VA267

Page 4

4  ■  Vollsmose Avisen 267  ■  24. marts 2021

HÆNDER

ANSIGT

AFSTAND

BLIV TESTET! 2 gange om ugen

Is baadh 2 goor isbuucii

GÅ I ISOLATION HVIS DU ER SMITTET. Xasuusnaw: inaad Iskarantiisho

Læs mere odense.dk/testvollsmose


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.