__MAIN_TEXT__

Page 1

H V EM ER V I

HVEM ER VI?


Visjon: ”Guds barns enhet og menneskers frelse”

Denne formuleringen har fulgt oss helt siden stiftelsen i 1884, og den er like viktig og relevant i dag. Visjonen oppsummerer det vi er og ønsker å være i verden: En bevegelse som har fokus på at alle Guds barn hører sammen og at alle mennesker trenger Guds frelse.


Hvem er vi? Misjonskirken Norge er et kirkesamfunn bestående av rundt 90 menigheter og omkring 9500 medlemmer. Misjonskirken Norge er en menighetsbevegelse med fokus på misjon. Vi arbeider på fire kontinenter og er engasjert i diakonale og misjonale prosjekter og menighetsbyggende arbeid. Misjonskirken Norge er medlem av Norges Kristne Råd og vi er tilsluttet IFFEC (International Federation of Free Evangelical Churches), en sammenslutning av frikirker over hele verden.

Misjonskirken UNG er en selvstendig barne-og ungdomsorganisasjon tilknyttet Misjonskirken Norge. UNG har nærmere 7000 medlemmer organisert i rundt 180 lokale UNG-grupper over hele landet. Disse gruppenes arbeid spenner fra søndagsskole for de minste, til studentarbeid for unge voksne. Organisasjonen arbeider under visjonen: ”Vi vil se barn og unge for Kristus og menigheten!”. Misjonskirken Norge og Misjonskirken UNG har et nært og gjensidig berikende samarbeid. Vi deler felles grunnverdier og står sammen om satsingen Vekst 2020.


En misjonskirke...

Slik startet vi:

... er en kirke for hele livet - både for hverdagene og for de store anledningene, med dåp, barnevelsignelse, konfirmasjon, vielse og begravelse.

... har samvittighetsfrihet i forhold til dåp og nattverd. Det innebærer at vi åpner for at mennesker kan ha ulike dåpssyn og forståelse av nattverden.

... har en folkelig stil og et gudstjenesteliv med forkynnelse, musikk og deltakelse fra enkeltmedlemmene.

...er selvstendig. Samtidig er den en del av storfellesskapet Misjonskirken Norge, som innebærer både rettigheter og forpliktelser.

... har arbeid for alle generasjoner, alt etter enkeltmenighetens størrelse, behov og kapasitet.

... deltar i demokratiske beslutninger i Misjonskirken Norges generalforsamling, hvor blant annet kirkesamfunnets hovedstyre og generalsekretær velges.

... har fokus på misjon, både nasjonalt og internasjonalt. ... er demokratisk i sin form og velger selv sitt lederskap og pastor. 1870-tallet Den svenske evangelisten Fredrik Fransons radikale forkynnelse i Norge førte til vekkelse. Flere menigheter ble dannet.

... er under tilsyn og får veiledning av kirkesamfunnet, blant annet via sentralt ansatte menighetsrådgivere.

1884 Disse menighetene stiftet Det Norske Misjonsforbund. Intensjonen var å samles om noe større enn det den enkelte menighet kunne romme. Både kvinner og menn hadde stemmerett fra første stund.

1899 Misjonsforbundet sendte ut sine første misjonærer, til Kina, og overtok samtidig ansvaret for misjon i Sør-Afrika.


1912 En gruppe ungdommer brøt ut fra det som i dag er Oslo misjonskirke Betlehem og dannet et eget forbund. Gjenforeningen skjedde kort tid etter, men de hadde rukket stifte Ungdomsforbundet, som i dag er Misjonskirken UNG.

1913 Misjonsforbundet fikk en egen skole for å utdanne misjonærer og evangelister. Dette ble opptakten til Ansgarskolen.

1915 Gerda Karijord ble i Narvik Misjonsforbundets første kvinnelige menighetsforstander, hele 46 år før den første kvinnelige prest ble ordinert i Den norske kirke.


Verdier Våre verdier forteller hva vi ønsker skal prege oss som kirkesamfunn og som enkeltmenigheter. Dette er grunnlaget for hvordan vi møter hverandre og hvordan vi løser de oppgaver som møter oss, lokalt, nasjonalt og internasjonalt. ROTFESTET:

RELEVANT:

Vi er forankret i Bibelen, Guds ord, og den treenige Gud er kilden til vårt liv. Vi har et tydelig og tjenende lederskap og er stolte av vår historiske arv og vårt internasjonale engasjement.

Vi er misjonale. Det vil si at misjon ikke er en aktivitet vi driver med, men en livsstil. Våre gudstjenester er livsforvandlende fellesskap, og vårt arbeid er organisert for å fremme liv og vekst. Vi er samfunnsengasjerte og bidrar til at Guds vilje i større grad kan skje rundt oss.

RAUS: Vi er villige til forandring og har en sjenerøs livsstil. Vi ønsker å ha livsnære fellesskap og medarbeidere som med glede tjener med sin utrustning.


UNGs visjon: ”Vi vil se barn og unge for Kristus og menigheten! Misjonskirken UNGs lokale grupper utgjør en viktig og dynamisk del av menighetene, med nærmere 7000 medlemmer. Dette inkluderer i underkant av 600 medlemmer i Misjonskirken Speiderkorps, som er tilsluttet Norges Speider-forbund. Søndagsskole, ungdomsklubb, tweens-grupper, familiekor, dansegrupper, studentarbeid... UNG-gruppenes arbeid strekker seg helt fra første leveår til man tar steget inn i voksenlivet. I tillegg samles hvert år over 1500 barn og unge på ulike arrangementer og leirer.


Hovedmål for UNG-arbeidet er å: Gjøre disipler – Vi ønsker å gjøre Jesus-relasjonen tydelig i barn og unges hverdagsliv. Utvikle ledere – Vi ønsker å engasjere og utruste unge mennesker til tjeneste og lederansvar i og utenfor menigheten! Formidle evangeliet – Vi ønsker å inspirere og utruste unge til å formidle sin tro i ord og handling, nasjonalt og internasjonalt! Dette vil vi gjøre ved å ha fokus på enkeltmennesket framfor aktivitetene.

Levende tro Misjonskirken UNG ønsker å styrke trosopplæringen i menigheter og hjem, og har derfor utviklet en egen plattform for dette. Målet med Levende tro er at barn og unge skal utvikle en bærekraftig tro, som tåler endringer, kriser og overganger mellom de ulike, naturlige fasene i livet. For å nå dette målet trenger man at hjemmene, menighetsfamilien og menighetens lederskap trekker i samme retning.


–mer enn skole! Ansgarskolen ligger i flotte omgivelser på Hånes i Kristiansand. Her kan studentene både bo og studere og virkelig oppleve et livsforvandlende år. Ansgarskolen består av Ansgar Teologiske Høgskole og Ansgar Bibelskole, og eies av Misjonskirken Norge. Begge skolene er tverrkirkelige, og studentene og elevene kommer fra ulike kirkesamfunn. Høyskolen tilbyr studier på bachelornivå innen interkulturelle studier, musikk, psykologi og teologi, samt teologi på masternivå. Visjonen er å utdanne kunnskapsrike, troverdige, engasjerte og fremtidsorienterte mennesker med basis i skolens kristne verdigrunnlag. Bibelskolen er en av Norges største og ledende bibelskoler, og har en rekke linjer som kombinerer kunnskap, livslæring, utvikling og kreativ utfoldelse. Se skolens linjer og studietilbud på: Høyskolens nettsider: ansgarhogskole.no Bibelskolens nettsider: ansgarskolen.no


Gå derfor ut... Misjonsiveren som har preget Misjonskirken Norge fra starten av, har sitt fundament i Guds evige kjærlighet til alle mennesker. Fordi Gud elsket oss først, vil vi elske Gud og mennesker. Å dele evangeliet og livet Jesus Kristus har gitt oss blir en naturlig frukt av denne kjærligheten. Misjon handler om å være utsendt av Gud for å dele hans liv og kjærlighet med alle. Dette er ikke bare en av våre aktiviteter – misjon er først og fremst det kirken er.

Hvordan? Misjon skjer gjennom troende mennesker som vitner om Jesus med sine liv. De lokale misjonskirkene ønsker å være til stede som medmennesker og vitner i nærmiljøet. I fellesskap ønsker vi å være med på å virkeliggjøre det verdensvide misjonsoppdraget.

I samsvar med evangeliet og budet om kristen nestekjærlighet vil vi gjøre Guds vilje også gjennom diakoni, utdanning og rettighetsarbeid. Noen steder vil dette være vår eneste mulighet til å dele kjærligheten vi har fått.

Jesus som forbilde Eksemplet i alt hva vi er og gjør, er Jesus selv. Han var en som gikk rundt og gjorde godt. Han vek ikke fra sin visjon om å bringe Guds rike nær og tilbød alle som tok imot ham å bli et Guds barn.


Kombinasjonen av evangeliet i ord og handling ønsker vi å fortsette med. I tillegg til det diakonale omsorgsarbeidet nasjonalt og internasjonalt, fokuserer Misjonskirken Norge på å plante og utvikle selvstendige kirker som kan ta ansvar i sitt område eller i sitt land. Utenom våre prosjekter innen menighetsplanting og menighetsutvikling i Norge, støtter vi en rekke prosjekter i Colombia, Kongo, Romania, Polen, Kina og Sentral-Asia. Prosjektene spenner over en rekke områder, som menighetsutvikling, rettighetsarbeid, rehabilitering, helse og utdanning. Samarbeid står sentralt i vårt internasjonale arbeid. Misjonskirken Norge ønsker å være en støtte og en partner, og det er avgjørende at våre søsterkirker og samarbeidsorganisasjoner eier arbeidet selv. Mer om vårt misjonale arbeid på www.misjonskirkennorge.no/misjon

Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende." Jesus (Matteus 28,18-20)


Vekst 2020 og satsninger Misjonskirken Norge ønsker å være en dynamisk bevegelse som bidrar til å utvikle sunne, misjonale menigheter. Med det menes menigheter som i tillegg til å ha fokus på vekst og vitalisering innad, også løfter blikket og ser behovene i sitt lokalsamfunn, i Norge og i andre deler av verden. Med denne drømmen som utgangspunkt gikk Misjonskirken Norges felleskap i 2010 sammen om satsingen Vekst 2020. Satsingen handler om både fordobling og fordypning, og tenkningen rundt Vekst 2020 har også smittet over på flere av våre søsterkirker internasjonalt.

Hvordan skal dette skje? Vekst er naturlig, men vi må legge til rette for det! Misjonskirken Norge har derfor valgt å satse på fem hovedområder:

Menighetsplanting: Vi drømmer om å skape et fellesskap av menigheter der det er naturlig å plante sunne, misjonale menigheter. Vi vil bidra med støtte, kompetanse, veiledning og hjelp til strategisk planlegging, slik at drømmen om å plante menighet kan bli virkelighet. Menighetsutvikling: Gjennom planmessig og systematisk arbeid finnes det et stort potensiale for vekst i våre misjonskirker. Menighetsutvikling tar utgangspunkt i den enkelte menighets egenart. Menighetsrådgiverne spiller en sentral rolle i dette arbeidet sammen med det lokale lederskapet. Disippelliv: Vi ønsker å styrke det enkelte mennesket til en fortrolig og moden relasjon med Jesus Kristus – en levende tro. Vi legger til rette for fordypning for ledere og menighetsmedlemmer, utvikler ressurser for


trosopplæring i hjem og i menighet og bistår menighetene i deres disippellivsarbeid.

Lederutvikling: Lederutvikling og -rekruttering er sentralt i menighetslivet. Målet er å utvikle godt lederskap basert på vår visjon og våre verdier. Kompetanse og godt fellesskap er viktige stikkord, og dette vil vi legge til rette for, blant annet gjennom samarbeid med høgskoler og bibelskoler, nettverkssamlinger, kurs og konferanser og personlig rådgivning. Diakoni: Misjonskirkene driver et mangfoldig diakonalt arbeid i sine lokalsamfunn og internasjonalt. Diakoni er kirkens omsorgstjeneste og inneholder mer enn humanitære handlinger. Grunnlaget er nestekjærlighet og viser evangeliet i handling. Misjonskirken Norge ønsker at diakonien står sentralt i vårt nasjonale og internasjonale arbeid.


Hvordan bli medlem? Medlemskap i Misjonskirken Norge skjer gjennom den lokale menigheten. Kontakt din pastor eller menighetsleder om dette. Er du allerede medlem av en menighet tilknyttet Misjonskirken Norge, er du også medlem av kirkesamfunnet Misjonskirken Norge. Vi ønsker at flest mulig av våre menighetsmedlemmer også er medlemmer av trossamfunnet Misjonskirken Norge. Det er disse medlemstallene som oppgis i offentlige statistikker og som gir grunnlaget for refundering av kirkeskatten sentralt og lokalt. Som medlem av en lokal menighet er man ikke automatisk medlem av vårt trossamfunn. Søknadsskjema for medlemskap i trossamfunnet, fås i kontakt med din lokale menighet, eller ved å laste ned skjema

på Misjonskirken Norges hjemmesider. Er du usikker på om du er innmeldt i et trossamfunn? Ring Brønnøysundregisteret på 75 00 75 00.

Medlem i UNG? Medlemskap i Misjonskirken UNG skjer gjennom medlemskap i en lokal UNG-gruppe. Personer som ikke er tilknyttet et UNGlokallag, kan også bli medlem i Misjonskirken UNG. Som medlem får man spesialpris på våre arrangementer, samtidig som man støtter Misjonsforbundet UNG økonomisk. Send e-post til ung@misjonskirken.no for informasjon og innmelding.


Har din menighet barneog ungdomsaktivitet som ikke er registrert? Meld dere inn som UNG-gruppe! For mer info, se www.misjonskirkenung.no


Adr: Christian Krohgs g 34, 0186 OSLO Tlf: +47 23 32 57 50

E-post Misjonskirken Norge: norge@misjonskirken.no E-post Misjonskirken UNG: ung@misjonskirken.no

www. misjonskirkennorge.no www. misjonskirkenung.no

Profile for Misjonskirken Norge - Misjonsbladet - UNG

Presentasjonsbrosjyre Misjonskirken Norge  

Hvem er vi? - en presentasjonsbrosjyre for Misjonskirken Norge. Utgitt 2016. Nettside: www.misjonskirkennorge.no

Presentasjonsbrosjyre Misjonskirken Norge  

Hvem er vi? - en presentasjonsbrosjyre for Misjonskirken Norge. Utgitt 2016. Nettside: www.misjonskirkennorge.no