__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Saksdokumenter Misjonskirken UNGs Landsmøte 6. november 2020 mknu.no/lm2020

Saker i dokumentet:

Side 2 Dagsorden Side 8 Forretningsorden Side 10 Sak 12 Kontrollkomiteens rapport Side 11 Sak 11 Ă˜konomidokumentet Side 31 Valgsakene


Velkommen til Landsmøtet 2020!

3

Forslag til dagsorden

4

Sak 1. Forhandlingene innledes av styreleder Andre` Tjersland Konstituering

4 4

Sak 2. Godkjenning av representantene (Fullmaktskomiteens rapport)

4

Sak 3. Valg av landsmøtets ordstyrer og viseordstyrer

4

Sak 4. Godkjenning av innkalling til Landsmøtet

4

Sak 5.Godkjenning av dagsorden for Landsmøtet

4

Sak 6. Godkjenning av forretningsorden for Landsmøtet

4

Sak 7. Valg av landsmøtets sekretær og visesekretær

4

Sak 8. Valg av to personer til å underskrive protokollen

4

Sak 9. Valg av referenter til Misjonsbladet og dagspressen

4

Årsberetning

5

Sak 10. Misjonskirken UNGs sentrale virksomhet

5

Andre saker

5

Sak 11. Økonomi (se eget økonomidokument)

5

Sak 12. Kontrollkomitéens rapport (se siste side).

6

Valg

6

Sak 13. Valgkomiteens presentasjon av kandidater til valgene.

6

Sak 14. Valg av styreleder

6

Sak 15. Valg av nestleder for styret

6

Sak 16. Valg av en fast representant fra Midt- og Nord Norge

6

Sak 17. Valg av fire faste representanter, geografisk uavhengig

6

Sak 18. Valg av en vara representant, geografisk uavhengig

6

Sak 19. Valg av valgkomite` for Landsmøtet 2022

6

Sak 20. Valg av kontrollkomite`

7

Sak 21. Valg av revisor for perioden 2021-2023

7

Forslag til Forretningsorden

8

Landsmøteordliste

9

Forkortelser

9

Saksdokumenter

10

Bilag til sak 11. Økonomi

10

Bilag til sak 12. Kontrollkomitéens rapport

10

2


Velkommen til Landsmøtet 2020! Dette er saksdokumentene til Misjonskirken UNGs Landsmøte 2020. I tillegg til årboka og økonomidokumentene har du nå alt du trenger for å delta på Landsmøtet. Presentasjon av kandidatene til Landsstyret og alle dokumentene til Landsmøtet for nedlastning, vil du finne på: https://mknu.no/lm2020/ Landsmøtet er din store mulighet til å påvirke Misjonskirken UNGs framtid. Det er gjennom din tilstedeværelse at gruppa og menigheten din kan styre hvilken vei og retning Misjonskirken UNG skal gå i de neste årene. Vi håper du benytter anledningen til å komme med dine synspunkter, kritiske eller rosende. Kom med spørsmål til det du lurer på og ikke vær redd for å ta ordet i sakene som engasjerer deg. På forhånd er det fint om du leser godt igjennom sakene og noterer deg eventuelle spørsmål. Sett deg inn i dagsorden og forretningsorden. Velkommen til Landsmøtet 2020!

3


Forslag til dagsorden

Sak 1. Forhandlingene innledes av styreleder Andre` Tjersland

Konstituering Sak 2. Godkjenning av representantene (Fullmaktskomiteens rapport) Landsstyrets innstilling til vedtak: Landsmøtet godkjenner fullmaktskomiteens rapport over fremmøtte representanter til Landsmøtet.

Sak 3. Valg av landsmøtets ordstyrer og viseordstyrer Landsstyrets innstilling til vedtak: Landsmøtet velger Daniel Brændeland og Mats Mooij som ordstyrer og viseordstyrer.

Sak 4. Godkjenning av innkalling til Landsmøtet Landsstyrets innstilling til vedtak: Landsmøtet godkjenner innkallingen.

Sak 5.Godkjenning av dagsorden for Landsmøtet Landsstyrets innstilling til vedtak: Landsmøtet har ingen merknader dagsorden.

Sak 6. Godkjenning av forretningsorden for Landsmøtet (Se side 8) Landsstyrets innstilling til vedtak: Landsmøtet godkjenner forslaget til forretningsorden.

Sak 7. Valg av landsmøtets sekretær og visesekretær Sak 8. Valg av to personer til å underskrive protokollen Sak 9. Valg av referenter til Misjonsbladet og dagspressen

4


Årsberetning

Sak 10. Misjonskirken UNGs sentrale virksomhet Årsmelding for perioden 2018-2020 (se Årboka s.5-29)

Landsstyrets innstilling til vedtak: Landsmøtet godkjenner Misjonskirken UNGs årsmelding for perioden 2018-2019.

Andre saker

Sak 11. Økonomi (se eget økonomidokument)

a) Årsregnskap 2018 med revisjonsberetning b) Årsregnskap 2019 med revisjonsberetning

Landsstyrets innstilling til vedtak: Landsmøtet godkjenner framlagte regnskap for Misjonskirken UNG for 2018 og 2019.

c) Rammebudsjett for 2021-2022(se økonomidokumentet)

Landsstyrets innstilling til vedtak: Landsmøtet vedtar rammebudsjett for 2021-2022 for Misjonskirken UNG. Landsstyret gis fullmakt til å revidere budsjettene og inkludere nye prosjekter dersom dette kan skje ved omprioriteringer av budsjettet eller ved å skaffe økte inntekter.

5


Sak 12. KontrollkomitÊens rapport (se siste side). Landsstyrets innstilling til vedtak: Landsmøtet tar rapporten til orientering.

Valg

Sak 13. Valgkomiteens presentasjon av kandidater til valgene. Eventuell tale for kandidatene.

Sak 14. Valg av styreleder

Sak 15. Valg av nestleder for styret

Sak 16. Valg av en fast representant fra Midt- og Nord Norge

Sak 17. Valg av fire faste representanter, geografisk uavhengig

Sak 18. Valg av en vara representant, geografisk uavhengig

Sak 19. Valg av valgkomite` for Landsmøtet 2022

6


Sak 20. Valg av kontrollkomite`

Sak 21. Valg av revisor for perioden 2021-2023

Landsstyrets innstilling til vedtak: Landsmøtet velger Team Revisjon AS som Misjonskirken UNGs revisor.

7


Forslag til Forretningsorden 1. Et lovlig innkalt landsmøte er beslutningsdyktig med det antall godkjente representanter som har møtt. 2. Landsmøtet velger ordstyrer og viseordstyrer. Disse ordner seg imellom ledelsen av møtet. De leder også valgene. 3. Møteprotokoll føres av valgte referenter. Den undertegnes av to valgte representanter og møtereferentene. 4. Ingen representant har rett til ordet mer enn tre ganger i samme sak, med unntak av forslagsstilleren. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden, har ett minutts taletid. Ordstyreren har rett til å foreslå forkorting av taletiden og foreslå strek med de inntegnede talere. 5. Alle forslag må innleveres skriftlig til ordstyrerbordet, undertegnet med representantens navn. 6. Ved vedtak kreves normalt simpelt flertall unntatt der Misjonskirken UNGs lover krever kvalifisert flertall. Med simpelt flertall menes: Mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet anses forslaget som falt. Med kvalifisert flertall menes: En på forhånd fastsatt del av det samlede antall stemmeberettigede. Alle valg foregår skriftlig når det er mer enn en kandidat, eller når en av representantene forlanger det. Ved øvrig avstemming skjer dette ved at representanten hever sitt nummerskilt. Stemmeberettigede som forlater salen under forhandlingene legger igjen sitt nummerskilt på en dertil angitt plass. Misjonskirken UNGs stab fungerer som fullmaktskomité. Som tellekorps fungerer Misjonskirken UNGs stab og representanter for arrangøren. 7. I møteprotokollen føres inn alle forslag med navn på forslagsstiller og de vedtak som er gjort. Ved skriftlig avstemming føres antall stemmer for og imot. 8. Utskrift av møteprotokollen sendes ut umiddelbart etter landsmøte til alle registrerte delegater. Det gis to ukers frist for eventuelle innsigelser. 9. I tillegg til delegater med stemme-, forslags- og talerett ifølge Misjonskirken UNGs lover § 4.2, er landsmøtet åpent for alle registrerte UNG-medlemmer, UNG-ledere, Misjonskirken UNGs arbeidere, medlemmer av alle råd og utvalg, pastorer og andre arbeidere som er ansatt i Misjonskirken Norges menigheter, misjonærer og andre ansatte i Misjonskirken Norge, medlemmer av Misjonskirken Norges hovedstyre og landsmøtets gjester som observatører. Observatører kan gis talerett i samsvar med Misjonskirken UNGs lover § 4.2 og forretningsorden punkt 4. For å ha talerett, må en være registrert som observatør med nummerskilt hos fullmaktskomitéen. 10. Landsmøtets forretningsorden godkjennes ved åpning av hvert landsmøte, og gjelder inntil forslag om forretningsorden er behandlet på neste landsmøte.

8


Landsmøteordliste I et landsmøte er det mange ord og uttrykk som er ukjente. Her er en samling av noen du møter/ kan møte på Misjonskirken UNGs landsmøte. Ordlista og forkortelsene kan hjelpe deg til å forstå spillereglene bedre, og gjøre deg trygg til å komme med dine meninger. Absolutt flertall Mer enn halvparten av delegatene stemmer for. Avholdende og blanke stemmer teller mot. Akklamasjon Å vise at man er enig ved å klappe i hendene. Delegat Representantene som har tale-, forslags- og stemmerett. Forretningsorden Spillereglene for hvordan møtet holdes. Beskriver taletid, hvem som kan møte, som har stemmerett, og hvordan debatter og voteringer skal foregå. Forslag Må som hovedregel fremmes skriftlig til ordstyrerbordet. Forslagsrett Delegater og Misjonskirken UNGs landsstyre har rett til å fremme forslag under møtet. Innlegg Under en debatt ber man om ordet ved å vise sitt nummerskilt. Man blir da lagt til på tale-lista.

Konstituering Å bestemme hvordan møtet skal holdes, for eksempel valg av ordstyrer, referenter og vedtak av dagsorden og forretningsorden. Kontra Ved behov kan ordstyrerbordet be om kontra under en avstemming. Alle som er uenig med dem som nettopp stemte, viser da aktivt stemmetegn. Kvalifisert flertall Når det er behov for 2/3-dels flertall for å få noe vedtatt. Blanke stemmer og avholdende telles ikke. Observatør En observatør har møte/talerett på Landsmøtet, men ikke forslags- og stemmerett. Replikk Et enkelt svar på spørsmål i et innlegg eller en oppklarende saksopplysning til debatten kan meldes ordstyrerbordet ved å holde to fingre opp foran nummerskiltet. Denne replikken kommer da foran

andre talere. Replikk skal ikke være et innlegg i debatten. Simpelt flertall Mer enn halvparten av de som stemmer, må stemme for. Blanke og avholdende stemmer telles ikke. Strek Ordstyrer kan sette strek for debatten, slik at en kan bli ferdige med debatten i tide. Etter dette kan en ikke tegne seg til innlegg, men fremdeles ta replikker, saksopplysninger og liknende. Til dagsorden Forslag om pause i debatten eller andre forslag som har med måten saken behandles på kan meldes utenom tale-lista. Ordstyrerbordet avgjør om forslaget tas opp til votering. Utsettelse Forslag om utsettelse av saken til neste landsmøte skal tas opp til votering før andre forslag i en sak.

Forkortelser AU: BLD: BFR: FBU: FK: HS: KS: KT: LM: LNU:

Landsstyrets Arbeidsutvalg som behandler enkelte saker mellom LS-møtene Barne- og likestillingsdepartementet. Bevilger vår statsstøtte. Barne- og Familierådet, frivillig arbeidsgruppe. Fra 2011 innlemmet i LTR. Frikirkelig Barne- og ungdomsunion, sammenslutning av frikirkelige b/u-organisasjoner. Fredskorpset, samarbeidspartner i Misjonskirken UNGs utvekslingsprogram i Colombia Hovedstyret, øverste organ i Misjonskirken Norge. Korpsstyret, øverste valgte ledelse i Misjonskirken Norges Speiderkorps. Korpstinget, årsmøtet for Misjonskirken Norges Speiderkorps Landsmøtet, Misjonskirken UNGs øverste myndighet, holdes hvert 2. år. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner, en paraplyorganisasjon for over 100 barne- og ungdomsorganisasjoner. LS: Landsstyret, øverste valgte ledelse i Misjonskirken UNG LTR: Levende Tro-rådet. Rådet for utviklingen av Levende tro, vår trosopplæring. PMF: Misjonskirken Norges Pastor- og medarbeiderforening REMI: Råd for Evangelisering, Misjon og Internasjonal tjeneste, frivillig arbeidsgruppe. Fra 2011 innlemmet i LTR. UR: Ungdomsrådet, frivillig arbeidsgruppe. Fra 2011 innlemmet i LTR. 9


Saksdokumenter Bilag til sak 11. Økonomi Se eget økonomidokument

Bilag til sak 12. Kontrollkomitéens rapport Kontrollkomiteen har gjennom hele perioden fått innsyn i styrets rapporter. Ingen av medlemmene i kontrollkomiteen har noen bemerkninger til styrets arbeid, og ingen har registrert noe kritikkverdig. Organisasjonen har tilsynelatende blitt drevet i tråd med vedtektene på korrekt måte. På bakgrunn av dette har kontrollkomiteen ikke sett det nødvendig å avholde egne møter denne perioden. Bergen 09.03.2020 Johnny Omdal

Sondre Ruberg Kristiansen

10


Landsmøtet 6.11.2020

Ă˜konomidokumentet Sak 11 Ă˜konomi a) Regnskap 2018 med revisjonsberetning

side 2

b) Regnskap 2019 med revisjonsberetning side 11 c) Rammebudsjett 2021 og 2022

side 20


Ã…RSREGNSKAP 2018


Ã…RSREGNSKAP 2019


Rammebudsjett 2021 og 2022, Misjonskirken UNG

Inntekter Salgsinntekter Arrangementsinntekter Tilskudd Medlemskontingent Gaveinntekter Andre inntekter Sum inntekter

Regnskap 2018

Regnskap 2019

Revidert budsjett 20

Ramme budsjett 21

Ramme budsjett 22

356 826 881 358 3 467 386 225 007 1 680 302 474 778 7 085 657

791 871 1 713 577 4 073 952 254 312 1 693 982 396 108 8 923 802

513 000 1 065 500 4 059 751 245 000 1 590 000 305 000 7 778 251

500 000 1 000 000 3 800 000 200 000 1 800 000 380 000 7 680 000

500 000 1 000 000 3 800 000 260 000 1 900 000 390 000 7 850 000

-215 678 -3 704 167 -406 521 -210 934 -163 500 -92 218 -376 569 -376 256 -820 254 -85 671 -597 140 -7 048 908

-107 456 -4 137 641 -342 345 -378 349 -107 092 -133 642 -477 979 -711 437 -1 769 411 -45 945 -893 913 -9 105 210

-155 000 -4 328 584 -364 515 -356 500 -156 177 -135 000 -355 500 -392 200 -983 300 -83 000 -475 000 -7 784 776

-110 000 -4 500 000 -300 000 -350 000 -150 000 -130 000 -280 000 -350 000 -1 000 000 -80 000 -450 000 -7 700 000

-110 000 -4 650 000 -300 000 -350 000 -150 000 -130 000 -280 000 -350 000 -1 000 000 -90 000 -450 000 -7 860 000

Driftsresultat

36 749

-181 408

-6 525

-20 000

-10 000

Finansresultat Ordinært resultat

-6 470 30 279

31 142 -150 266

-10 000 -16 525

25 000 5 000

25 000 15 000

-31 525

-19 647

-

-

-

-1 246

-169 913

-16 525

5 000

15 000

Kostnader Varekostnader Lønnskostnader Lokalkostnader IT-kostnader Kontorkostnader Regnskapskostnader Markedsføringskostnader Reisekostnader Arrangementskostnader Støtte/kontingent Andre driftskostnader Sum kostnader

Sum ekstraordinære poster

Årsresultat


Misjonskirken UNG – LM2020

Landsmøtet 6. november 2020 BILAG VALG SAKENE 13-21

Sak 13 Valgkomitéens presentasjon av kandidatene Innstilling til leder: Isak Voie Jeg er 24 år fra Vegårshei. Jeg jobber til daglig som ungdomspastor i Ytre Randesund misjonskirke samtidig som jeg tar en master i Ledelse og menighetsutvikling på Ansgar Høyskole. Jeg har vært med i Landsstyret i to perioder, der jeg var nestleder i sist periode. Jeg har lenge vært veldig glad i Misjonskirken UNG, og har bare blitt enda mer glad i organisasjonen vår i disse periodene i Landsstyret. Vi har en veldig dyktig stab som jeg opplever er målrettet og hengitt til visjonen. Jeg tror vi begynte på et godt spor med den nye strategiplanen vår, og dessverre har koronaviruset stått litt i veien for oss. Jeg vil at vi skal fortsette i dette sporet og samtidig som vi tar imot innspill og forslag som kommer inn fra siden. Innstilling til Midt- og Nord-Norge-representant: Regine Tronsdatter Feidal Jeg er 21 år og har nylig flyttet fra Tromsø, min hjemby, hvor jeg jobbet som barne- og ungdomsarbeider i Frimisjonen Tromsø i to år. Jeg har sittet i UNG-styret i to perioder og håper på å kunne bidra enda mer. Jeg har fått et godt kjennskap til UNG og har trivdes i styret. Det er spennende å se nye ungdommer treffe Jesus.

Innstilling til faste representanter i styret og til vara: Johannes Øverland Jeg er 23 år fra Arendal. Bor i Kristiansand og jobber som ungdomspastor i Kristiansand misjonskirke Salem og studerer master i ledelse- og menighetsutvikling på Ansgar høyskole. Har sittet i landsstyret siden 2016 og ønsker å fortsette å være med og bidra! UNG har betydd så utrolig mye for meg og min tro, og jeg har lyst til å gi tilbake. Jeg brenner for at unge mennesker skal få et livsforvandlende møte med Jesus, få en

Side 1 av 4


Misjonskirken UNG – LM2020

trygg tro på Han og oppdage hvordan livet er i etterfølgelse av Han - det er det beste! Jeg ønsker at UNG skal være en ressurs for de lokale arbeidene som er lett og kontakte og forholde seg til. Det blir best når vi spiller på lag! Stine Sætre Risanger Jeg er 33 år, haugesunder bosatt i Skien og engasjert i Porsgrunn misjonskirke. Jobber til daglig i Kirkens SOS, en døgnåpen krisetjeneste. Har jobbet med barne- og familiearbeid i menighet i mange år og brenner for Levende tro og har veldig troa på at det er et viktig verktøy for menigheter til å hjelpe foreldre/foresatte med å formidle tro i hjemma. Benjamin Lindefjeld Jeg er 23 år og kommer fra Skien. I 2016 tok jeg fagbrev som snekker og begynte samme året på Ansgar Bibelskole. Året etterpå ble jeg fast ansatt som ungdomsarbeider i Skien Misjonskirke og jobba der i to år mens jeg studerte teologi og ledelse på HLT i Oslo. Jeg avsluttet studiene og jobben i kirka og begynte å jobbe som snekker istedenfor, men var bestemt på at det ikke var siste gang jeg ville involvere meg i menighetsarbeid. Januar 2020 dro jeg på DTS på Hawaii for å danne et enda stødigere forhold til Gud, men det ble brått avbrutt. Nå er jeg daglig leder og eier i eget snekkerfirma og har tjeneste i Skien misjonskirke. I alle år har jeg elsket å tjenestegjøre i menigheten min, og jeg har vært en del ute og besøkt andre menigheter. Er det en ting jeg ønsker for Misjonskirken UNG så er det å skape en mer fellesskapsfølelse for alle ungdomsarbeidene og møtepunktene for unge voksne. Jeg tror det finnes en stor verdi om å samarbeide på tvers av kirker, spesielt når det kommer til lovsang. Lovsang er for meg et stort fokus, og det er dette jeg ønsker å fokusere på i Landsstyret. Hvordan kan vi som en enhet lære av hverandre og dele erfaringer på best mulig måte? Samtidig har jeg kommet i den alderen hvor møtepunkter for unge voksne er viktige. Jeg har lyst til å fokusere på hvordan vi kan ivareta ungdommer som blir igjen i lokalsamfunnet sitt etter at de har blitt for «gamle» til å gå på ungdomsmøte i sin kirke. Ikke alle flytter til storbyer for å studere. Det er overraskende mange som blir igjen og som mister et fellesskap hvor man kan dele tro og liv. Kort oppsummert tror jeg Misjonskirken UNG kan spille en viktig rolle for enkeltmennesker som «mister» sin vennekrets når man slutter på videregående, og jeg har lyst til å være med å videreutvikle hvordan vi kan gjøre det på best mulig måte samt å bidra til økt samarbeid rundt lovsangstjenesten blant ungdommer i kirkene våre. Martine Aanensen Jeg er 25 år og bor i Arendal. Der jobber jeg som ungdom- og familiepastor på fulltid. Det trives jeg veldig godt med! Før jeg begynte å jobbe tok jeg en bachelor i teologi fra Ansgar høyskole. Nå tar jeg en master i systematisk teologi på MF i Oslo. Denne håper jeg å være ferdig med til neste år. Jeg er veldig glad for å kunne jobbe ved siden av studiene. Jobben som ungdomspastor er varierende, spennende og gøy. Det er noen

Side 2 av 4


Misjonskirken UNG – LM2020

tunge tak og mange tanker som skal tenkes, men det er verdt når man får møte ungdommer i kirka. Se at de finner sin plass, blir med i tjeneste og smågrupper og til slutt blir glad i Jesus, seg selv og sin neste. Det er målet mitt for tjenesten jeg står i! Ved siden av å etterstrebe sunne og levende ungdomsarbeid i hver lokalmenighet trenger vi også gode strukturer og systemer som sikrer og hjelper ungdomsledere til at arbeidet blir sunne og misjonale, samt at ungdommer kommer til tro på Jesus. Dette har jeg lyst til å bidra til som styremedlem i Misjonskirken UNG. I styret har jeg for det første lyst til å fokusere på ungdommers disippelgjøring. Hva er god disippelgjøring? Hvordan kan vi hjelpe ungdomslederne til å utruste ungdommer til å være etterfølgere av Jesus med en tro som bærer dem gjennom livet og som de har lyst til å gi videre? For det andre har jeg lyst til å jobbe med konfirmantarbeidene våre. Misjonskirkene våre får etter hvert store konfirmantkull med mange ungdommer som ikke har en relasjon til kirke fra før av. Det utfordrer oss som undervisere. Hvordan vi underviser og hva vi skal undervise. Kan vi som styret i UNG bidra med tanker, ressurser inn til ungdomslederne som skal ha konfirmasjonsundervisning? Ut over dette synes jeg det er viktig å bruke ressurser på å følge opp ungdomsarbeidere, hjelpe dem til å tenke relasjoner og smågrupper og bidra til felles møtepunkter som blir til glede og oppmuntring. Tiedemann Borge Jeg er 20 år og kommer fra og bor i Skien. I fjor gikk jeg på musikk på Ansgar bibelskole, og fra i høst av jobber jeg som ungdomsarbeidet i Skien Misjonskirke, Connect. Jeg bruker masse tid i kirka med tidligere mest fokus på musikk og lovsang, men nå spesielt på relasjoner og engasjement blant de unge frivillige. Jeg tenker det er ekstremt viktig å skape eierskap og selvdrevet engasjement blant de unge. Jeg tror dette kommer med erfaring av at vi er med på noe større, at vårt bidrag er av betydning og at vi ser Guds kraft virke der vi tjenestegjør. Derfor ønsker jeg å være med på å legge til rette for at alle ungdomsarbeid og arrangementer i Misjonskirken Ung kan fokusere på å se den enkelte og bygge relasjon og trygghet fra tidlig alder. I tillegg ønsker jeg at vi kan styrke relasjonen mellom kirker og ungdomsarbeid på tvers av byer og avstander. Slik at ressurser kan fordeles og vi kan samarbeide om vårt felles mål om å lede norsk ungdom til Jesus. Rebecca Hamnes Johansen (20) Jeg er 20 år og stiller til gjenvalg. Jeg har vokst opp i Frimisjonen i Tromsø, og har blant annet vært på veldig mange leirer som Misjonskirken UNG har arrangert. Har også vært med på å arrangere Stagedive Nord flere år. Jeg synger i Stagedive LIVE, både nord og sør. Brenner spesielt for lovsang, at ungdom skal bli bedre kjent med Gud gjennom lovsangen. Hva jeg ellers kan bidra med: Har en god del erfaring med ungdomsarbeid siden jeg har vært leder i ungdomsklubb i 5 år, arrangert og vært leder på mange leirer og har også mye erfaring med bl.a. lovsang.

Side 3 av 4


Misjonskirken UNG – LM2020

Sakene 14 – 21 valg Sak 14 Valg av styreleder. Valgkomitéens innstilling til vedtak: Landsmøtet velger Isak Voie som ny styreleder. Sak 15 Valg av nestleder. Valgkomitéens innstilling til vedtak: Landsstyret velger selv ny nestleder. På sak 17 velges derfor fem faste medlemmer. Sak 16 Valg av representant fra Midt- og Nord Norge. Valgkomitéens innstilling til vedtak: Landsmøtet velger Regine Tronsdatter Feidal. Sak 17 Valg av fire faste representanter, geografisk uavhengig. Valgkomitéens innstilling til vedtak: Landsmøtet velger de fem som får flest stemmer av Johannes Øverland, Tidemann Borge, Stine Risanger, Benjamin Lindefjell, Martine Aanensen og Rebecca Hamnes Johansen. Den som får færrest stemmer blir valgt til varamedlem. Sak 18 Valg av en vararepresentant, geografisk uavhengig. Valgkomitéens innstilling til vedtak: Den som får færrest stemmer i valget i sak 17 blir valgt til varamedlem. Sak 19 Valg av valgkomité for Landsmøtet 2022. Landsstyrets innstilling til vedtak: Daniel Brændeland (leder) og Tore Mersland velges til valgkomité for Landsmøtet 2022. De supplerer selv Valgkomitéen med inntil to representanter til. Sak 20 Valg av kontrollkomité. Valgkomitéens innstilling: André Tjersland og Ingrid Annette Bech Barbøl. Sak 21 Valg av revisor for perioden 2021-23. Landsstyrets innstilling: Landsmøtet velger Team Revisjon org.nr. 921 403 585 som revisor for perioden 2021-23.

Side 4 av 4

Profile for Misjonskirken Norge - Misjonsbladet - UNG

UNG Landsmøte 2020 - saksdokumentet med dagsorden, økonomi og valg  

Inneholder dagsorden og sakene til behandling. Unntak er årsmeldingen som kan leses i årboka 2018-19. https://mknu.no/lm2020/

UNG Landsmøte 2020 - saksdokumentet med dagsorden, økonomi og valg  

Inneholder dagsorden og sakene til behandling. Unntak er årsmeldingen som kan leses i årboka 2018-19. https://mknu.no/lm2020/