Eye@line NL #8

Page 12

COLUMN anton hofstede “Je linkeroor is nog te goed”. Ik kijk de mevrouw aan en vraag haar: “Hoezo te goed?”. Blijkbaar is mijn linkeroor net niet slecht genoeg voor de verzekering. Maar ik heb geluk, het rechteroor is er slechter aan toe. Deze audicien geeft aan dat de ver­ zekering bepaalt of ik een hulpmiddel krijg of niet. Ik vraag vervolgens of ik er wel baat bij zou hebben als ik het zelf zou betalen, zonder verzekering. Die had ze niet zien aankomen. Dit jaar ben ik helaas in het circus ‘De Medische Wereld’ terechtgekomen. Het gaat er bijna magisch aan toe. Specialis­ ten die je doen geloven dat ze je kunnen helpen en anderen die daadwerkelijk pijn kunnen laten verdwijnen. De eerste zou je willen wegjouwen met boe-geroep en rotte eieren; de andere verdient een staande ovatie. Maar de echte pooiers in de zorgwereld zijn toch wel de zorg­ verzekeraars: zij bepalen of de zorg die jij nodig hebt ook vergoed gaat worden;

functioneren in de maatschappij is van onderge­ schoven belang. Inmiddels zitten we aan het einde van het jaar en worden we be­ stookt met aanbiedingen van zorgver­ zekeraars om over te stappen. We zien misschien nog wel vaker reclames van opticiens en audiciens voorbijkomen om toch écht nog even gebruik te maken van je vergoeding voor dit jaar. Op zich is het raar dat vooral de audicienketens deze commercials nog maken. Een af­ spraak maken met levering in het oude jaar is namelijk praktisch onmogelijk. Eén van de afsprakenbureaus die ik heb gesproken, wees naar de marketing­ mensen die niet begrijpen wat er op de werkvloer gebeurt en vooral kijken naar wat de concurrent doet: adverteren! Commercieel gezien is het natuurlijk superhandig om die zorgverzekering te misbruiken voor je eigen omzet. Men­ sen die aan het twijfelen waren, kun je zo toch mooi nog even binnen hengelen.

DE ZORGVERZEKERING

12

eye@line


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.