Medicinsk Access 2019 #2

Page 44

Njurtransplantation på Akademiska sjukhuset. Foto: privat

Nytt läkemedel ska förhindra skador på njurar inför transplantation Akademiska sjukhuset är först i landet med att utvärdera ett nytt läkemedel som ska förhindra skador på njurar inför transplantation. Från och med februari i år erbjuds patienter behandlingen inom ramen för en klinisk studie.

tiden mellan uttagande och transplantation. Vi har redan behandlat två patienter utan några avvikande händelser, säger Amir Sedigh, sektionschef för transplantation på Akademiska sjukhuset. Brist på lämpliga organ

– Syftet med studien är framförallt att utvärdera säkerheten i ett nytt läkemedel liknande heparin, som hindrar blodet från att levras och därmed kan minska de skador som riskerar att uppstå på njuren under den känsliga 44

#2 2019

Njurtransplantation ses idag som det bästa behandlingsalternativet för patienter med njursvikt i slutstadiet. En av de största utmaningarna är bristen på lämpliga organ för transplantation. Detta har, enligt Amir Sedigh, lett till


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.