Page 1

magazyn lokalny

1


2

magazyn lokalny

magazyn lokalny

3


OD REDAKCJI SPORT S³ów kilka… Drodzy czytelnicy, dziêki Wam pierwsze wydanie magazynu rozesz³o siê jak œwie¿e bu³eczki! Po dwóch tygodniach ca³y nak³ad - 5000 egzemplarzy, znikn¹³ z punktów kolporta¿u. Bardzo nas cieszy ten fakt oraz to, ¿e mimo drobnych potkniêæ, zbieramy przez ca³y czas pozytywne opinie na temat naszej pracy. Drugie wydanie jest inne. W moim przekonaniu lepsze pod k¹tem merytorycznym. W tej edycji bardziej skoncentrowaliœmy siê na wydarzeniach lokalnych, co czytaj¹c z pewnoœci¹ odczujecie. Szczególnie polecam Pañstwa uwadze g³ówny temat tego wydania zwi¹zany z tak wszechobecnym kryzysem. Podeszliœmy do tego w¹tku lokalnie poprzez przedstawienie materia³u w formie wypowiedzi ludzi z ró¿nych bran¿, ich obaw, rozterek oraz przysz³ych oczekiwañ. W magazynie znajdziecie równie¿ nowy dzia³ „Polityka lokalna”. W ka¿dym wydaniu bêdziemy staraæ siê przybli¿aæ Wam to, co najistotniejsze w tym temacie. Poprzez ten dzia³ chcielibyœmy wzbudziæ zainteresowanie polityk¹ lokaln¹. Zmieniliœmy oblicze dzia³u „Przegl¹d prasy”. Od tego wydania bêdzie to przegl¹d prasy lokalnej, a nie ogólnokrajowej jak w poprzednim numerze. Jak zapewne zauwa¿yliœcie kierunek, w którym pod¹¿amy wyznaczaj¹ nasze lokalne potrzeby. Jak zwykle czekamy na Wasze opinie stanowi¹ce w du¿ej mierze o tym, w jakim kierunku bêdziemy siê rozwijaæ. Redaktor Naczelny Zapraszam do lektury magazynu.

Spis Treœci Historia Dunstable str. 7

Wiosennie str. 25

Wywiad z... str. 26

Historia Dunstable - 7 Przegl¹d Prasy - 8 Recepta na czasy kryzysu - 10 Muzeum Bedford - 12 Bezpieczeñstwo - 13 Lokalnie - 14 Przesilenie Wiosenne - 15 K¹cik Polityczny - 16 Kariera Sportowca - 18 Prima Aprilis - 21 Figle-Migle - 22 Moja Szafa - 23 Posty z Forum - 24 Wiosennie / K¹cik Kulinarny - 25 Wywiad z... Muzykiem - 26 Muzyka na ¯ywo - 27 Kalendarz Imprez - 28 Krzy¿ówka - 30 Og³oszenia - 31

Zespó³ redakcji (Editorial): Robert Szyd³owski (Red. Naczelny) Marcin Z³otoœ (DTP Manager) Agnieszka Libera-Talaga (Project Manager) Izabela Malc (Event Manager) £ukasz Dembowski (Webmaster) Dziennikarze: Agnieszka Niemczuk Przemek Staniszewski Sebastian Buda Mariusz Ptaœ Barbara Bednarczyk Karol Podsiedlak Mariola Ma³ycha Wspó³praca: Magdalena Mazurek Ma³gorzata Szyd³owska Halina Kuchyt Ma³gorzata Glego³a Marketing i Reklama (Advertising): Karolina Smoleñska, tel.: 078 532 79965, e-mail: karolina@magazynlokalny.co.uk

Og³oszenia drobne i prenumeraty (Classified ads and subscription): www.magazynlokalny.co.uk Wydawca: INTI, nak³ad: 5 000 egzemplarzy Redakcja Magazynu Lokalnego nie ponosi odpowiedzialnoœci za treœæ publikowanych og³oszeñ oraz zastrzega sobie prawo odmowy publikacji reklam czy og³oszeñ bez podania przyczyn.

4

magazyn lokalny

magazyn lokalny

5


HISTORIA SPORT

HISTORIA DUNSTABLE Kontynuuj¹c nasz¹ wycieczkê w historiê w tym miesi¹cu wêdrujemy do Dunstable. Zapewne niejednokrotnie zastanawialiœcie siê sk¹d pochodzi nazwa tego miasteczka. Otó¿ wywodzi siê ona z dwóch anglosaskich s³ów „Dun” oznaczaj¹ce wzgórze, wydmê oraz „Staple” – rynek. Dunstable jest zatem „rynkiem przy wzgórzu”. Ma³o kreatywne? Mo¿e inna historia powstania nazwy bardziej Ciê zaciekawi…

C

o powiesz na legendê o Dunie Z³odzieju (Dun The Robber)? Historia mia³a miejsce jeszcze przed rz¹dami króla Henryka I, kiedy to rz¹dy sprawowa³ inny król a ówczesne „Dunstaple” boryka³o siê z kradzie¿ami organizowanymi przez gang Dun’a. M¹dry król postanowi³ raz na zawsze rozprawiæ siê ze z³odziejaszkiem i na skrzy¿owaniu g³ównych dróg miasteczka nakaza³ ustawiæ stos palików, do których zszywk¹ (ang. staple) przymocowa³ swój z³oty pierœcieñ. W ten sposób chcia³ zwabiæ Dun’a i du¿o siê nie pomyli³, bo sprytny z³odziej oczywiœcie ukrad³ pierœcieñ, ale niestety (a mo¿e „stety”) zosta³ ujêty i stracony. Na pami¹tkê tego wydarzenia miasto zosta³o nazwane „Dun’s Staple”. Wracaj¹c jednak do rzeczywistoœci, miasto zosta³o formalnie za³o¿one oko³o 1109 roku przez króla Henryka I w miejscu gdzie ulica Watling Street przecina the Icknield Way. Dziesiêæ lat póŸniej na dzisiejszej ulicy Church powsta³o The Royal Palace Lodge Hotel, który by³ czêsto odwiedzany przez króla lubuj¹cego siê w polowaniach na dzik¹ zwierzynê.

a dok³adniej widoczne na pierwszy rzut oka dziury po kulach nios¹ ze sob¹ coœ interesuj¹cego. Koœció³ zosta³ zaatakowany przez ¿o³nierzy rojalistów w roku 1644 podczas wojny cywilnej, jaka mia³a miejsce w 17 wieku w Anglii. W Dunstable kr¹¿¹ te¿, jak ju¿ sami zd¹¿yliœcie zauwa¿yæ, zabawne legendy. Zapewne nieobcy jest Wam statek w butelce, ale czy kiedykolwiek obi³a siê Wam o uszy opowieœæ o wiedŸmie w butelce. A w³aœnie taka istnieje w Dunstable. Sally, bo tak brzmi imiê tej nieszczêsnej wiedŸmy, zosta³a spalona na stosie przy The Dunstable Priory Church of Saint Peter, ale nie tak ³atwo da³a o sobie zapomnieæ. Po jej œmierci zaczê³y siê dziaæ w zakonie bardzo dziwne rzeczy, œwiece œwieci³y na zielono, zza o³tarza wydobywa³y siê przera¿aj¹ce dŸwiêki oraz ksiêgi koœcielne z niewiadomego powodu stawa³y w p³omieniach. Przeor zakonu,

bêd¹cy na granicy wytrzyma³oœci, zwróci³ siê o pomoc do pielgrzyma z ziemi œwiêtej, by ten odprawi³ egzorcyzmy. Po wielkiej bitwie stoczonej miêdzy pielgrzymem a wiedŸm¹, szala zwyciêstwa przechyli³a siê ostatecznie w stronê pielgrzyma, który zwabi³ Sally do butelki, szczelnie ja zamkn¹³ i zakopa³ gdzieœ na terenie dawnego zakonu. Nakaza³ te¿ w ¿adnym wypadku nie otwieraæ butelki w razie jej znalezienia, gdy¿ zemsta wiedzmy bêdzie okrutna.

Historia miasteczka Dunstable kryje wiele tajemnic, które mo¿ecie odkryæ wybieraj¹c siê na przechadzkê œladami historii, pamiêtaj¹c przy tym o nakazie pielgrzyma … bo zemsta wiedŸmy mo¿e byæ sroga… Przygotowa³a: Agnieszka Niemczuk

W 1131 roku wybudowano zakon The Dunstable Priory Church of Saint Peter pozosta³oœci¹ po nim jest, stoj¹cy po dziœ dzieñ, koœció³ parafialny. Z koœcio³em nierozerwalnie wi¹¿e siê historia rozwodu Henryka VIII oraz Catherine z Aragon, prowadz¹cego do roz³amu pomiêdzy Koœcio³em Rzymskokatolickim oraz Koœcio³em Anglikañskim w 1533 roku. Kto by pomyœla³ ¿e w takim ma³ym Dunstable tyle siê dzia³o. Wêdruj¹c po Dunstable z ka¿dym krokiem spotykamy siê z histori¹, nawet drzwi koœcio³a parafialnego,

6

magazyn lokalny

St George Street in 1951 Photo: Bruce McMahan

magazyn lokalny

7


WIADOMOŒCI

Przegl¹d prasy lokalnej LUTON AT LARGE Na uczelni startuj¹ prace budowlane

Herald&Post Dunstable Gazette Druga szansa fabryki ERG

Prace nad 70mln projektem rozbudowy Uczelni w Luton rozpoczê³y siê na dobre. Nowa konstrukcja centrum studenckiego powstanie przy koœciele St Mary oraz akademika przy ulicy Vicarage i Manor Road. Nowe centrum studenckie bêdzie miejscem gdzie zgromadzone zostan¹ wszystkie us³ugi studenckie oraz znajdzie dla siebie k¹t Zrzeszenie Studentów. Akademik natomiast da schronienie 850 studentom. Zakoñczenie prac przewidziane jest na wrzesieñ 2010 rok.

Ju¿ wkrótce fabryka ERG “dostanie” nowe ¿ycie, stanie siê to za spraw¹ du¿ej The PSL Group, producenta turbin oraz poci¹gów elektrycznych, który przenosi swoja dzia³alnoœæ do Dunstable. Przeprowadzka ma zostaæ zakoñczona w marcu lub na pocz¹tku kwietnia. Dobr¹ wiadomoœci¹ dla mieszkañców miasteczka bêdzie pojawienie siê nowych, dodatkowych miejsc pracy.

Lutonline

Luton on Sunday Wysiusiaj siê i wygraj Nintendo Wii Pod takim has³em Bedfordshire NHS prowadzi akcjê zachêcania ludzi w wieku 19-24 lata do poddawania siê badaniom na obecnoœæ Chlamydii, jednego z wirusów najczêœciej przenoszonych drog¹ p³ciow¹. NHS wysy³a³o ju¿ ponad 15000 listów wyjaœniaj¹cych czym jest Chlamydia i jakie skutki niesie ze sob¹ nieleczenie tego wirusa. M³odzi ludzie maj¹ mo¿liwoœæ przebadania siê w domu, zamawiaj¹c bezp³atny zestaw do analizy moczu ze strony www.under-cover.org.uk, mog¹c przy tym wygraæ konsolê do gier.

Herald&Post The Luton News Nowe po³¹czenie z lotniska Luton Ryanair, który niedawno zrezygnowa³ z 11 po³¹czeñ z ró¿nych lotnisk w Anglii od 30 marca rozpoczyna nowe po³¹czenie pomiêdzy Luton a lotniskiem Bergerac we Francji. Loty bêd¹ dostêpne 3 razy w tygodniu, ju¿ od 10 funtów. Dla lotniska w Luton oznaczaæ one bêd¹ 40000 nowych podró¿uj¹cych rocznie. Ciekawe gdzie oni siê pomieszcz¹?

Bezpieczne Luton- Akcja „No More Knives” „Nie chcemy wiêkszej liczby no¿y” (‘No More Knives’) to has³o przewodnie nowej kampanii prowadzonej przez policjê z Bedfordshire, która ma poszerzyæ wiedzê lokalnej spo³ecznoœci na temat niebezpieczeñstwa jakie niesie ze sob¹ posiadanie broni. Cz³onkowie Dru¿yn Bezpieczniejszego S¹siedztwa (Safer Neighbourhood Teams) oraz S³u¿by W Walce Z M³odzie¿¹ Pope³niaj¹c¹ Przestêpstwa (Youth Offending Service) spotykaj¹ siê w szko³ach z m³odymi ludŸmi, a du¿ych rozmiarów plakaty promuj¹ce kampaniê wieszane s¹ na przystankach autobusowych oraz zamieszczone na stronie internetowej www.nomoreknives.com. Strona internetowa zawiera tak¿e filmy, w których prezentowane s¹ wypowiedzi m³odych ludzi skierowane do ich rówieœników. Wszystko to w celu zwrócenia uwagi spo³ecznoœci na przekaz: „Gra skoñczona – noszenie przy sobie no¿a niszczy ¿ycie” (‘Game over – carrying knives ruins lives’).

Lutonline Nadchodzi zdrowe Luton – Kampania Change4Life Rada Luton zaakceptowa³a nowy pomys³ wypracowany w Ministerstwie Zdrowia. Kampania „Change4Life”, bo o niej mowa, bêdzie polega³a na organizowaniu w ci¹gu najbli¿szych miesiêcy szeregu imprez, których celem bêdzie popularyzacja zdrowego od¿ywiania i aktywnoœci fizycznej w imiê has³a: „Jedz lepiej, ruszaj siê wiêcej, ¿yj d³u¿ej”. Poprzez wprowadzenie kilku zmian w codziennym ¿yciu mo¿emy poprawiæ stan zdrowia w naszych rodzinach. W celu wsparcia tego pomys³u Rada Miasta wspó³pracuje z wieloma partnerami w celu zorganizowania ró¿norodnych imprez sportowych, pieszych wycieczek, kursów tañca i innych maj¹cych zwi¹zek z aktywnoœci¹ fizyczn¹ i zdrowym trybem ¿ycia. W ten sposób mieszkañcy otrzymuj¹ mo¿liwoœæ wypróbowania nowych rodzajów zajêæ i poszerzenia swej wiedzy o zdrowym ¿ywieniu i w³aœciwym trybie ¿ycia. Jeœli jesteœ zainteresowany bardziej szczegó³owymi informacjami zajrzyj na nasz¹ stronê: www.luton.gov.uk/change4life „Change4Life” jest now¹ inicjatyw¹ wspieran¹ przez Ministerstwo Zdrowia grupuj¹c¹ ekspertów z ró¿nych dziedzin w tym samorz¹dów lokalnych, s³u¿by zdrowia, szkolnictwa, organizacji charytatywnych, których wspólnym celem jest zmiana standardów diety i aktywnoœci fizycznej dzieci. Celem jest poprawa ich stanu zdrowia i zwiêkszenie poczucia satysfakcji z ¿ycia. Ministerstwo chce zapobiec nadwadze obywateli poprzez wspieranie rodzin w prowadzeniu zdrowego stylu ¿ycia polegaj¹cego na lepszym od¿ywianiu, za¿ywaniu ruchu, co bêdzie skutkowaæ wyd³u¿eniem ¿ycia. Pragnie równie¿ uœwiadomiæ rodzicom istnienie zwi¹zku miêdzy niew³aœciw¹ diet¹ i siedz¹cym trybem ¿ycia a chorobami, którymi mo¿na zapobiec. Ponadto chc¹, ¿eby rodzice wziêli pe³n¹ odpowiedzialnoœæ za to, by ich dzieci jad³y zdrowiej i wspólnie z nimi regularnie uprawia³y æwiczenia fizyczne. „Change for Life” bêdzie ³¹czona z kampani¹ „5 A Day” i innymi inicjatywami o podobnym, prozdrowotnym charakterze. Tak¿e rz¹d d¹¿yæ bêdzie do wprowadzenia zmian w przemyœle spo¿ywczym, zwyczajach konsumentów, ponadto planuje nowe prozdrowotne programy oraz kampanie informacyjne z wykorzystaniem prasy, radia i telewizji.

B

D 8

magazyn lokalny

magazyn lokalny

9


...Z OK£ADKI

Recepta na czasy kryzysu Kryzys, recesja, za³amanie gospodarki – s³yszymy z ka¿dej strony. Gdy otwieramy gazetê, uwagê przykuwaj¹ fatalne wieœci o bezrobociu, bankructwie kolejnej firmy, k³opotach na rynku budowlanym i finansowym. Wed³ug analityków, obecny kryzys najbardziej uderzy w³aœnie w gospodarkê Wielkiej Brytanii. Czy powiew recesji mo¿na ju¿ odczuæ w Luton? Jakie s¹ oblicza kryzysu w naszym lokalnym œrodowisku? „Pracy nie ma...”

Trudne czasy

Okiem budowlañca

Kr zysiek studiuje biomedykê na lokalnym uniwerku. Decyzjê o wyjeŸdzie na Wyspy podj¹³ pó³tora roku temu. W tym czasie 5 razy zmienia³ miejsce pracy. Na zajêcie zgodne ze swoim kierunkiem studiów nawet nie liczy. Jak wiêkszoœæ polskich studentów utrzymuje siê samodzielnie? P³ynnie porozumiewa siê po angielsku, rubr yki w cv nie œwiêc¹ ju¿ pustkami, a pracodawcy chwalili go zawsze za zaanga¿owanie i solidna pracê. Okazuje siê jednak, ¿e to zbyt ma³o, by zachêciæ do siebie pracodawców. – Przez okres œwi¹teczny pracowa³em w Amazonie, ale po Bo¿ym Narodzeniu, okaza³o sie, ze nie jestem im d³u¿ej potrzebny – relacjonuje Krzysiek. – Styczeñ by³ tragiczny. Gdyby nie drobne oszczêdnoœci i wyr ozumia³oœæ landlorda, chyba bym sobie nie poradzi³. Kr zysiek r egular nie odwiedza³ miejscowe agencje, zostawi³ cv w kilku sklepach i na lotnisku, przegl¹da³ oferty w Internecie. Ostatecznie znalaz³ pracê na pó³ etatu w ma³ej drukarni przy Dallow Road. Wszystko dziêki znajomoœciom... Czy win¹ za trudnoœci obarcza w³aœnie kr yzys gospodarczy? Wiadomo, ¿e pocz¹tek roku to czêsto najciê¿szy okres dla wielu bran¿y. W zesz³ym roku tez nie mog³em znaleŸæ pracy po Œwiêtach. Ró¿nicê widaæ jednak go³ym okiem. Ludzie w agencjach pracy nie pozostawiali z³udzeñ – ‘pracy nie ma i jeszcze d³ugo nie bedzie’ - opowiada.

W obliczu kryzysu czêœæ pracodawców zdecydowa³a siê na zwolnienia, obcinanie etatów i przymusowe urlopy dla swoich pracowników. Rynek pracy chyba najlepiej odzwierciedla autentyczna sytuacjê lokalnej gospodarki. Pod koniec roku 2008 zwolniliœmy 15% pracowników. Kolejne 15% zosta³o wys³anych na pr zymusowe urlopy. Od lipca do listopada 2008 przyjmowaliœmy ludzi systematycznie. Od listopada nie przyjmujemy w ogóle – wylicza Karolina, odpowiedzialna za rekrutacjê w agencji Response przy Wellington Street. Liczby mówi¹ same za siebie. Czy w zwi¹zku z tym mo¿na liczyæ na jak¹kolwiek poprawê w najbli¿szym czasie? - Mamy nadziejê, ¿e do koñca marca sytuacja nieco siê ustabilizuje i znowu zaczniemy pr zyjmowaæ ludzi. Uda³o nam siê pr zywróciæ do pracy ok. 80% ludzi wys³anych na przymusowe urlopy, co przy obecnej sytuacji jest i tak ogromnym sukcesem. Wed³ug opinii Karoliny czas miêdzy listopadem, a lutym jest, co roku najtrudniejszym okresem. Agencja nigdy w tych miesi¹cach nie przyjmowa³a pracowników. Ale nigdy te¿ nie by³o zwolnieñ a¿ na tak¹ skalê. Ten rok ocenia siê, jako najgorszy pod tym wzglêdem w porównaniu do ostatnich kilkunastu lat. - Najlepszym dowodem wp³ywu kryzysu na r ynek pracy jest to, ¿e sami bezpoœrednio zatrudnieni przez agencjê na umowê o pracê ludzie zaczêli martwiæ siê o swoje posady - podsumowuje Karolina.

Analitycy wskazuj¹, ¿e sektor budowlany mo¿e byæ jednym z tych, które najdotkliwiej odczuj¹ skutki recesji. Fir my budowlane maj¹ problemy z pozyskaniem funduszy na inwestycje, remonty i rozbudowê. Ju¿ samo s³owo ‘kr yzys’ lub ‘kredyt’ ma na banki i samych inwestorów wp³yw psychologiczny – niekiedy wol¹ zacisn¹æ pasa, przeczekaæ ciê¿ki okres i kurczowo trzymaæ siê zleconych prac. Do tego dochodzi fakt, ¿e okres zimowy to w kalendarzu bran¿y budowlanej tradycyjnie ju¿ najtrudniejszy czas. Mariusz, w³aœciciel fir my budowlano-remontowej w Luton ma w³asne zdanie na temat kr yzysu. Jak sam mówi, na chwilê obecn¹, ciê¿ko zauwa¿yæ wyraŸne sygna³y pogorszenia sytuacji w budownictwie: – Wszystko oka¿e siê za kilka miesiêcy, pó³ roku. Kryzys trwa tak naprawdê dopiero „chwilê”. Mariusz powoli wycofuje siê z biznesu i to bynajmniej nie z powodu recesji. We wrzeœniu rozpocz¹³ studia, które poch³aniaj¹ wiêkszoœæ wolnego czasu. Nar zeka te¿, na jakoœæ pracowników, których mia³ do dyspozycji. - Mocna z³otówka spowodowa³a wyjazd fachowców do Polski. Mam na myœli Polaków, bo tacy u mnie pracowali – mówi. Jego fir ma nie nale¿y do najwiêkszych, nie jest developerem. Kilka lat w bran¿y pozwala mu jednak

10

magazyn lokalny

trafnie wypunktowaæ k³opoty, z jakimi boryka siê obecnie sektor budowlany. – Myœlê, ¿e istnieje problem, jakoœci ludzi, ich kwalifikacji. Do tego dochodz¹ zawsze wysokie koszty utrzymania – materia³y, paliwo, transport. Jeœli jednak ktoœ ma dobre kontakty, wykonuje solidn¹, fachow¹ robotê, nie bêdzie mia³ problemów ze znalezieniem kolejnego zlecenia – dodaje. Wed³ug Mariusza pozytywnym objawem kryzysu jest to, ¿e zarówno klienci, jak i firmy bardziej licz¹ siê z pieniêdzmi, z wiêksz¹ rozwag¹ planuj¹c wydatki.

W bankowoœci bez zmian Szeroko mówi siê o tym, ¿e jedn¹ z przyczyn kryzysu by³o udzielanie zbyt wielu kredytów przez banki. Czy bior¹c ten fakt pod uwagê, br ytyjskie banki zmieni³y swoj¹ politykê przyznawania po¿yczek i kredytów? - Na nasz oddzia³ kryzys wp³yn¹³ bardzo nieznacznie. Wci¹¿ mamy du¿o pracy. Jedyn¹ widoczn¹ roznic¹, jest fakt, ¿e faktycznie o wiele trudniej po¿yczyæ pieni¹dze – relacjonuje Philip odpowiedzialny w miejscowym oddziale Barclays za kontakt z klientami indywidualnymi i biznesowymi. Jeœli jest jakaœ szczególna grupa, która dotkliwie odczula efekty recesji, to z pewnoœci¹ s¹ to osoby, które posiada³y spore oszczêdnoœci. – Nie ma u nas zbyt wielu takich klientów. Oddzia³ w Luton jest stosunkowo niewielk¹ placówk¹. Okazuje siê, ¿e mimo kr yzysu

ludzie wci¹¿ chêtnie korzystaj¹ z us³ug banku. – Spadek liczby klientów w porównaniu do ubieg³ego roku jest widoczny, to ok. 10%. Nie myœlê jednak, ¿eby by³a to jakaœ drastyczna zmiana. Pytany o to, jak kryzys odbi³ siê na jego w³asnych oszczêdnoœciach Philip przyznaje: - Osobiœcie skorzysta³em na recesji, bo zmniejszy³y siê raty mojej po¿yczki mieszkaniowej. Z drugiej strony jednak czêœæ lokatorów, któr ym wynajmujê pokoje, ma spore problemy ze znalezieniem sta³ej pracy.

Z³oty œrodek Ciê¿ko pokusiæ siê o zaproponowanie z³otego œrodka wobec za³amania gospodarczego. W kwestii kr yzysu, jak w polityce – ile osób, tyle opinii. Nawet analitykom i ekonomistom trudno wypracowaæ wspólne stanowisko. Jedynym rozs¹dnym rozwi¹zaniem, jakie przychodzi do g³owy, wydaje siê byæ zachowanie spokoju i nie poddawanie siê medialnej otoczce zwi¹zanej z obecn¹ sytuacj¹. Warto te¿ kilka razy zastanowiæ siê nad ka¿dym wydanym groszem. To jednak recepta uniwersalna, nie tylko na czasy kryzysu...

Przemek Staniszewski /ps/

magazyn lokalny

11


BEZPIECZEÑSTWO SPORT

TURYSTYKA

Dbaj o swoje bezpieczeñstwo

MUZEUM

BEDFORD Bedford , miasto po³o¿one na pó³noc od Luton, oœrodek administracyjny hrabstwa Bedfordshire nad rzek¹ Great Ouse, mieszka tam oko³o 75 tys. mieszkañców. W mieœcie tym znajduje siê muzeum które chcia³bym wam nieco przybli¿yæ i zaprosiæ do wizyty tym artyku³em. Muzeum Bedford to piêtrowy budynek. Na parterze po³o¿one s¹ dwie sale wystawowe i trzy sale na piêtrze. Wchodz¹c do dolnej sali wystawowej mo¿emy zobaczyæ jak w dawnych czasach ludzie mieszkali. Umeblowanie miêdzy innymi kuchni, pokoju

obiadowego a tak¿e dziennego. Id¹c dalej mo¿emy zobaczyæ równie¿ jedno z pierwszych dzie³ motoryzacji, samochód pochodz¹cy z bardzo ju¿ odleg³ych czasów. Naszym pociechom mo¿emy zrobiæ zdjêcie w strojach szlacheckiej rodziny, gdy¿ udostêpniona jest makieta do takich zdjêæ. S¹siednia sala poœwiêcona jest historii

12

magazyn lokalny

produkcji œredniowiecznych chodników i dachówki z Warden Abbey. Przechodz¹c na górn¹ salê wystawow¹, mijamy makietê Bedford Castle. Za szybami zobaczymy skarby wykopalisk archeologicznych, dowiemy siê du¿o o historii Bedfordshire- jakie s¹ pocz¹tki tej czêœci Anglii, jak ¿yli ludzie na tych ziemiach, jak rozwija³ siê przemys³ i jednoczeœnie miasto. Kolejna sala poœwiêcona jest naturze. Ogl¹damy zwierzêta, które ¿yj¹ do dziœ w naturalnym œrodowisku. Eksponatem, któr y przyci¹ga tu szczególn¹ uwagê jest replika g³owy s³onia indyjskiego. Znajdziemy tam tak¿e replikê sarkofagu Faraona i wiele innych ciekawych eksponatów. Trzecia sala na piêtrze ukazuje ¿ycie mieszkañców. Jak ¿yli, czym siê zajmowali. W jednym z pokojów wystawowych mo¿emy zobaczyæ jakimi grami i zabawami mog³y siê zaj¹æ dzieci w tamtych czasach. Przechodz¹c dalej widzimy jeden z pierwszych wozów stra¿ackich, jaki by³ u¿ywany w wielu akcjach ratunkowych, przy gaszeniu po¿aru. Obejrzymy równie¿ ró¿nego rodzaju stroje galowe, reprezentacyjne. Przebywaj¹c w tym muzeum poznamy ró¿ne ciekawe historie, sekrety przesz³oœci

B

Staraj siê wystrzegaæ miejsc niebezpiecznych, jeœli ju¿ musisz wychodziæ wieczorem zabierz kogoœ ze sob¹. Korzystaj z taksówek w przypadku, gdy jesteœ zmuszony gdzieœ jechaæ lub wracaæ póŸn¹ noc¹ do domu.

Mê¿czyŸni

Bedfordshire od prehistorycznych czasów do fundamentu Bedford jako miasto targowe, które znamy dziœ. Muzeum usytuowane jest tu¿ przy zrekonstruowanym i odnowionym niedawno kopcu, gdzie mieœci³y siê królewskie ogrody. Po wizycie w muzeum mo¿emy wybraæ siê na spacer wokó³ kopca, przechadzaæ wzd³u¿ rzeki, nakarmiæ ³abêdzie. Mi³o spêdzimy czas, poznamy historiê miasta. Wstêp do muzeum jest bezp³atny, przed budynkiem jest bezp³atny parking dla samochodów. Zainteresowanych, chc¹cych uzyskaæ wiêcej informacji, jak np. godziny otwarcia zapraszam na oficjalna stronê Muzeum Bedford www.bedfordmuseum.org

Podczas, gdy samotne kobiety nara¿one s¹ na ryzyko przemocy ze strony mê¿czyzn, panowie nara¿eni s¹ na wiêksze ryzyko ze strony mêskich grup m³odzie¿owych. Mo¿esz zmniejszyæ ryzyko ataku poprzez stosowanie siê do ogólnych wskazówek. Przebywaj¹c w dobrze oœwietlonych lub zat³oczonych miejscach unikniesz przys³owiowego „kuszenia losu”.

Innym sposobem unikniêcia przemocy jest zapobieganie przekszta³ceniu sytuacji napiêtej w sytuacjê agresywn¹. Zastanów siê jak zareagujesz, kiedy jesteœ

zdenerwowany. Jeœli czujesz narastaj¹c¹ z³oœæ wobec kogoœ albo jeœli ktoœ zaczyna siê denerwowaæ, spróbuj jak najszybciej siê usun¹æ.

Je¿eli zosta³eœ zaatakowany, powinieneœ jak najszybciej zg³osiæ siê na policjê lub do lekarza. Lekarz mo¿e zapytaæ siê co siê sta³o, ale masz prawo nie odpowiadaæ na pytanie. Zwróæ uwagê na swoje postêpowanie wobec kobiet. Twoje nieœwiadome zachowania mog¹ wzbudziæ w wielu kobietach strach, ale mo¿esz temu zapobiec poprzez analizê swojego postêpowania wobec przeciwnej p³ci. Na przyk³ad: Nie rozpoczynaj rozmowy z kobietami, które nie maj¹ towarzystwa • Spróbuj nie iœæ w zbyt bliskiej odleg³oœci za kobietami– mog¹ one pomyœleæ, ¿e je œledzisz • Uszanuj przestrzeñ osobist¹ kobiet • Nie komentuj wygl¹du lub zachowania przechodz¹cych obok ciebie kobiet • Pamiêtaj, ¿e „nie” oznacza „NIE” •

Przygotowa³a Agnieszka Niemczuk na podstawie broszury wydanej przez Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych (Home Office) Marzec 2007

magazyn lokalny

13


ARTYKU£ SPONSOROWANY SPORT

LOKALNIE

Za sto dni MATURA... W sobotê 28 lutego 2009 w Polskim Klubie w Dunstable odby³a siê tradycyjna studniówka uczniów klas egzaminacyjnych z Polskiej Szko³y Sobotniej. Jak co roku uczniowie przygotowuj¹ siê do zdawania ma³ej i du¿ej matury, czyli brytyjskich egzaminów pañstwowych GCSE i A-level z jêzyka polskiego. Ale o egzaminach, które odbêd¹ siê w maju i czerwcu jeszcze siê nie myœli, szczególnie w dniu studniówki!

Sam koniec studniówki by³ równie dobry jak ca³a reszta. Ostatnia piosenka „Znów za rok matura” Czerwonych Gitar da³a wszystkim do zrozumienia, ¿e czas siê wzi¹æ do nauki.

Na bal przysz³o ponad 60 osób, wszyscy ubrani odœwiêtnie, ale “po szkolnemu” czyli bia³o-czarno. Impreza rozpoczê³a siê od tradycyjnego poloneza prowadzonego przez wychowawczyniê najstrszej klasy p. El¿bietê Grabsk¹-Moyle i kierownika szko³y p. Mariana Biskupskiego. Maturzyœci zatañczyli bardzo piêknie, równym krokiem, wykonuj¹c skomplikowane przejœcia i mosty. I nic dziwnego, bo od kilku tygodni w szkole wszyscy æwiczyli w pocie czo³a pod kierunkiem p. Basi Fryc najlepszej specjalistki w tej dziedzinie.

Karol W¹tróbka (maturzysta) Zdjêcia Malcolm Burnell

Wp³yw braku œwiat³a na depresjê jest doœæ du¿y w krajach pó³nocnych. Zbadano, ¿e a¿ 11% populacji Anglii i Szwecji cierpi na depresjê, a tym czasem w Argentynie, Brazylii i Grecji na depresje cierpi zaledwie 1% populacji. Zim¹ coraz wiêcej osób odczuwa przygnêbienie. Przyczyn¹ jest zaburzenie - depresja sezonowa tzw. SAD (seasonal affective disorder).

Prawie pod koniec studniówki mia³ miejsce wystêp utalentowanej gitarzystki Olgi Niewiadomskiej, która oczarowa³a publicznoœæ kilkoma piosenkami m.in. Led Zeppelin - Stairway To Heaven czy Avril Lavigne - Skater Boy.

*Wawel - Zespó³ Polskich Tañców Ludowych* Zespó³ sk³ada siê z oœmiu par. Nowi cz³onkowie s¹ zawsze mile widziani. Je¿eli chcecie braæ udzia³ w zajêciach zespo³u, proszê dzwoniæ do pani

Ciekawostka… 26 maja funkcjonuje w œwiadomoœci Polaków jako tradycyjny Dzieñ Matki. Kreœlimy wtedy laurkê, wybieramy bukiet najlepszych kwiatów, kupujemy bombonierkê i œpieszymy z wizyt¹ do rodzinnego domu. Okazuje siê jednak, ¿e nie we wszystkich krajach w³aœnie tego dnia mamy mog¹ liczyæ na szczególne wyrazy wdziêcznoœci. Inaczej sprawa przedstawia siê w przypadku, np. krajów arabskich, wiêkszoœci pañstw europejskich, a jeszcze inaczej w Ameryce £aciñskiej. Równie¿ Brytyjczycy maj¹ w³asn¹ tradycjê celebrowania Dnia Matki. Ich „Mothering Sunday” wypada zawsze w czwart¹ niedzielê Wielkiego Postu. W tym roku jest to wiêc 22 marca. Nie pozostaje nam wiêc nic innego, jak tylko ¿yczyæ, ju¿ teraz, wszystkim mamom du¿o pomyœlnoœci, uœmiechu i zadowolenia ze swoich pociech. „Jest na œwiecie przepiêkna istota, u ktorej jesteœmy wiecznymi d³u¿nikami – matka.” Miko³aj Ostrowski /ps/

14

magazyn lokalny

Depresja to choroba, polegaj¹c¹ na g³êbokim i d³ugo utrzymuj¹cym siê smutku, lêku, przygnêbieniu, rezygnacji, braku snu i energii.

ŒWIAT£O A DEPRESJA

Spragnieni i zg³odniali te¿ znaleŸli coœ dla siebie, bo jak zawsze studniówka by³a sk³adkowa i ka¿dy z uczestników przyniós³ ma³e co nieco. Stó³ by³ zastawiony ciastami, wêdlinami i sa³atkami.

Dzieciêca Grupa SMYKI zaprasza wszystkich rodziców i opiekunów wraz z dzieæmi do lat 4 na nasz¹ salê parafialn¹ w ka¿dy wtorek o godz. 10.00. Przewidziane s¹ ró¿ne gry, zabawy i inne formy aktywnoœci dla dzieci. Pytania prosimy kierowaæ do Anety, tel. 01582 513 055

- DEPRESJA ZIMOWA

Trzymajcie za nas kciuki w maju i w czerwcu!

Nastêpnie rozpoczê³y siê tañce, do których przygrywa³ zespó³ Twist. Szaleñstwo na parkiecie trwa³o kilka utworów i uczniowie wspaniale zaprezentowali skecz pt. “Znów za rok matura”. Potem wszyscy porwani muzyk¹ tañczyli ca³y wieczór. Razem z uczniami bawi³o siê szacowne Grono Nauczycielskie Polskiej Szko³y.

Wydarzenia przy Polskiej Parafii Luton i Dunstable

PRZESILENIE WIOSENNE

Barbary Fryc (01582) 650316, lub do Klubu Parafialnego (01582) 663241 w pi¹tki wieczorem. Próby odbywaj¹ siê w ka¿dy pi¹tek pomiêdzy 20.00 i 21.45 w Oœrodku Parafialnym przy Victoria Street w Dunstable. *Rekolekcje wielkopostne* w parafii - 1 do 4 kwietnia (œroda sobota), 3 kwiecieñ (pi¹tek) - spowiedŸ wielkanocna 4 kwiecieñ (sobota) - rekolekcje i spowiedŸ w szkole 5 kwiecieñ (niedziela) - Niedziela Palmowa - Msza œw. z udzia³em zespo³u Wawel Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ pod adresem internetowym http://www.ppld.co.uk

Zimowa depresja mo¿e utrudniæ lub wrêcz uniemo¿liwiæ wype³nianie codziennych obowi¹zków. Podczas ciemnych, zimowych dni ludzie bywaj¹ smutni, a ich kreatywnoœæ spada. Problem narasta stopniowo, w miarê jak póŸnym latem i jesieni¹ dni staj¹ siê coraz krótsze. Jego najwiêksze nasilenie przypada na œrodek zimy - szczególnie w tych miejscach, gdzie œwiat³o s³oneczne jest obecne przez tylko 7-10 godzin dziennie, albo mniej lub wcale jak np. za krêgiem polarnym. Przyczyn¹ jesienno - zimowej chandr y jest zmniejszona iloœæ œwiat³a dziennego docieraj¹cego do siatkówki oka. Siatkówka ma po³¹czenie z szyszynk¹, ma³ym gruczo³em po³o¿onym w mózgu. Mo¿na to jednak zmieniæ dobrze od¿ywiaj¹c swój mózg szczególnie zimow¹ pora. Od listopada do marca, gdy s³oñce pojawia siê sporadycznie i na krótko, szyszynka odbiera sygna³y o narastaj¹cych ciemnoœciach i w organizmie zanika poziom serotoniny, która zmienia siê na melatoninê. Szyszynka jest miejscem produkuj¹cym serotoninê hormon “szczêœcia”. Hormon ten dzia³a w ci¹gu dnia. Kiedy gasn¹ ostatnie promienie s³oñca oraz podczas nocy, zachodzi biosynteza serotoniny w inny hormon - melatoninê - hormonu snu. Podczas szarych dni jesteœmy ospali, powolni i trudno nam siê skupiæ. Przyczyn¹ z³ej produkcji serotoniny (i melatoniny) jest niedobór œwiat³a, który utrudnia dotarcie do mózgu tr yptofanu - aminokwasu, który musi byæ dostarczony organizmowi z zewn¹trz, w po¿ywieniu. Z tryptofanu tworzy siê serotonina (a w nocy melatonina) - neuroprzekaŸnik, który poprawia nastrój, ³agodzi stres, pozwala na spokojny sen, zmniejsza nawet dolegliwoœci bólu. Odgrywa wa¿n¹ rolê w regulowaniu snu, temperatury cia³a, nastroju, przebiegu procesu dojrzewania, odnawiania siê i wzrostu komórek oraz podczas menstruacji. Serotonina bierze udzia³ w przekazywaniu impulsów nerwowych miêdzy komórkami mózgu. Jednak czasem zdarza siê zbyt niski poziom w organizmie tego neuroprzekaŸnika zwi¹zany np. z nieprawid³owym ¿ywieniem, co zaobserwowano nie tylko u osób agresywnych, nadpobudliwych, z ADHD, znerwicowanych i w depresji, w tym w depresji zimowej, ale tak¿e u osób cierpi¹cych na bezsennoœæ.

SPACERY PODCZAS DNIA By nie poddaæ siê depresji, nale¿y korzystaæ jak najwiêcej ze œwiat³a naturalnego przebywaj¹c, co najmniej pó³ godziny dziennie na spacerze. Zbawienny jest te¿ zimowy odpoczynek w plenerze œnieg odbija promienie s³oneczne, wiêc nasz organizm otrzyma podwójny zastrzyk energii o du¿ym natê¿eniu. Do utrzymania dobrego samopoczucia potrzeba nam sta³ej, codziennej dawki œwiat³a o natê¿eniu minimum 4 tys. luksów. W mieszkaniu nawet, gdy zapalisz wszystkie lampy, mo¿esz liczyæ na porcjê najwy¿ej 500 luksów. To za ma³o, by przywróciæ normalny rytm wydzielania serotoniny i odzyskaæ dobry humor. Ocean 21 (produkt firmy CaliVita - www.naszezdrowie.org) - liofilizowany naturalny surowy sok z alg. (Algi - roœlinni nosiciele œwiat³a.) ZenThonic - naturalny preparat bogaty w sk³adniki owocu mangostan, stwarza ka¿dej komórce odpowiednie warunki do pracy i regeneracji. Zawiera tak bardzo brakuj¹c¹ nam zim¹ energiê promieni s³onecznych, która ma korzystne dzia³anie na nasze komórki i ca³y organizm, a szczególnie u osób cierpi¹cych na zimow¹ depresjê.

PRZEWLEKLY KASZEL A DEPRESJA Ponad po³owa osób cierpi¹cych na przewlek³y kaszel ma objawy depresji, wynika to z najnowszych badañ amerykañskich. Natomiast, gdy kaszel ustêpuje, poprawia siê nastrój pacjentów. Sam kaszel jest jednak informacj¹ od naszego organizmu, i¿ w jego wnêtrzu dzieje siê coœ niedobrego. Mo¿e to byæ zaburzenie mikroflory w jelitach spowodowane niew³aœciwym ¿ywieniem np. nadmiar mleka pasteryzowanego oraz obecnoœci¹ paso¿ytów, np. glist lub lamblii. Paso¿yty te podobnie jak przewlek³y kaszel, s¹ jedn¹ z g³ównych przyczyn powstawania alergii a dalej astmy oskrzelowej. Warto w tym przypadku obok stosowania Garlic Caps i witaminy C 1000 zainteresowaæ siê g³êbiej kuracj¹ oczyszczaj¹c¹ z paso¿ytów grzybów, bakterii i robaków (wejdŸ na www.nasze-zdrowie.org aby dowiedzieæ siê wiêcej na temat kuracji oczyszczaj¹cej). SUBSTANCJE OD¯YWCZE MÓZGU ROZWESEL¥, DODADZ¥ ENERGII I PRZED£U¯¥ ¯YCIE KOMÓREK.

Mo¿emy zapobiec gwa³townej redukcji naszych komórek mózgowych i zachowaæ œwie¿oœæ umys³u, je¿eli powy¿ej 30 roku ¿ycia systematycznie za¿ywaæ bêdziemy kompozycjê sk³adników, wspieraj¹c¹ pielêgnacjê mózgu, komórek ner wowych i miêœniowych. Warto nauczyæ siê jak prawid³owo od¿ywiaæ i chroniæ sta³¹ liczbê neuronów mózgu, poniewa¿ one nigdy siê nam nie odnowi¹. Jest wiele preparatów naturalnych wspieraj¹cych nasz mózg m.in.: ZenThonic ma silne w³aœciwoœci wzmacniaj¹ce, które pomagaj¹ zwolniæ procesy zwi¹zane ze starzeniem siê mózgu. Rhodiolin to preparat zawieraj¹cy unikaln¹ roœlinê Rhodiola rosea .Wzmacnia odpornoœæ organizmu na fizyczny i psychiczny stres. Energy&Memory zawiera niezbêdne dla regeneracji komórek - cholinê i lecytynê, antyoksydanty - witaminê C, witaminê E, cynk i selen. Kiedy brakuje np. cynku, masz zmienne nastroje i k³opoty z koncentracj¹. Strong Bones - magnez (z wapniem) - niezbêdny do przekazywania impulsów nerwowych - jego niedobór powoduje os³abienie, dra¿liwoœæ i bezsennoœæ. Witaminy np. Stress Management B Complex, których brak w organizmie jest przyczyn¹ apatii i os³abienia pamiêci. Omega 3 - podstawowa od¿ywka dla mózgu!!! Preparat, który powinny stosowaæ kobiety w ci¹¿y, aby p³ód dobrze siê rozwija³, a szczególnie jego mózg i uk³ad nerwowy, oraz dzieci w tym autystyczne, chorowite, z ADHD i nowotworami i doroœli. Nie poddawaj siê depresji. Nie zapominaj, ¿e idzie wiosna piêkny s³oneczny czas. Aby dowiedzieæ siê wiêcej o tych i innych suplementach oraz sposobami walki z nêkaj¹cymi nas chorobami metodami wy³¹cznie naturalnymi, zapraszam na stronê poœwiêcon¹ temu tematowi www.nasze-zdrowie.org lub konsultacje telefoniczne. Ma³gorzata Szyd³owska Konsultant i Niezale¿ny Dystrybutor CaliVita International info@nasze-zdrowie.org www.nasze-zdrowie.org tel: +44 (0) 751 30 34 590

Z biegiem czasu neurony mózgu ulegaj¹ zniszczeniu pod wp³ywem dzia³ania wolnych rodników. Te cz¹steczki niszcz¹ œciany komórek oraz DNA, powoduj¹c przedwczesne starzenie siê mózgu, a tak¿e z³e funkcjonowanie komórek, utratê pamiêci, zmiany osobowoœci, zmiany zwi¹zane ze starzeniem siê ustroju, udar mózgu i raka.

magazyn lokalny

15


POLITYKA

K¹cik

polityczny P

rzyje¿d¿aj¹c na Wyspy nie trudno oprzeæ siê wra¿eniu ¿e jesteœmy, jak sama nazwa wskazuje, w Zjednoczonym Królestwie. Czy jest to jednak Królestwo gdzie rz¹dzi Król i Królowa.? Otó¿ nie. Wielka Brytania to monarchia parlamentarna, której g³ow¹ jest monarcha, obecnie panuj¹ca El¿bieta II. Od razu warto zaznaczyæ, ¿e jej w³adza ogranicza siê do funkcji reprezentacyjnych. W³adze ustawodawcz¹ sprawuje rz¹d, na którego czele stoi premier. Parlament w Wielkiej Brytanii podobnie jak w Polsce sk³ada siê z dwóch izb: Izba Gmin (odpowiednik Sejmu) oraz Izby Lordów. W sk³ad Izby Gmin wchodzi 646 cz³onków parlamentu, tzw. MP (Member of Parliament). MP’s wybierani s¹ w wyborach powszechnych w odró¿nieniu do Izby Lordów, gdzie sk³ad uwarunkowany jest wielowiekow¹ tradycj¹. Na g³ównej scenie politycznej mo¿na wyró¿niæ dwie najwiêksze partie, s¹ nimi: Patria Pracy (Labour Party) i Partia Konserwatywna (Tory Party).To najwiêksi „gracze” na mapie politycznej choæ w ostatnim okresie spore aspiracje przejawia centrowa partia Liberal Democrats. Obecnie koalicyjn¹ parti¹ jest Latour Party na czele z Gordonem Brown’em jako premierem. Laburzyœci z Tonym Blairem na czele powrócili do w³adzy po d³ugiej przerwie w 1997 roku przejmuj¹c stery po wieloletnich rz¹dach Torysów, których sztandarow¹ postaci¹ by³a premier Margaret

16

magazyn lokalny

Thatcher. Rol¹ opozycji na chwilê obecn¹ musi siê zadowoliæ Conservative Party posiadaj¹ca swój „gabinet cieni” z Davidem Cameronem jako g³ównym pretendentem, do przejêcia rz¹dów. Podobny podzia³ si³ politycznych mo¿emy zaobserwowaæ w Luton.

W radzie miasta zasiada 28 radnych z Labour Party, 17 Liberal Democrats i 5 reprezentantów Conservative Party. Przewodnicz¹cym Rady Miasta jest pani Hazel Simmons z Partii Pracy natomiast burmistrzem Cllr Lakhbir Singh. Dla ciekawostki, obecny burmistrz przez ostatnie 10 lat pracowa³ jako instruktor nauki jazdy. Zwi¹zany z Urzedem Miasta od 1999 roku, sprawowa³ ró¿ne funkcje by 30 maja ubieg³ego roku zostaæ zaprzysiê¿onym jako pierwszy Sikh (spo³ecznosæ wywodz¹ca siê z Indiiprzyp. autor ) w historii Luton, który zosta³ burmistrzem. W naszym mieœcie znajduje siê 19 okrêgów wyborczych a przynale¿noœæ do danego okrêgu znajdziemy na swojej karcie do g³osowania, która powinniœmy

dostaæ poczt¹ .Aby wzi¹æ udzia³ w glosowaniu, nale¿y wype³niæ Electoral Registration For m, któr¹ mo¿na œci¹gn¹æ z Internetu lub osobiœcie odebraæ w Urzêdzie Miasta. Nale¿y zwróciæ uwagê na pozytywy p³yn¹ce z bycia zarejestrowanym, mianowicie: decydujemy o tym kto bêdzie nas reprezentowa³ w radzie miasta jak równie¿ ³atwiej dostaæ kredyt mieszkaniowy, telefon na abonament kiedy niezbêdne bêdzie sprawdzenie naszej zdolnoœci kredytowej. W niektórych wypadkach brak rejestracji mo¿e nas kosztowaæ £1000 grzywny. Mamy nadzieje, ¿e na ³amach naszego magazynu, przybli¿ymy Pañstwu wydarzenia polityczne, zw³aszcza te lokalne, które nas bezpoœrednio dotycz¹. Bêdziemy przekazaæ wszelkie istotne informacje z ¿ycia polityki lokalnej jak i zza jej kulisów.

Burmistrz Luton Cllr Lakhbir Singh

aktualne informacje polityczne i kulturalne, reporta¿e, wywiady, praca, og³oszenia, ekonomia, forum, czat, randki, rozrywka, zdrowie, nauka, galerie zdjêæ i wiele innych - ZAPRASZAMY !!!

Karol Podsiedlak

magazyn lokalny

17


SPORT

Kariera sportowca w Anglii, a mo¿e w Luton?

Sen czy jawa? Ka¿dy z nas ma w ¿yciu swoje marzenia, z biegiem czasu albo je realizujemy albo odchodz¹ one w zapomnienie... Wielu z nas marzy³o lub w dalszym ci¹gu marzy o tym, aby zostaæ s³awnym sportowcem. W moim odczuciu bêd¹c tutaj w Anglii, My sami, a mo¿e w wiêkszym stopniu nasze dzieci maj¹ wiêksz¹ szansê na zrobienie kariery sportowca jak uczynili to: Jerzy Dudek, Robert Kubica, £ukasz Fabiañski, Agnieszka Radwañska, etc. Wiêkszoœæ z naszych najbardziej znanych sportowców swoj¹ karierê robi wyje¿d¿aj¹c z naszego kraju. My ju¿ wyjechaliœmy, wiêc co dalej? Wiadom¹ spraw¹ jest, ¿e sport mo¿emy uprawiaæ dla zdrowia, ale równie¿ jest on œwietn¹ drog¹ do tego, aby sta³ siê on nasz¹ przyjemn¹ „prac¹”. Mo¿e przynosiæ o wiele wiêksze korzyœci finansowe dla nas i naszych rodzin, ani¿eli jakiekolwiek inne zajêcie zawodowe. Dyscyplin sportowych mamy tak wiele, ¿e zakochaæ siê lub nasze dziecko w którejœ, nie stanowi ¿adnego problemu. Tutaj na miejscu mamy o wiele wiêksze mo¿liwoœci rozwoju swojej kariery w sporcie. S¹ wiêksze pieni¹dze, lepsza baza treningowa. W koñcu nie bez przyczyny wiêkszoœæ z naszych najlepszych sportowców wyje¿d¿a za granicê. Mo¿e nie koniecznie musimy ograniczaæ siê do Luton i Dunstable, gdzie sport zawodowy nie stoi na najwy¿szym poziomie, a o jakim marzy ka¿dy

18

magazyn lokalny

sportowiec. Myœlê, ¿e przyczyn¹ takiego stanu rzeczy jest to, ¿e mieszkamy w okolicach Londynu. Tam naprawdê jest wielki sport i wielkie pieni¹dze. Wiêkszoœæ wielkich sportowców pochodzi z malutkich miasteczek i rozpoczynali karierê gdzieœ na prowincji. Jako przyk³ad niech nam pos³u¿y Lewis Hamilton (mistrz œwiata Formu³y1), który pochodzi z Tewin, miejscowoœci niedaleko Luton. Mieszkaj¹c w okolicach Londynu do wielkiej kariery mamy bli¿ej ni¿ nam siê wydaje, trzeba tylko mocno chcieæ. Nie muszê wymieniaæ klubów pi³karskich z najlepszej ligi œwiata jak¹ jest liga angielska. Przypominaæ iloœci medali jakie przywieŸli z ubieg³orocznych IO 2008 w Pekinie sportowcy z Wielkiej Brytanii, aby ka¿dy z nas uœwiadomi³ sobie, ¿e mamy tutaj o wiele wiêksze szanse, aby spe³niæ nasze lub marzenia naszych dzieci o karierze Stevena Gerarda lub olimpijczyków z Pekinu. Oczywiœcie droga do kariery d³uga i ciê¿ka, ale na pewno krótsza o ten jeden jak¿e wa¿ny krok. Jednak tak¿e w Luton i okolicach mamy od czego zaczynaæ. Jest klub pi³karski, który teraz nie radzi sobie najlepiej (gra w odpowiedniku polskiej czwartej Ligii), lecz œmiem przypuszczaæ, ¿e i tam poziom szkolenia oraz mo¿liwoœci rozwoju s¹ o wiele lepsze, ani¿eli w Polsce w tej

samej klasie rozgrywek. Najwiêkszym osi¹gniêciem klubu jest zdobycie Pucharu Ligi Angielskiej w 1988 roku, pokonuj¹c na Wembley Arsenal 3-2. Mieliœmy tak niedawno, bo w poprzednim roku polski akcent w tym klubie, gdzie przez jakiœ czas wystêpowa³ pi³karz Jaros³aw Fojut (czyli œcie¿ki dla nas s¹ ju¿ przetarte). Luton mo¿e siê poszczyciæ równie¿ bokserem wagi lekkiej w boksie zawodowym– 31 – latek Graham Earl, którego osi¹gniêciami s¹ mistrzostwa Anglii w swojej wadze jak i mistrzostwo œwiata. Ze Ÿróde³, które wyszuka³em widaæ, ¿e dzia³a on aktywnie na terenie Luton w boksie. Niesamowite jest to, ¿e ostatnio natkn¹³em siê na niego na swojej ulicy i okaza³o siê, ¿e jesteœmy s¹siadami. Koñcz¹c obiecujê, ¿e wraz z rozwojem naszego magazynu postaram siê, aby co jakiœ czas ukazywa³y siê tutaj wiadomoœci gdzie i w jaki sposób na naszym terenie mo¿emy zaczynaæ karierê sportowca w naszej okolicy. Zwracam siê równie¿ z proœb¹ o przysy³anie do redakcji ciekawostek, wiadomoœci, pytañ, które zwi¹zane s¹ ze sportem w naszej okolicy.

Sebastian Buda info@MagazynLokalny.co.uk

magazyn lokalny

19


uważaj, bo się pomylisz… Prima aprilis, to dzieñ ¿artów i dowcipów, które doprowadzaj¹ do sza³u bliskich i znajomych. Œwiêto znane nie tylko w Polsce, ale równie¿ w wielu innych krajach na œwiecie. W pañstwach anglojêzycznych nazywane jest “All Fools’ Day” lub “April Fools’ Day”, we Francji “Poisson d’avril” (kwietniowa ryba), w Rosji “Dien Smiecha” Ten zabawny obyczaj pochodzi ze staro¿ytnego Rzymu, z IV w. n.e. Stara rzymska tradycja mówi, i¿ kwietniowe Kalendy, czyli pierwszy dzieñ miesi¹ca, a wed³ug kalendarza juliañskiego tak¿e i roku, by³y œwiêtem wiosny. W momencie, gdy cesarz Konstantyn przeszed³ na chrzeœcijañstwo, ochrzci³ on swoje Imperium i 1 kwietnia automatycznie przesta³o byæ œwiêtem pañstwowym. Uroczystoœci pierwszego dnia wiosny zosta³y zast¹pione Wielkanoc¹. Jednak najgorliwsi rzymscy konserwatyœci, którzy wci¹¿ obchodzili stare œwiêto, stali siê obiektem niewybrednych ¿artów ze strony chrzeœcijan. Od tej pory prima aprilis sta³o siê tradycj¹ robienia dowcipów z innych. Wszyscy od najm³odszych lat jesteœmy przyzwyczajeni do obchodzenia dnia ¿artów w pierwszym dniu kwietnia, ale co kraj, to obyczaj. W Indiach dzieñ ten przypada na 31 marca i jest po³¹czony z hucznymi obchodami œwiêta Huli. W krajach latynoamerykañskich, takich jak Meksyku, Peru, czy Kolumbia, istnieje tradycja nabierania innych 28 grudnia, w tak zwany “El Dia de los Inocentes”, czyli “dzieñ niewini¹tek”. Œwiêto to ustanowione zosta³o na pami¹tkê zamordowanych przez króla Heroda niemowl¹t, na szczêœcie z czasem utraci³o swój smutny charakter. W ¿arcikach primaaprilisowych prym wiod¹ gazety oraz telewizja. Najciekawsze z nich prezentujemy poni¿ej: - W 1957 roku BBC wyemitowa³o program pokazuj¹cy szwajcarskie drzewo, na którym ros³o spaghetti. Po tym programie redakcja odebra³a mnóstwo 20

magazyn lokalny

telefonów od telewidzów z proœb¹ o wskazówki jak wyhodowaæ takie drzewo. - W 2003 roku puszczono plotkê, ¿e w Hong Kongu wybuch³a epidemia SARS i bêdzie on poddany kwarantannie. Panika wœród mieszkañców miasta spowodowa³a szturmy na sklepy z ¿ywnoœci¹. - W 2003 roku amerykañskie stacje radiowe poda³y informacje o darmowych koncertach Eminema i Pearl Jam, co spowodowa³o zakorkowanie miast. - W 2000 roku Google poinformowa³o, ¿e zbudowa³o wyszukiwarkê potrafi¹c¹ czytaæ ludzkie myœli.

Drodzy Czytelnicy, Wam ¿yczymy w tym dniu samych udanych ¿artów oraz „odpornoœci” na innych.

Przed s¹dem oskar¿ony wyjaœnia, dlaczego zabi³ przechodnia: - Jadê sobie spokojnie ulic¹, nagle jakiœ facet zatrzymuje mnie i mówi: - Dawaj pieni¹dze!! - Dlaczego? - pytam groŸnie. - Prima Aprilis!! To ja mu naplu³am w oko i mówiê: - Œmigus Dyngus!! Wtedy on gasi papierosa na moim czole i mówi: - Popielec!! No wiêc ja go przydusi³em i mówiê: - Zaduszki!!

Rodzina je spokojnie obiad, a¿ tu nagle wpada Jasiu i drze siê: - Mamo, babciu, siostro, Tatuœ siê powiesi³ na poddaszu. Wszyscy rzucaj¹ ³y¿ki i talerze i pêdza po schodach na górê, a Jasiu spokojnie: - Prima aprilis... No to wszyscy wielkie “UFFFFF”... A Jasiu koñczy: - ... w piwnicy...

Przygotowa³a: Agnieszka Niemczuk

magazyn lokalny

21


MODA SPORT

DLA DZIECI

DOGGIE & KITTIES’ PRANKS PSIE I KOCIE FIGLE–MIGLE

MOJA SZAFA CZAS NA KOLOR

Czy znów jesteście z nami, zapraszamy na nowe przygody , tym razem zabawimy się w …pyszne pieczenie!!! !! ! k i d s i !! ! LO k HEL dziecia æ Czeœ

Przed nami nowy sezon, nowe mo¿liwoœci i nowa rewia mody. Wystarczy tylko obróciæ siê dooko³a, popatrzeæ na wystawy sklepowe, na zdjêcia i propozycje krzycz¹ce do nas z ka¿dej strony. Jak widaæ bêdzie bardzo kolorowo.

I’m DAISY Jestem Stokrotka

I’m BETSY Jestem Elcia

I’m SARAH Jestem Sara

Betsy: I’ve heard that our mistress wants to have a party tomorrow. (Słyszałam, że nasza Pani chce urządzić jutro przyjęcie) Sarah: Let’s help her to ….. bake a sponge cake then! (Zatem pomóżmy jej … upiec tort!) Daisy: Brilliant! I’ll look for some flour, sugar and baking powder in the cupboards and you Betsy look for some fresh eggs and the cream in the fridge.(Wspaniale! Poszukam trochę mąki, cukru i proszku do pieczenia w kredensie, a ty Betsy poszukaj świeżych jajek i kremu w lodówce.) Sarah: What about me? I want to help as well. (A ja? Też chcę pomóc) Betsy: You’d better look around for a bowl for mixing ingredients and a blender. (Lepiej rozejrzyj się za miską do mieszania składników i mikserem) Sarah: Ok, that suit’s me fine! (ok, to mi pasuje!) Suddenly Sarah and Betsy are hearing a terrible noise in the cupboards. Nagle Sara I Elcia słyszą okropny hałas w kredensie. Betsy: Daisy, Daisy!!! I can’t see you. You’re as white as a snowman! I can only see your green eyes. What are you doing there?(Stokrotko,Stokrotko!!! Nie widzę Ciebie. Jesteś tak biała jak bałwan ze śniegu! Widzę tylko twoje zielone oczy) Daisy: How do you mean? I’m looking for some flour! Gee!!! (Jak to? Szukam mąki! O jej!!!) Oops-a-daisy!!! The bag with the flour found itself on the floor. Bęc!!! Torba z mąką znalazła się na na podłodze. Daisy: What shall we do now? There’s no flour left in the cupboard!(Co my teraz zrobimy? W kredensie nie ma już mąki!) Sarah: I’ve got an excellent idea!!! There’s half a kilo of semolina in the cupboard opposite you. Don’t waste your chance this time, Daisy. (Mam wspaniały pomysł !!! W kredensie naprzeciwko jest pół kilo kaszy manny. Nie zmarnuj teraz szansy Stokrotko.) Daisy: I’ll do my best! And you Sarah, what about your bowl, did you find it? (Zrobię co będę mogła! A ty Sarko, co z twoją miską, czy znalazłaś ją ?) Sarah: Not yet. And what’s worse I can’t find a blender. (Jeszcze nie. A co gorsze nie mogę znaleźć miksera.) Daisy: Don’t bother Sarah! We’ll use my tail to mix everything. It’s clean. You may see the sun through it! (Nie przejmuj się Sarko! Użyjemy mojego ogonka, aby wszystko pomieszać. Jest czyściutki. Można przez niego zobaczyć słońce!) After a couple of minutes Betsy and Daisy saw Sarah wearing a pot on her head. Po chwili Elcia i Stokrotka zobaczyły Sarkę z garnkiem na głowie. Betsy: Well, well Sarah. We’ll probably cook semolina instead of baking a sponge cake! (No cóż Sarko. Prawdopodobnie ugotujemy kaszę mannę zamiast upiec tort!) Sarah: Don’t be so cheeky, where are your eggs Betsy? (Nie bądź taką mądralą, gdzie są twoje jajka Elciu?)

Wiele kobiet przywi¹zuje ogromn¹ wagê do swojego wygl¹du. Zaczynaj¹c od g³owy koñcz¹c na nogach, ka¿da z kobiet chcia³aby wygl¹daæ modnie. Jednym z najbardziej znacz¹cych elementów naszego wygl¹du s¹ buty. Ka¿da z nas ma nie lada wyzwanie przy zakupie nowej pary. W tym sezonie jest tak ró¿norodna kolorystyka i modele ¿e nie powinno byæ problemu z dobraniem obuwia do stroju. Dozwolone s¹ ró¿nego rodzaju odcienie zieleni, fioletu, czerwieni, b³êkitów, ¿ó³tego. S¹ to bardzo odwa¿ne kolory. Jednak¿e warto spróbowaæ odmieniæ swój wygl¹d i zmieniæ kolorystykê. Tym samym poprawiæ sobie humor.

FANTAZJA I JEJ FASON Sezon wiosna-lato 2009 to moda zbli¿ona do mody lat 70-tych, w której bêd¹ najmodniejsze sanda³ki. Jak najwiêcej paseczków, zakrywaj¹cych stopê, albo bardzo kobiece typu peep toe. S¹ to buty, które maj¹ wyciêcie pokazuj¹ce fragment palców u stop. Jednak chcia³abym zauwa¿yæ ze ten model obuwia mo¿e nie wygl¹daæ dobrze do wszystkiego co w³o¿ysz. Najlepiej bêd¹ siê komponowaæ do spódnicy lub sukienki. Figura nie jest

tu najwa¿niejsza. Ten fason doda smuk³oœci ka¿dej nodze. Jak ju¿ wczeœniej pisa³am sanda³y powinny byæ kolorowe i na wysokim obcasie, koturnie. W nadchodz¹cym sezonie koturna, to gruba podeszwa, na której na pewno bêdziesz czuæ siê wygodnie. Ich przód musi byæ okr¹g³y i z odkrytymi palcami. Bêdzie to obuwie wielobarwne z dziurkami, klamrami itp Niska czy wysoka koturna ten wybór zostawiam Tobie. S³upek o fantazyjnym kszta³cie zamiast cieniutkiej szpilki to hit tego sezonu (pamiêtaj jednak ze klasyczna szpilka jest zawsze elegancka i sexy). Podzielone s¹ zdania co do ich wygody, ale wysokie obcasy s¹ kobiece i powoduj¹ ze nasze nogi s¹ d³u¿sze. Absolutnie w ³aski tego sezonu wchodz¹ ‘’rzymianki’’. To sanda³y wi¹zane w ko³o ³ydki. Na p³askiej podeszwie, zdobione ró¿nego rodzaju nitami lub klamrami doskonale bêd¹ pasowaæ do spodni czy spódnicy. Oka¿¹ siê œwietne w czasie upa³ów. Ka¿da z nas lubi wygodê, któr¹ zapewni¹ Ci mokasyny. Model ten wywodzi siê z kultury indiañskiej. Z welurowej skóry, zdobione frêdzlami, nitami, ró¿nego rodzaju aplikacjami bêd¹ doskona³ym uzupe³nieniem dla ‘’miejskich indianek’’ Uwa¿ajmy jednak ¿eby œlepo nie pod¹¿aæ za tym, co proponuj¹ nam reklamy. Same dopasowujemy buty do swojego stylu i upodobañ bo ‘’najwa¿niejsza rzecz w ¿yciu’’ to byæ zadowolonym ze swoich zakupów. Udanych zakupów Znani w bran¿y.

Suddenly, everybody has seen a puddle of broken eggs on the floor. Nagle wszyscy zobaczyli na podłodze kałużę z potłuczonych jajek. Sarah: Now, we can only lick our nails. We’re lucky enough that our mistress doesn’t know about our surprise. (Teraz jedynie możemy polizać swoje pazurki. Mamy szczęście, że nasza Pani nie wie nic o naszej niespodziance.) Betsy and Daisy: Let’s clean the whole mess from the floor right now!!! (Posprzątajmy natychmiast cały ten bałagan z podłogi!!!)

Dobrze znane angielskie przysłowie mówi: “TOO MANY COOKS SPOIL THE BROTH” - kto odszyfruje wersję polską??? Odpowiedź w następnym wydaniu. TO BE CONTINUED….. CI¥G DLASZY NAST¥PI…

22

magazyn lokalny

Bardzo sexy i ich styl. Ich kreacje nasz¹ najwiêksze gwiazdy. W tym roku œwiêtuj¹ 20-lecie obecnoœci na rynku. Legenda g³osi ze nazwa marki Dolce & Gabbana wziê³a siê z tabliczkami umieszczonej na drzwiach mediolañskiego mieszkania które wynajêli.

Domenico Dolce ju¿ jako szeœciolatek przychodzi³ do pracowni krawieckiej ojca i dopatrywa³ go w pracy. W wieku 7 lat potrafi³ wykroiæ i uszyæ marynarkê. Zaraz po maturze rozpocz¹³ studia na uniwersytecie. Rzuci³ je jednak na rzecz sztuk piêknych. Z dyplomem w kieszeni ruszy³ do Mediolanu. W jednym z klubów które czêsto odwiedza³ spotka³ Stefano Gabbana. Stefano rzuci³ studia i chcia³ rozpocz¹æ pracê w jednym ze s³ynnych domów mody. Nigdy nie myœla³ ¿e strojenie siê które daje mu tyle przyjemnoœci stanie siê jego prac¹. Po kilku miesi¹cach 1981 roku Domenico i Stefano za³o¿yli sklepik, w którym sprzedawali próbne egzemplarze ubrañ. Dopiero w 1985 otworzy³y siê drzwi do wielkiego œwiata. Zostali zaproszeni na forum talentów. PóŸnej ka¿da kolejna kolekcja by³a oklaskiwana na stoj¹co.

Ciekawostki œwiata mody

Jedna z najs³ynniejszych modelek œwiata Adriana Lima 14 lutego poœlubi³a swojego narzeczonego. Supermodelka i jej narzeczony Marko Jarlic- gwiazda NBA, chcieli jak najszybciej zalegalizowaæ swój zwi¹zek. Natomiast latem tego roku odbêdzie siê wesele.

Kate Price, brytyjska modelka pod pseudonimem Jordan w dzieciñstwie by³a ofiar¹ przemocy. Bêd¹c w wieku 6 lat by³a molestowana seksualnie przez nieznajomego. W opinii Jordan policyjne œledztwo nigdy nie wy³oni³o sprawcy.

BARBARA BEDNARCZYK magazyn lokalny

23


wLuton.net

WIOSENNIE

Posty z forum portalu

21 marca po raz kolejny przywitamy wiosnê i nie by³oby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, ¿e to najbardziej upragniona przez nas pora roku. Zrzucamy ciep³e p³aszcze, kozaki chowamy g³êboko do szafy, a czapki i szale znikaj¹ z pola widzenia. Jakkolwiek nie pisaæ o wioœnie i tak wyjdzie to banalnie, ale……..

Oto kolejne dwa w¹tki poruszone przez internautów portalu informacyjnego www.wLuton.net. Mamy nadziejê, ¿e wszystkie zawarte w nim rady czy opinie zaciekawi¹ sw¹ form¹ lub przydadz¹ siê w praktyce naszym czytelnikom. Zapraszamy do uczestnictwa i wypowiedzi na ³amach forum. Z internetowymi pozdrowieniami Redakcja Portalu wLuton.net Temat za³o¿ony przez u¿ytkownika Deste: Wilgoæ w mieszkaniach w Luton

Powiedzcie czy we wszystkich mieszkaniach w Luton jest wilgoæ i czuæ pleœni¹ ??? mieszka³am na czterech flatach do tej pory i tak w³aœnie by³o, ciê¿ko znaleŸæ cos bez wilgoci monia: Musia³aœ Ÿle trafiæ. Nie jest tak Ÿle. Mo¿na znaleŸæ naprawdê mi³e miejsca. Pozdrawiam aurora: dok³adnie...musia³aœ Ÿle trafiæ. My mamy suchutko w domku

PanKracy: Wilgoæ w mieszkaniach - bardzo czêsta, ale nietrudna do okie³znania. Wietrz czêsto, ale krótko i zaopatrz siê w preparat przeciw grzybom i wilgoci ((B&Q). Przyczyny s¹ trzy: kiepskie standardy budowlane, klimat (na wypadek, gdyby umknê³o to czyjejœ uwadze wilgotnoœæ powietrza w Anglii jest od kilkunastu do kilkudziesiêciu procent wy¿sza ni¿ w PL i to nawet podczas krótkich przerw w opadach) i trzecia - zaniedbanie lokalu przez poprzednich lokatorów. Warto pamiêtaæ o jednym - je¿eli w wynajêtym mieszkaniu/domu pojawi siê tzw. grzyb, musisz natychmiast powiadomiæ agencjê (lub landlord’a) najlepiej na piœmie ¿¹daj¹c usuniêcia ‘sublokatora’ w ci¹gu np: 2 tygodni. Je¿eli w po up³ywie tego terminu agencja/ landlord nie podejmie prób w tej kwestii, masz podstawy do zerwania umowy najmu przed okresem jej up³ywu z zachowaniem prawa do zwrotu kaucji. Szansa nie wynosi 100%, ale z pewnoœci¹ sk³oni to drug¹ stronê do dzia³ania i otworzy drogê do ewentualnych negocjacji np. co do wysokoœci czynszu monia: PanKracy dobrze radzi jeœli oczywiœcie takiej pomocy potrzebujesz. Z przyjemnoœci¹

24

magazyn lokalny

przeczyta³am. Dziêki Kracy! Kasienka: Mi mówiono ¿eby wietrzyæ + zima grzaæ!! Znam osoby, które zima oszczêdzaj¹ na ogrzewaniu, jest to najg³upsza rzecz, jaka mo¿na zrobiæ...

Katka: Dodam jeszcze do tego co napisa³ PanKracy - ze mo¿esz odmówiæ p³acenia za wynajem do czasu kiedy nie zajm¹ siê ta spraw¹... nie mog¹ zrobiæ dos³ownie nic ... na bruk tez nie wyrzuc¹...

Czy siê spe³ni³o Wam to po co tu przyjechaliœcie ? Deste: Chcia³am wywo³aæ (interesuj¹cy dla mnie ) temat. Ciekawa jestem czy siê spe³ni³y wasze oczekiwania w zwi¹zku z przyjazdem do Anglii - czy wystarczaj¹co zarobiliœcie, czy jesteœcie zadowoleni, czy jeœli mieliœcie jakieœ marzenia to siê spe³ni³y lub spe³niaj¹ w³aœnie ? Pozdrawiam wszystkich aurora: Moje niestety... siê nie spe³ni³y. Uwa¿am, ¿e ca³y ten wyjazd to wielka pomy³ka (to tez nie by³a moja inicjatywa). Kraj mi nie odpowiada pod wieloma wzglêdami - pogoda jest to kitu , mam stracha wychodziæ wieczorem , boje siê o dzieci w szkole ... wkurza mnie ich opieka lekarska, obs³uga w sklepach (gwi¿d¿¹cy sprzedawca lub plotkuj¹ce sprzedawczynie ) jeszcze du¿o bym mog³a wymieniaæ...ale po co. Nie ja mam ostateczne zdanie niestety ale jeœli o mnie chodzi - chce wracaæ do Polski ju¿ od dawna Lukasz: Moje oczekiwania te¿ nie spe³ni³y siê do koñca, od czasu do czasu wpada mi do g³owy pomys³ powrotu i rozpoczêcia wszystkiego od nowa... jednak ile by nie narzekaæ to przyzwyczai³em siê ju¿ do pewnych standardów, a narzekanie mamy ju¿ chyba w genach

aurora: Mo¿e i w genach...ale znasz to powiedzenie, ¿e starych drzew siê nie przesadza... ja tak w³aœnie siê czuje !!! tomaszekwiesz: Lukasz napisa³: ...a narzekanie mamy juz chyba w genach... Stary szacunek za to stwierdzenie, rzadko kto ma odwagê wytkn¹æ nasze wady narodowe (przewa¿nie to my wytykamy cudze, sami nie bêd¹c lepszymi. Mam kole¿ankê, siedzi w Luton 5 lat - b³yskotliwa, wykszta³cona, œwietnie zna jêzyk, pracowita - jednak¿e jest za ma³o przebojowa i nie mo¿e siê przebiæ do lepszych ofert pracy - I ONA MA PRAWO NARZEKAC!!! Natomiast ludzie którzy siê nie dokszta³caj¹, nie ucz¹ jêzyka, czekaj¹ na gotowe i myœl¹ ze sukces przyjdzie do nich sam – nie rozœmieszajcie mnie - w Polsce byœcie gnili w Tesco na kasie za 600zl miesiêcznie i jedli kaszankê 7 dni w tygodniu, dlatego b³ogos³awcie Boga za ka¿da pi¹tkow¹ wyp³atê. Szacunek Lukasz, ludzie tacy jak Ty, którzy zauwa¿aj¹ jakieœ problemy i nie boja siê przyjrzeæ naszemu narodowemu wizerunkowi w lustrze, osi¹gn¹ tu sukces. Bynajmniej nie chce byæ tutaj na forum jakimœ przeœmiewc¹, mêdrcem czy Stañczykiem, po prostu staram siê byæ realist¹....

Zielono w ¿yciu Wiosn¹ wszystko budzi siê do ¿ycia. Ka¿dego dnia widzimy za oknem nowe liœcie i kwiaty. Tu krokusy, tu pierwsze tulipany, a potem irysy, nie mówi¹c ju¿ o fio³kach, bratkach, stokrotkach, przebiœniegach czy pierwiosnkach. Z br¹zowego i szaroburego krajobrazu wy³ania siê nam zieleñ- poma³u, wolniutko, jakby dawa³a nam czas na oswojenie siê z nadchodz¹cymi zmianami. Kwitn¹ bzy i jarzêbina. Z dnia na dzieñ staje siê bardziej kolorowo, weso³o i optymistycznie. Radoœniej w ¿yciu Wraz z nowymi liœæmi na drzewach rozbrzmiewaj¹ g³osy ptaków, które œpiewaj¹ teraz tak, jak nigdy w ci¹gu roku. Daj¹ nam znaæ, ¿e ciekawsze koncerty s¹ teraz na zewn¹trz ni¿ przed telewizorem. Mo¿na ju¿ planowaæ d³u¿sze wycieczki do parku, nad jezioro, staw czy rów z wod¹ . Wypada tam pokazaæ naszym malcom, jak ¿abie dzieci kijanki przekszta³caj¹ siê w doros³e ¿aby, ma³e pisklaki pilnuj¹ siê jeszcze swojej mamy, a wiewiórki skacz¹c z ga³êzi na ga³¹Ÿ rozgl¹daj¹ siê za przysmakami.

¯ycie rusza z miejsca Na ulicach widaæ coraz wiêcej rowerzystów w ró¿nym wieku. Wówczas rower wydaje siê idealnym œrodkiem lokomocji, dziêki któremu mo¿emy poczuæ wolnoœæ, swobodê i zaspokoiæ swoj¹ potrzebê pêdu, ruchu... Celebrowaæ ¿ycie Wiosn¹ obchodzi siê dwa wyj¹tkowe œwiêta, które na dobre zadomowi³y siê w naszych rodzinach: Dzieñ Matki (w Anglii 22.03, w Polsce 26.05) i Dzieñ Dziecka (1.06). Pomimo tego, ¿e wiosna nie sprzyja ró¿nego rodzaju pracy zawodowej, a bêd¹c na obczyŸnie jeszcze bardziej têskni siê za krajem, to nale¿y pamiêtaæ, by korzystaæ z tych ³adnych pierwszych s³onecznych dni. Dziêki nim ka¿da chwila wyda nam siê piêkniejsza, a ka¿de zadanie mo¿liwe do zrealizowania. Pomimo zmêczenia, nie siedŸmy w domu, tylko wychodŸmy z domów i aktywnie spêdzajmy czas - to tak¿e forma odpoczynku!!!

Wiosna wyci¹ga nas z domu. Gdy dzieñ staje siê naprawdê d³ugi, gdy wszêdzie tyle œwiat³a, ruchu, ¿ycia, nie sposób usiedzieæ w mieszkaniu.

(ALT)

aurora: Jeœli chodzi o zarobki to ok... ja nie pracuje, jestem na utrzymaniu mê¿a, mo¿e za dwa lata jak najm³odszy pójdzie do przedszkola to poszukam pracy, chocia¿ ¿yje nadziej¹ powrotu do pracy, jak¹ zostawi³am w kraju... nie narzekam tylko pisze o tym, ¿e to nie jest kraj dla mnie... Ÿle siê tu czuje i tyle.

————————————————————— Za treœæ wypowiedzi interenautów redakcja portalu „wLuton.net” ani magazynu „Magazyn Lokalny” nie ponosi odpowiedzialnoœci

magazyn lokalny

25


MUZYKA SPORT

WYWIAD

“Jazz jest swojego rodzaju rozmow¹...” Na pytanie, co lubi w jazzie najbardziej, Mariusz Ptaœ ,muzyk jazzowy, odpowiada wprost - improwizacjê, nieprzewidywalnoœæ, brak schematów. To jest to, co jego zdaniem wyró¿nia jazz, spoœród innych gatunków muzycznych. Dlaczego warto s³uchaæ jazzu i czy jest on muzyk¹ trudn¹? Na te i inne pytania postara siê nam odpowiedzieæ w wywiadzie dla magazynu lokalnego. Dlaczego wybra³eœ w³aœnie jazz? W³aœciwie trudno powiedzieæ. Jazz jest tak¹ muzyk¹, w której mo¿na du¿o eksperymentowaæ, improwizowaæ. S³ysza³em ¿e s³owo jazz, to tak jakby opowiadaæ jak¹œ historiê. Myœlê ¿e jest to jeden z powodów dlaczego zainteresowa³em siê w³aœnie tym gatunkiem muzyki dobrych szeœæ, mo¿e siedem lat temu. Z czasem pozna³em wielu artystów, zacz¹³em poszerzaæ swoj¹ wiedzê na ten temat. To tylko upewni³o mnie w przekonaniu ¿e to muzyka, która naprawdê mnie interesuje. Czy Jazz jest muzyk¹ trudn¹? Myœlê ze samo s³owo jazz, z regu³y Ÿle siê ludziom kojarzy. Czêsto odbieraj¹ to jako coœ smutnego nudnego...Myœlê ¿e tak naprawdê wielu tej muzyki po prostu nie zna, dlatego te¿ z góry niektórzy okreœlaj¹ j¹ jako coœ trudnego i nieprzystêpnego. Zdecydowanie to nieprawda. ¯yjemy teraz w takich czasach, gdzie wszystko siê miesza, wszystkie nurty. Np. jazz mo¿e byæ mieszank¹ z funky i rocka. Zdarza siê ze ludzie przychodz¹ do mnie na koncerty, us³ysz¹ coœ fajnego i zaczynaj¹ pytaæ, co to dok³adnie jest. Gdy w odpowiedzi s³ysz¹ Jazz, czêsto nie mog¹ w to uwierzyæ. S¹ zaskoczeni, ¿e ta muzyka mo¿e wywo³ywaæ tak pozytywne emocje. Jak byœ okreœli³ swoj¹ muzykê? To zale¿y, ale myœlê ¿e jest to muzyka energetyczna, improwizowana. To jest w³aœnie to, co w jazzie lubiê najbardziej. ¯e masz jak¹œ tam swoj¹ strukturê utworu, ale tak naprawdê nigdy on nie bêdzie brzmia³ tak samo. Nie jest tak jak np. w popie, gdzie wszystko, od pierwszego, do ostatniego taktu musi byæ dograne, bo Ÿle to zabrzmi lub muzycy nie bêd¹ siê zgrywaæ. W jazzie wszystko opiera siê g³ównie na improwizacji, s³uchaniu siebie nawzajem. Mo¿na powiedzieæ, ¿e jest to swojego rodzaju rozmowa. Sk¹d czerpiesz inspiracje do muzyki, któr¹ grasz? Myœlê ¿e wa¿ne jest, aby nie zamykaæ siê w samym jazzie lub wokó³ niego, typu funk, blues lub acid jazz. Czerpiê inspiracjê mi.in. z muzyki reggae, rock, a nawet z muzyki elektronicznej. Mamy XXI wiek i teraz jest tyle zabawek do instrumentów, ¿e stworzenie czegoœ oryginalnego nie jest du¿ym problemem. Mo¿e to nie jest taki czysty Jazz, ale generalnie w tym temacie jestem doœæ otwarty i staram siê nie zamykaæ stricte na jeden rodzaj muzyki.

26

magazyn lokalny

Czy uwa¿asz ¿e Jazz jest na tyle elastyczny ¿e mo¿na go ³¹czyæ z innym rodzajem muzyki? Jak najbardziej. W³aœnie wydaje mi siê, ¿e od jazzu wszystko siê zaczê³o, je¿eli chodzi o takie nurty jak RNB, soul. funk. We wszystkim jest jazz. Mo¿na powiedzieæ ¿e jest to alternatywny rodzaj muzyki. Jazz stanowi bardziej elastyczn¹ formê, bardziej obok, dlatego pewnie te¿ wykorzystywany jest w³aœciwie we wszystkich innych nurtach.

Zazwyczaj na takich festiwalach, graj¹ znakomici artyœci, wiêc z pewnoœci¹ mo¿na siê spodziewaæ us³yszenia dobrej muzyki. Co poza tym? Na pewno przyci¹ga forma ekspresji, podejœcie muzyków. To nie jest tak, ¿e oni maj¹ pewne partie, które graj¹ co wieczór. Muzycy powiedzmy w ci¹gu godzinnego seta, wylewaj¹ z siebie mnóstwo emocji. Nie tak jak np. w popie ¿e ci¹gle powtarzaj¹ siê te same s³owa, lina melodyczna...Zawsze jest to coœ nowego, œwie¿ego. Kto jest dla Ciebie jazzowym mistrzem?

Posiadasz swój w³asny zespó³, na czym tam grasz? Tak. Jestem liderem grupy Fresh i gram tam g³ównie na gitarze. Czy polskiemu muzykowi, trudno jest siê przebiæ do szerszej publicznoœci w Anglii? Myœlê ¿e tutaj nie ma wiêkszego znaczenia sk¹d pochodzisz. Najwa¿niejsze jest to, ¿e potrafisz graæ. Zauwa¿y³em ¿e w Polsce jest trochê inaczej. Tam œrodowisko jazzowe jest œrodowiskiem doœæ zamkniêtym. Ludzie nie potrafi¹ siê porozumiewaæ, nie maj¹ pokory wobec siebie. W Anglii jest inaczej, muzycy s¹ bardziej otwarci. Du¿o ³atwiej jest zak³adaæ zespo³y, do³¹czaæ do innych grup. Mo¿na mieæ tak¿e dostêp do wielu instrumentów i nie ma takiego ograniczenia, je¿eli chodzi o kwestiê finansow¹ jak w Polsce. A jak jest z koncertami, du¿o koncertujesz? Ostatnie dwa lata doœæ du¿o .Czêsto dostaje telefony od ludzi którzy akurat potrzebuj¹ kogoœ, aby zagra³ z nim koncert. Otrzymujê wtedy materia³, mam jakiœ tam czas na przygotowanie, no i wszystko siê zaczyna krêciæ. Kto jest g³ównie odbiorc¹ twojej muzyki? Gdy ja organizowa³em koncerty w Luton, zaprasza³o siê g³ównie znajomych. Jak wiadomo, tutaj jest du¿o Polaków, wiêc przychodzi³o doœæ sporo ludzi. Znajomi zapraszali znajomych, tamci zapraszali swoich przyjació³ itd. Ludziom zaczê³a podobaæ siê moja muzyka. Po jakimœ czasie nie by³o potrzeby zachêcania innych do przychodzenia na koncert, ludzie sami zaczêli interesowaæ siê, gdzie gramy nastêpnym razem. Ca³kiem niedawno, bo w 2008 roku, odby³ siê w Warszawie,j ubileusz festiwalu Jazz Jamboree. Twoim zdaniem, co od takiego wydarzenia mo¿e oczekiwaæ cz³owiek, który nie zna siê na jazzie?

Jest wiele dobrych artystów. Osobiœcie uwielbiam Miles Davis, oczywiœcie tr¹bka. Genialnym muzykiem jest tak¿e saksofonista-John Coltrane. Je¿eli zaœ chodzi o gitarzystów to podziwiam m.in. Mike Stern, Pat Matheny. To s¹ ludzie którzy naprawdê mnie inspiruj¹ i po czêœci maj¹ wp³yw na to co gram. Czy uwa¿asz siê za dobrego muzyka? Trudno mi jest odpowiedzieæ na to pytanie. Uwa¿am ze skoro inni dzwoni¹ i chc¹ ¿ebym z nimi zagra³ to coœ w tym musi byæ, wiêc, myœlê ¿e jestem dobrym muzykiem. Du¿o siê s³yszy o powrotach Polaków do kraju, a jak jest z tob¹, wi¹¿esz swoj¹ przysz³oœæ z Polsk¹ czy jednak wolisz zostaæ tutaj? Póki co, robiê tutaj ,to co lubiê. Ca³kiem niedawno zacz¹³em studia, oczywiœcie w kierunku muzycznym. Poza tym doœæ sporo koncertujê. Pojawi³y siê tak¿e propozycje wyjechania w ciekawe trasy koncertowe m.in. do Walii, Stanów Zjednoczonych, Grecji, wiêc na razie o powrocie do Polski nie myœlê. Gdzie mo¿emy us³yszeæ Ciê w najbli¿szym czasie? W Luton,29 marca, wraz z grup¹ Fresh, mamy zaplanowany koncert w Deja Vu na High Town. 3 kwietnia gram w Bedford. Ponadto 21 maja gramy w Students Union, tu¿ przy uniwersytecie. No i oczywiœcie co 2 tygodnie mo¿na zobaczyæ mnie w Hat Factory. Tam przyszed³em pierwszy raz, pozna³em innych muzyków i tak wszystko siê zaczê³o. Polecam to miejsce wszystkim, którzy chc¹ zacz¹æ...

Z Mariuszem Ptaœ rozmawia³a Mariola Ma³ycha

Muzyka na ¿ywo Luton & Dunstable 18 Marca – Jazz Jam Session – Hat Factory, godz. 20.00 – 23.00 Popularne Jam session odbywaj¹ce siê co 2 tygodnie w Hat Factory w centrum Luton to œwietna okazja by us³yszeæ wielu wspania³ych muzyków jak równie¿ mo¿liwoœæ wyst¹pienia z nimi na scenie. Klimat jak najbardziej jazzowy z domieszka muzyki blues i funky. Co ka¿dy Jam- nowy prowadz¹cy artysta. Do tej pory piwnica hat factory, w której odbywaj¹ siê jamy goœci³a takich instrumentalistów jak Chris Mach- saxofon (Level 42), Scott Garland – saxofon (The Brand New Heavies, The Spice Girls), Clark Traceyperkusja (Stan Tracey, Randy Brecker, Barney Kessell, Bireli Lagrene). Wstêp: £3, £2 z instrumentem, NUS cards free Adres: The Hat Factory - 65-67 Bute Street, Luton, LU1 2EY (tu¿ przy stacji kolejowej) www.local-news.tv/search/jazz/v356jazz_jam_08 20 Marca - Koncert rockowy- Hat Factory, godz. 20.00 Zespo³y: The Broadcast/Members of ME/ Scholars/Kiss Kiss Bang Bang Bilety: £5.00 Adres: The Hat Factory - 65-67 Bute Street, Luton, LU1 2EY (tu¿ przy stacji kolejowej)

21 Marca, godz. 20:00 – NUMAN (Gary Numan Tribute Band) w The George 2nd Zespó³ zagra utwory z repertuaru pionieria komercyjnej muzyki elektronicznej, Garego Numana, opisywanego równie¿ jako “King of Synthpop” – króla synthpopu. Zapowiada siê ciekawie, bêdzie to powrót do korzeni elektro popu z lat 80. Polecam!!!. Wstêp darmowy, Adres: George 2nd, Bute St, Luton, LU1 2EY 25 Marca – HEADJAMZ (rockowe jam session) – Hat Factory, start od 20.00 Wstêp: £2/ muzycy - free

28 Marca – Stickmany Arms i Fresh Out Of Bed w The George 2nd – godz. 20.00 Wiêcej szczegó³ów na: www.myspace.com/ george2ndluton

na fakt, ¿e dzia³amy z tym projektem od niedawna. Jestem zadowolony. W Luton gra³em juz 3 razy. Oczekiwa³em trochê wiêcej ludzi, ale to mo¿e dlatego, ¿e jestem przyzwyczajony do wiêkszych scen.

1 Kwietnia – Jazz Jam Session – Hat Factory, 20.00 – 23.00 Wstêp: £3, £2 z instrumentem, NUS cards free Address: The Hat Factory - 65-67 Bute Street, Luton, LU1 2EY 4 Kwietnia – Papaphone – godz. 8pm - George 2nd, wstêp free

*Wydarzenie miesi¹ca:* 29 Marca – POLSKA DYSKOTEKA – 20.00 – 3.00 – DÉJÁ VU BAR – 5 Hightown road, Luton. wstêp: free do godz. 12am, £4 po Patronat medialny *Magazyn Lokalny* Bêdzie to pierwsza impreza z cyklu ‘Polska Dyskoteka’, która bêdzie siê odbywaæ cyklicznie w ka¿d¹ niedzielê. Dodatkowo w ka¿d¹ ostatni¹ niedzielê miesi¹ca bêdzie mo¿na us³yszeæ muzykê na ¿ywo. Pierwsza ods³ona to koncert funkowej grupy FRESH LIVE (feat. Kofi na instrumentach perkusyjnych – Jamiroquai/George Michael). www.myspace.com/freshchill

A po koncercie… ‘dyskoteka’!!! do 3am!!! Wyst¹pi¹: DJ Dollaz – funky house, baseline, GuyCalledFresh – minimal, deep house, tech-house,

Tu¿ po… Kilka dni temu goœciliœmy w Luton bardzo wyj¹tkowego muzyka, Scotta Garlanda. Wyst¹pi³ on 26 Lutego w Hat Factory wraz ze swoja grup¹ *Straght to the Heart*, która w 2 setach zaprezentowa³a kawa³ki jazzowego mastera - Davida Sanborna. Jeœli ktoœ przegapi³ ten koncert, to straci³ nie tylko œwietn¹ okazjê, by pos³uchaæ wspania³ego smooth jazzu, ale równie¿ by poznaæ muzyków z zespo³u *Massie Attack*, którzy s¹ czêœci¹ nowego projektu Scotta podczas tej trasy. Po koncercie spotka³ mnie wyj¹tkowy zaszczyt, by wyst¹piæ z tym wyœmienitym saxofonist¹ na after-party jam session i nak³oniæ do krótkiego wywiadu. Mariusz Ptaœ: Sk¹d pomys³ na David Sanborn Tribute Band? Scott Garland: (hehe), to pomys³ mojej ¿ony, ona zawsze wiedzia³a, ¿e to jest mój ‘guru’ I ¿e od dawna powinienem coœ takiego stworzyæ. Namawia³a mnie do tego od kilku lat. M.P.: Jak oceniasz koncert? Czy to Twój pierwszy koncert w Luton? S.G.: Koncert uwa¿am za udany, zwa¿aj¹c

M.P.: Jesteœ profesjonalnym muzykiem sesyjnym, gra³eœ miedzy innymi ze Spice Girls, Brand New Heavies, SugaBabes… czy uda³o Ci siê kiedyœ zawitaæ do Polski? S.G.: O tak! I œwietnie to wspominam. To by³o jakieœ 12 lat temu, gra³em wtedy trasê z Vanesa May, saportuj¹c Annie Lenox from Eurythmics. Œwietna trasa i œwietna atmosfera. Super by by³o siê tam wybraæ z powrotem. M.P.: Jakie miejsca uda³o Ci siê odwiedziæ? S.G.: Hmmm… ju¿ nawet nie pamiêtam. Na pewno byliœmy w Warszawie, gdzieœ przy morzu równie¿… jak siê nazywa to miejsce? Hm… ‘tam gdzie zaczê³a siê Solidarnoœæ’? Gdañsk , Gdynia i Szczecin, tak, tak, przypomina mi siê wszystko teraz, niesamowite wspomnienia. M.P.: Oprócz tras, prowadzenia warsztatów muzycznych, dzia³asz równie¿ jako producent muzyki house? Jakie s¹ Twoje osi¹gniêcia na tej w³aœnie p³aszczyŸnie? S.G.: Jako producent dzia³am od kilku lat, house, minimal, to jest coœ co zawsze mnie poci¹ga³o i strasznie kreci do tej pory. Myœlê, ¿e prawie ka¿dy muzyk ma taka swoj¹ drug¹ stronê. Obecnie wspó³pracujê z wytwórniami Hed Khandi i Ministry Of Sound. G³ównie zajmuje siê remixami, np ostatnio zrobi³em remix dla SugaBabes. M.P.: Dziêkujê za rozmowê i mam nadzieje do szybkiego us³yszenia. S.G.: Równie¿ dziêkujê.

magazyn lokalny

27


LUTON I OKOLICE SPORT

LUTON I OKOLICE

MARZEC 2009

KALENDARZ

Sobota 14 marca, godz. 19.30 Koœció³ Baptystów w Stopsley, St Thomas’ Road, Luton – Koncert muzyki powa¿nej pod przewodnictwem dyrygenta Terry’ego Driver’a. Orkiestra zagra utwory m.in. Richard’a Strauss’a, Czajkowskiego oraz Berlioz’a.

Niedziela 15 marca, godz. 10.00 – Przechadzka Chwiejnym Krokiem oraz Trakt Archeologiczny, Spotkanie w Chiltern Gateway Centre. 6.5 milowa przechadzka bêdzie skupiona na archeologicznych pozosta³oœciach the Downs, wliczaj¹c w to Five Knolls, Totternhoe Knolls oraz Maiden Bower. Archeolodzy, przewodz¹cy wycieczce, bêd¹ mówiæ o archeologicznych rysach the Downs oraz wspó³czesnych

28

magazyn lokalny

problemach zwi¹zanych z ich utrzymaniem. Wtorek 17 marca – Rozrywka w dzieñ Œw. Patryka, Luton Town Centre. Muzyka i tañce irlandzkie, wiêcej informacji na www.lutonirishforum.org Czwartek 19 marca, godz. 14.00 – Tea Dance Bell Clone Sports Association Clubroom, Lake Strett, Leighton Buzzard. Tañce rodem z sali balowej prowadzone przez ekspertów Arthur’a i Pa Matterson. Bilety w cenie 3 funtów, przek¹ski wliczone.

Pi¹tek 20 marca, godz. 21.00 – Comedy Club The Harpur Suite, Bedford Corn Exchange. Mieszanka najró¿niejszych komediantów zapewni ka¿demu z Was “kupê” œmiechu. Wstêp powy¿ej 18-tu lat, bilety w cenie 9.5 funta mo¿na nabyæ w dniu wystêpów.

IMPREZ podró¿uj¹cych kolej¹ parow¹ Stockwood Discovery Centre. Centrum zaprasza wszystkie mamy z dzieæmi, aby ten dzieñ uczci³y razem ze swoimi pociechami; w programie wiele atrakcji zarówno dla mam jak i dla dzieci.

Sobota 21 marca, godz. 19.30 – Koncert Wiosenny St Mary’s Chuch, Mepperhall. Koncert The Vauxhall Male Voice Choir (Mêskiego Chóru Vauxhall).

Niedziela 22 marca, godz. 12.15 – Jazz Lansdowne Club, New Bedford Road, Luton The John Dunmore Boogie Band bêdzie gra³ radosne rytmy Louisiany oraz blues’a lat 50. i 60. Bilet 5 funtów.

Niedziela 22 marca, godz. 12.00 – Dzieñ Matki Leighton Buzzard Railway. Darmowy podarunek dla mam

Œroda 25 marca, godz. 19.30 – Bedford Philharmonia Orchestra Bedford Corn Exchange Koncert pod przewodnictwem

Martyn’a Brabbins’a z Noriko Ogawa na fortepianie. Utwory z repertuaru Mozarta, Stravinskiego i Copland. Bilety w cenach od 10 do 29 funtów. Pi¹tek 27 marca – Blues Brothers Live Tribute The Sharnbrook Hotel, Holly Lane, Sharnbrook Bilety w cenie 25 funtów od osoby, stó³ szwedzki zapewniony.

KWIECIEÑ Sobota 4 kwietnia & Niedziela 5 kwietnia, godz. 10.00 - 17.00 – Bedfordshire Festiwal Jedzenia Shuttleworth, Old Warden Park Lubisz dobre jedzenie? Jeœli tak, to obowi¹zkowo weŸ udzia³ w festiwalu jedzenia i posmakuj ró¿nych potraw oraz prawdziwego

angielskiego piwa. Bilet 5 funtów. Sobota 4 kwietnia – Niedziela 19 kwietnia – Easter Eggstravaganza Wild Britain, Wilde Gêœ zgubi³a swoje jajka, pomó¿ jej je odnaleŸæ, a mo¿e pozwoli Ci kilka zatrzymaæ. Pod¹¿aj za szlakiem Wielkanocnego Króliczka, który prowadzi do skrzyni skarbów. Niedziela 5 kwietnia, godz. 10.30 – Niedzielna Przechadzka Forest Centre, Marston Vale Mi³a i spokojna przechadzka œcie¿kami parku, mo¿liwoœæ pos³uchania ciekawych opowieœci o najbli¿szym otoczeniu parku.

Przygotowa³a Agnieszka Niemczuk

magazyn lokalny

29


OG£OSZENIA SPORT

ROZRYWKA DAM PRACE Mo¿liwoœæ zarobienia dodatkowych pieniêdzy lub dynamiczna kariera w biznesie.Oriflame pasuje do ka¿dego stylu ¿ycia. Nowe znajomoœci i przyjaŸnie. Rozwój osobisty i zawodowy. Tel. 07830312014 US£UGI Przeprowadzki od £15 za godzinê, odbiór i przywóz towarów zakupionych na aukcjach internetowych. Z Luton gdziekolwiek od £0.50 za milê. 07737016164 Rafa³

Przeprowadzki od £15 za godzinê, odbiór i przywóz towarów zakupionych na aukcjach internetowych. Z Luton gdziekolwiek od £0.50 za milê. 07737016164 Rafa³ Polska telewizja cyfrowa, sprzeda¿ monta¿ serwis, polsat cyfra tvn pe³na oferta, polsat 6 mc free tvn 3 mc frez, piloty kable anteny, Luton i okolice 07857748710 Marek Maksymiak 07857748710 maxsat@op.pl Wulkanizacja - opony!!! WULKANIZACJA - montuje opony, posiadam na stanie ok 6000opon!!! FELGI STALOWE I ALUMINOWE.wywazanie kó³, montaz,doradztwo. posiadam takze opony

zimowe (nowe) 07828691321 Piotr Dobosiewicz, 07828691321 , flaszka31@o2.pl ZDROWIE I URODA Gabinet kosmetyki i terapii naturalnych “Beauty by Us” W naszym gabinecie wykonujemy m. innymi: oczyszczanie organizmu z toksyn (alergie, grzybice,.....), zabiegi na twarz i cia³o, odchudzanie, terapia, manualna krêgos³upa, terapeutyczny masa¿ ca³ego ciala, refleksologia, aromaterapia, wiecowanie, uszu, makija¿ i fryzury okazjonalne, pielêgnacja dloni i stop, usuwanie odcisków i wrastajacych

paznokci, poradnictwo ¿ywieniowe i suplementy diety. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowejwww.beautybyus.co.uk El¿bieta Bieluga 1582513876 ebieluga@wp.pl MIESZKANIA

¯YCZENIA Kochanemu mê¿owi i wspania³emu tacie z okazji imienin i urodzin ¿yczymy wszystkiego najlepszego, o czym g³owa pomyœli a czego dusza zapragnie. Krótko mówi¹c - wszystkiego po trosze. Zona z dzieciaczkami

"SMARTMOVE" Do wynajecia: Pokoje od £286 Studio od £350 1&2 Beds od £475 3&4 Beds od £675 Mowimy po polsku!! Serdecznie Zapraszamy!! SPRZEDAM Sprzedam zmieniarke do plyt CD w samochodzie typ Alpine na 6 plyt . Cena do uzgodnienia. Tel 07724747878

Og³oszenia drobne mo¿ecie sk³adaæ za poœrednictwem strony www.MagazynLokalny.co.uk cena juz od £0.90 ¯yczenia urodzinowe, imieninowe i wszelkiego innego rodzaju ¿yczenia wraz ze zdjêciami mo¿ecie sk³adaæ bezp³atnie na mail: info@magazynlokalny.co.uk (ka¿de wydanie magazynu bêdzie ukazywaæ siê w pierwsza niedziele miesi¹ca natomiast termin sk³adania ¿yczeñ jest na pó³tora tygodnia przed ukazaniem siê kolejnego numeru)

Wa¿ne telefony i adresy W razie nag³ego wypadku nr 999 - policja, stra¿ po¿arna, ekipy ratownicze Policja - 01582 40 12 12 Lokalne posterunki policji Town centre 01582 394227 Central Luton 01582 394227 West Luton 01582 394427 North Luton 01582 394427 East Luton 01582 473456 South Luton 01582 394127

30

magazyn lokalny

Luton Borough Council Town Hall, George Street Bedfordshire LU1 2BQ Tel. 01582 54 60 00 Godziny pracy i kontakty do odpowiednich departamentów Luton Borough Council pod adresem: http:// www.luton.gov.uk/internet/ references/contactus.html

S³u¿ba zdrowia Luton and Dunstable Hospital, Lewsey Road, Luton LU4 0DZ www.ldh.nhs.uk tel. 0845 1270127 Luton PCT www.lutonpct.nhs.uk 01582 709134 NHS Direct www.nhsdirect.nhs.uk 0845 4647 Luton NHS Walk-in Centre 01582 556400

S³u¿by wodne Anglian Water www.anglianwater.co.uk 0800 919155 Three Valleys Water www.3valleys.co.uk 0845 7823333 National Grid (formerly Transco) http://www.nationalgrid.com/ uk/ 0800111999 (24 hour emergency line) Inne Citizens Advice Bureau 01582 731616 Child Line 0800 1111 Social Services 01582 402500

magazyn lokalny

31


32

magazyn lokalny

Magazyn Lokalny 2  

Polish Local Magazine Hertfordshire, Bedfordshire, Buckinghamshire

Magazyn Lokalny 2  

Polish Local Magazine Hertfordshire, Bedfordshire, Buckinghamshire

Advertisement