Page 1

*RGLQD;;,,%URM

ĂŤDNRYHF3(7$.WUDYQMD

&LMHQDNXQD

+- . // )0)1 )

(& *0 *

     

Tehnix odblokirao 35 ljudi samo da ne odu u inozemstvo str. 3

    str. 16 $$ + %$ , 

& (, 

( #& &

Ako “pehnemo� u pravu rupu,  dosta vina str. 6 ! " # #  " $

% $

 $&  '

() *) ' 

Fatalni susret doveo kinesku glazbenicu 

str. 11 ! ! 

"$ 2 5 $

( %

'1 * 67

Njezin pas Argo najpametniji i " #!  Hrvatskoj str. 13 13. travnja 2018.

Međ imursk i vrt 

 

 

Međimurski vrt

    

%.  2"+ 

" .3 $. %. .!

2!. $.- +4

+ 5 ."

Ĺ to stoji iza str. 8 anonimke protiv 

str. 8

10 godina zatvora Tihomiru Horvatu, !

      ! "!#$%& '(!$ )*" +'#%,-./   0 1 $* " '#(.*2- 3#*Ä‘*-.* )(- % !$#%+2

 . 6-.%$ 43 -.)(. " !)%

.-.* "*7-%& +2*2-%/

   %&$(.-3

)#Ä‘3.3 $#2 3 4(!3 4 '#%#!7

  4(5%2% -$!-.$-.*

6#*!%,*/ -'#$%2% (%.*'% 7*-.#/

 )#$-%,* % -.%63 )%$#2(# 42$38 Foto: Zvjezdana, Marija i Lea iz Vrtnog centra

Budućn ost Hrvatsk e je u ekoloťkoj proizvod *+,%-./+/01 2+1/ //%#

3

      

  !!!"#$ % & '() 

Iva (Z. Vrzan)

nji!

,-0"%4 ,%/5/6-7"%,8 #% 9/%:%/;& //7 &% /&% %+7 0-7,+ # .&70 //;& /%./&70 <,+ /-+% 7 &% /

POSEBNI PRILOG %+/,- #70 7,7,%7 =/+.-+,%:07,% 0 0. +/07 

?#/,%/%, 7%,%7#/# 74 # /0+: ++/7/@+/0 07+ /7% &&+%+/,/ # 70

A70 456:/0/-/7B/-,%% ,C.++/7 +/07(+7(%#/

,7 ,+//& +/7/:%/-&# :, #,,- 0 7& @7/%:% -B%( +%7/

2.%,0+,/.#+/0 7%=/.% A.+D&!!!,E$ % &+0%:C& ,=: -B% ,/"./"/% ,0&/

F G.++/7+7= 0&& / & /&07+%+/01 +/&:, GH / 7 / /"++/7/"+/01 F I.7=# &%0.+/07 -B

, /,+7 /+/01 &=+,-:/ / F %=0./&+/07/&,%,% G +/2 +, J%,$.7=0#0 0

+,,./&+/07/&

VLAHKO      VeÄ&#x2021; od 350,00 kn (+pdv) mjeseÄ?no

str. 9

Besplatni info telefon 0800 1507 Franje PunÄ?eca 2, Ä&#x152;akovec (Aurora)

1


Aktualno

2

+$5 

 

 

 

2 +$

 

UspjeĹĄni umjesto " $ % & #  P

    !

 "# $ !% "

& '  $

& ! $ 

 ! & (

)!& *& 

 + ,! / 

!$   

 4 5 +

"!6 $ $ 6

& 7& ! &9 ($ 

  &  

 6 !% &  $   : :

6:  !&

+ & & & ! ; # %  $ < 4

&  %: $! 

+ =4 ! 

: & + $

 + 

& 

 %

 ! > + 

 $  

 !&  

? @*# ! & 

 & : =4 ! $!  : <&  

! + + $

>  ! &    :

!  $ && 

 !  &! 

   

 & +$ 

 6 ! & ! : &  

6 +    &: 6: 

 & :  &

!! ! & !

 ! &: + 

! & &  : ! + $&: 

 >  !  $ &  &$ 

 + $ : &!

: & 6 : &

 :  A

   $!%  : 

   

!  B 

# & &: %  $!  

&   

 !! &

C  ; C  

   

$    &  &

 & ! ! D 

:  %& 

 &  !& ! &: & 

 +

 + + 6  +   +

$+ +   + $ &!  $ 

 

 ! : + 

 <&  <&  : 

& < ! & % 

"  &9:  

!  + ! + : 

Ĺ

O

'

D

%': + 2 ;)<1

+ "! 9 &  +

 + $ : 

  ! &

  &  ! 6 &$ &

7E: $ $ %:

  $!   & !& 6 

   !

E!$  !

  $ $! & ! & ! &+ $ !6  : 

 !%& !$ ! '

+ 

$+  :

 !  B  & !%   "4 9: ! 

 ! & F& 

5  & ! % ! &  + :

   

!  & 

zemlje. ( & + &  !   

& + $ &% 

 :  

  !  G

 : ! $ <&& $! %& & !&: $% +6 & 6 

=4 &

  6 

$%  &:

  H I 

 !    &!  ! &%& 

 +   

! $ 

!  !& 4 & E   &  & ! 

$ &&  

! :  +&  & ' % &

 !  & + 

 & &! J &

!%   &&

 % !$ !& *+   % & :

  & 

! 

#%  & &6 

 + !! :  K 

  

  

 & ! $  

 + 6  

 $  4 :  $ 

 ! 

D

*

O

H

" 89 +$

( ) ' %   " $ %  " # '1/& ,/&%+1/ / ,/%0/,  ,-& 7+ %72= R J%2+7,7/,% # +&%+1/ +/S +/,#,+7,&//0"/T $9=.++0/7,% /"/, ,70//,% 2 %.2 % /00 ,% %#7/ //7=/2 ///=/&0/&4/"% 0//U+72&% ./. $%7/J% U#%#&&++ 0-7#,%7%&+/- +:&7/ //

+ 7=&'&,%/-

%7+-&/./,% A/%/07=/ // %/. A&  // <, 2 # ,&//% & +/07/A,&/&/00/- 7 %#/"2:&&/00/-. 0/&+&- %+/070,%,%=/.% +/,% +./+& ,%"7&/"&//: /-70/7 /%%/&/7 ,%/&//:/&-+/,%+:N/ %& 7,/& , ,7,%

8$9 "

$ 

* % " $ # +.'  #+&% - Bila je to ljubav na prvi pogled $+/720// /,-0$+/,&,+/7=/'1/& M","N /)#/0O&#P /,##7, *// /O,&P%+//&// /+ ,%/ M","N //&)#7/+/+ %7. '1/& 2 AM?2

+,%/%/,# ,7.# , + # < & # +0 *// #7,/7/ <0+, 7%/,&+7 0: <,% /+,#7/+

/&,/% M"7%&27#/ */ #7 7& )#7/ +0M"," Q/+ +/ /,7/ /0&1 '1/& </*/,/M","7,/&,%

' "  & " "  H9&./

&7/:+ 7#7+/ /# 7.7,- 0% H+%%,-+/ /,/, , =/ / / /, +,% # +,% +/ + # 0,+1 /07=0 0%S +/,# , 7 C=7/ 2 0 )$#7/.,+7 +:/9&./ 2 H &1/& , V, "/:/+0 77, =#0/2 # ./,% +07: /- +,7,%+/,/2 .%7-7:/:/,&

0B0/ /, C/.,& ,%

13. travnja 2018.

+3

 $   

/" $ #  & " # $ " 2246 L #: 6&!

 & <& >&!: !  %

 <& ! 

&!  ! + 

!

6 &  & B >    M <& 6&! &  & ! 

 7& ! $ & 

 & ! &%

 : & 

:

! & 

! %: % 

$& $

 &  

$+ 

!  !

& H  & 

 <&  B $

 & & >&! M <& 6&!

 M*>B L # N +    $ 

 ! ! H ! +  6  

& ! <% & 

*$ & ! $

 M <& 6&!

& + $ &

    6  ! +

$! & ! <% & : 

4 E ! <% & 6 & + ! %&

!& = & ,! 6 & & +&/: 

& 4 & ,! -

S / '9M 6 $! & ! <% & / # !  &

  ! =  

6&! ,M <& : N 6 D !B$ 

6&! / !! ! $&

 &  $% !: $ <&  ! & $ % ! 

! ! 

! & # %! ! & !& =

 $ 4 &:

 <& 4 & > +$   

+ & 6&!

 ! : N 

 <& !& !:

#  6 

& !&$  

 <& ! $ % 

 !  ,@MJ: K? C N $/

% 3. -          

7&" 8"  89 $ # #  & ' &  <&  %: % 5  %% 

,5QD/:   H ! R&6: !  5QDB (&  ! &% 

 $  &

! +   %

 &  R  $ + ! 

+ %& & 6& 

B Q % & 6& 

 !   $

+   

! B $  ( L:

!  <& ! 5QDB ? B S

  + %&:

   $& ,@MJ/

=

  

(, 

 > 

= , )0 &, < -, * )0)& <S/+/&/6 =,, 7/ /&7=/, ,,% 

* # =


13. travnja 2018.

Aktualno

 

 

 

3

   + +

$  & 

&   

! ! 

<7/%//7 ,/.++0 /7,%00+,2 0

$ @: 2 *

& *> /ACC  .% " 5 %. svjesni svoje ĹĄire odgovornosti - za standard ljudi i demografsku

:  + ;# % # # ! < stvoriti &  !

  & '

$ 6 +  

 & ' %& ( &:

    +&

 & ! $ J & !  < 

&  !&

#   +&

 6&  !!  &  +

 &6  E & 

  !  '

 ! "S& : S 9:

+7 ))  ( D) 

* >  () )

*@ )& @) > *>,

 > 1 )  7  

)&  (<  ' )&D * =  #,

*  &* )*0, )0)& &* M ! <% & ! ! 

 <& ! 

C! 4 : 

 $! 

 5 

+  & 6 !   & % !  &6   &   $ 

 !  (   ! <% &   

# !& $! % ! : &%&  

 

5 : !  & &! ! <%

! L&!

! 

 $ H I?

B * 6  ! !$  

 & 

$  &:   # $ $& 

  &  6:  6 $

L&!   +

 & & & &!

$ ! $ $ ' &  & 

!&$  $

  

% ()

$  & M <& & 6

 @ ! 6 * 7) ($ M <&  $ M <&  ! - :  6 : 

<% 

 $ &%- &  : 

&   ! &  &+ !   : 6 F& %

 &%

R J%2+7,7/,% # +&%+1/ +/S +/,#,+7, &/ $A/%/07=/ //-. A&  //<, 2#,&// trebaju nama u proizvodnji

S 

 + $ C!  +&  : 

5 C+  ! 

! &$    !% ! + 

&! & 6 M 

 !  +

  & 

  + 6 ? (: S& : > : > +:

@5 D   K  + ! 

 &! <&& !

 $ & 

! $ '  $$ &

   :  

izvoziti naĹĄe znanje imple  & & 

! $ $  6 H ! &! 

 ! +   

# % &  & % " &  Rastu kvote za upis u me%,0/&#- +,/:+:/0 obrazovnog sustava na kraju #7//00/) /,+&/"0%=/.%72) :

:/ , ,%+: 0 7 07 < 7/%/ / 7 ,/.++0 /7,%00+,2

 0 V,/&%#,/. +,7 &# : +7072+- & 7#./0,--"7/, ,+/ /,0/ + , 7 najbolji potencijal za vlasti%/ 0 72 ,&% &% / 5'V

# & &! & &!   &

M <& &  + +

& :  

!  & ! &

! ! $ J+ $ & $ ! $

zanimanja trebao bi biti slo6 ! &$ & & 

  !  &!

 &  

+  && 

$  B N   ! ! &&  

$ !  & M <& &

! % !  +

 4 & : 

 +  &

 & N 

 +  !&

& 4 & : + $ +$ &  ! 

 '  && &:

 &  &&  B

! &% F& 5 

? B ' 6 

 K& +&  & H $

& +$ T *   

  $  :

& $ 

! $  &!  

 : &$ ! 

 * 6 ! 

 : !& + 

  ! $ :  !  +

 & & $ 

&   & :

 & & &rentnost.

5 *

' * * #   + 

 ! : ! : &  

 #  ! &

 !&$  

 ! E # & :

 & * D & 

zaposlenih. B ( &  %  & $ 6& &

B $ 5 ! $

 A H I ' 

 

! % ! 

& E$ 

 

+& & !6& ! : 

+ & 4 

#  & +

%& + !  ! K 

 B '  $  ! & & &

& ! $ :  & % :  &

' % B  5 Q& & $ % +

 6 + $ 

&

 ! E ! !  & B % * 6&   + $& K & ! $   

+ ! 

  ! :

 

&  

 6  &  + H &

 K ! B $

 5 ,@6 M B

J : K? C N $/


Aktualno

4

 

 

 

U SVIBNJU  #$   %  " &'( )$ *  +/ 0/ 

  "  9 # & .'# ##  Ideja o organiziranju konferencije kao ĹĄto je Weblica posto/:/0#7/2,%/0 ,+07, J%,2

'1/& 2C=7/ /*+// /2+,%/, /0 0%/"2 /,&0%/"<,% / +;,/ M/& 7& dokazuju da je sjever Hrvatske +,%/;&- #//0, = +D& + %&&# ,% -020&/- /, ,%2-#7/-07/

2 +0/-,/, 1/-A% +0/.% // +/, #/0 /,/-& 7/,,%& 7,J%,0, = , &,%<-,/%/& 7+7 0& .%+%7 se to i dogodi. U svibnju 2015. godine odr=+/ ;&% 7)% +%".//%//" +72 / /0# :/+,%&C: +#7/" ,/+7 / iz Hrvatske i Bosne i Hercegovi+/ /, +,%- +,-%/0J%,/M/ ? /+,-%/+7 :, %+#7//7/ ne ĹĄto je potvrdilo da je koncept 7,&/./7/7#/0//, /%". konferencije pala na plodno tlo. H/,%&;&% ,% /72/,#7/,:/& &+,-%H /07 ;&%; /+./2 +:% 0,& ; / 2 :,7=- ".$

/ /,& % '1/&  , % ),/ ) #7/2 /%/ #/0/ / " %"+7/&&J / /+ /7/2 +% ,/)/,%&&,% V7,-+%,+& %/ / ;%$/ 0 :,2.%/&#/2 7=-/ + /,+7<N'$A0/:/- proglaĹĄeni pobjednici Hacklice uz #0 7/,7=2, 07=/+, /7 = + .%%&,;/ / / ,& ; /0!7+2: %=/+,%-+D&00 /;&%/ # ,% / #// V#/0 /& 7// 2 +72, +/7 #/" /0&0//, ,%2 &# :/%:.+0/ <,% /0#/2/"+;,///7 .%/02 /0 =07=/% i kvalitetan rad. Organizatori konferencije , ?<42 %Eq/".$ / /,/ % '1/& M+0/; /, <B &2 " /J%,#,+7, & /%/; /, '1/& ,= +//67 27=; /+7=/'//,%,%#,+7,%2+7 0%/.%/% Republike Hrvatske. M/;& /; ///" %" 7,% +, &=/&,%/ &!!!!/ "5'V

13. travnja 2018.

PREDRAG Ĺ TROMAR, potpredsjednik Vlade i ministar graditeljstva i prostornoga    

/  ; #!" #  H & H I $ * 

D  !  #  X : !!  N Y !&+ 5 :  

 !  & < 

& E H I 

 + &!$

  

$ 6 ! 

& ! 

$   *%  F& 5 :

!  ! : 

 & ' ! &

 & H I: !!  N #  X $ 

 H I   

 & 5 : ! +  

 &: !& $! B ( !& ! 

!&  6& 

$& J%  H I

$+   & +&& ($&$ 

+  !& +

! $  

  ! ! & & & & $

 < &  M & 

R J%2+7,7/&+/"/T2/ 7#w%&2+%+7,7/C7

Ideje koje dolaze iz Tehnixa su vrlo dobre   ' ' &* *), )  1&)   = 

** J)

 $%  & B E +&& ! $ K   + $&$ 

 $&! E  K  

 $ + $:  ! & - & ! 

! + & $ !: &  &-  & !  B

'   -   & $ X   F& 5 

:   $ H I $ H I &  + 

#!  N  & 

,@MJ: C N $/  &%&& & $ ! $ N-

ZAVRĹ ENO  

 !"

 " "  # & !%  +' &  A * 1

 * AC ) 

>  ) ( 7 0

 *) (@ *1 

R&  !! & $  

! & < D &  H & !+ & $

 & ! 

$ 

 

 &  ! :

&  &  & -

 *   

  4 ! $ 

  &&! 4

& &  

&  $+& &6 & & <  ! 

+ $ & !

 stava.

5,/ , + 1&7 77+:/ vaskularne kirurgije te urologije

B Y   

+ ! && &

L&!& +& Z 

 $ B  &!  

 Y+ R & Y &

$  & & $+ % 

 $  $<% B 7!  6

& &:  % & $ & E + % 

G ! < $+ 

 $&6& : 

$  B ! &%

 6&! M

# !&  $ 

R & L&:  &

   D &  B L&! ! + & !  $ >   

+ ! ! 

MYB  &  B

$ ! % ! L

,@MJ/

POGLED ODOZDO

=( > H

+ 4 

!&$ B ! !&  

 &  '

 : $ : + $ !  K&

& &  & 

 !:  ! 

 & & 

 &  ) &  

&  & < 

  

! 

J & + & &   + $+ 

  &: & 

&   

  & +

 

  &

  & !& &!  6

: A 

+ + 

 & 

&! ' +  

& & !   

 $ 5 

U

!&$ + & ! + && !

   ! &  ! !&$ #  && !%  6 & 

+ 

 + !

&!  &

!& ' !  !   + 

 &

 6 &  &

$ +   ! &  &  

!&$ % ! 

 @  !

  ! &$ 

)

&& ! @  

 & &% &&

  & : + !  

! ! &&  

    &

 & & & ! + && ! & ! & M <& 6&! ! &$  F& 5 : !  & &!  R   &

 !  

&$ $  + 5 

 + &%? $$ ! $ ! 

U

K

  ! &

 & & H I&: 5  !  $  ! & M <& & +& + & : 

& & ! & $ &!

 H  $ 

  6 &

  !  & &

&

  F& 

5  $ :

 !&$  &

  ! 

 & 6& : !  &

! ! & $ & ' 

N

      

 :  

!&$ % +  &  & 

!&$ 


13. travnja 2018.

Aktualno

 

 

 

3. .". +$. J$  %  / $

 #

 

5

  $$  2 

D" # &+  #  # =$  *) (), 

) *), & ) ( * & ()  

0) > & & (

* &*  )') &) .(

?@ $ +#  BC &  #" " N   5 1 ! %1 &

&$ & X ! % $- & ) ' *   M< ,

& @ & (

 + & # 

K %  ! ( ( *  >1 )   $ " - 0)1 @  + :  9 

B Z 

 

 !  ! -  & &  #  +

   

& ! !&

   &- !  <& &

 !&  C   & +&: 

 & 

2 *@ &    <& !! 

  ! &  &  '& @  $ R % & !   $

M< +  

B $   @

  !

 

# %  & &

& M <& & $+ ! & ! & $  $  ! 

$ ! & 

! & &  

!$ M  & ! &6 N  & & C &

% ! : &

E ! $ & & M <& &: ! 

 & & & 

$ M <& 6&!

 & !  :

$ 6     $ $ !   

 + &  

& !!& $ % : ! $& 

 %  @ # %

!K & $ !   ( 

 :   

 ! !

$ G  N

 & X : 

 &&  + 

 $ !$ 4"/%%5 " ,% !  ! 

!  ( ,&"7/#7,-&   A $ ,& / /,"-/,&7   : 

 &&  && 

! % !  # /+ .%U% ('H7YY7R NBS M< &,/ /77/,/,+  E$ 

B 5 $ $+ -&%/+/&, ,%  $ +%B B  /,&0/6/ ,/ K  

5/ //,- $/;& /,/ % ,/7/ &6/ ,/ %/'1/&# 0=/-0/#7/

 1

 )@ 

@ ^M <&  & "

! $ $& 

% #  &:

  !& &$% $   !  !% & &+& E !6& 

$  & & 

   +

 $ $ * &   $&

! $ !& 

%   & $ %

 & &  &$% $ 

 >&

 !  !$

+ X + $ Y >-

" @ ( > * *@& )& , 

> 

( )

 & >   &

$ + ! $

 & B C  

&  $

  & '

 !  

 $ J% & 

  !  A $

& !

K H &

 & K$ + < $ $ & $ & ] &  &

  # % ,> 5 /

L&! # & 

 & \ &  

!$ +% : 

!% N D%: % D :  & 

 & & !& : 

+$   M <& 

 $  & +

! !   : Y

J+ *:  

$   +

! & ! : 6&! 

 ! & & 

   <& !   D%

$  

B E! & &  % & & !

+$ +

& !

 &%  $:

! % 

 

 & & <& ! (   

 

  $ 

 & !:

!   

  && 

+ ! 6

   

 + M <& + 

+ : !&$  &! 

B $ 6&! M #  + 

& 

& \ & M <& ! 

  & $ 

 :  $& &-

 H ! 

  Y7*7SB > 

# M  

   & #  A 

$ &

B N  ! $

 + 6&! !   

 & ! & !&

 ! :  ! $ $ % 

 &! : & 

 ( &  &

 !: $ 6 

 6 !: 

! %   : !   % H

 &% &! B

+  @ $ & : !$

K   

 M <& :  %   ! !$ 

   $

!   B & < : $ & K && : &

& !  : & + $ :

 !  &! :

A $ < 

$:  7E

K:  

$ :  

   6 

 &6   & 5 :  

$  : !&$ 

 $ &! B ! ! & $

M <& 6&! ,6/

S + , ,7/&7+0-/"7./" /,/",+%.C/%/&*/ &27,#7 /&*/

!-$

%5 .$

.$ # ##+ + P

 !  

  &  & $ & !  &!&: !: &% $  !& + $ !%   

!  J !&

$ "!& 9 $+ && ! 

+ & ! & $

R + $  

% !& 6

6   & -

I

 && M <& ( &

 ! % !

 : &! &  $ 

&$ &:  &   &  +% 6 $  $ & & H %& 

 &     '! && &! $+&:

% &  $6 

 

!  !$ M & & 

   

U

 $ + $+ 6

!& & "&9 $ + 

& X  + 

K   &A ' ! & & &!$  

  :  : ! &

'  $+  !

 &  :  

$ % 

 6  

 + !!  7

!

&    Q& &   !% 

I

  &$&: !  6: +  

 & )   

 & ! $

Z !$   &

$  & $!& $  & &%

 $ + < 

  

6 6 !

  +  &  6

(%&

 & & ! & 

 %   $ 

Z

 ! M6  &

 6 ! 

 + ; '  6 :

 !  !

 ; >

+$  & &

& $   :

 

+ :  

$ % A$K:

 !% $   

& !%& &

$&6& > +$  

 & M <& & 

$ &  

& 6 $&6&  :

  

 :

!  + ( %T

P

Piše: Sanja Heric


6

Gospodarstvo

3%

+ . /  )&  ) # 

13. travnja 2018.

 

 

 

VINOGRADAR NENAD PREINER )  

  

.  . ' #   E? &#  G ( Y (

H BY + &  ">  $

 9 $ 6  &

!&$ & $

 &  

M <& 

K &  &

M <&  

$ &  ! $ $ ! $&

!&$ &  

&% 7& ! ' "> 

$ 9 $ 6 

& !&$ & &$ ! $ & 

 !6  

$  % &

 & : : $ :

  & $&:   ! % ! $ 

& 6:  

$

$$ $ 

vrijeme. '    & *&+ &: 

 6 4 

>& !&$ 

  &% 7& ! E !& M7*(DJQ

RYE#7 !&& $  &  %

 & & C +&: >!&:

Y : J & Z&: &

! &:  4 $! 

 B ( & &

!&$ % & Y5

 % + 

K   <  -

<,%$?/:2 ravnateljica Poliklinike Medikol: Nagrada im je dodijeljena u Du/ 2-&7= regionalnog Summita poduzetni,7/ #/,% G +

6 & : &! 

!  

! % $ &

#  !&$ 

 c 6

($&$  ! 

 & &:

  & !&$ & ! !$ 

 <& &

  $ 6  $ ! 

!  $ !&$   &% 7& ! B ! &%

 ( Y ! 

!   ,/

$ " .4%  5

7:;(

 9& & "  B4I < + *) * 7 >

  D (

YC/[<, > 7 /[<, /\< 

YC< ( YC/[< & J*

 J&< E !&  K &  &

7& ! : E + G G

 c + G 6 

 "M <&  : X G9 J $  J! X 

& & $ * &

   "5 & \ 9: M <& 

6&! > 

&6+ Z # !  

  ( S! $ %  &$ 

   & 

 &!   

 !? &! S B 

! $   M-

 ,#&! / ] X!

] d& : ,! &

  ! 

   

+ + /  &! @ B 

 ,! &  ! 

    + + /

C ! ! $<% &  & $ 

  M &

X%% & ,cc44:

  / #  $

  E +

 J! X C

 $ ! & ! 

=  G , /

Ako â&#x20AC;&#x153;pehnemoâ&#x20AC;? u pravu rupu,   # M  

' # $ > E + ! &% ! 

  & ! & !&

 & 5 D #& D

 & : &%:

& !  > > $ X  6 

$ D & _ ` _

& ! &!$ & $ stvu.

Vinski biznis s ) *

) BD > > 

 !  

6 D  && & ! &

'  6   ! ! &$ !

 +&  + &

5 D: ! % 

)  $  ! +

  ! 6  

! + ! & D&B ! %  ' # : !$&&  ! 

! &

)  & 7 Q&

W& Q&  *' & 

 Q # #& & &

* ( % & (

 + +   &

! & 

BE D& $ % !   > % 

$&   

   & # $  E

!&  $ D $

>  & !6

M <&  &:  D H +  $ 

< !6 & %

!  L   !6  :  :

$   D $B $ &$%

' :  !  

  *  

+ & &

5 D ! +  D : 

 + +  &

 & &% &

$ : ! &  & 6 & !!& &%

   & & D 

J  & !!&

otvorena svijetu te se poslovi !& !& E! &

 $ & ! &  M <& 

 0)

'@ X BM & 5 D&

$: ! ! % $ ! 

& :  & 

 !&  

D ' & = 

  6 = & & C & &: 

! < ! $ + & & 

4 & & > "! 9 & ! & &!&: M <& 

   

 & B

+ ' 

% 

)@

 @ *

 ' @

'&1 

( ) 

Ĺ tampar # & D $

! + &$ # 

: & &:

!& &!

  &  !$

 + ! & > 

 6 D  

 &  

 & \ _ 5D &

5 D& J 

' & & ! %& &&%

 & 

 

+ \ % X! 

D & $ : $  */0/, 7 ./&1/& ,/&//&

Simon Sitar pokrenuo je s vinarom Nenadom Preinerom novi posao u Hong Kongu

C+  & D &

$! & 6 & 

&  &  6

&! $  S 

 ! % + $ : & &   & ! 

 !$  _ 7I!B &   ! 

 <& ! $<%

vina. B\ ! %   $ $  &

    !&

  M <&  6 $ +&  J+ 

   $$ M6 

5 D +  $ &

& & !  & : 

  !&   +  ! ! B !

 & +   

E !& & & 

K&$ :   $ &

! &: &  

 ! & +& > 

  & % !  

 + &6  

 $!%  $$ C & & 

&&$  & 5

D&  & 

$$  ! &

\  ! +   

 !

  !  6 

& D& $   :

6:  &  !  & + +& ,> 5 /


13. travnja 2018.

Gospodarstvo

 

 

 

P

  !! 

& &

!! & &

 L&! & + !  

$  !  +   % E & !!

 <& 6&! !  E & !%  M <& 6&! S:

Z : L H &!:

   

&

#  E &

!%  ' : # : (

@ !! & $

 & # 

E & M <&  : Z : *+ H% !! & $

 & # 

E & $ $&  % M <& 

6&! : Z : > !

# % !! &

$ & #  E & $ & +%& ! $& 

%&  @B7:

# : * 5& !! & $ 

& # * &

   5 &

\ : X : @

X! !! &

$ & #  E & &$% 

M <& : Z : >

d6 !! &

$ & E & &

&&! $ ! 

+ & M <&  ! 

$  % & & & !%   &  & &

%   &

5  +  ! $  

7

POSAO I NOVAC: pitanja i odgovori

Zaštita poslovnih tajni u gospodarstvu P

$A&&7++/700$0S +/:/0+ , 7 #4# /

POTPISNI UGOVORI za dodjelu bespovratnih sredstava poljoprivrednim udrugama

Za sedam udruga 110.400 kuna L H &! $

E & !%  S

$  & & &&

  

$ && $& '   !!  !  $ 

izuzetno znanje. # % Y

!   %

 & &:  

G & $ &

!!   & !!  ) 

 6 ! 

$  !  !

&  

$ ! $ =

&: !$ +  &  :

  

& G 

> % & <

! & $ 6&! )! R : & 

!  # 

$ ! +& ) %: ! % EJB $ !  * 

Y  

J $ !! & 

& $ * #

,@MJ/

!) )'> *) & &)& 3_

RESTORAN 

#-

5/&/ &./:2 ,//#/ ";,% '"/= ' 

2+/&/#7 0#

"; %7/ /, "/ +& /0 7# 7 % /# ,%,# #,%&,# 7/ 6 %Â&#x20AC;'/ 

& & ! & ! 

& < ! !

  ! 

+ $%  

Y %  ! $ : $& 6% 

 & 

  & !

$+ % + 

 &! 

! $ ! 

  E &%&  %& !

 &  &:

 $ ! 6

+ ! $ $

$ $ & 

 &   

$&$ ! + $ $  

: % : =

 G :

 & &! C

 $ + 

K  6  H $

& <&& & <&& ! ! $ ! 

!&! $ $& 

 $ ! +:

   

!

 

  + 

K  & 6& , &/  :  $

&  7& !

& H $ A    !  A$%

 ! + ! %

 $ $ 

! : !%  ! 

  A$% 

! +  $ ! +: 

  !& &

@&& ! K ! & 

& & 6   :  & 6  

!  & !& oslovnom tajnom se & & $

 & K ]

$ : &: !

K  

O

P

Knjigovodstvo Cimerman d.o.o. Ljudevita Gaja 9, 40000 Ä&#x152;AKOVEC UFMtNPC fax: 040/314 -183 NBJMLOKJHPWPETUWP!DJNFSNBOIS

CIMERMAN

SVJETSKI JEDINSTVEN

SUSTAV MODULARNE GRADNJE           !" www.trex-systems.com

Piše: C,5./:J%2 &# 

K  & 

 & &&! 

 &&  !&  : &

! !$ 

&! f  & 6& , &/

  $+ 

& : + 

  !&$ 

$&  +

%& & + :  

  !

   $  ! ! +  

! &! &6 & : !   %

!:   ! $& 

!   

& + $ 

 %  !slovne tajne. Nositelji poslovne tajne imaju pravo $  !&$

 !  

 !  $

$& !

 ' ! $

!  

!   $

 + &% 

  ! 

 +& $ 6

misli te prava na pristup K :   $ & & $ 

  % !% ! 6 &6+

$  & 

  < 

 >

 $ &! !&$  & %  !  

$ $& !

K  & $% B ! + $ &+ 

 + 

 

P

P


8

Ĺ˝ivot u MeÄ&#x2018;imurju

%.  2"+  *   /

 

 

 

13. travnja 2018.

$% "..4$

%+

&

 < " ) # 

Tihomir Horvat dobio 10 godina zatvora, Netko je anonimno "   ali DORH smatra da je to premalo D  &6+ 

! < $ #E <& : & & & % $ & )N# Z :

   &: &

$  + 

 K  $

&$  H  K 

$  M 

D6 : $! 

! K 

 :

  !  &

! &6+ + &

)N# Z :  & $&$ 

 < & & &  + 6 D6 

 ? B ' 

+  6 $

  + $&  

$ ! D $ : & !& % ! 

   6

 : &  ! !$ ! 

$!&: <  ! & A

!& %

> +$   !  + &!$  & ! +  :   %  $

 

 C! 

D6  $? B

(   &:   & !&!:

 +

  D6  ! ! & $& 

 & &  &

! :  $ &$ 

'7*/=20+7/ IC $A7 /7,7= /0//70 % &/.0.+, !   $! ! +  

 + $ $

J  ! &

 ! + ! 

! &!&: $ 

 &&!& ! && &

& :  

 +   !:

  M <&:

)N# Z  &

  !&!:  

  N & # & & : $ 

  &  

! K &

 < ! : &

$+ ! & ,$/

L&! 6  & N 6& !  6+& ! ! &! ! & L&!

& & N 6& 

!&6 

 6

, < c / 

 $+ !%  $  !& &+

$ % & $ % D$ $ J  &%& 

 &  $ =

 & Z& $+ 6 

  H & 

$ J ! & + & Z&: 

 ! !  

   <

!& :  

& &$ 6 ! ! &   $

&+ & ! :  

 & & +& >  $+ &  ! 6

! $ : 6 & 

!  ! 

$ J *JY5B $ 

 % H & 5 & $

J   !  !  6 &

Z& B '  ! &

!&6 & $ $  !& &+

$ % ! % $

$  !  & 

  $ $ % $ $ & & 

  L+ !  $+ & $: 

*/&//,- /,%#+7&7/:  &+0 ,7/.% #7%& 

"/:/,7+&:, 1+ //%7/,:// / %

-( * 7 '

)  *@ 1  (  * )

 &  *7,  ** ' 0

*7  , (& & 

*    *(& ) '

) 

! +  & &  & E 6+ 

! 6  !&6 &

$ & ! % $

  $ $ 

& &  & J 

 &  & &< !&6 $ $ 

 :  % !&6 

!  !&!:

 % %

& 6 $ + 

 6   &6 :  !!  - ] &

6: !+& $  & !  $%  && &< !&6 - 

&  !%   +- $ $  : $+ % A$% ! % ! 

 & !   - & ! % $ $   

] + 

  $ !-   $ $ *JY5B ,6/

KRATKE VIJESTI KJ $."

+. J$

 " # ! ! " 4B+ ! 

' "  & " " 

9./& /&//,%/ /& /,%=/& , & , 7 $#7/.,./#+7 #7 + //07 %. %, 07 A/&2 ,/7 % %/&,-&2 */.%

2 ,&7/.% B0/ //7/&+7&%& 7 /&+- +Â&#x201A;)$#7/.-

,./#+7 #7 V0/1/& . 0/&"/% +&:/+0 S +/, /

 2#7 %1 7%.0/1%07= /  -$#7/. +7/%:,0+/7=&7=&7%/ ,=

$+ J4

 &$" % + # # #  U ponedjeljak 9. travnja oko A7/.: 2 H/ /'-C/ 7#7/,+&% ,: +0-0 

+,/& %&/& +0% & / #/,%, 0% ,/7=7. 77% 0// 7 % & CN+/ / /+/ ,% 0/ /

A+&%,:0 &-% /0/& + ,-&,%7#1 / /, +&1/& , +0/ 7## 0 2 %&/#1,+= //;& /&  +&% ,:/7, /= +/ /, +,% //0 ),=

E *& !  ! 

   & $ E !   G

 ! & &6+ 

# ! # !&! ! & $ ! <  $ 6 $

$ L&! & &

N 6&: $ B

 ! &% ! * :

 #E <& J+ &  !$   &6+ 

$: &  

&!$  + &! -

5 ."

+  ! : 

    &$

A$% &+ ' 

! B& &! + A$%  

!% ! &6 ! 

 & ! &6+ &  ! !

 # ! < 

B  +  !  & ! &6+ & Q %% ! 

& <  B

$+ & +&:

 ! &6+ 

pre  +% ! & L&!

+ Z : & 

& <   $ : %  !& 

&& & # B !  $ ! 

 6 6 & $+ $ 

 ^! ! &6+ +" 

^! "  ! $ &

 % 6

!  & $ & C +&

 $ 6 $ $ 

,6/

$+ J4

KOTORIBA

  "  &$" % + # # #  9./&/&//,- /& /,%=/&, &,7 $#7/.,+7 +:/ *%/+ //07 1 A/&2/0&1 ) )/ #7/2.%,+/ :+/,

/,% / / /+/,/07 %0/+%./# %%./+/'%/.%% + ,/.7,% %/, : 2 7 : , +%/ $#7/.+7/-0+/7=&7=& 7%/ ,=

E !  c 

 G & ' &: & E M N 

 !   & 

 !$ $% &! 

+ &+ !$   

$  & 6

  % $ & % & 

#N\ !  + !  &

& $ + ' !   

$%  % 

$ !&  <

# &!  <& !$ + $%:  < !6& K  

!    

& +6& !& !& 

$& + c

,6/

" &% + " & L&! 6  & N 6& :

 !   :

! ! L&!

& & N 6& !&6& !  6 , < c4G/

$+ !% $ 

 $&! + ! 

& ! !&: & ! $  

! + $ <  %

 !

:

 $ D$ $ J   

   & Z&:   % &: %& & ! & $&

   & 

  $ 6 $

 + :   + %&:

!  ! ! $ 

&   ! $

 + & & $&

  4 & J   

 ! $

+ $ &! 

! $ &

 + &6  

  & 

,6/


13. travnja 2018.

 

 

 

Život u MeÄ&#x2018;imurju

PROMETNA SIGNALIZACIJA na ulazu u Sivicu i Miklavec

 ! # % & 9 %## %# J& M 

&& 

! + 

 !$ $ ! & ! 

$ ! &% &  !  ! &%&

Y !&+ 5 $ G

& #  ! : J! #& 

!  ! 

$ <   !&$ 

\ \& 

B E  M $

D 6 &$  

+ $:  G

  !  

$ ! % ! $ $

&$ & &:  4

  $ N 

+  6   + $ & &+

&  & 6  

 ! &! : 

+$    6&!  ! $ 

+  

: 

  + + ! 

B ! &% % # 

5 

* &  $  &$& & >&: 

 $ ' > Y &$ !  + $: 

 $ $  % !   

$ 

B > +$   

! %B+% $

& > $  

 : !  + $ N & &

!  : $+ 

+ $ & ! !  H< :

 +   6

$+ + $  

  &$ &  $ : ! ! 

&  +

&+ ! B

6 5 

PRIBISLAVEC

X  "  /%  C+ $< 

 & 6&! 

G   

& # +&:   

   4 

$  !  &

E + Y?  

  $ X K : &

 & 4 '-

 :  &

!  $ +% $  

& K ! &

 !  J+$

! $  Z

! @  ! &?

S M : Y% * 

S > % ,/

? + ,- / /57

VRATIÅ INEC

"E  G + $ #  B ' & K:

  &  

 &: &! & & @ 

 " 9 E !+& &  

  %& & !   :

$+ %  !  B $  >*#B @ 

H  J! & & N & '% C M 

   ! $

! &  &!

 " 9:  &+

G  

D$  +  + 

  ! &!   & !: 

  + 

& ! 6 $ 

! %B+% $

 $ ! & E& 

N L  

&   + ! 

$   Y $ +

+

!%   H !

$ & 6 

!  ! 

,@MJ/

' ! J!

#&  & & !  

 M &&! &A  $ 

4=4:4 & #  

   G &

&:  A 

J! ' +  !  !$% + $ 

 & <  

  + $ !   

$ +  $% $ H,'/ 0/,,//&0/&+:,0# %#+,%/-& 0/, +0&0,&  + $ ,/

9


10

Ä&#x152;akovec

 

 

 

U C0 /, 77 /7/ =/% 7 ; // /,.+ %0 027,/00/0 +&7&'1/& 

-$

5 ."5

2 .! 2$

 !   " ;  , & ;/# , ,;%/+,%&"/0%+&%,/#/0 /20./, 7/,% //,/= =0/0/ 2 */ / 

/ / I,/+5 /0M,C,/ & &,%,&; /0#1 =/% 5/%77 /"+&%/"% /+7 67 , ,0# 7 0/&+7,-+0 ,%7#1,: 7,-&27/+% ,&;/0/#,.: =/%20+ /, ,7/&/,%+7+.#7/ Q./& /& &# :,%/#,%0.#,,;%2/,7 , #%/. 70 %#7

V,/&/0#7 =#%2, //,% /2 ,% /,%2 % +,% "/0%/-,/#/0 / */,+:+% ,% +&%2,7&/+7  / =/%/&/%/7, ,% H#/7,% /,- / )2 2/,-%, /J%,

,%2/01 7 # * ,0& 7 0&/#7 /'/ '772 7/ /0#7/ 7 ## =#%7< 27/ ,+&+ 200/.%#1/ & /7,%%7,#2 %//%/- ; // 7,/ ,=2;% =

13. travnja 2018.

 & # '  UDRUGA=> #< " ) / 

  ) $  %:  

+  < + !  6& &

 & Z + 6 

>  &$ S

 $  

  $+$ 

 &$& E & & M )+  ! 

! &%? ] ' 6  

! 6 ' &  *  =

 +& & 

&  &: !  & +  

&  5 &$ 

!  & +   & &

    +&

+  $ ' :   &$ 

 & & ! & 

& :  

  6& + &$   J

 !  ' $!: & $   6 +

+ &$ !  +  

 + & && ( 

& E & !6 

 &: + &$

!! &   

 + &  6&

 $ & $ % 

$ & + &$

 !  & &6 

   $ %: H ! )+ / 7 # #7 !  & & - Ništa nije sustavno riješeno. Djeca do 7 go- !   #6

# + !  dina trebaju dijagnostiku i ranu intervenciju,  $  ! :

  &$   &$ 

 ! &%& M <&  N- * > (  '  

!  

(rr) 6 6&! ! @ #, * &

: ! " # 

REGIONALNI SUSRET ALFISTA &

 " )   % 

 "!Y;9& %!#& < E M <& & ! !&

 $ Y & 

SA  &! ! 

$% $ $

  5 : >  J&! !%  & & 

  ! &

R 

+$ & Z&

 !& $%

  &+ SK Y 

\  + % &+ SK Y $ &

 ! & ! R 

+$ & Z& &

  &+ ! !$ $&+ 

& &  &  $%& &+& &: *+,,%7,/"/&/" /& /,- ++0%/,%2/0&- ,%27/,%,%2%  <&  + M <- +, #/ 0= 

S4B,- ,&% 74;?&+&=,/ %&/2 %+%1 // / #0

 @ * ) 

, ) 7  ) *(' D, )'  

& ) & * &!&+ SK Y &

M <& & + Z%

> >  $ 6 SA &   

' K  &6 :

 $ &  

 & Z  M <& :

 & !& &-

+ ! 

"+ 69 &

>  ! % &  &:

 6&  

! + $ SK&:  

& $  & && &

$ D ! + %& $%:  

C/.7 $%0 4;?& +/,+& ?#/&, ,% $& :  &+

 6 

' ! &

Z&: & & 6&

! + M <& : ! -

 & &$ X &

> : $  + &

S  & C+ &  $ SK

! ,: $/


13. travnja 2018.

SrediÅ¡nje MeÄ&#x2018;imurje 11

 

 

 

LJUBAV SHASHE CUI I IVANA PAMANA iz Novog Sela Rok rezultirala sretnim brakom

.%4$

J$ ."

/ + Fatalni susret u baru doveo #+&%  227.000 kuna Piše: Vlasta Vugrinec

B ' 6  + ! & &

& H  &% & : !  !  %

 B %  B H 

   $ ' 

&%  > : 

 $&  & $  &  

! > +$   (

$+ !  !&& : 

w&% w  &! & 

- Bila je to ljubav na prvi ! B ! : $  %

$ B !  ! 

6 M <& > 

\& , / $ ww 

   & D + "9 ! & !( 

i glazbenice rodila se u Kini >  \&  

 ! !& & M <& : & ' > Y: & ! 

+  &! & ( # ,/  &!$ &

D   &+ (

 $! &  

!&$ & (H &% !  !  &

>  :   & D&  &  + & c

 &!$ > & B >  $+ :  &: :  &

te lijepo pjeva. U tom baru je &! & % $! 

 $ B ! %  (

 ! &  &! & ' : & D &  &% +   D : & &!&

 $+ : K 

 &% & $$  +  + $+ @  & D  : ! $+6: !& &+  & & !

$ $ %& +&& >  & <& & ! 

 & + & M <& & 

  ! + & B @ !  & D&

 & M <& B 

 ( B ( !&

!& ! &: ! 

 $ 6 D >  ! M <& :

% +  !  B D  & M <& : !  ! +?

wS & &w B  

 : !! % + 

:  <& 

 

Ponosni roditelji male Izabele M","2</&<0 &1/& ,&7& 

A&M ?

= ! *    0) = & ) < = ) *

* * , * ) )& ) 7 )<  11 *

0), & (  * >  < & ww

 &  & D  :

& L 

& $ : & + &

  &6 &: &

$  &  + ) &  +   <& &  

 : ! $ & : $ : ! 

#    

 !  : 6 :   !&&  

  :  $ D B > +$  &

!&   

  &:  

   '

  : &   $

$ + &   ( 

!   : & & 

 !   

+ E: ! &!

 !&  

% 1

 

Shasha je svestrana glazbena

&%/ /=/,%% +7,%/- .&

( !  :   &< 

!  6  $ 

&6 ! !& $ !  & J :

6 : &  <: & &

 ! ! : !6& 

!  &%

 $

)  %&: +  

@  & >&  

& :  +

 6 E M <& & 

 + :  & 

S  :  :

! &  

#   %

& D >  & 

& !  + H&

   :   &! &

N 6&:   &!

 ! % C C

J  ($+ 

 & ! B S ! % B 

  +&

BM <&+ $ 

 : >  ($+ 

 :     

':  & 6 : 

$

: + +  

 &%  M  

 &! #   

! &%: + :

& &%&  &    :  

>  & $ 

L    

&+:  % & D

 + &! $+ : 

+   !  !

! % $ $+ + M ! ! ! & +&& &

 &  & M <& &:  $ 

&& $ # 

 +:   6 !6  & $ 

 !%

,% 0 +#72  / +/7# +#& / +%0, B //0+ V+:/w %7/ +/7#/0,0, B / +//"+#&2/, 0+/,/&+7/77 ,% /V+:/M.J%:V+:/w  #7// 7 #&7  +:/,&+7 77//- ,7,%  +&/0, 7 ))Â&#x201A; A/.2 2+/+,%:= +/,%I 0+%+ ,%#,% w

  &//%:,0V% +,%w 2'&/ni turnir â&#x20AC;&#x17E;Damir Deban-Kigenâ&#x20AC;&#x153;, i % / + ) &1/" 7%/%V%/% /#/ #/0 //M%%/,# w A*w 7/%: )0. #&%2*% w 77//%: , 0*%. 2 /,-/0,+/+7/H7 0/ &//0+%4-/ &// / 07/ /2 7 =/ / H7 # % 9&/,# %w +/+) 0#/0 / M+%,/", ,%Q" $+27= ,+&/%+%H ,% % 07/H7 #M+%0,7/%: 07+&/ %,/"-,-'!2 / ,/ /w 0 +% ,$#/&,- #/ /,+7,%27:+ +/+,-* % $ &%/ &7 .% w 0+% 9/I27// /MÂ&#x2026; ,"  '1/& 0. ,Â&#x2026; ,ha za djecu. M77/" 7 # &=0%=/-/,+% 7/" ,7,%+,7+/+1+#&+/,&+ tem zahtjeva za isplatu sredstava / , 7,% %/ & +.%&2 +.%& // , V+:/ w <,%%20.#+#&2,

7 #7 =+7-7/,7,%+/& % 0.%% :#7/ + %&B /,/"/0.:/, ++ , /&V+:/ w 7,% +/&=/& ,%/ &V+:/C=/,% -/%7 7 #,7,% %./+7/1/+#& //+77/,7,% +/,/&+ %&2# /+ ;/ / %/& ,7:# #+0/V+:/w 2 % : , +%/ /,% + %/ +7/10,&,

$+ J4

 +  & # 8 HA /&#/&,- &

% 4%%/%:7=" &/% /+70/& Â&#x2020;'/&#&%&0//,&/"Â&#x2020; #/0 //H7 #0 -0&Â&#x2020; #7Â&#x2020;N/ /, +/- ,7,%0/07 /+&7/ ,#7 #/#/.%H7 # #7 A7/.: 2/0+,%# 7/, +/",7,%B /%:,#+7,/7//7 %+/07

, -0&&2/,%-

 %&+/#7&+7,7/ H7 #9/* "% :, 4% % 7Â&#x201A;7,- 0+/%,% '1/& ,= +/2V+:/A7/.:/A6N$4%7/#-&#&% %&/ /0&1 %0# #9/&/,+/%,# J7 2/ / /"+0% / J%,/M//%J%,##&%#,0//"/",,/"#,

VLAŽNE MARAMICE SU NEPRIJATELJ KANALIZACIJE

Kralja Tomislava 18 Ä&#x152;akovec

www.femel.hr

Nerazgradive su i zato Vas molimo da ih ne % ! . 2: .0,&:


12

Gornje MeÄ&#x2018;imurje

 . +J4

@ $# " & Å¡tandom na Mesapu 67' ,M7/.:=/ 'GM4 $ +7,%/-+7 0%/,+7 #7H%& / +0/ +7 0%/ / / , "%/+0--)'1 7&,& +7 0%/.%

A7/.: 77Â&#x201A;/+ #7/7,67: 0% & B /-.%7 0/0# 7 0%/ /,&# +//-%; Â&#x201A; Â&#x201A;Â&#x201A;//+ %&&/$ #7$& ,$,7/, 8 %$ &"7 ,/#7/5'V

-."

 +# _``I``` & navalno vozilo 9&%#,& 7 .% */= 7 /,+%7 /0#7,#+ ' ,M7/.: 0 + &##0//0 ,7,%0%#,%2A#&%& +7)  0 +  ,// 5'V

PEKLENICA

 +# # %     9 %#, 7 .% / /07/++/, 0,1+: & 7 ,7 , #7,& 7 & : & 7,1 ,,7:/%#, //0 / 9=M.2U07 ,2 9*/:2? 7;6/ 2 ,%29/, 72 'C#2QA29/ 2* 7/' 29&9 2A/C./:2M.9 2 <67/:2I,/+A5'V

SPORTSKA DVORANA u Vratišincu realnost ili san

Mogli dobiti malu, ali $ nju stane i Lijepa naša * # %: !

 ,>*#/: $ %&

 + J! N 

 +  G 

  $ ! & &

C+  !%& 

% & M & 

!  $ &   ! &

 M + $

& :  + ! 

 %  + &

&% & $ 6   && 

* # % $ 

& K & N & 

! $   JXB 

N L N 

B ' $ $    N &

 :  &

 & & + $ &

 &  ! & & &+ B $

 M B ' ! $ 

      C  ! &K&

 $ $% 

 6  Y 

   $ K 7E & & !&

#*N L  & 6 

 6 ! +& Q !

 B $ $ % 

M N ) '

,>*#/    

7&%,%&5/,J / /Vw$' ,M7/.: /07//, /,//+/,/ /&,+/ /#7

% $

2 < +J4

 ?$#7#   $ E% J 

M& > $ 

& &% & 

+

 ! :  

 + & 

! % &     & 

'  

  !&& 

13. travnja 2018.

 

 

 

&%  &&

@ 5 C 

&% :  & ! !& ! 

+  $ $ &:

 $ $ 

&  > %

   &&

, : /

" " 5 posto udjela # J!  J! N    && &

&! 4 ! !

& & M& B &

J! ! 

! &&! $ 

G: & : & 

$ 4 ! & !

& & ! 

#@CB $ &&! Gc:= & :  ! ! !

& &  

!& #  !

& & S& Z  M M  J&   

! % C 

M  & J!

N  !! &

 ! & !

& #  &

%  % M& > &  ! ! ! &$  

! #& : > 

> M  M& : G

! & R M& 

> 

,@MJ/

U,7V+:/,#/:C-./

  & $ "Q !

9: 

 ! $

 &T

+) %1 8+%9

 *@ 

7(@ * # % $ 6 

 + ! !

&6+  !&  $  $

  + ! S

 $ $ %&<  

&6+ + &

">@ $ 8+%9 

 )   

| *) ')}, 1 * 

 $ &  ! 4

 :  & & $

&  G  

!

#&  $ 

 ! & 

$ ! %& ! &6+ -

: <& !$ 

 + % !

@&&   &6+ <  :

! $ !  $ $  $ 

 +  # % J

 $ !& ! % + 

! + & $&   & &: 

!   $ 

   & & H 

$& &6+ : &

  ! &&&   '% M 

$  & !&  !  !

&6+ !&    & $

&  !  4

  ,@MJ/

U7/ ;%#B,% 7%7/%/#7/.,-+7/

SVETI MARTIN NA MURI

14 studenata potpisalo ugovore o stipendijama #  &+ : =

 : 6 %

!! &  ! & & 

 =xG  Y ! 

  ! 

& :   

! !  & 

>! & !! &? M D % :

Y + # %: D >:

M  R % : 5  ) :

#& # %: H >%:

N D : S 

# : D D : Q D%: > '%:

  ! )& 

)&  Q D C & & Z&

 N 6& ! $

 &: $ & & & 5  &: 

$ & & $ & 4

& )  ! !& & $& 

 & J! % * 6 \ % : & ! 

 &6 & & :

!6  !& &! & & & 

& : &:

!  $& 

 ! &%& 

 $ $ ! 

 , /


13. travnja 2018.

Gornje MeÄ&#x2018;imurje

 

 

 

! ! 

"$ 2 5 $

 ( =  #  ?&

: & "#  Y +  "   " #!  #

Q&+ 6

@ + N& $ Z 

   6& !   & !  5 

! & d6  6 & $ 

&+ \ J!&

B S  !  !&

&6+ &!  

 & &  &+

wDXD > w $ Z

'&! ! ! &

'#BS:  

! & 5%/+,4#+/# Â&#x2020;*w*M "&Â&#x2020;/0  #  

 4 6+? !  !- & 7@  (< 2

&: + !  : 1 * 6 @  7(1

 $  :

*,

$ > ) A[ 

 $ $   

  6 )&>1 ~C (

  B $ 

& $ & ! @ bara. S  6  +  C 

&! d\( & $ 

&6+ 

!:

' M $ @ : 

 4G &

 +:  +  

 $    & %

@ + %  

 ! S  !&

&+ & Z& !    ' 

X > &! & N  + & ! & %  &$

 ,> 5 /

 $

 & % " #8" &  "   N & !  & > 

 : $ <& :

 &&  

! $ J! > 

J&%   

! J! > 

  S! X  B ! > 

B $ ! $ 

  $! 

 ! &%& ! > # $ !

  

& &&% + ! 

 $ ! $ %

6   X

 > M J#R

( !  ! & $

%& + !!  ! 

 ! &%& ! > 

J&%   

$  !-

 J 3." < @A& B

?7/,,% //77&=/+/+& %0/0#7 +. $/ //,- ,%0+/ M- '-$S06

 4   

! !! ! 

 +   + E

! & & & ! 

+ $ ! $!

! 6 B + $ % 

* & !   

& && %   6&&:  &

 & ! & !

R M   > )& 

 )!& * + & $

$ ! 

 & & & B!% 6& &

$ * +  + 

& ! 

'DB M

(& > !&   $ $

!$  6

 6 + $

$ + ! 

& !

'%  

 &  

)!& M&< & $ > 

$+ +    4 !&

) ! $ +

 & &% $ * !

> "M G9

 %  J!   

 6 4  G

 , /

GORNJI MIHALJEVEC

/# #    #& E ! & \ 

 6 J! X 

 &  !  ($   ! 

 $ % 

J! X * D%

B #  !  M   & ! $ wC6 w Y %

 ! & $!

6   

 @ & Y &  & &  + 

$  + &$ ! + 

 $ & 6 : J!  ! & $!

 & +&  + & 

njima. J! > )&  @ &:  & !  : & 

 + $ & & J&% 

  + +   S * & , /

_``#  &   % " $#$ # ! &  +  & < & K && $

G & $& 

 & ! < & A 

$ $ & !  & $ $ &

$ +! %% >& $ &

R  M & +

+ + $    , /

- 2$

3.

/  #     *  M <&   &

! & $ H %

& L $ R  &  6

 ! L $

R  ! ! 

> E +

Y &  6 &!  

 ! + & $

 L $ R : > 

E +: M & : Y+ > : & & & ! +

% $ ! !&

& $&&

! +& C 

 !+ 

 &%  

& ! ! 

& 6 #  &A  7& !

& :  $ ! 

& $ B  & $& 

G & E$  :  & : ! !  $

$ & ! %B+% $  ! $ H! > M 

L $& R & J !

 $  

 & & $ ! 

& $ & $& , /

Renault CLIO AUTO SHOW PONUDA UDA UDA

0 % kamate

*

Ä&#x152;ISTA

13

5 godina redovnog odrĹžavanja vanja 5 godina jamstva

+8.000 kn BONUS do

Ponuda vrijedi od 1. 4. do 30. 4. 2018. * GodiĹĄnja ďŹ ksna kamatna stopa 0% vezana za EUR, jednokratna okratna naknada zakljuÄ?enja ugovora 2,5% od kupoprodajne cijene vozila, trajanje ugovora o kreditu 4 godine, EKS 3,71% . Anuitet kredita izraĹžava se u EUR i plaÄ&#x2021;a u HRK prema srednjem teÄ?aju Splitske banke anke na dan uplate. Financijska ponuda vrijedi za sve ďŹ ziÄ?ke osobe pri kupnji osobnih vozila. Jamstvo od 5 godina obuhvaÄ&#x2021;a 2 godine tvorniÄ?kog 00 km, a vrijedi do ispunjenja prvog od dvaju navedenih uvjeta uz Renault ďŹ nanciranje. OdrĹžavanje My Revision obuhvaÄ&#x2021;a 5 godina odrĹžavanja ili jamstva i produljeno jamstvo za 3., 4. i 5. godinu ili 100.000 100.000 km, a vrijedi do ispunjenja prvog od dvaju navedenih uvjeta bez obzira na naÄ?in ďŹ nanciranja za sve ďŹ ziÄ?ke osobe i male poduzetnike. Bonus od 8.000 kn odnosi se na sve verzije modela Clio i obuhvaÄ&#x2021;a 4.010 kn redovnog bonusa + 3.990 kn dodatnog bonusa za posebnu metalik boju. ProsjeÄ?na mjeĹĄovita potroĹĄnja: 3,3â&#x20AC;&#x201C;5,6 l/100 km. Emisija CO 2: 85â&#x20AC;&#x201C;127 g/km. Slika automobila je simboliÄ?na.

VaĹĄ trgovac u VaraĹždinu Autocentar Kos Cehovska 18, VaraĹždin, tel: 042/403-300, www.autocentarkos.hr


14

Donje MeÄ&#x2018;imurje

 

 

 

13. travnja 2018.

PROMOCIJA 

 # = 

500/,2/7/,:7//+/%2/ ,/"/ /-;./,- %/.0&2+#/ &1/& ,+-0 <<,%,&%

SVETI JURAJ U TRNJU

'  %  # %   # + " M7/., ,%#7/./ ,1'1/& 7;./,- + /%7=/#7/ -0,&,+&#  MI  #7, %7/ /+=// //0+,/: ,%,/&+/& /& 9 #&,%,& % M ,-, 09 .% %/;./,%/ /"  / %/;./,% '1/& 2 7/ / +/% +#/ /" +%/0 , 7// =/#,- 7,7/ H7 # %/;./,- /" /-;./,% '1/& ,= +/2U/&/ 6 +/,-,,/"7#/" -;./,%/, 7/=/%0 '1/& Â&#x2C6; A /;./0& : 007,/,/%'#/ + . /0 -+/, // &/ ://&

/ 2./%#2+,% =+%/-. 7=  J%, 2&1 -&-;./0&%&7&%,J%,/.0,7 /,&,% J%, Â&#x2C6; ,& # ,/,% 6 M,/0,% +//#7 /#7 M%+ * 7,/=&77=//" 7% & '1/& ,+/,%/2 7 7 , '1, /A& ,+#//0  $M-/0//#/&1/& ,#%+

;./0& / /0& +7  7 +7 // &70 -;./,- // "%,#'1/& 2%, ,&//&=0/- M:/" % 0",%&/& 7+/, 7.&'1/& =///7,2=/%:/

 7 :,-20* A / V+:/ 9/ * 2'/J% ,&# +07/, -;./,%/-;./,%/% 0"/,/& +/& .%, ,70/+0/ /+0//= +/,-- ,,/",%7/"-;./,% S + '%/ , 0  ,  $% //00/%% %#7/2+ ,+/+7 5//,&, /,&1/0 /&2 / '1/& / , , 7,%,%//0,

/4-;./0&%& 7&%,/,7?+ /J%, Â&#x2C6;'=%/-+ : /  ,/2 &1 %/& '1/& /,/0 /, /&==/-Â&#x2C6;/,%  ,&# , U" :/+7/-;./0&27,-;./,- / /2 J%, / +7/ ,%/

 9 #& ,%,& % 2 7'1/& 7 #7/+,%,,%/7/ ,7J%, 

3.5 $

Y  = $ &" #  " E'f  # + G HI7/,%/ +/7 V+:/6/ 27/+7 +%O!/,#P

 ,+ +#& <AG??G6 C'1,$J%,2,-# 7, + ?/  0+,/ / , ,7& ,% & ,+&& &,#,&+7#&4&//* &V 0+,+% 71/&2%7##0.%2/,-%/-/0/ ,/&#7/ H +/, +, ,%/ ,7: 7#,%07/;% ( %0+,-% 6/ 2/;&/% /,%/ ./,-+% %/" % /,- /&+/07/&0//& ,+ +%2, 7 #/0 //%&%,

Ironija, satira i obilje humora i u jubilarnom B` & $ Izbor za najljepĹĄi prazni poslovni prostor u R &: R  $ & wE ! w:

J > 

&6+ $ !!  & ' %: * 6

  $!

 &%: #  $ & & !  

 &  

%  B

 %B & %

 #% # &% !  :

( @  

& :   

> ! M ' <

 ! ! 

 A% + : #%

 % $$  :  6 &+  $ 

# +%&:  & 6 

 $   :

#%  !& !: +: :

!  &

    

 ! -

V/, O/ /P0.7/0,/ / )

=  ) )) *' ki list pikao je sve od reda. Na meti njegove bodlje naĹĄle su se aktualne gradske teme,  7* * @ = *1 

& @ !

$  8 # + jezika! ( $   

$ $  %  $? sportski izvjestitelj  6+  bicikl B <&6  & !& pijetao B $  ĹĄah B $ &

&

7,%#/07 /  # +/ /#+ % /,-, /%7,-

+ B % Q&+ D B ' : & & 

  B #% !  

'   +

 & &   :  6&!

!  B ! 

 & (

@ 

( ! + #%

$ cc : ! 

!  6 

c= cG : 

! & <% !

4&/* &0+, +% //V+://6/ % 7/-,=% /,- /0&"

/0=2+& //"%,%/"% /,- /",7=+0/", 7/&% /0&&/,, +/7/ % #%,% /' /92, 7,+%/&+%/&+% 2 ,, /&+&/ /" <+./#7 /Q &/*,, 7/ /&//0,%,+& /200// % /,- /",7= #//& O7/P#/, &#0/:/2,+/"- ./&7 " .%// / 

( 5 5:

!$ ! $ & >  + 

+& &  $  :  $ && * & '&

 & + & < ! &6 & <%

timu. B (  

 $  &   $ Z : ($ : ( y

*  & : : 6: 

  

& 

& + > &

  $ B 

 * ' ' * '   #%& ' :

&$  ! %

& & 

:   ! $ G  

M <& ! 

  F& @  

$  <& K $ ! "# 

 &% & : 

&   $ 

  K 9 "'

&   6 :

  +  : $  9 ( &  & !  : &

 !!: ! 

$  %  $  + > & &  #%:  !% $ R # :

  % + ! $ 

% : $  B & :

 $ 

!  % 

 

 !  ,N N& /


13. travnja 2018.

Donje MeÄ&#x2018;imurje 15

 

 

 

KOTORIBA U intenzivnim pripremama za Dane Å¡ibe i ribe

Besplatni vlak za koncert Crvene jabuke! >+  +6 : ! 

D +  !%  $ ! ! $ &

!$& K &

* + + J   6 4 

! :  = + &

! &   J

 $ $  

&$ %& !& + !

  % & + !  \  +& E$

 : !  K 

  $+

 H+&  "\& $

 9: \(\7:  + #- A+0-%/+,&/;,% //#7/:+ / 0-N /607 A 

 > *

&* &), 

* )('

 3

'  $  $

 &!& 7: +& !&& 

! $:

  + B ! +  

: +%& & +$ &: 

  $  $! !$ +&  R$ D $ :  & + !: & !& 

 + !  $ 

 N 6 B D + B N 6 ,/

+.$

+! "

w ;   " & $& ' &$& & *&

*&+ & &  !&$ % $: $ & 

! !  %

 6 ' !  !-

&$ ! ! & ! !

 * *&+ : 

 

 %

:  J#RB ! 

 4 

  \ !  

 : ! !  

 $  ! 

!

+ -

+ = $ .+$  2+ " 

17. - 19. travnja

 % #&# &  " # @ + MEDICAL je inovativan sa   !  &  

&!$ !  

&  

$ + ! M7*(\SQ ! +

% ! &:  

!  

 %& $  ! % +  :

 6   ' &

6 +  : &%&

A$ !&:    

!+: & 

 & !  ! : A !: &$ !  &  !:

  +  

! > M7*(\SQ

! $& & : ! $<% :

!&<% : $<%  

$ 

! $ &&

MEDICAL je namijenjen !   

&%& + 

+6 R  &

$! + $% # ! 

+  !  %

+  6 &:

 : ! : + : ! $: &$:  $+0 )

:   &

 +

+ :  6& *  (= +&

 ' 

M7*(\SQ < !$

 '1 (71  +  &%

 3 &,

 !  ! $ , /< /\< &  ! &! &

 YC/[< &  $ &

 H  !&$ %

$ &&! G

 

& K$ & +% !

& < : &$ &   !  ,/

9 , /01/7/ 7++//#&/%"/&

.J +.$

+! "

Xw/?# # ! % ?&" X C B 

& & ^> " + 6 !  &+ >

$ ! C & 7& ! 

& ! & M <& 

 

$ +  

  

 

 %: C & & !  &

  !  

6 $  

%& + $

#  $%& > $ ! C &:

  $ !   * : & % ! &

 6 $-

% *  6

 % & & C7E>

* D & : 

 A # &

 $%  &% JXB * *&+  !$ % 

 $ * *&+ 

& !  ' !  

 !&  &&% & $&

 !  : ! D # :

< % C7E>B

 & : &$

! 

%

& & : & & 

$+ & 

& , /

DOSTI podijelio bicikle zaposlenicima u " Dw*.y.w*. H,+ +%S/&$+&:7//&2 7%)#7/ +,%/$ &9 .%,,%,/&//7/%%& '1/& ,= +//0.77 / /0 +) =/0+7 /$ %'1/& ,= +/:+ =-

, # +&:/ :/0&/$ ,/Â&#x2C6;,,//7/%%&2,%//", %,%/", +&+= %B /G +, //0G +$ ,#, /#;7 ,+ V+-$

#+#&H //- 7,/+% // ) $)) %, # +% /& J%,/0700+.2 $ 7 / 7 2N%0, / , 2V+:/ 7% /V+:/ V"/ 7 +7 +% +7 /% '1/& , = +/$ C &:77/ / /.%&# :/-=&./70 7/"/,/.%:/-7/% /%07/ 


16

Poljodjelstvo

13. travnja 2018.

 

 

 

SVE MANJI BROJ OPG$ %  &#   &    __ #8   #" & $ + & PIĹ E: VLASTA VUGRINEC

'   &! ! !! 

! $<%

& &

 &  

  

 ! & !&

* & %:   ! $  

& ! +&: ! 

Niti jedna od pozvanih institucija nije se odazvala pozivu mljekara ' !  >&! E & ! $<%

 +  

 B ( B + 

!  & & (

Y  B   !6 #$ 

% = $ & & >&!& 

  $: 

! 5#S ' &

. , )0 &, ( 0) 7 *& )>, 

 * @ *) * 

7 )&  *@ D)

u sektoru poljoprivredne proizvodnje ! > &6+ : S 

$ ! : L&! y

S  + !$  $ 

 & &  &:

   6

 +

Otkupna cijena mlijeka relativno korektna ' & $ & !  & & &

!  $+ 

%  ! $<%

  

 : & 

  M <& + $+  ! 

 & N $ &$ :

%& K  

 K  + &  

E$%   

!  $ & 

 :  

!& $

 $   + 6 &$$& !&& (  

H $ &! & ! &%  &

 

d  & &!& +

 K &  

!! % ! % % & &

   Y 

 ! & $ M & ! $

*+ + 6 ' :

 %  !  

&!  &  6

6  

 $ &

no%& !! & &&! 4 & &

<#?.%/0* . 277+0-/"&1/& ,/"&

D + ! %

!! : $  

% K : &  $ !! %

$ ) $

!!  !+ &  6 6: + % $

 : !  & %& &  & 

%0

&@ ' $ & & &:

  ! $<% $ M <& &

 : &$ ! L&! : & +& &

& !&! K  ! $<% $ B Y + $ 

 & ! +& & &  % 

  $ &! & Y ! $<%

 $ &

 &   %

! $ '  

 %  7& !-

ti& $  $ # $<% $ & & &

6 ! %

 ! 

!! 

! $<% 

% & ! $<% $ +&

 < & $& + & !! $ H

 !!  6

! !  ! $:   ! ! $ ! !&

! $<% $ E & 

!  

!   6 + ! + 

! $<%  '&! $ & 

"> '1

+  

 

mljekara prihvatila ! $<%

 $inicijativu   &

J  <& 

! & 

J#RB: 

 &%- $ % 6& $  & E &&  : 6& & +&

 

 !  - ! $ 

 D  & &6 6 4 : &$

 +: ! 

 !  $

 % B + 

!  $  $ J

 $ $ % &!  6&: 

$: 6  :

!& K: $  $ %&  & *  + 

 ! $<% $  + 

< ! ! !   &

! +  + 

& ! ! 

& &  

 & 5 

BIOVRT

Ĺ to sve trebamo znati o mrkvi M ,*&& 

 &/ 

+ $ + S! 

D  & &$  +

 $ +  

  & $%

+ & & &

'+ &! & :

!  && $ > 

 

 &:

 

6 

na otvoreno  6& :

  

&: 4B

 # ! &%&    ! 

 ! : + 6

%&    &

! !   : 

+ & &  S

 ! &: ! ! &%&  & !   +

    $ #%&!

   

+: 6 

! 

 && &  

!&! &  

S 

 &

& :   :

 6  

  <&+ ! ! 

J 

 &

!

 & 

!  6

   

&  

 : ! 

% & $ &

  * + ! %:

 & & + 

& ! & ] 

+ && & &: &

 & & &: $ 

 + ) 

NAJAVA RADIONICE

â&#x20AC;&#x153;Vrt za zelene sokove & GB_I  : ? ' wN 

$ $   $ w

  G ,&+/ &

' > & Y #%   

 $ C  6 

&% : & & @ B

& & !  ! !   ! %

  !   

  E &+&  

G & ' > & Y &

 & ? =?

> D Bd 6

 & wN $ $ 

 $ w '&% & $ 

: $ & & 

!  $ &: -

   !   + &$

$  !  

+   

$ $   '  < ! 

 &  $%

$ 

 >

!$x!$ +

!   + $

$   \  

 ! &&: ! 

 + $ B + + : + 

& % >

  

+ ! 

e-mail. N 

+ 

PiĹĄe i snima: Silvija Kolar-Fodor, predsjednica udruge Biovrt - u skladu s prirodom, www.biovrt.com

+ &%  &

  !  ] 

$+    & J+ $

+ &  & 

 + $  

 && & & + &:  &+ 

 & & '

 %  +  ! 

M & & ! 

 & & +$  :  &!& 

!% &   

] &% 

 $ % & N&  

+6&   ]

%  $& !    !

   : !  : 6:  

    !  ] &  % !& &   M& & ! + !!&

  & 6 ,S  /: ! ! ,7 Â !

 /: ! 6  

,S  &/ 


13. travnja 2018.

Poljodjelstvo 17

 

 

 

5 ."5 % 

Robe dosta, a kupaca ni za lijek!?

A.&+

,-#, +%/"7+#72//7&:.+#

A& #&/"7 . %=/ /V7 +#27&:#2#7/.# +:++-, /0,,07+/"#7 I7/2= %# /2& + A +, /"7,-# /7&:.+#2&7/.+/%2 7, / 2&%/ /+% :#%+/ No zato tu su i prve glavice /,%277 ./0+,%// . ,+/ // 7,% &=,7/-/&7/ &+/2. //0'1/& N% // / /

+,.%::/,0/0 /"+/ M7 #,%2, /.++/2 / /,% 2/ . /+++// /, // '1/& ,/ +/01 / +,7/ 7//,  / , ,-#/+,7/ 2# +:2%/ / %++///0 , ,7C=7/,= +/<,-20,7/, ,/07.% +/.+7/2, + +,7/ %0+,%/,,/ +%/"&0'0,+ + /,# /: / , ++0" % C,%C #/ 

 !

" # !

Poriluk

15 kn/kg

Poriluk

12 kn/kg

Salate

15 kn/kg

Salate

8-10 kn/kg

Rikula

$( + 

Rikula

$( + 

% 

( + 

% 

( + 

Matovilac

( + 

Matovilac

( + 

Blitva

5 kn/vezica

Blitva

5 kn/vezica

Ĺ pinat

( + 

Ĺ pinat

( + 

Mrkva

10 kn/kg

Mrkva

8 kn/kg

.

40 kn/kg

.

40 kn/kg

U

6 kn/kg

Celer N% Mladi krumpir Ĺ paroge

U

5 kn/kg

15 kn/kg

Celer

15 kn/kg

20 kn/kg

N% 

20 kn/kg

10 kn/kg

Mladi krumpir

10 kn/vezica

Ĺ paroge

8 kn/kg 10 kn/vezica

? / 

25 kn/kg

? / 

20 kn/kg

Paprika

30 kn/kg

Paprika

25 kn/kg

Krastavci

15 kn/kg

Krastavci

15 kn/kg

Cikla

7 kn/kg

Cikla

5 kn/kg

Grah Orasi

25-30 kn/kg

Grah

25 kn/kg

80 kn/kg

Orasi

75 kn/kg 25 kn/kg

Jagode

25 kn/kg

Jagode

A 

10 kn/kg

A 

10 kn/kg

*&-

15 kn/kg

*&-

12 kn/kg

Presadnice

0.7-5 kn

Presadnice

0.7-5 kn

#/

7 kn

#/

7 kn

$% /+ /, //,%

. +-$ " $  &' !(  )*+ 27/& 7%$)/$,-2, %&$) 7&$,-$ "& "' ( ",  radnim danom 0-24 ,%%( $ 27&/+0/&0-% $ )) #

"%- !( ",  svakim danom 0-24 sata na tel. 863-110 $. ( )*+ / )+ ,  radi 7 - 14.30 ,-2, %&Â&#x201A;$)/7&Â&#x201A;$,-@ )*+ / + ,  radi od 8-18 ,-2, %&7$)/7&7$ ,-% $ ))

= #4%% <

Mravi nastanjuju go ! &% C 

# !& & S:

 & S ! ,%/: $ & ( :

& 5Â ! ,! /: ! d 

C  + ! &%  $ 

  E ! &

 &+  !!  c !$

 & ! 4 

 !

  

E Y !&+ 5 $+ 6 & &&!  

mrava.

M $ <&& 6  &: 6 $ &6 

 + :  & 6 

 !  &  >   

 : : 

&6 N & $ 

%& ! $ 6 6 ?   6  

M&6 6 ! &&

 :   -

w &,/&&/ ; $& C 

! &!

 :

 :

+   $  !  $

N &  

+ & % !& &  M &

& :

 

  % +

: !   ! + $ % : !  &$  ! < 

+ ! & &  

 +

&& 

! + &$& & 

C   ! &&

& $ $&  

$ $&& & &+ 

  ! $& M  < $&&

 ! %& <  : !  &

 ,d &K/ 

 $   !  %

& N  

,\!& & &/

 & ! :  %  ,Q& A&/:

& & M & !!&&

! + $+&:  

6 & %  ? : %: &&  

 '  &

6   4 

 6  = 

E !!  & &:  & !$ 

$&$  &: $+

 & & $ & 

! &  N &

$% &

+  6

+&& 

 

! E 

&   % ! 

imaju pristup hrani a nemaju ! 

 !  ' & $ 6 $ 

AMBULANTA ZA MALEradnim danom od 8-18 sati, subotom 7-12 sati i nedjeljom od 8-9 sati tel: 390-859

  radno vrijeme od 7 do 14 sati, tel. 390-896  !"#$%"#"

&' ()*

'' +), radnim danom od 7 do 9 sati i od 13 do 14 sati

/1 2 47 7

(DDD)

!.$  <<< 5 ."

Mravi

Ä&#x152;AKOVEC

$% !!& :

 !  +&  +$  & ! $ $$ & % & +$&:

& % !& 

 % &: !  : !  ! 

& &$ ! 

$ $

+   

E% &$+

 &  & &  

: ! + 6

& & # &$+& ! + ! 

 ! &! +& ! & !&!  

! & $ $6 :  ! &  E Y !&+ 5 

   & $ $: ! 

&:    &

  % $

&  % & !   +& )  

 

  

$+ & &

 J   

$ C $

!  ! # &

   ! &$ %  !& 

 $ 

6  ,''

Gxc: =cx/

dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija, (+ !"#=%"=

 4 4 radno vrijeme od 7 do 15 sati, subotom od 7 do 12 sati > $?%"= ,+@ !"#=%"C=

MURSKO SREDIĹ Ä&#x2020;E ,@> & ,> >)

+'

radnim danom od 7 do 8 sati > ="$%?=?  !"#=%"C$

GORNJI MIHALJEVEC I Ĺ TRIGOVA tel. 899-101  !"#=%"C    radnim danom od 7 do 9 sati


18

Moj vrt

VAÅ VRT

 

 

 

Ako neÅ¡to volimo, 7) *Â&#x20AC;

BERNARDIN VRT

13. travnja 2018. <wG BERNARDA OREHOVEC

Izmjenjivanje usjeva i plodored (II)

M/TÂ&#x201D;/,-,Â&#x201D;

Ukrasne vrbe D  & ! %

 !&

+ ! ,&% %/   $ 

&  + !&

+  X $

 +; # 

 :  & N

 !& : % :

&$ & & +   & & J +

  ! : $%

  J +

! & ! & : 

 !  )

+   +

 M    ! $ &$ &;

' :  % 6 $ $ &  > >I ! 

6 $ N !&

$  + D &  + !$; \ : +B:

+ ,>I ! / 

 !$ J & 

!:  

$ + & 

,$  /  

  Â&#x192;+ Â&#x201E;:

& 

 ]  Q !

6& 

!  & ! : 

& &

)  

 ! 

& & \

 , & 6 /

$$  & !   $& Â&#x192; 

! Â&#x201E; !!& ++:

&   N   &$ & ! && K & 

>I ! Â&#x192;# &Â&#x201E;: 

 !!& & % 

   +?

>I  Â&#x192;5& ' Â&#x201E; J+  + &$& !  + $ & !!&

& + 

&  > + 

 &$  

 :  " !9 \ !  +

   ! Â&#x192;5& ' Â&#x201E;  

  + 

  '< 

  +  

$ + C +   $&&

! & !& : $ &  &

  >I + Â&#x192;H Â&#x201E; 

   &6 + D 

 $  :

+  +%

 +:

$6& $  @ $ &

 

% 

 N 

  

! $6  $+

+& K $ 

+ $ ! H &  6&   

 &&  & # %&

 $ ! % J 

 :  

  ! &6 +&& N + !

 

!

* 

$ 

6 !  

bi bio malen. N  &  

 + ,>I & Â&#x192;H &Â&#x201E;/ < 

 &$ $ N 

& !%  & &  

$

 6 #   

 &!  $: $ D

 + 6 &% &

 +  J 6   

& $ & !  

!    

& +& D $ &

 :  !  < T

# ! &%&  &  ! 

  +  

 $ + $ +&  H 

 + + & 

  !    & 

 & + , / &

 ! &% + , 

 !/ D  &  & $ ! 

$ &:   &%  B  && 

 E %  

 & & + 

>  &

 

  

!   + H + 

 6  6 

  

>&  $ <&  $& M  +

& $ : $ 

&  + $ &  ! !&

+    &%

 M 

  ! <&& 

  &!& M 

  !  + 

#   &!& !

! : &   !+ H + && & $

X!  

&$ &+   

J  ! & :  

& !+  

 +  

>& !  

& $   

  !+  &!&:

 

  &! *

  &

 6  ! 

! ! &$ 

 <&& 

)    + ! $ Y

$   

  ! &

   &!& H 

6 

 &+ ' 

  &$  

& + $ &

! 

 +$    6  $ !  &

! &  + 

 6

13. travnja A+/&07,/&7Â&#x201A;,-0#,/0# +%' V7Â&#x201A;,-+0//,% ,

14. travnja - Dan lista M /', , +70/=1&?/%/0&1 %7 / Â&#x201A;,-7% ,-+0/07 ,-%#.+/ V,/&%#+/%:&& //,& 

15. travnja - Dan lista M/&,% 2/% 2+/ 2,/ + ,2, 2+./2.+/%2,/ ,2 78  9 " + 7; 9,-+,7/&&%/ :/-:/V7,-+ za biljke ploda. 17. travnja - Dan ploda Â&#x201A;%/70 /+://0 /+7 /&27U&/07/.2 /7+,/+7#7 7/. 9 #//7/, 7/ /% /& /5//&& %&07/,&# & 7+7 18. travnja - Dan korijena Sadimo krumpir, sijemo rotkvice,, ciklu, mrkvu, pastrnak.

19. travnja - Dan korijena ',/7', + % +70/=1&I /%: +.#/

VRTLARICA U VRTU OBITELJI KEROVEC iz Novog Sela Rok

Anika i Stjepan sve rade po starinski Q ! &  

! 

  

 & $ &  J

 & :  :  :  & %  +

 ! ! X  !:  : $& :  %&: ! !% &

 $ !  

@ $ 6& + : & &: &6& & ! &% $ :

S > ! D  $ ' > Y ! & 

& &  & ! 

 " 9 & &

+ & 

B M  !

 B ! &% > !

  D6 : & 

 6&   !

B M   + B  &! & S

( &:  

 + : ! ! : ! %&! 

C + ! : ! $  ! $: $  <&+ & %

  ! 

S : 6&:  

  !! % % M + =/ /* +/&//, ,&- / /+,/ -,&/O/#7P 7/.% /%, :


13. travnja 2018.

Otvoreni stupci 19

 

 

 

wY=Â&#x20AC;.w9=w:'Y.9.?Y..yw:Y =): @;)<1 *') : | $."$} 8*) 9, < ) Y, Â CCCC 5@

 " 

.  2

$ : ;)<1 (< < CÂ CÂ&#x201A;Â&#x192;YÂ&#x192;=~C/ # Strahoninec

 

ZaĹĄto smo protiv eksperimentalne kurikularne reforme

 /,C/7S//0/7/0w% 2+7,7/ A#&%# J7 2/07,,+7// 0 

 $  )5 )     % G #<H

Predsjednica Franciska Vida tvrdi da su zakinuti jer +#&" $ #  ' &+ 5& & 

 ! +  L

$ & R  & M& >  !6

 ! &   & & H  

$&  &+ %

 !  B R % M& > * 6 > ! $& 'D 5&

X & $ &

$  d 

N ,L $/:  

$ X & ! 

' &+ 5&

X & :  $

! %& E ! %&& +   'D 5&

X & + &

 & $ &

 :  & !

 > & 

!  

  G & 

&&! &+ + 

 &:  

   & 'D H ! D 6 

'D M& 5!% + &

& &&! ! G

&: 'D # # 

 &: 'D Y&

M& > !& 

4 & #    : $  ' : % 

 &  ! 

&!$ :

 + ! %: +

 % $ ! :  &+ 

+  $  ! < & ! %&& &! 

$  !   ! %&  

 B & !& 

& M <& 

 ! d 

N 5  d %

 &! $:

  & 

  $

!   ! $ & $ :

 ! &$ &

+$  6 ! : ! 

& & & !  :

 : &! 

& &: $ 

 & & $ &

%+ D 

! %& R :  <& $ ! ! 

& &$:  &&! 

 < $  

H%  < N 

 $ ! %& $ G

&:   %

 $  

 $ + ! %& & 

$ & & ! &! $+ !& ! 

!    

 & !  & & '  ! K  $+ $

! & 

&+:  $+ +& % &+: 

 % 

 

*, 

 & #  && & R % > !   & !

+&? B > $ & & $

! %& R  

 &&   C & &

!&  % 

!& !% 

 :   & &

 & !  

!  # & 

 %  %

 & !  !  > $ & & ! & & &

 $

  $

  !& H 

 $  $ &, )

* *@

&  & 

# 8J9 +& !& ! 

H< & &

'D 5&

B E & ! && - ? B D % 

$ 6  + !&: + + -  $ 

 < N , 

!  / A &

& & % ! 

R< N $  'D 5&  + !& 

 H 

 + 4 &:

  &

 $ 4 & & < 

 &+ R 4

+  & &  &

!  R

 'D 5& + 

 & &  & ! : ! 

= 'D 5& +

 & &  & !  ($ !  ! 

  % 

w$&w 'D 5&: 

&! &! B ! 'D 5&&  

 & & & #  

& & $  :

&!$&  !

& &    $

+ & & & !  $ ! +

A & & R<

N  6  ! +

 & %  B $  ! &%

 % > !

,@MJ/

5YS>H >  ! ! ! $ 

 ! !

 & N   

JX >   ! $

!  & & ne reforme. B C+ 

 !  & ! &

 ! + 

  N   ! & 

& $ ! & 

 !$ $ ! +&

!  ! 

   '

  N  :  :  

  !  

 %   ^CS" &

$ ! &   

 !$ H + 

&  : &&%&&

  &  & ! +

^CS": 6  !    ! +

  ! 

!  E % Y !&+ 5    !$

     ,& M <& &

% / 

! c 

&&! C 

    

 &%  

+ ! &< !  ! ; ) & 

  !   !  ! 

&& 6 6 +  &% ; C

 ! =4 

 &

Y5 + & & ! ! 

  A !  ! ;

' &  % &$  ! + :  % :  !  !  ! 6 

!  ! 

  * ! & & 6 && & 

 &  :  ! 

 &   K + $ J   

  &%

 & 

 &  %   ! !& 

  !   & '  & & +

   + !    H  $

 & 

 &%

 $  $ > 

 !  $

 6 $%& & & &

& M

 " ]+ $ &% 9 

  &! ! 

! ! $ !% ! + !  !   ; C &!

 +   + &%

    %; H 

 $  

 A ($ %   &%  %  ;

D  &%  ! ! $ ! & & $   $

 & % $ ; J !  ! & &% JX >    <&&

  !: 

  !&%: ! !  y @ &%   &&

$ $& $ &

& &!  & '

 & & & 

! %  & & &%  +&  

! !  !6 ; E

% & ! +  JX >    K 

   +&&

& & & ! 6 

K 

! 

$   & 5 ; > ! 

 & D  &  !$& + + 

  & 

 M <&  

5'>  $ % $  ; D

  % & &  + & &

&% 

+ 

; ($   

 5'>  *

 6 + + 

B+ $ &:

  +& !%&

! & $ &  ! &< + 

^ K ": !  + 

!!&  %  ! !  ! 

!   6 && &  ! $

 !% !+ 

C &: &% 6 

! :   

 

 5YS>H >  

.% 

?7 /O'1/& ,/"/P07=+,:/+/,&/7 ## +&+,%/&/7 #/& 1/ /&+%&/0,/&77&


20

Dobro je znati

PPP Q R QS

13. travnja 2018.

SNAGA

DIJAMANTA, SAVRĹ ENSTVO OKUSA!

uĹĄtedite

50% 

 

- Grill tava 28 x 28 cm - Tava za palaÄ?inke 25 cm - Padella tava 22, 24, 28 cm m - Wok tava 28 cm - Tava s dvije ruÄ?ke 28 cm

Vrijeme trajanja akcije: od 01.03. do 31.05.2018. ili do isteka zaliha.Za svakih potroĹĄenih 100 kn, kupac dobiva kupon za popust.

Tave vrhunskog dizajna posebne izdrĹžljivosti, do 100.000 ciklusa kkoriĹĄtenja, s maksimalnom zzaĹĄtitom od prijanjanja postignutom specijalnim dijamantnim premazom! d

S dobivenim kuponom, kupac ostvaruje popust od 50% na Diamantea kuhinjske tave.


13. travnja 2018.

Dobro je znati 21

PPP Q R QS

/LPPRQWGRR

95%$129(&%5DGLèD

tvrtka za proizvodnju limenih proizvoda, trgovinu i usluge

HRVATSKA (CROATIA)

RADNO VRIJEME:

www.lim-mont.hr

- od ponedjeljka do petka

info@lim-mont.hr

42232 Donji Martijanec

od 07 do 16 sati

7HO )D[ 

9/$67,7$352,=92'1-$ Više od

40 godina sa Vama!

/LPHQLNURYQLSRNURYL

&(57,),&,5$1,+59$76.,352,=92',

(1(5*(76.,8é,1.29,7$5-(j(1-$

.RQWHMQHUL

352),/,5$1,/,0 7

.217(-1(56.$1$6(/-$

3URILOLUDQLOLPRYL P

G 4 H7

G 7 

G 7 4

G 14 I 7

G 4 

G

 %

H 

  

75$163$&.

NQSGY 352),/,5$1,/,0 7

P

NQSGY 352),/,5$1,/,0 7

P

NQSGY ,=2/,5$1,3$1(/ PP

385981(1,L(363DQHOL P

',0292'1,(/(0(17,

'LPQMDFL

5$/ 0(7$/,.65(%51$

NQSGY

,12;

'RGDWDN 62/$51,3$1(/

NQSGY

9,(1$0-(16.,2%-(.7,

,=2/,5$1,3$1(/ PP

,=2/,5$1,3$1(/ PP

352),/,5$1,/,0 7

6 PP

P

P 5$/ å87,.$'0,-

P

NQSGY

NQSGY

NQSGY

%*LEOMLYHFLMHYL&9HQWLODFLMD'3URILOL]DSUHJUDGQH]LGRYHLVSXvWHQHVWURSRYH)*UDëHYLQVNDOLPDULMD*3HUIRULUDQLOLPRYL+3HUIQRVDêLNDEHOD L]DvWLWQHo6$3$pFLMHYL-/LPRYLUD]QLKYUVWDLGLPHQ]LMD.,]RODFLMHFLMHYRYRGD/9LQRJUDGDUVNLVWXSRYL0/LPRSRU(366WLURSRU1.RQWHMQHUL


22

DogaÄ&#x2018;aji

 

 

 

VOLIM

JERâ&#x20AC;Ś

A. /%%9# -,%/Q/7/w/:2+7 / /0*,%A7/.:

7%B`_CI 7=## 

9&/ /9/)Q, /0C"7//, ,/* 1#))= M%/*E/&#7/2*/#7/

$ 

$+ J4

 + & ):  " $ " $  * & H  $

*& + 

!  $ &!B &  "M <& 

9 &  D

 $ & ' &

& ' & Y  ?

B ' ! % 

!%   '

 $   

! 

' + $ 

! %& Q& X

$ Z: < &

 & % & B E 

 ! &%  &

! !  ! %B : !  B $&!:  ! 

! % '  !B :

 !: && &: !&:

!   <

vremena. E ! D

 &  ) 5B  >&$ d ,$/

13. travnja 2018.

'/)/'///+/:/0 7// , 5&/1#)= 

Â&#x201E; # "7  + #Â&#x201E; $ 3 +$ $ 5  # $."$

 .%  ! $

 % 26I Â&#x2026;"  & D% %  " # $< '  & $% B &:  6 & 

:  d! NB $ L+  &

! &$ &  & & % %B @ & d!& B % ! + &+B $ ! % $ @ 

'   % 

d!   $ $ &B

3

! $ +  

6&:  M <& B 

 @ %B  & !&6 B > &! : 

  & +

 ' & 

$ <  % & AB  & ! & 

,/

9/%///+C//:+ 0#7 

/ 24I  kupona skupi i   " # $9 naoÄ?ale poku # " % I2 pi Ime i prezime: BROJ KUPONA

Adresa:

Broj telefona: M + +7/-,//+,-+.%&,0& Â&#x2020;U#7/% $%/ +, +// + +/Â&#x2020;2 7, '1/& ,/ 2*&/,) ?0+7 + %) 7),-

NAKLADNIK M7*(S 'JN('7 

Z : D H J(@? =Gc==

 ? xB:

KI? xcB4:

? 

3

'   B  % "H &! &! 

% !&!9 & !&  &

( & & N <& B & &  J! @ B : ! ! 

% &   4

 # : + & B &  %&:

 + &!  &! 

+& &  & B  + *6 B&!:

 $$  :

   ! !& B 

&! >&! &!

  6  

+ & & &  B &  & Z: D HB

 , & ! @! /

 ! ! $

"C  % B H &B ! &! % !&!9

 & M <& B : D H : ZB  > + = 

+& & "M <& 

9 =  ,/

GLAVNI UREDNIK: * C ,? &  /f NOVINARI I SURADNICI: @6 M BJ ,? +$  /: )! X&B ,? !& /: Y+ Y ,? +  /: * N ,? /: > 5 ,? = /: > J+ ,? +/: N N&  ,?  /: H J f FOTOGRAF: C N $ ,? $ $  /f

Marketing i prodaja oglasnog prostora: ?   M D ,+? c4 : ?  /: '  X 

,+? c= =G= : ?   /: > 6 C ,+? c4 : ? $$  /f        * * + ,+? c= =G= : ?  :  /f GRAFIKA: M R : S # f UPRAVA: H ': * 5 f TISAK: ' : Y : C S Web portal:  f  M & ' f  & 

 #  + C + : IBAN: 5Y44c44: >_(dH? #@CR5YÂ&#x2020;: K 


PUT SINIĹ E GOLUBA od serije Grizzly Adams do Nagovora na odvaĹžnost

Konjska Surla objavila 50 nijansi zelene! Pjesma pod nazivom 50 nijansi zelene sjajna je glaz( * 0) ( *) &< .  @ + > @

(  )  

 -&)<  *)  & )

 1> ( |$(& + )}, 

 < 8, D: 2 "9

â&#x20AC;&#x153;MEÄ?IMURSKA NARODNA, KATOLIÄ&#x152;KA OBIÄ&#x152;AJNA BAĹ TINAâ&#x20AC;? velika je duhovna enciklopedija autora Stjepana Hranjeca KRISTINA Ĺ TEBIH autorica teksta predstave o kulturi pijenja vina u MeÄ&#x2018;imurju


2

media

13. travnja 2018.

 

 

 

kamo za vikend vikend vodiÄ? petak,

STAND UP COMEDY SHOW u Casa Latini ovog petka u 20 sati

13. travnja Ä&#x152;AKOVEC ! . 21:00 stand up 9, $4,N :w/: + * %+? )) '/0/

Ĺ ENKOVEC "  - $ @  +& /0/ +,& O9,%/ ,+-P % Jakova Skoka

NEDELIĹ Ä&#x2020;E "  %#$ M&/#$ MESAP LIBAR 2018. Â&#x2C6; Â&#x2C6;%,& Â&#x2C6;) Â&#x2C6;/0,& */=/, ,) Â&#x2C6;) Â&#x2C6;SJ%Â&#x2C6; C  Â&#x2C6; Â&#x2C6;SJ%Â&#x2C6; C  Â&#x2C6; Â&#x2C6;'/ '/ 

 Â&#x2C6; Â&#x2C6;<47./: Pervan Â&#x2C6; Â&#x2C6;9/I /:

TRIBINA Ä&#x152;AKOVEC Ä&#x152;ETVRTKOM, 19. travnja, 20 sati

Teatar EXIT i Don Juan u Sohou X  ! 

* )&; J ! 6 

H + ZZ ! * )&

& > & & $ + H  7Â&#x2020;(H

* )& & > &  

MÂ&#x2C6; * )& $ 4

# M + &$ &:

  :  

  $% &! 

 ! &  & C ! % * )&

 + %  6

+  +:  !

!  $ $

 J * )& 

!!& + J &

  && !  !  : !

$  ! $: ! + ! $

J $! ! 

&  E !  &

L S%xd! )& %: R 

R&: @  H: S F& Y% xH Q:

Y+ @&xD M : )& d xN )& %: * Z&xN )& %: * >$ * D  Y 

 > D 6 # ! &%&

   

MALI MIHALJEVEC

U KNJIĹ˝NICI â&#x20AC;&#x153;NIKOLA ZRINSKIâ&#x20AC;? Ä&#x152;AKOVEC

F " G) "I  )

Besplatna mala ĹĄkola roditeljstva

) 0/.+7,% OM"/=P /07/ *HH9 .%=6/*

subota, 14. travnja Ä&#x152;AKOVEC $ @  %/,0 / Vw/Mw'1/& 

  20:30 The Blondes $ ,- 7 +* $ ) 21:00 DJ Danny Black

NEDELIĹ Ä&#x2020;E "  %#$ M&/#$ MESAP LIBAR 2018. Â&#x2C6; Â&#x2C6; #&07

Â&#x2C6;' 0'1/& 

 Â&#x2C6; Â&#x2C6;A,% ++ " # ,%V+:/A7/.: Â&#x2C6; Â&#x2C6;UQ/, Â&#x2C6;+7,%/# 15:30 â&#x20AC;&#x201C; 16:30 â&#x20AC;&#x201C; Predstava O /,P Â&#x2C6;*HHQ/+6/'/"

 " ) %6.

nedjelja, 15. travnja NEDELIĹ Ä&#x2020;E "  %#$ M&/#$ MESAP LIBAR 2018. Â&#x2C6; Â&#x2C6; 7,%07

$ Ow/,/%O Â&#x2C6; Â&#x2C6;A,% + / #0.OM /%OA7/.: Â&#x2C6; Â&#x2C6;'=%/A7/.:2 M ,#A7/.: Â&#x2C6; Â&#x2C6; 7,%OM"/=O Â&#x2C6;*HH9 .%=6/*

H +%/& &, /& #7, /=/ / %7/ / ,7= +,/".7// %#-+2&/ ,/& 7/%/&2 0 0/ 77%%H7,%+,/"./" 7// ,=%, ,0- /&+,/"/ &0 7 /7/% 

0&&7, 2 % ,7 ##7/.+,/ ++0/+/7/// +,/"#/I*/ /:2 / 7/ /,# 7 / Â&#x153;67 $+/%7 O H&./7/%,%&=%

,0- 5/-7/%%2U7-+%) %2 H=%/ / #%/ & /,/2A,/-,, ,%,& ,/2 7/%/ % &Â&#x201A;,/2*%/- #,/,%) ,/2?.- +& 7# ,/2 H,+,%/-#/ /7/, /+/ Â&#x201A; /+/H,+.,-07 /+?7// :,7=- & -&7/7/*/=/ Â&#x153;A/U/,/O 2 %%&7Â&#x201A;7,- #& ,+%/00- /#+"1

ZAGREB

Ä&#x152;akoveÄ?ki slikar Ĺ˝eljko Lesar izlaĹže u Galeriji Laval Nugent H %Â&#x201A;% ) ,-%/%:,,&,% /0= S Q, OM, , <&#P 6// Q A #%2 U# C7/ N/ , OM, , /&#P S Q,+%+/7/0

&%,%7/ 1 / ,1 7# +7# /0=$/,- Mw w+ 7,-&20.,/,7.

7&

SQ, +/, 47&/ //"

&%,- U# #77/+&/,/,&7  ,/+;I7<&,%% , ,7# &%/2 

    

 

JUMH / J9QH <0#  + %/7,% ,&,%/" / 7,%, +/"/0=/S// /7/ U# 

Aleks: Hrvati narod s najvi predrasuda PiĹĄe: Roberta RadoviÄ&#x2021; Foto: Mario Golenko > &! % S 

\& X $ Y 6

 ! & \ Q

\&+ !  J

M > B w* w >

 ! + $+  

& $ : && 

 & S 

!  $& %  &!     !   " # $%&'%( )*    + Â&#x2021; S

: Z 

 $%  % :  % 

& &   

!&+ $ Z & !& J & C +&: 

 &  &  &  % 

  &

 

 . ) *  #   /0  # + Â&#x2021; #&+ $!  $

 % &  &! 

 $   R  :  

   % & $ J+ $+ 

&   $% 

      + &! + 

  ! +  $

+ 

 & 

! +    ! !  (!  + $

6 &  &

  + 6 

"! w: + 6 

! & H & +  && * 1  !/.   + Â&#x2021;# &  

Ĺ to je smijeĹĄno? ! &  :

(  6  $ 6 

  -  6 ! % 

*   +,      + Â&#x2021; ' & <  

 + + ! & + ! % : !& 

$% &6  &  

  !&  C

 !%    !: +  

  !  $ 

! !&+   

%  $!  

M +  

 & $!  ! & !% & #  &

6 & + % 

&  6&: & & 

  

 c & 

  * &  !& +$% :   & 

 + &  & !$ 

   % ! $:  

DANI HUMORA u DruĹĄtvenom domu Mali Mihaljevec, petak, 13. travnja

Zabavite se uz predstavu i poznate komiÄ?are! E & 6 M M  & ! & 

E & : 'DB

 *N*B M M   ! !  J! > )& 

 @ & $ *

&    G  C 

 K & !   & 

& * & & &

M M & 6

 $ ! 

"> 69 &  % DEE * &

6 R D  E 

 ! <  &! % N MA: M Q% : H 

#  R N%:

 $  $ 

 

*

& , /

SAJAM KNJIGA U NEDELIĹ Ä&#x2020;U, 13. - 15. travnja

MESAP Libar 2018. uz povoljne cijene knjiga M <&  !&$  & &

 $ ! $  ! $ M7>S# Q(@SY G J 6 

  4  &  M7>S#B > %  & !   

!% &  ' &

 ! $%

&  $ &

  + $

 & : % & :

+  : &% -

&  $

+ #&

 !  &%:

K % ! :

&B  : $+  &  ! ' & N % &&

! $  &! !:

 &% &!: $

!   ! 

$ 5 : >  M<  > $6+ 

 !  : &$ 

!  E$ 

+ !


13. travnja 2018.

media

 

 

 

3

najavite dogaÄ&#x2018;aj na vikend@mnovine.hr

i su iĹĄe

                 ! "# $#

 ! $:   % % +

   & &&!  Ĺ to je tema stand up ve #23 2+ Â&#x2021;w* w  

 $!  ! % C!%   &

6&  &  &

  6  

$!  + ! 

   ' 6

   K& &

&B6 

Ne izmiĹĄljamo toplu vodu Â&#x2030; M &! 

6 + 6  !  &! ! & & 

 ! &; B '&! !  5 : &   &! &  ! 7& ! ! % ) +& &

'6:  ! 

! & !  

  :   &!

   

!  #  

 + :   !

  &! &  & & &

&  ! 

 ( !/  4  1# #   + ##5 4  1+ Â&#x2021;7 : & 

5   ' 

 ! &  

  %&  cÂ&#x160; & !  

% ? B ) % B '  

 &! B )  +; B ' J  +   : :

6:  > 

&   

!    :  !  & ! 

& &! 

    $ !& & &

& &:

    %  & ! :

  % X % 

$:   :  

 :  : 

6 \ &$ $ 

&! Â  & \ Q \&+&  &: 

 +   % : &$& & !  *< : 6    + $+ 

MEÄ?IMURSKI DAN RIJEKE MURE, srijeda 18. travnja, 20 sati

Vlado Kreslin u Rudaru R M& > 

) & M <& 

!  &  + 6 *

 M& : G 

H ! &  & G

 & \ & $ && &

Y& & M& > &

 !$

 & N

D  $+ 

!  # $ D 

 &  & !   & !& %&  M& :  

! ! 6 & 

!  & 6 

&$ $ %& & > +$   + ! D  

   <& 

  :  

 + % !

 & !$ 

 % &  M& +

 &  

  + &  &

17. travnja ZAGREB

Galerija Laval Nugent ) /0=SQ, Â&#x2020;M, ,<&#Â&#x2020;

srijeda, 18. travnja MURSKO SREDIĹ Ä&#x2020;E

& K&  

 \ &$ +%

4 & ! +:

  + &$

  E$

& &! & & & )

& :  !  

 ! $ && < &!  &

$  && !&

6 & M <& &

Acoustic duo The Blondes 9 "57,, 7/V+-2*/,-?7 /:$*///G& Q0/:$G?7, /1 #.: 

2+0,%,-0 +/, ,/&,+ /B /&#0/&/0/ &2, /& /&/%+% /&/#/%/,- /&/07&V#/7 #,%  67,/ H#7%&,;0& 

) %C7*,/ +7&/= '1/& ,#7 /' 

subota, 21. travnja SELNICA

Stara ĹĄkola +7,%/# OI+/ /" &P %<# w7/

ponedjeljak, 23. travnja Ä&#x152;AKOVEC

Dvorana Scheier Â&#x201A; M / %+7/ '1 7## 7 # % ? 7;'%0

%&' ( ( ) # #  ) $* +/  

OVOG VIKENDA u Prelogu GRADSKA KAVANA Ä&#x152;AKOVEC, subota, 14. travnja, 20.30

mjeseÄ?ni vodiÄ? utorak,

Festival kazaliĹĄnih amatera R # ! 

 d $

 M <& E

 : !    4 : !$ & * && $ 

$  $ 

M <& L   &&! ! 

 $+ +& 

 & +& ! 

M <&  6

d & 

$

 (  6 d  -

6   ? &

#$&   +

 & N 4 =

+  & +

 !  !+ 

J $+ + ! : 6&! 6  

 ! 

 + ? +& 6 & &&: +& && &&:

+& ! & && 

6 & && +& 6& *< & #  &6 & $ $ +

 <& 

 

U Ĺ ENKOVCU ovog petka

Predstavljanje druge knjige pjesama Jakova Skoka E !  

 !% & c &

 JX # C 

X  6 

! $+ ! "*   !9

  ) > S& & 

 & , !  "J & $&9

$ /: +  &

&& J 

M

 & N 6& '% &

H J $   &  $ : 6  %

7  d :  ! K 

( #  6 

 ! )!

M # & 

$+ % !! Q X!  7 N + , /

 , ? K + @ K AVÂ&#x17E;*AI<6G ,-%/0= O* .MG'Í? ) */=/, ,% ,'7&?/ /9 & '//: ) ,-4H9<V9GG*<C

MURSKO SREDIĹ Ä&#x2020;E

M & N%0 % ? 7 + %+/,+7/ +7,%/# %M//.6 Â&#x2020;A#7=,%Â&#x2020;

PRELOG

M & */=/ / /%/   &, A4w4MCG'<?M*4 HMVQVC<A4$ /0=7/7- # %, 7 /&7/&, +/Â&#x2020; / O 9C$// #

utorak, 24. travnja M &  , ? Ä&#x201C; ? Preloga )+)+   5?V*GA<MAÂ&#x201D;549$ /0=#;/; % /,%/ /"&- *?Gw<'<?'<w4* ," &/0&2 M/ 7 :,%/# $+7

Najavite dogaÄ&#x2018;aj! Sve informacije ĹĄaljite na e-mail: vikend@mnovine.hr


4

media

13. travnja 2018.

 

 

 

UKORIÄ&#x152;EN FOTOGRAFSKI PUTOPIS na naÄ?in SiniĹĄe Goluba iz Ĺ enkovca

Put od serije Grizzly Adams do Nagovora na odvaĹžnost PiĹĄe: Roberta RadoviÄ&#x2021; Foto: Davorin Mance "M <& &

 ! 9 B  

&  !  B > R&+ #$ 

 & $  &

!  $ $ & B &  $ !  

(    

 &!&  &

w& $&w J+ 

! & % !&! $

 % ! 

! "' B 69 (  

$ $ w& $ w &    /  5  /    +6 %   5 /+ Â&#x2021; J   B   , & %  B /  & R $$Â

S !   B !%   

!  L 

    B & ' ! * 

 S  & B  % nom. U

CENTAR ZA KULTURU "RUDAR", ponedjeljak, 23. travnja, 19 sati

NoÄ&#x2021; knjige u Murskom SrediĹĄÄ&#x2021;u u znaku putopisa #&+7&A://#7=%:, N% 0 % ?H94? ' ,&M7/.:  +7)%,+ %&

,-*/=$+ %+/, /%: 0 +7,% + %+/, /# OA# 7=,%P #& : /%/ ,/ +7,% /#2 # %=/+/,+7++:;%#B&/0 &/ /"+/7//H0 ,+%2/#:/-,+# ++&- // */#%7 / 2/&)) ,%/ /2;&%)TÂ&#x201A; &2 7//#% V#/0%/+#&, 67,/=/ / /%/ ' ,M7/.:20.%/"7 7&:/2 %/#M//. 6 0 $ ,7/" 7,% #7/ ,& +,& 0 0 ' , M7/.:2%&+,%/&2/ #/#7,/=/ +/"-70A:/##/0/ +& / &/#:/- ,/ +& /#7:% #/-%6 +/,//

/,--/=$/- %&/ ./,%:0 &-I : + 7/-&/ %/0 # + %+/, .%: ,=-,% ,+ %.%+// %. /&&/.77,%-, :;%#BS/&70;%#B 7/,%%+,%/ 0.%&+/ /2,7 #,% 7/&7 &/4&// , +7=0+ %2/ 0+J%,, +7= 0=/%5/%:%7/++ %+/, /7&,++ /- N% 0 %  M7/.:  , #,%//</ *,%/:/C// 6. A& / +%2 /%/, 0 +% ,7= 7 .%/&+,%/& /, /+ 1//, %/ ,&0*H9$,+#&: /0,.% 777%0/&

) 5 6 7 * 2 0 89   ;  0   0 

 <& & +  ! !& E 6&

 4c % ! !6 

+ J+ !& 

! 6   - +  ! C

1  : ): &! & M B /     + !&

 <  % &

 + Â&#x2021; D $ & & &  ! !&

! % $  !  (   6 ! % 

   & 6&

 !  B! B   

+ $ B

Obiteljski road Â&#x2021; \ 

 $ %

trip po ameriÄ?kim !&  B + 

nacionalnim  %

! &! &B parkovima + ! B M H

& !& %  

 

  B  

$+ &

 6 !

!6 & & +& &   

&& &6 & !& +  M   !

!&

   ! B !   B 

 ! <& w w   &6 B +  % ! :  6 D $ 

! 

 &+: $: B !& & ! %

   !   !  

p

 

 &

&>  

 !$ & N 

 $ & & 

 !&  

=  *   / 7 + Â&#x2021; E   

  !  %

 & & & & B H 6 &+ :

6  ! &:

  A $&

+ >  ! ! 

& $ A  +

 & % ! & >

! ! 

!& J  

 ! & + +B  ww 

 $ $

B  #&! 

 &  B  !& !

K AB E 

 * M

 & ! $6 K K

PREDSTAVLJENA VELIKA DUHOVNA ENCIKLOPEDIJA MEÄ?IMURJA autora Stjepana Hranjeca

"MeÄ&#x2018;imurska narodna, katoliÄ?ka obiÄ?ajna baĹĄtina" PiĹĄe: Roberta RadoviÄ&#x2021;

#  &% &&$ ! 

    + & )  !

 6 <& B  ! ! !&

  & $ 

 @ &  & 

wM <&  : +  ! $ B & D% &

!  B % +% +w

 % +

 wM <&  :

% +% +w

& ! K  > !

5  E$ &  $

&  $  

( C ! K 

)& D  

K L L $ & 

 d %

 Z DB &  $  

* & d  M <&

+ &$ 

 % ! 

+ & 6 +&!

2

  0  0  )! M $ 

 *  34  <& 6&! M

'

  E & !B +% & $

&$ % 6: & &

 & !  

6 <& %B  J 

 B 

+ 

+% !!&  : ! 

! % : %: +%

 $ &$  $ Rezultat 15-godiĹĄnjeg istraĹživaÄ?kog rada S&  B 

+  +%

! &! ! 

! B  $ %&

 &

$!:  

+ 

$% E & &

& ! +  <B & K  &

*  $% ! 

   

!$   

+:   ! 

 +% & & % B  &  %&B  5  & 

 & $ 

 & ! $&

 : $ <& 

 + & B  & & 

$+ 

  &

 6 & +B &  & && & & M <& B &: A% & &

N X + &: ( N % 

 $% ! %&

 : M&$ & M <& B Z : M <& 

6&!: R & Z&

 M & &&

Y !&+ 5 

d % &

 / 0       ) 1 *

Z  &

  & ! B  E ! &  B @6 N & B &   

$+ 6&! ' @&B !: * %  \ % B #J

> $ ' > Y

 % CB D A @ 

@ 


13. travnja 2018.

media

 

 

 

5

ODLIÄ&#x152;AN COMEBACK KONJSKE SURLE u suradnji sa Ĺ˝igom

50 nijansi zelene - sjajna glazbena posveta MeÄ&#x2018;imurju PiĹĄe: Roberta RadoviÄ&#x2021; Foto: Zlatko Vrzan #  $

D &  

& % ,% +  & ! / 

 <& 

! : $+ 

 !:  $

&! 

$  

& 6 !6& $ $& J

& ( Q+$ $ M

>&+ * (% $

M S& & ! 

"4 $  9 & 

& ! % & & %&

 & &+ ! M <& & E " $ 9 D >& :

( * &  

   

! &  L B >&  L 

 & !$ '$

   

 + & ! & ' :

 ! & : 

 M <&  

& : ! + $   + &

' % * :  

 & L& S $

  L +

! J !&

: 6  &+

! M <& &:

 !  <& 

 & !  :  

$ :  &  $ !  J $

& $ &! "4 $  9:  

p

' # * 0   %

 

9  & &&  R 

& &:  $ y #%   

 ! 

 

 ' ! ?

"' +& ! 

 * % M7'>79 H  $ ! $ 

'$  

 *  

 "! 9 4

 : 

 + !!B && K 

, / S $! 

 !  

& M <& & & !  : $ @ : 

 &! !  

$  * & K + 

 :  

    S

 &   & ! %

# &  !%  % & &&

")$+9 & M >&+-

Mi Ĺživimo svoju umjetnost - istiÄ?u â&#x20AC;&#x153;Konjska surlaâ&#x20AC;? Ivica Labazan i Dario drĹži ritam â&#x20AC;&#x153;jedna pesma IvanÄ?iÄ&#x2021; koji Ä?ine na letoâ&#x20AC;? tandem Konjske E 

" & !

surle + & &  !&

 $   :

 ! M <& :

 ! K ! & 9

& & ! % $+ 6 E 

! M <&  M <& ! +& &+

! $%&: ! +

 "D & 9 

 & &&? B M 6 &

& ( 

 ! + 

+ "H+ ! 

 J+ ! % &

   

 $ + L : $ !  *&

L M #% 

@&+  M 

M &: +B! K 

@ ': 

( Q+$ !!&  6 ! 

* 6 : 

!  &

Sviramo iz zabave "4 $  9 %  + D

>&  S  : 

$ $+ B ' &! &

+:  !

 :  

!   $+ ' ! &

+  

!& &

&& )  

 +

! 

 ( 

  \*B& H +

\* & !   (

$  +

  $

"'+ \* & ! 

 9 > !

   

\* !;T M 

  !

 !% & &: 

  !& ! $ &   +&6 >

  Â&#x192;Â&#x201E; B $

 : + & & $+ & ! $ 

 !% 

 & " $ 9

N  

$+ B& %

! & D & : 

 ! ! &%& 

 M <&  

! 6 `&H&+ & & ! & "4 

$  9 !  &! 

  $  M <& &

AUDIO DETEKTIV ima novi singl

â&#x20AC;&#x153;Okrenula je novu stranicuâ&#x20AC;? # "J & &

 &9 %   + S& *  $ Z

 && ! &

+& > !  

 $ & & 6& 6 

+  &% ! ! &:  6 ! &%:   

 ! & ! 

 & &  + 

 & $ &

>! ! ! %& $ ! :

  & ! 

+  

 & #& & 

% + && 

!+ & &$   & !$ 

& & &&  :

 !  ! % &

+ &  6 

+ $ 

 & 6 &% -

  6 ! &%  & &  & # &

!!& @ & H : 6  + : ! 

 &

 & \ & 

& !  *N*B #& 6  M D& 

,M # & >&/ S& *  $ +

  ? "M 6 9:

"M  $ 9 

"E!$ 9  

  +&& ! & & $& \ Y 

' ! ! 6 &

&+  ! + $ & $% ! 

&+

: 

!$

 

 

  &% ! 

"J & & &9

]   +

   $ + 

 & ! 

< ! '  0 # 0 /# 0 34=  % *


6

media

13. travnja 2018.

 

 

 

lifestyle HOROSKOP OVAN (21.3. - 20.4.)

NIVES KOCIJAN osmislila i sama izradila zanimljivu zidnu galeriju za ĹĄkolski prostor BIK (21.4. - 20.5.)

 .%,,%--7+/. 0H,7% /%,7 :/+%/ # =/%&,/&+'# : / /7/%7/#,: H7 .%/&7,/&7:/:7 /0=..&/7 "/%,%<,/,-%%/ &=/% % :& 0--/&# :/ /'# :, &07,%%#:%&:/,&/

=/-/-& &M7 /&/,/,-%0 / 

9:&7://7 7&%7&7+,/"+%/,%0/,%// # /7./7/"/7/.0+,07%M /&+/&/"7:/%/ +&H /&7,/& 0/%, ;0/#&-#

0%M& /:+:/+%/ 0+ -,%,% 0 /+7/ /#0/, 0/// 7=/%:+,&%/ % %

BLIZANCI (21.5. - 21.6.) H7/ ,%+,/"$B0/ ;&/ <,/,-%%H+,/&+-&+/&//%0/ /%+, ,%%#//,7%&/+ =/%,%/%/A:% ,,:- 7 .% /&,/ /7//+,/%,4 ,%,&/2+,%/,&, =/+//=/- /=/%:%,=/0 /A&%+/. /0/%/2++ ,%/%, =/% 9/7+7/%,/%/// &,&

RAK (22.6. - 22.7.) A7#1 +,& = % & /%:%+/., %/V+ ,%/%,?0#% ,,/&, 7/ /&2+, .% /",%U7/ /&7& 7:/:%7/".<0#%/07 /,- /9%/%:%,/ ,-&+&&&-#,+=67/%:&+0,% +%4,%,&/2//% U/&/,.% , U#/%.%&,,/1

LAV (23.7. - 23.8.)

DJEVICA (24.8. - 23.9.)

A/.%&:/-%.77/-/ /%:%,+&/+&:/#& A, 7 / 7%:%+- 4,%0+,/2 +/%:,/+//00+. &,% &=//% //, ,7&#7 /"-%+ 7 H&-/&7,/&, : ,%:0/% :.&- //,%,%/2 :,#7/-7/&%&/&0,7 &- 7 :,% <,/,-%#7-,=#+:

M - #/ ,&/%

++%V7//,- /%:& /+&:/,/,% /+//&.+,/" 7/&M +0/%/ #/ +,/%/7 .%7, 4,% 7 # 0/// 2 7,7#7/%&,%.: / /0/&=,-+&+% M&  / =/" /7Q + 7+.%%: ,,/",%H=/%/,7/% ,,/" / C/%/,%

VAGA (24.9. - 23.10.) H;0/,%%/# ,+M :&+0/-0 &<&%:% +%+ +,/", 7/<+ +/+0/%+/#7&+%+/,//"+,/" #/,% .%+/7/w//%,+,// 7 .%/ % 0/ /%+ H &=/% ,-%:%# ,%# /  .%=/- . 0 07/ /&/7&// 7,&:/7&M7 /&/,-%0 +/7/9#,%07

Ĺ KORPION (24.10. - 22.11.) V/"7 =/%:% ,& # ,+/"-%//&%:%&# /#/0,%/+% / ,+"2+,/ ,%/ 7 # /"/&/ /0/"7/"07%H /&7,/&7:/ :70 &/07/ /"+/&%,+%&2 .%/&#7,-7,1* %77,/+. & / //2+,/ 70/, 

 /&7,/& - /% #B0/ =

STRIJELAC (23.11. - 21.12.) H,+.:%77/%/+/ -,-0/%7 +/7H++/ /,7:# %7/%:%07//,%/2+ :%,7,+=+/-/+%A,%%:%. 07/ /=/% //-/%%//&2 ,%#:%,/+/7/%/ &/015/%:% ,1//&-&/&%& + M& /:/%/07// ,&+ 07/ ,,&:/M 07&, 7 

JARAC (22.12. - 20.1.) M/+0/%//0 %%//%:+,7/ .&/,%/2.%: ++0%//./71/ %&%7 + ,-%,/ +//" /V-%+0,%& / / , +%&, &# :/+&/2+ /+/70<+2 0 +&:+/%&#//,%/./-+&/,% . &%/0/67/%:& ,+%, // ,=&0 

VODENJAK (21.1. - 19.2.) %&%7/&%:%+// +0-,%%//0,:,%-&&:/ % , &=/+&:/V//,  //7 =0/2/%:+%:/+&/&,/"/=/"/, /%/A/%7,/% &%&:7 =/& 70/& ,7+7%H7/&/7&# : 0/&/, ,%2/,% 0/// 2+/+0/%&# :/, . /+0/%,+7

RIBE (20.2. - 20.3.) V %7:%#/7

=/- +0/-& = 7 .7& +/% ://%/ U& &+ 0C. /7&&#/0#7-, //

%0+/%//%: 70/-7/7 ='=7, 7 /%/7+/%0 0#,+,/,%,&+ ,-//07//H7&/&- +,%0777,+,%/%0//,%,%<,/,-% 7/70 +/7/

Zidni makeover frizerskog praktikuma

R   ! $ 

 $: + &:  

! & +%  (   &  :

% !   J+  

!: & ! 

K A :  & !&6 &   K !% > 

+ 6%  

 

! & $

$ E %

$

!    & $ 

K $ 

! ! H 

 & + &

 %  

B M  

Nives Kocijan u radni je prostor unijela originalne ideje s vlastitim potpisom  $ $ 6

' D:  ! & '!  $ < $% &- & K $ &: ! &

K $  & & % % ! + $ &!: !&  & !6 K A:   &% & & $ & 

R! : &% !   &%- !6 $ $ $ D% $& 

  K $ ! ! $

& !  $ $  *  &

 > +$  

   $ & 

  K $  

  # 

 K $ ! &

& <   ! !$  !    $ 

 : 6  & 

: &$ ! 

 ! &  

&% + :

: +%:  : !  

'  ! 

 & &  

 ! !  !

$ )  & ! &% $ $  

 &  & 

' $ ! + 

   

 !: K A :

!! B  ' 

&!& 6 $%

D  & K $  :  $

' *  / 0  0   ! &  ! &-

LIKOVNA RADIONICA

Gabrijela Binder i Nada GorupiÄ&#x2021; pouÄ?avale slikati po Steinerovoj metodi Z Q & &6 Z R+  @ 

' R &! !  6& 6 & &

& & ! & $ 

> Z # +

  

 +   

 6 ! 

 Y&K >  > 

 & w#  E w ! H  + ) _ R 

 $  Y&K > & $ wJ +& +w '

  & & &  

 : % QEZB:  \   Y&K > 

* D  * # 

Sudionici likovne radionice slikanja vodenom bojom

 $  && &   

% ! Y&K

>  E & &

 !   >  &% M L $

  &$ + &

<  Y&K >  &

% % D6 6

! &!  &

+ ! $ w@ & w

(rr)


13. travnja 2018.

MeÄ&#x2018;imurski vrt

MeÄ&#x2018;imurski vrt 

 

 

1

   

      ! "!#$%& '(!$ )*" +'#%,-./   0 1 $* " '#(.*2- 3#*Ä&#x2018;*-.* )(- % !$#%+2   4(5%2% -$!-.$-.* 6#*!%,*/ -'#$%2% (%.*'% 7*-.#/

 . 6-.%$ 43 -.)(. " !)%.-.* "*7-%& +2*2-%/   %&$(.-3 )#Ä&#x2018;3.3 $#2 3 4(!3 4 '#%#!7 )#$-%,* % -.%63 )%$#2(#42$38 Foto: Zvjezdana, Marija i Lea iz Vrtnog centra Iva (Z. Vrzan)

BuduÄ&#x2021;nost Hrvatske je u ekoloĹĄkoj proizvodnji! *+,%-./+/01 2+1/ //%# 3 ,-0"%4 ,%/5/6-7"%,8#%      

  !!!"#$ % & '() 

9/%:%/;& //7 &% /&%%+7 0-7,+ # .&70 //;& /%./&70 <,+ /-+% 7 &% /

%+/,- #70 7,7,%7 =/+.--+,%:07,% 0 0. +/07 ?#/,%/%, 7%,%7#/# 74# /0+: ++/7/@+/0 07+ /7% &&+%+/,/ #70

A70 456:/0/-/7B/-,%% ,C.++/7+/07(+7(%#/

,7 ,+//& +/7/:%/-&# :, #,,- 07& @7/%:% -B%( +%7/

2.%,0+,/.#+/07%=/.% A.+D&!!!,E$ % &+0%:C&,=: -B% ,/"./"/% ,0&/

F G.++/7+7= 0&& / &GH /&07+%+/01 +/&:, / 7 / /"++/7/"+/01 F I.7=# &%0.+/07 -B / , /,+7 /+/01 &=+,-:/ F %=0./&+/07/&,%,% G +/2 +, J%,$.7=0#0 0 +,,./&+/07/&


MeÄ&#x2018;imurski vrt

2

 

 

 

13. travnja 2018.

RAZGOVOR S NAĹ OM KOLUMNISTICOM biovrtlaricom Silvijom Kolar-Fodor iz Novog Sela Rok

Zdravi plodovi prirode bez ĹĄtihanja i ĹĄpricanja Nemojte priviknuti biljke na redovito zalijevanje, malÄ?      popunite gredice mjeĹĄovitim kulturama, naizmjeniÄ?no       

PiĹĄe: Roberta RadoviÄ&#x2021;

 $& 6  & !  $

i iskustvo koje sam stekla o ad se vrtlari u skladu s &  prirodom, sve je puno renja gdje se postavlja takav lakĹĄe, osnovni je po- sustav u vrtu da priroda radi stulat vrtlarenja Silvije Kolar- &  # 

Fodor. U svijet biovrtlarenja $ & d&&  $?

krenula je 2006. godine ugle- "Raditi apsolutno niĹĄta, to je &  &$ M- ultimativni cilj vrtlarenja". sanobu Fukuoka, japanskog D + K !  A$K @ $- cija o osnovama vrtlarenja,  $  A$A + + &$naglaĹĄava kako poljodjelstvo jamo, nametnicima, bolesti6 + &! + $ : ma, o tome kako isplanirati gnojenja, plijevljenja i pestici-  %: !& & da. Te ideje Silvija je ugradila %  + 

u svoj prvi, drugi i svaki novi $ : & & 

  + <& & ' > & + !%  !& Rok. Svoja je desetogodiĹĄnja  + :   +

&  6% promatrati i pustiti prirodu Biovrtlarica Silvija Kolar-Fodor nedavno je objavila svoju prvu knjigu â&#x20AC;&#x153;Vrtlarenje u skladu s prirodomâ&#x20AC;? + & &&$ ! -   E %

mljeno tiskano djelo â&#x20AC;&#x153;Vrtlare- takav vrt odgaja i vas same. ! $ !- ' ! w  w

nje u skladu s prirodomâ&#x20AC;?. M  +  &%DOBRE KOMBINACIJE U VRTU R  6 $ 

  

&& B

>  &%:  ! !$

plodnosti tla dugotrajan je M= ,/% / %

 K A  + 6 D- osobom. NAMETNICI? BEZ ! : $&  %

F / /,/2+/,% / $&   !F /&Â&#x2C6; ,/&&//,&%&/ & " 2/,%PANIKE, MOLIM! sla u vrtu. &/&,/&&//,&% & "

SILVIJA KOLAR FODOR SAVJETUJE 8/  Silvija Kolar-Fodor je F &+//&// Â&#x2C6;&// +. , &+/ &Kalendar proljetnih radova  # + !  & & "@ 

ĹĄovitoj sadnji B N  % !% â&#x20AC;&#x201C; u skladu s prirodomâ&#x20AC;?. UdruF + , /&// 2 + , /Â&#x2C6;/%/ Tijekom travnja sijemo i sadimo krumpir, kukuruz, ciklu, gra &%  : + :  $ ! 

7 07 :%2&// +. , + ,ĹĄak, bijeli korijen, ciklu, rotkvice, mrkvu, perĹĄin, salatu, rotkvice,  *+  $  $  : :

&2 /.%.%%&%7 %

.+/%2 2+,%2 /:%0 /,//%/H7 # !6 

 & &   : + $ %&F / / + , Â&#x2C6;&1 ,,/% &%/ +/ /%,/& + , 0,77/%% & +: %: &- + $:

F #"/ /Â&#x2C6;0/ /%0 0/& +,%/%7/,/,% 4,%+,/%/+ %&,/$:/-+,/7/% %: :   $  

#7/

2#"Â&#x153;"/O / 7 ./& :7,/  ! : ! y ( $  > ! % 

F #7/ .Â&#x2C6; .7/, &+/",+,7=/ H+/ 2,,+&=,/-Â&#x2C6;,/&:/&" / nametnike postoji rjeĹĄenje. edukatorica o biovrtlarenju, .--#77+/,/ /- ,/-,%: % +& %/4 ($$   + autorica stranice i tekstova na F #7/,%$,%&& 0# / / /" .% :/-7/+/&2/&%:%/ 72:# bi biti kako da napravi ravno- www.biovrt.com, kolumnisti ,%#/0 //#7 0"7/-2+,7/ /&7/&# /- /.%A/&2, 6& & &  && ca u naĹĄem tjedniku i dosad je , ,%/0/"/%/,%/&0U7&# :,% + + '+ % & <   &0, %07/, /$)22/ ,/2% /207/ 6 - ! +  $  #< : +  &# :/70&0,/M//0/%/+&:/ IZ ZDRAVOG TLA  + + $%  !  &  $  &

%1, +// ,%/&0Â&#x2C6; / 2++/2 &+/2 ZDRAVE BILJKE - Prije svega treba spo- biljka treba posaditi na pravo & !  ' +%

+%/7=4.=/%/ 7/",-/,%/+7,  - $  !% & & mjesto, da ne treba pretjeriva-  $ &

 //+,7/-,%2 %7:,% ,/7   -  6 $:     $ : kako bi i drugi vrtlari naĹĄli +% /###0"1%-0.---7,&0 + + 6  E &  + !$ & svoju radost u biovrtlarskom & &/#%,-&4,/&&020,%, +,/ Treba biti strpljiv, ĹĄto je &  !$ - <& + %  &6 & !  /"7/%/ ! &  + ' + ci (gliste i kukci). I samo kad 6&   - $ :  

 >   % & ! $ + !"#!$%"&'!(!&)*"  &  % 

,  F &// Â&#x2C6;7 07 :%2+. , + ,! $ & +   &/ &+/ 2 &+/ /&/ % 0.-% 7 &+/$ & : $!  + # #+ 0- 2+/ / ./+/"%7:7,%#/ % : + !  $ 

- Treba koristiti dobre F ,/Â&#x2C6;7/ ,,=, / &27/&%/ $  > ! & !&   ! 

F #/7/Â&#x2C6;+/ //,  % $ & + $& $    

F &Â&#x2C6;+/ /,/& ", +/7/+/%//" nego da ga prerano posijemo ! +: % 

uĹĄiju pa nam onda istruli. Radije tlo i smanjuje rad u vrtu, smaF //Â&#x2C6;+/ /,  %, %Â&#x2C6;+/ /+-  !$+  & njuje utroĹĄak vode i potrebu %,"O&%/ /&P//0&%&#-&;,;& $ :  $ M% 

gnoje tlo presadnice, a na otvorenom < && ! 

F /$,/&/&=7 ./2%7#/%    $  biljaka i tla od sunca, umanjuje duĹĄikom osuĹĄi. + $   

K


13. travnja 2018.

 

 

 

MeÄ&#x2018;imurski vrt

3

VRTNI CENTAR IVA Å TEFANEC

U Ivi pronaÄ&#x2018;ite velik izbor vanjskog bilja

Opremite svoje dvorište u Vrtnom centru Iva

S Ivom u proljetno uredenje dvorišta i balkona Na oko 2000 kvadrata što otvorenog, što zatvorenog  ++ - (. -  i svu opremu za vrt i dvorište

V

 $& 

M <& " 

 9 S 

  ! % & & : + ! !

&: : +:

!

!  ' :

M <&   !

 & !  :

  ! $ & +&:

  !& $

 : &  +  

6  ! %

 ! &

 $

&  +

!!& &  6 

! (  

& < : : ! :

 $ $!% 

! $ &   D

 !   $ 

 : !  !& :

  $&  + ! 6:  & 

 ( & X K& ' :    : $ ! :  &

  + M & + & ! & $  

  #:  ! !$& !&& &+ 

& $ : $!% 

 B  $ 

& & !  

$ &!: 

$ X K M <&  

$  $ : ! % 

 $ & 

 &6 &

Å IROKA PONUDA: OD SJEMENA DO UKRASNOG GRMLJA

#   6 &

! &  6&: ! 

: &&: 

 + + &    !  $ 

! $ +  

$  &! >  :

N  ( 6  + 

 !& !  

6 &!  &

 A + # $

  :

 $ $ 7E !$

! &$& + !!&

'$$ : (  & (

  ' & 

  &  

&  &! ! : & & $ &! C Osim vanjskog bilja, u Vrtnom centru Iva potražite i široku ponudu sobnog bilja  $ 6 &!:

+ C & & & 

& +& + :  Uskoro obavite kupnju na novom web !!& $$   + :  +

shopu i pogledajte sve dostupne artikle  +% &+% + :

  +&  $  % %: & + ! 

 &% : +&&&:  : 4&w%; / ,+ %///0 7//"2 $  ' : &! 

 : $ : 

 + + 7 &=+#7-/"&=,%/ /M"7 +

  & +& & &

 %& + & 

 

%&2+ %&!,"+&# ,70-,+7/,-=  :  $& 

H +   & &!

/ //7 #&+/07 2//7&" +/- : & & 

& $  & !

A/&2 ,+ /"#+,+7 +#   & H& &

& K  +& !!& ,-&+ %&/%%%7,% : 7, +/. ! ! $ $! :

!  + ( #/+/"%//& /&9 #/&/ /&2 C%& % < && 6 : & &  : &  ! & &

///, ,///7,% +/,/& + /&00/7/  & ! & 6 & +&

 +& &  

/&# :// + /0 :#,  + $ +& E & & !A2%+,,+&/-, 0, + & & +  &

,%2 /%/ 27//,% /,%7,77#+ : ! : & &  4./,%7 //.%,7/-//,/-2,-% C%/ +% #0/  +&: & ! 

%< w%;

#7C,  ,/7/777Â&#x201A;,- : : ! ++%

/, %&77,-U,/;& /&=%/"0- : $ & : & 

H &  6 &6 : + Q&+  

%; (Â&#x201A;$Â&#x201A; //+,--/" &= ,%/

"Â&#x;+ (( + : ! % :  : + 6 &6 +6& :  : + $+   :

!!!%/ %/"(  #!& & 

 $  !  

! % : ! %  &

SOBNO BILJE, UMJETNA GNOJIVA, SUPSTRATI, TEGLE... E$ + +&

  & 

 ! & 

 ! < K ! : && 

 ! !& +

+

D&: A : A&:

K + : !&$ :  

!   $%

+ E$ : $ & +& 

&!& &  $

+: %  

D + +  ! !  + & !& : &  &! : 

! ! + !&! %

,/


4

MeÄ&#x2018;imurski vrt

 

 

 

   

Izaberite najbolje 

  - ) $/ L6  + &% ! $

 ! 

 

: $

 !:

 !   

 :  !! 

& $  7E K , & $:  / N 

  !

& $ & & 

!6 E ! $ ! && & & & & '  ! 

  $   

  ! & 

 $ J $

 !

! $  

+ 

  

   6<

Y!  & &  & 

 + &$ ! ! &

$ & > & 

 !&  &%  E  

! $ & <  &+

 ! &+ ! 

+&&

&!

â&#x20AC;&#x153;

Y! 

 & &  

& 

 +

C K $ + BB==

 !  6& &

 $$  > ! 

& > M   H 

+ ) % # 

 + $  

PROLJETNA AKCIJA

13. travnja 2018.


13. travnja 2018.

 

 

 

MeÄ&#x2018;imurski vrt

5

SAVJETI IZ EKO CENTRA Å ENKOVEC

 /  +-5 %  +- 13 4

JEDNOSTAVAN PRIKAZ SLAGANJA NAVODNJAVANJA POVRTNJAKA

U

  &6 

!& &:  

 &+ * 

  K: ! 

 :  :   & !$  + 

 !  $ C+ !  &

 &%   &

&%& $ & * & ! + & & +&&

 & $  !& !

E  : + $ !& &  

A

&:   &   +

+ &  

  ! $:    &%

  &

'  

 ! ! &!%   & 7

 & X  >  & & :  + !

 &%   !

 6 6 

H

 % !   +

%  %  

$  + !  

+&:  &+  

$ & ! >&

! & + 6 +

 $ & E 7DJ \7'HYE &

&!  :  : 

: 

++%  

!

Savjetuje: Maja Preložnjak iz Eko centra Šenkovec

S  $  ! 

!   !  &  :

!  + : + :

  ! : !  + ! $  !  '

$$ $  + 

! $ & & !  

Â&#x203A; #  +

 ! &% &

 ! &B ,! $ + / ' ! &B $   C

  ; ] E &%&

  

   

  6 

  !   & ,! $

+ / D   <  ! :

  ! ! &B: ! &% 

Â&#x203A; : 6 ! &%

 & ! &  ,! $ + / S   

   !  

! 6 ,& &%&/

$ <&  ! 

,! $ + / E &%&     

4    &6 :4 J 6 -

 !  : & &%& ! 

 &:  ! ! &6  

& ,! $ + 4/ >   

!  : 

 &&   ! !

! Y( HS#7 Y( HS#7  &   

! !  

\ Y( HS#7  $+& &! 

 

 ,! $ + / ' &   % ! Â&#x203A;" $& !  ,! $

+ =/ ' &   Y(

HS#7 % ! Â&#x203A;" Y(

HS#7 $& !  ,! $ + G/ # $ 

 + 

   &

% 

&  ? ) / 7 ) Æ&#x201C;  _`b ) Ç&#x17D;  ?  F;  !  f*+  Ç&#x17D;+) + ?  Ç&#x17D;+  @   m+q  * 7b m m m

 

   5 J

 !% ; D $  

!  +  !$ J  + 

$ 

& 6  

+& !  & & M  &  &% !6 ( ! &

!& & &  & :    ($&$ &

 &  

D  ! : 

  @ &! B ^ " & & X 

+ + %    D  + !&  E

 &   :

 ! : ! 

  N6 & 

 + +  

+  ($+ ! 

   & &

'+ &% !6 

 +    :  + & , 

/ >6 !6 

$   : 

  !  H&

 :  

 $    

& :   

&% 6 D  :

!6  & &

 &: & &! + $  !  J  +

+ '  &

 :   X&!

$ <&  !!& $ C  + !

  D  6&

&& ! % ! 

$  E 7  & ! 6 $ & < 

 J &  

$  

 6& ! 

 :     ! & & +& *  

$   &: & & 

J 

!%

!  #N\ &+ !& !  &

 %^ %'& 5:?7/:Â&#x201A;2w

   )) '  ))Â&#x201A;    G %8" !!!" ?7/& Q% Â&#x201A; Â&#x2C6; U/&, Â&#x201A; Â&#x2C6;Â&#x201A; 

 ! S + 

&!&  &  -

E$   & < & &&  &&

 !   :

 & 7  & & 

 &&  :  ! 


6

MeÄ&#x2018;imurski vrt

13. travnja 2018.

 

 

 

    

Ostvarili svoj san - povrtlarenje u skladu s prirodom "/  / +  

/ 7Ä?ki   /   8 Ä?

/       +       Ä?  9 & Ä&#x152;akovca

PiĹĄe: Vlasta Vugrinec

I

 

$   & &$ !  &: % 

 6 & & * 

 ! &$ % 6

    

&&$ D  %  

 &&$ 6 ! 

  $ :

 & $+  + < ' : !$ 

    ! 6& $ $ &$ 

 & $+ &

 &

â&#x20AC;&#x153;

*  !

&$ % 6 

  

 &&$

>  &  &: & + $ :

 + &: $ +% & !%

 ! && & > 

   $% & Y&K >   

!  <&+  6 & ! 

  J+ N: > ! 

* : & & $ Z

 &  & + &

  & & M & C ! :

   + $ !

6 + & ! & K

$ &!& $ 

 ! & ! : 

! &  &: & $ : 6&:  &&  B '    !  B 

 * B ' 

  & & !

 $ ' ! 

 : &% & 

!$  %&!

! !   ! +

 :     D & + & 

&:  !&

  $ & & ! 

+ !$  

  5 &  :

  & +&& + & B J& ! + :  + $ ! 

 B + > !

B ' : & & !

  !  $ : &%  $ %  E  

   ! 

 +   x 

 ! %  : 

&  &  

 A:  H&   !  + 

 & C ! % 

6  + & + < D  : 

   $ :

!  : ! 

   D &

+%  : ! 

 $  > ! 

Danijela i Stjepan Vadlja uĹživaju ureÄ&#x2018;ujuÄ&#x2021;i svoj vrt !& : 6& > !  $

! &: $ !  

% (   $ 

 $ & B (: !   

K $  $  :

  + & $ 

E &! + + 

  ! $ % H +  

 %  

&&  $  %& B + > !

    # &&  

:  & 

!% !  > !  :

 % 6 

+  H 

 &   

 6 % & 

&: &:     ! + # && 

$  6  &! K 

 + $ 

   6 B 6

  &% & 

! &%& ! 6 M 

D H   + N B H &   

  & ! &&

 + # &%

 Y&K > : -

 !  ! ! : 

 +:  % 

B ! > ! 

% & & Y + & !&&

!   &

 & !   

> &  ! +

  + :  

 $ !  E$ ! : & &   $  : $% + :  $

   

! ! Z   < 

!  : 

 + ! & : > !

&&  > &  

: 6&: & &%

 !&&  $ +  

! 

Jednostav na montaĹža bez poseb nih pripre ma direktno u zemlju

WŽůŊŽĆ&#x2030;Ć&#x152;Ĺ?Ç&#x20AC;Ć&#x152;Ä&#x17E;Ä&#x161;Ä&#x201A;ĹŹÇ&#x20AC;Ä&#x201A;ŏƾůĆ&#x161;ĆľĆ&#x152;Ä&#x201A;hžŊÄ&#x17E;Ć&#x161;ŜŽĆ?Ć&#x161;,Ć&#x152;Ä&#x201A;ĹśÄ&#x201A;Ĺ?Ć&#x2030;Ĺ?Ä&#x2018;Ä&#x17E;Ä&#x161;Ć&#x152;Ä&#x201A;Ç&#x20AC;ĹŻĹŠÄ&#x17E;^Ć&#x161;Ĺ˝Ä&#x201C;Ä&#x201A;Ć&#x152;Ć?Ć&#x161;Ç&#x20AC;Ĺ˝WĆ&#x152;Ĺ˝Ĺ?Ç&#x152;Ç&#x20AC;Ĺ˝Ä&#x161;ŜŊÄ&#x201A; sĹ˝Ä&#x161;Ä&#x17E;

<KEdZK><s>/ddD:ZE/DhZ:/D

>Ä&#x201A;Ä?Ĺ˝Ć&#x152;Ä&#x201A;Ć&#x161;Ĺ˝Ć&#x152;Ĺ?ĹŠ ĆľsÄ&#x201A;Ć&#x201C;Ä&#x17E;Ĺľ Ä&#x161;Ç&#x17D;Ä&#x17E;Ć&#x2030;ĆľÍ&#x160;>YhĆ&#x161;Ç Ĺ?ŜŏŽžĆ&#x2030;Ä&#x201A;ĹŹĆ&#x161;ĹśĹ? žŊÄ&#x17E;Ć&#x152;Ä&#x201A;Ä&#x201C;Ĺ?Ď´Ć&#x2030;Ä&#x201A;Ć&#x152;Ä&#x201A;ĹľÄ&#x17E;Ć&#x161;Ä&#x201A;Ć&#x152;Ä&#x201A;Í&#x2014; Ć&#x2030;,Í&#x2022;Ç&#x20AC;Ĺ˝Ä&#x161;ĹŻĹŠĹ?Ç&#x20AC;Ĺ˝Ć?Ć&#x161;Í&#x2022;ƾŏƾĆ&#x2030;ĹśÄ&#x17E; Ĺ˝Ć&#x161;Ĺ˝Ć&#x2030;ĹŻĹŠÄ&#x17E;ĹśÄ&#x17E;Ć&#x161;Ç&#x20AC;Ä&#x201A;Ć&#x152;Ĺ?Ížd^ÍżÍ&#x2022; Ĺ?ŽŜĹ?ÍžEÄ&#x201A;Đ˝Í&#x2022;<Đ˝Í&#x2022;EKϯͲÍ&#x2022; Ä&#x201A;ώнͿĹ?Ć?ŽůÍ&#x2DC;^Ć&#x161;Ä&#x201A;Ç&#x20AC;Ĺ?Ć&#x161;Ä&#x17E; ĹśÄ&#x17E;ŏŽůĹ?ŏŽŏÄ&#x201A;Ć&#x2030;Ĺ?ĆľÇ&#x152;Ĺ˝Ć&#x152;ĹŹÄ&#x201A; ĹśÄ&#x201A;Ć?Ä&#x17E;ĹśÇ&#x152;Ĺ˝Ć&#x152;Ĺ?Ĺ˝Ä&#x201C;Ĺ?Ć&#x161;Ä&#x201A;ĹŠĆ&#x161;Ä&#x17E; Ç&#x20AC;Ć&#x152;Ĺ?ĹŠÄ&#x17E;Ä&#x161;ŜŽĆ?Ć&#x161;Í&#x2DC;KÇ&#x20AC;Ä&#x201A;ĹŠ Ć&#x2030;Ĺ˝Ć?Ć&#x161;ĆľĆ&#x2030;Ä&#x201A;ĹŹĆ&#x201C;Ć&#x161;Ä&#x17E;Ä&#x161;Ĺ?sÄ&#x201A;Ĺľ Ç&#x20AC;Ć&#x152;Ĺ?ĹŠÄ&#x17E;ĹľÄ&#x17E;Ĺ?Ć?Ć&#x2030;Ć&#x152;ĹŠÄ&#x17E;Ä&#x201C;Ä&#x201A;Ç&#x20AC;Ä&#x201A; Ć&#x161;Ć&#x152;Ĺ˝Ć&#x201C;Ä&#x17E;ŜŊÄ&#x17E;Ä&#x161;Ć&#x152;Ä&#x201A;Ĺ?Ĺ˝Ä?ĹŠÄ&#x17E;ŜŽĹ? ĆľÇ&#x152;Ĺ˝Ć&#x152;ĹŹÄ&#x201A;Í&#x2DC;Ĺ?ĹŻĹ˝Ĺ?Ä&#x161;ĹŠÄ&#x17E;Ĺ?Ä?Ĺ?ĹŻĹ˝ ĹŹÄ&#x201A;Ä&#x161;Ä&#x201A;ĹŠÄ&#x17E;Ć&#x152;Ć?ƾƾĆ&#x152;Ä&#x17E;Ä&#x153;Ä&#x201A;ĹŠĹ? Ć&#x2030;Ĺ˝Ć&#x161;Ć&#x2030;ƾŜŽÇ&#x20AC;Ĺ˝Ä&#x161;ŽŽĆ&#x161;Ć&#x2030;Ĺ˝Ć&#x152;ĹśĹ?Í&#x2022; ĹśÄ&#x17E;Ć&#x2030;Ć&#x152;Ĺ˝Ć&#x2030;ĆľĆ&#x201C;Ć&#x161;Ä&#x201A;ĹŠĆľĆ&#x2030;Ć&#x152;Ä&#x201A;Ć&#x201C;Ĺ?Ŝƾ ÍžĆ?Ć&#x161;ĆľĆ&#x2030;Ä&#x201A;ŜŊÇ&#x152;Ä&#x201A;Ć&#x201C;Ć&#x161;Ĺ?Ć&#x161;Ä&#x17E;/WϲϳͿĹ? Ĺ?ĹľÄ&#x201A;ĹŠĆľĆ&#x2030;Ĺ˝Ç&#x152;Ä&#x201A;Ä&#x161;Ĺ?ĹśĆ?ĹŹĹ˝ Ĺ˝Ć?Ç&#x20AC;ĹŠÄ&#x17E;Ć&#x161;ĹŻĹŠÄ&#x17E;ŜŊÄ&#x17E;Í&#x2DC;

Plastenici za ekoloĹĄki uzgoj povrÄ&#x2021;a u zaĹĄtiÄ&#x2021;enim uvjetimaHOBI PLASTENICI veÄ&#x2021; od 50 kn/m2 M.%+%0"//07 7/% &+% 0&%= H0 // 2HC ;/2.% /&,%&2+ /,+/ &+% , %2+027$ +++0 / +./ +,%//& ;/+-/++ // ,,+/ &/+7 +/&&=%/,-- 0,7/ +: /07=/,% %=/ ,/#</,%0.-:/7:/",,/#0 ,+:,/,%

Ograde za okuÄ&#x2021;nice, vrtove i balkone- IZRADITE DUGOTRAJNU I POVOLJNU OGRADU! - IZVEDITE RAZNE KOMBINACIJE BOJA I OBLIKA! - OTPORNA NA SVE VREMENSKE UVJETE! 5()5$.720(75,²3+0(75,²0-(5$Ä&#x2026;,.203$.71267,7/$3(1(7520(75,²7(16,20(75, .$/,%5$725,=$92Ä&#x192;(,3295Ä&#x192;(ä.$5(²+$&&37(5020(75,²./252),/0(75,²(&0(75, 0-(5$Ä&#x2026;,,21$12.&$1$&/0-(5$Ä&#x2026;,9/$*(8ĂŚ,7$5,&$0$.$9,ÂŤ Ĺ?Ć&#x152;ŽůŽĹ?Ĺ?Ć?Ć&#x161;Ĺ?ĹŹÄ&#x201A;Ä&#x161;Í&#x2DC;Ĺ˝Í&#x2DC;Ĺ˝Í&#x2DC;ÍťZÍ&#x2DC;Ĺ˝Ć&#x201C;ĹŹĹ˝Ç&#x20AC;Ĺ?Ä&#x2018;Ä&#x201A;ϭϏ͝ϰϏϏϏϏÄ&#x201A;ĹŹĹ˝Ç&#x20AC;Ä&#x17E;Ä?ÍťĆ&#x161;Ä&#x17E;ĹŻÍ&#x2DC;ĎŹĎ°ĎŹϯϾϭĎŽĎŹĎŽÍťÇ Ç Ç Í&#x2DC;Ä&#x201A;Ĺ?Ć&#x152;ŽůŽĹ?Ĺ?Ć?Ć&#x161;Ĺ?ĹŹÄ&#x201A;Í&#x2DC;Ĺ&#x161;Ć&#x152;Íť Ĺ?ŜĨŽÎ&#x203A;Ä&#x201A;Ĺ?Ć&#x152;ŽůŽĹ?Ĺ?Ć?Ć&#x161;Ĺ?ĹŹÄ&#x201A;Í&#x2DC;Ĺ&#x161;Ć&#x152;

Pvc ogral - ograda za sva vremena! SanTek d.o.o. C=7/, / (2A/'; !!!,%"|$&/ /;8,%" % )() |& (Â&#x201A;$ Â&#x201A;


13. travnja 2018.

 

 

 

MeÄ&#x2018;imurski vrt

   

:        /  Ä?

   . . 8% Ä?  -    

Ĺ

  6 & &

ne se podzemnim dije + % 

 & 

   !    , $ :

$+& /  &! :

   : ! :  

 &

&&  & & !  D ! $ 

 $ !  < !  & 

$  ! H Pro-eco !

! &  

 6& $ & ! + 

J !& &  +&   $ 

  R  

! $  Pro-eco po && ! + A $ & ! $&

E !& $ IlsaNeem:

 A  ! -

  !$ ! $<% ILSA S.p.A i StyriaFert Veggie & 

! $<% Agro Power. IlsaNeem + & ,Â&#x160;/ ! 

 + A &   $ & $& $& +&  

 ! $ $ & 

*+  % $ <& AGROGELÂŽ-a , $ 6 $

!! &/ Neem-a ,!% '  / >&

!   + ' 

! & &% +&   

  $ 

 

('  ! & & & $  $ $ 

 6 + * & IlsaNeema: & 

+ $ Â&#x192;& Â&#x201E;

: ! +   $

  & $ &$& )  ! ('  !

 !+ ! $

& + ! + 

E !! & + !%  +: ! 

  !  %  :  & 

 + $  & 

! #  & & !& &  4 

   StyriaFert Veggie  A  

100% biljnog podrijetla

> 6 4Â&#x160; &: Â&#x160; KK 

 Â&#x160; R $ ! $& ! * 

 ' !    6

kakao ljuskice & -

+&  $   &&&

  

!

>Â d N &

 &    !  ! 

! : ! ! 

 !+ && 

#  >Â d N 

 &  $  !% 

&& R &!

& ! & 4  J+ & & +&

 & 

% !

$ !& C  !

 $ &$  &

! &:  $ ! 

+ +  Pro-eco timu  N !

 &% 

PRO-ECO d.o.o. C=7/, 2 )))A/'; )( $ ( $ WWW.PROECO.HR

7


8

MeÄ&#x2018;imurski vrt

 

 

 

13. travnja 2018.

JESTE LI ZNALI?

Borovnice

/ + Borovnica je listopadni grm iz porodice Erika, pro %   4 

Uspijeva na svakom kiselom & ,!5 B 4:/ > +$ 

to da su naša tla uglavnom &6: %   + 

! +  +

+ &!  H d>( R &! $ > (

 H& % &$

$&!  +& menskog i sadnog materijala !& : : + :

 % & ! + & '&  $ + 

od agrotekstila (zapremnine =:4  ! 

 & /

  $ +  4

FSI GRUPA d.o.o. Vladimira Nazora 18, S/#

)) M-</ M: 098/903-0986 /;8"+ / &

 ! 

4 & )    $

 6  + :

dok treset svake godine dopu  + H + + & $ &$

+ # ! &%&& % + : & < :

dvogodišnje i trogodišnje naj!!& 

 @& !:

# : \ 

Osvojite sadnice borovnice M <&  d>( R &! N <&&  

!!&  + ,@& !/ # % !& &!  & ? M 

 D H : &!  + 

!     H  

+ & +  & & > + +& = 

NAGRADNI KUPON Osvojite sadnice borovnice IME I PREZIME:_______________________________ ADRESA:___________________________________ MJESTO I POÅ TANSKI BROJ:____________________ BROJ TELEFONA:____________________________

Osvojite vrijednu knjigu M <&  @(JNYH  % & && &&$ !  $ "N  & & ! 9

Z !& &! #  & ? M 

 : D H :

 :

  +  &

 &

 !   

 

 ' % 

+ &  &

& > + +  &

M <&  & + & = NAGRADNI KUPON Osvojite vrijednu knjigu IME I PREZIME:_______________________________ ADRESA:___________________________________ MJESTO I POÅ TANSKI BROJ:____________________ BROJ TELEFONA:____________________________


  G

media

 

 

 

Ä?akoveÄ?ka ĹĄpica Blizanke po odjeÄ&#x2021;i ponovno su pokrenule trend trapertregerice

Poznata Ä?akoveÄ?ka koreografkinja Nikolina Mekovec u osebujnoj modnoj kreaciji leopard uzorka

Suzanina crvena kombinacija plijenila je poglede u centru grada Jeniffer BeliÄ&#x2021; u prekrasnoj proljetnoj kombinaciji uskaÄ&#x2018;enoj s beĹž balonerom i torbicom, kao i nezaobilaznim slatkim ljubimcem u rukama

Goran Ä&#x152;anadi na ĹĄpici je pokazao svoju novu restauriranu VW Bubu iz 1966. godine

Poznati profesor tjelesnog i sportaĹĄ Goran KaramarkoviÄ&#x2021; sa svojom djevojkom Rosom u casual izdanju

7


8

media

13. travnja 2018.

 

 

 

svijet medija AnÄ&#x2018;eli

NOVA TV pon-pet 18.15

TV PREPORUKA

Hrvatski velikani (2): Hrvatski nobelovci - RuĹžiÄ?ka i Prelog Ali mora ubiti Ejlul Petak 13.4. *7,,%/0+% 24/+/7,G N +, 7%= : /%7#%/, //+ 7//& : & Ponedjeljak 16.4. *7/M# %%, /=/- , /& +,,-C17 074/ %=07%/ & ,70' /-G Utorak 17.4. 4/%=/7G 7# +Istanbulska nevjesta

/,,+,/77G  . /0.% //- Srijeda 18.4. N , +/ /7&# 7/%/ G U" /7/ G=7 ,7://00//0A0/ : 7yz A0+/-.: 707/ M / 9=& N 0+ / / =/% A/&/ ,% 

NOVA TV pon-pet 21.15

Faruk saznaje sretnu vijest Petak 13.4. /%2/:/&+/

+,/&7&2,%  % 7 &/,-#,+%+ /#&,%

A.%0 ,%7: /"%+/&/--

Ponedjeljak 16.4. U#/,-,-=7M  +- 7 ,: G&/ + 7/0#/;& / ,020##+%0 ,/&, +7 +%

Srijeda 18.4. 47&+/%%6/+77,%. 7  0,C/,%,-=%/ 7&# :,% M /"%/+&/.-0+ /,-/%I.7+ %+,%,/ /% / / % 

Utorak 17.4. 9= : , 0 , 7 ,:&-, /-,/& ,/&% +:=/G,&/ 6/+ =/ &+ , /,+ 7/-+7/&

 7yz 0//+/&/?", ,/& #,/. ,/% /9=,/,%& , /-, /&2+,7/ / &#/-%.

SVIJET TEHNOLOGIJE

Najkorisnija ogrlica

9/ 7 + %/ "%,/"/ //, &/ /Q,? =/  &% ,%/& %,%,%& +,/ &/ , 2%/:&

&%#&. ,/0& +;& 7 =2,+,/./-, :&. ,/"U, #C7/&/ # %/: N< +//&%/ +7 /,%=/ &//2

 & & +&#/#+,/-%%5//,&

M% "& /,0/ ,%A#74 ,0/,&/.% #%/+/M%I,2/% 7? =/ =/ =&

% 7%/0& V+/0770%:&7&/ &/-7,79+ M /,%27%/7/% ?%*0H7/ M=A=//:

HRT - HTV1, 15. travnja,20:40

Ä&#x152;ista ljubav

NOVA TV pon-pet 20.15

Dominik ubija Rusa Petak 13.4. ? 0/ % 0# 9&///"+/%//0#%#.% +/+ % =/% &=7:/ 7,7, Â&#x2C6;? ,& % //? ,2/ =//"/% 2/+/ / +M/&,% ,/&  :/?+,: & 2/ , %:/#,/2%%=/7 #7.%+/+ ,- : A?+,%2&/ M77? ,75 '., 7+./J / ,+/7+/-7 <+2 70 5= 07/'. C7,,+/%/, 47/&2 6# ,0 7  ;,,/? 7/ C7/ /; #7=/2,& +7 %, / 0 9&//*7#C77/2 ?0w%;70/C7 w%;&# 2/,+ / 77#0%C7/B:2 ? %,-= 9&/// M=?./Â&#x2C6;&/,/7&%ÂĄ

,& + -&/#%, / ,w%;& A5/7 .25= 77/'. 7,A2'.: 7/2.%0/5 +7 /7/"7/0 & <7& 0%& /&%;+/ ,'.&2 ? ,#,/,-/+#A + % ? 2? ,,%6# %,+,-7 %&70/ &/ : #7#7 ?,+/.%&?, ,+& /-? ,

Ponedjeljak 16.4. ? . .%/7/M= Â&#x2C6;=/ V#/ & 7#.%=/2 #%.&/9&// ? 7707:, 7,7,%/7/-= <,+ /C7/0%/B: C7%=/+&:747/2, /&, &1 & ,+/%/2%/& 7/

?0=? ,/,%#

&/ :/2&"/% 9&// ? ,,+/,:, = /,% 7:/ ,%7 ,:/7,? , /7/+/ =// 0" :/? /0#%# & ,%0 % <+2? ,,,1V70/, +,--,M=&/ /-

Utorak 17.4.

7:/-,/# &H&1 & 25/M 7 ,/.%#& 2/70/

+%# 0? ,&2/0,/ &,% 7#1 Â&#x2C6; ? , , : ,7/¢ M= , ?,/,-&/+ /,":-/0 // 7/&,<,%&2 + .07/-9&// &# :0"%9&///0/,-7+7/&,&? ,*7?+29&//

0/&,%/ , /+? ,? , &/ Srijeda 18.4.

? ++ ? , +%  :/2 ,  , , M=& 5/, M= 70/2 +/%:/ ,&& ? :/&-/.%, /&7%%&47/+07/C7/+ % ,+//0 ://;& / ? Â&#x2C6;7/+%7 7

SRCE TV Zabavno-glazbena emisija â&#x20AC;&#x153;Fio showâ&#x20AC;?, od 20 do 23 sata

Za dobro raspoloĹženje grupa Rajzeri / : 7 : /%/ ,/# / 0 #/

 % H0 %"#/  ,/  ,/,-00 ,% 

 %&//&2 % ,+/ 7=-, +.//7

, 7,,%/+,,%7

%+=/,#)#&/ +7,%%%-&+/-

H/0/&,/% /&-/ , %&%,///,+ 7,% + " #/ /& 7/,/7& ,,&=-/-& %+&/,/ 7,0/ +,,-//:, , ,%,&-/- %&%,/ +77&%7 =7, 7//0 #"

% 7 /+/ /0$#0# ,/O/,"!P =//, 0 #0/%&# +?0/ 0, #,%// / +4/ 6#/:/& &/,/#7%/, /&/+// -,% / / 07,%/ %O/,"!P #7 ,/$#7%//ÂĄ 2;% +/Â&#x201A;

,%//0Â&#x153;+ OG7/%, /0M ,&/ % +0/ *7 1  : 2 G7/% #7 ;,/I,  /-&&0# 7  ,07/0&1 ;,/G7/%&2+,0#,6#&2,/. 7? ,&% % %0#&,5&270//7- , :A2+ %&,, ,% ,J&& 7/+&://7-'. 9&//0+/- ? 7&/./-,/% / , +&  7yz

*//7/'. 2&%=/ 5= +&:H&1 & 2G7/%+0/5=0 .% &/, /,,& 7

/G7/%,":70#?/0# /,

=/% ?+w%;,0 047/ %+,/"0 /,+,#,&% //V+ 7/47//7# 7 & +&# +  2 % 7 C7 0 47/+/,%47/,/ +&-76#/+:/ ,/7 ./&2=,&//, &H0/&# /#6# 07/ /=/%2 7++/C7 //,/,-# 0& % ? %, / %,0# ? , ,%2?+0 " ,% +7G7/%&% ++/+ %7+ ,-7#0#/


13. travnja 2018.

PETAK, 13.4 ;~(;; ;~(7b

Â&#x201E; Â&#x2026;$+ "Ä&#x201C; 

;y(7b 7;(;;

   )  Â&#x20AC;Â @*Ä&#x201C; mÄ&#x201C; Â&#x20AC;Â m 

? Â&#x20AC;Â % Â&#x2021; " Â&#x20AC;Â &* Â&#x192; Â&#x201E; Â&#x2026;$+   $  Â&#x20AC;Â m "Ä&#x201C;  $  $ Â&#x20AC;Â + _7 Â&#x20AC;Â @ * &* Â&#x192;    $ q+ m?+ m Â&#x201A;  @*Ä&#x201C; + 9 

7;(_; 7;(z; 77(z; 7_(z; 7F(F; 7z(;; 7z(7b 7z(zb 7b(7b 7b(F; 78(;; 78(7; 78(z; 7Â&#x2020;(F; 7~(_b 7y(;; 7y(F; _;(;; _;(Fb _7(;; _7(7b _7(F;

PETAK, 13.4. ;8(b~ ;Â&#x2020;(;; 07:30 ;Â&#x2020;(Fb ;Â&#x2020;(b; ;~(7b ;~(F; ;~(zb 08:52 ;y(;; 7;(;; 7;(;b 77(;; 77(7b 7_(7b 7_(zb 7F(;; 13:05 7F(7b 7F(F; 7z(7b 7z(zb 7b(;; 78(;; 78(;b 7Â&#x2020;(;; 7Â&#x2020;(7b 7~(;; 7~(z; 7y(;; 7y(;b 7y(7b 7y(_; 7y(F; _;(;; _;(;b _7(;; _7(7b __(;; 22:25 __(F; __(bb __(b8 23:03 _F(7; ;7(7b ;_(;; ;_(_b ;_(_8 ;_(b;

 m ) "  Â&#x20AC;Â Mali oglasi Â&#x201A; +   Â&#x201E;  m+ /  $ Â&#x201A; + Mali oglasi ?  ? $   Â&#x20AC;Â $ G $  Mali oglasi $  ? Â&#x20AC;Â  +m I Â&#x20AC;Â $ ? Â&#x20AC;Â  ? Â&#x20AC;Â $ @+  + , Â&#x201A;Â&#x2039; m ) "  ) m / / m I+ %+ + Â&#x201A; +

+/*   $ m I+? $ /  / ) Mali oglasi "  Â&#x20AC;Â ) m / Â&#x20AC;Â / m I+ Â&#x20AC;Â Mali oglasi Â&#x20AC;7~Â Â&#x201A; + "  Â&#x20AC;Â ) m / Â&#x20AC;Â   Â&#x20AC;Â Â&#x201E;  m+ /  Â&#x20AC;Â

 

 

 

SUBOTA, 14.4 ;Â&#x2020;(F; ;y(F; 7;(;;

"Ä&#x201C;  m %+ I + +

7;(z; 77(z;

 m +  ? ) Â&#x201A;? Â&#x20AC;Â m Â&#x201A; Â&#x20AC;Â Â&#x2021; Â&#x20AC;Â

7_(z; 7F(7;

7F(z; 7z(7b 7z(z;

 )+ Â&#x20AC;Â " ) _ Â&#x20AC;Â */ 

7b(;; 78(7b 78(b; 7Â&#x2020;(;;

? Â&#x20AC;Â

+ )  $ + m  * /+ &* Â&#x192;

7Â&#x2020;(F; 7~(F; 7y(;; 7y(F; _;(;; _7(;; _7(7b _7(zb

  $) m+ Ä&#x201C;  ' * Â&#x201A; ) @*Ä&#x201C; mÄ&#x201C;

__(;;

 

NEDJELJA, 15.4

;Â&#x2020;(F; ;y(F; 7;(;b 7;(z;

77(z; 7_(7; 7_(Fb 7F(F; 7b(;; 7b(F;

7Â&#x2020;(;; 7Â&#x2020;(z;

7~(z; 7y(b; 20:00

;8(b~ ;Â&#x2020;(;; 07:25 ;Â&#x2020;(zb ;~(_b ;~(F; ;~(zb

;y(zb 7;(;; 77(;; 77(7b 77(zb 7_(;; 7_(F; 13:00 7F(;b 7F(7b 7F(F; 7z(;; 7z(7b

7b(7b 78(7b 7Â&#x2020;(_b 7Â&#x2020;(z; 7~(7; 7~(z;

7y(;; 7y(;b 7y(7b 7y(_; 7y(F; _;(;; _7(;; _7(7b 22:25 __(F; __(bb __(b8 23:00 _F(7; ;7(7b ;_(;; ;_(F;

 m ) "  Â&#x20AC;Â Mali oglasi % G / m I+  /+ ? " ) 

m ) $ " )  m ) Â&#x20AC;Â $ ' m Â&#x201A; Â&#x201A; + / ) Â&#x20AC;Â %+ m + m ? Mali oglasi /+ ? $ @ $  ?` ) /Ä&#x201C; ) / ) / +I Iq  * Â&#x20AC;Â   Â&#x20AC;Â / ) $  *+ Ä&#x201C;?   " 

) m / / m I+ %+ + Â&#x201A; +

+/*  # ? G m / ? $ %,I mI Mali oglasi "  Â&#x20AC;Â ) m / / m I+ Â&#x20AC;Â Mali oglasi Â&#x20AC;7~Â Â&#x201A; + "  Â&#x20AC;Â Â&#x201A; +

    

* /+ Fio show

;~(7b ;y(7b 7;(;; 7;(z; 77(z; 7F(7b 7z(;; 7z(F; 7b(;; 7b(F; 78(;; 78(7; 7Â&#x2020;(7;

7~(_b 7y(;; 7y(F; _;(;; _7(;; _7(7b __(;; __(z; _F(;;

_F(;;

SUBOTA, 14.4

"Ä&#x201C;  m Ä&#x201C; , +  ? ) Â&#x201A;? $ + m  Â&#x20AC;Â Â&#x2021; ) ? Â&#x20AC;Â  Â&#x20AC;Â #m + ) @/ m m 

PONEDJELJAK, 16.4

@m //) Â&#x20AC;7~Â

NEDJELJA,15.4 ;Â&#x2020;(7~ ;Â&#x2020;(_; ;Â&#x2020;(b; ;~(7b ;~(F; ;y(7b ;y(F; 10:30 7;(zb

77(F; 7_(;;

7_(F; 7F(;; 7F(7b 7F(zb 7z(;; 7z(bb

7b(;; 7b(7b 78(_; 78(b; 7Â&#x2020;(;b 7Â&#x2020;(zb 7~(zb 7y(;; 7y(F; _;(;;

_7(F; _7(F;

22:25 __(F; _F(;; 23:06 _F(7;

 m ) "  Â&#x20AC;Â ) 9 Â&#x201A; + +  )+  Â&#x20AC;Â $   Mali oglasi $ )` ) /Ä&#x201C; ) / ) / +I Iq  * Â&#x20AC;Â @+  + Â&#x20AC;Â  ` m ) / ) / +I Iq  *

) 9 Â&#x20AC;Â $ @ Â&#x20AC;Â $  ? Â&#x20AC;Â / Â&#x201A; +  MA $ /  Â&#x20AC;Â %,I mI Â&#x20AC;Â $ 

* Ä&#x201C; + $ m I+? Â&#x20AC;Â $  * Â&#x20AC;Â  + )/ ` ) + / ) / +I Iq  * " )  m ) Â&#x152;+ /+I G ) %Â?) Mali oglasi  Â&#x20AC;Â / m I+ Â&#x20AC;Â Mali oglasi Â&#x20AC;7~Â

;_(;;

"Ä&#x201C; m )   %+ I + + Â&#x20AC;Â m 

? &* Â&#x192; Ä&#x201C; , Â&#x20AC;Â   m "Ä&#x201C;  .Â&#x201A;Â&#x2030;+ +  ? ) Â&#x201A;? &* Â&#x192;    

? #m m + )   &* Â&#x192; @m //) Â&#x20AC;7~Â m )

PONEDJELJAK, 16.4 ;8(b~ ;Â&#x2020;(;; 07:30 ;Â&#x2020;(Fb ;Â&#x2020;(b; ;~(7b ;~(F; ;~(zb 08:52 ;y(;; 7;(;; 7;(;b 77(;; 77(7b

77(F; 7_(;; 7_(zb 7F(;; 13:05 7F(7b 7F(F;

13:55 7z(;;

7z(zb 7b(;; 78(;; 78(;b 7Â&#x2020;(;; 7Â&#x2020;(7b 7Â&#x2020;(zb 7~(z; 7y(;b 7y(;8 7y(7b 7y(_; 7y(F; _;(;; _;(;b _7(;; _7(zb

22:25 __(F; __(bb __(b8 23:00

 m )  Â&#x20AC;Â Mali oglasi Â&#x201A; +   Â&#x201E;  m+ /  $ Â&#x201A; + Mali oglasi ?  ? $ / Â&#x201A; +  % Â&#x20AC;Â @ Â&#x20AC;Â $ G Â&#x20AC;Â $  Mali oglasi $  ` m ) / ) / +I Iq  * Â&#x20AC;Â Mali oglasi + )/ ` ) + / ) / +I Iq  * Â&#x20AC;Â $ ? Â&#x20AC;Â  ? Â&#x20AC;Â $  *+ Ä&#x201C;? Â&#x20AC;Â #m / ) "  ) m / / m I+ %+ + Â&#x201A; +

+/*   " )  m ) #m / ) Â&#x20AC;Â , Â&#x201A; Â&#x2039; m ) Â&#x20AC;Â Mali oglasi "  Â&#x20AC;Â ) m / Â&#x20AC;Â / m I+ Â&#x20AC;Â Mali oglasi

UTORAK, 17.4 ;~(;; ;~(7b ;y(7b 7;(;; 7;(z; 77(z; 7F(7b 7z(;; 7z(7b 7z(F; 7b(F; 7b(F; 78(;; 78(7; 78(z; 7Â&#x2020;(7b

7~(_b 7y(;; 7y(F; _;(;; _7(;; _7(7b __(;; __(F; _F(;; ;_(;;

Â&#x201E; Â&#x2026;$+ "Ä&#x201C; m )   % 9 " m #m + ) Â&#x20AC;Â &* Â&#x192; Â&#x201E; Â&#x2026;$+ @*Ä&#x201C; + Â&#x20AC;Â @ * "Ä&#x201C;     )+ #m m + ) Â&#x20AC;Â +  ? ) Â&#x201A;? &* Â&#x192;    $ q+  /  &* Â&#x192; @m //) Â&#x20AC;7~Â 

UTORAK, 17.4 ;8(b~ ;Â&#x2020;(;; 07:30 ;Â&#x2020;(Fb ;Â&#x2020;(b; ;~(7b ;~(F; ;~(zb ;y(;; 7;(;; 7;(;b 77(;; 77(7b 77(zb 7_(7b 7F(;; 13:05 7F(7; 7F(z; 7z(;; 7z(zb 7b(;; 78(;; 78(;b 7Â&#x2020;(;; 7Â&#x2020;(7b 7Â&#x2020;(F;

7~(;; 7~(z; 7y(;b 7y(;8 7y(7b 7y(_; 7y(F; _;(;; _;(7;

_7(;;

_7(_; 22:25 __(F; __(bb __(b8 23:03 _F(7; ;7(7b ;_(;; ;_(_b

 m ) "  Â&#x20AC;Â Mali oglasi Â&#x201A; +   $ Â&#x201E;  m+ /  $ ?  ? $  *+ Ä&#x201C;? Â&#x20AC;Â . Ä&#x201C;  Â&#x20AC;Â +  )+   Mali oglasi

+/*  Â&#x20AC;Â " )  m ) #m / ) Â&#x20AC;Â $ ? Â&#x20AC;Â  ? Â&#x20AC;Â $ 

*+  Â&#x152;+ /+I G ) %Â?) Â&#x20AC;Â / IG I "  ) m / / m I+ %+ + Â&#x201A; +

+/*   $ )` ) /Ä&#x201C; ) / ) / +I Iq  * %+ m + m ? Â&#x20AC;Â ,* ) ? Mali oglasi "  Â&#x20AC;Â ) m / Â&#x20AC;Â / m I+ Â&#x20AC;Â Mali oglasi Â&#x20AC;7~Â Â&#x201A; + "  Â&#x20AC;Â ) m / Â&#x20AC;Â

SRIJEDA, 18.4 ;~(;; ;~(7b

Â&#x201E; Â&#x2026;$+ "Ä&#x201C; m )

;y(7b 7;(;;

  ' * Â&#x201A; ) Â&#x20AC;Â m @/ m m  Â&#x20AC;Â m  m ` &*  m "Ä&#x201C;  $ q+ Â&#x20AC;Â $) m+ Ä&#x201C; @ * &* Â&#x192;    

7;(z; 77(z; 7F(7b 7F(F; 7b(;; 7b(F; 78(;; 78(7; 7Â&#x2020;(7b 7Â&#x2020;(zb 7~(_b 7y(;; 7y(F; _;(;; _7(;; _7(_; __(;; __(_; __(b; _F(;b ;_(;b

?  )   " ) _ )  @m //) 

SRIJEDA, 18.4. ;8(b~ ;Â&#x2020;(;; 07:30 ;Â&#x2020;(Fb ;Â&#x2020;(b; ;~(7b ;~(F; ;~(zb ;y(;; 7;(;; 7;(;b 77(;; 77(7b 7_(_;

7_(bb 7F(;; 13:05 7F(7; 7z(7; 7z(zb 7b(;; 78(;; 78(;b 7Â&#x2020;(;; 7Â&#x2020;(7b 7~(;; 7~(z; 7y(;b 7y(;8 7y(7b 7y(zb _;(;; _;(7;

_;(zb _7(;; _7(F; 22:25 __(F; __(bb __(b8 23:03 _F(7; ;7(7b ;_(;; ;_(_b ;_(_8

 m ) "  Â&#x20AC;Â Mali oglasi Â&#x201A; +   $ Â&#x201E;  m+ /  $ ?  ? $ $ m I+? Â&#x20AC;Â $ ) Â&#x20AC;Â ` ) /Ä&#x201C; ) / ) / +I Iq  * /+ ?  Mali oglasi ,* ) ?

+/*  Â&#x20AC;Â $ ? Â&#x20AC;Â  ? Â&#x20AC;Â $ %,I mI Â&#x20AC;Â %I+ / + "  ) m / / m I+  * Â&#x201A; +   ?` ) /Ä&#x201C; ) / ) / +I Iq  *

*+  Â&#x20AC;Â !  ' ), m + Mali oglasi "  Â&#x20AC;Â ) m / Â&#x20AC;Â / m I+ Â&#x20AC;Â Mali oglasi Â&#x20AC;7~Â Â&#x201A; + "  Â&#x20AC;Â ) m / Â&#x20AC;Â   Â&#x20AC;Â

media

` 7yz 08:00 ;~(7b ;y(7b 7;(;; 7;(z; 77(_b

7_(_b 7F(7b 7z(;; 7z(F; 7b(;; 7b(F; 78(;; 78(7; 7Â&#x2020;(_;

7~(Fb 7y(;; 7y(F; _;(;; _;(z; _7(7b _7(_b __(;; __(z; _F(;; ;_(;;

Yoga&Pilaes "Ä&#x201C; m )   / Â&#x20AC;Â m +  ? ) Â&#x201A;? ) Â&#x20AC;Â &* Â&#x192; Â&#x201E; Â&#x2026;$+   m "Ä&#x201C;  * /+ +  ? ) Â&#x201A;? &* Â&#x192; &# "   $  $ + _7 $    &* Â&#x192; @m //) Â&#x20AC;7~Â m )

`7yz ;8(b~ ;Â&#x2020;(;; 07:30 ;Â&#x2020;(Fb ;Â&#x2020;(b; ;~(7b ;~(F; ;~(zb ;y(;; 7;(;; 7;(;b 77(;; 77(7b

7_(;; 7F(;; 13:05 7F(7; 7F(F;

7z(7b 7z(zb 7b(;; 78(;; 78(;b 7Â&#x2020;(;; 7Â&#x2020;(7b 7Â&#x2020;(zb 7~(z; 7y(;b 7y(;8 7y(7b 7y(_; 7y(F; _;(;; _;(;b _7(7; _7(zb __(7b 22:25 __(F; __(bb __(b8 23:03 _F(7; ;7(7b ;_(;; ;_(_b ;_(_8 ;_(b; ;F(;b

 m ) "  Â&#x20AC;Â Mali oglasi Â&#x201A; +   $ Â&#x201E;  m+ /  $ ?  ? $  ?` ) /Ä&#x201C; ) / ) / +I Iq  * $? Â&#x20AC;Â  Mali oglasi / ) + )/ Â&#x20AC;Â ` ) + / ) / +I Iq  *

+/*  Â&#x20AC;Â $ ? Â&#x20AC;Â  ? Â&#x20AC;Â $ %+ m + m ? Â&#x20AC;Â ? "  ) m / / m I+ %+ + Â&#x201A; +

+/*     / IG I Â&#x20AC;Â  mI mÄ&#x201C; /+ ? Mali oglasi "  Â&#x20AC;Â ) m / Â&#x20AC;Â / m I+ Â&#x20AC;Â Mali oglasi Â&#x20AC;7~Â Â&#x201A; + "  Â&#x20AC;Â ) m / Â&#x20AC;Â   Â&#x20AC;Â Â&#x201E;  m+ /  Â&#x20AC;Â Â&#x201A; +

tel: 040 321 090 fax: 040 321 091

9


10

media

13. travnja 2018.

 

 

 

slobodno vrijeme TOP LISTE

KUU Zvon i gosti razveselili Malu Suboticu M M >&+ ! K 

 +& $+

&% & ! ! !   

&% ! 

D&& B& %

& &$ C 6&! $ M >&+

J & &  $  

@ &  & 6

  '

!$ * &&

 $+  ! 

& ! &

 &! DEE C:

 !&+  ! + &  

! ! 

  $

* %  #%

M >&+

, : K? C

Vrzan)

# 5 ." 6.

/Â&#x192; 1 Whatever You Want P!NK 2 Make Way ALOE BLACC 3 Next To Me IMAGINE DRAGONS 4 Canâ&#x20AC;&#x2122;t Deny Me PEARL JAM 5 Hold My Girld GEORGE EZRA 6 Morning Is Coming STING & SHAGGY 7 In My Blood SHAWN MENDES 8 American Soul U2 9 The Middle ZEDD & GREY ft. MAREN MORRIS 10 Freaky Friday LIL DICKI ft. CHRIS BROWN 11 Sanctify YEARS & YEARS 12 She Loves Me Now UB40 ft. ALI, ASTRO & MICKEY 13 Psycho POST MALONE ft. TY DOLLA SIGN 14 No Excuses MEGHAN TRAINOR 15 Masters Of War (Avener Rework)BOB DYLAN

 +. / * # 

      "# $ %'*+ -/ :/ ;<=+:/- > ?@=+"+ :/ 7 JACQUES HOUDEK Sam V+X  [\=@]^^]"-$: /_ 10 IVANA KINDL Ima nade 11 SAĹ A LOZAR Da 12 TONI CETINSKI Kao u snu #b' %=@^jbp'"' / / ;]=@ /

& ( ) *  0 > 

HENA COM nagraÄ&#x2018;uje

KNJIĹ˝NICA â&#x20AC;&#x153;Nikola Zrinskiâ&#x20AC;?

ZNANJE nagraÄ&#x2018;uje

Han Kang: Vegetarijanka

Julia Heaberlin: Crnooke Suzane

Sve ťto znamo o Yeong-hye, nasilja i seksa koji su dominantno glavnoj junakinji ovog romana, do- +/, %/&-2/0J#% lazi iz usta njezina supruga, ťogora 70 / i sestre. Iz njihovih vizura doznaje&7/ ,,/&+, B# / //=/%// / + 1 0/&2,7+ #%,/" ,%/".&/ je iz temelja mijenjaju. Ponukana ,/&2¤#$"E+,%,- & *   0 ( &,+: :// 0#= (# 7 i otpora svoje obitelji i okoline, &//0/&%=& za preobrazbom u biljku. Niz do#1/: ,/7/-/0 / +&//-/"=/%,/ ,7 +,/"/ /B0/ &%D "D + < &%&;0 /// /-%&1/  %! ;9  ! samouniťtenja i samospasenja. & ! &!& &  

4 %/ /,%= 0/ /%/J ! ! 

 # +.2 +,/ &  &  ! 

:  ! 

Dobitnik iz broja 1177. je Krunoslav KneĹžiÄ&#x2021; iz Ä&#x152;akovca : & ! 

(Pavao PavliÄ?iÄ&#x2021;: Lopovska uspavanka). Nagradnu knjigu  : !  

molimo podiÄ&#x2021;i u redakciji MeÄ&#x2018;imurskih novina u roku od Y  & +  deset dana od dana objave imena dobitnika. &% &  

& & & ' $& 6 !$ &

NAGRADNA KNJIGA   ! 

Han Kang: Vegetarijanka 

Ĺ esnaestogodiĹĄnja Tesa Car%!/#"% +1   ,&- + &1 0 /& ,-&/0,:.% joj se dogodilo. Otada je mediji +# 7/ +=/ â&#x20AC;&#x153;Crnooku suzanuâ&#x20AC;?, ĹĄto je nadi&,/"=%,/,# / /"07/ /#/ +/ -& 7//& /:& U#,,/,7 %& % &%/ & /, ,% 7 & . 0% /0.nje smrtne kazne. A#%77,%:2

,&%"7:/ 2,, pod svojim prozorom pronalazi ,=0,1 , 02 % ,&-H=, % spoznajom da je u zatvor poslala /# 27 / joĹĄ uvijek na slobodi, Tessa se

Jesper Juul: Kako biti voÄ&#x2018;a vuÄ?jeg Ä?opora?

br. 1178

poklanja knjigu Ime i prezime:  Mjesto i poĹĄtanski broj: Broj telefona:

Znanje i MeÄ&#x2018;imurske novine poklanjaju knjigu jednom Ä?itatelju. Ispunite nagradni kupon i poĹĄaljite na adresu: MeÄ&#x2018;imurske novine, Kralja Tomislava 2, 40000 Ä&#x152;akovec ili na mail : oglasnik@mnovine.hr ili donesite osobno u redakciju NAJKASNIJE UTORAK DO 15 SATI

:7%/ /&/,% +/.--,&% 0 9%

 ,-7+# , je u strahu za svoj zdravi razum /./.0,/# ,%,:/

Dobitnica iz broja 1176. je Lidija JurÄ?ec iz Ä&#x152;ehovca (Laura Kinsale: Srce u sjeni). Nagradnu knjigu molimo podiÄ&#x2021;i u redakciji MeÄ&#x2018;imurskih novina u roku od deset dana od dana objave imena dobitnika.

NAGRADNA KNJIGA Julia Heaberlin: Crnooke Suzane

kupon br. 1178

BELETRISTIKA

PUBLICISTIKA

Lari Mari: @  & Karl-Markus GauĂ&#x;: J% C + Cora Carmack: >  

Jesper Juul: D + < &% 

%! ; Marijan JoĹĄt: RMJ ,$/&

+ $ , $/& Brian Jay Jones: George Q& B ) 6

Znanje poklanja knjigu Ime i prezime:  Mjesto i poĹĄtanski broj: Broj telefona:

Znanje i MeÄ&#x2018;imurske novine poklanjaju knjigu jednom Ä?itatelju. Ispunite nagradni kupon i poĹĄaljite na adresu: MeÄ&#x2018;imurske novine, Kralja Tomislava 2, 40000 Ä&#x152;akovec ili na mail : oglasnik@mnovine.hr ili donesite osobno u redakciju NAJKASNIJE UTORAK DO 15 SATI


13. travnja 2018.

media

 

 

  

         

     

   

11

uz knjigu, ďŹ lm, glazbu, kazaliĹĄte CENTAR ZA KULTURU Ä&#x152;AKOVEC

MINI INTERVJU KRISTINA Ĺ TEBIH autorica teksta predstave o kulturii pijenja vina u MeÄ&#x2018;imurju

petak, 13. 4. - Nama kazaliĹĄnim amaterima cilj je zapravo ĹĄto viĹĄe igrati predstave  % Ĺ tebih

â&#x20AC;&#x153;Bog te nema radâ&#x20AC;? kulko se bo vina spilo? PiĹĄe: Roberta RadoviÄ&#x2021;

J : !    4 : !$ & *

&& $ $  $

 M <& & &&! ! '+ & +& ! M <&  * 6 K &$

 

D X +

 !  

DSMB& $&!   

 # "H 9 

! & & !  : $ * & *S*S $ Z

& ! & N  # 

& 4 * && D & ! &

"@  9 !  !&+ !  ! &  &

&+&  & *& && 

!% & c ( >?1 @H     1+ Â&#x2021; R  <& %

& <& #  

 : &$ & &

 % + *S*7 S:    &

   

! ! ! &%& < 

Â&#x2021; H D*B X 

 DSMB& &  ! &

J  !  &

  &: && ! 

 & M <& & & $ $% Y  ! &

$+&  

 ! 

 R   & 

M <& !% &  && ! : +& $ : 

! $   #& 

   & ! ) Q M  6 !

D 6 % &  

& ' ! %& 

% &    

 !& $+  <

  6  +& 

& ! $ #  ! + :  

 & )  &&

) &: % &: &$  &

 S @ +: ( M: (B R 5 : M Y6: M 

@: * # : ( D & 

@ : S C: M @: # Pomogla i vinarka Jasna  @: * D : 5 '

Lovrec * @&% !!& 6&

,  #- !  ,  *%Q  / # . ) ,  #    )* / + 0+ &$ & #   

 !  # K &  + #&+

 + ! :  ! K   * ! & &  $ $ % &

 &: ! & % !  $

 % !   !  C! :  & +& 

 & && &  & 

!  * *   

 & & ! : 6&

!!& * #   & > & !   J 7   *%QXYZ[) 3  + B "H 9  ! 

   & ! & N  # : $  

& *& && ! $ $ +&

' : !  <  

 !&+  : !  $+

 %

& ^H " 

& N &

Ĺ&#x201D;Ĺ&#x201D;

18:00 KINO ZA MLADE USTAV REPUBLIKE HRVATSKE

  A

20:00 120 OTKUCAJA U MINUTI 

subota, 14. 4. 16:00 UKRADENA PRINCEZA  + A

 $ 

 $

18:00 RAMPAGE: TOTALNI KAOS 3D : & : K$

Â&#x2021; '&%   + $

% Z   

 + !6 & $+ : % &%&&  M

 

$

 

#&   ' 

 &6 %& 

& $+ & : & & 6:

& (& +

 > %& & $ ' : N  M <& : DE* > M (

!& DE*B  d 

$

   !  !6&   

 H + %&  DE*B   &6 && &:

 $ E! $ &&  + & ! M <&   

 !  6

 & D  & & & 

! K $ > H  D   & M @&% 

 S *  ! &

!& ! & ! ! & ! & $ ! E<&&

! K  + + $ :

 &! !  :

 !  D$ 

!&+

& $6 % & 

VODE VAS U KINO! Ĺ&#x201D;Ĺ&#x201D;

20:00 GASTON: Ĺ EPRTLJA NAD Ĺ EPRTLJAMA 

nedjelja, 15. 4. 16:00 KazaliĹĄna tribina za djecu i mlade Cukorek KD Pinklec Ä&#x152;akovec DO VIÄ?ENJA & !  

! % !& ! %& ! & ! 

18:00 RAMPAGE: TOTALNI KAOS 2D : & : K$

20:00 GASTON: Ĺ EPRTLJA NAD Ĺ EPRTLJAMA 

ponedjeljak, 16. 4. 18:00 UKRADENA PRINCEZA  + A

 $ 

 $

20:00 GASTON: Ĺ EPRTLJA NAD Ĺ EPRTLJAMA 

utorak, 17. 4. 18:00 RAMPAGE: TOTALNI KAOS 3D : & : K$

CINESTAR VARAŽDIN

20:00 Ĺ PANJOLSKI FILMSKI KANON KRVNIK

CENTAR ZA KULTURU Ä&#x152;AKOVEC DIJELIM0 2 X 2 ULAZNICE za ďŹ lm â&#x20AC;&#x153;Moj prijatelj Peteâ&#x20AC;? (projekcija u VaraĹždinu, ulaznice iskoristive do iduÄ&#x2021;e srijede)

7 &: : c

srijeda, 18. 4. DIJELIMO 2 X 2 ULAZNICE za ďŹ lm â&#x20AC;&#x153;RAMPAGE: TOTALNI KAOSâ&#x20AC;?

10:00 FILM ZA VRTIÄ&#x2020;E I OSNOVNE Ĺ KOLE NA PUTU DO Ĺ KOLE &  A

Ulaznice za film â&#x20AC;&#x153;Moj prijatelj Peteâ&#x20AC;? dobili su: Y 7 ? ? $

KAKO DO ULAZNICA?

Ulaznice za film â&#x20AC;&#x153;RAMPAGE: TOTALNI KAOSâ&#x20AC;? dobili su: :   Martina Potkonjak >  ! 6 &

 A  ! &

  K +  >  + !  

 %   ! $

+ +  + + !

&$ 

' & ! +  + "M <& 

9  $  &+ 

"M 9 ! 6  > T

Ä?etvrtak, 19. 4. 20:00 Tribina Ä&#x152;Ä&#x152; Teatar EXIT DON JUAN U SOHOU

PRELOG, Dom kulture H0/ ,%,//+7/= ,#/ / 0+7 ,/,0/ /%%/7&+ %,/ 0/ &=/.%&, , 7- . #7/#/'/&,7 =/% +/

13. - 15. travnja * &&

Festival kazaliĹĄnih amatera 2018.


party zona

KAMO SUTRA Subotnji izlazak: ZalomiĹĄ na narodnjacima ili igraĹĄ druĹĄtvene igre pod dekicom?

I

ako je sredina tjedna, po%& ! $ 

C  

 ! !  &%

$ & 

 

 & D  : !&6   % 

 ! : ! ! 

  %  

!  $ !

 6 "$9 >&  & +6  %

$$ 6 $ & :  : %  !

   > 

+ $ :  %  &K& & "! 9 6

 !% : ! %

$ !  &% # /    

% &+&  & 

 $+ ! HN: A  :

 & !! %&

  &  !&

 !     % J  !   ! 

$   ':

+ :   ! 

!  ' 6 

! "+9 4 :

!   $

 $ H % &   +

 ! : ! &

 &  + 

)  &  

&6 ! : 

 & 

 & %

 &&:  + ! 

 $ #& 

K

PiĹĄe: Dora Vadlja  L )   

$+  + 

 % M6 

$+ %  &6 & & +

  : !  

&

&  + : 

+ #  : 

 6  $:  + !& + '

6  ! !% 

 J $ 

   +&  :  ! 

 $ $:   

+  Â&#x201E;Â&#x201E;+B #

 

+ & ! 

! &&  ! &+ 6 

$; *  $

! : & + 

 &&: % & &

 !& + &

&    & Y$

KRALJ(ICE) IZLASKA

9,%#/./A/M+/&1/;4%&,#,/.% # 2 %:+&--+07/ ;%#B/

ROCKERSKA SCENA Atomsko skloniĹĄte nakon Ä?etvrt stoljeÄ&#x2021;a ponovno u MeÄ&#x2018;imurju!

NajmlaÄ&#x2018;i fan Nikola Srpak fotkao se s omiljenim bendom )  !$

 

 &!  

S ! 

 %  

& # & ' = 

! &  & M <&  & $ &

\KK + d & & # &

] Q !  & M <& : %  

#   :

 !&+  : %

 < ]  K 

 &! @ & Q X 

! !&+ ! 

 ! !& ! 

!$  & 

% + S :  < M <&

 !  ' > !  & % % 

$  &!  +  + 

&

$ K& & !

&! $  6

,H Y !&/

A:/;/Œ§0./ /§§, 70;%/0/

?0/ /%# / =/,  ,/&%&+0%#4%&,#,/.%

Osebujna hostesa i frizerka Mona JuriÄ?an za izlazakn je odabrala zanimljivu i pomalo retro modnu kombinaciju. Kratki traper treger kombinezon uskladila je s bijelom majicom, a rep je vezala slatkom ĹĄarenom maĹĄnicom. TeĹĄko je ne zamijetiti tetovaĹžu iznad gleĹžnja, kao i crni choker oko vrata. (dv, zv)


sport@mnovine.hr

RUKOMET

TENIS

IZBOR #% ) # 

TENNIS EUROPE

'% '$w Â&#x20AC; najbolji u 2017. godini

Y  osvojila Novi Sad

U organizaciji Rukomet $ M <& : 

% % R +$ M Y&6: 6 

 : ! $+ +

 <& 

& 

 & '+ & 

 $+  <& !  : &

 ! !&

$& <& 

! '+ <& 

& & !  !  7 \ $

LYDB C :  6 

 % % % & !  & ! $ 5 

B '  ! 

 ! $ :  

 &   & 

&6 &  ! 

$&:   $& ! $ : / /GN+#.//&+&  B $ 7 /0 &1/& ,/",+%,/"/ # $+ & ! 

$( )'@  - = 2=  + <& 

& + H+ H- 5@, ( )'  =

% $ MYDB Z H+ 5@

97/, /+/0&7/&/+,+-/& &%./&/ &%./ & 

& % % %

& &+

B C  

 + ! $ '  $ 

 + $ 

  

+ : & % 

&+&   $

& & ( & 

w w: ! $+ ! ! '  % % E! + Y&-

/, /  #  4%/? =/:00+0A,,7=+/7/#7/2%+# &,%&&1 7& % / .24%/+  $ M <&  // A &1 7& Y d  7 D- % / /07/,G + %  & ! $ 7=& A&M7 2! !  - &,% +/+,/%/ %  % & ! - % / 2,/+&,% S @ ,LYD C /:

H 5$ ,LYD # /:

STOLNI TENIS N 5 ,MYD Z /:

Q D$ ,YD # / 

# Q6 ,YD '  / % 3

-$ L R:  &

 6 !& &

 !& !  : !  + <& 

  & = >!  & 

 % &$ + 

&  &  V7/#+,72 ! & 6&!

M <& 6&! M JG M +/#0/# / & # : !  Y&- , /# / J7.0+.%7  $ M <& ,0/JG M +/# 7/"M H!% : ! - 7.,,., /0# /  C ! 

7J4M*'7,-/0U#U& &  $ M <& 0/ 7/+%"7/" %&/6&! M D: /+I,/+'- %& & & &%  &/

/# /$%/&+% ! $ + H &,,% 0  '-2 ! H!%  - 7/#,/"20/# & : & &  '%V&2%:+0/ // <& & :  ,,% /O+//P<*     H %&/ /0/#0 0 +7/-J7. 2/- 6  % +$ 

U#+ /, &#/-#/-    ! 

727/ +7 0J7. &+ Y $& !6&

%:/#/ +/,# &+ & & && /# /  '-2,  & &&: ! 7&1 /

#,% :#  & A&: $! ,,% '/ w:+/:2 . & %

7,%7/+'-(V& L&! M # - +-N/w:+/:H,%/&   M <& 6&!- /#&, 0./+7&  ! & #.:/+ 2'/&/:/ ,> J+/ 7V&2*N+/7/ < * /'% V& V,/& /& 7%/& &,%& /# / J7.0./, , +%,0, /# M +/#2 ,0/&+& ,,% 2 7//,+7

Hodošan se porazom od Mladosti oprostio od društva najboljih

< # = -$

< # = J 

Dobar otpor X # Podravki

 &+% % &.I*

*+// 7C#% %&/ /) J?Q ,0 %%& ),/ +% ,& % +%/ #U/,# U/&/, *+// +&+ & +,-#:)+#72 ,% ,%& ,+/ <+2,0,+,%+7/70/ +/% A,+=/ 7 7 / <" , ,& +#7277U/,/ 6/:+,-#.,%&7

U# 9 7/ %+, 7 %&/

 /0,+/#2 /&7 0+/#./ ,H &% +0%7 ,

/&# 7/#-/ # /2 =,%2+ %,%/,-/ .%% .#,,%%0# /,,%/,/,-%O% 1P/,/+7 ) ) C: + %& %72 +//&+/+&0 %&/

2 //+&/ 7/& A/&20/7//, ,,%77// /9/J&2 , 07 Â&#x153;+7 =/O/' J - 7#, / 70/# &7/ 

7,% +& 7/ ,+2/,/# / ,/0#77: :/7/-.7 +7 27 0 %%) 0 +%+ +&/%/, 7 #+ 9 ,+/?#/:/0C/6/ /, 7 //7 %&/ // /0 #% <, %//#  /-&2270/ +&H% &+,/".&+/-, //+7% 7&70,+7,-7 7# < 7 #/ 7/ , ,%  %7 2,

//7/, 7+ .%/7,0 %%,/7/

?7&+1/4#/ M %/ 4 ,%/  2 M 9-:M/Â&#x201A; )29 M /7 M/  )2

 %D/ 4 ,%/ Q  ,% 2 + B I M% /0'7/ Â&#x201A; HB&, ,% +-? & M/&V#, 4%/ /7 //,/, 0 %%& ,=

7 &.%% .#,,% /,  /# /+ / 7/.7 M %7/0 /+&7+/&/ /,,%/ 7=//+07%/0/ /+.%7, 9 #/.+7,%/ # / ,+. 7/ 2,7 < /

 )/07=%%,/0#70,+M7 7+//=//, ,< / /,& 7H<

/ +7,%:& &=+,-7B/- 7 + ,7/9 7&:/4,%7#7/2 =/,% /#/0 / %/ &;70

TABLICA 1.

9,

18 18 0

72:6

2.

4Â&#x2026; ,-

18 15 3

66:25 33 6

36 6

3.

C=7/

18 15 3

62:29 33 5

4.

TIS

18 10 8

48:42 28 4

5.18 10 8 45:48 28 4

6.

'7,% %/ 18 9

9

7.

J4M*'7,% 18 7

11 41:51 25 4

8.

5

18 4

14 34:58 22 3

9.

J7.

18 2

16 19:69 20 2

18 0

18 10:72 18 2

10. C,

47:44 27 4

A 7/0/ 0 %%2/77 / 7 :,- /+*7/+ 07,%  '%/ / / , % +/+/2 %//"#7/7/ ./& /+0/-/"&/ /0,% + /7 :,0/ JQ ?GUHQ4< J7. Â&#x2C6; J4M* '7,% V&Â&#x2C6;&/: ( 2 )2 (2<* Â&#x2C6;N ( 2 ) 2 (2'-Â&#x2C6;w:+/: ( 2 2 (2'-(V&Â&#x2C6; N(w:+/: ( )2 2 2 (2V&Â&#x2C6;N ( 2 2 (2, 7 '7C/7/:2 '/"2C=7/Â&#x2C6;5 2 Â&#x2C6;4Â&#x2026; ,- 2<MÂ&#x2C6;'7,% %/ 2C,Â&#x2C6;9, 7#
13. travnja 2018.

NOGOMET $ .$ 3. 4 %.!+ ( 0)  (7 1 (@ < #$ 

Sabol u posljednjoj minuti donio veliku pobjedu u Slavonskom Brodu ' !& & > @ M <murje je otiĹĄlo oslabljeno bez Mu  @ :   &

vrijednom pobjedom 2:1 stiglo do vrlo vrijedna tri boda.

+ *),

  7 ( E $!% &

ĹĄutnje za nesretno stradalog Brunu @+: % M  # 

jepim brojem od oko 800 gledatelja naĹĄi su bolji u prvom poluvremenu. Izglednu priliku nakon prodora M &  # !&

   : <& & 

& !+  %:

 M : +  

 !& &  * ! 

 M <&   

! : & X : Y 6 

#"  $.3. $

% 2

-$

Katarina Zrinska uĹĄla u polufinale %#/7&/, $ #&%./ +,% JAQ0 =2*%/U/,//# + SA**%/U/,/7/# 0,% %&/

 %%;/ J%,# #&%# + #,% 7 SA* 6/ /0 R 1 H%&/  7/# /#/.% N-/06/ A#&%./ *%/U/,/$ &/#& ,/"77,%&/ $ %/+7&7 +.,  + BJ%,##&%# +0= H,&&/ -7&:/# / *5- /07/,7/ 7 2 #,% :%/I,/+/M&7=// +%+0/0 '1 -&2 0 ,+/#./ : 

/# A/+ / )&/ $ - / N/ /+0 %%2 &/ -/,%/# / 0/0 7,%*%/M0 %%&7 ) 70/,7& 9 #+ /&%/& /#&.7=0 %%+0/-/&2

Â&#x201A; &/ -&1#,% :/#$ / 9/5 +/, 0 %% .% // /0 $ %% %&/  , /# ,,% I,/+M&7=/2<* .%#2 C,5=/2& 2 / N/ /2 & R 7 ) / A24C ./:7'- R 29/5 2Q *& 7Â&#x201A;)Q Q /:2Q U7$ 2M*/: A*,/ V/7&,% ,% JAQ=2 .+7,%/, 7&://H$ = %&/ / /0,%

/#/ 6/ 7  7 ,- #7 *%/ U/,/2,/# ,7//%/ 2

, % 77&:/A%/ /0'%/:2 %&/ ,/# ,%7/ V&7/ A&M ?&7

H% $&  

E 4 & Z% & &

svoju bolju igru. Na dobro dodava 5 &  &%&

X : !< &: ! + #K   ! 

metara glavom zabija za 0:1. Kada je & & $+ & #% 

&%  % ) %: %

se da je utakmica zavrĹĄena u korist gostiju. E & &  

X! &  % 

mijenja se odnos snaga. Marsoni + % + !

je nego prvo poluvrijeme i ugro6 R ! 

 (! & & S

je mogao rijeĹĄiti pitanje pobjednika kada mu na pas MarcijuĹĄa & + % M 

= &  X 

$ +$ !< ( 

19 12 2 5 31 â&#x20AC;&#x201C; 11 38 1. OSIJEK II u 82. minuti na jednu dubinsku 2. BEDEM 20 11 3 6 37 â&#x20AC;&#x201C; 24 36 !& #%  & $ 

3. BSK 20 10 6 4 30 â&#x20AC;&#x201C; 20 36 ! & & ) %  

4. $ ! 20 11 3 6 31 â&#x20AC;&#x201C; 22 36 + &% ' ? $  5. %^ %'& 20 10 4 6 39 â&#x20AC;&#x201C; 25 34  ! M: ! 

6. $ 20 9 6 5 30 â&#x20AC;&#x201C; 18 33   6  

7. %# 19 9 4 6 31 â&#x20AC;&#x201C; 20 31 + E 6 & !&

8. #. & 20 7 8 5 28 â&#x20AC;&#x201C; 23 29 20 7 5 8 23 â&#x20AC;&#x201C; 21 26 9. %."# Â&#x20AC;Â !  $ Z 

10. &. 20 8 2 10 22 â&#x20AC;&#x201C; 29 26 to koriste u posljednjoj minuti. Na 11. . 20 6 7 7 17 â&#x20AC;&#x201C; 23 25 lijevoj strani loptu je dobio Male12. ' 7yy7 20 4 8 8 19 â&#x20AC;&#x201C; 28 20 : & & $ &

13. . -M 20 6 2 12 19 â&#x20AC;&#x201C; 42 20 %:  &! & 14. #. & 19 5 3 11 22 â&#x20AC;&#x201C; 36 18 estercu Sabola koji prizemnim 15. ^9! 20 4 5 11 16 â&#x20AC;&#x201C; 30 17 &  !< &! 

16. # 19 3 4 12 10 â&#x20AC;&#x201C; 33 13 & M $ !+ & ? N *  & !    & M <& pokuĹĄavaju iz prekida i kornera ja koji su ovom pobjedom prestigli  : M <& !&- direktnog konkurenta Marsoniju i ĹĄava iz kontre. JoĹĄ jednu priliku u  ! +6 &  

TABLICA

! 71

*)@ ! = >  &  % M

D &  &  &

kada ponovo gostuju ovog puta u Bijelom Brdu protiv BSK-a. Ako neokrznuti ! <& & &&:   ! +6 &  & * && 5'Q - Iako smo drugo poluvrijeme igrali neĹĄto slabije u odnosu na pr:   $ !bjedom i velika tri boda koja nas joĹĄ ! +6&  & # 

M + 

+  &%ti i tako osokoljeni odlazimo na joĹĄ jedno teĹĄko gostovanje. Iako igramo + $  #% : $ < 

@ : 5 M&  ! 

BSK - a idemo na pobjedu - kazao je  M <& M D Utakmica u Bijelom Brdu igra se u nedjelju 15. travnja u 16.30. >   &  & % 

 & : !& & !&A&

&! '  $ M <& 

gdje im je protivnik jedna od ponaj+

! 5'Q B M D 

( &  & : ! 

 ! & G  & # &

 !% & = E$  

& Z& c + ,/

 !2 $.  3

 JK(>L"$K &  

# /

 #_` # 8 "  8%  2I # H JAQ%/#,% :+$ 72,-&7/01+/7&:/ +09/&/%:&&,% 0$ &//'1/& H&1 &  ,/7 , /#%/0,% %&/ +,/ #57+7&7 9/&7.%:&,%A7/.: 7U# 0,&7/,7, +-" , %& <# /&7#%9 /.$ 7/ , / +%/,%$ / -/0/=//%/+7 /7&/ -, ,7/0M //, ///+7)#7% /,+-/, /", ¤E&2J ,%/ */7//, '1/& 

%/$ 72#,-&/# ,%% , /#/ , % %/# /M7+,7/ '1 -&2M7/&+// 7, 7/0,%+&,+,7# &,% ,/7/, + /#/, && 7/I=%/&/ ,&%/, + %&/ 7#1 0Â&#x201A;%

9 : ;/% 0 , ,+ &, 0/=/ +7 %+/7/ 6

7&: /%/

 /,7/07 " , A7/.:& H +& + & +/#0.0#H 7 #&7/ 7/0=70//%% #,- /7 7&/ %+,-= %/7,-=# ,/#07&: +,-=5 "/ &/ -0 A.%%=777.A$ 7/.:0+/ +-& 7 7#,%/0A#'; ?+ %&/ /+/, ,% )#7%/2//, //0$ 7//#&2/+, +,// +7 7&:/+ /7/0. 7,%&#,- #&/0&/ %$ /+,-=M H7 #&+ & A7/.:07#/27: Â&#x201A;&/ -+%$/# '1/$ & 9+%+ #+%/%/ 77&:/70 Â&#x201A;&/ -7$

?0 %- A7/.:$A/';) 2 '7,%*&%$U# 2 7/$? 7 2'1/& $M7 2I=%$57 29/&$A7 2 /%/ $ % / .:/$M# ?0 %-0,%/" %&/ 57$9/& ) 2U#$A7/.: / /%/ $'7,%$ *&%) 

%M ./C/0/#2/00#

7 5/:+#10) A7/.: , 0,% %&/ / * 9& +7&&#++-+&,%2 /, ,//,&7/,,/& 7&+-, , %& 9/&7&:/&+0& 9$ &./

7A7 % %++ ,- %: +0/ / '1/& 

2&# +--+777 0,% %&/$

/+-57A/, ,+/2&//$ &, /0# //) 757/. &+7&7.%:&,% #/7 /  .:/& #72 0'1/& 2#77&:/2 7,7/++%#7/

$ "

 +43 .

 # +?I   # ? ! H) #7%:&/7/$ 27%#7&1/& ,/" % //0#7 "-0%/;& 7  /01,,#7/9/&/09$ &./ H+%&7/ /# ,/& ,,% #+.,//%.,&= /-+7# //0$ ,,#7/,0M7, 0/=//7

0,%++0/////01 7/0 .%/.7 ,#+0 M$ %&'- U/&///0,,/# :/- ' ,&M7/.: #7? 77 0$ " %/'1/& 9&:/./&+$ -/+ .%0#%2.%0#072 %7, #,-/09 $ %- &/ ;/-2+:./, +=/

I.7, ,%+ 1 / += 2 &=70/&/////0,// & 2#77/ 57 #.: +$ && 7/#'7,%*&% / / /& %/ 0,%++72/# &7 +7 /#&%27,%, B,// 7&:///,/# :#7%/ =/- A7/.:/# +&/;&/ 70/ #7#,% A7 /,%,%/&/#&7,72 %.:7727,%%:/&/,$ / /%/: M#./&+%/&,%$ %&7, ,/% / 7,/0+$ ,%4 7&-/7 : +7%1 #=/I=%2. /&,+/.

A7/7/0 /#, M

 #7+,7M77  /%/

4 ,7 7/%# %2++ ,-%: ;&7 #& U#/ 0,% %&/ / 0 A7/.: = 7 / 0 +,% 7&:/7/+//0Q 7#  7+ %0/=/+7 /+& ,7//%/ .:/, /01+%#7/$ 2+=,%/+7/&/&2$  770+7 A/'; / , %2  %$9/&2 U#$ 7/2? 7$'1/& 2 M7$ /%/ @72 M#$I$ =%2 A7 $A7/.:2A/'$ ;$ .:/257$'7,%$*&%&7

TABLICA 19 12

5

2

53 â&#x20AC;&#x201C; 18 41

2. ". -M

18 12

4

2

39 â&#x20AC;&#x201C; 22 40

3. %^ %'!

19 10

4

5

50 â&#x20AC;&#x201C; 25 34

4. DINAMO (D)

18 10

4

4

29 â&#x20AC;&#x201C; 18 34

5. BEDNJA

18 10

3

5

42 â&#x20AC;&#x201C; 21 33

6. MLADOST KOMET 17 10

1

6

37 â&#x20AC;&#x201C; 27 31

7. $" 

18

9

3

6

30 â&#x20AC;&#x201C; 21 30

8. '"

18

7

5

6

24 â&#x20AC;&#x201C; 22 26

9. $'-M 

19

7

3

9

33 â&#x20AC;&#x201C; 43 24

10. %Â&#x152;

19

5

6

8

25 â&#x20AC;&#x201C; 35 21

11. NEDELJANEC

19

5

5

9

28 â&#x20AC;&#x201C; 37 20

12. #. Â&#x20AC;Â

19

4

6

9

26 â&#x20AC;&#x201C; 36 18

13. &. 

18

5

3

10

16 â&#x20AC;&#x201C; 41 18

14. $. ! Â&#x20AC; Â

18

4

2

12

30 â&#x20AC;&#x201C; 60 14

15. ZELENGAJ

18

3

3

12

31 â&#x20AC;&#x201C; 52 12

16. SLOBODA (S)

17

2

5

10

12 â&#x20AC;&#x201C; 27 11

1.

POLET (SMnM)

/7 M# *7 , Â&#x201A;&/ - .:/7/ // ,7 %&/ /.9#&% 0/&///0,%+0/, /# / M# / ,  + /" 77,% +% &/ %/07 // <++7,& &/ -#&?%  7/,%  .:/& 7/ +7& 7/ +%/ ? 7  ,&/" / ,& & % ?7/ ' 6,-/0' ,#M7/.:0+%/ ,%77/"/# + =//, ,/7 +$ - 2/0#B,,-7/,%  Q 7# A/+##M//.% /0,7# 7 2/# /? 7, , %#/2,%///+////07  ++ &/ -9, #,- %#+?/,/:/,/,-/,%$ +,%% +// 2 %&/ /% -. 7 #&,& 9 %&/ 7&:/,7#C=B$ ,,%#,- 0 ) +7 =/, ,-#/ 7/ %&/ 7&,/&# /7.,%7 A+/, 7&:&% 7 %&/ /%.&& &7./ 77+-U#M 7 I +7// ,&= -"%2# 7 +,-#7&:/+%9 5% Â&#x201A;&/ -/00# 7 H 0,% %&/ / ,/7 #,%/, 

6

/+/7// /%/

 )C: ))&/ -#/&?7//:25% //./:7//, <, 07/" 77,%&/ %/#/0/, # %. ,+/, , -7$ ,%V/&%: 0,%++7 / .70,% %&/ /+- ? 7 +/. +7 27:/:7& 7:/&7&/+&&7
13. travnja 2018. NOGOMET Y/< < - $ CENTROMETAL - OMLADINAC (NSR) 0:3 (0:2) '4N<AGNM

/ <#*/=/:25 %*/=/:25/, I9#% A/+ M%/ / 9#/:$&2 )I / )2 9 NGA?V'G4Q %/:2I ./:2Q#=29&$ 2' 2I0/2U%/2C/ -:2<,&$ ,/2M%"/2A2% * ,5%/Â&#x17E; V'Q49<A4N */=/:26/ 2?/ "2'/ 2 +2Q,2929#/:2C #/ 2I / 2 Q &2% 9=A S -%/ I0/2U/:N%&%@Q,2 '/ V&7/ 

SPARTAK - SOKOL 1:0 (1:0) '4Q4MH5V<N4M

/ 6S# 29w +/$ 2<C"9#% M%+*/=/: M%/ I  M 4?4* 6#/ /:2Q /:2*/=/:2*+.2w$ #/:2S//:2J%2J/:22I ,2I  2 % I,/+6/: MV*VQ * 2'/25.2*72J%2w$ ;/:25/,%/:25=/:2I&./:2*+2'/ /:2 % 9=w

S -%/ J/:2I ,2I  M+%@*72 w;/:2'/ /:M

PODTUREN - POLET 2:0 (1:0) V9H?GAM

/ '/9 & /:29=M $ 2</ 9#% UA/: M%/ / 6 /:)2) 4%/:Â&#x201A; V9H?GA *2S# 2V 26 /:25$ /:2 %2J%247. 297/:24%/:2 5=/:2% C ,J//: VQG C/ 2S 25.2+25.2 $ , 2'=2 ;/2C#2*/.%;/:2J 2 % '7?.% S -%/ 5/: 7% 

TRNAVA - GALEB 5:1 (3:0) 6V?<4AM

/ %/*/:25 %*/=/:2&/, /9#% C7M M%/ / ) '/ )2)2 '/ 2 '#7/:2 6 7/ $&2 /# Â&#x201A; ?A4C4 ?//:2',/:26 7/2*/:2J/:2J$

#2'/ 2' ./:2'/ 2'#7/:2<# 2 % %'7 64QG5*.2w%B:25%2 / 2J%2M 2 S& 2'/" /2'0/:2'29&//:2% 9&/ /#

SLOGA (Ĺ ) - DINAMO (P) 4:1 (2:0) w?<6VC4M

/ 9&/47/:25/,I29# - A9#% 9/I&/: M%/ / w.%/:2) & 2) 5,Â&#x201A;2 &2Â&#x201A; MQV64 A2*,/2&2I2I&/:2/=2I$ # 2w/2w.%/:2M 2w+/ 2% *./&/w/ 9<A4'V ?/25 2I 2I/:2w72 A126/2w%2*/=/:2G7/25,2% I,/+ w#/: S -%/ w72I 9/&

< 

3

 #  " %  # 7?=# 8% Trica Omladinca iz Novog Sela Rok u Macincu za iskorak na vrh tablice. U 10. minuti opravdano je do&< $ & $ &&&

% >& $ + 

Y * N J

povisuje Mihael Jurinec u 20. minu #+ & & ! <& (

* & G & D + %

! ^!6& " * ! 6 & X #% !<& & & nuti preko Karla Bakse. PromaĹĄaj & > 6 $

* X & c & >

pet minuta kasnije, Miljenko Bistro  ! & $ 

nekoliko metara. Za drugi zgoditak X % $&6 *nik Toma u pretposljednjoj minuti prvog dijela utakmice. Krunoslav R & 4 & !< & $ + & $ &&&

% (!: #% $ 

zgoditka u 57. minuti, strijelac Baksa. Svoj drugi zgoditak na susretu H !6 $ >& & &

Hat-trickom u 87. minuti Toma po <& !+ & D  + ! & : 

& ! &

 % MLADOST (SM) - GRANIÄ&#x152;AR 1:1 (1:0)

JEDINSTVO (GM) - BSK 5:4 (3:1)

MCG4'4?<I4M

/ A/w2G7/U 2? 7;/=&$ ./9#% 9* M%/ / A1)2 *, 'Q49VM 9 2'/ 2/. 2C/2Q 2*2 /=&./29/:2H/2*,2472% M%+*/: 6?4A<4? 9 2'/ 2/. 2C<2Q 2*$ 2/=&./29/:2H/2*,2472% M%+ */: S -%/ 6.+/:'7,%@'/ 2/=&./2* 6/ N/ 72+7,%/ 6/ 

6V?AI<'<J4QIGCGNM

/ 9/5 2UA2/ =9#% M%+ M%/ / Q7/:2 )2) 5)2 J% 2 Q7/:2 ) $&2 )Q7/:Â&#x201A;2 w$ +/:Â&#x201A;2 w IG9<AMCV '/"/:2A2 %2J%2-25 2 -2Q7/:2J%2A252% C7/&/J 7/ 5M* 4+,%,/2J7/:2'/" 2w+/:2*0/:2 N,2'//:2 2w 2J 2J%2% 9/ '/ S -%/ -2J%26 I7/,%@w+/:2 w 5M*

N<?*VCQI4AM

/ 9&/*/:2C ,2<S# 9#% 9# -C M%/ / '- )2) *& Â&#x201A; A4 ?<IG9 572C#2I 2J%2*25=2 '- 2I#/:2*& 2C#2S/72% ?%*%

JV9Vw4A '/ 22 / 2' ./:2 2'$ 2 /%2 ,2I./:2* 2M%"/2% A/ S -%/ C#2*26/2J%2*& 2I#/: A+/7@M%"/2 /%2I./:2wJ7.

NAPRIJED - HODOĹ AN 2:0 (2:0)

TABLICA 1. OMLADINAC (NSR) 19 10

3

6

2. JEDINSTVO (GM)

19 10

3

6

38 â&#x20AC;&#x201C; 35 33

3. MLADOST (SM)

19

5

5

41 â&#x20AC;&#x201C; 23 32

4. BSK

19 10

2

7

38 â&#x20AC;&#x201C; 36 32

5.  Â&#x20AC;Â

19

9

4

6

45 â&#x20AC;&#x201C; 29 31

6. TRNAVA

19

8

4

7

37 â&#x20AC;&#x201C; 40 28

7. DINAMO (P)

19

7

4

8

43 â&#x20AC;&#x201C; 29 25

8. CENTROMETAL

19

6

7

6

19 â&#x20AC;&#x201C; 23 25

9. HODOĹ AN

19

6

6

7

30 â&#x20AC;&#x201C; 35 24

10. POLET (P)

19

7

3

9

26 â&#x20AC;&#x201C; 31 24

11. PODTUREN

19

6

5

8

34 â&#x20AC;&#x201C; 31 23

12. NAPRIJED

19

6

5

8

28 â&#x20AC;&#x201C; 44 23

13. GALEB

19

5

7

7

37 â&#x20AC;&#x201C; 48 22

14. SPARTAK

18

5

6

7

19 â&#x20AC;&#x201C; 29 21

15. SLOGA (Ĺ )

18

5

5

8

27 â&#x20AC;&#x201C; 27 20

16. SOKOL

19

4

7

8

25 â&#x20AC;&#x201C; 43 19

9

39 â&#x20AC;&#x201C; 23 33

LISTA STRIJELACA 0#7/%Â&#x2C6;C//&*,6/ *2'/"Q7/:I7/,%6' 0#7/%Â&#x2C6;A/' 9/& )0#7/%Â&#x2C6;<#*0/:5M*2 0#7/%Â&#x2C6;Q 9&//:62'-4%/: 7% 2 0#7/%Â&#x2C6;'/. B % 0#7/%Â&#x2C6;&/,w;/:M29/S& 62U M%"/J7.2'-C"2//+<# '7,%M'2* 5,9/& 0#7/%Â&#x2C6;'H/6/ *2'-'0/:62 I / 6 /: 7% 2M7/'#7/:

Â&#x152; ( @ /

9%, %&/ /0'M - ,//#/M+%/M20./+7&7&:/

^D" & +& & R 

M & M  Q ) & ! $ & 

& @>D $ %& & 4 &

! N  # > &&

 M @ !6 !  $  $ 

C ?   & G & + 'kola Horvat. U listu strijelaca za Mi % &!&  M  Q &

 & > & 

!  &< $ & 

$ &&& % >&  

metara bio je Paler. Svoj drugi zgo & & Q !6 & =

& R && 4? $ > X! & =4 &

# $ @>D &+6 @ X &

G & D  !menutih, a kod gostiju dvojica. Lokalni derbi bez pobjednika u > M   R %

iz Kotoribe. U prekrasnom ambijentu pred oko 400-tinjak gledatelja susret $  $& ? > -

w:/'..@Y. A4 ?<IG9Â&#x2C6;'-C#Â&#x201A;26*2S 6/))2//+J%)2'-*& ))2A/$ I#/: IG9<AMCV6'Â&#x2C6;?&-Â&#x201A;Â&#x201A;2A/J%))2 96  5M*Â&#x2C6;M&/w+/: 25w MV*VQÂ&#x2C6;5*7Â&#x201A;2&/,w;/:29 '/ /:)Â&#x201A; V'Q49<A4NAM?Â&#x2C6;QQ, 2 %'/ ) V9H?GAÂ&#x2C6;'/"/5/:) 9<A4'V Â&#x2C6;* ,w7)Â&#x201A;2//+I )Â&#x201A;Â&#x201A; JV9Vw4AÂ&#x2C6;UM%"/ 2?% /%Â&#x201A;2A/$ w 2M/&I./:))29A1 M 4?4*Â&#x2C6;9/,J/:Â&#x201A;2'/I ,) )29&// I  ) NGA?V'G4QÂ&#x2C6;?%I0/ 29/7U/:Â&#x201A; 6?4A<4?*Â&#x2C6; %'/  25/,/=&./)2 9/*) 'Q49VMM'Â&#x2C6;9&//6.+/: Â&#x201A;

% & ! $ * '<

& & @ R % & 

! N D & G & M&& D !% &% ! &+ * d&

zbog negodovanja na odluku suca ' X + D M 

! &:  R %  '!  + 5 N 

& & \ % $ 

! $ && $& L 

M  C & $ & 6

& !+ & M D  & =

minuti. U vrlo nervoznom susretu kod '! : %  ! & :

a kod HodoĹĄana petorica. Minimalna pobjeda Spartaka. J&%&& & & -

#. Â&#x20AC;Â STRAHONINEC POLET (P) BSK SPARTAK MLADOST (I) JADRAN BRATSTVO (SV) %^ %'& ;z

10 10 9 10 10 10 10 9 12

8 7 6 5 4 3 1 0 0

godio se u 5. minuti. Tada pobjed% $ $ !6

* )& % J $ ! & % !   $ D

+ % !  ! &

 % #& & + $% C )& R&+ & & $ & > +

oko pobjednika ovog susreta rijeĹĄio M S & = & D

Podturna jedan opomenuti, a kod #  + ! &

 % #  H  M 6& R +

%  ( M & 4 & >mo tri minute kasnije Mikec povisuje  H $ H   H M & 

& > M &!& 

&  & & C 

 & & ! &< 

kazneni udarac. Siguran s 11 metara bio je Leonard Gudlin. Poraz Oporov% &+6 M # & =

minuti. U vrlo korektnom susretu nije bilo potrebe za disciplinskim mjerama. (dj)

DISCIPLINSKI KUTAK 6?4A<4?*Â&#x2C6; %'/  29/*) A4 ?<IG9Â&#x2C6;S6/)) JV9Vw4AÂ&#x2C6;A/w IG9<AMCV6'Â&#x2C6;96  5M*Â&#x2C6;M&/w+/: 9<A4'V Â&#x2C6;//+I )Â&#x201A;Â&#x201A; NGA?V'G4QÂ&#x2C6;?%I0/ V'Q49<A4NAM?Â&#x2C6;QQ,  M 4?4*Â&#x2C6;'/I ,) )29&//I  ) MV*VQÂ&#x2C6;5*7Â&#x201A;29'/ /:)Â&#x201A;

A*6?4A<4?*%/=,+ 9 JAM$ &0& /0, 7 0#/, +7,%/ A*A4 ?<IG9N/=,+ /Â&#x201A;9 JAM$ &0& /0, 7 2 0#,#/0 / %&/ A*A4 ?<IG9Â&#x2C6;A* VQG //, C7/&/'%/ =,+ 9 JAM$0&,/"; / #&% 7)&, /0#+7, =$ , 9#% %&/ &/,w-:=,+ Â&#x201A;9 JAM$0&7#%$ ,7 =,%7) %&/ 

 .

* Â&#x2C6;'7,%*&%$2C/7 Â&#x2C6;6/ *$25 $ 7 :,% Â&#x2C6;)$)2J7.Â&#x2C6;5 ' )$)

TABLICA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

H, % /# 9/& Â&#x2C6;I7/,%6'2*/:22 '/" /2*/:2V&7/ AM?Â&#x2C6;'7,%M'2 */:2 U 2w +/29I&/:2J7.Â&#x2C6;M+%2< */=/:25*/=/:2<S# 2J7/ % Â&#x2C6;2 w2I2 ,22 7 5M*Â&#x2C6;N$ %&%2C1/29M 2/=&./2*+,/:26/ *Â&#x2C6;A+/72947/:2<J%29A2J02M Â&#x2C6; 7% 2&/ /:2'/"/:2'',/:25 /#26 Â&#x2C6;M#w2M 2 /247/:2<* H%&/ ,/# ,+ %& 

@* q m ) m m +q) + )(

/C< " $ +J 

M+%Â&#x2C6;'7,%<$2M#Â&#x2C6; % Â&#x201A;$25%,% MCÂ&#x2C6;M%"/ $)2I7Â&#x2C6;5M*$+;

:YYY?*wwyw@=*Y

A7/.:Â&#x2C6;w Â&#x201A;$2V&7/ 'Â&#x2C6;M$)2M7 MÂ&#x2C6;J7 5$ V&7/ AM?/ 7, //,7/

TABLICA 1 3 1 2 1 2 0 0 1

1 0 2 3 5 5 9 9 11

40 â&#x20AC;&#x201C; 22 34 â&#x20AC;&#x201C; 14 16 â&#x20AC;&#x201C; 16 29 â&#x20AC;&#x201C; 17 18 â&#x20AC;&#x201C; 26 17 â&#x20AC;&#x201C; 23 20 â&#x20AC;&#x201C; 34 7 â&#x20AC;&#x201C; 29 16 â&#x20AC;&#x201C; 49

25 24 19 17 13 11 3 0 1

H,/7:& ,,% , I7Â&#x2C6;M+%25M*Â&#x2C6;5%,%MC2M%"/ Â&#x2C6;M#2 % Â&#x2C6;'7,%< H%&/ ,/# +7,+ %& 2,-

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

'"'M# Â&#x20AC;$Â " TRNAVA BORAC PMP MLADOST KOMET

 Â&#x20AC;Â HODOĹ AN .& F~ .& F~

10 10 10 10 10 10 10 10 13

9 8 5 5 5 3 2 0 1

2 % +

TABLICA 1 1 1 1 0 1 1 0 0

0 1 4 4 5 6 7 10 12

54 â&#x20AC;&#x201C; 16 44 â&#x20AC;&#x201C; 15 32 â&#x20AC;&#x201C; 22 26 â&#x20AC;&#x201C; 24 35 â&#x20AC;&#x201C; 21 39 â&#x20AC;&#x201C; 35 20 â&#x20AC;&#x201C; 29 7 â&#x20AC;&#x201C; 95 13 â&#x20AC;&#x201C; 95

28 25 16 16 15 10 7 0

3

H,/7:& ,,% , J7.Â&#x2C6;* 25 ' Â&#x2C6;5 7 :,% 2Â&#x2C6;C/7$ 2'7,%*&%Â&#x2C6;6/ * H%&/ ,/# +7,+ %& 2,-

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

OMLADINAC (NSR) ". -M SOKOL HAJDUK (B) POBJEDA SLOBODA (S) Ĺ ENKOVEC OMLADINAC (M) OMLADINAC (M)

9 9 8 9 8 8 9 10 13

7 7 6 4 3 2 1 1 1

1 0 0 1 1 1 3 1 3

1 2 2 4 4 5 5 8 9

41 â&#x20AC;&#x201C; 11 35 â&#x20AC;&#x201C; 13 32 â&#x20AC;&#x201C; 10 15 â&#x20AC;&#x201C; 20 17 â&#x20AC;&#x201C; 18 10 â&#x20AC;&#x201C; 31 15 â&#x20AC;&#x201C; 27 14 â&#x20AC;&#x201C; 49 24 â&#x20AC;&#x201C; 44

22 21 18 13 10 7 6 4

6

H,/7:& ,,% , 7Â&#x2C6;M7M2J7 5Â&#x2C6;V&7/ '2MÂ&#x2C6;A$ 7/.:2w Â&#x2C6;V&7/ AM? H%&/ ,/# +7,+ %& 2,-


 Y/< < - $ =

BORAC PMP - BUDUĆNOST (M) 1:2 (0:1) H?<wžGM

/ U7+/.2A/6#/:2I,/+I / 9#% I,/+'7/

M%/ / 9/7)2 )I&./:2 )60$& 5V?4N M%72602%2* /:2U2A25,2? . 2*/:2w+/2N/ 2% <U 5H9HžAVM '#7/:2C#250/2U7 2'257/2'/:2I&./:2 29/7292% U6./: S -%/ N/ 2602U2* /:5 @'/:257/292 5 7 :,%

JADRAN - CROATIA 4:3 (1:3) wG4AGNM

/ I7* 2G/5.9#% '- 7. M%/ / w;/:5 2  ‚2)2 ' /: 2) *  2 '/"/:‚2 *  (70) I49?4A  /:2*,/#2w%&+2* 2Q /:2 ' /:2C 2*&/:2V" 2A2'/"/:2 % '75 N?V4<4 5 25/2J=/:2Q" 2J=/:2 5/2w;/:2? =/:2I/:2J+ /:2 2% '/ko Bali N/%/ C I7@Q" N-

MLADOST (D) - OMLADINAC (DS) 1:1 (0:1) 9G*4AVCGNM

/ */,-w% 2M.M/:2' *9#% M%+ M%/ / Q /:2 5 &#% 'Q49VM 67/2=2&.2?72w+/2A2 J/.:297/:2'//:25/ 25 &#%2% ?%N/ / V'Q49<A4N M 2C-:27/:2* /:2C./:2 7# 2/02Q /:2Q /:26%2? =/:2% % ? =/: S -%/ C./:2? =/:V&7/ 

ČSK - JEDINSTVO (NSnD) 1:2 (0:1) GJVCGNM

/ 9//+ /:2Q75,2** 9#% /, M%/ / J+ /:2 )I +2 )5#/: M* 6%2J .25=2J .2C 25#/:26%2 ?7/:2C/./:2*&2?7//:2% <J . IG9<AMCV *#2'/ /:267/:2&./:2 +/:2 M 2I +2A262J+ /:2 ª2% C7/&/* & S -%/ */ M*@62'/ /:2*/0&I7/,%

VIDOVČAN - MLADOST (I) 0:3 (0:1) 9VAI<C<9VCGNM

/ ?%*/:2I,/+*7& 2 '/J%9#% 5=/7*/: M%/ / C/./: 2 )N ‚‚$&2 '/"/: C<9VC4A G7/2Q .2C/7/:2C#2 %/:2/. /:2 7 2'% /2J&2J ,2M%72% A/ /.+ 'Q49VM w/& /:2I / 2*& /:2*/.%B:2'/"/:252C/./:2A2N 2J%2M 2% M#5 &" S -%/ %/:2C/7/:C/7 @J%'7,% N/ J&C/7 

Y/< < - $ = ! ŠENKOVEC - STRAHONINEC 5:3 (3:2) wGA*VCGNM

/ '%2</ J%2SA 9#% 9I&/: M%/ /  2 C// / ,)2 )5/:)‚2) )?7/# ,2 )C// / ,2 )5 " 2 )57/‚2 Q1/:‚ wGA*VCGN ,%25 " 2 257/2' 12C// / ,2M/:26#/ /:2?7/# ,2?7//:2* 2 % C7/&/ /: M?4JVA<AGN U 2*,/2w 2C7+/2S /:2'"/:2 * /:2I ./:2Q1/:2 2C ./:2% 9? S -%/ M/:2?7/# ,w @* /:2C7+/ M%"/ N/ w M%"/ 

HAJDUK (Š) - ZASADBREG 77 0:0 w?H*VCGNM

/ 9#J ,%25I ,29/* / 9#% S5 /# J4I9H* , 2J=29 2J=29 2w7/2 C%/:2?;2 /:2*%2 /:2% '/"'1/: U4M495?G6 ?72?72M 2?7/#2'0#25. 2C #/ 2?7/#2Q /:2*./:29&/2% <J& 

S -%/ C%/:2 /:J7 

MALI MIHALJEVEC - BRATSTVO (J) 1:0 (0:0) '4Q<'<J4QIGCGNM

/ 9/M 2'//5/:2'/ /%/:9#% 9# -5 M%/  . '' '/ 2 .2',/:2w-:2 +/:2',/:2 .2* /:2S# 25,-/:2I&./:2% * , Mezga 5?4MCV  /:2U /:2*=/:2*/ 2* /2' /:2 Q /:2,%2 %& 2I /:26/ 2% 5I&/: S -%/ w-:2 +/:2'''2*/ 5%,%

PLAVI - VENERA PMP 1:2 (0:2) G*QGA<N4M

/ S 2'C"29 / 9#% S 7#

M%/ / A$&2 )6/)2 )A$& Q4C< / 2U& 726/ 2924%/:2* 2 A2G72 72A2M 2% 5 ',/: CGAG?4 072A2C 2V 2C/2*. 25 " 2J%26/26/ 2&./:2% 9&/ C

S -%/ / 292G7 /@6/ 2V 2 5 " C

13. travnja 2018. < 

3

‡ %$

TABLICA

 $& &   9" % % $ #  D % G Y% $ ! & & $ && $& * 

Q C & &

$ %& N \ #+ &

 %  *

5< & & D  ! & :  &

 ! & % #  *&+ % M 6&

* %  M Q &

 & D& % $ %&&

& & $ M \ E & ! 

&< $ & $ * &

M <&: ' X + &! 

! $ > & $ & &: Q !

 & & 4 &

* X &!& & &  $ *&+ % & G &

C ?:   & 44 & +

KRALJEVČAN 38 - RADNIČKI 2:1 (2:1) 9VAI<*?4QIGCGNM

/ 9/C1/2M.'/"/:2A/6; 9#% 9# -J0 M%/ / Q 2 N2) J1/ *?4QIGC4A ' 2w%;2N2/,25=2N2& 2C"2'2A2J1/2% M/,%N ?49A<*< 7/25=/:2J 2Q2'2M%/. 2J%2 2J%2 /2J%2% I / * S -%/ N2'* @'?7/ /

DRAVA (K) - DUBROVČAN 1:5 (1:2) *H?w4AGNM

/ 'R 12C-5,2*/,- N%9#% <'0# M%/ / Q)2 N/: 2 )Q 2 w7 2 5=/ /:2 ? 9?4C4 ' -:2N/:2I/:2J.2Q1/:2w/:2 C. 2J/:2 2?#/2* /:2% 9=R / 9H5?VC4A C/7/:2?//:2I72'% /2Q2w72J%2'1/& 2 , 25=/ /:2?2% /"&/A,-: S -%/ J%9 

' @6% D% $&

& ! Q Y + 

& G & E   & &  ! && 

 %& #   \ $ & $ M 

XK & & C & $ & !+ & * # & = & ( % !6

$ & G & ) & &

4 & &% * N + 

$+ !:  <  

 & % E% %&

  & $ &: X K%

$ $ & &:  d! M& C ? $

& 4 & !6 )! D % 

* $ %&& & 4= &

$ M M C

M&  M  & !  & & ) D %  & $ & & &

= &: !+ & ) &

R & ! & & &% d! Q : $+

 ! 

@ $ !+ & * &

Q  Q $+ $ J & G & @ M R @& & 4c &

D  + ! & :

 & ! &

 % M% & H& %&

Y * !+ & $ 

@&& & & N

& !& 7 )+ &

c & E ! & & &<  $ & $

@ >&  + % + 

Y R $ E  $ & & + % ! %  ^!6& " ($ < & Z & ) !6 $ & G &

! ' 5!% C &

$ & $&6 Q& )&! & 4 & # $ Z>D

&+6 ! S @ 

& GG & D  

! &:  &  (% !+ & * 

N& D! M # 

.?€.*.:?=.=/'Y=

w:/'..@Y.

C<9VC4Aˆ'-J&+ 9 JAM$)7/

%&/ I49?4Aˆ9/C ) + 9 JAM$)7/

%&/ N?V4<4ˆ//+Q" + )9 JAM$7

%&/ U#%:+&+,% + ,/7:& &

C<9VC4Aˆ9/ %/: 5H9HžAVM ˆ6/

J/: M*ˆ9/,*/ ) IG9<AMCVAM9ˆ9&/'/ /:) )

IG9<AMCVAM9ˆQ6‚29&/'/ /:) )2 %*/0&‚‚ *?4QIGC4AˆM/,%N 2A/')) 'Q49VM<ˆ9/J% M*ˆ9/,*/ ) ?49A<*<ˆ9/') 5V?4N ' ˆM7N/ 2?60 2< U)29* /: C<9VC4Aˆ9/ %/: 2<#C/7/:)) 9H5?4C4Aˆ9=J%‚ V'Q49<A4N9Mˆ9=C./:‚2 %? =/: ‚ 5H9HžAVM'ˆ* ,'/:)2I / 57/ )249 ‚26 )‚)

1. .& F~

18 16

1

1

49 – 18 49

2. "' 

19 14

2

3

67 – 14 44

3. '"'M# €%

18 13

2

3

56 – 19 41

4. ! 

18 12

1

5

50 – 33 F†

5. ! $%$

19

9

4

6

55 – 34 F7

6. #

19

7

5

7

40 – 33 26

7. "

18

8

2

8

35 – 31 _8

8. " 

19

8

1

10

39 – 44 _b

9. " €

19

8

1

10

40 – 61 25

10. %." ! €"# 19

7

2

10

38 – 42 _F

11. %."# €"

19

6

4

9

26 – 40 22

12. &" # €#" 19

6

2

11

32 – 45 20

13. '"'M# €$

18

5

2

11

31 – 56 7†

14 &"

18

5

1

12

35 – 46 16

15. %."# € 

19

3

2

14

18 – 51 11

16. DUBRAVA

15

3

2

10

17 – 61 11

LISTA STRIJELACA 21 zgoditak – Marko Baksa (Borac PMP) 0#7/%ˆ'/,Q9  17 zgoditaka – Rajko Gavez (Borac PMP) 0#7/%ˆ9/A* 0#7/%ˆ* ,'/:5 7 :,%' 0#7/%ˆ'/* &N-29=J%9  0#7/%ˆ9/A&%C/7 29=C./:V&7/ 9M29/Q?7/ / )0#7/%ˆA// w/:9*29/, N- 0#7/%ˆ'AI729&A5 7 :,% 2 ?%C/./:M*2A/5=/ /:29w79 2 9/7J1/* 

:YYY?*wwyw@=*Y H7 /# N-ˆC/7 2' ,% 2*7& 2 72/,2'7,%<ˆ'7,%92J#-:2=2N%2J%2V&7/ 9Mˆ9*2J=2C"2'/ J%2'7/ 29 ˆ5 ' 29 & /:2I /:2 C 2* /:25 7 :,%'ˆM*26S# 2* /:2 &./:252I7/,%AM9ˆ* 2//+/:2S A2C"2*/=/:25 7 :,% ˆI725 /#2 'M 2Q5,2R  ?7/ /,7H%&/ ,/# ,+ %& 

N $+ $ ? & & N%& & =4 & &% M 5 : $+ ! &+ 

> & !  &< $ & $ &&& % >& $

+ # \  #+ & M ! <& S M &

G & D N% 

! & :  M 

! & % ,/

< 

3

‡ %$

!

% % 89#  $% <01 '&'/"

#7 , +=/I /V7 :/% %

%&/ 7#7/, &/ -7 +7/ /0#7/%+,-=M7/ . *7'#'/" %/ +& -"2 75%,%7+& -/# M%"/ %1/0# /2/% w

C: &/ -M%"/ /, +/0#7/%&M- 9&:// /07  ) &/ - + 4&/7 C// / ,M&7/&/ %,/#,- +72,%/ Q Q1/:w 2+7 #/+ %, ,% 2/07 

&/ -20#7/%&/#?7/# , U+%+ /+%7&:/+/ , C// / ,2,/&7 #/&0#7/%&, ,% &/ -M%"/

 &/ - /, '/.w 20#7/+&-

'/ % ,/+77, 1 0/ 7 0 7&:/ '1 %/&2 C// / ,+&. /- C7,% w +/, +%J5 " &/ - -0#7/%7&:/ 7/57/ ‚&/ -V 0,+& %#/# +/ 7, w 0M%"/ =/Q1/:,/&7 #/&0#7/%&, ,% 

‚&/ -*7&& 7/+7/ œ+= %/"O ?&/ ' 

%7, M / ,%/0=77/7:+0/ / %/ /V&7/ /5%,%-& &/ %/#/, ,+/+,-:/0#7/%% , ,%0.,/&/,"7&+& +/0&% *7' 

HAJDUK (B) - MURA 0:2 (0:2)

w:/'..@Y.

5?GUIGM 7 9&//J=2?%C 2C-*% /9#% 9# -* /: M%/ / 5/,%/:)2 )J ) J4I9H* w+&2*2* /:2C#2&./:2M 2 *24& .2w/& /:2*2Q/2% M R1/: 'H?4 Q%&2?=&2I /:2 702 /2M%2J 2 C#2 /:2 "25/,%/:2% <U

S -%/ /2?=&' 

SLOBODA - DONJI KONCOVČAK 1:1 (0:1)

M?4JVA<AGNˆ** /:‚2AC7+/ Q4C<ˆ'/" / ))2A/9))‚2* ,G7 (772) '4Q<'<J4QIGCGNˆA/w-:))2A7 +/:) 2 Q7'‚) CGAG?4 ' ˆ<6/ 2'%/V 2< 5 " ‚)) V5IG94ˆ'/* 2I / J=/: ) 2A75/: )2M. ) ‚ 5?4MCVIˆ9&//*/ ‚ wGA*VCGNˆ %M/:‚2/#?7/# , 9VAI<*VANVC4*ˆ'/,J% ) ?AVCGNˆ<U7 )29/,A, ‚ 'H?4ˆ? /2<?=&‚) J4I9H*wˆ//+C%/:29/, /: ) 5?4MCVMCˆ9/U)‚ MQV5V94'ˆ6+) )‚24C/7/: 

TRNOVEC - POBJEDA 4:1 (2:1)

'<JVCQI4AM

/ J#-:2'/J . /29/, C 9#% M%+R 

M%/ / J%)2 I #‚$& MQV5V94 '#7/:2N 29 2A2+2 Q /:2M2I #2M2A2M/:2% U7 Modlic 9* *2*2J%2?7//:2V-:25=2 2M+/:2 J%26/ 2 2% '/U,+ S -%/ +2C/7/:M7@J%9* N/ 9*

?AVCGNM

/ 55 /#2** /:29& &./:9#% 4% ',/: M%/ / ) '/"/ 2))2) 5/:$&2 2 A, ?AVCGN C%.2'/:2A, 2'772'/"/ 2U7 2 /%/:2C/7/:2#.29&/%2 2% SA V5IG94 , 2J%2J=/:26 25/:2A2 *,/#2Q,2 2* 2 /%/:2% 5A S -%/U7 2A, @* 2J=/:2 5/:2 7

OMLADINAC (M) - BRATSTVO (SV) 0:0

U#%:+&+,% + ,/7:& &

'4*VCGNM

/ 9&/',/:2'72I,/+M 9#% '750 / V'Q49<A4N  2I/:2C/7/:2w 2*2J 7%2Q,250292*02 , 2% 5 U

5?4MCV * /2U2?/ 2C"2A2J=/:2V7/:2I&./:2w/2I&./:2C #/2% 9/A S -%/ U5%,%

MQV5V94'ˆ6+) )‚ Q4C<ˆA/9))‚2* ,G7‚‚) CGAG?4 ' ˆ<5 " ‚)) J4I9H*wˆ9/, /: ) wGA*VCGNˆ %M/:‚2?7/# ,/# 'H?4ˆ? / '4Q<'<J4QIGCGNˆA/w%/:))2A7 +/: ) 2Q7'‚)

.?€.*.:?=.=/'Y= 9VAI<*VANVC4*ˆ9& + )9 JAM$ 7 %&/ M?4JVA<AGNˆ'/.w ‚+ )9 JAM$ 7 %&/ 

//+& -"27M 7 +& -/# 500#7/% w% 

/& &/ %/##7%//, /7/0#7/%% , ,%0.,++ //&#&%/&0 %%& &+/0& % /,"7///*7J7 7/ +& -"27U,7#/ /+& -"/# ' 7+7 50 ,& /0/"%/ C: )&/ -&= J7 9&//5/,%/:V 0,+& %#/# +/0#7/%0'  ,0M7+7/# , ,%/./#,% ://# /J 0#7/%& )&/ -*7J7 / /+& -"27' 7/ +& -"/# 

, ,7,/7/<#'/"/ 77/ 7,%0#7/%& &/ -<,-/# 0/0) ))&/ - U 7 &/ -+77, 10/ 7 M/# ,&%/ A75/:C7,%7&:/+/, '% &/ - 7  +%1 &/,A, &/ - *77&:/7/ +& -"27 #,- %/ C,/ / /H&/ - +77, 10/ 7 0 C M/# /0%/9/AV0,+& %#/# +/ ,0 7, #,% :&& 7/< 6/0/0 ) )&/ -U  &/ -+77, 10/

7  /0,&%/+% &/ A*7&& 7/+%/ +& -" 9&*  7 '/" * /, +/ )&/ -0#7/%& '/,J%H‚&/ -+7

TABLICA 1. %'

18 12

3

3

45 – 19 Fy

2. # €#

18 12

3

3

37 – 17 Fy

3. # €&

18 12

1

5

58 – 23 F†

4. !

18 12

1

5

58 – 34 F†

5. # !

19 11

3

5

65 – 44 F8

6. % % .&!

18

9

2

7

40 – 30 29

7. $%$

19

7

4

8

33 – 35 _b

8. $.

19

8

1

10

37 – 40 _b

9. &"' € 

19

7

3

9

27 – 37 24

10. $ &"

19

7

2

10

33 – 47 _F

11. %." ! €%

18

7

1

10

33 – 38 22

12. -!

18

5

5

8

27 – 39 20

13. &"' €-

19

5

5

9

17 – 29 20

14. #. " €%

18

5

4

9

28 – 40 19

15. " !

18

4

4

10

22 – 43 16

16. @#" ††

18

2

2

14

18 – 63

~

:YYY?*wwyw@=*Y H, % /# 5%,%MCˆ 25 29J ,%2 9A2929/* ˆ'/'/" 2 %29J%2&./:29/I&/:2 7

U,7#‚‚ˆ / 2I ,29A26#/:2 ,7/2 C ' ˆV&7/ '2?7/# 25.2 /%/:2 2 7ˆw 2w% 2*% /2J . /2 ',/:2M%"/ ˆJ7 529',/:22M 2A2' ˆM7'2//+ /:2UA2I / 2 50 /25%,%IˆJ7 w2+/.2* /2 C 2C"H%&/ ,/# ,+ %& 

LISTA STRIJELACA 0#7/%ˆ//+S /:M%"/ 0#7/%ˆ&/,A,  ‚0#7/%ˆ9/ /:5%,%I2Q Q1/:M%"/ 0#7/%ˆ</ "' 0#7/%ˆA/5,-/:'/'/"  0#7/%ˆ'/C/ 26C ./:5%,%MC2&/ A / 0#7/%ˆI / 50V&7/ ' 0#7/%ˆ5A 72M7/ . '/'/" 0#7/%ˆ9/76/ 24%/U /: 5%,%I2 %/',/:'/'/" 

7, 10/ 7 za Slobodu. Sigu,/% /'-I #6,-&

&/ -/, 9& 20#7/ +&*77&:/7/ +& -"27#,- 7+& -/# 7
13. travnja 2018. < 

3

‡ %$

/ƒ< < - $

NŠ MEĐIMURJE - NK OTOK 6:0 (2:0) 4*VCGNM

/ %/*/:29&//J%2Q 7 9#% 4% C" M%/ / 9=12) .2 J%)2 Q7/: 2 * "2 C/7/: $& 'GR<'H?IG Q &25=/2* "26.+/:2J%2U2 .2Q7/:2*/:29=12J&2% 9# %/ A1 VV* 5/:25=2*.2'2A2'%/:2*$ 25& 26 2* /.26-2% </ *.

BRATSTVO (P) - PARAG 3:4 (3:1) ?GMG*4M 7 4%5#/:9#% 40*$ +,/: M%/ / ) w $&2)$&2 w;/: )2 M/&/:‚$&2 )5# 2 M/&/:‚2 J% 5?4MCV I&/:2A2w 2 +/:2w$ ;/:262 % /2U7 2A2 2 / 2% 9Q#= 4?46 V..25#2V..25#2V. .2 2V$ . .2M/&/:25#2V..25# S -%/ % /5%,%@V..25#2V. .2 M/&/: #

MLADOST (S) - VUČETINEC 2:2 (1:0) MGQA<N4M 7 N,/&/?7/# 9#% M A M%/ /  2 9 )2)  ‚2) )Q  'Q49VM A,2S26/2S/ 2&./:2 2'7/2C ./:2* /2'7/2?7//:2 % 9# -C

CHG<AGN * /2A2U/:2Q 24& .2N%$ /:2+29 25 " 2< .2V.2 % I,/+*/=/: S -%/ * /2'7/'7,%@A29 C - 

DINAMO (Ž) - DRAŠKOVEC 2:4 (0:1) S<w*VCGNM 7 6& /:9#% ?% ?7 M%/ / )5%‚$&22 C #/ 2 w+ 2 C #/ ‚‚2) '-: 9<A4'V +/:2J%2",2,%2 J 7/2 24%./:2* /:2'%/:2 '.&72w+ 2% 5/,?7//: 9?4w*VCGN N/ /:25& 2C7,2$ %2?+ ,%25%2w%/2%2Q/+/:2* 2 C #/ 2%5Q/+/: S -%/ ",9/&@?+ ,%9. 

BORAC - DRAVA (DM) 1:0 (1:0) 9VAI<J?4wž4AM

/ '-//+/:29#J ,%29/$ * /9#% <* M%/ 5//: 5V?4N C72A2//+./:2 07 2A25/$ /:2</:2 /% 2 07 25 2J&/ 2% 9&/ 9?4C4  2'%2'/" 2G7/2Q#/2w+2 *&2J 2U%2 # 2V" 2% < 5%/: S -%/ A5 @Q#/2 2'/" 9 N/ U%9

7 % &  " #" ! @ & + $ %&

 + N & & &%&& & & #+ % $  Q 

@ *  & & &% H C $+

! &+ !  E  $ & & 

 ! &:  &

 E 'X M <& 

Z M 6& J % 

D C & G

& N !& M

d & & H $ Z%  M 

5 & 4 & d Q &!& & &  

& & C 4? $ 

& G & ! ! 

H D&  > % 

& ! 

&< $ & $  >&  + %

+ N  N J $

! & % !  &

 & 'X M <& BZ 

E   & & 

+ ! + $ !

 ($ < & #  

 !+  # E G

& !  &< 

$ & $ @ >& $ + 7& 

X # & !& $  ! &< $ & & 4 & #

 ! $ + X C 

$ & 6 # !+ & ( XK & G & J $ XK ! 

& & @ E = &

!  &< $ 

& $ # >&  

  + S > C ?

$ !6 > < @

& c & >:  &

$ & &: $+ & =

& #+ & 

* 5 & G & D

w:/'..@Y. 'Q49VMMˆG7 7* /2'-'7/  9?4w*VCGN$6GVJG?'4GˆQ ?+ ,%) A4 ?G94*ˆ'/S# )) CHG<AGNˆ9&//A‚2*/,-9 ) 5?4MCV ˆQ % / 9<A4'VSˆ<", V? G9Vˆ** /:‚ 4?46ˆ4V.. 29V. .‚29/ 5#24M/&/: ‚ 5V?4N9Jˆ4% A) 9?4C49'ˆ40Q#/‚ 24 2 9&/'/" )) 

.?€.*.:?=.=/'Y= 9?4C49'ˆ/"&/U%) + 9 JAM$7 %&/ U#%:+&+,% + ,/7:& &

4?46ˆ4V.. 29/5# 9?4w*VCGN$6GVJG?'4GˆQ ?+ ,%) 'Q49VMMˆ'-'7/ 9?4C49'ˆ9&/'/" )) A4 ?G94*ˆ'/S# ))

%#B0 ,+& ,/,/+A*$'7,%M/ /&7,/&7/%% 4+w7/

$." +." )&  < #

Y" ˆ &? % +  # & # ( % 'DB M

> :  %

& 6&! : ! & & &&  & & 

  

$ + + ! 

'DB N&% : 

  & Y $& + $ % ?:

  & + 

!6 & 

 $+  

 ( % & 

! ! !$   $

 !+ & !$

S! X $ > 

 !+ & $ ! & ,* N:

K? M D /

@  ! &: 

# %  *  & L& E

= & !  &< 

$ & $ *  >& $ + d @ 

N & ! !&

@ & & 5 N&  &!& & &  $

 & 4 & ( % 

 & $ !6 & == & # $ * &+6 D M & G & D +

% !  ^!6& " '! & + & D 6& * ! * H& $+ $ ? & & @ '! &

 S ' & & D + % ! 

! & H + ! & 

 % H !  & 

    % @ $ !+ & > M $ & : $

* # & G & N&%  $ %& & &:

  D *& >

 & $ & &: # & = & ! 

TORPEDO - NAPREDAK 1:1 (1:0) *?<SVCGNM 7 6*+/ 9#% '7 

M%/ / ,2 A V? G9V * /:29/72' 12'%.2J%2 2 /$ %/:2' /:2* 24%/:2 ,2% C- w%;/: A4 ?G94* '1/:2J - 2N/2S# 2'1/:2* 0&/:2 S# 2 2 2C/72A2% 9# -J% S -%/ * /:+7@S# A+7

TABLICA 1. BORAC (DH)

13 11

2

0

37 – 7

2. DRAŠKOVEC

13 11

0

2

55 – 13 33

35

3. DRAVA (DM)

13

9

1

3

43 – 11 28

4. %^ %9! 13

8

3

2

40 – 11 27

5. ' !

13

7

1

5

23 – 24 22

6. " % €

13

5

2

6

34 – 29 17

7. MLADOST (S)

13

5

2

6

17 – 25 17

8. OTOK

13

3

3

7

18 – 29 12

9. TORPEDO

13

3

2

8

19 – 35 11

10. BRATSTVO (P)

13

3

1

9

25 – 40 10

11. PARAG

13

1

3

9

26 – 76

6

12. $"

13

1

2

10

13 – 50

5

:YYY?*wwyw@=*Y H, % /# C - ˆ5 9J2947/:2 2C5,2/,2A+7ˆ'1/& $$ 2?*/:2SA2C"2'0#2 7$ V%ˆ9/&S25#/:29J ,%2*2 9/I&/:29. $6%"&ˆ5%$ ,% 2M/:M.2+2 #ˆ'7,%M /#, M/ /26;2* 2 299' ˆ+72*+/ 29J ,%2 / 29 I&/:H%&/ ,/# ,+ %& 

LISTA STRIJELACA )0#7/%ˆQ Q/+/:9. )0#7/%ˆM%+<# 99' 0#7/%ˆQ5//:5 9J 0#7/%ˆ'-.'1/& $ 0#7/%ˆJC #/ 9. 0#7/%ˆ*/,-9 C - ‚0#7/%ˆ//+* /:9/&S2G&/C/7 A+729/ '7,%M25% 9. 0#7/%ˆ9/5#24w/&/: #2I,&/ 5=/:5%,% 26 # 99'2&/$ ,* "'1/& $ 0#7/%ˆA7C#9. 2Q7 S/ '7,%M29/,*/ 2//+R +72 9* /.V%

! & C + &

!+ & ! N Q 

& G & D + % !

 ! & ,/
13. travnja 2018.

KOĹ ARKA 5 "

3

Izgubili i Rudar i Kotoriba! '1 7:& %& . / /& Â&#x2020;0&.%Â&#x2020; +//; ?0&.% , /7)7&,%27 6%++0/ //+/,&& 70 +0 ? 7/0# / Q+#/7&& 7/%1 %00./% /5/ 0 %%/+/0' ,#M7/.:%.&# /-, + %-.0#/# 4C#27 /, ,0/,% & .////+=// =% +7 =% 7/./, &#/ /,%-#&ÂĄ *%/0C#/0# /#,% 7 %/ /,70,%,&+7 7 %%#&,%2 7//++1 0./ % /H%&/ 0#,%/0# : + %-/7 , +/&// +A7/.:

TABLICA *6%

19 19 0

38/514

)*%/

19 14 5

33/252

? 7

19 13 6

32/251

Q+#

19 13 6

32/189

 %/

19 12 7

31/128

9*

20 11 9

31/38

Â&#x201A;C/7/

19 10 9

29/176

A7/.:

19 6 13

25/-94

9 

19 3 16

22/-394

6B )

19 3 16

22/-415

C// 

19 1 18

20/-645

/9/* , 7/#/0/&/ %&/

 ,/# Â&#x2020;; Â&#x2020;$&7/2+7 ,% 2+/# 7 #//%7 /+7#,%/09# * ,.0/H%&/ C// / 6% //#& /&/.27, ++,/ += && 7//+,7+,/ /&7 +7 A% 7,%/7"

 9 Â&#x17D;Ä&#x201C; _ yb(8y

+Iq 9 " +? Â&#x2020;7(Â&#x2020;z Â&#x20AC;_7(_~` _;(7;` 77(7~` 7y(7~Â

.m + 9 Â&#x2020;_(8z Â&#x20AC;7y(77` 7b(7b` y(7Â&#x2020;` 7~(7~`77(FÂ ?H94? 57 2C/2 /:297 2?7//:Â&#x201A;2R/:)2M Â&#x201A; ?+ ,%M

AG9GQ<wÂ&#x17E;G I ./:2 % =/:2 , )260 2 ' / . 2w#/:)2 /%/:6.+/M 9VAI<*?4QIGCGN Q+)2 # 2w7 2* .2w%;I)2</:I2</:9 ))w%;9

$ ? 9  * ~7(Â&#x2020;b Â&#x20AC;F;(_;` 7~(7~` _7(_F` 7_(7zÂ

 ? 9 ? + * 8_(yb Â&#x20AC;7F(7y` 7_(_8` 7b(7b` __(_yÂ

*VV?<54 U. 42 .<2 . 2M/ 2 # 2'% /2U. H/?

4*VCGN6QV5G*4 A2/:)2C ./: 26 /:A)2w7Q2?72'/: w79

3

+5

=/Â&#x192;

Dobra priprema za  " # < C7:/+/#7 0 &7 .. 1 ) /&1/# /#/&& 7/ /&, =/7+/+& 07=+,%V7&"+ 0.% .,#7/0+ / V%+,%J%,0 7  & %7/ / :/0#7//#  && 7/"

TABLICA '1/& 

10 9

1

)

10 9

1

19/279 19/227

6B 

10 5

5

15/5

9* (

9

5

4

14/-86

< / (

10 4

6

14/-90

? 7(

10 3

7

13/-66

Â&#x201A; 5

9

3

6

12/-48

A7/.:

10 1

9

11/-221

ÂŤ/+/# /0 /

 ? 9 z~(7y

" +? 9 %Â?) 7y(bÂ&#x2020;

4*VCGN C/ 2J2C/2 J%)29/:2?.+#)2A/: J 5 ?H94?  /:2S# Â&#x201A;2' /:)2 Q/,)?7//:

9VAI<*?4QIGCGN * /:2*/: 2 % </:9 'GR<'H?IG w/:25 2AQ2 J%')2J%I2C,)2J 2?7< 2AI)2N& /AM

%Â?) 9 +Iq ~Â&#x2020;(7~

 9 ? z;(7~

'GR<'H?IG J%' 25 2A 2?7I2J%I)2?7<2A I2'// /:2N& /Â&#x201A;AM AG9GQ<wÂ&#x17E;G S /:)2', )2M,, 2 V./)2?7)2w+/ */:

?H94? 57/)2' /: 2' /:2 /:2 S# ?7//: 4*VCGN5 5, 2S# 297 29G)2 J . J 5

Novi Dacia Duster

<+Âś5*

Â&#x17D;Ä&#x201C; 9 ? zb(b8 +Iq 9 Ä&#x201C;? _~(z8 AG9GQ<wÂ&#x17E;G J, 2w+/ 2M,,)2 M,-)2 , */:I

99.900 kn

4*VCGN J2'/ /:2U,+)2 J%Â&#x201A;29/:2A/: 2C/ )J 5

1/3

.J J " $+=".+5 4. LIGA *6%$Q+#272%22<<Vw* ? 7$A7/.:2, %2 %2,-2'M7/.: 9 $ %/ 272%2,-2Vw*%/ *%/$C/7/272%2,-2Vw*%/ . "& '97F $ 52 %2Â&#x201A;%2)2<<Vw*

Dacia. Ponosni partner HGSS-a.

+5 &-  & #- 

www.dacia.hr

   ! " #  $

$ % &'&( )*+ &++ ),# & " )+ #&'# &+*' -- . /- 

0- #&#&.1* +&% 2  &(- # % 2 + + # & %2 3- # -%* .(45& $$ 2 + + # & 6+# &  2 + + # & /-- 4&7#.1+581+*+ *(9-)()

 + :4' *;;;

 , " (*4 #+ 4<=> * *62<=->* * )*) (

Autocentar Kos,+.5<91'Í&#x2019;Í&#x2122;Ě&#x2039;'8'Ä&#x2C6;*/4Ě&#x2039;:+2Ě&#x152;Í&#x2018;Í&#x2022;Í&#x201C;Ě&#x2122;Í&#x2022;Í&#x2018;Í&#x201D;Ě&#x153;Í&#x201D;Í&#x2018;Í&#x2018;Ě&#x2039;===Ě&#x160;';:5)+4:'8159Ě&#x160;.8

SIGURNA KUÄ&#x2020;A, Dom za Ĺžrtve obiteljskog nasilja Ä&#x152;akovec e-mail: sigurna1kuca@gmail.com

tel: 099/8357-335 p.p. 160, 40000 Ä&#x152;akovec


13. travnja 2018.

Rekreacija 49

 

 

 

1

2

4

3

Fit lopta za fit tijelo >  

 ! 

 

$   

 : 

 

 $ : : & A !& ! ! ! &%&  $   J  !  $$+  

 

&  !6

# 

 6+ !:

: 

+ 

! 

! % &

%   

 

 $ $ 6 $ 6+ )  

 

! +  

 

&     &  + &

 + &

 &&

 &&

@  6 :

 6 :

&: $    + &% & % & %  & 6 !

!

 &<    - $ $ - v i m D  

     :

 

 "7( / / &  !

 ,+%&/07# 7#    

/-= 

 0  /-=  &%:

7,%+ %     

"7( Y Y  + $

!  !  / +%+&+,/& &+,/&  += +.& .& & 

/-= 7,%+ % %+ %  +  

"7( Â&#x192; Â&#x192;  

Ta477 ///,=,-.:/% ,-.:/%

 

trebao bi &&% 

moto % 

K &

 : 

 

+  +

 ! 

:  

$  )  

  %   &

 

! & &

 &

  

& ! 

!  %

 minantna  &

 

 +   

S!& ! 6

+%  %/&7/& & /-= %/ /-= 7,%+ %

L Ljetovanje

"7( A A M+ .%+%+&+7 &+7 # /-= /-= 7,%+ %

"7( ~ ~ /+%+# +# /0=:#+= M+/- / / #

5

s organiziranim prijevozom

"7( Â Â 5 #,/ ,%/ ,%/ /-= 0/, /-= 7,%+ %

  +

 : 

 &$ ! ! ! &%&&$    K&  

  +  

  ! 

  + + $+

 % + $ ! +

%  #&   %  

 !& 6 &

!&  !    :

  ! 6 $

     !

 Q&

 & 

Q !   !     : 

 & 

 :  : 6 $

  & !6 & 

 & ! # + 

!& &  +

!&   !   & 

   

 !& 

 ! ! +6 $  &! + & !6& & 

 & & L 

  &  

 + $&  + # 

 

#  ! $    & $ nje. Sretno. S ( # 

(

  

 ! 

! 

vot ni : 

%     !& 

! ! &%&jem bav  ! -

2 23.-30.06.18. i 6za ji 

ti

V VODICE â&#x20AC;&#x201C; VILLE RIVIJERA 2 2500 kn po osobi g garantirani polazak!

6


50

Automobilizam

Lamborghini Huracan Performante

 

 

 

Citroen C4 Cactus

13. travnja 2018.

Hyundai Kona Electric

Zagreb Auto Show 2018. PIĹ E: 4> FOTO: Zlatko Vrzan

Z

agreb Auto Show 2018.    !  

4 &: 

4

w&w & ! & &6 &

% ! $ 4

$ $ +% & ! G4 + 

 G &+

 : 

&&! + $%  

 E$ & & ! &:  ! 

&  & ! ! 

 ! : &$

 &

& ! &

* $  & $6  

15. travnja 2018. ' Q K & &   w  %w !:  & !&

  & ! &:

 4 & C&  $ +

 !!&% B# 

&$ & 6  % B $  !!&% 

% &+ $ &$  &&  ! 

% & # # & && &! : &+ $ %  &  &

&6  $&

  ! ! &

!!&%& @  !  _ Novi Renault Megane R.S.  &! !

 : &$ :GB 

& ++ $ 

G D>   

Y & >! & c '

  D&! 

 + $ <& & ,7*\/ %  !& $ ! &

Mercedes C-klasa

2&( |*} ) )(, > 1 * 7 >  &!  & &! %

 &% % E$ ! : & $  $  6 %: 

+ $ 6 : &$ &

  & % 

 &% % 

 %   @+ &  $ : &$

! & $ $  ! < +  d 

!  K& 6 K&$ &$ &

!&&  5Â & D 7 

!   & &-

N H& 

! & &  & ! ! :  & B  >ENB  &  6

 !!&  % !

D  &! &  $ : 4 

D>: % $  x

&+ $ $ ! 

:= & D! + 

6 D  _ + $ ! $

=   !& :

 D 4 D> & c

_

 & 

  # 6 + $

!& !  + 

GÂ&#x160; !& $ 

 & Renault Megane R.S.

$ N  

 G D>  

6  6 NG

$   D>

Nissan GT-R

M  ! %  

   $ + $ %   

 D> #  

 H& &$ ! &

 &: + 

&6 ,$ == : G=G /:

 $   6 $ =

 !  ! &

& & \  \ \&: &$

 @ : ! 

 $ 

! Q7*  

* K  : !    

& !!&  

\   ! $ D!  !  ! 

 &% % 

+ ! &  

&: S +&!    & 

 &$  +  

&& +&

 ! $ ' &  !  & ! %

&  

6 :   

  &!trebe. M <& 6 $

 C + S& > & ! Q+  5& 

# K  4:B 

N + $ 

 D>  '

  E+ $   x

  :c &: 

 ! %  $ wM <&  w

# &! 

% &$  %& &  6& %&

+& K M %  ! 


13. travnja 2018.

Automobilizam 51

 

 

 

C,!# #

tel: 040 645 355 mob: 091 645 3555

Renault MEGANE AUTO SHOW PONUDA

0 % kamate

*

A/,,Q;  &  &! !  )  ! &+  & C + X N Â&#x2020;: 

  >EN & ! $ !  

E +  

!    Q7*  

 6  & $

 &  &  %

!

+ B! & +& :4  

G D> D & %

$   

 $: X $ 

 : $ % 

  $   &

>ENB $ X + 

 wDw )   !  & C +& M  

\B: % ! 

M    % & & Y  $&

Ä&#x152;ISTA

   6 &

!& G: &% 

$ SMR $ +&: + 

! & & & +& ' $ &

 !  6 +:

  & &% 

+ &+& !&

 

 & ! $

> : \B 

 !  

  Q7* 

  !  + $ &%: $ ! +

$ % + &  & $&6    

!  

 <

 

! E$ \B&:

M   !  & C +& !$ & SB&

  \Q> '  &

' RHBY: !  

  x

&+ $

$ :G &: &$ 4 x

& + $&

+12.000 knn BONUS do

Ponuda vrijedi od 1. 4. do 30. 4. 2018. UR, jednokratna naknada d zakljuÄ?enja zaklj kljuÄ?e Ä? nja j ugov ugovora go ora 2,5% 2 5% 5 od d kupo kupoprod poprod prodajne pro o ajne j cij cijene vozila, trajanje ugovora o kreditu 4 godine, EKS 3,71% . *GodiĹĄnja ďŹ ksna kamatna stopa 0% vezana za EUR, kupoprodajne Anuitet kredita izraĹžava se u EUR i plaÄ&#x2021;a u HRK prema srednjem teÄ?aju Splitske banke na dan uplate. Financijska ponuda vrijedi za sve ďŹ ziÄ?ke osobe pri kupnji osobnih vozila. OdrĹžavanje My Revision obuhvaÄ&#x2021;a 5 godina odrĹžavanja ili 100.000 km, a vrijedi do ispunjenja prvog od dvaju navedenih uvjeta bez obzira na naÄ?in ďŹ nanciranja za sve ďŹ ziÄ?ke osobe i male poduzetnike pri kupnji osobnih vozila Renault osim Twinga. Jamstvo od 5 godina obuhvaÄ&#x2021;a 2 godine tvorniÄ?kog jamstva i produljeno jamstvo za 3., 4. i 5. godinu ili 100.000 km, a vrijedi do ispunjenja prvog od dvaju navedenih uvjeta uz Renault ďŹ nanciranje. Bonus od 12.000 kn obuhvaÄ&#x2021;a 8.000 kn redovnog bonusa za sve verzije modela Megane + 4.000 kn dodatnog bonusa za Paket klima na Limited verzijama. ProsjeÄ?na mjeĹĄovita potroĹĄnja: 3,7â&#x20AC;&#x201C;6,3 l/100 km. Emisija CO2: 95â&#x20AC;&#x201C;144 g/km. Slika automobila je simboliÄ?na.

VaĹĄ trgovac u VaraĹždinu Autocentar Kos Cehovska 18, VaraĹždin, tel: 042/403-300, www.autocentarkos.hr

6 vulkanizerskih savjeta za auto gume //&7/&# &2 0 +&:,%  /0,&,/, 2+:,,/# ,% +&% 2//+7 = /%# &M% //0 6 &//&+T$6? 2C=7/7 .,% /0,/" ,% 0 %# & Propisna dimenzija guma $A=/0/ //,--++/, 7/&0/ # &7 /=/ / 0/2+(?2/,% ,/# /, +7/&0/ # & 0 . 0/&2 +/%% /0,,% Sezonska i zakonska izmjena guma â&#x20AC;&#x201C; Zimi kori,%/%/ 0/&, # &2  %+//& &, /& % M& % # &+ = 7/0 . : ,/# ,% +&% U,777B/  J%, 0/&, +& 00/&,/&7// & /" ,%7,% 7#%-

1.

2.

w7C/,/q

5 godina redovnog odrĹžavanja 5 godina jamstva

 :#7/7%/7 : #7/92 7/%7#/ /+/#7/%,0/ -& ,-27,7,% ,/# /7%&+% 0  +% 0%/&# &&2 /+/% m Ä&#x201C; / Ä&#x201C; brzinu $M# &/&/ 0 0/,# 072 + 0 0 / 7 # & &= +7/-&,/& 0/ 7 &(" M%# 7 + % # &27/% 0/,& /7, /&+%/ + %0 0/ , m m + u gumama$* ;% 0,/# = /7 =//%# &7=++/,#% # && /% #&7&&, 6 &&# /0# /-$­% &, 70 %+/&/-A7+/-,&= / 7 ­ +:%/ +%. 

3.

4.

#/2//,&/-=/%// # & 7 ­A7 + &+# &&# % - /00/+&%,:// 0%,&/-&# :,%& 0"%/&%

/&

,- # &&,& , ,+7&%&+% 0H 6 &//&+T$6? $# &,+ 7 ./&/.%&7 ./ # &&0 /&,&# : B,/2,/# // #7/=2#/0#%.%7 ./ # /,,%2 =/%&/ ,02%%+/-, /,%+-& 0//2/, -&/ 7 # /& ,%& /=& $ I ) C=+--/,%.,% # &+&/7/%  %/&#0+.//&/7/%+,%/7/2# &% 0&//%/ 4 /,% ,/# / 0 0/,//7,//7/%/,%-

5.

Vulkanizerski servis Gumiimpex-GRP d.d. '/./ 2C=7/ Radno vrijeme: Pon - pet 7-19 h Sub 7-13 h

.,-# &20%=/%+&: /,% /0V.%: # && % 7&" ,/-7,% /",Â&#x2C6; /0 //# 0# &/2+/-, 0# &/ 702 /./7++/,# $+ +I ma$6 &% - 0%&+,% 20.-: 7#2,%,-/%+/2% 0,/" / &/,/" % <7/ -0# &0,

"% 0# & /0,/&,/,/&6 &//&+T$6? 

6.


52

Informacije

13. travnja 2018.

 

 

 

YD:.'w*wÂ&#x2026;:?=.7w. J/%, = (policija, vatrogasci, "/%+&:

 ? +I '- J%,2 % ($  ?  '- J%, 2 % ($) # ) Â? ?  )2 % ($ " "* , $ + /)    m*+ 7` + ;z;Â&#x2039;8~~9y7z

Ä&#x201C; &)* q9  w,2 % ($ . m ? I + . 2 % ($ % #Iq %  CA02 % ( $Â&#x201A;

%+ #* ? &+ Iq 62% ($)) +Iq  % q M. Tita 1, % ()$ $  $ &+ q 2% ( Â&#x201A;$ $+  .*? #+Ä&#x201C; * *./&/<CÂ&#x201A;2 % ( $ #G ? % +G 9,)2 % ($

tel. 374-176

tel. 310-222

'- / 7 #

tel. 645-125

.X Y'. :@ /w wY .XY'.:@/wY

S0/ /7 

tel. 384-333

'- / 7'M7/.:

tel. 543-600

.$:

9= 2 C'7//

tel. 310-651

'- / 7'M - 

tel. 631-112

'- / 7A7/.:

tel. 821-806

TAXI

tel. 313-619

'- / 7w%/#

tel. 851-012

))0*/-

'- / 7*%/

tel. 682-136

'- / 79 

tel. 849-017

645?<GQMV*42,/<///+2 MG54M<4AH?*2,/M 0/9#2 '4*M<'?4A<Â&#x17E;2,/'%//'/"2 9GA<54*M42,/* 7//9/2 94CV?*4*4Q4AIVw2:/M&%/92 *4?QVG*HAGN2,/*/,%//U2 AGQ454QV62:/'//'/2 QH*4M*AGU2,/I 7/%/A/2 '<4UV?GN2:/A%//'/2 <C4A 4C<Â&#x17E;2,/w%;/ /U/&/2 Q4A4'4IG<Â&#x17E;2:/'//M12 '4?<I4A4V?wHw2:/Q/'2 G?<*JV?C42,/C/./5=/72 Q4?<M4'4*4?2:/</'%/2 VQ<CG?C4QGA<Â&#x17E;2,/*/,%//Q 2 QH*4I4*V GN2,/ %/&/ 2 MV<I4*4NHA2:/'%/*./&/2 '<4w4AIG*2:/M&%/9/ ?44GQ<6A4N2,/*/Q 2 9V?<4A4'5?Hw2,/M//'/2 94C<9 V9CGU2,/M/9/ 

Taxi Cammeo / /, +&1/& ,

tel. 373-111

J070&//, ,/# 

tel. 311-755

J07007,% ,/# 

tel. 372-900

J%,/070 0+. 2 5II /:

tel. 396-800

'1/& $+/2 V%/ 

tel. 395-199

'1/& ,72 '"%,

tel. 373-700

N%0 %  $ #

tel: 311-488

*/=/ 

tel: 310-595

67 

tel. 314-920

"$5 $:

G% 2S;./0&)

tel. 371-700

67' ,M7/.:

tel. 370-771

6'0/:/A%/*0' ,M7/.: %?1/9/, #

67 #

tel. 645-301

V+:/5/ 

tel. 845-402

V+:/9 

tel. 849-488

V+:/9&./ 

tel. 863-240

V+:/99 

tel. 689-033

V+:/9/* 

tel. 655-126

V+:/9/C/7 

tel. 615-105

V+:/6/ 

tel. 601-192, 602-162

V+:/6/'/" 

tel. 899-117

V+:/*%/

tel. 682-265

V+:/'M - 

tel. 631-700

V+:/A7/.:

tel. 821-107

V+:/V"/ 

tel. 635-275

V+:/ 7% 

tel. 847-260

V+:/ //, 

tel. 360-211

V+:/M/ 

tel. 861-344

V+:/M%"/ 

tel. 333-088

@  

$+/

# % % " * #+ M'-' /Â&#x201A;2 % ($Â&#x201A;Â&#x201A; - ?   + './% 2% ( $Â&#x201A;

371-600

4& %0 : /& 2?M%/Â&#x201A;

tel. 390-859

C%/,,%/  

tel: 390-859

'1/& ,= +/ 

tel. 374-111

*& /7 0#7

&Â&#x201A;)Â&#x201A; tel. 314-969 tel. 804-020

0"/%+ /%7/ + ) *+ )

A7/.: 7,/'./% /-,+/& & ~ 7~ 

 /,- / 767 2*&/,

tel: 313-319

/ 2V *./

tel. 371-000

+-$

.+$ 

.%4 +$

N%0, / , 2I6% 

tel. 391-920

S +/, +0 ,% 2'/",Â&#x201A;

tel. 396-294

6* &2 '/",Â&#x201A; 

tel. 372-466

" ) /+ ? <6* /:2 / +/0&&+,/ #* 7zz_;7~ 7b _; 7?%J 2,M/<#

$70%+7 $+# , #$) "

+ 7bz_;7~ ~ _; 7</ 9 /:2&, %w-:

+-$ %+ $ 7Fz_;7~ 7F _;F; #* 7zz_;7~ ~ 7bF; 756 H'- "%, 2%$)

'(Ă?851$6/8Ă?%$ Ă&#x152; Ă&#x152;$.29(&2EUWQLĂ?ND

S +/,/ 2 <6* /:

tel. 375-444

9&07 2<6 * /:

tel. 372-300

U7007,%

tel. 311-790

w,&7/ /

tel. 312-157

'//./%/

tel. 310-336

  mq 

.% 2 ',E)

+-$ 2! 

%Ä&#x201C;  '- / 7 

4 % ,/7 

='.=.Yw/ ?/7'/_Â&#x152;I 

tel. 112

tel: 372-440 & ()$)2 ($Â&#x201A;Â&#x201A;

Porezna uprava <,+,% 2 V*./

tel. 371-200

Ispostava Prelog

tel. 371-430

<,+,%' ,M7/.:

tel. 371-490

V+:/M%'/

tel. 660-001, 660-684

<,++7%/0<0.:&%/ # 7# 7)6.&71,/2 %+/,%/:/<,/,+/7/%/& 49GQ5?GU2:/'./?% 

 : 0/w+/ ?',/:?) Q7< ?) /"&/+?Â&#x201A; C/%/Q /:?C#?)Â&#x201A; 0/J%?J ,%?)Â&#x201A; M%+J%7/?  9&/N? 4% w,%? 0/' ?'%/?) %/:'/?A?) 4&/ ?A?  M&/I /.#? '// J/.:?M%"/?) */,%/? =/:?',/:?)9 I,/+M?9 '/ C//:? ?*%/ C/'.&7?'M %/ *%/+?J=?)' ,M7/.: '/4/ ?C,%/:)A7/.: I,/+J%? # Q75//:? #

.  &  7F 7y  _;7~ P 13

'-<++@<7@I ,-

M 

C/@/ /@',/&2U7

V+:/M-I 5# 

tel. 855-305

A

H,,*, /@5,/@?,%/,

V+:/M-'-' /

tel. 868-231

P 16

I,/+57/%Q@5&7/ 

V+:/w 

tel. 343-250

U 17

? 7;2?%@w/& @4/ %

V+:/w%/#

tel. 851-039, 851-134

M

G 0/@4,%0/*7@G&@?,-,@'%

V+:/C-./ 

tel. 866-469, 866-966

?  <


13. travnja 2018.

Informacije 53

 

 

 

POSLJEDNJI POZDRAV

IN MEMORIAM

OBAVIJEST O SMRTI

 + 

JOSIP TOPLEK

J ( 

cc B G

! &  

& G 6

E &  !&

 & 

+ 

* 

M <& 6&!

OBAVIJEST O SMRTI

 ^.Q 

OBAVIJEST O SMRTI

$ Z ! & & G4 6

!, 0 4 5)$ 0

$ N ! &  

& =G 6

5 $ !  &!  + @6  + 

$ Z ! & 4 

& =G 6

OBAVIJEST O SMRTI OBAVIJEST O SMRTI OBAVIJEST O SMRTI

 ( 5)*/ 0

&.5)4/

 ^. $ Z ! &  

& G4 6

$ Z ! & =  & 4= 6

$ ( ! & c 

& G 6

OBJAVITE

OBAVIJEST O SMRTI

3/ _0

&89" #  " & #  

#; + ; %  70 kuna

$ Z ! & c  & G= 6

Ä&#x152;ITAJTE NAS I PUTEM NAĹ E WEB STRANICEwww.mnovine.hr TE NA SLUŽBENOJ FACEBOOK STRANICI

facebook.com/MedimurskeNovine

PUTEM OBRASCA na naĹĄoj web stranici: www.mnovine.hr MAILOM na adresu: oglasnik@mnovine.hr OSOBNO ili POĹ TOM: na adresu Media novine,  7'::::" TELEFONOM: 040/323-600

VLAHKO      VeÄ&#x2021; od 350,00 kn (+pdv) mjeseÄ?no

Besplatni info telefon 0800 1507 Franje PunÄ?eca 2, Ä&#x152;akovec (Aurora)


54

Informacije

SLOBODNA RADNA MJESTA *,,,- 79/* 2%=/ )Â&#x2039;, m Ä&#x201C; / ) $+ 7$ 1/&2+/ @)Â&#x2039;, m Ä&#x201C; / ) $Iq 71/&2 +/ @)Â&#x2039;, m Ä&#x201C; / ) " +?71/&2+/ 7 @)Â&#x2039;, +Ä&#x201C;` )Â&#x2039;, m ) q   m /  +? )Â&#x2039;, /Ä&#x201C; )* /+ 9 +Ä&#x201C; / ) $Iq  71/&2+/ I/-, &/ / / ,//8,,,- "// &( $ )?G'4*79&./ 2*U/,/)2%=/5 )Â&#x2039;, m ) q *` 1 )Â&#x2039;, +I` 7; )Â&#x2039;, /Ä&#x201C; 71/&2+/$ ) @7 )Â&#x2039;,   )Â&#x2039;, m  9 G Ä&#x201C; ?Ä&#x201C;71/&2 +/ @)Â&#x2039;,  71/&2 +/ @)Â&#x2039;, m  /m 9 )?+ )Â&#x2039;, )  m + 71/&2+/ @)Â&#x2039;, Ä&#x201C; / )  ?71 /&2+/ @)Â&#x2039;, m Ä&#x201C; /  / )  ? 71 /&),%/%72+/ @)Â&#x2039;, Â&#x201A; * / ) " )I ? 71/&),-%72+/ )) ,-+/,& 0& # 7, //&/ &/+8%& //0- &()$Â&#x201A;2/./;!!!"00" 'G4Q9G*V?7< 2 '/./) 2 %=/ b )Â&#x2039;, +` F * F )Â&#x2039;, /Ä&#x201C; 71/&2/-,,7, // &/ +,8&%$7"7 H5Q47 2?+ /<%/2%=/ _; )Â&#x2039;,  + I ` m+  m Ä&#x201C;m71/&2+/ ) )Â&#x2039;, )G Ä&#x201C;71/&2 +/ /,&0&7, //&/ +,8% " G$ ?V7C"26,+7,Â&#x201A;2%=/ F )Â&#x2039;, /Ä&#x201C; 71/&2 +/ I/-,,7, //&/ ;;/ 8%$+%//% ($ 2/. /;!!!"00" 4/&#/ 07 #0+07 2 , #/ %#/ 2 2%=/)Â&#x2039;,  Â&#x201A;) / /  71/&2/-, &($)//&/ &+,8#&/

&7 Â&#x201A; C4?4S9<A7C=7/2 '/./2 %=/z )Â&#x2039;, m Ä&#x201C; / ) % #Iq 71/&2+/ @ )Â&#x2039;, ) / ) # ` )Â&#x2039;, ) / ) , ` )Â&#x2039;, m Ä&#x201C; / ) .*` )Â&#x2039;, +Ä&#x201C; * +I / ) , ` _ )Â&#x2039;, m Ä&#x201C; / ) , ` )Â&#x2039;, m Ä&#x201C; / ) ,  m+?` )Â&#x2039;, Ä&#x201C;Ä&#x201C; / ) , 71/&2 +/) @)Â&#x2039;, m Ä&#x201C; / ) " +?` )Â&#x2039;, m Ä&#x201C; / ) # $` )Â&#x2039;, m Ä&#x201C; / ) # .*I )Â&#x2039;, +I  / ) , 71/&2+/ I/-,,//+/,&&0&& # 7, //% )( )$ //&/ 7,8%+0"  %/ % $ < V7 2? 7; M%/Â&#x201A;2%=/_ )Â&#x2039;,  ? /I okoliĹĄa71/&2/-,+/,&& 0&&7, //&/ ;8 + %/"7 2,%/; !!!"00" '1/& ,,,- 79/* 2%=/ )Â&#x2039;, +Ä&#x201C; 9 /Ä&#x201C; )* /+ 7$ 1/&I/-,&( $ Â&#x201A;// &/ &7/& ,,,- 8#&/ &7 U49?4CGN6?49AI47*/.% 2%=/ _ )Â&#x2039;, * +71/&2/- ,&( ))$)//&/ /#07$ 8#&/ &7 /&//77 2'/,2 %=/)Â&#x2039;, /Ä&#x201C; )  !  )Â&#x2039;, ,Ä&#x201C;  m  7$ 1/&I/-,,//+/,&#$ 7, //&/ /,#, 8 $&// "//% (Â&#x201A;$)7) ) 0&%/$&%//2%2 /+7 ' ,M7/.:2I,/+502%=/_ )Â&#x2039;, + 9) G Ä&#x201C;71 /&2+/,&0&7, //&/ +,8+&% "7 HV*/ %/#O4?*4P9* 2 M-'-' /2%=/)Â&#x2039;, G 9 m// ) / ) Ä&#x201C; ? )Â&#x2039;, * / ) # % %71 /&2/-,&($)Â&#x201A; 7  4HV$V <*4C4?w<Â&#x17E;7w 245 $ % )2%=/)Â&#x2039;, + /71/$ &2/-,,7, //% ( $ //&($)7 C%/,& %+/%+,0 : /& &*2 2C%, Q/,/,#2%=/)Â&#x2039;,  G Ä&#x201C; 71/&2/-,,7, //% ($)Â&#x201A;Â&#x201A;7 V <'HM7 2Q 7/%62 %=/)Â&#x2039;, G` )Â&#x2039;, * )Â&#x2039;, +Ä&#x201C; /   Â&#x2013;%Â?) G,Â&#x2DC;$ 71/&I/-,,//+/,&& 0&&7, //&($Â&#x201A;)Â&#x201A;// &/ /,8#&/ &7 

/0+7%

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOĹ LJAVANJE <M VM4C44*VCGN $ <M VM4C4 ?GQV6 $Â&#x201A; <M VM4C4'M?G9<wÂ&#x17E;G $)

Â&#x201A; , #,-%,/%M?GÂ&#x17E;*V2 2 %=/)Â&#x2039;, m Ä&#x201C; m71/$ &2/-,,7, U/,$$ +,2 7 '9Â&#x20AC;C7 2%=/b )Â&#x2039;,  /  ,* 71/&2/- ,&() $7  4 %+/0/SGQI*V'G6Q<Â&#x17E;2 2 %=/_ )Â&#x2039;, /Ä&#x201C; !   )Â? nom prijevozu 71/&2/-, &( $7 )MVC47 2A2%=/)Â&#x2039;, Â?  G Ä&#x201C; )Â&#x2039;, Â?  , 71/&2/-,% ($//+/,&&0&&# 7, //&/ 8% &$#7 "7 @)Â&#x2039;, + 71/&2 +/ I/-,+/,&&0&& # 7, //&(Â&#x201A;$//&/ 8% &$#7" )'Q$*?VC7 2%=/)Â&#x2039;,  m Ä&#x201C;71/&2/-,& ( $ 7 ))IH?GN$?4AM V?<7 #2J $ +/2%=/_ )Â&#x2039;, /Ä&#x201C;  /+ m +? ) )Â?  ) m ) 71/&2/-,,//+/,&$ &0&&7, //&() $ Â&#x201A;//&/  $%,+%/8 %$ & "7  )JV?HM79/* 2Q 7.Â&#x201A;2 %=/)Â&#x2039;, m + m  9  71/&2/-,,7, //&() $//&/ "%8"% "7 ) AVAV76/ 2%=/)Â&#x2039;, * +kara 71/&2/%/,& ($7 )V5?494'G4Q4<?6VC<A47<$ 2%=/)Â&#x2039;, +  +` )Â&#x2039;, !! + Ä&#x201C;` )Â&#x2039;, !!  )Â&#x2039;, !! mtera71/&2/-,&/ &%8&%"7 )'4?V9<7A7/.:26,+7, / 2%=/ _ )Â&#x2039;, +  m /  m  ` _ )Â&#x2039;,  +  m /    )Â&#x2039;, +I71 /&I/-,,//+/,&&0&& # 7, //&/ &7/8&7/" 7 )Â&#x201A;54?VAG7 2%=/)Â&#x2039;, * ?Â&#x2122; * Â&#x2013;Â&#x152;+GÂ&#x2DC;71/&2/- ,&($ 7 )?E%+&/.%7 #262 %=/_ )Â&#x2039;, *   Â&#x2013;. ?Â&#x2DC; 71/&2/-,,7, //&()$//&/ #7, 8 %$ &"7 )QH4799 2%=/_ )Â&#x2039;, *  Â&#x2013;#? ?GÂ&#x2DC;71 /&2/%/,&( $) )7  M<Q7 2%=/)Â&#x2039;, * 7$ 1/&2+/ b )Â&#x2039;, /Ä&#x201C; 71/&2+/) I/-, &()Â&#x201A;)$ //&/ /;8,-$" M<MG''G 7'M - 2%=/)Â&#x2039;, *71/&2/-,& ()$ 7 ) /0/.%O5&/N#PM%+5$ /:29* 2'/,2%=/)Â&#x2039;, /Ä&#x201C; )  m +? ) / )Â?  m / 71/&2/-,,7, //&($//&/ $&/8 #&T%7 ?4AM$*H*VCGN7M%"/ 2%=/)Â&#x2039;, disponenta71/&2/-, &()$Â&#x201A;7)  M,/,/// / /%O <*AI4P2$ 2%=/_ )Â&#x2039;, * +71/&2 /-,&( $7) *&%#772 2%=/z )Â&#x2039;, /` )Â&#x2039;, ` _ )Â&#x2039;, * +` z )Â&#x2039;, ` z )Â&#x2039;, )Ä&#x201C; _ )Â&#x2039;, m ) q   Â? 71/&2/-, &($7) 

13. travnja 2018.

 

 

 

'4?¤4A47 2%=/_ )Â&#x2039;, * ?Â&#x2122; * Â&#x2013; +Â&#x2DC;71/&2 /-,&(Â&#x201A;)$Â&#x201A;7)) <7 ,%/; /2#1/,%/% /0& 7' ,M7/.:2 , 2%=/z )Â&#x2039;, IÄ&#x201C;71/&2/-,, 7, //&($//&/ /$#8

%$ &"7 V/%,/7&0,%//&:, 6V?H <Â&#x17E;2V%2%=/)Â&#x2039;, + G ) q G * 71/&2/-, &($)//&/ 7/# +/ 8

%$ &"7) 4QH4? ?VIG*<7AM?2%=/ )Â&#x2039;, m` *71/&2/-, % ($ //&/ /; %8#&/

&7) )'G?V$<A67 2%=/)Â&#x2039;, , + m+ , + G ` _ )Â&#x2039;, , + m+ ,  9 Â?  _ )Â&#x2039;, m+ , /I  /I m ,71/&2 /-,&(Â&#x201A;$ //&/ %8 &%$/#"7) MQ4979/C/7 26Â&#x201A;2%=/ _ )Â&#x2039;, +  + +Â&#x201A;71 /&2/-,,/&7&7, // &() )$Â&#x201A;//&/ /;8"%$#; "7 

GNVA7 #2J +/2%=/7; )Â&#x2039;, )  + G Â&#x201A;` 7; )Â&#x2039;, m ) q G )  + G Â&#x201A;` _ )Â&#x2039;, /Ä&#x201C; ~ )Â&#x2039;, *71/&I/%/,,$ 7, //&/ 8 "7) *VC4$'G4Q7 29C/S#$

 2%=/)Â&#x2039;,  * )Â&#x2039;, /Ä&#x201C;71/&2+/,&0& 7, //&/ ° 8 $&% &// &(Â&#x201A;$)7) 4?NHM7 2M%,,&E2 %=/)Â&#x2039;, *71/&2$ /-,,7, //&( $ 7) 5?4NG?47 2I,/+*0 2%=/)Â&#x2039;, *71/&2 /-,,7, //&($ 7) )MVQ4?<I4$*V?HA<Â&#x17E;75 Â&#x201A;2%=/ )Â&#x2039;, Â&#x2039;$ +71/&2 /-,,7, //&(Â&#x201A;$Â&#x201A;) 7) ?4M49A<*<C47w%; 2%=/_ )Â&#x2039;, m ljoprivredna radnika71/&2/- ,% (Â&#x201A;$Â&#x201A;//&/ ,7/8 #&/ &7)  9&0+,/"/ /,7,,*%$ /2%=/)Â&#x2039;, + 71/&2 +/ )Â&#x2039;, )71/$ &2+/ I/-,,//+/,& 7, 9&07,,*%/2*7$ ,//&/ %%//,%/ 8 #&/ & ?G<AVq75042%=/)Â&#x2039;, m + ) /Ä&#x201C;` )Â&#x2039;,  +Ä&#x201C;  +? )Â&#x2039;,  9 G + $ 71/&2/-,,/&7,& # 7, 7 6 G*V'7 2w+%,)2%=/)Â&#x2039;, *71/&2/-,, 7, //&/ #+$&8 "%"7 

 ?V'G4Q7M,C,2%=/)Â&#x2039;, m !!  Â&#x20AC;G? Â ` )Â&#x2039;,  + Ä&#x201C; )Â&#x2039;,   71/&2/- ,&() $Â&#x201A; )7) 

Â&#x201A;G7 //, 2%=/z )Â&#x2039;,  /  m /  $! + +) *je71/&2/%/,&( $ //&/ ,%/8#&/ &7) 

'1/& ,#// 7 2%=/ )Â&#x2039;, +  +Ä&#x201C; ? _ )Â&#x2039;,  m /  +Ä&#x201C; 71/&2/- ,&/ &7/& ,#// 8#&/ & 7)) 

4QV G*M?VI4?MCV7 .:/2%=/ )Â&#x2039;, ) , m + m G ` )Â&#x2039;,  )+ m / ` )Â&#x2039;,  )Â&#x2039;, +71/&2/-, % ($))//&($))2/- ,&/ /;8,%,%$ +"7 

*Q4M<*479&./ 2%=/F )Â&#x2039;, * slikara - fasadera71/&2/- ,&))7) Â&#x201A;NVQV?NGA4?7 #262%=/3 )Â&#x2039;, * + 9 Â&#x201A;71/&2 /-,,//+/,&&0&&7$ , //&( $Â&#x201A;Â&#x201A;//&/ /;8

 %"7)  VQ¤N4A4G?VMVQM7C"26,+$ 7,2%=/)Â&#x2039;, )G Ä&#x201C; 9 )G Ä&#x201C; 9  * 71/&2+/,& 0&7, //&/ 8+E 7 ) M'?<Â&#x17E;+&,%/'/M&-:26/ * . 2%=/)Â&#x2039;, m`  +71$ /&2/-,% (Â&#x201A;$ //& () )$7)) 

MV'<A47M,C,2H/ 5%,%/ 7/,%2%=/)Â&#x2039;, * /  ?Â&#x2122; * Â&#x2013;%Â&#x2DC; 71/&2/-,, 7, //&($)//&/ ,,/$ 8#&/ &7) Â&#x201A; G*4?4N?V$ G*V4I7 2%=/ )Â&#x2039;, m Ä&#x201C; m 71/&2 /%/,,7, *&/, 2 27Â&#x201A; Â&#x201A;5G?A4?947 .:/2 2 %=/)Â&#x2039;,  , IÄ&#x201C;G ` _ )Â&#x2039;, IÄ&#x201C;` )Â&#x2039;,  +I 9 m  +,*` F )Â&#x2039;, + )Â&#x2039;,  /  )?71/&2/- ,,//+/,&&0&&7, // &/ 787"//% ($ 27

4QH Q4M<*IVM< <A4?2'M %/ 2 %=/)Â&#x2039;, +  m /  ) , .' $! + )Â&#x2039;, G +  m /  .' $! +71/&2/-, & )//&/ +,-+/%8 #&/ &7) 

Â&#x201A;)6<AM4Q7 25I,/+I /: 2%=/b )Â&#x2039;, )   +)/? b )Â&#x2039;,  +71/&2 /-,+/,&&0&&7, //&/ +,8#/,%"2% ($ 7 

MGQQ4QV?<M7 2%=/)Â&#x2039;,  m + ) Â?  ,  +I 71/&2/-,&()$ 7) 

Â&#x201A;9&0,%//&:,M 2M$ Â&#x201A;2%=/)Â&#x2039;, m)Ä&#x201C;` )Â&#x2039;, G )Â&#x2039;, G   71/&2/%/,+/,&$ &0&& M Â&#x201A;2 A7/.:// &/ /;87&0,%/$, "7) 

)<M*?47 #2%=/)Â&#x2039;, G )Â&#x2039;, * /  Â&#x201A; Â&#x201A; $ / 71/&2/%/,, 7, 6)2 #//+/,&0& 7, 9,)29/* 2//& (Â&#x201A;$ //&/ /,78#&/

&7) C/#7,%$+7 &,%ON& P ?N& 2M-H)Â&#x201A;2%=/_ )Â&#x2039;,    m )71 /&2/%/,,/&7,&7, //&()$)//&/ & 8 %"7  'HA9V4*44*VCGN7 2# ?+ /2%=/)Â&#x2039;, *7$ 1/&2+/ i )Â&#x2039;, G 71/&2+/7 I/-,,/&7,&7, //& ($Â&#x201A;Â&#x201A;//&/ &+B8#&/ & 4' 750Â&#x201A;2%=/)Â&#x2039;,   / / )*+,71/$ &2/-,,7, //&/ +8 &+$&0"7 

M$MG4A7< 2%=/)Â&#x2039;, )G Ä&#x201C; )Â&#x2039;, Im + Ä&#x201C;71 /&2/-,&/ ,%+8,$, " 7) 

QJ4QHN4M7 2?+ /4 $ ,%/2%=/)Â&#x2039;, + Ä&#x201C;71/$ &2+/,&0&7, //&/ /; 

,%8%" ,-#, &7Â&#x201A; 

Â&#x201A;V6?49A<M<MG'54*M47M%"/ 2 %=/)Â&#x2039;, * )Â&#x2039;, m ) q +  / ) , 71/&2 /-,&( $ 7) 

Â&#x201A;MHAGCMI4I7M%"/ 2%=/)Â&#x2039;, Ä&#x201C;Ä&#x201C;71/&2/%/,& ($Â&#x201A;//&/ %&,7/8#&/

&7 

Â&#x201A; 54UGA<*?<wV<Â&#x17E;7' / 2%=/_ )Â&#x2039;,  + 9 ) */ G 71/&2/-,&/ /,%B $ /,-8#&/ &7 Â&#x201A;GQNV 7 2w+%,2%=/)Â&#x2039;, + + )Â&#x2039;, m ) q + stalatera71/&2/-,,$ //+/,&&0&&7, //&/  +8 +"7 Â&#x201A;V9<MGI7 2<6* /:2%=/ )Â&#x2039;, * ?Â&#x2122; * Â&#x2013;GmÂ&#x2DC;7$ 1/&),-%72/-,, 7, //&($ 7 Â&#x201A;Â&#x201A; ,/ %OI4 4P'7Q2$ 2%=/)Â&#x2039;,  m Â&#x201A;) - ?71/&2/-,& () $)Â&#x201A;7 Â&#x201A;'7 2%=/)Â&#x2039;, Ä&#x201C;Ä&#x201C;7$ 1/&2/-,&/ 0&8%&% "7) Â&#x201A;<7 ,%/,/+-/B7&%72 ' ,M7/.:2%=/)Â&#x2039;, + m /  )Â&#x2039;, +I71/&2/- ,&/ ° 8/;"//% ( $ 7 Q4G?4'GA7 2%=/F )Â&#x2039;, )Ä&#x201C; )Â&#x2039;, Â?  7$ 1/&2/-,&()$Â&#x201A;Â&#x201A;// &/ %&&/8#&/ &7 

  $ &&" !

*'*U<57', %/ 2%=/F )Â&#x2039;, ) G  _ )Â&#x2039;, * +$ 71/&2/-,,//+/,&& 0&&7, M-*/=25:?7/:)2 )'M %/ 2% ()$2& () $Â&#x201A;//&/ /, 7 8#&/

&7 )HA<VA77 2%=/)Â&#x2039;, G )Â&#x2039;, m ) q G /  G + Â&#x2013;$Â&#x2DC; 71/&2/%/,&($ ) //&/ &/8"%+"7 V 6w'<N5V?<M2 #2%=/)Â&#x2039;, m Ä&#x201C; q m q I 71/&2 /-,&($)7 ?6VC4*<V5?OUV*<PUQ/,2  /.:Â&#x201A;2%=/)Â&#x2039;, /Ä&#x201C; !  71/&2/-,+/,&&0&& 7, //&()$ //&/ 0 /,8 %$ &"7 'GR<'H?IG ' 7 2%=/)Â&#x2039;, + +I71/&2$ /-,&/ %&/ 8&$+&+" 7) MVQ4?<I4 H?<Â&#x17E;2" 2%=/)Â&#x2039;,  u stolarskoj radioni 71/&2/-, &() )$Â&#x201A; 7 Â&#x201A;4HV?V'4A7 2%=/)Â&#x2039;, autolimara 71/&2/-, &($))//&/ %$&8% "7 U46?V75/ 2%=/)Â&#x2039;, m + m G Ä&#x201C; 9 )71/&2 /-,&($Â&#x201A; //&/ 0#"8 #&/ &7 'V9A<MH9<VOQ4G4P9/C/7 26$ )2%=/z )Â&#x2039;,   +   * 71/&2/-,,/&7,& 7, //&($ 7Â&#x201A; GH?V'G7 #2*U/&/2 %=/F )Â&#x2039;,  ) , G m / da 71/&2/-,, 7, //&($ //&/ &% +#8#&/ &7 9GAA?49G7' ,M7/.:2%=/2 )Â&#x2039;, *71/&2/-, &()$//&/ 7+7 8 "%&/ &7 ) )AVC< QHM7 2*&/, Â&#x201A;2%=/)Â&#x2039;, m Ä&#x201C;71/&2 /-,,7, %#/ 4M//& ($7) <,%%$ /'/w+&2S/. 2 %=/)Â&#x2039;, + ? +  / ) I ?71/&2/- ,&() )$Â&#x201A;///,%%,+&8 #&/ &72 )Â&#x2039;,  Â&#x201A;) m+q / ) %Ä&#x201C; ? 71/$ &2/-,&() )$Â&#x201A;//&/8

%$ &"7 5<A47 24M% /: 2%=/)Â&#x2039;, m Ä&#x201C; m ! 9$ ?7$ 1/&2/-,,7, /0&1 $,-7 *A4H$M<MG'<'Â&#x20AC;I7M// 2%=/_ )Â&#x2039;, radnika za zavrĹĄne radove71/&2 /-,&($Â&#x201A;)7 5?4M<Q7 2%=/)Â&#x2039;, *  ? # 71/&2 /-,&($7 Â&#x201A;G9<MVA7 2%=/)Â&#x2039;, m  + +? +*  71/& _ )Â&#x2039;, + + 71/&2/-,&($ 7 4?AV7 2%=/)Â&#x2039;,  /Ä&#x201C; !   / )Â?  m / * 71/&2/-,&() $ )7 'GR<'H?IG6?49<GQIMCV7 2 %=/)Â&#x2039;, Â?  G Ä&#x201C;71 /&2/-,% (Â&#x201A;$ 7 4CQ<N$4M4Q$5GVA29/* 2 ' , 2%=/)Â&#x2039;, /Ä&#x201C; ) m)m` _ )Â&#x2039;, + ) G ) Â? ) )` _ )Â&#x2039;, /` _ )Â&#x2039;, Â&#x201A;+` _ )Â&#x2039;, m ) q   ` _ )Â&#x2039;, * ? )Â&#x2039;, /Ä&#x201C;  /+ m +? )71/&2/%/ ,,7, //% ($)7 GH?VVA7'/"2I,/+5 2%=/)Â&#x2039;, + )Â&#x2039;,  m /  + ` +? )I71/$ &2/-,,7, //% ( Â&#x201A;$ //&/ % 8#&/ &7 ) 4447 2%=/F )Â&#x2039;, ) ? +   +)/? 71 /&2/-,&)($)//&/ /;+%ÂŞ8#&/ &7 *4QGN?4AM7 2%=/)Â&#x2039;, /Ä&#x201C; 9 )G Ä&#x201C; )Â&#x2039;, m 71 /&2/-,% ( $)//&/ /$ ;8% %,"7 C$GQ<A7 2%=/)Â&#x2039;, )?+ / )q ,I71/&2 /-,&/ #7 8$/"7  

G*V'GR<'H?IG77w 25:?7/: Â&#x201A;2%=/)Â&#x2039;,  )Â?Â&#x201A;/ ) +I` )Â&#x2039;,  /I ) ,` )Â&#x2039;, ` )Â&#x2039;,  *` )Â&#x2039;, /Ä&#x201C;` )Â&#x2039;, + Ä&#x201C;` )Â&#x2039;, !! m` )Â&#x2039;, + )Â&#x2039;, m ) q   m / 71 /&2/-,+/,&7, //&/ +$ ,8"7 V*AV7 .:/2%=/)Â&#x2039;,  m /  ) , .' + )Â&#x2039;, m ) q   m /  ) , .' + 71/&2/-,% ()$ //&/ /,-8"7 Â&#x201A;46A<H'79&./ 2CA0 2 %=/)Â&#x2039;, * ?Â&#x2122; * %*Ä&#x201C; 7$ 1/&2/-,,7, //& ()$)//&/ #/% &8#/% & "7 <5Gq?47w%; 2%=/b )Â&#x2039;, !! m` b )Â&#x2039;, + /I *` b )Â&#x2039;, + + ) , b )Â&#x2039;, * 9 /Ä&#x201C;71/&2/-, &/ +/$T%8+/$T%"7 2/./; !!!"00" AGV?GM7' ,M7/.:2,-2 %=/7; )Â&#x2039;, IÄ&#x201C; 9  +  71/&2/-,,//+/,&$ &0&&7, //&/ ,8 ,"7)Â&#x201A; M'<J?6VC<A47 2%=/)Â&#x2039;, m Ä&#x201C; 9 +Ä&#x201C;71/&2 /-,&/ ,&/%"%#/8#&/ &7 V/%,/7&0,%//&:, U& 7'/2 + 2U/,/"2%=/)Â&#x2039;, )?  9 G Ä&#x201C;` )Â&#x2039;, + G ) q G * )Â&#x2039;, q m ) qnika71/&2/-,,/& 7,&7, //&( $// &/ 7/,0& 78#&/ &7) )'%,% /w77 2 %=/)Â&#x2039;, *Ä&#x201C;` )Â&#x2039;, * _ )Â&#x2039;,  71/&2/%/,&($ Â&#x201A;7 'H?4 Q4M7*%/2M&/.2 %=/_ )Â&#x2039;,  m  Â&#x20AC;  Â&#x201A;? q? ` )Â&#x2039;,  m  Â&#x20AC; /  F )Â&#x2039;,  m  Â&#x20AC;   71/&2/-,+/,&&0&& 7, 2% ($)//&/ +,8 & +,% &7)Â&#x201A;  9 /-:OCGMGQ4QV <N4P #2%=/ _ )Â&#x2039;, + mI + ?7$ 1/&2/-,&/ +- 8- +- 7Â&#x201A; 

Radna mjesta "7 NapiĹĄite kvalitetnu prijavu za m / m ) q ? ! #9 #  +/ ) ,te najaviti na tel: 042/3027Â&#x2020;y + )+( ? 9/ Â&#x201D;G//G + Â? * ! # , `  +q 7_ @* m q m * / ?) m+ / *no predstavljanje poslodav?)` / / /m I+ m /  * zainteresirane za sezonski rad u turizmu na moru da se  ? %  na tel. 042/401-511 ili mail: marina.ostrun@hzz.hr C4?4S9<A72%=/z )Â&#x2039;, m Ä&#x201C; / ) % #Iq71 /&2 - +7 2/, ,%/=25 %#/U7/7/+%+/=/- 0& /=/%+/,*%% ,/70// +/,&0& '/./2 )C=7/ //%; )( )$ //$&/ $ 7,8%+0 &7 )+2 #,-%,/%$&,%7 ?&$ - 2%=/7 )Â&#x2039;, Â&#x20AC;m ) q   * /  ?Â&#x2122; * Â&#x2013;Â&#x152; Â&#x192;Â&#x2DC;71/&2 - 0/7/, ,%/, =/2+,7 7/ &# :,%,&.%I/-,& () $ Â&#x201A;)7  - ,7$',%7 C=7/2%=/ )Â&#x2039;, * ?Â&#x2122; * Â&#x2013;$.Â&#x2DC;71 /&2 - ,.// #00/,&2/, $ ,%/=I/-,& ($Â&#x201A;Â&#x201A; //$&/ &/ ,/ 8E" &7 i )Â&#x2039;, * / )  ?Â&#x2122; * % !'.$Â&#x2DC;71/& 0&#,%# 0+,2 - Vw2MMM20//,&0$ /, %2/, ,%/=I/-, & ( )$7 


13. travnja 2018.

Informacije 55

 

 

 

 #  # "  5Vw*47$7 ,/I.2?&- )Â&#x201A;2A/';V,/# ,& /,&.%=/ 1 ili viĹĄe recepcionara - konobara 71 /&2 - ,7.00/,&2 /, ,%/=V,/707, ?&- )Â&#x201A;2A/';//% )($ //(Â&#x201A;Â&#x201A;$Â&#x201A;7 ?6VAV'7%=/_ )Â&#x2039;, m Ä&#x201C;   )I ) * ) / ) ,  m+? 7 )Â&#x2039;, G / ) Novi Marof71/& 0&#,%# 0+,2 - MMM2/, ,%&27/7- &# /&-/7 #02/,0&/7/& /, ,%&+/,/&+,/&25%#/ +=2// %2/;&- 07 , &,&$ 0 /,& 0&,=/%+/,&,-7, C=7/,2 )))A/';//&/ %#&8 %#&"//;T )($7 4 %+/094?*Vw4AIG*$',%7 C=7/2%=/7 )Â&#x2039;, /Ä&#x201C;Â&#x2039; /Ä&#x201C;?  /+  )q) m / 71/&2 - 0 %%/"0/2/, ,%#7/ 2N%#/I/-,& ($)7 Â&#x201A;O'<J4?4AMP+/02 , #2%#/$&,%7 +/0 //<%/$M/ $4 ,%/$J%,=/7 )Â&#x2039;, /Ä&#x201C;  /+ Â&#x20AC;?  )Â?  ) m / 71/&2 %/ 0 %%/" 0/2/, ,%/=2G%#/27/ 7/#/%- 0 V,/70//+/,&0& #7 1&)(2 /// $&/ &/"%,80%$ &"//0-& (Â&#x201A;$)7 4HV4Â&#x17E;<%# 7 .%$&,%7 C=7/2%=/7 )Â&#x2039;, /Ä&#x201C;  /+ 9 +Ä&#x201C; m +m +? ) Â&#x20AC;I+m 71 /&2 - 0 %%/"0/2/, ,%/ =2G%#/I/%/,&(Â&#x201A; $ 7)  C4?4S9<A72%=/b )Â&#x2039;, m Ä&#x201C; / ) , ` ,  m+?` # $` .* 71/&+7 2 /, ,%/=@_ )Â&#x2039;, ) / ) , ` # 71/&&,25%#2/, ,%/=@7 )Â&#x2039;, Ä&#x201C;Ä&#x201C; / ) , 71/& 0 &#,%#0+,0/2,&0/7/, ,%/=@7 )Â&#x2039;, +Ä&#x201C; * +I ) , na 71/& 0&#,%#0+, 0.,7.// #00/,&2 5%#/2/;&- 02/, ,%#U 7/7/+/=/-0& /=/%+/,/7/- ,//+,-7, '/./2 ) C=7///% )( )$ //$&/ 7,8%+0"7) *Q4MIG7$',%7 Q+#2%=/3 )Â&#x2039;, /Ä&#x201C; 9 +Ä&#x201C; 9 )*+  m 71/&2 - 0/0/0/+#&/, /%/2/, ,%/ =25%#/2+/ @F )Â&#x2039;, m 9 m ) q m 71/&2 - +///+&:/+2&# ,/-/,, 0./&0/&+#&&0&,// ,,- // "2/, ,%/=25%#/2+/ @_ )Â&#x2039;, m Ä&#x201C; )ĹĄovite robe 71/&2 - MMM %# #//&,# ,&2/, ,% /=25%#/2+/)  /,& 0& 2,77= /=/%+/,+,/+,- 7, J%,/" /)2 ))Q+# //$&/ ,)80%$ &" <9VM7$&,%7 I 2%=/1 )Â&#x2039;, )71/&2 %/ 7/+/##&/(/##&/27 /, ,% ++% /,/ /&+,/& &$)#7/+=2+=&7 VH +7 2,%/2+=% 0 ,% 00.--7+,/"&// +=25%#/+=// %2 & /-,%2 7,% +"1 , + /&2+,7 7/ +0/-7 =/,-& -+/&H0+/ +/=/- =/%+/,/+/ 7/+&%+%7 +=/" &7 (% V,/70 ?7/ )2 9//& (Â&#x201A;$Â&#x201A; //$&/ B7, 78#&/ &7) )6?GGA64M?V64I72%=/7 )Â&#x2039;, G / )  m// `  $ Ä&#x201C;71/&2 % # 7#/, ,%I/-,& ($Â&#x201A; // $&/ &/"/ 8#&/ &7) 46<Q<4M6?H 472',%7 U2 %=/7 )Â&#x2039;, )   m  + ? 71/&2 0/70, , 0./#/&0/ 2,7 . #7/2/. //+,% +, 2; %%2,& &/2#/,-/%,+%2/;&-2+&%// ,7/,&/20#,#0//, 0& #0/2+=5%#/2 /, ,%#7/ 2+= +,/&0/&

0%,+%/#/,- 2/ %2/;&- 0I/-,&/ +,8#//%,$# + "7))  5VS<Â&#x17E;%0%#/ / , #$&,%7 C 2%=/7 )Â&#x2039;, )G Ä&#x201C; ` m + m )G /? )  G /+ na 71/& 0&#,%#0+,2

%/ MMM2,&@ %&"/ 2&"/ ++/7&"/0 /2&"/ ++/7/",%2 %/&(/ 2/, ,%+=2 // %25%#/2+:/+ %/%./+ 7# /,7&/, ,% 7/7% I/-,&($)//$&/ 0/ 8 0%$ &"7 

9&0,%//&:,'-$&,%7 5/ 2%=/7 )Â&#x2039;, G  ) 71/&2 - ,.#2/, ,%/ =/)Â&#x2039;, +Ä&#x201C; 71/&2

- .2/, ,%/=25%#/I/- ,& ()$7) *Â&#x20AC;M7$&,%7 C=7/2%=/7 )Â&#x2039;, /Ä&#x201C;71/&2 - 0/ 2/, ,%#7/ 2,&,%,% 7 20 ,& 0.000/ ( /

=7/, ,%7/&+,/&@7 )Â&#x2039;, *71/&2 - ,.// #2/, ,%#7/ 2,&,%,% 7 2 0,& 0.00 =7/, ,%7/&+,/ma 7 )Â&#x2039;, 71/&2 - %2/, ,%#7/ 2,&,%,% 7 2 0,& 0.00% =7/, ,%7/&+,/& V,/70//+/,&0& Q 7/% 62* :';2 )C=7///$&/ 

+%8$,"7 Â&#x201A; HA6?4<Â&#x17E;7$&,%7 M /*/=,/2%=/7 )Â&#x2039;,   na 71/&2 - 0., .2/, ,%/=25/%#/ /,& 0&7, M /*/=,/ 2 )) M /*/=,///$&/ % /0&+ # / 8 #&/ &7) 9GQ4$*Q<G*7$&,%7 C=7/2 %=/7 )Â&#x2039;, Â&#x201A;Ä&#x201C; 9   na 71/&&#/.%& %+00+.2 - ,.// ##B /" /,7/",&2+=0#,# 0/2// %2/;&- 0+=2 // %2&# :,%0+.,,/ 0/, ,%+/+/(/

V,/70// +/,&0& < #./:)2C=7/ //% )($ //$&/ 7%8#&/ &7) <MG'47$&,%7 /0,/,M% 7/'2V+% ,)2C=7/2%=/7 )Â&#x2039;, Â&#x201A;/ 71/& 0&#,%#0+,2 %/ ;/02/, ,%)#I/%/,& ()Â&#x201A;$//$&/ ,% 7/&&/%8#&/

&7) )C<ANG*7$',%7 C=7/2I 2U#2%=/_ )Â&#x2039;, /Ä&#x201C; * na 71/&2 0&#,%#0+,2

- 0 % ,2/, ,%/=25/9 %#/ ,7 7/&# :,%00/B / 0 % ,/0+# O9P%#/I/%/,$&/& %&/,8 % ,/$/ &7 )Q<'$'VA4S49/,C 2N,- $7/ ,+7 C=7/,= +/2%=/7 )Â&#x2039;,  ) ,71/& 0&# ,%#0+,2 - 0.,.27/, ,% /=I/%/,& ($ 7)Â&#x201A; ))A/,#7C,/207/ /%0 /,#7 /70$&,%7 * 2 %=/_ )Â&#x2039;,   71 /&2 - 0/2,&0//, ,%/, %@_ )Â&#x2039;, + Â? ) strojevima71/&2 - ,.#2 /, ,%/=25%#/ 7 )Â&#x2039;, / na 71/&2 - ,.#7/2/, ,% /=I/-,&(Â&#x201A;$Â&#x201A; 27)Â&#x201A; )V'V729Q727+7 C=7/,= +/2++%// /?JH , 7,%2+,7 ,/# ,&.%=/7 )Â&#x2039;, + + na neo71/&2 - ,.#27/, ,% / = 7 )Â&#x2039;, +  +)/?na 71/&2 - ,.#27/, ,% /=I/-,& ( $)//$&/& &/8%&"7)Â&#x201A; ) H,%007,% #  :/*4AN<I4A$',%7 C=7/2%,/7=/1 )Â&#x2039;, )?  9 G Ä&#x201C; 71 /&20&//&#,%#0+,2

%/ ,. #2/, ,%/=270 ,&,%/7/077J%,&&7/ /,/",,%25%#/2&# :,%/.%,-%#0/U7/7/+% +/=/- 0& 2=/%+/,/+,/ 70 ,&,%/7I/-,&(Â&#x201A;$)// $&/ 7 7 /8#&/ &7 )5G9G'07/ /%0 #,-%,%$',%7 C=7/2%=/7 )Â&#x2039;, m)Ä&#x201C; G 71/& 0&#,%#0+,2

- 0/2,&0/7/, ,% /, =/V,/70 CA02C=7/ //% )(Â&#x201A;$ //& () $ 2()$ //$&/ 7&08#&/

&7)Â&#x201A; )J%V?<VA$',%7 < 2%=/2 )Â&#x2039;, G71/&2+% 0 "(/ 2&# ,/-/7/7-(/ 0 +(/ 2/, ,%/=25%#/ V,/70 J%,)2 )) < // & (Â&#x201A;$ //$&/ /;8"%$/ "7) 

7I/-,& ( $Â&#x201A;Â&#x201A;27) )5?4A95HQQ7$',%7 I 2 %=/_ )Â&#x2039;, m ) q   ) , *q _ )Â&#x2039;, m ) q   I 71 /&20//,&0/, =/2/, ,%)#2+/77&, 7@_ )Â&#x2039;,  ) , *q71/&2 -  :(//,00/0/ /,& ,/, ,%& :,/&+,/&2+/ 77&, 7@F )Â&#x2039;, IÄ&#x201C;  G + *q71/&2 - ./ (/ 2 ,//,7.00/,&, /, ,%&#7/&+,/&2+/ 77&, 7U+/ % 7,%/-0& /=/%+/,*%% ,/70// +/,&0& C=7/,2I //& ($//$&/ 87 " <A<AVC47$&,%7 ' ,7 #/0/+/0=/7; )Â&#x2039;, IÄ&#x201C; na 71/&2 - ,//,7. 00/,&2/, ,%/=27/72 ,+&,%7 ),& /,&0& M%+?7/:2'//$&/ +,8/- &"7 <A<AVC47$&,%7 I=%2%=/ _ + I )Â&#x2039;, IÄ&#x201C; ) + ? 71 /&2 %/ ,7.// #7/0 0/,&2/, ,%/=20 +70+,/&./ /,&0& M%+?7/:2'//$&/ +,8 /- &"7 )<' V?47$&,%7 C=7/2%=/1 )Â&#x2039;, )?+ 9)  Â&#x201A; 71/& 0&#,%#0+,2

- ,. #2,&@+:#/&0/2&/2 7&//,%%//%/( 2 +/(;%( / 27&//,%%/7,/;%(/ 22 & //,%(/ 2/, ,%)#2& /0/2 /;&- 0I/-,&/ /&+8 0%$ &"7 M<<M7$&,%7 Q+#2%=/6 )Â&#x2039;, IÄ&#x201C; + / )I 8 )Â&#x2039;, m 71/& 0&#0+,, ,//7/%%&A% ,&# /-, /,,% &0 /+%"7&7&/, ,% 00+,,+,7 #/0//+7/,+,// ,.7&&,% V,/70//+/,& 0& J%,/" / 2Q+#//$&/ /,-&/ 8,/-,"7  GA<6'47$&,%7 C=7/2%,/7V,/# 07/ /,&.%=/_ )Â&#x2039;, / 71/&2 %/ ,7 .// #2/, ,%#U7/7/+%+/=/-=/%+/,/0& V,/70 J%,/" /Â&#x201A;2Q+#20#7*<N$4// ,/-& Â&#x201A;() $//$&/ /#& +#8#&/ &7 GA<6'47$&,%7 C=7/V,/# 07/ /,&.%=/_ )Â&#x2039;, /Ä&#x201C; !  kategorijom 71/&2 - ,. // #2/, ,%#2N/G%#/U7/7/ +%+/=/%/=/%+/,/0& V,/ 70 J%,/" /Â&#x201A;2Q+#20#7 *<N$4//,/-& Â&#x201A;() $//$ &/ /#&+#8#&/ &7 GA<6'47$&,%7 C=7/2%,/7V,/# 07/ /,&.%=/_ )Â&#x2039;, tesara71/&2 %/ ,7 .// #2/, ,%#V,/70 J%,/" /Â&#x201A;2Q+#20#7*<N$4//, /-& Â&#x201A;() $//$&/ /#& +#8#&/ &7 Â&#x201A;GA<6'47$',%7 C=7/V,/# 07/ /,&.%=/_ )Â&#x2039;, + ) G ) Â? ) ) na ne71/& ,7.// #2/, ,% #25%#/ 7 )Â&#x2039;, * 9 )G Ä&#x201C; na 71/&2 - ,7.// #2/, ,%#25%#/V,/70 J%,/" /Â&#x201A;2Q+#20#7*<N$4// ,/-& Â&#x201A;() $//$&/ /#& +#8#&/ &7 Q< <7$&,%7 < V,/# ,& /,&.%=/7 )Â&#x2039;, G na neodre1/&2 - "(/ 2/, ,%#7/ 2 +=0 //,+/%5%#/// %0 0+.V,/70 4*'/'0 ,%Q< <//& (Â&#x201A;$))7) <0%,///&,/%5=/76 =/ $&,%7 ?7,/7V,/# 07/ /,&.%=/F )Â&#x2039;, +) F )Â&#x2039;, )  + G Â&#x201A;71 /&2 - Vw2MMM2/, ,%#25%#/ F )Â&#x2039;, /Ä&#x201C; 9 + /+? ) na 71/&2 - Vw2MMM2/, ,%)#2 %#/52N2G/I/-,& ()$Â&#x201A; //$&/ 0/78/&/$# 0/ "7) 

X    %! 9 %!# < #  Â?< &:/ /0 %/,%/ # ,+% 7, , ,/% ,&% 7/&7 .:/"0/"+&:V,, -0&&7, 7, //, //", +/#12.% +, +#1 7

 H J%,+,%/, ,% /% /2. / %. +/,-7

,+&:&/0,+% -0& -:/7. 4 -0&,=//,/72 ,+/, %///+-# ,&=&/-/&++0&/7&2 0%+%+7.

/#7 .% H7 #0 -0& #7/0A7/.:%++0.7)#7/77-/+7,%/+&:/7 /2 7/%/&//%/&/ ,,  ,%%./& 0/& +&:&2 #/0/ :/ 7 /2 ,%/+7. 0 7 /,$"//% /,/2 , //0 /,/ % ,+%,/ +#& H7 # / 0  7 2/.7/"-/, /,/ /,+%/" +#&/, //" , #/,+7/+ = %,,/H )#7//96 volontera/  $ + + ,+ Ä&#x201C; z_~7 + G    _;7Â&#x2020; yÂ&#x2020; + Â&#x2039; F7_F M% +/ 7/ = 7 +&# 7 #/& ,&2+B%/&#/0 /& / 7 .%  //

% , 7  %,/& +#&/&+/7,:/07/ /&/7,-&?7

7 #/7 #/" / M0

7 #0 -0&J%, ,7#: /&/=/%/"/"/,/ A/,%&&//#: =/%,&/" %(/ A:/ 7 / & &=%+/-./&I7+/%/&2 +// ,% &7/: ,# =/% / /7 &=%7/-%#No za +  *I ) ) ` *I ) ?Â&#x153;   ? / m / ` /)  mGq  * / ) m )q) / Ä&#x201C; mÂ&#x153; /7 =/,-,-& H7 # #7 , 7/ ,+%/&/0M0 7 # 0 -0&J%,/N% 0, / , +7/ ,+ +%O*+ /-2#/0/2-P %2/0&1 ,%#2/& 0 /+  + m ) ! / ?+ *` Â&#x201A; ) *Ä&#x201C; G  + )  q  )  +  ? )` *  +) m,+ m+ / ) + *+ G */H,+ 7/-

,-%

//0 / ,% , /,//.%:/%# //,/ 07/

%/, = /&/ /0#7/&,% +&07/ / 4 %/,%/ , &# 

 /-/7 /&7/207,,/&7/%/&ÂĄ C/7,%/%,#- 7# 7 :/".%%/ , -/2" &/// +&:/7 #& /2 /&# : //%% 7 = /%/ V/%,-7/%/&# /,/,--7, += ,,&7 & 0+&#7 #&2 7,7 / 7 7 +/&/7,7 =,7 #/& 7/%/& / 7 & -&- <,%&2 obitelji) ? m )q) / Ä&#x201C; m ) q q +Ä&#x201C;  , + + / ? m m G Â? /7 =/% & , ,% 7 .%  +%+ ,-+/":0/ /%,-20 &/2+7= /+&= / +- # =07

 /,,+,/&+%&2/+-&/.%/"/"+% / /&# :,-ÂĄ

# Â&#x201A; )? + ) m ) ) , m q Â&#x203A;Â&#x203A;Â&#x203A;m +? )Â&#x2039; + +   ' / /) $ + ;yy _F8 z8~8 + m +Â&#x201D;)+? )

9&0,%//&:,'-$&,%7 5/ 2%=/7 )Â&#x2039;, +  )71/&2 - ,.2 /, ,%=25%#/I/-,& ()$7) 

)Â&#x201A;9 /-:OQG <?<Â&#x17E;P$',%7 Q .:/ 2%=/7 )Â&#x2039;, G71/& 0&2 - ,7.#7/27 /, ,% /=V,/70 U# ))2Q .:/ 7 

<0#7'/,/ $&,%7 +7 C=7/,= +/=/7 )Â&#x2039;, / na ne71/&2 - .2,.#2/, ,%/ = 7 )Â&#x2039;, Â?   na neodre1/&2 - ,.2/, ,%/ =I/-,& (Â&#x201A;$7 

)94AQV67$',%7 0/, // J%,$M/2%=/7 )Â&#x2039;, /Ä&#x201C;  /+  )q) )Â?  ) m / 71/&2 - ,7.#7/2/, ,%&, /2N/G%#/20

)GQUG57$',%7 9 */=,=/7 )Â&#x2039;, + G Ä&#x201C; na neodre1/&2 - ,. #2/, ,%/=25 %#/I/-,&($7 

%Â&#x153;*+ /-2#/0/2-OB /,7,%/&G +, //0G +,# , /#;7 /0, 7Â&#x201A;2 V/,7=/, /7#,%OH7 #0 -0& #7P


56

Oglasnik

13. travnja 2018.

 

 

 

POĹ ALJI besplatni mali oglas 0 - 24 sata putem obrasca na naĹĄoj web stranici: www.mnovine.hr mailom na adresu: oglasnik@mnovine.hr osobno ili poĹĄtom: %  7'::::" m &/-/00/0posljednjeg broja/FPredaja oglasa: ,/7 7,-F'/#,/5GM Q4A<, ,&0Â&#x17D;/Ä&#x201C; *

NOVO U PONUDI - oglasi s fotografijom K\AJL]^>_`_>J>_^JK\J>q_^`]A>\

&&U0//,+  #/,%/7%,-7,#),/)#7/2,/#./ / 7 =/, +&%&U +//&+7 #,+/=/-,7:+7%

mailom na adresu: oglasnik@mnovine.hr

@ Â&#x152; @ # ( /&/+0/&27,// @ $ # ( 0/%%27,2/ //&7#,

U+7/,7=#,+ 0/&&7#,%0/,-/%,%+7%/,,/&7#,% 0% ,%.%%0#//"#,//+#.7,%/"+7%

 .# M% & '.  " $ $"Â&#x153;

MOTORNA VOZILA $"& # Â&#x152; " $' _;;8 `  _)Â&#x2039;_;7y` Ä&#x201C; * ` 7FF )` ? ( F8;; Â&#x201A; ( ;y7 b87 bÂ&#x2020;yF ?V94IGMG'G?NG9GM4,0 )#2%%# &,;#& 0 .7 ;/ /&($ ?V94IG' -/%# &M( ?J2,// #, *&/7/& TÂ&#x201A;T) &Â )%#2%07/0C&/ / #<;% ($ ) // ( )$)) ?V94IHMGQIGAG6H'GHQ94 %2)(?2 &727% ()27 /+B&&2/;& ($Â&#x201A;2./;A . ))) ?V94IGMG VCVQIAV,/ %' 7,)9$)Â&#x201A;#2/#/,%/2/ %,/ %' 7,&/0%/ %E+ )(+/./27/02#2/ #/,%/2 ?4S<'AVM4?GUG?CAV6*V440 ? %*#)#2% ($ ) //( )$)) ?V94IG'VQ9<'G?&//&/,Â&#x201A; #2 2,+%,/+&2#/,%/2=2 / M'M ( $Â&#x201A; ?V94IG'/#/4 7/ / ;#I J)G)22/7=2+. / 7 # %N/Â&#x201A;%;#IJ) G0' 7,2N,22 / &($ GH6GV) J9<)#72#7 ()20,&Â&#x201A;H+/%-% ($Â&#x201A;Â&#x201A; ?V94IG'JQ49AI4HCQ )#2 %&2,+:/27 #/ ,/ 7/ &,% 2 /2 G % Â&#x201A;

POLJOPRIVREDA ?V94IG''4QG?$7/2%2 . /+/ /// 0%%' ($Â&#x201A; ?V94IG' ?<*VQ<NH# &0%% /+/,/"77/%2/,+' )()$Â&#x201A;) ?V94IGMG / $ 2"/7;2##27  0/7)/%/+. 0+. %//. )$Â&#x201A; *H HIG'M<I4<NHU4*H*H?HU)$7 &% 2&(Â&#x201A;$ 

?4*V?9 %0Â&#x201A;,/&2,%,+& )2+ #'/+// 0+/0,% '($) ?V94IG'*V'54IAU&,7+%&0=/%/  0,77 /&H+/%-7 *,/:2 ,//% ( $ 

NEKRETNINE PRODAJA

?V94IHMG*VQN<*VQIGU4C<AV6?49 7# /7,#&2/,/) &2 /; )($)//($ ?V94IHMGM49A<NG# /22,2#2 2",%2"/,%2 /; ($ //($Â&#x201A;2./; A . Â&#x201A;Â&#x201A;

 ? / m )  ) ?` I q _7 tel: 040/390-766, mob: 099/325-5230 Â&#x203A;Â&#x203A;Â&#x203A;)9  G

#%#

 

USLUGE ODĹ TOPAVANJE ODVODNIH CIJEVI s posebnim strojem, rjeĹĄavam probleme sepÄ&#x201C;G ) #Ä&#x201C; m +  *` mob: 098/931-7570

POSAO Â&#x152;) Â&#x;* ?+ , " # ' 9 ! m Ä&#x201C; %Â?) ,m  na mail: / Â&#x201D;Â&#x203A;*9?+? ) + ) * ;y7Â&#x2039;z~zÂ&#x2020;9FFz`  * m % -I ) 9%  ` % #Iq " #. % !. && /   #+   * ( ;z;Â&#x2039;bzz9;b; + ;y~Â&#x2039;FF798Â&#x2020;_ ?4S<' VM4V7/,% //0'4G'4<*G<;%  ?4S<' VM4V /+7//,/  :'( $Â&#x201A;Â&#x201A; ?4S<MG?49A<*07=7/.%$ .%20:2&/%,/#7/ ,%&,/ 0&,  7 +&7# //,% , # ) 2Q? =/ $ ?4S<' VM4V7/,% //0?4HAVCV9MC40,7 . ' )

POZNANSTVA 9G*V?4S<NH?H00/ 0 7 # '/&,&0/

'(Â&#x201A;$ 

%#   ? / m )  ) ' 7` ? Â&#x20AC; , ?  Â&#x201A; ;z;Â&#x2039;Fy;9Â&#x2020;Â&#x2020;;` ;y~Â&#x2039;FF79bFb` 099/331-5350 Â&#x203A;Â&#x203A;Â&#x203A;  9)G

?V94IGMG'4AI4*HÂ&#x17E;4 <

2 */ Â&#x201A;2,,/&+/ /&2 / )GH?<;&() $)) ?V94IGMG*HÂ&#x17E;4%/ 

2 7/.%2:2. &2GN(92& ( ))$)

?V94IG'CGÂ&#x17E;H*HÂ&#x17E;H AM ? ,+/+7 :/&0#7&+ /7 ))&)2GN(N2++7&" 7 &)+ /7 &)2GN(G<0 :/"+ 7&) &7 2&=+, ://"M # ,-<;&() $ ?V94IGMG6?4RGC<AM*VUG'QI<wG 0,%&$+, //+/07 & 

2 )&)2&=/ 0&0:/,%'Â&#x201A;(Â&#x201A;Â&#x201A;$ ?V94IGMGM4?<I4*HÂ&#x17E;4 A7/.: 7Â&#x201A;&)2,,/&+/ /&/#=&2+<;% ())$ //(Â&#x201A;Â&#x201A;$ ?V94IG'%-#7//.%7 &) *% / 7/ /#7//.%7&) w

24w  ?V94IGMGC<*GA9<N47)Â&#x201A;&) I  27/.%&)2/#7 "2&7&M-'-<;  (Â&#x201A;$ ) ?V94IGMG*HÂ&#x17E;4 J7. 0 )2GN(G97%/; &($ )) ?V94IG'C<*GA9<NH,. && U. 2(2% 7/%2 % ($

?V94IGMG 4?NGQ47 ",,%/,/&,7&:2+ 7=2,% 272,;%7+ 2 7/ /&($)

U46?G52w%2+7& 17,/,%7 &)2GN$52 /0/; %%27/ /2%2

/Â&#x201A;$ 2+,7/ //, /2& )

?V94IG'6?49<Q<wG 00/0/

 $ #2&,%&//+,/0#7/;% () ) $ 

?V94IGMG?VMV54AM4A7 &) 

 &/&% /0 

%#72GN(N' ( $ Â&#x201A;

Prodaja i iznajmljivanje nekretnina 7wXw@*YÂ&#x2C6;.YY C,/%/0+/+7(/0&/ F+//-#%,/ -B% F+% /& +

(&+/&

+7 /- #%,/ -B% F +

(A&+/&

%/+7-#%,/

-B%//# ;%+/

F7#./0&///+7 &7//& ,-#%,/07%/ V0,7,/0#7 / +/,+./ &7&) V0# /, U&#7// //& #%,&+#7 0#7/#%,& -B / 

IZNAJMLJIVANJE IZNAJMLJUJEM NAMJEĹ TENU GARMVA<IG?H 

2%()$ Â&#x201A; <UA4I'QIHIGMGM4AH4*VCNH '($Â&#x201A; 

<UA4I'QIHIG'IG9AVIVMV5<& ,/

,% .&/! $&2+, 02 /0 7#.. 

' ($)) ?4S<MGM4AHA4I4'7

&)2<;&($Â&#x201A;Â&#x201A;

<UA4I'QIHIG'7,/&.%/,% :/I # 2% 2!/ B (Â&#x201A;)Â&#x201A;$ MH9GA(5?HNVw<U'GR<'H?I4 %=/#,/ U# 2+= /0/ #;// % ($

-". $

?V94IHMG 4 <6G %/#/ 2/&;2 0/,/2+ :2/./# ++/#2&727/ 0 : /& ( $

C4?4S9<A /0& &&.% 7,/,% ,%#& % /

/ /+,/+,%7

Â&#x201A;&)2 GNN <UA4I'QIHIG'M*Q49<wG%&7$&) # '(Â&#x201A;)$Â&#x201A; <UA4I'QIHIG' 1/+,/ +,%)&) ,%#& % , +% 2+#70 7 :2;/0,/,7,7+,0%2GNONP<;% () ) $ 

RAZNO ?V94IG'M4?HN<6QH /.: / ,= +%; )$// (Â&#x201A;$ ?V94IGMG+:0 %#/N%&%* (+/2 /+&/* 2%,+%%./ & 0/ /%7 =/2/ /+/,:/,%2 AE&T&&) )&/7 7/%)T &$ )

" 

$ $9%  $+ + @ ) y *+

OGLAS za radno mjesto @  % @ . â&#x20AC;&#x201C; Â&#x20AC;) / / m 7 /I+ )Â&#x2039;, '( *C2MMM 0 705/N%#/ ( 771/&,+/&&7&, / +/&/7/%+: 7%.+/0 ,/ -+&+%+/,&-& #

'/ ) +* ( 90,% ,+&//7&/, ,%

*%=/%+/, ,/0 70 ?0,+ 7 _bz_;7~ H+07=+/07/7% 'm( M//.?7//:7/+/#

XXXPES[BWBOKFWSUPWBIFEFSBDPNtUFM


13. travnja 2018. PRODAJE SE RABLJENI CRIJEP Novi Be ')))2 7&,% 2/; &())$ ?V94IGMG Q<AM*4 GÂ&#x17E;0#/ J' 2%=+/2+%++2/;&(Â&#x201A;$ Â&#x201A;2 ./;A . )) ) ?V94IGMG+/,+:Q&+72+/,/+% /H/ ) *27,/2&% -%4N'G'VV?<*M2,+// &2,+%($ ?V94IG'*4' *HÂ&#x17E;<NH0$ ,2 7/ &,% 2+/ & # &,&%& "&,2&/.%27/ '()Â&#x201A;$)

Oglasnik 57

 

 

 

?V94IG'w4A*&,//, ,%/ 2 + 727 = &2./ &//, &2 /2/; ($ )

?V94IGMGC<AV5<IGQV*C4Q<GAV2,//0/#2+2/; ()$ 

7,M'GR4VGQI42+, /%%&%/2/,/ &/.// &/;& (Â&#x201A;$ Â&#x201A;2./;A . ))Â&#x201A;

?V94IG' "//+,QG9%2) &2; J92&/.%2+@J7&/27 +/&/ /2#7%.,/ //7,&/%/& %$<;Â&#x201A;(Â&#x201A;)$ 7,*4H$QGS4I7/&0/ T &,%# %/T &2 /,/, &/;& (Â&#x201A;$ Â&#x201A;2./;A . ))

?V94IGMG/ :/ 0+, /+&/%/0&//# .%<;& 

V*H QIHIG'VHC4AG6?4'VVAM*G QVG,&-&2 2++2 &%2002 , /<; &( $)2?%

?V94IHMGM4A<4?<IG&-0 + $ &//2! ./% . /'( $

Die Menk-Gruppe verarbeitet monatlich ca. 3000 t Stahl zu Transformatoren-Gehäusen, WellenÜlkesseln, Kßhlradiatoren, Ausrßstungen fßr den Bergbau, Konstruktionen fßr Autokrane, Motorengehäuse und vielem mehr.

Udruga â&#x20AC;&#x153;SkloniĹĄte dobroteâ&#x20AC;? 2V%S + /:) %%,5I# 2 & Â&#x201A; &/

7 #,/,%7%8#&/ & ! !!!,/,%7%" ? 0 +% 7 / J? ) ) 

Alena &7& 20/#2&02 +%+ , //0/2 7 #& 2=// ,% *,%/2 /+/%-7 +0/%ÂĄ

SkloniĹĄte za napuĹĄtene Ĺživotinje Carinski odvojak bb, Ä&#x152;akovec, www.prijatelji-zivotinja.org Ĺžiro raÄ?un za donacije: IBAN HR3323400091116025375 poziv na broj: 02 888 Info na tel: 091-8988-004

DOLAZIMO I DONOSIMO RADOST (viĹĄe fotografija potraĹžite na www.prijatelji-zivotinja.org) Naknada za udomljenje se NE naplaÄ&#x2021;uje, a vaĹĄ dobrovoljni prilog je uvijek dobrodoĹĄao. Pse ne udomljujemo u boks ili na lanac.

Bobi /& 2#7//0/,7 +/&/" 7&/%/ 0#/& ,&/ / "C7/+/= /7//,/&+7/, , &/ % , 0 //% : ,#%&:/,/+-  ++ *%% $ $ 

Aufgrund der stetigen Entwicklung unseres Unternehmens suchen wir zur Verstärkung fßr unser Team am Standort Bad Marienberg in Deutschland qualifizierte Facharbeiter.

Wir suchen: - Ingenieure (m/w) - Techniker (m/w) - Mitarbeiter Arbeitsvorbereitung (m/w) - Industriemeister Metall (m/w) - SchweiĂ&#x;er (m/w) - Lackierer (m/w)

Paula ,%&, /2%-7+0/%2-/0/#/, +,,=,7 #/&& &A + +"2/71# &,+ ,-/&0/A +/,

$+ mq ,%,-)2&, %=/ 7 7/%+/7&4 ,/=/%0 //-=/%/#&2 ,&/"&/,%/&+7+.-&20/%$ $ 

- Schlosser (m/w)

IHRE QUALIFIKATION: -

Idealerweise eine abgeschlossene Berufsausbildung mehrjährige Berufserfahrung in einer der o.g. Positionen Grundkenntnisse Deutsch Bereitschaft im Schichtbetrieb zu arbeiten Selbstständiges Arbeiten nach Zeichnungen und technischen Unterlagen Zuverlässigkeit, Teamfähigkeit und Genauigkeit

WAS WIR BIETEN: -

Eine gute und umfassende Einarbeitung Einen sicheren Arbeitsplatz mit langfristen Perspektiven in einem kollegialen und engagierten Team

Pirlo i Pinoccio , 7%,%&, /2/0 0% &/-2&0/2, - /2 /7

2=/%

,% /7 #& N/+/, 2 ,-//+%+ 07/ÂĄWir haben ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie uns direkt Ihre Bewerbungsunterlagen per Post oder per Email an:

Menk Apparatebau GmbH Fritz-von-Opel StraĂ&#x;e 20 -56470 Bad Marienberg Frau Jessica Morgel Fon: 02661/621-1 E Mail: jessica.morgel@menk-schmehmann.de

Vandica &7& ,%,-$Â&#x201A;&, /2

7&/:0/#2%=/0/ 7&/%/ :&0/-/+0/-7# =/%< 072&02 7 #& 2,%/ / /+ÂĄ

/ 1178

'#,./%//7,/%/, /na novom kuponu na adresu:

MEDIA NOVINE, Ä&#x152;akovec, Kralja Tomislava 2 Rok predaje oglasa: M?<IG947,-


58

Savjeti

 

 

 

13. travnja 2018.

Zavod za javno zdravstvo Meimurske upanije Djelatnost za zaĹĄtitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolniko lijeenje ovisnosti

SavjetovaliĹĄte za alkoholom uzrokovane probleme i alkoholizam

q"q]Xz _ j X{ 099 222 1 888 | };q~~Vq~~Â&#x20AC; :};q~~Vq~~Â&#x20AC;jX }[q~~q~~

$I ) &+ + Ä&#x201C;q` m? + Ä&#x201C; mG + 

$I ) " ' q9^q` m?+? I + )? 

Biti roditelj #  + 

&   : & &  

6: &$ ! &

 + 

^R Z ] !   ": <& &

& & $ &

K & ! 

 $  ! $ ^YJ*(H7Q)(: R*)7

>H7;" E !  & 

bavimo se osnovnim psi % && : !   

  & &

 $& % #% 

 + ] :     

$ ! % !: + $!

 :  +   

6   

# & &:  ! + :   ! &$   

! & ! & 6+&

#   & 

& :  &

viĹĄe vole promatrati... i ta $  &  $

 ! ! ! $

 <& !$ &

>! A%& K & !  + 

6 ( $ ! & $ 

  :

6  &6 $ 

Parkinsonova bolest %   :

 $  

  ( $ :

 & !$  & ! 

! : !6 ! !$  T

Svijest o sebi i razvoj vlasti 

6  6

!   $ $ 6 K$ & & + &: &    6 

N  

+ 

to pitam na svojim osobnim  6

&

na prvo mjesto stavljaju &&  H 

& $& $

 6 !$&&

 &  

& ! 6

6 & J+ 

67 Â&#x2C6; +/%7 

.+ ,

GDJE STE? +,/".7// %&

BITI DIJETE 7=, & -&7/7/*/=/ Â&#x153;A/U/,/O2

 %%2%2 7Â&#x201A;7,H0,7ÂĄ

$   &

! & !  & !$&&

 $!   

&  6 : &

 &: + $ +$   &

 & &: &

  A$% &

!  & ( 

 & &:  + 

+ &$ & & + 

 + 6 Q&+ 

! $ & ! 

  : &&  &  A$%

  '

 $+ 

 

 + & &

  

' : + $ 

!   :  6    ! & & 6   N6 

$ ! !$ 

  ! +  !  !  :  

% $ & 

 & ' ! & & 

&  Y  !   &$ :

$ + $ !

svojim vremenom i svojim unutarnjim resursima, biti na pravom mjestu u pra  y % 

!!  % 

 6 T

%': & J&>, < )<, *@< *,

(*@< * &&

Akutna upala slijepog crijeva S& &! !

  % &$ 

 &   R  + &

 +& &  $+ &

 $&  6 

! & ,&! !

 / *$& 

postaviti. Y  & ! 

 6 E%  ! 

4   %  $ <&  =

 C+ $

&$ &! &! !

    &!

6 !&& ,! K /

#  +  ! 

! ! K 

   G 

Glavna tri simptoma su + & +& &: ! 

i poviĹĄena temperatura. @ & +& & & !% &

 %  ! : 

   !&! 

!  +& & C  +  

&   +& 

H !   

 + !% $

& ! #  & !:

   + &

trbuhu. Tjelesna tempera&  +% ! 

G c &! \ $  M6  ! :

! +  !    !%

mjestu u trbuhu. *  $ : 6

  $+ ! 

 & !%& +

*   A   !6

 + '6 $ $& ! 

 +& E  

 & +& ! +

 Q % 

! & 6  !% $ +  

 &!& $&

J + 

$ < ! + 

 & >& &!-

& !  6 

! & $&% !  +& !  

& 6 ! $ &! !  

! D & 

& ! ! +

 !  & H !

 & : ! + $

 + !

+  $ !ljena pravovremeno.

J cc= 

  + 6 

>  # + # 

+  !  & +  $  %

simptomima, ponajprije !   @  ! ! 

) # & 

!$ & ^ & ! $" ,S 7Â

 > #Â / G=

  + ! & +  # &  & 7& !  + +&

 & & Z 

 &  6

+ @  $+

 &% ! & & $ 

$ +$ :

  $&6 $ &

 & ! E$  +  &   ja razjaĹĄnjen. Smatra se 6& && & 

& & 

%+ : & +

 %+ 

,$6 : :  K 

 $  /   ! ^ " 6

 # + 

se razvija postepeno. Ne  ! <&  : !

  $%

! ! 6& 

! ! $

H & !

+ ?  , /:

&%  &! 

! : &$ 

 

 

+ &% 

 +: 6 6 6 $ !  &!

 ! % $+

nepravilnosti i smanjenja slova. #  &%& 

& & ! &! : $& % 

 ! $ ' + 

& ! +    : &%&

pretjerano znojenje te se+ & , / D & !: %  & !   :

problemi sa spavanjem te   + 

! !$ ! 

 ! % !  * :  &% $ + : 

& !  % 

+  C & 

 $ !  

! &&: &:

 % &:   :

 &$ &! ! :

$% 6  K&  '  $

 !!& $!%

&  $ $

 ! !& ! 

& &$& !&

  +  

 + ! 

 ^ ! " C+ &% : 6 

! ! + : $ $

 & &$! K$

+ !! $  C+ !  6   

! : !  $ && & & + 

+ : %  + 6 

! & $%

& !!& 

 $  : !  !6 !  

 *$ + 

postavlja na osnovi zamije 

!:  % 

 !   &

$  &%  & !& 

N6& &&  A$

 !:   ! *+  + 

&6 & & &  & ! ! 

+ \ %  &! ! ! +& &6 ! 6 & 

+& & +& 

 

&

$ E%  $

$& 6

povezanosti ove bolesti !&  $& : &% 

6&  !& 

!  

& ! ! &% &

! :  

 % + Oboljelima se preporu%&  ! ! & $

$  6 

&&%&& ! & $vrsnu prehranu te provo<   

!  + $  &: &$ !&$  $ ! &

$  $+ 

$%

! E$ 

 &6   +: &$  !$nih stavova, uz ĹĄto viĹĄe hu  : ! 

%&&   :

  

K&


Y'@Y?Â&#x20AC;.w(./Y

13. travnja 2018.

59

â&#x20AC;&#x153;Jednom vatrogasac, zauvijek vatrogasac...â&#x20AC;?

DVD"

% $ &% + &#

/. 9&/ " 2

/#

U druĹĄtvu DVD-a Z  &

4 % 

 G

 # 

$+ 6 & !

%:  & &  

 & % 

$  $ M <& #  !& !%

!  *N*B d Q %  +   ! $

5NCB: !  ! 

R& > ! * 6 R& & + 6     

 +

 &  

K & &

Y$ ! + 

  + 

!   

!  ! : 

 %   E$ &! ! & &  $

  " #  ! . #7/ + , +% , / /.%2 0 .% ,  /. % , +.%// 0"// 67 

2#7 / -

 M%+ * /#&0&/ '/ '77 V7///, 7 .% +& /% 0 /% ,%M +&:

9 .%9C9$ +/&/&7/ / 

!  + 

 

 & #  & = & $

4c: &:  

4G4: & Y$

  &  

 G  

!  $   &

 K 

>&!&  

!  & @ -

 R + :  $ 

 & & !

$ $! '

@  J &$  & !% !  &

L @ :  

% & M @:

!  NCMLB:

&  $  % Z M #7, +.- 9C9$ 

+ 7//= +'- , 2 7,%7 .% +/7:,7,% 7 = + 7 ,& +&  %.,-

M : ! 

 

NCMLB 5 ':

! NCRB Z Y+ # :

!  R 

 R Z )& & 5 : ! % 

$ & : !  & ! !

& R & Z& * N& : ! % # &% & 

*EC>B Q >ÂĽ :

! N !  R Y% 

 & 

OBUKA za trenere u vatrogasnim intervencijama

 % : 9 '  8 $#" !  " < */+:/M%'// /,%27= /U /,%

DVD Sveta Marija

$#& & " < M #7/ +7&9+%U&2

#/0 //V+:/M% '/2 7= , U /,% & , /,% , &,%M%'//9# '/" /,0+./ +,7 +:/M% '/

N/ / #7/ /

 /-, 7 #/+ 7/-&1 &.%/&,/,%  /.2/&,/ 9C9,,&%#,& &7=/*/+/./"#7///, //%#, //, 0,%, 7// +/ +//0,&:

H ///&7/"&.% /,+7/#,/,% /.

E !  5 

 $ & C +& 6 +& $  & !6 

! !+ $ &!    ($ NCMLB +&& &

!$ &! $ 

 ! : $ )  ! + Z :

   ! 

 6& :  Y+ ':

* H * # % J+& & !& 7E !  ^)% $  

! ! 

 $ & Y59 ] 5NC 

&A $ 7& !

 K # % &

!$ !+ $ MJ*EQ

4 $ EN( !& 

 &  $+& -

 K $ &! 

  $ ! 

  c:  $ & $    

   : + 

 $! *N*B 

$! NCJ # < ! EN( $  

 & !$ &  !   6& 

&  ! EN( !

 &:  <  &  &

 !     :    :

$! *N*B: 

$   ! 

EN( !  %&& &  &&

 &!& 

"J!  9

TRADICIONALNA UTRKA vatrogasaca u Malom LoĹĄinju

Â&#x2019; & # +# E M Q& 6  N((( & 

 ! !  5  

$  NC # B 6&! D Q% $ )N#B

Z &  L +

 &:  M D% < $ )N#B Z

&  M 4 $&$ 

 *+  

$ M M  + &

$ &!  

%   E  

M 4 M 5 $&$ 

 &: M 5 

  ($  &

&  L>   

$ S 5 : M * 6   

 E  MQS*7L:

Y 5   :   

)  5 : &  L

 E  M> % !

N>E M : Q& L

 $&$   ' & &

&  % *+   &

L : : 6: + $

 

 

>$ ! 6 

& Z &6 ! % !6 + 

& *& $ $  ! $ &

G : +& ! 

 :  !& C%#, //0IC $ C%#, % / '&Q./ 


60

Mozaik

 

 

 

13. travnja 2018.

Å TRIGOVSKI PARKLINI / <     @B 

  

) /  < 5

 

H, /&7 : +/ +, ,7 /,,7,%

LEO / A

  "   @G #

B

Prikupljena hrane za najpotrebitije! QGV  U/,/  :#7/& ,+ 7/,%/% #+%+/ ++"&/"/#/,+/07 0 , / #= /%/ V,#7/" &/% /Â&#x2020;M%./ Â&#x2020;7/ '%,,  & I # 

#7, /QGV +%"7 7 /7 +/ +/ 7 / / +/+/07/7//, +/H,,, /& 7 : //"/+,/7// ,/&/,/ /& 7

  slame ukrasili ! Rainera i Ane Marije Marciuš

',%&7 ,&, / /&+//+0,%&.%w%/#

* Y ,/ $

X  S M M & ,/ $ M% &

 &+ & +& &

+ H& & ! &

 !   

+$ ! 

  & !

!  $ < 

& & + & &

X ' : !  &

  &

+ 

!   !%

  &

! !$ 

 B Z  !  H  % !

&  + &6 !&

   & E  -

5 J&1 * 7 ( *= )@ ) * @ 

'&) ) ** 

'  ) ' ! ! &%

+ & < : !  & ! !   ! 

$  B $ 

 +&&  *

 &$+&<  : 

 $ &% S M 

& % & & X 

!  * & !  M 

* 6  + 

< !& 

&  & & ! !  

%    :  

|  

 % 

+ 

J& *, $& && % 

7 }  !  

@   M  B H &% & &

)! * Y 

& &&: 6  T J 

  

%

! ! +&  

! + B $  & 

M )!: ! 

& & X ! :

  

 $  & 

&!  N   

 &  &6 

 

 % 

 &$

! ! % :

 $ * $ 

S M ! ! & $

 ! 

 & 

!%  !$ 

!

,> 5 /

SMOTRA PROJEKATA ) {  / )

H / /, /07//&7 %/,% /

3.%.+ 

J .

5 ."

Â&#x20AC;   8 "Vivat" u uskrsno ruho M7/&= +,/

"% Â&#x2020;C/%Â&#x2020;//, / / 6,+7, .  H / /0/& :4&/602'/M 2 5A, 29 J%2 5/, <# / % C7  07,%+;,/ Q/ w +%# , %777//77+- ,% "% Â&#x2020;C/%Â&#x2020;

',/&+/ &<07// , &7 %/,% / 0 1/%/"%0 70:/#7H,,V + %+7/, ,-/ = -%// 70+:/&6,+7, . ,%, 7 0+%,"%&Â&#x2020;C/%Â&#x2020; ,%07,% (rr)

20 projekata naših škola    & >  Z +

 4 <&6&!

 = 6&! > !  $ ! &% R <  + $ M <&  N 6 6&! T ' > & ! 

= !  &  $   ! 

!  

: & <& 

 !  !  D 

: $ > !  $

! &% RJJ M <& 

N 6 6&! & ((( JX

Z  R! 

Z 

9&:/, #%M&%/M7. # $ ! & + : & !   - : + $6 ! + :

&  & & : 

!  &&!  ! !&  

! 

$  - ! + :   -

& + ! $  

  $6+ &

M&$ & &  & & C +& + G

,/

POVIJESNE CRTICE ) )% "

Svestrani muzealac Stjepan Leiner Piše: $0=> ) @

1 (

O

 & M&$ c4

 $  4

 c= > ! Q 

 ! !  K K:

&$ !  S > & : $ + &$  : $6+ 

! ' + 

K A  + &

!&$ &$  -

 : && 

!  K

     & &$  

 ! Q  &

Z& ! c

D   %  ! & $ && ! !

  & D N ,Z / 

&  % 

c4 cc &% +  ' $     -

>

 & *&+ &  : &  $   + &

! :  R - &+& ! !& & $6 & + & K&

 &$ & Z& + ! & &$  

  6 & + 6 &$ ! ! : K K:

 & M&$ &: 

$ &  : +:

 $+ %& <& 

 + 6 &!: % &  ! :  

 $   :  % !  &% : +   %-  ! $: %'@& %^ %'& ! % &  &  & $   

#?+ /2 

!$ $6+ D  %  G

T /F +385 (0)40 313 499 G&& 8&& " 6 $ & >  & #&+  Y 

U/&,7/& & ($6+ & M&$  ! $  $6+

/,%+7Â&#x2C6;=   ! 4 & cc   && B! +7Â&#x2C6;+%  !  ! + &! $&

77, 6 $:  Q -  &$ > !

, %Â&#x2C6;7   6 ! Q 

R

77 ,-

'

M%+Q/


13. travnja 2018.

Mozaik 61

 

 

 

%#B/0'#B,+/,/",% +U*H9$' 

 

 $ |: 2$% % G #<

 "  !" &"#9# + ; < DE* M& $ M& >   ! c

 && B& %

 $ & M& > &  DE*B M& 

M& >  J+ &

 + 6 $  

K ? && B& % !  

 DE*B M& : $ & A :

! $ A DE*B M& 

E 6  ! +6

  

+  

 & && B & % $&: $  M H : & %

DE*B & <% + 

 A   0! #     *83Q/   6  /  J/0)     . + Â&#x2021; D $+ && !%  &

J & M& > & c==  J &&% & && B& % 6  : ! M >  \ 

  + && B & % $

E  Y%

&& B!  &&

D M $ R! + 

! % &  ! % $+ &:    ! % $+ : 

   6 $+ 

  +&    + ! K 

 C  *

  &  :

+ % ! cc

 ! &%  : &! %

  & 

% * & +

 B DE* M& M& 

> !  &  Y  + 

   *   # #  + Â&#x2021;( $ $ A  & &&  $ + 6 c

 && B& %

 $ & M& > &  DE*B M& 

M& >  # + 6  + : -

Zahvale $H/&*H9$' 0" &,/&/, // / , 7/ /07//7 &#B+,#,/ ., #/ /77 $U" &,/&,7./& /&2/./& /& /, 7//.% &%//0,--"0//;%#B20+/,2, 7/ /& +'//I&./:25 5 2 / Q// 2 /"&/ 5 /: 2Q ?/"% 2I // Q /:2 M%+ J% 2 '/, A 2 % A 2 '/ U& 7/2'/ w+

2 '//N/#/:2M/ ,%2%/ /29 /9/:0#B /2A-

$)  > )&D D) * ) &   '

'  *7  +

 '> !   : !&

 < !  A&:   $ 

J !& &!  

 & ! $ 

 

 &  & ! 

c

 & M& > &  &

  %& && &

+& $%:  

6  ,K A : $!: & / +&& +  + !&6 +&&

    $  %& DE*B 7 J7/ 0+/1/0 -,29 w% 0, 7 ,/& B&//&7 #/&, 7/ /&V7 *H9$ ' /%/, ,/+0%/ % $ &%/ # =/% /& %1 7 , 0" & ,/ + 0" & ,+0/& 67' ,M7/.:2'1/& ,= +/2+/ M-'-2 / '/:2M /%//24 %+/0/ 5 S# 2 5 %/ 42/%/+-2H#,-%,/ %<2 $'72U7/ J*HH'1/& ,= +/2 Vw' ,M7/.:29C9' , M7/.:2U%5 2<7 ,%/ ; / / #1 V47 4#J2 /,2I/ /=/? =J/U/% Â&#x2C6;I,/+*/:

      7  )& /0 0 /+ Â&#x2021; # ! ! 

& < A  

$  ! $ 

 &!& & 

N  !   + 

!

  & DE*B '/,%27 ##7/. / *H9$/ 1/ #7  !  $+ H&#B  & !  !! & !    K K  E     

DE*:  !   - & ! + M A  % 

 & + K A   % DE*B  !   &

$! 

J%& & !   ! 

 

  : & :

! + $ 

 

.    :  % (

 &  &%

!-    # - : 6  

 # & <

   ! & 

 + % &  + 

 DE*B 

&&! K A ! $

Â&#x2021; # + 6 !  %&& ! %&! 

 

+ : A && & +& $% J   $-   !  !&+

D&&  $  

 !      % ! +  + $+ !: + 

>&! : +$  % DE*B:  $ :  :  +

% &- & : + & !  ! -   &:  ! :  !-  & $ $ $  

+ 

 !

: $ : ! %

!6 & 

+ $  %  $ && + : +  # ! $ ! !  C &  & %$$ $ E <% + - &    *  

 

 

 A  & & A 6 +  : ! ! M H : N 5  DE*B M& !  % ! % 

 > @ D 4 & $+  LN> d%  !  ! !  A :

'   A

` + $ & +  ! &Â&#x2021; C  +

   A !&   !  :  !  &  &&% &  &

: : !   & &!   ! &6  %&&

 :   & <    $& DE* M& M& > 

$ 3 +$ $ 5 %. $ + .  # $."$

Izrezujte kupone i osvojite fizikalnu terapiju za

$ $ +#" Q 6J /,,B,- /,+0=& , % =/ 2# 2 2,%=/ / % "2 +-&/0/ &%/  7/ / 2%= /+. 7=-C=7,%2+/#1,=/%7//B0/ 7/ //,, H17&"=//=/

/ / / 2 & /,0/% ,%,/+7&=+-- 7#%%& % 7&/ %M//& ,+"& +%, "//% // 0/",-, ,%0%2 7/",%2%/ "//% //,+%.*/,-, "//% ///+ ///",/7&

Darujemo sretnog dobitnika s 5 tretmana po Â&#x192;C ) 

),  

od 1000 kuna. =/ 2++-/+,%+-0 & , % / 0#-2=/%=7 ./",-#7%= .2+ /+7

,%//",2,/%7,, ,%+0&$= C"2 7&72,+ //,%B0/&7/ "//% /

& daruju Vas s

u vrijednosti od 1.000 kuna

5 tretmana po 30 minuta na spravi LPG Huber Ime i prezime: Adresa: Broj telefona:

BROJ KUPONA

2

M + +7/-,//+,-+.%&,0&Â&#x2020;U#7/% $M/,%&%,/+#7Â&#x2020;2 7, '1/& ,/ 2*&/,)?0+7 + %) 7),-


62

Kuharica

13. travnja 2018.

 

 

 # 

$I( * q` Â&#x152; ( @+ /

@: B - jaja B + B ! Za nadjev: B :4 ! B  + - jaja B   B  & B ! B $%

Quiche sa ĹĄparogama i mladim ĹĄpinatom *  M <& &  

& +  

@ N & H

#   !  ! $ ! ! & 

! $ ÂŚ& ,

!  ! ! 

  / !  !

D & % + 

& 

'! & ! 

  :  + C  ! 

! :  +: :

  : & &

, +&/: ! 

2 %4$ 5 ."5 # $."

Pizzete %*) @ : : &: & :

 & $ 

&  Y$  !$$ 

 & &! >& !$$ & 6 %!: !! +

& $ !$$&  +

 #$$  & +

  ! & $ !  ! -

 $% ! 6 ,:

!! / '    ! %  &

 =§\ )   &$

! % & ! & "& 9

*+ T

% % 

@: B 4  + 

Z %

 B  6 B 6  B   B :4 B  B :4 &

B x 6 

Krem juha od matovilca

R  & 

 , $&/ D &@

: $ $ : &

B & & & B $&   & + : $ 

Nadjev: B &  &  B %! B & +  % * &

B & $ !$$& B % ! & > $ &B B $ & &

 4 & $

B : !!  6  D ! :

  & & C%&  G §\  & ! 6 ,: !! /  & ' & 6&

 & !   $ &  #&6 ! 

"$. +$

Traminac obiteljske  7 

H @ + &$ ÂŚ& !  

! ! ! &%& &+   &

+  @ 

,+ + 4: Â&#x160;/ Y %

 !&& + & &

   %& &6

L T , : $/


13. travnja 2018.

 

 

 

Vremenska prognoza i razbibriga 63

%.3$.2

"$

2

 +4# + + $

Y*wyw VREMENSKA SLIKA: Na  & +& 6&

 E  ! 6 $ $! : 

 % !& E  

  &    $+ & 

  + + :

  ! & &   \ $ 

&! : &  

 $ M& !

!&: + ! -

  & : & &%  & &

 J!  ! $ $  

  &

& NY7M7'>DS #YJR'JCS?

C !  + $ & + &:  +

 + ! & :  

 ! $  !&: &

 && # ! 

  )&  ! &-

   !

:    &

! !!  

 ยง\ >   ! 

!  !:  

 

$ < C &+&  & 

& & ! 

  ($ + 

&  &   ! $  !  # 

  ! 

 $+$ "

!  )&  ! &  % &   :

  + ! +6  +   

\ $ &! > & & ! !  N 

 & $ 

  !&:

& !   : 

  & # 

! M< E !  %

&% ! # 

6 + +: & &   !&

!   H ! & $ & 

+  $ \ $ 

&! :  

 $ <& c  \ $ 

&!: & &%& !& 6 @  &  ! 

  !  %

+ 6 &$ 

 +   $ 

'   $ !& !  

& :   +

 N  

  ! J

 ! &$ & &

 ! & & : & &  \ $ 

&! C  & %  6  !  & 

  &$ &6 &%

$+ )&  6 +

&!B 6:   ! &  

 \ $ 

&! 

' : +  ! ! $&  

! &: + !

 H & & & 

!  & & &

! $& # ! &% 

!  & d + & ^D D" ,# $& !? D @6 C &  &

! $& + $

B444B444 \ :c

D'x $ A

 :=G

D'x $ +

 6

* && ? 5H : >  : C +: K 

GB: ! $ $ < /

 .. .J 

KALENDAR 4  ] ! % !%  $

&% 18. travnja 1991. +& :  

  & R  & &

!& 

.23 

: 

". 

C $ $ 6 & " 9;

C %  $  % ----------------------------------------------------------------------------C $ & S 7 5 ; B R & +:  6 & & -----------------------------------------------------------------------------C 6  & ; C  6 ! 6   & &  ------------------------------------------------------------------------------# %& + ?

B #  !: 6 

B S   & & @: 6 & B > ;

B ' : D 


$." $ $ ."

 &@ %@

2!. )'

0) *' &

$  (7

1 (@ < #$ 

Y  osvojila Novi Sad kao 1. nositeljica

'% '$ Ena Car najbolji u 2017. godini

Velika pobjeda u derbiju u Slavonskom Brodu

%J " $ .-

 +$

I Ĺ tef je bil na serviso v Ukrajini P

rinas v Lepoj naĹĄoj je se nekak posebno, izvan : ! : &%

Imamo izvanrednoga (mimo reda) poverenika za S : d+ # &: 

on ima specijalno zamjenico ( _ + # S ra ĹĄteri ne da broĹĄe nek kaĹĄlja i to tak kaj se zahlikavle, dobili smo izvanrednoga poverenika i za kurikularno K  :    $ : <

 &% : Y d&chs. Pred dve leti smo meli &% ! : &% $ < :

H 

J %:  $

!  7E &%

ĹĄteromo je Lejpa naĹĄa premala za sve ono kaj misli $  +  , %

$;/ ! '! & :

 &! 6: & 

 %: %&! ! 

ĹĄume ne vidi drevo. Prinas je se izvanredno, specijalno ! &% *  &%

nej bilo normalno. ebrani so i specijalni sa $ ('S ] MJQ

!&$ %  K

zestanko. Oni bodo rekli je li se nam splati nazaj kupiti

Z

POD VUROM

  & vlastitog vrta ili trgovine? >  & ! 

u punom zamahu, pa se tako provodi priprema sadnica za izlazak na polje, a njeguje  < ! $

ranijeg razdoblja. Tlo se priprema za sjetvu i sadnju uz & !&! ! tiv ĹĄtetnika. Pitali smo Me<&  M <& &

  : & &%& 

 &: &!&& 

!  >6 & % nice da je najbolje imati svoj   &$& $%

 ! :  

6 & &: && 

6 ! & S 

&! 

! $

 !&: !  &6 & %  (dv, zv)

 M ! 6 

! ('7 $  

> Q%

& N

da bi joĹĄ znali ĹĄto je glavni v MJQB ,M<  ! Y&/

unda bi znali i otkod veter !& ':  ! 

 6 +  $ % ! : *

@ %:  ! 

  ! , % 

se ga ne pita) on bi jenpot za $! A K

vu Slavonskomo Brodo tak  %   

zraka za dihati, a niti pak vodo za piti. Da sam ja premijer, ja bi ga pustil nek to napravi, joĹĄ bi mo napisal potnoga naloga, sam ne znam kaj bi on napravil dok bi zazvedil  A  >skomo nego v Bosanskomo Brodo?  # % 

obiĹĄel ĹĄtanda Bernarde   M  %&

  K+ 

%&  ! + 

dela za Lejpo naĹĄo, a i za ce 7 ! S &! 

! ! % $ #&% 

$ N 6  $ Z 

i nigdar je ne postal kaj bi  %&   

Bernardi i kak se dela kaj seposot dobavla nagrade i priznanja za se bolĹĄe madrace, ! : 6  

Znamo da je navek v sili, ali bi moral najti cajta kaj bi zazvedil kaj se naĹĄi ljudi znajo,

V

D

morejo i delajo. Pak je on ! ?  6: 

kulakima, i bokcima i uhljebima. Je ne mortik tak? % 

 & !namo o tomo kakĹĄe bodemo avijone meli v Lepoj naĹĄoj? Moremo si zbirati je li bodemo meli nove ĹĄvecke ili pak malo stareĹĄe izrael :  +  6 '  ] !

 % & & $

nove ĹĄvecke, a unda je doĹĄel C  M %: 

za peneze i sima je rekel ( i /  6

+ + dB , 

ne centimetri kak neĹĄterne 6   /

so kak i dobro vino, kaj so stareĹĄi to so bolĹĄi. Ministro Zdravkeco so se prikrpali i si naĹĄi ĹĄportaĹĄi, a prvi med jimi so bili rokometaĹĄi. Velijo oni ,Z : R+ !/:

X < + !+ <vali i to prinas doma v Lepoj naĹĄoj, a mi unda nek od &!&  ; '&

T '   

stali labodoritaĹĄi, hokejaĹĄi i %:  $ 

i si oni drugi ĹĄteri imajo pisano cajta i ne znajo kam z +: ! ! % &!

Ĺ portaĹĄi so dali zeleno sve L + ($ 

nebre pobediti niti v jenomo ĹĄporto tak da moremo mir & %  $ :

% %: &!  -

V

 : + : K 

 +  $ S

so nejbolĹĄi na zemli unda morejo biti sam bolĹĄi dok so v zrako!? Sam kaj ne bodo v zrako tak migali kak so Migovi to delali posle servisa v E Y  X K: 

  E :  

komaj dimo doĹĄel dok je bil  ! E '% Q ! :  !: 

ti je lepo dok se ĹĄpanceraĹĄ nutri vum po jenoj kolomijici, ali posle kak sprazniĹĄ ba  !% K% 

glave letati i sploh te nekaj k $  % H  $

 % : % %: X K 

zna kuliko more i kuliko mo je dosti. Ve vidite, to kaj je '% : X K ! % S   % 

Istanbulskoj konvenciji. akar so Turki nigdar ne preplavali niti Muro, a niti Dravo i turska je noga nigdar ne stala na ovo naĹĄo sveto zemlico med Murom i * :  K&  

nam to Istanbulsko konven  % $ $;

H&  ! %  

M < ! >& 

N %  

prek televizije, ali ak si ve moremo zbirati mi bi rajĹĄi Istanbulsko nevesto nek konvencijo. Kaj bode nam ta konvencija hodala po naĹĄim <   

  6  !

M

mi prodiremo dublje

S

Z L

O

? *  - Po  !  & %

  6 & &  

& $ & &  

' : & &%&  &&

sigurno bih si napravila manji prostor gdje bih uzgajala barem za vlastite potrebe.

$  4

B N

 ! &!& &% 

placu. Mama ima mali vrt, pa joj !  &% & ! 

radom. Imamo svoje kumice na placu, a i smatram da se baĹĄ ne isplati radi vlastiti vrt.

! 5 B '6:   6 & nu. Radije kupujem na placu nego & %  : 

  ! $  L 

&  %:  

nekad imala lijepi i veliki vrt u ko  &6 H  $

 &% &  &! 

 % H + 

mi i dale sami delali kak smo i do ve i ne nucamo svedoke.  !: 6

M  6 D 

Y % ! %  + 

glasneĹĄa, a Ksenija je otprla   & 6

$ 6 (  + ĹĄega nek onoga mesarskoga. Mirkec je to ne zel zdravo za  !   K &

kaj naprajti Ksenija ga je spi *  A 

: !   K li te lukje zakrpati Mirkec je  @6  %&

Ve vidite kaj se sega pripeti 6   $ 

 %! +6 + 

6 ! ! 

^ "  S  (nbulska konvencija niti kaj bi zucnula. V konvenciji so si :  6 + :  : 6 

 6  H  :

 ! $! K  % 

moĹĄkih na grobljo ĹĄterima ! 6  +  6  

se da mi bode kuhala kak mama, a ona pije kak japa. Tak je i Mirkec ziĹĄel. I to ga  '  & 

krivo zebral, a dok je zazve % D  6

v roki! upaniska organizacija pesov i cuckov je mela zestanka protiv ĹĄkoplenja ! '  +:

 + $% !&&:

% !  + 

 !  ! S

kaj jim preostaja? Morejo !  # %

 ! > %  + 

 %   ! si. Za ve je tak, ali kaj ak se ! %   

oci predomislijo i denejo i oni pesja jajca na dnevni ; >!  % 

te pesi ĹĄteri so ne na lanco, so svojega problema kan ! 7E 

ne znati kak bode to ziĹĄlo? @ $% K  * 6 : 5& : J : *%

: ! (  % ;

S %   & 

preostaja jedini grad v ĹĄte + 6 : 

 + % 6 : 

RYS*T M  + 

 6 +  ! 

brez jajci? %  % : koĹĄi, race, pure, goske i pajceke smo stirali z grun  +  '

  K  

smo jim zabranili kaj dojdejo znova na grunt tak da ve imamo prazne koce, % : :   

 %  ! 

C  M <morci, ljucko je bolĹĄe, makar   %! : 

& !&% 

dojde na naĹĄe tajere. KakĹĄa je to vuzmena ĹĄunka, kakĹĄe so to vuzmene jejci, &$ 

 , % 

zahuzali-preorali pak nam  %/   ! %  K

!  + 6 ' 

 &  K N ?

ne verjemo svojemo!

^ 8  - Kupujem, ali imam i svoj vlastiti uzgoj  $ !  % '6:

to nekad nije dovoljno pa sam pri  & &!&:  & 

na plac, izbjegavam kupovati u velikim centrima.

Ä&#x152;ITAJTE NAS I PUTEM NAĹ E WEB STRANICE

www.mnovine.hr TE NA SLUŽBENOJ FACEBOOK STRANICI

facebook.com/MedimurskeNovine

 J0 - Dok + <  &&: la sam svoj vrt. Danas se situacija !  ! 6 & & !

 ! $  !:

 & %  > 

kakva je ponuda, koje je godiĹĄnje doba, ali pokuĹĄavam da bude ĹĄto kvalitetnije, a time i zdravije.

Međimurske novine 1178  

Mnovine1178i www.mnovine.hr

Međimurske novine 1178  

Mnovine1178i www.mnovine.hr

Advertisement