Page 1

Bilingual Edition Thai And English

Vol.1 No.02 July - September 2016

www.fireworksbi.com

FBI Publications (Thailand)

Myanmar Scrambles to ClearPort Jam หวั่นปัญหาท่าเรือแออัดพ่นพิษ "การลงทุน" พม่า Read more

6

Unithai Shipyard Expands into Ranong, Partnerswith Yongchao

BJCHI Bags ฿2.7-Bn FPSO Engineering Project in Brazil

Seacrest Marine Thailand Launches Royal Thai Police Patrol Catamaran Ships 815 and 816

ยูนิไทยชิปยาร์ด จับมือย้งเชาว์ ขยายธุรกิจสู่ท่าเรือน�้ำลึกในระนอง รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

BJCHI เผยคว้างานวิศวกรรมฯ เรือ FPSO ในประเทศบราซิล มูลค่า 2.7 พันลบ.

อู่ ซีเครสท์ มารีน ท�ำพิธีปล่อยเรือตรวจการณ์ ต�ำรวจน�้ำ ROYAL THAI POLICE 815 และ 816

Read more

8

www.thaioilgas.com

Read more

9

Read more

15

TH 150 / USD 5


Reliable Protection in Marine Environments Since 1992

MarineGard Splash Zone Pile Protection Systems

The MarineGard range of systems for the protection against corrosion of jetty piles in the vulnerable splash zone area offer choices in the level of mechanical protection required, depending on local sea conditions.

PETRO COATING SYSTEMS PTY LTD l Web: www.petrocoating.com l Email: enquiries@petrocoating.com l Tel: +44(0)208 670 7511 A MEMBER OF WINN & COALES INTERNATIONAL LTD


Editor’s Message Kenny Yong Guest Editor Managing Director Fireworks Media (Thailand) Co., Ltd.

www.fireworksbi.com

FBI Publications (Thailand)

w w w . fi r e w o r k s b i . c o m

Dear Readers, Editor Managing Director Kenny Yong

Publications Manager Rungnapa Manathanakit rungnapa@fireworksbi.com

Editorial Consultants

Greetings and a warm welcome to the next edition of Marine Today! This month' s edition of Thailand's only bilingual Marine Today magazine is packed full of exciting news from the region with Unithai Shipyard expands into Ranong, partners with Yongchao, find out more through about Myanmar Scrambles to Clear Port Jam and innovative vessels with moving towards a ballast-free in the future.

Poontarika Saenrit

Board of Directors Kenny Yong Susan Tricia Mervyn Yong

Media Executive Anon Ruktigoon

Translator

This edition includes another interesting event happening in the Marine industry which is the new vessels, Seacrest Marine Thailand launches Royal Thai Police patrol catamaran ship and coast guard’s first Japanese made multi-role vessel launched. So go on and indulge in this edition of Marine Today and do pass it on to other colleagues who may benefit from it, after all knowledge is best when shared! Cheerios!

Atipong Amornwongpeeti Penravee Pinthongkam

Designer Yossak Chiwpreecha

FBI Publications (Thailand) c/o Fireworks Media (Thailand) Co., Ltd. Promphan 2 Office & Residence, 8th Floor (Office Zone, Room 807) 1 Soi Lat Phrao 3, Lat Phrao Road, Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand Tel

: (+66) 2513-1418 Ext.108

Fax

: (+66) 2513-1419

Email : thai@fireworksbi.com

Kenny Yong Guest Editor Managing Director Fireworks Media (Thailand) Co., Ltd.


CONTENTS 8

6

10

Bilingual Edition Thai And English

Vol.1 No.02 July - September 2016

13

4 ORGANIZATION NEWS

Royal Thai Navy and U.S Set to Begin 22nd CARAT Maritime Exercise

กองทัพเรือไทยร่วมสหรัฐ เปิดฝึกผสม CARAT 2016 ครั้งที่ 22

PAT Hosts Meeting to Amp up RNP to Boost Trade Opportunities with Neighboring Countries

กทท. จัดประชุมผลักดัน ทรน. ส่งเสริมการค้า เพิ่มโอกาสทางธุรกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน

6

Myanmar Scrambles to Clear Port Jam

หวั่นปัญหาท่าเรือแออัด พ่นพิษ "การลงทุน" พม่า

8

17

INFOCUS : MARINE INDUSTRY IN THAILAND

INDUSTRY NEWS

15 Seacrest Marine Thailand Launches Royal Thai Police Patrol Catamaran Ships 815 and 816

8 Unithai Shipyard Expands into Ranong, Partners with Yongchao

'ยูนิไทยชิปยาร์ด จับมือ ย้งเชาว์ ขยายธุรกิจสู่ท่าเรือน�้ำลึก ในระนองรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

BJCHI เผยคว้างานวิศวกรรมฯ เรือ FPSO ในประเทศบราซิล มูลค่า 2.7 พันลบ.

10 CMA CGM and PSA Singapore Announce Joint Venture

ซีเอ็มเอ ซีจีเอ็ม และ พีเอสเอ สิงคโปร์ ประกาศร่วมทุน พัฒนาท่าเทียบเรือปาเซอร์ปันจัง

12

IMoving Towards a Ballast-Free Future

มุ่งหน้าสู่อนาคต เรือที่ไร้อับเฉา

14

SHIPBUILDING & EQUIPMENT | INNOVATIVE VESSELS

เปิดตัวระบบปฏิบัติการเรืออัจฉริยะใหม่

เอบีเอสเปิดตัวซอฟแวร์ใหม่เพื่อเพิ่มสมรรถภาพเรือ

บริษัท สก๊อตรีนิวเอเบิล ไทเดิล พาวเวอร์ เปิดตัว กังหันพลังงานน�้ำขึ้นน�้ำลงที่ใหญ่ที่สุดในโลก

19 MOL Launches Study to Equip In-service Vessels with SOX Scrubber System

VESSEL LAUNCHES

14 Coast Guard’s First Japanese-Made Multi-Role Vessel Launched

MARINE & OFFSHORE TECHNOLOGY

16 Smart Ship Platform Launched

18 Scotrenewables Tidal Power Ltd Launch World's Largest Tidal Turbine

หกสายการเดินเรือรายใหญ่เปิดตัวพันธมิตรใหม่ภายใต้ชื่อ ‘The Alliance’

อู่ ซีเครสท์ มารีน ท�ำพิธี ปล่อยเรือตรวจการณ์ ต�ำรวจน�้ำ ROYAL THAI POLICE 815 และ 816

17 ABS Launches New Software For Vessel Efficiency

11 Six Major Shipping Lines Come Together to Form New Alliance

16

9 BJCHI Bags ฿2.7-Bn FPSO Engineering Project in Brazil

15

MOL เริ่มศึกษาการติดตั้งให้บริการ ระบบบ�ำบัด อากาศเสีย SOX ในเรือ

20 CALENDAR OF MARINE EVENT

หน่วยยามฝั่งฟิลิปปินส์เปิดตัวเรือเอนกประสงค์ล�ำแรกจากญี่ปุ่น MARINE TODAY

3


ORGANIZATION NEWS

Royal Thai Navy and U.S Set to Begin 22nd CARAT Maritime Exercise กองทัพเรือไทยร่วมสหรัฐ เปิดฝึก ผสม CARAT 2016 ครั้งที่ 22

As the director of the CARAT 2016 Joint Exercise Operations Command, Rear Admiral Sittiporn Maskasem, Commander of Frigate Squadron Two of the Royal Thai Fleet, presided over the opening ceremony of the 22nd CARAT 2016, a mixed naval/field drill held between June 16-24 in the Upper Gulf of Thailand and Chonburi. Rear Admiral Nowell, Commander of the Amphibious Task Force 76 of the U.S. Navy, along with officers in the operations command and the troops, also attended the opening ceremony in the Officer’s Clubhouse on the Royal Thai Navy Base in Sattahip, Chonburi. Rear Admiral Sittiporn said the aim of CARAT 2016 was to enhance the personnel’s expertise and efficiency in utilizing equipment in their responsibility and to jointly develop plans with the U.S. Navy in different fields of operations, namely surface combat operations, air defense operations, anti-submarine operations, mine-related operations, riverine operations, and other operations to foster the relationships and promote operational cooperation between the two navies. The 21 previous CARAT joint exercises were successful thanks to the cooperation between Thailand and the United States in ensuring that each drill would attain the goals both parties, from drill preparation meetings, execution, and result conclusion, resulting in the development of drills in different operational fields that corresponded to each year’s situations and urgency. Thailand’s armed forces joining this year’s joint exercise with the U.S.’s Amphibious Force (Task Force 76) included the Royal Thai Fleet, the Royal Thai Marine Corps, the Air and Coastal Defense Command, the Naval Ordnance Department, and the Naval Medical Department.

PAT Hosts Meeting to Amp up RNP to Boost Trade Opportunities with Neighboring Countries กทท. จัดประชุมผลักดัน ทรน. ส่งเสริมการค้า เพิ่มโอกาส ทางธุรกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน

to encourage proper establishment of industrial zones and inland container depots (ICD) by the public sector and to establish the port as a special economic zone. In addition, methods for developing and promoting coastal shipping services between RNP and Kantang-Penang and between RNP and Belawan, Indonesia should be studied as the strategic location of Ranong Port would provide an advantage and reduce transit time from 10-14 days it usually took for shipping from Bangkok

The Port Authority of Thailand (PAT) recently

Port (BKP) and Laem Chabang Port (LCP) through

hosted a meeting on ‘the Capacity Enhancement

the Port of Singapore to the destination to merely

of Ranong Port for Ranong’s Economic Growth

7 days. Furthermore, efforts should be made to

and the Security of the Eastern Coastal Area” to

promote two-way trade between RNP and the Port

propel Ranong Port (RNP) towards becoming

of Chittagong and between RNP and the Port of

Thailand’s main port for maritime logistics on

Yangon, develop RNP into a distribution center for

the Andaman coast to create a trade route with

the central South so as to form a complete coastal

countries in South Asia, Middle East, Europe,

shipping chain of Penang - Krabi - Ranong - Myeik,

and Africa. Admiral Apiwat Srivardhana, PAT

as well as enhance the service skills and efficiency

Chairman, presided over the meeting, which was

of the existing personnel in order to catapult RNP

held at Ranong Port, Ranong and attended by

and Ranong towards sustainable economic growth

representatives from relevant public and private

and becoming a trade hub among ASEAN and

organizations.

BIMSTEC countries.

It was concluded that the Ranong Port had the potential to serve as a logistic hub for the upper southern region of Thailand as well as China, the People Republic of Laos, and BIMSTEC countries in light of the government’s emphasis on the stability, prosperity, and sustainability of the port. In addition, as Thailand-India sea transport grew more tangible, with Thailand acting as a passage, Ranong Port had to be further developed to accommodate trade opportunities with the countries above. As such, efforts had to be made

เมื่อเร็วๆ นี้ การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) จัดประชุมเรือ่ ง “การพัฒนาขีดความสามารถท่าเรือระนอง เพือ่ ผลักดันให้จงั หวัดระนองมีความเจริญเติบโตทางด้าน เศรษฐกิจ ควบคู่กับงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ชายฝั่ง ทะเลตะวันตก” เพือ่ ผลักดันท่าเรือระนอง (ทรน.) ให้เป็น ท่าเรือหลักในการขนส่งสินค้าทางทะเล ฝัง่ อันดามันของ ประเทศ เชือ่ มโยงเส้นทางการค้ากับประเทศในเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง ยุโรป และแอฟริกา โดยมี พลเรือเอก อภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ ประธานกรรมการ กทท. เป็น ประธานในการประชุมฯ และผู้แทนจากหน่วยงาน 4

MARINE TODAY

ภาครัฐและเอกชนทีเ่ กีย่ วข้องเข้าร่วมฯ ณ ท่าเรือระนอง จังหวัดระนอง ส�ำหรับผลการประชุมสรุปได้ ดังนี้ ทรน. มีศกั ยภาพ ในการเป็ น ศู น ย์ ก ลางการขนส่ ง สิ น ค้ า ในเขตพื้ น ที่ ภาคใต้ตอนบน รวมทั้งจีน สปป.ลาว และกลุ่มประเทศ BIMSTECซึง่ รัฐบาลได้ให้ความส�ำคัญในเรือ่ งความมัน่ คง มั่งคั่ง ยั่งยืน อีกทั้งมีความชัดเจนในการส่งเสริมการ ขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างไทยกับอินเดียมากขึ้น โดยใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่าน ซึง่ ไทยต้องพัฒนา ทรน. ให้สามารถรองรับโอกาสทางธุรกิจการค้ากับกลุม่ ประเทศ ดังกล่าว จึงจ�ำเป็นต้องส่งเสริมสนับสนุนให้ภาครัฐมีการ จัดตั้งเขตอุตสาหกรรม และศูนย์รวบรวมและกระจาย สินค้า (ICD) ให้เหมาะสม และผลักดันให้เป็นเขต เศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) นอกจากนี้ ควรศึกษาแนวทางการพัฒนาและ ส่งเสริมเส้นทางการขนส่งสินค้าทางน�้ำในรูปแบบท่าเรือ ชายฝั่ง (Coastal Shipping) ให้บริการขนส่งสินค้า ระหว่าง ทรน.-กันตัง-ปีนงั และ ทรน.-เบลาวัล อินโดนีเซีย ซึง่ ความได้เปรียบด้านท�ำเลทีต่ งั้ ของ ทรน. ท�ำให้สามารถ ลดระยะเวลาในการขนส่งขนส่ง (Transit Time) ตูส้ นิ ค้า จาก ทกท. และ ท่าเรือแหลมฉบัง (ทลฉ.) ผ่านท่าเรือ สิงคโปร์ไปยังประเทศปลายทาง จากเดิมใช้ระยะเวลา 10-14 วัน เหลือระยะเวลาเพียง 7 วัน และส่งเสริมให้ มีการขนส่งสินค้าทั้งไปและกลับ (Two Way Trade) ระหว่าง ทรน.-ท่าเรือจิตตะกอง และ ทรน. - ท่าเรือ ย่างกุ้ง รวมทั้งให้เป็นจุดรวบรวมและกระจายสินค้า บริเวณภาคใต้ตอนกลาง ในการเชือ่ มโยงระบบการขนส่ง สินค้าในรูปแบบของการขนส่งสินค้าชายฝั่งเชื่อมโยง เส้นทาง ปีนัง-กระบี่-ระนอง-มะริด รวมทั้งเพิ่มทักษะ การให้บริการและพัฒนาเพิม่ ประสิทธิภาพบุคลากร ทัง้ นี้ เพือ่ ให้ ทรน. และจังหวัดระนองมีความเจริญเติบโตทางด้าน เศรษฐกิจอย่างยัง่ ยืน และเป็นศูนย์กลางการค้าการขนส่ง สินค้าไปยังกลุม่ ประเทศ ASEANและ BIMSTEC.


Thai Shipbuilding and Repairing Association 96/67-68, M.9, RAMA 2 Soi 30, Bangmod, Jomthong,Bangkok Tel: 0-2452-1266, 0-2840-2110 Fax: 0-2452-1267 Email: thaiship_tsba@yahoo.com Website: www.tsba.or.th


INFOCUS: MARINE INDUSTRY IN THAILAND

>> Myanmar Industrial Port.

Myanmar Scrambles to Clear Port Jam

หวั่นปัญหาท่าเรือแออัด พ่นพิษ "การลงทุน" พม่า

T

he weeks-long traffic jam of cargo ships at the Myanmar’sbiggest port threatens to scare potential investors away and choke off nascent economic growth, says a report in Reuters.

The bottleneck at the dilapidated port was

Myanmar's presidential office announced

caused by a spike in demand for goods as the

emergency measures in mid-May to tackle the

opening up of the economy accelerates following a

congestion, including 24-hour port operation

historic election win by Aung San Suu Kyi’s National

and customs clearance, and ordered daily reports

League for Democracy (NLD) in November.

from the ministers of commerce and transport.

“Because of the general growth of the

Some of the biggest shipping companies,

economy we are packed. The ships have

such as Denmark's Maersk Line Ltd, dispatched

nowhere to go,” said Ma Cherry Trivedi, managing

their own specialists to help manage the

director of Ayuroma International, an advisor to

situation.

Myanmar Industrial Port (MIP), where congestion has been worst.

"There's no easy way out of this, but billions of dollars in the country's development hinge on

Its main port has changed little since the end

how aggressive the government is in solving the

of British colonial rule nearly 70 years ago – em-

problem," said Tatsuya "Ricky" Ueki, managing

blematic of ramshackle infrastructure that could hold back the foreign investment Suu Kyi needs to live up to sky-high expectations and remake a country impoverished by decades of junta rule. The number of ships docking in Yangon has doubled over the past decade and the number of containers has jumped fourfold, data shows, clogging up inadequate storage space, overwhelming sclerotic logistics systems and delaying deliveries. Industry sources said the holdup cost major

director at shipping company MOL Myanmar.

ม่าถูกยกให้เป็นหนึ่งในประเทศที่มีอัตรา การเติบโตทางเศรษฐกิจสูงที่สุดของโลก ที่ 7-8% ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา นับตั้งแต่ อดีตประธานาธิบดี เต็ง เส่ง ประกาศปฏิรูปการเมือง และเศรษฐกิจในปี 2554 หลายปัจจัยบวกทีด่ งึ เม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศ ต่อเนื่อง เป็นแรงส่งให้พม่าเผชิญกับความท้าทายใหม่ อันเป็นผลพวงมาจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและ การค้าระหว่างประเทศ

shipping lines millions of dollars a week.

6

MARINE TODAY


INFOCUS: MARINE INDUSTRY IN THAILAND รอยเตอร์ส รายงานว่า รัฐบาลใหม่ของพม่า น�ำโดยพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพือ่ ประชาธิปไตย (NLD) พยายามต่อสู้กับวิกฤตการจัดการทางเศรษฐกิจ หลัง เกิดการติดขัดยาวนานหลายสัปดาห์ของบรรดาเรือ ส่งสินค้าทีท่ า่ เรือใหญ่ทสี่ ดุ ของประเทศ ซึง่ ปัญหาดังกล่าว สร้างความวิตกต่อนักลงทุน ทั้งยังขัดขวางการเติบโต ทางเศรษฐกิจของประเทศด้วย สถานการณ์คอขวดบริเวณท่าเรือเป็นผลมาจาก ความต้องการสินค้าทีเ่ พิม่ สูงขึน้ เมือ่ เศรษฐกิจขยายตัว "การเติบโตของเศรษฐกิจท�ำให้ทา่ เรือแออัด เพราะ ไม่รู้จะไปทางไหน" หม่า เชอรรี่ ทรีฟวีดี กรรมการ ผู้จัดการ บริษัท Ayuroma International ที่ปรึกษา ท่าเรืออุตสาหกรรมเมียนมา (MIP) กล่าว นับตัง้ แต่สนิ้ สุดการปกครองของอาณานิคมอังกฤษ เกือบ 70 ปี ท่าเรือหลักของประเทศมีความเปลีย่ นแปลง น้อยมาก และด้วยโครงสร้างพื้นฐานที่ยังไม่แข็งแรง อาจเป็นอุปสรรคต่อการลงทุนจากต่างชาติ ซึ่งเป็น ความท้าทายที่รัฐบาลนางออง ซาน ซู จี จ�ำเป็นจะต้อง ด�ำเนินการตามความคาดหวังที่สูงลิ่ว ช่วงทศวรรษที่ผ่านมา จ�ำนวนเรือที่เข้าเทียบท่า ในย่างกุ้งเพิ่มขึ้น 2 เท่า และจ�ำนวนตู้คอนเทนเนอร์ ก็พุ่งขึ้นถึง 4 เท่า ขณะที่บริษัทเดินเรือสินค้าของชาติ ตะวันตกส่วนใหญ่ยงั คงจ�ำกัดอยูก่ บั ท่าเรือเพียงแห่งเดียว เพราะไม่สามารถใช้ทา่ เรืออืน่ ๆ ทีด่ ำ� เนินการโดยบริษทั Asia World ซึง่ ถือหุน้ ใหญ่โดยนายสตีเวน หนึง่ ในบุคคล ที่ยังถูกทางการสหรัฐคว�่ำบาตร

จุดพลิกผันที่เข้าสู่วิกฤตดังกล่าว คือเมื่อ MIP คาดการณ์ปริมาณการขนส่งสินค้าที่เข้ามาก่อนวันหยุด ยาวนาน 3 สัปดาห์ในเดือน เม.ย.ผิดพลาด ซึ่งในช่วง เวลาดังกล่าวกิจการในพม่าส่วนใหญ่ปิดด�ำเนินการ เท่ากับว่า มีเรือมากถึง 10 ล�ำ ต้องเผชิญความล่าช้า ในการถ่ายโอนสินค้าออกจากเรือนาน 2 สัปดาห์ ส่งผล ให้เกิดการติดขัดขนาดใหญ่ในบริเวณท่าเรือ และความ ล่าช้าที่เกิดขึ้นยังส่งผลร้ายแรงให้เกิดค่าใช้จ่ายหลาย ล้านดอลลาร์ตอ่ สัปดาห์แก่บริษทั เดินเรือสินค้าด้วย บริษัทจัดส่งสินค้ารายใหญ่บางบริษัทอาทิ บริษัท Maersk Line Ltd. ของเดนมาร์ก ได้จัดส่งผู้เชี่ยวชาญ ของตัวเองมาช่วยจัดการสถานการณ์ ส่วน ทาซึยะ อุเอกิ กรรมการผู้จัดการ บริษัทขนส่งสินค้า MOL Myanmar ยืนยันว่า โครงสร้างพืน้ ฐานของท่าเรือเมียนมา เกิดการ พัฒนาทีช่ า้ กว่าการเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศ อุปสรรคและปัญหาท่าเรือแออัดตอกย�้ำให้เห็นถึง ความท้าทายที่รัฐบาลต้องเผชิญเพื่อรักษาการเติบโต และดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ ปัจจุบันเมียนมา มีการแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านสูง โดยเฉพาะใน ภาคอุตสาหกรรมการส่งออกเครื่องนุ่งห่ม ที่จ�ำเป็นต้อง จัดส่งสินค้าให้ตรงเวลา หากพม่ายังไม่สามารถแก้ไขปัญหาท่าเรือแออัด และส่งสินค้าได้ทันก�ำหนดเวลา แบรนด์เสื้อผ้าต่างชาติ ก็ยังคงมองข้ามพม่า แม้ว่าต้นทุนค่าแรงจะใกล้เคียงกัน หรือต�่ำกว่า.

<< A truck drives past a cargo container yard at a port in Yangon.

MARINE TODAY

7


INDUSTRY NEWS

U

nithai Shipyard and Engineering, Thailand’s premier shipyard, has expanded its operations to the deep sea port in

Thailand’s western Ranong province. Supporting the government’s strategic plan to develop Ranong Port as a marine transport, logistics and offshorebusiness hub for the region, Unithai Shipyard has signed a memorandum of understanding with Yongchao Company, which provides a wide range of logistical support for oil and gas operations in

not only adding value to both enterprises but

the Andaman Sea.

also contributing to national development in the

Unithai Shipyard Expands into Ranong, Partners with Yongchao

ยูนิไทยชิปยาร์ด จับมือ ย้งเชาว์ ขยายธุรกิจ สู่ท่าเรือน�้ำลึกในระนอง รองรับการขยายตัว ทางเศรษฐกิจ In pooling their expertise, Yongchao and Unithai Shipyard will be able to provide marine and port services at the latter’s facilities. “In combining the capabilities of Yongchao and Unithai Shipyard, the operations have become a one-stop-service,” Unithai Shipyard Managing Director Teerapon Udomkanjananan said. “Once a vessel arrives at the port, all services –

>> Ranong Port as a marine transport, logistics and offshore-business hub for the region

including formalities, repairs, crew changes and warehousing – will be completed in just one

base is able to provide husbanding, shiprepair,

stop. This will support the expansion of marine

agency services and fabrication projects in

and offshore business in this region in the future.

response to the growing needs of oil and gas

And at the same time, this collaboration will also

operations in the region.

enhance our capabilities in providing the only

“Each of our companies has its own unique

heavy fabrications available on the Andaman

capabilities,” Yongchao Managing Director

Sea coast.”

Chin Ungphaiboon said. “Unithai Shipyard

Yongchao is a service provider for

has demonstrated strong performance as a

warehousing and berthing, established in 2003

provider of repair and husbanding services

to support oil and gas operations in this area.

and has many customers in both the marine

Key facilities at Yongchao include 70 metres

and offshore sectors. And Yongchao has a

reserved for berthing, 4,000 square metres of

competitive location with facilities that are

storage area, 3,000 square metres of laydown

ideal for supporting marine and offshore

area, and additional space for a future fabrica-

operations. Our collaboration combines our

tion yard. Meanwhile Unithai Shipyard’s Songkhla

respective expertise in the spirit of partnership,

8

MARINE TODAY

maritime and offshore industrial sectors.”

มื่ อ เร็ ว ๆ นี้ บริ ษั ท ยู นิ ไ ทยชิ ป ยาร์ ด แอนด์ เอนจิเนียริง่ จ�ำกัด อูต่ อ่ เรือชัน้ น�ำในประเทศไทย ได้ ลงนามบันทึกความเข้าใจ ร่วมกับบริษทั ย้งเชาว์ จ�ำกัด (Yongchao) ผูใ้ ห้บริการด้านโลจิสติกส์สำ� หรับอุตสาหกรรม น�้ำมันและก๊าซในเขตพื้นที่ทะเลอันดามัน ในการขยาย การปฏิบัติการสู่ท่าเรือน�้ำลึกในจังหวัดระนอง ซึ่งเป็น เส้นทางสู่อาเซียน รวมทั้งสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์ รัฐบาลในการพัฒนาท่าเรือระนองเป็นศูนย์กลางการ ขนส่งทางทะเล และการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเลียม นอกชายฝั่งในภูมิภาคนี้ คุณธีรพล อุดมกาญจนนันท์ กรรมการ ผู้จัดการ บริษัท ยูนิไทยชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จ�ำกัด กล่าวว่า “ความร่วมมือระหว่างบริษัท ย้งเชาว์ จ�ำกัด กับ ยูนิไทยชิปยาร์ด จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้าน การบริการ'' ลูกค้าในอุตสาหกรรมส�ำรวจและผลิต ปิโตรเลียมนอกชายฝั่งแบบครบวงจร ให้ครอบคลุม งานด้านวิศวกรรมซ่อมเรือ และซ่อมแท่นเจาะน�ำ้ มันและ ก๊าซในพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน รวมถึงบริการด้าน โลจิสติกส์เพือ่ รองรับการเติบโตในอุตสาหกรรมดังกล่าว ในแถบภูมิภาคอาเซียน ทั้งนี้ บริษัท ย้งเชาว์ ผู้ให้บริการด้านคลังสินค้า และท่าเทียบเรือ ก่อตั้งขึ้นในปี 2003 ให้บริการท่า เทียบเรือขนาดความยาว 70 เมตร พื้นที่คลังจัดเก็บ สินค้า 4,000 ตารางเมตร และพื้นที่ลานส�ำหรับเก็บ สินค้า 3,000 ตารางเมตร เพือ่ รองรับอุตสาหกรรมน�ำ้ มัน และก๊าซ และงานวิศวกรรมทางทะเลและนอกชายฝั่ง ในพื้นที่เขตท่าเรือระนอง นอกจากนี้ ย้งเชาว์ ยังมีพื้นที่ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท ยูนิไทยชิปยาร์ด สู่ชายฝั่งทะเลอันดามันต่อยอดจากการพัฒนาธุรกิจสู่ ฝั่งทะเลจังหวัดสงขลา คุณชิน อึง้ ไพบูลย์ กล่าวเพิม่ เติมว่า “ความร่วมมือ ในครั้งนี้จะช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจให้ทั้งสองบริษัท ในภูมภิ าคนี้ ด้วยศักยภาพของบริษทั ยูนไิ ทยชิปยาร์ด ในการให้บริการซ่อมเรือที่มีคุณภาพสูง อีกทั้งยังมี ฐานลูกค้าในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมนอกชายฝัง่ อย่าง กว้างขวาง ในขณะทีบ่ ริษทั ฯ มีทำ� เลทีต่ งั้ ทีม่ คี วามพร้อม ให้บริการสนับสนุนในอุตสาหกรรมดังกล่าว ซึ่งความ ร่วมมือครัง้ นีไ้ ม่เพียงแต่จะสร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั ทัง้ สอง บริษัท แต่ยังช่วยสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม ขนส่งสินค้าทางเรือ และอุตสาหกรรมส�ำรวจและผลิต ปิโตรเลียมนอกชายฝั่งของประเทศอีกด้วย”


INDUSTRY NEWS

BJCHI Bags ฿2.7-Bn FPSO Engineering Project in Brazil BJCHI เผยคว้างานวิศวกรรมฯ เรือ FPSO ในประเทศบราซิล มูลค่า 2.7 พันลบ.

>>นายหยัง เจิน ลี กรรมการผู ้จัดการ บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จ�ำกัด (มหาชน) (BJCHI)

บ >> Petrobras Fpsos Compression Modules, Brazil

Young Jun Lee, CEO of BJC Heavy Industries

trend, there are a lot more projects of this nature,

PCL (BJCHI), revealed that the company had

and we are confident that the company will be

signed a contract for a new project, which was a

trusted with more projects of this kind in the

continuation of its previous role in the replicant

future,” said Young Jun Lee

FPSO modules construction project, which is a

The contract acquisition has pushed the

modularization for FPSO (Floating Production

company’s backlog to 4.5 billion baht from the

Storage and Offloading) vessels used in the oil

current 1.7 billion baht the end of the 1/2016

and gas business of TUPI, a joint venture in which

trimester. BJCHI is expected to start gradually

the Brazilian energy giant Petrobas is the majority

recognizing the revenue from the second half

shareholder. The project is worth approximately

of this year onwards. In addition, the company

2.8 billion baht.

is currently waiting for the bidding results for

“After the delivery of the first module, we are

several high potential projects and has maintained

trusted by our customers to take on consecutive

its revenue growth target for 2016 at no less than

projects because of the caliber of the quality and

15% of the previous year.

our excellent service. In addition, modularization is the company’s specialization for which we are ready in every dimension. Given the investment

MARINE TODAY

9

มจ.บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี คว้างานใหญ่ จากบราซิล มูลค่ากว่า 2.8 พันล้านบาท คาดเริ่มบันทึกรายได้เข้ามาในครึ่งหลังของปี ด้านผูบ้ ริหาร “หยัง เจิน ลี” มัน่ ใจภายในปีนมี้ งี านเข้ามา อีกเพียบ ดันรายได้ปี 59 โตตามเป้าไม่ตำ�่ กว่า 15% นายหยัง เจิน ลี กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จ�ำกัด (มหาชน) หรือ BJCHI เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ลงนามเซ็นสัญญารับงานใหม่ โดยเป็นงาน ต่อเนื่องจากงานเดิมในโครงการ Replicant FPSO Modules ซึ่งเป็นงานแปรรูป และประกอบโครงสร้าง กลุ่มชิ้นงานขนาดใหญ่ ประเภท Floating Production Storage and Offloading ส�ำหรับเรือผลิต และกักเก็บ ปิโตรเลียมทีใ่ ช้ในอุตสาหกรรมน�ำ้ มัน และก๊าซของบริษทั TUPI ซึ่งเป็นบริษัทร่วมลงทุน (Joint Venture) ที่มี Petrobras บริษัทพลังงานยักษ์ใหญ่ในประเทศบราซิล ถือหุ้นใหญ่ โดยมีมูลค่าโครงการประมาณ 2,800 ล้านบาท “หลังจากส่งมอบงานโมดูลชิน้ แรกเสร็จสิน้ บริษทั ฯ ได้รบั ความไว้วางใจให้รบั งานต่อเนือ่ งจากลูกค้า เนือ่ งจาก คุณภาพ และบริการทีย่ อดเยีย่ ม นอกจากนี้ งานแปรรูป และประกอบโครงสร้างกลุ่มชิ้นงานขนาดใหญ่ยังเป็น งานที่บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญพิเศษอยู่แล้วในทุกๆ ด้าน ซึง่ แนวโน้มการลงทุนส�ำหรับงานประเภทนีย้ งั คง มีอยูอ่ กี จ�ำนวนมาก และบริษทั ฯ มีความเชือ่ มัน่ อย่างยิง่ ว่า ในอนาคตบริษัทฯ จะได้รับงานดังกล่าวเพิ่มขึ้นอีก” นายหยัง เจิน ลี กล่าว ทั้งนี้ การคว้างานดังกล่าวส่งผลให้บริษัทฯ มี ปริมาณงานในมือ (Backlog) อยู่ที่ 4,500 ล้านบาท จากปัจจุบัน ณ สิ้นไตรมาส 1/2559 อยู่ที่ประมาณ 1,700 ล้านบาท ซึ่งบริษัทคาดว่าจะสามารถทยอยรับรู้ เป็นรายได้ตั้งแต่ครึ่งหลังของปีเป็นต้นไป นอกจากนี้ บริษัทยังอยู่ระหว่างรอลุ้นผลประมูลงานโครงการที่มี ศั ก ยภาพสู ง (High Potential Project) อยู ่ อี ก จ�ำนวนมาก โดยบริษัทฯ ยังคงตั้งเป้าหมายรายได้ ปี 2559 เติบโตไม่ต�่ำกว่า 15% จากปีก่อนหน้า.


INDUSTRY NEWS

CMA CGM and PSA Singapore Announce Joint Venture ซีเอ็มเอ ซีจีเอ็ม และ พีเอสเอ สิงคโปร์ ประกาศร่วมทุนพัฒนาท่าเทียบเรือปาเซอร์ปันจัง “[The JV] is a significant step, demonstrating

some portion of traffic to Singapore instead.

the ongoing importance of Singapore to our

The move has implications for Westports

strategy, and delivering on our commitment to

Holdings, the operator of Port Klang's container

making Singapore the Asian hub for the Group,"

terminal, which depends on CMA for 30 percent

said Rodolphe Saadé, CMA CGM vice chairman

of its volume and the Ocean Alliance members

and NOL chairman.

together for more than half. AmInvestment

"CMA CGM-PSA Lion Terminal will cater to

Bank announced Wednesday that it would place

the volume growth of the CMA CGM Group in

Westports under review based on the JV news; it

Asia," said Tan Chong Meng, group CEO of PSA.

suggested Alliance members OOCL and Evergreen

"PSA looks forward to working alongside CMA

could make up for some of CMA's volume at the

CGM to ensure that its hub operations flourish,

port, but that uncertainty remains.

and enhance Singapore’s premier status as the

Malaysia’s MIDF Research discounted the

world’s busiest transhipment hub.” Singapore's

announcement of a shift to Singapore and said

volume was up one percent in May, its first increase

that it was unlikely CMA CGM would move much

in traffic in more than a year.

traffic away from Port Klang. It noted that while

PSA International, parent company of PSA

CMA intends three million TEU of capacity at Pasir

Singapore Terminals, is wholly owned by state

Panjang, CMA CGM and NOL together have an

investment group Temasek Holdings – the majority

Asia-Pacific volume of seven million TEU – meaning

shareholder of NOL until early this month, when

their ability to route large numbers of boxes through

it transferred its shares to CMA CGM in a prear-

Port Klang will still be required. The analysts also

ranged sale. In announcing the NOL takeover

noted that Westports’ fees remain significantly

bid last year, Saadé had given his assurance that CMA would commit to a long term presence in Singapore by establishing its regional head office in the city-state and using its port as a key hub for CMA’s Southeast Asian routes. Historically Port Klang, Malaysia has been the feeder connection point for CMA’s French Asia Line (FAL) route, its busiest, and the new JV suggests that CMA – and its Ocean Alliance – may shift

cheaper, roughly half the rates at PSA.

มื่อวันที่ 15 มิถุนายนที่ผ่านมา ซีเอ็มเอ ซีจีเอ็ม และ พีเอสเอ แถลงการณ์เกี่ยวกับการร่วมทุนใหม่ โครงการซีเอ็มเอ ซีจเี อ็ม-พีเอสเอ ไลอ้อน เทอร์มนิ อล ส�ำหรับด�ำเนินการท่าจอดเรือทัง้ 4 ทีป่ าเซอร์ปนั จัง ของ สิงคโปร์ เฟสที่ 3 และ 4 ข้อตกลงดังกล่าวจะมีผล บังคับใช้ในปีนี้และยอมให้ ซีเอ็มเอ ซีจีเอ็ม, เอ็นโอแอล และ ซีเอ็มเอ ซึง่ ได้รบั การสนับสนุนจาก โอเชีย่ น อลิอนั ซ์ 10

MARINE TODAY

ระยะยาว ในการด�ำเนินการสร้างสถานทีใ่ หม่และทันสมัย ทีส่ ดุ ในปาเซอร์ปนั จัง เฟสที่ 3 และ 4 ได้รบั การออกแบบ เป็นพิเศษเพื่อรองรับเรือบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่และ รวมถึงสินค้าหนัก คุณโรโดฟี ซาอัด รองประธานกรรมการซีเอ็มเอ ซีจเี อ็ม และประธานเอ็นโอแอล กล่าวว่า “การร่วมทุนนี้ เป็นก้าวส�ำคัญทีแ่ สดงให้เห็นถึงการมุง่ ด�ำเนินตามกลยุทธ์ ของเราอย่างต่อเนื่อง และด้วยการด�ำเนินงานครั้งนี้ จะท�ำให้สิงคโปร์เป็นศูนย์กลางการขนส่งทางทะเล ของเอเชีย” คุณทัน ชุง เม้ง กลุ่มซีอีโอของพีเอสเอ กล่าว “ซีเอ็มเอ ซีจีเอ็ม-พีเอสเอ ไลอ้อน เทอร์มินอล จะให้ ความส�ำคัญกับการเติบโตของซีเอ็มเอ ซีจีเอ็ม กรุ๊ป ในเอเชีย" “พีเอสเอมองไปข้างหน้าในการท�ำงาน ร่วมกับซีเอ็มเอ ซีจเี อ็ม เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าผลการด�ำเนินงาน จะเติบโตและช่วยยกระดับความเป็นผูน้ ำ� ด้านการขนถ่าย สินค้าทางเรือของสิงคโปร์ทคี่ กึ คักทีส่ ดุ ของโลก” จ�ำนวน เรือขนถ่ายสินค้าในสิงคโปร์เพิม่ ขึน้ 1% ในเดือนพฤษภาคม เพิ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบมากกว่าหนึ่งปี พีเอสเอ อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นบริษัทในเครือ พีเอสเอสิงคโปร์เทอมินอล ซึ่งรัฐเป็นเจ้าของทั้งหมดใน นามกลุม่ เทมาเส็กโฮลดิง้ ส์ – ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของเอ็นโอแอล จนถึงต้นเดือนนี้ เมื่อได้รับโอนหุ้นและแบ่งส่วนแบ่ง ไปยังซีเอ็มเอ ซีจีเอ็ม ในการประกาศให้ซื้อกิจการของ เอ็นโอแอลเมื่อปีที่แล้ว, คุณซาอาเด ให้ความเชื่อมั่นว่า ซีเอ็มเอมีแผนลงทุนในสิงคโปร์เป็นระยะเวลานาน โดย การจัดตัง้ ส�ำนักงานใหญ่ทนี่ แี่ ละการใช้ทา่ เรือเป็นศูนย์กลาง ทีส่ ำ� คัญส�ำหรับเส้นทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในอดีต ท่าเรือแคลงในมาเลเซียได้ถูกพัฒนาให้เป็นจุดขนถ่าย ของซีเอ็มเอในเส้นทางฝรั่งเศสกับเอเชีย เป็นเส้นทาง ที่คับคั่งมากที่สุด และ บริษัทร่วมทุนใหม่เช่นซีเอ็มเอ และโอเชีย่ น อลิอนั ซ์ อาจต้องเปลีย่ นเส้นทางใหม่บางส่วน ไปยังสิงคโปร์แทน การย้ายนี้ มีผลกระทบต่อเวสท์พอร์ทโฮลดิ้ง ผู้ประกอบการสถานีขนถ่ายสินค้าของท่าเรือแคลง ซึ่งขึ้นอยู่กับซีเอ็มเอคิดเป็นปริมาณร้อยละ 30 และ สมาชิ ก จากโอเชี่ ย นอลิ อั น ซ์ ร ่ ว มกั น มากกว่ า ครึ่ ง ประกาศจากธนาคารแอมอินเวสเม้นท์ เมื่อวันพุธว่า จะต้องบกเวสท์พอร์ทมาทบทวนจากข่าวร่วมทุนนี้ และ แนะน� ำ สมาชิ ก จากโอโอซี แ อล และ เอเวอร์ ก รี น ยังสามารถสั่งงานของซีเอ็มเอที่ท่าเรือได้ แต่ยังคงมี ความไม่แน่นอนอยู่ เอ็มไอดีเอฟรีเสิร์ชของมาเลเซีย เผยว่าการย้าย เส้นทางขนส่งไปยังสิงคโปร์ไม่นา่ เป็นไปได้ การทีซ่ เี อ็มเอ ซีจเี อ็มจะย้ายการขนส่งทีค่ บั คัง่ ไปจากท่าเรือแคลง เป็นที่ สังเกตว่า ซีเอ็มเอตัง้ ใจขนส่งไปยังปาเซอร์ปนั จัง 3 ล้าน ทีอียู แต่ ซีเอ็มเอ ซีจีเอ็ม และ เอ็นโอแอล รวมกันใน ภูมภิ าคเอเชียแปซิฟกิ จ�ำนวน 7 ล้านอีทยี ู – หมายความ ว่าด้วยจ�ำนวนเส้นทางทีส่ ง่ ผ่านท่าเรือแคลงจ�ำนวนมหาศาล ท�ำให้ทา่ เรือแคลงจะยังคงเป็นทีต่ อ้ งการอยู่ นักวิเคราะห์ ยังตั้งข้อสังเกตอีกว่าค่าธรรมเนียมที่ท่าเทียบเรือเวสท์ พอร์ทยังคงถูกว่าอย่างชัดเจน ถูกกว่าประมาณครึ่งหนึ่ง ของอัตราเรียกเก็บที่พีเอสเอ.


INDUSTRY NEWS

M

itsui O.S.K. Lines, Nippon Yusen Kaisha, “K” Line, Hanjin, Hapag-Lloyd, and Yang Ming have all agreed to create a new alliance covering all East-West trade lanes namely, Asia-Europe / Mediterranean, Asia-North America West Coast, Asia-North America East Coast, Trans-

atlantic and Asia-Middle East / Persian Gulf / Red Sea.

Six Major Shipping Lines ComeTogether to Form New Alliance หกสายการเดินเรือรายใหญ่ เปิ ดตัวพันธมิตรใหม่ภายใต้ช่ื อ ‘The Alliance’ The Alliance is scheduled to begin operation

China’s Cosco Group saying that they would be

in April 2017, subject to approval of all relevant

forming an alliance as well with Orient Overseas

regulatory authorities. The initial term of the

Container Line and Evergreen Marine. All of these

cooperation will be five years. The new partnership

alliance formations have been in response to

will build one of the largest networks in the container

the two largest shipping lines, Maersk and

shipping industry combining approximately 3.5

Mediterranean Shipping, forming their “2M”

million TEUs or 18% share of the global container

alliance.

fleet capacity. Ongoing discussions between

“This agreement is a milestone and will

Hapag-Lloyd and UASC are progressing

enable the six partners of The Alliance to offer

according to plan, although an agreement on

sailing frequencies and direct coverage in the

business combination has not yet been reached

market,” member carriers said in a statement.

and will in any event be subject to regulatory

“The unique product will feature enhanced

approvals. It is anticipated that UASC will

port coverage in Asia, North America, Europe

become part of The Alliance, which will increase

including the Mediterranean as well as Middle

The Alliance’s overall capacity to more than 4

East. The network of The Alliance will ensure

million TEUs.

frequent sailings, high reliability and very

In an environment marred by over 30% oversupply of vessels and rock-bottom freight rates, alliance partners share vessels, networks, and port calls in an effort to cut costs. It’s becoming more and more imperative to become part of an alliance, as seen last month with CMA CGM and

attractive transit times for all shippers in the

East-West trade lanes. ”

มื่อเร็วๆ นี้ สายการเดินเรือ Mitsui O.S.K. Lines, Nippon Yusen Kaisha, “K” Line, Hanjin, Hapag-Lloyd และ Yang Ming ได้ท�ำข้อตกลงใน

MARINE TODAY

11

การเป็นพันธมิตรใหม่ร่วมกัน เพื่อให้บริการครอบคลุม เส้นทาง East-West ซึง่ มีทงั้ เอเชีย-ยุโรปและภูมภิ าคทะเล Mediterranean, เอเชีย-อเมริกาเหนือชายฝั่งตะวันตก, เอเชีย-อเมริกาเหนือชายฝัง่ ตะวันออก, Transatlantic และ เอเชีย-ตะวันออกกลาง อ่าวเปอร์เซียและทะเลแดง โดย The Alliance จะเริม่ ปฏิบตั กิ ารในเดือนเมษายน ปี 2017 โดยมีอายุสัญญาห้าปี ซึ่งการก่อตั้งพันธมิตร ใหม่ในครั้งนี้ ถือเป็นหนึ่งในการรวมตัวเป็นพันธมิตรที่ มีเครือข่ายใหญ่ที่สุดของอุตสาหกรรมการขนส่งสินค้า โดยจะมีพื้นที่ระวางสินค้ารวมกันถึง 3.5 ล้านทีอียู คิดเป็น 18 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ระวางสินค้าทั่วโลก ซึ่ง ทางพันธมิตรอยู่ระหว่างท�ำการเจรจากับ Hapag-Lloyd และ UASC ซึ่งแม้ว่าปัจจุบันจะยังไม่มีการยืนยัน ข้อตกลงการเข้าร่วมและยังรอการอนุมัติอยู่ แต่มีการ คาดการณ์วา่ UASC มีแนวโน้มจะเข้าร่วมกับกลุม่ พันธมิตร ซึ่งหาก UASC เข้าร่วมจะท�ำให้ The Alliance มีพื้นที่ ระวางสินค้ารวมกันสูงถึงสี่ล้านทีอียู ทัง้ นี้ ด้วยภาวะทีพ่ นื้ ทีร่ ะวางสินค้าล้นตลาด มากกว่า 30 เปอร์เซ็นต์ และอัตราค่าระวางสินค้าตกต�่ำ การ รวมตัวกันทางพันธมิตรช่วยให้สมาชิกสามารถใช้เรือ เครือข่าย และท่าเรือร่วมกันได้ ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายลง โดยปัจจุบันมีสายการเดินเรือที่ร่วมกันเป็นพันธมิตร หลายราย รวมทัง้ การเป็นพันธมิตรระหว่าง CMA CGM, COSCO, OOCL และ Evergreen ซึ่งเป็นการรวม ตัวกันเพื่อตอบรับการก่อตั้งพันธมิตรของสองสาย การเดินเรือทีม่ ขี นาดใหญ่ทสี่ ดุ ในโลกอย่าง Maersk Line และ MSC ภายใต้ชื่อ “2M” Alliance โดยหนึ่งในสมาชิกของพันธมิตรสายการเดินเรือ The Alliance กล่าวว่า “การท�ำข้อตกลงในการเป็น พันธมิตรของเราถือเป็นความส�ำเร็จครั้งส�ำคัญและยัง ช่วยให้สมาชิกทัง้ หกรายของ The Alliance สามารถให้ บริการด้วยความถีท่ มี่ ากขึน้ และมีเส้นทางตรงครอบคลุม ที่หมายทั่วโลก โดยบริการที่เป็นเอกลักษณ์ของเรา คือ การที่เราสามารถให้บริการครอบคลุมทวีปเอเชีย อเมริกาเหนือ ยุโรป รวมทั้งภูมิภาคทะเล Mediter ranean และตะวันออกกลาง ด้วยเครือข่ายของ The Alliance ท�ำให้เรามีความถี่ในการให้บริการ มีความ น่าเชือ่ ถือ และมีเวลาในการเปลีย่ นถ่ายสินค้าทีไ่ ด้เปรียบ ส�ำหรับผู้ใช้บริการในเส้นทาง East-West”.


SHIPBUILDING & EQUIPMENT

Moving Towards a Ballast-Free Future

มุ่งหน้าสู่อนาคต เรือที่ไร้อับเฉา

beam but the need for ballast water for stability is eliminated for most loading conditions. The development of a Non-Ballast Water Ship (NOBS) design by the Shipbuilding Research Centre of Japan (SRC) demonstrated that it was possible to design a vessel that was ballast-free vessel, but the resulting ship’s breadth was far wider than conventional ships. In 2009, SRC began to develop a minimal ballast water ship (MIBS) design did does not greatly differ from the dimensions of existing ships. The design required significantly less ballast water than conventional ships. Wallenius Wilhelmsen Logistics has developed a car carrier design, Orcelle, that does not require ballast water and does not release any emissions into the atmosphere or into the ocean. The idea combines fuel cells, wind, solar and wave power

P

eru is the latest state to have acceded to

to propel the vessel. While the vessel is unlikely

the 2004 IMO Ballast Water Management

to be built in its entirety, the company hopes that

Convention, bringing the entry-into-force

many of its attributes could be incorporated in to future vessel designs.

conditions closer: 34.87 percent of the world's merchant fleet tonnage.

Earlier, Flow-Through Concepts Professor Michael Parsons of the University

The Convention’s entry into force, at 35

of Michigan developed a Variable Buoyancy Ship

percent, will require the retrofit of expensive new

concept for a seaway-sized bulk carrier that has

treatment equipment (over a five year period) on

trunks running the length of the hull which are

around 70,000 ships.

open to the sea when no cargo is carried. The

For newbuilds, however, a range of low-ballast or ballast-free designs have emerged over the last

Designs for the Future

design has three longitudinal trunks per side, in a deepened hull, to provide safe operating drafts.

decade. Whether they will be taken up remains to

DNV GL developed the ballast-free Triality

The pressure difference between bow and stern

be seen, but innovation continues, most recently

VLCC design as a cost effective alternative to

induces a flow of seawater that is exchanged

with a design by Nobu Su, chairman of Today

installing a ballast water treatment system on

about once an hour.

Makes Tomorrow.

tankers of the future. Triality is designed to be

Without the usual bulkheads, though,

environmentally superior, technically feasible,

concerns were raised about the damage stability

practically operational and cost effective.

of the design, and Parsons altered the design to

Nobu Su Design Hybrid Ship, a new design by Su, minimizes

DNV GL has also developed a low-ballast

the transfer of aquatic organisms by enabling

design for a container ship with a 6,200teu

a ship to sail with reduced ballast, at least part

capacity. This Quantum concept vessel may be

Yokohama National University developed an

of the time. The design involves the addition of

suitable a wide range of trading patterns

alternative system employing buoyancy control

retractable duct propellers for low-speed ballast

including, for example, the Europe to East Coast

compartments with exit valves at the bottom.

voyages that carry about one tenth of the ballast

South America service. The reduced ballast

Each tank is free-flowing and the design avoids

water typically required.

capacity was partially achieved through a wide

large longitudinal flows through the hull.

12

MARINE TODAY

include isolation valves to the two outward-most trunks on each side.


SHIPBUILDING & EQUIPMENT

The risk of valve failure and the potential for locations within the tanks that do not flush adequately seems to remain. Saudi Arabian tanker owner, Vela International Marine, developed an automatic ballast exchange system for VLCCs. The Aubalex system expels ballast water species within 500 miles of their uptake and attaches directly to the ship’s existing ballast system at the forward end of the ballast pipeline. The system consists of a central pipeline system and a bow access opening that allows water to enter at the bow’s stem. The water is

discharged overboard at the tank top.

ปรูเป็นชาติลา่ สุดทีล่ งนามในอนุสญ ั ญาว่าด้วยการจัดการ การใช้นำ�้ ทะเลถ่วงเรือ( Ballast Water Management Convention) ขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ ปีพ.ศ. 2547 ท�ำให้ตวั เลขผลบังคับใช้เพิม่ สูงขึน้ เป็นร้อยละ 34.87 ของระวางบรรทุกของกองเรือพาณิชย์ทงั้ โลก

หากจะให้อนุสญ ั ญามีผลบังคับใช้รอ้ ยละ 35 เรือราว 70,000 ล�ำจะต้องติดตัง้ ปรับปรุงอุปกรณ์บำ� บัดราคาแพง เสียใหม่ (โดยใช้เวลาราวห้าปี) แต่ส�ำหรับเรือต่อใหม่แล้ว ในช่วงสิบปีที่ผ่านมา เริ่มมีเรือทั้งแบบที่ใช้น�้ำทะเลถ่วงเรือน้อยและแบบไม่ ที่ต้องใช้น�้ำทะเลถ่วงเรือเลย แม้อาจยังต้องรอดูต่อไป ว่าเรือเหล่านี้จะได้รับความนิยมหรือไม่ แต่นวัตกรรม ใหม่ก็ยังคงได้รับการพัฒนาต่อไป ดังเช่นแบบเรือล่าสุด โดยโนบุ ซู ประธาน ทูเดย์ เมคส์ ทูมอโรว์

แบบเรือโนบุ ซู เรือไฮบริดทีซ่ อู อกแบบใหม่นลี้ ดการถ่ายโอนสิง่ มีชวี ติ ทางน�้ำด้วยการท�ำให้ล่องเรือได้โดยใช้น�้ำทะเลถ่วงเรือ ให้น้อยลงในบางช่วงเวลา เรือนี้เพิ่มใบพัดท่อลมแบบ หดได้เมื่อใช้เดินทางด้วยความเร็วไม่มากโดยใช้น�้ำทะเล ถ่วงเรือเพียงราวหนึง่ ในสิบของปริมาณทีต่ อ้ งใช้ตามปกติ

งานออกแบบเพือ่ อนาคต หน่วยงานดีเอ็นวี จีแอล ได้พฒ ั นาแบบเรือบรรทุก น�ำ้ มันไร้อบั เฉา ไทรแอลลิตี (Ballast-Free Triality VLCC) เพื่อเป็นทางเลือกประหยัดต้นทุนในการติดตั้งระบบ บ�ำบัดน�้ำในเรือบรรทุกน�้ำมันในอนาคต โดยไทรแอลลิตี ออกแบบมาให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นไปได้จริง ในเชิงเทคนิค น�ำไปใช้ได้จริง และคุม้ ค่าติดตัง้ นอกจากนัน้ ดีเอ็นวี จีแอล ยังได้ออกแบบ ระบบใช้น�้ำทะเลถ่วงเรือน้อย (low-ballast) ส�ำหรับเรือคอนเทนเนอร์ที่มีความจุ 6,200 ทีอียู เรือแนวคิดควอนตัมนี้เหมาะใช้งานด้าน การค้าหลายรูปแบบ เช่น บริการขนส่งจาก ยุโรปไปยังชายฝั่งอเมริกาใต้ฝั่งตะวันออก ทั้งนี้ ที่ลดปริมาณน�้ำทะเลถ่วงเรือที่ ใช้ลงได้สว่ นหนึง่ ก็เพราะใช้คานกว้าง แต่ทั้งนี้การบรรทุกของส่วนใหญ่ ไม่จ�ำเป็นต้องใช้น�้ำทะเลถ่วงเรือเพื่อ คงเสถียรภาพแล้ว การพัฒนาแบบเรือไร้นำ�้ ทะเล ถ่วงเรือ (Non-Ballast Water Ship) โดยศูนย์วิจัยการต่อเรือแห่งญี่ปุ่น (SRC) แสดงให้เห็นว่าการออกแบบเรือไร้น�้ำทะเล ถ่วงเรือเป็นสิ่งที่ท�ำได้ แต่จะท�ำให้เรือมีความ กว้างกว่าเรือโดยปกติ ในปีพ.ศ. 2552 เอสอาร์ซี ได้ เริ่มพัฒนาเรือใช้น�้ำทะเลถ่วงเรือน้อย (Minimal Ballast

MARINE TODAY

13

Water Ship) และมีขนาดไม่ต่างจากเรือทั่วไปที่ใช้งาน อยูน่ กั แต่ใช้นำ�้ ทะเลถ่วงเรือน้อยกว่าเรือปกติอย่างมาก วัลเลเนียส วิลเฮล์มเซน โลจิสติกส์ ได้พัฒนาเรือ ขนส่งรถยนต์ ชื่อ ออร์เซลล์ เรือชนิดนี้ไม่ต้องพึ่งการใช้ น�้ำทะเลถ่วงเรือและไม่ปล่อยแก๊สใดๆ สู่ชั้นบรรยากาศ หรือมหาสมุทรด้วย แนวคิดของเรือนี้มาจากการผสม เซลล์เชื้อเพลิงเข้ากับพลังงานลม แสงอาทิตย์ และคลื่น เพื่อขับเคลื่อนเรือ แม้ไม่มีทีท่าว่าเรือล�ำนี้จะสร้างขึ้นมา โดยสมบูรณ์ทั้งล�ำจริง ๆ แต่ทางบริษัทก็หวังว่าลักษณะ หลายส่วนของเรือจะถูกน�ำไปผสมผสานเข้ากับแบบเรือ อื่นๆ ในอนาคต

แนวคิดน�้ำไหลผ่านก่อนหน้านี้ ศาสตราจารย์ ไมเคิล พาร์สันส์ จากมหาวิทยาลัย มิชิแกน ได้พัฒนาแนวคิดเรือก�ำลังลอยแปรส�ำหรับเรือ ขนสินค้าเดินสมุทรที่มีช่องว่างยาวตลอดตัวเรือที่เปิด ออกสู่ทะเลเมื่อไม่ได้บรรทุกสินค้า แบบเรือดังกล่าวมี ช่องว่างแนวยาวด้านละสามแนวในตัวเรือเพื่อให้อยู่ใน ระดับกินน�้ำลึกที่ปลอดภัย ระดับความดันในหัวเรือและ ท้ายเรือที่ต่างกันจะท�ำให้น�้ำทะเลไหลผ่านเปลี่ยนเข้ามา ใหม่ทุกราวหนึ่งชั่วโมง อย่างไรก็ตาม เมื่อไม่มีฝากั้นตามปกติแล้ว ก็มี ผูก้ งั วลว่าจะกระทบต่อเสถียรภาพของเรือหรือไม่ พาร์สนั ส์ จึงปรับแบบเรือให้มีวาล์วแยกบริเวณช่องว่างสองช่องที่ อยู่ด้านนอกสุดแต่ละฝั่ง นอกจากนั้น มหาวิทยาลัยแห่งชาติโยโกฮามา ยังได้พัฒนาระบบทางเลือกที่ใช้ถังควบคุมก�ำลังลอย ที่มีวาล์วเปิดออกด้านล่าง แต่ละถังเปิดให้น�้ำไหลผ่าน ได้โดยอิสระและออกแบบมาเพื่อเลี่ยงไม่ให้น�้ำปริมาณ มากไหลตามแนวยาวของตัวเรือ แต่ทั้งนี้ก็ยังคงมีความ เสี่ยงวาล์วล้มเหลวหรือมีโอกาสที่บางจุดในถังระบายน�้ำ ออกไม่ได้เพียงพอ ส่วนบริษทั วีลา อินเทอร์แนชันแนล มารีน เจ้าของ เรือบรรทุกน�ำ้ มันสัญชาติซาอุดอิ าระเบีย ได้พฒ ั นาระบบ ปรับน�้ำทะเลถ่วงเรืออัตโนมัติส�ำหรับเรือบรรทุกน�้ำมัน ระบบออบาเล็กซ์ที่ว่านี้สามารถขับสิ่งมีชีวิตออกจากน�้ำ ใต้ทอ้ งเรือส�ำหรับถ่วงเรือได้ภายในระยะ 500 ไมล์จากจุด ทีด่ งึ น�ำ้ ขึน้ มาและต่อเข้ากับระบบน�ำ้ ทะเลถ่วงเรือเดิมทีม่ ี อยู่แล้วของเรือได้โดยตรงบริเวณปลายท่อของน�้ำทะเล ถ่วงเรือด้านหัวเรือ ระบบนี้ประกอบด้วยระบบท่อส่วน กลางและช่องเปิดบริเวณหัวเรือที่เปิดให้น้�ำไหลไปเข้า ยังหัวเรือได้ โดยน�้ำ จะระบายออกนอกเรือบริเวณ ด้านบนถัง.


VESSEL LAUNCHES

>>The first MRRV has been named “Tubbataha”

Coast Guard’s First Japanese-Made Multi-RoleVessel Launched

หน่วยยามฝั่ งฟิ ลิปปิ นส์ เปิ ดตัวเรือเอนกประสงค์ ล�ำแรกจากญี่ป่ ุ น

reports, the first MRRV has been named Tubbataha and given the pennant number 4401. The vessel was launched on 12 May 2016. According to specifications provided by JMUC the MRRV features an overall length of 44 m, an overall width of 7.5 m and a depth of 4 m. The vessel is powered by two MTU 12V 4000 M93L diesel engines and has a standard cruising speed of 15 kt. The boat can accommodate a crew of >>Keel Laying Ceremony for the First of Ten Multi-Role Response Vessels for the Philippine Coast Guard.

T

25, including five officers. JMUC has not disclosed the type of weapon

he first multirole response vessel (MRRV)

that the MRRVs will be equipped with but

destined for the Philippine Coast Guard

computer-generated images of the vessel provided

(PCG) will be delivered in August 2016,

by the company suggest a 20 mm gun system in

Japan Maritime United Corporation (JMUC).

the forward section just ahead of the bridge.

The vessel is part of 10 platforms ordered

The Philippine DOTC has said that it will deploy

under a PHP8.8 billion (USD191 million) contract

the MRRVs for search-and-rescue, marine pollution

signed between the Philippine Department of

control, fishery areas protection, and maritime

Transportation and Communications (DOTC) and

patrol duties once the vessels are in service.

JMUC in 2015. According to Philippine media

14

MARINE TODAY

The second MRRV is currently under construction at JMUC's facilities in Yokohama. The PCG is scheduled to receive all 10 platforms

เ 

by the third quarter of 2018.

รือเอนกประสงค์ล�ำแรกส�ำหรับส่งมอบให้กับหน่วย ยามฝั่งของฟิลิปปินส์ จะจัดส่งในเดือนสิงหาคม ปี   2259 โดยบริ ษั ท  เจแปนแมริ ไ ทม์ ยู ไ นเต็ ด คอร์ปอเรชั่น เรือล�ำนีเ้ ป็น 1 ใน 10 ล�ำ ตามใบสัง่ ซือ้ ภายใต้สญ ั ญา มูลค่า 8.8 พันล้านเปโซฟิลิปปินส์ (191 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ) ซึ่งเป็นการลงนามในสัญญาระหว่างกระทรวง คมนาคมและการสื่อสารของฟิลิปปินส์และเจแปน แมริไทม์ยูไนเต็ดเมื่อปี 2558 ตามรายงานของสื่อ ฟิลปิ ปินส์ เรือเอนกประสงค์ลำ� แรกนีม้ ชี อื่ ว่าทุบบาตาฮะ โดยให้ใช้ธงหมายเลข 4401 และถูกปล่อยเมื่อวันที่ 12พฤษภาคม ปี 2559 ตามคุณลักษณะเฉพาะจากเจแปนแมริไทม์ยไู นเต็ด เรืออเนกประสงค์นมี้ คี วามยาว 44 เมตรกว้าง 7.5 เมตร ลึก 4 เมตร และขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล MTU 12V 4000 M93L และมีความเร็วมาตรฐาน 15 นอต สามารถรองรับลูกเรือ 25 คน รวมถึงเจ้าหน้าที่ 5 นาย เจแปนแมริไทม์ยูไนเต็ดไม่ได้เปิดเผยประเภท ของอาวุธที่จะติดตั้งบนเรือด้วย แต่ภาพที่สร้างจาก คอมพิวเตอร์โดยบริษทั ได้แนะน�ำปืนขนาด20 มิลลิเมตร ในส่วนหน้าของสะพานเรือ กระทรวงคมนาคมและการสื่อสารของฟิลิปปินส์ กล่าวว่าเรือเอนกประสงค์จะถูกน�ำ มาใช้ในภารกิจ ส�ำหรับการค้นหาและกู้ภัยการควบคุมมลพิษทางทะเล การป้องกันพื้นที่การประมง และท�ำหน้าที่ลาดตระเวน ทางทะเลซึ่งแต่ก่อนเรือประจ�ำการอยู่ เรือเอนกประสงค์ล�ำที่ 2 ขณะนี้อยู่ระหว่าง การสร้างสิ่งอ�ำนวยความสะดวกต่างๆ ที่บริษัท เจแปน แมริไทม์ยูไนเต็ดในเมืองโยโกฮามา มีก�ำหนดที่จะส่ง มอบเรือเอนกประสงค์ทั้ง10 ล�ำให้แก่ หน่วยยามฝั่งของ ฟิลิปปินส์ ในช่วงไตรมาสที่3ของปี 2561.


VESSEL LAUNCHES

Seacrest Marine Thailand Launches Royal Thai Police Patrol Catamaran Ships 815 and 816

>>พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ประธานในพิธีปล่อยเรือต�ำรวจน�้ำ และดร.บุษบา ชัยจินดา นายกสมาคมแม่ บ้านต�ำรวจ ท�ำหน้าที่สุภาพสตรีผู้ประกอบ พิธีปล่อยเรือ 815 (เรือรัถยาภิบาลบัญชา) และ 816 (เรืออรรถราชวราทร) ลงน�้ำ และข้าราชการต�ำรวจ ทหารเรือ เข้าร่วมในพิธี

อู่ ซีเครสท์ มารีน ท�ำพิธีปล่อยเรือตรวจการณ์ ต�ำรวจน�้ำ ROYAL THAI POLICE 815 และ 816

P

ol. Gen. Chakthip Chaijinda, Commissioner

which means passengers will no longer develop

General, presided over a ship launching

hypoxia-induced seasickness. The autopilot

ceremony, with Dr. Busaba Chaijinda, the

system will also make it easier to steer without

Chair of the Police Wives Association, christening

a helmsman in emergency cases.

the two 80-feet catamaran patrol vessels

In addition of the light weight and minimal

(Rattayapibarnbancha 815 and Attaratchwaratorn

fuel consumption, the vessels contain no wood as

816) on June 7 at Sea Crest Marine Co., Ltd. in

their parts and are made entirely of fire-resistant

Samut Prakarn. The ceremony was also attended

materials, including the furnishing, helping

by Pol. Lt. Gen. Thitiraj Nhongharnpitak,

alleviate concerns of fires even in case of short

Commissioner of Central Investigation Bureau,

circuits. Furthermore, the freshwater production

the executives of Sea Crest Marine, police

system enable the ships to complete short patrol

officers, and naval officers.

trips or go out on a longer rescue task that may

Rattayapibarnbancha 815 and Attaratchwaratorn 816, the two latest patrol ships, are made

take days, giving teeth to marine police and replacing the expired vessels.

with the same class of aluminum that is used for

Both patrol vessels 815 and 816 serve as

aircraft. As a result, the lightweight two-hulled

another vital instrument in suppressing maritime

catamarans can maintain balance while sailing

crime, which has grown increasingly complex

with a draft of merely 1.50 meters, and thus

and protean in nature, to protect the nation’s

consume very little fuel and can sail into shallow areas to rescue victims at sea. Sea Crest Marine’s executives said that because of the extra width the two hulls offer, it is possible to install additional ventilation systems and draw in more oxygen into the cabin,

interest.

มื่อวันที่ 7 มิถุนายน ที่ผ่านมา อู่ต่อเรือ บริษัท ชี เคสท์ มารีน จ�ำกัด จ.สมุทรปราการ พล.ต.อ.จักร ทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. เดินทางมาเป็นประธานใน พิธีปล่อยเรือต�ำรวจน�้ำ และ ดร.บุษบา ชัยจินดา นายก MARINE TODAY

15

สมาคมแม่บา้ นต�ำรวจ ท�ำหน้าทีส่ ภุ าพสตรีผปู้ ระกอบพิธี ปล่อยเรือ 815 (เรือรัถยาภิบาลบัญชา) และ 816 (เรือ อรรถราชวราทร) ลงน�้ำ เป็นเรือตรวจการณ์ประเภท CATAMARAN ขนาด 80 ฟุต โดยมี พล.ต.ท.ฐิติราช หนองหารพิทกั ษ์ ผบช.ก. คณะผูบ้ ริหาร บ.ซีเคสท์ มารีน จ�ำกัดและ ข้าราชการต�ำรวจ ทหารเรือ เข้าร่วมในพิธี รัถยาภิบาลบัญชา 815 และ อรรคราชวราทร 816 เป็น 2 เรือตรวจการ ล�ำล่าสุด ที่ผู้ผลิตน�ำอะลูมิเนียม กลุ่มเดียวกับวัสดุผลิตเครื่องบิน มาประกอบเป็นตัวเรือ แบบ 2 ท้อง มีน�้ำหนักเบา และสมดุลเมื่อแล่นผิวน�้ำ กินน�้ำลึกเพียง 1 เมตร 50 เซนติเมตร จึงใช้เชื้อเพลิง น้อย และสามารถลอยเรือ เข้าไปช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย ทางทะเล ตามเกาะแก่ง ที่ตื้นเขินได้ ผู้บริหารอู่ต่อเรือ ซีเครสท์ มารีน บอกว่า เพราะ เรือมี 2 ท้องกว้างขึน้ จึงสามารถเพิม่ ระบบระบายอากาศ เสียออก และเติมอ๊อกซิเจน เข้ามาแทนทีใ่ นล�ำเรือ วิธกี าร นี้ท�ำให้ ผู้โดยสารไม่เมาเรือจากภาวะขาดอากาศอีกต่อ ไป แถมยังมีระบบเดินเรืออัตโนมัติ หรือ ออโต้ ไพลอต ง่ายต่อการเดินเรือยามฉุกเฉิน โดยไม่ตอ้ งใช้คนขับ นอกจากเบา แล่นฉิว กินน�้ำมันน้อย เรือล�ำนี้ ยังไม่ใช้ไม้ เป็นส่วนประกอบ แต่ใช้วัสดุกันไฟแทนทั้ง ล�ำ แม้กระทั่งอุปกรณ์ตกแต่ง จึงหมดห่วง แม้จะเกิด เหตุไฟลัดวงจร แถมยังมีระบบท�ำน�้ำจืด จึงสามารถ ท�ำงานได้ ทั้งในภาระกิจตรวจการระยะสั้น หรือช่วย เหลือผู้ประสบภัยระยะยาว ที่ต้องอาศัยบนเรือหลาย วัน เป็นการเสริมเขี้ยวเล็ปให้ต�ำรวจน�้ำ ทดแทนเรือล�ำ เก่า ที่หมดอายุการใช้งาน เรือตรวจการ 815 และ 816 จึงเป็นอีกเขี้ยวเล็ป ส�ำคัญ ในการป้องปรามการกระท�ำผิดทางน�ำ้ เพือ่ รักษา ประโยชน์ของประเทศชาติ ทีน่ บั วันจะซับซ้อนและน่าห่วง จากภัยที่เหนือความคาดหมาย.


MARINE & OFFSHORE TECHNOLOGY

Smart Ship Platform Launched เปิดตัวระบบปฏิบัติการ เรืออัจฉริยะใหม่

F

ollowing the announcement from Hyundai heavy Industries (HHI) and Accenture in July 2015 that they were to collaborate on

designing a ‘connected smart ship’, the duo have this June announced the launch of OceanLink, a ‘smart ship’ platform for the shipbuilding, shipping, and onshore-logistics sectors. OceanLinkTMutilises data captured by

thousands of sensors installed on the connected smart ships to break down communication barriers and provide timely feedback, such as alerts and warnings, predictive maintenance and more efficient scheduling. The advanced sensors utilise satellite technology to transmit valuable data between ships. This gives operators the foresight to make swift, data-driven decisions for day to day operations. Using a network of sensors built into new

raw engine data to an onshore centre for remote engine status analysis.

vessels on top of Accenture’s Connected Platforms

The companies say that OceanLink is

as a Service (CPaaS), OceanLink enables ship

available for all commercial vessels, irrespective

operators to capture a range of ship operation information including weather, location, and onboard equipment and cargo status data. Ship operators would also have access to integrated analytic and visualisation tools that would enable users to monitor the ship’s status and condition in real-time. On-shore, the data is processed by HHI’s On-Ship Platform and Accenture CPaaS. Onboard HHI also provides HiCASS (Hyundai Intelligent Collision Avoidance Support System) and HiEMS (HiMSEN Engine Monitoring System) technologies. HiCASS collects information from navigation equipment such as radar, automatic identification systems and electronic navigational charts to recommend optimal sea routes, and can identify collision risk levels. HiEMS collects and records

of whether they were built by HHI.

ามรายงานจากบริษทั ฮุนไดเฮฟวีอ่ นิ ดัสทรีและ แอคเซนเจอร์เมือ่ เดือนก.ค. ปี 2558 ทีพ่ วกเขาได้ ร่วมกันออกแบบ 'ระบบปฏิบตั กิ ารเรืออัจฉริยะ' ในเดือนมิ.ย. นีท้ งั้ สองบริษทั จะท�ำการเปิดตัว โอเชีย่ นลิงค์ ‘แพลตฟอร์มเรืออัจฉริยะ’เป็นรูปแบบส�ำหรับการต่อเรือ การขนส่งสินค้าและ การจัดการโลจิสติกส์ภาคพื้นดิน โอเชี่ยนลิงค์จะบันทึกข้อมูลโดยการตรวจจับด้วย เซ็นเซอร์ดว้ ยจ�ำนวนนับพันทีต่ ดิ ตัง้ บนเรืออัจฉริยะสามารถ ปฏิบตั กิ ารผ่านสิง่ กีดขวางการสือ่ สารและให้ผลตอบกลับ อย่างรวดเร็ว เช่นการแจ้งเตือนภัย แจ้งเมือ่ ถึงเวลาบ�ำรุง รักษาและการก�ำหนดตารางเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ มากขึ้น เซ็นเซอร์ที่ทันสมัยใช้เทคโนโลยีดาวเทียมใน การส่งผ่านข้อมูลระหว่างเรือ ซึง่ จะช่วยให้ผปู้ ระกอบการ สามารถคาดเดาเหตุการณ์ ท�ำให้การตัดสินใจในการปฏิบตั ิ งานประจ�ำวันในแต่ละวันเป็นไปด้วยความรวดเร็ว

real-time engine status data and transmits the

16

MARINE TODAY

การใช้โครงข่ายข่ายของเซ็นเซอร์ทสี่ ร้างขึน้ ในเรือใหม่ ทีด่ า้ นบนสุดของแท่นเชือ่ มต่อแอคเซนเจอร์ โอเชีย่ นลิงค์ ช่วยให้ผปู้ ระกอบการจับภาพช่วงของข้อมูลการด�ำเนินงาน บนเรือรวมถึงสภาพอากาศ ที่ตั้ง อุปกรณ์บนเรือ และ ข้อมูลสถานะสินค้า นอกจากนี้ผู้ประกอบการยังเข้าถึง เครือ่ งมือทีช่ ว่ ยวิเคราะห์แบบบูรณาการ ซึง่ สามารถตรวจ สอบสถานะของเรือและสภาวะของเรือแบบทันที ทางภาคพืน้ ข้อมูลจะถูกประมวลผลโดยแพลตฟอร์ม ของ ฮุนไดเฮฟวีอ่ นิ ดัสทรี และแอคเซนเจอร์ เครือ่ งมือนี้ ยังให้ระบบไฮแคส (ระบบช่วยสนับสนุนหลีกเลีย่ งการชน อัจฉริยะ) และ เทคโนโลยีไฮอีเอ็มเอส(ระบบตรวจสอบ การท�ำงานของเครื่องยนต์) ไฮแคสเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์น�ำทางเช่นเรดาร์ ระบบการตรวจวิเคราะห์อตั โนมัตแิ ละแผนภูมกิ ารเดินเรือ อิเล็กทรอนิกส์เพือ่ แนะน�ำเส้นทางเดินทะเลทีด่ ที สี่ ดุ และ สามารถระบุระดับความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดการชน ไฮอีเอ็มเอ สเก็บและบันทึกข้อมูลสถานะเครือ่ งยนต์ในปัจจุบนั และ ส่งข้อมูลดิบไปยังศูนย์ชายฝั่งพื้นเพื่อวิเคราะห์สถานะ เครื่องยนต์ระยะไกล ทั้งสองบริษัท กล่าวว่า โอเชี่ยนลิงค์สามารถใช้ได้ ส�ำหรับเรือพาณิชย์ทงั้ หมดไม่จำ� เป็นเฉพาะเรือทีส่ ร้างขึน้ โดย ฮุนไดเฮฟวี่อินดัสทรี.


MARINE & OFFSHORE TECHNOLOGY

U

S-based company American Bureau of Shipping (ABS) has launched a new software solution, ABS Nautical Systems

(NS) Vessel Performance, to improve vessel efficiency, reduce costs and assist emissions reporting and compliance. Designed to enhance efficiency and control costs, the NS Vessel Performance software works through a ship-specific performance model based on vessel design characteristics, as well as tracking of key performance indicators (KPIs). KPIs are formed on the basis of the ship performance model and analyses of regularly captured data, while also providing decision support ashore and on-board the vessel. The ship-specific performance model provides

ABS Launches New Software for Vessel Efficiency

performance predictions using sea trial data and other relevant information to create performance baselines. ABS noted that combining model output with the visualisation and analysis of vessel operations data helps improve decision-making.

เอบีเอส เปิดตัวซอฟแวร์ใหม่ เพื่อเพิ่มสมรรถภาพเรือ

verification (MRV) regulation for carbon >>Stephen Schwarz:ABS Nautical Systems has an innovative approach to vessel performance solutions.

emissions and assists towards an active ship

energy efficiency management plan.

ABS Nautical Systems vice-president and COO Stephen Schwarz said: "We take an innovative approach to vessel performance and this solution delivers the industry's most comprehensive performance management tool available. "By uniting all the major aspects of performance management, informed by the understanding of vessel design, our solution provides the next generation of actionable insight and decision support with customdesigned visualisations of KPIs and is backed by consultation with ABS experts at regular intervals." The tool also helps in providing operational profiles for fleet-wide comparison of operational efficiency, maintenance strategies as well as conformance to charter party requirements. Additionally, the tool supports environmental compliance and reporting, including the

ริษทั อเมริกนั บิวโร่ ออฟ ชิปปิง้ จํากัดส�ำนักงาน ในอเมริกา ได้เปิดตัวซอฟแวร์ใหม่ระบบ การเดินเรือเอบีเอสนอติคอล ซิสเต็ม หรือ เอ็นเอส เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการเดินเรือลดค่า ใช้จ่ายและสนับสนุนการรายงานการส่งออกและการ ปฏิบัติตามมาตรฐาน ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและควบคุมค่า ใช้จ่ายซอฟต์แวร์เอ็นเอสท�ำงานผ่านรูปแบบการจ�ำลอง การปฏิบัติการบนเรือตามลักษณะการออกแบบเรือ เช่นเดียวกับการติดตามตัวชี้วัด ตัวชี้วัดแปลงมาจากฐานของรูปแบบการปฏิบัติ งานของเรือและการวิเคราะห์ข้อมูลที่ด�ำเนินงานอย่าง สม�่ำเสมอขณะที่ยังช่วยในการตัดสินใจทั้งบนชายฝั่ง และบนเรือ การปฏิบตั งิ านรูปแบบเฉพาะบนเรือท�ำให้สามารถ คาดการณ์ผลการด�ำเนินงานได้ โดยใช้ขอ้ มูลการทดลอง ทางทะเลและข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกันเพื่อสร้างฐาน ข้อมูลการปฏิบัติการไว้

European Union's monitoring, reporting and

MARINE TODAY

17

เอบีเอส ตัง้ ข้อสังเกตว่าการรวมการจ�ำลองรูปแบบ การส่งออกข้อมูลกับการท�ำให้เห็นภาพและการวิเคราะห์ ข้อมูลการด�ำเนินงานของเรือจะช่วยให้การตัดสินใจดีขนึ้ คุณสตีเฟ่น ชวาตซ์ รองประธานบริหารและหัวหน้า เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ เอบีเอส นอติคอล ซิสเต็ม กล่าวว่า “เราน�ำวิธกิ ารใหม่เข้ามาเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ การท�ำงานของเรือ และสิ่งนี้ยังส่งผลครอบคลุมทุก เครือ่ งมือการจัดการระบบปฏิบตั กิ ารในอุตสาหกรรมนี้ ทั้งหมด "โดยการรวมทุกแง่มุมทุกด้านที่ส�ำคัญของการ จัดการกระบวนการด�ำเนินงาน จากความเข้าใจของการ ออกแบบเรือ, โซลูชนั่ ของเราในรุน่ ต่อไปจะพัฒนาจาก ความเข้าใจปัญหาและสนับสนุนการตัดสินใจด้วยตัว ชี้วัดที่ก�ำหนดเองและได้รับค�ำปรึกษาโดยค�ำแนะน�ำ จากผู้เชี่ยวชาญของเอบีเอส เป็นประจ�ำ" เครื่องมือนี้ยังช่วยการด�ำเนินงานในการเปรียบ เทียบประสิทธิภาพการปฏิบัติการในมุมกว้างการบ�ำรุง รักษาและเป็นไปตามข้อก�ำหนดมาตรฐาน นอกจากนี้ ยั ง สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ก ารด้ า น สิ่งแวดล้อมรวมทั้งการตรวจสอบของสหภาพยุโรป การรายงานและการตรวจสอบส�ำ หรับส�ำ หรับการ ปล่อยก๊าซคาร์บอนและเอื้อต่อการวางแผนการจัดการ ใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ.


MARINE & OFFSHORE TECHNOLOGY

Scotrenewables Tidal Power Ltd LaunchWorld's Largest Tidal Turbine เอบีเอส เปิดตัวซอฟแวร์ใหม่เพือ่ เพิม ่ สมรรถภาพเรือ

The company's progress has been underpinned by longstanding support and investment of more than £25 million from main investors: ABB, (Scottish Government's) Renewable Energy Investment Fund, DP Energy, Fred.Olsen Group and Total New Energies. Steel fabrication of the machine was carried out by fabricators in Scotland, Northern Ireland and England with assembly and commissioning of the SR2000 taking place at Harland and Wolff shipyard over the past 12 months, drawing on H&W's 150 years of marine manufacturing experience to deliver this next-generation technology. The SR2000 2MW is the largest and most

T

powerful tidal turbine in the world. It has been

he SR2000 is the culmination of more

designed to minimise the whole lifecycle cost of

than 12 years of a detailed and incremental

electricity production from tidal energy. Designed

engineering R&D programme, with the

to DNV (Det Norske Veritas) standards with a

project being supported by £1.25m funding under

20 year design life, it incorporates components

the Scottish Government's WATERS 2 initiative.

with proven reliability from the wind, gas and

The turbine design follows Scotrenewables'

oil industries. The turbine can be installed in

floating generating platform philosophy, which

any water depths of 25m + due to the flexible

the company expects will deliver a step-change

mooring system. The turbine can be deployed

cost and risk reduction to the commercial tidal

with a range of anchoring systems to suit most

energy sector.

seabed types.

Speaking at the launch the company's Chief

The SR2000 rotors and 2 x 1MW power

Executive Officer, Andrew Scott, said: "This is an

take off systems have been optimised for fast

exciting time for the Company and a major

tidal current regions, such as those of Scotland,

milestone to reach, and is the result of an enormous

Northern France and Canada. The design can be

effort by a dedicated team at Scotrenewables.

readily optimised to suit local tidal conditions at

We've also been fortunate to have been supported

sites with lower tidal speeds.

by a committed group of suppliers through the

With a transport draught of 6m and ‘turret’

build, especially here with Harland and Wolff

style single point mooring system, all installation,

in Belfast." Talking of the forward programme

operation and maintenance can be carried out

Andrew added: "We're now looking forward to getting the machine up to EMEC and start the test programme to demonstrate more of the clear engineering and cost advantages our approach can bring to the commercial tidal sector."

with low cost, multi-cat type work vessels.

ริษทั สก๊อตรีนวิ เอเบิล ไทเดิล พาวเวอร์ เปิดตัว กั ง หั น พลั ง งานน�้ ำ ขึ้ น น�้ ำ ลงที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ใน โลก 18

MARINE TODAY

SR2000 เป็นสุดยอดของงานวิจัยและพัฒนาด้าน วิศวกรรมมากว่า 12 ปี โครงการได้รับการสนับสนุน จากเงินทุนรวม 1.25 ล้านปอนด์ ภายใต้แนวคิดจาก วอร์เตอร์ 2 ของรัฐบาลสก็อตแลนด์ การออกแบบกังหันนี้ ยึดหลักแพลตฟอร์มการสร้างของสก๊อตรีนิวเอเบิล ซึ่งบริษัทคาดว่าจะท�ำ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้าน ค่าใช้จ่ายลง และเป็นการลดความเสี่ยงให้แก่ภาค การผลิตพลังงานน�้ำขึ้นน�้ำลงเชิงพาณิชย์ คุณแอนดรูสกอตต์ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร กล่าว ในงานเปิดตัวว่า "นีค่ อื เวลาอันน่าตืน่ เต้นส�ำหรับบริษทั และเป็นก้าวที่ส�ำคัญในการเข้าถึงและเป็นผลมาจาก ความพยายามอย่างมากของทีมงานทีส่ ก๊อตรีนวิ เอเบิล เราโชคดีที่ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มซัพพลายเออร์ ผ่านการด�ำเนินงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับฮาร์แลนด์ แอนด์วูลฟ์ในเมืองเบลฟัสต์" คุณแอนดรูพูดคุยถึง โปรแกรมหน้าว่า "เราก�ำลังรอคอยที่จะได้รับเครื่องมือ จากอีเอ็มอีซี (ศูนย์พลังงานทางทะเลแห่งยุโรป) และ เริม่ ทดสอบโปรแกรมเพือ่ แสดงให้เห็นขัน้ ตอนทีช่ ดั เจน ทางวิศวกรรมและจุดเด่นด้านค่าใช้จา่ ย การด�ำเนินการ ของเราสามารถน�ำประโยชน์มาให้ภาคส่วนพลังงาน น�้ำขึ้นน�้ำลงในเชิงพาณิชย์" กระบวนการของบริษทั ได้รบั การสนับสนุนมาอย่าง ยาวนานและจากการลงทุนกว่า 25 ล้านปอนด์ จาก นักลงทุนหลัก: เอบีบี,เงินทุนกองทุนพลังงานทดแทน (ของรัฐบาลสก็อตแลนด์),ดีพี อีเนอจี, เฟรด โอลเซน และ โททอลนิวอีเนอจี การผลิตส่วนประกอบที่ท�ำจากเหล็กด�ำเนินการ โดยผู้ผลิตในสกอตแลนด์, ไอร์แลนด์เหนือและอังกฤษ ด้วยการน�ำมาหลอมรวมและว่าจ้างการสร้าง เอสอาร์ 2000 ทีอ่ ตู่ อ่ เรือของบริษทั ฮาร์แลนด์แอนด์วลู ฟ์เป็นเวลา กว่า 12 เดือน, ด้วยประสบการณ์การผลิตทางทะเลของ บริษทั กว่า 150 ปี ในการส่งมอบเทคโนโลยีรนุ่ ใหม่ SR2000 2MW คือกังหันน�้ำพลังงานน�้ำขึ้นน�้ำลง ทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ และมีประสิทธิภาพมากทีส่ ดุ ในโลก มันได้รบั การออกแบบมาเพื่อลดค่าใช้จ่ายในขั้นตอนการด�ำเนิน งานทั้งหมดของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน�้ำขึ้นน�้ำลง ออกแบบตามมาตรฐานดีเอ็นวี กว่า 20 ปี รวมเอาส่วน ประกอบทีม่ คี วามน่าเชือ่ ถือทีพ่ สิ จู น์แล้วจากอุตสาหกรรม พลังงานลม ก๊าซและน�้ำมัน กังหันสามารถติดตั้งใน น�ำ้ ลึกได้กว่า25เมตรเนือ่ งจากระบบการจอดเรือทีม่ คี วาม ยืดหยุ่น กังหันสามารถเคลื่อนไปอยู่ในช่วงของระบบ ทอดสมอเพื่อให้เหมาะสมกับก้นทะเลแต่ละประเภท มากที่สุด ใบพัดของ SR2000 และก�ำลังไฟฟ้า 2 x 1 เมกะวัตต์ จะปรับระดับให้เหมาะสมกับภูมิภาคในปัจจุบันที่มี น�ำ้ ขึน้ น�ำ้ ลงทีร่ วดเร็ว เช่น ในสก็อตแลนด์ทางตอนเหนือ ของประเทศฝรัง่ เศสและแคนาดา การออกแบบทีส่ ามารถ ปรับให้เหมาะสมกับสภาพน�้ำขึ้นน�้ำลงในแต่ละที่ แม้มี ความเร็วต�่ำกว่าน�้ำขึ้นน�้ำลง อัตราการกินน�้ำลึก 6 เมตรและ ป้อมปราการใน รูปแบบจุดจอดเรือเดีย่ ว ในทุกการติดตัง้ การด�ำเนินงาน และการบ�ำรุงรักษาสามารถด�ำเนินการได้ด้วยต้นทุน ที่ต�่ำเหมาะสมกับเรือทุกประเภท.


POLLUTION EQUIPMENT

MOL Launches Study to Equip In-service Vessels with SOX Scrubber System MOL เริ่มศึกษาการติดตั้งให้บริการระบบบ�ำบัดอากาศเสีย SOX ในเรือ

(*) SOX emission regulations SOX emissions from vessels are addressed in the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL) Treaty Annex VI (prevention of air pollution), and vessels are required to use bunker fuel with a sulfur content of 0.1% or less in Emission Control Areas (ECAs) such as North America. In general sea areas (all excluding ECAs), the treaty is expected to reduce the maximum sulfur content of bunker in use from the current standard 3.5% to 0.5% in 2020 or 2025. The regulation will be applied to vessels already in service.

*กฎเกณฑ์การปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ การปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์จากเรือได้รับการบรรจุ ในการอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากเรือ ภาคผนวกที่ 6 เรื่องการป้องกันมลพิษทางอากาศจากเรือ และเรือจะต้องใช้น�้ำมันเชื้อเพลิงที่มีปริมาณก�ำมะถัน 0.1% หรือน้อยกว่า ในเขตควบคุมการปล่อยก๊าซพิษ เช่นในอเมริกาเหนือ ส่วนในพื้นที่ทะเลทั่วไป (ไม่รวมเขตควบคุมทั้งหมด) อนุสัญญานี้ คาดหวังว่าจะลดปริมาณก�ำมะถันสูงสุดจากมาตรฐานในปัจจุบันที่ 3.5% เหลือ 0.5% ในปี 2563 หรือ 2568 ข้อก�ำหนดนี้ จะถูกน�ำไปบังคับใช้กับเรือที่ให้บริการแล้ว

M

itsui O.S.K. Lines, Ltd., also known as MOL

in service, which are more difficult to equip with

announced on the 6th of June, 2016 that

scrubbers than new building vessels.

it has entered into a joint study to equip

The project participants will develop detailed

in-service vessels with SOX scrubber system*, to

specifications for the scrubber system and use

ensure compliance with upcoming international

the latest technologies such as 3D scanning to

environmental regulations. The scrubbers eliminate

promote operational efficiency in installation

sulfur dioxide (SOX) from exhaust gas, allowing

process. In addition, the joint approach with ClassNK

vessels to meet international treaty standards for

and Wärtsilä Japan allows for more diversified

SOX emissions without using low-sulfur fuel.

study, aiming for results that will streamline the

Also participating in the project are Nippon

development of ship class rules and guidelines.

KaijiKyokai (ClassNK; Headquarters: Chiyoda-ku,

The MOL Group continually takes a proactive

Tokyo), Minaminippon Shipbuilding Co., Ltd.

stance in development and introduction of

(President: Ryutaro Ikebe; Headquarters: Usuki

technologies that enhance safety and reduce the

City, Oita Prefecture), Sanwa Dock Co., Ltd. (CEO:

environmental impact of its operations, while

Isamu Teranishi; Headquarters: Onomichi City, Hiroshima Prefecture), and Wärtsilä Japan Ltd. (Managing Director: Yoshihiko Onishi; Headquarters: Chuo-ku, Tokyo). The companies plan to address the SOX emissions issue in advance of a revised international treaty that places stronger restrictions on exhaust emissions from vessels. The study targets car carriers, because their structure makes it more technically challenging to add scrubber systems, compared to other types of vessels. It also focuses on ships already

ensuring reliable, cost-effective transport services.

ริษัท มิตซุย โอเอสเค ไลน์ หรือที่รู้จักกัน ในนาม MOL ประกาศเมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 59 ที่ผ่านมาได้ศึกษาร่วมกันในการติดตั้งระบบ ก�ำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์* เพื่อให้สอดคล้องกับ กฎเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศที่จะเกิดขึ้น ระบบการบ�ำบัดอากาศเสียนีจ้ ะสามารถก�ำจัดก๊าซซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ จากก๊าซไอเสียที่ปล่อยออกมา ท�ำให้เรือ สามารถผ่านค่ามาตรฐานของสนธิสญ ั ญาระหว่างประเทศ ในการปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์โดยไม่ตอ้ งใช้นำ�้ มัน เชื้อเพลิงที่มีค่าก�ำมะถันต�่ำ

MARINE TODAY

19

ทั้งยังมีส่วนร่วมในโครงการร่วมกับ นิปปอน ไคจิ เคียวไก (คลาสเอ็นเค; ส�ำนักงานใหญ่: ชิโยดะ-กู โตเกียว), บริษทั มินามินปิ ปอนชิปบิวดิง้ (ประธาน: ริวทาโร่ อิเคเบะ; ส�ำนักงานใหญ่: เมืองยูซูกิ จังหวัดโออิตะ), บริษัท ซันวา ด็อค(ซีอีโอ: อิซามุ เทระนิชิว; ส�ำนักงานใหญ่: เมืองโอโนมิจจิ งั หวัดฮิโรชิมา) และบริษทั แวตซิแล เจแปน (กรรมการผู้จัดการ: โยชิฮิโกะ โอนิชิ; ส�ำนักงานใหญ่: เมืองชูโอ-กู,โตเกียว) บริษทั เหล่านีว้ างแผนทีจ่ ะก�ำหนดระเบียบการปล่อย ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในสนธิสญ ั ญาระหว่างประเทศที่ ปรับปรุงให้เข้มงวดขึน้ ในกระบวนการปล่อยไอเสียจากเรือ การศึกษามีเป้าหมายส�ำหรับรถยนต์ เพราะโครงสร้าง ของพวกมันสามารถเพิม่ ระบบก�ำจัดทีม่ คี วามท้าทายทาง เทคนิคเมื่อเทียบกับเรือประเภทต่างๆ นอกจากนี้ยัง มุง่ เน้นไปทีเ่ รือทีใ่ ห้บริการในปัจจุบนั ซึง่ ในการติดตัง้ ระบบ ดักจับแก๊สเสียจะยากมากกว่าการสร้างเรือขึน้ มาใหม่ ผูเ้ ข้าร่วมโครงการจะพัฒนารายละเอียดของคุณลักษณะ ส�ำหรับระบบก�ำจัดของเสียและใช้เทคโนโลยีล่าสุด เช่น การสแกนระบบ 3 มิตเิ พือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการด�ำเนินงาน ในขัน้ ตอนการติดตัง้ นอกจากนี้ การร่วมทุนกับ คลาสเอ็นเค และแวตซิแล เจแปน ช่วยให้การศึกษามีความหลากหลาย มากขึ้นมุ่งผลที่จะปรับปรุงการพัฒนากฎระเบียบและ แนวทางการเดินเรือ MOL Group ยังคงมีจดุ ยืนในการพัฒนาเชิงรุกและ การน�ำเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยและลดผล กระทบต่อสิง่ แวดล้อมจากการปฏิบตั งิ าน อย่างน่าเชือ่ ถือ มีความคุ้มค่าและการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ.


Organized By:


CALENDAR OF MARINE EVENT

EVENT LIST 2016 Philippines Marine Exhibition 2016 Date: 6 – 8 June 2016 Venue: SMX Convention Center Country & City: Manila, Phillipines Web: www.philmarine.com

Thailand Marine & Offshore Expo 2016 Date: 6 – 8 September 2016 Venue: Hall 102 Bitec, Bangna Country & City: Bangkok, Thailand Web: www.thai-marine.com

Malaysia International Maritime Expo (MIMEX) 2016 Date: 27 - 29 September 2016 Venue: Sibu Trade and Exhibitions Centre (STEC) Country & City: Sarawak, Malaysia Web: www.malaysia-marine.com

MAR NE Vietnam

2016

Marine & Offshore Vietnam 2016 Date: 18 - 20 October 2016 Venue: Indoor Sport Complex OfBariaVungtauProvinca Country & City: Vung Tau City, Vietnam Web: www.marinevietnam.com

MARINE TODAY

21

Marine Today vol 3 no 02 July-September 2016  

This month' s edition of Thailand's only bilingual Marine Today magazine is packed full of exciting news from the region with Unithai Shipya...

Marine Today vol 3 no 02 July-September 2016  

This month' s edition of Thailand's only bilingual Marine Today magazine is packed full of exciting news from the region with Unithai Shipya...

Advertisement