % 8 

" %;  4 %  !

  OW & " %1 & G &  1  %  8  %?@ & . "  G >  %& " : &  :    %  ( , 67

   )* K  *  = ! 56= 

,     ( = " ! 4 %  + O & " % :   &  % G G, & . %  " 5" % % #   =@D 4 %  9? %  %  ( %&  #  !  % +  O  " !     +  

 # *1 J  = ! 

5" %+ O  %G G,  "      %9 !&  

 % &    & " %  " !9"& !&  

+! )* 1

    . / $ '/ Â&#x20AC; 1 , " . !  $  " F 6 3#  3 ` (  $

(  %

/$ $ ( $ ( 

( % (# (# # */ _

A ( / H F  # # %  

/ =# : 

(  ($ #

 %  #%

 

+ R < $  

@ ' ) 

/   `

6$ # % 

 

C : (  ( F 

 # # ((# =# : $ @

  3 7% / ( #

+ / + / (

 %/ 

 ]@ ( #

(" (# ( 

 ; 3# ;

% 3 # 5 L   (#

( #

( #

J #+ : ( 

 # EE (#

 E  F   3 ## ;

  

9 @ ( #

( / 

;% _   8  . %@  %D . , 

'$ ` 6 C # # (# (# - F (#  4 : (  (  = L $ 6 ( ' A  < 5( % D 

# A+  C J  4 =3% OP

*( ( (# (# ( !

@#+ <$ 9 (

)$ )  ' 

 R < + F   3

%D ( (#

 %# (# /  (#

( #  

## (% + /% ( $  #

 / ( ( #% ( / 

  / #/ 

(  # 

+ 

/ %'  *      " ( (


22

Dobro je znati

20. travnja 2018.

ZZZPQRYLQHKU‡PDUNHWLQJ#PQRYLQHKU‡

Lesnina Varaždin

Slavimo

13.

KREIRAJMO DOM ZAJEDNO

n š j i icu d o g Lesnine Čakovec petak

20l04

subota 21l04

nedjelja 22l04

POPUST

15%

na asortiman namještaja*

*Vrijedi u centru Varaždin, za sve vrste plaćanja i samo za nove ugovore. Ne vrijedi za proizvode u akciji. Vrijedi za naručivanje i odabir materijala, elemenata ili sastava po želji. Popust ne vrijedi za: Alples, Optimo, Hespo, Beldomo, bijelu tehniku i kućanske aparate. Popusti se ne mogu zbrajati.

TROSJED S RELAKS FUNKCIJOM

RELAKS FUNKCIJA

7.49900

ŠTEDITE

4.999,00 33% kn

Sjedeća garnitura 3R+2

Sjedeća garnitura Rimini 3R+2, boja: smeđa, sjedište i naslon u koži, korpus izgled kože, trosjed s relaks funkcijom dim.: 198x95x99 cm, dvosjed: 149x95x99 cm. Fotelja Rimini s relaks funkcijom dim.: 94x95x99 cm, 2.499,00 kn 1.999,00 kn. (14910001/02-03)

PROIZVODI OPREME ZA DOM DOSTUPNI SAMO U LESNINI VARAŽDIN *ne vrijedi na proizvode u akciji i već snižene proizvode. Vrijedi samo u Lesnini Varaždin.

POPUST

POPUST

POPUST

POPUST

NA BABY PROGRAM I ROŠTILJE*

NA PROIZVODE BUTIKA I TEKSTILA*

NA RASVJETU I ZAVJESE*

NA TEPIHE*

15% 20% 25% 30% Prodajni centar VARAŽDIN, Gospodarska 37, radno vrijeme: petak 20., subota 21. i nedjelja 22.04.2018.: od 09:00-20:00

*Vrijedi u centru Varaždin, za sve vrste plaćanja i samo za nove ugovore. Ne vrijedi za proizvode u akciji te za proizvode označene kao “trajno niska cijena”. Proizvodi označeni kao trajno niska cijena neće mijenjati cijenu do 30.06.2018. Vrijedi za naručivanje i odabir materijala, elemenata ili sastava po želji. Popust ne vrijedi za: Alples, Optimo, Hespo, Meblo, bijelu tehniku, kućanske aparate i Stokke. Popusti se ne mogu zbrajati. Popusti vrijede od 05.04. do 08.04.2018. Cijene u su u kunama i vrijede za sve vrste plaćanja od 20.04. do 22.04.2018., odnosno do rasprodaje zaliha.

24h WEBSHOP

WWW.XXXLESNINA.HR

PRATITE NAS NA YOUTUBE, FACEBOOK, INSTAGRAM, PINTEREST I GOOGLE.


20. travnja 2018.

Dobro je znati 23

ZZZPQRYLQHKUÂ&#x2021;PDUNHWLQJ#PQRYLQHKUÂ&#x2021;

! 45 "5+ #

2)7$/02/2Ă&#x2022;.$32/,./,1,.$

Ove godine slavimo srebrni !  

Ä&#x152;AKOVEC, RuÄ&#x2018;era BoĹĄkoviÄ&#x2021;a 1 I. KAT, tel. 040 391 240

Izbjegnite guĹžve i liste Ä?ekanja, pregledajte svoje oÄ?i sada!

NOVO! NOVO! NOVO! dr. spec. oftamologije Dragutin Turk dr. spec. oftamologije Jadranka HraniloviÄ&#x2021;

U specijaliziranoj oftalmoloĹĄkoj ordinaciji vrĹĄimo kompletan oftalmoloĹĄki pregled Cijena pregleda: 200 kuna Dogovorite i manje zahvate na oku. Radno vrijeme: ponedjeljak, srijeda i petak od 13-19 sati utorak i Ä?etvrtak od 8 -14 sati ," ;;& , %&  !   H  Z   !  . %    O 

 #   

%  (#( (

(# / =  ? (% ` , ) (# ` $ 

 ( ? ( % 

q# L F (# @ 3#

 ( (# ( #

(# C D# (%  #, $  + ,

(  C D# (

3# 5 %  #

( %/  4 (

H( C D# ($ % #

(#+#  /% +

' % + _ + # /#

C D# $ / * 

*$  F %

 / ( 3#

OLC5P

.

poduzetnitva, obrta i OPG-ova â&#x20AC;&#x153;Moja poduzetna Hrvatskaâ&#x20AC;?

R

Ä&#x152;AK OVE C

EP U LI

-O V A

B K SV

IO

P

5.

G

E, IB N JA

REP

2018

G TR

5. SVIBNJA 2018.

,O

UBL IK

ST I

VA

L

P

O

D

U ZE

TN

IĹ TV A

E

FE

TRG

3 $ /  ( , A# C D# (

3# C 9 6  ( , 4 (  ( 

  3# ##

 ( % ## +

C D# $ + /$ , ($ #/  +

 / %( (,# ,

 $  3# C

=( A %D ( , ( A# C , D# ( 3#  (

 3 #  K  #

S # / ## # # H#

 #  9  (

  % 

( (% #  #

R TA

A ( + 3, #  ? ( % F

(#+# ;  # H#

 %/ #  , (

( + # , /  (

( + 

( + : ( ( 

+  ? ( %  G,   (  ?% + 

6 # A+  ,

MoguÄ&#x2021;nost sistemastkih pregleda vida za tvrtke.

B

OvogodiĹĄnja proslava Dana 3#  ( # /#

( + % #+ , E %, ( C D# (

3# $ ( ( %

% #( C D# , ( 3# # ((# 

 /% / ( F , + /  +

 3#$ C D# # , + D  (#( 9

/ ## % D , / ( ,  (# ( ( #

 C D# # ?% +# 

 ( # C D# #$ , + (  (#( 3#,  B ( } 7G 

( ( #  3# 

% # / #/ #%$

 (/ %( ($ #, # D # G((

 #  5% + 3

@ 3#  (

 ;  E (+$

#/ / ( 3  

( +  (

(# L  % 

( 

 $ + /, #$ ( #$ /+,## 

 % $  ( , ( # $  % 

(  D# ( %, (  #/ #

%ULOMDQW


24

Mozaik

 

 

 

20. travnja 2018.

MESAP LIBAR   +  

 0 * 

Mirjana Mikolaj: Iz knjiga crpe znanja i mnogi '  ! +< 9 & (%nosti otvaranja sajma podsjetio je kako je deset godina MESAP Libar posjetilo goto _H ( $('.' ^Â ( /'-

osnovnoĹĄkolske i srednjoĹĄkolske dobi. Osim &'? ( 6 $$. &,9%

opismenjavanje ĹĄkolske populacije

OsnovnoĹĄkolci vole i povijesne knjige ' / 

 # 9 #

( 3# # (  

 (# /3 ( ( ( #/ ( # (  (

=( + (  (

+, %, %& " %:( D? ! & !  

( ##  9$

 D $ (#

 / /3+  # 4 # # % 

B$  #+ 

_  

 B =( 

/ = $ #  +

/ # 5< 9  , 9 

 ( % ?

 ( ( %D

  % ( 3 'D  % 6  [ : , 6# 

5 +  (#

 % '  +

/

45 ! # " 

?+@  (& ( % "" ? " &%  +  %

PiĹĄe: / Foto: Zlatko Vrzan

' $  (

4 ( ( % # 9 # #%( + 

/ # ( (

/ #  ( $ + / $  

( # # $ +  ( % /

+ 53 (  # ( / % # %# (

+% # #$

4  $

#,  $

%/+ ( # 

  = % (#

 #  CNA7=, # 9 # ##

((% %  3 /  (#

($ ( # (#$ / ( /3+ (   / : ( $ A  CD ( 

H /   Â?@C=Â&#x2018;G>>'G8 ! ( %

Suvremene tehnologije ĹĄkolarcima ( (9$%&' C C / A   # #%

CBA A  OC

4  A  P

5 % # #% (# (  #/ (

  

 ## 4 $ +  (

( , F# ( ( #

 # #% #  # % # #/(

 

  

 / (% (#(

# #  4 ' (#  ( %

_" % !  " %D? !     

( #  4 (

)  + 

  G $ 

( ( #  /

 # F #%

( % +

( (# #

  ' # # 

# ( # 'BS, F/ (  

E  A# D# (

+  

 J D

 3#  /#  ( + 4 ( ( B'

( # ( ( # 

 

%#$ D % #/ ( ' (

 + )  # 

 +$ + # D   % 

( (# , /

 C Koliko je bitna infor 

' Â&#x201E; A#  % (# ( 

 (# ( % % A $

  + #    %#

# # B' (  + A

  #  #( ( # F( + / # % 

  + %#   + /

%    +

 (# # 7 

+ / ( #$

 +  / / % 1!  $   ' , J ( #

) ( G

( ( #/+#$ % 

  ( # ##

  B  

( F  C# C #

#( ( #( #+

 #  

A C  (%  % # #  ?

(   #/# % # #

 ( (# #% C 

   3 

+ ( 

Predsta pobjedn Grad Prelog pokazao se uspjeĹĄnim do9&9 '6 '/& |(. .6&;

9 K9': 5 /& & $nicu Doma kulture predstavilo se ukupno FH .&<9'&%; /6 /

 -'. K9' ( K9skog folklornog druĹĄtva i kulturnog druĹĄ VK9'W *'.'& PiĹĄe: Benjamin Bauer, / Foto: Studio VIPRO 5  E (+ = % + ` (# /

 C D# $

/ )7C,# @#%  )7C, 

 # 3 #

@# ## % 

= % A (#

 # / %  = % R#+ )  3#

C =( A ( 

+#  

3#( 3 # ((# B%

J#3 O/  P$

L + J O%# 

 P$ A 9 $

O 4  (  %P$

 (# / (%

/+ # +# 9+ ( % 

 ]L%  "$ # /D # )@, < / H$  #  ( C D#  3

` (#

(

/

 # =/# 

 (+ # 6

 E K (+ 6(

 3(

$ # ( +(# #$ % 

# %/+  

   (# ) (

JoĹĄ jedan uspjeĹĄan kazaliĹĄni maraton Predsjednica Odbora !  C    istaknula kako je KAM-a

  (    & & ( & &(( H (  CF55 & F5O;"&F5OF! ,( %&O OGOG 4 %& F5O OF %&F5O

   ! & F55 "  ! &F5OF + %& FO D% 4 %& F5O %& F55 O ! ;F %& O "  ! 4 %&F558  %4 %&F5OW! %&F5O  D & F! % F , F55>; %C  "     


20. travnja 2018.

Mozaik 25

 

 

 

(  ,   % > "  Â? '

H _  Â? ' ! ( % 

( !  8 %

   Â?H(  '

adicionalno u Prelogu opet pokazale bogatstvo naĹĄe amaterske kazaliĹĄne scene

ava â&#x20AC;&#x153;Bog te nema radâ&#x20AC;? nik 24. Festivala KAM /' $/( W($] K9' &

/&' (97 W> 

&9 /] W !9&]? ( 9 / 99

/. &'6 .6&;

9 9.'

3 (# ## #%# 4 ($ +# ( # 3 (# ## #%# +#

3# 9% / +  ( ( ( 

 ( % 

 ( +  # 

F# ( ($ 

(#  = ` (

)7C /  $ +

(# ( # / +#

  ( # 9% + # # 3# C =( $

# ## 3#(% 3 

 ( 5+ /

 C D# 

C : 3 '# + %#

, Â? '! (  &O 

"FD (! (  %   7( 6 / ### % = % % 

# #%  # F/ %# J AD # #3 # ##  (- +# (#$ % ( ]' Â&#x17D;"$ # /D #

 /

## ,# - (# (  / +# SN?7C, @ (% (#

, Â?HO 'F55Â?8  %'    _ ! < +

 ( @ L# #+  %  % ( 

 ($ 3  /

 # %# / + $  /% (%  (#% 

< A +/   C D# ( 3#   

/

 $  3# /#

` ( /  (

]? @#"$ # /D #

)FF 6 ( C D# $ D / H

W"'&] |& 

9&' .K&

&'.' . =(  (# 

 %  # @# 5  ( " 

@7@7 9+ #

#% / # #

C L( / #%# "3 %& ` #

 ( ]L%  

"$ # /D # )@,

< / H =  L  ## + ( 

3 ( #% / #%#

# R/ C #

 ( ]L%  

"$ # /D # )@,

< / H 9+ # ( 

#%  L (# 6 / #%#

A # (

]?+  "$ #

/D # )FF A (% 9  

9+ 3 /

# # @ # L##

/ (# ]L% 

 "$ # /D #

)@, < / H$ +  ( ( D /

# # ( ]L%

  "$ (

#  ( ) (

Ĺ tebih.


26

Život

 

 

 

VOLIM

JERâ&#x20AC;Ś

20. travnja 2018.

! 8+ Y4 %  

_61^7+ 61$7H" % (  ^ 

 !6:17 _! 61#7 , !( ! 1 

!" %+ O!   !D

TRGOVINA METSS 207 MIHOVLJAN

 $ ( "    = # # C , D# (

 

( # C (( , K # C #

B @ / C 

B   

 ( $ % #

3

?# ( %D$

  

#+ 

 ( 9 

4  # ?# 6 /, # 4 ( ( (, # A < 

OLC5$ 4! ?6P

6:27F61^7;  O ( =  ^ + ! =Â&#x2020;   3  # 1 Â&#x2020;

kupona skupi i naoÄ?ale poku p

Ime i prezime: Adresa:

Broj telefona:

NAKLADNIK CN@B7 956B9N 

H $ ) '( 5BL! K;QKK

 ! \,$

4Â&#x201A;! \Q,E$

! 

 ! 

# # 45@

 + >*# 

i

JOKER KUPON    (! QH "? " Q&  9   4 %&F@ 1 /   1##<1

O 6::7(6:17O H( ( O  : + > 6:7

$;  (+ # # # ( , #  # H$ ) 

'( O #( 

  " L P ( ( , 9  % , % %  "' #, (#  #& #

#  #

B # # 6( % D#,  # (# ( 5

L $  , ( #  (

 E =( $ +,

( (# # % 

 #$ + (# 

# +# #

 #  + 

@3 ,#$ 

//  $ ,  (   # 

# A# #

  3  

/ "? %  

, ' # (# 

#&  (# C D# , ( $ ) '(

$ H A % +

K +# # "C , D# ( & K

travnja OP

GLAVNI UREDNIK: @ ? O! #  PÂ&#x2020; NOVINARI I SURADNICI: L3 C ,5 O! +/  P$ _( <#, O! ((# P$ J+ J O! +  P$ @ 6 O! %P$ A : O! ( K %P$ A 5+ O! (+%P$ 6( 6#%  O! ( P$ ' 5 Â&#x2020; FOTOGRAF: ? 6 / O! / /  PÂ&#x2020;

Marketing i prodaja oglasnog prostora: !  % C ) O+! QE $ !  P$ 9  < 

O+! QK K;K $ ! (  P$ A 3 ? O+! QE $ ! ( //  PÂ&#x2020; ( "     > @ @ + O+! QK K;K $ ! %( $  PÂ&#x2020; GRAFIKA: C * $ 7 = Â&#x2020; UPRAVA: '( 9$ @ : Â&#x2020; TISAK: 9 ( $ J $ ? 7 Web portal:  Â&#x2020; ? 

  > C # ( 9 Â&#x2020; ) "  @> # ( 

B > =  + ?% + $ IBAN: :JEEQEE$ AÂ&#x17D;B`'! =L?*:JÂ?$ >4 


MODNA REVIJA Fashion Sound.hr okupila domaÄ&#x2021;e dizajnere U MALOM MIHALJEVCU zavrĹĄili 3. Dani humora ATOMSKO SKLONIĹ TE nakon Ä?etvrtine stoljeÄ&#x2021;a ponovno u MeÄ&#x2018;imurju

Dijana Balog prva MeÄ&#x2018;imurka na prestiĹžnom natjecanju ljepote + $ & (( 5&( @( $/( &(

$(& 9$%& 9/-&( (( !'& >. 

+6& ' $( &'-&'9 9/&' (' 96

'6 &'/(; /&: /& ' 9K FH ;(;

.'$-? (' (( .&'? (/%&(? &&' '6&

$ F^: &' &9 $'&( & @('

.'? /' && : 2/? ,7 . &3


2

media

20. travnja 2018.

 

 

 

kamo za vikend vikend vodiÄ? petak,

NOÄ&#x2020; KNJIGE 2018., ponedjeljak, 23. travnja

20. travnja Ä&#x152;AKOVEC

KnjiĹžnice u Ä&#x152;akovcu, Prelogu i Murskom SrediĹĄÄ&#x2021;u pozivaju na izloĹžbe, predavanja, knjiĹževne veÄ?eri i glazbu

 !.8 G

 8 19:00 predstavljanje zbirke pjesama â&#x20AC;&#x153;Moja radost neprolaznaâ&#x20AC;? Danijela Kralja

subota, 21. travnja Ä&#x152;AKOVEC  ('! (8 21:00 Lika Kolorado I7' ( 21:00 TS Like

STRAHONINEC ! &J8 18:00 Susret mladih vokalnih skupina i zborova

SELNICA K ( 19:00 predstavljanje knjige '" * autora Ignaca Ĺ ardija

DUNJKOVEC  & <^922?<3922 ( " radova 5  O %

MESAP NEDELIĹ Ä&#x2020;E - OBALA RIJEKE DRAVE <2922> "

ZAGREB '" >"(Ä&#x201C;J 10:30 Manifestacija '4 * H (

(! ( Frizura & kultura  !1< <E922  ( .Y â&#x20AC;&#x153;Kad jednomâ&#x20AC;Śâ&#x20AC;? autorice Nives Kocijan

nedjelja,

%  B/3+ ( # (# ( F #% 3 

=  (  "J+& F #% "CBA,C

4  A & 9 % # ( + 

3 (#( ( C J  @#+ C * (# ( % ( #

 4 ( $ # (# 

 % ( # # Ä&#x152;akove se pita: â&#x20AC;&#x153;Kaj buĹĄ ( % 6 / 

STEM? ( O P = % # 3 Â&#x20AC;9- % + 7# @  

 L # ' O\ ? (Â&#x20AC; H  #

% P$ C )#;!  /3+

 O% P$

") +# A'NC> B/3L ) 3

+ # ( 

O+( % P$

# (  !+

Ulaz na sva C 6 % HdogaÄ&#x2018;anja u NoÄ&#x2021;i + O  )3

knjige je besplatan # P J  3+ C O

 (# #

+#+ P #  # "A'NC

#& J 

SrediĹĄÄ&#x2021;e i  # SiniĹĄa Golub  !+ %##

# %  nagovaraju na odvaĹžnost % ( ( / (

A *#+$ / D# ( /  

#+($ +# ( 

#  #( (! 9% 3(

J  #(# /   

(# *#+ ( ( 3

  %  

 (  # 9

 # @  7( F D# # +  EQ

" #   $% #    ( 

& ' '%# ( 4% 4( #( = % 

9 %  %/ 

 + ( $ + / / #

  (  ( $ +   

 %   (  ( %$ #/

(# # ( % 

 ( (

#  #3 #/ %# 

 

p

STRAHONINEC, subota, 21. travnja, 18 sati

L%MM)! 5M9Q6 '%  putevimaâ&#x20AC;? ?  * &%/ $ % 

Vatrogasni dom <:922?<E922 ( " radova 5  O %

 9 % 3 

( # S # / ## # Â&#x20AC;J# Â&#x20AC;

# C# ( A # # Q ($

 % + (%#

   = % 

 + ( ( % $ % # 3(   

4% G / 

   % +  )  C # # 

   # ' ( #/$ A` +##( % A# (

 %  3 ( ( ( ( 

# #+  ( 

/+

(rr)

"Moja radost neprolazna" Danijela Kralja 5 %   4 %  12 " <3(   ( ma "Moja radost neprolazna" autora Danijela Kralja. O knjizi   . %8, + , U glazbenom dijelu programa sudjeluje grupa Boemikon. Da F >%&  " " % !  (      ( &  ( "  O  objavio tri zbirke pjesama: â&#x20AC;&#x153;Put ( & *&' lutanjaâ&#x20AC;? i â&#x20AC;&#x153;Vrijeme za snoveâ&#x20AC;?. Dobitnik je 2. nagrade â&#x20AC;&#x153;Gora *122: 

 "  !/ ( C 67

UDRUGA ŽENA DUNJKOVEC

U Prelogu SF i buduÄ&#x2021;nost knjige )3  * 

= %   9 % (  ]L##( % "

?+% / /

(

 % + / ( 

 %/ 

( $ 9 % #

= %#    

' (  (  

 ##  $

/3+ /$ / 3

 %/ # ## # 3$

 D # ( #

#  

% _ 

 /

 ( -

PREDSTAVLJANJE ZBIRKE PJESAMA Danijela Kralja

IzloĹžba ruÄ?nih radova

)&  '$  * &   + #$#  # */'/0!

5 O % ( "    ( 1< 5&   <^ vatrogasnog doma u Dunjkovcu. +   u subotu 21. travnja od 16 do 19 &  11 <:<E, Y%  ! 67

KRALJEV VRT, utorak, 24. travnja, 9 - 18 sati

Susret mladih vokalnih Dan otvorenih vrata Memorijalne zbirke Ladislava Kralja MeÄ&#x2018;imurca skupina i zborova

22. travnja

DUNJKOVEC

    !

1 '&1  $ &' $  +

, " ( % poziva sve poklonike zborskog pjevanja i druge zainteresirane   (  se u subotu 21. travnja u crkvi

 ,%  % " <E sreta svi su pozvani na domjenak   O ! doma. 6& 7

Dan otvorenih vrata Memorijalne zbirke Ladislava F  %  F   u utorak 24. travnja 2018. Na (   !  skog slikara prve polovice 20. F & pretvorena u muzejsku zbir &  " &   "   !&  ( mljeni slikarski pribori i ĹĄtafelaji    !   (! ,  usto imati priliku odsluĹĄati

    > F %  %@ 8  9 

predavanje u prijepodnevnim <2:2  davanje u poslijepodnevnom  <^


20. travnja 2018.

media

 

 

 

3

najavite dogaÄ&#x2018;aj na vikend@mnovine.hr TREÄ&#x2020;A MEDIJSKA NOÄ&#x2020; u predvorju sportske dvorane Graditeljske ĹĄkole, petak, 27. travnja, 20 sati

Svjetlosno-glazbena igra s alufolijama, biljkama, elektronikom... )&5  647 689;7

ZAGREBU, subota, 21. travnja, salon Mandala - frizura i kultura, 18 sati

IzloĹžba fotograďŹ ja Nives Kocijan 5 ( 1< ? G OG>G?_ Â&#x17E; 

H ( (.Y  Â?F Â&#x;' ?   % F%? G % ;? ! 4 % "

"   " .?   _Y  " ( 12<2  4%  _ ( 4 %_ (/ O   ! $2%   (.Y   ( 5 ( " 9

'  ! ? & " & !!?   *,  %?( .Y  "&(" (  ? %     !    ? ""   %  ? " ,"   "

" &  G  ! (" ! & ! (!  ? ( ( % 

U SELNICI predstavljanje knjige autora Ignaca Ĺ ardija

â&#x20AC;&#x153;JapiÄ?in Hroumâ&#x20AC;?

   ? +% D '" * &  5 (  ? W  ? 5 ( 1<   F5O( "  <3  ? % ! %  67

p

Medijski tehniÄ?ari pripremaju performans plesa â&#x20AC;&#x153;Alu-Danceâ&#x20AC;?, 3D projection mapping, iluziju zrcala, Ĺžestok performans â&#x20AC;&#x153;Glitch Gartenâ&#x20AC;?, umjetniÄ?ke instalacije i druga medijsko,!!  ! 5" % ? umjetniÄ?ka iznenaÄ&#x2018;enja   ;  !  (  % uz glazbu DJ Myraka 4 %  &   !? . "   & " @ Q  Q@ ? Q.Q! "  "    " "  ( .

  "  q (  5   ? Y &&  Y    .     ? '- > (    "   

 &Z  I8 "+   ? <022D  " % , '( [     ?F 8 ?   H ; ! & !   "&     %& .( . F  =O5 . % > (  !  ? ?H      "  % 

 "% (   " @    ?

" % % ? ! " %?  5     

! &   +  .  "" ( %  " %?   (  @  Suglasje medijskih        "   tehniÄ?ara i poezije ! "   "  ?

 "  &  Y #- & 

 GÄ&#x201C; Â +  >&\6!- >&J'.> Ä&#x201C; & (     @  

J[ >- [ ?@" ( ? !   ?   % D ? " ! ( 5   (   ( 5" %   :O %&  "

!  ! 'G ?O% * " %   " ?  &   (     "      !      

  @  . %=F " F  " % ?  &" !     (G    "  &  O ;  ! &   ? &1$  !  /& '' $   " %  $ $  

  

PHOTO CITY â&#x20AC;&#x201C; izloĹžba fotograďŹ ja Stanislava Novaka .Y  ?  /  ?  (     

ponedjeljak, 23. travnja Ä&#x152;AKOVEC Dvorana Scheier <$922 " %  " !.8G

 <3922F  ('! (8 12922, ' !*

 (@ F  

Ä&#x152;AKOVEC T"$ *8U (W

X <E9:2  ( 'F( ! @=A 12922F  / %O (  1<9:2G5O+O=@=F@+8

MURSKO SREDIĹ Ä&#x2020;E T"$ - (  <3922      ! ; ( '  *

PRELOG Â&#x161;F +;= F %"% <E922@ 67 GDG 8=+/ FG ,5 @>8+ G? ("  "  '," % ' O8?_%, 

utorak, 24. travnja

MUZEJ MEÄ?IMURJA Ä&#x152;AKOVEC, od 4. do 21. svibnja

," (6#Â&#x153;1<7

   4 % "  .. %9 (%?( 

mjeseÄ?ni vodiÄ?

Ä&#x152;AKOVEC

     % + ( , X)   H ( % ' 2"3  *  44/' / 

SKULPTURA OD Ĺ IBICA Tomislava Horvata na izloĹžbi Pro Futura 12

â&#x20AC;&#x153;OÄ?ajnikâ&#x20AC;? u Istarskoj sabornici F %@ C ,   ;  4 %     ?  '"* 0#222!(%5  ( !0^ ? ,_ <1 , " '"*   ! & (  <3 0 ( +(% , " 

?  '"* ?   ? !   &   " " " (  ? %  ?

( (   &.    ((  !00 ? "  %!(%@ C 6 &7

E922O   ( > F % 6/ ! $7 <<922O 

 "! 4 %

? " %   

PRELOG T"$ *8Ä&#x201C; 8 $ (   <E9:2/F= + Â&#x203A;@GO? (Y . " F/=D++/+DGF9 @ & _(  ? 

Najavite dogaÄ&#x2018;aj! Sve informacije ĹĄaljite na e-mail: vikend@mnovine.hr


4

media

20. travnja 2018.

 

 

 

ZAVRĹ ILI 3. DANI HUMORA u Malom Mihaljevcu

+$>?@?A C &C/$ *  # * % *

 +<<= # 5 (+ '  '& 2'  5 /3

*  $  # ' $ &$ /

Nasmijali se do suza uz predstavu, skeÄ? i nastupe poznatih komiÄ?ara PiĹĄe: Sanja Heric

KomiÄ?ari iz Studija smijeha Vlatka Mifka, Miranda LonÄ?ar, Ante Travizija i Tihomir F/ + (  + 

Paravina u nastupu su se dotakli aktualnih tema, + / (# # 

muĹĄko-Ĺženskih odnosa, kao i nezaobilaznih   @

# # hrvatsko-srpskih i hrvatsko-slovenskih odnosa C C # # %/ F #% 3 C C  # (# ( F #%C C  $ 9),  @6@, C C  F  # %D / %  4 (

+ ( "@% / D#

#  3 & % (

/ 6  )$ ( F #% C C  $ =  L A (#

/ + ( #+#   ## ( 

7# % # + (% ( 

+ 6  ) A

( ( #/

/ (# "A 

3& # (# % 

)FF, @ # 3 * 

)  <  # +

(# (#  / A# ( 6 CG $

C R $ 7 ' / '  =  F

(## (# ( #

 $ #,3 (

($  /+/

(,( ((, ( (

( , L  /(

 ( #   #

 + # ? (

( #3$ + /+

 ( : 

   (#

+  / / 

  7

 # 5<, B * ) /D #

 ( 9 ( 

+ / (%  

 ( # 

  / ( , / 

 % A =( $

 ( F #% 3 

C C  

PRIÄ&#x152;A O SNJEGULJICI I 7 PATULJAKA na naÄ?in MAKAMUS-a

Kaos prije premijere u Murskom SrediĹĄÄ&#x2021;u PiĹĄe: Roberta RadoviÄ&#x2021; Foto: Denis PerÄ?iÄ&#x2021; "     &F ( 

    ! O (!5  & X   / ( % (   

" ,   (  (    ( !"     GFG5 ? ,  " "        ' ! *  ! "

&(& !&   "  'F  * C & %  (" ! '@ *&% GFG5    + ;" % -

 ' % % *  "  

 '  *& ( 'FÂ&#x;*  ! ;" % "    "% "&  (    " &  ;  ! &1   

 % 'F  * "  %$ &" "  (  "    &" ! 

    (   ! (" 

RazliÄ?iti karakteri odliÄ?ni u Kaosu ; " 

" %   !

&   "% 3 "@  " &!Y " ( 5 (

  ! / F %6 "%7&F ; (6!"%7& 6% %7& _ 6 > 7&+> (6%7& 

 '&'  GE+2 3 ' 997  '$ % #

* > + &    2 &$ D 5 $ # 3

6 %+7&+%6 %OÂ&#x153;  %7&8 F %6 %Â&#x153; 7&O@ % % !7& ( 6  %Â&#x153;,%7&F8 6! %7&_ 6% .7&= @ 6.> ÂĄ7&+( "6 !7& _ &+ 8!&FG!& & ! !&F " O ,6 %7 , "9+%&/ F %& &F; (& _ &+ 8!&FG!& & ! !& F "&O ,&F8 &  &_ & ( & +%&+8& O@ %&=@ 8 F % ?H %  C(! &   ( & (  %   & O  , " &=C @ @ .Y & ( F %&, @ %& _ &/ %,& ! 8 &  &G "G ; (? + ;" % ( GFG5  " ! &  %    %  "  &  F %& GFG5 ?

KUU ZASADBREG organizirala priredbu â&#x20AC;&#x153;Samo je nebo nama granicaâ&#x20AC;? za kolege iz Slovenije

%$ $ 9<'$  '    +<<=E 

Dobrovoljni prilog darovali Udruzi sindrom Down MĹ˝ KUU â&#x20AC;&#x153;Zasadbregâ&#x20AC;? bila je pro _O* *   (  â&#x20AC;&#x153;Samo je nebo nama granicaâ&#x20AC;? _O* * (  !%  4 !  F %&"H( & 

      

 %

 !       ! 

5 (    (% O   H( ,  & ("    "&    5    "  F55H(  ". % ( ! O(    priredbi donirao se Udruzi sinOP      ( ! &  6&.9O(7


20. travnja 2018.

media

 

 

 

5

MISS UNIVERSE HRVATSKA Dijana Balog prva MeÄ&#x2018;imurka na prestiĹžnom natjecanju ljepote

Od zahtjevnog posla medicinske sestre do modne piste!  O  (Y% (  %   % C    C  1< & !  !!5   @ ( %    C  ( 5 &! ! _ ,( % "   &   H (" !   6HD=7" ! G 

 12222 

PiĹĄe: Dora Vadlja Foto: Zlatko Vrzan

Miss Universe izbor je  ( 3 

 %$ (  ( @ ' # % 

 # / % (  

Â&#x17D;CN\BC* % $ %+ # # ( # /+ $

( $ %D$  

 F + 

 

# : ( # ,% C D# @ L%

 3  # ?% +# #

) +  #

 5 #

% 5(

 # ($ ( (

 / C(( F (

%  /

 $ 3 ( 

 (  +3$  #  

 ##

, 5 (

 E %$ 

Miss Uni ( # (

+ 4(rala pistom  # 

nosi. Ove sam % 

(   ( 

9  %( ( + (  (

(/ ( #  # #  , #  / C(( F (

: ( @ L%

p

Od malena sanjam o velikim pistama i modnim kreacijama!

PoĹžrtvovan karakter medicinske sestre @ ( 3 

    / $ # ( # 

  (  $ 

(   # + /+# #  

 ( ( ( 5 #

% ( +

( 3 + + (

# #  

Prvi put na Miss Universe Hrvatska predstavit Ä&#x2021;e nas prekrasna i empatiÄ?na medicinska sestra Dijana Balog iz PuĹĄÄ&#x2021;ina koja o pisti i natjecanjima u modnoj svijetu maĹĄta joĹĄ iz tinejdĹžerskih dana. Odabrana je meÄ&#x2018;u 20 hrvatskih ljepotica, a svoju stasitu liniju, srdaÄ?nost, znanje i vjeĹĄtine pokazat Ä&#x2021;e 21. travnja u izravnom prijenosu na Hrvatskoj televiziji, u Studiju Anton Marti.

&* #  ' ' ' 5$  < H 

, '   (

#($  

 #  + ( ($  /  3 A ( (#(  ( / (#+ # 

(#  /%#+ #$ 

( ( ( + #

 #3$ 3 #  3 

 + (  , (

@  # 3 

+ ( ( ( 

9 + # 

   /+ #

/ C(( F ( : ($

 # (# ( 3   + #

#( + ( /

 (3   

 F 3## (# # # @#+ % (#

( #/ $ / /

+  3+

 ($ % 3 (($

4( %$  4 

 #3 

R ( 3  zlazi iz njezine osobnosti , R  

$ % ( 

/ [ (+($

 $ %  (

/   (#

/ C(( F ( A  G( # (

( +( (# 

 

 G$  # (

+ (  

(   $ 

( ( #/ $ % (

/  (# (

  ( , ##

@

?( (  #

  @ 

C D# ( G( /+ / C(( F ( : ($   

# + / 

/+% (

 ( 

(#  (%# 

/

, @  ( %

  /  

  (  #

# (# (% / /

(  B/% 

D 3$ ( %  / /#$ %#$

 #($ % (

,  G( C(( F ( : (

'## (( $ ( @$ 3 ( (+ 

 % $ % 

 +  #

  #% R ( $ % /% 

  (# (# / + # ` 

 (# /  

 

  (

C(( F ( : ( 

 ( # 3#

 ( ( / # % 

180 zemalja svijeta. , _ ( #/+#D 

/+% G   (

( +3$ (  (#   #

@#+ # %

(#/ $  /+ #( (  (

5(+ (   % 3#$ 

# ( , ( @ 

(    (#

# 


6

media

20. travnja 2018.

 

 

 

lifestyle HOROSKOP OVAN (21.3. - 20.4.)

MODNA REVIJA Fashion Sound.hr okupila domaÄ&#x2021;e dizajnere BIK (21.4. - 20.5.)

F (   (  &   _  !    (  O(%  

   !5    ( G &  (        O( 

  Y".O  

        !   (    !

 "    G (& (  ( 5    !   %8       

BLIZANCI (21.5. - 21.6.) ,"   ! &!      H  (       ,   ! %5(

   (5 (   5   

RAK (22.6. - 22.7.)  %   ! &   ! 5  &  &  !   !        (    5 (   ( &    

  ( ( 

LAV (23.7. - 23.8.)

DJEVICA (24.8. - 23.9.)

5         % (    

 !H   &    (  5 (  ( / !   !   % % H  (&   

  "      ,     (  (&

  &(!   (   5    5        !     

VAGA (24.9. - 23.10.) ,"   ( (   %(   5   ( "         5 ( 

   ! (  &   % %   (       

Ĺ KORPION (24.10. - 22.11.)   .% (  %  (  " ' * ( ( (  @    +"  (  ,%        ,     %    " 8!  

 I/% 7/  ' $ & ? &5 & 

Glamurozne haljine na modnoj pisti Metalca! PiĹĄe: Dora Vadlja Foto: Mario Golenko B#( + C  %  $ ( (% ( / //$ (

   (# /#/ # (# =#+ 

  %#(  /

 (# ( ( (

  + (# + #(D 

 4 ( 

4 /# 

* %/ 7 ) ( 

 % %D + # 

%/+# #$  #

"$/''?( H5 &' 

STRIJELAC (23.11. - 21.12.) "    (  

 ! & (%   (  , (  ( ! &  

   "  5   (   "  ( (   !   G &   O( 

JARAC (22.12. - 20.1.) 5 !         "  Y% % (  Y( D   !   (  5 !  % 

! (  G & (      ! ! 

VODENJAK (21.1. - 19.2.) O     !      Y% G    &( .   O(( !  (     ,  ( O  (  %   

RIBE (20.2. - 20.3.) "   & (%     /    "   &   " %5 !    '%  *   

    " +( "& !   H (  (

D# ## ( + (/ # ( # 

, C ( (#

# ( 3 ( % $  # #$

##   9 (# 

  (# ( 

# #(  (

 3 ,  %/ 

`( A# 

+ / 7JC / B =/ / @#$

CL / J C 

/ 6 3 7  (%

B 7  / * 

) +  

( /+( # # (#

+ # (  ,# ( ( C C ,B O@ d #P$ @ ) 3 O* Â?# 

+d @P$ ) H  7D _ ?

( 4 /# /(#3 (#

  +5  ' '  @#+ 9 6# ( 

` / (% ( '  

@ A / ` / (%

( )# = ( + ## (# # (

 ` /

C D# 3 ( # (# ( 

+ ( +

( L% L # R#

J C # _   +  *+  : 3 

 (  (# #

(# ($ /

  ((+( 

+ #( `# # / %(+

# R#+ ( # ( @ #   $  % + 

($ & /   & Genove. $0A$ 

DOMAÄ&#x2020;I PROIZVOD pretoÄ?en u mirisnu kreaciju

BuÄ?ino perfume hit ovog ljeta O ( "      & (  && & (&%  

X&=&O&F& ! &  %Y"   .  ( " &  O > "& . (    H! " % . ( " &      ? ,    ( "

  (     & 

@  ' & ' $& 

  ( "  ,    " . &   "      "   % &   &  &   %  F ( "   ÂĄ  & % !  ,.  " +   "  %O > "&  " .   %   (%&  . %6& 7


20. travnja 2018.

Z beciklinom ili peĹĄice TS1IĂ&#x2022;MQYVNY

 

 

 

Z beciklinom ili peĹĄice

TS1IĂ&#x2022;MQYVNY

   

   GodiĹĄnje biciklom !"#$ %& '#()* +#,-$.'!

#'- 0. )1#"'# ) )')2 . ) 3#,0)

 #3#+,#!0)*# ( 4!)5'"-$ upoznajte ljepote MeÄ&#x2018;imurja  .+ $ 6#3#+,#!0. bude zadovoljstvo  +- -46!'# !"# 6#3#+,7

Foto: Zvrzan

 /    

 Biciklijade po MeÄ&#x2018;imurju

1


2

Z beciklinom ili peĹĄice TS1IĂ&#x2022;MQYVNY

20. travnja 2018.

 

 

 

KOSPORT IZ STRAHONINCA SAVJETUJE

Neka Vam bicikliranje bude zadovoljstvo       vrijeme za izvlaÄ?enje bicikla iz podruma ili za     

A

ko ne morate, ne kupujte jeftini bicikl: Kupite li malo kvalitetniji bicikl, # +##(   

 ( ( ( ($

 # (## 4

 -

 

+ / + (#

 % 6(  ( + (

) + O ( #  E #P (

 (# / 3  $ 

 D  % $ 

 4 ( %( 

 # A  + ( 

%   %D #( #$ /+% % #3#

 #3 3  % ( / #3 3 $ ##

 /  3 (  %  ( ( 9

 ( /# 

kupnje takvog bicikla mora #/ # +/ # (# 

Stablo prioriteta Ako bi sve stavke kod kupnje (%  i stavili ih u stablo prioriteta, stablo bi izgledalo ovako: < 6! % svog bicikla) 2. okvir bicikla (kvaliteta i geometrija okvira) :"&  ne komponente #&"% & " "% "

  +  #

 $ (# #% E

  = ( 

#$  ( %

  + (

puno lakĹĄe prodate kao rablje  /  % (

  +

Podjela bicikala 9(  +  % ( $ + ( 

 ( + * ( + /+% #( % 3

(  #3 4 

   ( #$  / ( (

  ( ++ $

(  $ % 

joĹĄ pokojom opremom koja ( +

/   -

 L ( + (# /

/ 3 (

+$

mogu imati rekreativni do na ( 3 (  

#  + / S ( + (# $  ( % (# # 

(# / D  +(

 S ( +

 # / $ 3

na njima je gotovo u pravilu  ($ / 

/ %#   

ViĹĄe brzina ne znaÄ?i bolji bicikl 6 ( + / 6

%## #%# 3#$

% /  %  #($

 / #/ 

   ( (

 4 (  ( +  + / 9+

/+ /  + (

+ ; + / O/ #  % Â&#x201A;QP  + / O/ #  %

Â&#x201A;KP$  / % (# 3#

 + ( ( %  + /

Za viĹĄe savjeta i informacija ( (ti ili posjetiti KOSPORT bike shop & servis, koji Vam nudi veliki izbor kvalitetnih bici"( &  ostalim - SPECIALIZED - Ame" vacijama!


20. travnja 2018.

 

 

 

Z beciklinom ili peĹĄice TS1IĂ&#x2022;MQYVNY

3

        

     Aktivno se bavi bicikliranjem dvije godine, a sve je poÄ?         Biciklom je proĹĄao gotovo cijelu Hrvatsku, dio Srbije, Slovenije, SlovaÄ?ke, MaÄ&#x2018;arske te Bosne i Hercegovine

PiĹĄe: Dora Vadlja, Foto: Privatna galerija

3

Q,% H

C )  ( + +   ( % $

  B (# # 3 %  $

 L) =#($ / 

 #  #   3# (#

: S F  

   /# # % % 4( 

: ( $ = #$ A# #$ A C  C# $ B

# / / ; ( , L  #

 $  % 

   % 

C D# $  

/ #3 / 

#    A  # %/ L)

=#( J # ( S 

 ( $  /

 / : (#$ A #$ CD (#$ L: A +# '

 % 

 (#  

+# , #  

C ) 

A  # ( (

  #  #

/ + C D# #

  # ( $

  (  ( / # +/

Biciklirao po cijeloj zemlji, Sloveniji, Srbiji, SlovaÄ? =  + # 

  % $ /  3    $  # (

(   $

# /

 ( # #/ $ ## # 

 + 'D $ +  (  ( (

 % 

, 5 %

3 / +

 * ( #$ H%#$ A  6 +#$ B( $ =##$ # #%#

â&#x20AC;&#x153;

63 

( +

 /# 

+#D # !

   F3

# A +$ R% (# # #

A #$ L (# #

( / # ( #

 # , 3 +(

C

B 3 # H#$ /(  #   # ?% +#$  #  3

#+  / 9 $ /#+ 

# +/ # (

 # # ( (

 +   (

, 63 ( + /# +#D 

# !$  # ! ( 

 (  A ( = ( ( ( (

 ( +# # 

 % /+%  (%

  /( (# 

 # , # / 

C


4

Z beciklinom ili peĹĄice TS1IĂ&#x2022;MQYVNY

20. travnja 2018.

 

 

 

IZ HUNI BIKE SHOPA SAVJETUJU

Trekking bicikl iz Huni Bike Shopa

Gradski bicikl iz Huni Bike Shopa

MTB hardtail iz Huni Bike Shopa

Kako odabrati pravi bicikl? @(  3# (

/( +% /+ +$

 D# (  

+    +

#  C D# / ( +$ + (

/ D#  $  $  $ /$ /

($ (# 3 

Kakve sve vrste bicikala postoje i koja je njihova namjena? C'L

 , 6 ( / ( # $ ( 3 +3

+ > S ( (#3 

D  # > 9 ( 

 +>

 C'L 4#(#( ( , B(

  C'L

 ,$

( ( #% / 

+ # /# (#(penziju. S (( , #% ( /

 ($  # 

( # ( ( / 

 $ + 

( # > A   

%#

3 ( /  

/  ( #  ' % , 6 4 

3   3 > [ + 

++ $ ( $ 

 > 6/ ( ( +  #% 

% > [ ( / 

grada? E Sd % ( + , L

 + / / ($  3#> ' (# +

( $ E$ K ; + / (#

 %  # / # L /   3  S ( , ? 6( + / 

    #    #>

63 (# (4#> K S #( , 6 $ #+ + / 3# % # 

 % G ; LCÂ? , / /$ /D 

 + Q @ , (  

 % $ 

+ %# * + %# $

/ ( + 3 

 ( (# # ,+ l  % +$  

(( $    

(! C Â&#x2DC; ;Â&#x20AC; Â&#x2DC; $ R Â&#x2DC;

Â&#x20AC; Â&#x2DC; E$;$ Â?R Â&#x2DC; Â&#x20AC; Â&#x2DC; E 9      > ; l E; Â&#x2DC; l /

E; l ; Â&#x2DC; E l / ; l K; Â&#x2DC; K l ; / K; l ;E Â&#x2DC; Q l / ;E l Q Â&#x2DC; l / Q l Q; Â&#x2DC; l /

Kako pravilno odabrati veliÄ?inu rame?

@ + (#3 

( / D  / D # (#

+( O P ?  D + (  ## !    # 

od sredine pogona do ulaDjeÄ?ji bicikl izHuni Bike Shopa (  ( # # + 6 + O( %P  ( (# %$ + /

 $ ( $ + #

 .G (<$(9L  + (%M~M=~;7M\\<% & (Â&#x20AC;G 7' 7 G>6G / D# %# /  #  

poda do gornjeg ruba libele Od sada na novoj adresi ? C'L + + #

 (

9;< 8<%M~M5L=7M\\ # 3 ( 4 $EK Â&#x2DC; ( # ? (  (( +

+ # # 3 E-bicikl iz Huni Bike Shopa ( 4 $ Â&#x2DC; (

 # ? ( ( + + (+ ? ( (# 3#$  $ /+ # #$ / #3  :# L A  # / (  

%  + + % # /+  # # 9 #  # # H#$  (#

VeliÄ?ina rame A  ( E ( +  ( +  

S  (# /#$ # ) 

  4 \Q,$ / 

4 (  # + ( # #,+ , / $E   / E$; 6 # ( (  J   ;    ;

 (#+

% # (   -

VRIJEME JE ZA NOVI BICIKL U PONUDI

   

Ĺ etaci, rekreativci, dojdite! Idemo se ĹĄpancerati! Y

Y8 Y7'8 (Y8

 Y Y (Y>&Y'8 ( . J

!,

YÂ&#x201A;YÂ&#x192;' Y'Y Y!( YÂ&#x201E;,

U nedjelju 13. svibnja (  # E ($ #

 %/ F #% 3 

A $ 3 ( 4 ( Â&#x20AC;C#  A#Â&#x20AC;$ (

/#  $

 $ $ ( 

 ( (   # #3# #  (

   ##

A (#  #

 (% ( 3 

( G 

  3 (-

 <  (  

/ #  $

 ( $ #  /

##  A  E

#$ + + #

 ( ( ( / 

+   # / # (

+ # 3 / # #% 


20. travnja 2018.

Z beciklinom ili peĹĄice TS1IĂ&#x2022;MQYVNY

 

 

 

5

     

"  #   $   " #      # Ä?anje i biciklizam PiĹĄe: Roberta RadoviÄ&#x2021;

=

 # ( 

 $ + #

 D# (

  , / 

#  ` +# # ( +   #

#,3 (

($ 

 # ( % $ 

4% 4$    (

#(

 $ /#+ #  #

 ( (# # A 

 %  ( /

 @#+ L  /  / S(

NajviĹĄe voli off road biciklizam

, @ #3 ( + #  ( ( - ( # C D# # H#  #

+ + )# ( % + (  # * @% (  #+  +# '

( %  +

 E (# 5 (

   +

F * # ( (  

 / # % (# ( 3

% (#( ((

   A 

( # S # % (

  / + L  4 (# / S +d( H

 (#  ( 

  6/ (# ) $ L%  #% # 

L/  

3 ( #/ +

 (, / E , $

 # ( $ ( ( /-

â&#x20AC;&#x153;

L 

  

( %

stresa

Vesele ga visokogorsko planinarenje, ali i obliĹžnje planine kao ĹĄto su IvanĹĄÄ?ica ili Ravna Gora (+  

#/ C# # =#  %$

+ #/ @ # 9

 44 +/$ +  /  # H

( +(% #+ = % A# #   

 LBCN=,# , ( #3 (

+ (# S(

'  kao autoritet mladima

Svakodnevno biciklira uz Muru ili Dravu, a kad je moguÄ&#x2021;e, biciklira i na morskim destinacijama

%     % &   L #  # + ( + / /3#

4% G# S( + 3 B (# # #+#

 ` +# # ( #    %

4% 4( # ! , 6 +   ($  %# (

%

#  + # 4% G# B ( # 

  4 (# #3# # 4$  

 # + /#  C+ % 

  3  4 +  

 ( 

0J!  !     ' , )  #    + / ( / 

 + ( ( +  ( ($ / $ (% 

< # + #  $ (# # $ / $ ( 9  /# :     $ + B  % ( #  ( 9 

( +   (  / 6 3$  (

(# ( / = 3  (  C (

  =   (  /  % #

9 +  E$  ; (#   (

( $ + #3 #   #3 ( ( #

S(# / 

  A ( ### # %/# + 

L# 

( 

(# 6   

 3 =  # H , < % ? +  (  (/$ 

 % # +  +

 / #

 %/  F ( 

  ( # # D# ##! , F  

 $ $ +  F (  # (

(( / A

 # ( ( ## # 5(+  ( # # + 3  #

 %# 

Â&#x20AC; Â&#x20AC;

 B# 5( 

 ( $ 3($

  %

($ 

(+ (# ((#  (# ( $ %#

#   9( 

   ( 

/ (  /  L# (# D## (

5< L  C# ( A 

 @( ( 

(  ( ( ( 

 + 7 (  ( # 0)  

 !  ! ' , N ( ( 

$ ( 

+ %# H + (

 + % 3 # 

_ ( (% ( $

 (  / (#

 (# # B/  ( # 

/  /  #  #/ # ( F ( + (

/D$ + ( (  $ + % 

/ $ # ( ( # 

% %   %$

   #  ? ( (% (

   / (%

 F/ ( 4  ( # 7

H $ 9# < + $ @#+ = $ A# _# 

 ) # A## 6 + 

(  za trÄ? # 

 S(  ( ( 

 ( ( 

#/  % + 

#  $ +( $ +  / 

( 

 %  # A

(# (+ (# #/ 

 % ( % ( /# $  ) H$ # 

   J+ 

A 5 ( $ 3 $ #

+  # #! , '  (  (

#% /+ % /+%  (# # ( # ( #

 $ ( ( $  3  # /  7

% (# (  

+  / #3 +  # (

 +  = (

( F # / 4 * 4

@ # ' # 

E ' ( # 

+ # ( 

'   #% %   #  

 (  (  

5# (  =# ? (O P # H# +

  # @

 ( ( #  3# B ( + D#

/$ +  4( R# (# ( +  

 (% 9  

 $ ( % 

/(# S (( %# L 

UTRKA PANAMURA

 Ocekuje li nas nova Panamura? U proteklih 12 mjeseci C D#  4 ( # +( ((#$

% ( /  

 / )  % ( /   

# #   #

9 #$  ( 

% % C D#  #

 + +( / % $

  + Â&#x20AC;=# Â&#x20AC; 5 (( , # d C'L

# (  ( 9% %(%  7'59 # ## K 5# (  +(

 /# ( # ( 3

+  C D# 

9   

(/ (# ( % E

  #( ( / /  / + 3 CD + %$  C# $  (/ Â?S )(

 %  C D# 

 + (# // L($

% / % $ A 

  : ( $ ( + (#

  /# D# (# %(#+( =# + ( 

 %  

% +( 

C D# ) ( 

% 3 #  

 '? 9  %/ 

+# =# 

9  $ +  % % / =(

/$ # ( + % 

% C D# $ 

 # ##


6

Z beciklinom ili peĹĄice TS1IĂ&#x2022;MQYVNY

4 razloga zaĹĄto odmoriti u Termama Sveti Martin tijekom bicikliranja MeÄ&#x2018;imurjem Krenete li istraĹživati barem dio od 700 kilometara biciklistiÄ?kih staza diljem MeÄ&#x2018;imurja, pauzu uzmite u Termama Sveti Martin, a evo i zaĹĄto.

 

 

 

1

2

3

20. travnja 2018.

Bogata biciklistiÄ?ka infrastruktura Nebitno jeste li profesionalac ili se bicikliranjem bavite samo rekreativno, kvarovi tijekom voĹžnje mogu se dogoditi bilo kome i bilo gdje. Zato je dobro znati da su Terme Sveti Martin cyclist welcome destinacija, a Hotel Spa Golfer jedini u Hrvatskoj s usvojenim Bike Hotel standardom. Terme ovime jamÄ?e kvalitetnu i bogatu biciklistiÄ?ku infrastrukturu i opremu, pa ako zatrebate, znajte da se samo morate javiti u Pub Potkova, gdje vas Ä?eka sve ĹĄto vam moĹže zatrebati u avanturi na dva kotaÄ?a.

NiĹĄta bez dobre hidracije Dehidracija je normalna, ali i potencijalno opasna nuspojava tjelesnog napora, stoga ne zaboravite na ovaj vaĹžan Ä?imbenik tijekom vaĹĄeg biciklistiÄ?kog pohoda MeÄ&#x2018;imurjem. Jeste li znali da Terme Sveti Martin u sklopu Hotela Spa Golfer imaju posebni Hydration point, ION Bar? OsvjeĹžite se i hidrirajte uz ioniziranu vodu s okusom i bezbriĹžno nastavite biciklirati puni energije i negativnih iona.

Pauza za zdravi ruÄ?ak ili meÄ&#x2018;uobrok Osim dobre hidracije, potrebno je pripaziti i na prehranu tijekom tjelesnog napora. Ukupno 7 restorana Termi Sveti Martin ponudit Ä&#x2021;e vam razliÄ?ite menije pripremljene od sezonskih i zdravih namirnica lokalnih proizvoÄ&#x2018;aÄ?a hrane. Odaberite koji vam se najviĹĄe sviÄ&#x2018;a i krenite siti u nove pobjede.

Ljekovita termalna voda u Temple of Life

4

T.+385 40 371 111 E. info@termesvetimartin.com

www.termesvetimartin.com

Znate li da se termalna voda Termi Sveti Martin crpi iz prosjeÄ?ne dubine od 600 metara? Osim toga, bogata je litijem, natrijem, stroncijem, jodom, kalijem i ďŹ&#x201A;uorom. Litij je poznat kao mineral koji doprinosi mentalnom zdravlju u vidu opuĹĄtanja i rjeĹĄavanja problema s depresijom i stresom. Natrij pozitivno djeluje u anti ageing programima i u borbi protiv simptoma artritisa, stroncij je dobar za gustoÄ&#x2021;u kostiju, a jod potpomaĹže rad ĹĄtitnjaÄ?e. Fluor je pogodan za osobe s osteoporozom, a kalij je dobro poznati saveznik srca i kvalitetne detoksikacije. Iskoristite blagodati prirode oko sebe i tijekom aktivnog odmora na dva kotaÄ?a razmazite sami sebe uz darove majke prirode.


20. travnja 2018.

 

 

 

Z beciklinom ili peĹĄice TS1IĂ&#x2022;MQYVNY

7

     

Izaberite sebi najbolju rutu P

rva ovogodiĹĄnja bici A/ 

9  3 (

 (+ ; % (  # ( B % #

(  + # R

# # 9 #$ / 

( # Â&#x2020;  # #

 $E  #3  

A/ (# ( $ %

/ ($  / (4   -

IZABERITE RUTE: 7Â?F7$ ABR67 N' 67RRNA A'7?7 5@ C5A'7, K$; , / (! % 65@7 LN? )5@7 l $ l / (! % _7LF)B9 =F' l $ l / (! % :J7A'56 :R7@ l $ l / (! %

 )/ (## /( # # 

##   # # H # =#$

   # 

 # # # R #

C4 (  (

  3  ( 

%$ / % # %#

 (  $

  4 ( [  %/  ( ## -

Jeste li znali? L( (/ 9  ## ( C D# ( ( #  6( ($ #

H  / # *  )# #$ ( +

 #% (   ( (  

 $ #$ + #  A/ ## # $

      (/ 9 (# +( (/ / ( C# ,@ L

O  C# (, (

+(

(/ G 

/ % B=7 A l : (Â&#x2020; # , , + P  # D 

+(

(/  

C D# ( 3#

  ( $ + 

  +  

# %  #%

 ## #  

BiciklistiÄ?  )  F ## 9    _ ( ( + $  +( # "=# & #/ (# %/#

C D# (% +(% #+ '# ( / 

C D# ( 3# F "=# &  # %/   $ K % $ ( +/  + /

  % $ #   # ( 

(    /( 9  +( ( 

      

Biciklirajte i dobro se zabavite uz Mustac bend '# ( / % = %  

 %/ = (# +# # = % L-

 / % (

( = %$  (%   

  /  + (

 #3  = = ( + # +(  $ #+ 

3 $  + ( 

A = ( +

 #  # = %$ ( 3#  $   #3 

 ( # A (, ( / C # = %# 9

# ( / ( (# 4 ( ( ( 3 

  /+ % 

( (  /+ C C#( ( + = D # #3 E  ! = %  OA$

? ( P l  

#/

 ( l 5 -

 l @  l : #  O P l @

)  l H  l = %

O` *$ *$ R#+ P

l 5 l

 l = % C OP @D  #3

( $ /%+ ( $ / ( $

+# # +  ## 

% = ( + '# ( / 

% = %


8

Z beciklinom ili peĹĄice TS1IĂ&#x2022;MQYVNY

20. travnja 2018.

 

 

 

13. BIMEP OVE NEDJELJE 22. TRAVNJA NAJAVLJUJEMO BICIKLIJADE

"6 % & Cakovca 5 &    2016. godine sudjelovalo je 3500 biciklista, a ove se godine, bude li lijepo vrijeme, oÄ?ekuje rekordan broj sudionika

) *       &  (  + ".(/%  & Ä?   ( Ä&#x2018;    + Ä? ruÄ? ) ".(/% & & 0 # # 1  2 &  Ä&#x152;    .  &  ".(/%+ &   +    Ä? 3 4 

PiĹĄe: Roberta RadoviÄ&#x2021; Foto: Zlatko Vrzan

N

  D# (

+ ( (, ( 4 ( / /

LBCN=  % + 3 @ C D# (

3# A %-

( (  LBCN=

/   

( (, ( 4 ( (  ## % C D# )

 ( +  # %

 ( % D ## #

4 (# A  

Q (  A (#+ ? (% ` $ +  ###

 @  ? - LBCN=  (# /

 A (% /  D ( 

' ( / +

 D# ( #  %  ".(/% 3 (  ( # 5 %  / (# C D# ( ( /

( (  Â&#x20AC;A /

) ( J ( 

( Â&#x20AC; C D# ( 3# (#  ( (# Alan Resman pozvao je bicikliste 7 J ( #(#(  - LBCN=,   # # i rekreativce neka uĹživaju u bici# + - %# # ( / kliranju meÄ&#x2018;imurskim putevima % + LBCN=

F  +# 4 (

## ( '# ( / C D# ( 3# $

%   ##

3# % + ( #/\// #$

=( #  D# ($ ? /

# #

C D# ( 3# $ ?

/ / ( C D# ( 3# * ( # S % 3 H 

 (%#  

  / # A (# / (#

 ( G # (# $   ( ( ( +  + 7 ( 

 %$ (%#  ( (

+$  ( ( / +  L 

/ = % S d / 9 $

  / 

%# (%#  % L

= J / H J ( / ( #+ 

+/   

( (  #  

/ #3  D# (

#   (  #

( #3# #   C D# 

L) =FRA %/  6 # % # % H '

 #  ( +# / :J # # ( +/#$ #

(# +  %/  # % D 6/ ( E #%$  ( %  H F ( 3

K (+$ (  + # # 5 )  =L? + 

F ( / + (# (#   +

(

+(  (# C )( C J @ #% 4 ( # %/ L) =FRA ( 3

( $  4 ( +(  + / D#

L ,   Â&#x20AC;C  (Â&#x20AC;  J  

 +( 4 ( #  

 /# (# 9    ( 

S   # #3 # 3 + L  

 +( $  C  ( %D  ? +#   D (# #

  / +( +   ( +

POLICIJA APELIRA

Savjeti za   biciklista 6/ + ( (# ( # # (## (# #  # '  

 %  D# ( ( ( / + (  ( 

#   ( F   ( # ; %

/ + (# (# #   

 ( $  %

#    ( ( %# (+ # 

/ + ( ( $ #    ( (

/ D (+ #  / + /+ 

 ( /  #    ( ( (   @(  %  ( / + (#  #  #$ (% # #  / (%# (

# (  #$  +( ( 

## + ? (%# (   ( 7 +(!  O % (#  #% (#P$

  $ # # ( ( + / (# ( G # (#$ ( G ##

+(# # + / (# (  +( (/  #/

 ( #+  ( # ( # $   

(/ # D / (   +$ ( (   (/ # ( # $  /% D  +3 ( #+# # ( # 

+( /  ( %(#  

   (# /  $ (

 /  #% D 

 ( # # (#   $ + / ( #

 # $  / #%% %#   +#  + 3 +(  /# O/ ( # ( 

#( 

 + + P$ #/ #  (  

#  (%# $ ( +  (#

/  + 3 % %  / +# #  # + ( ( ,  

( (  ( ( (# + + $ 

( 3 ( (   + $

  ( % ( (( # 

+  ( B/ 3 $ %  (+ 

 (  %  $  

Q %

3$  % ((+ / (( (# #  # + /  /# #

+( ( % 3 /  3 + /  % ( /# %#


  ;

media

 

 

 

 

 

Ä?akoveÄ?ka ĹĄpica

BlanĹĄa BlaĹževiÄ&#x2021; je uz nezaobilazan osmijeh odabrala proljetnu svjetloplavu kombinaciju s bijelim toÄ?kicama

Dva osebujna i drugaÄ?ija modna stila koji je svaki poseban na svoj naÄ?in odabrale su Tanje Trojko i Branka Baturina

Crvene detalje koji ne mogu proÄ&#x2021;i neopaĹženo na ĹĄpici nosila je Jagoda JurÄ?ec

Hrvoje NovakoviÄ&#x2021; i njegova zaruÄ?nica Darina IvaÄ?iÄ&#x2021; za modni detalj odabrali su prekrasne proljetne tulipane

Tri prijateljice Iva Mekovec, Maja Horvat i Lana LadiÄ&#x2021; krenule su na kavu Vanja KoĹĄÄ?ec i Duda Habek u sportskoelegantnom izdanju

Plavi kaput ispod kojeg se nadzire bijela Ä?ipkana bluza nosila je Karmela MeÄ&#x2018;imurec

7


8

media

20. travnja 2018.

 

 

 

svijet medija AnÄ&#x2018;eli

NOVA TV pon-pet 18.15

TV PREPORUKA

U redakciji novina, ameriÄ?ki ďŹ lm - Filmovi s 5 zvjezdica, (12)

Kader se zaljubi Petak 20.4. HG  (  %   Ponedjeljak 23.4. G !  ( O D . 

 ( %  Utorak 24.4. O "  ! @ &  & 

 (% O   F  (   @ 

Istanbulska nevjesta

Srijeda 25.4.    =   (      +  !   5=6~6 O . (!%

      %  

   G"@  % 

NOVA TV pon-pet 21.15

Opasni obraÄ?un izmeÄ&#x2018;u i Esme Petak 20.4. 5      "  ( Ponedjeljak 23.4.    "   / G   

" _   % Utorak 24.4. +.% O  ! ( , "   !     _ 

      "  Srijeda 25.4. / =  " ( ("    !    5=6~6 ! "   _ %  

   ( (   ;!  

SVIJET TEHNOLOGIJE

O  5 PÂŁ  

" ( %    !    &    (  "  %G. % ( P£ &  " %  %&    H  C% ¤6F -

7 P£  ! ( ( ( !    %  C% ¤  .% 

(

&  &   "(  " " G. " "%  &   (  (   (

HRT - HTV 2, 22. travnja, 21.04

Ä&#x152;ista ljubav

NOVA TV pon-pet 20.15

Emina se vraÄ&#x2021;a u Vrhovac Petak 20.4. % @   (

 &   & @ (   ( H  =  /  @  A  & "!@ &/        

    %/5  8 &   / " !   !  !    O !%/! D ."  %"  / O @ ( " O=& (! !  @ /

!  &/     + @  /  "  /&/O ! D .  % " C &=& /&  ! ( ! C  ! !  % /  ! & ( F(!&=   &   & "

Ponedjeljak 23.4. = ! O &  .% (&  /   8 & O  C   =  &      &  ( = ! /&  -

Utorak 24.4.  &  " C  F  ! =  % & C    !  D .    !       (  % = ! 

 @   O  %  ; G /&  ! ! = ,. ,.    ( "  ( =   ( &    & " 8 8 % "      &/   Â&#x153;  &

   @   / /  (%   &  @   O@ O  /  ! 8  O ( =

 8 % &=  " %     (  Srijeda 25.4. @ " !   %   ,% 

 ! ( &  (   "/ +&@  /   !     /

 &   

SRCE TV Zabavno-glazbena emisija â&#x20AC;&#x153;Fio showâ&#x20AC;?, od 20 do 23 sata

Ĺ veÄ&#x2018;ani predstavili cestu buduÄ&#x2021;nosti , ( 

 % " 

!  (   ? (% ( %&        D   %   % "%     ( 

?   !  "  % " !  ( "   % %&%   ( % %  (8! % ( "  

Veselo uz samoborski Krik H(  !  ( ?(  '_P*(  F( % ( @     ( %  

 ( 

  '_P*  ?  B6&.9, 22$7

  5=6~6 C     (  " > / !! &/!  &(   C = !  "&" C   "(% /  F /   &@!  ! 8 &=    / % D . OÂ&#x153;  ( &  !  " D .    & " O&    ! =  8 %  "! !& = !  %     !  


20. travnja 2018.

PETAK, 20.4 MQ%MM MQ%9;

Â&#x2039;Â&#x152; ( 

 Ä&#x201C; 

ML%9; 9M%MM

Â&#x192; & Â&#x2C6;Â&#x2030; W'Ä&#x201C; >Ä&#x201C; Â&#x2C6;Â&#x2030; >  ) 8Â&#x2C6;Â&#x2030; !Â&#x17D;Â&#x2C6;Â&#x2030; " 'Â&#x160; Â&#x2039;Â&#x152; ( 

Â&#x192; 6Â&#x192;Â&#x2C6;Â&#x2030; >  Ä&#x201C;  .  Â&#x2C6;Â&#x2030; ( 59Â&#x2C6;Â&#x2030; W ' " 'Â&#x160;  . Â&#x192; J( >8 ( + (*  . W'Ä&#x201C; (

  7 

9M%5M 9M%~M 99%~M 95%~M 9\%\M 9~%MM 9~%9; 9~%~; 9;%9; 9;%\M 9=%MM 9=%9M 9=%~M 9Â?%\M 9Q%5; 9L%MM 9L%\M 5M%MM 5M%\; 59%M; 59%9; 59%\M

PETAK, 20.4. M=%;Q MÂ?%MM 07:30 MÂ?%\; MÂ?%;M MQ%9; MQ%\M MQ%~; ML%MM 9M%MM 9M%M; 99%MM 99%9; 95%5M 95%;M 9\%MM 13:05 9\%9M 9\%\M 9~%9; 9~%~; 9;%MM 9=%MM 9=%M; 9Â?%MM 9Â?%9; 9Q%MM 9Q%~M 9L%MM 9L%M; 19:15 9L%5M 9L%\M 5M%MM 5M%M; 59%9M 55%MM 22:25 55%\M 55%;; 55%;= 23:03 5\%9M M9%9; M5%MM M5%5; M5%5= M5%;M M\%M;

 >& Â&#x2C6;Â&#x2030; Mali oglasi I ( Â&#x192;   Â&#x2039;>( -

    8  . 8     Â&#x2C6;Â&#x2030; G -( 8  . Mali oglasi - & .8Â&#x2C6;Â&#x2030; >K>Ä&#x201C; Â&#x2C6;Â&#x2030;   8Â&#x2C6;Â&#x2030;  . 8Â&#x2C6;Â&#x2030;   W( ( * I >

 & 

&

 >- ->K( . Mali oglasi I ( $(-'  . > K. (8 - > (- Mali oglasi Â&#x2C6;Â&#x2030; &

 >-Â&#x2C6;Â&#x2030; ->K( .Â&#x2C6;Â&#x2030; Mali oglasi Â&#x2C6;9QÂ&#x2030; I ( Â&#x2C6;Â&#x2030; &

 >-Â&#x2C6;Â&#x2030; Â&#x192;Â&#x2C6;Â&#x2030; Â&#x2039;>( -

 Â&#x2C6;Â&#x2030; I (

 

 

 

SUBOTA, 21.4 MÂ?%\M ML%\M 9M%MM

 Ä&#x201C; >  !(K (

(

9M%~M 99%~M

>  (  8

 &I 8 Â&#x2C6;Â&#x2030; >I  Â&#x2C6;Â&#x2030; Â&#x17D; Â&#x2C6;Â&#x2030;

95%~M 9\%9M

9\%~M 9~%9; 9~%~M

&( Â&#x2C6;Â&#x2030; &5Â&#x2C6;Â&#x2030; '-

9;%MM 9=%9; 9=%;M 9Â?%MM

) 8Â&#x2C6;Â&#x2030; $( &  . ( > 

   '- ( " 'Â&#x160;

9Â?%\M 9Q%\M 9L%MM 9L%\M 5M%MM 59%MM 59%9; 59%~;

 . J( >8 ( Â&#x2C6;Â&#x2030;   . # ' I& W'Ä&#x201C; >Ä&#x201C;

NEDJELJA, 22.4 MÂ?%\M ML%\M 9M%M; 9M%~M

99%~M 95%9M 95%\; 9\%\M 9;%MM 9;%\M

9Â?%MM 9Â?%~M 9Q%~M

9L%;M 20:00 5\%MM

M=%;Q MÂ?%MM 07:30 MÂ?%\; MQ%M; MQ%9M

 >& Â&#x2C6;Â&#x2030; Mali oglasi ! G ->K( . > (- Â&#x2C6;Â&#x2030;

99%MM 99%9; 99%~; 95%MM 95%\M 13:00 9\%M; 9\%\M 9~%MM 9~%9;

9;%MM 9=%MM 9Â?%MM 9Â?%5; 9Â?%~M 9Q%9M 9Q%~M

9L%MM 9L%M; 19:15 9L%5M 9L%\M 5M%9M 59%MM 55%MM 22:25 55%\M 55%;; 55%;= 23:00 5\%9M

  Â&#x192;   & &* K   >I  I ( --Â&#x2C6;Â&#x2030; !( >( > 8 Mali oglasi ) 

Â&#x2C6;Â&#x2030; W    8 Â&#x2C6;Â&#x2030;<&-Ä&#x201C; & -

& -

(KK J '   Â&#x2C6;Â&#x2030; #&*>(. Â&#x2C6;Â&#x2030; - &   '(Ä&#x201C;8  

&

 >- ->K( . Mali oglasi I ( $(-' 8 G >-8 - & !* K > K Mali oglasi Â&#x2C6;Â&#x2030; &

 >- ->K( .Â&#x2C6;Â&#x2030; Mali oglasi Â&#x2C6;9QÂ&#x2030;

 . Fio show W> 

- - &Â&#x2C6;9QÂ&#x2030; 

NEDJELJA,22.4 MÂ?%9Q MÂ?%5M MÂ?%;M MQ%MM MQ%~; ML%MM

08:45

ML%MM ML%~; 9M%MM

   Â&#x192; '- ( 

MQ%9; ML%9; 9M%MM 9M%~M 99%~M 9\%9; 9~%MM 9~%\M 9;%MM 9;%\M 9=%MM 9=%9M 9Â?%9M

9Q%5; 9L%MM 9L%\M 5M%MM 59%MM 59%9; 55%MM 55%~M 5\%MM

M5%MM

SUBOTA, 21.4

 Ä&#x201C; >  Ä&#x201C;* (  8

 &I 8 ( > 

  Â&#x2C6;Â&#x2030; Â&#x17D;& .8Â&#x2C6;Â&#x2030;  Â&#x2C6;Â&#x2030; > ( &  . W - >> 

PONEDJELJAK, 23.4

ML%9; ML%\M 10:30 9M%~;

99%\M 95%MM

95%\M 9\%MM 9\%9; 9\%~; 9~%MM 9~%;; 9;%MM 9;%9; 9=%5M 9=%;M 9Â?%M; 9Â?%~; 9Q%~; 9L%MM 9L%\M 5M%MM

5M%~; 59%~;

22:25 55%\M 5\%MM 5\%M= 5\%9M M9%9; M5%MM M5%\M

 >& Â&#x2C6;Â&#x2030; I ( (  &( Â&#x2C6;Â&#x2030;   Â&#x2039;>( -

    Â&#x192; Mali oglasi & Â&#x2C6;Â&#x2030;<&-Ä&#x201C; & -

& -

(KK J ' W( ( Â&#x2C6;Â&#x2030;  < 

>& - & -

(KK J ' $(-'Â&#x2C6;Â&#x2030;   W Â&#x2C6;Â&#x2030;   .8Â&#x2C6;Â&#x2030; --' !(

   -Â&#x2C6;Â&#x2030; !* K > KÂ&#x2C6;Â&#x2030;   ,Ä&#x201C; > K. (8Â&#x2C6;Â&#x2030; -( 8  'Â&#x2C6;Â&#x2030;  

( &-< &  ( - & -

(KK J ' > Â&#x201C; .(

-(KG & !Z& Mali oglasi  Â&#x2C6;Â&#x2030; ->K( .Â&#x2C6;Â&#x2030; !(( Â&#x2C6;9QÂ&#x2030; I (  Â&#x2C6;Â&#x2030; I (

M5%MM

 Ä&#x201C; >& Â&#x192; !(K (

 (Â&#x2C6;Â&#x2030; >  ) 8 " 'Â&#x160; Ä&#x201C;* Â&#x2C6;Â&#x2030; Â&#x192; >  Ä&#x201C;  . ,I Â&#x2018;( (  8

 &I 8 " 'Â&#x160;  . Â&#x192; ) 8  . > > ( &  . " 'Â&#x160; W> - - &Â&#x2C6;9QÂ&#x2030;  >&

PONEDJELJAK, 23.4 M=%;Q MÂ?%MM 07:30 MÂ?%\; MÂ?%;M MQ%9; MQ%\M MQ%~; ML%MM 9M%MM 9M%M; 99%MM 99%9; 99%\M 95%MM 95%\M 9\%MM 13:05 9\%9M 9\%~M

13:55 9~%MM

9~%~; 9;%MM 9=%MM 9=%M; 9Â?%MM 9Â?%9; 9Â?%~; 9Q%~M 9L%M; 9L%M= 19:15 9L%5M 9L%\M 5M%MM 5M%M; 59%MM 59%~;

22:25 55%\M 55%;; 55%;= 23:00 5\%9M M9%9;

 >&  Â&#x2C6;Â&#x2030; Mali oglasi I ( Â&#x192;   Â&#x2039;>( -

    8  . 8   --' !(

Â&#x2C6;Â&#x2030; W Â&#x2C6;Â&#x2030; GÂ&#x2C6;Â&#x2030; # ' I& G8  . Mali oglasi $(-'Â&#x2C6;Â&#x2030;  Â&#x2C6;Â&#x2030;< 

>& - & -

(KK J ' Mali oglasi ( &-Â&#x2C6;Â&#x2030;< &  ( - & -

(KK J '   8Â&#x2C6;Â&#x2030;  . 8Â&#x2C6;Â&#x2030;   '(Ä&#x201C;8Â&#x2C6;Â&#x2030; >

-& 

&

 >- ->K( . Mali oglasi I ( $(-'  . 

8 >

-& Â&#x2C6;Â&#x2030; * I >

 &Â&#x2C6;Â&#x2030; Mali oglasi Â&#x2C6;Â&#x2030; &

 >-Â&#x2C6;Â&#x2030; ->K( .Â&#x2C6;Â&#x2030; Mali oglasi Â&#x2C6;9QÂ&#x2030; I (

UTORAK, 24.4 MQ%MM MQ%9; ML%9; 9M%MM 9M%~M 99%~M 9\%9; 9~%MM 9~%9; 9~%\M 9;%\M 9;%\M 9=%MM 9=%9M 9=%~M 9Â?%9;

9Q%5; 9L%MM 9L%\M 5M%MM 59%MM 59%9; 55%MM 55%\M 5\%MM M5%MM

Â&#x2039;Â&#x152; ( 

 Ä&#x201C; >& Â&#x192; !7 >  > ( & Â&#x2C6;Â&#x2030; " 'Â&#x160; Â&#x2039;Â&#x152; ( 

W'Ä&#x201C; (

 Â&#x2C6;Â&#x2030; W '  Ä&#x201C; Â&#x192;  . &( > > ( &Â&#x2C6;Â&#x2030; (  8

 &I 8 " 'Â&#x160;  . Â&#x192; J(  . -  . " 'Â&#x160; W> - - &Â&#x2C6;9QÂ&#x2030; 

UTORAK, 24.4 M=%;Q MÂ?%MM 07:30 MÂ?%\; MÂ?%;M MQ%9; MQ%\M MQ%~; 08:52 ML%MM 9M%MM 9M%M; 99%MM 99%9; 95%MM 95%9; 9\%MM 13:05 9\%9; 9\%\M 9~%MM 9~%~; 9;%MM 9=%MM 9=%M; 9Â?%MM 9Â?%9;

9Q%MM 9Q%~M 9L%M; 9L%M= 19:15 9L%5M 9L%\M 5M%MM 5M%9M

59%MM 59%5M

59%\; 22:25 55%\M 55%;; 55%;= 23:03 5\%9M M9%9; M5%MM

 >& Â&#x2C6;Â&#x2030; Mali oglasi I ( Â&#x192; Â&#x2039;>( -

    I ( Mali oglasi 8  . 8   '(Ä&#x201C;8Â&#x2C6;Â&#x2030;   (  &(  . Mali oglasi   - * 

>

-& Â&#x2C6;Â&#x2030;   8Â&#x2C6;Â&#x2030;  . 8Â&#x2C6;Â&#x2030;   Â&#x201C; .(

-(KG & !Z& Â&#x2C6;Â&#x2030; -KG K 

&

 >- ->K( . Mali oglasi I ( $(-'  . & < &-Ä&#x201C; & -

& -

(KK J ' !   !( >( > 8 Â&#x2C6;Â&#x2030; *' & 8 Mali oglasi Â&#x2C6;Â&#x2030; &

 >-Â&#x2C6;Â&#x2030; ->K( .Â&#x2C6;Â&#x2030; Mali oglasi Â&#x2C6;9QÂ&#x2030; I ( Â&#x2C6;Â&#x2030;

SRIJEDA, 25.4 MQ%MM MQ%9;

Â&#x2039;Â&#x152; ( 

 Ä&#x201C; >&

ML%9; 9M%MM

Â&#x192; # ' I& Â&#x2C6;Â&#x2030; >  W - >> Â&#x2C6;Â&#x2030; >  > < "' >  Ä&#x201C;  . J(Â&#x2C6;Â&#x2030; & >(Ä&#x201C; W ' " 'Â&#x160;  . Â&#x192;

9M%~M 99%~M 9\%9; 9\%\M 9;%MM 9;%\M 9=%MM 9=%9M 9Â?%9; 9Â?%~; 9Q%5; 9L%MM 9L%\M 5M%MM 59%MM 59%5M 55%MM 55%5M 55%;M 5\%M; M5%M;

) 8  . &  .  . &5 & W> - - & 

SRIJEDA, 25.4. M=%;Q MÂ?%MM 07:30 MÂ?%\; MÂ?%;M MQ%9; MQ%\M MQ%~; ML%MM 9M%MM 9M%M; 99%MM 99%9; 95%5M

95%;; 9\%MM 13:05 9\%9M 9~%9M 9~%~; 9;%MM 9=%MM 9=%M; 9Â?%MM 9Â?%9; 9Q%MM 9Q%~M 9L%M; 9L%M= 9L%9; 9L%~; 5M%MM 5M%9M

5M%~; 59%MM 59%\M 22:25 55%\M 55%;; 55%;= 23:03 5\%9M M9%9; M5%MM M5%5; M5%5=

 >& Â&#x2C6;Â&#x2030; Mali oglasi I ( Â&#x192;   Â&#x2039;>( -

    8  . 8   > K. (8Â&#x2C6;Â&#x2030; & Â&#x2C6;Â&#x2030;<&-Ä&#x201C; & -

& -

(KK J ' -( 8  . Mali oglasi *' & 8 Â&#x2C6;Â&#x2030; $(-'Â&#x2C6;Â&#x2030;   8Â&#x2C6;Â&#x2030;  . 8Â&#x2C6;Â&#x2030;  ( !* K > KÂ&#x2C6;Â&#x2030; ) &

 >- ->K( .  ' I (  . 8 < &-Ä&#x201C; & -

& -

(KK J ' )'(

 . Â&#x2C6;Â&#x2030; !   ( Â&#x2C6;Â&#x2030; Mali oglasi Â&#x2C6;Â&#x2030; &

 >-Â&#x2C6;Â&#x2030; ->K( .Â&#x2C6;Â&#x2030; Mali oglasi Â&#x2C6;9QÂ&#x2030; I ( Â&#x2C6;Â&#x2030; &

 >-Â&#x2C6;Â&#x2030; Â&#x192;Â&#x2C6;Â&#x2030;

media

<5=6~ 08:00 MQ%9; ML%9; 9M%MM 9M%~M 99%5;

95%5; 9\%9; 9~%MM 9~%\M 9;%MM 9;%\M 9=%MM 9=%9M 9Â?%5M

9Q%\; 9L%MM 9L%\M 5M%MM 5M%~M 59%9; 59%5; 55%MM 55%~M 5\%MM M5%MM

Yoga&Pilaes Ä&#x201C; >& Â&#x192; -Â&#x2C6;Â&#x2030; >  (  8

 &I 8  &  . Â&#x2C6;Â&#x2030; " 'Â&#x160; Â&#x2039;Â&#x152; ( 

Â&#x192; >  Ä&#x201C;  . '- ( (  8

 &I 8 " 'Â&#x160; " Â&#x192;   ( 59  . 6Â&#x192;  . " 'Â&#x160; W> - - &Â&#x2C6;9QÂ&#x2030; >&

<5=6~6 M=%;Q MÂ?%MM 07:30 MÂ?%\; MÂ?%;M MQ%9; MQ%\M MQ%~; ML%MM 9M%MM 9M%M; 99%MM 99%9;

95%MM 9\%MM 13:05 9\%9M 9\%\M

9~%9; 9~%~; 9;%MM 9=%MM 9=%M; 9Â?%MM 9Â?%9; 9Â?%~; 9Q%~M 9L%M; 9L%M= 19:15 9L%5M 9L%\M 5M%MM 5M%M; 59%9M 59%\M 55%M; 22:25 55%\M 55%;; 55%;= 23:03 5\%9M M9%9; M5%MM M5%5; M5%5= M5%;M M\%M;

 >& Â&#x2C6;Â&#x2030; Mali oglasi I ( Â&#x192;   Â&#x2039;>( -

    8  . 8   8 < &-Ä&#x201C; & -

& - (K K J ' 

8Â&#x2C6;Â&#x2030;  . Mali oglasi - & ( &- Â&#x2C6;Â&#x2030;<& 

( - & - (KK J ' $(-'   8Â&#x2C6;Â&#x2030;  . 8Â&#x2C6;Â&#x2030;   !( >( > 8Â&#x2C6;Â&#x2030; .8 

&

 >- ->K( . Mali oglasi I ( $(-'  .   !   -KG K Â&#x2C6;Â&#x2030; >K>Ä&#x201C; Mali oglasi Â&#x2C6;Â&#x2030; &

 >-Â&#x2C6;Â&#x2030; ->K( .Â&#x2C6;Â&#x2030; Mali oglasi Â&#x2C6;9QÂ&#x2030; I ( Â&#x2C6;Â&#x2030; &

 >-Â&#x2C6;Â&#x2030; Â&#x192;Â&#x2C6;Â&#x2030; Â&#x2039;>( -

 Â&#x2C6;Â&#x2030; I (

tel: 040 321 090 fax: 040 321 091

9


10

media

20. travnja 2018.

 

 

 

slobodno vrijeme

KUD Mihovljan gostovao u Poljskoj 9 / (%

% % /# #

) # = Â&#x2122; Â&#x17D;Â&#x2122; /d%  

)F@, C  3

(# (# # C%d  ) F 

@ #   ( (4 # 

(  

#+$ (#  3

 ## ,#  # ( (

#/ (+ 

4 ( 5/ (# # =(#

  )F@,

C ( ( (# /

( ## ( Â&#x17D; /$ / / (    (

% # ( 9 7#( /,L #

 / ( Â&#x17D;$  (# 

B = BB

TOP LISTE @ 1 |5* ^Â&#x20AC; 1 In My Blood SHAWN MENDES 2 Hold My Girl GEORGE EZRA 3 Fire In Me JOHN NEWMAN 4 Morning Is Coming STING & SHAGGY 5 Donâ&#x20AC;&#x2122;t Give In SNOW PATROL 6 American Soul U2 7 Raw SIGRID 8 The Middle ZEDD & GREY ft. MAREN MORRIS 9 Whatever You Want PINK 10 Canâ&#x20AC;&#x2122;t Deny Me PEARL JAM 11 Masters Of War (Avener Rework) BOB DYLAN 12 Donâ&#x20AC;&#x2122;t Go Breaking My Heart Q TIP ft. D. LOVATO 13 Freaky Friday LIL DICKI ft. CHRIS BROWN 14 Next To Me IMAGINE DRAGONS 15 Make Way ALOE BLACC

 ! ^ $ @ *(

1 SAĹ A LOZAR Da   3 JACQUES HOUDEK Sam    !" # $%'*!* +, -/:* ;, +, 8 IVANA KINDL Ima nade <!'=> +, ?@*X  ??['*+,; \ ?'%>=]^/!/ , , ?_`'% , ?`b/, X ?b'%``j"'*`j"`* p \qqq

 +< =/ '  +L

MOZAIK nagraÄ&#x2018;uje

KNJIĹ˝NICA â&#x20AC;&#x153;Nikola Zrinskiâ&#x20AC;?

Cody Mc Fadyen: Tvornica istine

Zvonko BuĹĄiÄ&#x2021;: Zdravo oko   !&  H !& % &  %  (  9> ( % %&@ W  & 12<:( 'GD*   H   ! !  &   ! !     9 %  H %   ( & ( % % /  'H ? *

  $ 'D 2+'/$3'  J &?& !

Glenn Cooper: Ä&#x152;uvari knjiĹžnice

Dobitnik iz broja 1178. je Marina GaĹĄpariÄ&#x2021; (Han Kang: Vegetarijanka). Nagradnu knjigu molimo podiÄ&#x2021;i u redakciji MeÄ&#x2018;imurskih novina u roku od deset dana od dana objave imena dobitnika.

NAGRADNA KNJIGA Zvonko BuĹĄiÄ&#x2021;: Zdravo oko br. 1179

Ime i prezime: Ulica i kuÄ&#x2021;ni broj: Mjesto i poĹĄtanski broj: Broj telefona: Mozaik knjiga i MeÄ&#x2018;imurske novine poklanjaju knjigu jednom Ä?itatelju. Ispunite nagradni kupon i poĹĄaljite na adresu: MeÄ&#x2018;imurske novine, Kralja Tomislava 2, 40000 Ä&#x152;akovec ili na mail: oglasnik@mnovine.hr ili donesite osobno u redakciju NAJKASNIJE UTORAK DO 15 SATI

ZNANJE nagraÄ&#x2018;uje

N% ($ KKE 7+/

7 ( 3 (

(# ( # # /( ## #/  

9  L ` 

  # Â&#x17D;%  ( /  '  

3 (( ( l % # ` $ F 

 (  ( (%

( +  F  ( % `LB,

Â&#x17D; =   

 3 ]( # ( # 5+/ "

)   _+?    !  !%!%  "   )      ( & %  ,      ! (%  "   5   )  

H !  O + )  (   " "   %  % Dobitnica iz broja 1178. je Atea Nedeljko iz Ä&#x152;akovca (Julia Heaberlin: Crnooke Suzane). Nagradnu knjigu molimo podiÄ&#x2021;i u redakciji MeÄ&#x2018;imurskih novina u roku od deset dana od dana objave imena dobitnika.

NAGRADNA KNJIGA Cody Mc Fadyen: Tvornica istine

kupon br. 1179

BELETRISTIKA

PUBLICISTIKA

Glenn Cooper: H# 3 Jill Mansell: ' 

nevjerojatne stvari o + Louise Penny: )

#/ ( (

Marina Marija Hipp: @+  Google ili strina Ă&#x2030;tienne Davodeau: 9 /  Sve tajne (

Znanje poklanja knjigu Ime i prezime:  Mjesto i poĹĄtanski broj: Broj telefona:

Znanje i MeÄ&#x2018;imurske novine poklanjaju knjigu jednom Ä?itatelju. Ispunite nagradni kupon i poĹĄaljite na adresu: MeÄ&#x2018;imurske novine, Kralja Tomislava 2, 40000 Ä&#x152;akovec ili na mail : oglasnik@mnovine.hr ili donesite osobno u redakciju NAJKASNIJE UTORAK DO 15 SATI


20. travnja 2018.

 

 

 

media

11

uz knjigu, ďŹ lm, glazbu, kazaliĹĄte CENTAR ZA KULTURU Ä&#x152;AKOVEC

INTERVJU ATOMSKO SKLONIĹ TE nakon Ä?etvrtine stoljeÄ&#x2021;a ponovno u MeÄ&#x2018;imurju

Glazba proĹĄlog stoljeÄ&#x2021;a joĹĄ je Ĺživa

=>   MM='  A$#

PiĹĄe: Tamara Repalust

=#( % # 7( (

  /

 

% # (%  9 K % % (# 

 /( # C D# #$ 

# S44 + ,# ` # # = % L 

+3 $ D

 ( 

% $   D ( (  (#   $

 /  ($ #3

(# ( 5 #( % # ( (  + +3 $

 +3 $ % D +

9 A 5    

(  +  #( + / # 4% G# / #( # , _ ( (  7(

( # = % 9 (

( / ( 4% G # ( 

+ : ,  ,% 9 A )   #% # 

 / (  ( ( ( (# 

Kao da smo juÄ?er bili u MeÄ&#x2018;imurju

Â&#x201E; CD 6 D #+ 

=#+ ( %  #

 / ( 

  + $

 # D ? # 3 ! "C(  &  + #3

u njoj. 09 !    1!" " " )     

 ' Â&#x201E; @$   % <

( $ # #  $ 3

 (  % B ( # (D# ( ( $ ( +

 (  (  

( $ (% 

 

= (%  /% 

( ( 4  % # L # R%     + #

  ($ 3   ( # ## ( 0

*;"  (% /  " ' Â&#x201E; 9  (  ( # C D# # B/%  

( # (  *  

  # $ #( (# # ( # /+% % #   

se. 0#   5

 ' Â&#x201E; */+ # ( 

#+   ( * 

( # 5 / #  

( K %  =#+ #  0 9  

  ! %"  '

â&#x20AC;&#x153;Za ljubav treba imat duĹĄuâ&#x20AC;? Â&#x161; @ ( #+#$ 

(  # # (#

7(% ( =(  

6(  6 ( + %> , C( #  (# "_ / #+ + ##&

A ( 7(% ( 

   % ( (

 ( / (% 3$ ( njima. 09 QJ  !X   21!2 Â&#x201E; ?  ( (

+ / # 5 /+%

 % ( %  

/+% % ( 3 # 

 / % ( A

  $ # # # %  (  (# B   #

  / #+ + ##$

# ( D  / #+ ! 9

 +} B   + ( 

 /$  #+ 

 3 # $ # # #+ ?+% % / #+ # 

 +  ## 0   

" "%)    Y ' Â&#x201E; N$   / #/

 (# "? #+ + ##&

L   $ 4 

 #$ ( (  ` ##

 #  # B   

 ( 4 / # 

B #  #  ( F 

   +# +  %

 (  /   #

R @D  3  

 # (# 3 A %! "9 $ ( $ (  %& 7 (

  } B ( (  

}

0 Z    1!2 ' = ( A  

 % A % ( A#  / ( ( L

5+   # (

 ( (   +# 9 %$

#%# #  ( ( #/  0    !   1!2  ' Â&#x201E; */+ # # =  (

   ( ( 3 

3  7  (   ($ + /

+/  % 

petak, 20. 4. 18:00 PROJEKT: TITAN A`$ 

20:00 120 OTKUCAJA U MINUTI 

subota, 21. 4. 17:00 SMOTRA FOLKLORA

nedjelja, 22. 4. 16:00 DjeÄ?ja ďŹ lmska tribina nedjeljom LEO DA VINCI: MISIJA MONA LISA  + ( G ( / 

( /

18:00 PROJEKT: TITAN A`$ 

20:00 120 OTKUCAJA U MINUTI 

ponedjeljak, 23. 4 SHOWCASE 20:00 KD Pinklec Ä&#x152;akovec i LOFT Zagreb S RAZLOGOM

utorak, 24. 4. 10:00 SHOWCASE VRUM VaraĹždin: BAJA BUF 12:00 SHOWCASE KD Pinklec: A TKO SI TI? 18:00 PROJEKT: TITAN A`$ 

20:00 Ĺ PANJOLSKI FILMSKI KANON

Ĺ&#x201D;Ĺ&#x201D;

VODE VAS U KINO! Ĺ&#x201D;Ĺ&#x201D;

ZMIJA U NJEDRIMA % $ QK

srijeda, 25. 4. Mala scena â&#x20AC;&#x153;Vinko Lisjakâ&#x20AC;? Jazz srijeda

CINESTAR VARAŽDIN

20:00 FUSION FIVE

Ä?etvrtak, 26. 4. 20:00 Tribina Ä&#x152;Ä&#x152;

DIJELIM0 2 X 2 ULAZNICE za ďŹ lm â&#x20AC;&#x153;Leo da Vinci: Misija Mona Lisaâ&#x20AC;? (projekcija u VaraĹždinu, ulaznice iskoristive do iduÄ&#x2021;e srijede)

DIJELIMO 2 X 2 ULAZNICE za ďŹ lm â&#x20AC;&#x153;Projekt: Titanâ&#x20AC;?

koncert Teti Lizi u Ä?ast

PRELOG, Dom kulture

Ulaznice za film â&#x20AC;&#x153;Leo da Vinci: Misija Mona Lisaâ&#x20AC;? dobili su: Petar Burek i ] . ,

Ulaznice za film â&#x20AC;&#x153;Projekt: Titanâ&#x20AC;? dobili su:  6, 1 5 

subota i nedjelja, 21. i 22. travnja 18:00 LEO DA VINCI: MISIJA MONA LISA

KAKO DO ULAZNICA?

A (  3 #

% % G   #

  4 + ( A  +  

   ( ( /

+( +  + ( + (

#/ 

9 % #  + ( + "C D# (

&  / ( #+ 

"C & 3 (  A }

5%   (  " ( % 4   %   !  %  ! 

   

 + ( G ( / 

( /

20:00 OSVETNIK $ (


party zona

KAMO SUTRA

5  ! (   Â&#x2030;

Razdragana publika i PETAR GRAĹ O pjevali u Areni VaraĹždin

O

vaj vikend imala sam priliku provesti u prekrasnom, mirnom, prirod #3 # % % C D# A  3

#  # H$ #

smo na buku automobila i su( $ % # (+ 

/% B 3  

katu i imam prekrasan po%  = ? ( $ /

(   /

A ( (

(# 

 # (#+# #  +#

%($  (   ( ( / %

+ # #%$  +#D 

uz buĹĄenje zida susjeda iznad, ili jednostavno zvuk kamiona ( # %( #

 # (

ikad nisam pretjerano / +% # 3 # 

osamljenim zaseocima koje u jutro probudi cvrkut pti #   < ( 

(% ($  (

poĹĄteno napunila baterije, a ( (  ( (

u nedjelju ujutro probudila sama od sebe, bez alarma, # ( '  ( /+% % +

# (# + + 

(  ( % 

(# ( = 

 ( %  #

polje koje je pretvorio u svoju /# 

 # / (

# # (  %vorio kako je neĹĄto najljepĹĄe kad se ujutro probudiĹĄ usred   9 % (  $

N

N

PiĹĄe: Dora Vadlja zvukova automobila, niĹĄta ti  ( = (

pomislila na osamu, mrak ( 

 +#+  #%

3$  

kako je sve to prirodno i mo + (  9

 %

+ 

# 

spavanja usred polja, na taj  ( # $

  ( ( /+%

( % ( #  ## ") ($ +# 

 3 $  J Â&#x201A; 

 /&$

+  ma i prespavala sama usred # 

oram priznati da taj (#

+ ( 

 ( ( %$  nica da priroda i mir puno pridonose odmorenosti, ## ( (% na i naspavanosti tjeraju me / =  %

%  #( $

vikende za sad planiram provoditi u prirodi, ali po #

C

KRALJ(ICE) IZLASKA

, ;! G 8 . " 

Petar GraĹĄo: Pjevajmo zajedno kao da smo u sobi od 20 kvadrata! , ", ;!  (  ( G 8 ,  (   "  ;! & (  (   % ;!  . 

   "   8 5   (%  .!  " % . ? %   & ( !   &  (     (12 ? " 

  (%

,     .   ( %  

 ", ;!

   % G 8 

5  !  %

foto1: Na koncertu Petra GraĹĄe u Areni VaraĹždin objektiv je ulovio prekrasnu Sandru Slunjski koja je svoju vitku ďŹ guru istaknula proljetnim Ĺžutim uskim hlaÄ?ama i zanimljivom prugastom bluzom. Pomalo rokerski stil obiljeĹžile su crne ĹĄtikle i koĹžna jakna oko struka. (dv, zv)

4 "   % , ;! G 8 


20. travnja 2018.

ZZZPQRYLQHKU‡PDUNHWLQJ#PQRYLQHKU‡

Dobro je znati 47


48

Dobro je znati

ZZZPQRYLQHKUÂ&#x2021;PDUNHWLQJ#PQRYLQHKUÂ&#x2021;

/LPPRQWGRR

95%$129(&%5DGLèD

tvrtka za proizvodnju limenih proizvoda, trgovinu i usluge

HRVATSKA (CROATIA)

20. travnja 2018.

RADNO VRIJEME:

www.lim-mont.hr

- od ponedjeljka do petka

info@lim-mont.hr

od 07 do 16 sati

42232 Donji Martijanec

7HO )D[ 

9/$67,7$352,=92'1-$

Više od

&(57,),&,5$1,+59$76.,352,=92',

40 godina sa Vama!

PROFILIRANI LIMOVI I IZOLIRANI LIMENI PANELI

(1(5*(76.,8é,1.29,7$5-(j(1-$

'LPQMDFL

',0292'1,352*5$0

-HGQRVWLMHQLGLPRYRGQLHOHPHQWL ,]ROLUDQLGLPRYRGQLHOHPHQWL 3ULNOMXêQLHORGDOXPLQDWDGHEPP 3ULNOMXêQLHORGDOXPLQDWDGHEPP 3ULNOMXêQLHORGDOXPLQLMDGHEPP 3ULNOMXêQLHORGDOXPLQDWD GHEPPRERMHQL ,]RODFLMD]UDN 2YDOQLHOHPHQWL .RDNVLMDOQLGLPRYRGQLHOHPHQWL ,]ROLUDQLGLPRYRGQLHOHPHQWL VDSULUXEQLFDPD 3ULNOMXêQLHO]DSHèLQDNUXWDJRULYD

 4 Y  7  

352),/,5$1,/,0 7

VENTILACIJA P

NQSGY 352),/,5$1,/,0 7

P

PROFILI ZA PREGRADNE ZIDOVE I SPUÅ TENE STROPOVE

NQSGY 352),/,5$1,/,0 7

P

NQSGY ,=2/,5$1,3$1(/ PP 14 Q 7 4

PERFORIRANI LIMOVI

P 5$/ 0(7$/,.65(%51$

14 W 47 7X

LIMOPOR - EPS STIROPOR

NQSGY

%*LEOMLYHFLMHYL&9HQWLODFLMD'3URILOL]DSUHJUDGQH]LGRYHLVSXvWHQHVWURSRYH)*UDëHYLQVNDOLPDULMD*3HUIRULUDQLOLPRYL+3HUIQRVDêLNDEHOD L]DvWLWQHo6$3$pFLMHYL-/LPRYLUD]QLKYUVWDLGLPHQ]LMD.,]RODFLMHFLMHYRYRGD/9LQRJUDGDUVNLVWXSRYL0/LPRSRU(366WLURSRU1.RQWHMQHUL


sport@mnovine.hr

GIMNASTIKA

TENIS

# " # !  * > 

ย€ -  !  ! (! 3 ' + 12<E"  ! " ( & "  . % ;" (H %%       ( 8    %  8+++ G   (   ( 1<  "   002 % %  C 

 "  "    " " @  _5    O  ( %G 8 (  

F

 "    (  

  =  

 ;P    

 O listopadu.

   +F _5 ?5  ! ( & " =  ( ? &  ? " H@ @" %       !

  (  ( %   (   = 

  (  (&8     > /    

&     % E " &  (_5 (  ! (   ! !   @ 1212 ? W     "  &   (   ( ? ( 5 ;      (  & Y%   12<3    ((67

DRUGA UZASTOPNA POBJEDA  * $ 

\ 6,            @ =   

  &   %&  "%G/ ( ",=X+ =/+G>12<E @ = 5<^  ,"

6 (7        ^# "% G ( !   ( 5  ( G ,! 6 >7 ^91&^92&   D 6_/G7^9:&^9:&    6 /7^9:&^925" -

Y  G% G ยก @6/57^9<&^91& Y   % 6/57#9^& ^91&^9<& Y (( / G 65;7^9#&^9# ( "G/    <$(  @ =  "    (  /% #2 @ = @    ," G        C   !    "  67

SPEEDWAY START SPEEDWAY SEZONE odmah pun adrenalina na stadionu Milenium u subotu 28. travnja

]  ! )    ( Speedway sezona na stadi   " 

  &   ( 1E  <3  Y% 

 P)   ,    O F %  "  %ยœ !  (%

"   %ยœ =XX  ,   " Y%   & O F % &  6/5 7&O ( % 6GZ7 , (%64=D7O % Y%  " 

" % X    

 @    ! &   (  + !   % ( Y =  _   " "&  (; &; P&O  Chorzow. %, %&!.   &

 "  "5 ( ย ; '  (   ? 5 % 3( (   (( > ( ( !;, " G ย,"Y" &% + ( (  !% &O% ; &

  &    

 (  ! (BO  (  %

!( ."((B'&  % !"  ,   

O F %  & 

"! 9@ X@ & %D& + "",& %/% ยง&,%ย‘) %P& / ; &5% F > &D G & > %, &_  "         <$ &

%  % $2 & %<# ( B
20. travnja 2018.

NOGOMET III. HNL ISTOK -   

 7#  TABLICA 13 13

0

0

2. SPLIT

13 12

0

3. $!

13

7

1

4. "

13

6

5. Â&#x2C6;79Â&#x2030;

13

5

1.

OSIJEK

6. W 13

4

157â&#x20AC;&#x201C;1

39

1

86 â&#x20AC;&#x201C; 6

36

5

52 â&#x20AC;&#x201C; 34 22

3

4

40 â&#x20AC;&#x201C; 60 21

4

4

21 â&#x20AC;&#x201C; 30 18

3

6

13 â&#x20AC;&#x201C; 47 15

7.

$

13

4

1

8

27 â&#x20AC;&#x201C; 54

13

8.

"

13

3

2

8

17 â&#x20AC;&#x201C; 73

11

9.

!"

13

2

1

10

14 â&#x20AC;&#x201C; 77

7

10. 

13

1

1

11

13 â&#x20AC;&#x201C; 58

4

+ @ * " 

, ! $   <

* 

Ivana Korpar zabila za veliko slavlje Trnave L#  + # # 

kola # * # % ' 

  + $  # ( # (# 

* / = %  (# #

 # % R# ` 

 ( # (# 

%   B

 % #( # / # # %

C 6 / / % # 

6( #% $  #%

% / = % # (3 # 

( % # % C C#/$ / C

C $  /   ( # E; % ' 

(   #( 

 $ (   #%

# C 6  /  (#D % / % # H (  (#( / 

 +$ # (

# (# ( 

  (  B ) 

/+ / !  # + # 

( / ' ( ' # + +

/ ( +3 C #

 (3  + A#( / D# ) ? ( 9 %  (# 5 # 9 A #

J   

 # F 4/ # / ( + % 

= S $     ( % #

9 / C   

( + # #  #% / % 9 # (#  # 

# 9  %(##

 6 ' / (

/  # %#

_(# A 3$  #%

 @ # (

+ # ` ( C 

/ /  % % F #% # # (

 ) ? ( # %  + 

#  %$ %

 + / ' / // # # = # # /

% ) ? (

=  #%%  # E # / (+% # (( (

 ( A ) %D

 # / # #  @  # + / 

(  # # 

!  + F (   # + 

 /  #

 #% 3 $ '  # C # %( 9 $ ) 

? ( #%( A#

OP

Poraz u Bijelom Brdu, slijedi popravni protiv Bedema 5 F[: 9& K9' ' 6& '/&(-

' &' /(K& && % $6' &/ .%9 LA) # +#   ( %  # L L #

#%(  C D#  9

  #  # #%  %

* ) (# % / % $

(# R# #  

 (+ # # / #$

 (# +  / F K # C D#   /  (  (#D  %  

' C## ( +

# A+ ( (  

+   B F # LA) / # ( = ( (  ( /

/ #+ = / #

# # ( # # 

J 3 ( # # (#

 3#

F #% # # #

 C D#  

+ / % (+% # J 3 + # # 

( < $ #$ B 

  #/ # + ( 

/  9 % #  % + / 

 ( +

( $ ( KE # 

  / +/

= %D #$ (

 / + #  (#

R# /#   3 

  / # #

9 ! + LA) + 3 #

+ + / @ #%# %# C D# # 

+ @   ( 

   H # 

  ( F (#+#  # !

# ( (# 

TABLICA 21 13

3

5

35 â&#x20AC;&#x201C; 12 42

2. BEDEM

21 12

3

6

40 â&#x20AC;&#x201C; 25 39

3. BSK

21 11

6

4

32 â&#x20AC;&#x201C; 20 39

4. 

21 11

4

6

32 â&#x20AC;&#x201C; 23 37

5. !Â&#x201D;!#"

21 10

4

7

39 â&#x20AC;&#x201C; 27 34

6. 

21

9

7

5

30 â&#x20AC;&#x201C; 18 34

7. !

21 10

4

7

33 â&#x20AC;&#x201C; 24 34

8. ,"

21

8

8

5

30 â&#x20AC;&#x201C; 23 32

9. )",

21

9

2

10

25 â&#x20AC;&#x201C; 29 29

10. !,Â&#x2C6;Â&#x2030;

21

7

5

9

23 â&#x20AC;&#x201C; 24 26

11. ,

21

6

7

8

17 â&#x20AC;&#x201C; 25 25

12. #9LL9

21

4

9

8

20 â&#x20AC;&#x201C; 29 21

13. ),+T

21

6

3

12

19 â&#x20AC;&#x201C; 42 21

14. ,"

21

5

3

13

24 â&#x20AC;&#x201C; 41 18

15. Â&#x201D;7 21

4

5

12

16 â&#x20AC;&#x201C; 31 17

16. 

4

5

12

12 â&#x20AC;&#x201C; 34 17

1.

OSIJEK II

21

 L  / B 

 #% (#  +

 , F  ( + 

( /   <  (# # ## C $ =4$

L  :$ /+%  

%# % A+ = 5 

 3 # + -

POLUFINALE 45 5+

Remi u Prelogu, pobjeda Rudara ? (# + + 

# #G )# C9A, F C# ( A # J#

#%( 9  /+ # (  #/ 

! 9  /+ %( #

%(   ( 3

# # F/ 

  ( (  E

  ' F = %#  #3

(# #  C D# 

 + +3 + 9 # 

/ !$ %(## 

) ( ( /#$ 

 % C#  3 +

 / F/ 

# # H# % ( Q

(+ O/P

 3 #  # (

  9 ( 

  / D 

/ 

(#+ $  + # 

 + , / /+ #

 C ) (

OP

5 >5!*# * : @ * -<K9' *   

Dinamo bez Krznara remizirao u Svetom Martinu na Muri F #  D# (

 + / (#  +$ % /   A+$

 9  + # %(

 ( + ( 

= 9 %  O P

# (  D# ( +#

/ D# =  @ / @ % (# %( / 4 / % + / (% + %

(  ) /  # 

= (# # ; # / / %

#  / ` = 

@ #( /  

% + % (  % '( C  F #% # 

 ( %(#  # E

# =  /$ 

# / (+% # ? #

+ #  / ( / # /(#3 C  

(3 ( #% % #$

##  (  

 # ) / # ( ( 

% + 3  % F #% +# D# (

#+ # C# ( A # J#

 C D# D (# 

+  ( ##

+ + F  # # #

( (%$ +  J( # # 

 # 9 % (#

= # ( / %(

# 

# ' ( +# ( %  J4 B% J# #

 #% # # # (#

 # /   (

% L# % ( # 

 = (# #( # ;

# % * $  (#

% (# + (  / 

 #  + B   

 9  (  3 L

%  %  ? % (

(#  +$ ( ( ( = 

-( .%Polet - Dinamo 2:2, Zelengaj - Po 19<&/ ?  %<9<& ( ?, %19<& ? ( <9<&  %? ! <91& .?, ! #92& - Komet 1:0.

  (   ( ( +

 ( F 4/ (# # ( # 9 # % = 

 %D ( ( (  

F #% # #( 

/ $ 9 6/% 

 # <# # #

/+ / ! /(#3 # + # F L # # # 

 L  

 # #% # % %

 % ) C  ( 

 # (( /# 5 +  %(#

/ = % L ( # ( (   (# H  % # %(## 3

%  (#  # 9 C 4#

# *#! *

# $  (  W,Â&#x2030; 51<  (  (  !  OO!" 

! 

!(, &  !   (G@ ( ! +   " & !  8 &OF "F O   F (  (" -

 , .  % &  ( "  ;% .@   (  ,  " " 4 " !    ! ( (  F 5  /   , %&  (     

%  %  

  (   !  H       , !  ! !        "  % "  Z    ,"  %  16:30. (md)

TABLICA 20 13

5

2

41 â&#x20AC;&#x201C; 23 44

2. POLET (SMNnM)

20 12

6

2

55 â&#x20AC;&#x201C; 20 42

3. BEDNJA

20 12

3

5

46 â&#x20AC;&#x201C; 23 39

4. !Â&#x201D;!#

20 10

5

5

51 â&#x20AC;&#x201C; 26 35

5. DINAMO (D)

20 10

5

5

32 â&#x20AC;&#x201C; 22 35

6. MLADOST KOMET 19 11

1

7

41 â&#x20AC;&#x201C; 31 34

7.

1.

,+T

19

9

3

7

31 â&#x20AC;&#x201C; 23 30

8. #

19

7

6

6

25 â&#x20AC;&#x201C; 23 27

9. !Â&#x201C;

20

6

6

8

29 â&#x20AC;&#x201C; 35 24

20

7

3

10

33 â&#x20AC;&#x201C; 47 24

11. NEDELJANEC

20

5

5

10

29 â&#x20AC;&#x201C; 39 20

12. ,$Â&#x2C6;Â&#x2030;

20

4

7

9

27 â&#x20AC;&#x201C; 37 19

13. ",)

20

5

4

11

19 â&#x20AC;&#x201C; 45 19

14. SLOBODA (S)

19

4

5

10

17 â&#x20AC;&#x201C; 30 17

15. ZELENGAJ

20

4

4

12

33 â&#x20AC;&#x201C; 53 16

16.

20

4

2

14

33 â&#x20AC;&#x201C; 65 14

10.#+T

,Â&#x2C6;$Â&#x2030;

/ D# #+ ( + F

(%#  +  ( %

+  #  =#

3    /

A%   #  $ 

 %# + (  (# /%#+

@ (# / # # ## # E # ( ( # ( ( # %(## +   % 5+ # E # *(

/ _3+  (# + + 

 # (#  

(# # K # % % L 

=  % @  # + /

%  + F +# /  A+   #(  #

 # + # *( / *

 / # ( # E

#  % / (+% # 

/+ : _# @ 

 # % = ( % 7 L % # E KK #

 # /# + !

 ## 4 = F D# # # # K  A+ % /(# ##

  _3+  # 

 # ( ! % ` % 

 : % *( (  # #( # / $ + %

  ( # A+

 6%# # K; # (3

% / !OP
20. travnja 2018. NOGOMET : 45 *

FF: . : "*  GRANIČAR - NAPRIJED 5:1 (4:0) F@/+G %9OG&+ %C &+ W % O 9O C %9<924 !6:7&192 6E7&#92F6<<&1<7&092 6007&09</ 6E^7 ;/G +4G/9O %& &@! %&>"&>& & 4 !&O &5&F&G& 9  F G,/+=O9 & "&C & &F %&8& &8&; &> &W & 9/( F % W 9 6;"7

GALEB - SLOGA (Š) 2:0 (1:0) ,/8=X %9_&@ 4 &_G O 9+ F " %9192O6#&#$7 ;G>=9F!&D Y& &, "&C & "&W & && &O& 9O,% >;G9 &F& &( &_ &D &D!& "& &D%& 9F !D W 9C 6; (7

BSK - CENTROMETAL 0:4 (0:2) =>+XG %9O8 &O  %&/ .4 !O 9GF %929<C (6:^7&2918 %6#27&29:H 6007&29# 6$^7 F9G & %&F!&D & " & " &&, &D %&C" &C & 9O  " X= @/=@G>9, & & !&> & & " %&C (&H &+ &  W 9 " 6 F7Π6X 7

SOKOL - PODTUREN 3:2 (2:1) 8/G@+D+ =X %9;@"& !& O 9W %  %9<92F(6<$7&<9<G 6:$7&19<>6#17& 191 6#$7&:91D.6$^7 F>9W& ! &F(&C &D.& & &>&&F& & 9O D % ,O@5/= 9F&W %& "&; (& &, &C &G! %&O &G & W 9F(& &C 6 7ŒG & O 6, 7

HODOŠAN - SPARTAK 2:2 (0:2) CODG %9+F & F &+ W % O 9HC %29<F !6<:7&291C 6<$7&<91 !6^^7& 191 %6$17 CODG 9F&D && !&@ %&, %& @&, &!&F "& & 9 @ ,G/@GF9; "&>% & &F &F !& 4 &C &C& &D %& " %& 9 ;  W 9@ %6C!7Œ 6 7

POLET - TRNAVA 2:5 (1:2) ,/++ >G8=X %9 D(& &8 @ O 9 @ %929<+ %61#7&<9<C( %6::7&<91 6:^7&<9: 60^7&19:C( %6$<7&19# 6$:7&190C % 6$E7 ,>=@98( %&W %&! & &! &,Y&! & 8&O &F!.&C( %& 9 / ! @/ G8G9/(&C &; &C % &C& & ; & !& %& &+ %& 9 ,  

DINAMO (P) - JEDINSTVO (GM) 5:1 (3:1) ,G>8=X %9OF&+ %_ &O%O 9 F O+ G9! %& & &D & &;& D&F &&= & 9D  =O+ @89& &,&C && @&C &"&>&&C & 9 8C W 9;6O7Œ&"6 7

& #  3    ! %  (    + O   & 0: H    ( ( O > E0   " %  F ( &   % " , O  "  F 3 8 , "  >  <$ ;  1: & % C H   %

 O D 13     ^1 ,( O  " %& E0 FO  &  % @  ,( % + % (";" 1# , "  :: O C( %;  :^ & % +" <9: 0^ C( %&   & (

$< ?%   $: , @  G C % $E  C %  %  5    ( ( % C! ( ( O F !  <:  "  %  8   O C <$ 5  &"  !  ,!  C  !& ^^ C! $1 O %&" "F( "  ' 5  ;" ;   4 !& : 8 F"  O  E  (( "  %  F 8F    % <<1< , ;" ,  00 ,  ( O / E^ F -

33DW-' 56\ ;G>=œ, C 6<3037 =O+ @86;7œ6$$7&"6E0<07 FœO " 63$<E7 F>œF(6<03$7&! 60:<#7&> C 60E#37 ,O@5/= œG 6^33:7&OO 6$2$7 O+ G6,7œF ;6^0^7 CODG œO @ %61$$17 ,G/@GFœ 6$:#E7 X= @/=@G>œ_ 6^#:#7 ;/G +4G/6F7œO 6121:7 >GO @6 7œ8602E7&OC 6E^E<7

OMLADINAC (NSR) - MLADOST (SM) 2:0 (0:0) 8 =>/F %9,F&= H( %&O D O 9O(  %9<92O60:7&192> 6E07 >GO+ GX9F &;" %&/ %&> &O& @ &> &8&O & %&> & 9O  >GO @9F &, %&@ &C &8& "&8&+ %& %& &+ %& 9O C W 98&C 67

DISCIPLINSKI KUTAK W' J>&> > ( J& (& %

>GO @6 7œ8602E7 X= @/=@G>œ_ 6^#:#7 FœO " 63$<E7 F>œ! 60:<#7 ,O@5/= œG 6^33:7 ;/G +4G/6F7œO 6121:7

^^: .  !)

œ 1?:& Fœ 6 87:?2.& % œ 6471?1&, 6,7œ6+71?2

,$ˆ‰ STRAHONINEC POLET (P) )  MLADOST (I) JADRAN BRATSTVO (SV)

11 11 10 11 11 11 11 10

8 7 7 6 5 3 1 0

3

6

42 – 23 39

2. $ˆ‰

21 11

4

6

52 – 31 37

3. TRNAVA

21 10

4

7

46 – 43 34

4. JEDINSTVO (GM)

21 10

4

7

41 – 42 34

5. MLADOST (SM)

21

9

6

6

41 – 25 33

6. )

21 10

3

8

38 – 40 33

7. DINAMO (P)

21

8

4

9

49 – 32 28

8. CENTROMETAL

21

7

7

7

25 – 26 28

9. GALEB

21

7

7

7

42 – 50 28

10. PODTUREN

21

7

5

9

40 – 34 26

11. HODOŠAN

21

6

7

8

32 – 38 25

12. POLET (P)

21

7

4

10

30 – 38 25

13. ,

21

5

8

8

28 – 45 23

14. NAPRIJED

21

6

5

10

30 – 53 23

15. 

20

5

7

8

21 – 35 22

16. SLOGA (Š)

20

5

6

9

27 – 29 21

<$œ8F6;"F7 <0œ >6 ;7> O6; (7 <#œ " %6O,7&G 6, 7 <1œ+F 6 F7& 6@ 7 <<œ!,Y6, ,7&F6O,7 <2œ@ D.6 7 3œOW 6; (7&H 6C!7& 8&_+ %6 7& > 6O,7& %; (6, 7&5 6;"F7

W\]\1\ &<]D$DD5 %3<\ 51:  (  9X œ  6;7&,F&H( %&4 &F &  9; ( œO6,7+F &F &O &8 & 6D7œ , 6,7 &H &+W %& &@ œ F_ &&Z %&, œC!8 &_ G&! & œ;"6F7,F&H( %&W &% & œ%6 /7OG&+C & %& &6 7œ F;W %&@ & &O( 5%  " <$

 & X (  " 8 ' 8!% F((  <$ ; "  :$  G O  #1 & %@ >H191& #$     "  ,(  @ D. $^ ;  % E$ ( &  %;@"   ! !    (  &12? ", ! ! &  &  ( %9O "% %  %  (  ( F % & , % , F, C (( 

 X  :^ H   ;8 %

#2 H     % 00 ,( %"  /(  $^ F( "  " ; ( (  8  #  " %> OH  D " ( ; ( #$  O5     " 67

1 0 2 3 5 6 10 10

42 – 21 36 – 16 15 – 16 32 – 17 21 – 28 17 – 25 22 – 37 7 – 32

26 25 22 20 16 11 3 0

5   9 œ, 6,7&6+7œ %& 647œ F& 6 87œ 5%   " <$

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

)##Tˆ ‰ TRNAVA BORAC PMP !,! $ˆ‰ HODOŠAN ,"\Q

11 11 11 11 11 11 11 11

10 9 5 5 5 4 2 1

+ !

,( œ (6 71?:&C 67œ%671?2& œ ! <?2&D %œ%6 /72?^

TABLICA

TABLICA 2 4 1 2 1 2 0 0

1 1 1 1 0 1 1 0

0 1 5 5 6 6 8 10

60 – 17 47 – 17 34 – 25 27 – 30 37 – 25 43 – 37 23 – 33 11 – 98

31 28 16 16 15 13 7 3

5   9 F ":Eœ;"6F7&F œ@ &8 "œ% ,,& 6,7œC! 5%   " <$

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

OMLADINAC (NSR) , ,+T ƒ"#ˆ)‰ POBJEDA SLOBODA (S) + OMLADINAC (M)

10 9 10 10 9 9 10 11

8 7 7 5 3 3 1 1

1 0 0 1 1 1 3 1

1 2 3 4 5 5 6 9

47 – 11 33 – 10 35 – 14 17 – 20 19 – 21 13 – 33 15 – 33 14 – 51

, %F   %

#! ! 1#  # 

LISTA STRIJELACA

C!œF ":E:?#&%,,œ 6,7<?^&@ œ8 "1?:&F œ;"6F71?#

TABLICA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.TABLICA 1. OMLADINAC (NSR) 21 12

25 21 21 16 10 10 6 4

5   9 %6 /7œ & ! œC 67&% 67œ,( (6 7D % ( 5%   " <$ H %<2 (6 7œD % 1:2#12<E6 7" <$

  X+4+++  #  C )$ ( C D# (% % % ( /$  D# (

3# C =( ( (# #%

 (# $ ( E #

 

/  D# (

% ' % =(  /  [# /#/ 3 #% #

   ( + ( $   + + %

/  % A#  (  #

 ( ( %(  % 

$  (#  

 (  % G(

   ( (# #

/ (#$ (   + ' ( (   (

  # 

 + #

( # C D# ( 3#$  #%

 #  C D# (

% ( /# A /( (

#% / / (# ( (# $

 ( + ( C D# (%

% % ( / C ) 

/  / /#

( + (# C9A, C D# ( 3# # ( 

 

% l 5 ( ( , (# 

) ,  ( 

%  (#    # # /  + #

( # ((# [#$ 

 ( + (  

 + /# 5   ( % ( C D# ( 3# , ( ( C9A, ,  ( / (

 (  # # (# 

9 $  % $ 

 #  #$ ( + /  # # 

[# A ( ( #%

 E #  + 

    /

(  % ( 3 % (  O(P

45

   !   

+8    # # '9 $. /&? .( ,&&-'(9

'6? ' $;/ Q[:`F_?QH & 

( 9 $;/9 $(&9 /'.9 /

'/& ' / &'',&'; ( @('   $0  ( &" $: !  "1    ##3$ "&   % ?  F+   <21"&   3< % @   & "  Y% ! &   0#$E1^&#2         q  C &  ! "  " ! !    

 ! Y%  &         ?  ,   ! "  ! ( H ; !( F & %.  C  &       (  %    @ &          67


 FF: . : "*  < BUDUĆNOST (P) - JADRAN 3:0 (3:0) ,O/= @ %9F %& %&> O 9 Z % %9<92 6<#7&:92;61$&#27 5O5š @9@&" &>&8!&8&F( "& ;&F&C& &C& 9H  GO/G 9, "&F &F &> !&F" %&> "& &D& &8 & %& 9 Bubek W 9C& 6 7Œ, "67

BUDUĆNOST (M) - ČSK 2:2 (0:1) +F>G8=X %9;W %&FF( "&O@!O 9O  %929<8!61:7&<9<86027&<91 6$07&191 86E27 5O5š @9 &8& &H %& & &(!&@ %&O &G &O& 9 H;! 4 F9;(&C( !& &>"&8 & &;(& C( !&8!&F&/ & 9+ C( ! W 9H %&O&(!6 7Œ;(& 64 F7

CROATIA - VIDOVČAN 4:1 (3:0) /=C8+XG %9 "&F  %&> _ O 9__ %9192C 611&#27&:92F"6#17&:9<> !60E7& #9<C 6^27 X/G@+G9," %&F%&> %&D.&/ &F"&  &C &C"&&+ !& 9 8+O84G 9= &> !& &8&, &_!"&, %& &,%& & (& 9 ,! W 9+ !&F%6X7Œ, 68 "7

20. travnja 2018. : 45 * ˆ 5+

6  / , ! ( < ( )  ; _ (  # Q # /%

R# _# *( / ## # 

#  [ )  5

 / ( #% %   #

 (# )  ; F E #

  (#D / # / %(### A%# 

/ +  6 (

S B( % ( #% /%

 (#( # (3 # Q # @ :D /+ / ! # # = /% )  ;

  @ 9 # Q #

@ 6 ( /# # KQ # ) 

 + # $  %(#

  # % F @#+ C 3# L   9 L3 # 

# A ## ( / !

/% (3 C ( R 

DUBRAVČAN - BORAC PMP 6:1 (3:0) O GO5/G8G %9O "&/(  & / 8 O 9O F  %9<92 "6<^7&192> 6<$7&:92D 61$7& #92> 6^07&#9< 6$27&09< "6E27&^9<Cvat (87) O5/G84G  %&/(&& && > &D &C &, %& "&/ ( & 9 @ /GX &; &@&,&!&F "&H& &&X"&" %& 9+ H

OMLADINAC (DS) - DRAVA (K) 4:0 (1:0) O/W+5/=X? @/=>=X %9OC & 8&C O 9% %9<92> "6127&192@6#E?<<7&:928!6$27& #92@6E:7 >GO+ GX9Z & ( %&8 &@&!& F "&8!&@&> "& "&>% & 9 , / O/G8G;&X && &C!&> &@ %&C &F " &; &X & 9O Z W 9F "6%7 X 96O 7

FF: . : "*  < > VENERA PMP - OMLADINAC (M) 2:3 (1:2) 8=@+5/G G/=;5 %9X/ &= ! & ,O 9 , % %929<8"6<7&<9< "617&<9:, %6#2?<<&^2? <<7&19:@!6$$7 8= =/G9 %& & "&, & %&C && ; &;" %&@!&D& 9O8( % >GO+ GX9, %& &8"&D %&F &C &> &O &F&, %& & 9 H( % W @!68 7Π6%7

BRATSTVO (J) - HAJDUK (Š) 3:0 (2:0) 5/8=X %9H @!&O F"&O 8( %O 9G 8  %9<92H ("6<^7&192 6##7&:92 6#37 /G@ @89, &F"&% &@ &F & ( &> "&;" %&H ("& &( &  9( CGO5F9, %&C &D &C & (&O ( %& D&C! &8&F &, & 9 

ZASADBREG 77 - PLAVI 1:2 (0:2) HG GO/=; %9 &O  & ; O 9/ ,  %929< 6<07&29:F "61:&007 HG GO/=;9/ &/ &D & (" %&/ &D & &F"&> "&O&8 %& 9+ C % ,>G8+9, "&H &;" %&O&F "&8 %& &= &, & &>& 9  W 9/ 6H( 7ŒG 6, 7

POBJEDA - ŠENKOVEC 1:1 (0:1) ;/ +C/GDšG %9FD %&8 F%& C !%O 9G  %929<8% 6:$7&<9< 6#^7 ,=OG9, %&,&C &X &C &; (&& &F &F%&_ " & 9  D= F8=X9@ & %& &%& &8% & &; "&/ &/ &F %&  98,  W 9C &_ " &C 6,( 7ŒF %& 6D %7

MLADOST (I) - MLADOST (D) 4:0 (0:0) +8G 8=X %9_C &@_ &FX O 9C  %<92@ 6^:7&192F "6$27&:92X %6E^7& #92@ 6EE7 >GO @6+79D & %&F %&F!Y&&8!& &X %&C & " &F "& 9   >GO @6O79;&F&H" %&/ &D & & @! &O &&F& & 9 / X% W 9F!Y6?+7

JEDINSTVO (NSnD) - KRALJEVČAN 38 1:6 (1:4) 8 => GO/G8+ %9O %&W  &+ 8 O 9,  %9<92 637&<9<F 6117&<9:X 6:0?<<&:37& <9#C6#17&<90 6^37&<9^86$37 =O+ @89F &C"& & %& &F& ;(&@!&; &, &,q& 98 F" F/G>=84G 9 %&F &D .&X &@& & X &8&& &C& 9 X W C6F "7

F (# (  #(# ( @ 

< # K # R (

 #% /% (#( # /+ #

E # *( / /%

# K #  L # 9

= #% # L3  /

# ; # @ 3 : /+

/ 

! # ;K # F 

 (#( # + +

/ ((  L / + # C# J+ 6 HA) # ($

/% # # = 6 % / # / L##( # E

# *(  # KE

#$ (   7 L % L #$ ( 6 %

 #% /% (#( # # ;

# ) L##(  # $  HA) 6 3 # 5 

C :3 /+ / ! # 

# B( %  /  # 

# ' /% S  

  C )  # 

# 6 / /% # E; #  @ R# 

:, :3 ( # #

 # ) 

 # $  %(# 

 # % H  5 @

/  ( # #

$&~<W&% %-'\% O/G8G6F7œ63^E:7"0$O,C ?#6" 7

% H(       9 4 Fœ 6#0:27 >GO+ GX6O 7œ;F "6:2#17

/ ## /%# @ R F ; #  

(#D / # / 5 A%# / +  _# '/ @  # #

(# _( L% /+% % # (# % % 

% # %#   % 

? !$ /% (3 @ 3 6 # K # '/ ( #%

/% (#( # # ; #

 D# + # )

5  #$ 

@  + #

% B ( @ F +# # C(

+ + / B A

 # $ (% #( (

# / #  / % #$ ' ' # # /+ /

( * ) 

(# ( B # K

# 5 / ( #% % 

  # (# C( = 

Cerovec upisuje se u listu strijelaca u ; # ' ( #% /% (#( #$ (3 # ;; #

) B  #$ 

 @  + #

% 

33DW-' 56\ F/G>=84G :EœO C6$2##7 >GO @6+7œ;F!Y6#^^27 4 FœH ;(63^3E7& 6#0:27 5O5š @6,7œ@C6<^007&O 6<^1E7 8+O84G œO, 6#<237 >GO+ GX6O 7œ;F "6:2#17 5O5š @67œO H %61:E$7&=(! 6#02<7&G O6#$E07 GO/G œ+ %, "6$:1<7 X/G@+Gœ+ + !60#3<7&FF%6311#7

20 18

1

1

62 – 20 55

2. #)

21 16

2

3

75 – 16 50

3. )##Tˆ!‰

19 13

3

3

58 – 21 42

4. 

20 13

1

6

55 – 36 40

5. ) !

20

9

4

7

56 – 40 \9

6. 

20

9

1

10

41 – 45 5Q

7. 

21

7

6

8

43 – 42 5

8. !,ˆ‰ 20

8

2

10

42 – 42 5=

9. 

20

8

2

10

37 – 37 26

10. ˆ‰

21

8

1

12

40 – 71 25

11. )##Tˆ ‰

20

7

2

11

35 – 56 5\

12. !,ˆ‰

21

6

4

11

26 – 45 22

13. "ˆ‰ 21

6

2

13

33 – 52 20

14 "

20

6

1

13

41 – 49 9L

15. !,ˆ‰

21

5

2

14

23 – 51 9

16. DUBRAVA

15

3

2

10

17 – 61 99

LISTA STRIJELACA 21 zgoditak – Marko Baksa (Borac PMP) 12œ > 6O ( "7&O 6F ":E7 <$œ/; 6%,,7 <^œO C 6O ( "7 <0œF  6 7&F" 6X7 <#œO 8!6%O 7&O > 6/"7 <:œO 68 "7& "&O D 6O ( "7

W\]\1\ &<]D$DD5 %3<\ 51:  ( 9F ":Eœ 67 _ &F &O %&O( &  9  6,7œX/ &8 &;.& "& œ/"C &F"&,&_&4 Fœ O ( "D(&_&@!&C&%,,œ %6O 7 ( &8&C &8 &O 6F7œ6+7D %& %&C !%&  & 6O7œ8 "F %&/ &F &, % 6 O7 (5%  " <$

L##( + / @

9 / / # 

# ? #% /% # 3

_ + # ( 9 * #

K # B( % ( #% /% (3 # # 5 (#

/ *  /% ( /

# (# L##( ) 

 # $  %(# /

< 4  # OP

: 45 * ˆ 5+ >

 ) &!/ '  ! " ,      (% (   1<  _ 5$2 ( ( "  "   " ( FX O "  $0 + % @ ( +" (      E1  ( (   ! "F,  % F  % & (   " @ %  8 G _ !&(29< ^3 H MURA - SLOBODA 3:1 (0:1) C>G,+4+ G %9O_"&H & % O 9  " %929< 61<7&19<@ ( 6$0&E17&:9<,6327 5/G9>&/ & &, &4 & &C" & , "&@ ( & !& & 9+ H( % >OG9 &X %& &O " & &4& & & (&X & & 9H % W 9 &4 & !6 7Œ 6 (7 X 9 6 7ŒX 6 (7

DONJI KONCOVČAK - MALI MIHALJEVEC 1:1 (1:0) O +F X84GF %9_ &OC &@ @!O 9O(  %9<92F6#07&<9<W %6^27 OF9F&F&C &/ &8 & &/ %& &C &;" %&_%& 9H 9 & &D&@ & &, !&F "&W %& &(!& & 9F  Mezga W 9 &@ 67

STRAHONINEC - HAJDUK (B) 3:5 (2:1) @/GC + =X %9O & 4 & "O 9   %929<F6:7&19<W 61E&##7&191@!6#37& 19:F6^17&:9:W 6$27&:9#86$:7&:90% ! (90) @/GC + =X9H( %&;(&F&D %&8&W &F "& !&> &_ "&8 ! CGO5F9D &G( !&F "&D.&8&@!& "&F&G( !&F&>( & 9D W 98 !&F "& !6 %7Œ8& >( &F6C 7

TABLICA 1. ,"\Q

BRATSTVO (SV) - TRNOVEC 0:2 (0:0) G8 FG8= %9O ( &OC &O  O 9O O  %929<_ !6^37&291_%6$:7 /G@ @89C &H&(!& %&8 & &/"&C &(&(!&/"& 9 O  @/ 8=X98 !& &  %&O & & %& &,&8 &_ !&O & 9 W  W 9/"6 7ŒO &,6@ %7

  (@ %  _%& $: F  &  % ( O F% " 5# % " / (  _   / 

( %( %&   !"

  % ::   , !O     , %   F% "      G FH  "  %  8W-

33DW-' 56\ @/GC + =XœFF "6^$::7&O 8 !6:1E7&O !6:#17 ,>G8+œ (G 6^E$07 G>++CG>=8=Xœ+ 6$2:#7& @ 61:#27 8= =/G,,œ@ @!6$^:^7 ,=OGœC 6$2:7& %C 6#21#7& !_ " (2479) HG GO/=;$$œ_/ 6E30<7 D= F8=Xœ %F %6102#7&@ 6#1:E7 >GO+ GX67œ+ 6030E7 @/ 8=XœF O 6<2E^<7&,6^:3:7 5/Gœ/4 60EE7&O 6:#$27& !6^#017 CGO5F67œ;86^:$^7&/>( 6^31<7& !F (5425) /G@ @86 87œG /"60$^27 >OG67œ ! 6<<:07

$&~<W&% %-'\% 5/Gœ 6:#017"0$O,C ?#6" 7

% >OG67œFX 61:307"0$O,C ?: 67 % H(       9 @/ 8=Xœ,6^:3:7 8= =/G,,œ@ @!6$^:^7 ,=OGœ %C 6#21#7& !_ " 61#$37& C 6$2:7 CGO5F67œ;86^:$^7&/>( 6^31<7& ! F60#107 5/GœO 6:#$27

 % ^2   " %  % ; E<  % 

% + F ( &  % " +   % 8 :  !F(C O "  1E _W ,   W  ##  " 191 #3 / @!C  &  = F ^1 W  ?% % $2 ;8(:9# $: ,(   F % !  % F ( "% ' @%  "  D " " GH (" <^ 8   >       &   &  (  #3 5   ( ( % / ; C! D %   :$ & % G 8% ,(   #^ F% & % , (  H( HG    <0 H , " ( , F " 1: , ( _> " 00 F( "  ,8  8 < % G 8"   "  "5#2    %  

TABLICA 1. !#

20 14

3

3

51 – 21 45

2. )ˆ"‰

20 14

1

5

64 – 23 ~\

3. 

20 14

1

5

65 – 36 ~\

4. ƒ

21 12

3

6

73 – 49 \L

5. )ˆ‰

20 12

3

5

37 – 24 \L

6. !6!ƒ,"

20 10

3

7

44 – 32 \\

7.

,

21

9

2

10

41 – 43 5L

8. ƒ"#ˆ)‰

21

8

3

10

32 – 42 5

9. !

21

7

4

10

36 – 41 25

10. !,ˆ!‰

20

8

1

11

36 – 43 25

11.

)"

21

7

3

11

36 – 51 24

12. ,)ˆ!‰

20

6

4

10

31 – 43 22

13. +

20

5

6

9

29 – 43 59

14. ƒ"#ˆ+‰

21

5

5

11

19 – 37 20

15. 6

20

4

6

10

25 – 46 9Q

16. W)$

20

3

2

15

22 – 67 99

W\]\1\ &<]D$DD5 %3<\ 51:  (  9C 6D7œOF% " O "& "&F( "& (&D %œ 6 87 ( & &_ & &  9 67œH( $$ "&š !&8 & "& %œ Z &;&X & , %& (67œ %% &>&8 &&C 67œ,( F %&F  %& C &F&@ %œ8 ,,O &4 & "&F&%67œ, 6, 7_"&F%&  %&, 5%  " <$

LISTA STRIJELACA 1#œ_W 6 %7 12œ@   %6@ %7 <3œ+ %@ ( 6 7&> > 6 %7 <Eœ 6 %7 <$œO(_"6 7 <^œ@% 6, 7 <#œ86@ %7&;8 !6 87 <:œ % 6%7 <1œ 6,( 7

 (  , %,      %% ^2 ,  %(, %,8  

( @ @! $$ F ( "  '67
20. travnja 2018. ^Q: . : "* 

DRAŠKOVEC GEOTHERMAE - BRATSTVO (P) 3:0 (3:0) O/GDF8=X %9 ! O 9 @  %9<92 63?<<7&192F %6#27&:92 6##7 O/GDF8=X9X "& %& &_ & &_ ? &F &D(&>&F %&8 %& 9> /G@ @89( &@ &; &,"&H?

%&D.& &4  %&_" %& &( & 9 O > 

OTOK - DINAMO (Ž) 4:1 (2:1) @F %9G  &FO 9O? (  %929<!6:#7&<9<@ %6:$7&19<F"!6#27&:9< ! !6E17&#9< 6E#7 @F9/&F!& &F!& & &;& ; (&F"!&@ %& %& 9+ %F! O+ G9@ &C&@ &/ &C & @" %&G!&F "& &!&D %&  9/ 

NAPREDAK - NŠ MEĐIMURJE 3:8 (2:4) ;/ +F/G>=8=X %9/( F&W  &+ 8 O 9+  %<92, 617&<9<O 607&<9:_!61#&1^7&<9# F 6:37&19#86##?<<7&:9#; 60$7&:90C 6^<7& :9^O 6^<7&:9$F 6^E7&:9E/ "6E07 G,/=OGF9&C %&X&W %&&F ? &@ %&@! &; & &, & 9O C =Z+5/=9> & &_"&F &C &H&_? !&>&F &O &C & 9O  W 9C %&X&D6 7

VUČETINEC - BORAC (DH) 0:6 (0:3) 854=@+ =X %9OG& 4 &8 O 9__ %929<C%607&291, %6<<7&29:+ 6#:7&29# 6$27&290 6$3?<<7&29^,"6E17 854=@+ =X9F%& &D(&> %&G( !&F( ? "&X &O & %&+ !& !& 9 F /GX98& &C( &, %& &, %& + &,"&, %&&C%& 9O_ W 9 68 " %7Œ  6%7 X 9+ !68 " %7

DRAVA (DM) - TORPEDO 3:2 (1:2) O ++CG>=8=X %9;F %&OC & O, "O 9O(  %9<92F ( 6$?<<7&<9<,61E7&<91@ 6#<7& 191F6$^7&:91,%6E^7 O/G8G9,% &+ %&= &> &D& "&F ( & & %&,%&& 9+ @/,=O9F"&O & &!&C &@ &,? &C &G & &@ & 98 D . W 9F ( &H %6O 7ŒF"&O &,? &C 6@ 7

: 45 *

< ( $4 . , !  ( 1 / $  D %%  8 " %  8 " %" , C% 0 , %(291 << @   +  #: O  0<?  " O + !&( ?  F !   % $2 H  "   ? % $3   F ," "  % F( "  F!' ; F % ?     1 , 4 "  " 0 /( O ? H  (  _! 1#  ?  _!&(<9:F D  4 %@ F     % :3 H  ##   

% ( " ( =8  :9#O ; 0$ , 

  C ^< O     ^# F  ( ^E ,( 4 "  _ / " E0 F%  & ( ? " , O 5$     %   << ( OF ( @ "  1E F,;   #<  O@ O  191 $^ & %O F,(  " ;,% E^ FO %  &@ " % @%O! %53    %O! %  ( _ H 

 ( OF % #2 ,(   G?  ## 5.  ( "

,( " 5 :#  ?   %O  & % !( /&(   ! ? "  :$ ,@%H  (  #2  O F"!O  (     ? + % F!&O O ! ! E1E# 5    ( ( % , , ?   O  <1 " "  1E & %O , % "  ?    %  << ( , %5  %   / :E ,(  &  , %&  !?%    (  "67

PARAG - MLADOST (S) 1:5 (1:4)

33DW-' 56\

DISCIPLINSKI KUTAK

=> +XG %9 ;.&FF O 9  ,  %9<926<17&<9<, %61E7&<91W " %6:1?<<7& <9:, %6:$7&<9#/ 6:E7&<90, %6327 ,G/G;9!!&+%&!!&&!!&&!!&, %& !!&+%&! !& 9, %_ >GO @9 & &W &;&W " %&@!& , %&8 !&F"& (&/ & 9O 8( %

G,/=OGFœ,C %60:#^7&G X6#<2^7& 8 D6$1:#7 854=@+ =XœO 6$2^<7 @/,=OœFF"6$3EE7&8 O 6##3^7&F,6$3327&GC 6E^$#7 /GX6OC7œ  6<3E$7 O/G8G6O7œOF ( 6<<#327&O H % 6$10#7

@5  1# 5!5 +*! 5 5

 # ( " F 9 %(

centru Aton u srijedu 18. travnja 3 ( 

# 

 / €C % /  ( € F %/ciji Udruge „Pogled“ i Nacionalnog %(%  7$  ( C D# ( 3# $ 5 9  $ C D# (%

% % ( / :9A, 

  %/ # ( # G #

 / #

(   / (  #/$

 / /% # % (%

 % % # 9 # B 

 / %   # #%

3  (/$ 3

 ( #  / 

( :9A, 9 $ F #% =% 

  ( : (%

% % ( / / % # FN`7 `# / # # ; %   #   /

: ( 3 / ( ##

nagradu. J /# # # % / D# $  @$ :#   :9A, +

 ( ( $ ( (# % 

/ / $ + + ( 3 # /

+     % # B/ D# # 

#  %  (#  3 9  H$

 ( (# 6   ( R B( $ %  (# %

(  % ! (

5 %  " "  !OO

dresove (

% 

#+

 / $  %  5

# ( (  

 / (# C D#  %

(  # (  

  + @ (   # % # 7 # ( (    $ / # %#   /( +

# /  /! F #%

=% , "C % /  ( &$ BL79! :JQEQ 

 +    ;

OA 5+P

854=@+ =XœO + !60<7"12O,C ? <6 7 % H(       9 G,/=OGFœ,C %60:#^7

TABLICA 1. BORAC (DH)

14 12

2

0

43 – 7

2. DRAŠKOVEC

14 12

0

2

58 – 13 36

38

3. DRAVA (DM)

14 10

1

3

46 – 13 31

4. !”!67 14

9

3

2

48 – 14 30

5. #

14

7

1

6

23 – 30 22

6. MLADOST (S)

14

6

2

6

22 – 26 20

7. !ˆ‰

14

5

2

7

35 – 33 17

8. OTOK

14

4

3

7

22 – 30 15

9. TORPEDO

14

3

2

9

21 – 38 11

10. BRATSTVO (P)

14

3

1

10

25 – 43 10

11. PARAG

14

1

3

10

27 – 81

6

12. 

14

1

2

11

16 – 58

5

W\]\1\ &<]D$DD5 %3<\ 5<0  (  9 œ8 &O C &@!&, !&  9  ?4 % œO 6O7C &8( %&F &@ &@ œ 8 " %/F&%&%6OC7œ, & +F "&6 7œO! %?;  @!& @& 6,7œO6W7 &;(&, "& F 5%  " <$

LISTA STRIJELACA 1:œ> >6O! %7 1<œ + %6O O7 <0œ> 6%OC7 <1œ_!6  ?4 %7 <2?O , %6 7 3œC 8 %6O! %7 EœFO 68 " %7&@ F 6  ?4 %7&=86 7& _ 6O! %7 $œ_F "6OW7&;,% 6O O7
20. travnja 2018. RUKOMET

KOŠARKA *

+ @* " 

Poznati parovi polufinala Final foura! TABLICA

&# ! [  , 

_. 4    4 %;( " >  &  ( F(/ &    !  F!!    5 &11 4 % ;(  .  

 "  > 

&  ( 1:B+ 

" ! , %1^ ! /   " ' *

    

<4F;( 1F( :/ #>  0, % ^8 $OF % E ! 3;Y"1 <2O ( " <<8%

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

20 14 13 13 12 11 11 7 4 4 1

0 6 7 7 8 9 9 13 16 16 19

40/537 34/245 33/235 33/166 32/127 31/183 31/38 27/-78 24/-390 24/-393 21/-670

 ! B=  (!! !&" + %D   :^! H 

 O ( " (  ! 

 8$(' 7,>(9M5%L ˆ5Q%9~<55%\5<\9%9\<59%5M‰

$•ē578Q=%=9

4GF8=X;>=@FG9> "<#&, %1^& 0&_1&X E&; (G:&8 %E& 8 !<#&; ( #&@ <2&D>^&/ 1@ DO

'ē7  8=5%=9ˆ9%9=< 59%55<95%9;<95%Q‰ O5/G84G 9FF11&51&/<0&F F:&>1& 3&C( !3@ F ! F

 7 (KJ;\%=Lˆ99%9~<5~%9=< 9M%9L<Q%5M‰

 '7 ;\%=Mˆ95%9Q<9%Q< 9\%9=<99%9Q‰

/5OG/9/!^&, "E&O $& <$&O #&/ <<@ /  =O=>+Dš=9;"$&,^&% !E&D :^&C<1@ ;!

F@/+G98<#&H ! %G$&_ !:& " % <0&, %$& <&H ! %_^@  5/

   na poluzavršnici! TABLICA <, %

9

9 0

18/459

1+ "%

9

7 2

16/99

: 

9

6 3

15/95

#8 %

9

4 5

13/-98

0F %

9

1 8

10/-153

^4 %

9

0 9

9/-402

 ) 

  #  (  .  !! 4 %       H (  !%, C 5%   64 % ? 87& ( 64 %

',(&' /99 /9 . ' *

' ( ^F $/? (.'/ 6

( [? ( ? )( Q /: (

&. ^F .$   % #

 % / B # Q #

(## E!; @ 

# ? (  %( #  ## 

Ÿ$ ## / # (

# 

! 9 G( # 

 + R 6#-

 ( %$ ( 

* #+ ( K$ * ( E$ < (  6  (# +  = #  

 (  ( % D  ((  O\EP ? (% 

 # A( L # /+ 

+220 40

2 >F@+8G

20 17 1 2

+235 35

3 FFG

21 14 1 6

+87 29

4 =>8G/

21 12 3 6

-17

5 HG=@

21 12 1 8

+14 25

6 H/+ F+

21 11 1 9

+16 23

7 @/=D =8FG

21 10 1 10 -11

?8 % &4 %? , H&4 % ? X 7&     

% O ?!  4 % (! C B6(7

21

2 10 -39

20

9 ,>+@12<2

21 9

2 10 -51

20

10 5G;

21 8

1 12 -65

17

11 ,+@G4G

21 7

0 14 -38

14

12 O5; =>

20 6

1 13 -55

13

13 +8G +š

21 2

1 18 -135 5

14 ,=@G 8/G +X

21 1

1 19 -161 3

(# / = (

: ( ? (    (# ( +$ # (  

# / # %( ' 

# +# ( + OP

TABLICA

 ( " !   ) / $      

 (  #

#/ +  4 % 

' + + + = % 

  #% %( # @#% A # + ! ( # (

# ( # / ( ( 9 $ # +#

 B ( ?*

@#+ #   # ?%  ##

 (# (

= 3   

 # + (

 B  

/% + (( 

 (  +

 + ( ( # #

9 % + 27

8 = 8=@=?G;/,/@ 21 9

!5 @* 

#5 * # #

5 ^ (  "   ?   !%   , %8 + "% + %   ! (   4 %        !% ! (6(7

)  ( $ # ? (% + (#

 #   ( % B 

  # # H# F

  # % 

+ (# (#  $ % 

(# % + / % #

 (# ! % = 

 /  ( Ÿ # (# O! ;P

?+% % % (

# #% #  

% #   C D  # % -

TABLICA 1 ,O/G8FG8=;=@G 21 20 0 1

1 ,/=>;

23 18 1 4

2 +8G 4+XG+8G =X 23 17 2 4

+83

37

+136 36

3 H;O5/G8G

23 16 3 4

+84

4 4GF8=X

23 17 0 6

+110 34

35

5 HG;/+XG

23 16 0 7

+50

6 O5/G8G1

23 13 1 9

+43

27

7 @/ 8=X

23 13 0 10 +31

26

8 O5; =>

23 10 1 12 +13

9 8G/GWO+ <3:21 23 7

1 15 -40

32

21 15

10 /5;8+XG

23 7

1 15 -57

15

11 >5O/=;

23 6

3 14 -116

15

12 ,=@/+ G

23 6

0 17 -130

12

13 + GF

23 4

3 16 -104

11

14 =O=>+Dš=

23 3

0 20 -103

6

9 (# % # /+

@ L% L @ + (% 

 H  6 3 BB

;!$  9  

+ +/#$  # (#

(  /  % /%#+ %(# J#%

5 !%   ! ! K! F (  # =    %   # 

  // % # @#% A # @ (# + +  3 /

 ( B :JR E! # / $   A($ 9  = 3 (# - 4# /% G = 3 (# ' #$ H % ( / #  (#( # (# ( (# ?%  O/$ 4! /P

STOLNI TENIS 45  7#  

$ ! Q R

$  5 #    #   ( ( @, <1       5 ^ <$& $12 % <3 , !  & 0^  % H= ?D %: (  (   :,( "(% "( 

 ! ( !   <$   1> %<51 (   ! < (%< !   (     (%;  :    ;" <     (<( ; @F, 1&

 (%   ! 8 H(  H= ?D %#  ! # ( H( &   !  ! 50^   ;":;"1& (( (   & ^  ; @F, :  1 4 % ^    12   ! &O8 % :< (   4 "67 1. LIGA 4 %<œ 1 H= ?D 1œ :, , œF ¡ @X4 %1œC=?O/G< > %<œF?F(1

$9: $9: E91 ^9# #9^

 !"…"% 9 6:,(71^…<&, % 6,7:0…:&6H?D17#0…#&/%6:,(71$…0&H8 6H?D1710…$&D6 @X171E…3& %6H?D171E…3& F 6H?D171#…E&(64F<7:$…<#& %6:,(7

:<…<#&, 6,7:#…<^&D6,7:1…<^&F " 6F7::…<E& !6:,(7:<…<E&;6 @X1713…<E& 8 6F?F1713…11&8 6171$…1<Ÿ

TABLICA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

H= ?D %1 :,( ,  4 %< @X4 %1 F ¡ C=?O/G< F?F(1 1 > %<

17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

15 14 13 9 10 7 4 3 1 0

0 2 2 2 0 2 3 3 3 1

2 1 2 6 7 8 10 11 13 16

135:35 127:43 122:48 95:75 93:77 80:90 64:106 49:121 60:110 25:145

30 30 28 20 20 16 11 9 5 1

56,$ O! %œ (%< ! <œ> %1 F?F(:œC!< OF %1œH= ?D %: DDF4œ; @F, <

:9$ <292 E91 ^9# 090

TABLICA 1. 2. 3. 4.

 ! < (%< F?F(: ; @F, <

17 17 17 17

14 14 9 7

3 3 2 3

0 0 6 7

127:43 131:39 93:77 91:79

31 30 20 17

5. 6. 7. 8. 9. 10.

OF %1 H= ?D %: O! % C!< > %1 DDF4

17 17 17 17 17 17

8 5 5 6 3 2

1 4 3 1 3 1

8 8 9 10 11 14

80:90 79:91 75:95 59:111 59:111 56:114

17 14 13 13 8 5

 !"…"% 9! 6 <7#1…^&,"6 <7#<…$& 6 <7#<…E&OC 6,<7#<…E&;6H?D:713…^&OY!6OF17 :0…<2&86 <7::…<1&> 6F?F:7:0…<:& F@" %6 <71$…<1& 6F?F:7:1…<0& @F "6O!7:1…<3&D %6 <71#…<0&H 64710…1:Ÿ

3. LIGA ; @F, 1œO  ! 1œ;"< 4 %#œC!1 4 %1œ, 1 4 %:œ5 @G %<

39< <93 $9: 090 

TABLICA 1. 2. 3. 4.

H( H= ?D %# 4 %0 > %:

17 17 17 17

16 15 12 10

5.

C=?O/G1

17 5 6 6

81:89 16

6. 7. 8. 9. 10.

 # 0 , : 4 %/( 5 @G %1

17 17 17 17 17

81:89 76:94 65:105 62:108 45:125

4 4 4 2 0

0 1 2 2 6 3 3 3 0

1 1 3 5 7 10 10 12 17

126:44 111:59 107:63 96:74

32 31 26 22 14 11 11 7 0

 !"…"% 98 6;<7:1…#&@ 64F:7#2…E&> %6, 17:0…E&4( %64F17:$…<2& ;6;<7#2…<<&C 6,17:E…<<& 6, 17 1:…$&5!64F17:E…<1&O64F#713…<:&= D 64F:7:1…<^&O@65<7:2…<E&Z 6;<71$…<$&, !6, 171:…<^&" %6 17 :2…1<& 64F1710…<E&/(6,171E…11&4 ! 64F#710…11Ÿ

~6,$

TABLICA 1. 2. 3. 4.

;"< , 1 4 %1 4 %:

17 17 17 16

5.

; @F, 1

17 7 4 6 87:83 18

6. 7. 8. 9. 10.

4 %# 5 @G %< C!1 ! 1 O % 

17 16 17 17 17

4 %0œ> %: 0œ, :

14 13 12 9 6 5 3 2 1

1 2 3 3 4 2 3 1 1

2 2 2 4 7 9 11 14 15

120:50 121:49 118:52 86:74 83:87 66:94 58:112 62:108 39:131

29 28 27 21 16 12 9 5 3 $9: E91

H( œ4 %/( 5 @G %1œ # C=?O/G1œH= ?D %#

$9: 19E 19E

 !"…"% 9 6H702…<& 6H7#:…:&D64F07#0…0& ( 6#7 :3…$&C6H?D#7:E…E& %6/(7:1…<<&OF 6H?D#7 13…<2&@( 6>:712…$&O@ 607:1…<:&  6, :7:1…<3&"6C=?O/G1713…<E&( 64F071$…<E&/86H?D#71<…<#& , 6>:71E…<3& >8607<$…<^Ÿ

5. LIGA H= ?D %0œ (%1 F?F(0œ;": , 0œOF %< , $œO8 %< , #>Oœ <

E91 090 $9: 19E #9^

TABLICA 1. 2. 3. 4.

;": H= ?D %0 F?F(0 , 0

17 17 17 17

11 10 11 11

6 5 3 2

0 2 3 4

112:58 110:60 106:64 98:72

28 25 25 24

5. 6. 7. 8. 9. 10.

< , $ O8 %< OF %< , #>O (%1

17 17 17 17 17 17

6 6 5 4 2 3

3 3 4 3 3 0

8 8 8 10 12 14

90:80 75:95 82:88 67:103 57:113 53:117

15 15 14 11 7 6

 !"…"% 9O/ %6H?D07#0…2&  6F?F07##…:&; 6;:7:E…^&D6, 07#<…E& G" %6;:71$…^& (6, $7:1…3&W 6, 071#…3&D .6 <7:#…<#&/ 6F?F07:1…<3&( 6, #71^…<^&D(6O8<711…<0&,! %6;:7 1^…<3&F  %6O8<710…<3&D6O8<710…1<&G "6 <71^…11&D 6OF<711…11Ÿ

6. LIGA 1œC=?O/G: O8 %1œ5 @G %: ; @F, :œ, ^ ;"1œF?F(^ ;"0œ ! :

:9$ :9$ :9$ $9: E91

 !"…"% 9 6, ^7:^…^&O 6 :7:#…$&@F6;07:3…<1&D6O817::…<<&6;17

TABLICA 1.

;"1

17 14 1 2 118:52 29

2.

5 @G %:

17 11 4 2 110:60 26

3.

;"0

17 11 3 3 112:58 25

4.

C=?O/G:

17 12 1 4 107:63 25

5.

, ^

17 11 2 4 96:74

23

17 6 1 10 81:89

13 12

6.

 ! :

7.

O8 %1

17 4 4 9 80:90

8.

; @F, :

17 2 4 11 65:105 8

9.

1

17 3 1 13 46:124 7

10. F?F(^

17 0 1 16 35:135 1

:<…<<&D 6;17<E…$& %6C=?O/G:7:0…<#&C( 65:710…<2&F"!6;07<E…E&O! %6;1713…<:& D(6O8 171^…<1& 65:71#…<1&W86C=?O/G:71E…<0&! 6;0710…<#& %6C=?O/G:71^…<^&;;6,:711…<3&_ 6;07<^…<^Ÿ

7. LIGA <39 > %#œ;"# O8 %:œ;"^ ; @F, #œ, E 4 %^ 129 , EœO8 %: ;"#œ; @F, # 4 %^œ> %# ;"^ 

#9^ 39<  ( :9$ E91 39< (

TABLICA 1. 2. 3. 4.

4 %^ O8 %: ;"# > %#

17 17 17 18

14 13 12 9

1 2 2 2

2 2 3 7

128:42 114:56 114:56 98:82

29 28 26 20

5. 6. 7.

; @F, # , E ;"^

16 2 2 12 53:107 6 16 3 0 13 47:113 6 17 1 1 15 36:134 2

 !"…"% 9 64F^7#$…#&O %6O8:7 10…:&> !6O8:7:E…$& 6;#7:E…<<&_ 6; #7:E…<1&/"6>#71#…3&@C6,#71^…<2&X % 64F^712…<<&F "6>#713…11& (6O8:71:…<E&+ 6;#7<0…<1Ÿ
20. travnja 2018. \'<D'%\

# *#

F: +*5 

 2@3? ! 1' 

1, #  y++ (  Piše: /

% ( $.9& /. '

(.& 9' 6 ' /& -,

<: ' /& &( ,&6(

7 ( #+ C D# /   / 9/.' ( % ' $K -.' $.  ( ( - 9&  @ #% =# 

? (O P  ( #  # Q 

, 5 #  E

(# @ ; 

    /

 #   K / # # % D E , /

 C @+$ ( 

7) C D# $ 4 /   (

 # (! , = # # ( #(#/ G  F/ + %  3 

 #  +  

A # 

 D # # + G # C%  / #% # # 9 

  $ L $ ' R#+#

# /+% (3

G

 

# [ 

# ( # %

( (

# '  ( C D#  % 

H A  %

(%#  G  / / 

 E ? 3# C D# ( 3# _( * 

 / % 

H ? 6 (# (# 3 #  # 

(  

 %#   ( $ / 

3  (# +#

 %  ( 

 / / (  

Oaza atletike R%    % #-

 +# / (

 B * ¡@ (

= / (# J @7

@/ * $  

(  $ +#

 ( ! l = %  +

 # / # # ( / # # #  +# @( (

+ $ $

 $  / + 3 (/ $ ( + -

+ ;" %  " ", H67

&'6D<\6&'13

$  (  

 5 D   (  (% ( (  $ 

( ( / +   #4# #

_#34 J #+ %

( $ / D# (%$ / D##

  / / 

# 9 Â # = +#  *  # (

(  %  #$

 % #

A # ) #! l L   %

 ( A 5 

+ (   (

%# # ' (  

(  $ 7D ' -

?,! (  :$2"& 12<E   #2$ ?"  O(!

#  # Q  F

 %/ H %

# #/ 7) C D# (# ## (# / ?+ 

 (

(# C D# 

? (%# (/ + # 

=FC H $ _6= H 

 FAJ A / ( C A# ^H ( /

+ 9  ( / $6 + S  3 H? # ( 3 -  ' #    # $ ( O? /

# # C D# (

3# P 9 ( # # (# H 3  A #

 ( ( + % _ + '  / %

(   # F   #   (

+  %/ ( +

  %# @+

 # %/ /

% D / /# 

( + / H

  # #    (# ((

, , H67  Y! ( ( /% H  "  %  C D# $ ? : $ A 

)  A ( (

( % #%# A #

  +  A 

 # (  

C D# ( /

  B ( ( %D

&'6D<]\C'13 "5+ #   # *

- #  (  ! ( & - /-? ' @ & )6 

.'% . .&- $.(. ( & /&

&( &'-&' ' ( '& /

 .-

      D (F  ! %

TURNIR U SESVETAMA

Dvije zlatne medalje (   = %  A ( #+ A ( +  / Q (  /

(

#+ : ( A  ) ? ( H 

(# (# (   

( /  F # ( % (

(3 # /# # ( ) #( A# 

C D# (  # % ## (# C

C # + $

 D# # 

+ (3  

 # C /#/ (

 ( F %   ( ( # C  < +

( /#

 # O(3P

= %  $ # (#+#  $ 3 [#(  ( # %D#

( ( / # /

  

9 # (#  A % #+

A 9 + + 

(# B ? $ C 

:  C < A -

,( " C &+ %H %D!  (% /

/#$  (# # # (  ( 

( ## ( E + = (# ( +  (  

 (!  ( C : ( ; +$  (

B ?  ( K +

  ( C < (

 + '  (%#/# ( ( 

 3# /# 

 ( 3 # ## # ) # N ( (# +

   /  

 +  (  ( #+ # O( P
20. travnja 2018.

%3W]% &36'

, 8 FY    

NA PREPONSKOM TURNIRU . $  #  > *

& 5  1 %),  ! ( Na hipodromu u Zagrebu  ;  3 

UskrĹĄnji turnir u preponskom jahanju gdje su nastupili i na  / C D# $ 

iz Svetog Martina na Muri i : 

C  6 ) (G / : 

budnim okom svog trenera A * / A %

Martina na Muri ostvarila je dobre rezultate s obzirom na to da joj je to bio prvi nastup u ( # 6 

je jahala na konju North star i sudjelovala na utakmici visine $;  Na utakmici visine jedan metar nastupio je i njezin trener Stjepan koji se bavi prepon-

skim jahanjem i treniranjem    / %

Ostvario je brojne nagrade i /#  $ 3 $ 

/ (# 6 

u kojoj vidi dobar potencijal u ( # - Konji su vrlo plemenite i ( 3  vjeka razvijaju brojne sposob( =+# 3# 

 3 $ #  # $ /# 

i okretnost ruke. Jahanje ko ( 3 +( # 

# /+  ( boljĹĄa zdravlje i forma - kazao je svetomartinski licencirani  (# / )

#+ 6 3 ¢QE

(Sanja Heric)

 ;" %    % 8 

BOWLING

Novi Dacia Duster

4 (  H (

PRVENSTVO HRVATSKE u bowlingu za osobe     

<+Âś5*

   (  9 6 + $ A L $ ' R ( B )/

timski su osvojili zlatne meda $ '( ' # ( + $

 A ) +  ta u svojoj skupini. Sportsko # R# +  %/

Prvenstva Hrvatske u bowlingu za osobe s intelektualnim teĹĄ-

 # ; % 9 ( 3 # L% #+#

?% +$  (

Specijalne olimpijade Hrvatske koje je trajalo dva dana. Prvi (# ( 3 G $

 #% G  =

( _( R ( ( (# /# OP

99.900 kn

1/3 Dacia. Ponosni partner HGSS-a.

+5 &-  & #- 

www.dacia.hr

   ! " #  $

$ % &'&( )*+ &++ ),# & " )+ #&'# &+*' -- . /- 

0- #&#&.1* +&% 2  &(- # % 2 + + # & %2 3- # -%* .(45& $$ 2 + + # & 6+# &  2 + + # & /-- 4&7#.1+581+*+ *(9-)()

 + :4' *;;;

 , " (*4 #+ 4<=> * *62<=->* * )*) (

Autocentar Kos,+.5<91'Í&#x2019;Í&#x2122;Ě&#x2039;'8'Ä&#x2C6;*/4Ě&#x2039;:+2Ě&#x152;Í&#x2018;Í&#x2022;Í&#x201C;Ě&#x2122;Í&#x2022;Í&#x2018;Í&#x201D;Ě&#x153;Í&#x201D;Í&#x2018;Í&#x2018;Ě&#x2039;===Ě&#x160;';:5)+4:'8159Ě&#x160;.8


20. travnja 2018.

Rekreacija 57

 

 

 

1

2

%    ( ! Â&#x2030; N(  /  / / 

 /

/ 3+ ( +/ 

  ( 

 

 # #(## #

#(## #

+ /  +%

% ( (

 /%+ ( ( A 

 (# ( (#( ( /# 

/# 

  #( /# (  ( #

 ( #

  +

+

 % # ( #$ (  (  ( %

 %

( #

 

( + / 

 

 % 9 

9 

( ( # (#$

%$ +#$ $ ## ( % #

% #

 % % (

% (

 ( %$ / %

%  %  #

#

#%# # #

# ## #(### 5 

 /

 

  (  #(

 ( #  -

% +(

 G (+(  

  + / 

re-

 / /

 3+ 

A% #

  (

  + /

(# /#

/# / % # G (  

  D# 3+ 5 ( # 

/ #  ( $ 

(  $

 + 3+  % + %#-

(#( ( # 

    # 

 

 # ( 

 (  6# 6 #   #

 

 (

 ( 

   % $

  +

 +($

 + (+( 

(+ G (+($ 

G (+ ( + (  +  4#  4# ((+( +

 ((+(  #( #

 # #(

 % ( % % (  N(  (

N(  / ( (3# (

(   $

  +#$ (

+#$ ( (  (

( (   /

 / 5 

  ##  

stalno mijenjate mije / $ 

/ (

 vlastitim tivlastiti

' ^ Rameni most â&#x20AC;&#x201C;podizanje %  krajeve traka prema podu ispod vaĹĄih dlanova. 20 ponavljanja.

' F SpuĹĄtanje nogu dok je traka oko stopala i u vaĹĄim  %  spuĹĄtenu u pod. 20 ponavljanja.

' Â&#x20AC;  "  lonu s trakom. 10 ponavljanja na svaku stranu.

' Q _ % 20 ponavljanja.

' Â , " 12 ponavljanja.

' _

3

Triceps ekstenzija trakom. 10 ponavljanja na svaku ruku.

 $ % (

 $  $

  

/ ( + / 

?   ( +#  $ 

 +# / $ (

/ $ /

 %# 

4

2

( $ 3  

( ((+ /

  + /

(  #%

 

 / # ( 3# ? 

 % (#( 

 #  3 ($ 3 

Ljetovanje

s organiziranim prijevozom

6

23.-30.06.18.

VODICE â&#x20AC;&#x201C; VILLE RIVIJERA 2500 kn po osobi garantirani polazak!

5

+ + % +$ 3 #3 # (

+ + + / 

?     ' % l  #

/%   #

( / B =( 


Automobilizam

58

 

 

 

20. travnja 2018.

TEST Peugeot 301 1.6 BlueHDi 100 Allure PIĹ E: &(. (

P

#%  # / /# (

 ( 

 3 

  #+($ #

 #3# 4 #( /$    

  _($  

 ($ (# ( 

 #$   

#  % / 

 ` #/

  #( , + 

#/# #3  (

#% D#((

/ ( 

(  ( #  # =#  

 ( 3 (  

 / $ ( (  + / ( 

 $( .9&( .9& + Â&#x20AC;H^ .&9

9 ( ($. 

$'9 ' $(' .%&? $(&(? /&(?

-'&? $6&' 

 ( ( B (

 #+#   # L ( % 

#  +  

 ( ( _  (  (  

 3 , ($

  #  (

 ( ( 3 3  #  #

/#  ## (

# $  

(  =% # #+#

  # ( (

 E $ ( 

/ ( / $ 

  ( ((

@ " ( (   % +# ( #

 02^ %/ ( 

 3 B($ ( 3 $  ( ( 9 3 + RN@  ( $  ( $  /   

(

 / 

 +     R 

Klavirski detalji nalaze se po cijelom interijeru ./& $9.'& +  $

$;.' -'& (D# ( ( 3 Â&#x20AC; F  # = #%  #% (Â&#x20AC; (  +

#/ # 7# # , (#  7# 

# D$   ( ( #( ,

 ( ( (#-  F/ #+(   $   

(     ($ / #$ 3 # ( ( + / / #

 $ # ( - (#$ = #%      % - % # / # , 

%$ %(%  / F% D  $, / (

 # _ (    (%

AUTO SHOW PONUDA /# ( +  )A  + /

( %#    (# (  + $  $

 ( (     6% kamate* # E,(#(% #% 3 ?% +  % /

 =# ( % - # ( / #/ ( 

5 godina redovnog odrĹžavanja Ä&#x152;ISTA 5 godina jamstva # (  / $  $Q $   D ( / (   /# 

BONUS do  % # (   ( (#

 # AD# (  # 3 9 $ 

  + / $  (# S / = #% 

( # 4  % - (  Q; # /

#  K, + /(# / +# =# ' 

BESPLATNI INFO TELEFON 0800 15 16 Ponuda vrijedi od 1. 4. do 30. 4. 2018. # ( %#+ ;$ / ( (  KE

*GodiĹĄnja ďŹ ksna kamatna stopa 0% vezana za EUR, jednokratna naknada zakljuÄ?enja ugovora 2,5% od kupoprodajne cijene vozila, trajanje ugovora o kreditu 4 godine, EKS 3,71% . Anuitet kredita izraĹžava se u EUR i plaÄ&#x2021;a u HRK prema srednjem teÄ?aju Splitske banke na dan uplate. Financijska ponuda vrijedi za sve ďŹ ziÄ?ke osobe pri kupnji osobnih vozila. OdrĹžavanje My Revision obuhvaÄ&#x2021;a 5 godina odrĹžavanja ili 100.000 km, a vrijedi do ispunjenja prvog od dvaju navedenih uvjeta bez obzira na naÄ?in ďŹ nanciranja za sve ďŹ ziÄ?ke osobe i male poduzetnike pri kupnji osobnih vozila Renault osim Twinga. Jamstvo od 5 # + (  %# #$  (  (

godina obuhvaÄ&#x2021;a 2 godine tvorniÄ?kog jamstva i produljeno jamstvo za 3., 4. i 5. godinu ili 100.000 km, a vrijedi do ispunjenja prvog od dvaju navedenih uvjeta uz Renault ďŹ nanciranje. Bonus od 15.000 kn odnosi se na Kadjar, verzije Limited. Bonus na sve ostale verzije Kadjar i Captur iznosi 12.000 kn. ProsjeÄ?na mjeĹĄovita potroĹĄnja: 3,7-5,8 l/100 km. Emisija CO : 95-132 g/km. Slike automobila su simboliÄ?ne.  / ( 3 % ( / $

   D -  ( +$ #  6/#$ = #%   (# 3 

VaĹĄ trgovac u VaraĹždinu  ( ( ( ( +  / Autocentar Kos     % ( %( 

Cehovska 18, VaraĹždin, tel: 042/403-300, www.autocentarkos.hr  ( $ KE #

Renault CAPTUR i KADJAR 0

+15.000 kn

2


20. travnja 2018.

 

 

 

Automobilizam 59

Gumiimpex-GRP vulkanizerski savjeti za odabir najboljih ljetnih guma za vaĹĄ automobil <0   

  (     

 "  guma. , ( &

 " 

   &  se sigurnost u prometu, ali i        (    "  &     >      ((  !   H % &"(  (   % %      F ( ( (   ! (&  %     "  (      "  , !   & ( &!    &  !  F "  & ( "  &          %   !  F "    &   "   G (%   

Vulkanizerski servis Gumiimpex-GRP d.d. , ! ^#%&8 telefon: 042/404 533 e-mail: shop@gumiimpex.hr Radno vrijeme: Pon - pet 7-19 h Sub 7-13 h

   & (  "  ( 

 H   (   "  ! %  "     

 &        &

 Y%  !      !&    &  .   

 

      & &( &  &   (  8  ; ÂĄ?;/, 8      !    

       &  ! (  (&  & (      "  ;) & O & % & &C&

Pirelli, Sava, Starmaxx, Torque. ! %  <<2222 " %" !    (   %  &      

  8  ; ÂĄ 8 H (  (  

    %  %  

  &    !    ; ÂĄ     " teretnom programu vulkani   (  ! % &!     "  kvalitete. ,      ! !  !  "   Y&   &  ! ! ( & (     & 

  & 

   %  5 "

    ­Â&#x203A;   Â&#x203A;Â&#x203A;     &%  %           ! 

8E ( "%!<2&0 ( 

BMW M5 najbolji automobil visokih performansi PIĹ E: &(. (

>Â&#x2030; ( (/9 $ .9 &'.'

Â&#x17D; = 4 S

; ( +

#+ (

 4 ( # ; %

 %  LCÂ&#x17D; CE$ % #   %/ Â&#x20AC;Â&#x17D; S 4 Â "

OA ( #+ % P

LCÂ&#x17D; # # (

 ( #+ (

 / # 

  % % #

( / ## (

 4 ( # $, 6; ( C

' = '# + % C( (% 

 )A ( 

  KE 9 # 

(# 3 CE ( ( 

\

#+ / / ( $

( # $ #/ ( G %( (#( ( C Â&#x201A;@  = ( (%

  #/ C

A   ( ; (#  @ %

tel: 040 645 355 mob: 091 645 3555


60

Informacije

20. travnja 2018.

 

%( 

 

1\Â W 'D<DÂ&#x20AC;3W&% 63]D1 C ( (policija, vatrogasci, 7

 8 6  7 J  , ! (( 6, 7& 2#2Â&#x2026;:3<?$$$

F@ <<<& 2#2Â&#x2026;^E1?203

6 Â&#x201D; %  <(& 2#2Â&#x2026;:<<?3<$

!('.8 6)(J8 ; :<& 2#2Â&#x2026;^:<?<E1

6! 8+ I +;F "< & 2#2Â&#x2026;:$1?:<0 6*J % C <%& 2#2Â&#x2026;:<2?10$ 68$ 87 !ZJ +;F "< & 2#2Â&#x2026;:$1?:2$ ( 8 6( Ä&#x201C; 4 "0& 2#2Â&#x2026;^00?<$2 ' 6 &- Â&#x192; J *

!88 6( ,J ; 1^& E0E?#$0

!

 KJ 6(' (J 8 <3& 2#2Â&#x2026;0#:?#<# (KJ 6)'JÂ&#x201C;KÄ&#x201C;J*8 8 1:& 2#2Â&#x2026;E11?123 ( 6KJ F,F !+8$& 2#2Â&#x2026;^#^?E0^ .!.! 6)'J ; #E& 2#2Â&#x2026;E^E?122

tel. 374-176

tel. 310-222

" , 

tel. 645-125

[ \' W35 -6D D$\ [ \'W35 -6D$\

W " 4 %

tel. 384-333

"  ! 

tel. 543-600

4 7

O 4 %& 8<

tel. 310-651

"  (%

tel. 631-112

"  ! 

tel. 821-806

TAXI

tel. 313-619

" D 

tel. 851-012

<1<14F(E

" F(

tel. 682-136

" O %

tel. 849-017

Taxi Cammeo ,%  

tel. 373-111

C   4 %

tel. 311-755

C    4 %

tel. 372-900

C  ! 4 %& "<

tel. 396-800

  ?& ("#

tel. 395-199

   &  <2

tel. 373-700

X  4 %? (

tel: 311-488

F %4 %

tel: 310-595

;4 %

tel. 314-920

= 4 %&W.!1

tel. 371-700

;  ! 

tel. 370-771

;, 

tel. 645-301

 %

tel. 845-402

O %

tel. 849-488

O! %

tel. 863-240

OO ( 

tel. 689-033

OF %

tel. 655-126

O8 %

tel. 615-105

;"

tel. 601-192, 602-162

; %

tel. 899-117

F(

tel. 682-265

 (%

tel. 631-700

 ! 

tel. 821-107

 %

tel. 635-275

, 

tel. 847-260

,( %

tel. 360-211

 %

tel. 861-344

 %

tel. 333-088

W  

? 

371-600 tel. 390-859

8 % 4 %

tel: 390-859

  4 %

tel. 374-111 (233:<$133$ tel. 314-969

,!4 %& @)1E

tel. 804-020

 %  ( &'( &

 ! !@< ,%     Q 9Q .6

@ " ; 4 %&F@ <

tel: 313-319

_4 %& F ! ((

tel. 371-000

!"5 ! 1#

+ !1 

X % ( 4 %&; %3

tel. 391-920

W  %  4 %& $2

tel. 396-294

;F,4& $#

tel. 372-466

&- ( 8 +;F "< &, (: 6  (% 7 ' 596~65M9Q6 9; 5M . ! &F, 

? ? (  2?1#

 ( 556~65M9Q6 Q 5M . + %O &, D

!"5 +!#   5M6~65M9Q6 9\ 5M6\M . ' 596~65M9Q6 Q 9;6\M . H ?D 5_%, ! <^& :32?1#0

tel: 372-440 (923EÂ&#x2026;1<<?^^1& 23EÂ&#x2026;3E<:?$0$

Porezna uprava + 4 %& F ! <<

tel. 371-200

Ispostava Prelog

tel. 371-430

+  ! 

tel. 371-490

=>_+>+,GD+Â&#x161;& 8 O & FG/>>= F8=X& O O& /G_G=>+; GX& F > (& O/+G G/5D& ( & OG8+O,O8=H&  O & /F8/HG &  F& =@GC=/;>O&FO /( & HG/G84G/&F8 > & G/FD5DF8+Â&#x161;& + ! & G/G,G8>+X&F / .& _/G FGCHGF&F;( @ & GDG=@+Â&#x161;&  H& = G/=H8G4F+&F O & >G;,=@G +& _ & O/GF8G4+Â&#x161;&F> @& G DF8/X& F & =G @+G G>;&  (! & G@=+ @/8+Â&#x161;& O& =+>+G G &FG 64 %7

W (%4 %& +;F "< 

tel. 375-444

O 4 %&+; F "< 

tel. 372-300

H  

tel. 311-790

D %

tel. 312-157

# 7

(!(

tel. 310-336

G% C!64 %7 > H ,%64 %7 ,8OF 64 %7 @ ( 64 %7  ,O 64 %7 8 O@64 %7 FC  64 %7 >  6F(7 O  F O6  ! 7 + "%=H H %6D 7

$ >J

G(  (% 4 %&/  $

F  4 %

!"5 5> 

!.Ä&#x201C; " 4 %

G ( 4 %

$3%'36 %3] 6\$D 31- &-3'- 8 4 

tel. 112

 

tel. 660-001, 660-684

5*7 @ ;!/ /<3<364 %7 8 @ /<3:<64 %7 _%, /F /<3:<64 %7 ( /C!/<3^<64 %7 O !; /<3:164 %7 + W %/8 %/<30^64 %7 D %/<3^<6O %7 G %/D /<3#$6O %7 (D//<3:06F(7 FF "/W /<3::6F(7 C />"/<3#26 (%7 _%, %/F!./<3:E6 (%7 C /<3016 ! 7 + 8 %/<30<6, 7 8 /C /<3:^6, 7 GF "//<31^6, 7 + F/<3:^6D 7 _H %/<30:6D 7

 (  5M6 5=6 5M9Q6 P 20

%&@ &8

1<

G Â&#x152;;

11

#5 FÂ&#x152;@ 

  

tel. 855-305

 

tel. 868-231

P 23

 Â&#x152;Z Â&#x152;Z %Â&#x152;G( 

D %

tel. 343-250

U 24

_  Â&#x152;8 

D 

tel. 851-039, 851-134

10

 Â&#x152; Â&#x152;%

41^

F % Â&#x152;8!

8! %

tel. 866-469, 866-966

& 1  

'(Ă?851$6/8Ă?%$ Ă&#x152; Ă&#x152;$.29(&2EUWQLĂ?ND


20. travnja 2018.

 

%( 

 

Informacije 61

OBAVIJEST O SMRTI

4 

  %6 / <  #  

# Q % 3

OBAVIJEST O SMRTI

J 8" / B preminuo 15. travnja # E; % 3

OBAVIJEST O SMRTI

\ " ]" / H # # ; %

3

OBAVIJEST O SMRTI

4 5 %?  / C  #  # QQ % 3

Ä&#x152;ITAJTE NAS I PUTEM NAĹ E WEB STRANICE

www.mnovine.hr TE NA SLUŽBENOJ FACEBOOK STRANICI

facebook.com/MedimurskeNovine

VLAHKO     VeÄ&#x2021; od 350,00 kn (+pdv) mjeseÄ?no

Besplatni info telefon 0800 1507 Franje PunÄ?eca 2, Ä&#x152;akovec (Aurora)


62

Informacije

SLOBODNA RADNA MJESTA <F % OF %? , ! & &* ( .Ä&#x201C;<&*>&J  >-  ( .8&*-Ä&#x201C; &' -(7 ( Ä&#x201C;    9 %% ÂŻ % (233Â&#x2026;#:2?3E<#:2# 1@/=GFO! %&FH1& 5 &*>&J'< 1 &*( K 9M &*-Ä&#x201C;   &?

1^#Â&#x152;&*>(>-   

 & <<0Â&#x152;;&* <&*

 &*>  7 GÄ&#x201C; 8 Ä&#x201C;   & <:0Â&#x152;&*

 Ä&#x201C;-&  8  

 & <:0, (   9ÂŻ  (23<Â&#x2026;^1<^?$22& ! . PPP :=@G>O=F/+ %&,! 1#& \&*  (> <Z .ranja i otpreme   &  (  9ÂŻ ? <10 #@5>G4 %&/ ( + :& 5M&*  (K <>( > Ä&#x201C;>   , (  9ÂŻ ( 1<#

 9

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOĹ LJAVANJE + , @G8G4GF8=X9:3^?E<3 + , @G8G,/=>;9^#^?$#2 + , @G8G /=O+DÂ&#x161;=90#:?122

11=@/?+ ;4 %& &**6( >(6*6( G <5&**6( >(6*6

 7Z5&* >(6*6-K.  -K. >*   &  (23EÂ&#x2026;3E$?#::< 9 ÂŻ ?1<2# 1:,/=@G> 8 & &*>  Â&#x2C6;G8Â&#x2030;<&* ( Ä&#x201C; &*     &  (23EÂ&#x2026;1#<?$#1122#

0G%  &   &4 "& &* I&- -     &  (23EÂ&#x2026;3:3?1<<: 9 ÂŻ %:2#

1# (%4 %& &* (  ( .Ä&#x201C;85&*  >-  (Ä&#x201C;   &  9 (%ÂŻ% 112#

^@,8G/GWO+ 8 &,! 0:& 2 &*& -&  

 * <&*> Ä&#x201C;-&  , '<&* (Ä&#x201C;'

( K -&  * <5&*> Ä&#x201C;-&  * <&*> Ä&#x201C;-&  * 

 >(8<&*Ä&#x201C; Ä&#x201C;-&  *    & 12#Â&#x152;&*> Ä&#x201C;-&  ( 8<&*> Ä&#x201C; -&   <&*> Ä&#x201C;- &   , 'K &*

( K  -&  *  ?  & #0 ( (  2#1Â&#x2026;#21?#2# 9 ÂŻ 

10F>G +FGO! %& \&* ' ( 7I    &  (23E3221^31122#

$, , ?,+,4 %&/ .  $& 5M&* >- & 8  & -> - (8   &  (  9 .ÂŻ  <10& .9PPP EHGO/G8=X;/GO GF! %& 5&* ' (    &  (233Â&#x2026;#211?<1E 9?

%0ÂŻ%2020 34 " 4 %& <& &*-Ä&#x201C; &)  &* *Ä&#x201C; > 

 striji    (   9( % ÂŻ%? 2#2Â&#x2026;:$0?0<1 1E# <25F % 'G/FG* O F% & & &* ( Ä&#x201C;- &  Ä&#x201C;.8   &  (23EÂ&#x2026;<E<?12$#:22# <<G/O+ ! &; % 0& 5&* ( >- >  <5&*  (  >-  &*

( K  

  ( (  9ÂŻ <^0 <1G/ =4 %& &* ' 8Â&#x203A;'UÂ&#x201C;( GX   &  (230Â&#x2026;E22?3<#2<^20 <: @+>4 %& &*' ?   & E0;&*-Ä&#x201C;   & 13#  (233Â&#x2026;:1$1?##: 9.ÂŻ?( <#@/G ?F5F8=X %& &* disponenta   &  (23<Â&#x2026;:01?$2:21<2# <0 (""(',+F G4*&4?

%& 5&* ' (   &  (23<Â&#x2026;0<#0?E0E122# <^F&4 %& ~&* - <&* <5&* ' ( <~&* <~&*&Ä&#x201C;5&*>&J  Z   &  (230Â&#x2026;<E^E?^^^1<2# <$ ? =4G + %& &* &GÄ&#x201C;&*K> ( .Ä&#x201C; 

 &  9 ÂŻ? % 122# <E;/GO + + @=GF G %& &*'&*>&J (  - & *    &  (230Â&#x2026;00#?##EE1<2# <3G/ÂŁG G4 %& 5&* '8Â&#x203A;'U(X   &  (23EÂ&#x2026;33$1?$^:112# 12(  ( ;/5,+Â&#x161;&& &* (  G &JG '   &  (23EÂ&#x2026;^3^?01: 9( %ÂŻ %?%122#

^<=5/=@, &FH :E& \&* & * G>-da    & (  (23EÂ&#x2026;3232?#329  ÂŻ%2020 ^1O= @/GO=  ! & 2 &* '   &  (23EÂ&#x2026;130?2<3 9 %ÂŻ %2#20 ^: 8+,>5 4 %&F@ $& &*> Ä&#x201C;   &  (   G ( 23EÂ&#x2026;<^0?3232122#

1<G>5G/@,/=F@+  /& &*> < '   &  2#2Â&#x2026;^::?E#0 9. ÂŻ %122#

1^X>/X= @G/, &; ^E& 3 &* ' ( 7I    &  ( ( ? (23<Â&#x2026;^#^?$$2< 9.ÂŻ %% 1:2# 1$,>ÂŁXG G=/ > 8 &;? <:& &*&GÄ&#x201C;7&G Ä&#x201C;7

 '   & ? (  9(ÂŻ)% 1:2# 1E /@+Â&#x161; &; F ! %& &*> < (  ?  &  2#2Â&#x2026;E3$?<#:( 23EÂ&#x2026;1#1?:00112# 13G ,& (%& &* ( >- & *,# 

( &* G(>- ,# stolarije   & ( 23E#1^2<: 9 ÂŻ %1:2# :2 @=>>G_>/+ 4 %& &* > (&Z * (K   & (23EÂ&#x2026;3212? ^<01^2# :<+ F/G, & &* G&*

'- I I -. ?   & ( 9; 13&, ( 9O 13&OF %&(23EÂ&#x2026;3$00?#^0 9 ÂŻ%1^2# :18 ? 'X "*

/X "& 5(1$:& 5&*  > & 

 & (  (23EÂ&#x2026;130?12^9% %<ÂŻ :22# ::5 OGFG4GF8=X4 %&@ / ( 0& &* '  

 (   (23<Â&#x2026;02E?$3$:9.ÂŻ %:2# :#=X , &C <2& 9M&* & .(GI <9M&*>&JG & .(GI <5&*-Ä&#x201C; Q&*'    (  9 %ÂŻ % 1E2# :0F8G4?=@G>4 %&O8W? %#3& &* '&*$-Ä&#x201C;   & (  9°% ÂŻ %? % (23EÂ&#x2026;<$^^?^211^2# :^G/X5 4 %& ) E& &* '   &?

 ( (23<Â&#x2026;:<#?^232 <^20 :$/GX=/G4 %&F%<& &* '   &?

 ( (230Â&#x2026;E22?3<#2 <^20 :E @>G/+G?F/5 +Â&#x161; %$& &* (   &  ( (23EÂ&#x2026;<$32?$<1 1^2# :3/G GO +F+8GD . %& 5&*>ljoprivredna radnika   &  2#2Â&#x2026;::$?$E< 9ÂŻ %1^2# #2O"(  ( F? (& &* G<&* ( &* domara    (  9O ( F? (&F <^9 ( (%ÂŻ%:2#

20. travnja 2018.

 

%( 

 

#</=+ Âą E<G& &*> ( 

&-Ä&#x201C;<&*  ( Ä&#x201C;  (8 &*  7 G( ?   & (  2:20 #1:=,( %& ~&* -  >-  ( (&

 '   & ( 23<Â&#x2026;0^#2?<:2 9: ÂŻ% 102# #:4G>,=F @/G/ @8, ! & &*& *>( > G <&*  & ( >- <&*  &*(    &  2#2Â&#x2026;E30?101(230Â&#x2026;<E3?0101&  9.ÂŻ ?% :22# ## + G 8 &5%  ^& &* '- 8Â&#x203A;' U!X   & (  (23EÂ&#x2026;<E:?<122 9? ( ÂŻ%2120 #0=/ G/OG, ! &4 "<:^& &*  * KÄ&#x201C;G < 5&*KÄ&#x201C;<&* 

( K7 >  (*'<\&* (&* - 

 & 8   &  ( (  9( ÂŻ( 2#2Â&#x2026;E30? :22&:2# #^;+ @G>4 %& " ^3& ;&*&  (&.-8 ;&* (    &  (  9 ÂŻ& 2#2Â&#x2026;:3^?#<2:22# #$O  (  %& ? %$2& &* >&Ä&#x201C;<&* G&*

G

    &  (9 %$2&#2:20 ? ! 9.ÂŻ ? % 102#

^#+ ? D &W!?

%& &* ( 8 ( - &  K 8   &  (23EÂ&#x2026;1#1?$<29  ÂŻ%00&&* I& >(J-&  !Ä&#x201C; 8  

 & (23EÂ&#x2026;1#1?$<29 ÂŻ%?%00 ^0+ G4 %&G " ##& &* > Ä&#x201C;> 7  8 ?   & (   3?<02020 ^^F G5_? + @=+Â&#x17E; %& 5&* radnika za zavrĹĄne radove   &  (233Â&#x2026;^:E?3$:12E20 ^$/G +>4 %& &* ' 8

    &  (23EÂ&#x2026;^22?2<^2E20 ^E=O+ 4 %& &*>  ( (8 ('      5&*( (    & (23<Â&#x2026;:30? ^::::22# ^3G/ 4 %& &* -Ä&#x201C;  -&Z > -'    & (23<Â&#x2026;1#::? #^12320 $2=Z+5/=;/GO+@=> @84 %& &*Z

 GÄ&#x201C; 

 &  2#2Â&#x2026;:$3?<#22320 $<,G8>+X?G _G>@?=@ &OF %& #E& &*-Ä&#x201C;&

>&>< 5&* ( &G &Z

&

 &<5&*- <5&* I( <5&* >&J 

 <5&*' 8 &*-Ä&#x201C; -( > (8& ?   & (  2#2Â&#x2026;^00?0102320

#EGH= +F/+D@_+Â&#x161;% %& 5&*  ( 7& '-

 G    &  9Y%? ÂŻ%:22#

$1=5/@ & %<& &* (&* >-  (< (8& K    &  (  2#2Â&#x2026;:#$?<## 9 %ÂŻ%2320

#3=>X,4 %&D^& &* ( ( &*>&J( stalatera   & (? ( 9 %ÂŻ %2#20

$:,G@G_@G4 %& \&*& 8 (  (&.-8  

 & (231Â&#x2026;:232?1:2 9 .qÂŻ%2320

02O+ =4 %&+;F ":2& &* '8Â&#x203A;'UG>X ?   612 7& (  (233Â&#x2026;:33?E#222:20 0<@@4 %& &*Ä&#x201C; Ä&#x201C; ?   &  9( ÂŻ 122# 01+ Y( &  ! & &* ( >-  &*

( K    &  9°% ÂŻ. 2#2Â&#x2026;0##?#02 :22# 0:>G@=/G= 4 %& \&* &Ä&#x201C;&*Z

  ?   & (23<Â&#x2026;010?$<3$ 9  ÂŻ%2#20 0#FFH+ (%& \&* & G 5&* ' ( ?   & ( ( 9 F & /10& #2:1< (%& 2#2Â&#x2026;^12?::^&( 23EÂ&#x2026;1#<?:$E 9(  %ÂŻ %2020 00,;D%&, & &*> Ä&#x201C; J>JK    &  (23EÂ&#x2026;30<?::^12:20 0^@/;8G4F+/@'HF+* H>& @ "! <^$& &*-Ä&#x201C;     &  (  (23EÂ&#x2026;^:1?#009 ÂŻ%?%:22# 0$=Z+5/=,,4 %& &*  ( (K    &?

 9((% %ÂŻ? 122# 0E @>G/+G,5/+Â&#x161;&4 %& &*  u stolarskoj radioni   &  (23EÂ&#x2026;1#1?$^#2:20

$#@FG>=X@/G 4 %& &*-Ä&#x201C;7&GÄ&#x201C;&* >  

 &  2#2Â&#x2026;:E#?E12 9 .ÂŻ %2320 $0=F=Z+5/=D %& / :$& &* &ZI-&

( K < &* -K & *<&* < &* '<&*-Ä&#x201C;<&*( Ä&#x201C;<&*> <&* ( &* >&J >-   

 &*  * 

G>vrĹĄina       9ÂŻ :22# $^F , ! & &* >- & *,# ( &*>&J  >- & *,# (    &  2#2Â&#x2026;E1:?22# 9ÂŻ2320 $$G; +@5O! %&8 #& &* '8Â&#x203A;'!'Ä&#x201C; ?   & ( ( 23<Â&#x2026;0<1?0031 9 ÂŻ 2320 $E,+=Âą@/GD . %& ;&* > <;&* ( -K' <; &* (  (& *;&*'7-Ä&#x201C;   &  9(? ÂĄÂŻ(? ÂĄ:22#& ! . PPP $3 =/=  ! &@ <& 9M&*KÄ&#x201C;7  

.(      & ( ? (  9 ÂŻ  1$2# E2 +@C@/;8+ G4 %& &*> Ä&#x201C;7 ( Ä&#x201C;   &  9 ÂŻ%2320

03G5@/G 4 %& &* autolimara    &  (23EÂ&#x2026;3<E?1231 9 ?ÂŻ 2#20

E<(  ( H &,"&H0:& &* & 8

 7 GÄ&#x201C;<&* ( 

 G&JG '&* J>&Jnika   & (  (23EÂ&#x2026;<3##?<:< 9 ÂŻ%1:2#

^2HG;/ %& &*>( > GÄ&#x201C;7&   &  (23EÂ&#x2026;:2:?0$# 9ÂŻ %:22#

E1  % D , %& &*' Ä&#x201C;<&*'5&*    & (23EÂ&#x2026;30E? ^E$E:22#

3   ( (

E:5/G,>G @F(& !<^&? 5&* >Â&#x2C6;  I 8 J8Â&#x2030;<&* >Â&#x2C6; 

- Â&#x2030;\&* >Â&#x2C6; .

Â&#x2030;   &  (  & 2#2Â&#x2026;^E:?1<0 9ÂŻ %1$2# E# G>  G("!  

  C &4 %& &*KÄ&#x201C; 7 Ä&#x201C;   & ( 233Â&#x2026;030?<3:E1#2# E0/G;5 G4 %&D^& 5 &* >   ?  & (  9 ÂŻ 102#

<2^O+ G4G/ F+/@H8=/ H H & %& &* & Ä&#x201C; ?   & (23<Â&#x2026;0^^?3$#3 <120 <2$,  " F&@? %& ;&* ' >  >J   & ( 23<Â&#x2026;^102?$3< 9 ÂŻ :22# <2E,+>G G?,G/F=@+/5 GFOO (?

&H" <G& 5&* ( Ä&#x201C;& >(&7' &   &  ( (  9 ÂŻ%<:20

E^_O//=F>G=4 %& &*

' U ( X ?   & (23<Â&#x2026;1:E?1<$0 <220

<23= @/G  /&/ F" :3& &*

( K 7 ( Ä&#x201C;    & (? (  9 ÂŻ  2#2Â&#x2026;E0:?11# (23EÂ&#x2026;1#<?1E11$2#

E$>G= =4 %& &* -&.Ä&#x201C;7& -&  %-&.Ä&#x201C;  Â&#x201C;&   &  9 . ÂŻ%<<20

<<28>GOOF %& &*>( > GÄ&#x201C;   &  (23<Â&#x2026;0::?2E$3:22#

EEC % ? ! %  4 %& &*  & .&> (&- Ä&#x201C; >6(  &  9.ÂŻ% ?? % %12#& .9PPP

<<<?O=>G/+G?>GW=FG4 % <3#& &* G(7  >&   & (? (  9 ( ÂŻ <^20

E35X² ('H 1* %& &*

'   &  (23EÂ&#x2026;1#1?#E0 9 <13ÂŻ %<220

<<1,G =ÂąG;4 %& &*& 7-Ä&#x201C;>( > G  ?   & (23EÂ&#x2026;:0#?3E2 9YÂŻ ÂĄ%<020

32HG8/@=, & &* ' 8Â&#x203A;'U X   &  (23EÂ&#x2026;1#1?#E0<220

<<:F=/G+FG_/+D4+Â&#x161;&, & &* & ( Z   &  (23E0^1^3#<020

3<8G ;/GO+@=> @8,( %& &*-Ä&#x201C; &   

 612 7&* >  odljevaka    ( 23<Â&#x2026;<^^^?20^<220

<<#;/GG @& 5&* (  7 ( >( (    & (23EÂ&#x2026;#$:? :1$<$20

315/ , % O%C & & &* '<&* G&* >&J G

   

 & (23EÂ&#x2026;:3:?22<<<20 3:=X,( %&+ 3& 5&*

( K ~&* ( 

 -- > I(  

 &  (  9ÂŻ % 2#2Â&#x2026;E11?#:3 1:2# 3#GÂł5G?+ @G>GX+=D %& &*& 8 ( .(8 &* ( -&  % &Ä&#x201C; Â&#x2C6; > - & K Â&#x2030;  ?  & (23EÂ&#x2026;<32?0#E3 9 ÂŻ´ ?% <120Â&#x152; &*& 8 ( .(8 &* ( -&  + 8   & (23EÂ&#x2026;<32? 0#E3<120 30F=@, &F 1^& 2 &*'7 '5&*>&J '   & ( (  9 .ÂŻ 2#2Â&#x2026;^#0?02$&:22# 3^=@ 4 %& ;&*> Ä&#x201C;   & ( 9 W_!1G&4 %:22# 3$X/ =/(  & ?

  &F ! %& &* ' 8Â&#x203A;'U5X."  ?   & (23EÂ&#x2026;3^#?:<<< <<20 3EG>= 8+Â&#x161;4 %& &* '8Â&#x203A;'UÂ&#x201C;K (X   &  (23<Â&#x2026;<312?E22<220 33/5W+Â&#x161;; ,OG/ @8C!& &*> Ä&#x201C;> 

G>- -&  $ >J   &  (23EÂ&#x2026;00:?211 9 %%ÂŻ %:22# <22@=C +ÂąOF %& 5&* kuhara   & ( C F&> ( !3:&OF %<120 <2<=@G>?=5/ ! &8:$& &* & ('<&*>&J'&*-Ä&#x201C;&&.> > &    & (  (23EÂ&#x2026;330<?0032120 <21=Z+5/=,>=@O8 %&/? F"^1& &*

( K    & (  9 ÂŻ <220 <2:HGO/G8=X("!  , H? %&+ %& Â&#x2026;  

4 %   & ( 23EÂ&#x2026;1$:?0#::22# <2#+ @G> @@=/X= @G/4?

%&H?_1<& 5&*& (8  <>(  

 &  (  2#2Â&#x2026;:1E?2<$ 9 % ÂŻ ?%<:20 <20/5 @+XG4 %& &* '   & ( 23<Â&#x2026;12<?^2<0 9ÂŻ¤ % <020

Radna mjesta /& NapiĹĄite kvalitetnu prijavu za > ->&J  8 76 (- &*te najaviti na tel: 042/3029Â?L(&(%8 7- Â&#x20AC;G--6G( Z ' * <  ( J956 W'>J> '- 8& >( - 'no predstavljanje poslodav8&<Â&#x192;

- -->K( >- ' zainteresirane za sezonski rad u turizmu na moru da se  8! na tel. 042/401-511 ili mail: marina.ostrun@hzz.hr <G OG/FDG =F? 98? & 9&* -Ä&#x201C;-Ä&#x201C;8 -( &J&> -   &

 ? 9 "  & < &X ?  (923<Â&#x2026;E3:?<1E^<3# 1'+CG@/G * &  & ? ? 9 ( %+?  ?G ?C @ 9&*-Ä&#x201C;  -(Â&#x2C6;8 Â&#x2030;&Z &> -    &

 9 " 

&   &= &30 % "( ? (9@_ @ 1Â&#x2026;&@ " ?9ÂŻ ?% (9 23EÂ&#x2026;:$3?0:1<3# :G5@@GÂ&#x161;+ " ! ? 9 8 & 9&*-Ä&#x201C; -(7 ( Ä&#x201C; >(> (8&Â&#x2C6;K(>Â&#x2030;  

 &

 9 "  &  

 &=  (23EÂ&#x2026;$^#? ^^<12# #@,8G/GWO+ & ;&*> Ä&#x201C;- &  * <* 

>(8<. , '   6 "&   7Â&#x152;5&*& -&  * 

   ? 6 & &   7Â&#x152;9&* Ä&#x201C; Ä&#x201C;-&  *  

  6& (   7Â&#x152;9&*

(Ä&#x201C;'

( K &  *     6 ! !:#( ( & &." & <7H  (   ( 9,! 0:&#1222 8  92#1Â&#x2026;#21?#2# ?9 ÂŻ 12# 0F>G =? 9> & 3 &* -Ä&#x201C;7 ( Ä&#x201C;7&'( > 


20. travnja 2018.

Informacije 63

 

%( 

 

   1      &

 9( ( (&  

 & & <3#Â&#x152;\&*> 7>&J>    &

 9  &  (  ! (  "  &   & & <3#Â&#x152;5&* > Ä&#x201C;& K '   &

 9  "  &   & & 1##,  ( &  (  6 7  9C , :1&#1102>  ?9 1ÂŻ ?% ^_+O ? 9 %& 9&* &   &

 9   &   %" <?1 6 7& 5, "& & " % ! 6 7& 6 

 7& &    %& % 9   5

      Â&#x2026; "(9/"1&O(923<Â&#x2026;$32?$3#3 ?9 YÂŻ%1<# $;/== ;G @/;G& 9&* G -&  ) >-- $ <  Ä&#x201C;    &

 90   (923EÂ&#x2026;<^:?0$## ?9%ÂŻ%1<# EG;+>+@G ;/5,G& 9H( & 9&* &  > ( .8    & ( (   ! & ! #& !  &. & 9 &&.&  &    " & &  < &   & 

 &."  9ÂŻ? 11# 3O  ( ? 9( %& 9&* G &naodre  &

 9!:&   &* ( Ä&#x201C;   &

 9!&   &  (9 233Â&#x2026;1^^2?E<212# <2,5 ;/G4+Â&#x161;? 9 %F & 9&* 

  na    &

 9 !  !&   &_ , ( 9 %F 3#&#112E %F  ?9  %%ÂŻ %1^# <<O=>@G?F>+4=F? 98 & 9&*IÄ&#x201C;7   

 na   6!  ,! 7&

 9!:#Y"  &   & 

 &." & 

 & ! ( (  6 Â&#x2026;% 7( (9+ , !1&8  92#1Â&#x2026;:20?3#^ ?9  ÂŻ%1^# <1+ =G? 9_  & 10&8 & 9&*I-    &

 9. & 1 ( 233Â&#x2026;1^$?:<22 ?9 ÂŻ %1^# <:8+ X=F? 98 & %&H (& 5&* -Ä&#x201C; ' na   & &

 9 " ( &   &O , % ( Y% " (  'O*   ?9 ÂŻ ( ? % %<2# <#>+? @GWG O 8 &X %?  " 8  & 9&*  & *    &

 9 ! !& 9   (9 23EÂ&#x2026;002?^#31$# <0 8 & "( ? 9F %& 5&* 

   

 &

 9& (  

 Â&#x152;9&* ( Z

&

 &   &

 9!:&   & 9&*- na    &

 9!: &    (23EÂ&#x2026;$<0?$<#&1$# <^@&O > & " 8  & (% /C5 "  & %  !@ 9&*( ( na neo   &

 9!:& 9 

 9&* (  (&.-8 na    &

 9!:&    (923EÂ&#x2026;^##?21: ?9ÂŻ1$#

<$=O= "(  ? 98 & 9&* >&Ä&#x201C; G     &

 9& (    (98 3&8  92#1Â&#x2026;00$?0#0(923EÂ&#x2026;31#? ^<<3&23EÂ&#x2026;<^1?<#^E ?9( ÂŻ %1$# <EC /+ ? 9+ %& 2 &* G   & (  9 Â&#x2026;%&  Â&#x2026;  9 Â&#x2026;%&   & (9C 1E&#11#2+ % (923<Â&#x2026;<$^^?#02 ?9.ÂŻ ? 1:# <3/G O5>>? 9 %& 5&*>&J & *'J 5&*>&J K  

 & (  & 1&( %Â&#x152;5&*  & *'J   &

 9 ( Â&#x2026;( ( (   ( &(  %Â&#x152;\&*KÄ&#x201C; G ( 'J   &

 9! "Â&#x2026;%&  !( (    &(  %H

 " (  F9( (98 0& %(9 23<Â&#x2026;^:0?00^^ ?9(ÂŻ(( 12+ @+ 8G 9M&*KÄ&#x201C;     &

 9 !( ( &   &( &    & % Â&#x152;5(K &*KÄ&#x201C;& (8-&  "(*'    &

 9 !:# ( ( &   & (  ! , (9 /E&  ?9ÂŻ %:2# 1<>+,+? 9+ % " !@ 9&* G na neodre  &

 9   &  "  

 ! (9GF :<6 >+,+7 (9 23<Â&#x2026;0<$?12<112# 11+ ( ; %& \&*(&-&  na    &

 9D& & <& Â&#x152;\&*& .(GI  -&  Â&#x2C6; 

 < - Ä&#x201C; & K Â&#x2030;   &

 9D& & <& \&* -Ä&#x201C;7 (  -(8& -&   Â&#x2C6; 

 < - Ä&#x201C; 

& K Â&#x2030;   &

 9D& &  1& &X&=_ (9 23EÂ&#x2026;01E?$^2 ?9(ÂŻ?  %13# 1:O  ( ? 9( %& 9&* ( &   &

 9 !&   &  (9 233Â&#x2026;1^^2?E<21E# 1#+ "? 9 " 8  @ 9&*- na ne   &

 9!&!:&  

 9&*Z

  na neodre  &

 9 !&  

  (923EÂ&#x2026;$E^?^<0:2# 10=>H=? 9O ( F @ 9&*( GÄ&#x201C; na neodre  &

 9!#&   &  (23EÂ&#x2026;^E2?E:0:2# 1^=O= "(  ? 98 @ 9&* ' U) &X    &

 9((  ((  98 3&8   92#1Â&#x2026;00$?0#0(923EÂ&#x2026;31#? ^<<3&23EÂ&#x2026;<^1?<#^E ?9( ÂŻ %1$# 1$Â&#x2018;.X ? 9 ( @ 9M&* >- 9M &*  .   &

 9D&   & % 9 " (  " ! &   &   & &  9&* -(-&

( K   &

 9 !& (& 1&   &." & H .%   92#1Â&#x2026;^:1?022, (9 O_@ <$&, " ( ?9°% ÂŻP.%:2# 1EÂ&#x2018;.X & 9 ( @ 9&*  * 

 7( Ä&#x201C;&GÄ&#x201C;    &

 9  "Â&#x2026; "Â&#x2026;& 9

  &1  " &." H .%  92#1Â&#x2026;^:1? 022&( ?9( %ÂŻ P.%:2# 13Â&#x2018;.X & 9 ( @ \&* & Z7 ( 

&   &

 9 &  " &." &   & !     &  & " &  "., % 9  & " (  ! &  &  H .% ( 9 Â&#x2018;.X &O_@ <$&, " ( 2#1^:1 022(  " Â&#x2026;  Â&#x2026; " 9°% ÂŻ P.% :2# :2Â&#x2018;.X & 9 ( @ 9&*  ( >(  >- >8 >-  

 &

 98D &  " &  "  &    . %1&     &, + 322< &  &, % 9 &  & "(  ! H .% ( 9 Â&#x2018;.X &O_@ <$&, " ( 2#1^:1 022(  " Â&#x2026;  Â&#x2026; " 9(( %ÂŻP.%:2#

:$, ? "('*? 9 & /<2#& %& \&*> Ä&#x201C;>    &

 9 !& !( ( ! &  5&*> na ne   &

 9 Â&#x2026;%&  ( 9F@ 1#&C!% 92#1Â&#x2026;12E?3:2 :2# :EG  ? 9 C   & 5&*-Ä&#x201C; -(-&Z &J> -'   &

 9 "  6Âś%7&<?0    &  6 "&  7&  % ".& FO30& " X= & %  (   " 9 ?9 ÂŻ% 9;( C E&#12228 :2# :3X  '@*? "(@ F & 98 @ 9&* ( - 8 J7> <* (> (   &

 9 ! !& !: #& ! 

 & 9 

 & (   (923EÂ&#x2026;<E^?31#211# #2( ' G *? 9 " %& 9&* (  

 &

 9 %  " ( ! "  ( ( ( Â&#x152;    (923EÂ&#x2026;30:?E^$1 ?9 ( ÂŻ)%:2#

:<Â&#x2018;.X & 9 ( @ 9&* >   &

 9 ( ( &    %6  !& 7&   " &   .&   "  & & & "( 

 ! & H .% ( 9 Â&#x2018;.X &O_@ <$&, " ( 2#1^:1 022 (   ?9°% ÂŻP.%:2#

#<=F,=F&; ? 9  %F %F  !  "& 5&*> Ä&#x201C;-&'( > 7>  G> 

G>- > &>     &

 9 !  !&!" ! !( & &  9  ( 9 ; $&#11#: ! % (9 23EÂ&#x2026;^2$?E1112#

:1Â&#x2018;.X & 9 ( @ 9&* & Z   &

 9 & " & 

 &:     &(  " & "  &  & !    &   & "  H .% ( 9Â&#x2018;.X O_@ <$& , " ( 2#1^:1022 (  "  9  "    ?9°% ÂŻP.%:2#

#:@,8G/GWO+ \&*> Ä&#x201C; -&  % ( 8<.  , 'K   &

 9 "&   H  (  !9,! 0:&#12228  92#1Â&#x2026;#21? #2# ?9 ÂŻ %#0

::Â&#x2018;.X & 9 ( @ 9&* (> '- G>8 >-    &

 98D &  " &   &." &    . %1 &      &  + 322<&  & H .% ( 9Â&#x2018;.X O_ @ <$&, " ( 9 2#1^:102<(  (  "6  " 7 ?9°% ÂŻP.%:2# :#X  & 98 @ 5&*Â&#x2022;- >

 GÄ&#x201C; 7&    & ( (      "& <&  0022&22  (923<Â&#x2026;03^^?<:1 ?9 %ÂŻ%:0 :0+@=/?>;? 9  6G & "7& 9&*-Ä&#x201C; -(&Z &> -    &

 9!:#&   &X= &XO30% " (9233Â&#x2026;^1^?<2^< ?9  % %ÂŻ ?%  % % <ÂŻ %1## :^_>G+ ;G5@+>+? 9 .& 9&* 'I I ' UÂ&#x201C;(&X   &

 9 ! !( ( &  " & 

  (23EÂ&#x2026;##<?E3<<$#

#1; ('+ F,*;( F" ? 9  " /C& ~&* -    &

 9& (   Â&#x152;  (23EÂ&#x2026;3^3?##^$ :0

##@,8G/GWO+ & 9&*

( K  -&  *  

  &

 9D& &   &." & H  ( (  ( (9,! 0:&#12228  92#1Â&#x2026;#21?#2# ?9 ÂŻ #0 #0 ,G#=´ ? 9@ %& 9&* GÄ&#x201C; 8 Ä&#x201C;   &

 9!#& ! & .  "  & &  & ! 

& XGO 6G%XGO&G XGO7& 1&  "6( 7  & ( (9 H( %<2&#1121@ % "  92#1Â&#x2026;12$?0:< ?9 .ÂŻ#:2# #^@/G ,/@+G@=X?( & 1 &*-Ä&#x201C; & -(Â&#x192;

 #-> -' &J&&Z &Â&#x2C6;#Â&#x2030;8 &>& Â&#x2C6;( < !Z

<K ( Â&#x2030;  

 &

 9D& &   &X= &%30% "&  6  7  (923EÂ&#x2026;$33?<$^ ?9  %ÂŻ%1$# #$O=>@G?F>+4=F? 8 & 9&* &8 (    !  ,! &

 9 &8D &8 & Â&#x152; & %&   & ( ( (  6 %Â&#x2026;% 7&  " & 

 &." & !  H

 "    !  ( 6  ( Â&#x2026; 7F9( (9+ , !1&8  92#1Â&#x2026;:20?3#^ ?9  ÂŻ%10#

D&316\'WD 3'36D [\ 3$-[D'W%D <5.' ; 3'136DW $6-5 3[1 [\ $3&'\1- 63]D%'W. 6]D$<35\ 5 )(G 8G&Y%+ 8?G, "  ?C 12<#?1212&9Â?6 5M9Q6   >-

 ,G 8>   " " ?C 5   % :202222 &   9Q6(> 5M9Q6 6 F((  &  % (  > 

> - -!Z

    8( &- - Ä&#x201C; G( < (>-  & >(  . *K ( K.> J6 (      <:0222 &  $0¡ ! , (( Y%   %   (   % 6> X% 7   6>, %,7 ( %  (( Y% H .%   /   %  /=O=G( .2#2Â&#x2026;:30?0$1 9 %ÂŻ  ! .%  "    % PPP(1% Â&#x2026;(           !   " # ! 

@  ":H     6 ( 3^Â&#x2026;2<7&"1$H %6 (<20Â&#x2026;3$&0Â&#x2026;3E&<2#Â&#x2026;22&E$Â&#x2026;2E ^3Â&#x2026;237"<2 F % "% ;, (  ";, 20 (<333  (    (#Â&#x2026;<1&,     "   F % "% ;,  

]\1W W\']D\] (   %  5 # /  ( /  4 W ( & . '  >  ( J % Â  "!   "! %" " "  & "  (  H 

( &    " %&   " & % ( +&  "    

   ( (  

 9   "! "  : & ! "  (  H  ( &     &   " & % ( Ä&#x201C; & . '' >(6 #-> Ä&#x201C;  . * .%      

/ ( C 6 %7   " "     "6 (  "&   7     6 !  %7    %6(  7 /   ! ;  ;,   "   Ä&#x201C;  -& >  <>   9;  ' Ä&#x201C; 6 ,  ,  

   "   F % "% ;, &, &; :0& ' " F % "% ;, *      "  ;,  !  "  " (( !  

"

SIGURNA KUÄ&#x2020;A, Dom za Ĺžrtve obiteljskog nasilja Ä&#x152;akovec e-mail: sigurna1kuca@gmail.com

tel: 099/8357-335 p.p. 160, 40000 Ä&#x152;akovec


64

Oglasnik

20. travnja 2018.

 

%( 

 

POĹ ALJI besplatni mali oglas 0 - 24 sata putem obrasca na naĹĄoj web stranici: www.mnovine.hr mailom na adresu: oglasnik@mnovine.hr osobno ili poĹĄtom:  7 +B W  1+X((((/ >( > (  '    ( %  <0 = ,>G@ + Â&#x2022;-Ä&#x201C; '.

NOVO U PONUDI - oglasi s fotografijom =5.4?YZK@B[@WK4K@Z4=5W4K @Z[Y.K5

@  H( "  (    12 (12<< & ! "  H     9

mailom na adresu: oglasnik@mnovine.hr

WÂ&#x201C;W)% ime i prezime, adresa i oib W )%naziv tvrtke, adresa, oib i ime odgovorne osobe

H      ! ( (  ! 

$,T!)"#, ) Â&#x17E;

MOTORNA VOZILA PRODAJE SE FIAT GRANDE PUNTO 2006. god., reg. do 56& 65M9L6<Ä&#x201C; ' <9\\ &<8 %\6=MM 6I%ML9;=9;Â?L\

PRODAJE SE POVOLJNO osobni auto Mercedes 200 D-123 1979.g., nije registriran, i terenski auto Mercedes kombi zatvoreni typ: 208/308 poviĹĄeni, dizel, 1991.g., nije registriran, Tel: 099 505 1351 ,/OG="   Sava 195/65 R15 91H, srebrni  " 6(7F 140x70x32 cm + 2 krovna tregera, te rezervne dijelove za VW kombi T4 i Polo 1994.g. Info na tel: 040/858-424 ili 098/942-2821 PRODAJE SE VW VENTO za dijelove 1997.g, dizel. Info na mob. 091/250-0021 @/GW+ G4/=H=/8 ;F@G4G/ F122^& tel: 040/858-424 ili 098/942-2821 ,/OG5 =>=@ =;5=_ eko kontrol, 205/55 R16 , 4 koma&<#Â&#x2026;12<0& (Y0 mm, info na mob. 099/808-7586, ĹĄifra na NjuĹĄkalu: 22216890 ,/OG=G " " felge 6J 15 H2 ET29, nove, nikad

 &!   Xjena 750 kn te felge 6J 15 H2 ET31 % &X&( & cijena 300 kn. mob. 098 393 159 ,=5;=@12^<#CO+122:& reg. do 9/2018., za samo 17.500 5 23EÂ&#x2026;3EE:?$$^ _/O O= 12 2001.g., reg. do 6/2018., 260tkm, cijena 2.500 eur. Mob. 098/562722 TOYOTA RAV4 2.0 D-4d 2005.g., ful oprema, 1. vlasnik, 213tkm, reg. do EÂ&#x2026;12<E& Âś 4 zimske gume na felgama, cijena 6.900 eur. Tel. 098 846 069

,/OG =C> GO G458 _>^<0122:&#02& (& & " stanju, cijena 10.000,00 Eur. tel: 099 3570 588 POVOLJNO PRODAJEM A4 1.9 TDI dizel 1997.g., registr. do 08/2018., ::2& & & " &% ru. Mob. 098 271 026. ,/OG=;5= . 195/55/15, cijena 300 kn/kom. Mob. 098/9363-490 PRODAJEM DAIHATSU Applause 1990.g., dobro stanje, cijena po dogovoru. Mob. 099/2430-623 POLJOPRIVREDA

" +W$Â&#x201D; 95MM( 6< 8 ( 

<

K 9 K <8 965MM6I&'6MLL=Â?Q7 ;LQ=(ML;Q\M7;5Â?Â? ,/OG5 =F>X+6F> =7HG 8+ ;/GO% bagrema, visine 120 cm, info: 042/819-020 ili 099/683-9984 ,/OG= = == F+F/5,+/ ?( &% <Â&#x2026;H ! .% (9 098/9767-102 ,/OG= =" "? "&.& & ("

 200 lit i preĹĄu za prĹĄut ili ĹĄunku. Tel. 682-175 ,/OG= = @4 +F/5,+/&  :2&% 

 <2+.923EÂ&#x2026;3$^$?<21 ,/OG5 = GO +X=% & & &(&( &&  &.9233Â&#x2026;^E:?33E# ili 099/808-7586, ĹĄifra na NjuĹĄkalu: 10779334 ,/OG= =FG+ FG,/+F>+XG_ <#&  prikolica sa kompresorom za kamion ili traktor, prikolica nije kiper, ! &"

 X 0222 H ! .% ( 098/242-403 ili 098/976-7102

PRODAJEM ORAH - sruĹĄeno drvo,  %& C"Â&#x152;. 9 091/262-6091 ,/OG= =8+ +=>F8G>+TETNO, rajnski rizling, vrlo povoljno, info na tel. 098/632-494 ,/OG=/54 5@G 5/_/=H5/@_?102&(  za podsjecanje korova i usitnja  & ^&22Xjena 350,00 kn s tanjurima. Mob. 099/544-5834 PRODAJE SE rotobrana 3m, zadnja &!%122FWF& sadilica krumpira, motorna ĹĄprica  ) _ (23<Â&#x2026;0<$?0E1< ,/OG5 =F>=HG8/@  <02& &. "  & %&!& " (" <:2&  @ ^#^?^$2 "#)# W$5MM &<8 9M &&& (

><Ä&#x201C;>( 6I &'6MLL=Â?Q7;LQ=(ML;Q\M7 ;5Â?Â? PRODAJEM DVOREDNU SADILIX5 &%   #? & " 1#& 10 cola IMT i ĹĄprica od 200 lit., malo koriĹĄteno. Tel. 543-723 USLUGE + "Â&#x192;"7 > '& &< K& >'(& > Ä&#x201C; G &6 Ä&#x201C;7 >( 6' <&'% MLQL\97Â?;Â?M POSAO

Â&#x201C;&Â&#x201A;' 8( * )# 7Â&#x192;> Ä&#x201C; !Z&

*> 6  &(% - Â&#x20AC;Â&#x153;'7 8(68& (&'6ML9~Q~Â?7\\~<

  ' >6! +K

@/ G W+ , G OG8G G + @/5FX+G+HG@=G@+F=   ! 5 broj 099/680-9583 @/GW+, G%  " (233Â&#x2026;#2#? 7517 @/ G W+ , G OG8G G + @/5FX+G+H/G45 8O @8G srednju ĹĄkolu. Mob: 091 528 6669 @/ G W+ , G OG8G G + @/5FX+G+HG@=G@+F=+. na tel: 098 546 069

POZNANSTVA

FG@ +XG5X= @/5  & 14x9 m, veliki podrum, dvoriĹĄte od 763 m2, uredni papiri, energetski ;& 1E1  ( X 1:222 @ 9 091/302-7251 ,/OG= =F5Â&#x161;G% @ % & ! & &! &=XÂ&#x2026;O& mob. 098/9422-821

POZNANSTVA

,/OG= =;/GZ=8+ FH=MLJIĹ TE za stambeno-poslovnu   4 % & <#131&  stan. Mob 097/737-4451

##--'( -  ~; 6!7 (& &-'( -.&'6 ML;Â?\97\;9\

,/OG= = @G/+GF5Â&#x161;G  ! $21& "% & +. tel: 040/822-456 ili 098/677-504

5O8GX&  Ymi, VĹ S, 61 g./172 cm/74 kg, tra (  03  ( Ne pijem, ne puĹĄim, ne radim po  &    

 &Y%   vaju uvjete da uzalud ne troĹĄe svoje i moje vrijeme. Tel: 091/3027251.

,/OG=O8 G @G 011 4 % &  &

 &  5 na mob: 098/162-0669

NEKRETNINE - PRODAJA

,/OG= =;/5 @ + % & ponude na tel. 098 840 319 ,/OG=;/GO+>+D@= (% 4 %? & bena ili poslovna izgradnja. info na tel: 091 24 24 14 3 ,/OG= ! 3221 4F6  %7 (% 4 %! 1100 m2 u Ĺ enkovcu, A.Ĺ enoe 41, Tel: 099 505 1351 , @/ + @G E: 1 4 % =XÂ&#x2026;X (9 091/8843-171 HG;/=&D& (#^1&  &=X? &(. &"%ja, vrt, cijena 75.000.- eur, posred% " &(23E#E<122 ,/OG=;/5 @ ,( % &

 @ 6 %7& %& ĹĄte, povoljno. mob. 099/3361-032 ,/OG5 =O8+=/G +X= %& , &$1<1:0" &% # Â&#x2026;" +. :::?122

,/OG= =8+F= O+XG1$1

 " & ! E31& E^0" &022@  +.92#2Â&#x2026;^$3?#12

IZNAJMLJIVANJE

,/OG= =F5Â&#x161;G C! 1<2222&=XÂ&#x2026;=O . mob. 099/508-4282

@/GW+ =5 GG+@=> FGF5Â&#x161;G & "cima. Ponude na tel: 099/5166-780

SMS

NEKRETNINE 8 ->&  & 8<6)K J59 (%M~M\LM7Â?==< &'%MLL\5;7;5\M Â&#x153;Â&#x153;Â&#x153;6 & 7 6G

MARAS d.o.o. 8 ->&  & #

9 < 8Â&#x2C6;  *8Â&#x2030; IM~M\LM7Â?Â?M<MLQ\\97;\;< MLL\\97;\;M Â&#x153;Â&#x153;Â&#x153;6 7& 6G

Prodaja i iznajmljivanje nekretnina 31D[D 35<\C1\\ Vlasnik nekretnine obavezan je prije prodaje/iznajmljivanja:  (  % Y   % % Â&#x2026;% "  % Y   % Â&#x2026; %     % Y 

.

 !        (  "  ! manja od 50 m2. (   H,      % Y% 

XXXPES[BWBOKFWSUPWBIFEFSBDPNtUFM


20. travnja 2018.

    ,   K * 45

 *  $ 

1# ++* 

 *W\6-'D 6D'<\'-  PUTEM OBRASCA!P (%9PPP   MAILOM 9ÂŻ   ) ili POĹ TOM%   & F@ 1&#22224 %  ,Â&#x201C;!92#2Â&#x2026;:1:?^22 ,  =ZG_@=>G& 

"   & E2%! E0% +H G>5= (- ,/OG5 =,G,+;=9% & .(23<Â&#x2026;$^<?:#^$&!. !   & . & &  &  ! 911<3$<33 &PY@ 923<Â&#x2026;$1:$?333 !  & & @5O= @Â&#x2026;/5XD+H=Z+5/- "  (% @ 9 ,/OG=DG F # % & & <:2%& G  H ( & 23EÂ&#x2026;3##?:::3 !02% <20%&%  (, . 

 @ 23EÂ&#x2026;:2:?03: <:22&.923EÂ&#x2026;:32?^31  " #

+H G>5= F>GO+D@= ,/OG= = %  :22?<2221 X :0FÂ&#x2018;6 Â&#x2026;  4(23<Â&#x2026;$1:?$333 @/GW+ = @G 5 GG 4 % &02?^21&(23EÂ&#x2026;3:<? $0$3 +H G>5==O +& (% ! P%? ( &, ! ! 4 % (923EÂ&#x2026;<E^? 1<31 +H G>5= %  46 % 7  121& &. 6   7&=X 'X*. 923<1#1#<#: 8G/GWO+ ?%  ! ( " %% $21&  % .X @ .9233020<:0< @/GW+ @G +>+F5Â&#x161;5 GG <121&  &4 %( %  23313$^3#0

7& F% & !:2%6"  7& %& ( )0ÂĄ^16#17  122ÂĄ32%@ E0E?#1# ,/OG= =,>+ FG,=Â&#x161; C  & & ( &.( 23<Â&#x2026;$^<?:#^$&!. ! 9 11::#212 ,/OG= = >6 7&" ( 5%1EFÂ&#x2018;& 6 7& GX= @/+EF &%&  23EÂ&#x2026;<32?#3^3 ,/OG=FG,F5Â&#x161;+X5 0?^(& " &

 "%  @& ! &"(23<Â&#x2026;01$? 0:01

Udruga â&#x20AC;&#x153;SkloniĹĄte dobroteâ&#x20AC;? 4 %&W "1# (( %& (9230^<#03$^ 9

 ( ÂŻ% P (9PPP ( /"  %9 C/2#1#2122^<<22^#E:E:

!"%:0 !"%<20 ,#$+"%1<2 $+"%#12 

@/GW+ = @G 5 GG 4 % 02?^21&.23EÂ&#x2026;31$$?$0:

Oglasnik 65

 

%( 

 

,/OG5 = G +@G/+=6   7? & P%! !(( 23<Â&#x2026;0#:?322^ ,/OG= =  % 60027   ! 6322 7+.(23E:32#2# , FG54?>=WG ^#ÂĄ<32%6  <<0ÂĄ<32%7& 02 %.(23<Â&#x2026;$^<?:#^$& !. ! 91:2:1<22 ,/OG=9 & %  &% &  122Â&#x2026;32Â&#x2026;<:0Â&#x2026;<^2%"

 && & & &  & ( &  !(%& . &( 233Â&#x2026;::^<?2:1 ,/OG= =/G>= +X/+=,  " 111& ( &%%^22+. (23EÂ&#x2026;11^?<<3

Lucky Luciano "& &"

&  O  " "   ! F&%  "   

SkloniĹĄte za napuĹĄtene Ĺživotinje Carinski odvojak bb, Ä&#x152;akovec, www.prijatelji-zivotinja.org Ĺžiro raÄ?un za donacije: IBAN HR3323400091116025375 poziv na broj: 02 888 Info na tel: 091-8988-004

DOLAZIMO I DONOSIMO RADOST (viĹĄe fotografija potraĹžite na www.prijatelji-zivotinja.org) Naknada za udomljenje se NE naplaÄ&#x2021;uje, a vaĹĄ dobrovoljni prilog je uvijek dobrodoĹĄao. Pse ne udomljujemo u boks ili na lanac.

Zyana  %& &   & B

Frajlica % 

%( &   & 

 B

Bobi #&0      "  8 (  (    4  

 (   ( (    F9233?#E22?^#2

 ( > J 1&0 % (  G  " &  !& 233?#E22? ^#2

Alina %&% && "     & & &  

Bravehearth "&    (  &  & BF&%  (  ( B

1179

 !  " na novom kuponu na adresu:

MEDIA NOVINE, Ä&#x152;akovec, Kralja Tomislava 2 Rok predaje oglasa: /+=OG<0


66

Savjeti

20. travnja 2018.

 

 

 

Zavod za javno zdravstvo Meimurske upanije Djelatnost za zaĹĄtitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolniko lijeenje ovisnosti

SavjetovaliĹĄte za alkoholom uzrokovane probleme i alkoholizam

q!q`Xz {? = X| 099 222 1 888 j }?q@@~?q@@Â&#x20AC; +}?q@@~?q@@Â&#x20AC;=X }<q@@~?q@@

K&6"((Ä&#x201C;J< >86 (Ä&#x201C; > G( 

) )8('Ä&#x201C;J<> G( 

 '  #% 

/  ( 

 # (+$ 3 #/ + (# A @ #

( + 3  /$

 ( # 

#( #  /+ (% 3 = 

  ( ( /

 (( /$ 

( ##   (

 ( # (

 # #

( ` # $ % 

(# % % D (#

#D  %,(  $ (%  ON

L P ?+% (( 

 ( %  (  % # %  ( J  ! ( (

(+    # % + (  $

 ( # ( + (

   (  

C D#(  D## ( % ( ( #  (3 # # 

(  / %

3 ]F#  "

/ 

3 % 

/($ + % %

 ( #  3 3  

# (#  + 

 ( ( ( 

3!  " (#  

#  # ]##  ( 

 "  ( 

 #  #3  _ 

 % # ( # (

# # # ( 

 3 % /

 ( = ( 

# $ $ $ %#,%#$ #$ # O}P

  (# ( 

(# ( %  (# + 

#  % (3  D# (#

 % B%  / #

3 ( / +

 (  (# (

  %  %

# / # O ( 

;4 %Â&#x153;  %

RODITELJI, GDJE STE? !%  9

ZADOVOLJAVATI POTREBE     F % Â? H'&

" &1^ & <$:2<322 5(B

     P A +# %#

 (   % #$ 

 3#  (#

# /  / # 

C%#  / % #

 /+#$ %# #(

( ]##   #"

 (  #3  # 3# C%# 

 

 (# #  

 $ # +(( '  3$ 

( (%# ( ( ( # (  #

   $ (

  %  # ( ( J (#

 (# / ( /

(#( (#  

# % / F

 (   (#

/ 3

(+ ( # ' +#

+ (#$ /% $  $ /+) (# 

  (#  

 %# #3

# ( / / (#(# A

/ (  $

 > C  #

 ( # 3 (

% $  % + /

 D#$

  O>P   /

   / (#}

NUTRICIONIZAM

(# ( ( ( )

  #%

( ( $ 

 3  # # 

  #+3# (#

# # = ( # /  (

 ( / #+3 #%

 (    /##

 + $ ( # 3 

+# ' ($  

 # %  (# (/( / 

  /## #

 (+#  (# = 

# ( #3 ( 

 + $ ( #% ( 

#%  ( /# /+ % %

 ' ( 

/  #% / 

 %    +  ' (+ (#

( /# 

 / ( (  ( 7 (

 / ( (+ (#/ A +/ 

  (# ( 

 %#$  (#

 $ #3 #+$ $ ( A# 

# (# (# ( 

#/  #  / + ) (   $ 3 ( %

  (# #/

Zlata Polanec, nutricionistica

< ; (  ( =/  /#

 (# 

+ ($  + 

 #%( ( (+ 

J   # 

(# #  (# (% +/$ 

#  D 

+ / ( #

( #   (% 

# %/#$  (

   (#  (

 / + (

(

9 ( #

  $ # $ ( (  

/ 

'  # / # (+  

 % #(#  (# /# ( (( A +/  

( # #  # /

%  (% $ #

* ( (

 ( 4 

+ % +( /   # (# ( 

 #! (# #/  / # ( # 

# % > 9 ( # 

 #%  

(+( %  # %#

#%# # /# /

@( ( #  ( ( (+( +

  (+# ( ( 9 ( 

 ( ( /+%(# D # (

/ , 

 (# 

  /  

3$ # #/  

  =  $

 (# (+ (# (

# /#$  /%

  5 # (

(+( #  ( $   3

(# # %# $

 3 (# +#$ 

 ( (+  $ # # /  /+%

 ($ #  

( (  # 9 $ # (# ( D

3 ( ( # / /

/ / J ( 

(+ (# $

 (# (+ #3 $ ( (## ( #%

 (# +  (# / 

 +%  

  (# / 

/ (# 

+ (  R  / (#  

 (3 (  / #

/ ( ( 

?  $ ( /  $ 3 (# / 

< + $

( 3  $ %

  # /  3# 5( # $ %

# #+ $  % # %# 5(  

  $  (#

%   $

 ( 3  R 

# + , $ N # 

 3 ( (+ $ ( #    B

3# #%# # 3#

 #

/ D# ( #(%

 %/ ( 

 ( +  (  

( /+%

 (+

$  3 %

#% # ( # F(  %  (  3 / # / 9 (

 D# 

(#$

 #  #(

  E  %

9$ + #/ # +/ 

 (  

(  $ 

 # / / $

 #/#  %

  + ( 

 / ( A +/ 

  (  # + # 3 /

# (# ( #% $

 +  ## 

 % + (3(

 / D  % / ( 

 L (3(

 D (

/%   ( ?$ +

 / / #$ # + #/ 

( ( ?(  D 

(    / # + (#(# % + ( +  % 

/ (   #$  (#

(  4 #( #!  # (

#3   (

/ (  / # + /$ 3# #/ (

' % #  $ + /  ( 

' (+ $ (

 $ 3($ (

/# # (  % (  =(   

(+ /  +## %  =  $ 

/#/ #/ #

#### ( # D # (# ( ( %

%# ( ( (# #/( # ( (

 (# %# / 

# ( # ( 

=$ % ( ( ( (

 #% #% (## / 

O  #% $  3+$

hobi...). 5( (+ ($ #

/# / (# ##  #% + ! 3# #%# % # ( 

 (+ $ (#(

  ($ (#(

 ( 5+  3

/ ( 3  %#

/  ($ 

3 (  /  (( $   # 

(  #(D# + (

(# (# /

 /  = # ( (  ( +

( #3 

(/   $

 (+ (# 

#(  +##(

 /  B(+$ (#

%3 # # + 

  %# #( 

# 3 ( F ((#$ $ " (+(& + (  #  (#

A% # (#  

 ( #  #%

 ( (  /# +  

 % + / +/  #

 (# (

DONOSITELJU KUPONA IZ NOVINA

BESPLATNA analiza sastava tijela i savjet kako prehranom $.'6 $ (&'

organizma ",Â&#x201C;MLL5;=¢Â?Q¢LL


1\'635\&~ DÂ&#x201D;-6]\

20. travnja 2018.

67

â&#x20AC;&#x153;Jednom vatrogasac, zauvijek vatrogasac...â&#x20AC;?

DVD Ĺ trigova

KREĹ IMIR DAMIĹ  2=2, 7 *     

 ] ,  ( / ( $ W 

Karte na mobitelu za   " 

  ! !8 % " ; % Â&#x153; D  

O8O?W  ;! "  H(   "  ( " !  8H,?  ( !     ( O8O?D &-    (O  8H,?

Dobrovoljni vatrogasac ) @ / @6@, Ckovec napravio je novu i revolucionarnu aplikaciju hidrantska karta koja je namijenjena dobrovoljnim i profesionalnim vatrogascima. Aplikacija je dostupna na Android platformi pod nazivom â&#x20AC;&#x153;Hidrantska kartaâ&#x20AC;? i %# # + ( (nuti na mobitel. Terenskog je    (#3ti dobrovoljnim vatrogascima koji u svakom pogledu mogu % # # dranta, bio on podzemni ili / 'D %# (

mijenjati i pisati nedostaci o svakom hidrantu zasebno. Za pohranjivanje podataka koristi se besplatni hosting na kojem je MySQL baza podataka te se ,  

 " potrebno prijaviti u sustav.

IV. 7#       Merhatovcu

W !     , O   O %&8

  %W! % % +8   % 5   ( 1< " <#% O ! & -

 %11O "   (   "   (    % G "  &     "   (  02 &:2  H   % 

F ( +##( gramer KreĹĄimir DamiĹĄ se   ( ,! 9O, "&(%% nezaobilazni dio svih vatrogasnih druĹĄtva. Uz njih aplikaciju mogu koristiti i druge ( (# C D3# (#3+ (# $ # murske i Hrvatske vode.

+ % ( 

=/  ?$ ^" _ `

 (    , 

,"  (  "  (

DVD2 B Y

 

3  \     3 ,  ( ! 5        &    ' *  

7#  !     ! 

  " O(  ! OF %( 

 . % '* >% X  (        

 " % &( "   (  "  OF % 

  " &  (  ( ( &! %   "? (&    %  "   % (    &

 (    

  ,  Od 2. svibnja do 1. listopada 2018. godine zabra  ( ( $

korova, suhe trave i drugih poljoprivrednih i ĹĄumskih otpadaka i ostatka biljaka, te 3  # # +/ # [# C D# ( 3# C =( 

donio je odluku o posebnim  / 3 

8%8,?4 % (  ( %  "  "       =   

> (    " " ( ' *!. % O (        . %4 %   "   !  @ !  ( "   & 

 > (  (        &"  ! &  ( &" ' *  /  % (  

!   &        

! %&   

%  &+ & X ; ( 

u operativni centar na 193, kako bi se osigura 3# ( ( 

 

 @brovoljnog vatrogasnog # (# /#3 

/ D  # 

 ## C D# (

3# O]A#3+ %(

C[ \KP   

 # (#

ovu zabranu. U samoj odluci stoji da se % D #  3

ove odluke o zabrani spaljiva  F (##

neodgodive potrebe potreb- F( " &   %& no je obavijestiti vatrogasce      "


68

Mozaik

 

 

 

20. travnja 2018.

" 5 !5 * ! * !#* 1 !

 ) 5 15B

 =

!*# 5 

# ;    ,! 9 & > +  ( %%( (    &   ( "  O "! (     & (  (    (     &     % & ( ( QQ&( ( "  "   O !% (   &   !!   (  +&  "&       

   &  F %     (  " O      & (      !          & ! !F  % ( (     !  ! " % /   % &  ! % & &  &   & 

 (!   &   " ! "    

  4  & (!  %   "  

  " "+ . &   " &   

 %   %( ! &   ( ,  (    H       " ! %  " ! B F &" (  % &     +  +&(" "      ( "       "   

 &   % !  &  &    !  % (    + ((   "  &  H & !&   ? B OB

5 #   PiĹĄe: /

A +/  

#3# + 3 + 

    ( (   +# 3# (+ ( 

3 +$ #( #

 % @ / ( 

 (+ 9 (# # (  

Â&#x20AC;/ % Â&#x20AC; +

5  / 

(# #/ / ( #

 (# +# ( + / ( # /

( + + %#   # 3# J/+#  (# (+

( 3 + =/##

( Â&#x20AC;/ % Â&#x20AC; 3 +  ( 

  7 %#    ) ( 63 ! , =  ( 

( + ( ( (  (# (

 # @ % 

    

(#   5

( +% 3 (#(

 (  ( D  (  / 

( #  %#

 3  J ( ####

#   #

 / # #%# +  # $ #  CFJB@,  ( # (# (

# #% @5A'B ( S 

/  6 ( (  (  (/#   (# ## 3#

 ## 0/ !  ' Â&#x201E; ' # E

 ( 6 #/ %

? !% ?" F8 & % O  !"

#   

( %(  (#

 / ( # ( + F#

+ / ( 

   $

 (# # ( 

 ( ? (+ 

 (#3+ #+$ 3  (

 (  + % 

 (  # @+ 

 (# ( [#(

+ H  

 / # %   /

  $  ( >& 9 $% &

- I ako ne pijeĹĄ kavu - ideĹĄ na kavu. 9& %& !&' - && ' $ 0 )  9: ' /&& . %' /' /9 %(   ' Â&#x201E; ? ( ( + 

svoje korisnike kavom i svi se tome vesele ( /$ #  +

< (% &.'- (&  # ($ (

# ( # % % 

# ( B #(#%#

(  (+  -

#$  4#  ( $  

  = #3 (

(  / (+ (#

(  5 (

 /# 5  ( + # (#

%  # 3 (

(+ / D #(#% 

% x,  Â&#x2022; F " 6$E7 

F+     &  O ( <^ %8   &"     9 ?/( &  ( & !   ! O    (   

   & @     (     ( !  %  

  & !   "    " ! "  (  

F%F" 

POVIJESNE CRTICE 7 7#  / 

W   ( 4 #  PiĹĄe: Ana Ĺ estak, kustosica Povijesnog odjela

," ) 

( !0 (<3## (  "  9 Â?   ) 'Â?8 &!1^?&  

% XÂş) !&   !   &  !" 8    (& &

.    

"

 8 ( &!1E?      & (  &(  F( &(  '  " Â? ' " ( !       %     %  ,  W " " !  <3## "  %  1^ 4 %  

   W (  !   % %   ^22?W 

" "!+ !#W"!Â&#x201D;!#" @/ ( 0&#22224 % T /F +385 (0)40 313 499 =%ÂŻ% H  6<Â&#x153;:< 7  Â&#x153; 9 E<0 (Â&#x153; 9 <2<#

 !;     "     &

 " & % F& "  % & & !% %

 & 

(%  1E " "   % " 

   

 )  G %P 1< ( !   ! -

 %  W ! ( & ( ! &  12 <3## ,%   <0Â&#x153;12¡  W   (  <3#$  4 % +  "    = %P (   %+ " " &         Y,"= %P

4 "(  %  & !   W & <3## 6+ ( 41$1337


20. travnja 2018.

Mozaik 69

 

 

 

=! ? B * 

     ! 

 

   + `/ ( $ # #$

 (($ ( / 3+

  ^ A  ( ( #/ # ( #

(+ 5/ ( / 

 ( (  

 $ + 

# $ ( % 

 % ( +/ 

B /+ $ ( $ ( $

 ( % # $ (+ (

 % +% ( % #

 $ ( #  

9%  @  /

+%$ L d / # 6 

/ ( 

.&&' /9

je â&#x20AC;&#x153;inâ&#x20AC;? %%> F "   8  (

6  ( #+# ( @ 9

/  R )$ ( !

, 9 6 ( #+

+  $  + 

( ( (  # 6 

#+ (# // # #

# (# # ## $

  % + (  # 74 9(# #

$ ( (# /

% $ + ## #

 ( + # ($ 

   #% ( #$ (# # / %# 

   F (

   $ ( $ # ( 

# ( $ $ #+  (  # 

( % / D  

 

 + 

  3 (#

 / (

  0 /        ' Â&#x201E; R# ( + / %D#  %

( (  +# (

( ( 9 4/ %+   

 ( $  # 

 ( /  #

% Â&#x20AC; Â&#x20AC; 

% # 3 (

  %# 

F/ (  $ (+ 

 3# ( #%# /  + 

(# #% ( 

 ( %  # #

 3 # #

|1* 45 +!

3# (  " ! P

 " &( (  (

      "  H ("     ( !   G "   &  (  !   ! " %! !(  !   ( , " ! (  (  (   & 

   " "   " %     (  %(    " % ! ( &" !    & " (   &  !" ( "(  " %&  !&&(! !.   "& " ! !Â?8  '! 

 (%! ( !    " <3^:  ! "(  ! + !  "!  ! !%  " "( & " %   " (         (   ( ( ! & %  ( (    

5

P S

[   ( ! \) 7  

  

(

/ D##  / + (# 

# # # 74  (# D ( :B6, 

 #( (  : ( =( + (#  (

@ / ( 9

5( 

( #$

( (# (  # #  

 ( 

  ) AÂ&#x192;# S 7 _%

/ 9% A  @ $ 

  $ /

  (#  # ( ( 

E $  

 % $ ( (

 #  

 ( 

 # / 

: ( ##  

=# 

  ) ( 

(#  /  $ 

 (  ( #

# /  : (

/ ( # 74 #

R

Za sva pitanja i prijedloge oko -K  > !Z& > . KÂ&#x153;'7 8% & &

7> 6I6

  (   & !   ( C & &   " ! ( !   %&  "  @  (" &  ( ,  9A       ( ! "(& ! (  

%& 5         " (   % !   ( (  &  (&!  (!  ( ( +& (   " D .  H ( " 5(!      (5 !     "  H "9(   " !% (!  ( (( " 

5 J

R

 ! 

# # +** !* 45@Izrezujte kupone i osvojite fizikalnu terapiju za  # 

Darujemo sretnog dobitnika s 5 tretmana $ Â&#x20AC;H 9& '%&'

%9?  '/&(

od 1000 kuna

>,;C (  Y%  (    % & & & % ( &" % & (!  8 (  &  (Y"% ( 5  (( % 

    "   (  & (   !(    ! & %  (&(( ? , 8 & & %Y  (% 

( &(    @  :2    (   (%(  &( & (%! F  (% % (  % &

& daruju Vas s

u vrijednosti od 1.000 kuna

5 tretmana po 30 minuta na spravi LPG Huber Ime i prezime: Adresa: Broj telefona:

BROJ KUPONA

3

   (!QH "?  Q&  9   4 %&F@ 1/   10<1


70

Kuharica

20. travnja 2018.

 

 

 

45 5@ 1

K%' J<Â&#x201C; %W( -

BBQ Stari Hrast tanjur ('-7 , $E %

((

+ , $E %

 

 , $E %  %

/+ , $K (

+( ,  # 

@  #  (  

A : ( H ? 

+ ( +  / #3 

( +    ###   LLÂ?

A : ( # 5 # 

    

 $ (/ # (# ) #  

 # #  @ _+ C ( ( +(

   ($

( 3  % $ (% $ $     #

C ( #  ( 

(  ( C  +   #  (  ÂŞS$ -

 + 1 @ * 

  3  3 #

 # =   (

  3 # + +

( #(  3 + + # #

=(#3 #/   #

 # /+ # @+ }

1+ +*5

+ #!

('-7

% banana +$9 BISKVIT = ( (#  

(  $ 

 +  (  /  A (# /

#  +  $

  ; SÂŞ 5 D 

+( 3 

KREMA _$  $   %#(  ( -

Tijesto: , 

, 3  , 3 , E 3 %% + H 

 ,  /  Krema: - 2 jaja , K 3  , 3 %#( ,   , K % ,   ,  % 

, +

Salata od KAJ-EL # pivovare 

C D #$  / # (# (  / )# # #

Glazura: (   

, %   ( ##$

# ( F D#  /# # ( # (#  

 #$ # ## # 3 O $ $ + #$

 # )# (

 # P  % A

/  # ( /   A#

/%#( F D # #

  ( # $

 %  /(   / 

+ ) # 3 ( 3 F (# 3  

%

#  

('-

< $ 

,  D # , , /  ( , #  , +# ,  # %

  3 O $ $ + #$ # P - jaje , (

F/ #  ##  LLÂ? A : ( # @

*   ## #

)7_,NR ( 7 OE$|

 ; +#P J   

 4 # /  #  C D# ( R @ 

9  (  (

  3$ (%# # # (  4 

O $ /P


20. travnja 2018.

 

 

 

Vremenska prognoza i razbibriga 71 *)

KALENDAR

+  *#! @ ! !

PREKRASAN VIKEND VREMENSKA SLIKA: Na  # +# % 3# F( ( ( 

3 / / $

  ( #( F ( 

(  

+ +% $  

 # #  

/ S / 

(# $

#   EªS

=   ( 

(  %  # (

%#( / #($ 

(    % + 

/ 5  %/ / ( 

(  #

(# 6JNCN9A)7 =J5*95?7! ?  3 

(#  (#  $ 

+  ( _# 

3 + (#, ( 3  %#  # # / #  (

 ( #/  # %#$   # 

( %  S / 

(# =#  (+ ( (  B  # +  # (## (  ## %+

    

+ ( ? (#+#  # # #%      A#   #/

# (#  

/ $ /  

 _#  -

 ! 

# ( #  ( 

 /$  

+  +3 ( + 

E S / 

(# A

# ( #   

 / +  / #

H# (  % (#

 F6 (  

(  + ( +  / (## / D#  K ( ( 

/ H (  # 

 #/ ( R 

 #/ # (# 6 

# #% #/ #

 # # / D#  

(# $  

( # 

EªS

) ( +3  #   ( %#( / % (

#( F #  ( # 

$ #/  + C%# (#  

#(  % -

;  QQ % +# $   

( % # * ( #

# #   l @  ?   Q; % # 5( # A( L # / 

ªS E  EK % # < ( +

( % # % 

 ' # / #

 ( +  E

S / 

(# $ 

 ( / D#  

S / (# =#( 

+ %   #

  ( 3 /(# L  (# (  

    

+ ( 3 #/ 

 %+ (   / 

_ % ( 

  # %# #    9 $ +    %/#  

 #$ + 

 ' # (# %# 

  # (# #

 %/# = # 

  # ` + ( # ]) )" O= %/# (! ) ( L3 ? #  (#

 %/# (+ /

,EEE,EEE S $Q

)9\ / G(

 $K;

)9\ / +

 3

@ #(#% ! :' $ A( ( $ ?% +$ 4 

;,$ %/ / D QP

 *1 7 ./& %.

1 AD# (    3 ! ,' (  #+ $   ( } 9  # % ! ,C  ( '$   >} ----------------------------------------------------------------------------)   #> ,@ C -----------------------------------------------------------------------------= #    3 ! ,N +# /$ Â&#x152; + 5 % ! ,)$ +# /> 7  # % ! ,9  % + $ +# /} -------------------------------------------------------------------------------


# " # ! 9&(%

(& ( ;

Ude opet radi viĹĄeboj da izbori OI u Tokiju

+!Â&#x2030; Â? 5+

1@ + @+ & (/&

.&9

* +* &6

$/(& : @* 96

Jurica Pavlic u dobroj formi prvi ispit sezone

 ( " ! naslovu

+)* # #" ! 

Â&#x201D; 3  Â&#x2DC; 9

 $ C D# 

/ @ % ) $

%/  ' Â&#x201A;$

q# : $ ( 

+ (# $ ( 

+  ( 3 $

 % # 

 +  +

 #% 3 R 

  ( 3 $ 

 ( % 6# #%

 +  

# + + 3 / 4+ $ #$   $ (

 # / ( + ( 4 =  % 4+ (

  /  $  

  +  

( + 3 (

#  ( % # A (  3

 +   # ( (   + 4# 

%    _ $

%  ( @ )  //

/+  + 3  ( (

   ( @

   #$

   +  

 (  #4

 (   % # ) 

  

POD VUROM

Biciklom ili pjeĹĄice po gradu? @(  

(# % D (# /

+ / (

( 

5/ # %  (

+ / (  / #+$  

 ( (# $

$  /

 ( / %$ 4

 (% #%%  /$ #/ 3#

 3+  #

 # 

5(  / + 

 / / $

% D + ( /

 

/%$ 

 + 3 %

 ( / #+ O$ /P

  ( #(# (  $   %

/  /$ 4# / 

  $ ( / % + %

  (  (

( ( _ $

%( q#  + 

E (

 3 % 

  ( % (%  $ 

 +  

#4 $ ( 4 

   (#3 /

+  ? 

( + $  

 / $ (    ( ( (

@ + (   

 ' Â&#x201A;$  %(

: $ + + #

+ #  

 4 / ] 

 " 7  #% +

%  % # 

( /   ( *( : / #  (

/# #  $ 

 4#  + (

+ ($  #%

 $  ( $

/+  # 

/ + 3  +

( 7$  q# $

#   (  

 

 =(

% ( / 3 / 

 / 3 / 3 

 $  (  3

3$  / + 

 # + / 

( # ($   -

I

  (  

+  /  

 # N ! 5( $

@$ B (^ 7 +

 (#3 $ +

 R   

 +  

/ # C$ + (

 % # $ ( 

 +  (  $ ( #% + (

 + %  (

%   C ( 

/ / ( 

#$ q# : 

 ( / ( 

 (   

  /(#3 #  ( 3  $   

(  $   + (   %  $ (

6 (  (

 %

    (%>

)# (  / # N

  +##  O 

  ( P  

 (%  (  

    7 

)# %

 

 (    (%

@( (   

   (%$ #

  ( A+  

  $ G (

B(+#(  L

+ # + ( ( %( / B(+#(  (

 / ) $ 

 ( 

 } ( (  $

 % $ B(+#-

C

S

(   

  +   / 3 

 ( ' $  

 # $  /%    

%$   ( + 

 $ ($ / 

)   

( +    #  )

 $ # + ( /+$

$   %

(   /  

#  /> $   ( '

( 4 /  

(    

    ) $ / #% ( (

  $  (

 + % + $

/ 

E 

 3 

 ( + (  @( _ $ + 

( $ +  #

( $  

( ( +  B 

 + 

  ( 

 3 (%  ? 

(  + %$  

)   

  (    ( 6  (

 / 3 #

6#   /

 ( (  /

%   ($

 (  (   B

# +   ( 

 NF 4 / >

9

mi prodiremo dublje

 4   3 (

/  # 

@ %( C  

/% < 4   ! *($ %($ 

/ 3 ( $  / 3 ( ^$

 < 4 ( + # 

 +$ /  

  ! B 

/ 3 ( 9$ ( 

B(+#(  

 ($ < 4  

#  $  $

    

 3 ( /  ( /  % +  G (

 C  / 3# 9   

/% # [#

 (  / C 

C 4 C $ 

 4 3#  + 

 + 7 (  ( (   /  / +  #%%

 L    #% 

 + / (> C 

 + 4> L >

5 + /( + }}} C D ( ( $  $

 $ +

 (   ( + ( / +

 + (  $  (   9$  ( $

 ( //  

 (  % ( L 6# / H (  (  % ( R 

)

C

9

7 5 

` ^ A  D   

 (   +  /+/ A   #  / / 

+ / +

Z 6 _ ^ 93($  + $ 

 ( , + #+ 'D $ /+% 

  (# 

 %D / +( $

+ +

( # #( (

( / +

9 9 

 `  5+ / ( + (  (  + 

/ / $ (  ( + % # 9 

 3 %$  ( #

( # # ( + 3

Ĺ

 7 ( ( / 7 %

B  7 %$  

+%/ ( $ +

  D# 9+ 3 

(  $ + /( ( (

7 % (> @  ` # / ( % 

   ! =

  7 % / H (

   ( $ 

  ( (  #( #( }  D ( 3#$ C =($

 + )# O  

 ` #(P ( ( C D 4 ( 

 +

 ( R 

$ ( N $ % 

  ( 7  

(  ( % %$  $

#   ( ( // / C D 

   ` / 

   _ 

 / +    C D  %+#( %   $

  ( ( (  

 # #  

/ %+#( = /  

(  ( 3# )# / / % # ( +(

6 ) 

 %  ) 

) ( % #  ( (

(  D# (

3# OC D $  / P ) O) $  P> ) + #%

% $ ( ( ( 

F 9 3# (

 3  ( 

  C D $

 ) ( 4 

+

 F  

 C D  A 

+ ( (  

# }

8$ Z ` ^ Su #%  + / / + $

 ( $    #

 ? 

 /+

Ä&#x152;ITAJTE NAS I PUTEM NAĹ E WEB STRANICE

www.mnovine.hr TE NA SLUŽBENOJ FACEBOOK STRANICI

facebook.com/MedimurskeNovine

Z / 1 ^Do  + $ ( 

% # + #+ 

  9 $  # #

  (  /+( # 

( % ( (

Međimurske novine 1179  

Mnovine1179i www.mnovine.hr

Međimurske novine 1179  

Mnovine1179i www.mnovine.hr

Advertisement