Min Medicin 2021 #7

Page 30

”Berg1 utgick från att Linné, alltså ännu på 1700-talet använde detta uttryck i föreläsningar och avhandlingar2. Med dessa res non naturales avsåg han luften, mat och dryck, rörelse och vila, sömn och vaka, utsöndringar och retentioner, samt sinnesrörelser. För att förklara hur dessa faktorer kunde kallas icke naturliga går han tillbaka till Hippokrates och gör en resa genom medicinhistorien därifrån Carl Eldhs staty av Carolus Linnaeus (Carl von Linné) Foto: Mårten Sjöbäck. Carl von Linné av Alexander Roslin. 1775. Finns på Statens por­ trättsamling på Gripsholm.

ANTIKENS SEX RES NON NATURALES – VAD BETYDER DET? 30

#7 2021


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.