Page 1


2

3


Mamy niezwyk³¹ przyjemnoœæ poinformowaæ, ¿e wchodzimy w nowe obszary rynku. Ju¿ od tego miesi¹ca bêdziemy dostêpni na terenie Bedford, Hatfield, St. Albans oraz okolic. Wymieniony obszar razem z Luton szacunkowo zamieszkuje ok. 50 000 Polaków. W zwi¹zku z tym, i¿ jesteœmy gazet¹ lokaln¹ znajdziecie du¿o wiêcej treœci informacyjnych dotycz¹cych tych miejscowoœci. Wydarzenia, które maj¹ miejsce w jednym miesicie mog¹ byæ atrakcj¹, na któr¹ dostaniemy siê dos³ownie w 30 – 45 min (jad¹c samochodem). Historia, zabytki innych miast oraz turystyka mog¹ byæ ciekawym urozmaiceniem dla osób, które ju¿ pozna³y swoje miasta i chc¹ poznawaæ najbli¿sze okolice. Wierzê, ¿e nasza propozycja uatrakcyjni bardziej magazyn oraz zyska szerszy wymiar poprzez obszar dzia³ania.

Robert Szydłowski

Spis Treœci Spo³ecznoœæ Polska... – 6 Zamek w Dover – 7 Przegl¹d Prasy – 8 PBC – 9 Mike Frencz – 10

I Co Dalej? str. 11

Osteoporoza – 12 K¹cik Gromaniaka – 13 Stowarzyszenia – 14 Wêdkowanie na… - 18 Nastêpny Proszê – 20 Moda – 21

Wêdkowanie

Jak w Banku – 22

str. 18

Fotorelacja – 23 Dla Dzieci – 24 Poezja - 25 Summer Festival – 26

FOTOrelacja

Muzyka na ¯ywo – 27

str. 23

Og³oszenia - 31

Projekt ok³adki / foto: Marcin Z³otoœ

Zespó³ redakcji (Editorial): Robert Szyd³owski (Red. Naczelny) Marcin Z³otoœ (DTP Manager) Agnieszka Libera-Talaga (Project Manager) Karolina Smoleñska (Marketing Manager) £ukasz Dembowski (Webmaster) Dziennikarze: Agnieszka Niemczuk Mariusz Ptaœ Agnieszka Matusz Roma Kozar Justyna Daszykowska Wspó³praca: Pawe³ Michalak Marcin Dudziñski Agnieszka Rêbosz Anna Janiak Katarzyna Soból Piotr Szarabajko (Bedford) Adam Pary¿ (St. Albans) Dawid Szmuk (Hatfield) Magdalena Mazurek (Harpenden) Agnieszka Dziaduch Barbara Michewicz Karol Podsiedlak Marketing i Reklama (Advertising): tel.: 078 532 79965 e-mail: karolina@inti-group.co.uk Og³oszenia drobne i prenumeraty (Classified ads and subscription): www.magazynlokalny.co.uk; Wydawca: INTI, nak³ad: 7 000 egzemplarzy

INTI Magazyn Lokalny Redakcja: 13 Collingdon Street, Luton, LU1 1RT tel/fax: +44 (0) 1582 529 143

www.INTI-Group.co.uk info@INTI-Group.co.uk

4

Redakcja Magazynu Lokalnego nie ponosi odpowiedzialnoœci za treœæ publikowanych og³oszeñ oraz zastrzega sobie prawo odmowy publikacji reklam czy og³oszeñ bez podania przyczyn.

Napisz do nas! Chcia³byœ skomentowaæ, któryœ z artyku³ów zamieszczonych na ³amach Magazynu? Chcesz wyraziæ otwarcie swoja opiniê lub zadaæ pytanie? A mo¿e potrzebujesz pomocy lub myœlisz, ¿e interwencja z naszej strony pomo¿e rozwi¹zaæ Twoje k³opoty? W tych i innych sprawach kontaktuj siê z redakcj¹ Magazynu Lokalnego za pomoc¹ naszej Skrzynki Kontaktowej: info@magazynlokalny.co.uk

Gdzie docieramy? Luton, Dunstable, Leighton Buzzard, Bedford, Hatfield, St. Albans, Welwyn Garden City, Harpenden.

5


Spo³ecznoœæ polska na terenie Hertfordshire

Zamek w Dover

Maj 2004 roku mia³ wed³ug mnie niebagatelne znaczenie w najnowszej historii Polski. W tym w³aœnie roku, Polska sta³a siê pe³noprawnym cz³onkiem Unii Europejskiej. Umo¿liwi³o to wielu z Nas wyjazd np. do Wielkiej Brytanii w poszukiwaniu lepszej, dobrze p³atnej pracy. Stanowi³o mo¿liwoœæ rozwoju, nauki jêzyka obcego. Polska spo³ecznoœæ, co mo¿emy œmia³o powiedzieæ, stanowi dzisiaj wa¿ne ogniwo “mozaikowej, multikulturowej” spo³ecznoœci brytyjskiej. Myœlê, ¿e siê zgodzicie ze mn¹, ¿e Polacy s¹ bardzo widoczn¹ grup¹ etniczn¹. Nie tylko dlatego, ¿e Naszych rodaków jest w Wielkiej Brytanii wiele, ale tak¿e dlatego, i¿ wielu z Nas stara siê aktywnie w³¹czaæ w wiele inicjatyw, które rodz¹ siê lokalnie. Dziêki nim stajemy siê aktywnymi cz³onkami Naszych spo³ecznoœci lokalnych. Na ich bazie juz dzisiaj zrodzi³o siê wiele fantastycznych projektów, które daj¹ Naszym rodakom szanse na rozwój, realizowanie w³asnych inicjatyw i ambicji, i bez w¹tpienia wp³ywa bardzo pozytywnie na Nasza kreatywnoœæ. Tak¿e Hertfordshire, które mo¿e nie ma d³ugiej “historii pracowników migracyjnych” sta³o siê miejscem zamieszkania dla wielu z Nas. Najwiêksze skupisko Polaków znajduje siê na terenie Hatfield, gdzie wed³ug ostatnich danych z Urzêdu Wojewódzkiego jest Nas oko³o 3,800. W³aœnie w Hatfield w listopadzie 2007 roku odby³o siê pierwsze spotkanie dla spo³ecznoœci polskiej, w którym wziê³y udzia³ liczne instytucje publiczne: NHS, fire and police services, Welwyn Hatfield Ethnic Minotity Group, Urz¹d Miasta i wiele organizacji pozarz¹dowych (np. MENTER). Celem spotkania by³a mo¿liwoœæ dyskusji na wiele nurtuj¹cych tematów: warunków mieszkalnych, nauka jêzyka angielskiego, system szkolnictwa w Anglii itp. Kilka miesiêcy póŸniej przy pomocy Welwyn Hatfield Ethnic Minority Group uda³o siê (w kwietniu 2008) utworzyæ Welwyn Hatfield Polish Forum, która funkcjonuje dzisiaj ju¿ ponad rok. Myœlê, ¿e jak do tej pory sporo uda³o siê osi¹gn¹æ, ale mam œwiadomoœæ ze jeszcze du¿o pracy przed Nami. Do sukcesów warto zaliczyæ – drop in sessions w Hatfield Fire Station (2 razy w miesi¹cu), gdzie spo³ecznoœæ polska ma okazje przyjœæ, podzieliæ siê swoimi uwagami zwi¹zanymi z ro¿nymi aspektami ¿ycia, pracy na terenie naszego powiaty (Welwyn/ Hatfield). Uda³o siê nam zorganizowaæ wiele spotkaæ z goœæmi specjalnymi: Hatfield Housing Manager (2 razy) dotycz¹ce mieszkalnictwa socjalnego, Business Link – spotkanie na temat tego jak za³o¿yæ w³asn¹ dzia³alnoœæ gospodarcza, Citizen Advice Bureau dotycz¹ce prawa pracy , MECSS (departament dla dzieci, szko³, rodzin w Urzêdzie Wojewódzkim), Parentaline Plus

6

(organizacja charytatywna z Hatfield pracuj¹ca na rzecz rodzin), TransQual, która pomaga przy “transferze” kwalifikacji, które zosta³y nabyte poza granicami Wielkiej Brytanii. Jednym z Naszych goœci by³ Pan Grant Shapps, który jestem “Naszym” lokalnym MP, czyli cz³onkiem brytyjskiego parlamentu. Goœciliœmy te¿ pani¹ Kim Langley, która jest obecnie burmistrzem Welwyn Hatfield na pierwszym wieczorze wigilijnym, który odby³ siê w Hatfield Fire Station. Niew¹tpliwie Naszym najwiêkszym sukcesem jest bardzo udana wspó³praca z North Hertfordshire College ze Stevenage, która umo¿liwi³a ponad 40 (4 klasy) osobom bezp³atn¹ naukê jêzyka angielskiego! To sporo osi¹gniêcie, a mnie bardzo cieszy fakt, ¿e projekt ten bêdziemy kontynuowaæ od wrzeœnia. To bardzo dobra wiadomoœæ dla tych którzy chc¹ siê uczyæ, bo otwiera ona drogê do wielu nowych, fascynuj¹cych mo¿liwoœci. Welwyn Hatfield Polsih Forum stara siê w tej chwili o fundusz w wysokoœci £5,000, które mog³yby pokryæ czêœæ kursu. Warto te¿ wspomnieæ, ¿e zaczê³a swoj¹ dzia³alnoœæ grupa dla matek i dzieci w jednym z lokalnych przedszkoli, myœlê ¿e pomys³ jest bardzo dobry, bo mam jest wiele, a okazji do spotkañ czêsto brakuje. Na wrzesieñ planujemy fantastyczny festyn w ramach Hatfield Polish Day, wiec juz dzisiaj zapraszam Was na 12 wrzeœnia do Hatfield Town Centre na godz. 12!! Uda³o nam siê zgromadziæ doœæ spory bud¿et, wiêc myœlê, ¿e bêdziemy œwiadkami fantastycznych wystêpów! Musze powiedzieæ, ¿e podobnych inicjatyw rodzi siê coraz wiêcej. W Stevenage w marcu 2009 mia³em mo¿liwoœæ, przyjemnoœæ utworzenia Steveage Polsih Association, która juz dzisiaj w³¹cza siê bardzo aktywnie w inicjatywy lokalne. Tak¿e w Stevenage od wrzeœnia zaczn¹ siê lekcje ESOL, wiêc bêdzie to œwietna okazja, aby siê lepiej poznaæ, zastanowiæ siê co mo¿na by³oby zrobiæ tak¿e w Stevenage. Ju¿ dzisiaj Stevenage Polish Association spotyka siê regularnie (2 razy w miesi¹cu) w Stevenage Fire Station i w³aœnie niedawno odby³o siê tam kilka bardzo interesuj¹cych spotkañ

z: Urzêdem Miasta dotycz¹cym mieszkalnictwa i z dyrektorem Center for Volunatry Service (CVS) z Dacorum (zachodnia czeœæ Hertfordshire), na którym poruszaliœmy kwestie dotycz¹ce Unii Europejskiej, jej przynale¿noœci, korzyœci jakie p³yn¹ z jej cz³onkostwa. Warto te¿ wspomnieæ St. Albans, gdzie spo³ecznoœæ polska spotyka siê wokó³ polskiej szko³y w jednej z lokalnych parafii. Mia³em okazje osobiœcie szko³ê odwiedziæ. Muszê przyznaæ, ¿e robi dobre wra¿enie. Jak do tej pory uda³o siê utworzyæ dwie klasy, w których co sobotê uczy siê oko³o 30 uczniów. Warto podkreœliæ, ¿e rodzice bardzo aktywnie w³¹czaj¹ siê w dzia³alnoœæ szko³y. Myœlê, ¿e to fantastyczna inicjatywa. Jestem pewien, ¿e od wrzeœnia bêdzie jeszcze wiêcej chêtnych. W tej chwili szko³a szuka nowego lokum a poprzez prace z Urzêdem Wojewódzkim, staramy siê znaleŸæ pierwsze fundusze na jej dzia³alnoœæ. Myœlê, ¿e na koniec warto wspomnieæ te¿ liczn¹ spo³ecznoœæ polsk¹ zamieszkuj¹c¹ Royston, Watford, gdzie podejmowanych jest te¿ wiele inicjatyw (w Royston grupa dla matek i dzieci, spotkanie z Business Linkiem, TransQual). W Watford, najwiêkszym mieœcie w Hertfordshire jest tak¿e polskie stowarzyszenie, które skupia siê wokó³ polskiej, niedzielnej Mszy. Prawdopodobnie od paŸdziernika ruszymy te¿ z lekcjami ESOL-u, bo w dalszym ci¹gu potrzeby s¹ du¿e. W tym momencie w Royston i Watford szukamy nowych cz³onków zarz¹du, Prezesa, osób które chc¹ promowaæ polska kulturê, aktywnie stanowiæ czeœæ swoich spo³ecznoœci lokalnych. Jestem pewien, ¿e my jako naród, mamy tak du¿o do zaoferowania. Entuzjazm, pasja, wiedza, pracowitoœæ to tylko nieliczne cechy, które powoduj¹ ¿e mo¿emy i powinniœmy mieæ naprawdê du¿y wp³yw na to, co siê dzieje wokó³ Nas! Czasami nie jest ³atwo, ale nie powinniœmy siê poddawaæ! Praca spo³eczna, chêæ integracji mo¿e nam przynieœæ same owoce! Jest naprawdê wiele ciekawych projektów. Zachêcam Was wszystkich do aktywnego uczestnictwa w ¿yciu publicznym!

Micha³ Siewniak

W

iększość Polaków, którzy sprowadzili się na Wyspy nie korzystając z usług linii lotniczych, tylko z przeprawy promowej, przejeżdżało przez miasto Dover, nazywane Bramą Anglii. Każdy po dwugodzinnej przeprawie z zaciekawieniem wypatrywał linii wybrzeża i portu, w którym zaczynało się dla nas nowe życie. Ciekawe ilu wypatrzyło usytuowaną na szczycie białego kredowego klifu ogromną fortecę-zamek i zatrzymało się w tym miejscu… Jeśli wtedy zabrakło Wam czasu na zwiedzenie tych historycznych fortyfikacji, to teraz zapraszam na ponowną wyprawę do oddalonego od Luton o ok. 120 mil zamku w Dover w hrabstwie Kent. Zbudowany na wysokim klifie w miejscu gdzie odległość pomiędzy wyspami brytyjskimi i Europą jest najmniejsza, zamek w Dover pełnił od wielu wieków strategiczną rolę w angielskiej linii obronnej. Jego historia sięga epoki żelaza. Najstarsze zabudowania zachowane nieopodal zamku do dziś to romańska latarnia morska z 50 r. n.e. (najprawdopodobniej jest to najstarszy stojący budynek w UK) i odrestaurowany anglosaski kościół św. Marii de Castro. Zamek wielokrotnie przebudowywany i unowocześniany (również w czasie II Wojny Światowej) pełnił swoje funkcje obronne do roku 1958. Wtedy armia brytyjska opuściła jego mury i 5 lat później został on oddany do konserwacji. Obecnie znajduje się pod opieką English Heritage (wstęp bezpłatny dla członków, pozostali wstęp płatny: dorośli – 10 GBP, dzieci – 5 GBP, rodzina – 25 GBP, zniżki dla grup, dodatkowe opłaty w czasie specjalnych imprez). Topową atrakcją jaką zamek w Dover oferuje zwiedzającym są wydrążone w okresie wojen napoleońskich we wnętrzu klifów klaustrofobiczne labirynty sekretnych tuneli, w których w czasie II Wojny Światowej mieściło się brytyjskie Militarne Centrum Dowodzenia i podziemny szpital wojskowy. Spacerując po podziemnych korytarzach można niemal poczuć obecność 700-osobowego personelu pod dowództwem Winstona Churchilla i atmosferę jaka panowała tutaj ponad pół wieku temu. Realizmu całej zrekonstruowanej scenerii dodają odtwarzane przez cały czas odgłosy zarówno pracujących w centrum dowodzenia ludzi, jak i rannych przebywających w podziemnym szpitalu. Sam zamek to również atrakcja nie do przeoczenia. Jest to wielka średniowieczna forteca, na terenie której można zobaczyć między innymi: średniowieczne podziemia, jedną z najlepiej zachowanych w całej Europie romańską latarnię morską, a także największą w Wielkiej Brytanii czteropoziomową wieżę warowną – ‘The Keep’ (‘Great Tower’) ze ścianami o grubości 6,5 metra, w której w jednej części od sierpnia 2009 r. znajduje się rekonstrukcja scen z życia króla Henryka II

i jego buntowniczych synów Ryszarda Lwie Serce i króla Jana, zaś w drugiej odtwarzane są losy brutalnego oblężenia z XIII w. w postaci show wypełnionego dźwiękami walki. Radzę mieć na uwadze, że nasze kilkuletnie pociechy biegające wcześniej po labiryntach podziemnych tuneli, tutaj mogą czuć się nieswojo. Pamiętajmy o tym i zamiast wychodzić w trakcie show z rozpłakanymi dziećmi, zapewnijmy im opiekę kogoś z dorosłych na dziedzińcu przed wieżą, gdzie można podziwiać średniowieczną katapultę, lub w usytuowanej naprzeciwko wieży kawiarence, czy też w znajdującym się nieopodal muzeum. Można też zabrać maluchy na sam szczyt wieży, skąd z czterech małych wieżyczek rozciąga się wspaniały widok na port, kanał la Manche, miasto Dover i całą okolicę, a przy dobrej pogodzie można stąd wypatrzeć oddalone od Dover o niecałe 30 mil francuskie wybrzeże. Warto wymienić też punkt widokowy, w którym można poznać techniki stosowane do wykrywania nieprzyjacielskich statków, jak i spróbować swoich sił w nadawaniu informacji alfabetem Morse’a.

Eurotunnel, ale byłam już zbyt zmęczona. Poza tym czekała mnie jeszcze 2-godzinna droga powrotna do Luton. Dla użytkowników nawigacji satelitarnej przydatne będą kody pocztowe: zamek w Dover – CT16 1HU, latarnia morska – CT15 6HP. Okrążając Londyn od północy trzeba będzie w Dartford zapłacić dodatkowo po 1,50 GBP za przejazd mostem nad Tamizą w jedną stronę i tunelem pod Tamizą z powrotem. Alternatywna trasa okrążająca Londyn od południa wiedzie przez Folkestone i nie ma na niej żadnych dodatkowych opłat, ale za to jest ok. 15 mil dłuższa. Tekst i zdjęcia Agnieszka Matusz

Przeciętnie trzeba liczyć, że zwiedzanie zamku trwać będzie ok. 4-5 godzin, oczywiście o ile nie natraficie na jakąś imprezę organizowaną przez English Heritage, w której udział zajmie nieco więcej czasu niż normalna wizyta. Ja po zwiedzaniu postanowiłam wybrać się jeszcze na długi spacer po słynnych białych, kredowych klifach, które wysokie na 100 metrów ciągną się przez 10 mil wzdłuż wybrzeża. Wschodnia 5-milowa część klifów znana jest jako Langdon Cliffs. Pokłady kredy sięgają tu 250 metrów głębokości. Widoczne z francuskiego wybrzeża angielskie klify powstały ok. pół miliona lat temu, kiedy topiące się czapy lodowe w północnej Europie stworzyły kanał pomiędzy obecną Anglią i Francją. Landgon Cliffs są pod opieką National Trust. Na szczęście za spacer po klifach nie trzeba było dodatkowo płacić, tylko położony 2 mile na wschód od Dover parking był płatny (3 GBP za samochód osobowy). Kamienna ścieżka wijąca się na wschód doprowadziła mnie do wiktoriańskiej latarni morskiej (również pod nadzorem National Trust – dla członków wstęp bezpłatny, pozostali wstęp płatny: dorośli – 4 GBP, dzieci – 2 GBP, rodzina – 10 GBP, zniżki dla grup). Po wspinaczce po 73 schodkach można tu podziwiać wspaniałe widoki na kanał. South Foreland Lighthouse jest pierwszą latarnią zasilaną elektrycznością, stąd też odbyła się pierwsza międzynarodowa transmisja radiowa w 1898 r. Wracając do samochodu zastanawiałam się, czy nie byłoby warto pojechać jeszcze do oddalonego o 9 mil na zachód Folkestone, gdzie zaczyna się

7


Luton At Large Muzyczna pomoc dla Luton

Herald&Post The Luton News Pasy czas zapi¹æ

Pomoc charytatywna jest w modzie tego lata. Zespo³y, które zgromadzi³y siê w studenckim barze na Vicarage Street zagra³y po to, by zebraæ pieni¹dze dla potrzebuj¹cych z hospicjum The Pasque Hospice. M³odzi ludzie mogli nie tylko pos³uchaæ dobrej muzyki, zobaczyæ lokalne zespo³y, ale równie¿ wesprzeæ hospicjum i wróciæ do domu ze œwiadomoœci¹, i¿ komuœ pomogli. Na koncertach maj¹cych miejsce pod koniec lipca zagra³o 28 zespo³ów z okrêgu Luton. Nastêpny koncert ju¿ za rok.

Luton Council prowadzi now¹ kampaniê maj¹c¹ na celu zmniejszenie liczby poszkodowanych w wypadkach. Policjanci z drogówki sprawdzaj¹ czy kierowcy oraz pasa¿erowie zapiêli pasy w samochodzie oraz prowadz¹ sesje edukacyjne dla niesfornych. Policjanci wybiórczo zatrzymuj¹ pojazdy i sprawdzaj¹ czy pasy s¹ zapiête, jeœli nie to podró¿uj¹cy maj¹ do wyboru zap³acenie wysokiej kary lub udzia³ w sesji edukacyjnej. Wiêkszoœæ wybiera wyk³ad na temat niebezpieczeñstw, jakie niesie za sob¹ niezapiêcie pasów.

Lutonline Profesor Recycle

Herald&Post Dunstable Gazetce Spotkanie skuterów w Dunstable

“Zzieleniej!” – tak brzmia³ przekaz ze strony maskotki Recycle oraz jej pomocników, którzy pod koniec czerwca nawiedzili mury uniwersytetu, maj¹c za zadanie zachêcaæ m³odzie¿ do recyklingu. Maskotka Profesora Recycle to pomys³ Luton Council, wraz z ni¹ na terenie akademików pojawi³y siê nowe pojemniki na œmieci zachêcaj¹ce do segregacji odpadów. Luton Council ma nadziejê, ¿e przeprowadzona akcja znacznie zmniejszy liczbê odpadów trafiaj¹cych na œmietniska a zwiêkszy œwiadomoœæ ekologiczn¹ studentów.

M³odzi ludzie ju¿ nie bêd¹ musieli obawiaæ siê, i¿ mog¹ zostaæ pos¹dzeni o nielegaln¹ jazdê w³asnym skuterem, a to dziêki Houghton Regis mini-bike club. Klub utworzony dwa lata temu przez policjê zaprasza wszystkich zainteresowanych do zapisania siê i uczêszczania na spotkania klubu. Spotkanie planowane jest na 9 sierpnia oraz 11 paŸdziernika na parkingu przy Superdrug na Arenson Way w Dunstable, od godziny 10.00-14.00.

Bedfordshire on Sunday Susan Boyle w Bedford Luton on Sunday Lord Mandelson z wizyt¹ w fabryce Vauxhall Na pocz¹tku lipca fabrykê Vauxhall odwiedzi³ Lord Mandelson, brytyjski polityk dzia³aj¹cy w Partii Pracy. Zapewnia³ on pracowników Vauxhall, i¿ rz¹d zrobi wszystko, aby kontynuowaæ produkcjê samochodów ciê¿arowych w lutoñskiej fabryce. Marka Vauxhall jest jedn¹ z najbardziej popularnych marek samochodów w Wielkiej Brytanii i kontynuacja jej produkcji stanowi w tej chwili dla rz¹du priorytet, mówi³ Lord Mandelson. Wszystko oka¿e siê ju¿ wkrótce, gdy¿ fabrykê chce kupiæ kilka firm, w chwili obecnej nadal trwaj¹ rozmowy.

8

Susan Boyle, gwiazda brytyjskiej edycji programu “Mam talent”, zosta³a zauwa¿ona 22 lipca w Bedford, jak przechadza³a siê po centrum miasta. Susan jest obecnie jedn¹ z najbardziej rozpoznawalnych twarzy na œwiecie, jej s³awa rozpoczê³a siê w momencie, gdy zaœpiewa³a „I Dreamed a Dream” w Britain’s Got talent. Klip z jej wystêpem zosta³ obejrzany 100 milionów razy na popularnej stronie internetowej youtube. Susan wybra³a siê do Bedford, jak to okreœli³a, „na specjaln¹ okazjê”, przechadza³a siê wœród t³umów w centrum Bedford i zatrzyma³a siê na kawê w Costa Coffee.

Polscy przedsiêbiorcy ³¹czcie siê!

Times & Citizen Szpital w Bedford czysty jak ³za Pracownicy Bedford Hospital mog¹ poszczyciæ siê ogromnym osi¹gniêciem, od 8 miesiêcy, bowiem, szpital, w którym pracuj¹ jest wolny od gronkowca z³ocistego, drobnoustroju, który jest najczêstsz¹ przyczyn¹ zaka¿eñ wewn¹trzszpitalnych. Najczêstszymi objawami zaka¿eniem gronkowcem s¹ zaka¿enia ran pooperacyjnych lub bardziej niebezpieczne zaka¿enia krwi. Gronkowiec z³ocisty jest niesamowicie trudny do „wytêpienia”, jako ¿e jest lekooporny, stanowi równie¿, nielada problem, jeœli chodzi o finanse szpitala. Dziêki wprowadzeniu kilku zmian, ryzyko zaka¿eniem gronkowcem zmala³o prawie do zera. G³ówne zmiany to: nowy dress code wœród pracowników szpitala, polityka leczenia antybiotykami, cotygodniowy audyt polityki czystych r¹k.

Dobre wieœci dla wszystkich Polaków prowadz¹cych w³asne interesy w okolicach Bedfordshire i Hertfordshire. Ju¿ wkrótce wszyscy bêd¹ mieli okazjê do wspólnego poznania siê i uczestniczenia w spotkaniach, kursach i eventach przygotowanych specjalnie dla nich. Bêdzie to przede wszystkim doskona³a okazja do wymiany kontaktów biznesowych na rynku polskim i angielskim - tak wa¿nego przecie¿, elementu przedsiêbiorczoœci. Na terenie Anglii istnieje wiele tego typu inicjatyw. Maj¹ one na celu budowanie relacji miêdzy biznesowych, podnoszenie kwalifikacji i wiedzy cz³onków, oraz promocji i marketingu. ¯adna, z ju¿ istniej¹cych tego typu

organizacji, nie skupia Polaków maj¹cych swoje biznesy w okolicy wy¿ej wymienionych, obu hrabstw. Z inicjatywy grupy INTI w Luton, ju¿ w najbli¿szym czasie powstanie Polish Business Club. Stowarzyszenie to bêdzie mia³o charakter klubu skupiaj¹cego w swoich szeregach Polaków z w³asnym biznesem na Wyspach. W ramach cz³onkostwa Polacy bêd¹ mieli liczne okazje do wymiany doœwiadczeñ, kontaktów i korzystania ze zni¿ek i ofert cz³onkowskich. Bêd¹ równie¿ uczestniczyli w kursach i szkoleniach przydatnych w sytuacji, kiedy jest siê w³asnym szefem. PBC bêdzie równie¿ wydawa³ kwartalnik w obu jêzykach, z katalogiem cz³onków i wiadomoœciami biznesowymi.

Pierwsze spotkanie Polish Business Club ma odbyæ siê pod koniec wrzeœnia. Organizatorzy zapowiadaj¹, ¿e goœciem spotkania bêdzie znana osoba w sferach polskiego biznesu w Anglii, która uchyli r¹bka tajemnicy swojego sukcesu na Wyspach.

Jako redakcja czekamy na dalsze wieœci i obiecujemy informowaæ na bie¿¹co w temacie PBC. Kontakt do kieruj¹cych klubem: Pawe³ Michalak pawel@inti-group.co.uk Marcin Dudziñski marcin.d@inti-group.co.uk

The Welwyn & Hatfield Times Policjanci z Hatfield bohaterami M³oda mama oraz jej malutka córeczka zosta³y uratowane z p³on¹cego mieszkania przez policjantów z komisariatu w Hatfield. Bohaterski wyczyn oficerów policji zosta³ opisany przez The Welwyn&Hatfield T imes, m³od¹ mamê Jodie Eyre i jej córeczkê uratowa³o z niebezpieczeñstwa czterech mê¿czyzn. Policjanci przybyli na miejsce po¿aru zastali Jodie i jej córkê Daniele le¿¹ce w bezruchu na pod³odze, obie by³y nieprzytomne. Dziêki odwadze oficerów policji uda³o siê je odratowaæ. Jodie dziêkuj¹c za pomoc powiedzia³a, i¿ zawdziêcza im ¿ycie swoje oraz swojego dziecka.

Madonna w Polsce

Przegl¹d prasy lokalnej

St Albans Observer Trzymaj emocje na wodzy i chudnij

Potrzebujesz reklamy w:

Psychologowie z Hatfield University of Hertfordshire prowadz¹ ca³y czas badania na tym jak emocje wp³ywaj¹ na nasz¹ wagê. Nick Troop otrzyma³ w³aœnie dofinansowanie do 4-letnich badañ prowadzonych wraz z Kings College London ³¹cz¹cych psychiatriê i psychologiê. Ma on nadziejê, ¿e w koñcu uda mu siê odnaleŸæ odpowiedŸ na pytanie jak nasze emocje, przyzwyczajenia oraz stres determinuj¹ nasz¹ wagê.

Narastaj¹ protesty œrodowiska katolickiego przeciwko koncertowi Madonny w Polsce. Piosenkarka wyst¹piæ ma 15 sierpnia, w Œwiêto Wniebowziêcia Najœwiêtszej Maryi Panny. Pomys³odawcy akcji protestacyjnej planuj¹ zebraæ pod koœcio³ami podpisy, które zostan¹ wys³ane do

organizatorów i g³ównego sponsora polskiego koncertu Madonny. Koncert Madonny w Polsce odbywa siê dzieñ przed jej urodzinami. W swojej wiadomoœci do polskich fanów Madonna wspomnia³a o tym fakcie. Polscy fani zaœpiewaj¹ Madonnie “Happy Birthday” oraz polskie “Sto lat”!

ULGI DLA STUDENTÓW Jeœli jesteœ studentem i wyje¿d¿asz nia wakacje do Polski, mo¿esz skorzystaæ z ulgi na licencjê telewizyjn¹. Wielu studentów mieszkaj¹cych w akademikach lub dziel¹cych domy wyje¿d¿a do swojego rodzinnego miasta na czas lata, co oznacza i¿ nie bêd¹ oni w tym czasie korzystaæ z telewizji. Jeœli jestem jednym w nich i op³aci³eœ licencjê telewizyjn¹ za ten rok, mo¿esz byæ upowa¿niony do zwrotu oko³o 34 funtów. Wiêcej informacji na ten temat dostêpnych jest na www.tvlicensing.co.uk/students2009.

Magazynie? Portalu? Radiu? zadzwoñ: 078 532 79965

A. Niemczuk

9


A Life in Yellow Highlights

I

once watched a man sitting on a com muter train; he had a copy of the Radio Times and a yellow highlighter. I was in the train you understand not running alongside it in some cowboy heist. The man traced down the listings for each day with his finger and stopped every now and then to highlight some of the programmes. Now I have no need to do that, I only really watch TopGear at the moment, but this guy obviously took his TV scheduling seriously. I wondered if he organised his whole life like that? I pictured him in a restaurant scanning down the menu and then highlighting his starter, main course and pudding in yellow before handing it to his waiter. “Er thank you sir.” Did he have a ten page list of actions for each day, that he selected by this pen that decided the course of his life? Today I will eat breakfast: (yes, highlight) – clean my teeth: (no) – catch the train: (yes, highlight) – highlight the Radio Times (yes, highlight) – try and get up the courage to speak to the blonde girl he fancied in accounts with the nice smile and stutter: (no – yet again) and so on … He probably went to the Bookies on Saturdays and picked out his horses in yellow

Ktoœ kto kiedyœ powiedzia³, ¿e nawet w w³asnym domu ceg³a mo¿e spaœæ ci na g³owê – w zupe³noœci mia³ racjê. Nie dociekam, czy mówi³ to na podstawie w³asnych doœwiadczeñ, czy mo¿e by³ to wymys³ czyjejœ fantazji – w ka¿dym razie niemo¿liwe sta³o siê mo¿liwym.

Mike FRENCH

from the Daily Mail. Or he went through his kid’s letter to Father Christmas and highlighted the presents that little Johnny was going to get, before handing it back to him to send up the chimney. (When is Dad going to highlight the bike? THE BIKE!) I suspected that he didn’t do any work around the house. When he and his wife got around to THE LIST OF THINGS TO DO! (shudder) he would wait until she was asleep then creep out of bed and highlight away under the glow of the bathroom shaver light. ( As long as he had highlighted that as a task to do in the morning selection.) He would of course leave out the painting, DIY, fixing the sink, cutting the grass and the trip to Ikea and highlight washing his car (with its yellow racing stripe) and watching Formula 1 whilst drinking Red Bull. Perhaps it was more sinister though. Perhaps he belonged to a cult of Yellow Highlighters. They met on Sunday mornings in the carpark of Staples in Luton and held their yellow highlighters in the air and sang only the words in yellow highlight from their hymn sheets. Then they tore their clothes in a state of heightened religious frenzy and highlighted different parts of their bodies before initiating new members by immersing them in a bath of custard. “O great Highlighter, guide my hand that I may highlight with wisdom.”

Sometimes I wish my life was like my highlighter friend. I could map it all out and decide what was going to happen and when. I’ll just live the highlights and discard all the bits I’d rather not experience. Trouble is, it only really works on a TV listings guide but when was the last time the television cared about what you do? No I was being silly, the man just liked TV – I’m sure he didn’t really live his life by highlights, he wasn’t really part of a yellow cult. That’s the problem with train journeys – your mind wanders, you need something good to read like a great book, newspaper or TV guide. Moments later I remember the conductor smiling at me as he clipped my ticket. Turning, he winked at the man with the Radio Times, took out a yellow highlighter from his pocket and highlighted the man’s ticket.

P

i¹tek – leniwe popo³udnie, w TV rozpoczê³y siê w³aœnie wieczorne wiadomoœci z Polski. W pewnym momencie us³yszeliœmy suchy trzask, krótki przejmuj¹cy krzyk m³odszego syna i g³oœny huk czegoœ wal¹cego siê na ziemiê. W tumanie bia³ego gipsowego py³u stali przera¿eni ch³opcy, którym jakimœ cudem uda³o siê prawie w ostatniej chwili umkn¹æ przed wal¹cym siê sufitem. Starszemu kawa³ p³yty zeœlizgn¹³ siê po plecach, m³odszy oberwa³ w ramiê. Dzwonimy na emergency – przecie¿ trzeba zawiadomiæ kogoœ o wypadku, szukaæ pomocy…. Mi³y damski g³os w s³uchawce pyta z kim chcemy siê po³¹czyæ – prosimy o kontakt z policj¹. Ktoœ kompetentny z drugiej strony pyta, czy s¹ ofiary i czy potrzebny jest ambulans – odpowiadamy negatywnie wobec tego otrzymujemy odpowiedŸ, ¿e policja nie mo¿e nam w niczym pomóc – trzeba dzwoniæ po stra¿ po¿arn¹. Czekamy wiêc ponownie na po³¹czenie z odpowiednimi s³u¿bami i znów odpowiadamy na pytanie, czy potrzebny jest ambulans i czy mo¿e gdzieœ cieknie woda . Nie - pada nasza odpowiedŸ, spokojnie informujemy, ¿e spad³o ok. 1/3 sufitu i prosimy,

¿eby ktoœ przyjecha³ i oceni³, czy jesteœmy nadal bezpieczni w domu. OdpowiedŸ zapiera oddech – „…..jeœli nie ma wody ani nie jest potrzebny ambulans to stra¿ nie ma nic do roboty, a jeœli nie czujecie siê bezpieczni w domu to znajdŸcie sobie jakichœ znajomych i przenieœcie siê do nich…..” (a¿ dziw bierze, ¿e sami nie wpadliœmy na taki pomys³ !) Wprawdzie nie wzbudziliœmy oczekiwanego zainteresowania naszym problemem ani stra¿y, ani policji, ale nie za³amuj¹c r¹k szukamy jej dalej – udaliœmy siê z ch³opcami do szpitala – trzeba ¿eby obejrza³ ich lekarz. Dzielnie wyczekaliœmy „ planowane” 4 godziny – lekarz orzek³, ¿e nie ma zmian, jak boli to przyjmowaæ paracetamol –„ma boleæ do wtorku a od œrody ma przestaæ boleæ” Jako ¿e mieszkamy w Anglii i musimy respektowaæ tutejsze prawo podporz¹dkowaliœmy siê nakazowi lekarza i… od œrody ju¿ nie boli ! I basta! W sobotê z rana poinformowaliœmy o wypadku agencjê, w której wynajmujemy dom. Zostaliœmy wys³uchani ze zrozumieniem – tak nam siê przynajmniej wydawa³o. Pad³o stwierdzenie, ¿e w Angli takie rzeczy siê

zdarzaj¹, a na pytanie co w takim wypadku dalej mo¿emy zrobiæ pad³a odpowiedŸ – posprz¹taæ! Wydawa³oby siê , ¿e to ca³kiem proste rozwi¹zanie, ale oczywiœcie nie sprz¹tamy – ktoœ w koñcu musi zobaczyæ to co siê sta³o i oceniæ, czy przebywanie w tym domu nie zagra¿a ¿yciu. Zg³osiliœmy problem w City Hall – czekamy teraz na jak¹œ komisjê. Mo¿e tym razem trafimy na zainteresowanie i kogoœ kompetentnego…… Minê³o ju¿ pó³tora tygodnia od wypadku, ale jak do tej pory nie zjawi³ siê jeszcze nikt w naszym domu, nie zainteresowana jest ani agencja, ani sam w³aœciciel, do tej pory nie przyjecha³ ani nawet nie zadzwoni³. A my nadal nie u¿ytkujemy living room, nie mamy dostêpu do mebli, do telewizora, do ksi¹¿ek i w dodatku za ca³y ten ba³agan p³acimy wcale nie ma³e pieni¹dze. Trudno zrozumieæ dlaczego nikogo nie obchodzi to co siê sta³o. Czy to przejaw kompletnej ignorancji, czy brak wyobraŸni, a mo¿e przejaw dyskryminacji… faktem jest, ¿e teraz staraj¹c siê o wynajêcie nowego domu trzeba bêdzie chyba przeprowadzaæ dodatkow¹ ekspertyzê, czy budynek nadaje siê do zamieszkania. Trzeba wszak¿e pamiêtaæ, ¿e „ to siê tu zdarza, wiecie przecie¿ jakie jest angielskie budownictwo”. Wiemy tylko tyle, ¿e nasze angielskie doœwiadczenia zwi¹zane ze s³u¿b¹ zdrowia bêd¹ bogatsze o te dotycz¹ce udzielania jakiejkolwiek pomocy – i w œwietle tego zdaje siê byæ bardzo prawdziwe nasze polskie powiedzenie: „ jak umiesz liczyæ, to licz tylko na siebie”. Przygotowa³a: E.B. Foto: Marcin Z³otoœ

10

11


Artyku³ Sponsorowany

K¥CIK GROMANIAKA

OSTEOPOROZA – a mo¿e ju¿ dotyka Ciebie? Po trzydziestce, twoje kości zaczynają szybko tracić wapń, który jest minerałem nadającym im twardość. W miarę starzenia się organizmu i z powodu braku dodatkowej suplementacji wapnia, oraz gorszej wchłanialności wapnia jego ubytki w kościach są coraz większe. Wapń, bowiem zostaje cały czas zużywany do odkwaszania organizmu na wskutek nieprawidłowego odżywiania. Ludzie starsi są faszerowani ogromnymi ilościami leków chemicznych, a taka ilość leków dodatkowo powoduje zużycie wapnia i proces osteoporozy pogłębia się, a na osteoporozę lekarze znowu przepisują leki chemiczne i na dodatek zalecają picie mleka - jednego z produktów najsilniej zakwaszającego organizm. Skutek jest wiadomy coraz gorszy stan kości i zębów, zapchane i zablokowane nerki, powiększona wątroba, podrażniona śluzówka żołądka. Organizm ludzki, ma wielki magazyn wapnia, którym są kości i zęby, ale nie brak go również w panewkach, chrząstkach stawowych i tkance maziowej. Sam proces wypłukiwania trujących toksyn i odkwaszania polega na tym, że organizm zmuszony jest oddać wapń ze swojego magazynu (kości, zęby), aby zneutralizować toksyczne związki. ”Wrogami” wapnia są tłuszcze, kwas szczawiowy (obecny np. w czekoladzie, kakao i czarnej herbacie) oraz kwas fitynowy (zawarty w produktach zbożowych - unikaj nadmiaru białego pieczywa i makaronów) jak również leków typu antykoagulanty, sterydy, kortykosterydy, enkorton, leki uspakajające, leki na zgagę oraz antybiotyki. Na podstawie badań podano listę płynów powodujących największe zakwaszenie organizmu i są to: mleko , piwo, 7-Up, kawa bezkofeinowa, zwykła kawa, herbata, Coca-Cola. Najbardziej szokuje informacja dotycząca mleka, tym bardziej, że reklamy wmawiają nam iż mleko jest najlepszym źródłem wapnia- zgroza! Pasteryzowane mleko nie dość, że po procesie pasteryzacji posiada znikomą ilość przyswajalnego wapnia, to dodatkowo zakwasza

organizm, który musi oddać ze swego magazynu (kości, zęby) wapń w celu odkwaszenia takiego mleka. Zatem spożywanie mleka i jego produktów zmniejsza zasoby naszego magazynu w kościach i zębach powodując osteoporozę i między innymi wypadanie zębów. Aby wapń był prawidłowo wchłaniany, musi być przyjmowany łącznie z magnezemw odpowiedniej proporcji 2:1. Toksyczny tzw. kwasotwórczy wapń odkłada się w stawach dając przyczynę do chorób kostno-stawowych w tym podagra (dna), powoduje próchnicę zębów, osteoporozę. Wytrącany w nerkach, sprzyja tworzeniu się piasku i kamieni. Podobnie jest z tworzeniem kamieni żółciowych. Zatem należy unikać nadmiaru wapnia kwasotwórczego, którego najwięcej znajduje się w pasteryzowanym mleku, serach oraz w półsyntetycznych produktach mineralnych i multiwitaminach. Wapń taki nie posiada łączy chelatowych . Wapń wspomaga wchłanianie magnezu, łagodzi bezsenność, buduje silne kości i zęby oraz poprawia działanie systemu nerwowego. Niedobór tego pierwiastka może u dzieci spowodować krzywicę (głównie w przypadku równoczesnych niedoborów witaminy D), a u nastolatków bóle wzrostowe kości. Właśnie w tym okresie młody organizm wymaga większej ilości wapnia. Przy niedostatecznej ilości wapnia zdarzają się bóle głowy, brak odporności na alergię i występuje większa podatność na infekcje. Dziewczęta i kobiety w okresie miesiączkowania, kiedy to w pierwszym dniu menstruacji gwałtownie spada poziom wapnia we krwi, zaczynają odczuwać skurcze macicy i nieznośny ból. Stąd też same bywają nieznośne, nerwowe, rozdrażnione, cierpią na bezsenność, depresję i różne bóle, od bólu nóg po plecy i głowę. Zmniejszający się poziom wapnia we krwi wywołuje u kobiet napuchnięcie piersi, rąk, stóp i nóg oraz twarzy, wzrasta waga ( niedobór wapnia zaburza gospodarkę elektrolitową powodując nadmierne zatrzymywanie wody i soli w organizmie) dołączają się infekcje, ból głowy i uczulenia. Wynika z tego, iż szczególnie podczas miesiączkowania wapń jest

niezwykle potrzebny. Kobietom w ciąży brak wapnia powoduje to, iż rozwijające się dziecko czerpie wapń do budowy swoich kości od mamy, stąd w tym czasie kobietom psują się zęby i wiele z nich w tym czasie je traci. Zwiększone zapotrzebowanie na wapń mają również kobiety w okresie klimakterium. Osteoporoza, z powodu, której kości tracą spoistość i są bardziej podatne na złamanie, przez długi czas była uważana za chorobę kobiet, ponieważ jest powszechnym schorzeniem po przekwitaniu. Firma CaliVita oferuje wiele preparatów multiwitaminowych, które w swoim składzie zawierają potrzebne witaminy i minerały w tym również wapń z magnezem w odpowiedniej proporcji 2:1, preparaty te zawierają również wyciągi z roślin. Do suplementów zawierających w swoim składzie wapń z magnezem w odpowiedniej proporcji 2:1 należą : · Strong Bones - wapń z magnezem · Full Spectrum - przeznaczony dla dzieci szkolnych i dorosłych · Super Mega 50 - polecany głównie w okresie dużych niedoborów witamin i minerałów oraz zwiększonej aktywności fizycznej. · Lion Kids – dla dzieci · Lion Kids+ D- witamin - produkty przeznaczone dla przedszkolaków oraz dla dzieci wieku wczesnoszkolnego · New Life - preparat przeznaczony dla kobiet w ciąży i karmiących · Senior Formula - polecany głównie osobom w starszym wieku · Vital “A”, “B”, “AB”, “0” - unikalny zestaw substancji odżywczych, dobranych pod kątem indywidualnych cech posiadaczy 4 różnych grup krwi. · Menopausal Formula - pomoże Ci w trudnym okresie menopauzy. Aby dowiedzieć się więcej o skutecznej naturalnej metodzie leczenia suplementami tej i innych chorób, zapraszam na stronę poświęconą temu tematowi www.nasze-zdrowie.org lub konsultacje telefoniczne. Małgorzata Szydłowska Konsultant i Niezależny Dystrybutor CaliVita International info@nasze-zdrowie.org www.nasze-zdrowie.org tel: +44 (0) 751 30 34 590

12

Kochasz swoje PlayStation albo Xboxa? Nie mo¿esz siê doczekaæ na premierê ulubionej strzelanki? Chcia³byœ sprawdziæ co nowego piszczy w „cybertrawie”? Trafi³es na miejsce stworzone w³asnie dla ciebie! Znudzony twoimi starymy grami? Oto recenzje najnowszch pozycji na cyber rynku.

OVERLORD II

”Overlord II” to sequel gry akcji TPP (ThirdPerson Perspective), która zosta³a wydana przez Codemasters na PC, Xbox 360 oraz PlayStation 3. Œwiatowa premiera odby³a siê 23 czerwca tego roku. Nowe dzie³o przypomina poprzedniczkê w znacznym stopniu - znowu pojawia siê W³adca Ciemnoœci i chochliki. Codemasters zrezygnowa³o z zaskoczenia gracza czymœ zupe³nie nowym, a pos³u¿y³o siê najprostszym sposobem: zrobiæ wiêcej, ³adniej i lepiej. Rozpoczynaj¹c grê znajdujemy siê w ma³ym miasteczku w Nordberg gdzie mieszka nasz bohater przysz³y Overlord. Jest jeszcze ma³ym ch³opcem i nie cieszy siê sympati¹ rówieœników, którzy mu dokuczaj¹ zapewne ze wzglêdu na jego zdolnosci magiczne. Wychowany przez chochliki, jako doros³y w³adca ma tylko jeden cel : zapanowaæ nad ca³ym œwiatem. Niestety na drodze stoj¹ mu liczni wrogowie, z którymi bedziemy musieli siê zmierzyæ, w tym wielkie Imperium, stworzone na wzór Imperium Rzymskiego. “Overlord II” oraz poprzedniczka to jedne z niewielu gier, w których nasz bohater jest czarnym charakterem. Nie spodziewajmy siê jednak brutalnych scen czy ogromu krwawych scen. W przeciwieñstwie do tego doœwiadczymy grafiki przypominaj¹cej kreskówkê oraz typowego czarnego humoru. W³adca Ciemnoœci w porównaniu do innych gier akcji czy RPG nie dysponuje du¿ymi mo¿liwoœciami w walce, potrafi walczyæ wrêcz i rzucaæ czary, ale do bitwy posy³a swoich podw³adnych, w³¹czaj¹c siê tylko wtedy, gdy jego chochliki sobie

nie radz¹. Nasz antybohater posiada zaledwie 3 zaklêcia, które mo¿na ulepszaæ, zwiêkszaj¹c ich skutecznoœæ. Chochliki podzielono na cztery grupy, ka¿da ma inne umjêtnoœci i kolor, dodatkowo podw³adni mog¹ dosiadaæ ró¿nych “wierzchowców”. Niestety “Overlord II” ma te¿ swoje wady, a najwiêkszymi s¹ monotonnoœæ i prostolinijnoœæ gry. Wiêkszoœæ misji polega na przejœciu w okreœlone miejsce, przy okazji zabijaj¹c napotkanych wrogów. Sytuacja nie zmienia siê w misjach pobocznych - tam cele polegaj¹ na wybiciu okreœlonej iloœci przeciwników. W grze przyjdzie nam siê zmierzyæ z kilkoma zagadkami, jednak s¹ one banalnie proste i raczej nikt nie bêdzie mia³ z nimi problemu. Podsumowuj¹c, “Overlord II” ma bardzo ³adn¹ grafikê, podlegaj¹c¹ temacie fantasy, dŸwiêki równie¿ s¹ dobrej jakoœci, pasuj¹ do klimatu. Kto gra³ w poprzedniczkê i spodoba³a mu siê, napewno polubi te¿ sequel, który, mimo i¿ nie wprowadza drastycznych zmian, nadal jest grywalny i cieszy oko.

PROTOTYPE

zmieniaæ kszta³t swojego cia³a oraz “poch³aniaæ” nowe umiejêtnoœci. Naszym g³ównym zadaniem jest przywrócenie pamiêci Alexowi, przy okazji dowiemy siê, kto stoi za zaraz¹ szerz¹c¹ siê na ulicach miasta, która zmienia mieszkañców w brutalne, krwio¿ercze mutanty. W grze bêdziemy mieli szanse zmierzyæ siê w³aœnie z mutantami. Dodatkowo na drodze Alexa stanie oddzia³ militarny o nazwie Black Watch Special Forces. Prototype nie ma niestety wyj¹tkowo urozmaiconej grafiki - buydnki siê powtarzaj¹, ludzie których spotykamy na ulicy s¹ podobni do siebie, zaœ sam Manhattan, na którym dzieje siê akcja gry, ma zbyt prosty uk³ad budynków i ulic. Z biegiem czasu potêguje to znu¿enie gracza. Grafikê na szczêœcie ratuj¹ wysokopoziomowe animacje g³ównego bohatera. G³ówny w¹tek fabularny sk³ada siê z 31 misji, które wykonujemy na obszarze ca³ego miasta. Graczy powinno ucieszyæ, ¿e za otrzymane punkty doœwiadczenia mo¿emy wed³ug swoich upodobañ rozwijaæ umiejêtnoœci bohatera. Podsumowuj¹c, gra pocz¹tkowo nie robi wielkiego wra¿enia: grafika jest skromna, tekstury nienajlepszej jakoœci, a efekty specjalne nie s¹ powalaj¹ce. Jednak po d³u¿szym czasie zaczynamy zauwa¿ac lepsze strony - niewidoczne pocz¹tkowo detale takie jak lataj¹ce ptaki czy odbicia na œcianach budynków. Radical Entertainment mog³o skupiæ sie na dopracowaniu i unowoczeœnieniu Prototype, jednak tak siê nie sta³o i z tego powodu jest to gra jedynie dobra. Jednak zawsze mo¿emy mieæ nadziejê, ¿e producenci pokusz¹ siê o wydanie kolejnej wersji. Kolejna dawka cybernowinek ju¿ w nastêpnym wydaniu! Opracowa³: Kamil Daszykowski

PRZESTEPCZOή W LUTON

Prototype to typowa gra akcji, której producentem jest studio Radical Entertainment. Premiera odby³a siê 9 czerwca w USA, 12 czerwca gra pojawi³a siê w Europie, natomiast zwolennicy polskiej wersji jêzykowej musieli czekaæ do 3 lipca. Zosta³a wydana na obie konsole oraz na PC. Jeszcze przed premier¹ o grze mówi³o sie jako o najnowszym hicie. G³ównym bohaterem jest Alex Mercer, który cierpi na amnezjê. Nie wie, co siê z nim sta³o, ani tego, w jaki sposób mo¿e

W po³owie lipca biuro Home Office opublikowa³o statystyki i figury ilustruj¹ce stopieñ przestêpczoœci w ró¿nych regionach kraju. Dla mieszkañców Luton i okolic, znajduj¹cych siê w obszarze Thames Valley (Doliny Tamizy), by³a to mieszanka dobrych i z³ych wiadomoœci. Przestêpczoœæ zorganizowana i maj¹ca na celu zniszczenie pojazdów mechanicznych zanotowa³a spadek, jednak w obszarach takich jak kradzie¿, posiadanie narkotyków i przestêpstwa na tle seksualnym odnotowano znaczny wzrost.

13


Active Polish Community wspiera polskich artystów w UK Rozpoczynamy dzia³alnoœæ w nowym kierunku. Chcemy promowaæ polskie akcenty w œwiecie muzycznym i nie tylko. Zapraszamy do wspó³pracy wszystkich którzy tworz¹, wystêpuj¹, maj¹ swoj¹ publicznoœæ na Wyspach albo dopiero o tym myœl¹. Pierwsza ods³ona naszej nowej aktywnoœci bêdzie mia³a miejsce podczas Luton Summer Festival. Zostaliœmy poproszeni o pomoc w jego organizacji. Na nasze zaproszenie wyst¹pi¹ polscy artyœci: DJ Sandra - Radio Flash

Why Not Here - zespó³ rockowy z Londynu Lesero prod grupa producentów wraz z raperem The Only D.2.1 Active Polish Community zaprasza na dwugodzinny wystêp polskich artystów podczas Luton Summer Festival w pi¹tek 12 sierpnia od godziny 19:30 na St. George’s Square w centrum Luton. W tym roku Luton Summer Festival bêdzie trwa³ przez 8 dni, od 7 do 15 sierpnia. Przyniesie Wam dawkê darmowej rozrywki na œwie¿ym powietrzu w postaci muzyki na ¿ywo, zabaw dla dzieci, teatrów ulicznych, tancerzy oraz muzyki serwowanej przez DJ’ów. PrzyprowadŸcie ze sob¹ dzieci, znajomych, rodzinê.

Informacje Koœcielne 2 sierpieñ (niedziela) – Herbatka Emerytów godz.12.30 16 sierpieñ (niedziela) – Œwiêto ¯o³nierza – Msza œw. polowa – Luton, Dom SPK – godz. 13.00 30 sierpieñ (niedziela) – Uroczystoœæ Matki Bo¿ej Czêstochowskiej – ODPUST PARAFIALNY – herbata, kawa i ciasto – sala parafialna – godz. 11.00 6 wrzesieñ (niedziela) – pielgrzymka do Aylesford 12 wrzesieñ (sobota) rozpoczêcie zajêæ w Polskiej Szkole Sobotniej – Luton – godz. 10.00

Zapowiada siê znakomita zabawa - tym razem równie¿ z udzia³em polskich artystów.

Kolejn¹ propozycj¹ Active Polish Community zwi¹zan¹ z promocj¹ polskich artystów jest polski zespó³ muzyczny w Luton. Zg³osi³a siê do nas osoba zainteresowana za³o¿eniem zespo³u muzycznego w naszym mieœcie. Do zespo³u poszukiwane s¹ osoby graj¹ce na perkusji, gitarze, klawiszach oraz wokal. Informacje na ten temat znajdziecie na stronie Active Polish Community activepolish.co.uk. Zapraszamy równie¿ na Audycjê RadioAktywn¹ w Radiu Flash (radioflash.co.uk)

Wawel - Zespó³ Polskich Tañców Ludowych Zespó³ sk³ada siê z oœmiu par. Nowi cz³onkowie s¹ zawsze mile widziani. Je¿eli chcecie braæ udzia³, proszê zadzwoniæ do pani Barbary Fryc (01582) 650316 lub do Klubu Parafialnego (01582) 663241 w pi¹tki wieczorem. Próby odbywaj¹ siê w ka¿dy pi¹tek pomiêdzy 20.00 i 21.45 w Oœrodku Parafialnym przy Victoria Street w Dunstable

w ka¿dy pi¹tek o godzinie 18:00. Bêdziemy do Was docieraæ z dawk¹ informacji, wywiadów, rozmów i dyskusji. B¹dŸcie z nami, aby dowiedzieæ siê o najnowszych akcjach, projektach, kampaniach, kursach oraz szkoleniach Active Polish Community. Audycja RadioAktywna to tematy zawsze na czasie: pomoc Polakom w Wielkiej Brytanii, edukacja, rozwój zawodowy, sport, kultura, zainteresowania... Audycja RadioAktywna w Radiu Flash - Aktywne Ÿród³o informacji. Sebastian Doliñski Active Polish Community

Potrzebujesz reklamy w:

Magazynie? Portalu? Radiu? zadzwoñ: 078 532 79965

NOWY PLAN DOSTÊPU DO LOTNISKA W LUTON Nowa droga dojazdowa do lotniska w Luton zosta³a okrzykniêta koszmarem przez sfrustrowanych kierowców. W³adze lotniska wprowadzi³y nowy plan dostêpu do obiektu, który rzekomo mia³ na celu zmniejszenie korków i zachêcenie pasa¿erów do u¿ywania œrodków transportu publicznego. Jednak w³aœciciele firm przewoŸniczych i taksówkarze skar¿¹ siê mówi¹c, i¿ lotnisku brak wymaganej infrastruktury, która jest niezbêdna do prawid³owego funkcjonowania nowej drogi dojazdowej. Twierdz¹ równie¿, i¿ odstawienie pasa¿erów pod terminal trwa najczêœciej o wiele d³u¿ej ni¿ bezp³atne dziesiêæ minut, wiêc tak czy tak s¹ zmuszeni do zap³acenia op³aty wynosz¹cej jeden funt. Jak donosi Luton & Dunstable Express, przedstawiciel lotniska Anthony Cardew, powiedzia³: “Próbujemy polepszyæ sytuacjê. Wewn¹trz obiektu lotnisko funkcjonuje bardzo dobrze, wiêc nie mamy zamiaru os¹dzaæ zmian dopóki nie by³y one w operacji co najmniej przez miesi¹c.”

14

15


16

17


Wêdkowanie na Wyspach (czêœæ 2) Miesi¹c temu pisa³am o generalnych zasadach obowi¹zuj¹cych ka¿dego wêdkarza na terenie UK. W tym miesi¹cu chcia³abym skoncentrowaæ siê na tym jakie mo¿liwoœci otwieraj¹ siê przed wêdkarzami w Bedfordshire i okolicy, opisaæ wody nale¿¹ce do poszczególnych lokalnych klubów wêdkarskich a tak¿e podzieliæ siê problemami z jakimi borykaj¹ siê zrzeszeni wêdkarze. Udało mi się znaleźć pięć lokalnych klubów wędkarskich: Luton Angling Club, Vauxhall Angling Club, Leighton Buzzard Angling Club, Milton Keynes Angling Association, The Tring Anglers. Kilka słów poświęćmy najpierw każdemuz nich. Luton Angling Club (strona internetowa: www.lutonac.org) jest gospodarzem następujących łowisk: - czterech jezior: Beckerings Park Farm Reservoir (Steppingley), South Lagoon (Wyboston Lakes Complex), North House Lake (Wyboston), a od 1 czerwca 2009 r. także Woodland Lake; - 12 mil The Grand Union Canal; - fragmentów dwóch rzek: • Great Ouse (Eaton Ford, Lavendon Mill, Biddenham, Wyboston ‘Black Cat’, Wyboston Lakes Complex), • Ouzel (Town South Leighton Buzzard). W sezonie 2009/2010 klub współdzieliz Barnet and District Angling Club także wody rzek: • Great Ouse w Blunham (‘Ham Barn’ i ‘The Spinney’), • Ivel w Blunham (‘Twin Bridges’), • oraz Tamizę w Sonning i Berkshire. Większość tych miejsc dostępna jest tylko dla członków klubu. Ponadto tylko i wyłącznie zrzeszeni w klubie wędkarze mogą łowić nocą, z wyjątkiem jeziora South Lagoon i rzeki Ouse w Wyboston, gdzie można wykupić zgodę na połów nocny nie będąc członkiem klubu. Vauxhall Angling Club (strona internetowa: www.vauxhallanglingclub.co.uk) mieszczący się również w Luton opiekuje się: - fragmentami rzek: • Ouse w Radwell, Sharnbrook, Harrold, Kempston i Willington, • Ivel w Blunham (‘Girtford Bridge’), • Ouzel w Moulsoe, - jeziorami: • The Sharnbrook Lakes włączając sześć żwirowni, • Woburn Sands Lake, • w Harrold Country Park,

18

• Tingrith Manor, • Stanton Harcourt. Leighton Buzzard Angling Club (strona internetowa: www.lbac.co.uk) ma pod swoją opieką: - następujące jeziora: • Claydon Lakes, • Rackley Hills Lake, • Turner Lake, • Tiddenfoot Lake, - fragment rzeki: • Ouzel. Tylko na jeziorze Tiddenfoot można łowić nocą po otrzymaniu na to specjalnej zgody. Klub nie wydaje biletów dziennych na żadnych ze swoich wód. Milton Keynes Angling Association (strona internetowa: www.mkaa.co.uk) kontroluje wody: - rzek: • Great Ouse w Ravenstone Mill, Stone Park, Whitings oraz Old Wolveron, Stony Ouse a także przy jeziorze Bradwell, • Ouzel w Ouzel, • Tove przy Lincoln Lodge Farm (Castlethorpe) i w Long Field, • Ouse w Harold, Felmersham i Littre Paxton w pobliżu St. Neots, • Ivel w Biggleswade. - fragmentów The Grand Union Canal (od mostu nr 81 do 102 oraz w Bradwell od mostu nr 68 do 76), - jezior: • Willen Lake, • Lodge Lake, • Furzton Lake, • Teardrops, • Caldecotte Lake, • Bradwell Lake, • Dimmocks Pit, • w Wolverton Mill, • w Emberton Country Park, Część tych miejsc dostępna jest tylko dla członków klubu, ale na części wód dostępne są bilety dzienne. Ostatni lokalny klub The Tring Anglers (strona internetowa: www.tringanglers.org.uk)

zarządza: - jeziorami: • przy Rislip Farm w Soulbury, • przy Ford End Farm w Ivinghoe, - rzeką Tamizą w Shabbington i w Ickford, - fragmentem The Grand Union Canal (od mostu nr 126 do 135, oraz Aylesbury Arm i Wendover Arm). Z Barnet and District Angling Club współdzieli także wody rzek: • Tamizy w Sonning, • Ouse w Blunham Spinney i Hambarn, • Ivel w Blunham (‘Twin Bridges’), • Windrush w Witney, - i jezior: • Shepherds Way Lakes w Brookmans Park, • Lowbell Lane, w London Colney niedaleko St Albans, • Broad Colney Lakes, w London Colney niedaleko St Albans.

Roczne opłaty od 25 GBP do 68 GBP

Roczne opłaty pobierane przez poszczególne kluby wahają się od 25 GBP (za kontynuację w Milton Keynes AA) do 68 GBP (dla nowych członków Luton AC). Zazwyczaj w opłatę członkowską wliczony jest koszt wyrobienia kluczy do wszystkich zamykanych, należących do klubu miejsc spotkań i książki z regulaminem klubu, wykazem wód należących do klubu, mapkami dojazdu do poszczególnych łowisk i dostępnych parkingów, zasadami korzystania z poszczególnych łowisk, a także z wykazem i charakterystyką ryb spotykanych w poszczególnych wodach. Oprócz opłat członkowskich kluby pobierają jednorazowe opłaty za wydanie pozwolenia na połów nocny oraz za bilety dzienne dla osób niezrzeszonych. Niektóre organizują specjalne prace ‘społeczne’ na rzecz klubu i jeśli ktoś z członków nie chce brać w nich udziału musi zapłacić kilka funtów ekstra, np. w Luton

Angling Club opłata ta wynosi 10 GBP. Dodatkowe opłaty pobierane są również za pozwolenie na połów dodatkową trzecią wędką. Trzeba jednak pamiętać, że aby łowić na trzy wędki nie wystarczy tylko wykupić sobie pozwolenia w danym klubie, oprócz tego trzeba też mieć podwójne zezwolenie na wędkowanie, tzw. rod licence wydawane przez Environmental Agency. Co ważne pojedyncza rod licence uprawnia do łowienia na dwie wędki tylko ryb słodkowodnych i węgorzy, natomiast łososiów i pstrągów tylko na jedną wędkę. Generalnie zezwolenie na wędkowanie (rod licence) wydawane jest na sezon zaczynający się 1 kwietnia i trwający do 31 marca kolejnego roku kalendarzowego, jednak poszczególne kluby zaczynają sezon na swoich wodach w nieco innych terminach: - Luton AC – od 1 czerwca 2009 r. do 31 maja 2010 r., - Vauxhall AC – od 16 czerwca 2009 r. do 14 marca 2010 r., - Leighton Buzzard AC – od 1 czerwca 2009 r. do 31 maja 2010 r., - Milton Keynes AA – od 16 czerwca 2009 r. do 15 czerwca 2010 r., - The Tring Anglers – od 1 kwietnia 2009 r. do 31 marca 2010 r. Wszystkie kluby obowiązuje CAŁKOWITY bezwzględnie tzw. ZAKAZ close season, czyli połowów ryb całkowity zakaz słodkowodnych połowów ryb trwający co roku słodkowodnych od 15 marca trwający co roku od do 15 czerwca 15 marca do 15 czerwca na rzekach i strumieniach w Anglii i Walii. W zasadzie nie dotyczy on jezior i kanałów, jednak zanim wybierzemy się na ryby, upewnijmy się czy dane łowisko jest na pewno otwarte.

Zdarza się bowiem, że niektóre kluby stosują ten przepis również na wodach stojących. W UK wędkarze przyjmują sportową zasadę catch and release, co oznacza, że swoje trofea wypuszczają po złowieniu. Teoretycznie dla dobra ryb powinni wypuszczać je natychmiast, natomiast w praktyce wiadomo, że korzystają z sieci, w których trzymają ryby przez jakiś czas. Co ciekawe nie można trzymać ryb w każdej sieci. Prawidłowa sieć do trzymania ryb powinna mieć minimum 2 metry długości i minimum 1,2 metra obwodu, jednak kluby dla dobra ryb zalecają zaopatrzenie się w większe sieci. Ponadto nie może być wykonana z wiązanych linek, metalowej siatki, mieć oczek w siatce większych niż 25mm w obwodzie ani odległości między pierścieniami większej niż 40cm. Co więcej np. w Milton Keynes AA jednorazowo w sieci wolno trzymać maksymalnie 18 kilogramów ryby. Podobne zasady dotyczą podbieraków: muszą być one wykonane z przepuszczalnego, ciemnego, miękkiego, nie szorstkiego materiału, o wymiarach minimum 1,2 metra na 0,9 metra jeśli są prostokątne, lub 1,5 x 0,3 x 0,4 metra jeśli używane z ramą. W jednym podbieraku można trzymać jednorazowo tylko jedną rybę. Często kluby zezwalają na stosowanie tylko i wyłącznie przynęty znalezionej na danym łowisku, tylko i wyłącznie w dniu połowu, a co więcej tylko rodowitych angielskich gatunków a także zakazują wpuszczania na łowiska innych ryb. Ma to zapobiec rozprzestrzenianiu się chorób. Te i wiele innych zasad i reguł wędkowania w UK znajdziecie na stronie rządowej www.environment-agency.gov.uk. Myślę, że ten adres internetowy powinien być znany każdemu wędkarzowi w UK, nie tylko temu początkującemu, ale i zaa-wansowanemu. Z kolei szczegółowe regulaminy poszczególnych klubów wędkarskich, zasady

obowiązujące na poszczególnych łowiskach udostępniane są wszystkim członkom we wspomnianej już przeze mnie wcześniej książeczce członkowskiej. Jedną z ciekawszych zasad, o której chciałabym jeszcze wspomnieć, a którą przeczytałam w regulaminie Milton Keynes AA, jest zakaz noszenia broni palnej i jakiejkolwiek innej broni na terenie łowisk klubu. Jak się okazuje zakaz ten jest uzasadniony. Niejednokrotnie zdarzało się bowiem, że zarządcy łowisk mieli do czynienia z uzbrojonymi zakaz noszenia wędkarzami. broni palnej Sytuacje, w których nielegalni i jakiejkolwiek wędkarze w ten innej broni właśnie sposób na terenie próbują uniknąć płacenia za korzysłowisk klubu tanie z wód klubowych nie są niestety rzadkością. Uzbrojeni wędkarze i nielegalny połów to jedne z wielu problemów z jakimi stykają się kluby. Inne to: śmiecenie, brak kultury wśród wędkarzy. Są też tacy pseudo-wędkarze, którzy posuwają się nawet dalej, nie tylko wędkują bez stosownych zezwoleń, ale zakładają sieci rybackie z hakami przez rzeki i kanały i zabierają wszystkie złowione ryby niezależnie od wielkości i ilości. Z przykrością muszę powiedzieć, że spory odsetek osób złapanych na kłusownictwie to my, Polacy. I niestety nie jest to problem indywidualny, pojawiający się w jednym klubie. Takie informacje potwierdzają władze wielu klubów. Niestety zasłużyliśmy sobie na złą opinię. Dlatego apeluję do wszystkich wędkarzy: szanujmy i przestrzegajmy zasady jakie panują w kraju, w którym mieszkamy. A karpia na święta kupujmy w sklepie z polską żywnością! Na koniec dodam jeszcze kilka adresów różnych angielskojęzycznych stron i for internetowych na temat wędkarstwa w UK: - www.environment-agency.gov.uk, - www.fishing.co.uk, - www.go-fishing.co.uk, - www.total-fishing.com, - www.fishingmagic.com, - www.esox.co.uk, - www.barbel.co.uk, - www.predator-fishing.co.uk, - www.go-fish.co.uk, - www.anglingnews.net, - www.angling-news.co.uk, - www.talkangling.co.uk, - www.3ws.co.uk, - www.uk-carp-forum.co.uk, - www.waterscape.com, - www.carp-uk.net. autor: Agnieszka Matusz

19


Nastêpny proszê! Có¿ mo¿na robiæ w ³adny, bezdeszczowy dzieñ, najlepiej skorzystaæ z okazji nietutejszej aury i wybraæ siê na spacer, bezcelowy lub z góry zamierzony, wybra³am tê drug¹ opcjê. Przechadzaj¹c siê po Luton, dostrzegam coraz wiêcej rodzimych, polskich sklepów, to mi³e, zw³aszcza, kiedy chcemy zjeœæ coœ „naszego”, poczuæ przez chwilê znajome smaki, stworzyæ w kuchni ma³¹ iluzjê dalekiej Polski. Konkurencja w tej bran¿y roœnie, jak przys³owiowe dro¿d¿e, jest kilka sklepów, usytuowanych niedaleko centrum, nie uwzglêdniaj¹c tych rozsianych na bocznych uliczkach oraz polsko podobnych znajduj¹cych siê pod obc¹ bander¹. Czas zacz¹æ rekonesans po polskich przybytkach spo¿ywczych i nie tylko, ciekawe czy sprytni czytelnicy odgadn¹ gdzie zawita³am? Zapraszam na czerwcowy spacer konsumencki moim œladem. W ka¿dym ze sklepów mo¿na wyczuæ inny klimat, spotkaæ ró¿n¹ obs³ugê, nikt mi nie powie, ale te elementy maj¹ ogromny wp³yw na nasz wybór tego, co trafi do koszyka. W jednym z nich, powierzchniowo najwiêkszym i chyba szczyc¹cym siê niestety tylko tym, mo¿emy poczuæ siê jak w minionej epoce , zapomnianej ju¿ przesz³oœci, ca³e szczêœcie, ¿e bezpowrotnej. Drogi kliencie przeniesiesz siê w czasy, w których pani za lad¹ na ka¿dym kroku dawa³a nam do zrozumienia, ¿e ona tu rz¹dzi! dyktuje twarde warunki sprzeda¿y, to nic nie mia³o wspólnego z marketingiem, przyci¹ganiem klienta, wrêcz przeciwnie, jeœli ktoœ chce poczuæ ten dreszczyk emocji, niczym w filmie sensacyjnym, nic innego mu nie pozostaje jak nawiedziæ ten sk³ad gdziekolwiek on jest? Towary jak wszêdzie niby podobne, ale te skrywaj¹ w sobie ró¿ne tajemnice, d³u¿szy, dziwnym sposobem okres spo¿ycia, cena niekoniecznie korzystna, aczkolwiek inna, to s¹ „walory”, które tylko tam znajdziesz drogi konsumencie, poza tym bêdziesz móg³ zrozumieæ co to znaczy byæ obserwowanym przez sprytne oko stra¿nika porz¹dku sklepowego, nie kojarzyæ z ZOMO ani z funkcjonariuszami SB. Dla tych, którzy preferuj¹ odmienne

klimaty, polecam inny sklep, mi³a obs³uga, uœmiechniête twarze pañ za lad¹ oraz rodzima muzyka mog¹ nas wprowadziæ w pozytywny nastrój robienia polskich zakupów, œwie¿e towary, ró¿norodnoœæ ofert, rodzimy jêzyk oraz moc klientów, a to chyba najlepszy wskaŸnik sprzeda¿y i renomy. A kiedy masz ochotê poczuæ siê jak u cioci na wsi, w mi³ym ma³ym sklepiku, gdzie uœmiechniêta, sympatyczna pani nie tylko oferuje ci niezbêdne produkty ,ale zapyta jak siê czujesz, udaj siê nieco dalej g³odny rodaku, oddal siê od centrum, d³u¿sze spacery s¹ zdrowsze, lepiej siê po nich œpi. Ma³y przytulny sklepik, wype³nione pó³ki, wspomnienie beztroskich wakacji, po prostu cuda na kiju, wszystko pod rêk¹, a pamiêtajmy, ¿e warto pielêgnowaæ wspomnienia. Odwiedzaj¹c poszczególne sklepy, mo¿emy faktycznie poczuæ siê jak w ojczyŸnie, bowiem, s¹ ró¿ne, jedne chwalimy, na inne psioczymy, zw³aszcza, kiedy wychodzimy podirytowani niemi³¹ obs³ug¹, bo akurat tutaj, w angielskich sklepach rzadkoœci¹ jest us³yszeæ: „A co drobnych nie ma? A sk¹d ja mam mieæ, tak ka¿demu tylko wydawaæ, odliczone please!”, takie samobójcze teksty, dzia³aj¹ odpychaj¹co a mo¿e o to chodzi, tak¿e pozosta³a czêœæ bran¿y mo¿e spaæ spokojnie. Mimo statecznego wieku w bajki i porzekad³a wierzê, z³ego licho weŸmie albo tak jak z wilkiem, niós³ wilk razy kilka, ponieœli i wilka, czyli kto pierwszy wypadnie z rynku? Szukajcie odpowiedzi w fusach po kawie, odczytujcie znaki na niebie i œledŸcie na bie¿¹co Magazyn Lokalny, szkoda dzwoniæ do wró¿ki mo¿e byæ skorumpowana, takie czasy. No có¿ siatki mam pe³ne, g³owê pe³n¹ myœli, ciœnienie mi podskoczy³o po tej pielgrzymce sklepowej, a wiêc czas wracaæ do domu, bêdzie co degustowaæ…

O B L A

-

Roma Kozar

-48...

20

O B L A PLUS48

Czym s¹.......ESPADRYLE?

AMATORSKA LIGA W LUTON WRACA KOÑCEM LATA! Nowy sezon rozgrywek Amatorskiej Ligi Pi³ki No¿nej w Luton rozpocznie siê koñcem sierpnia. Wszystkich chêtnych (dru¿yny oraz osoby zainteresowane sêdziowaniem) prosimy o zg³oszenia do 28 lipca. Rozmiar dru¿yn to 11 do 22 zawodników, minimalny wiek zawodnika - 17 lat. Oficjalna rejestracja w lidze oraz w Wojewódzkim Zwiazku Pi³ki No¿nej wi¹¿e sie z jednorazowa roczn¹ op³at¹ 180 funtów ( od dru¿yny), która pokryje równie¿ roczne ubezpieczenie osobiste oraz grupowe. Dodatkowo ka¿dy mecz bedzie zwiazany z op³ata nie wiêksza niz piêæ funtow od zawodnika (wynajem boiska oraz us³ugi sêdziego). Mecze bêda rozgrywane na ró¿norodnych boiskach w obrêbie Luton. Jesteœ zainteresowany? Aby uzayskaæ wiêcêj informacji skontaktuj siê z Tomkiem dzwoni¹c pod 078710 44167 lub z Rafa³em nr tel. 07908 444200. Mo¿esz równie¿ wys³aæ e-mail na adres luton.liga@wp.pl.

KRADZIE¯ W DUNSTABLE Pracownicy lokalnego biura podró¿y w Dunstable pozostaj¹ w szoku po tym jak mê¿czyzna uzbrojony w nó¿ wdar³ siê do budynku w bia³y dzieñ i dokona³ kradzie¿y gotówki. Mê¿czyzna, którego twarz okryta by³a burk¹, muzu³mañska chust¹, zaatakowa³ biuro firmy First Choice Travel o 10.15 rano w ubieg³y wtorek, 7 lipca. Po zastraszeniu dwóch pracownic z³odziej wypró¿ni³ kasy z gotówki i wybieg³ na ulicê przez tylne wyjœcie awaryjne. Biuro podrózy pozosta³o zamkniête nastêpnego dnia, aby pozwoliæ pracownicom dojœæ do siebie po traumatycznym prze¿yciu. Policja prosi o kontakt wszystkich którzy byli œwiadkami zdarzenia lub maj¹ jakiekolwiek informacje na temat mê¿czyzny, który zosta³ opisany jako wysoki, szczup³ej budowy, zamaskowany w charakterystyczn¹ chustê i w niebieskich sportowych butach.

FINA£ RETAILER AWARDS 2009 Kawiarnia Costa Coffee by³a jednym z laureatów regionalnego konkursu Retailer Awards 2009, nagród przyznawanych biznesom za udzia³ i zas³ugi w na lokalnym rynku hurtu i detalu. Wœród laureatów uhonorowanych w czasie ceremonii maj¹cej miejsce w Chicago Rock Cafe w Luton, znalaz³ siê równie¿ nowo otwarty oddzia³ sieci Marks & Spencers i Sklep z produktami firmy Disney.

Chcesz byæ piêkna tego lata i dumnie kroczyæ po gor¹cych piaskach s³onecznych pla¿? OdpowiedŸ jest prosta: Jasne, ¿e tak! Która z nas tego nie chce!... Jak wygl¹daæ modnie i sexy? Za ka¿dym razem spogl¹daj¹c w lustro zadajemy sobie to samo pytanie… Spaceruj¹c brzegiem pla¿y musimy pamiêtaæ o kilku niezbêdnych dodatkach, dziêki którym jak magnes przyci¹gaæ bêdziesz mêskie spojrzenia, 1. STRÓJ K¥PIELOWY Jeœli masz problem z doborem stroju k¹pielowego skorzystaj z kilku naszych rad: • Aby ukryæ niedoskona³oœci wybieramy mocno zabudowane kostiumy. Je¿eli twoim atutem jest biust, a chcesz zakryæ brzuch, wybierz kostiumy imituj¹ce bardzo krótk¹ sukienkê. Pamiêtaj, ¿e ciemne kolory wyszczuplaj¹, a wzorzyste tkaniny odci¹gaj¹ uwagê od mankamentów sylwetki. • Zbyt obfity brzuszek zakryje ciemny dó³ kostiumu, ale równie¿ kwiecisty wzór. Je¿eli wolisz 2-czêœciowe stroje k¹pielowe, wybierz z do³em o podwy¿szonym stanie lub taki z d³u¿szym topem • Je¿eli bardziej ni¿ eksponowaæ wolisz zakryæ swoj¹

pupê i biodra wybierz kostium z do³em typu „mini szorty” • Aby powiêkszyæ biust nale¿y wybraæ usztywniane miseczki typu push-up, z fiszbin¹. • Dla zbyt obfitego biustu najlepsze bêd¹ kostiumy, których góra jest z cienkiej tkaniny, bez ¿adnych wype³nieñ. Konieczna s¹ fiszbiny i grubsze rami¹czka. ¯adnych kompleksów? Brawo! Wybierz klasyczne bikini. Odwa¿niejsz¹ wersj¹ jest jednak jednoczêœciowy kostium, bardzo mocno powycinany. Eksponuje walory idealnej sylwetki. Bardzo sexy i wyzywaj¹cy. 2. KLAPKI W najwiêkszy upa³ mo¿na poczuæ siê jak boso. Nic nie przeszkadza, nic nie uwiera nawet jak masz lekko nabrzmia³e stopy. Idealne na pla¿ê i na basen. Pomog¹ szybciej wyleczyæ otarcia i pêcherze na stopach. Mo¿esz je œmia³o nosiæ zarówno do letnich zwiewnych sukienek jak i do stroju k¹pielowego.

3. OKULARY Modne okulary przeciws³oneczne to niezbêdny element twojej garderoby, je¿eli chcesz byæ trendy! Lato 2009 to kolejny sezon, w którym króluj¹ du¿e oprawki i okulary „muchy”. W tym sezonie okulary przeciws³oneczne maj¹ prostok¹tne oprawki i przypominaj¹ te z lat 80. Mog¹ byæ ca³e czarne albo ozdobione b³yszcz¹cymi ornamentami, im wiêksze tym mocniejsze zrobisz wra¿enie! 4. KAPELUSZ Bardzo efektownym i wprost obowi¹zkowym dodatkiem w tym sezonie jest kapelusz z du¿ym rondem, najlepiej s³omkowy. Ozdobiony eleganck¹ kokard¹ albo kwiatami. W takim nakryciu g³owy na pewno poczujesz siê atrakcyjnie spaceruj¹c po pla¿y lub molo. Wielkie rondo zakrywaj¹ce twoj¹ twarz doda aury tajemniczoœci i ¿aden facet nie pozostanie obojêtny wobec takiej zagadki.

Gdyby zapytaæ panów, czym s¹ espadryle to z ca³¹ pewnoœci¹ wiêkszoœæ z nich nie mia³aby bladego pojêcia, co kryje siê pod tym has³em. Co wiêcej, niektóre panie równie¿ mia³yby problem z rozszyfrowaniem tej nazwy. A wiêc co to takiego te espadryle? Niegdyœ espadryle uwa¿ane by³y za obuwie dla ludzi ubogich, poniewa¿ cechuj¹ siê doœæ prostym wykonaniem i materia³ami, z których s¹ wykonane. Obecnie jednak s¹ uwa¿ane za jedne z najmodniejszych butów dla pañ. Nawet najwiêksze domy mody specjalizuj¹ siê w produkcji tego obuwia (Np.: Roberto Cavalli czy Kenzo). Obuwie to najbardziej trendy jest w wersji na platformie i wi¹zane wokó³ kostki. Wygl¹daj¹ bardzo efektownie na zgrabnej damskiej nodze i bardzo podoba siê panom. Jedn¹ z ich wad jest to, i¿ bêd¹ to buty jedynie na jeden sezon z racji kruchoœci materia³ów, ale na szczêœcie cena espadryli zwykle nie jest wygórowana. Espadryle s¹ niezwykle atrakcyjne i pasuj¹ zarówno do spodni, jak i zwiewnej letniej sukienki, dziêki czemu ka¿da pani mo¿e czuæ na sobie wzrok zachwyconych mê¿czyzn.

PRACUJ Z NAMI Brak ci pieniêdzy? Masz siln¹ motywacjê i samozaparcie? Chcesz siê rozwijaæ? Biegle pos³ugujesz siê jêzykiem angielskim? Zg³oœ siê do naszego dzia³u marketingu!!! Oferujemy: Atrakcyjne wynagrodzenie prowizyjne Elastyczny czas pracy Mo¿liwoœæ rozwoju Szkolenia

RENOWACJA WILKINSONA Jeden z najczêœciej odwiedzanych sklepów w centrum handlowym Arndale - Wilkinson, ma w planach generaln¹ renowacjê. W tym celu obiekt zostanie zamkniêty 29 sierpnia i ponownie otwarty dla klientów w pi¹tek 4 wrzeœnia. Manager do spraw marketingu dla firmy Wilkinson, Dave Jones, nie by³ w stanie wyjawiæ konkretnego kosztu remontu, zapewni³ jednak i¿ nie bêdzie on mia³ ¿adnego wp³ywu na konkurencyjne ceny i oferty w sklepie.

21


MASZ TO U MNIE JAK W BANKU Z własnego doświadczenia wiem, że otwarcie konta polega najczęściej na wyprawie do lokalnej branży, rozmowie z doradcą i podpisaniu dokumentów. Bardzo niewielka cząstka z nas przeprowadza to, co w zangielszczonej wersji nazywamy research - prostą analizę rynku konsumenta. Wbrew pozorom może nam to zaoszczędzić co najmniej kilkanaście funtów miesięcznie, a w przypadku nas - imigrantów często podróżujących do rodzinnego kraju - dużo, dużo więcej. Jeśli z twojego konta co miesiąc pobierane jest od kilku do kilkunastu funtów, oznacza to, iż posiadasz tzw. package account - serwis, który oprócz konta bankowego oferuje również różnorodne polisy ubezpieczeniowe i usługi, za które płacimy ekstra. Chcę mocno podkreślić, iż takie konto - pakiet nie jest obowiązkowe, i każdy bank znajdujący się na Lutońskim deptaku ma obowiązek zaoferować bezpłatny ekwiwalent. Nie znaczy to jednak, że te zaawansowane konta nie są warte miesięcznej opłaty - często za niewielka cenę dostajemy cały wór bonusów. Oto małe porównanie najpopularniejszych kont bankowych:

Cena: Ł10/miesiąc Stopy procentowe: * Kredyt: 6% do Ł2500, 0.1% Ł2500+ * Debet: Ł0.50 dziennie, nie więcej niż Ł5 miesięcznie Ubezpieczenia: * Całoroczne ubezpieczenie turystyczne do 79go roku życia * Premier 50 Health Benefits - prywatna opieka zdrowotna * Ubezpieczenie pokrywające karty debetowe i kredytowe w przypadku kradzieży Dodatki: * Identity Theft Assistance - program ochrony danych osobowych * 24 godzinny serwis obsługi klienta

HSBC PLUS Ten zgrabny pakiet oferowany przez jeden z największych i najbezpieczniejszych banków na świecie oferuje nie tylko dodatkowe produkty, ale również preferencyjny serwis. Cena: Ł12.95/miesiąc Stopy procentowe: * Kredyt: 2% do Ł1000 * Debet: 17.9% (typowa) Ubezpieczenia: * Całoroczne, rodzinne ubezpieczenie turystyczne * Mondial UK Breakdown Assistance - pomoc drogowa na obszarze Wielkiej Brytanii * Ubezpieczenie na życie Dodatki: * Bezpłatne użycie bankomatów za granicą * 24 godzinny serwis obsługi klienta * Zniżki na wstęp do restauracji, hoteli i centrów spa w regionie

HALIFAX ULTIMATE REWARD CURRENT ACCOUNT Za niewielka sumę miesięcznie konto oferuje wachlarz ofert ubezpieczeniowych, jak również dostęp do wolnego od oprocentowania overdraftu do Ł300. Cena: Ł12.50/miesiąc Stopy procentowe: * Kredyt: 2.5% do Ł2500, 0.1% Ł2500+ * Debet: 0% do Ł300, 19.5% (typowa) Ł300+ Ubezpieczenia: * Całoroczne rodzinne ubezpieczenie turystyczne * RAC Breakdown Assistance - całodobowa pomoc drogowa * Ubezpieczenie telefonu komórkowego w kraju i za granicą Dodatki: * Gwarancja ceny - jeśli kupisz produkt używając karty debetowej Halifax, a następnie znajdziesz ten sam produkt po niższej cenie, bank gwarantuje zwrot różnicy * Zniżki na ubezpieczenie domu i samochodu w banku

ALLIANCE & LEICESTER PREMIER 50 CURRENT ACCOUNT Jedyne konto stworzone wyłącznie dla osób powyżej 50go roku życia, oferuje jedną z najbardziej konkurencyjnych stóp procentowych na rynku.

22

LLOYDS TSB PREMIER PLUS CURRENT ACCOUNT Ekskluzywny pakiet pełen polis ubezpieczeniowych, “dziecko” Lloydsa,

odznaczone pięcioma gwiazdkami przez Defaqto, jedną z największych agencji kontroli rynku finansowego. Cena: Ł25/miesiąc Stopy procentowe: * Kredyt: 2.5% do Ł2500, 0.1% Ł2500+ * Debet: 0% do Ł500, 10.4% (typowa) Ł500+ Ubezpieczenia: * Całoroczne rodzinne ubezpieczenie turystyczne * AA Breakdown Assistance - całodobowa pomoc drogowa (również gdy samochód zepsuje się pod domem) * Ubezpieczenie telefonu komórkowego w kraju i za granicą * Home Emergency Cover - ubezpieczenie domu od nieszczęśliwego wypadku Dodatki: * 24 godzinny serwis obsługi klienta ( z oddzielnym numerem jeśli jesteś za granicą) * 7.5% zniżki na pakiety wakacyjne, loty i wynajem samochodu za granicą * Zniżki na transakcje i i użytek bankomatów za granicą

RBS ULTIMATE REWARD CURRENT ACCOUNT Jako, że bank w zeszłym roku dokonał fuzji z Halifaxem, oferta obu firm jest identyczna (sprawdź Halifax Ultimate Reward Current Account).

ABBEY REWARD BANK ACCOUNT Za wyjątkowo konkurencyjną cenę konto zapewnia wszystkie pożądane dodatki. Cena: Ł10/miesiąc Stopy procentowe: * Kredyt: 6% do Ł2500, 0.1% Ł2500+ * Debet: 0% do Ł100, 19.9% (typowa) Ł100+ Ubezpieczenia: * Całoroczne rodzinne ubezpieczenie turystyczne * Green Flag Breakdown Assistance - całodobowa pomoc drogowa * Ochrona danych osobowych Dodatki: * Darmowa dostawa walut z innych krajów, jeśli

potrzebujesz zabrać walutę na urlop * Zniżki na wstęp do restauracji, hoteli i centrów spa w regionie

Dmuchawce, latawce, wiatr…

NATWEST ADVANTAGE PRIVATE Konto przeznaczone dla “prywatnych” klientów banku - stając się członkiem tego serwisu gwarantujesz sobie wyjątkowo osobistą obsługę oraz zniżki przygotowane specjalnie dla twoich potrzeb. Cena: Ł19.95/miesiąc Stopy procentowe: * Kredyt: 0.5% do Ł24,999, 1% Ł24,999+ * Debet: 0% do Ł250, 13.5% (typowa) Ł250+ Ubezpieczenia: * Całoroczne rodzinne ubezpieczenie turystyczne * Ubezpieczenie telefonu komórkowego * Ubezpieczenie gadżetów - możesz ubezpieczyć swój Ipod, laptop oraz cała zawartość torebki w razie zgubienia lub kradzieży Dodatki: * Zniżki na wstęp do restauracji, hoteli i centrów spa w regionie * Zniżki na ubezpieczenie domu i samochodu w banku

BARCLAYS PREMIER LIFE ACCOUNT To najprawdopodobniej najlepsza oferta na rynku, gdy pod uwagę weźmiemy stopę oprocentowania na overdrafcie- limicie debetu na koncie. Zapewnia również dostęp do osobistego doradcy finansowego. Cena: Ł17.50/miesiąc lub Ł25/miesiąc (jeśli nie spełniasz kryteriów) Stopy procentowe: * Kredyt: 0% * Debet: 0% do Ł1000, 9.9% (typowa) Ł1000+ Ubezpieczenia: * Ubezpieczenie gadżetów - możesz ubezpieczyć swój Ipod, laptop lub telefon komórkowy przed kradzieżą lub zgubieniem * Home Emergency Cover - ubezpieczenie domu od nieszczęśliwego wypadku Dodatki: * Możliwość wybrania do Ł750 dziennie z bankomatu * Dopasowany do każdego klienta, indywidualny pakiet zniżek w hotelach, restauracjach i centrach rozrywki

Przygotowała: Justyna Daszykowska

W niedzielê19 lipca odby³ siê na wzgórzach Dunstable Downs Festiwal Latawca. Pomimo typowo angielskiej pogody festiwal zgromadzi³, jak co roku, mnóstwo sympatyków puszczania latawców. Przybyli mogli obserwowaæ niesamowite „okazy”, wœród najciekawszych pojawi³y siê oœmiornice, rybka Nemo, smoki, wró¿ki, wa¿ki oraz wszelkiego rodzaju motylki. Atrakcj¹ dnia by³ jednak zsynchronizowany z muzyk¹ „taniec” trzech latawców. Jednak wszystko, co dobre szybko siê koñczy, nastêpny festiwal dopiero za rok… A. Niemczuk

Ju¿ od wrzeœniowego numeru Magazynu Lokalnego

100

FUNTÓW

do zgarniêcia !!! WeŸ udzia³ w plebiscycie na najlepszy PUNKT us³ugowo-handlowy i zgarnij £100 Szczegó³y ju¿ w kolejnym numerze Magazynu Lokalnego ...od 6 wrzeœnia w Twoim Punkcie

23


Raz biedronka pięciokropka poszła na jagody, a że dobry humor miała, więc tak sobie zaśpiewała: W kropki czarne mam spódnicę, chętnie zjadam mszyce! Zaśpiewała, zatańczyła, aż tu nagle zobaczyła ponad polem, ponad łąką, kolorowe słonko. Zamyśliła się biedronka, podrapała w czoło, no i myśli: Niemożliwe skrzydeł nie ma słonko!?! Cóż więc ponad łąką leci w świat? Czy to listek czy kokardka, czy też kolorowy ptak? Oj biedronko pięciokropko przecież to motylek!!! Więc biedronka pięciokropka poszła dalej w las, a że dobry humor miała, więc tak sobie zaśpiewała: W kropki czarne mam spódnicę, chętnie zjadam mszyce! Zaśpiewała, zatańczyła, aż tu nagle zobaczyła strasznie dziwną rzecz, zdaje by się jakiś potwór ze sto nóg mógł mieć. Przystanęła zadumana, popatrzyła na to dziwne coś, pomyślała: takie długie może to chodzący włos? Czy też może to wełenka z kudłatej owieczki? Albo może cienki drucik z tej dziurawej beczki? Oj biedronko pięciokropko przecież to stonoga !!! Uśmiechnęła się wesoło wchodząc na polanę, a że dobry humor miała, więc tak sobie zaśpiewała: W kropki czarne mam spódnicę, chętnie zjadam mszyce! Zaśpiewała, zatańczyła, i już miała frunąć, a tu nagle jakieś rogi zaczynają na nią sunąć. Zlękła się biedaczka strasznie omal nie zemdlała, jednak poznać całą prawdę o potworze chciała. Myśli: czy to smok z rogami dwoma? Czy tez jakaś dziwna krowa? No i co na plecach chowa? Wszystko bardzo podejrzane! No i strasznie zagmatwane! Oj biedronko pięciokropko przecież to ślimak !!!

Pytania

Zdziwiona Biedroneczka Zwyciêzc¹ nagrody w krzy¿ówce dla dzieci jest Marta Grabiñska. Gratulujemy!!!

Poezja

Czar Kupidynka

Z trudem piszê ten wiersz, Bo myœlê o tobie. Ale tak myœl¹c, wymyœli³am sobie, Ró¿ne pytania, trudne zadania,

Idê dumnie, podnosze czo³a, I myœlê “Nic mnie z³amaæ nie zdo³a”. A tu leci strza³a od Kupidynka. I ¿eby mnie z³amaæ, wystarczy³a chwilka.

Jak to jest, ¿e los natkn¹³ nas na siebie? Co to za uczucie, co we mnie drzemie? Wszystko takie same - ka¿da myœl, ka¿de s³owo. I znów zaczynam pytaæ na nowo.

Trochê tak jakby serce zabola³o, Coœ, tak jakby dziwnego siê sta³o. Obróci³am siê, spojrza³am w czyjeœ oczy. A ten ktoœ odrazu mnie zauroczy³.

Czy to przeznaczenie, wspomnienie, pragnienie, Przywiod³o nas tu, na pocz¹tek? Ale, po co? Dlaczego? Znów siê zaczynaj¹ schody, kolego.

I co siê dzieje? Czy to ja mdleje? Ten ktoœ do mnie podbiega, wzywa karetke, A ja tylko szeptem, mówie “Z³ap mnie za rêkê.”

Jak to jest, ¿e pamiêtaliœmy o sobie przez tyle lat? I próbujemy teraz odtworzyæ nasz dzieciêcy œwiat? Nasze marzenia i pragnienia? I znów wracaja wspomnienia.

Gdy mnie z³apa³, Siê obudzi³am. Spojrza³am mu w czoy i wystarczy³a chwilka, Aby prys³ czar kupidynka.

I dlaczego, têsknota jest taka wielka? NI dlaczego, têsknota nam do serc zerka? Mo¿e nam serca rozgrzeje, rozbudzi, I nasze uœpione uczucie pobudzi. Tyle mam pytañ, a tu kartki braknie, I za nim mi ca³kiem umys³ padnie, Musze jeszcze jedno pytanie, zadaæ ci... Czy na te wszystkie pytania, umiesz odpowiedzieæ mi?

wiersze: Kornelia Kaczyñska Ilustracja: Anna Janiak

Hatfield Polish Day Festyn dla ca³ej rodziny

12 wrzeœnia od godz. 12.00, Hatfield Town Centre Patronat medialny:

Magazyn Lokalny, portal wluton.net, RadioFlash

Co to jest œwiñska grypa i jak siê objawia? Œwiñska grypa (the pig flu, swine influenza) jest chorob¹ wywo³an¹ wirusem grypy typu A (H1N1), wystêpuj¹cym wœród œwiñ domowych i innych zwierz¹t z rodziny œwiniowatych. Generalnie, wirus ten nie powinien mieæ mo¿liwoœci rozpowszechniania siê wœród ludzi, jednak dziêki jego zdolnoœciom do mutacji na œwiecie istnieje zagro¿enie pandemi¹ œwiñskiej grypy. Objawy œwiñskiej grypy s¹ ³udz¹co podobne do objawów zwyk³ej, ludzkiej grypy: gor¹czka, kaszel, bó³ gard³a, ból g³owy, bóle miêœni, dreszcze i uczucie ogólnego rozbicia. Mo¿e wyst¹piæ tak¿e biegunka oraz wymioty. Œwiñska grypa rozprzestrzenia siê drog¹ kropelkow¹, przez kontakt z chorym cz³owiekiem lub chorym zwierzêciem. Wirus mo¿e przenosiæ siê ze zwierzêcia na zwierzê, ze zwierzêcia na cz³owieka, z

24

cz³owieka na cz³owieka oraz z cz³owieka na zwierzê. Nie mo¿na zaraziæ siê t¹ chorob¹ jedz¹c wieprzowinê, tym bardziej jeœli jest ona prawid³owo przyrz¹dzona oraz poddana obróbce termicznej. Osoba zara¿ona jest w stanie zara¿aæ kolejne osoby nawet na jeden dzieñ przed wyst¹pieniem pierwszych objawów, tzn. jeszcze zanim zorientuje siê, ¿e sama jest chora. Niestety szczepionki przeciwko ludzkiej grypie nie chroni¹ przed odmian¹ œwiñsk¹, natomiast szczepienia stricte przeciwko œwiñskiej grypie jeszcze nie wynaleziono.

podobnych objawów, zakrywanie ust i nosa chusteczk¹ podczas kaszlu i kichania, czêste mycie r¹k z u¿yciem wody i myd³a, unikanie dotykania rêkami oczu, nosa i ust. Infolinia, pod któr¹ mo¿na zg³aszaæ objawy œwiñskiej grypy i otrzymaæ porady: 0800 1 513 513

Zaleca siê stosowanie do zaleceñ miejscowej s³u¿by zdrowia, unikanie kontaktu z osobami, u których wystêpuj¹ objawy grypopodobne, pozostanie w domu w przypadku wyst¹pienia u siebie

25


Luton Summer Festiwal Luton, Beds LU1 2NG, St George’s Square 7 Sierpnia 2009 - 15 Sierpnia 2009 Wstêp wolny Tegoroczny Luton Summer Festiwal bêdzie trwa³ 8 dni. Du¿o zabawy na œwie¿ym powietrzu: koncerty, tañce, wystawy, warsztaty, du¿y namiot dla dzieci, a tak¿e bar, przek¹ski i sto³y piknikowe.

Bieg uliczny (08/08/2009 at 15:30 to 16:10) Danuta Ramos Uliczne przedstawienie akrobatyczne

(11/08/2009 at 19:30) Polish Active Community W pierwszej czêœci wyst¹pi rock’owa kapela a nastêpnie DJ Sandra (Radio Flash)

A oto program imprezy, na której zaistnieje tak¿e polski akcent.

(08/08/2009 at 19:30) Magia zespo³u The Beatles – rocznica piêædziesiêciolecia

(12/08/2009 at 11:00) Bathysphere Nanoplex

(07/08/2009 at 11:00) Warsztaty rytmu i perkusji. Œwietna, pe³na energii zabawa dla wszystkich. (07/08/2009 at 13:00) Warsztaty rytmu i perkusji. Œwietna, pe³na energii zabawa dla wszystkich. (07/08/2009 at 19:30) Pama International Muzyka reggae, dub i ska z wystêpem na ¿ywo (08/08/2009 at 11:00) Parkour Workshop Bieg uliczny

(08/08/2009 at 13:00 to 14:00) Cabraratya Wystêp taneczny - 326 Dance (08/08/2009 at 14:00 to 14:40) Danuta Ramos Uliczne przedstawienie akrobatyczne (08/08/2009 at 14:30) Parkour Workshop

(09/08/2009 at 11:00 to 11:45) Dreamspinners Interaktywna zabawa I warsztaty dla dzieci w wieku 3-5 lat (09/08/2009 at 14:00 to 14:45) Dreamspinners Interaktywna zabawa I warsztaty dla dzieci w wieku 3-5 lat

(10/08/2009 at 11:00) Paper People Kazzum prezentuje interaktywny uliczny spektakl, prezentacje wizualne dla dzieci i m³odzie¿y

(10/08/2009 at 14:00) Paper People Kazzum prezentuje interaktywny uliczny spektakl, prezentacje wizualne dla dzieci i m³odzie¿y (10/08/2009 at 18:30 to 20:40) Koncert Luton Youth Jazz Orchestra

(12/08/2009 at 19:30) Jazz Jam Muzyka Jazz.

Również w ramach BBC Introducing 15 Sierpnia od godzi. 12:00 do 22:00 wystąpią zespoły: The Amigos, The Arrows, The Broadcast, Craig Shields, Dee Nyoni, New Groove Formation, Pirate Radio I wiele innych. Wiecej szczegolow na: www.lutonsummerfestival.com 7 Sierpnia – godz. 22.00 – Paul Hegley is back w Four Kings (59 High Street South, Dunstable)

Koncerty:

(13/08/2009 at 11:00 to 12:00) Bubble Inc Zabawa pod tytu³em „Don’t miss the bubble of a life time”. (13/08/2009 at 14:00 to 15:00) Bubble Inc Zabawa pod tytu³em „Don’t miss the bubble of a life time”. (13/08/2009 at 19:00) Klub Hat Factory prezentuje muzyczne z Luton

MUZYKA na ¿ywo

grupy

(14/08/2009 at 19:30) Harare Muzycy z Zimbabwe przedstawiaja swoj¹ trwórczoœæ (15/08/2009 at 12:00 to 22:00) BBC przedstawia ... in Beds, Herts & Bucks http://www.lutonsummerfestival.com/

2 Sierpnia – godz. 20.00 – Acoustic Tinker Jack w The Bear (92 High Street, Bedford); akustyczny set, indie rock, folk. Wstęp wolny 5 Sierpnia – 20.00 – 23.00 - Jazz Jam Session – Hat Factory Popularne Jam session odbywające się co 2 tygodnie w Hat Factory w centrum Luton to świetna okazja, by usłyszeć wielu świetnych muzyków jak również możliwość wystąpienia z nimi na scenie. Klimat jak najbardziej jazzowy z domieszka muzyki blues i funky. Co każdy Jam- nowy prowadzący artysta. Do tej pory piwnica Hat Factory, w której odbywają się jamy gościła takich instrumentalistów jak Chris Mach- saxofon (Level 42), Scott Garland – saxofon (The Brand New Heavies, The Spice Girls), Clark Tracey – perkusja (Stan Tracey, Randy Brecker, Barney Kessell, Bireli Lagrene). Wstęp: Ł3, Ł2 z instrumentem, NUS cards – free Adres: The Hat Factory - 65-67 Bute Street, Luton, LU1 2EY (tuż przy stacji kolejowej) 7 – 15 Sierpnia - Luton Summer Festival 09 – St George’s Square 8 dni muzyki na żywo, występów tancerzy, ulicznych teatrów I wielu innych rodzinnych atrakcji, na otwartej scenie w centrum Luton na St George’s Square.

Gitarzysta i wokalista, Paul Hegley zaprezentuje kilka autorskich utworów jak również klasyczne kovery w jego oryginalnej aranżacji. Wstęp darmowy. 8 Sierpnia - godz.20.00 – Spare Parts (indie rock pop) - w The George 2nd – Bute St, Luton, LU1 2EY 8 Sierpnia – godz. 20.00 – CO-JONES w The Horn (Victoria Street, St Albans) Stali bywalcy The Horn, zespół, który zagra covery zespołów Lynyrd Skynyrd, Lings of Leon, Outcast, The Jackson 5 jak również bardziej latynoskie numery Carlosa Santany czy Sergio Mendeza. Wstęp Ł5. 14 Sierpnia – godz. 20.00 – BLEECH + guests w The Esquires (60a Bromham Rd, Bedford). Klimat: indie-rock trio. Bilety Ł5 15 Sierpnia – godz. 20.00 – Tinker Jack w The Esquires – Level I Będzie to koncert z okazji ukazania się pierwszej płyty EP zespołu, zapraszam na stronę: www.myspace.com/tinkerjack06

Session – Hat Factory Wstęp: Ł3, Ł2 z instrumentem, NUS cards free 21 Sierpnia – godz. 20.00 – The MusicBox presents: Hey Jupiter/Canvas Wall/Sunflies/ Moses & The Black Cats w The Horn (Victoria Street, St Albans) Wieczór w klimacie indie-rock, blending pop. Wstęp Ł4 22 Sierpnia – godz. 20.00 - Epic Promo Presents: Comic Boy/Andrew Hosker/Adrian Abbott/Antonio Giugno w The George 2nd Wieczór pt. ‘acoustic night’. Wstęp free 22 Sierpnia – godz. 22.00 – Don Broco + quests w The Esquires (Bedford) Klimat: indie-rock pop. Wstęp: Ł5 przed, Ł6 w dniu koncertu 29 Sierpnia – godz. 20.00 - Smooth & Turrell + support: New Groove Formation w The Horn (St Albans) Zespół Soul Funk z Newcastle promujący swój debiutancki album “Antique Soul” prosto po Glastonbury Festival zawita w The Horn, nie do przegapienia jeśli jesteście fanami FUNKY! Saportowac ich będzie lokalna ekipa, New Groove Formation. (www.myspace.com/smooveandturrell & www.myspace.com/newgrooveformation) wstep Ł5 29 Sierpnia – godz. 20.00 - Arnika w The George 2nd Rock. Wstęp free

15 Sierpnia – godz. 20.00 – Obscure – The Cure Tribute Band w The Esquires – Level II – Wstęp Ł7 15 Sierpnia - godz.20:00 – The Replicants w The George 2nd Klimat: indie-rock. Wstęp free 19 Sierpnia – 20.00 – 23.00 - Jazz Jam

INTI Group w Luton poszukuje osobê do wspó³pracy na stanowisku GRAFIK KOMPUTEROWY Kontakt: 13 Collingdon Street, Luton, LU1 1RT tel/fax: +44 (0) 1582 529 143 26

27


Niedziela 2 Sierpnia, godz. 12.00-17.00 The Manor House, Stevington High Sumer Garden – wystawa powojników, kwiatów z dzikich ³¹k oraz roœlin zielarskich. Bilety 4.5 funta, dzieci za darmo. Niedziela 2 Sierpnia, godz. 14.00 Old Warden Aerodrome, Shuttleworth Spektakularny pokaz lotniczy samolotów wojskowych WW1 orz WW2, w tym s³ynny Hawker Sea Hurricane z silnikiem Rolls Royce Merlin. Wstêp 25 funtów. Info na www.shuttleworth.org Niedziela 2 Sierpnia, godz. 15.00 Mills Maedows, Bedford Bandstand Koncert Info pod numerem telefonu 01234 227392 Niedziela 2 Sierpnia, Parson’s Close, Leighton Buzzard Wspania³y koncert grupy Great Horwood Silver Band. Wiêcej info na www.leightonlinsladetc.gov.uk/events Niedziela 2 Sierpnia, Twinwood Arena, Clampham Koncert zespo³u The Bootleg Beatles, którzy zagra najs³ynniejsze przeboje The

KALENDARZ Beatles, suportem dla The Bootleg Beatles bêdzie rewelacyjna grupa Counterfeit Stones graj¹ca hity The Rolling Stones. Œroda 5 Sierpnia – Sobota 8 Sierpnia, Bedford nad morzem, to impreza zarówno dla m³odszych jak i tych starszych uczestników obfituj¹ca w atrakcje, jakie mo¿ecie spotkaæ nad morzem, egzotyczne jedzenie oraz tañce i przedstawienia teatralne. Chcesz siê dowiedzieæ wiêcej wejdŸ na www.bedfordevents.co.uk Pi¹tek 7 Sierpnia – Sobota 15 Sierpnia, Letni Festiwal w Luton, W.George’s Square. Po raz trzeci w Luton odbêdzie siê 9-cio dniowy festiwal wype³niony atrakcjami, wœród których ka¿dy znajdzie coœ dla siebie.

IMPREZ

S IERPIEÑ 2 0 0 9 Sobota 8 Sierpnia, godz. 20.00 Ashridge Park w Ashridge Estate zaprasza na spacer po parku, poznawanie rzadkich zwierz¹t ¿yj¹cych tylko na tym terenie, bilety w cenie 10 funtów. Niedziela 9 Sierpnia, godz. 19.30 Old Warden Aerodrome, Shuttleworth Koncert poœwieconych twórczoœci zespo³ów Abba oraz Bee Gees, bilety do nabycia przed koncertem, koszt 20 funtów, info pod numerem 01767 627933 Niedziela 9 Sierpnia, godz. 12.00-16.30 St. John’s Hospice, Moggerhanger Dzieñ wype³niony atrakcjami, pocz¹wszy od wystawy

samochodów, zbroi rycerskich, po jazdê pojazdami na parê wodn¹. Organizatorzy zapewniaj¹ równie¿ grilla oraz pokaz tañca brzucha, a tak¿e pokazy psów. Bilet wstêpu 10 funtów, dzieci za darmo, parking darmowy. Wiêcej na www.suerydercare.org/events Niedziela 9 Sierpnia, godz. 15.00 Parson’s Close, Leighton Buzzard W niedziele zagra dla was Fenny Stomper Jazz Band, info 01525 631916 Sobota 15 Sierpnia, godz. 16.00 Old Warden Aerodrome, Shuttleworth, Kiedy zachodzi s³oñce, unikatowe i znane na ca³y œwiat samoloty Shuttleworth startuj¹ do lotu. Bawcie siê

dobrze w spokojny wieczór, a mo¿e nawet dacie siê skusiæ na przelot the Edwardian Flying Maschine datowanym na pocz¹tki lotnictwa. Bilety w cenie 18 funtów, w dzieñ pokazu 20 funtów, info 01767 627927 Niedziela 16 Sierpnia, godz. 15.00 Mill Meadows, Bedford, Zagra Moulten 77 Brass, info 01234 227392 Niedziela 16 Sierpnia, godz. 15.00 Parson’s, Leighton Buzzard, Muzyka w parku, zagra Dunstable Town Band, info 01525 631916 Pi¹tek 21 Sierpnia, godz. 19.30, wejœcie otwarte od 18.30 Woburn Abbey, The Lord Chamberlain’s Men

powraca do Woburn Abeby z szekspirowsk¹ komedi¹ romantyczn¹, bilety w cenie 15 funtów doroœli i 10 funtów dzieci. Info www.woburn.co.uk Sobota 22 Sierpnia, Old Warden Aerodrome, Shuttleworth, Pokazy starych samolotów, plus koncert 50-cio osobowej orkiestry, zakoñczony pokazem fajerwerków oraz szybowców. W cenie biletu zwiedzanie The Swiss Garden, a tak¿e Shuttleworth Collection & Bird of Prey Centre. Wstêp w cenie 27 funtów, w dzieñ pokazów 35 funtów. Info na www.shuttleworth.org Niedziela 23 Sierpnia, godz. 15.00, Mill Meadows, Bedford, Zagra dla Was Bedford Town Band. Niedziela 23 Sierpnia, godz. 15.00, Parson’s Close, Leighton Buzzard,

Zagra Hemel Hempstead Band. Info 01525 631916. Wtorek 25 Sierpnia – Poniedzia³ek 31 Sierpnia Dunstable Downs Nastêpny niesamowity weekend w Dunstable Downs, rynek rolniczy, piknik misia pluszaka, popo³udniowe tañce, letnie wystawy, miêdzykulturowy dzieñ muzyki i jedzenia, dzieñ historii z Will Lordem. Czwartek 27 Sierpnia, godz. 13.30 Ashridge Park w Ashridge Esteta zaprasza na Safari Park, bilety w cenie 2 funtów. Pi¹tek 28 Sierpnia - Niedziela 30 Sierpnia, Grove House, Dunstable Trzydniowy festiwal muzyki, nie mo¿e Ciebie tam zabrakn¹æ. Sobota 29 Sierpnia, godz. 14.30 i 19.30, Moggerhanger Park, Przedstawienie szekspirowskiego Otella w cenie 2 funtów, wiêcej na www.the-park.net/ moggerhangerpark. Sobota 29 Sierpnia, godz. 14.00 The Village Hall, Harlington, Wystawa ogrodnicza I coroczny

pokaz tego, co Harlington ma najlepsze, wstêp wolny, wiêc czemu nie sprawiæ sobie i rodzinie przyjemnoœci wybieraj¹c siê na wystawê kwiatów? Sobota 29 Sierpnia – Poniedzia³ek 31 Sierpnia Twinwood Arena, Clapham, Twinwood Festiwal to trzydniowy festiwal swingu, jazzu i jive’a, rock’n’roll’a oraz wielu innych atrakcji. Bêdziesz mia³ mo¿liwoœæ popróbowania swoich si³ w tañcu oraz obejrzenia pokazów lotniczych. Sobota 29 Sierpnia – Poniedzia³ek 31 Sierpnia, Wrest Park, Silsoe, Wrest Park Festival & Design Festival zaprasza wszystkich zainteresowanych nieszablonowymi pracami artystów oraz projektantów, mo¿liwoœæ zakupienia ciekawych produktów, miejsce na rodzinny piknik a tak¿e na zasmakowanie wiejskiego jad³a. Wstêp 6,5 funta.

Przygotowa³a: A. Niemczuk

Najwiêksza polska impreza w UK pod patronatem medialnym Magazynu Lokalnego i portalu wLuton.net

Klub Pure w Bedford zdolny pomieœciæ na jednej imprezie ponad 1200 osób zaprasza w pi¹tek 7 sierpnia na œwietn¹ zabawê. Dwie sale z dwoma DJ’ami. W jednej DJ Gerardski, czyli Gerard Seczkowski uczestnik programu Big Brother 4.1 www.gerardski.co.uk zagra house, electro, progressive, trance. Druga sala - polskie przeboje. Najnowoczeœniejszy sprzêt nag³oœnieniowy i oœwietleniowy. Dodatkowa atrakcja - na imprezie zaprezentowany zostanie laser show. Dwa kupony o wartoœci 20 funtów bêd¹ rozdane wœród goœci. Bezpieczna impreza.Zakaz przychodzenia w dresach, schludne ubranie preferowane. Rezerwacja stolików oraz oraz miejsc w pokoju VIP pod nr 07846955907 osobny eksluzywny pokój VIP. Imprezy cykliczne raz w miesi¹cu. Adres: 29 Mill Street, Bedford, MK40 3EU Wstæp: do 22.00 Panie – wolny Panowie – £5, po 22.00 Panie £5, Panowie £7

UWAGA !!! Dla naszych czytelników Magazynu Lokalnego mamy do przekazania 10 biletów FREE. Zapraszamy do siedziby portalu i magazynu 13 Collingdon ST, Luton, LU1 1RT ( centrum Luton obok Galaxy) po odbiór biletów.

28

29


Copyright © 2009 INTI, All rights reserved, Opracowa³a Magdalena Mazurek

OG£OSZENIA Praca / Zatrudniê WYNAJME POMIESZCZENIE DLA KOSMETYCZKI LUB POJDE NA UKLAD 50 NA 50 NASZ SPRZET,TWOJA PRACA,ZAINTERESOWANYCH PROSZE O KONTAKT Kontakt: Katarzyna Sobol 01582524813 Adres e-mail: avangarda1@vp.pl Wspó³praca. INTI- Group poszukuje chêtnych do wspó³pracy w swoich projektach: - Magazyn Lokalny - portal wLuton.net - Radio Flash - Media Promotion - Marketing Kontakt: INTI-Group 13 Collingdon Street, LU1 1RT, Luton, tel. 01582 529 143

Praca / Szukam pracy PARA SZUKA PRACY W FABRYKACH LUB MAGAZYNACH LUB SZUKA PRACY PRZY MALOWANIU, SZPACHLOWANIU ITP.NASZE US£UGI WYRÓ¯NIAJ¥ SIÊ DOSKONA£¥ JAKOŒCI¥. W UK JESTEŒMY 3 LATA. Kontakt: Katarzyna Papis 07923814892 Adres e-mail: katarzynapapis@o2.pl ——————————Elektryk malarz hydraulik poszukuje pracy07542998140 Kontakt: Adres e-mail: melasia76@o2.pl

Poszukuje jakiejkolwiek pracy cha³upniczej tzn. takiej któr¹ mo¿na wykonywaæ w domu, bêd¹c mam¹ 2 letniego dziecka Kontakt: justynarossa, 07849415675 Adres e-mail: justynarossa@wp.pl ——————————Zaopiekuje siê dzieckiem we w³asnym domu. Mieszkam w okolicy Sainsbury, Bramingham Luton. Zaopiekuje siê dzieckiem z ka¿dych okolic Luton. Nie posiadam transportu. Mam bardzo du¿e doœwiadczenie w tym kierunku. Mam swoje dziecko i zaopiekuje siê twoim dzieckiem. Jestem opiekuñcz¹ , troskliw¹ i uczciw¹ osob¹. Proszê o kontakt pod numerem telefonu: 079-331-47-210 Joanna Adres e-mail: mala_s1985@o2.pl ——————————Nazywam siê Mariusz Krzyczkowski poszukujê ka¿dej pracy w Luton i jego okolicach. Posiadam uprawnienia na wózki wid³owe unijne ale niestety nie t³umaczone na jêzyk angielski. Mam doœwiadczenie w pracach na magazynie w budownictwie oraz w remontach budowlanych ale podejmê nawet ka¿d¹ pracê nie boje siê ciê¿kiej pracy a nawet lubiê. Kontakt: 07542458365 ——————————-

——————————Potrzebna wokalistka do zespo³u muzycznego. Kontakt: 079 28 70 76 10

Mieszkania / wynajmê pokój 2osobowy pokój do wynajêcia od zaraz w pobli¿u centrum 80 za tydzieñ +100 depozyt rachunki wliczone, Internet osobno Kontakt: Jerzy 07512533179 Adres e-mail: juleko52@o2.pl ——————————Szukam nowego one lub two bedroom do wynajêcia w spokojnej dzielnicy. Adres e-mail: joycus@googlemail.com

pasa¿era .Sprzedaje je poniewa¿ posiadam dwa auta . Cena: 1250 GBP Kontakt: Lukasz Moskal 07845469309 Adres e-mail: expert84@wp.pl

Sprzedam wózek dzieciêcy w kolorze zielonym- gondola i spacerówka. Stan bardzo dobry. Luton. Cena: 50 GBP Kontakt: 078 640 350 31

——————————Sprzedam

——————————Us³ugi

Sprzedam wózek dzieciêcy gondola + spacerówka + torba. Stan bardzo dobry, kolor pomarañczowy. Cena do uzgodnienia! Kontakt: Adres e-mail: joycus@googlemail.com

WYNAJME POMIESZCZENIE DLA KOSMETYCZKI LUB POJDE NA UKLAD 50- 50 NASZ SPRZET, TWOJA PRACA.ZAINTERESOWANYCH PROSZE O KONTAKT:01582524813 ——————————-

——————————-

PRZEPROWADZKI, Male i Duze Dysponuje duzym Vanem z winda 500kg. Powierzchnia za³adunku:dlugosc4m,szerokosc2m,wysokosc- 2.2m rafal 077 370 16164 www.raffandvan.com

Sprzedam radio SONY & KENWOOD

——————————-

KENWOOD KDC W 7037 80f

SONY CDX DAB6650 80f STAN DOBRY Kontakt: marek maksymiak, 07857748710, Adres e-mail: maxsat@op.pl

Motoryzacja / Sprzedam Vauxhall Astra 1,7 DTI 2001r. Sprzedam vauxhall astra 1,7 DTI 2001r. 150000 mil przebieg. Przegl¹d 12 miesiêcy, Tax 6 miesiêcy. Alarm, centralny zamek, radio mp3 z USB. Cena: 1000 GBP Darek 07724987880 Adres e-mail: blumiciel@wp.pl

——————————-

——————————Mam do sprzedania auto marki Daewoo Kalos z ma³ym przebiegiem 29.000 mil ,rok2003,poj.silnika-1.6 16v benzyna ,kolor czerwony. Samochód posiada centralny zamek ,elektryczne szyby, klimatyzacje i jest gara¿owany. Ka¿demu zainteresowanemu przeœlê fotki na adres email. Auto mia³o wymieniane nadkole i lampê od strony

Do zaoferowania mam ubranka dla ch³opczyka 012 mc. S¹ to rzeczy u¿ywane a ich stan okreœlam jako idealny. Jest ich wiele i s¹ naprawdê przeœliczne tak¿e jeœli chcesz uzupe³niæ garderobê synka serdecznie zapraszam. Wiêkszoœæ rzeczy od 1 do 2 funtów. Kontakt: izabela, 07752875804 Adres e-mail: izabela302@autograf.pl ——————————Sprzedam Króliki miniaturki Tel kontaktowy : 07772158731O kazja Tanio

——————————Zespó³ muzyczny zagra zabawy, wesela oraz imprezy okolicznoœciowe. Zapewniamy mi³a i przyjemna atmosferê. Kontakt: 078 45 21 46 89 ——————————Wracasz do Polski? Szukasz zaufanej ekipy budowlanej? Mo¿emy Ci pomóc! Firma budowlana z wieloletnim sta¿em, tanio, solidnie. Posiadamy w³asny sprzêt, stawiamy budynki od podstaw. Kontakt: Miros³aw Michewicz, tel: 0048 501 249 561, weekendy: 0048 56 4748 908.

PROMOCJA Zamieœæ og³oszenie drobne za FREE we wrzeœniowym wydaniu Magazynu Lokalnego Chcesz coœ sprzedaæ, kupiæ, z³o¿yæ komuœ ¿yczenia, œwiadczysz us³ugi … TA STRONA JEST DLA CIEBIE !!!

www.RadioFLASH.co.uk

Wystarczy wys³aæ mail z treœci¹ og³oszenia ma adres: info@magazynlokalny.co.uk przyjœæ do naszej siedziby : 13 Collingdon Street, LU1 1RT, Luton lub zadzwoniæ: 01582 529 143 Na og³oszenia czekamy do 28 sierpnia.

30

31

Magazyn Lokalny 7  

Polish Local Magazine Hertfordshire, Bedfordshire, Buckinghamshire

Magazyn Lokalny 7  

Polish Local Magazine Hertfordshire, Bedfordshire, Buckinghamshire

Advertisement