Min Medicin 2021 #7

Page 44

Mikrobiomets betydelse för cancerutveckling Den franska föreningen för oncogeriatrik, «Société Francophone d’Onco-Gériatrie» hade redan 2017 en konferens med temat «Cancer et microbiote». De samlar läkare med dubbelkompetens i onkologi och geriatrik. Väl funnet eftersom västvärlden har en åldrande befolkning, där 2/3 av cancersjukdomarna diagnosticeras efter 65 års ålder1.

Cancerceller uppkommer hela tiden i kroppen. Normalt sett oskadliggör våra immunceller felaktiga celler. Vi får inte cancertumörer från en dag till en annan. Det är en 44

#7 2021

process som kan ta flera månader oftast flera år att utvecklas. Processen börjar med en låggradig inflammation, som fortskrider, när immunförsvaret sviktar eller åldras. En stor del av immunförsvaret, cirka 80 procent finns i tarmen. Vi lever i symbios med tarminnevånarna, vilka utgör vårt tarmmikrobiom. Dessa innevånare kontrollerar den immunologiska jämvikten i tarmen². De hjälper även till med matsmältningen av kolhydrater och proteiner, tillverkar vitaminer såsom K och B9, även B12 med rätt sorts bakterierflora, tolererar näringsämnen och håller tarmväggen tät, har en avgiftningsförmåga i levern via P450


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.