Page 1

1


2

3


14

Projekt ok³adki / foto: Marcin Z³otoœ

To miejsce robi niesamowite wra¿enie. Jeden z najs³ynniejszych europejskich megalitów pochodz¹cy z epoki neolitu i br¹zu pozostanie na zawsze zagadk¹ dla historyków. Najprawdopodobniej zwi¹zany by³ z kultem s³oñca i ksiê¿yca. Niektórzy naukowcy uwa¿aj¹, ¿e u¿ywany by³ do przewidywania zaæmieñ, niektórzy zaœ, ¿e by³ œwiêtym miejscem pochówku, b¹dŸ w³aœnie sanktuarium. Jak by³o naprawdê, nie wiadomo...

Spis Treœci Wêdkarstwo - 6 Przegl¹d Prasy - 8 Mike French - 10 Halloween - 11 Stowarzyszenia - 12 Karate - 13 Wiltshire - 14 Przygoda w... - 18 Dziwne Losy... - 21

13

10

Zasi³ki - 22 Twój PUNKT - 24 Zabawa z Dzieckiem - 26

Zespó³ redakcji (Editorial): Robert Szyd³owski (Red. Naczelny) Agnieszka Libera-Talaga (Z-ca Red. Naczelnego) Marcin Z³otoœ (DTP Manager) Karolina Smoleñska (Marketing Manager)

22

11

18 4

Dziennikarze: Agnieszka Niemczuk Mariusz Ptaœ Agnieszka Matusz Roma Kozar Justyna Daszykowska Wspó³praca: Pawe³ Michalak Kamil Daszykowski Marcin Dudziñski Agnieszka Rêbosz Anna Janiak Katarzyna Soból Monika Sedlak-Kuca Piotr Szarabajko (Bedford) Adam Pary¿ (St. Albans) Dawid Szmuk (Hatfield) Magdalena Mazurek (Harpenden) Agnieszka Dziaduch Barbara Michewicz Karol Podsiedlak Marketing i Reklama (Advertising): tel.: 078 532 79965 e-mail: karolina@inti-group.co.uk

K¹cik Malucha - 27 Kalendarz Imprze - 28 Rozrywka - 30 Og³oszenia - 31 Og³oszenia drobne i prenumeraty (Classified ads and subscription): www.magazynlokalny.co.uk; Wydawca: INTI, nak³ad: 7 000 egzemplarzy Redakcja Magazynu Lokalnego nie ponosi odpowiedzialnoœci za treœæ publikowanych og³oszeñ oraz zastrzega sobie prawo odmowy publikacji reklam czy og³oszeñ bez podania przyczyn.

Gdzie docieramy? Luton, Dunstable, Leighton Buzzard, Bedford, Hatfield, St. Albans, Welwyn Garden City, Harpenden. Napisz do nas lub odwiedŸ nas! Magazyn Lokalny 13 Collingdon Street, LU1 1RT, Luton Chcia³byœ skomentowaæ, któryœ z artyku³ów zamieszczonych na ³amach Magazynu? Chcesz wyraziæ otwarcie swoja opiniê lub zadaæ pytanie? A mo¿e potrzebujesz pomocy lub myœlisz, ¿e interwencja z naszej strony pomo¿e rozwi¹zaæ Twoje k³opoty? W tych i innych sprawach kontaktuj siê z redakcj¹ Magazynu Lokalnego za pomoc¹ naszej Skrzynki Kontaktowej: info@magazynlokalny.co.uk

5


O

stworzeniu strony portalu i forum, który skupia³by polskich wêdkarzy na wyspach myœla³em od dawna. Ostatecznym bodŸcem do jej zbudowania by³o spotkanie kilku zapaleñców na jednym z polskich wêdkarskich forów internetowych. Jeden z u¿ytkowników za³o¿y³ temat o wêdkowaniu w UK, szybko znalaz³o siê kilku wêdkarzy z wysp aktywnych w w¹tku, jednak z uwagi na to, ¿e by³ to tylko jeden temat, gdzie pisano o wszystkim, trudno by³o nie odnieœæ wra¿enia postêpuj¹cego chaosu.Tak zrodzi³ siê pomys³ utworzenia strony dla polskich wêdkarzy przebywaj¹cych w Wielkiej Brytanii. Z pomoc¹ Przemka Szymañskiego, który mia³ ju¿ doœwiadczenie w prowadzeniu portalu, po jakimœ czasie uruchomiæ stronê prezentuj¹c kilka artyku³ów z zasobów Przemka oraz materia³ o zasa-

6

dach wêdkowania w UK. Portal powsta³ miêdzy innymi po to, aby skupiæ polskich wêdkarzy na emigracji i umo¿liwiæ im dyskutowanie o swoim hobby w jednym miejscu. Portal spe³nia równie¿ wa¿n¹ funkcjê informacyjn¹. Rozmawiaj¹c z polskimi wêdkarzami, czy to w pracy, czy nad brzegiem rzeki szybko zda³em sobie sprawê, ¿e wielu osobom ogromn¹ trudnoœæ sprawia (czêsto z powodu bariery jêzykowej) odnalezienie informacji na temat zezwoleñ potrzebnych aby wêdkowaæ w UK jak równie¿ wiadomoœci odnoœnie ³owisk i panuj¹cych tutaj zwyczajów. Strona ma wyjaœniaæ wiêc zasady wêdkowania oraz szeroko pojêt¹ etykê wêdkarsk¹ jaka obowi¹zuje na wyspach - przede wszystkim mam tu na myœli zasadê Catch&Release. Strona mo¿e byæ równie¿ doskona³ym narzêdziem w promocji Polski jako kraju, który warto odwiedziæ chocia¿by

po to aby wybraæ siê na wêdkowania w urokliwym otoczeniu. W tym miejscu nie pozostaje mi nic innego jak zaprosiæ wszystkich wêdkarzy do wejœcia na stronê www.polishanglers.com, zajrzenia na nasze forum

www.forum.polishanglers.com i utworzeniem konta co zajmuje dos³ownie minutê. Na forum na pewno znajdziecie wêdkarzy mieszkaj¹cych w Waszym pobli¿u, chêtnych do podzielenia siê informacj¹ o ³owiskach lub nawet zainteresowanych wspólnych wypadem na ryby. A jeœli ju¿ z³owicie coœ ciekawego to zapraszam do wejœcia na stronê forum i pochwalenia siê okazem.

7


UK£AD KR¥¯ENIA

Przegl¹d prasy lokalnej

- Jak du¿o od niego zale¿y. W Polsce z przyczyn zwi¹zanych z nieprawid³owym dzia³aniem uk³adu kr¹¿enia umiera ponad 160 tys. osób rocznie. Wiele z nich to ofiary nag³ego zatrzymania kr¹¿enia (NZK). Nadciœnienie têtnicze to wy¿szy, ni¿ normalny napór krwi t³oczonej przez serce na œcianki têtnic. Naczynia krwionoœne przyjmuj¹ g³ówny impet wysokiego ciœnienia i wskutek tej presji ich œciany grubiej¹, aby wytrzymaæ zwiêkszony napór. Pogrubienie œcian têtnic zmniejsza œwiat³o przewodów krwionoœnych zaœ ich g³adka wyœció³ka staje siê szorstka. W takich zwê¿onych têtnicach o szorstkich œciankach krew staje siê lepka i ma tendencjê do krzepniêcia. Szorstkie, zwê¿one œciany s¹ pod³o¿em do którego mog¹ siê przytwierdzaæ: z³y cholesterol (LDL) i t³uszcze (lipidy) pocz¹tkuj¹c mia¿d¿ycê. Narastaj¹ca p³ytka mia¿d¿ycowa dodatkowo zmniejsza œwiat³o têtnic i tym samym podnosi ciœnienie krwi. Aby przetoczyæ tê sam¹ porcjê krwi w zwê¿onej têtnicy, trzeba szybszego przep³ywu i tym samym wiêkszego ciœnienia. Aby temu podo³aæ serce pracuje ciê¿ej, nastêpuje przerost jego miêœnia, co zwiêksza z kolei w³asne zapotrzebowanie na krew nios¹ca tlen. Serce t³oczy wiêc krew jeszcze szybciej i roœnie znów ciœnienie. Zwiêkszony napór krwi na œcianki têtnic grozi oderwaniem du¿ej p³ytki mia¿d¿ycowej. Gdy taka p³ytka pêknie powstaje w tym miejscu zakrzep (skrzeplina). Du¿y zakrzep mo¿e ca³kowicie zahamowaæ przep³yw krwi. Jeœli stanie siê to w têtnicy wieñcowej nast¹pi zawa³ serca. Jeœli skrzep zatka têtnicê mózgow¹ - mo¿e to spowodowaæ udar mózgu. Aby dowiedzieæ siê wiêcej o skutecznej naturalnej metodzie leczenia suplementami tej i innych chorób, zapraszam na stronê poœwiêcon¹ temu tematowi www.naszezdrowie.org lub konsultacje telefoniczne. Produkty CaliVita obni¿aj¹ce ciœnienie krwi: Garlic Caps, Polinesian Noni, Super Coenzym Q10 Plus, Cholestone, Triple Potency Lecithin, Nopalin

Ma³gorzata Szyd³owska Konsultant i Niezale¿ny Dystrybutor CaliVita International info@nasze-zdrowie.org www.nasze-zdrowie.org tel: +44 (0) 751 30 34 590

Lutonline Chcesz wypo¿yczyæ rower? Jeœli tak, to od wrzeœnia bêdziesz mia³ tak¹ mo¿liwoœæ. Luton Borough Council rozpocz¹³ w³aœnie plan darmowego wypo¿yczania rowerów przez tych, którzy nie maj¹ w³asnego ‘dwuko³owca’. Wypo¿yczalnia zmodernizowanych rowerów jest niezwykle popularna, dlatego te¿, aby dostaæ rower nale¿y zapisywaæ siê na specjaln¹ listê. Council nadal poszukuje starych rowerów, które po odnowieniu bêd¹ mog³y pos³u¿yæ spo³eczeñstwu i œrodowisku. Jeœli masz taki niepotrzebny rower, który chcia³byœ oddaæ do wypo¿yczalni pisz na chris.wilkinson@sustrans.org.uk

Luton on Sunday W poprzednim numerze pisaliœmy o doktor Susan Etok, która jakoby odrzuci³a propozycjê Michael’a Jackson’a dotycz¹c¹ zarówno bycia matk¹ dla jego dziecka, jak równie¿ „za³atwienia” mu recepty na silne leki uspokajaj¹ce. Dr Etok zosta³a zaproszona do USA, aby tam wyg³osiæ przemówienie na temat uzale¿nieñ od alkoholu oraz leków. Susan udzielaj¹c wywiadu dla Luton Express powiedzia³a, ¿e nigdy nie rozmawia³a z tabloidem The Sun oraz ¿e Michael nigdy nie proponowa³ jej zostania matk¹ jego dziecka. Dr Etok powiedzia³a równie¿, ¿e nigdy nie wykorzystywa³a przyjaŸni z gwiazd¹ popu do w³asnych celów, ani dla pieniêdzy, ani dla osi¹gniêcia s³awy.

Herald & Post The Luton News Luton za 20 lat We wrzeœniu w ratuszu odby³o siê spotkanie dotycz¹ce kierunków rozwoju oraz wygl¹du Luton w 2031 roku.Przedstawiciele samorz¹du oraz organizatorzy of England Regional Assembly rozmawiali na tematy zwi¹zane g³ównie z rynkiem mieszkaniowym w Luton. Doszli oni do pewnych ustaleñ, wed³ug nich do 2031 roku powinno powstaæ oko³o 20000 nowych domów, co pozwoli na zakup lub wynajem osobom m³odym, które dopiero, co wkraczaj¹ na rynek mieszkaniowy.

Herald & Post Dunstable Gazette Nowy uniwersytet w Dunstable W miejscu poprzedniego Northfields Technology College zosta³a otworzona przez wielebnego Alana Smitha All Saints Academy. Akademia jest sponsorowana przez diecezjê koœcio³a anglikañskiego w St.Albans oraz Uniwesytet Bedfordshire. Nowe centrum edukacyjne specjalizuje

8

siê w naukach scis³ych, biznesie i przedsiêbiorczoœci oraz jest otwarte dla wszystkich, zarówno wierz¹cych jak i niewierz¹cych. Dyrektor Tom Waterworth ma nadziejê wspó³pracowaæ ze studentami z Dunstable, Houhgton Regis oraz lokalnych szkó³, ma równie¿ nadziejê, i¿ oferta edukacyjna bêdzie na jak najwy¿szym poziomie.

Bedfordshire on Sunday Zwolnienia w fabryce Vauxhall Ju¿ wkrótce oko³o 1100 pracowników fabryki Vauxhall w Luton mo¿e dostaæ wypowiedzenia. Na razie liczba nie jest potwierdzona ale 2500 pracowników juz dr¿y o swoja przysz³oœæ. Kanadyjska firma Magna, która przejêla bankrutuj¹cego Vauxhall’a, nadal zastanawia siê gdzie zrobiæ ciêcia pracowników, czy w Luton czy w drugiej fabryce Vauxhall w Liverpoolu. Fabryka w Luton do 2013 roku ma podpisany kontrakt z firm¹ Renault na prdukcjê vanów Vivaro, po tym czasie przysz³oœæ fabryki jest nieznana. Pracownicy walcz¹ o jej utrzymanie, ale wszystko zale¿y od Magny, obecnego w³aœciciela Vauxhall.

Times & Citizen Bezrobocie w Bedford Z przeprowadzonych niedawno badañ w roku 2009 bezrobocie w Bedford podwoi³o siê w porównaniu z rokiem poprzednim. W tym roku utrzymuje siê na poziomie 4,2 procenta, w ubieg³ym roku wynios³o tylko 2,3 procenta. EEDA, które przeprowadzilo badania twierdzi, i¿ do 2012 roku bêdzie ono ros³o. Przyczynami rosn¹cego bezrobocia jest recesja po³aczona z utrat¹ miejsc pracy. Najgorzej maj¹ jednak ci, którzy siê samozatrudniaj¹, w tym sektorze bezrobocie wynosi 5,5 procenta i nadal roœnie.

St Albans Observer Atak na ma³¿eñstwo w Harpenden We wtorek 22 wrzeœnia tu¿ po godzinie 22 we w³asnym domu zosta³o zaatakowane starsze ma³¿eñstwo. Ataku dopuœci³o siê dwóch w³amywaczy, którzy ograbili dom z bizuterii i pieniêdzy, dotkliwie przy tym pobiwszy wlaœciciela domu. Emeryt dozna³ du¿ych urazów g³owy i twarzy oraz z³amanego ¿ebra, zosta³ przewieziony do szpitala Luton&Dunstable, ¿ona wysz³a z ataku bez ¿adnych obra¿eñ. W tej sprawie zatrzymano dwie osoby, ale nie zosta³y im postawione ¿adne zarzuty.

Tax Matters Nowy program edukacyjny dla dzieci HM Revenue & Customs (HMRC) rozpocz¹³ nowy program edukacyjny, którego celem, jest zapoznanie dzieciaków z zawi³oœciami systemu podatkowego. Tax Matters – to komplet trzech interaktywnych modu³ów online, skierowanych do m³odzie¿y w wieku 11 – 19 lat. Jest czêœci¹ narodowego programu PSHE. Zadaniem programu, jest zapoznanie dzieci i m³odzie¿y z zagadnieniami, z zakresu podatku dochodowego, Income Tax, National Insurance, oraz Tax and Society (Citizenship). Zosta³ tak zaprojektowany, by w sposób ciekawy i jak najbardziej przystêpny, zapoznaæ m³odzie¿, z doœæ trudn¹ tematyk¹ podatkow¹ i tym samym lepiej przygotowaæ dzieciaki do przysz³ego, doros³ego ¿ycia, pracy lub np. prowadzenia w³asnej firmy. Aby przedstawiæ, t¹ w sumie nudn¹ dla wiêkszoœci tematykê, program oparty jest przede wszystkim na materia³ach medialnych: • Wywiadach video • Interaktywnych grach online • Ciekawych przyk³adach z ¿ycia • Quizach i zabawach, utrwalaj¹cych zdobyt¹ wiedzê

PRAWDZIWY KSIʯYCOWY KAMIEÑ W STOCKWOOD PARK!!! Jednym z ciekawszych miejsc w Luton jest STOCKWOOD PARK. Fantastyczne miejsce dla tych, którzy lubi¹ bliski kontakt z natur¹. Mnóstwo zieleni, ogród botaniczny, w którym zawsze mo¿na znaleŸæ cos nowego i muzea wype³nione fascynuj¹cymi zabytkami przyci¹gaj¹ ka¿dego roku tysi¹ce zwiedzaj¹cych. Jest to œwietne miejsce do spêdzania wolnego czasu dla ca³ej rodziny. Co mo¿na tam znaleŸæ: • bezpieczny plac zabaw dla dzieci • ogród botaniczny • mini wystawê na temat pszczó³ • muzeum œwietnie zachowanych bardzo starych pojazdów (zaprzêgi, karoce, samochody) • muzeum historii (szcz¹tki ludzkie, opis historii regionu) • kafejka, gdzie mo¿na wypiæ dobra kawê i zjeœæ coœ smacznego • pola golfowe • centrum nauki jazdy konnej WYDARZENIA Poniedzia³ek 26.10 10.00-12.30 & 13.30-15.30 Dla wszystkich, wiek 8-16, bêdzie mo¿na do³¹czyæ do klubu fanów Archeologii. Skleiæ w³asn¹ lampê, talerz lub garnek i zapoznaæ siê z oryginalnymi wykopaliskami.

Pomoc dla zdaj¹cych egzaminy na brytyjskie prawo jazdy informacja prasowa od Emano, 18/08/09, Ruardean Hill Polacy zamierzaj¹cy przyst¹piæ do egzaminów na prawo jazdy na samochody osobowe w Wielkiej Brytanii bêd¹ mieli u³atwione zadanie. Na rynku pojawi³a siê p³yta CD adresowana szczególnie do tych, którzy nie znaj¹ jêzyka angielskiego, a chcieliby os³uchaæ siê z pytaniami egzaminacyjnymi oraz nauczyæ siê odpowiadaæ w tym jêzyku. Publikacja zawiera wszystkie obowi¹zuj¹ce aktualnie pytania testowe, w tym te analizuj¹ce przyk³adowe studium przypadku (które bêdzie uzupe³niaæ egzamin teoretyczny od 28 wrzeœnia tego roku) oraz zestaw pytañ typu „poka¿" i „powiedz", które s¹ zadawane zdaj¹cym podczas pierwszego etapu egzaminu praktycznego. Pytania typu „poka¿" i „powiedz" zosta³y przet³umaczone i s¹ czytane przez angielskojêzycznego lektora. Publikacjê wzbogaca s³owniczek najtrudniejszych pojêæ oraz poradnik na temat tego, jak zdobyæ brytyjskie prawo jazdy kategorii B. Co zapewne szczególnie zainteresuje osoby przygotowuj¹ce siê do egzaminów, p³yta CD umo¿liwia wziêcie udzia³u w próbnym egzaminie w jêzyku angielskim z polskojêzycznym lektorem, który przebiega identycznie, jak ten rzeczywisty.

Godziny otwarcia: Program taki, ma na celu, nie tylko nauczenie naszych dzieci samodzielnej obs³ugi podatkowej. To równie¿ g³êboko pojêta edukacja spo³eczna. Oprócz typowo fiskalnych zagadnieñ, m³odzie¿ nauczy siê, co to w ogóle s¹ te podatki, dlaczego musimy je p³aciæ i jakie maj¹ znaczenie dla spo³eczeñstwa i kraju. Wiêcej informacji na ten temat znajdziecie na stronie www.taxmatters.hmrc.gov.uk Tekst opracowany na podstawie informacji ze strony Direct.gov

Poniedzia³ek - pi¹tek 10.00 - 17.00 Sobota - niedziela 11.00 - 17.00 W ka¿dy pierwszy czwartek miesi¹ca otwarte do 20.00 Stockwood Discovery Centre London Road LUTON LU1 4LX Tel: 01582 548600

INTI Group poszukuje osobê do wspó³pracy na stanowisku GRAFIK KOMPUTEROWY Kontakt: 13 Collingdon Street, Luton, LU1 1RT tel/fax: +44 (0) 1582 529 143

Potrzebujesz reklamy w:

Magazynie? Portalu? Radiu? zadzwoñ: 078 532 79965

A. Niemczuk

9


T Mike FRENCH 4 seconds

his summer I went a bit mad – well for 4 seconds anyway. For tunately I was half blind at the time. It began with an impulsive reaction to block out my screaming fear of heights, and ended on an adrenalin rush after my body felt like it was liquefying. Never again. You see I took my ten-year-old son on the Apocalypse ride at Drayton Manor. Apocalypse is a 54 metre high tower that you drop from without warning strapped to a seat. It pulls over 4G’s on your body– that’s 4 times the force of gravity – much more and you would start to black out. My wife phoned me moments before getting on with my son. “You’re doing what? Are you sure?” No I wasn’t sure, but something had taken over me. At some deep level I think I was aware, as I stood in the bunker waiting to go on, that this was the closest I was going to get to feeling like the astronaut I always wanted to be as a child. Of course life never delivers your boyhood fantasies and real life tends do to do really bad things like blow up Space Shuttles. But this was safer than NASA – I mean surely if they found a problem on the ride they wouldn’t just drop me anyway. Would they? I got strapped in with my son beside me. “You’ll have to take your glasses off.” I smiled and shoved the rising panic down into my toes where it would have difficulty communicating with me. And then we were rising. The park become smaller and fell away to a panoramic view of the countryside around it. Or that’s what my blurred vision relayed back to me, Terrordactyls could have been swirling around me trying to peck my eyes out for all I knew. ( I can’t even read the top letter of the eye

chart without my glasses.) I detached myself from the vertigo swirling around me and turned to a girl next to me. “I don’t think this is a good idea,” she said. “I think it’s to late,’ I replied and wondered if perhaps I shouldn’t have taken my son up with me. At the top a camera rotated around in front of me to capture my last moments on this Earth. I sat waiting. I’d watched people take the ride before getting on. Scaled down it looked similar to raising an orange high up above your head and then slamming it down at great speed, squashing it into a pulped mess of flesh at your feet. Only before the squish bit – inches from the floor, you stop and set the orange gently down. That was the bit that pulled the 4 G’s; after dropping 54 metres in 4 seconds the ride slows you down in a fraction of a second just before you die and plays its G force card. Astronauts train for years to learn how to cope with G-forces, I had prepared with my son by eating a jam donut from a stall. What could go wrong? The Earth fell away. The drop came. For a moment it was okay. 4 seconds later my fear escaped from my toes on a wave of blood as my body compressed. I remembered to breathe and opened my mouth, “O my God!” A mad grin rose up on my face at the bottom as my skeleton caught up with my body parts and settled. I turned to my son horrified that I’d taken him with me. He smiled and looked out as if nothing had happened. Like I’d just popped down the shops with him. As I walked away high on adrenalin he finally commented on the 4 seconds, “Wheeeee!” And I had to agree with him.

Halloween Halloween w oryginale to czarna magia i odprawianie czarów. Popularne symbole to duchy, czarownice, nietoperze, czarne koty, gobliny, zombie, sowy, demony itp. Inny znany symbol to wydr¹¿ona dynia z pal¹cymi siê w œrodku œwiecami.. W ten dzieñ dzieci przebrane za duchy, wampiry, czarownice, demony chodz¹ po domach zbieraj¹c cukierki i s³odycze. Odpowiednikiem Halloween w koœciele katolickim s¹ Zaduszki.

Zabawy, Wró¿by, Zwyczaje Z Halloween zwi¹zane jest wiele zabaw. Najpopularniejsz¹ jest ³apanie jab³ek (boobing for apples), w której za pomoc¹ zêbów nale¿y wy³owiæ p³ywaj¹ce w wannie lub basenie owoce. Inn¹ popularn¹ zabaw¹ jest zjadanie bez pomocy r¹k wisz¹cych na nitkach ciastek lub jab³ek. Do zabaw Halloweenowych nale¿¹ tak¿e wró¿by, na przyk³ad: Wró¿enie ze spodków. Siedz¹ca za sto³em z zawi¹zanymi oczami osoba wybiera jeden ze stoj¹cych na stole spodków. Zawartoœæ spodka wró¿y wydarzenia na przysz³y rok. W Ameryce Pó³nocnej niezamê¿ne kobiety siadaj¹ w ten dzieñ w ciemnym pokoju patrz¹c w lustro tak d³ugo, a¿ nie pojawi siê w nim twarz przysz³ego ma³¿onka, ale uwaga, jeœli zamiast twarzy pojawi siê trupia czaszka kobieta nie prze¿yje d³u¿ej ni¿ rok. Symbole Symbole Halloween to jak najbardziej wszystko co wi¹¿e siê z ¿yciem pozagrobowym i horrorem, a wiêc duchy, zjawy, upiory, wampiry, czarownice, kostuchy, demony, trupie czaszki, piszczele, zombie itp. Nieod³¹cznym symbolem tego œwiêta jest tak¿e wydr¹¿ona dynia z otworami najczêœciej w kszta³cie twarzy ze œwiec¹ w œrodku. Dynia na Halloween jest stosunkowo prosta do przygotowania - w tym celu nale¿y ostrym no¿em odci¹æ górê owocu, wydr¹¿yæ j¹ ³y¿k¹, wyci¹æ otwory i gotowe.

10

¯yczymy wszystkim mrocznej i wyœmienitej zabawy. Czekamy tak¿e na najbardziej upiorne zdjêcie z halloweenowego dnia. Nagrod¹ s¹ oczywiœcie s³odycze. Cukierek albo psikus…..

11


Active Polish Community w Luton organizuje zajêcia kó³ka teatralnego dla najm³odszych, które rozpoczynaj¹ siê na pocz¹tku paŸdziernika. Pod nadzorem wolontariuszy, polskie dzieci bêd¹ w stanie kultywowaæ Polska mowê, rozwijaæ pewnoœæ siebie a rodzice bêd¹ mogli podziwiaæ talenty swoich pociech podczas przedstawieñ. Chêtnych prosimy o kontakt z Active Polish Community, tel.; , 07782151225. Zapraszamy serdecznie na przedstawienie “Szklana Góra” opartego na historii Olka, który w poszukiwaniu lepszego ¿ycia emigruje do Wielkiej Brytanii. Spektakl odbêdzie siê 1/10 o godz. 19.30 w Hat Factory.

Zmiany duszpasterzy w Parafii Dunstable – Luton Z dniem 28.09.2009 ks. Czes³aw Osika zosta³ zwolniony z obowi¹zków proboszcza po 8 latach pracy w naszej Parafii i ustanowiony proboszczem w Parafii Londyn- Putney. Z dniem 12.09.2009 ks. Grzegorz Kozieñski zosta³ zwolniony z obowi¹zków asystenta po roku pracy w naszej parafii i ustanowiony proboszczem w Carlisle Z dniem 13.09.2009 nowym asystentem zosta³ mianowany ks. Ryszard Sadecki

Terminarz Parafii Dunstable – Luton 3.09.2009 – Zabawa do¿ynkowa, sala parafialna, godz. 19.30 – 23.00 18.09.2009 – Walne zebranie klubu SPK – Luton – godz. 16.00 31.09.2009 – Procesje na cmentarzach w Luton 1.10.2009 – Uroczystoœæ Wszystkich Œwiêtych – procesja na cmentarzu w Dunstable godz. 12.30

Z dniem 28.09.2009 nowym proboszczem zosta³ mianowany ks. Roman Werner

Welwyn Hatfield Polish Community Forum Welwyn Hatfield Polish Community Forum z ogromn¹ przyjemnoœci¹ informuje, ¿e pocz¹wszy od bie¿¹cego wydania Magazynu Lokalnego, na jego lamach bêdziemy zamieszczaæ informacje o wszystkim tym, co dzieje siê na terenie Hatfield. Mamy nadziejê, ¿e dziêki temu jeszcze wiêksze grono polskiej spo³ecznoœci do nas do³¹czy i bêdzie nas wspieraæ w naszych dzia³aniach. W chwili obecnej realizujemy miedzy innymi: - kolejny cykl kursów jêzyka angielskiego organizowanych przy wspó³pracy z North Hertfordshire College, które ciesz¹ siê ogromn¹ popularnoœci¹. W sumie korzysta z nich juz oko³o 70 osób. SPOTKANIA dla MAM Z DZIEÆMI, maj¹ce na celu: - integracje dzieci - naukê jêzyka polskiego i angielskiego poprzez zabawê - nawi¹zywanie nowych znajomoœci - wspieranie rodziców w ich dzia³aniach, problemach itp. Zajêcia przeznaczone s¹ dla maluchów do 5 roku ¿ycia i prowadzone s¹ przez wykwalifikowane, polskie nauczycielki przy wspó³pracy z rodzicami. Oczywiœcie tatusiowie s¹ równie¿ bardzo mile widziani. Spotkania odbywaj¹ siê bezp³atnie w ka¿d¹ œrodê w godzinach 15.30-17.00 w De Havilland Children’s Centre Travellers Lane, Hatfield, AL10 8TQ Zajêcia rytmiczno-taneczne AEROBIC MIX,

prowadzone przez œwietnie wykwalifikowan¹ instruktorkê fitness, które juz teraz ciesz¹ siê ogromnym powodzeniem. Zajêcia odbywaj¹ siê w ka¿d¹ œrodê o godz. 20.00 w Hatfield Leisure Centre Travellers Lane, Hatfield, Herts, AL10 8TJ W ka¿dy 3 czwartek miesi¹ca organizowane s¹ spotkania w Hatfield Fire Station, a dok³adniej s¹ to wyk³ady poœwiêcone konkretnym zagadnieniom. I tak spotkanie z 24 wrzeœnia poœwiecone zosta³o Prawu Pracy i wszystkimi problemami z nim zwi¹zanymi a ju¿ 8 paŸdziernika o godzinie 16.30 odbêdzie siê wyk³ad prowadzony przez przedstawiciela firmy LEE VALLEY homes zajmuj¹cej siê doradztwem w tzw Shared ownership (Part Buy Part Rent) czyli kupnem czêœciowych udzia³ów w³asnoœci domu czy mieszkania. W planach mamy równie¿ zorganizowanie zajêæ dla naszych Panów m.in. grê w siatkówkê, koszykówkê czy pi³kê, ale wszystko to zale¿y od Waszej chêci brania w nich udzia³u. Wszystko w Waszych rêkach!!! Serdecznie zapraszamy Ola Miksiewicz 7

Ruszy³y rozgrywki Amatorskiej Ligi Pi³ki No¿nej !!! Kolejny serwis otwiera siê na brytyjsk¹ Poloniê informacja prasowa od serwisu typerfan.pl, 09/09/09, Warszawa Serwis typerfan.pl przygotowa³ specjalnie dla mieszkaj¹cych w Zjednoczonym Królestwie Polaków atrakcyjn¹ nagrodê – mo¿liwoœæ wziêcia udzia³u w wybranym meczu pi³karskim z udzia³em polskiej reprezentacji w pi³ce no¿nej. – Wszyscy znamy mi³oœæ Polaków do pi³ki no¿nej. Nie s³abnie ona wœród rodaków przebywaj¹cych w Wielkiej Brytanii, dlatego zdecydowaliœmy, ¿e przygotujemy dla tej grupy coœ szczególnego – wyjaœnia Andrzej Wojciechowski z serwisu typerfan.pl. Witryna jest adresowana do polskich fanów pi³ki no¿nej, którym pozwala prze¿yæ dodatkowy dreszczyk emocji w zwi¹zku z najwa¿niejszymi wydarzeniami sportowymi. Serwis umo¿liwia swoim zarejestrowanym u¿ytkownikom typowanie wyników meczów pi³ki no¿nej w postaci „zwyciêstwo” - „pora¿ka” lub „remis”. Typuj¹cy nie ponosz¹ w zwi¹zku z korzystaniem z serwisu ¿adnych op³at. 1 wrzeœnia br. ruszy³a kolejna, 5 ju¿ edycja rozgrywek w serwisie typer fan.pl, która potrwa do koñca czerwca przysz³ego roku. G³ównym celem ma byæ dobra zabawa i mo¿liwoœæ rywalizacji, aby jednak uatrakcyjniæ wspó³zawodnictwo organizatorzy przygotowali cenne nagrody. – Jeœli w naszym konkursie zwyciê¿y osoba mieszkaj¹ca na terenie Wielkiej Brytanii lub gdziekolwiek indziej poza granicami Polski, otrzyma bilet na mecz naszej reprezentacji w Polsce – zapowiada Andrzej Wojciechowski. Zostanie mu równie¿ zapewniony przelot do kraju oraz nocleg w hotelu. – Konkurs zostanie rozstrzygniêty w czerwcu – dodaje przedstawiciel serwisu. Lista nagród – jak zapewnia organizator – nie zosta³a jeszcze zamkniêta. Typerzy, którzy najtrafniej przewiduj¹ rezultaty rozgrywek w danej kolejce otrzymuj¹ punkty, a najlepsi medale wyró¿niaj¹ce w danym rankingu. Typuj¹cy s¹ równie¿ oceniani w ramach klasyfikacji generalnej oraz w klasyfikacji najlepiej typuj¹cych pojedyncze rozstrzygniêcia. Choæ typerfan.pl wystartowa³ niespe³na dwa lata temu, roœnie liczba jego u¿ytkowników, poniewa¿ w odró¿nieniu od innych serwisów tego typu, nie wymaga wskazania dok³adnego wyniku bramkowego, a jedynie okreœlenia, która z rywalizuj¹cych stron zwyciê¿y, ewentualnie czy bêdzie remis. Korzystanie z serwisu jest ca³kowicie darmowe

Informujemy, ¿e ju¿ od 19.09.2009 rozpoczê³y siê rozgrywki Amatorskiej Ligi Pi³ki No¿nej z Luton. Mecze odbywaj¹ siê na boisku Stockwood Park Farley Hill, Luton, LU1 4BH. Wszystkich zawodników oraz kibiców serdecznie zapraszamy

TERMINARZ AMATORSKIEJ LIGI W LUTON 1.KOLEJKA 19.09.2009 WYNIKI PIERWSZEJ KOLEJKI rozegranej dnia 19.09.2009!!! 1. W.R.P - CANARINHOS F.C - 4:1 Bramki: A.Sztymelski x 2,P.Baran, R.Babiarz dla WRP, oraz F.Pawelec dla F.C Canarinhos ¿k D.Banasik F.C Canarinhos 2. VICTORIA - 11 LEONA – 1:0 Bramki: £.Szewc ¿k P.Kitka Victoria 3.BLAUGRANA - NO NAME - 6:2 Bramki: A.Kruk x2,B.Brzostowski x2,T.Kozub,D.Gomolka dla Blaugrany,oraz J.Byczek dla No Name ¿k B.Brzostowski Blaugrana Ps. Mecz z udzia³em studentów nie odby³ siê z powodu nie zg³oszenia siê zespo³u . 2.KOLEJKA 26.09.2009 WYNIKI DRUGA KOLEJKA !!! LSD-NO NAME - 4 : 1 ¿k J.Byczek NO NAME Sêdziowa³ M.Nolbert CANARINHOS - 11 LEONA - 3 : 1 ¿k M.Umiñski CANARINHOS, Czarnecki z 11 LEONA Sêdziowa³ £.Tylki W.R.P - VICTORIA - 7:6 3.KOLEJKA 03.10.2009 1. 13:00 . UNIVERSITY OF BEDFORDSHIRE - NO NAME 2. 13:00 . LSD - BLAUGRANA 3. 15:00 . WHITE REDS PATRIOTS -11 LEONA 4. 15:00 . KS VICTORIA – CANARINHOS 4.KOLEJKA 10.10.2009 1. 13:00 . LSD - KS VICTORIA 2. 13:00 . CANARINHOS - BLAUGRANA 3. 15:00 . WHITE REDS PATRIOTS - NO NAME 4. 15:00 . UNIVERSITY OF BEDFORDSHIRE - 11 LEONA

KARATE

19 WRZESNIA W Wodson Park Sports Centre, Ware odby³y siê Mistrzostwa Wielkiej Brytanii OPEN KARATE KYOKUSHIN, w której udzia³ wziêli mieszkaj¹cy w Luton dwaj bracia Lukasz i Tomasz Sibiga. Lukasz Sibiga w kategorii KUMITE w wadze ciê¿kiej zaj¹³ drugie miejsce, tym samym zostaj¹c Wicemistrzem Wielkiej Brytanii. Warto zaznaczyæ, ¿e Pierwsze Miejsce przypad³o jego trenerowi Mateuszowi Wójcikowi. £ukasz Sibiga i Tomasz Sibiga s¹ zrzeszeni w North London Kyokushinkai Karate Club w Enfield. Trenerem jest Sensei Mateusz Wójcik (2 Dan) – wielokrotny Mistrz Polski oraz Mistrz Europy. Obydwaj swoj¹ przygodê z Karate Kyokushin rozpoczêli w Szkole Podstawowej. Lukasz Sibiga: Moja przygoda z karate zaczê³a siê dziwnie, bo mieszkaj¹c jeszcze w Polsce, zapragn¹³em uprawiaæ sporty walki po obejrzeniu filmu karate. Zacz¹³em szukaæ w mieœcie

klubu i pierwszy, na który natrafi³em, to klub BUSIDO w Stalowej Woli, prowadzony przez Sensei Zbigniewa G³uchowskiego. To on zarazi³ nas duchem rywalizacji i chêci poprawy swoich umiejêtnoœci poprzez ciê¿ki trening fizyczny i umys³owy. Warto zaznaczyæ, ¿e KYOKUSHIN to nie tylko walka, ale i praca nad swoim umys³em poprzez ci¹g³e doskonalenie swoich s³aboœci. By³ to mój drugi start w Mistrzostwa Wielkiej Brytanii. W 2007 roku wywalczy³em 3-cie miejsce. Nasze plany na przysz³oœæ, to start w kolejnych turniejach, nie tylko na terytorium Anglii. Myœlê, ¿e uda³o mi siê wywalczyæ Wicemistrzostwo dziêki przekazywanej mi wiedzy mojego trenera oraz zaanga¿owanie w treningi. Jego doœwiadczenie i wiedza s¹ bardzo pomocne.

5.KOLEJKA 17.10.2009 1. 13:00 . UNIVERSITY OF BEDFORDSHIRE - KS VICTORIA 2. 13:00 . CANARINHOS - LSD 3. 15:00 . BLAUGRANA - WHITE REDS PATRIOTS 4. 15:00 . 11 LEONA - NO NAME 6.KOLEJKA 24.10.2009 1. 13:00 . WHITE REDS PATRIOTS -LSD 2. 13:00 . NO NAME - KS VICTORIA 3. 15:00 . UNIVERSITY OF BEDFORDSHIRE - CANARINHOS 4. 15:00 . 11 LEONA – BLAUGRANA 7.KOLEJKA 31.10.2009 1. 13:00 . UNIVERSITY OF BEDFORDSHIRE - WHITE REDS PATRIOTS 2. 13:00 . LSD - 11 LEONA 3. 15:00 . KS VICTORIA - BLAUGRANA 4. 15:00 . NO NAME - CANARINHOS Regulamin dostêpny na stronie: www.wLuton.net

12

13


jest rowem i wa³em. Datowane na 2300 lat p.n.e. drewniane pale dziœ zast¹pione betonowymi s³upkami niegdyœ mog³y byæ podstaw¹ budynku o kszta³cie pierœcienia. Wstêp wolny. Kod: SP4 8LR.

PO£UDNIOWE WILTSHIRE SALISBURY Odwiedzaj¹c Salisbury w hrabstwie Wiltshire obowi¹zkowo trzeba udaæ siê do samego centrum miasteczka, gdzie mieœci siê najpiêkniejszy XIIIwieczny brytyjski koœció³ katedralny. Budowa katedry B³ogos³awionej Marii Panny w Salisbury trwa³a zaledwie 38 lat (od po³o¿enia kamienia wêgielnego w 1220 r.), czemu zawdziêcza ona sw¹ unikalnoœæ – mianowicie zbudowana jest niemal w ca³oœci w jednym stylu, wczesnoangielskogotyckim. Katedralne NAJ to: NAJwy¿sza (123-metrowa) iglica w UK, NAJstarszy dzia³aj¹cy zegar w Europie (z 1386 r.) – bez tarczy zaprojektowany tylko do wybijania godzin, NAJwiêksze kru¿ganki katedralne w UK, NAJwiêkszy teren nale¿¹cy do katedry w UK, NAJwczeœniejszy zachowany kompletny zestaw stalli chóru w UK, NAJlepszy z czterech zachowanych egzemplarzy Magna Carta (z 1215 r.), która ustanowi³a podstawy demokracji i sta³a siê wzorem dla wielu konstytucji. W katedrze odbywaj¹ siê codziennie koncerty chóru a ponadto mo¿na wspi¹æ siê po 332 stopniach na wie¿ê, z której rozci¹gaj¹ siê wspania³e widoki na Salisbury i ca³¹ okolicê. Uwaga: przy samej katedrze nie ma parkingów. Najlepiej zatrzymaæ siê na jednym z doœæ dobrze oznakowanych, p³atnych parkingów w centrum miasta. Spacer do katedry potrwa ok. 15 minut. Wstêp do katedry teoretycznie jest bezp³atny, jednak zwiedzaj¹cy zobowi¹zani s¹ przekazaæ ‘dobrowoln¹ dotacjê’ wynosz¹c¹: doroœli – 5 GBP, dzieci (5-17 lat) – 3 GBP, osoby starsze i studenci – 4,25 GBP, rodziny – 12 GBP. Ponadto dodatkowo p³atne jest zwiedzanie wie¿y katedralnej. Katedra otwarta jest codziennie od 7:15 do 18:15, natomiast w okresie wakacji szkolnych (oprócz niedziel) do 19:15. Wiêcej informacji o samej katedrze mo¿na znaleŸæ na stronie internetowej: www.salisburycathedral.org.uk. Kod: SP1 2EJ. Jeœli ktoœ lubi odwiedzaæ muzea, to bêd¹c w Salisbury mo¿na tak¿e zatrzymaæ siê w Muzeum Salisbury i Po³udniowego Wiltshire. Wiêcej informacji na stronie: www.salisburymuseum.org.uk.

14

OLD SARUM

Wybieraj¹c siê do po³udniowego Wiltshire, to w³aœnie w Salisbury warto zaplanowaæ przerwê na lunch. W miasteczku znajduje siê wiele pub-ów, restauracji i hoteli. Tutaj te¿ mo¿na przenocowaæ, jeœli na zwiedzanie chcemy poœwiêciæ nie jeden dzieñ, a na przyk³ad ca³y weekend.

Wzgórze Old Sarum zosta³o wzniesione ok. 500 lat p.n.e. w epoce ¿elaza. PóŸniej okupowane by³o przez Rzymian, Saksoñczyków i Normanów. Ci ostatni zbudowali tu ca³e miasto wraz z zamkiem, pa³acem królewskim a w po³owie XII w. now¹ katedr¹. Piêkna lokalizacja (z widokiem na ca³¹ okolicê) to niestety nie wszystko. Brak wody sprawi³, ¿e miasto zbudowane na wzgórzu nie przetrwa³o próby czasu. Dwie mile dalej powsta³o nowe miasto, dziœ znane jako Salisbury, do którego przenieœli siê mieszkañcy Old Sarum. Obecnie z prehistorycznej fortecy, normañskiego pa³acu, zamku i katedry pozosta³y tylko nieznaczne ruiny. Ale wybieraj¹c siê do przepiêknego miasteczka, jakim jest Salisbury, warto zboczyæ nieco z drogi i przyjechaæ do Old Sarum. Wstêp p³atny: doroœli – 3,30 GBP, dzieci (5-15 lat) – 1,70 GBP, cz³onkowie English Heritage, dzieci do lat 5 – wstêp wolny. Kod: SP1 3SD.

STONEHENGE To miejsce robi niesamowite wra¿enie. Jeden z najs³ynniejszych europejskich megalitów pochodz¹cy z epoki neolitu i br¹zu pozostanie na zawsze zagadk¹ dla historyków. Najprawdopodobniej zwi¹zany by³ z kultem s³oñca i ksiê¿yca. Niektórzy naukowcy uwa¿aj¹, ¿e u¿ywany by³ do przewidywania zaæmieñ, niektórzy zaœ, ¿e by³ œwiêtym miejscem pochówku, b¹dŸ w³aœnie sanktuarium. Jak by³o naprawdê, nie wiadomo. Stonehenge sk³ada siê z wa³ów ziemnych otaczaj¹cych du¿y zbiór stoj¹cych, gigantycznych kamieni. Usypany z ziemi pierœcieñ datowany jest na 3100 rok p.n.e., tak samo znajduj¹ce siê wokó³ groby. Same bloki kamienne nie wydaj¹ siê mo¿e a¿ tak olbrzymie. Jednak jak siê pomyœli, ¿e tylko 1/3 kamienia wystaje nad powierzchniê ziemi, a 2/3 jest wkopane pod ziemi¹, wtedy zupe³nie inaczej postrzegamy ca³¹ budowlê. Swoj¹ drog¹ ciekawe w jaki sposób 2500 lat p.n.e. przetransportowano te ska³y wa¿¹ce nawet 50 ton? Najwiêksze granitowe bloki pochodz¹ z okolic Marlborough Downs – nieca³e 20 mil na pó³noc od Stonehenge. Z kolei drugi rodzaj ska³ znajduj¹cych siê tutaj, tak zwanych bluestones, czyli b³êkitnych kamieni, które zmoczone zmieniaj¹ swój kolor na niebieski, pochodzi z Pembrokeshire w Walii – ponad 150 mil od Stonehenge… No w³aœnie, Stonehenge jak widaæ nie powsta³o w przeci¹gu kilkunastu, ani nawet kilkudziesiêciu lat. Rozwój budowli trwa³ o wiele d³u¿ej. W pierwszym najwczeœniejszym chronologicznie okresie powsta³y kredowe wa³y ziemne, kilkaset lat póŸniej zosta³y ustawione pierwsze bloki kamienne: Heel Stone po³o¿ony na drodze prowadz¹cej do krêgów oraz Station Stones wewn¹trz wa³ów. Pierwszy kr¹g powsta³ kolejne 150 lat póŸniej. By³ to zewnêtrzny pierœcieñ o œrednicy 40 metrów, sk³adaj¹cy siê z 30 kamieni (Sarsenów). Kolejne wewnêtrzne krêgi powstawa³y z niebieskich kamieni. Do œrodka

SZLAKIEM ROBIN HOOD-A… budowli prowadz¹ dwie podkowy: pierwsza wiêksza z³o¿ona z piêciu 9-metrowych trylitów i druga mniejsza sk³adaj¹ca siê z 30 niebieskich kamieni, natomiast centrum stanowi przewrócony obecnie Altar Stone. Okazuje siê jednak, ¿e Stonehenge nie jest najwiêkszym tego typu obiektem na œwiecie. Mo¿na zapytaæ, co w takim razie czyni go tak wyj¹tkowym miejscem. Otó¿ sw¹ unikalnoœæ zawdziêcza poprzecznym kamieniom umieszczonym na szczycie pionowych bloków. Nigdzie indziej w podobnych budowlach nie znajdziemy takich konstrukcji. Te i wiele innych ciekawych informacji na temat kamiennych krêgów poznaæ mo¿na wypo¿yczaj¹c audio guide na wejœciu na teren obiektu. Niestety nie ma wœród 10 dostêpnych jêzyków polskiej wersji jêzykowej, a jest za to np. rosyjska, czy te¿ w³oska, duñska, niemiecka, japoñska, francuska, hiszpañska, no i oczywiœcie angielska. Po polsku znajdziemy tylko ulotkê z planem obiektu. Jako ciekawostkê dodam, ¿e istnieje kilka replik mitycznego Stonehenge. Jedn¹ z nich jest pe³nych rozmiarów pomnik wojenny w Maryhill w Waszyngtonie. Inna replika, zbudowana z drewna i malowanego betonu, mieœci siê w regionie Wairarapa w Nowej

Zelandii. Kolejna, tyle ¿e mniejszych rozmiarów znajduje siê na Uniwersytecie Missouri w Rolla. Z kolei w Alliance w Nebrasce znajdziemy Carhenge zbudowany z samochodów. A przy granicy Berlina Wschodniego i Zachodniego po upadku muru berliñskiego istnia³o te¿ Tankhenge skonstruowane z trzech sowieckich pojazdów. Stonehenge wpisany jest na listê dziedzictwa œwiatowego UNESCO. Nale¿y do English Heritage, a tereny wokó³ do National Trust. Wstêp p³atny: doroœli – 6,60 GBP, dzieci (5-15 lat) – 3,30 GBP, rodziny – 16,50 GBP, dzieci do lat 5, cz³onkowie EH – wstêp wolny, 10% zni¿ki dla grup 11+. Monument w okresie jesienno-zimowym (rozpoczynaj¹cym siê od 15 paŸdziernika i trwaj¹cym do 15 marca) czynny jest od 9:30 tylko do godz. 16:00, w œwiêta (24, 25 grudnia) – nieczynny, a w okresie miêdzy œwiêtami a 1 stycznia – czynny jeszcze krócej – od 10:00 do 16:00. Kod: SP4 7DE. Uwaga: parking przy Stonehenge jest bezp³atny tylko dla cz³onków EH. Niedaleko znajduje siê drugie równie mistyczne miejsce. WOODHENGE nazywany sekretn¹ siostr¹ Stonehenge, usytuowany jest pomiêdzy Larkhill i Amesbury. Monument ten sk³ada siê z szeœciu pierœcieni obecnie oznaczonych betonowymi s³upkami i otoczony

Romantyczne ruiny zamku Old Wardour, przepiêknie usytuowane nad jeziorem 2 mile od Tilbury, by³y w 1991 r. planem filmowym kolejnej wersji przygód Robin Hood-a pt. ‘Robin Hood. Ksi¹¿ê z³odziei’, w której wyst¹pili: Kevin Costner, Sean Connery, Morgan Freeman, Alan Rockman, Christian Slater i Mary Elizabeth Mastrantonio. Zamek powsta³ w XIV wieku jako reprezentacyjna, luksusowa, nieco ufortyfikowana rezydencja. Dziœ s³u¿y m.in. jako miejsce ceremonii œlubnych. Jeœli zatem dysponujecie wiêksz¹ gotówk¹ i szukacie nietuzinkowej scenerii do zawarcia zwi¹zku ma³¿eñskiego, to jest to idealne miejsce. Po ceremonii mo¿na zorganizowaæ tu równie¿ poczêstunek dla goœci, jednak samo wesele po 2 godzinach musi zostaæ przeniesione gdzieœ indziej. Jedynym mankamentem tego pe³nego klimatu zamku jest spora odleg³oœæ od Luton. Old Wardour Castle mieœci siê w hrabstwie Wiltshire niedaleko A30 – 2 mile na po³udniowy zachód od Tilbury. Mo¿na te¿ dostaæ siê tam z A350, ale trzeba liczyæ siê wówczas z d³ugim dojazdem, poniewa¿ trasa wiedzie w¹skimi (na szerokoœæ jednego samochodu) wiejskimi drogami. Zamek znajduje siê pod opiek¹ English Heritage. Wstêp p³atny: doroœli – 3,60 GBP, dzieci (5-15 lat) – 1,80 GBP, cz³onkowie EH, dzieci do lat 5 – wstêp wolny. Zim¹ otwarty tylko w weekend-y. Kod: SP3 6RR. Z OLD WARDOUR Castle przespacerowaæ siê mo¿na do New Wardour Castle (zbudowany w XVII w., niestety nie udostêpniony do zwiedzania). Spacer nie powinien zaj¹æ wiêcej ni¿ ok. 1,5 godziny. Mapkê z tras¹ znaleŸæ mo¿na na stronie internetowej hrabstwa Wiltshire w zak³adce Things to Do / Activities / Walking – jest to 10-ty szlak: www.visitwiltshire.co.uk/dbimgs/walk%2010.pdf.

tekst i zdjêcia: Agnieszka Matusz

Zapowiada³ siê pogodny weekend. Postanowiliœmy wiêc wybraæ siê na kolejn¹ wyprawê. Tym razem zdecydowaliœmy siê na zwiedzenie po³udniowego Wiltshire. Naszym g³ównym celem by³ mityczny Stonehenge, a tak¿e po³o¿one 7 mil dalej ruiny Old Sarum, nastêpnie miasteczko Salisbury oraz zamek Old Wardour. Wstaliœmy wczeœnie rano. W koñcu po przejechaniu ok. 100 mil dotarliœmy na miejsce (autostradami M10, M25, M3, A303).

15


16

17


Przygoda w przestworzach

Dnia 3 wrzeœnia na Lotnisku w Dunstable odby³y siê 15 minutowe loty szybowcami, zorganizowane przez Polish Society (PS) z University of Bedfordshire. Organizatorem lotów by³ Mariusz D¹browski, student zarz¹dzania sieciami, cz³onek stowarzyszenia polaków na Uniwersytecie w Luton. Loty szybowcami zorganizowane w Dunstable przez grupê to pierwsza tak ekscytuj¹ca impreza. Tu w grê wchodzi³ dreszczyk emocji oraz adrenalina. Sam uczestniczy³em i prze¿ycie na

18

d³ugo pozostanie w pamiêci, bowiem nie codziennie ma siê okazjê poprowadziæ szybowiec czy zobaczyæ ZOO w Dunstable z takiej wysokoœci i w takiej okaza³oœci. W imprezie uczestniczyli w wiêkszoœci Polacy, nie tylko z samego Luton, ale tak¿e z Bedford oraz 3 uczestników innej narodowoœci. Standardowe pytania jakie zadawaliœmy naszym angielskim instruktorom to ‘is it safe’, ‘how do not die’, ‘did anybody die before’ itp. Oczywiœcie ka¿dy

wiedzia³, ¿e to ¿arty i ¿e jesteœmy w 100% bezpieczni, ale warto siê upewniæ. Instruktorzy równie¿ potrafili ¿artowaæ z niebezpieczeñstw towarzysz¹cych lotom. Mimo wszystko ca³a zabawa jest jak najbardziej bezpieczna i trzymaj¹ca w napiêciu. Ka¿dy, kto chce spróbowaæ jak smakuje taka zabawa, zapraszam na lotnisko w Dunstable. Ka¿dy zapisany na loty przez kolejne 3 miesi¹ce pozostaje cz³onkiem AeroClubu i ka¿dy kolejny lot ma za 8 funtów.

Lot ten by³ prawdopodobnie pierwszym prze³omowym wydarzeniem zorganizowanym w PS. Je¿eli interesuje was wst¹pienie do PS jako cz³onkowie (trzeba byæ studentem) albo jako goœæ, zapraszam po wiêcej informacji na oficjaln¹ stronê PS: www.polishsociety.co.cc

Tekst: Marek D¹browski Zdjêcia: Karol Wronkowski

Napad z broni¹ w rêku przy parkingu Sainsbury w Quantock Rise Oficerowie z wydzia³u dochodzeniowo-œledczego w Luton badaj¹cy broñ z kradzie¿y, prosz¹ o pomoc w odnalezieniu skradzionego pojazdu. Incydent zdarzy³ siê przy parkingu Sainsburys w Quantock Rise pomiêdzy 12:15 oraz 12:45 w pi¹tek (4 wrzeœnia). Wtedy w tym samym czasie przebywa³a tam grupa m³odych ludzi graj¹cych w pi³kê no¿n¹, kiedy podejrzany mê¿czyzna zbli¿y³ siê do nich i spyta³ o godzinê, a nastêpnie oddali³ siê. Po krótkim czasie ponownie powróci³, aby spytaæ o papierosa. Wtedy wyci¹gn¹³ z torby coœ, co wygl¹da³o na broñ paln¹ i zmusi³ dwie osoby do oddania telefonów komórkowych. Zmusi³ równie¿ w³aœciciela niebieskiego Forda Fiesty (o numerach rejestracyjnych ET 51 ZVA) do oddania kluczyków od samochodu, telefonu komórkowego i gotówki.

Nastêpnie podejrzany odjecha³ z miejsca zdarzenia ukradzionym samochodem w kierunku Newbold Road. Policja chêtnie porozmawia z przechodniami, którzy mogli byæ œwiadkami kradzie¿y samochodu. Przestêpca opisywany jest jako œredniej budowy cia³a bia³y mê¿czyzna w wieku 1820 lat, wzrost 179 – 187 cm. Ubrany by³ w zielon¹ lub be¿ow¹ bluzê z kapturem marki „Bench”oraz czarn¹ chustê okrywaj¹c¹ twarz. Na ramieniu mia³ czarn¹ torbê. Oficer prowadz¹cy œledztwo, PC Oldfield, z Luton’s Robbery Unit, powiedzia³: Apelujê do mieszkañców pobliskich okolic zdarzenia do tego, aby przyjrzeli siê samochodom zaparkowanym w ich dzielnicy i jeœli zauwa¿¹ opisany skradziony pojazd, to proszê skontaktowaæ siê z policj¹. Chcia³bym uspokoiæ ka¿dego zwi¹zanego z informacjami o tym incydencie, ¿e mog¹ kontaktowaæ siê z Policj¹ Bedfordshire w pe³nym zaufaniu. Ten rodzaj przestêpstwa chocia¿ nale¿y do rzadkich, to jednak budzi strach. Policja Bedfordshire robi wszystko, aby z³apaæ winnego. Ktokolwiek posiadaj¹cy informacjê o rabunku mo¿e skontaktowaæ siê z PC Simonem Oldgield przy Komisariacie Policji w Luton, pod numerem telefonu 01234 841212, lub wys³aæ sms-a pod nr 07786200011, lub skontaktowaæ siê z Wydzia³em Crimestoppers anonimowo pod nr 0800 555 111.

Zniknê³y dotowane linie autobusowe w Luton Wielu pasa¿erów Luton zdziwi³ fakt, i¿ od 1 wrzeœnia kilka dotowanych linii autobusowych zosta³o odwo³anych i zast¹pione zosta³y one przez us³ugi komercyjne. Cena jednego biletu prawie siê podwoi³a i nie ma teraz autobusów miêdzy godzin¹ 19.00 a 20.00 na trasach 24 i 29. Pasa¿erowie skar¿¹ siê, ¿e nie by³o wczeœniej ¿adnych informacji o zmianach. Rzecznik Luton Borough Council powiedzia³ dla dziennika Luton Today, ¿e wiele zamówieñ na us³ugi wieczorne dotowane przez Radê wygas³y z koñcem sierpnia. A nowe kontrakty rozpoczê³y siê 1 wrzeœnia. Poprzednie rozwi¹zanie by³o nieop³acalne dla miasta. Centrebus pracuje teraz na linii 27 i 29 na zasadach handlowych bez ponoszenia kosztów przez Radê Miasta. Plakaty dotycz¹ce zmian na dotowanych trasach zosta³y rozwieszone wczeœniej i dane zosta³y opublikowane w sierpniowym wydaniu Lutonline.

19


Dziwne losy Hanki W. - czyli lokalna powieϾ w odcinkach.

Z

W odpowiedzi na artyku³ pt. “Dom Polski w Bedford” autorstwa Pani Ireny Little (nr 8/1) redakcja otrzyma³a list od sekretarza Polish House (Bedford) Ltd Pana Zbigniewa Wereszczynskiego który odpowiada na pytania zawarte w poprzednim artykule.

Szanowny Panie Redaktorze, Chcia³em odnieœæ siê do artyku³u zamieszczonego w Magazynie Lokalnym z dnia 5 wrzeœnia 2009r pt. “Dom Polski w Bedford” autorstwa Pani Ireny Little, a dok³adnie czêœci artyku³u dotycz¹cego Domu Polskiego przy Ashburnham Road Bedford. Fakty i komentarze, które zamieœci³a Pani Little s¹ nieprawdziwe i wprowadzaj¹ w b³¹d czytelników Magazynu Lokalnego. Insynuacje Pani Little podwa¿aj¹ integralnoœæ mojej osoby jako sekretarza Polish House (Bedford) Ltd a tak¿e cz³onków Zarz¹du Klubu Domu Polskiego, którzy bezp³atnie prowadz¹ oœrodek przez ostatnie 25 lat. 1/ Pani Little miesza dwie organizacje Polish House (Bedford) Ltd który jest w³aœcicielem nieruchomoœci przy 18 – 18 Ashburnham Road i Dom Polski Klub. który formalnie wynajmuje pomieszczenia i prowadzi dzia³alnoœæ spo³eczno kulturalna na rzecz Polonii w Bedford. Obie te organizacje maja oddzielne zarz¹dy. 2/ Polish House (Bedford) Ltd nie zosta³ kompletnie zamkniêty jak ujê³a to Pani Little poniewa¿ jest zarejestrowany jako “Dormant Company” tzn nie prowadzi ¿adnej dzia³alnoœci nie posiada ¿adnych funduszy a nawet konta w banku. Zarz¹dem budynku zajmuje siê Klub Domu Polskiego na podstawie licencji udzielonej przez Polish House (Bedford) Ltd 3/ Polish House (Bedford) Ltd nie przenosi siê do Renhold. Na mój prywatny adres zarejestrowany jest legalnie sekretariat Polish House (Bedford) Ltd gdzie przechowywane s¹ dokumenty i sk¹d prowadzê wszystkie sprawy dotycz¹ce tej organizacji

20

w imieniu zarz¹du. Sekretarz zarz¹du ma prawo wyboru miejsca rejestracji swojego biura, którym mo¿e byæ jego prywatny adres. 4/ Numer telefonu Klubu Domu Polskiego jest ten sam 01234 353310 i nigdy nie zosta³ zmieniony. Podany przez p. Little numer telefonu jest numerem sekretariatu Polish House (Bedford) Ltd zarejestrowanym w Companies House i jest u¿ywany tylko w sprawach formalnych dotycz¹cych Polish House (Bedford) Ltd a nie dzia³alnoœci¹ Klubu Domu Polskiego. 5/ Zarzut Pani Little, ¿e bêd¹c cz³onkiem Domu Polskiego przez 20 lat nigdy nie by³a zapraszana na zebrania jest nieprawdziwy z prostej przyczyny ze Pani Little nigdy nie by³a i nie jest cz³onkiem Polish House (Bedford) Ltd jak równie¿ Klubu Domu Polskiego, nigdy nie wystêpowa³a o cz³onkostwo i nigdy nie p³aci³a sk³adek. Informacje o zebraniach s¹ wed³ug statutu og³aszane na afiszach w klubie i wszyscy cz³onkowie s¹ zapraszani. 6/ Nawi¹zuj¹c do komentarza dotycz¹cego Land Regestry. Nieruchomoœæ przy 18 – 20 Ashburnham Road Bedford jest w³asnoœci¹ Polish House (Bedford) Ltd zarówno budynki jak ziemia. Dokumenty potwierdzaj¹ce Prawa w³asnoœci przechowywane s¹ przez adwokatów z Firmy Sharman Law Bedford którzy zajmuj¹ siê sprawami dotycz¹cymi Polish House (Bedford) Ltd od 25 lat. Osoby zainteresowane mog¹ skontaktowaæ siê z naszym adwokatem panem John Moore, Sharman Law 1 Harpur Street Bedford tel 01234 303030 7/ Stwierdzenie p. Little ze “Udzialowcy” Polish House (Bedford) Ltd maja prawo znaæ wartoœæ obiektu i wartoœæ ich udzia³ów jest œmieszna i bezsensowna. The Memorandum of Association of the Polish Houes (Bedford) Ltd wyraŸnie mowi.” Company Limited by Guarantee and not having a share capital. Polish House (Bedford) nie ma ¿adnych udzia³owców tylko “Association Members” ( Zrzeszenie cz³onków)

których odpowiedzialnoœæ gdyby Polish House (Bedford) Ltd zosta³ zad³u¿ony jest ograniczona do £1.00 Gdyby dosz³o do rozwi¹zania Polish House (Bedford) Ltd i sprzeda¿y obiektu, suma uzyskana ze sprzeda¿y nie mo¿e byæ rozdzielona pomiêdzy indywidualnymi cz³onkami tylko przekazana innej organizacji o podobnym charakterze lub zarejestrowanej organizacji charytatywnej. 8/ Nowo wybrany zarz¹d Klubu Domu Polskiego zdecydowa³ zawiesiæ chwilowo dzia³alnoœæ Klubu. Musza zostaæ podjête decyzje czy przeprowadziæ generalny remont starego budynku czy tez kupiæ nowy obiekt który bêdzie zaspokaja³ wszystkie potrzeby rosn¹cej Polonii w Bedford. Artyku³ Dom Polski w Bedford autorstwa p. Little pe³en insynuacji i k³amstw podwa¿y³a integralnoœæ mojej osoby a tak¿e cz³onków zarz¹du Polish House (Bedford) Ltd. Publikuj¹c mój adres, numer telefonu a tak¿e zdjêcie mojego domu jest Naruszeniem mojej prywatnoœci. Zamieszczaj¹c artyku³ znies³awiaj¹cy bez sprawdzenia faktów jest przyk³adem bardzo z³ego dziennikarstwa. Sprawa o znies³awienie przeciwko p. Little jest w toku. Z powazaniem Polish House (Bedford) Ltd Zbigniew Wereszczynski Sekretarz

Za nieprawdziwe informacje i z³amanie prawa o ochronie danych osobistych redakcja przeprasza osoby wymienione w artykule.

wielkim trudem uda³o siê Hance pokonaæ drogê pokój – ³azienka, wal¹ce siê ró¿ne przedmioty na drodze, pozosta³oœci po imprezie powitalnej, w salonie kimali jeszcze jacyœ niezidentyfikowani goœcie, nie mog³a ich rozpoznaæ, mo¿e tak bardzo zmienili siê na przestrzeni kilku godzin, po sporej dawce p³ynów. To co zasta³a w ³azience, totalnie j¹ za¿enowa³o, raczej zmuszona by³a sobie odpuœciæ porann¹ toaletê, wanna by³a chwilowo zajêta. Hanka nie nale¿a³a do zwolenniczek moherowych nakryæ g³owy, ani panienek gustuj¹cych w ró¿owych, cukierkowych barwach. Przez kilka lat mieszka³a w akademiku, by³a uczestniczk¹ wielu spêdów, maratonów procentowych. By³a dziewczyn¹ z krwi i koœci, dlatego po prostu obróci³a siê na piêcie i wróci³a do pokoju. Akurat Marek otworzy³ oczy, czu³ siê fatalnie, ale tylko fizycznie, poza tym by³ szczêœliwy, dlatego przywita³ j¹ promienistym uœmiechem. - Dzieñ dobry Kochanie, wiem, by³em niegrzeczny, mog³em sobie odpuœciæ taniec na stole, ale wiesz jak to jest, dosta³em ma³piego rozumu, wybacz, please… Wmurowa³ swoje czarne oczy w Hankê, która miêk³a w oczach, - Wiesz by³am w ³azience, ale na razie jest niedostêpna, jest jeszcze jedna? - Tak, na górze, ale chwilowo nieczynna, tzn. Arturo, wiesz ten ch³opak z dredami,

ma tam jakiœ magazynek, ale ju¿ mu mówi³em, ¿e jak Ty przyjedziesz musi zrobiæ z tym porz¹dek, dziœ z nim pogadam, ale póŸniej. - OK., mo¿e zrobiê kawê, co Ty na to? - Super, wypijemy kawkê, wezmê prysznic i mo¿emy ruszaæ na podbój miasta! Kocham Ciê, wiesz o tym? Hanka tylko kiwnê³a g³ow¹ i ruszy³a do kuchni, du¿ego pomieszczenia, rozci¹gaj¹cego siê na parterze. Tam napotka³a Baœkê, która próbowa³a zatrzeæ liczne œlady wczorajszej biesiady, walczy³a ze stert¹ naczyñ, - Czeœæ, mo¿ecie pomogê, - zapyta³a Hanka, ucieszy³ ja widok poznanej wczoraj wspó³lokatorki. - Wielkie dziêki, odpoczywaj, nie martw siê nie omin¹ Ciê tygodniowe dy¿ury, jeszcze jesteœ jeszcze œwie¿¹ lokatork¹, oszczêdzê Ci tego, lepiej zrób kawencjê, strasznie mnie suszy, a wieczorem jadê do pracy. - Dzisiaj? No co Ty? Jest niedziela, - Zgadza siê Haneczko, tutaj niedziela czêsto nie ró¿ni siê do pozosta³ych dni, ja zaczynam tydzieñ pracy w³aœnie od niedzieli, a koñczê na pi¹tku, takie ma³e zamieszanie, life is brutal. Hanka zaparzy³a kawê i na dobre rozgada³a siê z zakrêcon¹ jak dla niej Baœk¹, wkrótce dowiedzia³a siê kilku rzeczy dotycz¹cych pracy w Anglii ma³a dawka informacji nieco j¹ oœwieci³a. Baœka a b s o l w e n t k a resocjalizacji, pracowa³a na miêsie w Milton, zbyt wiele nie mówi³a o urokach swej pracy, najœmieszniejsze by³o to, ¿e by³a wegetariank¹, dlatego ca³kowicie nie rusza³a ja obróbka miêsa, zreszt¹, stwierdzi³a, i¿ po kilku dniach pracy i tak by zrezygnowa³a ze spo¿ywania miêsa. - Wiem nie widzia³am mo¿e zbyt wiele w ¿yciu, ale jak przygotowuje siê miêcho ju¿ wiem, jestem tward¹ babk¹, ale nie polecam takiej pracy, nawet wrogowi, ale co tam Haneczko, jakie masz plany na dzisiaj? S³ysza³am, ¿e chcesz startowaæ do banku? - Zobaczymy, jestem po ekonomii, ale chyba na razie nie

Czêœæ II.

bêdê sobie robiæ nadziei, najpierw chcê siê rozejrzeæ, wczoraj pozna³am sporo ludzi, ró¿nych, poza tym musimy nadrobiæ z Markiem stracony czas na wyczekiwaniu, tak to wygl¹da. Pierwszy spacer po Luton okaza³ siê doskona³ym pomys³em, Hanka zobaczy³a s³ynnego Paj¹czka, coœ w rodzaju pomostu ³¹cz¹cego przeciwne ulice, co pozwala pieszym dotrzeæ w okreœlonych kierunkach. Zwiedzi³a te¿ Barry Park, królestwo ludnoœci pakistañskiej, hinduskiej, która masowo zaczê³a osiedlaæ siê pocz¹wszy od lat szeœædziesi¹tych. Na Barry Parku by³o gwarnie i kolorowo, pachnia³o carry i egzotycznymi owocami, które prezentowa³y siê na licznych przysklepowych straganach. Marek i Hanka ochoczo przemierzali ulice, rozmawiali o swojej przysz³oœci, o tym co chcieliby robiæ w ¿yciu, -Jutro zacznê rozgl¹daæ siê za prac¹, poproszê Baœkê, mo¿e mi coœ podpowie, które agencje warto odwiedziæ, co o tym myœlisz? - Chyba jeszcze za wczeœnie, rozejrzyj siê trochê, poza tym wiesz jak ja pracuje ca³y dzieñ, od œwitu do nocy praktycznie, nie wiadomo na jaki Shift trafisz, poczekaj troszkê, niech siê nacieszê Tob¹, chocia¿ tydzieñ, o poznasz pozosta³ych domowników, ch³opaki maj¹ wolne, musisz siê zaaklimatyzowaæ, ok.? Hanka nie potrafi³a mu odmówiæ, mia³ trochê racji, mo¿e faktycznie trzeba najpierw siê rozejrzeæ, pogadaæ z ludŸmi. Zaakceptowa³a propozycjê Marka, co go bardzo ucieszy³o.

Roma Kozar

21


Jeœli straci³eœ pracê w UK, a legalnie przepracowa³eœ ca³y rok - by³eœ zarejestrowany w Programie Rejestracji Pracowników, p³aci³eœ podatki i odprowadza³eœ sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne, mo¿esz liczyæ na pomoc pañstwa. Kwalifikujesz siê do pomocy socjalnej, tak jak ka¿dy inny mieszkaniec w Wielkiej Brytanii. Polañski aresztowany 27 wrzeœnia 2009 - po ponad 30 latach od procesu za seks z nieletni¹ - Roman Polañski zosta³ zatrzymany w Szwajcarii. Polski re¿yser trafi³ do tymczasowego aresztu ekstradycyjnego na podstawie amerykañskiego nakazu aresztowania. Polskie w³adze zapowiedzia³y wyst¹pienie do w³adz USA z proœb¹ o skorzystanie z prawa ³aski wobec zatrzymanego. Informacja o zatrzymaniu Polañskiego oburzy³a œrodowisko polskich, a tak¿e innych europejskich filmowców. Twórcy, wœród nich Andrzej Wajda, Jerzy Skolimowski, Izabella Cywiñska, Jacek Bromski, Feliks Falk i Janusz Morgenstern zaapelowali o interwencjê w³adz Polski w tej sprawie. List w jego obronie skierowali do prezydenta Lecha Kaczyñskiego, szefa MSZ Rados³awa Sikorskiego i ministra kultury Bogdana Zdrojewskiego. Roman Polañski to jeden z najwybitniejszych polskich re¿yserów. Urodzi³ siê w 1933 r. w Pary¿u, w rodzinie polskich ¯ydów, która dwa lata póŸniej przenios³a siê do Krakowa. W drugiej po³owie lat 50. Polañski studiowa³ re¿yseriê w ³ódzkiej “filmówce”. Jego debiutem fabularnym by³ g³oœny “Nó¿ w wodzie” z 1962 r., który zdoby³ wiele presti¿owych nagród na œwiecie. W Polsce jednak ostro skrytykowa³y go w³adze. Polañski zdecydowa³ siê wtedy wyemigrowaæ z Polski. Pocz¹tkowo trafi³ do Wielkiej Brytanii, gdzie zrealizowa³ m.in. “Wstrêt”, “Matniê” oraz “Bal wampirów”. W tym ostatnim wyst¹pi³a amerykañska aktorka Sharon Tate, póŸniejsza ¿ona re¿ysera. Kilka miesiêcy po œlubie w 1968 r. Polañski przeniós³ siê do USA. W 1969 r. Sharon Tate, bêd¹ca wówczas w zaawansowanej ci¹¿y, zosta³a bestialsko zamordowana przez sektê Charlesa Mansona. Roman Polañski przebywa³ wówczas w Europie. W USA Polañski zrealizowa³ m.in. “Dziecko Rosemary”, “Chinatown” oraz “Tess”, który zdoby³ trzy Oscary - za zdjêcia, kostiumy i scenografiê. Nastêpnie ju¿ na gruncie europejskim wyre¿yserowa³ “Piratów” oraz “Frantic” z Harrisonem Fordem i Emmanuelle Seigner w rolach g³ównych. Rok póŸniej Seigner zosta³a kolejn¹ ¿on¹ Polañskiego. Maj¹ dwoje dzieci - córkê Morgane i syna Elvisa, mieszkaj¹ we Francji. Wielki sukces przyniós³ Polañskiemu film “Pianista” z 2002 r. Uhonorowano go najbardziej presti¿owymi nagrodami filmowymi - Oscarem, Z³ot¹ Palm¹ w Cannes, francuskim Cezarem oraz Nagrod¹ Brytyjskiej Akademii Sztuki Filmowej BAFTA. •ród³o: PAP SA

22

Zasi³ki dla bezrobotnych

Papierowa bateria

Stromme oraz profesora L. Nyholm’a z Uppsala University (Szwecja) - opracowali now¹ bateriê, której gruboœæ jest niewiele wiêksza od kartki papieru.

S³ona woda, celulozowe w³ókna, fragmenty bibu³y oraz odpowiedni - przewodz¹cy pr¹d elektryczny - polimer s¹ niezbêdne do stworzenia jednej z najcieñszych baterii œwiata. Prototypowy uk³ad idealnie nadaje siê do zasilania urz¹dzeñ elektronicznych, wszêdzie tam gdzie nie mo¿na z przyczyn technicznych zastosowaæ dostêpnych handlowo baterii informuje pismo “Nano Letters”.

W trakcie testów okaza³o siê, ¿e nowo opracowana bateria jest nie tylko przyjazna dla œrodowiska naturalnego, ale równie¿ pozwala na wielokrotne ³adowanie i roz³adowywanie z minimaln¹ utrat¹ pierwotnych w³aœciwoœci - po 100 cyklach zaobserwowano 6procentowy spadek w pojemnoœci baterii. Prototypowa papierowa bateria ma pojemnoœæ oko³o 50 mAh/g. To zdecydowanie mniej, ni¿ maj¹ dostêpne w sprzeda¿y baterie, dlatego naukowcy intensywnie pracuj¹ nad zwiêkszeniem jej pojemnoœci elektrycznej.

Naukowcy z dwóch wspó³pracuj¹cych ze sob¹ grup badawczych kierowanych przez profesor M.

Jak twierdz¹ badacze, nowo opracowana bateria jest elastyczna i bardzo cienka, dziêki czemu mo¿e byæ u¿yta tam, gdzie z przyczyn technicznych nie mo¿na wykorzystaæ tradycyjnych baterii.

Potrzebujesz reklamy w:

Magazynie? Portalu? Radiu? zadzwoñ: 078 532 79965

•ród³o: PAP SA

Zasi³ek (Jobseeker’s Allowance) nale¿y siê osobom, które straci³y pracê oraz w niektórych przypadkach- pracuj¹cym mniej ni¿ 16 godzin tygodniowo. Na Wyspach istniej¹ dwa rodzaje zasi³ku dla bezrobotnych: oparty na sk³adkach Contribution-based Jobseeker’s Allowance) i oparty na dochodzie (Income-based Jobseeker’s Allowance). W przypadku zasi³ku opartego na sk³adkach trzeba byæ dyspozycyjnym, zdolnym do pracy, aktywnie poszukiwaæ zatrudnienia, byæ gotowym do podjêcia pracy i nie byæ w wieku emerytalnym (65 lat mê¿czyŸni lub 60 lat kobiety). Zasi³ek dla bezrobotnych oparty na dochodzie wyp³acany jest w przypadku spe³nienia szystkich powy¿szych wymogów i dodatkowo nie mo¿na mieæ oszczêdnoœci wiêkszych ni¿ £16000, a partner nie mo¿e pracowaæ wiêcej jak 24 godziny w tygodniu. Zasi³ek dla bezrobotnych oparty na sk³adkach wynosi maksymalnie £57,45 tygodniowo i otrzymuj¹ go osoby, które op³aci³y wystarczaj¹c¹ iloœæ sk³adek na ubezpieczenie spo³eczne (National Insurance Contributions). Drugi - w tej samej maksymalnej wysokoœci dla osób samotnych i w wysokoœci najwy¿ej £90,10 tygodniowo dla par - dostaj¹ osoby o niskim dochodzie.

O zasi³ek dla bezrobotnych mo¿na ubiegaæ siê za poœrednictwem biura Jobcentre Plus lub wype³niaj¹c formularz w Internecie (www.dwp.gov.uk/eservice). Po szeœciu miesi¹cach aplikacjê o zasi³ek dla bezrobotnych nale¿y odnawiaæ. Osobom otrzymuj¹cym oparty na dochodach zasi³ek dla bezrobotnych przys³uguje zwolnienie z podatku lokalnego (Council Tax Benefis) i dofinansowanie do kosztu wynajmu mieszkania (Housing Benefit). Bezrobotnym kobietom w ci¹¿y nale¿y siê darmowe mleko, a rodzicom mleko modyfikowane i witaminy dla niemowl¹t. Je¿eli mamy prawo do zasi³ku z Polski, mo¿emy przez co najmniej cztery tygodnie poszukiwaæ pracy w innym kraju cz³onkowskim Unii Europejskiej. Wówczas mamy prawo do transferu tego zasi³ku za granicê. Wystarczy pobraæ z wojewódzkiego urzêdu pracy formularz E303 i z tym dokumentem zg³osiæ siê do biura Jobcentre Plus. Zasi³ek na Wyspach mo¿na pobieraæ przez trzy miesi¹ce. Jego wysokoœæ bêdzie równa wysokoœci zasi³ku wyp³acanego w Polsce, w przeliczeniu na funty. Podobnie wygl¹da sytuacja przy powrocie osoby bezrobotnej, pobieraj¹cej zasi³ek dla bezrobotnych (Jobseeker’s Allowance) w Wielkiej Brytanii do Polski.

Woda na Ksiê¿ycu Naukowcy amerykañscy poinformowali o odkryciu œladów wody w górnej warstwie gruntu na ca³ej powierzchni -Ksiê¿yca. Zapewnili, ¿e uzyskali niepodwa¿alne dowody po przeanalizowaniu spektrograficznych danych, które przekaza³y w ró¿nych latach trzy ró¿ne satelity badawcze. Woda na Ksiê¿ycu to moleku³y wody, które wzajemnie oddzia³uj¹ z moleku³ami kamieni i py³u, zw³aszcza w górnych kilku milimetrach gruntu Ksiê¿yca. Wed³ug naukowców, przeanalizowano informacje uzyskane z indyjskiego satelity Chandraayan 1, który przerwa³ pracê na orbicie

oko³oksiê¿ycowej w koñcu sierpnia, a tak¿e z amerykañskiej sondy - “Deep Impact”, która w drodze do komety w czerwcu dokona³a kolejnego okr¹¿enia Ziemi i Ksiê¿yca oraz z miêdzyplanetarnej stacji Cassini. Stacja ta kr¹¿y obecnie wokó³ Saturna, ale 10 lat temu przelecia³a obok Ksiê¿yca i dokona³a pomiarów. Wszystkie te aparaty kosmiczne mia³y podczerwone spektrometry, które przekaza³y podobne wyniki. Nie ulega ¿adnej w¹tpliwoœci, ¿e na Ksiê¿ycu s¹ moleku³y wody. Naukowcy, którzy badali dostarczony z Ksiê¿yca grunt, tak¿e znajdowali œlady wody, jednak uznali, ¿e na wynikach badañ odbi³a siê wilgotnoœæ ziemskiego powietrza.

•ród³o: PAP SA

23


Punkty bior¹ce udzia³ w plebiscycie: •

Polski Sklep Jess Crawley Road, Luton, LU1 1HX

The Lettings Web 6a Dunstable Road, Luton, LU1 1DX

Sklep W³oski Chapel Street, Luton LU1 5DD

Wyj¹tkowo Polski Sklep Hightown Road, LU2 0BW

Avangarda – Taning Salon & Tattoo Studio 265a Dunstable Rd, Luton LU4 8BS,

Pol-Style - Zak³ad Fryzjerski High Town Road 1A, LU2 0BW

Polski Sklep Sami Swoi 56 New Bedford Road, LU1 1SH

Trans Janusz - Przewó¿ Osób i Przesy³ek 07706717058 Maxsat – Telewizja Cyfrowa 078 5774 8710

24

Polska Chata – Polska Restauracja 14 Wellington Street LU12QH Luton

Polski Sklep St.Albans London Road St Albans

Polski Sklep Hatfield Market Place, Hatfield, AL10 0LN

Polski Sklep Bedford 64 Midland Road MK40 1BZ

Calivita - Suplementy Diety 0752 30 34 590

GRAJ i WYGRYWAJ Chcesz zg³osiæ swój punkt do konkursu? Zadzwoñ: 0785 327 9965

25


ZABAWY Z DZIECKIEM OD NARODZIN DO 3 MIESI¥CA ¯YCIA PORADY SPECJALISTOW Co mówi¹ badania? Neurony odpowiedzialne za wzrok zaczynaj¹ powstawaæ podczas pierwszych kilku miesiêcy ¿ycia dziecka. W tym okresie wszelkie zabawy stymuluj¹ce wzrok zapewniaj¹ prawid³owy rozwój tego zmys³u. Unieœ nad dzieckiem kolorowa pi³eczkê powoli poruszaj ni¹, opowiadaj¹c dziecku równoczeœnie o tym, jaka jest kolorowa. Kiedy nabierzesz ju¿ pewnoœci, ¿e twoje dziecko na ni¹ patrzy, powoli przesuñ j¹ w bok. Oddalaj i przesuwaj pi³eczkê, zachêcaj¹c dziecko, by œledzi³o j¹ wzrokiem. Co mówi¹ badania? Gdy dziecko zobaczy coœ lub pow¹cha, tworz¹ siê u niego po³¹czenia mózgowe, zw³aszcza gdy bodŸce pojawiaj¹ siê w atmosferze spokoju i mi³oœci oraz jeœli towarzyszy im konwersacja.

26

Spróbuj pocieraæ r¹czki dziecka ro¿nymi tkaninami. Atlas, we³na czy frotte to dobry pocz¹tek. Pozwól dziecku poczuæ ro¿ne intensywne zapachy, takie jak kwiaty na dworze czy œwie¿o przekrojona pomarañcza w domu. Wystawianie dziecka na ro¿ne bodŸce poszerza jego samoœwiadomoœæ i rozwija postrzeganie œwiata. Co mówi¹ badania? Mniej wiêcej w drugim miesi¹cu ¿ycia dziecko potrafi juz odró¿niaæ rysy twarzy.

Wypróbuj ro¿ne miny i dŸwiêki, pomo¿e to dziecku rozwin¹æ zmys³y s³uchu i wzroku. Oto kilka pomys³ów: zaœpiewaj piosenkê, wymawiaj¹c s³owa z przesadn¹ mink¹, mrugaj powiekami, wystaw jêzyk, uk³adaj usta w ró¿ne kszta³ty, wydawaj dŸwiêki wargami, pokas³uj i ziewaj. W nastêpnym numerze naszego magazynu zamieœcimy przyk³ady zabaw, które stymuluj¹ rozwój u troszkê starszych dzieci. ¯yczymy udanej i owocnej zabawy! Wioleta Tomon-Mackiewicz

27


KALENDARZ , Poniedzia³ek 5 PaŸdziernika, The Hat Factory, Luton, Street-Fusion Jazz Dance Chcesz siê nauczyæ tañczyæ tañca, który zapiera dech w piersiach? PrzyjdŸ do Hat Factory w poniedzia³ek 5 paŸdziernika. M³odzie¿ od 9 do 12 lat start o 18.30-19.39, wstêp 5 funtów, starsi do 17 lat wzwy¿ 19.45 do 21.00, Wstêp 5 funtów. Poniedzia³ek 5 PaŸdziernika, godz. 19.30-21.00 The Hat Factory, Luton, Brazylijska sztuka walki wrêcz, po³¹czona z muzyk¹ i tañce, czego wiêcej potrzeba? Po wiêcej info dzwoñ do Dacor na 07904 154145, wstêp 10 funtów. Wtorek, 6 PaŸdziernika, godz. 19.00-20.00 Lewsey Community Centre,

28

IMPREZ

PAZDZIERNIK 2 0 0 9

Luton, Boxfit Class dla doros³ych od godz. 19.00 do 20.00, 3 funty od godziny zajêæ. Wtorek, 6 PaŸdziernika, godz. 20.00-21.00 Lewsey Community Centre, Luton, Street Class Dance, dla doros³ych, 3 funty za wstêp Wiêcej info Toni 07732 725050 lub email bustamovepopagroovefitness @hotmail.com Œroda, 7 PaŸdziernika, godz. 10.00-15.00 Stockwood Discovery Centre, Luton Antiques identification day,

jeœli masz jakieœ antyki i chcesz znaæ ich wartoœæ przynieœ je do Stockwood Centra, a zostan¹ wycenione przez profesjonalistów, 2 funty od jednej rzeczy. Czwartek, 8 PaŸdziernika, godz. 20.00-23.00 The Hat Factory, Luton Bex Marshall, wspania³a bluesowa gitarzystka, zaprasza na wystêp, wstêp 6 8 funtów. Pi¹tek, 9 PaŸdziernika, godz. 10.00-13.00 Park Town Community Centre, Bailey Street, Luton National Book Start, po wiêcej info dzwoñ do Vera McNamara 01582 482957 lub

email vera.mcnamara@luton.gov.uk Sobota, 10 PaŸdziernika, St Anne’s Church, Crawley Green Road, Luton, Quiz night, wstêp 3 funty, bilety nale¿y nabywaæ przed wydarzeniem dzwoni¹c na 01582 615549 Sobota, 10 PaŸdziernika, godz. 13.30-15.00 Wardown Park Museum, Luton Kente cloth, jesli chcesz dowiedzieæ siê wiêcej na temat materia³u Kente wst¹p do Wardown Park Museum, wstêp darmowy, ale nale¿y zamówiæ sobie miejsce dzwoni¹c na 01582 546722

Niedziela, 11 PaŸdziernika, godz. 13.00-16.00 Wardown Park Museum, Luton Dzieñ jab³ka, mo¿liwoœæ zasmakowania ró¿nych jab³ek oraz posadzenia drzewek. Wstêp 1 funt od dziecka Œroda, 14 PaŸdziernika, godz. 20.00-23.00 The Hat Factory, Luton, Jazz Jam, weŸ ze sob¹ instrument i do³¹cz do grona muzyków. Wstêp 3 funty, z instrumentem 2 funty. Czwartek, 15 PaŸdziernika, godz.20.00-23.00 The Hat Faktory, Luton, The Gig room prezentuje The Brownies, People Republic of

dzieci, wstêp 5 funtów doroœli, dzieci poni¿ej 12 lat wstêp darmowy. Mercia plus dwa inne wystepy. Wstêp 3-4 funty. Pi¹tek 16 PaŸdziernika – Sobota 17 PaŸdziernika, godz. 20.00-1.00 The Heights, Market Hill, Luton The Sensational Clayton Stevens prezentuje Reggae, Ska, Dub oraz Soul party, wystapi¹ tak¿e Sasha Solette i Dave Bluesy Brown, wstêp 10 funtów. Sobota 17 PaŸdziernika, godz. 11.00-15.00 Luton Hoo Walled Garden, Luton, LU1 3TQ Pumpkin and Apple Gala, dekorowanie jab³ek oraz dyñ, coroczne wydarzenie dla

Czwartek, 22 PaŸdziernika, godz. 19.10-20.10 Sundon Village Hall, Luton, Zajêcia dla wszystkich w wieku 15-69 lat, wstêp 3 funty od osoby Sobota 24 PaŸdziernika, godz. 20.00-23.00 UK Centre for Carnival Arts, Luton, Wyst¹pi¹ Mighty Chalkdust, Tobago Crusoe i goœcie. Wstêp 10 funtów. Wiêcej info BHM Hotline 01582 437100 lub email: info@carnivalarts.org.uk lub http://www.carnivalarts.org.uk

Niedziela, 25 PaŸdziernika, godz. 13.00-17.00 Harlington Village Hall, Sundon Road, Harlington Festiwal Halloween Info pod numerem telefonu 01525 758874 lub email andrewbishop66@hotmail.com Czwartek, 29 PaŸdziernika, godz.19.30-20.30 The Hat Factory Sweet – sztuka, której nie mo¿na przegapiæ Wstêp 9 funtów. Sobota, 31 PaŸdziernika The Grove Theatre, Dunstable Pasque Harmony’s Concert Spectacular, wystêp chóru, dochód zostanie przeznaczony na hospicjum dzieciêce. A.Niemczuk

29


Copyright © 2009 INTI, All rights reser ved, Opracowa³a Magdalena Mazurek

OG£OSZENIA =================================

===========================

=============================

=============================

=============================

SPRZEDAM, KUPIÊ

Witam mam do sprzedania zgrzewarkê do doczepiania w³osów w idealnym nie uszkodzonym stanie. Ma³o u¿ywana za 25 funtow. wiecej informacji pod nr 0793511593

FALCONE - biuro porad i pisania podañ i listów. Jeœli masz problem i nie mówisz po angielsku, mo¿emy Ci pomóc. Wypadki, pobicia, t³umaczenia dokumentów. Zadzwoñ ju¿ dziœ 077 4678 5297 lub napisz: irena.falcone@ntlworld.com

Mam do sprzedania 3 nowe fotele obrotowe pod biurko, cena do ustalenia tel. 07902440395

Sprzedam wózek dzieciêcy w kolorze zielonym- gondola i spacerówka, folia przeciwdeszczowa, torba. Stan bardzo dobry. Cena: 50 funtów. Tel. 07864035031

========================== Dwa glosniki HPM100,adapter,telewizor drukarka sprzedam, cena do uzgodnienia.tel:07742641354 ============================= Sprzedam rower do æwiczeñ, nowy 40 funtów - kontakt Iwona 07864012119 ============================= Kupie ³ó¿ko piêtrowe bez materacy, niedrogo. moj nr tel 07864012119 =============================

=========================== Pilnie sprzedam rowerek dla dziecka(ch³opca) granatowy z bocznymi kó³kami. Rozmiar kó³ek to 12-stka. Rowerek jest w b.dobrym stanie od nowoœci je¿d¿ono na nim moze ze 3 razy. cena 15f Zdjêcia dla zainteresowanych wyœle na maila. 07513914934 ============================= Kupie Sony Alpha 200 nowy lub uzywany za rozs¹dn¹ cene. Proszê o info 07912782769

Mam do sprzedania usztywniany œpiworek dla noworodka, tanio!!!! aganiem3@wp.pl

===============================

=============================

US£UGI

============================= Potrzebujesz opiekunki do swojego dziecka/dzieci(max 2), gdy jesteœ w pracy lub musisz coœ za³atwiæ? Z przyjemnoœci¹ zaopiekujê siê Twoim dzieckiem u siebie w domu o ka¿dej porze dnia, sama jestem mam¹ 3 letniego ch³opca i mam doœwiadczenie w pilnowaniu dzieciaczków.Posiadam dobre warunki domowe, oraz ogród w którym dzieci mog¹ spêdzaæ czas na œwie¿ym powietrzu.

============================= Mam do sprzedania koszyk moj¿eszowy dla noworodka w bardzo dobrym stanie, u¿ywany byl tylko przez 4 mce, cena do uzgodnienia, aganiem3@wp.pl ============================= Sprzedam oryginalne radio cd (CDR2005 siemens) Opel/ Vauxhall.Radio w bardzo dobrym stanie. Cena 50 funtów do negocjacji. Tel.07845800809

========================== Masz problemy ze zdrowiem? Brakuje Ci si³? Masz czêste depresje? Medycyna naturalna – najlepsze rozwi¹zanie dla ka¿dego z nas. Suplementy Calivita. Niezale¿ny konsultant CaliVita na Angliê. Ma³gorzata Szyd³owska www.nasze-zdrowie.org tel: +44 (0) 751 30 34 590 ============================= TANIO, SZYBKO I PROFESJONALNIE! PRZEROBKI KRAWIECKIE WSZELKIEGO RODZAJU PODWIJANIE ,ZWEZANIE, WSZYWANIE ZAMKOW, ORAZ LEKKIE KRAWIECTWO KAROLINA GRZEDOWSKA 07738092381

Sprzedam ubranka dla ch³opczyka na 0-3 miesi¹ce po okazyjnej cenie tel. 07517455810

=============================

============================= Futerko jest w kolorze szarym z domieszk¹ br¹zu, nie by³o noszone! zdjêcia wyœle na maila! Rok temu zap³aci³am za nie 45 funtów 07927189965

=============================

W weekendy oraz po godz 17 mo¿liwoœæ dojazdu - Luton. TYLKO 2,40£ za godz!!!

Sprzedam usztywniany œpiworek dla noworodka, cena:5 funtów tel. 07517455810 ============================= Sprzedam kosz moj¿eszowy dla noworodka (moses basket), cena do ustalenia tel. 07517455810

Sprzedam krzese³ko do k¹pieli dla niemowlaka, bardzo dobrej jakoœci tel. 07902440395

============================= TANIO, SZYBKO I PROFESJONALNIE! PRZEROBKI KRAWIECKIE WSZELKIEGO RODZAJU PODWIJANIE ,ZWEZANIE, WSZYWANIE ZAMKOW, ORAZ LEKKIE KRAWIECTWO KAROLINA GRZEDOWSKA 07738092381 ============================= PRACA

Le¿aczek CHICCO dla maleñstwa w kolorze jasno niebieskim. Bardzo stabilny i wygodny. Z wk³adk¹ dla noworodka. Wygodny do usypiania maleñstwa. Cena: 8 funtów. Tel. 07864035031 =============================

=============================

Noside³ko dla dziecka TOMY, od 0 do 12 miesiêcy. Stan bardzo dobry. Cena: 10 funtów. Tel. 07864035031

=============================

============================= Mam do sprzedania ubranko do chrztu dla dziewczynki na 68cm, ubraanko sk³ada siê z sukieneczki, spodenek i czapeczki. Sprzedam równie¿ ubranka dla niemowlaka na 0-3 miesiace. tel. 07902440395

=============================

Chodzik GRACO w kolorze granatowym, z graj¹c¹ nak³adk¹, imituj¹c¹ auto. Cena: 5 funtów. Tel. 07864035031

========================== DRUKARNIA poszukuje drukarza offsetowego maszyny arkuszowej do pracy lub wspó³pracy. Wymagane doœwiadczenie druku CMYK kontakt: Marcin 077-567-55667

============================= Bardzo stabilne krzese³ko do k¹pieli. Cena: 5 funtów. Tel. 07864035031 =============================

============================= =============================

PRACUJ Z NAMI

Mam do sprzedania fotelik samochodowy Graco 0-13 kg razem z baz¹ samochodow¹, dziêki której fotelik mo¿na ³atwo i szybko wyj¹æ z samochodu monika.kaczmarek @ntlworld.com ============================= Nowa sofa, nie u¿ywana, z gwarancja producenta, jeszcze zapakowana sofa bed,z pojemnikiem na posiel, mo¿liwa dostawa do domu, 07707610131 =============================

30

Brak ci pieniêdzy? Masz siln¹ motywacjê i samozaparcie? Chcesz siê rozwijaæ? Biegle pos³ugujesz siê jêzykiem angielskim? Zg³oœ siê do naszego dzia³u marketingu!!! Oferujemy: Atrakcyjne wynagrodzenie prowizyjne Elastyczny czas pracy • Mo¿liwoœæ rozwoju • Szkolenia MAN & VAN PRZEPROWADZKI, TRANSPORT DUZYCH PRZEDMIOTOW, PRZEWOZ MOTOROW I QUADOW,. WIELOLETNIE DOSWIADCZENIE, NAJNIZSZE CENY CENY JUZ OD 20 FUNTOW 075 252 46 101 manvan@o2.pl

Przeœlij swoje og³oszenie: e-mail: info@magazynlokalny.co.uk lub sms: 0772 4747 878

INTI Group w Luton poszukuje osobê do wspó³pracy na stanowisku GRAFIK KOMPUTEROWY Kontakt: 13 Collingdon Street, Luton, LU1 1RT tel/fax: +44 (0) 1582 529 143

31


32

Magazyn Lokalny 9  

Polish Local Magazine Hertfordshire, Bedfordshire, Buckinghamshire

Magazyn Lokalny 9  

Polish Local Magazine Hertfordshire, Bedfordshire, Buckinghamshire

Advertisement